ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli"

Transkript

1 Maðusa'daki ara seçimde UBP'nin milletvekili adayý Resmiye Canaltay. Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var: Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný hiç baþkasýna býrakýr mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DUYSANIZ ENAYÝ SANIRSINIZ KENDÝNÝZÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NE KALIR BÝZDEN GERÝYE? Elvan Levent OSMAN IÞISAL ARANAN ADAMDIR Erdoðan Baybars SOLDAN GEÇÝNENLER Özlem Güneyli EKONOMÝDEN BATTIK KIBRIS SORUNUNDAN ÇIKTIK Mehmet Levent RÜYAYA ÝNANANLARIN ACI SONU Ülker Fahri UBP ile DP arasýnda yerel seçimlerde iþbirliðiyle ilgili yapýlan görüþmeler týkandý... Koalisyon konusunda da anlaþamadýlar, ancak bu pazarlýðý sürdürecekler... Yerel seçimlerde Ýrsen Küçük: Biz 2 dedik, DP 3 istedi n Koalisyon konusunda asýl anlaþmazlýk bakanlýk daðýlýmýnda çýktý. UBP 2 bakanlýk teklifinde, DP ise 3 bakanlýk talebinde diretiyor... n 3. sayfada Ipler koptu Dün gece geç saatlere dek süren parti meclisi toplantýsýndan sonra yaptýðý açýklamada Serdar Denktaþ, Seçimlerde iþbirliði ortadan kalktý... Þimdiden UBP li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun dedi... n Koalisyon görüþmelerinin týkandýðýný söylemek için henüz erken diyen Serdar Denktaþ, azýnlýk hükümetine destek kararýný DP den kaldýrdýklarýný da açýkladý... n Denktaþ: UBP nin mecliste alternatifleri var... Ýster ilk önce bizimle, isterlerse diðer olasýlýklarýnýn ardýndan bizimle görüþsünler... n 8 belediye baþkan adayýný daha önce belirlediklerini söyleyen Serdar Denktaþ, Salý ya kadar 20 aday daha belirleyeceklerini belirtti... n 3. sayfada Koalisyonu býrak, bir de bu domatese bak! Yeme de yanýnda yat ey sevgili halk! GAZÝ'NÝN HÝKAYESÝ... Ali Osman Serdar Denktaþ'ýn Planý... Zübeyir Aðaoðlu l 7. sayfada BAÞKA YOLU YOK Kubilay Özkýraç l 10. sayfada Hür Ýþ Lefkoþa Park Sosyal Konutlarý Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada KUMDAN KALELER l 4. sayfada Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Doðal yaþama dönüþ... n 2. sayfada

2 POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ SOLDAN GEÇÝNENLER ZAP ZAP geziniyorum gecenin 1 vakti televizyonun karþýsýnda. Belki 1 Allah'ýn kulu çýkar DA yeni 1 þey söyler DÝYE bekliyorum ama her seferinde hevesim uzaktan kumandanýn tuþlarýnda kalýyor. Yüzler ayný/ sözler ayný/ zihinlerde hep ayný alacakaranlýk hakim./ Mentalite derseniz FOSSSS... SÝM televizyonunda Aysu ablam oturtmuþ karþýsýna Çakýcý Mehmet Efe'yi sorular soruyor/ O da güya SOLCU 1 PARTÝ'nin Baþkaný olarak cevaplar veriyor. Verdiði cevaplarýn SOL düþünce ile alakasý yok 1 yana/ SAÐ da deðil/ LÝBERAL da deðil. BAÞKA. Nasýl oluyor DA ülkemizde siyasi partiler hep geriye doðru gidiyor DÝYE soruyorum kendi kendime. Evet/ Kendi kendime/ içimden soruyorum./ Yüksek sesle sorsam/ Annem balýklama dalacak yazýma/ Bense karar vermiþim/ Onu 1 süre yazýlarýma sokmamaya./ NEDEN derseniz/ Çok marjinal takýlýyor ya/ Daha yeni beraat etmiþken gene DAVALI olmak istemiyorum YANÝ. Hiç çekemem. Bu yüzden içimden soruyorum: -Siyasi partilerin baþýnda oturanlar neden geriye doðru gidiyor? Bunu nereye/ neremize/ nerelerine baðlamalý? Elimde deðil ne yapayým/ Ne zaman ÇAKICI MEHMET konuþsa/ olanca karizmasýyla AKINCI MUSTAFA geliyor aklýma. Ne zaman SABÝT FERDÝ BEY konuþsa/ ister istemez ÖZKER ÖZGÜR'ün saygý uyandýran havasýný hatýrlýyorum. Ne zaman EROÐLU'nu görsem/ 20 sene öncesindeki EROÐLU geliyor aklýma. (KÝ o zaman DA saçlarý beyazdý.) 20 sene evvel DE 3 aþaðý 5 yukarý ayný sözcükleri kullanýrdý/ Þimdi DE ayný sözcüklerle kuruyor cümlelerini/ Bazen yüklemin/ bazen öznenin yeri deðiþiyor/ Bazen DÜZ söylenmesi gereken þey DEVRÝK oluyor FALAN ama O KADAR YANÝ. Derviþ BEY kendini aþamadý-yerinde saydý/ AMA siz SOLCU geçinen ve SOLDAN GEÇÝNEN aðbiler/ SÝZ var ya/ Partilerinizin sizden önceki Baþkanlarý aþamadýnýz 1 yana/ Onlarýn çoook gerisine düþtünüz. Onlarýn durduklarý yerde dursaydýnýz/ yeminle söylüyorum Ferdi Aðbi/ vallahi Çakýcý Mehmet Aðbi ikinizi DE öper/ Þrrrraaaak DÝYE alnýma koyardým. I'M SORRY/ Çok SORRY/ Fakat hak etmiyosunuz benim kýymetli öpücüðümü... Aysu ablacýðým ÇAKICI'ya UBP ile koalisyona TDP olarak hazýr olup olmadýklarýný soruyor. Teklif edilseydi yetkili kurullarýyla bunu konuþup karar vereceklerini söylüyor ÇAKICI. (-KÝ burada parantez açýp sormak zorundayým: Nedir þu YETKÝLÝ KURUL meselesi/ 1 anlatsanýza bana/ 3 kiþilik ÖREPE'nin bile YETKÝLÝ KURUL'larý var YANÝ/ o bakýmdan takýlýyor kafama.) Sonracýðýma/ Çakýcý hangi koþullarda UBP ile koalisyon kurabileceðini açýklýyor: -SOSYAL HAKLARDA ve ÇALIÞANLARIN MAAÞLARINDA 1 ÝLERLEME OLACAKSA. Gelmiþ geçmiþ bütün KKTC Hükümetleri çalýþanlarýn maaþlarýný ödemek için ANKARA'dan gelecek paraya bakarken/ nasýl 1 ilerleme bekliyor olabilirsin anlamýyorum. Sadece Hükümetin deðil/ muhalif geçinenlerin DE eli kolu baðlý. (Bakýnýz/Geçmiþ CTP Hükümeti) Muhalif partiler neye muhalefet ediyorlar? Eli kolu baðlý hükümete. Muhalif partiler kazara/veya þans eseri o Hükümeti ele geçirdiklerinde ne oluyor? Onlarýn DA elleri kollarý baðlanýyor/ Onlar DA Ankara'dan para beklemeye koyuluyor. Yani Muhalifler/ Hükümeti ele geçirdikleri takdirde kendilerinin DE çözemeyecekleri meselelerin çözülmesini talep ediyorlar hükümetten. Yandaþlarý DA hakkaten alýþveriþte FALAN sanýyor onlarý. Böyle 1 kýsýr döngü/ debelen babam debelen. O yüzden boþver Çakýcý aðbicim çalýþanlarýn maaþlarýný/ sosyal haklarý falan/ Lafý dolandýrmadan cevapla þu "Hangi koþullarda UBP ile koalisyona giderdin?" sorusunu: De ki: 1 Bakanlýk verdikleri takdirde. BUDUR OYUN. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin 1950 yýlýndaydý. Türkiye'de seçimler olacaydý. Tek parti dönemine 1946'da son verildi. Ama Türk icadý bir seçim sistemi uygulandý... Uygulanan sistem þu: Açýk oy, kapalý sayým. Yani oyunuzu açýk kullanacaktýnýz. Sayým da gizli olacaktý. Rezil bir durum yani... Ve tabii ki CHP haksýz yere 4 yýl daha hükümette kaldý. Türkiye'de çok partili döneme geçmeðe Atatürk döneminde denendi. Sonuç fiyasko... Kýsa sürede anlaþýldý ki, serbest seçim olursa, Atatürk ile arkadaþlarýnýn seçim kazanma þanslarý sýfýr idi. O nedenle Atatürk, kurdurduðu muhalefet partilerini kapattýrdý. Türkiye'de çok partili döneme geçme iþi Atatürk'ün ölümünden ve Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra gündeme geldi. Birtakým kitaplara bakýlýrsa, olaylar þöyle geliþti: Ýsmet Paþa, Ýngiltere ve Fransa ile imzaladýðý anlaþmaya raðmen, Ýkinci Dünya Savaþý'na katýlmayý reddetti ya, Ýngiltere'nin o zamanki Baþbakaný Churchill, Sovyetler Birliði Baþkaný Stalin'den destek istedi. Nasýl bir destek istedi Churchill Stalin'den? Türkiye'yi korkutmasýný... "Türkiye'yi korkut da bize teslim olsun" dedi. Esasen 3 büyük galip devlet arasýnda nüfuz alaný paylaþýmýnda Türkiye Ýngilizlerin payýna býrakýldý. O bakýmdan Stalin Churchill'i kýrmadý. Ve Türkiye'den toprak ve Boðaz'larda üs istedi. Bazýlarýnýn yazdýklarýna göre böyle bir korkutulmayý Ýsmet Paþa da beklerdi. Ve fýrsat bu fýrsat, Amerika ile Ýngiltere'nin kanatlarý altýna memnuniyetle sýðýndý. Bilirsiniz kuraldýr. Kurtarýcýnýn "ufak-tefek" istekleri olur. Amerika "derhal demokrasiye geçeceksin" dedi seçimleri rezilane bir þekilde CHP tarafýndan kazanýldý ama, 1950'de sahtekarlýk yapmasýna izin vermediler. Ýkinci seçim 14 Mayýs 1950'de DOÐAL YAÞAMA DÖNÜÞ... yapýlacaktý yaþýndaydýk 1950'de... Koðuþta Philips marka büyük bir radyo vardý... Radyo odasýna o sýralar biz küçükler giremezdik. Yasak deðildi ama girmezdik. Ancak büyükler radyonun sesini sonuna kadar açtýklarý için, avludan da, koðuþlardan da rahatlýkla duyardýk. Seçim haberlerini de böyle izlerdik. O zaman konu pek tartýþýlmazdý bizim düzeydekiler arasýnda... Ben muhalefetten yana idim. Celal Bayar'dan... Seçim bitti, Celal Bayar kazandý. Bir Halkýn Sesi gazetesi aldým ve Köþklüçiftliðe gittim. Gazeteyi açtým. Birinci sayfada DP'nin zaferi vardý. O anda karar verdim ve Ýsmet Paþa'dan yana oldum. Ecevit çýktýðýnda da yanýnda olduk. O zamana kadar CHP seçim kazanamadý. Ecevit %40'larý aþtý ama yalnýz baþýna hükümet kuramadý. Yanýnda Baykal da vardý. Ama kýsa zamanda Baykal CHP Baþkanlýðý'na göz dikti. Ne Ecevit'i hayýr ettirdi, ne CHP'yi... Ecevit bu havadan kurtulmak için karýsýna sýðýndý (Rahþan Hanýma)... Baykal, CHP yerine kurulan partileri de rahat býrakmadý. Ýlle de baþkan olacaydý... Hiçbir partiyi çalýþtýrmadý. Partilerin açýlmasýna izin verilinca gitti ve CHP'ye baþkan oldu. Ve CHP'nin da canýna okudu. Türkiye muhalefetinin da... Þimdi istifa etmiþ. Keþke gerçek olsa... Ama sanmam. Ya fýrsatý yakalar yakalamaz geri dönecek ve CHP'nin baþýna oturacak, ya da dýþtan karýþtýrmayý sürdürecek... Eceit'in bir tek doðru tespiti varsa o da þudur: Baykal ve takýmý ile CHP bir yere varamaz. Hiçbir parti da... Peki, Deniz Baykal'a yapýlan hoþ bir þey mi? Ve adý geçen hanýma. Hoþ olsun ya da olmasýn. Çaðýmýzýn gerçeði bu. Teknoloji özel hayatýn gizliliðini ortadan kaldýrdý. O nedenle çaða uymaktan baþka çaremiz yoktur. Konuþurken dinleneceðiz, yatakta, tuvalette ve hamamda izleneceðiz. Doðal yaþama dönüþ yolundadýr insan... Ne güzel. Deðil mi? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DUYSANIZ ENAYÝ SANIRSINIZ KENDÝNÝZÝ Çoktandýr görüþmemiþtik... Heyecanla girdi kapýdan... Yazý yazdýðýmý görünce güldü... "Bunca yýldýr yazdýn da ne deðiþti" dedi... Doðru... Ne deðiþti? Üstelik durumumuz daha da berbat þimdi... Bana neden þaþýyor ancak? Gelmiþ geçmiþ o büyük yazarlara þaþsaydý keþke... Neler yazmamýþlar ki... Ne deðiþmiþ dünyada? O kitaplarý okuduktan sonra kötülüklerden mi arýnmýþ insanlýk? Shakespeare'in göstermediði yol mu kalmýþ insanlýða? Bir 'Hamlet', bir 'Otello' yetmez mi doðru yolu bulmak için? Dostoyevski'nin romanlarý yetmez mi? Bir hazinedir hepimiz için o romanlar... Kafka... Camus... Sartre... Bir hazine... Ki her birini okuduktan sonra, "Bir kitap okudum, hayatým deðiþti" der insan... Sevgili dostumun þaþtýðýndan daha çok þaþarým ben... Bu hazineye raðmen olup bitenlere dünyada... Savaþlara... Ýþkencelere... Þiddete... Nefrete, kine, intikama, iktidar hýrsýna, açgözlülüðe... Ne Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza"sý, ne Tolstoy'un "Savaþ ve Barýþ"ý, ne Camus'nün "Yabancý"sý, ne de Oscar Wilde'ýn "Dorian Gray"i adam edememiþ insanlýðý... Homeros'un "Ýlyada"sýný, Dante'nin "Ýnsanlýk Komedyasý"ný ve Victor Hugo'nun "Sefiller"ini saymýyorum daha... Marks'ýn, Engels'in, Lenin'in yazdýklarýný... Nazým Hikmet'in... Ve Pablo Neruda'nýn þiirlerini... Neleri neleri daha... Dostum bir nefeste girdi konuya... Alçalan yükselen sesi ile inanýlmaz þeyler anlatmaya baþladý bana... Anlattýklarý birinci eldenmiþ üstelik... Duysanýz aptal sanýrsýnýz kendinizi... Enayi... Salak... "Ma neler var be" dersiniz... Bugüne dek ne boþ þeylerle uðraþtýðýnýza yanarsýnýz... Bu diyara yakýþtýrdýðýnýz 'mandra' sözü bile hafif gelir size... Adam sandýðýnýz nice adamlara hiçbir güveniniz kalmaz... Nasýl yazsam... Nasýl anlatsam size... Delil ister... Tanýk ister... Yok mu tanýk? Var! Var ama konuþmaz ki... Bana anlatýr yalnýz bunlarý... "Benden duymamýþ ol" der bir de üstünden... Bir Ýtalyan filminin yýllardýr unutamadýðým muhteþem finalini hatýrladým o gidince... Mahkeme bitmiþ... Karar okunmuþ... Tüm mafya üyeleri beraat etmiþ... Herkes daðýlýyor... Yargýçla savcý gözgöze gelir duruþma salonundan çýktýktan sonra. Sessizce bakýþýrlar bir an... Ve yargýç bozar bu sessizliði... Þöyle der savcýya: -Ne oldu, burada yolunda gitmeyen bir þey mi var? Söyleyin... Var mý bizim burada yolunda gitmeyen bir þey? Varsa buyurun... Ýspatlayýn yýla mahkum bir cinayet sanýðýnýn mahkemede savcýlara neden "300 bin Euro'nun hesabýný verin" diye baðýrdýðýný açýklayýn bize... Eski bir polis müdürünün þimdi kimlere danýþmanlýk yaptýðýný söyleyin... Hiçbir zaman bir maaþ ile inþa edilemeyecek olan villalarýn sýrrýný anlatýn meraklýlarýna... Adýnýz mahfuz kalýr... Korkmayýn!

3 AFRÝKA dan mektup... HER GÜNDÜZÜN BÝR DE GECESÝ VAR Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yaptýklarý o coþkulu iþbirliðinden sonra UBP ile DP'nin bundan sonra çok kolay anlaþacaðý sanýlýyordu... Böyle düþünenler yanýldý... Ayrýca cumnhurbaþkanlýðý seçimlerinde Eroðlu'na aktif destek verirken, DP'nin UBP ile herhangi bir pazarlýkta anlaþmadýðý da ortaya çýktý... Herkes ne sanmýþtý oysa? DP UBP'den alacaðýný aldý ve sonra resmi destekte karar kýldý... Hem yerel seçimlerde, hem de koalisyonda anlaþtýklarý izlenimi vardý. Ne birinde, ne de diðerinde anlaþmamýþlar meðer... Ýþte dün gün boyu yapýlan görüþmelerden sonra iki parti arasýndaki ipler koptu. Seçimlerde iþbirliði ortadan kalktý. Hatta Serdar dün akþam bu açýklamasýný kamuoyuna yaparken, biraz da dalga geçti UBP'yle... "Þimdiden UBP'li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun" dedi... Yani "avucunuzu yalayýn"... "DP yoksa siz de hava alýrsýnýz" mesajý bu... * Koalisyona gelince... Orda herþey bitmemiþ henüz... DP üç bakanlýk diyor... UBP ise iki... Sonunda biri inadýndan vazgeçer mi? Belli deðil... Ancak Ýrsen Küçük dünkü son geliþmelerden sonra, pusuda bekleyen ÖRP'ye ve TDP'ye göz kýrptý... Bu aþamadan sonra onlarla da görüþmeye hazýrmýþ... Ne var ki onlarla pek kolay deðil bu... ÖRP ile TDP'nin sadece ikiþer milletvekili var... Yani UBP hangisi ile yaparsa yapsýn, yine sýnýrda kalýr meclisteki çoðunlukta... Tahsin Ertuðruloðlu'nu saymazsak, þu anki sayýsý Maðusa'daki ara seçimi Derviþ Eroðlu'nun aday gösterilen kýzý Resmiye Canaltay kazanýrsa 25'e çýkar sayýlarý... Ýki ÖRP'li veya TDP'li ile ancak 27'ye çýkarlar... Gerçi bir yýldýr 26 ile idare ettiler ve þimdi 27 ile de idare edebilirler, ancak zorlanýrlar... Zaten Serdar Denktaþ da UBP'nin dönüp dolaþýp yine kendilerine gideceðini düþünüyor... "Ýsterseniz onlara da gidin ve sonra bize gelin" diyor UBP'ye... * UBP-DP arasýndaki pazarlýklar en çok gazeteci milletini yordu herhalde... Son haberler dün akþam geç saatlere dek sarktý... Üstelik sürekli olarak deðiþti gün boyu durum... Gündüz haberleri farklýydý, gece haberleri farklý... Geceki parti toplantýsýna girene dek Ýrsen Küçük çok umutluydu... Hatta bugün kabineyi Derviþ Eroðlu'na sunabileceðini söylüyordu... Bilirsiniz ama, ne olursa gece olur bizde... Karanlýkta... Iþýklarý söndürüp 'Her yer karanlýk' þarkýsýný söylemezler boþuna... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KÜÇÜK: DP 3 bakanlýk talep etti Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Yönetim Kurulu toplantýsý tamamlandý. Küçük, Genel Yönetim Kurulu toplantýsý sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, toplantýda Genel Yönetim Kurulu üyelerine dünkü temaslarýyla ilgili bilgi aktardýðýný belirtti. TUTUM DEÐÝÞMEDÝ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'la dün gerçekleþtirdiði görüþmede, yerel yönetimlerle ilgili mevcut sýkýntýnýn tümünü gidermelerinin mümkün olmadýðýný, bunu Genel Yönetim Kurulu'na aktardýðýný, ancak Genel Yönetim Kurulu'nun önceki akþamki toplantýdaki görüþünün deðiþmediðini gördüðünü ifade eden Küçük, Denktaþ ile bu konularý bugün tekrar görüþme arzusunda olduðunu belirtti. MAÐUSA VE DEÐÝRMENLÝK Basýnýn sorularýný da yanýtlayan Küçük, bir soruya karþýlýk, partisinin her halükarda Gazimaðusa ve Deðirmenlik'te aday gösterilmesi yönünde kararlý olduðunu vurguladý. DP'nin koalisyonda 3 bakanlýk ve 8 belediyede de aday gösterme talebinin anýmsatýlmasýna karþýlýk ise Küçük, "býrakýn bakanlýk konusunu biz belediye konularýný aþamadýk" dedi. UBP'nin dün akþam toplanan Genel Yönetim Kurulu'nda zaten DP'nin 8 belediye talebinin olamayacaðýnýn ortaya çýktýðýný, özellikle Gazimaðusa ve Deðirmenlik'te aday gösterilmesi konusunda ýsrarlý SERDAR DENKTAÞ: Seçimlerde iþbirliði yok Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile daha önceden yerel seçimlerde yapmayý planladýklarý iþbirliðinin, UBP'nin bazý nedenlerden dolayý iþbirliðini bozduðu gerekçesiyle ortadan kalktýðýný açýkladý ve "Þimdiden UBP'li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun" dedi. Denktaþ, Parti Meclis'inin, UBP'nin kuracaðý bir azýnlýk hükümetine dýþtan destek verme kararýný da kaldýrdýðýný, ancak UBP ile koalisyon hükümeti kurma çalýþmalarýnýn devam edeceðini de belirtti. UBP'nin Meclis'te baþka alternatifleri ve "her nasýl olursa olsun" hükümette yer almak isteyen partilerin bulunduðunu savunan Denktaþ, hükümette olmakta önemli olanýn bakanlýk sayýsý deðil, hükümet programýnda nelerin bulunduðu olduðunu kaydetti. Genel Baþkan Serdar Denktaþ baþkanlýðýnda toplanan DP Parti Meclisi toplantýsý tamamlandý. Denktaþ, toplantý sonrasýnda Parti Meclisi'nde alýnan kararlarý basýna açýkladý. ÝÞBÝRLÝÐÝNÝ BOZACAK KARARLAR Denktaþ, "ilginç" bir toplantý olduðunu, çünkü kendileri toplantýdayken UBP'nin de toplantýsý olduðunu ve o toplantýda iþbirliðini bozacak kararlar alýndýðýný ifade ederek, bunlarý göz önünde bulundurarak UBP ile yerel seçimlerde yapýlacak olan iþbirliðinin ortadan kalktýðýný söyledi. SALIYA KADAR 20 ADAY DAHA Bu durumun ardýndan daha önce belirledikleri 8 adayýn ardýndan þimdi 20 belediyede daha baþkan adayý belirleyeceklerini, meclis üyeliklerinin ise hazýr olduðunu anlatan Denktaþ, istekli adaylarý hemen hafta sonu deðerlendireceklerini ve en geç Salý günü adaylarý açýklayacaklarýný kaydetti. KOÞULSUZ DESTEK KALDIRILDI Toplantýda Parti Meclisi'nin UBP'ye koþulsuz olduklarýný kaydeden Küçük, Genel Yönetim Kurulu'nda bu yöndeki kararýn oybirliðiyle alýndýðýný anýmsattý. DP 3 BAKANLIK TALEP ETTÝ DP'nin baþta 3 bakanlýk talebi olduðunu ancak UBP'nin ancak 2 bakanlýkla bu koalisyon oluþumuna gidilebileceði yönündeki tutumunun kendilerine aktarýldýðýný belirten Küçük, yarýnki görüþmede bu konularýn da yeniden ele alýnacaðýný kaydetti. Küçük, partisinin, bakanlýklarýn þu andaki mevcut yapýsýnýn bozulmamasýndan yana olduðunu da bir baþka soru üzerine vurguladý. ÖRP VE TDP'YLE DE... Küçük, bir baþka soruya karþýlýk, ÖRP ve TDP'nin de kendisinin onlara yaptýðý ziyaretlerde, hükümet çalýþmalarýyla ilgili her türlü desteði verecekleri yönünde açýklamalarý olduðunu anýmsatarak "Bu þartlarda DP'yle de, ÖRP'yle de, TDP'yle de koalisyonu görüþmeye hazýrýz" dedi. Küçük, dün Avcý ile herhangi bir temasý olmadýðýný da bir soru üzerine ifade etti. KOALÝSYONDA SIKINTI YOK Bir baþka soruya karþýlýk ise Küçük, "Yerel yönetimdeki iþbirliði týkanmýþ görünmektedir. Koalisyonda bir sýkýntý yok. Bu týkanýklýðýn koalisyona yansýmasýný istemeyiz" dedi. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ ARA SEÇÝMÝ UBP adayý Resmiye Canaltay Ulusal Birlik Partisi, 27 Haziran'da yerel yönetim seçimiyle birlikte yapýlacak Gazimaðusa'daki boþ bir milletvekilliði için yapýlacak ara seçimde Resmiye Canaltay'ý aday gösterecek. UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný seçilmesiyle boþalan Gazimaðusa Milletvekilliði için UBP'ye yapýlan aday baþvurularýný deðerlendiren ilgili komitenin, desteði kaldýrdýðýný, koalisyon görüþmelerine ise devam edilmesine karar verdiðini söyleyen Denktaþ, UBP ile Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde baþlayan güzel iþbirliðinin bozulmasýna üzüldüðünü, ancak Cumhurbaþkanlýðýnda verilen desteðin devlete verildiði için bundan piþmanlýk duymadýklarýný vurguladý. Denktaþ, iþbirliðinin bozulmasýný UBP'deki bazý kiþisel nedenler ve UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün baskýlara dayanamamasýndan kaynaklandýðýný düþündüðünü belirtti. UBP'NÝN ALTERNATÝFLERÝ VAR Serdar Denktaþ, UBP ile koalisyon görüþmelerine devam edeceklerini, ancak UBP'nin Meclis'te baþka alternatifleri bulunduðunu ve "her nasýl olursa olsun hükümette yer almak isteyen" partiler olduðunu savunarak, UBP'nin geri kalan bu günlük süre içerisinde ister ilk önce kendileriyle kaldýðý yerden, isterse diðer partilerle ve sonra kendileriyle görüþebileceðini söyledi. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ Denktaþ, bu geliþmelerin ardýndan artýk yerel seçimlere hazýrlanmaya baþlayacaklarýný, milletvekilliði seçiminde ise isim belirlemediklerini, ancak 3-4 aday adayý arasýndan belirleneceðini belirterek, bu iþlemlerin en geç aday belirlemede son gün olan Salý günü tamamlanacaðýný kaydetti. "KOALÝSYON TIKANDI DEMEK ÝÇÝN ERKEN" Serdar Denktaþ, bu geliþmelerin ardýndan "UBP- DP koalisyon hükümeti kurulmasýnýn önü týkandý" denmesi için erken olduðunu da belirterek, UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'le yapacaklarý görüþmelerin bu konuda belirleyici olacaðýný ifade etti. Resmiye Canaltay'ýn UBP Gazimaðusa Milletvekili adayý olmasýný karara baðladýðýný, Genel Yönetim Kurulu'nun da bu kararý onayladýðýný açýkladý. Küçük, Genel Yönetim Kurulu toplantýsý sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, bu konuda Parti Meclisi'nin genel yönetim kuruluna yetki verdiðini anýmsatarak, bunun partinin nihai kararý olduðunu kaydetti. ex istence Elvan Levent NE KALIR BÝZDEN GERÝYE? Yaklaþýk on ay önce ölen Michael Jackson'dan geriye sadece þarkýlarýnýn deðil, ayný zamanda milyon dolarlar getiren bir çarkýn da kaldýðýný okuduðumda, aklýma Radikal'in kitap ekindeki Milan Kundera'yla ilgili yazý geldi. Yazarýn 'Bir Buluþma' kitabýnda irdelediði sanat, sanatçý ve sanatçýnýn yalnýzlýðý konularýný ele alýyordu yazý. Sorular soruyordu Kundera: "Bacon'un portreleri benliðin 'sýnýrlarý' üzerine bir sorgulamadýr. Birey çarpýtýlmanýn hangi ölçüsüne kadar kendi olmayý sürdürür? Sevilen bir kiþi çarpýtýlmanýn hangi ölçüsüne kadar sevilen kiþi olmayý sürdürür? Hastalýkla, delilikle, nefretle, ölümle uzaklaþan sevilen bir çehre ne kadar zaman boyunca tanýnabilir olmayý sürdürür? Bir benliðin benlik olmaktan çýktýðý sýnýr neresidir?" Bacon'ýn portreleri üzerinden deðil ancak, yaþadýðým toplum, artýk hayatta olmayan sevdiðim sanatçýlar, yazarlar ve kendi benliðim üzerinden bu sorularý ben de sordum kendime. Örneðin bir toplum olarak biz, yokolmaya yüz tutmuþ kimliðimizden geriye kalanlarla, halâ ne kadar kendimiz olmayý sürdürebiliriz? Tüm sorumluluðu üzerimize alarak kendimiz olmayý baþarbilmek yerine, 'dünyalý' olmakla 'hiçbirþey' olamamak arasýnda gidip geldiðimiz süreçte, kendimizi kandýrarak harcayýp kaybettiðimiz zamandan baþka, elimize ne geçtiði sorusuna umit verici bir yanýt bulamýyorum doðrusu. Kendimiz olmayý baþarabilmek derken, o çok bütünleþmek istediðimiz 'dünya'yý bir yana býrakýp, önce kendimizi ve nerede durduðumuzu idrak etmekten bahsediyorum. Sadece kendi kimliðimizi korumaktan deðil, bu kimliðin getirdiði sorumluluðu da idrak etmekten ayný zamanda. Yoksa, yaþadýðýmýz, soluk aldýðýmýz çevreyi, daðlarý, aðaçlarý, deniz kenarlarýný, her birimizin benliðinde bir iz býrakan sokaklarý, kendi kimliðimizden nasýl ayrý tutabiliriz, benim anlamaya çalýþýp, bir türlü kavrayamadýðým bu iþte. Bütün bunlara karþý sürdürmekte olduðumuz vurdumduymaz tavýrla, gerçekte kendi kendimizi, kimliðimizi, benliðimizi nasýl da yok ettiðimizi bir türlü idrak edemeyip, 'dünyalý' olma hayalleri ile tutuþup durduðumuza þaþýyorum ben halâ. Bu ölçüde çarpýtýlmýþ bir düzen içerisinde, ne kadar kendi olmayý, kendi kalmayý baþarabilir bir toplum diye, merak ediyorum. Fransa'daki haftalýk bir derginin seçtiði yüzyýlýn on sekiz 'dâhi'si arasýnda tek bir romancý, þair, düþünür ve besteci yer almazken, Chanel ve YS Laurent'in, -iki modacýnýn- bu listeye girmesinin, 'Avrupa'nýn edebiyatla, felsefeyle, sanatla yeni iliþkisinin' habercisi olduðunu söylüyor Kundera. Ve soruyor: "Ne kalacak senden geriye Bertolt?" Haksýz deðil elbette Kundera kaygýlanmakta. Sanatçý bir yana, böylesine kültürel bir 'deðiþim' bir toplumun kimliðine karþý da bir tehdit oluþturur ayný zamanda. Peki, 'kimliðin' kendisinin karþý karþýya kaldýðý yokoluþ tehdidinin üstesinden nasýl gelinir, diye düþünüyorum ben de kendi kendime. Ve soruyorum, ne kalacak bizden geriye? Michael Jackson'dan geriye kalan 'para çarký' bütün hýzýyla dönüyor. Yalnýzlýk, hastalýk ve borç içinde ölen 'pop müziðinin kralý', ölümüyle daha þimdiden milyon dolarlar kazandýrmýþ geriye kalanlara. Ýronik deðil mi? Yine de, 'Thriller'in, 'Billie Jean'in, 'Beat it'in ve daha birçok ölümsüz þarkýnýn bestecisi, ölümünden sonra halâ varlýðýný sürdürüyorsa, bunu sadece þarkýlarýna deðil, yarattýðý kimliðine de borçludur kuþkusuz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hade gözünüz aydýn yýl sonuna çözümmüþ Erdoðan bu müjdeyi Eroðlu'yla gönderdi Duyanlar hep soruyor hangi daðda kurt ölmüþ? Kim inanýr ki Türkiye'nin çözümdür derdi? Ali OSMAN Periyodik GAZÝ'NÝN HÝKAYESÝ... Haziran ayýnda yerel seçimler var... Kimisi belediye baþkanlýðýna, kimisi muhtarlýða, kimisi azalýða, bazýlarý da belediye meclis üyeliklerine hazýrlanýyorlar... Baðýmsýz veya partili... Lefke Belediyesi meclis üyeliðine aday olanlardan bir tanesi de Gazi Güney... Gazi, 17 yaþýnda askere alýndý ve 15 ay askerlik görevini yaptýktan sonra Ýngiltere'ye göç etti... Oradaki akrabalarýnýn da desteði ve yardýmlarýyla hem çalýþtý hem de helikopter sevk ve idare kursuna katýlarak diploma aldý... Tekrar KKTC'ye döndü... Yaþamak için çalýþmak þart... Gazi bunun bilincinde... Devlet dairelerinde iþ de alamadý... Yurtdýþýnýn hasretini, çok uzun bir süre olmasa da iliklerine kadar yaþadýðý için, bir kere daha denemek istemedi. KKTC'de para kazanmak kolay mý? Ya bir betting salonu açacaksýn... Ya da bir gece kulübü... Gazi'ye göre deðil bu iþler... Aileleri periþan etmek... Yuvalarýn yýkýlmasý... Hacizler... Gýrtlaðýna kadar borçlanan insanlarýn yakarýþlarý... Ters geldi Gazi'ye... Düþüncelerinden bile sildi... Ya hayvancýlýk yapacak, ya da tarým iþi... Bulunduðu þartlarda ve zeminde baþka çaresi yoktu. Hayvancýlýkta karar kýldý ve büyükbaþ hayvan besiciliðine baþladý... 10, 20, 50 derken tam 300 büyükbaþ hayvan sahibi oldu... Yanýnda çalýþan insan sayýsý Gazi 27 Mayýs 1985 tarihinde doðdu... Haziran ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde, Lefke Belediyesi Meclis Üyeliði'ne aday oldu... Ancak adaylýðý Yüksek Seçim Kurulu'ndan geri döndü... Gazi'nin aday olmasý için anayasaya göre 25 yaþýný bitirmesi gerekir... Seçimler Haziran ayýnda yapýlacak... Gazi o günlerde 25 yaþýný bitirmiþ olacak, ancak Yüksek Seçim Kurulu, anayasanýn ilgili maddesine dayanarak adaylýðýný geçersiz saydý... Son baþvuru tarihi 21 Mayýs... Gazi 27 Mayýs doðumlu... Tam altý günlük bir eksiklikten dolayý adaylýðý reddedilmiþ Gazi'nin... Gazi soruyor þimdi... "17 yaþýnda askere alýndým ve vatan bana emanet edildi... Askerliðimi bitirdim... Ýngiltere'de 22 yaþýnda helikopter sürüþ ehliyeti aldým... Helikopterim olsa insanlar canlarýný bana emanet edip uçacaklar... Yanýmda 25 kiþi çalýþtýrýyorum baþ hayvaným var... Ýþadamýyým yani... Evlenme yaþý Ancak aday olma þansým yok..." Gazi üzgün... Belediye meclis üyeliðine seçilirse eðer, ne gibi düþünceleri olduðunu bilemem... Ama genç yaþtaki bu iþadamýnýn kötü bir düþüncesi olmayacaðý da malum Eylül cuntasýnýn yan ürünü bir anayasayla Gazi'nin hikayesi de böyle... Kalay Taþýnmaz Mal Komisyonu'na 520 Rum baþvurusu n BUGÜNE KADAR ÖDENEN TAZMÝNAT MÝKTARI 43 MÝLYON STERLÝN n BÝRÝ ÇÖZÜMDEN SONRA, BÝRÝ DE KISMÝ OLMAK ÜZERE KOMÝSYON'UN 8 ÝADE KARARI VAR Taþýnmaz Mal Komisyonu'na 1974 öncesinde Kuzey'de kalan mallarý için Rumlardan gelen baþvuru sayýsý bugün itibarýyla 520'ye ulaþtý. Bu dosyalardan 108'i karara baðlanýrken, Rumlara toplam 43 milyon Sterlin tazminat ödendi. TAK muhabirinin Komisyon'un güncel web sayfasýndan derlediði bilgilere göre, yabancýlarýn da görev aldýðý mahkeme statüsündeki Komisyon, baþvuru dosyalarýndan 104'ünü karþýlýklý anlaþmayla, 4'ünü de duruþma yoluyla sonuçlandýrdý. Bu dosyalardan çoðunluðu tazminatla karara baðlanýrken, Komisyon kurulduðu günden DP MYK seçimleri ve koalisyonu görüþtü Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu (DP MYK), önceki gece toplanarak "yerel seçimlerde UBP-DP ittifaký ve koalisyon" konusunu görüþtü. DP'den yapýlan açýklamada, UBP-DP yetkilileri arasýnda gerçekleþen görüþmelerin masaya yatýrýldýðý Parti MYK'sýnda "MYK üyelerinin itirazlarý nedeniyle tartýþmalý bir KTÖS: Emeklilik haklarýnýn budanmasý ile ilgili yanýt bekliyoruz KTÖS, UBP hükümeti tarafýndan 'acý reçete' olarak tanýmlanan "ekonomik yaptýrýmlarýn içeriði ile ilgili olarak hükümet yetkililerinden yazýlý açýklama talebinin devam ettiðini" bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, 10 Mayýs Çarþamba günü paketin içeriðinde yeraldýðý söylenen emeklilerden yüzde arasý vergi alýnmasý ve emekli ikramiyesi formülünün deðiþtirilerek emekliye çýkacak olanlardan yüzde 30'a varan kesinti yapýlmasý ile ilgili Maliye Bakaný Ersin Tatar'a yolladýklarý mektuba henüz cevap alamadýklarýný bildirdi. KTOEÖS, DAÜ-SEN'e dayanýþma belirtti Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý'na (DAÜ-SEN) dayanýþma bildirerek, üniversite yetkililerini ve hükümeti, DAÜ'deki sorunlarýn çözümü için adým atmaya çaðýrdý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yazýlý açýklamasýnda, DAÜ'de yürürlükteki toplu iþ sözleþmesi devam ederken, DAÜ-SEN'den gizli þekilde Bakanlar Kurulu'ndan "Akademik Personel Kadro ve Çalýþma Tüzüðü" geçirildiðini kaydetti. Eraslan, "bilimsellikten uzak, ahlaki ve etik deðerleri çiðneyen bu adýmý kýnadýðýný" belirterek, DAÜ-SEN'in mücadele YÝNE DÜÐMEYE KÝM BASTI MUHABBETLERÝ Eðer CHP yoluna Baykal'sýz devam edecekse, Baykal'ýn gitmesi için düðmeye mi basýldý? Düðmeye basýldýysa kim bastý? Þimdi bu sorular soruluyor Türkiye'de. Baykal'ýn gitmesini kim istemiþ olabilir? Hangi güçler? Derin Devlet olabilir mi? Olabilir. AKP'yi bir türlü kabullenemedi, yeni hükümet arayýþý içine girdi. Ýlk hedef, bir CHP-MHP koalisyonu. Ama önce Baykal gitmeli ki, CHP'nin dondurulmuþ oylarý yükselebilsin. Düðmeye dýþardan da basýlmýþ olabilir. Yapýlan yorumlar arasýnda bu da var. O düðme orada durdukça, içerden de basarlar, dýþardan da. Deðil mi? bugüne 2 de takas kararý aldý. Bugüne kadar Rumlara iadesi karara baðlanan taþýnmaz mal sayýsý ise 8. Bunlardan biri malýn bir kýsmýný kapsýyor, biri de çözümden sonra iadeyi öngörüyor. Komisyon'un karara baðlanan dosyalar için ödediði tazminat miktarý ise 43 milyon Sterlin. Mahkeme statüsünde görev yapan ve Anayasal baðýmsýz bir kuruluþ özelliði taþýyan Komisyon, Sümer Erkmen baþkanlýðýnda Güngör Günkan, Ayfer Erkmen, Hans C. Kruger, Romans Mapolar ve Daniel Tarschys'ten oluþuyor. toplantý yapýldýðý" belirtildi. Açýklamada, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn, itirazlarda bulunan MYK üyelerini gerekli konularda ikna etme yönünde çalýþma baþlattýðý kaydedildi. DP'nin, süreçle ilgili son kararý vermek üzere dün akþam saat 19.00'da Parti Meclisi'ni topladýðý öðrenildi. Elcil yazýlý açýklamasýnda, konu ile ilgili emeklilik hakký kazanmýþ binlerce çalýþanýn ve emeklinin sorularýna yanýt vermek için, hükümet yetkililerinin yazýlý ve sözlü açýklama yapmalarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. "Yýllarca çalýþtýktan sonra emekliye çýkarak, daha huzurlu bir hayat beklentisi içinde olan insanlarýmýzýn, yapýlan siyasi yanlýþlar yüzünden haklarýnýn budanarak, emeklerinin gasbedilmesi kabul edilemez" þeklinde konuþan Elcil, Maliye Bakaný Sayýn Ersin Tatar'ýn "acý reçete" ve özellikle emeklilik konularýyla ilgili açýklama yapmasý gerektiðini söyledi. kararýný desteklediklerini açýkladý. DAÜ'nün mali yapýsýnýn düzelmesi için her türlü fedakarlýða hazýr olduðunu bildiren sendikaya karþý yapýldýðýný savunduðu "bu gizli operasyonun", "akýl dýþý ve kabul edilemez" olduðunu söyleyen Adnan Eraslan, öðrenci sayýsýný artýrmanýn, kaliteli eðitim yanýnda huzurlu bir eðitim ortamýyla da mümkün olacaðýný kaydetti. Eraslan, DAÜ'de grev yapmanýn öðrenci sayýsýný azaltacaðýný belirterek, çalýþma barýþý ve huzuru için rektör ve Vakýf Yöneticiler Kurulu'nun DAÜ-SEN'le toplantý yapmasýný ve ortaya uzlaþý çýkmasýný istedi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EKONOMÝDEN BATTIK KIBRIS SORUNUNDAN ÇIKTIK Adam tam anlamýyla bir dert küpüydü sanki. Konuþtukça asabý bozuluyor, asabý bozuldukça, sesi öfkeli, hýrslý titrek bir hal alýyordu... "300 lira alacaðým için beni periþan ettiler. Belki de 15 kez telefonla aradým. Ödeme hazýrsa gelip alayým, dedim. Her defasýnda ayný yanýtý verdi telefona çýkan kiþi... "Þu anda muhasebeci içerde yok. Daha sonra arayýn." Aradýðým "daha sonralarýnda" ise o hint kumaþý muhasebeciyi hiç içerde rasgetiremedim! Sonunda boþta bulunup ustalarýnýn cep telefonunu verdiler. Arayýp ona söyledim. Tamam gardaþ, dedi. Ben bugün geçip sana býrakacaðým. Ne geldi ne de geçti! Birkaç gün sonra hiç aramadan tekrar gittim. Fatura tarihinden üç ay sonraydý. Muhasebeci de içerdeydi, patron da! 300 liralýk alacaðýmýn karþýlýðý olan çek nihayet elimdeydi. Ama çek bir ay sonranýn tarihini taþýyordu. Ýtiraz ettiysem de iþe yaramadý. Varsýn öyle olsun diyerek çeki alýp çýktým. O tarih gelip de, bozdurmak için bankaya gittiðimde, tam dört ay beklediðim çekin karþýlýksýz olduðunu öðrendim! Telefon edip durumu kendisine bildirdiðimde, tamam dedi, biz size ödeyip çeki alacaðýz. Aradan 10 gün geçti, ne geldi ne göründü. Hâlâ bekliyorum..." Adamýn söylediklerini aynen aktardým. Yerlerde sürüm sürüm sürünen ülke ekonomisinin siyah beyaz fotoðrafýndan küçük bir detay belki. Ama anlamý büyük... Neden büyük? Sözkonusu karþýlýksýz çeki veren, piyasada yýllardýr faaliyet gösteren saygýn bir iþyeri. 300 TL'lik bir faturayý ödeme güçlüðüne düþmüþ. Bir ay sonraya çek yazmýþ durumu düzelir umuduyla. Ama ne yazýk, durumunda hiçbir iyileþme olmayýnca, çekin karþýlýðýný bankaya yatýramamýþ. Öyle olunca da 4 ay bekleyen alacaklý, tahsil edememiþ alacðýný. Þimdi alýn size bir çek yasaklýsý daha. Geçenlerde çek yasaðýna giren 551 kiþinin ismi yayýnlandý bir gazetede. Neredeyse gazetenin üç sayfasýný kaplayan listelerle. Ýki aylýkmýþ bu liste. Yanýlmýyorsam Mart ve Nisan aylarýna ait. Ne acý deðil mi? Günde 10 kiþi çek yasaðýna giriyor bu duruma göre. Ekonomi bu bataktan kurtulmadýkça, Kýbrýslýtürk halký çözümsüzlüðün faturasýný her geçen gün çok daha aðýr biçimde ödemeye devam edecektir. Ve ne yazýk ki ufukta çözümün Ç'si bile görülmüyor. TC Baþbakaný R.T. Erdoðan tarafýndan plânlanan tarihten önce palespandres Ankara'ya çaðrýlan KKTC Cumhurbaþkaný D. Eroðlu "Yýl sonuna kadar çözüm istiyoruz" demiþ! Siz bu masalý Talat'tan çok dinlediniz deðil mi? Ne aylar, ne yýlsonlarý gelip geçti... Ama gelecek dedikleri çözüm bir türlü gelmedi. Sonunda herkes anladý ki çözüm istemek baþka þey, çözümü ister gibi görünmek baþka þeydir. Türkiye'nin yaptýðý bu ikincidir iþte. Yani çözümü ister gibi görünmek! Ve ne gariptir ki dünya bu görüntüyü yeyip yutuyor! Üstüne üstlük iþgali bile dondurmalý ekmek kadeyifi gibi mideye indirip hazmediyor! Ýþgal hukukunu, Türkiye'nin iç hukuku ilân ediyor! Bu durumda Türkiye ve uluslararasý toplum için Kýbrýs sorunu bitmiþtir. Müzakereler, bu gerçeðin Kýbrýslýlarýn damarýna yavaþ yavaþ, alýþtýra alýþtýra enjekte edilmesinden baþka birþey deðildir.

5 14 Mayýs 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Talat'ýn sýradan bir vatandaþ olmasýný bekleyenler yanýlýyor. O bundan sonraki ömrünü 2. Cumhurbaþkaný olarak geçirecek. * Erdoðan, Eroðlu'nu aniden Ankara'ya çaðýrmýþ. - Eroðlu'nu çaðýrmasý önemli deðil Ama ola ki, bir gün kendisi aniden çýkagelirse iþte o zaman mutlaka iþ içinde iþ var demektir. * Ýngiliz üslerinden kaçak at getirenler tutuklanmýþ. - Vallahi kötü niyetleri yoktu Karpaz'daki eþeklerle çiftleþtirip katýr yetiþtireceklerdi. * Talat misafirlerini KTAMS merkezinde aðýrlamýþ. - Gördünüz mü "ofis" sorununa çare bulundu bile.. Zaten suni bir sorundu Aþýlmasý iyi oldu. * Dernekler yasasýna tepki varmýþ. - Baþýboþluk, denetimsizlik bütün "dernekçiler"in iþine yarýyor da ondan. * Kalkýnma Bankasý Müdürü ve bakanlýk müsteþarý aileleri ile Kanada'ya gitmiþler. - Gezmeye deðil ama ha Tamamen iþ amacý ile ve tamamen KKTC yararýna ve hesabýna! Baykal ve CHP ile ilgili bir yorum okudum. Þöyle yazýyordu: "CHP bundan daha aðýr vartalar atlatmýþ (örneðin 1953'te tüm maddi varlýðý elinden alýnmýþ) bir partidir. O nedenle bunu da atlatýr." Kim mi yazdý? Bileceksiniz. Hürriyet'in baþyazarý Oktay Ekþi yazdý. 1953'te atlatmýþ, þimdi de atlatacakmýþ.. Adam hala 1953'te.. Güldüm tabii. Erdoðan Baybars Deðirmenlik Belediye Baþkaný CTP'li Osman Iþýsal, yeniden aday. Seçilir mi? O dalda, bu dalda Þu çatýda, bu çatýda Ve karþý direklerde kargalarým olmadýðý Ve halkýn nabzýný tutmasýný da pek beceremediðim Ve ona buna sorup anket yapmak gibi bir huyum da olmadýðý için bilemiyorum. Ama kazanýr herhalde Ve sayesinde, Deðirmenlik de kazanýr muhtemelen! Ama keþke aday olmasa Iþýsal Keþke kendini Deðirmenlik ile sýnýrlamasa Keþke bilgisini, tecrübesini Hizmet aþkýný sadece Deðirmenlik halký için deðil, tüm KKTC halký için kullansa Çünkü böyle baþarýlý insanlara çook ihtiyacýmýz var tam bu aralar. Büyük bir memnuniyetle öðrendim ki; Osman Iþýsal, 7.5 trilyon "borç" ile devraldýðý belediyeyi, bugün nerdeyse "alacaklý" duruma getirmiþ. Takýr takýr ödemiþ bütün borçlarýný. Bu küçümsenemeyecek bir baþarýdýr. BÖYLE BÝR ANDI OSMAN IÞISAL ARANAN ADAMDIR Bu övgüye ve takdire deðer bir baþarýdýr. Yürekten kutlarýz. Bravo. Bence Osman Iþýsal'ýn adaylýðý engellenmeli. Osman Iþýsal tam aranan adamdýr. 7.5 trilyon borcu ödemeyi baþaran adam, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'ný da kurtarabilecek adamdýr. Bence bugünden tezi yok, Osman Iþýsal Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn baþýna getirilmeli ve gerisi merak edilmemelidir. Halledecektir! HEM SÝGARA HEM ATEÞ BÝZDEN! 1.Türkiye garantilerden vazgeçerse 2.Türkiye, Kýbrýs sorununun çözümünü, AB üyeliðine baðlamazsa Rumlar çözüme yanaþýrmýþ. Böyle diyor Ali Erel.. Bu ödünler belki yeterli ama, Türkiye limanlarý açar, Maraþ'ý da verirse, Rumlar çözüme daha erken yanaþacaktýr. Beklemeðe deðmez. Verelim gitsin anasýný satayým. Onlar yanaþmazsa, biz yanaþmýþ oluruz. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Maliye Bakaný, döviz düþünce, maaþlarýn arttýðýný söyleyebilecek kadar içten ve samimi. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KUMDAN KALELER (Ýstanbul)- Geleneksel olarak yapýlan "DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarýþmasý"nýn 4.'sü bu yýl 23 Mayýs 2010 Pazar günü 10:00-20:00 saatleri arasýnda Maðusa DAÜ Beach Club'da yapýlýyor. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlýyor bu festival. Deniz kýyýsýnda adamlar toplanacak. Kumlarý bir araya getirecekler. Islatacaklar ve kumlara þekil verecekler. Kimisi þatodur bu heykellerin. Kimisi Picasso.. Bazýlarý Buda heykeli yapmayý uygun görecek bazýlarýysa iki sevgiliyi yanyana getirecek. Bir taraftan "hayýr", diðer taraftan "evet" çýkýp bazýlarýna göre hüsran, bazýlarýna göreyse þimdilik zarardan kurtulduk düþüncesinin hakim olduðu 2004 referandumu sonrasý, bekleme dönemine girdi Kýbrýs. Neyin bekleme dönemi olursa olsun. Ne olursa olsun kötü bir dönem bu bekleme dönemi. Ýnsanlar kahve köþelerinde, deniz kýyýlarýnda, kordon boylarýnda bekleyip duruyorlar. Hem de neyi nasýl beklediklerini bilmeden. Kime sorsanýz "hele bir çözüm olsun bakarýz" diyor. Yeni bir dükkan açmak. Bir yerlere sermaye koymak. Birileriyle ortak bir iþe giriþmek. Hepsi de daha doðrusu köklü deðiþim gereken her iþ de çözümü beklemekte. Farkýndasýnýz veya deðilsiniz. Eski neþe kalmadý Kýbrýslýda. Eski þakalaþmalar, tatlý küfürleþmeler. Taksimcilerle, statükocular memnundur sadece bu süreçten. Onlar, kendi lehlerine çevirmek için fýrsat bildiler bu bekleme dönemini Ve için için çalýþmalarýna da hýz verdiler. Saymakla bitmez bu çalýþmalarý. Ýçindeyken pat diye fark edilmeyip, sonradan gelenlerin fark edebildikleri deðiþimlerdir statükocular ve taksimcilerin çalýþmalarý. Bu deðiþimlerin en dikkati çekenlerden birincisi, daðlarýn taþlarýn doldurduðu Türkiye'den taþýnan nüfus. Diðeri de, ki en can alýcý olan budur, betonarme. Yine daðlar taþlar ve bilumum sahiller dolduruldu betonla. Buradaki amaç, "Ne haliniz varsa görün biz gelip de düzeltemeyiz bozduklarýnýzý, alýn sizin olsun" dedirtmek, karþý tarafa. Piþkinlik politikasýdýr bu politika. Karþý tarafý sindirirken, iþi bitirme politikasý. Uzun süre Kýbrýs'a gelmeyen bir Kýbrýslý tatil amacýyla geldiðinde, kendi ülkesinde gördüðü deðiþiklikler karþýsýnda þoke olur. Uzun süreyi býrak, birkaç yýl uzak kalanlar dahi ayný etkiyle sarsýlýyor. Ben bile her geliþimde - ki ayda en az bir kere geliyorum- fark ediyorum deðiþimleri Ve bu hýzlý deðiþimde nostalji, birkaç yýl öncesinden ibarettir ancak. Rum Ulusal Konseyi toplantýsýnda 12 görüþ birliði çýktý. Bir tanesi aynen þuydu; Eroðlu iki devlet önerisiyle gelirse baþkan tezlerini geri çekebilir. Seçim öncesi de seçim sonrasý da Eroðlu'nun "sonsuza" kadar yaþatacaðý þey, ikinci devletin ta kendisiydi. Birkaç günden fazla sürmeyecek birer sanat þaheseridir o kumdan heykeller. Ülkemizde olmaz ama, hele bir de yaðmur yaðdýðýný düþünün o sýcak yaz günü. -Bu yaz günü, Deli Temmuz'da olursa hele! - Seneye yeniden organizasyon ve yeniden çalýþmalar. Ne biter ne de iter.

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri RÜYAYA ÝNANANLARIN ACI SONU GÜNLÜK Kendi özeleþtirisini yapmaktan korkanlar için en kolay seçenektir, beraber yürüdükleriyle yollarý ayýrmak... Veya... Baþarýsýzlýk sonrasý erdemli davranarak çekilmeyip, politik hýrsýný halka olan sorumluluðu kýlýfý arkasýna saklamak... Baþkaný olduðu partinin adayý olarak Cumhurbaþkaný seçildiði 2005 yýlýndan, 2010 a gelene kadar aralarýnda neler yaþandý da... Önce... Düzenlediði þölenle, yanýna ne CTP ne de Birleþik Güçleri ile uzaktan yakýndan alakasý olmayan dört koordinatör alarak baðýmsýz aday olduðunu açýklamýþtýr... Ardýndan... Ne çözümle ne de barýþla uzaktan yakýndan alakasý olmayan parti ve dernekleri ittifak ordusu na katmýþtýr... Yetmedi... Beþ yýl boyunca, yatýp kalkýp hakaret ettiði Güney dekileri, anlaþma oldu oluyor açýklamasý yaptýrtmaya zorlamýþtýr. O da yetmedi... Tutturdu, Türkiye illa ki kendisini istiyormuþ, çünkü Türkiye nin menfaatlerini kendisinden baþkasý koruyamazmýþ, kendisi seçilmezse Türkiye nin dýþ politikasý çökermiþ... Ve... Seçim süresince, kendisini hep CTP den ayrý tuttu, kimseyi yanýna yaklaþtýrmadý. Olur ya... Daha 10 ay önce yapýlan milletvekilliði seçimlerinde, hükümetteki icraatlarý sonucu halký kendisinden nefret ettiren CTP nin yüzde 40 kayýpla, 25 milletvekilinden 15 milletvekiline düþmesi ve hükümetten gitmesi kendi seçimini de etkilerdi. Oysa unutmuþtu... Baþbakanlýk tan Cumhurbaþkanlýðý na geçerken, geride býraktýðý hükümet, kendi kurduðu hükümetti, hatta giderken, kendisine yüzde yüz itaat etmeyen iki bakaný da deðiþtirerek gitmiþti ve kabul etse de etmese de geride, sorumluluðu kendisine ait olan bir miras býrakmýþtý. Kim akýl verdiydi da Cumhurbaþkaný olur olmaz, bir anda tarafsýz ve partiler üstü havalarýna girip, kendi kendini halktan soyutlamasý yetmezmiþ gibi partisi ile de arasýna mesafe koyma gereði duymuþtu... Nerede yanlýþ yapýldýðýný bulmak için, bütün bunlar, üzerinde düþünülecek ve sorgulanmasý gerekecek meselelerdir. Milletvekilliði seçimlerini kaybedeli geçen bir yýldan bu yana, kutultay Hemþirelere resepsiyon verildi Kamu-Sen, "12-18 Mayýs Hemþirelik Haftasý" nedeniyle Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemþirelere resepsiyon verdi. Resepsiyona, Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Erdal Özcenk ile Yakýn Doðu Üniversitesi Hemþirelik Okulu öðretim üyesi ve öðrencileri de katýldý. Azgýn: Devlet eczacýlýk yapmaya devam ediyor Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði Baþkaný Fatma Azgýn, eczacýlýk mesleðinin ayrý bir meslek olarak kabul edildiði ve akademik eczacýlýk eðitiminin baþladýðý 14 Mayýs'ta tüm eczacýlarý sevgi ve saygýyla kucakladýklarýný belirterek bayramlarýný kutladý. Azgýn yayýnladýðý 14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý mesajýnda, her yýl Eczacýlýk Günü nedeniyle halkla paylaþtýklarý sorunlarda bir deðiþim olmadýðý gibi "ekonomik ve idari kaosun toplumun tümünü etkileyecek hal aldýðýný" belirtti. KKTC'de 2005 yýlýndan beri TC hükümeti kararýyla ilaç fiyatlarýnda büyük düþüþler yaþandýðýný kaydeden Azgýn, 2010 yýlý baþýnda ilaç fiyatlarýnýn %50 den fazla oranda düþtüðünü, hükümetin bu þansý iyi kullanmasý gerektiðini söyledi. "Bizler bu düþüþlerin bedelini ödedik ama yurttaþlar ve ülke ekonomisi için iyi olduðuna inanýyoruz" þeklinde konuþan Azgýn þu görüþleri ortaya koydu: "Ülkenin iyi idare edilememesinde bütün siyasilerin sorumluluðu vardýr. Artýk deniz bitmiþtir ve önlemler alýnmasý zamaný gelmiþtir. Ýlaç daðýtým sisteminin devlet eli ile yapýlmasýnýn maddi bedeli toplum tarafýndan ödeniyor." Azgýn, Birliðin, modern eczacýlýðý, toplum eczacýsý kavramýný elinden geldiðince yaymaya çalýþtýðýný, ancak genel saðlýk sistemine entegre olamadýklarýný belirtti. Azgýn mesajýnda þunlarý da kaydetti: "Devletimiz ilaç ithalatý, ilaç depolama ve ilaç daðýtýmý, yani eczacýlýk yapmaya devam ediyor. Bu nedenle, mesleði yenileyecek, zamana uyduracak mevzuat deðiþikliði ve idari reformlar yapmaya fýrsat bulamýyor. Bu durum sürdürülebilir deðildir. Hükümet artýk bunun farkýndadýr ve ilaç daðýtýmýnýn eczaneler tarafýndan yapýlmasý kararýný almýþtýr; ancak bir türlü altyapýyý tamamlayýp uygulamaya geçememiþtir. Mesleðimizin verdiði bilinç ve inançla, böyle bir günde halkýmýzýn en iyi idareye, kaliteli yaþama layýk olduðunu vurgular, bu amaca ulaþmak için bize düþen görevleri yerine getireceðimizi bir kez daha vurgulamak isteriz." yapmalarýna raðmen özeleþtiri yapmaya cesaret edemeyenler, elbette görev deðiþimini de yapamamýþlardý. Cumhurbaþkanlýðý ný da kaybettikten sonra, belki yaparlar diye bekleyenler de ruhani baþkan ýn partisini silkip atmasý ile bir kere daha hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Þimdilerde... Görevlendirdikleri tetikçileri, gazete köþelerinde ve televizyonlarda bas bas baðýrýyorlar, seçmen bilinçsiz miþ, çýkarcý ymiþ, intikam cýymýþ ve anlamamýþ mýþ... Oysa yýlý sonunda da, 2004 Referandumu nda da, 2005 seçimlerinde de, kendilerine oy verenler ayni seçmen deðil miydi? Ne oldu da... Ayni seçmen, 2009 ve 2010 da terk ettiklerine geri döndü? Aklý olan parti yöneticileri cesaretle bu soruya cevap ararlar. Ne oldu da sonu yapýlan seçimlerle hükümetten giden ve 2005 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde kazanamayan UBP, bitmiþ ve tükenmiþ zannedilirken, sadece 5-6 yýl sonra, 26 milletvekili tek baþýna hükümet olmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkanlýðý seçimini de ilk turda kazanmýþtýr. UBP nin hiç bir ciddi uðraþ vermesi gerekmeden, hiçbir plan ve proje ortaya koymadan bu baþarýyý elde etmesi... CTP liler bilmeli ve kabul etmelidir ki, bu CTP yöneticileri ve M.A.Talat ýn müthiþ bir eseridir. Neden mi... Nedeni gayet basittir. Koltuða oturur oturmaz... Devlet olanaklarý has bahçe ye çevrilerek önlerine sürülen mey in sarhoþluðuna erken kapýldýlar... Bardaklara bir bir daha, hýsým akrabalara da, yandaþlara da derken, o daðýtým ve paylaþým sarhoþluðunda ne ilke kaldý ne inaç ne de mücadele azmi. Kendilerine sunulanlarýn karþýlýðý olarak... Seçim meydanlarýnda halka verdikleri söz gereði, Kýbrýs sorununu çözme ve AB ye üyelik yolunda Kýbrýslý Türkler in çýkarlarý için uðraþacaklarýna, Türkiye nin önünü açma yolunda Türkiye nin çýkarlarý için uðraþtýlar. Önlerine konan Tc menþeli paket lerin ve protokol larýn altýna imzalarla, kendi eski deyimleriyle sorma gir hanýna çevirdiler dedikleri bu ülkeyi yavru Türkiye yaptýlar. Yetmedi, paketleri ve protokollarý sahiplenerek, karþý çýkan ve eleþtiren toplumun bütün kesimleri ile de kavga ettiler. Üstelik... Bu iþleri, en becerdikleri þey olan entrika ve komplo iþlerinin ustalarýný partiden devlete taþýyarak, onlara yaptýrdýlar, onlarla memleket idare etmeye çalýþtýlar. Baksanýza... Hala daha ne hesaplar yapýyorlar... D.Eroðlu Cumhurbaþkaný olmuþ da UBP de kim baþkan olacakmýþ, birbirlerini yiyeceklermiþ, istifalar olacakmýþ, UBP bölünecekmiþ, miþ miþ miþ...da, kendileri 15 milletvekili ile tekrar en büyük parti olacaklarmýþ da hükümet i kendileri kuracaklarmýþ da... Oysa... Onlar rüya görüp, gördükleri rüyalara inana dursunlar... Müthiþ baþarýlarýnýn sonucu olarak... Denktaþ-Eroðlu kavgasýný ve UBP- DP düþmanlýðýný bitirdiklerini, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde baþlayan ittifakýn, Yerel Yönetimler seçimlerinde de devam edeceðini, hükümeti de UBP ve DP nin birlikte kuracaklarýný hala daha fark edecekler... ANKARA'DA KÜRT ANNELERÝ MUHATAP ALAN OLMADI Türkiye'nin çeþitli illerinden Pazar günü Ankara'ya gittiler ve Abdi Ýpekçi Parký'nda çadýr kurup oturma eylemi baþlattýlar. 'Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi' üyesi 200 kadýndan söz ediyoruz. Ankara'da muhatap bulamayýnca eylemlerine son veren annelerden. Ankara'nýn Kürt annelerin sesini duymadý bile. Çünkü Ankara Deniz Baykal ile yatýyor, Deniz Baykal ile kalkýyordu son günlerde. Görüþme talep ettikleri Genelkurmay, Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk'tan yanýt bile almadýlar. "Bu durum kimsenin umrunda deðil. Görüþmeyi bile kabul etmeyenler Kürt sorununu nasýl çözecekler?" diye sormakta haklý deðiller mi þimdi? Koskoca TBMM'den onlarý sadece BDP milletvekillerinin ziyaret etmesi ne kadar ayýp deðil mi? Týpký Kýbrýs sorununun bittiðini düþündüðü gibi, Ankara Kürt sorununun da bittiðini mi düþünüyor acaba? ÖPÜÞMEYE HAZIR UBP ile DP arasýndaki iplerin kopmasýndan sonra, pusuya yatan Turgay Avcý'ya gün doðmuþ yine... Daha önce CTP'yle öpüþmüþtü, þimdi bir de UBP'yle öpüþür herhalde! ÖMRÜ 6 AYLIK Serdar Denktaþ, þimdi kurulacak olan koalisyonun ömrünün 6 aylýk olacaðýný söylüyor. Nerden biliyor? Allahtan ümit kesilmez ki... TAKSÝM BAYRAÐI Taþýnmaz Mal Komisyonu'na Rum akýný varmýþ kiþi kuyruða girmiþ. Galiba kimsenin artýk birleþik Kýbrýs umudu kalmamýþ... Herkes taksim bayraðýný çekmiþ... RESMÝYE HANIM Milletvekilliði ara seçiminde UBP'nin Maðusa'daki adayý Resmiye Canaltay... Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var. Derviþ Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný baþkasýna kaptýrýr mý? MÜLTECÝ KKTC üzerinden güneye mülteci kaçýrýlýyormuþ... Allah Allah, sanki bu da yeni bir þey mi? Týrnak... "Talat ve Soyer ekibinin çözüme ihanetinin affedilmesini kimse beklemesin. Talat ve CTP'yi yöneten kadroyu affetmek mümkün deðildir. Kýbrýs Türkü; ekonomik açýdan, sosyal güvenlik ve sosyal adalet açýsýndan, kimliðini yitirme riskinin yüksekliði açýsýndan tarihin en kötü pozisyonundadýr..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "KKTC'de kulislere, UBP çevrelerinden hep, 'DP ile koalisyona girersek, AKP'yi karþýmýza alýrýz' söylemi yayýlýyor. Bunu bizzat Hasan Taçoy'un aðzýndan duyduðumu da daha önce aktarmýþtým. Yine DP çevrelerinde, Hüseyin Özgürgün'ün, 'DP ile koalisyon olasýlýðýný gündemimizden çýkarýn' dediði 'öfkeyle' konuþuluyor." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) "Olay gerçek olsun, ya da olmasýn bir siyasal parti liderinin bu tür bir aþaðýlýk yöntemle safdýþý býrakýlmasý giriþimi Türkiye'de iþlerin nereye doðru gittiðini gösteriyor..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Siyasetin yatak odasý da Kennedy'den Clinton'a, Mitterand'dan Sarkozi'ye, Prens Charles'dan Menderes'e kadar renkli bir çeþitlilik gösteriyor. Mesela, Marilyn Monroe'nun Kennedy'ye söylediði 'Happy Birthday Mr President' þarkýsý, dünyanýn ta öbür ucunda yarým asýrdýr, hala akýllarda." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK DP ile hükümet kuruldu kurulacak derken, ipler dün akþam son anda koptu galiba... Gün boyu Serdar Denktaþ ile yaptýðý temaslardan sonra hükümeti bugün Eroðlu'na sunabileceðini açýklayan Ýrsen Küçük, her iki partinin de kendi yetkili kurullarýnda geceleyin yaptýklarý toplantýlarýn ardýndan umutsuzluða düþtü. DP 3 bakanlýk talep etmiþ, kendileri ise 2 bakanlýkta diretmiþ... DP ile temaslarýný bugün de sürdüreceklerini söyleyen Ýrsen Küçük, "ÖRP'yle de, TDP'yle de görüþmeye hazýrýz" diyerek, böylelikle diðer partilere de yeþil ýþýðý yakmýþ... Kukla bir hükümet olsa da, onu kurmak kolay olmuyor anlaþýlan...

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere!

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI:

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3064 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KTHY & SOSYAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3064 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KTHY & SOSYAL. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Türkiye'de kendisine verilen ödülü reddetmiþ, çünkü, Kýbrýs'ý Türkiye'nin 16 kentinden biri saymýþlar. Ýnsaflý davranmýþlar yine de... Ýstanbul'un bir semti de sayabilirlerdi!..

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4572 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADESÝZ OLARAK KOLTUKTA TUTUNMA

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4572 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADESÝZ OLARAK KOLTUKTA TUTUNMA Türkiye'de Recep Tayyip Erdoðan cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný ilan ettiðine göre, bizim de adayýmýzý þimdiden onun karþýsýna dikmemiz lazým... Akýncý'dan baþka kim olabilir ki bu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!.. Ahmet Uzun týpký Çangar gibi paralý bir 'açýklama' gönderdi gazetemize. Yayýnlýyoruz. Ancak 'paralý' açýklamaya ne gerek vardý? Sanki 'bedava' açýklama gönderdi de yayýnlamadýk mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı