ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3540 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Özelleþtirme 1 BAYRAM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3540 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Özelleþtirme 1 BAYRAM?"

Transkript

1 Kimisi doðalgaz çýkarýrken, kimisi de sadece gaz çýkarýr bu dünyada... Malyalý Türk ve Rumlar en iyisini yapýyor... Doðalgaz deðil, zivaniya çýkaracaklar inada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3540 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý UNUTMAYIN DÜÞMAN HEP PUSUDA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SORUMLULUK MESELESÝ... Ali Osman Kýb-Tek ve Özelleþtirme 1 Özgün Kutalmýþ NASIL GÝDÝYOR BAYRAM? Erdoðan Baybars UZLAÞMA ÞANSI Niyazi Ökten BAYRAMLIK BÝR YAZIYA ELÝM VARMIYOR Mehmet Levent Ölüm dumaný Ýþte bizim Auschwitz imiz... n Teknecik Elektrik Santrali nin bacasýndan yükselen kara dumanlar, Hitler in toplama kamplarýndaki fýrýnlarýn dumanlarýný anýmsatýyor... n Afrika muhabirinin yakaladýðý bu görüntüye iyi bakýn... Zavallý Caretta Caretta cýklar bile kara dumanlardan zehirlenerek hayata merhaba diyorlar... n 3. sayfada Ýki dostum yoðun bakýmda yanyana... Zübeyir Aðaoðlu l 13. sayfada Denktaþ ve Kotak YDÜ Hastanesi nde... Ikisi de komada n Doktorlar bitkisel hayat ifadesini kullanmýyorlar Ýsmet Kotak için, ancak durumunda bir deðiþiklik yok ve koma hali sürüyor... n 8 Temmuz da Ankara daki askeri hastaneye yatýrýlan ve bir ameliyat daha geçiren Rauf Denktaþ ise dün yurda getirildi... n Askeri ambulans uçaðýyla getirilen ve YDÜ Hastanesi ne nakledilen Denktaþ ýn Ercan da resminin çekilmesine izin verilmedi... n2. sayfada ZORUNLU BÝR GEZÝ (2) Dolgun Dalgýçoðlu l 6. sayfada ANTAKYA ANTIOCHEIA... Selma Bolayýr l 13. sayfada BAYRAM GELMÝÞ NEYÝME Yalçýn Okut Bayram Coþkusu l 8. sayfada Münür Rahvancýoðlu l 13. sayfada Stefanu yalanladý Camp David tipi müzakere yok... n 11. sayfada

2 UYUÞTURUCUDAN DOLAYI 4 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da 3 gencin üzerinde uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu; 4 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, polis, önceki gün saat sýralarýnda, Lefkoþa'da M.D (E- 15), N.Y (E-23) ve E.P.'nin (E-22) üzerinde polis tarafýndan yapýlan aramada yaklaþýk 2.5 gram aðýrlýðýnda, hintheneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ve yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionit (Bonzai) türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde buldu ve bunlara emare olarak el koydu. Polis, söz konusu 3 kiþiyle birlikte, meselede ilgisi görülen C.D'yi (E-25) de tutukladý. KANUNSUZ ESKÝ ESER TASARRUFU Çatalköy'de, dün saat sýralarýnda, bir süpermarketin araç park yerinde polis tarafýndan N.Y.'nin (E-29) kullanýmýnda bulunan araçta yapýlan aramada eski eser olduðuna inanýlan 1 adet kilise çaný bulunarak emare olarak alýndý. Polis, N.Y.'yi tutuklandý. HIRSIZLIK Yeniboðaziçi'nde, önceki sabah, bir iþ yerine kahvaltý yapmak için giden F.A (E-52), iþ yeri sahibinin içerde olmadýðý bir sýrada, el cüzdaný içerisinden toplam 1000 TL nakit parayý çaldý. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlý tutuklandý ve çalmýþ olduðu paralar tasarrufunda bulundu. Bir hýrsýzlýk da Aslanköy'de yaþandý. Aydýn Denizalp'ýn kalmakta olduðu evin açýk ana giriþ kapýsýndan içeriye giren meçhul þahýs veya þahýslar, 1900 TL nakit para çaldý. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede þüpheli görülen S.D (E-33) ve B.D (E-40) tutuklandý. YANGIN Gazimaðusa'da Karakeþliler Mahallesinde bulunan dere yataðý içerisinde önceki gün saat 14.00'te, tespit edilemeyen nedenden dolayý bir yangýn çýktý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Yangýn sonucu dere yataðý kenarýnda bulunan iki þahsa ait 2 adet incir, 2 adet nar ve 7 adet zeytin aðacý kýsmen yandý. Polis olaylarla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. FRANSA YELKENLÝ TEKNEDE 1,3 TON ESRAR Fransa'nýn kuzeybatýsýnda bulunan Brest kentindeki limanda 13 metre uzunluðundaki yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 1,3 ton esrar ele geçirildi. Kaçakçýlarýn, limandaki gümrük binasý yakýnýndaki benzin istasyonundan çok fazla yakýt satýn alarak þüphe çekmeleri, yakayý ele vermelerinde önemli rol oynadý. Yapýlan aramada esrarýn ele geçirilmesinin ardýndan önce tekneyi bekleyen þahýs, ardýndan da çarþýya alýþveriþe çýkmýþ olan Danimarkalý gözaltýna alýndý. Ayný teknede yolculuk yapan üçüncü kiþi ise kaçmayý baþardý. CEZAYÝR KADDAFÝ'NÝN KIZI DOÐUM YAPTI Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kýzý Cezayir'de doðum yaptý. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen Cezayirli hükümet kaynaðý, Kaddafi'nin kýzý Ayþe'nin sabah erken saatlerde doðum yaptýðýný ve bir kýz bebek dünyaya getirdiðini, anne ve bebeðin durumunun iyi olduðunu söyledi. Cezayirli yetkililer, Kaddafi'nin eþi Safiye, kýzý Ayþe ve oðullarý Hannibal ve Muhammed'in dün Cezayir'e geldiðini açýklamýþtý. DENKTAÞ YENÝDEN YDÜ'YE NAKLEDÝLDÝ Bir süredir Ankara'da tedavi gören Rauf Denktaþ, dün akþam yurda döndü. 24 Mayýs'ta, pýhtý atmasý sonucu beyin ana damarýnda týkanýklýk olan ve ardýndan YDÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen Rauf Denktaþ, tedavisinin devam için 8 Temmuz'da Ankara'ya gitmiþti. 8 Temmuz'da Türkiye Genelkurmay Baþkanlýðý'na baðlý Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine devam dilen Denktaþ, 25 Aðustos günü, beyinle kafatasý arasýnda biriken kanýn alýnmasý için Gülhane Askeri Týp Akademisi'nde yeniden ameliyat edilmiþti. Danýþmaný Hilmi Özen'in TAK'a verdiði bilgiye göre, dün saat sýralarýnda askeri ambulans uçaðýyla Ankara'dan KKTC'ye getirilen Denktaþ ýn Ercan da resminin çekilmesine izin verilmedi. Denktaþ'ýn tedavisine YDÜ Hastanesi'nde devam edilecek. YKP'den 1 Eylül eylemine destek Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu, yayýnladýðý bildiri ile 1 Eylül'de tüm Kýbrýslýlarýn gene birlikte eylemle kutlayacaðýný ve YKP'nin de bu eyleme destek vereceðini açýkladý. Konu ile ilgili bildiri þöyle: 21.yüzyýlýn baþýnda, emperyalizmin ve kapitalizmin yarattýðý sonuçlar nedeniyle dünya insanlýðýnýn büyük bir bölümü açlýk, baský ve savaþlarla karþý karþýya bulunmaktadýr. Ýnsanlýk savaþlardan çok çekmiþtir, hala da çekmektedir. Savaþlar Ortadoðu ve geri býraktýrýlmýþ halklarýn günlük yaþamý haline gelmiþtir. Sömürü çarklarý barýþýn önünde en büyük engel olarak durmaktadýr. Bu da en fazla emekçileri etkilemektedir. Savaþlardan Kýbrýslýlar da çok çekmiþtir ve hala da çekmektedirler. Devamlý savaþ tehlikesi ile yaþamaktadýrlar. Egemen güçler ve onlarýn yerli iþbirlikçileri, Kýbrýs'ta barýþý istememektedirler. Andlaþma ve çaðdaþ bir yaþam istememektedirler. "Esir kampý" yaþamýna mahkûm ettikleri Kýbrýs Türk Toplumunu, savaþ tehditleri altýnda yok etmeye uðraþmaktadýrlar. Yeni Kýbrýs Partisi, halkýmýzý Dünya Barýþ Gününde mücadeleye katký koymaya, destek vermeye ve ortak yapýlacak etkinliðe katýlmaya çaðýrmaktadýr. Bu çerçevede YKP, üyeleri, parti sempatizanlarý ve parti dostlarý baþta olmak üzere tüm Kýbrýslýlarý 1 Eylül, Perþembe günü ara bölgede Ledra Palace'daki "Home for Cooperation" önünde saat 19:30'daki eyleme destek vermeye çaðýrýr. YKP, etkinliklere geçmiþ yýllarda olduðu gibi yine kendi korteji ile katýlacaktýr. Bu çerçevede tüm üyelerimizi, parti sempatizanlarýmýzý ve parti dostlarýmýzý saat 18:00'de YKP Genel Merkezi önünde buluþmaya ve 18:30 Kuðulu Park'ta buluþacak örgütlerle ortak kortej oluþturup ara bölgedeki etkinliðe katýlmaya çaðýrýyoruz Çiziktirdi Þener LEVENT Açý UNUTMAYIN DÜÞMAN HEP PUSUDA Bir Amerikan filmi... "Büyükelçi" 'te çekilmiþ... Ünlü aktörler de var L. Thompson'un filminde... Robert Mitchum... Rock Hudson... Vasat bir film, ama çok ilgi çekici bir sahnesi var benim için... Ýzleseniz, sanýrým siz de gözden kaçýrmazsýnýz bunu... Bizim þimdiki durumumuzun izleri de var orada çünkü... Mesele Ýsrail-Filistin meselesi... Filmdeki büyükelçi Amerika'nýn Kudüs büyükelçisi... Ama barýþçý... Ýyi niyetli... Ýki taraf arasýndaki barýþý saðlamak için parlak bir fikir gelir aklýna bir gün... Her iki tarafýn barýþçý gençlerini buluþturmak, kaynaþtýrmak ve eðitmek... Ýki toplumlu bir etkinlik yani... Bir yandan Yahudiler... Bir yandan Araplar... Kolay olmaz biraraya getirmek için ikna etmek taraflarý... Ancak inatçý büyükelçi baþarýr sonunda... Onlarý buluþturur... Ve týpký þimdi bizdeki iki toplumlu etkinliklerde olduðu gibi, biraraya gelen gençler çabuk kaynaþýrlar... Hep bir aðýzdan birlikte barýþ þarkýlarý söylerler... Tam bir barýþ þölenine dönüþür toplantý... Ve iþte tam da bu sýrada, bunu hazmedemeyen bazý Filistinli silahlý fanatik gruplar bu toplantýyý basarlar... Makineli tüfeklerle o kocaman toplantý mekanýndaki gençlere ölüm yaðdýrýrlar... Kaçan ve kurtulan olmaz pek... Kan gölüne döner ortalýk... Bu olay gerçek mi, deðil mi bilemem... Yani oralarda bu gibi þeyler oldu mu hiç? Neden olmasýn? Olmuþtur herhalde... Barýþçý büyükelçi kahramanýyla Amerikan propagandasý sýrýtýyor filmde... Güya Amerika bölgede barýþtan yana, ama Filistinli teröristler izin vermiyor buna... Ýzleyiciler, Filistin gerillalarýný lanetleyerek çýkar sinema salonundan böyle bir filmden sonra mutlaka... Film de temel amacýna ulaþýr böylelikle... Amerikan sinemasýnda rejim yanlýsý bu gibi filmlerin yanýsýra, rejim karþýtý siyasi içerikli filmler de var tabii... Mesela Oliver Stone çekse, sanýrým çok daha farklý çekerdi Ýsrail- Filistin meselesini... Her neyse... Bu yazýda bir sinema eleþtirisi yapmak deðil niyetim... Asýl üstünde durmak istediðim, filmdeki o sahne... Ýki toplumlu bir barýþ etkinliðine yaðdýrýlan kurþun... Þimdi bizde çok yaygýn iki toplumlu etkinlikler... Festivaller... Gençlik kamplarý... Köylü buluþmalarý... Konserler, eðlenceler, paneller 'te kapýlar açýldýktan sonra iki toplum yeniden kaynaþtý.. Ama burada da bu etkinlikleri hazmedemeyenler var... Ýki toplumun barýþmasýný ve birarada yaþamasýný arzu etmeyenler dýþ gýcýrtýlarý arasýndan bakýyorlar bunlara... 'Ýki toplumlu' ifadesinden hiç hoþlanmýyorum ben aslýnda... Bölünmüþlüðü içeriyor çünkü 'ten sonra kuzeydeki Kýbrýs haritalarý gibi... Kýbrýslýrum ve Türkler olarak eskiden ayný mahalle ve köylerde birlikte yaþarken, 'iki toplumlu' diye bir ifade yoktu. Birliktelik doðal bir þeydi. 'Ýki toplumlu' demek gerekmezdi... 'Büyükelçi' filmindeki o sahneyi gördükten sonra bir kurt düþtü içime... Umarým bizde böyle þeyler yaþanmaz. Kýbrýs'taki BM yetkilileri, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nün ara bölgede iki toplumlu bir etkinlikle kutlanmasýna izin vermemiþ bu yýl... Hiçbir gerekçe göstermeden hem de... Her yýl verdiði izni bu yýl iptal etmiþ... Neden? Bir risk mi gördü bunda? Bir provokasyon kokusu mu aldý? Yoksa doðalgaz ve petrol meselesinde yaþadýðýmýz gerginlik mi sebep? BM yetkilileri açýklama yapmalý mutlaka... Eðer gördükleri bir tehlike varsa ve bunu kamuoyu ile paylaþmýyorlarsa, sorumluluðu çok büyük olur bunun... Þu acayip ateþ-kes hali içinde her türlü provokasyona çok açýk Kýbrýs... Yaþadýklarýmýzdan öðrendiðimiz bir þey var... Bir kývýlcým yeter patlamaya... Unutmayýn... Düþman hep pusuda...

3 AFRÝKA dan mektup... KATÝLÝ JET SKÝ DEÐÝL, BORÝS YELTSÝN 29 yaþýndaki Oksana'nýn Yenierenköy denizinde jet ski yaparken kayalýklara çarpmasý ve hayatýný kaybetmesi yeniden bazý çaðrýþýmlar yaptý... Doðrusunu isterseniz, Oksana'nýn asýl katili jet ski falan deðil... Olsa olsa Boris Yeltsin... Rusya'nýn sosyalist rejimdem sonraki ilk cumhurbaþkaný... Sovyetler Birliði'ni yýkan adam... Eðer Sovyetler daðýlmasa, Oksana kendine iþ bulmak için Kýbrýs'a gelmeyecek, yanýnda çalýþtýðý iþadamýnýn yatýyla denize açýlmayacak ve jet ski yaparak o kayalýklarda parçalanmayacaktý... * 29 yaþýnda hayata veda eden Oksana da pek çok Rus kadýný gibi, bir perestroyka ve glasnost çocuðu yýlýnda Sovyetler daðýldýðý zaman 10 yaþýnda olmalý... Henüz ilkokul sýralarýnda... Lenin dedeyi okur, ona hayranlýk duyar ve kendisine güzel bir gelecek baðýþladýðý için ona þükrederdi... Ama ne olduysa iþte o yýl oldu. Haritasý yýrtýldý... Lenin dedesinin her yerde heykelleri yýkýldý. Yetmiþ yýl ona tapanlar onun düþmaný kesiliverdiler birden... Meydanlardan, kentlerden, sokaklardan adýný sildiler... Tarih kitaplarýný yenilediler... Oksana'nýn 10 yaþýnda deðiþti dünyasý... * Sovyetlerin en talihsiz kuþaðýdýr perestroyka ve glasnost kuþaðý yýl devletin güçlü kollarý arasýnda ve hiçbir gelecek kaygýsý duymadan yaþadýktan sonra, herkes kendini yalnýz ve çaresiz buldu birden... Bedava eðitim de, bedava saðlýk da artýk parayla oldu... "Gemisini kurtaran kaptan" dediler onlara da... O tarihten sonra dünyanýn her yerine daðýlan alýmlý Rus kadýnlarý, kendi kendilerini köleleþtirdiler... Vücutlarýný satarak kurtuluþ yolunu seçtiler... Müthiþ bir trajedidir bu... Ve bu yolda hayatlarýný kaybeden Rus kadýnlarýnýn haddi hesabý yok... * Harcanmýþ bir kuþak... En büyük suçlusu Boris Yeltsin... Gorbaçov zanneder çoðu... Gorbaçov deðil... Çok iyi niyetliydi Gorbaçov... Perestroyka ve glasnostun baþ mimarý... Bu reform elbette þarttý... Ama Gorbaçov'un Sovyetler Birliði'ni daðýtmaya hiç niyeti yoktu... Doðu Avrupa ülkelerindeki zinciri kýracak, onlarý Sovyet uydusu olmaktan kurtaracak, ancak Sovyetlerin daðýlmasýna asla izin vermeyecekti Mart'ýnda bir referandum düzeneldi zaten bunun için... Ve bu referandumda Sovyet halkýnýn ezici çoðunluðu Sovyetlerin devamýndan yana oy kullandý... Bunu gören batýlýlar, referandumdan 4 ay sonra Moskova'daki iþbirlikçilerini kullandýlar... Ordu önce Gorbaçov'u devirdi, sonra da Yeltsin'e teslim oldu. Yeltsin de Ukrayna ve Beyaz Rusya ile birlikte, batýlýlarýn istekleri doðrultusunda Sovyetlerin daðýlmasýný imzaladý... * Oksana'nýn Yenierenköy'deki ölümü pek çok Rus kadýnýnýn ölümüdür aslýnda. Geçmiþ yüzyýldan bu yüzyýla aktarýlan bir trajedi... Harcanmýþ bir kuþaðýn yaþamý baþka nasýl sonuçlanabilirdi ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan)- Deniz Kaplumbaðalarýný Koruma Projesi 'Marine Turtle Conservation Project' için 20 civarý gönüllü öðrenci çalýþýyor. Proje Ýngiltere Exeter Üniversitesi ve Deniz Kaplumbaðalarýný Koruma Cemiyeti tarafýndan destekleniyor. Üniversite öðrencilerinden oluþan grup büyük özveriyle, Caretta Caretta'lar için gözcülük yapýyorlar. Alagadi plajý yanýnda ikamet eden gençler her türlü zor þartlara aldýrmadan geceli gündüzlü kontrollerini sürdürüyorlar. Yumurta yuvalarýna tel kafesler koyarak korumaya alýyorlar. Caretta kaplumbaðalarýnýn yumurtladýklarý alanlarý tespit edip, geliþimleriyle ilgili raporlarý Çevre Koruma Dairesi Doðal Hayat Birimi ile paylaþýyorlar. Caretta Caretta'lar için Akdeniz'de 5. en önemli sahili Alagadi'de yaþam sürdüren canlýlar zehirlenme tehlikesiyle yan yana. Elektrik santralýndan etrafa daðýlan zehirli duman diðer canlýlarý olduðu gibi Caretta Caretta'larý da etkiliyor. PANTOLONDA 7 YILAN VE 3 KAPLUMBAÐA ABD'nin Miami kentinde Brezilya'ya gitmek isteyen bir yolcu, pantolonuna gizlediði 7 yýlan ve 3 kaplumbaðayla havaalanýnda yakalandý. Ulaþtýrma Güvenlik Ýdaresi sözcüsü Jonathon Allen, Uluslararasý Miami Havaalaný'nda bir Brezilya yolcusunun vücut taramasýndan geçtikten sonra durdurulduðunu belirtti. Teknecik in kara dumanlarý altýnda hayata merhaba diyorlar CUMHURBAÞKANLIÐI'NDA BAYRAMLAÞMA Güzeller de tebrik için sýraya girdi Derviþ Eroðlu, bayramýn görüþmelerin gölgesinde kutlandýðýný ifade ederek, hedeflerinin Kýbrýs konusunda Ekim ayýna kadar gerekli yakýnlaþmayý saðlayýp, Ekim sonunda New York yakýnlarýndaki bir yerde müzakereleri müspet bir þekilde noktalamak olduðunu söyledi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Bunun mümkün olup olamadýðýný göreceðiz" dedi. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Ramazan Bayramý nedeniyle eþi Meral Eroðlu ile birlikte Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda tebrik kabul etti. Tebrik öncesinde basýna açýklamalarda bulunan Cumhurbaþkaný Eroðlu, tüm halka birlik ve beraberlik mesajý verdi. Bu yýl Ramazan Bayramý'yla, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn birlikte kutlandýðýna iþaret eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, kendisinin ilk kez böyle bir olaya þahit olduðunu söyledi. Anavatan Türkiye ile Kýbrýs Türk halkýnýn bu iki önemli bayramý birlikte kutladýðýný belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, bayramlarýn insanlarý bir araya getirdiðini, kýrgýnlýklarýn ortadan kaldýrýlmasýna vesile olduðunu söyledi. "Temennim, bütün kýrgýnlýklarýn ortadan kalkmasý, insanlarýn kucaklaþmasý ve arzusunu duyduðumuz birlik ve beraberliðin düþündüðümüz manada geliþmesidir" þeklinde konuþan Cumhurbaþkaný Eroðlu, bugünlerin birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyulan zamanlar olduðunu kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kim derdi ki BM de barýþa yasak koyacak? 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde ara bölgeyi Barýþ þarkýlarý söylemeye kapatacak Kim kaldýracak barýþýn üstünden bu gölgeyi? Kalay ARABÖLGE ÖLÜBÖLGE VE BARIÞ Kýbrýs sorununa barýþçýl çözüm getirmesi beklenen Birleþmiþ Milletler'in Arabölge'deki iki toplumlu Barýþ Günü etkinliklerine izin vermemesinde þaþýlacak bir þey yok. BM, dünyanýn neresine barýþ götürmüþ ki, Kýbrýs'a da getirsin? Kýbrýs'ýn güneyi, kuzeyi iþgal altýnda da, Arabölge deðil mi? Ölübölge demiyor muyuz Arabölge'ye? O halde Ölübölge'yi Hyde Park'ýn "serbest kürsü"süyle niye karýþtýrýyoruz ki? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SORUMLULUK MESELESÝ... Yetmiþdört yýlýnda yapýlan askeri harekatla Kýbrýslýtürkler Ankara'nýn kontrolünde, adýna þimdi KKTC dedikleri bir idare kurdular... Gerisini zaten yaþayanlar biliyor... Son zamanlarda adanýn güney kesimlerinde denizde doðalgaz ve petrol olduðu iddialarý, Türkiye'yi ayaða kaldýrdý... Kýbrýs Cumhuriyeti'ne tehdit üstüne tehdit yaðdýrdýlar... Üçüncü harekata hazýr olduklarýný dolaylý olarak vurguladýlar... Ankara'nýn kontrolündeki KKTC ile Kýbrýs Cumhuriyeti'nin fiilen hakim olduðu bölgeler arasýnda Barýþ Gücü konuþlanmýþ durumda 'ten önce Barýþ Gücü Türklere göre Rum yanlýsýydý, Rumlara göre Türk yanlýsý... Aslýnda BM Barýþ Gücü çatýþmalarýn devamý için ellerinden geleni yaptý... "Eskort"luklarýnda birçok Türk varacaklarý yerlere varamadý.. Barikatlarda silahlý Rumlar tarafýndan alýnýp kaybedildiler! Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ne Özel Harp Dairesi'nin istirdat planýna uygun olarak asilik yapan Kýbrýslýtürklerin silahlarýnýn birçoðunu saðlayan yine Barýþ Gücü oldu... Barýþ adýna, ayrýlýkçýlýðýn ve iki toplum arasýndaki düþmanlýðýn artmasýnda iyi rol oynadýlar sonrasý iki toplumu misafirliðe alýþtýrmaktý misyonlarý... Pile'de veya Ledra Palace'ta yýlýn belli günlerinde düzenledikleri eðlenceler veya festivallerle iki toplumu ara bölgede bir araya getirdiler... Ve ilahlar kapýlarýn açýlmasýna karar verdiðinde de kapýlar açýldý ve misafirlik daha seri yapýlmaya baþlandý... Kapýlarýn açýlmasýndan sonra TC kökenlilerin güneye geçememeleri insan haklarýna aykýrý bir hareket olarak yorumlandý Türk medyasýnda... CTP döneminde düzenlenen yürüyüþten sonra Talat, güneyin de nüfus yoluyla ele geçirilmesi düþüncesini, "Bunlar da Kýbrýslýdýr, yeni Kýbrýslýlardýr" diyerek ifade etti. Hala Sultan Tekkesi'ne gidiþ için yaþanan karmaþanýn gerisinde de ayný düþünce yatýyor... Bir kere bu sýnýrý delmek... Olmadý, kargaþa çýkarmak... Olaylara zemin hazýrlamak... Türkiye, hak talep ettiði Kýbrýs'taki doðalgaz ve petrolden vazgeçti mi? Son günlerde basýnda bu yöndeki tepkiler sona erdi... Umursamaz bir hava yaratýldý... Yarýn 1 Eylül... Ve Dünya Barýþ Günü'dür... Ýki toplumu bugüne kadar bir araya getirmeye çalýþan BM taraflara haber uçurarak, ara bölgedeki etkinliðin kutlanmasýna izin vermediðini açýkladý... Elcil, Kýbrýslýlara, Kuðulu Park'ta buluþup ara bölgedeki etkinliðe gitme çaðrýsý yaptý... Tüm bunlardan sonra akla gelen soru þu: BM etkinlikte sabotaj, provokasyon olacaðýnýn istihbaratýný mý aldý? Olmaz demeyin... Ýki toplumu birbirine sokmak için uygun bir zemindir iki toplumlu etkinlikler... BM bir provokasyon yaratýlacaðýnýn istihbaratýný elde etmiþse, kendi sorumluluðunda olmasýný istemediði için etkinliklerin ara bölgede yapýlmasýný istemiyor dersek yanýlmýþ mý oluruz? 30 AÐUSTOS LEFKOÞA'DA KUTLANDI Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi'nin (Büyük Taarruz) yýldönümü olan 30 Aðustos Zafer Bayramý, baþkent Lefkoþa'da kutlandý. Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'ndaki tören saat 10.00'da baþladý. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye Büyükelçiliði adýna Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarý Hakan Çakýl, KTBK Komutaný Korgeneral Adem Huduti, 28. Tümen Komutaný Tümgeneral Ýlhan Talu, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, 14. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Avni Angun, GKK Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Ana Muhalefet Partisi CTP-BG'nin Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, bakanlar, milletvekilleri, diðer askeri ve sivil yetkililer, dernek, kurum ve kuruluþ temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Tören, bayraklarýn Ýstiklal Marþý eþliðinde göndere çekilmesiyle baþladý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun birlikleri ve halký denetlemesinin ardýndan, KTBK mensubu Kurmay Binbaþý Samet Çoban, günün anlam ve önemini belirten konuþmayý yaptý. Tören resmi geçitle sona erdi. ÇOBAN'IN KONUÞMASI Binbaþý Çoban, konuþmasýnda, 30 Aðustos'ta Türk milletinin kendisini esir etmek isteyenlere karþý verdiði mücadelenin zaferle taçlandýrýldýðýný ve tüm dünyayý pençesine alan sömürgeci zihniyetin eþine az rastlanýr bir þekilde maðlup edildiðini, Kahraman Türk Silahlý Kuvvetleri'nin gücünü tüm dünyaya gösterdiðini vurguladý. Zaferin, 89'uncu yýldönümünün ve Ramazan Bayramý'nýn mutluluðunu Mücahit Kýbrýs Türk halkýyla paylaþmaktan mutluluk duyduklarýný kaydeden Binbaþý Çoban, "Ya Ýstiklal Ya Ölüm" parolasýyla baþlayan milli mücadelede bu zafer ve destanla Türk'ün baðrýna dayanan hançerin söküldüðünü ve düþmanýn dize getirildiðini söyledi. Tarihte çok az muharebenin Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi kadar önemli sonuçlar doðurduðunu belirten Çoban, yenilenin sadece Yunan ordularý deðil ayrýca Birinci Dünya Savaþý'nýn tüm galip ve maðrur ülkeleri olduðunu vurguladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BAYRAMLIK BÝR YAZIYA ELÝM VARMIYOR Güney Kýbrýs'taki deniz üssünde yaþanan korkunç boyuttaki felâket, Rum tarafýna çok pahalýya mal oldu. Zaten var olan ve her gün yeni tedbirlerle çýkýþ yollarý aranan ekonomik kriz, bu felâketle iyice körüklendi. Rum hükümeti krizle mücadelede sürekli olarak yeni önlemleri devreye koymak için toplýmsal anlayýþ ve uzlaþý arayýþý içinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýþte böyle bir dönemde hamasetçi basýnýmýz diline pelesenk etmiþ Güney Kýbrýs'taki ekonomik krizi! "Rum ekonomisi zorda..."! "Çöküþ sürüyor"! "Rum hükümeti krizle mücadelede yetersiz kalýyor."! "KKTC ekonomisi Rum ekonomisinden daha iyi."! Komþunun felâketi üstüne ahkâm kesip bayram yapýyorlar her gün. KKTC'nin gözündeki merteði görmeyip, güneyin gözünde çöp arýyorlar! Oysa "Rumdan daha iyi" dedikleri KKTC'nin eknomik durumu ortada. Bankalar elini cebine atmasa hükümet Aðustos ayý maaþlarýný da ödeyemeyecekti! Buna raðmen belediye çalýþanlarý ödenemedi. Ýnsanlar bayrama parasýz girdi! Dünkü basýnda yer aldý yine. LAÜ çalýþanlarý da ayný durumdaymýþ. Onlar da parasýz býrakýlmýþ bayramda. Sonra da siyasiler karþýlarýna geçmiþ bu insanlarýn... Onlara mutlu ve kutlu bayramlar diliyorlar! Utanýp sýkýlmadan, KKTC ekonomisinin Güney Kýbrýs'tan daha iyi durumda olduðunu söylüyorlar bir de! Maaþlarý bankalar ödüyor, onlar da hükümetçilik oynuyorlar! Böyle hükümetçiliði neneniz de yapar deðil mi? Cemil Çiçek... TBMM Baþkaný... Eski Kýbrýs Ýþlerinden sorumlu bakan... "KKTC devlerle yarýþýyor" diyor! Elinizi vicdanýnýza koyun ve söyleyin þimdi. Yakýþtý mý dini bütün bir müslümana böyle bir yalan? Mübarek bayram gününde bile çalýþanlarýnýn maaþlarýný ödemekten aciz bir "dev"! Her ay sonu maaþlarý denkleþtirmek için dilenmedik kapý býrakmayan hükümetin baþkaný Ýrsen Küçük'e yeni bir makam aracý alýnmýþ geçenlerde! Gümrüksüz fiyatý 40 bin Euro... Alýnmasýn mý? Ne münasebet... Devlerle yarýþan bir baþbakana yakýþmaz mý?! Aklýma, Kýbrýslýrum siyasilerden Omiru'nun Güney Kýbrýs'taki tasarruf önlemleri için takýndýðý tavýr geldi. Makam aracýndan vazgeçmiþ, korumalarýnýn sayýsýný düþürmüþ, evinin bulunduðu bölgede de koruma istememiþti Omiru. Bu sadece küçük bir örnek. Ekonomik krizle mücadelede, tasarruf önlemlerinin tepeden baþlayýp tabana doðru yayýldýðý açýkça görülür. Bu önlemler uygulamaya konulurken, arkasýnda mümkün olduðunca toplumsal bir uzlaþý olmasý için gayret sarfedilir. Bizde ise ekonomik önlemleri Ankara dayatýr... Buradaki kukla iþbirlikçileri de uygular! Ýtiraz ve tepkiler olursa polis zorbalýðý ile bastýrýlýr. Bir ülkede, çalýþanlarýnýn maaþlarýný bayramda dahi ödeyemeyecek kadar sýfýrý tüketmiþ bir hükümetin baþý, 40 bin euroya altýna yeni makam aracý çekerken... Bir belediye çalýþaný bayramda evine ekmek, çocuklarýna þeker götüremiyorsa, o ülkede insanlýk denen erdem de sýfýrý tüketmiþ demektir. Baðýþla beni sevgili okurum. Bugün de "bayramlýk" bir yazýya elim varmadý!

5 31 Aðustos 2011 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: * Bakanlarýmýz bayram tatillerini ülkede geçirecekmiþ. - Yurt dýþýna gitmelerine gerek yok ki Türkiye'nin popüler sanatçýlarý bayramda burada zaten * Kadýnlar erkeklerden daha çok uyuyormuþ. - Güvenilir bir araþtýrma olduðunu sanmýyorum.. Çünkü çoðu defa uyur taklidi yapmak gibi bir huylarý var kadýnlarýn. * Ramazan boyunca tencereyi fýrýnda býrakýp, sokaktaki iftara gidenler varmýþ. - Bedava sirke baldan tatlýdýr. * Earl Bradly adlý çocuk doktoru, 14 çocuða tecavüzden ömür boyu hapse mahkum olmuþ. - Tecavüz bizde de yaygýn bir suç. Ama ne yazýk caydýrýcý ceza görmedik þimdiye kadar Belki bundan sonra. * Proje hazýrlanmýþ, prestijli bir meclis binasý yapýlacakmýþ.. - Binanýn prestiji olmaz Binanýn içindekilerin prestiji olursa olur ancak. * Hayvancýlar bayrama 5 parasýz girmekten þikayetçi olmuþ. - Biraz tuhaf bir durum Kasaplar bayramda bayram ettiyse, boðazladýklarý hayvanlarý kimden, nasýl aldýlar. * Bayramdan sonra istihdam furyasý varmýþ. - Oh ne güzel, ne güzel Bazý vatandaþlarýmýz için bayram devam edecek anlaþýlan Erdoðan Baybars Tatar ve Bulutoðlularý kýlýçlarý çektiklerine göre, düelloya girer de birbirlerini öldürürlerse, bu boþluk, izleyicilerden kimin ekmeðine yað sürer? NASIL GÝDÝYOR BAYRAM? Belli oldu. Bu adamlar bizi salak sanýyor. Konu, þu zehir saçan santral bacalarý. Sevgili Bakanýmýz Üstel, müjdeyi verdi. "Çalýþmalar meyvelerini vermeye baþladý." Çok güzel, çok hoþ bir haber bu. Duyunca sevindim. Sepeti aldým, meyve toplamaya koþtum! Çünkü ben sandým ki, haftaya bacalara kapot giydirmeye baþlýyorlar. Bir çalýþmadan "Meyve almak " demek, sonuç almak demek deðil mi Allah aþkýna. E hani sonuç? Hani? Meðer Kalecik'teki þirket ne bileyim ben ne raporu hazýrlamýþmýþ da yakýnda ne yapýlmasý gerektiði ile ilgili çalýþmalara baþlayacaklarmýþ da.. Miþ mýþ Cek cak Söyler misiniz Bu açýklamadan sonra ortada meyve falan gören oldu mu? Yok. E bize yutturmaya çalýþtýklarý ne öyleyse? Havada bulut Sen çocuðu uyut! Bunlarýn yaptýðý bu! Üstel hadi neyse ne Ya Tatar'a ne demeli O baþka alem! Bunlar nasýl politikacý yahu Akýl alýr gibi deðil. Diyor ki Tatar; "Türkiye güçlendikçe KKTC de güçlenecek " Allah versin Türkiye güçlensin Bize ne ama Söyle bakayým. Türkiye güçlenince bize ne faydasý olacak? Bir þekilde. Dizine oturtacak, cebimize harçlýk koyacak ve saçýmýzý okþayýp öpecek. "Beyaz Et" bullisi gibi besleyecek yani! Hazýra konmaya devam edeceðiz yani. E Türkiye yedirecekse bizi, Türkiye'nin sayesinde güçleneceksek, size ne gerek var bay Tatar? Siz ne iþe yarýyorsunuz? Öyle deðil mi yahu ama? BÖYLE BÝR ANDI Bunlar bayramda yazýlacak konular mý? Deðil! Ama insaný mecbur býrakýyorlar Televizyonu açýyorsun ayný sözler Radyoyu açýyorsun ayný sözler Bir iþ becermiþ gibi övünmekten yere göðe sýðmýyorlar. Öyle de güzel anlatýyorlar ki, sanýrsýn bal akýyor aðýzlarýndan. Ama yetti artýk. Yetmeli Bu masgaralýklara bir son vermeli, ipliklerini pazara çýkarýp pillerini bitirmeli. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve çeþitli kurum ve kuruluþlara yardým adýna yapýlan "iftar yemekleri" sona erdi. Þimdi sýrada "Raký Geceleri"

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ZORUNLU BÝR GEZÝ (2) (Ýstanbul)- "Tekerlek, Çanakkale'ye doðru döndü" diye býrakmýþtým dünkü yazýmý. Sabah ezaný okunmamýþ, horozlar ötmemiþti daha evden çýktýðýmda. Kýsa kol ve þortla girdiðim arabada üþüdüm. Sýcaklýk 16 derecede idi Her yýl Haziran ortalarý çýktýðým yaz gezilerinden kalan bir alýþkanlýktý o kýyafetle çýkmak. Meðer yaz bitmiþ sonbahara adým atmýþýz Bu koþuþturmada bir daha anladým ki, her þeyde olduðu gibi zaman da acýmasýzca aleyhimize akýp gidiyor. Otoyollar bedavaymýþ her bayramda olduðu gibi, daldým. Yollar boþ, üstelik otoyol güzergâhý yazlýk evlerin iþgal ettiði sahilden uzaktý. Durup bakýlacak yer yoktu. Bu yüzden, "Ege'yi görene kadar durma" dedim. Tekirdað sonrasý Malkara Oraya varmadan radyoyu açtým. Biliyordum ki orasý "çeker". Cýzýrtýlar arasýndan yakalayabildim Yunan radyosunu, açtým sonuna kadar. Birazdan hem bitki örtüsü kýlýç gibi Akdeniz'e dönüþecek, hem de Akdeniz'le kardeþ çocuðu Ege, karþýmda olacaktý. Öyle dalmýþ, KKTC'yi düþünmeden Kýbrýs'ta dolanýrken Eþim, "Keþan'ý geçtik" dedi. Ne zaman geçmiþtik, nasýl oldu anlayamadým. Oysaki Keþan'a gelmeden göbekten doðru gitseydik km sonrasý Yunanistan idi. Yoksa geri mi dönsem? Keþan'dan sonra yol üçe ayrýlýr. Saðdan 50 km sonra Yunanistan'a sýfýr km. Enez. Doðru, yazlýkçýlarýn doðaya hançer gibi soktuðu Erikli tatil köyü. Soldan ise Çanakkale ve Edremit Körfezi. Ege'ye az kalmýþtý yani. Ýnce ve uzun Gelibolu Yarýmadasý'ný hayalinizde canlandýrýn. Kuzeyinde Saroz Körfezi, yaklaþýk 40 km güneyinde Marmara Denizi. Güzel ve bakir bir yer gördüðümde ilk aklýma sevdiklerimle paylaþmak gelir. Ancak korkum var O da þu; anlatýrsam, anlattýðým baþkasýna, o da baþkasýna anlatýr. Derken kötü düþünceye kadar gider bu ve anlattýðým o bölgeyi týpký Seferihisar'da yapmaya baþladýklarý gibi bozmaya doðru hýzla götürürler.. Ve arkadan bakýp üzülmekten baþka bir þey gelmez elinizden, üzülürsünüz. Neyse Yine de paylaþmak güzel. Keþan'dan 20 km. sonra tepelerden, içinde üç küçük adacýðý olan dünyada kendini temizleyebilen üç denizden biri Saroz belirdi. Ya tepeye hakim lokantada durup sabah kahvaltýsý yaparsýnýz o manzarada Ya da devam edip tam düzlüðe indiðiniz yerden saða, denize doðru sapar, güzeller güzeli unutulup bakir kalmýþ, Adilhan Köyü'ne gidersiniz. Köy meydanýnda her zaman traktörü ile gelmiþ köylüler bulunur. Kahvenin sahibi güler yüzle sizi karþýlar. Hep zaman taze çayý hazýrdýr. Bir bardak içer, kahvaltýnýzý yapar, köyün, çamlarýn denizle birleþtiði sahilinde derin bir nefes çeker, yolunuza devam edersiniz. Unutmadan duvarýnda kocaman incir aðacý olan tarihi camisinin hayratýndan suyunuzu için. Nedense Selanik ve Bulgaristan'dan göç etmiþ yöre köylüsünü her gördüðümde aklýma hala kendi yerine gidemeyen bizler gelir. Caným sýkýlýr o keyifli anlarda da. Lapseki'ye geçmek için Gelibolu'da bindiðimiz vapur Çanakkale boðazýndan ilerlerken, Gelibolu üzerine doðmakta olan güneþ, "Az sonra sizi ýsýtýrým" diyordu. Çanakkale'ye doðru yola çýktýk sonunda HUDUTÝ TEBRÝK KABUL ETTÝ 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü dün Türkiye'de olduðu gibi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle kutlanýyor. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahla Kuvvetleri Günü kutlamalarý, saat 09.00'da, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Adem Huduti'nin Ortaköy'deki Kýbrýs Türk Kuvvetleri Alay Lefkoþa'da bayram yeri, Maðusa'da panayýr yeri Ramazan (Þeker) Bayramý baþladý. Ýslam aleminin iki önemli bayramýnda biri olan Ramazan Bayramý 3 gün sürecek. Bakanlar Kurulu'nun Cuma gününü idari tatil vermesiyle kamu çalýþanlarýnýn çoðu 6 gün tatil yapacak. Ancak, ilgili devlet birimleri ile yerel yönetimler, tatil dolayýsýyla gerekli önlemleri aldý. Elzem hizmetler aksamayacak. Bayram için Lefkoþa'da fuar alanýnda Bayram Yeri; Bayram namazý, tüm camilerde saat 06.58'de kýlýndý. Ardýndan da bayramlaþmalar baþladý. Vatandaþlar bayramlaþma için yakýnlarýný, komþularýný ve tanýdýklarýna ziyaretler yaparken; hayatta olmayan yakýnlarý için de mezarlýklarý ziyaret ediyor. TEBRÝK KABULLERÝ Ramazan Bayramý nedeniyle Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün halkýn tebriklerini kabul etti. Cumhurbaþkanlýðý'nda her yýl geleneksel olarak öðleden önce gerçekleþtirilen bayram tebriði, bu yýl 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý dolayýsýyla saat 18.00'de Komutanlýðý'ndaki tebrik kabulüyle baþladý. Tebrik kabulünde, 28. Tümen Komutaný Tümgeneral Ýlhan Talu, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, 14. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Avni Angun, GKK Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý da hazýr bulundu. baþladý. KTBK Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Adem Huduti ve eþi, bayramýn 2. günü olan bugün saat 11.00'de Lefkoþa'da Ortaköy'deki Kýbrýs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlýðý Askeri Gazinosu'nda halkla bayramlaþacak. BAZI GAZETELER YAYINLARINA ARA VERECEK 6 güne çýkan Ramazan Bayramý tatilinde, bazý basýn çalýþanlarý da tatil yapma fýrsatý bulacak. Bazý gazeteler, yayýnlarýna 1, 2 veya 3 günlük ara verecek. Afrika, Halkýn Sesi, Havadis, Kýbrýs, Star Kýbrýs, Yenidüzen gazeteleri yayýnlarýný kesintisiz sürdürecek. Haberdar bugün; Vatan, Demokrat Bakýþ ve Güneþ gazeteleri ise bugün ve bayramýn üçüncü günü okurlara ulaþmayacak. Kýbrýs Volkan, Ortam ise bu günler yanýnda Cuma günü de yayýmlanmayacak. Kýbrýslý da, bayram günleri, üç gün çýkmayacak. UBP'DE BAYRAMLAÞMA- Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoþa Genel Merkezinde dün saat 17.00'de bayramlaþma etkinliði gerçekleþtirildi. UBP'den verilen bilgiye göre, Genel Baþkan ve Baþbakan Ýrsen Küçük ile Eþi Gülin Küçük bugün Ulusal Birlik Partisi'nde gerçekleþen etkinlikte Bayram tebriklerini kabul etti. Bayramlaþma etkinliðine UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu, bazý bakan, milletvekilleri ve belediye baþkanlarý, üyeler ile UBP Kadýn ve Gençlik Kollarý üyeleri katýldý. GÜNLÜK CHOMSKY KÜRT MESELESÝNDE ABD'NÝN ROLÜNÜ HATIRLATIYOR Dünyanýn yaþayan en büyük düþünürlerinden biri olarak kabul edilen Naom Chomsky, Kürt meselesinin 'fazlasýyla uzun bir zaman boyunca vahþice baskýya maruz býrakýlan Kürt halkýnýn yurttaþ haklarýyla ilgili bir sorun olduðunu kaydetti. Özgür Politika gazetesine konuþan Chomsky, devleti Kürt meselesini askeri yöntemlerle çözme arayýþýndan vazgeçmeye çaðýrdý. Chomsky, ''Gerginliðin önüne geçmek için Kürt halkýnýn meþru taleplerinin gündeme alýnmasý ve buna paralel samimi müzakerelerin yürütülmesi gerekiyor'' dedi. Batýlý hükümetleri Kandil'deki sivil ölümlere sessiz kalmasýnýn gayet 'normal' olduðunu söyleyen Chomsky, sözkonusu güçlerin çoðunlukla böyle suçlara katkýda bulunduðunun altýný çizdi. Kürt sorununda ABD'nin rolüne dikkat çeken Chomsky þunlarý belirtti: ''1990'lý yýllarda Kürt bölgelerinde korkunç bedellere mal olan bir vahþet yaþanýrken, Batýlýlarýn askeri yardýmý bu vahþeti daha üst boyuta taþýdý yýlýnda ABD tarafýndan Türkiye'ye yapýlan askeri yardým, ayaklanmanýn bastýrýlmasý için yürütülen operasyonlarýn baþlangýcýndan itibaren verilen yardýmlarýn toplamýný geçti ve o dönemde iþlenen suçlarýnýn hemen hepsinin üstü örtüldü.'' 30 AÐUSTOS 30 Aðustos Zafer Bayramý Türkiye ve KKTC'de törenlerle kutlanmýþ... Sanýrýz bu gidiþle gelecekte Türkiye'de kutlanmayacak, KKTC'de kutlanacak yalnýz! CÝNNET Bir Rum polisi, Metehan Kapýsý'nda Rumca konuþmasýný anlamayan Kýbrýslý bir Türke saldýrmýþ ve vurmuþ... Onun gibi cinnet geçiren çok Kýbrýslý gördük þimdiye kadar... Hem Rum, hem Türk... TÜRKÝYELÝ GÝBÝ Tatilini geçirmek için Anamur'a deniz otobüsü ile giden Mehmet Ali Talat, 'baský ve terörden uzak' bir bayram dilemiþ... Artýk Kýbrýslý deðil, Türkiyeli bir politikacý gibi konuþmaya baþladý... ZÝVANÝYA Herkes doðalgaz ve petrol çýkarmaz ya... Bakýn 10 Eylül'de buluþacak olan Türk ve Rum Malyalýlar da zivaniya çýkaracaklarmýþ... KAYIPLAR Bugüne dek yalnýz 297 kaybýn kemik kalýntýlarý ailelerine teslim edilmiþ. 1 Aðustos 2011'e kadar toplam 798 kaybýn kalýntýlarýna ulaþýlmýþ... Tüm kayýplarýn yarýsý bile deðil... Týrnak... "Ne Osmanlý zamanýndayýz, ne þer'i hukuk geçerlidir burada, ne de müftülük diye bir makam vardýr... Devletin bir memuru, kendini þeyhülislam zannederek saçmalamasýn... Bir taraftan 'burada iki devlet' vardýr deyip, öbür taraftan 'öteki' devletin de kurallarýný yýkmaya kalkmak, hangi dine sýðar? Yoksa güney Kýbrýs Dar-ül Harp mý? Bu akýlla yürü Suudi sýnýrýna ve 'Kâbe'yi ziyaret edeceðim' de bakalým! Sana ne yaparlar?" Nazým BERATLI (Haberdar) "Halkýmýzýn büyük bir kýsmý önceki iktidarlardan kurtulmak için UBP'ye can simidi olarak yapýþmýþtý. Maalesef tek parti UBP hükümeti halkýný ne deryalarda boðulmaktan, ne de gittikçe büyüyen ateþten kurtarmadý. Can kurtaranlýk yapacaðýna, halkýna ve Maliye Bakanýna ateþten gömlek giydirdi. Varsýn yansýnlar. Ama, aslan UBP hükümeti payidar kalsýn." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Eðer 350 bin sterlinlik bir arazi... Üzerine tek bir inþaat dahi yapýlmadan 8 milyon sterlinlik tazminata dönüþürse... Ve bu para, aslýnda tüm toplumun cebinden çýkacak, ortak hazinemizse... Böylesi bir sonucu hiçbir 'vicdan' kabullenemez... Bu nasýl bir hesaptýr, mümkün deðil anlamak..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) Günün Kahramaný SALÝH TOROS Dün en çok konuþulan konulardan biri, Yenierenköy denizindeki jet ski kazasý oldu. Bilindiði gibi, 29 yaþýndaki Rus kadýný Oksana Botyan bu kazada hayatýný kaybetti. Meðer ölüme götüren kaza, tanýnmýþ iþadamlarýndan Salih Toros'un özel yatýyla Girne'den Yenierenköy'e gidiþiyle baþlamýþ. Salih Bey bu deniz seyahatinde, yanýnda çalýþan Oksana'yý da almýþ yanýna... Yenierenköy'de demirledikten sonra Oksana jet ski ile yüzmeye kalkýnca, aþýrý süratten oradaki kayalýklara vurmuþ ve bunun üzerine de yaþamýný yitirmiþ... Perestroyka ve glasnost kuþaðýndan bir Rus vatandaþýnýn daha trajik sonu diyebiliriz buna...

7 31 Aðustos 2011 Çarþamba 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ UZLAÞMA ÞANSI Belki ilgi çekici haber yakalarým gayesiyle arife günkü TC televizyonlarýnda gezinti yapayým dedim... TV'nin sesi kýsýktý Hep ayni görüntüler takýlýyordu gözüme Tezgahlar ve tezgahlarýn üzerinde rengarenk þekerler Þekerleri süzen kalabalýklar. Kanalýn birinde durdum, sesi açtým. 'Renk cümbüþü' diyordu elinde mikrofon tutan sunucu, 'vatandaþlar þekere hücum ediyor!' diyordu. Bu þeker meselesi bana çocukluðumda geçen ve her bayram tekrarlanan bir olayýn çaðrýþýmýný yaptý. Biz bayramlarda kim para verirse onun elini öpmeye giderdik. Tecrübeden gelen liste vardý çocuk beynimizde. Yakýn akrabalardan, yani hala, amca ve dayý çevrelerinden bize daha çok para veren aile dostlarý vardý, genelde mahalle komþularýydýlar. Ýlk onlara koþardýk bayram sabahý. El öper, cebe atardýk parayý, gelirdik eve. Tabii ondan sonra baþlardý sorgulama, kim ne kadar verdi gibisinden! Amca ve yenge listenin sonundaydý! Çünkü her ellerini öptüðümüzde cebe neyi atacaðýmýzý bilirdik. Þeker bayramý ya, bozdur bozdur yememiz için birer "þekercik"! Münhasýr Ekonomik Bölgelerde doðalgaz ve petrol arama çalýþmalarý dolayýsýyla Ankara'nýn tehditlerine pabuç býrakmayacak gibi görünüyor Kýbrýs Cumhuriyeti ve Yunanistan. Yunan Savunma Bakaný geçen hafta adadaydý. Ve ziyareti sýrasýnda Ankara'yý sert dille uyarmaktan geri kalmadý. Fakat en çok ilgimi çeken 'Kýbrýs'ýn, Yunanistan'ýn savunma doktrinin tam kalbinde bulunduðunu' vurgulamasýydý. Evet, her ülkenin kendi kýta sahanlýðýndaki kaynaklarý deðerlendirme hakký var ve tehditlerle bu hak o ülkenin elinden alýnamaz, kaynaklarý deðerlendirmesi önlemez. Ankara'nýn aðzýna bir þekercik atmaya ihtiyacý olacak galiba! Ki aðzý tatlýlansýn, tatlý tatlý konuþsun! Aksi taktirde Doðu Akdeniz'de gelecek aylarda bir krizle karþý karþýyayýz sayýn okuyucular. Çünkü mesele bir ülkenin egemenliði ile ilgilidir ve Kýbrýs Cumhuriyeti egemenlik haklarýný sonuna kadar korumaya kararlýdýr. Yunanistan ise bunu sonuna kadar desteklemeye. Ankara bu konuda geri adým atacak mý, yoksa haksýz tehditlerine devam ederek adým adým kriz ortamýna mý sürükleyecek Doðu Akdeniz'i, göreceðiz. Sorunlarýn çözümsüzlükten kaynaklandýðý elbette doðrudur. Fakat her sorunu çözümsüzlüðe baðlamanýn pek doðru olmadýðýna inanýrým. Özellikle Kýbrýs Cumhuriyeti'nin doðal kaynaklarýný deðerlendirme konusunu nasýl çözümsüzlüðe baðlayabilirsiniz? Veya KKTC'nin iç konulardaki birtakým sýkýntýlarýný çözümsüzlükle nasýl iliþkilendirebilirsiniz, deðil mi? Özellikle, Münhasýr Ekonomik Bölgeler'deki sondaj çalýþmalarýný bahane ederek Ankara'nýn havayý gerginleþtirme çabalarýnýn da tamamen yapay olduðunu unutmayalým deðerlendirme yaparken. O Ankara ki. Kýbrýs'ta kalýcý ve kapsamlý çözümün önündeki en büyük engeldir. Devam edecek adadaki çözümsüzlük, yýllarca devam edecek,.. Ýngiltere ve Amerika'nýn çýkarlarý öyle gerektirdiði sürece devam edecek, uzlaþma þansý sýfýrla çarpýlacaktýr. Bilir misiniz, görüþme masasýnda uzlaþmazlýðýn kýlýfýnýn hazýrlandýðýný? "Her þey üzerinde uzlaþmaya varýlmadýðý sürece, hiçbir þey üzerinde uzlaþmaya varýlmýþ sayýlmayacak ' demiyorlar mý? Neyse; uzundur tatil, yollarda bellerde dikkatli araba, motor, bisiklet sürmeyi ve sýhhata zararlýdýr, az þekercik yemeyi de ihmal etmeyin ha! ÝSKELE'DE ÝFTAR YEMEÐÝNE KATILDI- Derviþ Eroðlu, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði Ýskele Þubesi'nin iftar yemeðine katýldý. Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði Ýskele Þubesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Þubeyi ziyaret eden Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun, bazý milletvekilleri, Kýzýlay'ýn iftar çadýrýnda vatandaþlarla birlikte orucunu açtý. Ýftarda, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlayý Ýskele Þubesi Baþkaný Erten Yaðtuð, Ýskele Þubesine katký koyan Ýskele Belediye Baþkaný'na plaket takdim etti. Oruç ayý süresince Kýzýlay Ýskele Þubesine destek ve katký koyan gönüllüler ile kurumlara ise belge verildi. Yorgancýoðlu: Mücadeleye devam Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, partilerinin halkýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý ve Kýbrýs'ta kalýcý Federal bir çözüme ulaþýlarak, halkýn dünyadaki saygýn yerini almasý için kararlý bir þekilde mücadeleye devam edeceðini söyledi. Yorgancýoðlu, Ramazan Bayramý nedeniyle yayýmladýðý mesajda, "Ramazan Bayramý'nýn kutlandýðý bu günlerde, Ulusal Birlik Partisi'nin partizanca uygulamalarý nedeniyle bayramlarýn en önemli tanýmlamalarý Taþýnmaz Mal Komisyonu için Ýngiltere'deki Rumdan reklam Ýngiltere'deki bir avukatlýk bürosunun; Ýngiltere'de yaþamýný sürdüren Kýbrýslý Rum göçmenler adýna KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonuna baþvuru yapmayý üstlendiði yönünde reklamý yaptýðý bildirildi. Avukatlýk bürosunun merkezinin Londra'da olduðunu; baþlýca ortaklarýnýn da Ýngiltere'de yaþamýný sürdüren Rumlar olduðunu yazan Fileleftheros, söz konusu avukatlýk bürosunun, Rum göçmenlerin KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonuna yönelik baþvurularýný ileriye götürmeyi üstlenmek için, ilgililere kendisiyle temasa geçme çaðrýsýnda bulunduðunu kaydetti. "Healys" adlý büronun, "Türkiye Aleyhinde Tazminat Talepleri" baþlýklý bir bülten yayýmladýðýný yazan gazete, bilgilendirme amacýný taþýyan bültende "eðer Kýbrýs sorununun çözümünü bekleyemiyorsanýz; Kýbrýs Cumhuriyeti hükümeti, bu baþvurularý yapmaya ihtiyacý olanlara müdahale etmeyeceðini ifade etmiþti" þeklinde cümleler yer aldýðýný olan sevgisizliðin deðil, sevginin, partizanlýðýn deðil, adaletin ve hoþgörünün, toplumsal çatýþmanýn deðil, toplumsal uzlaþýnýn ve saygýnýn, çözümsüzlüðün deðil, çözümün hâkim olduðu ortamlara hasret kaldýk" dedi. Partisi adýna Ýslam âleminin ve halkýn Ramazan Bayramýný kutlayan Yorgancýoðlu, gelecek günlerin, sevginin paylaþýldýðý, adaletin uygulandýðý, toplumsal uzlaþýnýn saðlandýðý, partizanlýðýn kökünün kazýndýðý, ülkenin barýþa ulaþýldýðý günler olmasýný diledi. haber verdi. Bültende, K. Hristofi adlý bir avukatýn, "gerekirse AÝHM'e geri gitmeleri ve Kýbrýs'ýn iþgaliyle ilgili olarak Türkiye'nin sýnanmasý için bu baþvurularý yapmalarý gerektiði" iddiasýnýn da yer aldýðýný ifade eden gazete, avukatlýk bürosunun; ilgilileri 20 Aralýk 2011 tarihine kadar baþvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirdiðini ekledi. KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonunun; Kýbrýslý Rumlardan baþvuru kabul etmek için verdiði son tarihin 21 Aralýk 2011 olduðunu anýmsatan gazete, avukatlýk bürosunun; ilgililerin baþvurularýný kayda geçirmeyi yetiþtirmek için 1 Kasým 2011'den sonra herhangi bir baþvuru almayacaðýný duyurduðunu ifade etti. Ýlgili açýklamanýn Ýngiltere'de yaþayan Kýbrýslý Rum göçmenlere yönelik olduðunu yazan gazete, avukatlýk bürosunun açýklamasýnýn hiçbir yerinde; KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonuna özel olarak atýfta bulunulmadýðýnýn ise dikkat çekici olduðunu kaydetti. TC ELÇÝLÝÐÝ'NDEN EV ONARIM KREDÝSÝ... Maðusa'dan telefonla gazetemizi arayan Elife Kaçmaz isimli bayan vatandaþýmýz, Maraþ'ta satýn aldýðý evin eski sahibinin kendi evinin üzerine kredi aldýðýný söyledi. Bu dolandýrýcýlýðýn bazý elçilik mensuplarý tarafýndan bilindiðini de iddia eden Elife Kaçmaz'ýn þikayeti þöyle: "Benim adým Elife Kaçmaz. Aslýnda özürlü bir vatandaþým. Maðusa'da kalýyorum. Bundan 1,5 yýl önce Kerim Durmaz isimli kiþiden, Maraþ, Düzenli Sokak'tan bir ev satýn aldým. Kendisi yeni bir ev yaptýrýyordu, eski evini de bana sattý. Türkiye Cumhuriyeti Elçiliði Yardým Heyeti, Türkiye kökenli vatandaþlara bu gibi durumlarda evlerini tamir etmek için yardýmda bulunuyor. Ev eski bir evdi. Evin koçanýný Tapu'dan aldým. Bu arada yeni evini yapan müteahhit evini zamanýnda bitiremedi. Benden ricada bulundu. Kirasýný ödeyip bir süre daha yani yeni evi bitene kadar bana sattýðý evde kalmak istedi. Kabul ettim. Bu arada eski evi de tamir edebilmek için Türkiye Büyükelçiliði'ne 'Ev Onarým Kredisi' için müracaatta bulundum. Dilekçe verdim. Bir müddet sonra aradým. Kredilerin çýktýðýný öðrendim. Ziraat Bankasý'na gidip adýma çýkan krediyi almak için müracaat ettim. Evimin tapusunu da götürdüm. Bana kredinin Kerim Durmaz adýna çýktýðýný söylediler. TC Elçiliðine gittim. Kredinin Kerim Durmaz adýna çýktýðýný orada da teyit ettirdim. Müsteþara ulaþamadým. Hep altlardan birileri beni yukarýya þikayet etmemi engelledi. Bir baþka gün yine þikayete gittiðimde bana birilerinin söylediði, 'Fazla kurcalama, Kerim Durmaz'ýn özürlü çocuðu var, bu para da ona binaen verilmiþtir ama ev onarým kredisi olarak çýkmýþtýr' dedi. Ben de özürlü olduðumu ve gözlerimin iyi görmediðini söyledim. Dallandýrýp budaklandýrmamamý söylediler. Bu kredi 10 milyondur. 3 milyonu baðýþtýr. Geriye kalan 7 milyonu da faizsiz taksit taksit ödemedir. Bu para ev onarýmý dýþýnda hiçbir yerde kullanýlamaz þartýyla verilir. Kerim Durmaz ise aldýðý krediyle yurtdýþýna gitti... 9 Aðustos'ta benim evimin adýna 'ev onarým kredisi' alan Kerim Durmaz'ýn Edremit'te 2 evi vardýr, emeklidir, 3 evi de KKTC'de vardýr. Bu dolandýrýcýlýk deðil midir? Bana ait olan evi kendine aitmiþ gibi göstererek TC Elçiliði'nden kredi alýyor. Ama iþin ilginci bazý elçilik memurlarýnýn bana söylediklerine göre onlar da durumun farkýnda. Bu memlekette elçiliðin yaptýklarýný þikayet edeceðim kim var? Müsteþara ulaþmaya çalýþýyorum ve baþaramýyorum... O nedenle gazetenizde yayýnlamanýz için bu þikayetimi size söylüyorum. TC Elçiliði BÝZÝM DUVAR Müsteþarý'nýn bu yazýyý okuyup gereken araþtýrmayý yapmasýný ve beni maðduriyetten kurtarmasýný, dolandýrýcý kiþilerin de farkýna varmasýný diliyorum." ALO AFRÝKA HATTI PORTOKAL ATIÞALIM ÖLÜBÖLGE'DE BULUÞALIM Bizim Mandra Þeker Bayramý maaþlarýný alamayan insanlar için zehir bayramýna dönerken, siyasilerin bu vatandaþlarýn karþýsýna geçip "Mutlu bayramlar" dilemesi, tam bir iþgüzarlýk örneði olarak deðerlendirilir. Herkes bu iþgüzarlýðýn, vatandaþlarýn acýlarýyla alay etmekten baþka birþey olmadýðý görüþündedir. Sokaktaki adam, "Eðer Cemil Çiçek'in 'devlerle yarýþýyor' dediði KKTC buysa, ben de Antony Queen'im" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 31 Aðustos 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Kýb-Tek ve Özelleþtirme (1) Geçen Çarþamba Radyo Mayýs'taki Meydan Programýnda konuðum olan El- Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu ile Kýb-Tek'i konuþtuk. Önce gündemdeki elektronik sayaçlarý konuþtuk. El Sen Elektronik sayaç kullanýmýný destekliyor. Bu sayaçlar sayesinde hem personel tasarrufu yapýlabilecek hem de elektriðini ödemeyenlerin elektriði aynen telefon ödemelerinde olduðu gibi bilgisayardan otomatik olarak kesilecek. Böylece birilerinin araya girmesi önlenecek. Bunlarýn yanýnda elektronik sayaçlarýn Kýb-Tek çalýþanlarýna saðladýðý daha baþka kolaylýklarý vardýr. Enerji Bakaný bir GSM operatörü tarafýndan Ýtalya'da bu sayaçlardan imâl eden bir firmaya Mart 2011'de ziyarete götürüldü. Halbuki daha önce AB yardýmý ile 20 bin elektronik sayaç alýmý Kýb-Tek tarafýndan ihale ile yapýldý. Daha sonra Kýb-Tek buradaki bir GSM operatörü ile bu 20 bin elektronik sayaç için iþbirliði yaptý. Ancak Enerji Bakaný 6 Temmuzda Kýb-Tek yönetimi ile mutabakat saðlayarak bir GSM Operatörü ile birlikte ihalesiz elektronik sayaç alýmýna karar verdiler. Bunun üzerine El Sen bu durumu kamuoyunun bilgisine getirerek tartýþma açýlmasýný saðladý. Bu sayede elektronik sayaç konusunda ihale açýldý ve birilerinin vurgun vurmasý önlendi. El-Sen ve Kýb-Tek çalýþanlarý basýnýn santrallarýn bacalarýna filtre takýlmasý konusunda gösterdiði duyarlýlýktan çok memnunlar. Ancak iki þikâyetleri vardýr. Birincisi ülkede iki ayrý bölgede iki santral olmasýna karþýn basýnda çýkan bacalara filtre haberlerinde nedense hep Teknecik Santralý öne çýkarýlýyor ve bacasýnýn resmi kullanýlýyor. Ýkinci þikâyetleri ise bacalara filtre takýlmasý haber olurken Kýb-Tek'in alacaklarýnýn basýn tarafýndan sürekli gündeme getirilmemesidir. Kalyoncu'nun ifadesine göre Kýb-Tek'in alacaklarýndan borçlarý düþüldüðü zaman net 200 milyon artý bakiye ortaya çýkýyormuþ. Bu artý 200 milyon bakiye ile Kýb-Tek kendi imkânlarý ile bacaya filtre sorununu çözermiþ. Burada ben de birþey ilâve etmek istiyorum. Aksa'nýn santral bacasýndan çýkan dumanýn yanýnda Teknecik Santralýnýn bacasýndan çýkan duman çok az kalýr. Üstelik Kalyoncu'nun ifadesine göre Aksa daha kalitesiz ve ucuz yakýt kullandýðý için Aksa'nýn santralýnýn bacasýndan çýkan dumanlar daha çok zararlý madde içermekteymiþ. Kalyoncu ile geçen yýl oluþan kazalarda 2 Kýb-Tek çalýþanýnýn hayatýný kaybetmesi üzerine yine Radyo Mayýs'ta bir telefon baðlantýsý yapmýþ ve kazalarýn nedenini irdelemiþtik. O zaman elektrik direði üzerinde çalýþýrken akýma kapýlan genç teknisyenin ölüm nedeni olarak Kýb-Tek hatlarýna yetkisiz kuruluþlarýn müdahale etmesi gösterilmiþti. Ayrýca aparat ve malzeme eksikleri de bu kazalara her an yol açabilirdi. Bugüne kadar da hernakadar malzeme eksikliklerinde iyileþme olsa da eksiklikler halen devam etmekteymiþ. Hatlara yetkisiz kiþilerin müdahalesinin önlenmesi için bugüne kadar ne yapýldýðý sorum üzerine, ilgili kurumlara yazý yazýlarak uyarýldýklarýný söyledi. Bilhassa tahta elektrik direklerindeki hatlara kesinlikle müdahale etmemeleri istenmiþ. Kýb-Tek'in yeterli elemaný olmadýðý için bilhassa belediyelere istendiði anda teknisyen verilemezmiþ. Yalnýz çarpýcý bir gerçek ortaya çýktý. Geçen yýlký kazada direk üzerinde hayatýný kaybeden teknisyen eðer selesi izolasyonlu bir liftte çalýþýyor olsaydý o da bugün aramýzda olacaktý. Bakanlarýnýn tüm makam araçlarýný BMW veya son model Mercedeslerle deðiþtiren Küçük Hükümeti, bir Mercedes fiyatýna alabileceði 3 adet selesi izolasyonlu lifti para yoktur diye almýyor. Sonra cinayet gibi iþ kazalarýnýn ardýndan timsah göz yaþlarý döküyorlar. Bulutoðlularý sözünü tuttu n HASPOLAT HALI SAHASI VE HASPOLAT KÖPRÜSÜ HÝZMETE AÇILDI Haspolat'ta kurulmasý planlanan Haspolat Spor ve Sosyal Tesis Alaný için ilk adým olan Haspolat Halý Sahasý ile Kanlýdere'nin üzerinde bulunan Haspolat Köprüsü, törenle hizmete açýldý. Hapolat Halý Sahasý'nýn açýlýþ törenine Baþbakan Ýrsen Küçük,bazý bakanlar ve bölge halký katýldý. Haspolat Muhtarý Cemal Ýnangil törenin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile çalýþmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da, Haspolat bölgesinde baþlatýlan ilk kývýlcýmýn, toplu konut projesi, ikincisinin ise spor kompleksi olduðunu kaydetti. Haspolatlýlara, Metehan'daki kompleksin aynýsýný yapma sözü verdiðini kaydeden Bulutoðlularý, hiçbir yerden geliri olmayan Haspolat Kompleksi'ne yapýlan halý saha ile bir gelir desteði saðlamak istediklerini belirtti. Sel felaketinden dolayý yýkýlan ve bölgede sorun olan köprüyü de restore ettiklerini anlatan Bulutoðlularý, yatýrýmlarýný devam ettirebilmesi için vatandaþlardan tek isteðinin faturalarýný ödemesi olduðunu belirtti. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner de, sel felaketinde yýkýlan köprünün yapýmý için bakanlýðýnýn proje deesteði saðladýðýný, maddi katkýyý ise Lefkoþa Türk Belediyesi'nin koyduðunu belirtti. Tüm belediyelere imkanlar dahilinde yardýmcý olmak istediklerine iþaret eden Bakan Saner, Girne Limaný ile Maðusa Limaný'nýn geliþtirilmesi ve adadaki tüm yollarýn tanýmlanmasý çalýþmalarýný sürdürdüklerini anlattý. Maliye Bakaný Ersin Tatar da, konuþmasýnda Haspolat Sanayi Bölgesi ve iþyerlerinþin geliþmekte olduðuna dikkat çekerek, geliþme potansiyeli olan Haspolat'ta altyapýnýn önem taþýdýðýný vurguladý. BAÞBAKAN Açýlýþa katýlan Baþbakan Ýrsen Küçük de, iki açýlýþý bir arada gerçekleþtirmenin memnuniyetini yaþadýklarýný ifade etti. Lefkoþa Türk Belediyesi baþkanýnýn yatýrým sürprizlerinin sürdüðünü ve bu çerçevede kardeþ belediyelere yaptýðý baþarýlý yatýrýmlardan dolayý kutlayan Baþbakan Küçük, Haspolat Muhtarýnýn da inandýðý konularda ýsrarlý takibinin de açýlýþlara vesile olduðunu belirtti. Baþbakan Küçük, hükümetin altyapý yatýrýmlarýna verdiði öneme vurgu yaparak, geliþen Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde altyapý yatýrýmlarýnýn çeþitlenerek kalitesinin artmasýnýn önemine vurgu yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Haspolat Halý Sahasý'nýn açýlýþý gerçekleþtirildi. KÖPRÜ Haspolat'taki ikinci açýlýþ töreni de Kanlýdere'nin üzerinde bulunan Haspolat Köprüsü'nde gerçekleþtirildi. Açýlýþ töreninin ardýndan bakanlar köprü çevresinde incelemede bulundular.. Kalem Yalçýn Okut BAYRAM GELMÝÞ NEYÝME Eski ve ünlü bir þarkýydý: "Bayram gelmiþ neyime / kan damlar yüreðime.." Aðlamaklý olsa da yoksullarýn çýðlýðýný dile getiriyordu Ýslamiyet'in ilk dönemini ayýrýrsak, daha sonraki yozlaþtýrýldýðý dönemlerde bayramlarýn da tadýnýn kalmadýðý; egemenlerin þov gösterilerine (ve de yalanlarýna) kurban edildiði çok açýktýr. Hele de, son zamanlardaki Kurban Bayramý kutlamalarýnda, her yýl televizyon kanallarýnda gördüðümüz, kurbanlýk hayvanlara yapýlan eziyet ve iþkenceler, "eksik olsun böyle bayramlar" dedirtiyor. Neyse ki, bugün baþlayan bayram Kurban Bayramý deðildir de o vahþet sahnelerini tekrar görmeyeceðiz. Kurban bayramlarýnda Ýstanbul'un, Ankara'nýn ortasýnda o kurban hayvanlarýna yapýlan vahþeti gördükçe, ciddi olarak, bu yaþtan sonra vegeterian olmayý çok düþündüm. Fakat, vegeterian olsan ne yazar En geliþmiþ sanayi ülkelerinden en yoksul uzak doðu ülkelerine kadar bütün dünyada ayný vahþet devam ediyor. Kedi ve köpek etlerinin de yendiði o uzak doðu ülkelerinde restoran sahipleri, semirip kesim çaðýna gelene kadar besledikleri kedilerin kaçmamalarý için ayaklarýný kýrýyorlarmýþ Vaktiyle çok anlatýlýrdý: Sonradan, Kennedy'nin karýsý ile de evlenen Yunanlý Armatör Onasis gibi mülti milyarderler ihtiyarlara, güya cinsel güçlerini artýrmak için, yavru maymunlarýn canlý canlý kafataslarýnýn uçurulduðu ve o sýcak beyinciklerinin servis edildiði restoranlar da varmýþ Öte yandan, daha ilkokuldan itibaren hepimize, "proteinin çok faydalý olduðu" öðretilmiþtir. Protein de etten alýndýðýna göre: kesin, piþirin, yeyin!.. Afiyet olsun!.. Dev-Genç'li yýllarýmýzda hýnzýr bir Dev-Genç yöneticisi arkadaþýmýz vardý. 71 darbesindeki büyük yenilgiden sonra, yoksullarýn bir türlü sosyalizmi benimsememelerine (ya da çok azýnýn benimsemesine) isyan olarak: "Simitle ve pilavla beslenen insanlardan ne beklenebilir ki, et yiyemiyorlar ki?" diyordu Et yiyemeyip protein alamadýklarýndan zekâlarýnýn geliþmediðine takmýþtý. Oysa, pirinçle beslenen Vietnam halkýnýn ABD emperyalizmine ve iþgaline karþý verdikleri o efsanevi direniþ bile (bir tek bu örnek bile), arkadaþýmýzýn teorisini çürütmeye yeterdi. Dev-Genç ileri gelenlerinden biri olduðu için bir þey demiyorduk; ya da belki de, biz de ayný þekilde düþünüyorduk. Oysa, bilimin gerek Kimya, gerekse Týp dallarý etteki proteine eþit miktarda proteinin bitkisel gýdalardan da alýnabileceðini ortaya koymuþtur. Tabii, salt buðday ve susamla olmaz BAYRAM DA, 30 AÐUSTOS DA Ne tesadüf, Bayram da, 30 Aðustos da ayný güne isabet etti bu yýl. Tesadüf deðil tabii, Miladi Takvim'le Hicri Takvim'in farklýlýklarýndan ve Hicri Takvim'in her yýl kaymasýndan ayný güne isabet ettiler. Bir daha ne zaman ayný güne isabet ederler, þimdi hesaplayamam. Zaten ne uzmanýyým, ne de meraklýsý Fakat bugün her iki uzlaþmaz zýt dünya görüþünün yýldönümleri. Bayram Ýslamiyet'in, 30 Aðustos ise Laisizm'in en büyük yýldönümleridirler. Ýslamiyet, -bütün diðer dinler gibi- metafizik dünya görüþünü, cennet-cehennemi, hurileri ve hurafeleri savunur. Ýþgalcilere karþý kazanýlan 30 Aðustos Zaferi ile kurulan genç cumhuriyet ise laik, çaðdaþ, akýlcýl dünya görüþünü Bugünkü (dünkü) Cumhuriyet gazetesinde okudum. Her yýl yapýlan GATA Askeri Týp Fakültesi öðrencilerinin mezuniyet törenine R.T.Erdoðan dört yýldan sonra bu yýl gitmiþ, ama yalnýz gitmiþ. Yalnýz gitmiþ, çünkü genç týbbiyeliler ve hocalarý 'türbanlý olduðu için' karýsýný kabul etmemiþler Ýyi de etmiþler Bravo genç askeri týbbiyelilere Hangi çaðda yaþýyoruz yahu?..

9 31 Aðustos 2011 Çarþamba 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar ALMAN ÝDEOLOJÝSÝ Yazýnýn baþlýðýný, gazeteci dostum Yaþar Gören'e borçluyum. Karl Marx'a sanmayýn. Mihri Aðabey'in cenazesinden sonra, oturup askeriyenin hali üzerine sohbet ettik. "Modern Türk ordusu, Alman Ýdeolojisinden muzdarip" demez mi? Gerçekten, ordumuzun genlerine nüfuz etmiþ bir "Alman ideolojisi"nden söz edilebilir. Nedir bu ideoloji? Alman ulusunun ve onun ordusunun üstünlüðü. Alman Junkerlerin "üstünlük" ideolojisi, Ýttihatçýlara da bulaþmýþtý. Askeri mekteplerde Alman subaylar, 1939'a kadar ders vermeye devam etti. Onlarýn ayrýlýþýndan sonra da bu mantýk deðiþmedi. General Koþaner'in sýzdýrýlan konuþmalarý, bana bunlarý hatýrlattý. Elbette, askeri vesayet devletinden çýkýþ önemli. Ama bu çýkýþ Abdülhamit'in polis ve hafiye devletine dönüþ olmamalý. Ragýp ZARAKOLU (Özgür Gündem) DÝPNOT Gülen Cemaati'ne ait Azerbaycan'da 1 üniversite, 9 lise ve 1 ilkokul, Nahçývan'da 3 lise, Kazakistan'da 27 lise ve 1 ilkokul var. ÝRSEN BEY YAKIÞIKSIZ, ÖZKAN BEY YAKIÞIKLIDIR TARÝH 28 TEMMUZ 2010 Cumhurbaþkanlýðý 'Halk Konseyleri' oluþturmak için harekete geçti... Ýlgi duyanlarýn saraya baþvurmalarý için çaðrý yapýlýyor... Halk Konseyi... Sokaktan saraya... Gözden kaçmayanlar... "SAVAÞ ÝÇÝN DOÐURMAYACAÐIM" Türkiye'de "Nereye gidiyoruz" sorusu her zamankinden fazla soruluyor þimdi. Siyasi dil, þiddeti þiddetle körüklüyor, medyanýn dili aklýn sýnýrlarýný zorluyor. Televizyon kanallarý hava harekatýný milli maç gibi sunan spikerlerden geçilmiyor. Türkiye medyasý hýk demiþ Erdoðan'ýn burnundan düþmüþ. Bütün bu savaþ çýðýrtkanlýðý arasýnda çiçek gibi açýyor "Savaþ için doðurmayacaðým" diyen Barýþ Anneleri. Ne ki, "üç çocuk doðurun" diyen, "bir ölür bin diriliriz" diye savaþý yücelten Baþbakan kadar raðbet görmüyorlar Türk medyasýnda ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Halkýn dünyadaki saygýn yerini almasý için kararlý bir þekilde mücadeleye devam edeceðiz. Özkan YORGANCIOÐLU (CTP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... BÝR VARMIÞ BÝR YOKMUÞ Bir varmýþ, bir yokmuþ, Kýbrýs'ta hayal edilen güzeller güzeli bir "barýþ" varmýþ. Bu "barýþ" Rumlarla Türkler arasýnda olmasý beklenen bir "þey"miþ Sonra bir baktýk o "barýþ" baþka bir þeye dönüþmüþ bir baktýk içi boþ bir kavram bir baktýk ölü bir güvercin Bir baktýk aslýnda ""barýþ"ýn kimler arasýnda olacaðý bile belli deðil Ýþin tuhafý bir baktýk ki, Kýbrýs'ta herkes birbiriyle küs "Baþbakan Ýrsen Küçük'ün bir UBP toplantýsýnda "bayramdan sonra kamuya yeni istihdam yapýlacaðýný" açýklamasý yakýþýksýzdýr." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP Genel Baþkaný) Ayný þeyleri yaþamaktan, denenmiþ yollarý yürümekten yorgunuz ( )Batý demokrasisinin birçok bakýmdan iflas etmiþ olmasý nedeniyle dünyanýn her yerinde farklý demokrasi arayýþlarý var.latin Amerika ve Afrika ülkelerinde halkýn katýlýmý saðlayacak demokrasi modellerine geçmeye yönelik teþebbüsler var. Demokratik özerklik de bunlardan biri. Türkiye'de uzun yýllardan beri ilk defa bir siyasi muhalefet batýya bakarak hareket etmiyor. Ben Kürt sorunun çözümünün de bu olduðuna inanýyorum. Ama mesele þu anda bu deðil. Mesele savaþ.kavramlarýn altýnda boðulmamak lazým, bir dolu kavram var. Beyaz Türk faþizmi, Kürt-Türk düþmanlýðý, demokratik özerklik. Türkiye kavramla kaynýyor. Demokratikleþme, açýlým, her þey kavram. Bu kavramlarý hepimiz kullanýyoruz ama hepimiz artýk barýþ isteðini seslendirmek zorundayýz. Barýþ masasýna þartsýz oturulmalý. Biz artýk bittik, hepimiz bittik. Ben Türklerin de buna çok uzak olduðunu düþünmüyorum.kim ister çocuðu askerde ölsün? Silvan'da þehitler olduðu için gidildi ama daha çok insan ölecek, savaþýn çözümü daha KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu nasýl savaþ olabiliyor? Akla sýðmayacak bir durum. Þimdi kara harekatý baþlayacak, kara harekatýndan herkes sað mý dönecek zannediyorlar?( ) Aleviler ve Sünniler birbirini sevmeyebilir, Kürtler ve Türkler birbirini sevmeyebilir.'türklerin faþizmi' dediðin zaman, ben bütün Türklerin faþist olduðunu düþünmüyorum, dönüþtüreceðin bir durum vardýr, ama dönüþtüremeyeceðin insanlar da vardýr. Çocuðu PKK tarafýndan öldürülmüþ biri asla bir PKK'li ile barýþmayacaktýr. 4 çocuðu devlet tarafýndan öldürülmüþ bir Kürt de Türk ile barýþmayacaktýr. Temel aldýðýmýz þey, o ölümler yenilenmesin. O insanlar barýþmasa da olur. O yüzden masaya oturulmalý, iki kiþi birbirinden nefret edebilir ama masaya yine de oturacaksýn. Þu noktadan sonra barýþtan baþka bir þey yok. ( ) Ben sonuçta Türk'üm, kendi halkýmla barýþmak istiyorum. Kendi halkýmýn biraz iyi kalplý olmasýný, bazý þeyleri anlamasýný istiyorum. Kendi halkýmýn arasýndayken korkmamak istiyorum, kendi halkýma yabancý olmaktan yorgun ve üzgünüm. Kendi halkýmla barýþmak istiyorum, barýþ benim için bu demek bir taraftan da. Empatiden çok daha fazlasýný istiyorum. Bu kadar insanýn, 30 bin insanýn kaybý, milyonlarca zorunlu göç kurbaný, ayrýca milyonlarca kentsel dönüþüm kurbaný, onlarca daðda insan, onlarca asker. Bu felaketleri deðiþtirmeye talip olmalarýný istiyorum. 90'lar çok daha kötüydü. Ama ayný þeyleri yaþamaktan yorgunuz. Denenmiþ yollarý yürümekten yorgunuz. Kürt muhalefeti ile hareket eden biriyim ama þu noktada sadece onlar bombalanýyor.önce barýþ sonra her þeyi konuþalým. (Bu yazý Barýþ Meclisi'nin aktif üyelerinden Boðaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündað'ýn "Birgün"de yayýmlanan söyleþisinden alýnmýþtýr )

10 10 31 Aðustos 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... (Haber ve fotoðraflar Mustafa Erkan)- Lefkoþa'da, bölgeye adýný veren Metropol Süpermarket son zamanlarda büyük bir yenileme içerisine girdi. Market içerisinde geçtiðimiz haftalarda yeniden açýlan PizzyBurger, büyük ilgi görüyor. Metropol Supermarket'in birinci katýnda, içinde çocuklar için oyun parký da olan, saðlýklý ve hijen koþullarýn ön planda bulunduðu bir ortamda güleryüzlü personeliyle müþterilerine hizmet veriyor... PizzyBurger, meslek hayatýna pazarlamacý olarak baþlayan Aytaç Pazarlama Direktörü Mustafa Ersoy'un yenilikçi giriþimleri ve personelinin güleryüzlülüðü sayesinde gerek çocuklar, gerekse büyüklerin uðrak yeri... Metropol'de Pizzy Burger keyfi PATLAMAYLA ÝLGÝLÝ GÜNEYDE SORUÞTURMA Konteynýrlarý kontrol etmek isteyen uzmanlarý hükümet engelledi Mari'deki "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde 11 Temmuz'da meydana gelen ve 13 kiþinin ölümü, çok sayýda kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan patlamayla ilgili soruþturmalarýn, dün itibarýyla, Rum Maliye Bakanlýðý'na ait salonda baþladýðý belirtildi. Alithia gazetesi "BM'ye Çifte Kýbrýs Bloðu" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, patlamanýn ardýndan açýða alýnanlardan biri olan Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü Nikos Emiliu'nun, dün, patlamayý araþtýrmak üzere atanan hukukçu Polis Poliviu'ya vermiþ olduðu ifadede, BM'den uzmanlarýn, deniz üssüne gelerek konteynýrlarý kontrol etmek istediklerini, ancak Rum Hükümeti'nin onlarý hep geciktirdiðini ve böylelikle, uzmanlarýn hiçbir zaman gelmediklerini söylediðini yazdý. BM'den bu konuda, 28 Ocak'ta ve Mart ayýnda olmak üzere 2 ayrý teklif geldiðini belirten Emiliu, 2 Þubat 2011'de Rum Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan BM'ye, konteynýrlarýn kontrol edilmesi için Dýþiþleri Bakaný'ndan gerekli talimatlarýn alýndýðý, ancak bunun, ne kadar geç olursa o kadar uygun olacaðý yönünde mektup gönderildiðini, daha sonra 23 Mart'ta BM'den yeniden teklif geldiðini, ancak bu teklifin yanýtsýz kaldýðýný söyledi. Emiliu, 30 Mart'ta da, BM'den konteynýrlarýn içeriðinin bildirilmesi ile ilgili yeni bir mektup daha geldiðini, ancak Rum Hükümeti'nin bu mektubu da yanýtsýz býraktýðýný kaydetti. MARKOS'U HEDEF ALDI Öte yandan Politis gazetesine göre, Polivios'un kendisine, Rum Dýþiþleri eski Bakaný Markos Kiprianu'dan, patlayýcýlar konusunda direktif alýp almadýðýný sormasý üzerineyse Emiliu, "kendisinin devlet çalýþaný olduðu ve üstleri ne derse onu yapmak durumunda olduðu" yanýtýný verdi. Patlayýcýlarla ilgili olarak, Güney Kýbrýs'ýn New York'taki Daimi Büyükelçisi Mihalis Minas'ýn Güvenlik Konseyi'ne, Rum Hükümeti'nin patlayýcýlarý muhafaza etmek istemediði yönünde bilgilendirme yaptýðýný, ancak 3-4 gün sonra Emiliu tarafýndan, bu bilgilendirmenin tamamen zýttý olan bir bilgilendirme daha yapýldýðýný belirten Poliviu, Emiliu'ya bu bilgilendirmeyi neden ve kimin talimatýyla yaptýðý sorusunu yöneltti. Emiliu ise, yine Dýþiþleri Bakanlýðý çalýþaný olan Leonidas Pandelidis ve Suriye Dýþiþleri Bakan Vekiliyle katýldýklarý bir akþam yemeðinde, Suriyeli diplomata Rum Hükümeti'nin bu patlayýcýlarý muhafaza etmeyi istemediðini dile getirdiðini, ancak belgelerden de görüleceði üzere, Rum Hükümeti'nin patlayýcýlar konusunda 3-4 gün sonra tutum deðiþtirdiðini söyledi, mektubu da Kiprianu'dan aldýðý talimatla gönderdiðini ifade etti. Gazete, soruþturmanýn devamýnda Rum Hükümeti'nin Avukatý olan Mary-Ann Stavrinidu'nun dinlendiðini ve Stavrinidu'nun, 5 ay önce Rum Savunma Bakanlýðý'nda, Savunma eski Bakaný Kostas Papakostas ile Dýþiþleri eski Bakaný Markos Kiprianu'nun da iþtirakiyle yapýlan bir toplantýda, patlayýcýlarýn tehlikeli olduðu konusunun ele alýndýðýný söylediðini yazdý. ELEFTHERÝA MEYDANINA ÇELENK BIRAKTILAR Gazete, bir diðer haberindeyse "öfkelilerin" dün akþam, Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki Eleftheria Meydaný'na, Mari'deki patlamada ölen 13 kiþi anýsýna 13 çelenk býraktýklarýný yazdý. Gazete, "öfkelilerin" daha sonra ellerinde, patlamayý temsil eden mor ve adaleti temsil eden beyaz kurdelelerle Baþkanlýk Sarayý'na yürüdüklerini ve kurdeleleri parmaklýklara baðladýklarýný kaydetti. Habere göre "öfkeliler", Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn istifa etmesi taleplerini bir kez daha dile getirdiler. POLÝVÝOS: "SORUÞTURMALAR HALKA AÇIK, KAMERALARA KAPALI OLACAK" Öte yandan Simerini gazetesi de, Polivios'un dün yapmýþ olduðu resmi açýklamasýnda, soruþturmalarýn halka açýk, kameralara ise kapalý olacaðýný söylediðini yazdý. Habere göre Polivios, dünkü soruþturmada kameralardan soruþturmalarla ilgili birkaç genel görüntü almalarýna izin verdi, daha sonra ise kameralarýn ve fotoðraf makinelerinin kapatýlmasýný istedi. Polivios, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn ifadesinin naklen yayýnlanmasýnýn ise mümkün olmadýðýný belirtti. DP'DE BAYRAMLAÞMA - Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramý nedeniyle Lefkoþa Ýlçe Binasý'nda bayramlaþma etkinliði düzenledi. DP açýklamasýna göre, Lefkoþa Ýlçe Binasý'nda dün sabah saat 10.00'da düzenlenen bayramlaþma etkinliðinde, DP Genel Sekreteri Bengü Þonya, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn eþi Müge Denktaþ, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Erol Aktoprak, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Kemal Öztürk, Girne Ýlçe Baþkaný Mustafa Özdeðirmenci, Kadýn Kollarý Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak, MYK Üyesi Güvenç Cantaþ, parti üst düzey yetkilileri, gençler ve halk katýldý. "LEFKOÞA ÜNÝVERSÝTESÝ" ÝLE "SARBONNE ÜNÝVERSÝTESÝ" ARASINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren "Lefkoþa Üniversitesi" ile Paris'te faaliyet gösteren "Sarbonne Üniversitesi"nin, Hukuk Fakültesi alanýnda "çifte diploma" dual degree) verilmesi konusunda iþbirliði anlaþmasý imzaladýðý belirtildi. Haravgi gazetesi, iþbirliði çerçevesinde, Lefkoþa Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 3. sýnýfýný baþarýyla bitiren bir öðrencinin, 4. sýnýfý Sarbonne Üniversitesi'nde okuyabileceðini, bunu baþarýyla bitirmesi durumunda ise çifte diploma (hem Lefkoþa hem de Sarbonne Üniversitesinden) alabileceðini yazdý. OMORFO KÖKENLÝ RUMLAR AY. MAMAS'TA AYÝN YAPACAK Omorfo (Güzelyurt) kökenli Rumlar, 1 Eylül Perþembe günü, Güzelyurt'taki Ay. Mamas kilisesinde geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýl da ayin yapacaklar. 500 civarýnda Omorfo kökenli Rumun barikatlardan geçip Ay. Mamas kilisesinde ayin yapacaklarýný haber veren Fileleftheros, þu ana kadar 500 kadar inananýn, ilgili makamlara, ister Perþembe günü gerçekleþtirilecek olan akþam ayinine, ister ertesi gün gerçekleþtirilecek olan ayine, hatta önümüzdeki Cuma günü akþamüzeri saat 5'te gerçekleþtirilmesi planlanan duaya katýlmak için Ay. Mamas'a gideceklerini ifade ettiklerini yazdý. Gazeteye göre, Omorfo Metropolitliðinde görevli peder Kiriakos Papayannis ise açýklamasýnda, inananlarýn bu yýl Ay. Mamas'taki ibadete ilgilerinin daha fazla olduðunu çünkü 1974 yýlýndan bu yana ilk kez Akatu (Tatlýsu) azizi Ay. Hrisosotiru'nun ikonasýnýn ibadet için sergileneceðini belirtti. Gazete, yapýlacak olan tüm ayinleri, Omorfo Metropoliti Neofitos'un yöneteceðini ekledi. DÝKMEN KÖKENLÝ RUMLAR DA KKTC'DE AYÝN YAPACAK Dikmen kökenli Rumlarýn da KKTC'de ayin yapacaðý haber verildi. Buna göre, Dikmen (Dikomo) kökenli Rumlarýn 8 Eylül'de Dikmen'deki "Panaya ton Pervolion" kilisesinde ayin yapacaklarýný anýmsatan gazete, etkinliðin sabah 11,00'de baþlayacaðýný haber verdi. Gazete, Dikmenli kökenli Rumlarýn 7 Eylül'de Güney Lefkoþa'daki Anthupoli semtinde bir akþam ayini düzenleyeceklerini ve ayine Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da katýlacaðýný belirtti. VASÝLÝKO'DA ZEHÝRLÝ ATIKLAR Vasiliko'daki elektrik santralý ve limanýn yakýnýnda bulunan Yunan Kimya Sanayi'ye ait tesislerin, zehirli atýklar açýsýndan tehlikeli olduðu belirtildi. Simerini gazetesi Yunan Kimya Sanayi'nin 1982 yýlýnda, ihraç maksatlý olarak sülfirik ve fosforik asit üretmek için faaliyete geçtiðini anýmsatarak çalýþmalarýn yürütülmesi sýrasýnda aralarýnda amyant, pentoksit gibi maddelerin de bulunduðu kimyasal maddelerin yurt dýþýna taþýndýðýný yazdý. Gazete bölgede kalan kirliliðin üretim aþamasýnda kullanýlan hammaddelerden kaynaklandýðýný belirtti. KKTC ÝLE ANLAÞMA HALA BEKLEMEDE Güney Kýbrýs'ta yaþanan patlamanýn ardýndan ortaya çýkan elektrik enerjisi açýðýnýn KKTC'den temin edilen elektrikle giderilmesine iliþkin anlaþmanýn 31 Aðustos tarihinde bitecek olmasýna karþýn, anlaþmanýn yenilenmesine dair siyasi onayýn hala gelmediði bildirildi. Fileleftheros gazetesi; yaklaþýk 20 gün öncesinden koþullarý üzerinde gayrý resmi olarak anlaþmaya varýlan KKTC'den elektrik alýmýnýn devam etmesi anlaþmasýnýn, düne kadar Rum Baþkanlýk Sarayýndan onay almadýðýný yazdý.

11 31 Aðustos 2011 Çarþamba DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Gülen Cemaati'ne Türkmenistan'da yasak Türkmenistan'ýn Fethullah Gülen Cemaati'nin okullarýný kapattýðý açýklandý. Aþkabat yönetimi, sadece Baþkent Aþkabat'taki Mustafa Kemal Atatürk Okulu'nun, öðrencileri eðitimlerini tamamlayýnca dek faaliyetini sürdürmesine izin verdi. Kapatýlan Gülen okullarýnýn tamamý normal okullara dönüþtürülecek. Türkmenistan'daki bir Türk üniversitesi için de ayný yönde karar alýndýðý belirtildi. ÝLK KAPATAN ÖZBEKLER OLDU Orta Asya ve Kafkaslar'da Gülen okullarýný ilk kapatan Özbekistan oldu. Okullarýn dini propaganda yaparak Özbek halkýnýn birliðine aykýrý davrandýðý, bu okullardaki öðrencilerin Amerika'nýn amaçlarýna hizmet ettiði gerekçesiyle ülkedeki cemaat okullarý kapattý. Devlet Baþkaný Ýslam Kerimov 1999'da kendisine yönelik suikastýn arkasýnda cemaat okullarýnýn olduðunu açýklayarak okullara baskýn düzenledi. Bu tarihte dini örgüt ve cemaatler kanunlarla yasaklandý. Özbekistan Mart 2011'de de din propagandasý yapmak suçlamasýyla Gülen'e yakýn 50'nin üzerindeki Türk þirketini de kapattý. Þirketin çalýþanlarý tutuklanarak, gözaltýna alýnmýþ ve mallarýna el kondu. Türk þirketlerinin Pantürkizm, dini propaganda, Nurculuk, Süleymancýlýk gibi faaliyetleri yürüttüðü ve Özbek halkýnýn yaþam þeklinin deðiþtirmeye çalýþtýðý ileri sürülüyor. RUSYA 2006'DA UYANDI Gülen'e ait okullardaki faaliyetleri dikkatle izleyen Rus gizli servisi, bu okullarda Rusya'nýn ulusal güvenliðine aykýrý eðitim yapýldýðýný ortaya çýkardý. Bu okullarda çalýþan öðretmenlerin, ABD ve Ýngiltere adýna ajanlýk yaptýðý, Türk cumhuriyetlerinde bazý darbe giriþimlerine karýþtýðý, yine bu ülkelerde patlak veren bazý iç karýþýklýklarda rol oynadýðýný saptadý. Bunun üzerine harekete geçen Rus yetkililer, Tataristan'da 8, Baþkurdistan'da 4, Karaçay- Çerkes, Yakut-Saha, Astrahan ve Daðýstan'da birer olak üzere toplam 16'ý okulu kapattý. Onlarca öðretmeni sýnýr dýþý etti. Gülen'in Rusya'daki temsilcisi Tolerans Vakfý Baþkaný Mustafa Kemal Þirin'in 2003'ten bu yana ülkeye giriþi yasaklandý. (birgun.net) Canlý Kalkanlar Sýnýrý Geçti Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi'nin hava harekatlarýný, sýnýr içi ve ötesi operasyonlarý protesto etmek için 10 gündür devam ettirdiði canlý kalkan eylemi sýnýrýn ötesine taþýndý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesinden Kuzey Irak'a geçenler, eylemlerine burada devam edecek. Habur Sýnýr Kapýsý'ndan geçenler arasýnda BDP'li milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve çeþitli sivil toplum örgütü ve sendika temsilcileri de bulunuyor. Önceki gün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde operasyonlarýn durmasý için sýnýra yürümek isteyen kitleye yapýlan müdahale sonucunda BDP üyesi Yýldýrým Ayhan göðsünden vurularak yaþamýný yitirmiþti. 35 yaþýndaki Ayhan evli ve 2 çocuk babasý idi. Otopsi raporunda ölüm nedeni "Ateþli silahla yaralanma" olarak açýklandý. Van'da Yýldýrým Ayhan'ýn cenaze törenine yapýlan müdahalede pek çok kiþi yaralanýrken, atýlan gaz bombalarý nedeniyle mezarlýkta da yangýn çýktý. Hakkari'nin Çukurca Ýlçesi'nde göðsünden vurularak yaþamýný yitiren BDP üyesi Yýldýrým Ayhan'ýn cenazesi, polisin engellemelerine raðmen topraða verildi. Cenazenin defnedilmesinin ardýndan açýklama yapan BDP'li Cüneyt Caniþ, hiçbir dinde cenazelere saldýrýnýn olmadýðýný söyledi. BDP Eþ Baþkaný Hamit Geylani ise Van polisinin masum insanlarýn üstüne kurþun sýktýðýný ve mezarlarý bile ateþe verdiðini söyledi. Geylani, "Yýllardýr bizi yok edemediler ve edemeyecekler. Çünkü bizler 'ne kadar çok öldük' yaþamak için" dedi. BDP Eþ Baþkaný Hamit Geylani, "Barýþ için bedenini kalkan yapmaya gelen ve hayatý kaybeden Yýldýrým Ayhan'ý barýþ þehidi ilan ediyoruz" dedi. Geylani, þöyle konuþtu: "Bu akan kanýn sorumlusu Hakkari Valisi, Çukurca Kaymakamý ve AKP hükümetidir. Bu olayýn yaþanmamasý için bütün görüþmelerimiz sonuçsuz kaldý. Ýçiþleri Bakaný telefonlarýmýza cevap vermedi. Bütün ýsrarýmýza raðmen vali müdahale talimatýný verdi." (bianet.org/birgun.net) 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Stefanu "Camp David" iddiasýný yalanladý Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kýbrýs'taki taraflara "Camp David" tipi, bir günden fazla sürecek müzakereler yapýlmasý önerisinde bulunduðu yönündeki haberleri yalanladý. Haravgi ve diðer gazeteler, Stefanu'nun, dünkü açýklamasýnda, "bu yönde herhangi bir þeyin söylenmediðini ve öneri yapýlmadýðýný" ifade ettiðini yazdýlar. Stefanu; BM Genel Sekreteri ile Cenevre'de gerçekleþtirilen son üçlü görüþmede ortaya konan hedefin, Kýbrýs sorununun özlü konularýnýn yoðunlaþtýrýlmýþ þekilde müzakere edilmesi ve üzerinde uzlaþýya varýlmýþ iki toplumlu, iki kesimli federasyon temeli üzerinde yeni uzlaþý noktalarýna varýlmasý olduðunu belirtti. Stefanu; Kýbrýs Rum tarafýnýn bu hedefe odaklandýðýný ve yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerde bunun için çaba gösterdiðini savundu. "BM ISRARCI" Öte yandan Politis, "Bilmiyoruz Diyorlar - Ýzole Edilmiþ Çiftlikte Üçlü Zirve Konusunda Bilgiler Israrcý" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, Stefanu'nun birden fazla gün üçlü zirve gerçekleþtirileceðine dair haberleri yalanlamasýna karþýn, bu yöndeki bilgilerin "ýsrarcý olduklarýný" yazdý. Gazete, diplomatik kaynaklarýn, BM'nin Ekim ayý sonunda gerçekleþtirilecek üçlü zirvenin birden fazla gün sürmesi yönünde ýsrarcý olduðunu ve Genel Sekreter Ban'ýn bu yolla, müzakerelerin uluslararasý bir konferansa imkan verip vermediðini ya da müzakerelerde baþarýsýzlýðýn mý ilan edileceðine karar vermek istediðini belirttiklerini vurguladý. Gazete, Ban'ýn Cenevre'deki üçlü zirvede taraflara ABD'nin New York kenti yakýnlarýndaki Long Island'da bir çiftlik evinde çok günlü görüþmeler gerçekleþtirilmesi konusunu gündeme getirdiði iddiasýný yineleyerek Kýbrýs Rum tarafýnýn müzakere sürecinin þeklinin deðiþmesini istemediðini yazdý. Kýbrýs Türk tarafýnýn yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerde ilerlemeye imkan saðlayacak öneriler sunmadýðý iddiasýnda bulunan Kýbrýs Rum tarafýnýn bu yüzden çok günlü müzakerelere karþý olduðunu savunan gazete, Camp David tipi müzakerelerin gerçekleþtirilebilmesi için Genel Sekreterin hangi ilerlemeyi temel alacaðýnýn da merak konusu olduðu yorumunda bulundu. Fileletheros gazetesi ise, yukarýdaki baþlýk altýnda haberi yansýtýrken, Stefanu'nun dünkü açýlamasýnda aslýnda "Politis" gazetesinin dünkü haberini yalanlamadýðýný, daha eski bir habere iliþkin açýklamada bulunduðunu yazdý. Gazete, BM'nin Long Island'da bir çiftlikte üçlü görüþme yapýlmasý konusundaki kararýnýn "kesin olduðunu" savunurken Ban'ýn bu konuda liderlerin de onayýný almýþ olduðunu ileri sürdü. Azýnlýk mallarýyla ilgili karar Kýbrýslý Rum baþvurularý için emsal Türkiye'de, Erdoðan hükümetinin, Vakýflar Yasasý'nda deðiþikliði yaparak azýnlýklara ait vakýf mallarýný iade etme kararýnýn Kýbrýs'a doðrudan etki etmeyeceði ancak hukuki araç olarak kullanýlabileceði öne sürüldü. Simerini "Mülkler Konusunda Emsal Olarak Deðerlendirilebilir... Gelecekte AÝHM Önünde Olacak Baþvurular Ýçin Yeni Koz" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Rum hukukçularýn; Erdoðan hükümetinin aldýðý bu yeni kararýn Rumlarýn hukuki prosedürlerinin Taþýnmaz Mal Komisyonu'ndan AÝHM'e yönelmesi halinde emsal olarak kullanýlabileceði görüþünü ortaya attýklarýný yazdý. Habere göre AÝHM eski yargýcý ve Rum hukukçu Lukis Lukaidis, "Erdoðan'ýn bu kararý siyasidir çünkü çalýnanlarýn Türkiye'de iade edilmesi Kýbrýs'ta da edileceði anlamýna gelmiyor" dedi. Türkiye'nin "genel hatlarýyla yasalara uymadýðýný ve eþitlik ilkesini uygulamadýðýný" iddia ederek, hal böyle iken Erdoðan hükümetinin aldýðý kararýn tamamen siyasi olduðunu söyleyen Lukaidis þöyle devam etti: "Elbette Sayýn Erdoðan'ýn Kýbrýs'taki mallarý da iade etmesi çok doðru olurdu ancak bu vakada Yasa'ya saygýlý hareket etmiyor ve iþgal altýndaki Kýbrýs'ta da ayný þekilde hareket edeceðine dair iþaret yok." Rum avukat Hristos Kliridis, Erdoðan'ýn bu hareketi, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin baskýsý altýnda yaptýðýnýn aþikar olduðu görüþünü ortaya koydu ve özetle þunlarý söyledi: "Kýbrýs'ta uygulamaya konulan mekanizma; yani sahte komisyon ve sahte yasa caydýrýcý unsur olmasýna raðmen bizim de mallarýmýzýn iadesini istemek için bu kararý emsal olarak kullanabileceðimiz görüþündeyim. Götürülmesi halinde AÝHM'deki yeni davada bunun (Erdoðan'ýn ilgili kararý) emsal olarak incelenim ona göre deðerlendirileceðinden hiç kuþkum yok." Avukat Rikkos Erotokritu, ileri sürdükleri "etnik temizlik" çerçevesinde sürülen Rumlarýn mallarýnýn bugünkü fiyatlarla milyonlar deðerinde olduðunu, Erdoðan'ýn bu konuda hiçbir þey söylemediðini savundu. Erdoðan eþitlik ilkesi gözeterek, azýnlýk kurumlarýnýn mülkiyet haklarýný tanýma prosedürü baþlattýysa aynýsýný Kýbrýs'ta, bireysel mülkler için de yapmasý gerektiðini öne süren Erotokritu, "bu noktada bir riyakarlýk var çünkü bu, iyi niyet hareketi deðil Anayasa modernizasyonu çerçevesindedir" ifadesini kullandý. KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonuna yapýlan baþvurular Fileleftheros gazetesi, KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonuna baþvuru yapanlarýn sayýsýnýn hýzlý bir þekilde artmakta olduðunu da yazan gazete, 26 Aðustos tarihine kadar Komisyon'a 169 baþvuru yapýldýðýný ve Aðustos ayýnýn baþvuru rekorunu kýrdýðýný bildirdi. Komisyona yapýlan baþvurulara bakýldýðýnda, geçtiðimiz hafta da artan bir hareketlilik gözlemlendiðini belirten gazete, 2011 yýlý içerisinde, geçtiðimiz haftanýn sonuna kadar Komisyona toplam 853 baþvuru yapýldýðýný iletti. Gazete, 2006 yýlýnýn Mart ayýndan 2010 yýlýnýn sonuna kadar ise; Komisyona toplam 840 baþvuru yapýldýðýný ekledi. Yapýlan baþvurularla ilgili karar alma açýsýndan ise, Komisyon'un herhangi bir yeni faaliyette bulunmadýðýný ileri süren gazete, Komisyon'un en son 30 Haziran'da karar aldýðýný; o zamandan buyana da "kapýlarýn sadece baþvurular için açýk olduðunu" savundu. Baþvurularla ilgili karar alýnmamasý konusunda, Komisyon'un; üyelerinin izinde olduðu mazeretini ortaya koyduðunu iddia eden gazete, Komisyon'un; baþvurularýn gözden geçirilmesi ve kararlar alýnmasýnýn Eylül ayýnda baþlayacaðý þeklinde bir açýklamada bulunduðunu haber verdi. Sendikalar meclisin tavrýndan rahatsýz Sendikalarýn, memur maaþlarýndan yapýlacak emeklilik kesintisinin yüzde 2,5 olmasý konusunda Rum Maliye Bakaný Kikis Kazamias ile uzlaþmalarýna raðmen Rum Meclisi Genel Kurulu'nun onayladýðý birinci ekonomik tedbir paketinde bu oraný yüzde 3'e çýkarmasýna raðmen genel grev yapmayacaklarý bildirildi. Politis "Þimdilik Sükûnet... Sendikalar Meclis Nedeniyle Rahatsýz Olmalarýna Raðmen Temkinli" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, SEK, PEO ve PASÝDÝ'nin kesinti oraný konusunda varýlan anlaþmanýn bozulmasý nedeniyle yeniden siyasi partileri suçlamalarýna raðmen greve gitmeme kararý aldýklarýný yazdý. Habere göre sendikalar greve gitmeme kararýný, yapýlacak bir eylemin ekonomiyi çok daha kötü duruma sürükleyeceði, böyle bir geliþmenin de kamu ve devlet memurlarý aleyhine yeni eleþtiriler gündeme getireceði düþüncesiyle aldýlar. Kamuda genel grev ihtimalinin ortadan kalkmýþ olmasýna raðmen dün yetkili organlarýnda durum deðerlendirmesi yapan sendikalar DÝSÝ, DÝKO ve EURO.KO'nun maaþlardan yapýlacak sürekli kesintiyi yüzde 0,5 oranýnda artýrmasýndan duyduklarý rahatsýzlýðý dile getirdiler. Sendikalar, üyelerinden halen yetki aldýklarýna iþaret ederek Rum Meclisinin ikinci pakette de birinci paketteki gibi davranmasý halinde, tedbir alacaklarý uyarýsýnda bulundular.

12 12 31 Aðustos 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Çarþýdan aldým narý Düþdü çatladý zarý Kaç gündür göremedim Ceylan bakýþlý yari LEONARDO DA VINCI Aklýn Uçuþlarý Charles Nicholl, çeviren: Sabri Gürses, Everest Yayýnlarý, 792 s. "Siyaset, zenginle fakiri birbirine karþý koruma sözü vererek, fakirden oy, zenginden seçim masrafý tokatlama sanatýdýr." Oscar Ameringer NERELERDESÝN ÞÝMDÝ? Nerelerdesin þimdi? Gözlerin uçaklarýn izinde Biri daha silindi gitti Daðlar aðarýrken Doðan günle Sanýrým geliyorsun Gece lâcivert gökte Yýldýzdan yýldýza Seksek mi oynuyorsun? Necati Cumalý AJANDA 31 Aðustos Çarþamba Sergi - People and Nature/ Ýnsanlar ve Doða Ledra Palace sýnýr kapýsýna yürüyüþ mesafesinde olan Güney Lefkoþa daki Diachroniki Sanat Galerisi nde bugün sona erecek olan Ýnsanlar ve Doða baþlýklý sergide Vasilis Mitas, George Gavriel, Paschalis Anastasi, Petros Ptohopoulos, Costas Antonellos, Christos Christides, Yuri Schneidermann, Amiran Danibegashvili, Ýnna Orlik ve Violeta Orescovic in eserlerini görme þansýnýz var. Sergi, 10:00-19:00 saatleri arasýnda gezilebilir. Diachroniki Gallery, güney Lefkoþa, Arsinoes Eylül Cuma Jazz Gecesi Piyano ve kemanda Ersen Sururi, gitarda Kadir Evre ve vokalde Zeliþ Þenol un yer alacaðý müzik programý, keyifli bir haftasonu gecesi geçirmek isteyenler için ideal bir etkinlik/ Girne, Quente Steak House, 20:30-23:30. Deep House Theraphy DJ Atesh K. nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik, özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 22:00-02:00. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22:30. 3 Eylül Cumartesi Klasik Rock & Blues Gecesi Adanýn dinlemesi en keyifli rock gruplarýndan Fireballs un çalacaðý parçalarý dinlerken, mekanýn hoþ manzarasýnýn da tadýný çýkarma þansý bulacaksýnýz/ Ozanköy, The Corner House, 21:30-24:30. 4 Eylül Pazar Kitap Fuarý Biz Olmak baþlýðý altýnda 15 Eylül e kadar devam edecek olan Iþýk Kitabevi nin 24. Kitap Fuarý nýn açýlýþ kokteylinde Gommalar müzik grubunu da dinleme þansý bulacaksýnýz/ Lefkoþa, Gençlik Merkezi (Kýzýlbaþ Kilisesi), 20:30. 6 Eylül Salý Tiyatro Festivali Lefkoþa Türk Belediyesi nin düzenlediði ve bu yýl 9. kez düzenlenecek olan Kýbrýs Tiyatro Festivali açýlýþýný Ýstanbul Devlet Tiyatrosu nun Ölüleri Gömün isimli oyunu ile yapacak. Tüm oyunlarýn saat 21:00 de YDÜ AKKM de sergileneceði tiyatro festivali 30 Eylül e kadar devam edecek. 8 Eylül Perþembe Fotoðraf Sergisi Mehmet Erdoðan ýn EMAA Baþkent Sanat Merkezinde yer bulacak olan Rüyamda Bu Kadar Yorgun Deðildik isimli fotoðraf sergisi 22 Eylüle kadar devam edecek. Sergiyi Pazartesi 16:00-20:00, Salý-Cuma: 10:00-13:00/ 16:00-20:00 ve ve Cumartesi günleri:10:00-14:00 saatleri arasýnda gezebilirsiniz/ Lefkoþa, EMAA Baþkent Sanat Merkezi, Belediye Sok. 1 (Deniz Plaza arkasý). MTV ödülleri sahiplerini buldu n MTV Video Müzik Ödülleri 2011, önceki gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. LOS ANGELES MTV Müzik Ödülleri Nokia Theatre'da yapýlan gece ile yine bol sürprizli anlara, muhteþem performanslara ve þýklýk yarýþýna sahne oldu. Gecede ödül alan isimler arasýnda olan Amerikalý þarkýcý Britney Spears, göz kamaþtýran yýldýzlar arasýndaydý. Mutluluðu gözlerden kaçmayan Spears, sahne konuþmasýnda geceye birlikte geldiði erkek arkadaþý Jason Trawick'e teþekkür etmeyi ihmal etmedi. Spears, sahneye çýkarken de Trawick'i dudaklarýndan öptü. 'ERKEK' LADY GAGA, BRITNEY'NÝN KALÇASINA DOKUNDU Gecenin bir diðer ödül alan ismi Lady LTB'nin "Opera Geceleri" Girne'de Lefkoþa Türk Belediyesi'nin düzelnediði Kültür Sanat Festivali kapsamýndaki "Opera Geceleri", bugün ve yarýn Girne Amfi Tiyatro'da yer alacak. LTB'den verilen bilgiye göre, Lehrergesangverein Chorus Nürnberg, Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu Korosu ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrasý'nýn seyirciyle buluþacaðý konserlerin þefliðini Bernd Dietrich ve Turgay Hilmi yapacak. Opera Geceleri'nde soprano Nurdan Aydýn ve Zeynep Erçelik, alto Ebru Kaptan ve tenor Göksay Yaran sahne alacak. Gaga'ydý. Katýldýðý her törende çýlgýnlýklarý ile adýndan söz ettiren Lady Gaga, bu yýl da Britney Spears'e þaka yaptý. Törene erkek kýlýðýnda gelen Gaga, Spears'a ödülünü vermek için sahneye çýktýðýnda genç þarkýcýya kur yaptý. Lady Gaga, bununla da yetinmeyip Britney'in kalçasýna dokunarak salondakileri þaþkýna çevirdi. Þarkýcý, geçtiðimiz yýl giydiði etten elbiseyle baþta PETA olmak üzere pek çok kiþinin tepkisini çekmiþti. 2010'da 8 ödül alarak rekor kýran Lady Gaga, bu sene iki ödülde kaldý. AMY WINEHOUSE GECESÝ Gecenin en unutulmaz anlarýndan biri de temmuz ayýnda hayatýný kaybeden Amy Winehouse için ayrýlan bölümdü. Russel Brand'ýn sunuculuðunu yaptýðý programda Ýngiliz þarkýcý, unutulmaz þarkýlarý ve Tony Bennett'le yaptýðý son düetle anýldý. BULUTOÐLULARI Bu arada, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, "Opera Geceleri" nedeniyle KKTC'de bulunan Almanya'nýn Nürnberg Belediyesi Uluslararasý Ýliþkiler Daire Baþkaný Norbert Schurgers'ý kabul etti. Bulutoðlularý, kabulde yaptýðý konuþmada, Nürnberg þehriyle kültürel bir etkinlikte buluþmanýn gurur verici olduðunu belirterek, Lefkoþa ve ada halkýný Girne'de gerçekleþtirilecek Opera Geceleri'ni izlemeye davet etti. Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu Direktörü Turgay Hilmi ise, kültüre verdiði destekten dolayý Bulutoðlularý'na teþekkür etti. Gecede ödüller þu þekilde daðýldý: Yýlýn videosu: Katy Perry, Firework En iyi çýkýþ yapan sanatçý: Tyler En iyi pop müzik videosu: Britney Spears- Till the World Ends En iyi rock müzik videosu: Foo Fighters- Walk En iyi hip hop videosu: Nicki Minaj - Super Bass En iyi kadýn sanatçý videosu: Lady Gaga - Born this way En iyi erkek sanatçý videosu: Justin Bieber- U Smile En iyi düet: Katy Perry & Kanye West - E.T En iyi mesaj veren video: Lady Gaga- Born this way En iyi keorografi: Beyonce - Run the World (Girls) Sinematografi dalýnda en iyi sanatçý: Adele -Rolling in the Deep En iyi video çekimi: Adele -Rolling in the Deep En iyi video yönetimi: Adele -Rolling in the Deep En iyi özel efektler: Katy Perry & Kanye West - E.T Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 31 Aðustos 2011 Çarþamba KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti Ýki "bayram" birden yaþadýk dün... Biri "milli bayram", diðeri "dini bayram"... Hem tanklar yürüdü hem dualar okundu. Hem silahlar sergilendi hem Ýslam'ýn huzur ve barýþ dini olduðu anlatýldý. Hem paþalar gururlandý hem hocalar onurlandý. Tam Türk-Ýslam sentezine uygun bir gün geçirdik kýsacasý... Ýsteyen Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'na koþtu elinde bayraðý, isteyen bayram namazýna... Kimsecikler kýskanmadý kimsecikleri herkes mutlu oldu! Býrakýn iki bayramý, siz içinizde tek bayramlýk olsun coþku hissettiniz mi? Askeri törenlerde ve "milli bayramlarda" izleyenlerin yürüyenlerden az olduðu bir gerçek. Biraz da bu yüzden "Türklüðümüzü" ispatlamamýz isteniyor ya bizden. Peki "dini bayram" coþkusu nasýldý? Elbette hafta içi tatil yapmanýn, yakýnlarý görmenin, dinlenmenin veya eðlenmenin ferahlýðýný hissetmiþsinizdir. Þöyle üç dört gün tatil yapmak, þehirden kaçmak, denize girmek, kafa dinlemek kime iyi gelmez ki? Peki tüm bunlarý bayram olmadan da yapabilseydiniz gene ayný ferahlýk olmaz mýydý içinizde? Ve bizi hem "milli" hem de "dini" olarak birbirimize "baðlayan" bu bayramda, markette çalýþan kasiyerin durumu neden deðiþmedi? O neden ferahlayamadý birazcýk acaba? Þu hem "milli" hem de "dini" bayramýmýzda TAÞEL iþçilerinin hala grev alanýnda olmasý Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Afrika da ilk yazýma Yeniden Merhaba olarak baþlamýþtým.. Gün Pazartesi, tarih 23 Aðustos Bir gün hariç, her gün yazdým.. Yazýlarýmýn tümünde baþrollerde Rauf Bey ve Ýsmet Bey.. Özellikle Rauf Bey in hayatýmda çok önemli yeri vardýr.. Bir tarihte CTP li Cafer Gürcafer in otelinde bir yemek tertiplendi.. Davetliler, aklýmda kalanlar tabii, Ferdi Sabit Soyer; Maðusa dan gelecek... Lefkoþa dan da ismini unuttuðum bir arkadaþ... Benim araba ile mi yoksa onun arabasýyla mý gittik hatýrlamýyorum.. Genelde ben baþkasýnýn arabasýyla özellikle gece seyahat etmem.. Bu yüzden muhtemelen bizim Renault ile gitmiþ olmalýyýz.. Yýlýný bile hatýrlamýyorum ama Lefkoþa dan beraber gittiðim arkadaþ CTP nin yetkilisi.. Yolda giderken bana aynen þunu söyledi: Be arkadaþ nasýl olur da sen Denktaþ çýsýn?.. Dedim ki benim Denktaþçý olduðumu kim söyledi sana?.. Geçen akþam, ismi lazým deðil, birisiyle kahve içiyoruz.. Bana aynen þunu söyledi: Dikkat et hem Denktaþ ýn aleyhine yazar gibisin, hem de Denktaþ ýn adamý.. Dedim Kim söyledi sana bunu veya nereden vardýn bu yargýya?.. Ben dedi etrafýn seninle ilgili söylediklerini aktarýyorum, ister kulak ver ve istikrarlý ol, ister ayný yolda devam et. Yýl 1994 olmalý, 15 Kasým KKTC nin kuruluþ yýldönümü törenleri.. Ben bu törenlere veya diðer devlet törenlerine pek gitmem.. Protokollerde yerim yok bir, yalancý pehlivan gibi etrafta görünmekten de hoþlanma, iki.. Ne hissetmiþsem hissettim, o törende bulundum.. Rauf Bey mikrofonda ve ilan ediyor.. Ey halkým, ben hakkýmý helal ediyorum, siz de hakkýnýzý helal edin.. C umhurbaþkanýnýz olarak bu size son konuþmamdýr.. Seneye yapýlacak seçimlerde aday olmayacaðým.. Size baþkanlýk sistemini öneririm demiþti... Kulaklarýma inanamadým.. Rauf Bey ciddi olamazdý.. Baþkanlýk sistemini, Erenköy Mücahitleri Cemiyeti Baþkaný olarak, 1992 yýlýnda, Saray Otel de yaptýðýmýz bir basýn toplantýsýnda ilk defa ben önermiþtim.. O zaman UBP Lefkoþa Milletvekili olan Ali konusunda ne düþünüyorsunuz? Onlar "bizim milletten" ve "bizim dinden" deðiler mi acaba? "Milli" ve "dini" coþkumuz geçince; yükselen döviz, eriyen TL, petrol ve doðal gaz gerilimi ile týrmanan hamaset, yükselen emeklilik yaþý, çeþitlenen kimlik renkleri, maaþýný alamayan LAÜ emekçileri, Doða'ya satýlan DAÜ Koleji, KTHY maðdurlarý ve doðasý talan edilen yurdumuzun durumunda ne deðiþiklikler olur dersiniz? Neye faydasý oldu bu "bayramlar"ýn? Daha doðrusu neyin bayramlarýdýr bunlar? Tatil yapmak, en azýndan çalýþmamak güzeldi tabii. Mutlu deðilsek iþimizde ve bir amaca hizmet ettiðimiz hissettirilmiyorsa bize, kýsacasý duygusal ve bedenen sömürülüyorsak çalýþmak nasýl mutluluk versin? Çalýþmak bir "iþ"se, iþ de "maaþ"dan ibaretse neden tatil çekici gelmesin? Söz hakký, yetki ve karar hakký yoksa insanýn çalýþtýðý iþ yerinde, çalýþmak neden "maaþ"tan daha fazlasý olsun? Ülkenin yönetimi baþka elllerdeyken, "iþ yerlerinin" yönetimi nasýl bizim elimizde olsun? "Bayram" ne demek sahi bu ülkede? Yetiþkinler için tatil, çocuklar için þeker ve oyun, yaþlýlar için de birazcýk saygý ve sevgi... Fena þeyler deðil ki bunlar... Hatta belki de en çok ihtiyacýmýz olan þeyler bu günlerde... Ama ihtiyaç denebilse bile, "bayram"lýk mýdýrlar gene de? Bayram nedir sahi? Yoðun bir çabanýn sonunda, fýrtýnlarý aþan bir gemi karaya ulaþtýðýnda sað kalanlar bayram eder... Bir hasat mevsimi bitip de ürününü toplayan üretici bayram eder... Tüm bir yýlýn sonunda eve karnesini kýrýksýz getiren çocuk bayram eder... Sevdiklerinin yanýnda yaþlanan Bayram Coþkusu bir insan bayram eder... Düþmaný kovup ülkesini kendi için bir vatan yapan insanlar bayram eder... Kýsacasý geçmiþte harcadýðý emeðin sonucunu alan ve bu emekle geleceðe daha bir umutla bakan insanlar bayram eder... Toplumsal varoluþ mücadelesinin ortasýnda, Türkiye'nin stratejik çýkarlarý gereði gerilim ve çatýþma ortamýna sürüklenen biz Kýbrýslý Türkler için bayramýn sýrasý deðil daha. Þimdi biz, sert rüzgarlarla savrulan gemimizin yelken direðine omuz vermeliyiz. Þimdi biz, topraðýmýzý sürüp tohumlarýmýzý savurmalýyýz memleketimize. Þimdi biz, kafamýz kitabýn içinde harýl harýl okumalýyýz. Þimdi biz, göç eden sevdiklerimizi yanýmýzda tutmalýyýz. Þimdi biz, bu ülkeyi onu sevenlerin vataný yapmalýyýz. Bizler, bunaltýcý iþimizden kafamýzý kaldýrýp bir nefes aldýk. Çocuklarýmýza ve sevdiklerimize biraz daha fazla zaman ayrýdýk sadece... Bayram deðildir bu... Ne zaman ki, sýrtýmýza yüklenen yükü, alnýmýza çalýnan karayý, yüzümüze savrulan tokadý, onurumuza dokunan sözü ve yakamýza uzanan eli aþacaðýz... Ne zaman ki kendi kararlarýmýzý alýp, kendi hatalarýmýzý yapýp, kendi doðrularýmýzý bulacaðýz... Ne zaman ki mahkumu olduðumuz geçmiþimizi yenip artýk geleceðe umutla bakacaðýz... Ýþte biz o zaman bayram yapacaðýz. Ve o bayram, bir tatilden ibaret olmayacak. O bayram bizi iliklerimize kadar hissedeceðimiz bir coþkuyla dolduracak... Ýki dostum yoðun bakýmda yanyana... Süha (Rahmetli) bize Meclisten küfretmiþti.. Kim oluyor bunlar da Cumhurbaþkanýmýz Rauf R. Denktaþ ýn kabul etmediði bir sistemi önerirler diye kükremiþti.. Ertesi gün 16 Kasým 1994 te Sarayda Rauf Bey in karþýsýndaydým.. Rauf Bey dedim Ciddi misiniz, aday olmayacak mýsýnýz?... Evet olmayacaðým dedi.. Dedim niye Rauf Bey?.. Dedi Hem siz Kýbrýs Türkleri, hem Rumlar, hem Türkiye, hem de tüm dünya inanýr ki ben burada oturduðum müddetçe çözüm olmayacaktýr. Aday olmayacaðým ve göreceksiniz yerime kim gelirse gelsin ayný yolu tutacak.. Ýnanmýyordum kendisine ama inanmak iþime geliyordu.. Ben Kýbrýs taki siyasi baþarýsýzlýðýn sorumlusu olarak Rauf Bey i görüyordum.. Nitekim Erenköy Mücahitleri Cemiyeti nin bir genel kurulunda söylemiþtim bunu.. Halkýn Sesi Gazetesi nde Akay Cemal ertesi gün manþet atmýþtý.. Zübeyir Aðaoðlu dün iddia etti; Kýbrýs ta siyasi baþarýsýzlýðýn suçlusu Rauf Denktaþ, ekonomik baþarýsýzlýðýn suçlusu ise Ýsmet Kotak týr.. Bu manþeti bulacak ve yazacaðým kitapta kullanacaðým.. Çok istiyorsanýz giderim arþivlere ve þimdiden bulur size yazarým.. Birçok defa Rauf Bey e çekilmesini yazdým ve söyledim.. Çekilirse Kýbrýs Türklerinin mahvolacaðýný düþünmemesini söyledim.. Çekilirseniz, yerinize gelecek olanýn sizin kirli çamaþýrlarýnýzý ortaya sereceðini zannetmeyin, memlekette kirli çamaþýrsýz insan kalmadý zaten, korkmayýn demiþtim.. 20 Kasým günü döndüm ve sordum.. Peki baþkanlýk sistemine hakikaten inanýr mýsýnýz be Rauf Bey diye.. Tabii tabii inanmasam söyler miydim? Ben de hemen devam ettim Madem öyle be Rauf Bey niye Ali Süha yý koydunuz da bize Mecliste saldýrdý?.. Ellerini teslim olurcasýna havaya kaldýrdý ve gayet sakin bir vaziyette.. Hata ettim Zübeyir dedi Yerimiz bu akþam daha da dar.. Üzülüyorum ama devamý sonraya kalacak.. Dün saat i az geçe Saray a gittim.. Derviþ Bey seçildi diye O nu tebriðe gitmemiþtim.. Saygýsýzlýðýmdan deðil utancýmdan.. Ben hem baþka bir yerel gazetede iddia etmiþ, hem de muhtelif TV programlarýna çýkýp nutuk atmýþtým.. Derviþ Bey Talat tan çok daha iyi bir Cumhurbaþkaný olabilir.. Talat zaten baþarýlý olamamýþ ve 3 ayda hallederim dediði Kýbrýs sorununu çözemediði bir yana.. Saraya taþýndýktan 3 ay gibi kýsa bir zamanda Denktaþ laþmýþtý.. Rauf Bey in Rumlar çözüm istemez laflarýný az biraz deðiþtirmiþ.. Dans tek kiþiyle oynanmaz, Rumlar da bizimle çözüm istemeli ki çözüm olsun demeye baþlamýþtý.. Cumhurbaþkaný olmadan CTP Baþkaný olarak AKEL ile her toplandýklarýnda, Türk Askeri adadan çekilmeli söylemleri dahil, alýnan tüm kararlara Hristofias ile imza atmýþken.. Ve benim ana vataným Kýbrýs týr derken.. KKTC Cumhurbaþkaný olunca tümden dediklerini unutmuþ.. Kendisini hakikaten bir ülkenin Cumhurbaþkaný olarak görmüþ.. Evet dedik diye Panam ýn Ercan a uçacaðýna.. Azerbaycan dan Ercan a seferlere baþlanacaðýna inanmýþ.. Sarayda ne kadar uzun müddet oturabilirim sevdasýyle yanmýþ tutuþmuþ.. Benden, sizden daha Türkçü, daha milliyetçi ve daha Avnavatancý olmuþtur.. Tayyip Erdoðan bir naif lider bulmuþ Kýbrýs ýn kuzeyinde ve dünya ile alay ediyor.. Biz evet dedik, çözüm istiyoruz.. Rumlardan daima bir adým ileride olacaðýz.. Erdoðan hiçbir zaman çözüm istemezken bunu kimse görememiþ.. Herkes Hayýr dedikleri için Hristofias ýn üzerine çullanmýþtýr.. Ýþte ben de bu düþüncelerle iddia etmiþtim.. Talat la dünyayý oyalayabilen, aldatan ama aldattýðý görülmeyen Erdoðan.. Niye bu düzeni devam ettirmesin de... Ben UBP nin adayýyým, partimin bu konuda genel kurul kararlarý vardýr.. Ýki Devlet temelinden baþka bir çözümü ben savunmam.. Talat ýn masada verdiklerini geri alacaðým.. Kuzeyde KKTC yaþayacak.. Güneyde ise Güney Kýbrýs Rum Yönetimi olacak.. Bu iki devletten meydana gelecek yeni bir devlet temelini kabul etmezlerse.. Kýbrýs ta çözüm olmaz diyen bir Eroðlu nu niye Tayyip Erdoðan Saraya oturtma riskine girsin demiþtim.. Yanýlmýþým.. Özür dilemek ve bayramlarýný kutlamak için dün saat i az geçe Saraya gittim.. Kalýn saðlýcakla.. Devam edeceðiz inþallah.. 13 Doðrudan Selma Bolayýr ANTAKYA ANTIOCHEIA... Bir tek Antakya Mozaik Müzesi'ni görmek için Antakya'ya gitmeye deðer. Çok Tanrýlý dinler döneminde... Olimpos Daðýnda oturan önemli Tanrý ve Tanrýçalara ait mitleri canlandýran mozaikler var müzede. Belki de mozaiklerden geriye kalanlarý demek daha doðru olur ama onlar bile hayranlýk uyandýracak güzellikte... Örneðin Dafne (Defne) kendine aþýk olan Apollon'dan kurtulmak için ondan kaçarken, Toprak Ana'ya, onu örtüp saklayarak korumasý ve ona acý veren güzelliðinden kurtulmak için kendini deðiþtirmesini ister. Toprak Ana da onu kucaðýna alýr... Kökü, dal ve yapraklarý ile defne aðacýna dönüþtürür.. Apollon'sa onu baþýna taç yapacaðýný.. Zafer kazananlar, büyük iþler yapanlar, ünlü þairlerin maðrur alýnlarýnýn Dafne ile süsleneceðini söyler. O bölgedeki çaðlayanlarýn; Dafne'nin Apollon'dan kaçarken akan göz yaþlarý olduðuna inanýlýr. Onun için yörenin Antik çaðdaki adý Dafne... Defne ve söðüt aðaçlarý ile dolu olan ve Dafne'nin göz yaþlarýnýn aktýðý bölgeyi... Neredeyse otuz sene önce gördüðüm haliyle þimdiyi kýyasladýðým zaman ben de neredeyse aðlamayý beðenmedim. O zamanlardan beri hafýzamda yer eden o çaðl çaðýl, birbiri ardýsýra çaðlayan o çaðlayanlardan eser kalmamýþ. Her karýþý acýmasýzca "istilâ" edilmiþ.. Tahtadan uyduruk merdivenler ve platformlarla... Sözüm ona lokantalar kondurulmuþ.. Çaðlayan göremiyorsunuz... Yalnýz su sesi duyuyorsunuz.. Eðri oturup doðru konuþmak gerekirse.. Bu gün Apollon'la Dafne'nin aþký evrensel kültürün bir parçasý olmuþ.. Onlar için operalar yapýlmýþ, þiirler yazýlmýþ.. Ünlü heykeltraþlar tarafýndan heykelleri yontulmuþ.. Ama bu günkü adý nedir bilir misiniz? Harbiye.. Ne alâka deðil mi? Bu ismi yakýþtýranlarýn yaratýcýlýklarýna hayran kalmamak elde deðil (!) Ancak onlar her yerde vardýr. Maðusa'nýn, Lefkoþa'nýn... Sokak ve köylerimizin adlarýný deðiþtirenler de onlardýr. Bu iþgüzarlýk... Belki de tarihi iyi bilmeyenlerin ve doðru okuyup yorumlayamayanlarýn.. Belki de devraldýklarý tarihi kültürel miraslarýn devamlýlýðýný saðlamak için, onu sahiplenip yaþatarak.. Gelecek nesillere devretmkle yükümlü olduklarýný bilmeyenlerin... Nice uðraþlarla yaratýlan deðerlere ve onlarý yaratanlara saygý duymayanlarýn.. Ve de tarihin; at sýrtýnda "harp" ederek yazýldýðý yanýlgýsýna kapýlanlarýn iþgüzarlýðýdýr. Ama akýl ve saðduyu Antakya'da da üst olacak umarýz.. Ören yerlerini gezerken küçük çocuklar etrafýnýzý sarýp bu hikayeleri anlatmaya baþlýyorlar. Ne de olsa onlar da bu topraðýn çocuklarý.. Belki de o eserleri yapanlarýn genetik özelliklerini taþýma olasýlýðý da olabilir... Abdullah usta gibi.. Yaþadýklarý topraðýn altýnda zengin bir tarih barýndýran bu yerde.. Acaba ilk okul çocuklarýna o tarihi öðretiyorlar mý? Asi Nehri ve Narkisos'un öyküsü de bu yöre ile ilgili... Ýnsanýn kusurlarý Tanrýlara mal edilerek anlatýlýrmýþ... Irmak Tanrýsý'nýn oðlu olan Narkisos çok yakýþýklýdýr.. Ona aþýk pek çok peri vardýr ama o kimseye yüz vermez... Hatta kalplerini kýrar. Onun için"narkisos da düþsün aþka ve acý çeksin" diye Tanrýlara yalvarmýþlar. Bu yakarýþa cevap veren Tanrýlar da demiþler ki.. " Baþkasýný sevemeyen kendini sevsin!" Öyle de olmuþ... Kendine aþýk olmuþ Narkisos. Ve kendine nasýl kavuþacaðýnýn acýsýný yaþamýþ. Bir gün Asi Irmaðý kýyýsýnda otururken.. Suda kendi yüzünü görmüþ ve eðilip öpmek isteyince ýrmakta boðulmuþ.. Cesedini yakmak için odun getirmeye gidenler döndüklerinde "nergis" olarak bildiðimiz çiçeði bulmuþlar.. Psikolojide, kimseyi sevmeyip yalnýzca kendini sevmenin adý Nasizm olmuþ.. Kendinden baþkasýný sevmekten korkan narsistler.. Ellerindeki Narkisos aynasýnda, benim benim deyerek yalnýzca kendilerini görürler.. Kendi kendilerine aþýk olarak, kendi sularýnda boðulup giderler.. Not: Bugünkü yazý 5 seri olarak hazýrlanan ANTAKYA ANTIOCHEIA isimli yazý dizisinin dördüncüsüdür. Serinin 1,2,3 ve 5'inci yazýlarý daha önce yayýnlanmýþ, 4. bölüm teknik bir hata sonucu yayýnlanamamýþtýr. Bugün yayýnlýyor ve okurlarýmýzdan özür diliyoruz.

14 14 31 Aðustos 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Biçimi bozulma, biçimsizleþme. 2-Bir düþünce anlatan bir veya birkaç cümlelik 1 söz. Gelecek. 3-Dilini diþlerinin arasýna alýr 2 gibi konuþan ve bu 3 yüzden "S" ve "Z" gibi sesleri kusurlu 4 söyleyen. Namus. 4-Hayvanlarýn su 5 içtikleri taþ veya aðaçtan oyma kap. 6 Gözü görmeyen, kör. 5-Elle ekin biçme 7 aracý. Pislik. Umulandan ve 8 gerekenden eksik. 6-Ters okunuþu"ýyi bir 9 nitelikte bilinip tanýnmýþ olma 10 durumu, þöhret". Eski dilde "Mavi" Hristiyanlýkta kilise tarafýndan verilen "cemaatten kovma" cezasý. 8-Üzüntülü düþünce durumu, kaygý. Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuþ delikli bir tür kumaþ. 9-Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný anlatýr. Ters okunuþu "Belli bir konu üzerine olmayan, dereden tepeden". 10-Ýradenin yitimi, dýþ etkilere karþý duygunluðun ortadan kalkmasý ve hareket organlarýna verilen herhangi bir durumun olduðu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom. 11-Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný ve organlarýnýn birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. Bir þeyden veya bir kimseden yana olma. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediyesi Yaný-Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Marmara Eczanesi: Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:16 A Marmara Bölgesi Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Demet Eczanesi: New Castle Sok. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. No:9-A Yukarý Girne Tel: Rýzký II Eczanesi: Mülk Plaza No:11 Lemar Yolu-Çatalköy Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K:288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ulusalarasý konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse. Ters okunuþu "Beyaz". 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Kaynar suda kabuðuyla az piþmiþ yumurta. 3-Yunus balýðýnýn iri bir türü. Uzaklýk bildirir. 4-Birlikte iþ yapan kimselerden her biri, hissedar. Ýnsanda üzüntü, sýkýntý, tedirginlik olmama durumu. 5-Gerçek. Bir nota. Telefonu açýnca söyleriz. 6-Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuþu. Harf okunuþu. Ýlaç, merhem. 7-Piþirilerek hazýrlanan yemek. Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. Kar fýrtýnasý. 8-Haberleþme cihazý. 9-Keskin bir þeyle, bir vuruþla vücutta oluþan derin kesik veya zedelenme. Eðilimi olan. 10-Çayýr. Öðretim ve eðitim sistemi. 11-Bir erkek adý. Tüketiciyi korumak amacýyla, özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirlenen fiyat. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Terminatör 3 KANALTÜRK / Saat: 19:50 Orjinal adý : Terminatör 3 : Rise of the Machines: Makinelerin Yükseliþi Yönetmen : Jonathan Mostow- Yapým Yýlý : 2003 Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, Kristanna Loken. Terminatör 2'nin öyküsünün bitiminden 10 yýl geçmiþtir. Skynet'in son derece geliþmiþ makineler aðýnýn kendi bilinçlerini kazanýp, insan ýrkýný yok etmek üzere programlandýðý gündür. Ancak, Skynet'in Connor'ý öldürme ve insan ýrkýna savaþ açma giriþimlerine raðmen, 29 Aðustos 1997 günü geldiðinde herhangi bir olay olmamýþtýr. Artýk 22 yaþýnda olan Connor "kayýt dýþý" yaþamaktadýr: Ne evi, ne kredi kartý, ne telefon numarasý, ne de iþi vardýr. Yaþadýðýna dair hiçbir kayýt yoktur. Skynet tarafýndan izinin bulunmasýna imkan yoktur. Ta ki Skynet'in o güne dek ürettiði en geliþmiþ cyborg öldürme makinesi T-X geleceðin gölgelerinden çýkýp gelene dek. Not: Seni Seviyorum TNT / Saat: 20:00 Orjinal adý : P.S. I Love You Yönetmen : Richard LaGravenese Türü : Romantik Yapým yýlý : 2007 Oyuncular : Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Gina Gershon, James Marsters Hoþ ve zeki bir kadýn olan Holly Kennedy, eþi Gery ile oldukça mutludur. Ancak Gery ölümcül bir hastalýða yakalanýr. Bunu öðrenen Holly kocasýndan daha kötü bir ruh haline girer. Ancak karýsýný çok iyi tanýyan Gery, ölmeden önce ona farklý zamanlarda eline ulaþacak þekilde düzenlenmiþ bir dizi mektup yazar. Holly için bu mektuplar artýk bir yol gösterici haline gelir. Bu mektuplar sayesinde hayata yeniden baðlanmayý öðrenecek ve kendini yeniden tanýyacaktýr. Vizyonda olduðu dönemde büyük ses getiren bu harika filmi sakýn kaçýrmayýn! Gezegen 51 SHOW TV / Saat: 20:00 16 yaþýndaki LEM Gezegen 51'de, Amerika'nýn 1950'lerdeki masum halini anýmsatan bir yerde yaþamaktadýr. Korunaklý ve tekdüze hayatýnda mutludur ve gününü o bölgedeki gökevini yönetip, hoþlandýðý komþusu Neera ile geçirme hayalleriyle geçirmektedir. Birgün, hiç de hesapta yokken, milyonlarca mil uzaklýktan gelen astronot Kaptan Charles Chuck Baker uzay gemisini Neera'nýn bahçesine indirir, hem de tam aile barbeküsünün ortasýna. Etrafýndakileri farketmezcesine gemiden iner ve zafer kazanmýþçasýna bayraðýný diker ve arkasýný döndüðü anda Gezegen 51'in yeþil derili sakinlerinin þaþkýnlýkla kendisine baktýðýný görür. Panikler ve koþturmaya baþlar.. Lem ve Chuck tanýþýr ve sonunda ortak korkularýný yenerek bir dostluk kurarlar. Kusursuz Yabancý KANALTÜRK / Saat: 22:00 YÖNETMEN :James Foley OYUNCULAR :Halle Berry,Bruce Willis,Giovanni Ribisi YAPIM YILI :2007 Rowena Price baþkalarýnýn sýrlarýný açýða çýkarma sanatýnda mükemmelleþmiþ bir araþtýrmacý gazetecidir. Bu yüzden, evli reklam müdürü Harrison Hill'le yasak iliþki yaþayan çocukluk arkadaþý Grace Clayton öldürülünce, Rowena gerçeði bulmaya kesin karar verir. Teknoloji konusunda uzman olan iþ arkadaþý Miles Haley'nin yardýmýyla Grace'in e-postalarýný okur ve Grace'in Hill'i karýsýna gitmekle tehdit ettiðini öðrenir. Rowena bu bilgi doðrultusunda kimlik deðiþtirir ve kusursuz bir yabancý haline gelir; önce Hill'in þirketinde geçici sekreter Katherine, sonra da Hill'in internet aþklarýndan Roketkýz, nam-ý diðer Veronica olarak. Genç kadýn hiçbir þeyden þüphelenmeyen Hill'in her adýmýný takip ederken karýsýnýn da ayný þeyi yaptýðýný fark eder. OBAMA'NIN AMCASI TUTUKLANDI ABD Baþkaný Barack Obama'nýn amcasýnýn alkollü araç kullanmaktan tutuklandýðý ortaya çýktý. Obama'nýn amcasý Onyango Obama'nýn Massachusetts eyaletindeki göçmen bürosu yetkilileri tarafýndan gözaltýnda tutulduðu açýklandý. Polis yetkilileri, Onyango Obama'nýn geçen hafta Framingham kentinde meydana gelen olayda, aracýyla seyrederken yalpalayarak durabildiðini ve bir kazayý ucuz atlatýðýný belirttiler. LÝBYALI MUHALÝFLER: KADDAFÝ'NÝN OÐLU HAMÝS ÖLDÜRÜLDÜ Libya'da muhalifler, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin küçük oðlu Hamis'in öldürüldüðünü açýkladý. Muhaliflerin kurduðu Ulusal Geçiþ Konseyi'nin Adalet Bakaný Muhammed Alagi, "bir muhalif liderin Hamis'in, baþkent Trablus'un 80 km kadar güneyindeki Tarhuna bölgesi yakýnýnda öldürüldüðünü doðruladýðýný" belirtti. Alagi, Hamis Kaddafi'nin bir çatýþma sýrasýnda öldürülmüþ olabileceðini belirterek, "Lider bana Hamis'in topraða verilmediðini söyledi" dedi. ABD'DE ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI ABD'nin doðu kýyýlarýný vuran Irene kasýrgasýnda ölenlerin sayýsýnýn 21'e yükseldiði bildirildi. Ülkenin kuzeydoðusunda bulunan Vermont eyaleti son 80 yýlýn en kötü sel felaketiyle karþýlaþýrken, hýzýný yitiren Irene kasýrgasý nedeniyle New York kentinde yaþayan 100 bin kiþinin elektriksiz kaldýðý açýklandý. North Carolina'dan Maine eyaletine kadar uzanan bölgede 5,5 milyon ev ve iþ yerinin hala elektrik alamadýðý belirtiliyor. Yetkililer, normal düzene dönüþün bazý bölgelerde günler, bazýlarýnda ise haftalar alabileceðini söyledi. ABD 30 MÝLYAR DOLARI BOÞA HARCAMIÞ ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyelerinin oluþturduðu bir komisyon, Amerikan hükümetinin son 10 yýlda Irak ve Afganistan'da vardýðý iþ anlaþmalarýyla 30 milyar dolarý boþa harcadýðýný bildirdi. Savaþ dönemi yapýlan anlaþmalar konusunda araþtýrma yapan komisyon, israftan, giriþimcilere aþýrý güven, plansýzlýk ve yolsuzluðun sorumlu olduðunu belirtti. Komisyonun raporunda, hesaplarda ihmalkarlýk ve eksik rekabet yapýldýðýna dair kanýtlar bulunduðu kaydedildi. Tamamý yarýn yayýmlanacak raporun Washington Post gazetesinde yayýmlanan bir bölümünde, israfa örnek olarak Irak'ta, Irak hükümetinin istemediði ve hiçbir zaman tamamlanmayan 40 milyon dolarlýk cezaevi projesi gösterildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 31 Aðustos 2011 Çarþamba 15

16 16 31 Aðustos 2011 Çarþamba

17 31 Aðustos 2011 Çarþamba 17

18 18 31 Aðustos 2011 Çarþamba

19 31 Aðustos 2011 Çarþamba 19 Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg KÝRALIK DAÝRE Gönyeli Yenikent'te 2+1 kiralýk daire Tel: MÜNHAL Restaurant & Bar da çalýþmak üzere bayan eleman ve ahçý alýnacaktýr. Cadde-i Vera / Girne SATILIK EV K. Kaymaklý da Öðretmen Akademisi yaný, full eþyalý 130 metrekare 3+1 daire satýlýktýr. (3. kat) Tel: Satýlýk ev Kozanköy de 120 metrekare 3+1 müstakil büyük bahçeli ev Stg. Tel: YAT TURU Þirketlere, ailelere ve arkadaþ gruplarýna özel yat turlarý... Tel: SATILIK ARSA Kermiya da satýlýk þehit çocuðu arsasý SATILIK EV Minareliköy Hebo Yapý karþýsý 3+1 ev Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Lugano PSG formasýný giydi Fenerbahçe'de 5 yýl top koþturan Uruguay Milli Futbol Takýmýnýn kaptaný Diego Lugano, resmen Fransa'nýn Paris Saint Germain takýmýna transfer oldu. Lugano, PSG ile yaptýðý resmi anlaþmanýn ardýndan, Fransýz basýna tanýtýldý. Sezon baþlamadan istifalar baþladý Ocak yönetimi pes etti n Türk Ocaðý Limasol Kulüp Baþkaný Hasan Saltuk, "Üzerimize düþeni yapmaya çalýþtýk. Ancak gerekli sponsor desteðini bulamadýk" Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafýndan düzenlenen Futbol Sezonu 24 Eylül 2011 tarihinde oynanacak karþýlaþmalarla baþlayacak. Sezonun baþlamasýna bir aydan da az süre kalmasýna raðmen, Türk Ocaðý Limasol (TOL) Kulüp Baþkaný Hasan Saltuk ve Yönetim Kurulu görevlerinden istifa ettiler. Ýki yýldýr görevde olduðunu anýmsatýp, "Üzerimize düþeni yapmaya çalýþtýk" diyen TOL Baþkaný Hasan Saltuk ve "Ancak gerekli sponsor desteðini bulamadýk. Bu da istifa nedenimiz oldu" þeklinde konuþtu. Önceki akþam gerçekleþen toplantýda alýnan karar gereði, TOL Olaðan Üstü Genel Kurulu 15 gün içerisinde yapýlacak. TOL Yönetim Kurulu'nda Hasan Saltuk (Baþkan), Ahmet Arslan, Osman Kasapoðlu, Ziya Nasýfoðlu, Fahri Altinör, Þeref Çeliktaþlýlar, Mehmet Çeler, Coþkun Neþesibol ve Mustafa Güldoðuþ'tan oluþuyordu. Kartal, kamptan memnun n Yenicami bir haftalýk Türkiye kampýnýn ardýndan adaya dönerken kampýn oldukça neþeli ve faydalý geçtiði söylendi Yenicami yeni sezon çalýþmalarýný tamamlayarak yurda döndü. Kamp boyunca teknik heyet takýmdan ve çalýþmalardan memnun olduklarýný ve bu çalýþmanýn faydasýný Kýbrýs'ta göreceklerini belirttiler. futbolcular da teknik heyete büyük saygý duyduklarýný ve bu yýl oynayacaklarý oyun sistemine adapte olduklarýný ve severek çalýþtýklarýný söylediler. Kampýn en hýrslý futbolcusu Okan Kampýn en hýrslýsý futbolcular tarafýndan Okan seçilirken, zaten oynadýðý iki karþýlaþmada da savunma oyuncusu olmasýna raðmen attýðý iki gol bunun göstergesi oldu. Galatasaray'da Benayun ve Riera operasyonu Galatasaray, hem kadrosuna katmak istediði yýldýzlardan haber hem de belirli ülkelerdeki transfer sürelerinin de dolmasýný bekliyor. Listenin baþýnda bulunan isimlerden Yossi Benayoun için Liverpool devreye girmiþ, ancak Chelsea'nin Ýsrailli futbolcu için yüksek bir bedel ve takas talep etmesi Merseyside ekibinin saf dýþý kalmasýna yol açmýþtý. Benayoun için Lille ile rakip olan Galatasaray transfer döneminin son anýna kadar Fransýz kulübünün Benayun imza attýrmamasý halinde bu yarýþta tek kalacak. Son günlerde gündeme gelen bir baþka isim de yine eski bir Liverpoollu olan Albert Riera. Olympiakos'ta forma giyen 29 yaþýndaki kanat oyuncusu da sarýkýrmýzýlýlarýn kýskacýnda. Olympiakos Baþkaný Evangelos Marinakis ile yakýn dostluðu olan Galatasaray Baþkaný Ünal Aysal, bu baðý kullanarak ekonomik krizde olan Yunan ekibinden Ýspanyol futbolcuyu transfer edebilir. Teknik direktör Fatih Terim de transfer çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi. Transfer komitesinin bayramda da çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade eden tecrübeli teknik adam, transfer dönemi bitmeden takýmda ihtayaç duyulan mevkiileri dolduracaklarýný kaydetti. Binatlý, Gaziveren'i 3-1 maðlup etti Güzelyurt Bölgesi'nin 2. ligdeki iddialý temsilcisi Binatlý'da yeni sezon hazýrlýklarý tam gaz devam ediyor. Yapýlan hazýrlýk maçlarýnda gösterilen performanstan memnun olan yönetim ve teknik heyet gelecekten oldukça umutlu. Geçtiðimiz günlerde Gaziveren karþýsýnda oldukça iyi bir futbol sergileyerek sahadan 3-1 üstün ayrýlan yeþil sarýlýlarda oyun sistemi yavaþ yavaþ oturuyor. Güzelyurt Zafer Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Binatlý'nýn gollerini Sertaç, Orçun ve Yasin kaydetti. Yeni bir takým kuran ve uyum sorunu yaþadýklarý gözlemlenen Gaziveren'in golü ise Rüstem'in ayaðýndan geldi. Takýmýn en renkli ve göz dolduran oyuncularý Kaleci Çaðatay antrenman maçlarýnda yaptýðý kurtarýþlarý ile antrenmanlara renk katan adam oldu. Tüm takýmlar hala daha Türkiye kökenli futbolcu ararken Yenicami de lisans çýkaran Sedat orta alandaki buldozer misali oyunu göz doldurdu. Ýbrahim çýdamlý her zamanki gibi top tekniði ile herkesin gözdesi oldu. Genç Hascan ise küçük fiziðine raðmen gerek antrenmanlarda gerekse hazýrlýk maçlarýnda yaptýðý mücadele ve futbolu ile parmak ýsýrttý. Kampýn neþe kaynaðý Lemi Tabi ki futbolcularýn en büyük neþe kaynaðý her zamanki gibi malzemeci Lemi oldu. Sýcakkanlý kiþiliði ile herkesin gönlünü kazanan Lemi kampýn neþe kaynaðý oldu. Kampýn bir diðer ilginç yaný ise Türkiye'de üst seviyede futbol oynamýþ birçok futbolcunun yeni takýmlarý ile kampta bulunmalarý ve bizim futbolcular ile kaynaþmalarý oldu. Örneðin Galatasaray'lý Ýlyas, Beþiktaþ'tan Ahmet Dursun gibi; hatta Ahmet Dursun Yenicami'ye gelebilirim mesajý dahi verdi. Kýbrýs'taki haberler internetten takip edildi Yenicami bir yandan çalýþýp kaynaþýrken diðer yandan Kýbrýs'ta olup bitenleri internetten takip ettiler. Çekilen lig fikstürünü antrenmanda öðrendiler, kafalarý karýþtýran Barýþ Memiþ olayýný her gün takip ettiler. Küçük Kaymaklý'da yaþanan þok istifa ile ilgili farklý yorumlar yaptýlar. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3542 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hayat bayram olabilir mi?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3542 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hayat bayram olabilir mi? Eyleme Türk polisi izin vermeyince buna karþý direnenler, Barýþ Gücü'nün koyduðu yasaða kuzu kuzu uydular. Ara bölgedeki barýþ etkinliðine katýlmadýlar. Bu memleketin bizim olduðunu unuttular! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı