ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli"

Transkript

1 Maðusa'daki ara seçimde UBP'nin milletvekili adayý Resmiye Canaltay. Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var: Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný hiç baþkasýna býrakýr mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DUYSANIZ ENAYÝ SANIRSINIZ KENDÝNÝZÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NE KALIR BÝZDEN GERÝYE? Elvan Levent OSMAN IÞISAL ARANAN ADAMDIR Erdoðan Baybars SOLDAN GEÇÝNENLER Özlem Güneyli EKONOMÝDEN BATTIK KIBRIS SORUNUNDAN ÇIKTIK Mehmet Levent RÜYAYA ÝNANANLARIN ACI SONU Ülker Fahri UBP ile DP arasýnda yerel seçimlerde iþbirliðiyle ilgili yapýlan görüþmeler týkandý... Koalisyon konusunda da anlaþamadýlar, ancak bu pazarlýðý sürdürecekler... Yerel seçimlerde Ýrsen Küçük: Biz 2 dedik, DP 3 istedi n Koalisyon konusunda asýl anlaþmazlýk bakanlýk daðýlýmýnda çýktý. UBP 2 bakanlýk teklifinde, DP ise 3 bakanlýk talebinde diretiyor... n 3. sayfada Ipler koptu Dün gece geç saatlere dek süren parti meclisi toplantýsýndan sonra yaptýðý açýklamada Serdar Denktaþ, Seçimlerde iþbirliði ortadan kalktý... Þimdiden UBP li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun dedi... n Koalisyon görüþmelerinin týkandýðýný söylemek için henüz erken diyen Serdar Denktaþ, azýnlýk hükümetine destek kararýný DP den kaldýrdýklarýný da açýkladý... n Denktaþ: UBP nin mecliste alternatifleri var... Ýster ilk önce bizimle, isterlerse diðer olasýlýklarýnýn ardýndan bizimle görüþsünler... n 8 belediye baþkan adayýný daha önce belirlediklerini söyleyen Serdar Denktaþ, Salý ya kadar 20 aday daha belirleyeceklerini belirtti... n 3. sayfada Koalisyonu býrak, bir de bu domatese bak! Yeme de yanýnda yat ey sevgili halk! GAZÝ'NÝN HÝKAYESÝ... Ali Osman Serdar Denktaþ'ýn Planý... Zübeyir Aðaoðlu l 7. sayfada BAÞKA YOLU YOK Kubilay Özkýraç l 10. sayfada Hür Ýþ Lefkoþa Park Sosyal Konutlarý Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada KUMDAN KALELER l 4. sayfada Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Doðal yaþama dönüþ... n 2. sayfada

2 POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ SOLDAN GEÇÝNENLER ZAP ZAP geziniyorum gecenin 1 vakti televizyonun karþýsýnda. Belki 1 Allah'ýn kulu çýkar DA yeni 1 þey söyler DÝYE bekliyorum ama her seferinde hevesim uzaktan kumandanýn tuþlarýnda kalýyor. Yüzler ayný/ sözler ayný/ zihinlerde hep ayný alacakaranlýk hakim./ Mentalite derseniz FOSSSS... SÝM televizyonunda Aysu ablam oturtmuþ karþýsýna Çakýcý Mehmet Efe'yi sorular soruyor/ O da güya SOLCU 1 PARTÝ'nin Baþkaný olarak cevaplar veriyor. Verdiði cevaplarýn SOL düþünce ile alakasý yok 1 yana/ SAÐ da deðil/ LÝBERAL da deðil. BAÞKA. Nasýl oluyor DA ülkemizde siyasi partiler hep geriye doðru gidiyor DÝYE soruyorum kendi kendime. Evet/ Kendi kendime/ içimden soruyorum./ Yüksek sesle sorsam/ Annem balýklama dalacak yazýma/ Bense karar vermiþim/ Onu 1 süre yazýlarýma sokmamaya./ NEDEN derseniz/ Çok marjinal takýlýyor ya/ Daha yeni beraat etmiþken gene DAVALI olmak istemiyorum YANÝ. Hiç çekemem. Bu yüzden içimden soruyorum: -Siyasi partilerin baþýnda oturanlar neden geriye doðru gidiyor? Bunu nereye/ neremize/ nerelerine baðlamalý? Elimde deðil ne yapayým/ Ne zaman ÇAKICI MEHMET konuþsa/ olanca karizmasýyla AKINCI MUSTAFA geliyor aklýma. Ne zaman SABÝT FERDÝ BEY konuþsa/ ister istemez ÖZKER ÖZGÜR'ün saygý uyandýran havasýný hatýrlýyorum. Ne zaman EROÐLU'nu görsem/ 20 sene öncesindeki EROÐLU geliyor aklýma. (KÝ o zaman DA saçlarý beyazdý.) 20 sene evvel DE 3 aþaðý 5 yukarý ayný sözcükleri kullanýrdý/ Þimdi DE ayný sözcüklerle kuruyor cümlelerini/ Bazen yüklemin/ bazen öznenin yeri deðiþiyor/ Bazen DÜZ söylenmesi gereken þey DEVRÝK oluyor FALAN ama O KADAR YANÝ. Derviþ BEY kendini aþamadý-yerinde saydý/ AMA siz SOLCU geçinen ve SOLDAN GEÇÝNEN aðbiler/ SÝZ var ya/ Partilerinizin sizden önceki Baþkanlarý aþamadýnýz 1 yana/ Onlarýn çoook gerisine düþtünüz. Onlarýn durduklarý yerde dursaydýnýz/ yeminle söylüyorum Ferdi Aðbi/ vallahi Çakýcý Mehmet Aðbi ikinizi DE öper/ Þrrrraaaak DÝYE alnýma koyardým. I'M SORRY/ Çok SORRY/ Fakat hak etmiyosunuz benim kýymetli öpücüðümü... Aysu ablacýðým ÇAKICI'ya UBP ile koalisyona TDP olarak hazýr olup olmadýklarýný soruyor. Teklif edilseydi yetkili kurullarýyla bunu konuþup karar vereceklerini söylüyor ÇAKICI. (-KÝ burada parantez açýp sormak zorundayým: Nedir þu YETKÝLÝ KURUL meselesi/ 1 anlatsanýza bana/ 3 kiþilik ÖREPE'nin bile YETKÝLÝ KURUL'larý var YANÝ/ o bakýmdan takýlýyor kafama.) Sonracýðýma/ Çakýcý hangi koþullarda UBP ile koalisyon kurabileceðini açýklýyor: -SOSYAL HAKLARDA ve ÇALIÞANLARIN MAAÞLARINDA 1 ÝLERLEME OLACAKSA. Gelmiþ geçmiþ bütün KKTC Hükümetleri çalýþanlarýn maaþlarýný ödemek için ANKARA'dan gelecek paraya bakarken/ nasýl 1 ilerleme bekliyor olabilirsin anlamýyorum. Sadece Hükümetin deðil/ muhalif geçinenlerin DE eli kolu baðlý. (Bakýnýz/Geçmiþ CTP Hükümeti) Muhalif partiler neye muhalefet ediyorlar? Eli kolu baðlý hükümete. Muhalif partiler kazara/veya þans eseri o Hükümeti ele geçirdiklerinde ne oluyor? Onlarýn DA elleri kollarý baðlanýyor/ Onlar DA Ankara'dan para beklemeye koyuluyor. Yani Muhalifler/ Hükümeti ele geçirdikleri takdirde kendilerinin DE çözemeyecekleri meselelerin çözülmesini talep ediyorlar hükümetten. Yandaþlarý DA hakkaten alýþveriþte FALAN sanýyor onlarý. Böyle 1 kýsýr döngü/ debelen babam debelen. O yüzden boþver Çakýcý aðbicim çalýþanlarýn maaþlarýný/ sosyal haklarý falan/ Lafý dolandýrmadan cevapla þu "Hangi koþullarda UBP ile koalisyona giderdin?" sorusunu: De ki: 1 Bakanlýk verdikleri takdirde. BUDUR OYUN. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin 1950 yýlýndaydý. Türkiye'de seçimler olacaydý. Tek parti dönemine 1946'da son verildi. Ama Türk icadý bir seçim sistemi uygulandý... Uygulanan sistem þu: Açýk oy, kapalý sayým. Yani oyunuzu açýk kullanacaktýnýz. Sayým da gizli olacaktý. Rezil bir durum yani... Ve tabii ki CHP haksýz yere 4 yýl daha hükümette kaldý. Türkiye'de çok partili döneme geçmeðe Atatürk döneminde denendi. Sonuç fiyasko... Kýsa sürede anlaþýldý ki, serbest seçim olursa, Atatürk ile arkadaþlarýnýn seçim kazanma þanslarý sýfýr idi. O nedenle Atatürk, kurdurduðu muhalefet partilerini kapattýrdý. Türkiye'de çok partili döneme geçme iþi Atatürk'ün ölümünden ve Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra gündeme geldi. Birtakým kitaplara bakýlýrsa, olaylar þöyle geliþti: Ýsmet Paþa, Ýngiltere ve Fransa ile imzaladýðý anlaþmaya raðmen, Ýkinci Dünya Savaþý'na katýlmayý reddetti ya, Ýngiltere'nin o zamanki Baþbakaný Churchill, Sovyetler Birliði Baþkaný Stalin'den destek istedi. Nasýl bir destek istedi Churchill Stalin'den? Türkiye'yi korkutmasýný... "Türkiye'yi korkut da bize teslim olsun" dedi. Esasen 3 büyük galip devlet arasýnda nüfuz alaný paylaþýmýnda Türkiye Ýngilizlerin payýna býrakýldý. O bakýmdan Stalin Churchill'i kýrmadý. Ve Türkiye'den toprak ve Boðaz'larda üs istedi. Bazýlarýnýn yazdýklarýna göre böyle bir korkutulmayý Ýsmet Paþa da beklerdi. Ve fýrsat bu fýrsat, Amerika ile Ýngiltere'nin kanatlarý altýna memnuniyetle sýðýndý. Bilirsiniz kuraldýr. Kurtarýcýnýn "ufak-tefek" istekleri olur. Amerika "derhal demokrasiye geçeceksin" dedi seçimleri rezilane bir þekilde CHP tarafýndan kazanýldý ama, 1950'de sahtekarlýk yapmasýna izin vermediler. Ýkinci seçim 14 Mayýs 1950'de DOÐAL YAÞAMA DÖNÜÞ... yapýlacaktý yaþýndaydýk 1950'de... Koðuþta Philips marka büyük bir radyo vardý... Radyo odasýna o sýralar biz küçükler giremezdik. Yasak deðildi ama girmezdik. Ancak büyükler radyonun sesini sonuna kadar açtýklarý için, avludan da, koðuþlardan da rahatlýkla duyardýk. Seçim haberlerini de böyle izlerdik. O zaman konu pek tartýþýlmazdý bizim düzeydekiler arasýnda... Ben muhalefetten yana idim. Celal Bayar'dan... Seçim bitti, Celal Bayar kazandý. Bir Halkýn Sesi gazetesi aldým ve Köþklüçiftliðe gittim. Gazeteyi açtým. Birinci sayfada DP'nin zaferi vardý. O anda karar verdim ve Ýsmet Paþa'dan yana oldum. Ecevit çýktýðýnda da yanýnda olduk. O zamana kadar CHP seçim kazanamadý. Ecevit %40'larý aþtý ama yalnýz baþýna hükümet kuramadý. Yanýnda Baykal da vardý. Ama kýsa zamanda Baykal CHP Baþkanlýðý'na göz dikti. Ne Ecevit'i hayýr ettirdi, ne CHP'yi... Ecevit bu havadan kurtulmak için karýsýna sýðýndý (Rahþan Hanýma)... Baykal, CHP yerine kurulan partileri de rahat býrakmadý. Ýlle de baþkan olacaydý... Hiçbir partiyi çalýþtýrmadý. Partilerin açýlmasýna izin verilinca gitti ve CHP'ye baþkan oldu. Ve CHP'nin da canýna okudu. Türkiye muhalefetinin da... Þimdi istifa etmiþ. Keþke gerçek olsa... Ama sanmam. Ya fýrsatý yakalar yakalamaz geri dönecek ve CHP'nin baþýna oturacak, ya da dýþtan karýþtýrmayý sürdürecek... Eceit'in bir tek doðru tespiti varsa o da þudur: Baykal ve takýmý ile CHP bir yere varamaz. Hiçbir parti da... Peki, Deniz Baykal'a yapýlan hoþ bir þey mi? Ve adý geçen hanýma. Hoþ olsun ya da olmasýn. Çaðýmýzýn gerçeði bu. Teknoloji özel hayatýn gizliliðini ortadan kaldýrdý. O nedenle çaða uymaktan baþka çaremiz yoktur. Konuþurken dinleneceðiz, yatakta, tuvalette ve hamamda izleneceðiz. Doðal yaþama dönüþ yolundadýr insan... Ne güzel. Deðil mi? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DUYSANIZ ENAYÝ SANIRSINIZ KENDÝNÝZÝ Çoktandýr görüþmemiþtik... Heyecanla girdi kapýdan... Yazý yazdýðýmý görünce güldü... "Bunca yýldýr yazdýn da ne deðiþti" dedi... Doðru... Ne deðiþti? Üstelik durumumuz daha da berbat þimdi... Bana neden þaþýyor ancak? Gelmiþ geçmiþ o büyük yazarlara þaþsaydý keþke... Neler yazmamýþlar ki... Ne deðiþmiþ dünyada? O kitaplarý okuduktan sonra kötülüklerden mi arýnmýþ insanlýk? Shakespeare'in göstermediði yol mu kalmýþ insanlýða? Bir 'Hamlet', bir 'Otello' yetmez mi doðru yolu bulmak için? Dostoyevski'nin romanlarý yetmez mi? Bir hazinedir hepimiz için o romanlar... Kafka... Camus... Sartre... Bir hazine... Ki her birini okuduktan sonra, "Bir kitap okudum, hayatým deðiþti" der insan... Sevgili dostumun þaþtýðýndan daha çok þaþarým ben... Bu hazineye raðmen olup bitenlere dünyada... Savaþlara... Ýþkencelere... Þiddete... Nefrete, kine, intikama, iktidar hýrsýna, açgözlülüðe... Ne Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza"sý, ne Tolstoy'un "Savaþ ve Barýþ"ý, ne Camus'nün "Yabancý"sý, ne de Oscar Wilde'ýn "Dorian Gray"i adam edememiþ insanlýðý... Homeros'un "Ýlyada"sýný, Dante'nin "Ýnsanlýk Komedyasý"ný ve Victor Hugo'nun "Sefiller"ini saymýyorum daha... Marks'ýn, Engels'in, Lenin'in yazdýklarýný... Nazým Hikmet'in... Ve Pablo Neruda'nýn þiirlerini... Neleri neleri daha... Dostum bir nefeste girdi konuya... Alçalan yükselen sesi ile inanýlmaz þeyler anlatmaya baþladý bana... Anlattýklarý birinci eldenmiþ üstelik... Duysanýz aptal sanýrsýnýz kendinizi... Enayi... Salak... "Ma neler var be" dersiniz... Bugüne dek ne boþ þeylerle uðraþtýðýnýza yanarsýnýz... Bu diyara yakýþtýrdýðýnýz 'mandra' sözü bile hafif gelir size... Adam sandýðýnýz nice adamlara hiçbir güveniniz kalmaz... Nasýl yazsam... Nasýl anlatsam size... Delil ister... Tanýk ister... Yok mu tanýk? Var! Var ama konuþmaz ki... Bana anlatýr yalnýz bunlarý... "Benden duymamýþ ol" der bir de üstünden... Bir Ýtalyan filminin yýllardýr unutamadýðým muhteþem finalini hatýrladým o gidince... Mahkeme bitmiþ... Karar okunmuþ... Tüm mafya üyeleri beraat etmiþ... Herkes daðýlýyor... Yargýçla savcý gözgöze gelir duruþma salonundan çýktýktan sonra. Sessizce bakýþýrlar bir an... Ve yargýç bozar bu sessizliði... Þöyle der savcýya: -Ne oldu, burada yolunda gitmeyen bir þey mi var? Söyleyin... Var mý bizim burada yolunda gitmeyen bir þey? Varsa buyurun... Ýspatlayýn yýla mahkum bir cinayet sanýðýnýn mahkemede savcýlara neden "300 bin Euro'nun hesabýný verin" diye baðýrdýðýný açýklayýn bize... Eski bir polis müdürünün þimdi kimlere danýþmanlýk yaptýðýný söyleyin... Hiçbir zaman bir maaþ ile inþa edilemeyecek olan villalarýn sýrrýný anlatýn meraklýlarýna... Adýnýz mahfuz kalýr... Korkmayýn!

3 AFRÝKA dan mektup... HER GÜNDÜZÜN BÝR DE GECESÝ VAR Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yaptýklarý o coþkulu iþbirliðinden sonra UBP ile DP'nin bundan sonra çok kolay anlaþacaðý sanýlýyordu... Böyle düþünenler yanýldý... Ayrýca cumnhurbaþkanlýðý seçimlerinde Eroðlu'na aktif destek verirken, DP'nin UBP ile herhangi bir pazarlýkta anlaþmadýðý da ortaya çýktý... Herkes ne sanmýþtý oysa? DP UBP'den alacaðýný aldý ve sonra resmi destekte karar kýldý... Hem yerel seçimlerde, hem de koalisyonda anlaþtýklarý izlenimi vardý. Ne birinde, ne de diðerinde anlaþmamýþlar meðer... Ýþte dün gün boyu yapýlan görüþmelerden sonra iki parti arasýndaki ipler koptu. Seçimlerde iþbirliði ortadan kalktý. Hatta Serdar dün akþam bu açýklamasýný kamuoyuna yaparken, biraz da dalga geçti UBP'yle... "Þimdiden UBP'li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun" dedi... Yani "avucunuzu yalayýn"... "DP yoksa siz de hava alýrsýnýz" mesajý bu... * Koalisyona gelince... Orda herþey bitmemiþ henüz... DP üç bakanlýk diyor... UBP ise iki... Sonunda biri inadýndan vazgeçer mi? Belli deðil... Ancak Ýrsen Küçük dünkü son geliþmelerden sonra, pusuda bekleyen ÖRP'ye ve TDP'ye göz kýrptý... Bu aþamadan sonra onlarla da görüþmeye hazýrmýþ... Ne var ki onlarla pek kolay deðil bu... ÖRP ile TDP'nin sadece ikiþer milletvekili var... Yani UBP hangisi ile yaparsa yapsýn, yine sýnýrda kalýr meclisteki çoðunlukta... Tahsin Ertuðruloðlu'nu saymazsak, þu anki sayýsý Maðusa'daki ara seçimi Derviþ Eroðlu'nun aday gösterilen kýzý Resmiye Canaltay kazanýrsa 25'e çýkar sayýlarý... Ýki ÖRP'li veya TDP'li ile ancak 27'ye çýkarlar... Gerçi bir yýldýr 26 ile idare ettiler ve þimdi 27 ile de idare edebilirler, ancak zorlanýrlar... Zaten Serdar Denktaþ da UBP'nin dönüp dolaþýp yine kendilerine gideceðini düþünüyor... "Ýsterseniz onlara da gidin ve sonra bize gelin" diyor UBP'ye... * UBP-DP arasýndaki pazarlýklar en çok gazeteci milletini yordu herhalde... Son haberler dün akþam geç saatlere dek sarktý... Üstelik sürekli olarak deðiþti gün boyu durum... Gündüz haberleri farklýydý, gece haberleri farklý... Geceki parti toplantýsýna girene dek Ýrsen Küçük çok umutluydu... Hatta bugün kabineyi Derviþ Eroðlu'na sunabileceðini söylüyordu... Bilirsiniz ama, ne olursa gece olur bizde... Karanlýkta... Iþýklarý söndürüp 'Her yer karanlýk' þarkýsýný söylemezler boþuna... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KÜÇÜK: DP 3 bakanlýk talep etti Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Yönetim Kurulu toplantýsý tamamlandý. Küçük, Genel Yönetim Kurulu toplantýsý sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, toplantýda Genel Yönetim Kurulu üyelerine dünkü temaslarýyla ilgili bilgi aktardýðýný belirtti. TUTUM DEÐÝÞMEDÝ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'la dün gerçekleþtirdiði görüþmede, yerel yönetimlerle ilgili mevcut sýkýntýnýn tümünü gidermelerinin mümkün olmadýðýný, bunu Genel Yönetim Kurulu'na aktardýðýný, ancak Genel Yönetim Kurulu'nun önceki akþamki toplantýdaki görüþünün deðiþmediðini gördüðünü ifade eden Küçük, Denktaþ ile bu konularý bugün tekrar görüþme arzusunda olduðunu belirtti. MAÐUSA VE DEÐÝRMENLÝK Basýnýn sorularýný da yanýtlayan Küçük, bir soruya karþýlýk, partisinin her halükarda Gazimaðusa ve Deðirmenlik'te aday gösterilmesi yönünde kararlý olduðunu vurguladý. DP'nin koalisyonda 3 bakanlýk ve 8 belediyede de aday gösterme talebinin anýmsatýlmasýna karþýlýk ise Küçük, "býrakýn bakanlýk konusunu biz belediye konularýný aþamadýk" dedi. UBP'nin dün akþam toplanan Genel Yönetim Kurulu'nda zaten DP'nin 8 belediye talebinin olamayacaðýnýn ortaya çýktýðýný, özellikle Gazimaðusa ve Deðirmenlik'te aday gösterilmesi konusunda ýsrarlý SERDAR DENKTAÞ: Seçimlerde iþbirliði yok Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile daha önceden yerel seçimlerde yapmayý planladýklarý iþbirliðinin, UBP'nin bazý nedenlerden dolayý iþbirliðini bozduðu gerekçesiyle ortadan kalktýðýný açýkladý ve "Þimdiden UBP'li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun" dedi. Denktaþ, Parti Meclis'inin, UBP'nin kuracaðý bir azýnlýk hükümetine dýþtan destek verme kararýný da kaldýrdýðýný, ancak UBP ile koalisyon hükümeti kurma çalýþmalarýnýn devam edeceðini de belirtti. UBP'nin Meclis'te baþka alternatifleri ve "her nasýl olursa olsun" hükümette yer almak isteyen partilerin bulunduðunu savunan Denktaþ, hükümette olmakta önemli olanýn bakanlýk sayýsý deðil, hükümet programýnda nelerin bulunduðu olduðunu kaydetti. Genel Baþkan Serdar Denktaþ baþkanlýðýnda toplanan DP Parti Meclisi toplantýsý tamamlandý. Denktaþ, toplantý sonrasýnda Parti Meclisi'nde alýnan kararlarý basýna açýkladý. ÝÞBÝRLÝÐÝNÝ BOZACAK KARARLAR Denktaþ, "ilginç" bir toplantý olduðunu, çünkü kendileri toplantýdayken UBP'nin de toplantýsý olduðunu ve o toplantýda iþbirliðini bozacak kararlar alýndýðýný ifade ederek, bunlarý göz önünde bulundurarak UBP ile yerel seçimlerde yapýlacak olan iþbirliðinin ortadan kalktýðýný söyledi. SALIYA KADAR 20 ADAY DAHA Bu durumun ardýndan daha önce belirledikleri 8 adayýn ardýndan þimdi 20 belediyede daha baþkan adayý belirleyeceklerini, meclis üyeliklerinin ise hazýr olduðunu anlatan Denktaþ, istekli adaylarý hemen hafta sonu deðerlendireceklerini ve en geç Salý günü adaylarý açýklayacaklarýný kaydetti. KOÞULSUZ DESTEK KALDIRILDI Toplantýda Parti Meclisi'nin UBP'ye koþulsuz olduklarýný kaydeden Küçük, Genel Yönetim Kurulu'nda bu yöndeki kararýn oybirliðiyle alýndýðýný anýmsattý. DP 3 BAKANLIK TALEP ETTÝ DP'nin baþta 3 bakanlýk talebi olduðunu ancak UBP'nin ancak 2 bakanlýkla bu koalisyon oluþumuna gidilebileceði yönündeki tutumunun kendilerine aktarýldýðýný belirten Küçük, yarýnki görüþmede bu konularýn da yeniden ele alýnacaðýný kaydetti. Küçük, partisinin, bakanlýklarýn þu andaki mevcut yapýsýnýn bozulmamasýndan yana olduðunu da bir baþka soru üzerine vurguladý. ÖRP VE TDP'YLE DE... Küçük, bir baþka soruya karþýlýk, ÖRP ve TDP'nin de kendisinin onlara yaptýðý ziyaretlerde, hükümet çalýþmalarýyla ilgili her türlü desteði verecekleri yönünde açýklamalarý olduðunu anýmsatarak "Bu þartlarda DP'yle de, ÖRP'yle de, TDP'yle de koalisyonu görüþmeye hazýrýz" dedi. Küçük, dün Avcý ile herhangi bir temasý olmadýðýný da bir soru üzerine ifade etti. KOALÝSYONDA SIKINTI YOK Bir baþka soruya karþýlýk ise Küçük, "Yerel yönetimdeki iþbirliði týkanmýþ görünmektedir. Koalisyonda bir sýkýntý yok. Bu týkanýklýðýn koalisyona yansýmasýný istemeyiz" dedi. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ ARA SEÇÝMÝ UBP adayý Resmiye Canaltay Ulusal Birlik Partisi, 27 Haziran'da yerel yönetim seçimiyle birlikte yapýlacak Gazimaðusa'daki boþ bir milletvekilliði için yapýlacak ara seçimde Resmiye Canaltay'ý aday gösterecek. UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný seçilmesiyle boþalan Gazimaðusa Milletvekilliði için UBP'ye yapýlan aday baþvurularýný deðerlendiren ilgili komitenin, desteði kaldýrdýðýný, koalisyon görüþmelerine ise devam edilmesine karar verdiðini söyleyen Denktaþ, UBP ile Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde baþlayan güzel iþbirliðinin bozulmasýna üzüldüðünü, ancak Cumhurbaþkanlýðýnda verilen desteðin devlete verildiði için bundan piþmanlýk duymadýklarýný vurguladý. Denktaþ, iþbirliðinin bozulmasýný UBP'deki bazý kiþisel nedenler ve UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün baskýlara dayanamamasýndan kaynaklandýðýný düþündüðünü belirtti. UBP'NÝN ALTERNATÝFLERÝ VAR Serdar Denktaþ, UBP ile koalisyon görüþmelerine devam edeceklerini, ancak UBP'nin Meclis'te baþka alternatifleri bulunduðunu ve "her nasýl olursa olsun hükümette yer almak isteyen" partiler olduðunu savunarak, UBP'nin geri kalan bu günlük süre içerisinde ister ilk önce kendileriyle kaldýðý yerden, isterse diðer partilerle ve sonra kendileriyle görüþebileceðini söyledi. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ Denktaþ, bu geliþmelerin ardýndan artýk yerel seçimlere hazýrlanmaya baþlayacaklarýný, milletvekilliði seçiminde ise isim belirlemediklerini, ancak 3-4 aday adayý arasýndan belirleneceðini belirterek, bu iþlemlerin en geç aday belirlemede son gün olan Salý günü tamamlanacaðýný kaydetti. "KOALÝSYON TIKANDI DEMEK ÝÇÝN ERKEN" Serdar Denktaþ, bu geliþmelerin ardýndan "UBP- DP koalisyon hükümeti kurulmasýnýn önü týkandý" denmesi için erken olduðunu da belirterek, UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'le yapacaklarý görüþmelerin bu konuda belirleyici olacaðýný ifade etti. Resmiye Canaltay'ýn UBP Gazimaðusa Milletvekili adayý olmasýný karara baðladýðýný, Genel Yönetim Kurulu'nun da bu kararý onayladýðýný açýkladý. Küçük, Genel Yönetim Kurulu toplantýsý sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, bu konuda Parti Meclisi'nin genel yönetim kuruluna yetki verdiðini anýmsatarak, bunun partinin nihai kararý olduðunu kaydetti. ex istence Elvan Levent NE KALIR BÝZDEN GERÝYE? Yaklaþýk on ay önce ölen Michael Jackson'dan geriye sadece þarkýlarýnýn deðil, ayný zamanda milyon dolarlar getiren bir çarkýn da kaldýðýný okuduðumda, aklýma Radikal'in kitap ekindeki Milan Kundera'yla ilgili yazý geldi. Yazarýn 'Bir Buluþma' kitabýnda irdelediði sanat, sanatçý ve sanatçýnýn yalnýzlýðý konularýný ele alýyordu yazý. Sorular soruyordu Kundera: "Bacon'un portreleri benliðin 'sýnýrlarý' üzerine bir sorgulamadýr. Birey çarpýtýlmanýn hangi ölçüsüne kadar kendi olmayý sürdürür? Sevilen bir kiþi çarpýtýlmanýn hangi ölçüsüne kadar sevilen kiþi olmayý sürdürür? Hastalýkla, delilikle, nefretle, ölümle uzaklaþan sevilen bir çehre ne kadar zaman boyunca tanýnabilir olmayý sürdürür? Bir benliðin benlik olmaktan çýktýðý sýnýr neresidir?" Bacon'ýn portreleri üzerinden deðil ancak, yaþadýðým toplum, artýk hayatta olmayan sevdiðim sanatçýlar, yazarlar ve kendi benliðim üzerinden bu sorularý ben de sordum kendime. Örneðin bir toplum olarak biz, yokolmaya yüz tutmuþ kimliðimizden geriye kalanlarla, halâ ne kadar kendimiz olmayý sürdürebiliriz? Tüm sorumluluðu üzerimize alarak kendimiz olmayý baþarbilmek yerine, 'dünyalý' olmakla 'hiçbirþey' olamamak arasýnda gidip geldiðimiz süreçte, kendimizi kandýrarak harcayýp kaybettiðimiz zamandan baþka, elimize ne geçtiði sorusuna umit verici bir yanýt bulamýyorum doðrusu. Kendimiz olmayý baþarabilmek derken, o çok bütünleþmek istediðimiz 'dünya'yý bir yana býrakýp, önce kendimizi ve nerede durduðumuzu idrak etmekten bahsediyorum. Sadece kendi kimliðimizi korumaktan deðil, bu kimliðin getirdiði sorumluluðu da idrak etmekten ayný zamanda. Yoksa, yaþadýðýmýz, soluk aldýðýmýz çevreyi, daðlarý, aðaçlarý, deniz kenarlarýný, her birimizin benliðinde bir iz býrakan sokaklarý, kendi kimliðimizden nasýl ayrý tutabiliriz, benim anlamaya çalýþýp, bir türlü kavrayamadýðým bu iþte. Bütün bunlara karþý sürdürmekte olduðumuz vurdumduymaz tavýrla, gerçekte kendi kendimizi, kimliðimizi, benliðimizi nasýl da yok ettiðimizi bir türlü idrak edemeyip, 'dünyalý' olma hayalleri ile tutuþup durduðumuza þaþýyorum ben halâ. Bu ölçüde çarpýtýlmýþ bir düzen içerisinde, ne kadar kendi olmayý, kendi kalmayý baþarabilir bir toplum diye, merak ediyorum. Fransa'daki haftalýk bir derginin seçtiði yüzyýlýn on sekiz 'dâhi'si arasýnda tek bir romancý, þair, düþünür ve besteci yer almazken, Chanel ve YS Laurent'in, -iki modacýnýn- bu listeye girmesinin, 'Avrupa'nýn edebiyatla, felsefeyle, sanatla yeni iliþkisinin' habercisi olduðunu söylüyor Kundera. Ve soruyor: "Ne kalacak senden geriye Bertolt?" Haksýz deðil elbette Kundera kaygýlanmakta. Sanatçý bir yana, böylesine kültürel bir 'deðiþim' bir toplumun kimliðine karþý da bir tehdit oluþturur ayný zamanda. Peki, 'kimliðin' kendisinin karþý karþýya kaldýðý yokoluþ tehdidinin üstesinden nasýl gelinir, diye düþünüyorum ben de kendi kendime. Ve soruyorum, ne kalacak bizden geriye? Michael Jackson'dan geriye kalan 'para çarký' bütün hýzýyla dönüyor. Yalnýzlýk, hastalýk ve borç içinde ölen 'pop müziðinin kralý', ölümüyle daha þimdiden milyon dolarlar kazandýrmýþ geriye kalanlara. Ýronik deðil mi? Yine de, 'Thriller'in, 'Billie Jean'in, 'Beat it'in ve daha birçok ölümsüz þarkýnýn bestecisi, ölümünden sonra halâ varlýðýný sürdürüyorsa, bunu sadece þarkýlarýna deðil, yarattýðý kimliðine de borçludur kuþkusuz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hade gözünüz aydýn yýl sonuna çözümmüþ Erdoðan bu müjdeyi Eroðlu'yla gönderdi Duyanlar hep soruyor hangi daðda kurt ölmüþ? Kim inanýr ki Türkiye'nin çözümdür derdi? Ali OSMAN Periyodik GAZÝ'NÝN HÝKAYESÝ... Haziran ayýnda yerel seçimler var... Kimisi belediye baþkanlýðýna, kimisi muhtarlýða, kimisi azalýða, bazýlarý da belediye meclis üyeliklerine hazýrlanýyorlar... Baðýmsýz veya partili... Lefke Belediyesi meclis üyeliðine aday olanlardan bir tanesi de Gazi Güney... Gazi, 17 yaþýnda askere alýndý ve 15 ay askerlik görevini yaptýktan sonra Ýngiltere'ye göç etti... Oradaki akrabalarýnýn da desteði ve yardýmlarýyla hem çalýþtý hem de helikopter sevk ve idare kursuna katýlarak diploma aldý... Tekrar KKTC'ye döndü... Yaþamak için çalýþmak þart... Gazi bunun bilincinde... Devlet dairelerinde iþ de alamadý... Yurtdýþýnýn hasretini, çok uzun bir süre olmasa da iliklerine kadar yaþadýðý için, bir kere daha denemek istemedi. KKTC'de para kazanmak kolay mý? Ya bir betting salonu açacaksýn... Ya da bir gece kulübü... Gazi'ye göre deðil bu iþler... Aileleri periþan etmek... Yuvalarýn yýkýlmasý... Hacizler... Gýrtlaðýna kadar borçlanan insanlarýn yakarýþlarý... Ters geldi Gazi'ye... Düþüncelerinden bile sildi... Ya hayvancýlýk yapacak, ya da tarým iþi... Bulunduðu þartlarda ve zeminde baþka çaresi yoktu. Hayvancýlýkta karar kýldý ve büyükbaþ hayvan besiciliðine baþladý... 10, 20, 50 derken tam 300 büyükbaþ hayvan sahibi oldu... Yanýnda çalýþan insan sayýsý Gazi 27 Mayýs 1985 tarihinde doðdu... Haziran ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde, Lefke Belediyesi Meclis Üyeliði'ne aday oldu... Ancak adaylýðý Yüksek Seçim Kurulu'ndan geri döndü... Gazi'nin aday olmasý için anayasaya göre 25 yaþýný bitirmesi gerekir... Seçimler Haziran ayýnda yapýlacak... Gazi o günlerde 25 yaþýný bitirmiþ olacak, ancak Yüksek Seçim Kurulu, anayasanýn ilgili maddesine dayanarak adaylýðýný geçersiz saydý... Son baþvuru tarihi 21 Mayýs... Gazi 27 Mayýs doðumlu... Tam altý günlük bir eksiklikten dolayý adaylýðý reddedilmiþ Gazi'nin... Gazi soruyor þimdi... "17 yaþýnda askere alýndým ve vatan bana emanet edildi... Askerliðimi bitirdim... Ýngiltere'de 22 yaþýnda helikopter sürüþ ehliyeti aldým... Helikopterim olsa insanlar canlarýný bana emanet edip uçacaklar... Yanýmda 25 kiþi çalýþtýrýyorum baþ hayvaným var... Ýþadamýyým yani... Evlenme yaþý Ancak aday olma þansým yok..." Gazi üzgün... Belediye meclis üyeliðine seçilirse eðer, ne gibi düþünceleri olduðunu bilemem... Ama genç yaþtaki bu iþadamýnýn kötü bir düþüncesi olmayacaðý da malum Eylül cuntasýnýn yan ürünü bir anayasayla Gazi'nin hikayesi de böyle... Kalay Taþýnmaz Mal Komisyonu'na 520 Rum baþvurusu n BUGÜNE KADAR ÖDENEN TAZMÝNAT MÝKTARI 43 MÝLYON STERLÝN n BÝRÝ ÇÖZÜMDEN SONRA, BÝRÝ DE KISMÝ OLMAK ÜZERE KOMÝSYON'UN 8 ÝADE KARARI VAR Taþýnmaz Mal Komisyonu'na 1974 öncesinde Kuzey'de kalan mallarý için Rumlardan gelen baþvuru sayýsý bugün itibarýyla 520'ye ulaþtý. Bu dosyalardan 108'i karara baðlanýrken, Rumlara toplam 43 milyon Sterlin tazminat ödendi. TAK muhabirinin Komisyon'un güncel web sayfasýndan derlediði bilgilere göre, yabancýlarýn da görev aldýðý mahkeme statüsündeki Komisyon, baþvuru dosyalarýndan 104'ünü karþýlýklý anlaþmayla, 4'ünü de duruþma yoluyla sonuçlandýrdý. Bu dosyalardan çoðunluðu tazminatla karara baðlanýrken, Komisyon kurulduðu günden DP MYK seçimleri ve koalisyonu görüþtü Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu (DP MYK), önceki gece toplanarak "yerel seçimlerde UBP-DP ittifaký ve koalisyon" konusunu görüþtü. DP'den yapýlan açýklamada, UBP-DP yetkilileri arasýnda gerçekleþen görüþmelerin masaya yatýrýldýðý Parti MYK'sýnda "MYK üyelerinin itirazlarý nedeniyle tartýþmalý bir KTÖS: Emeklilik haklarýnýn budanmasý ile ilgili yanýt bekliyoruz KTÖS, UBP hükümeti tarafýndan 'acý reçete' olarak tanýmlanan "ekonomik yaptýrýmlarýn içeriði ile ilgili olarak hükümet yetkililerinden yazýlý açýklama talebinin devam ettiðini" bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, 10 Mayýs Çarþamba günü paketin içeriðinde yeraldýðý söylenen emeklilerden yüzde arasý vergi alýnmasý ve emekli ikramiyesi formülünün deðiþtirilerek emekliye çýkacak olanlardan yüzde 30'a varan kesinti yapýlmasý ile ilgili Maliye Bakaný Ersin Tatar'a yolladýklarý mektuba henüz cevap alamadýklarýný bildirdi. KTOEÖS, DAÜ-SEN'e dayanýþma belirtti Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý'na (DAÜ-SEN) dayanýþma bildirerek, üniversite yetkililerini ve hükümeti, DAÜ'deki sorunlarýn çözümü için adým atmaya çaðýrdý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yazýlý açýklamasýnda, DAÜ'de yürürlükteki toplu iþ sözleþmesi devam ederken, DAÜ-SEN'den gizli þekilde Bakanlar Kurulu'ndan "Akademik Personel Kadro ve Çalýþma Tüzüðü" geçirildiðini kaydetti. Eraslan, "bilimsellikten uzak, ahlaki ve etik deðerleri çiðneyen bu adýmý kýnadýðýný" belirterek, DAÜ-SEN'in mücadele YÝNE DÜÐMEYE KÝM BASTI MUHABBETLERÝ Eðer CHP yoluna Baykal'sýz devam edecekse, Baykal'ýn gitmesi için düðmeye mi basýldý? Düðmeye basýldýysa kim bastý? Þimdi bu sorular soruluyor Türkiye'de. Baykal'ýn gitmesini kim istemiþ olabilir? Hangi güçler? Derin Devlet olabilir mi? Olabilir. AKP'yi bir türlü kabullenemedi, yeni hükümet arayýþý içine girdi. Ýlk hedef, bir CHP-MHP koalisyonu. Ama önce Baykal gitmeli ki, CHP'nin dondurulmuþ oylarý yükselebilsin. Düðmeye dýþardan da basýlmýþ olabilir. Yapýlan yorumlar arasýnda bu da var. O düðme orada durdukça, içerden de basarlar, dýþardan da. Deðil mi? bugüne 2 de takas kararý aldý. Bugüne kadar Rumlara iadesi karara baðlanan taþýnmaz mal sayýsý ise 8. Bunlardan biri malýn bir kýsmýný kapsýyor, biri de çözümden sonra iadeyi öngörüyor. Komisyon'un karara baðlanan dosyalar için ödediði tazminat miktarý ise 43 milyon Sterlin. Mahkeme statüsünde görev yapan ve Anayasal baðýmsýz bir kuruluþ özelliði taþýyan Komisyon, Sümer Erkmen baþkanlýðýnda Güngör Günkan, Ayfer Erkmen, Hans C. Kruger, Romans Mapolar ve Daniel Tarschys'ten oluþuyor. toplantý yapýldýðý" belirtildi. Açýklamada, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn, itirazlarda bulunan MYK üyelerini gerekli konularda ikna etme yönünde çalýþma baþlattýðý kaydedildi. DP'nin, süreçle ilgili son kararý vermek üzere dün akþam saat 19.00'da Parti Meclisi'ni topladýðý öðrenildi. Elcil yazýlý açýklamasýnda, konu ile ilgili emeklilik hakký kazanmýþ binlerce çalýþanýn ve emeklinin sorularýna yanýt vermek için, hükümet yetkililerinin yazýlý ve sözlü açýklama yapmalarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. "Yýllarca çalýþtýktan sonra emekliye çýkarak, daha huzurlu bir hayat beklentisi içinde olan insanlarýmýzýn, yapýlan siyasi yanlýþlar yüzünden haklarýnýn budanarak, emeklerinin gasbedilmesi kabul edilemez" þeklinde konuþan Elcil, Maliye Bakaný Sayýn Ersin Tatar'ýn "acý reçete" ve özellikle emeklilik konularýyla ilgili açýklama yapmasý gerektiðini söyledi. kararýný desteklediklerini açýkladý. DAÜ'nün mali yapýsýnýn düzelmesi için her türlü fedakarlýða hazýr olduðunu bildiren sendikaya karþý yapýldýðýný savunduðu "bu gizli operasyonun", "akýl dýþý ve kabul edilemez" olduðunu söyleyen Adnan Eraslan, öðrenci sayýsýný artýrmanýn, kaliteli eðitim yanýnda huzurlu bir eðitim ortamýyla da mümkün olacaðýný kaydetti. Eraslan, DAÜ'de grev yapmanýn öðrenci sayýsýný azaltacaðýný belirterek, çalýþma barýþý ve huzuru için rektör ve Vakýf Yöneticiler Kurulu'nun DAÜ-SEN'le toplantý yapmasýný ve ortaya uzlaþý çýkmasýný istedi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EKONOMÝDEN BATTIK KIBRIS SORUNUNDAN ÇIKTIK Adam tam anlamýyla bir dert küpüydü sanki. Konuþtukça asabý bozuluyor, asabý bozuldukça, sesi öfkeli, hýrslý titrek bir hal alýyordu... "300 lira alacaðým için beni periþan ettiler. Belki de 15 kez telefonla aradým. Ödeme hazýrsa gelip alayým, dedim. Her defasýnda ayný yanýtý verdi telefona çýkan kiþi... "Þu anda muhasebeci içerde yok. Daha sonra arayýn." Aradýðým "daha sonralarýnda" ise o hint kumaþý muhasebeciyi hiç içerde rasgetiremedim! Sonunda boþta bulunup ustalarýnýn cep telefonunu verdiler. Arayýp ona söyledim. Tamam gardaþ, dedi. Ben bugün geçip sana býrakacaðým. Ne geldi ne de geçti! Birkaç gün sonra hiç aramadan tekrar gittim. Fatura tarihinden üç ay sonraydý. Muhasebeci de içerdeydi, patron da! 300 liralýk alacaðýmýn karþýlýðý olan çek nihayet elimdeydi. Ama çek bir ay sonranýn tarihini taþýyordu. Ýtiraz ettiysem de iþe yaramadý. Varsýn öyle olsun diyerek çeki alýp çýktým. O tarih gelip de, bozdurmak için bankaya gittiðimde, tam dört ay beklediðim çekin karþýlýksýz olduðunu öðrendim! Telefon edip durumu kendisine bildirdiðimde, tamam dedi, biz size ödeyip çeki alacaðýz. Aradan 10 gün geçti, ne geldi ne göründü. Hâlâ bekliyorum..." Adamýn söylediklerini aynen aktardým. Yerlerde sürüm sürüm sürünen ülke ekonomisinin siyah beyaz fotoðrafýndan küçük bir detay belki. Ama anlamý büyük... Neden büyük? Sözkonusu karþýlýksýz çeki veren, piyasada yýllardýr faaliyet gösteren saygýn bir iþyeri. 300 TL'lik bir faturayý ödeme güçlüðüne düþmüþ. Bir ay sonraya çek yazmýþ durumu düzelir umuduyla. Ama ne yazýk, durumunda hiçbir iyileþme olmayýnca, çekin karþýlýðýný bankaya yatýramamýþ. Öyle olunca da 4 ay bekleyen alacaklý, tahsil edememiþ alacðýný. Þimdi alýn size bir çek yasaklýsý daha. Geçenlerde çek yasaðýna giren 551 kiþinin ismi yayýnlandý bir gazetede. Neredeyse gazetenin üç sayfasýný kaplayan listelerle. Ýki aylýkmýþ bu liste. Yanýlmýyorsam Mart ve Nisan aylarýna ait. Ne acý deðil mi? Günde 10 kiþi çek yasaðýna giriyor bu duruma göre. Ekonomi bu bataktan kurtulmadýkça, Kýbrýslýtürk halký çözümsüzlüðün faturasýný her geçen gün çok daha aðýr biçimde ödemeye devam edecektir. Ve ne yazýk ki ufukta çözümün Ç'si bile görülmüyor. TC Baþbakaný R.T. Erdoðan tarafýndan plânlanan tarihten önce palespandres Ankara'ya çaðrýlan KKTC Cumhurbaþkaný D. Eroðlu "Yýl sonuna kadar çözüm istiyoruz" demiþ! Siz bu masalý Talat'tan çok dinlediniz deðil mi? Ne aylar, ne yýlsonlarý gelip geçti... Ama gelecek dedikleri çözüm bir türlü gelmedi. Sonunda herkes anladý ki çözüm istemek baþka þey, çözümü ister gibi görünmek baþka þeydir. Türkiye'nin yaptýðý bu ikincidir iþte. Yani çözümü ister gibi görünmek! Ve ne gariptir ki dünya bu görüntüyü yeyip yutuyor! Üstüne üstlük iþgali bile dondurmalý ekmek kadeyifi gibi mideye indirip hazmediyor! Ýþgal hukukunu, Türkiye'nin iç hukuku ilân ediyor! Bu durumda Türkiye ve uluslararasý toplum için Kýbrýs sorunu bitmiþtir. Müzakereler, bu gerçeðin Kýbrýslýlarýn damarýna yavaþ yavaþ, alýþtýra alýþtýra enjekte edilmesinden baþka birþey deðildir.

5 14 Mayýs 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Talat'ýn sýradan bir vatandaþ olmasýný bekleyenler yanýlýyor. O bundan sonraki ömrünü 2. Cumhurbaþkaný olarak geçirecek. * Erdoðan, Eroðlu'nu aniden Ankara'ya çaðýrmýþ. - Eroðlu'nu çaðýrmasý önemli deðil Ama ola ki, bir gün kendisi aniden çýkagelirse iþte o zaman mutlaka iþ içinde iþ var demektir. * Ýngiliz üslerinden kaçak at getirenler tutuklanmýþ. - Vallahi kötü niyetleri yoktu Karpaz'daki eþeklerle çiftleþtirip katýr yetiþtireceklerdi. * Talat misafirlerini KTAMS merkezinde aðýrlamýþ. - Gördünüz mü "ofis" sorununa çare bulundu bile.. Zaten suni bir sorundu Aþýlmasý iyi oldu. * Dernekler yasasýna tepki varmýþ. - Baþýboþluk, denetimsizlik bütün "dernekçiler"in iþine yarýyor da ondan. * Kalkýnma Bankasý Müdürü ve bakanlýk müsteþarý aileleri ile Kanada'ya gitmiþler. - Gezmeye deðil ama ha Tamamen iþ amacý ile ve tamamen KKTC yararýna ve hesabýna! Baykal ve CHP ile ilgili bir yorum okudum. Þöyle yazýyordu: "CHP bundan daha aðýr vartalar atlatmýþ (örneðin 1953'te tüm maddi varlýðý elinden alýnmýþ) bir partidir. O nedenle bunu da atlatýr." Kim mi yazdý? Bileceksiniz. Hürriyet'in baþyazarý Oktay Ekþi yazdý. 1953'te atlatmýþ, þimdi de atlatacakmýþ.. Adam hala 1953'te.. Güldüm tabii. Erdoðan Baybars Deðirmenlik Belediye Baþkaný CTP'li Osman Iþýsal, yeniden aday. Seçilir mi? O dalda, bu dalda Þu çatýda, bu çatýda Ve karþý direklerde kargalarým olmadýðý Ve halkýn nabzýný tutmasýný da pek beceremediðim Ve ona buna sorup anket yapmak gibi bir huyum da olmadýðý için bilemiyorum. Ama kazanýr herhalde Ve sayesinde, Deðirmenlik de kazanýr muhtemelen! Ama keþke aday olmasa Iþýsal Keþke kendini Deðirmenlik ile sýnýrlamasa Keþke bilgisini, tecrübesini Hizmet aþkýný sadece Deðirmenlik halký için deðil, tüm KKTC halký için kullansa Çünkü böyle baþarýlý insanlara çook ihtiyacýmýz var tam bu aralar. Büyük bir memnuniyetle öðrendim ki; Osman Iþýsal, 7.5 trilyon "borç" ile devraldýðý belediyeyi, bugün nerdeyse "alacaklý" duruma getirmiþ. Takýr takýr ödemiþ bütün borçlarýný. Bu küçümsenemeyecek bir baþarýdýr. BÖYLE BÝR ANDI OSMAN IÞISAL ARANAN ADAMDIR Bu övgüye ve takdire deðer bir baþarýdýr. Yürekten kutlarýz. Bravo. Bence Osman Iþýsal'ýn adaylýðý engellenmeli. Osman Iþýsal tam aranan adamdýr. 7.5 trilyon borcu ödemeyi baþaran adam, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'ný da kurtarabilecek adamdýr. Bence bugünden tezi yok, Osman Iþýsal Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn baþýna getirilmeli ve gerisi merak edilmemelidir. Halledecektir! HEM SÝGARA HEM ATEÞ BÝZDEN! 1.Türkiye garantilerden vazgeçerse 2.Türkiye, Kýbrýs sorununun çözümünü, AB üyeliðine baðlamazsa Rumlar çözüme yanaþýrmýþ. Böyle diyor Ali Erel.. Bu ödünler belki yeterli ama, Türkiye limanlarý açar, Maraþ'ý da verirse, Rumlar çözüme daha erken yanaþacaktýr. Beklemeðe deðmez. Verelim gitsin anasýný satayým. Onlar yanaþmazsa, biz yanaþmýþ oluruz. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Maliye Bakaný, döviz düþünce, maaþlarýn arttýðýný söyleyebilecek kadar içten ve samimi. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KUMDAN KALELER (Ýstanbul)- Geleneksel olarak yapýlan "DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarýþmasý"nýn 4.'sü bu yýl 23 Mayýs 2010 Pazar günü 10:00-20:00 saatleri arasýnda Maðusa DAÜ Beach Club'da yapýlýyor. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlýyor bu festival. Deniz kýyýsýnda adamlar toplanacak. Kumlarý bir araya getirecekler. Islatacaklar ve kumlara þekil verecekler. Kimisi þatodur bu heykellerin. Kimisi Picasso.. Bazýlarý Buda heykeli yapmayý uygun görecek bazýlarýysa iki sevgiliyi yanyana getirecek. Bir taraftan "hayýr", diðer taraftan "evet" çýkýp bazýlarýna göre hüsran, bazýlarýna göreyse þimdilik zarardan kurtulduk düþüncesinin hakim olduðu 2004 referandumu sonrasý, bekleme dönemine girdi Kýbrýs. Neyin bekleme dönemi olursa olsun. Ne olursa olsun kötü bir dönem bu bekleme dönemi. Ýnsanlar kahve köþelerinde, deniz kýyýlarýnda, kordon boylarýnda bekleyip duruyorlar. Hem de neyi nasýl beklediklerini bilmeden. Kime sorsanýz "hele bir çözüm olsun bakarýz" diyor. Yeni bir dükkan açmak. Bir yerlere sermaye koymak. Birileriyle ortak bir iþe giriþmek. Hepsi de daha doðrusu köklü deðiþim gereken her iþ de çözümü beklemekte. Farkýndasýnýz veya deðilsiniz. Eski neþe kalmadý Kýbrýslýda. Eski þakalaþmalar, tatlý küfürleþmeler. Taksimcilerle, statükocular memnundur sadece bu süreçten. Onlar, kendi lehlerine çevirmek için fýrsat bildiler bu bekleme dönemini Ve için için çalýþmalarýna da hýz verdiler. Saymakla bitmez bu çalýþmalarý. Ýçindeyken pat diye fark edilmeyip, sonradan gelenlerin fark edebildikleri deðiþimlerdir statükocular ve taksimcilerin çalýþmalarý. Bu deðiþimlerin en dikkati çekenlerden birincisi, daðlarýn taþlarýn doldurduðu Türkiye'den taþýnan nüfus. Diðeri de, ki en can alýcý olan budur, betonarme. Yine daðlar taþlar ve bilumum sahiller dolduruldu betonla. Buradaki amaç, "Ne haliniz varsa görün biz gelip de düzeltemeyiz bozduklarýnýzý, alýn sizin olsun" dedirtmek, karþý tarafa. Piþkinlik politikasýdýr bu politika. Karþý tarafý sindirirken, iþi bitirme politikasý. Uzun süre Kýbrýs'a gelmeyen bir Kýbrýslý tatil amacýyla geldiðinde, kendi ülkesinde gördüðü deðiþiklikler karþýsýnda þoke olur. Uzun süreyi býrak, birkaç yýl uzak kalanlar dahi ayný etkiyle sarsýlýyor. Ben bile her geliþimde - ki ayda en az bir kere geliyorum- fark ediyorum deðiþimleri Ve bu hýzlý deðiþimde nostalji, birkaç yýl öncesinden ibarettir ancak. Rum Ulusal Konseyi toplantýsýnda 12 görüþ birliði çýktý. Bir tanesi aynen þuydu; Eroðlu iki devlet önerisiyle gelirse baþkan tezlerini geri çekebilir. Seçim öncesi de seçim sonrasý da Eroðlu'nun "sonsuza" kadar yaþatacaðý þey, ikinci devletin ta kendisiydi. Birkaç günden fazla sürmeyecek birer sanat þaheseridir o kumdan heykeller. Ülkemizde olmaz ama, hele bir de yaðmur yaðdýðýný düþünün o sýcak yaz günü. -Bu yaz günü, Deli Temmuz'da olursa hele! - Seneye yeniden organizasyon ve yeniden çalýþmalar. Ne biter ne de iter.

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri RÜYAYA ÝNANANLARIN ACI SONU GÜNLÜK Kendi özeleþtirisini yapmaktan korkanlar için en kolay seçenektir, beraber yürüdükleriyle yollarý ayýrmak... Veya... Baþarýsýzlýk sonrasý erdemli davranarak çekilmeyip, politik hýrsýný halka olan sorumluluðu kýlýfý arkasýna saklamak... Baþkaný olduðu partinin adayý olarak Cumhurbaþkaný seçildiði 2005 yýlýndan, 2010 a gelene kadar aralarýnda neler yaþandý da... Önce... Düzenlediði þölenle, yanýna ne CTP ne de Birleþik Güçleri ile uzaktan yakýndan alakasý olmayan dört koordinatör alarak baðýmsýz aday olduðunu açýklamýþtýr... Ardýndan... Ne çözümle ne de barýþla uzaktan yakýndan alakasý olmayan parti ve dernekleri ittifak ordusu na katmýþtýr... Yetmedi... Beþ yýl boyunca, yatýp kalkýp hakaret ettiði Güney dekileri, anlaþma oldu oluyor açýklamasý yaptýrtmaya zorlamýþtýr. O da yetmedi... Tutturdu, Türkiye illa ki kendisini istiyormuþ, çünkü Türkiye nin menfaatlerini kendisinden baþkasý koruyamazmýþ, kendisi seçilmezse Türkiye nin dýþ politikasý çökermiþ... Ve... Seçim süresince, kendisini hep CTP den ayrý tuttu, kimseyi yanýna yaklaþtýrmadý. Olur ya... Daha 10 ay önce yapýlan milletvekilliði seçimlerinde, hükümetteki icraatlarý sonucu halký kendisinden nefret ettiren CTP nin yüzde 40 kayýpla, 25 milletvekilinden 15 milletvekiline düþmesi ve hükümetten gitmesi kendi seçimini de etkilerdi. Oysa unutmuþtu... Baþbakanlýk tan Cumhurbaþkanlýðý na geçerken, geride býraktýðý hükümet, kendi kurduðu hükümetti, hatta giderken, kendisine yüzde yüz itaat etmeyen iki bakaný da deðiþtirerek gitmiþti ve kabul etse de etmese de geride, sorumluluðu kendisine ait olan bir miras býrakmýþtý. Kim akýl verdiydi da Cumhurbaþkaný olur olmaz, bir anda tarafsýz ve partiler üstü havalarýna girip, kendi kendini halktan soyutlamasý yetmezmiþ gibi partisi ile de arasýna mesafe koyma gereði duymuþtu... Nerede yanlýþ yapýldýðýný bulmak için, bütün bunlar, üzerinde düþünülecek ve sorgulanmasý gerekecek meselelerdir. Milletvekilliði seçimlerini kaybedeli geçen bir yýldan bu yana, kutultay Hemþirelere resepsiyon verildi Kamu-Sen, "12-18 Mayýs Hemþirelik Haftasý" nedeniyle Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemþirelere resepsiyon verdi. Resepsiyona, Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Erdal Özcenk ile Yakýn Doðu Üniversitesi Hemþirelik Okulu öðretim üyesi ve öðrencileri de katýldý. Azgýn: Devlet eczacýlýk yapmaya devam ediyor Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði Baþkaný Fatma Azgýn, eczacýlýk mesleðinin ayrý bir meslek olarak kabul edildiði ve akademik eczacýlýk eðitiminin baþladýðý 14 Mayýs'ta tüm eczacýlarý sevgi ve saygýyla kucakladýklarýný belirterek bayramlarýný kutladý. Azgýn yayýnladýðý 14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý mesajýnda, her yýl Eczacýlýk Günü nedeniyle halkla paylaþtýklarý sorunlarda bir deðiþim olmadýðý gibi "ekonomik ve idari kaosun toplumun tümünü etkileyecek hal aldýðýný" belirtti. KKTC'de 2005 yýlýndan beri TC hükümeti kararýyla ilaç fiyatlarýnda büyük düþüþler yaþandýðýný kaydeden Azgýn, 2010 yýlý baþýnda ilaç fiyatlarýnýn %50 den fazla oranda düþtüðünü, hükümetin bu þansý iyi kullanmasý gerektiðini söyledi. "Bizler bu düþüþlerin bedelini ödedik ama yurttaþlar ve ülke ekonomisi için iyi olduðuna inanýyoruz" þeklinde konuþan Azgýn þu görüþleri ortaya koydu: "Ülkenin iyi idare edilememesinde bütün siyasilerin sorumluluðu vardýr. Artýk deniz bitmiþtir ve önlemler alýnmasý zamaný gelmiþtir. Ýlaç daðýtým sisteminin devlet eli ile yapýlmasýnýn maddi bedeli toplum tarafýndan ödeniyor." Azgýn, Birliðin, modern eczacýlýðý, toplum eczacýsý kavramýný elinden geldiðince yaymaya çalýþtýðýný, ancak genel saðlýk sistemine entegre olamadýklarýný belirtti. Azgýn mesajýnda þunlarý da kaydetti: "Devletimiz ilaç ithalatý, ilaç depolama ve ilaç daðýtýmý, yani eczacýlýk yapmaya devam ediyor. Bu nedenle, mesleði yenileyecek, zamana uyduracak mevzuat deðiþikliði ve idari reformlar yapmaya fýrsat bulamýyor. Bu durum sürdürülebilir deðildir. Hükümet artýk bunun farkýndadýr ve ilaç daðýtýmýnýn eczaneler tarafýndan yapýlmasý kararýný almýþtýr; ancak bir türlü altyapýyý tamamlayýp uygulamaya geçememiþtir. Mesleðimizin verdiði bilinç ve inançla, böyle bir günde halkýmýzýn en iyi idareye, kaliteli yaþama layýk olduðunu vurgular, bu amaca ulaþmak için bize düþen görevleri yerine getireceðimizi bir kez daha vurgulamak isteriz." yapmalarýna raðmen özeleþtiri yapmaya cesaret edemeyenler, elbette görev deðiþimini de yapamamýþlardý. Cumhurbaþkanlýðý ný da kaybettikten sonra, belki yaparlar diye bekleyenler de ruhani baþkan ýn partisini silkip atmasý ile bir kere daha hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Þimdilerde... Görevlendirdikleri tetikçileri, gazete köþelerinde ve televizyonlarda bas bas baðýrýyorlar, seçmen bilinçsiz miþ, çýkarcý ymiþ, intikam cýymýþ ve anlamamýþ mýþ... Oysa yýlý sonunda da, 2004 Referandumu nda da, 2005 seçimlerinde de, kendilerine oy verenler ayni seçmen deðil miydi? Ne oldu da... Ayni seçmen, 2009 ve 2010 da terk ettiklerine geri döndü? Aklý olan parti yöneticileri cesaretle bu soruya cevap ararlar. Ne oldu da sonu yapýlan seçimlerle hükümetten giden ve 2005 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde kazanamayan UBP, bitmiþ ve tükenmiþ zannedilirken, sadece 5-6 yýl sonra, 26 milletvekili tek baþýna hükümet olmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkanlýðý seçimini de ilk turda kazanmýþtýr. UBP nin hiç bir ciddi uðraþ vermesi gerekmeden, hiçbir plan ve proje ortaya koymadan bu baþarýyý elde etmesi... CTP liler bilmeli ve kabul etmelidir ki, bu CTP yöneticileri ve M.A.Talat ýn müthiþ bir eseridir. Neden mi... Nedeni gayet basittir. Koltuða oturur oturmaz... Devlet olanaklarý has bahçe ye çevrilerek önlerine sürülen mey in sarhoþluðuna erken kapýldýlar... Bardaklara bir bir daha, hýsým akrabalara da, yandaþlara da derken, o daðýtým ve paylaþým sarhoþluðunda ne ilke kaldý ne inaç ne de mücadele azmi. Kendilerine sunulanlarýn karþýlýðý olarak... Seçim meydanlarýnda halka verdikleri söz gereði, Kýbrýs sorununu çözme ve AB ye üyelik yolunda Kýbrýslý Türkler in çýkarlarý için uðraþacaklarýna, Türkiye nin önünü açma yolunda Türkiye nin çýkarlarý için uðraþtýlar. Önlerine konan Tc menþeli paket lerin ve protokol larýn altýna imzalarla, kendi eski deyimleriyle sorma gir hanýna çevirdiler dedikleri bu ülkeyi yavru Türkiye yaptýlar. Yetmedi, paketleri ve protokollarý sahiplenerek, karþý çýkan ve eleþtiren toplumun bütün kesimleri ile de kavga ettiler. Üstelik... Bu iþleri, en becerdikleri þey olan entrika ve komplo iþlerinin ustalarýný partiden devlete taþýyarak, onlara yaptýrdýlar, onlarla memleket idare etmeye çalýþtýlar. Baksanýza... Hala daha ne hesaplar yapýyorlar... D.Eroðlu Cumhurbaþkaný olmuþ da UBP de kim baþkan olacakmýþ, birbirlerini yiyeceklermiþ, istifalar olacakmýþ, UBP bölünecekmiþ, miþ miþ miþ...da, kendileri 15 milletvekili ile tekrar en büyük parti olacaklarmýþ da hükümet i kendileri kuracaklarmýþ da... Oysa... Onlar rüya görüp, gördükleri rüyalara inana dursunlar... Müthiþ baþarýlarýnýn sonucu olarak... Denktaþ-Eroðlu kavgasýný ve UBP- DP düþmanlýðýný bitirdiklerini, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde baþlayan ittifakýn, Yerel Yönetimler seçimlerinde de devam edeceðini, hükümeti de UBP ve DP nin birlikte kuracaklarýný hala daha fark edecekler... ANKARA'DA KÜRT ANNELERÝ MUHATAP ALAN OLMADI Türkiye'nin çeþitli illerinden Pazar günü Ankara'ya gittiler ve Abdi Ýpekçi Parký'nda çadýr kurup oturma eylemi baþlattýlar. 'Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi' üyesi 200 kadýndan söz ediyoruz. Ankara'da muhatap bulamayýnca eylemlerine son veren annelerden. Ankara'nýn Kürt annelerin sesini duymadý bile. Çünkü Ankara Deniz Baykal ile yatýyor, Deniz Baykal ile kalkýyordu son günlerde. Görüþme talep ettikleri Genelkurmay, Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk'tan yanýt bile almadýlar. "Bu durum kimsenin umrunda deðil. Görüþmeyi bile kabul etmeyenler Kürt sorununu nasýl çözecekler?" diye sormakta haklý deðiller mi þimdi? Koskoca TBMM'den onlarý sadece BDP milletvekillerinin ziyaret etmesi ne kadar ayýp deðil mi? Týpký Kýbrýs sorununun bittiðini düþündüðü gibi, Ankara Kürt sorununun da bittiðini mi düþünüyor acaba? ÖPÜÞMEYE HAZIR UBP ile DP arasýndaki iplerin kopmasýndan sonra, pusuya yatan Turgay Avcý'ya gün doðmuþ yine... Daha önce CTP'yle öpüþmüþtü, þimdi bir de UBP'yle öpüþür herhalde! ÖMRÜ 6 AYLIK Serdar Denktaþ, þimdi kurulacak olan koalisyonun ömrünün 6 aylýk olacaðýný söylüyor. Nerden biliyor? Allahtan ümit kesilmez ki... TAKSÝM BAYRAÐI Taþýnmaz Mal Komisyonu'na Rum akýný varmýþ kiþi kuyruða girmiþ. Galiba kimsenin artýk birleþik Kýbrýs umudu kalmamýþ... Herkes taksim bayraðýný çekmiþ... RESMÝYE HANIM Milletvekilliði ara seçiminde UBP'nin Maðusa'daki adayý Resmiye Canaltay... Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var. Derviþ Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný baþkasýna kaptýrýr mý? MÜLTECÝ KKTC üzerinden güneye mülteci kaçýrýlýyormuþ... Allah Allah, sanki bu da yeni bir þey mi? Týrnak... "Talat ve Soyer ekibinin çözüme ihanetinin affedilmesini kimse beklemesin. Talat ve CTP'yi yöneten kadroyu affetmek mümkün deðildir. Kýbrýs Türkü; ekonomik açýdan, sosyal güvenlik ve sosyal adalet açýsýndan, kimliðini yitirme riskinin yüksekliði açýsýndan tarihin en kötü pozisyonundadýr..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "KKTC'de kulislere, UBP çevrelerinden hep, 'DP ile koalisyona girersek, AKP'yi karþýmýza alýrýz' söylemi yayýlýyor. Bunu bizzat Hasan Taçoy'un aðzýndan duyduðumu da daha önce aktarmýþtým. Yine DP çevrelerinde, Hüseyin Özgürgün'ün, 'DP ile koalisyon olasýlýðýný gündemimizden çýkarýn' dediði 'öfkeyle' konuþuluyor." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) "Olay gerçek olsun, ya da olmasýn bir siyasal parti liderinin bu tür bir aþaðýlýk yöntemle safdýþý býrakýlmasý giriþimi Türkiye'de iþlerin nereye doðru gittiðini gösteriyor..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Siyasetin yatak odasý da Kennedy'den Clinton'a, Mitterand'dan Sarkozi'ye, Prens Charles'dan Menderes'e kadar renkli bir çeþitlilik gösteriyor. Mesela, Marilyn Monroe'nun Kennedy'ye söylediði 'Happy Birthday Mr President' þarkýsý, dünyanýn ta öbür ucunda yarým asýrdýr, hala akýllarda." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK DP ile hükümet kuruldu kurulacak derken, ipler dün akþam son anda koptu galiba... Gün boyu Serdar Denktaþ ile yaptýðý temaslardan sonra hükümeti bugün Eroðlu'na sunabileceðini açýklayan Ýrsen Küçük, her iki partinin de kendi yetkili kurullarýnda geceleyin yaptýklarý toplantýlarýn ardýndan umutsuzluða düþtü. DP 3 bakanlýk talep etmiþ, kendileri ise 2 bakanlýkta diretmiþ... DP ile temaslarýný bugün de sürdüreceklerini söyleyen Ýrsen Küçük, "ÖRP'yle de, TDP'yle de görüþmeye hazýrýz" diyerek, böylelikle diðer partilere de yeþil ýþýðý yakmýþ... Kukla bir hükümet olsa da, onu kurmak kolay olmuyor anlaþýlan...

7 14 Mayýs 2010 Cuma KAYIP GENÇ SERDAL ÝNCE BULUNDU Polis, kayýp olan 17 yaþýndaki Serdal Ýnce'nin bulunduðunu açýkladý. Polis dün yaptýðý açýklamada, 17 yaþýndaki Aðýrdaðlý Serdal Ýnce isimli erkek çocuðunun 11 Mayýs'tan beri kayýp olduðunu bildirmiþti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan akþam saatlerinde yapýlan açýklamada ise Ýnce'nin bulunduðu belirtildi. BALIKESÝR, HASPOLAT VE GEÇÝTKALE'DE YANGIN Polis, önceki gün, Balýkesir, Haspolat ve Geçitkale'de farklý saatlerde meydana gelen yangýnlarda 29 rulo balya, 5 dönüm biçilmemiþ arpa, 25 kalýp tahtasý tamamen, 25 kalýp tahtasýnýn ise kýsmen yandýðýný açýkladý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, Balýkesir'de Adnan Gözügüzelli'ye ait 29 rulo balya; Geçitkale'de Ahmet Özçelik'e ait 25 kalýp tahtasýnýn tamamen 25'inin ise kýsmen, Haspolat'ta Elmas Eryaman'a ait 5 dönüm arpanýn yanmasýna neden olan yangýn henüz tespit edilemeyen bir nedenle çýktý. Yangýnlarýn daha fazla büyümeden itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüðü ve olaylarla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. MESARYA KÖYLERÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Elektrik Kurumu'nun Lefkoþa orta gerilim þebekesinde yapacaðý çalýþmalar nedeniyle bugün bazý Mesarya köylerinde elektrikler 5 saat kesik olacak. Elektrik Kurumu Lefkoþa Bölge Amiri Yücem Özgener'in açýklamasýna göre, saatleri arasýnda Deðirmenlik, Haspolat, Haspolat Sanayi Bölgesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Demirhan'ýn bir bölümü, Minareliköy, Kýrklar, Gaziler ve Ercan Havalimaný'nýn bir bölümüyle civardaki su motorlarý ve tesisleri kesintiden etkilenecek. BARAKA: POLÝSÝN GECE KULÜBÜ OPERASYONU GÖSTERMELÝK Baraka Kültür Merkezi, polisin bir gece kulübüne düzenlediði operasyonun "göstermelik" olduðunu iddia etti. Baraka Kültür Merkezi'nden geçen hafta içerisinde basýnda yer alan bir gece kulübüne düzenlenen "baskýnda" bir kiþinin fuhuþtan kar elde etmek ve bir kiþinin de fuhuþ suçundan tutuklandýðý haberi üzerine yapýlan açýklamada, "Ülkemizdeki gece kulüplerinde kadýn bedeninin pazarlandýðýný saðýr sultan bile duymuþ durumdadýr" ifadelerine yer verildi. Gece kulüpleri üzerinde dönen rant çatýþmalarýnýn, tüm yurdu sardýðý iddia edilen açýklamada, "Böyle bir durumda polisin düzenlediði göstermelik operasyon ve basýna verdiði haber, halkýmýzla dalga geçildiði hissiyatýný yaratmaktan öteye geçememektedir" denildi. Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Olmasý gereken nihayet oluyor.. Daha önce de yazmýþtým.. Ýrsen Küçük, hakký olaný aldý ve UBP'ye Baþkan oldu.. Böylelikle, kurulacak hükümetin de Baþbakaný oluyor.. Hem de kurulacak hükümet'te DP de yer alarak.. Derviþ Bey'in Cumhurbaþkaný seçimleri vesile oldu.. Yakýnlaþan iki parti, UBP ve DP artýk içiçe oluyor.. Bu içiçelik umalým ki uzun vadeli de olsun.. O kadar uzun vadeli olsun ki, tencere tekerlenip kapaðýný bulsun... DP'nin kurulduðu günleri hatýrlayýn.. Kuruluþ gekçelerini aklýnýza getirin.. Þahsi kaprisler haricinde bir neden var mýydý?.. Derviþ Eroðlu'nun UBP içindeki yükseliþi Denktaþ'ý korkutmuþtu.. Hiç ortada fol yok yumurta yokken Denktaþ-Eroðlu kavgasý çýkmýþtý.. Serdar ve Denktaþ'a yakýn milletvekilleri "UBP'yi düzeltmek" için yola çýkmýþ.. Parti disiplin kurulu da onlarý "düzeltmiþti".. Baba Denktaþ'ýn istediði olmuþ ve saðda iki parti doðmuþtu.. Derviþ Bey Saray'a gidince bakýn neler görüyoruz þimdi.. Önce beklenmedik bir þekilde Derviþ Bey'in Saray'a çýkmasýna yardýmcý olundu.. DP, hem de karþýlýk beklemeden veya hiçbir garanti almadan UBP'ye destek oldu.. Yani Derviþ Bey'in Cumhurbaþkaný olmasýna destek verdi.. Oldu ki, UBP Derviþ Bey'den arýnsýn.. "Hükümet olun size dýþtan destek olalým" dendi.. Ýlk defa bir parti pazarlýk bile yapmýyor, hükümete destek olmaya razý oluyordu.. Tek istekleri ellerindeki belediye baþkanlýklarýný muhafaza etmek.. Ancak bunda da muvaffak olamayacaklarý anlaþýlýyor.. Zaten Cemal Bulutoðullarý kýsa bir müddet önce UBP'ye geçerken DP'ye çalým atýldý.. Serdar iþin baþýnda, en azýndan yerel seçimlere kadar hükümet dýþýnda kalalým dedi.. Seçimlerden sonra koalisyon olsun, DP yýpranmasýn istiyordu.. Kim akýl etmiþse etmiþ, bu isteði de olmadý Serdar Bey'in.. Kendisine iki bakanlýk verilerek eli taþýn altýna sokuldu.. Bu plan da Erdoðan'a mý ait bilemem de durum açýk.. Derviþ Bey Saray'da ve masada nasýl davranacaðý kendisine dikte ettirilirken.. Serdar da hükümete sokularak dýþarýdan "KKTC ilelebet yaþasýn" dedirtilmemeye uðraþýlýyor.. Þimdi ben dört gözle 26 Mayýs'ý bekleyeceðim.. Serdar Denktaþ'ýn Planý... Derviþ Bey, iki devletli çözüm diyerek saðýn büyük desteði ile Cumhurbaþkaný oldu.. Denktaþ ile beraber hem DP, hem MAP ve hem de tüm o destek veren dernekler.. Karadenizliler olsun, Hataylýlar olsun ne yapacak merak ediyorum.. "Talat kazanýrsa devlet yok olur" diyenler nasýl tavýr alacak merak ediyorum.. Çünkü Derviþ Bey ilan etti "Talat'ýn býraktýðý yerden devam" dedi.. "Tek egemenlik ve tek temsiliyet" dedi... Geçen gün de apar topar Ankara'ya çaðrýldý.. Yani hakaret babýnda "çaðrýldý" demiyorum da öyle bir program olduðunu duymamýþtýk.. Atla gel denir gideriz.. Çek git derler döneriz.. Bu geçmiþte de böyleydi þimdi de farklý olmayacak.. Dünkü basýnda okuduk.. Ýrsen Küçük hükümeti hayata geçer geçmez alcaðý tedbirler çok acý gelecek bize.. KÝT'lerde tedbir istenirmiþ.. ETÝ ve Denizcilik Þirketi kapatýlsýnmýþ.. Cypfruvex'ten el çekilsinmiþ.. Kooperatif Merkez Bankasý yeniden yapýlandýrýlsýnmýþ.. DAÜ yoluna sokulsunmuþ.. KTHY yeniden yapýlandýrýlsýn hem de THY ile iþbirliði çerçevesinde.. Ne demek isteniyorsa, ben bunu anlamadým.. THY ortakken bunu bozanlar, þimdi nasýl yapacak bu iþi?.. Kamu bankalarýndaki 14.ncü maaþlar... Ýhtiyat Sandýðýna yatýrýlan yüksek kesintiler.. Kamuya personel alýmý.. Sendikalarýn grev haklarý.. Ýþiniz çok zor Ýrsan Bey kardeþim.. Bütün bunlarý yapmana imkan yok.. Ama çok da merak etme.. Ben kendimi bildim bileli bunlar hep yazýlýr.. Bunlarý yapacaðýz diye hep söz veririz.. Herhalde yapmýyoruz ki ayný tedbirler yine yazýlmýþ.. Geçmiþte de yazdýk söyledik.. Türkiye kendine göre bir strateji tespit etti.. AB'ye yürürken Kýbrýs'ta çözümü geciktirmeyi uygun buluyor.. Biz Kýbrýs Türkleri bu durumda neyi nasýl yapacaðýz?.. Neyi nasýl yapýp da toplumsal kimliðimizi muhafaza edeceðiz?.. Kýbrýs bizim vatanýmýz ve onsuz olamýyacaðýz.. Olabilecek bir çözüme kavuþmazsak da bu geciktirmeler bize pahalýya patlayacak.. Bunlara kafa yormamýz lazým.. Yoksa yok olur gideriz.. Hepinize mutlu günler.. Uçak kazasýndan kurtulan "mucize" çocuðun saðlýðý iyi Libya'nýn baþkenti Trablus'ta meydana gelen uçak kazasýndan kurtulan tek kiþi olan Hollandalý "mucize" çocuðun durumunun iyi olduðu bildirildi. Çocuðun tedavi edildiði hastanenin pediatri bölümü baþkaný Dr. Hameda El Saheli, bacaklarýnda kýrýlma nedeniyle ameliyat edilen 10 yaþýndaki erkek çocuðun solunum sisteminin normale döndüðünü, hayati organlarýnýn zarar görmediðini söyledi. Libya'nýn resmi haber ajansý da 10 yaþýndaki çocuðun adýnýn Ruben van Ashout olduðunu duyurdu. Bu arada, Hollanda'da yayýmlanan bir gazete, çocuðun 9 yaþýndaki "Ruben van Assouw" olmasýnýn muhtemel olduðunu yazdý. Gazete, anneanne An van de Sande'nin, Ruben'in ailesiyle Güney Afrika'da yaþadýðýný söylediðini belirtti. Güney Afrika'nýn Johannesburg kentinden havalanan Libya'nýn Afrikiyah Hava Yollarýna ait Airbus tipi uçak, dün sabah Trablus'taki havaalanýna inerken düþmüþtü. Kazada ölen 103 kiþinin çoðunun Hollandalý olduðu bildirilmiþti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BEN KABÝNEYE GÝRMEM, BALIÐA GÝDERÝM Bizim Mandra OZANKÖY BAÞKA BÝR MEMLEKETTE MÝ? Gazetemizi telefonla arayan Ozanköylü bir bayan vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Ben Ozanköy'den arýyorum. Geçenlerde köþenizde "Kýbrýslýlýða su selasý" baþlýklý bir yazý okudum. Aynen katýldýðýmý söylemek istiyoýrum. Ancak biraz daha ilave yapacaðým. Gazeteciler konu ararlarsa Ozanköy'e gelsinler. Herþey yarým yamalak... Doðru dürüst yapýlan hiçbir þey yok.anayol berbattý. Kazdýlar, yapmaya baþladýlar. Bir de ne görelim... Çukurlarý geniþletip asfalt yamalama yaptýlar. Herhalde ileride bütününü dökecek düþüncesiyle bekledik. Umut ettik yani... Hakikaten de gelip döktüler ama nasýl... Yolun geniþliði beþ metre... Ýki taraftan da birer buçuk metre asfaltlamadýlar. Sadece orta kýsma iki metre geniþliðinde bir asflat döktüler... Geriye kalan üç metrenin de döküleceðini düþünürken Cuma günü gelip yollarý çizdiler.. Ýþaretlediler yani.. Toprak yollar hiç yapýlmadý. Yamalayýp yamalayýp göz boyamaya çalýþtýlar. Süslediler ve bizi ahmak yerine koydular. Hepimiz de býkýp usandýk. Belediye bize hizmet vermez, sadece bizden alýr... Son zamanlarda meydana gelen hýrsýzlýklara bakýn isterseniz, büyük çoðunluðu bizim bölgedendir. Aldý baþýný gidiyor. Sanki de biz baþka bir memleketteyiz..." HATA MODEM ÜRETÝCÝSÝ FÝRMADADIR 11Mayýs günü köþemizde yayýnlanan þikayetle ilgili olarak Kuzey Kýbrýs Turkcell bir açýklama gönderdi. Gönderilen açýklama aynen þöyle: "11 Mayýs 2010 tarihli 'Gör Duy Konuþ' adlý köþenizde yayýnlanan bir okuyucunun 3G kurulumu için bilgisayarýnda açýlan bir ekranda; üst köþede KIBRIS yerine KIRIS yazýldýðý ile ilgili geri bildirimi konusundaki Kuzey Kýbrýs Turkcell'in teknik açýklamasý aþaðýdaki gibidir. Ýlgili ekrandaki kelime hatasý (KIBRIS yerine KIRIS yazýlmýþ) sadece Windows 7 için hazýrlanan yeni sürücülerde görülmektedir. Microsoft'un son iþletim sistemi olan Windows 7 için hazýrlanan yeni sürücülerde oluþan bu hata sadece Windows 7 iþletim sistemi olan bilgisayarlarda görülmektedir. Sorun ile ilgili olarak modem üreticisi olan firma ile temasa geçilmiþtir ve en kýsa sürede hatalý ekran görüntüsü giderilecektir. Windows XP ve önceki iþletim sistemini kullanan bilgisayarlarda bu sorunla karþýlaþýlmamaktadýr." TALAT GÝRNE'DEN ADAY OLSUN... Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Ben CTP'nin bölgemizdeki iki numaralý üyesiydim. CTP'nin o günlerde eti ne, budu neydi? Çocuðumuz gibi büyüttük biz onu... Onun uðruna anamýzdan emdiðimiz süt burnumuzdan geldi. Bir ara ülkeden bile kaçtýk... Ama kimsenin partimizin ýrzýna geçmesine müsaade etmedik. Ta ki Talat ve ekibine kadar. Partiyi ele geçirir geçirmez ilk darbeyi vurdular... Çýkarlarý uðruna ne ilke býraktýlar, ne de evimizde hala sakladýðýmýz rengi kýrmýzý olan bayraklarý.. Gökkuþaðýna döndük... Talat ve ekibinin partimizin anasýný aðlatmasýndan sonra, sermaye zevkle yaptý bu iþi... Yýllardýr beklediði fýrsat partiyi eline geçirenler tarafýndan kendisine sunuldu... Onun için Talat bir daha CTP çatýsý altýnda siyaset yapmayacaðým falan demesin... Onun gücü nedir ki? Ben ona hodri meydan diyorum sýkýysa Girne'de belediye baþkanlýðýna aday olsun... Görelim gücünü... Yüzde beþi geçerse namerdim!" Yaklaþan belediye seçimleri dolayýsýyle baþkent Lefkoþa'nýn her yerinde bir imar faaliyeti yaþanýrken, halkýn da bu durumdan memnun mesut olduðu gözlemlenmektedir. Beþ yýlda bir de olsa, Lefkoþa yoðun bir temizlik, dað yollarýndan bile beter olan yollarý ise asfalt görmektedir. Ne var ki asfalt çalýþmalarý ana caddelerde yoðunlaþýrken, birçok tali yolun da kelimenin tam anlamýyla iflâs ettiði görülür. Sokaktaki adam asfaltlanan belli yerlere bakarak "Buna da þükür" diye kendi kendine söylenir.

8 8 14 Mayýs 2010 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Hür Ýþ Lefkoþa Park Sosyal Konutlarý On binin üzerinde tamamlanmýþ veya yarý tamamlanmýþ konut fazlamýz varken, Lefkoþa Belediyesinden sonra Hür Ýþ Federasyonu da, güya üyeleri için sosyal konut iþine girdi. Yüzmilyonlarca dolar deðerindeki yere gömülü varlýklarýn ekonomimize kazandýrýlmasý ve bunlarý yapanlarýn da ekonomik sýkýntýlardan kurtarýlmasý yerine, baþka sosyal konut projelerine izin verilmesi bence iþbilmezliðin daniskasýdýr. Üstelik Hür Ýþ'in anlaþtýðý þirket tarihinde ve 150 bin Tl sermaye ile kurulan Yap - El Enterprises Ltd'dir. Bu þirketin bugüne kadar gerek KKTC'nde gerekse baþka bir ülkede yaptýðý benzer iþler var mý? Bu konuda Hür Ýþ'e referans gösterdi mi? Milyonlarca euro deðerinde bir ihaleyi alan bu þirketin taahütlerini yerine getirememesi durumunda bugün sayýlarý yüzlerce ve içlerinde yabancýlarýn da olduðu konutzedelere yeni konutzedeler eklenmeyecek mi? Müteahhitler Birliði bu konuda ne düþünmektedir? Yukarýda cevaplanmasý gereken sorulara ilâveten, Hür Ýþ'le ilgili þirket arasýnda yapýlan sözleþmeyi de incelediðimiz zaman, ihaleyi alan þirket lehine ve bu projeden konut alacaklar aleyhine olabilecek birçok madde vardýr. Bu maddelerin bazýlarýný burada irdelemeye çalýþacaðým. Madde 4(12)- Ýþbu sözleþmenin eki olan iþ programýný sonlandýrma tarihinde en fazla 2 ay gecikme süresi olacaktýr. Ýnþaatýn baþlamasýný müteakip en geç 36+2 ayda konutlar projelerine uygun olarak hak sahiplerine teslim edilecektir. Projenin hazýrlanmasý ile birlikte 4 yýla yakýn bir zamanda inþaatlar tamamlanacaktýr. Müteaahhit bu zaman zarfýnda Hür Ýþ üyelerinin ödemeleri gereken meblâðlarýn çok büyük bölümünü ödenmiþ olacaðý için inþaatlarý yarým býrakýrsa, Hür Ýþ üyelerini nasýl tazmin ettirecektir? Madde 4(21)- Müteaahhit inþaatlarý süresinden önce bitirirse, Hür Ýþ teslimatýn yapýldýðý tarihte teslimat ödemesi olarak adlandýrýlan bedeli teslim aldýðý tarihte ödemekle yükümlü olacaktýr. Ayrýca müteaahite erken teslim primi olarak daireler için 550 euro, villalar içinse 750 euro ekstra ödeyecektir. Ancak müteaahhit inþaatlarý geç bitirirse ona bir yaptýrým bu maddede yoktur. Madde 4(22)- Kaba inþaatlarýn tamamlandýðý tarihte Hür Ýþ tarafýndan çekilecek kura ile hak sahiplerinin hangi konuta sahip olacaðý belirlenecektir. Ancak villalardan 12 ve dairelerden de 12 adet müteaahitin kontenjanýnda olup kura çekimine tabi olmayacaktýr. Hür Ýþ yönetim kurulunun 12 kiþiden oluþtuðunu düþünürsek kuraya tabi olmayacak bu 12 þer villa ve daire yönetim kurulu üyelerine kurasýz verilecek demektir. Eðer bu daire ve villalar müteaahitin tasarufunda býrakýlýrsa, müteaahit bunlarý Hür Ýþ üyeleri dýþýnda olanlara da satma hakkýna sahip olacaðý için, proje sosyal konut projesi olmaktan çýkacaktýr. Bu durumda madde 5(3) tahtýnda Hür Ýþ sosyal konut projesidir diye devletten kullanýlacak malzemeler için gümrük vergisi, stopaj, fonlar ve KDV muafiyeti saðlarsa müteaahit de bundan faydalanacaðý için haksýz kazanç saðlayacaktýr. Eðer bu muafiyetler saðlanýrsa bunun sözleþmedeki konut fiyatlarýna yansýtýlmasý gerektiði sözleþmede yoktur. Madde 5(4)- Hür Ýþ Federasyonu iþ bu sözleþme ile yapacaðý tüm projeleri ile ilgili Yap - El Enterprises Ltd ile münhasýran anlaþmýþtýr. Hür Ýþ'in bir emekçi federasyonu olduðu ve iþveren olmadýðý bilinciyle, Hür Ýþ ileriki dönemlerde yapmasý muhtemel baþka sosyal konut projelerini, üyelerinin haklarýný korumak doðrultusunda ihale yöntemi ve/veya kýyaslama ve/veya pazarlýk yöntemleri ile deðil de, þimdiden ilerideki dönemlerdeki tüm projelerini sözleþmedeki konu þirket ile yapmayý niye taahhüt ediyor? Yukarýdaki maddeler gibi daha birçok madde iþçinin konutlara hak sahibi olduktan sonra haklarýný korumamaktadýr. Bir emekçi federasyonunun üyelerini %100 korumayan bir sözleþmeye imza koymasý kabul edilemezdir. Bundan dolayý Hür Ýþ'e baðlý sendika yönetici ve üyeleri yapýlan sosyal konut projesi ile ilgili gözlerini dört açmalýdýrlar. Devletin ilgili birimleri ile müteaahitler Birliði de, sadece Hür Ýþ'in projesinde deðil, benzer tüm projelerde vatandaþýnýn haklarýný gözetecek önlemleri almalýdýrlar. Kanser hastalarý ile böbrek hastalarý 'engelli' sayýlamazmýþ Derviþ Eroðlu, 1975'te 3-4 engellinin istihdamýyla baþlayan devletin engellilere sahip çýkma sürecinde bugünlere ulaþýldýðýný belirterek, ne kadar iyi yapýlsa da yasa ve tüzüklerin yenilenmesi gerektiðini ifade etti. Eroðlu, Engelliler Haftasý nedeniyle dün Derviþ Yücetürk ile Mustafa Çelik baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Engelliler Federasyonu ve Kýbrýs Türk Ortopedik Özgürlüler Derneði yöneticilerini birlikte kabul etti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, ne kadar iyi yapýlýrsa yapýlsýn yasalarýn zamanla yenilenmesi gerekliliði üzerinde durarak, 1993'te geçirilen yasa ve yasaya baðýlý tüzüklerde iyileþtirme yapýlmasý konusunda hükümeti uyaracaðýný söyledi. Eroðlu, kendisinin hükümette olmadýðý 1994'te özürlülerle ilgili yasaya eklenen bir bölümün engellileri rahatsýz ettiðini gördüðünü ifade ederek, bu konuda gerekli düzenlemenin yapýlmasýný saðlamaya çalýþacaðýný belirtti. YÜCETURK Kýbrýs Türk Engelliler Federasyonu Genel Baþkaný Derviþ Yücetürk engellilerin çözüm bekleyen ve 12 maddede toplanan istemlerini içeren bir metni de sunduðu görüþmede, baþbakanlýðý dönemlerinde engellilere olumlu yaklaþým, tüm yardýmlarý ve desteði nedeniyle Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na bir de plaket takdim etti. 1975'te kendisiyle birlikte 4 özürlünün istihdamýyla baþlayan süreçte bugün 568 özürlü istihdamýyla 3 bin 500 özürlünün nakdi yardým almasý noktasýna gelindiðini anlatan Yücetürk, bugün itibarýyla KKTC'de 6 engelli eðitim merkezi, 1 Görme Engelliler Eðitim Merkezi, bir 18 Yaþ Üstü Rehabilitasyon Merkezi'ne sahip olunduðuna dikkat çekti. Derviþ Yücetürk, özürlülerle ilgili olarak daha neler yapýlabileceði konusu üzerinde durduklarýný, istemlerini de bu çerçevede hazýrladýklarýný belirterek, 1994'te dönemin hükümetinin Özürlüler Yasasý'na eklediði "Özgürlüler ve diðerleri" ibaresiyle özürlü olmayanlarýn da özürlüler gibi kabul edilmesine neden olduðunu söyledi. Bu konuda gerekli düzenlemenin yapýlmasýný isteyen Yücetürk, düzenlemenin yapýlmasýyla bugün 4 bin 135 olduðu söylenen engelli sayýsýnýn gerçek rakam olan 2 bin 500'e ineceðini, çünkü yasanýn bu haliyle engelliler dýþýnda kanser, böbrek hastalarýný da "engelli" gibi kabul ettiðini anlattý.

9 14 Mayýs 2010 Cuma 9 Tünel ALINTI CENNET VATAN BANA KALSIN DÝYENLER "Bedelli" askerlik meselesinin içerdiði talep sakat. Bak, daha harp olup olmadýðý bile netleþememiþ bir çatýþmada ölmek istememeni anlarým, ama harbiden "eþitsizlik" talep etmeni anlamýyorum. Ne yani, paran var diye yaþamak senin hakkýn oluyor da, bedelli parasý biriktiremeyenin caný patlýcan mý? Bu kadar dirayetin varsa, talebini insani bir mevziye çek. Sýkýysa, "Kimse askere gitmesin, ne Burak, ne Emre, ne Suat, ne Murteza" de. Bedelli diye tutturacaðýna askere alýnmanýn bir erkeðin hayatýna verdiði zarardan bahset. "Yok parasý neyse vereyim, baþkasý þehit olsun, baþkasý cennete gitsin, cennet vatan bana kalsýn" diyorsan. Kusura bakma. Yok öyle yaðma. NÝHAL BENGÝSU KARACA (haberturk.com) DÝPNOT UBP-DP koalisyonu en son 2001 yýlýnda TKP'yi ortaklýktan atarak kurulmuþtu. BENDEN KOLAY KOLAY KURTULAMAZSINIZ ARÞÝV 3 NÝSAN, 2009 Diadem Ltd. ortaklarý bankaya borçlarýnýn abartýldýðýný ve 32 trilyon olmadýðýný açýkladý, ancak ne kadar borçlarý olduðunu açýklamadý... Gözden kaçmayanlar... BU NE PERHÝZ, BU NE KOMPLO TURÞUSU Deniz Baykal'ýn CHP Genel Baþkanlýðý'ndan istifa etmesine neden olan görüntülerle ilgili soruþturma baþlatýldý. Ancak, görüntülerin internet sitelerinde yayýnlanmasýndan sonra savcýlýða suç duyurusunda bulunan Baykal savcýlýðýn görüntülerin çekildiði mekana iliþkin bilgi talebini reddettiði söyleniyor. Baykal, suç duyurusunda bulunurken görüntüleri kimin çektiðinin saptanmasýný talep etmiþti. Sen mekânýn adresini bile vermezsen, kim neyi bulacak? Daha görüntülerin yüklendiði yer bile tesbit edilememiþ... Bu ne perhiz bu ne komplo turþusu... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ 'Kutsal mabetlerimizden Selimiye Camisi'ne Yunan ve AB bayraklarýnýn asýlmasý kabul edilemez bir eylemdir' Hüseyin ALASYA Aklýnýzda bulunsun Tek doz kahve bol Omega 3 Doðru beslenme, sadece vücudun deðil beynin de daha saðlýklý iþlemesini saðlýyor. Beyin hücrelerinin aralarýnda mesaj iletmek ve böylece konstrasyonu güçlendirmek için oksijene de ihtiyacý vardýr. Bu nedenle sýk sýk açýk havaya çýkmak önemlidir. Protein yönünden zengin yiyecekler, "mutluluk hormonu" olarak bilinen dopamin salgýlanmasýný artýrýr ve morali düzeltir. Günde 3 kez ayný saatlerde düzenli yemek yemek de konsantrasyonu artýrýr. Kahve de doðru miktarda içildiðinde beyin aktiviteleri için faydalýdýr. Kahve, beynin daha hýzlý çalýþmasýna yardým eder. Bunun için tek doz espresso yeterli olur. "Partide bütünlüðü saðlayacak ve partinin çizgisini bozmayacak bir aday çýkarsa tamam. Ama parti sahipsiz kalýrsa görevden kaçmam." Deniz BAYKAL Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... MURAT KANATLI'YA GÖRE AFRÝKA HARÝÇ Murat Kanatlý KTÖS ve Baraka Kültür Merkezi dýþýnda kendilerine destek verilmediðini söyleyip duruyor. En büyük desteði gazetemiz "Afrika"dan gördüðünü söylemeye dili mi varmýyor, anlayamadýk. Kimseden 'isyanýmýz iþgale' sloganýna sahip çýkmasýný beklemediðini söylüyor bir de. Ýþte burada duralým. Duralým da bir zahmet aynaya bakalým. Yoksa sen yalnýzlar rýhtýmýnda "iþgale karþý tek adam"ý oynamak hevesinde misin Murat kardeþ. Film mi çeviriyoruz? New York Times ýn eski Ortadoðu þefi Stephen Kinzer The Guardian da yazdý: Baykal ýn Türk siyasetinden çekilmesi, kutlanacak bir geliþme Türkiye'deki ana muhalefet partisi liderini, þimdi milletvekili olan eski sekreteriyle yarý çýplak gösteren skandal görüntüler, Türk siyasetinde olumlu bir karýþýklýk patlattý. Deniz Baykal son 10 yýlda, 1923'ten beri ülkenin hayatýna hâkim olan ordu vesayetini sürdürmek için herkesten çok gayret gösterdi. Seks kasedi ortaya çýkýnca partisinin genel baþkanlýðýndan istifa etti. Baykal'ýn istifasý, Türkiye için yeni ihtimaller doðuruyor. Türkiye bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendiriyor. Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad Türkiye'yi ziyaret etti. Rusya Devlet Baþkaný Dimitri Medvedev iki ülkenin 'stratejik ortaklýk' noktasýna vardýðýný ilan etti. Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan, Ýran'la Batý arasýndaki nükleer meselede Brezilya Devlet Baþkaný Luis Lula da Silva'yla saf tuttu; Ýranlý yetkililer bunu memnuniyetle karþýladý. Türkiye'nin potansiyelini azamiye çýkarmasý için demokrasisini geliþtirmesi gerekiyor. En dikkat çekici eksiklerinden biriyse mantýklý bir muhalefet partisinin olmamasý. Birçok laik Türk Erdoðan'ýn AKP'sine güvenmiyor ve demokrasiye ve kapitalizme baðlý, fakat Ýslami siyasetle iliþkisi olmayan bir partiye oy vermeye hevesliler. Baykal partisini böyle bir alternatife dönüþtürebilirdi, fakat bunun yerine ülkenin en yozlaþmýþ gruplarýyla ittifak kurdu. Milyonlarca Türk yeni bir liderin partiyi Avrupa yanlýsý sosyal demokrat bir parti halinde þekillendirmesini umuyor. Gerici politikalarla geçen yýllarýn Baykal'ý alaþaðý etmeye yetmemesi, bunun için esrarengiz bir video kaydýna gerek duyulmasý utanç verici. Olumlu sonuca, menfi bir yoldan ulaþýlmýþ oldu. Yine de, Baykal'ýn Türk siyasetinden çekilmesi kutlanacak bir geliþme. Mutlu bir tesadüfle, bu geç kalmýþ istifa Türklerin sandýk baþýna gitmeye hazýrlandýðý bir dönemde gerçekleþti. Reformlar savcý atamalarýnýn usulen demokratikleþtiriyor; hâkimlerin siyasi partileri kapatmasýný yasaklýyor ve 1980 darbecilerinin dokunulmazlýðýný kaldýrýyor. Türk toplumu içinde yer alan ve 'derin devlet' diye anýlan karanlýk gruplarýn sicilinde, þiddet kullanmak da var. Türkiye, hem derin siyasi deðiþim yönünde diriltici bir imkânla, hem de iç çatýþma ihtimaliyle yüz yüze kalacak. Türkiye'nin baþarýsý, dünya deðiþirken kendini yeniden keþfetmesine baðlý. Ülke 2. Dünya Savaþý sonrasýnda çok partili demokrasiye adým attý; devlet hâkimiyetindeki ekonomi fikrinin geçerliliðini yitirdiði 1980'lerde kapitalizmi kucakladý ve son 10 yýlda insan haklarý sicilini iyileþtirdi. Þimdi bir baþka atýlým þansý var. Elde edilecek baþarý, Türkiye'nin Ortadoðu ve ötesinde barýþ yapýcý bir rol üstlenme yeteneðini ciddi þekilde artýracaktýr. (11 Mayýs 2010)

10 10 14 Mayýs 2010 Cuma Nurhak Kubilay Özkýraç BAÞKA YOLU YOK KTHY, yýllardýr bu ülkenin gündeminden düþmeyen bir kurumdur... Gelmiþ geçmiþ tüm hükümetlerin çiftlik gibi kullandýðý, kötü yönettiði bir kuruluþ... Son günlerde bu kurumda yaþanan rezillikler ayyuka çýktý... Haftalar önce 137 çalýþanýnýn, TC hükümetinden gelen talimatla iþten durdurulmalarý istenmiþti... Ýsimler belirlendi, mektuplar gönderildi, ama seçim arifesinde ilgili bakan kimsenin iþten durdurulmayacaðýný açýkladý... Bu açýklamadan sonra Türkiyeli genel müdür hemen istifa etti. Gerekçesi de 137 çalýþanýn iþten durdurulmamasýydý... KTHY'de yaklaþýk 700 çalýþan bulunuyor... Bu kurumda örgütlü 2 sendika vardýr... Pilotlarýn ve bazý çalýþanlarýn örgütlü bulunduðu sendika dönem dönem ciddi çýkýþlar yapýyor... Hava-Sen çalýþanlarýn özlük haklarýyla ilgili mücadele verirken sürekli ve bilinçli olarak KTHY'nin özelleþtirilmesi konusunu gündeme getiriyor... Bu düþünce tamamen yanlýþ ve kurumun özelleþtirilmesine destek gibi duruyor... TC hükümetinin dayattýðý ekonomik paketlerde KTHY'nin özelleþtirilmesi ýsrarla vurgulanýyor... Yani TC hükümeti KTHY'nin özelleþtirilmesi dýþýnda hiçbir çözümü kabul etmiyor... Bir bakýyoruz, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Taçoy bu kurumun çok kötü durumda olduðunu söylüyor... Diðer tarafta Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Tokel ise kurumun yeniden yapýlandýrýlacaðýný açýklýyor... Anlaþýlan o ki hükümet içinde de görüþ ayrýlýklarý var... Ancak bilinen bir gerçek var ki, TC'nin dayatma paketleri KTHY'nin özelleþtirme sürecine girdiðini gösteriyor... KTHY çok yakýn bir zamanda TC sermayesiyle birlikte buradaki yeni yetme sermayeye peþkeþ çekilecektir... Belki de bu anlaþmalar imzalanmýþ ve uygun zemin yaratýlana kadar bekletilmektedir... Peki bu konuda çalýþanlar ve havayollarýnda örgütlü bulunan sendikalar ne yapmalýdýr? Yapacaklarý tek þey çalýþanlarý mücadeleye hazýrlamak ve diðer sendikalarla birlikte mücadeleyi sokaða taþýmaktýr... Aksi takdirde bu kurum yerli ve TC sermayesine satýlacak, çalýþanlar ise sokaða atýlacaktýr... Ülkeyi yönetirim iddiasýnda bulunanlar bu konuda kendi milli kuruluþu olan Kýbrýs Türk Hava Yollarý'na her þeye raðmen, TC'den gelen talimatlara raðmen sahip çýkmak mecburiyetindedirler... Ha eðer bu kuruma sahip çýkmak için gerekli tedbirler ve önlemler alýnmazsa, sýra diðer kurum ve KÝT'lere gelecektir... Ve sonunda onlarýn yöneteceði kurum-kuruluþ ve KÝT de kalmayacaktýr... Sanayi Holding, Cypfruvex örnekleri önümüzde dururken, yarýn Süt Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Telefon Dairesi, Kýb-Tek de elimizden göçüp gidecektir... Havayollarýnda baþlayacak mücadele mutlaka hükümet edenlerin diðer kurumlarýn ve KÝT'lerin de özelleþtirilmesi çalýþmalarýný engelleyecektir... Bu nedenle Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nda örgütlü bulunan sendikalar diðer sivil toplum örgütleriyle birlikte topyekün direniþe geçmelidirler... AP ÜYESÝ GANTZER: Dünyadaki tüm insanlar eþit, fakat Kýbrýs'taki durum böyle deðil Derviþ Eroðlu, Almanya'nýn Bavyera eyaleti Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Peter Paul Gantzer'i kabul etti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, Avrupa Parlamentosu Bavyera temsilcisinin KKTC'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarýný söyledi. Gantzer'in iki buçuk yýl önce Güney Kýbrýs'ý da ziyaret ettiðini ifade eden Eroðlu, Gantzer'in Güney'de Kýbrýs konusunda yapýlan propagandanýn doðru olmadýðýný düþündüðü için KKTC'yi de ziyaret ettiðini belirtti. GANTZER Avrupa Parlamento Üyesi Peter Paul Gantzer de, 6 yýl Bavyera Parlamentosu Baþkan Yardýmcýlýðý yaptýðýný ve þu anda parlamento üyesi olduðunu söyledi. Ýki buçuk yýl önce Güney Kýbrýs'a Bulutoðlularý Engelliler Federasyonunu kabul etti Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý dün Kýbrýs Türk Engelliler Federasyonu Baþkaný Derviþ Yücetürk ile Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik'i kabul etti. Dünya Engelliler Haftasý çerçevesinde gerekleþen ve engellilerin ekonomik ve sosyal sorunlarý ile taleplerinin gündeme getirildiði görüþmede konuþan Baþkan Bulutoðlularý, göreve geldiði günden beri diðer dernek kurum ve kuruluþlara olduðu gibi söz konusu iki derneðe de elinden gelen EKONOMÝ VE ENERJÝ BAKANI ATUN: Proje destekli hibe programýný hayata geçireceðiz Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Proje Destekli Hibe Programý'ný bir ilk olarak hayata geçireceklerini belirterek, "Güzelyurt'un bundan layýkýyla faydalanmasýný saðlayacaðýz" dedi. Atun, Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði'ni kabul etti. Birlik Baþkaný Ulus Ese konuþmasýnda, Atun'un icraatlarýný överek destek belirtti. Güzelyurt'un sorunun uzun yýllara dayanan ekonomik durgunluk olduðunu belirten Ese, Ekonomi Bakanlýðý'nýn Ziraat Bankasý iþbirliðiyle selden zarar görenler için hazýrladýðý krediyi memnuniyetle karþýladýklarýný ancak selden zarar görenler dýþýndaki diðer esnafýn da kötü durumda bulunduðunu kaydetti. Ese, onlar için de gittiðini ifade eden Gantzer, Güney'de kendisine inanmakta güçlük çektiði birçok þey söylendiðini ve bunun üzerine KKTC Fahri Temsilcisi'ne Kuzey Kýbrýs'ý ziyaret etmek istediðini söyleyerek bir ziyaret organize etmesini rica ettiðini anlattý. Her iki tarafýn da ne söylediðini duymak istediðini dile getiren Gantzer, Kuzey Kýbrýs'a direkt uçuþ olmadýðýný gördüðü zaman þaþýrdýðýný ve Kuzey Kýbrýs'ýn izolasyonlar altýnda olduðunu fark ettiðini vurguladý. Bunun insan haklarýna aykýrý bir durum olduðunu belirten Gantzer, dünyadaki tüm insanlarýn eþit olduðunu fakat Kýbrýs'taki durumun böyle olmadýðýný dile getirdi. Gantzer, Almanya'ya geri döndüðü zaman oradaki halka Kýbrýs'taki bir çok þeyin doðru olmadýðýný söyleyeceðini vurguladý. yardýmý yaptýðýný söyledi. Kaldýrýmlardaki sistemi deðiþtirerek engellilerin de kaldýrýmlarý rahatlýkla kullanabileceði bir hale soktuðunu kaydeden Bulutoðlularý, Belediye Sarayý'nýn inþaatý sýrasýnda da engellilerin düþünülerek hareket edildiðini belirtti. Yücetürk ile Çelik'in ise gerek Lefkoþa gerek Belediye Sarayý'nda engelliler lehine yaptýðý düzenlemeler ve örgütlerine katkýlarý nedeniyle Bulutoðlularý'na teþekkür ettikleri bildirildi. destek istedi. Bakan Atun ise konuþmasýnda sivil toplum örgütlerinin söylediði her kelimenin kendileri için katký olduðunu belirterek, Ese'nin daha önce yaptýðý açýklamalarý dikkate alarak kredi konusunda iþbirliði yaptýklarý bankalarla Güzelyurt'u izlemeye aldýklarýný ve krediler konusunda iyileþtirmelerde bulunduklarýný söyledi. Atun, Güzelyurt'taki doðal afetten sonra, bölge için bankalarýn çek karþýlýðý aralýklarýný 42 güne çýkardýklarýný, banka kredi teminatý düzeyini yüzde 50'den 90'a çýkardýklarýný, TC Yardým Heyeti'nin bölge için saðladýðý 1 milyon TL ile yeni bir kredi paketi açýkladýklarýný söyledi. DÜNYADAN... DÜNYADAN yýl sonra Facebook'ta buluþtular 37 yýldýr birbirini görmeyen Ýngiliz baba ile oðlu sosyal paylaþým sitesi Facebook sayesinde kavuþtu. 2 yaþýndan beri oðlunu göremeyen Graham Corbett, þu anda 39 yaþýnda olan oðlunun kendini Facebook'ta aratmasý sonucu oðluna kavuþtu. Facebook'ta babasýnýn ismini yazarak aratan Spiers Corbett, bir sürü isim arasýndan babasýnýn resmini görerek ona týkladýðýný söylüyor: "Babamý yýllardýr arýyordum, Facebook'ta da daha önceden aramýþtým ama ismi çýkmamýþtý. Sonra bir gün yine aklýma geldi ve arama yaptým 15 isim arasýndan babamý seçtim. Sanki 60 yaþýndaki halimi görmüþ gibi oldum." Kraliyet ordusundan emekli olan Spiers, babasýnýn sonraki evliliðinden olan iki erkek bir kýz kardeþi ile de tanýþtý: "Onlarýn benden haberi vardý ama ben hiç bilmiyordum; benim için sürpriz oldu" þeklinde konuþtu. 3 aylýk bebek yürüyor 3 aylýkken yürüyen bebek herkesi þaþkýna çevirdi. Çin'in Sichuan eyaletine baðlý Çongçing kentinde yaþayan bu bebek tek baþýna oturur pozisyonda, ayakta durabiliyor ve hatta biraz yardýmla yürüyebiliyor. 31 Ocak'ta doðan 101 günlük bebeðin kilosunun 2,75 kg'dan 6 kg'a çýktýðý ve 57 cm uzunluðunda olduðu kaydediliyor. Çongçing Týp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde görevli doktorlar durumun çok nadir görüldüðünü fakat baskýn prematüre bir genden kaynaklanýyor olabileceðini belirtti. Uzaydan gelen garip sinyaller NASA'nýn 33 yýl önce uzaya gönderdiði Voyager 2 uzay aracýndan 22 Nisandan beri gelen sinyaller, bilim adamlarýný þaþýrtmýþtý. NASA'nýn 1977'de uzaya gönderdiði ve Dünya'dan 14 milyar kilometre uzakta bulunan Voyager 2 uzay aracýnýn bir süredir normal dýþý sinyal göndermesinin, aracýn bilgisayarýndaki ara bellek ve veri depolama kýsmýndaki bir sorundan kaynaklandýðý düþünülüyor. NASA'nýn Jet Motorlarý Laboratuvarý'ndaki bilim adamlarý ve teknisyenler, halen Güneþ Sistemi'nin sýnýrlarýndaki heliosfer tabakasýnda olan uzay aracýnýn, veri toplama, depolama ve veri iletme sisteminde bir sorun bulunduðuna inandýklarýný belirterek, bu durumun, bir kozmik ýþýn veri iletim bilgisini kýsmen ya da tamamen bozduðunda zaman zaman meydana geldiðine iþaret ettiler. Þans eseri uzay aracýnýn kumanda ve kontrol sistemlerinin arýzadan etkilenmediðini belirten bilim adamlarý, veri sisteminde hatayý teþhis etme ve bunu onarmada bir sorun olmayacaðýný düþünüyorlar.voyager 2'den gelmesi beklenen verilerin arýzanýn basit bir veri iletim hatasý mý yoksa ciddi bir yazýlým sorunu mu olduðunu göstereceðini kaydeden NASA mühendisleri, uzay aracýnýn bilgisayarýnda önemli bir yazýlým arýzasý olsa bile bunu giderecek bir yama gönderebileceklerini bildirdiler. Dev karadelik gözlemlendi Uluslararasý bir astronom ekibi, kendi galaksisinin büyük bir hýzla dýþa savurduðu dev bir karadeliði gözlemledi. Yörüngedeki Amerikan Chandra X-ýþýný teleskobu sayesinde yapýlan ve Ýngiliz Kraliyet Astronomi Vakfý'nýn aylýk dergisinde yayýmlanan gözlemde, normalde her galaksinin merkezinde bulunmasý gereken süper yoðun karadeliðin, merkezin dýþýna doðru büyük bir hýzla savrulmasýnýn þaþýrtýcý olduðu belirtildi. Bir milyar güneþ yoðunluðundaki bu karadeliðin bu þekilde merkezden dýþa doðru büyük hýzla hareket etmesinin özel koþullarý olabileceðine iþaret eden bilim adamlarý, bunun iki küçük karadeliðin birbiriyle birleþmesinin sonucu olabileceðini ifade ettiler. Araþtýrmacýlar, bu durumun alternatif açýklamalarý olabileceðinin de altýný çizdiler.

11 14 Mayýs 2010 Cuma Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. GÜNEYDEKÝ FUARA KKTC'DEN 3 KIBRISLI TÜRK KATILDI Lefkoþa'nýn Rum kesiminde düzenlenen "Uluslararasý Kýbrýs Fuarý"na KKTC'den "sadece 3 Kýbrýslý Türk'ün katýldýðý" bildirildi. Alithia gazetesi, Kýbrýslý Türklerin bu yýlki "Uluslararasý Kýbrýs Fuarý"na katýlýmlarýnýn az olduðunu yazdý. Gazete, "Kýbrýslý Türklerin 2004 yýlýndaki yoðun katýlýmýnýn ardýndan geçtiðimiz yýl hiç katýlým olmadýðýný, bu yýl ise sadece 3 Kýbrýslý Türk'ün katýldýðýný" kaydetti. Gazete, Kýbrýslý Türklerden birinin kendi standýný kiraladýðýný, "diðer ikisinin de ürünlerini ABD'nin standýnda sergilediðini" öne sürdü. Haberde ayrýca, ilk baþta Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn da fuara katýlmaya ilgi gösterdiðini ancak "AB'den yeterli destek alamadýðý için fuara katýlmadýðý" ileri sürüldü. "PONTUSLU RUMLAR" YÜRÜYÜÞ DÜZENLÝYOR Güney'de "Pontuslu Rum" olarak lanse edilenler, ileri sürdükleri "pontuslu soykýrýmý"ný anma için etkinlik düzenliyor. Haravgi, "Pontuslular Ýlerici Hareketi" isimli örgütün 16 Mayýs Pazar günü saat 09.30'da Ay.Demet'teki Ay. Georgiu Kilisesi önünden baþlayýp Engomi'deki "Pontuz Helenizmi Parký"nda son bulacak yürüyüþ düzenleyeceðini yazdý. Gazete, yürüyüþün baþlangýç noktasýnda dini ayin düzenleneceðini, bitiþ noktasýnda ise kültürel etkinlik gerçekleþtirilip çelenk býrakýlacaðýný belirtti. ÝSRAÝL TURÝZM BAKANI GÜNEYDE Ýsrail Turizm Bakaný Stas Misezhnikov, resmi temaslarda bulunmak amacýyla dün Kýbrýs'a geldi. Alithia gazetesi, Rum Turizm Bakaný Antonis Pashalidis'in daveti üzerine Güney'e gelen Misezhnikov'un iki gün sürecek temaslarý çerçevesinde Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü, Turizm Örgütü, PASÝKSE (Otelciler Birliði) ve Seyahat Acenteleri Birliði (ACTA) baþkanlarý ile görüþmeler yapacaðýný belirti. YARDIM GEMÝLERÝ GAZZE'YE GÜNEY KIBRIS ÜZERÝNDEN GÝDECEK Gönüllü yardým gemilerinin Gazze'ye Güney Kýbrýs üzerinden gideceði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, yardým gemilerinin Gazze'ye 3 safhada ulaþacaðýný, ilk geminin dün Ýrlanda'dan Yunanistan'a gittiðini, 22 Mayýs'ta 8 geminin Yunanistan'dan Türkiye'ye gideceðini ve 26 Mayýs'ta Güney Kýbrýs'a ulaþacaðýný yazdý. Habere göre yardým gemilerinin 27 Mayýs'ta Gazze'ye ulaþmasý hedefleniyor. Kýbrýslý Türk taksiciler güneyde çalýþýyormuþ Kýbrýslý Türk taksicilerin Rum tarafýnda çalýþtýklarý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, Rum makamlarýnýn bu iddiayý incelediðini belirtti. Gazete, DÝSÝ Milletvekili Kiriakos Hacýyannis'in Kýbrýslý Türk taksicilerin Rum tarafýnda çalýþtýðýna iliþkin þikayette bulunduðunu yazdý. Habere göre Hacýyannis, Kýbrýslý Türk taksicilerin Larnaka Havaalaný'ndan tüm þehirlere yolcu taþýdýklarýný ileri sürdü ve bu konuya iliþkin Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Erato Kozaku Markulli'den Rum Meclisi'ne yazýlý bir açýklama yapmasýný istedi. Kandu (Çanakkale) köyünde arsa daðýtacaklar Rum Ýçiþleri Bakanlýðý, Limasol'un Kandu (Çanakkale) köyünde genç çiftlere daðýtmak üzere arsa parsellemeye baþlýyor. Haravgi "Ýçiþleri Bakanlýðý Kandu'yu Ýyileþtiriyor... Göçmenlere 144 Arsa, Muhtarlýk Bürosu ve Köy Parký" baþlýklý haberinde, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, göçmen Rumlarýn çocuklarýndan oluþan genç çiftlere evlerini inþa etmeleri için 144 arsa parselleyeceðini yazdý. Gazeteye göre parselleme çalýþmalarýyla ilgili RUM DOKTORLAR SENDÝKASI: Yasaya göre Kýbrýslý Türklerle ilgili belgeler Türkçe olmalý Rum Doktorlar Sendikasý (PASÝKÝ) Baþkaný Stavros Stavru, ilgili yasanýn, resmi belgelerin Rumca ve Türkçe düzenlenmesi gerektiðini açýkça belirttiðine iþaret etti. Alithia'nýn haberine göre PASÝKÝ Baþkaný Stavros Stavru bu açýklamayý, kanser hastasý bir Rum kadýna doktor raporunun Rumca yerine Ýngilizce dilde verilmesi üzerine yaptý. "Rapor ve reçeteleri Ýngilizce düzenlemenin kendisini daha iyi doktor gösterdiðine inanan çok Rum doktor KKTC üzerinden güneye kaçak mülteci Ýki Pakistanlýnýn KKTC üzerinden Türkiye'den Rum tarafýna kaçak muhacir geçirdiði iddia edildi. Mahi gazetesi, Rum polisinin elde ettiði bilgiler üzerine "Athineu" köyü civarlara giderek 6 yabancý uyruklunun bulunduðu bir arabada tespit ettiklerini yazdý. Gazete arabanýn ön tarafýnda oturan iki Pakistanlýdan birinin adada yasadýþý olarak bulunduðunu, öte yandan arka koltukta oturan 3'ü Ýranlý 1'i Pakistanlý 4 kiþinin de para karþýlýðýnda Rum tarafýna geçirildiklerinin saptandýðýný yazdý. Haberde 4 kiþinin, Pakistanlýlara KKTC üzerinden Türkiye'den Rum tarafýna geçmek için 200 dolar verdiklerini itiraf ettikleri iddia edildi. Gazeteye göre 6 kiþinin hakkýnda 3 günlük Anneden taraf göçmen olanlara da yasayla "göçmen" statüsü veriliyor Bugüne kadar sadece babadan taraf göçmen olanlara "göçmen" statüsü veren Rum tarafý, anneden taraf göçmen olanlar da ayný statünün verilmesi için yasal deðiþiklik yapýyor. Siyasi partiler arasýnda bu konuda varýlan uzlaþmayla göçmen Rumlarýn çocuklarý arasýndaki ayrýmýn sona ereceði haber verildi. Fileleftheros "Anadan Göçmenler Eþitleniyor... Yasa Baþkan'ýn Elinde" baþlýklý haberinde, anneden taraf göçmen olanlara da "göçmen" statüsü verilmesini öngören yasanýn Baþkan Dimitris Hristofyas'ýn imzasýna kaldýðýný yazdý. Gazete, yeni düzenlemenin iskan ve diðer yardýmlar için yýllýk 80 milyon Euro ek ödenek getireceðini, bu mali mükellefiyet nedeniyle önümüzdeki yýl uygulamaya girmesinin Gazete, Markulli'nin Kýbrýslý Türk taksicilerin Rum tarafýnda faaliyet gösterdiðini kabul ettiðini yazdý. Habere göre Markulli, Kýbrýslý Türk taksicilerin Yeþil Hat geçiþ noktasýndan geçerken "arabalarýnýn taksi olmadýðýný", arabadaki yolcularýn akrabasý ya da arkadaþý olduklarýný söylediklerini, böylece onlara geçiþ izni verildiðini savundu. Bu tür durumlarýn saptanmasýnýn güç olduðunu, bu taksileri kullanan yolcularýn þikayette bulunmalarý gerektiðini öne süren Markulli, konunun Kara Ulaþýmý Dairesi'nin bilgisinde olduðunu ve polis ile iþbirliði içerisinde konuyu takip ettiðini belirtti. 1 milyon 600 bin Euro'luk sözleþme Kandu Muhtarlýðý ile Pandelidi Kardeþler isimli þirket arasýnda imzalandý. Habere göre, arsalar Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis tarafýndan salý günü köy muhtarlýðýnda düzenlenecek törende kura usulüyle daðýtýlacak. Yarýn da köye yeni muhtarlýk binasýnýn inþasý ve bu bina karþýsýndaki alanýn park olarak düzenlenmesiyle ilgili sözleþme imzalanacak. Bu amaçla da Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 417 bin Euro harcayacaðý kaydedildi. bulunduðundan" yakýnan Stavru, "Yasa açýkça hastane belgeleri gibi resmi belgelerin Rumca dilinde, Kýbrýslý Türklerle ilgili durumlarda ise Türkçe dilinde düzenlenmesi gerektiðini söyler" ifadelerini kullandý. Gazete konuyla ilgili haberini "Kanser Hastasý Doktor Raporunu Ýngilizce Aldý... Gözyaþlarý Ýçinde Tercüme Etmeye Çalýþtý" baþlýðý altýnda verdi ve göðüs kanseri teþhisi konan kadýna Ýngilizce rapor ile reçete verilmesinin tepkilere neden olduðunu aktardý. tutukluluk kararý alýndý. Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise KKTC'den Rum tarafýna kaçak bir muhacirin geçirildiðini iddia etti. Rum polisinin "Ay Demet" (Metehan) sýnýr kapýsýnda içerisinde 3 kiþinin olduðu bir arabayý durdurduðunu ve pasaport kontrolü yapýlýrken arabanýn hýzla bölgeden ayrýldýðýný yazan gazete, yapýlan araþtýrma sonucunda arabada bulunan bayanýn 7 Mayýs tarihinde Ercan Havaalanýndan KKTC'ye geldiðinin saptandýðýný yazdý. Haberde polisin arabanýn ve içindekilerin bulunmasý için arama baþlattýðý ve arabada bulunanlardan birinin, Rum tarafýnda yasal olarak kalan bir Ermeni'nin gözaltýna alýndýðý belirtildi. beklendiðini de bildirdi. Gazeteye göre konu, seçmen boyutu açýsýndan da gündemde. Bu konuda partiler arasýnda ciddi anlaþmazlýklar olduðunu kaydeden gazete, bazý milletvekillerinin yeni göçmenlere seçmen listelerinde hiçbir deðiþiklik yapýlmadan oy hakký tanýnmasýný, bazýlarýnýn ise bölgelerindeki milletvekili sayýsýný artýracaðýndan olaya kayýtsýz kaldýklarýný yazdý. Rum Yüksek Seçim Kurulu da, anneleri göçmen kiþilere "göçmen" statüsü verilmesiyle bölgelerden çýkacak milletvekili sayýsýnýn deðiþeceði ve seçim haritasýnda büyük deðiþikler olacaðý uyarýsýnda bulundu. Gazete bu uyarýyý örneklendirirken, "Maðusa"nýn milletvekili sayýsý artarken, LÝmasol'un sandalye sayýsýnýn azalacaðýný ekledi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Tek kurþunla hem kendini hem karýsýný öldürdü ABD'nin Kansas eyaletinde bir kiþi, tek kurþunla hem kendini hem de karýsýný öldürdü. Ýngiltere'de yayýmlanan Daily Mail gazetesinin haberine göre, iþini kaybettiði için bunalýma giren 70 yaþýndaki Gene Whitmore, uyuyan karýsýnýn yanýna uzanarak baþýna kurþun sýktý, ancak kurþun Whitmore'un baþýný delip geçerek karýsýna da isabet etti. 40 yýldan fazla evli olan çiftin cesedini bulan polis, olayýn ayrýntýlarýnýn otopsi sonucunda anlaþýldýðýný belirtti. Kahraman ihtiyar ABD'de bir markette yaþamýný riske atýp silahlý soygunu engelleyen adam kahraman ilan edildi. Güvenlik kamerasýna yakalanan olayda silahlý soyguncu, namluyu kasiyere doðrultup kasadaki parayý istedi. Bu sýrada yaþlý bir adam, dolaptan aldýðý dolu bira þiþesini arkadan yaklaþtýðý hýrsýzýn baþýnda kýrdý. Marketin kasiyeri "O, hayatýmýzý kurtardý" dedi. Yaþamasý mucize Ýngiltere'nin Scarborough kentinde tam iki gözünün üstünden okla vurulan martý, Graham Rhodes isimli fotoðrafçýyý þoke etti. Baþýndan vurulmasýna raðmen hayatta kalmayý baþaran martýya kentin Burr Bank isimli bölgesinde rastlayan Rhodes, "Bu kuþun hâlâ uçuyor olmasý mucize. Kafasýndaki okun dengesini bozmasý gerekirdi" diye konuþtu. Martýnýn þiddet yanlýsý bir kiþinin "arbalet" inden (tatar yayý) çýkan okla yaralandýðýný söyleyen Rhodes, "Bu, son zamanlarda vurulan ikinci martý. Bu þiddet eðiliminin arttýðýný gösteriyor" diye endiþesini dile getirdi. Hayatýný sevgilisinin 330 bin liralýk arabasý kurtardý! Ýngiltere'de yaþayan 22 yaþýndaki Jade Bates, sevgilisinin evindeki doðum günü partisinde bir anda evin üst kat penceresinden aþaðýya düþtü. Camýn tam altýnda, sevgilisi Jasvir Doe'nun 330 bin liraya yeni aldýðý Aston Martin DB9 otomobili duruyordu. Aracýn tam üzerine düþen genç kadýnýn hayatýný otomobilin uzun burnu kurtardý. Partiye katýlanlardan biri, "Yüksek bir çýðlýk sesi duymamýzýn ardýndan Jasvir camdan baktý ve Jade'i arabasýnýn üzerinde yatarken gördü. Eðer bu kadar uzun bir motor kapaðý olmasa, Jade felç olabilir ya da daha kötüsü ölebilirdi." diyerek yaþananlarý anlattý. 3.6 metre yüksekten düþen genç kadýna olay yerine gelen ilk yardým ekipleri müdahale edip, hastaneye kaldýrýrken, büyük bir þans eseri sadece bacaðýnýn incindiði açýklandý. Bu da sütyende pirinç Japonya'da bir iç giyim firmasý, saksý þeklinde sütyen üretti. Japonya'da üretilen yeni sütyen, 'En iyi pirinç göðüste yetiþir' sloganýyla tanýtýldý. Japonya'da son zamanlarda 'kendi sebzeni kendin yetiþtir' modasý baþladý. Japonlar ailelerinin ihtiyacý olan sebzeleri pencere önündeki saksýlarda, balkonlardaki büyük kaplarda yetiþtiriyor. Japon halkýnýn en önemli gýda ürünü, pirinç.

12 12 14 Mayýs 2010 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Dereden ah dereden Sular akar dereden Bir öpücük ver güzel Gerdenýndaki benden Dönüþtüren Düþünceler Osman Toprak BÝREY YAYINLARI "Büyüklerle küçükler arasýndaki münasebet, rüzgârla otlar arasýndaki münasebete benzer. Rüzgâr esince otlar eðilir." Konfüçyüs Ard-arda kaç zemheri Kurt uyur, kuþ uyur, zindan uyurdu Dýþarda gürül gürül akan bir dünya... Bir ben uyumadým Kaç leylim bahar Hasretinden prangalar eskittim Saçlarýna kan gülleri takayým Bir o yana Bir bu yana... Ahmed Arif "Hasretinden prangalar eskittim" adlý þiirinden "Gerdek Gecesi" oyunu Maðusa'da sahnelenecek Yenierenköy Belediyesi Karpaz Esprin Tiyatrosu büyükler ekibi bu akþam Gazimaðusa'da Gerdek Gecesi isimli oyunu sahneleyecek. Komedi ve iki perdeden oluþan Gerdek "DENKTAÞ'I ANLATIYORUM-YARIM ASIRDA DENKTAÞ KÝTABI" TANITILDI Rauf Denktaþ'ýn Cumhurbaþkanlýðý döneminde yýllarca Özel Kalem Müdürlüðünü yapan Alper Faik Genç tarafýndan kaleme alýnan "Denktaþ'ý Anlatýyorum-Yarým asýrda Denktaþ" isimli kitap tanýtýldý. Rauf Denktaþ, çalýþma ofisinde yer alan tanýtýmda, Alper Faik Genç'in 12 yýl süreyle kendisinin Cumhurbaþkanlýðý döneminde Özel sekreterliðini yaptýðýný belirtti ve "Çapýnýn çok altýnda bir görev olarak gördüðü buna raðmen sadakatle devam ettirdiði Özel Kalem Müdürlüðü görevini baþarý ile yaptýðýný" söyledi. Kitapta Genç ile kendisinin anýlarýndan bahsedildiðini ifade eden Denktaþ, "Tabiatýyla beni methediyor teþekkür ederim" dedi. GENÇ Kitabýn yazarý Alper Faik Genç, kitabýnýn ilk bölümünde Denktaþ'la olan anýlarýný ikinci bölümünde de Denktaþ'ýn kendi anýlarýný kaleme aldýðý Karkot Deresi kitap dizisinin olaylarýný sýrasýyla yeniden kaleme alýndýðýný kaydetti. Genç, KKTC Londra Temsilciliði Basýn Ataþeliði görevini sürdürdüðü dönemde Ýngiltere'de haftalýk olarak yayýmlanan Hür Söz gazetesinin yirmi sayýsýnda Denktaþ'ý Anlatýyorum baþlýðý altýnda kendinin hazýrladýðý yazý dizisinin yer aldýðýný anýmsattý ve kitabý yazma düþüncesinin yazý dizisinden aldýðý olumlu tepki üzerine oluþtuðunu anlattý. Gecesi oyunun Yazarý Tayfun Türkili... Oyunun yönetmenliðini ise Cengiz Bayraktaroðlu yaptý. Gazimaðusa Belediye Sarayý'nda saat 20.30'da baþlayacak oyun biletleri için Cengiz GAÜ'de Cumartesi günü iki tiyatro oyunu sahnelenecek Girne Belediyesi'nin organizasyonuyla Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) Cumartesi günü iki tiyatro oyunu sahnelenecek. Ýstanbul Tevfik Gelenbe Tiyatrosu "Sevginin Çocuklarý" isimli çocuk oyununu GAÜ Spectrum Salonu'nda saat 11:00'de Domingo bile yuhalandý Ýtalya'nýn Milano þehrindeki ünlü La Scala operasýnýn yuhalama geleneði, kanser ameliyatýndan kýsa bir süre sonra sahneye dönen Ýspanyol tenor Placido Domingo için de bozulmadý. Geçen ay New York'ta ameliyat olduktan sonra ilk kez La Scala'da sahneye çýkan 69 yaþýndaki ünlü tenor, Giuseppe Verdi'nin "Simon Boccanegra" eserini seslendirirken 14 dakika boyunca alkýþlandý. Ancak bazý seyirciler tenörü yuhalamaktan geri durmadý. Tenor, tepkilere, "Fikirlerini seslendirmekte özgürler" diyerek cevap verdi. Geçen sene Franco Zeffirelli'nin sahneye koyduðu Verdi'nin Aida operasýnda, Mýsýrlý savaþçý Radames'i oynayan Fransýz asýllý tenor Roberto Alagna ýslýklanýnca sahneyi terk etmiþti. Bayraktaroðlu'na numaralý telefondan ulaþýlabiliyor. Gerdek Gecesi oyununda Cengiz Bayraktaroðlu, Özge Bayram, Anýl Cecer ve Sevim Yýldýz oyuncu olarak yer alýyor. sahneleyecek. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ýstanbul Tevfik Gelenbe Tiyatrosu oyunlarýndan "Aman Hayret, Biraz Gayret" isimli komedi oyunu ise saat 20:30'da sahnelenecek. Her iki oyun da ücretsiz olarak izlenebilecek. DEMOKRASÝ ORTAOKULU 8'ÝNCÝ BAHAR ÞENLÝÐÝ BUGÜN YAPILIYOR Demokrasi Ortaokulu'nun düzenlediði 8. Bahar Þenliði bugün yapýlýyor. Demokrasi Ortaokulu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, okul öðretmenleri ve okul aile birliði üyelerinin iþbirliðinde düzenlenen, halka da açýk olan þenlik, 09:00 ile 15:00 saatleri arasýnda okul bahçesinde yer alacak. Sergi, dans gösterileri ve yarýþmalarýn yer alacaðý etkinlikten elde edilecek gelir, okul ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý veya ihtiyaçlý öðrencilerin yararýna kullanýlacak. EMAA'NIN "BAÞKENT SANAT MERKEZÝ" BUGÜN AÇILIYOR Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA), "Baþkent Sanat Merkezi" isimli çaðdaþ sanatlar merkezi açýyor. EMAA'dan yapýlan açýklamaya göre, Kuzey Kýbrýs'ýn alternatif sanat merkezi olmasý amaçlanan ve Lefkoþa Türk Belediyesi'nin katkýlarý ile yaþam bulan merkezin açýlýþý, bugün saat 17.00'de, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan gerçekleþtirilecek. Eski Lefkoþa Türk Belediye binasýnda yer alacak olan merkezin açýlýþýnda bina ve EMAA'nýn yürüteceði eðitim programlarýnýn tanýtýmý yapýlacak. Açýlýþta küratörlüðünü Zehra Þonya'nýn üstlendiði Kýbrýslý Türk ve Rum sanatçýlarýn eserlerinden oluþturulan "Karþýt Bedenler" isimli bir de sergi yer alacaktýr. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Robin Hood ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Iron Man 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Hallowen 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Ejderhaný Nasýl Eðitirsin ( ) Maðusa Maðusa Galeria Ýki Babalýk ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon Siyah Beyaz ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 14 Mayýs 2010 Cuma DP DÝSÝ'YÝ ZÝYARET EDECEK Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ beraberindeki bir heyetle, bugün saat 10:00'da, Rum anamuhalefet Demokratik Seferberlik Partisi'ni (DÝSÝ) ziyaret ederek Genel Baþkan Nikos Anastasiadis ile görüþecek. DP'den yapýlan açýklamaya göre, iade-i ziyaret niteliðindeki görüþmede, DP Genel Baþkaný Denktaþ'a Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Bengü Þonya ve DP yetkilisi Atay Ahmet Raþit eþlik edecek. DÝSÝ heyeti, 13 Temmuz 2009'da Demokrat Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etmiþti. "BAHAR KERMESÝ" YARIN Kýbrýs Türk Ortopedik Özgürlüler Derneði tarafýndan düzenlenen "Bahar Kermesi" 15 Mayýs Cumartesi günü (yarýn) Saray Otel önünde gerçekleþtirilecek. Dernek Baþkaný Mustafa Çelik tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, "Bahar Kermes"i saatleri arasýnda yapýlacak. Kermeste çeþitli firmalarca Ortopedik Özgürlüler Derneði'ne baðýþlanan cam eþyayla deniz malzemeleri etiket fiyatýnýn onda biri fiyatýyla halkýn ilgisine sunulacak. ODTÜ KKK BAHAR ÞENLÝKLERÝ BAÞLADI Ortadoðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu'nun (ODTÜ-KKK) 3 günlük "Bahar Þenliði" dün baþladý. ODTÜ-KKK tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre KKTC Telsim ve EBÝ AÞ'nin ana sponsor olduðu ODTÜ KKK 4. Bahar Þenliði'nde, tiyatro oyunlarý, dans gösterileri, su altý deneme dalýþ etkinlikleri, spor turnuvalarý yer alacak. Þenliklerin son günü olan 16 Mayýs akþamý Türkiye'den rock grubu Gripin konser verecek. KAMU-ÝÞ ENGELLÝLERE YEMEK DÜZENLEDÝ Kamu-Ýþ, Engelliler Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Lefkoþa'da faaliyet gösteren Hidden Garden ile engellilere yönelik yemek düzenledi. Hidden Garden'deki yemeðe Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ile ilgili dairelerin yetkilileri katýlýrken, Kamu-Ýþ Baþkaný Sami Dilek ile sendika yetkilileri hazýr bulundu. Yemeðe aileleriyle birlikte katýlan engelli çocuk ve gençler, müzikli yemekte doyasýya eðlendi ve arkadaþlarýyla oynadý. Yemeðe katýlan bakanlar da çocuklar ve aileleriyle sohbet etti, onlarla birlikte eðlendi. TÜRKÝYE HALK OYLAMASI 12 EYLÜL'DE Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkanvekili Kýrdar Özsoylu, anayasa deðiþikliðine iliþkin kanunun 12 Eylül 2010 Pazar günü halk oylamasýna sunulacaðýný açýkladý. Özsoylu, YSK'nýn bugünkü toplantýsýnýn ardýndan konuya iliþkin açýklama yaptý. Anayasa Deðiþikliklerinin Halk Oyuna Sunulmasý Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun'un Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný hatýrlatan Özsoylu, bu kanun ile 3376 Sayýlý Kanun'da deðiþiklik yapýlarak halk oylamasýnýn kanunun yayýmý tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapýlacaðýnýn öngörüldüðünü ifade etti. ÝSPANYA "DUBAÝ'DE GÜNLÜK 600 EUROYA ÝÞÇÝ ARANIYOR" ÝLANI VEREN ÝÞ ADAMI GÖZALTINA ALINDI Ýspanya'nýn güneyindeki Huelva kentinde "Dubai'de günlük 600 Euroya iþçi aranýyor" þeklinde ilan veren bir iþ adamý gözaltýna alýndý. Dubai'de çalýþmak üzere inþaat iþçisi arayan ve günlük 600 Euro gibi çok yüksek bir maaþ teklif eden Ýspanyol iþ adamýnýn, "iþçi haklarýna karþý suç iþlediði" gerekçesiyle gözaltýna alýndýðý ve teklif ettiði iþ hakkýnda kendisinden ayrýntý istendiði belirtildi. Yaklaþýk 2 bin kiþiye iþ teklif eden ve yüzlerce inþaat iþçisinin baþvuru için uzun kuyruklar oluþturmasýna sebep olan iþ adamýnýn, poliste þüphe uyandýrdýðý ifade edildi. Bu bol paralý iþte çalýþmak için Madrid, Barcelona ve Bilbao gibi kentlerden insanlarýn otobüslerle Huelva'ya gittikleri bildirildi. ESKÝCÝ DÜKKANI ( 217 ) Sevgili dinleyiciler, okurlar, Radyo Mayýs ta her Salý sabah da yayýnlanan ve ayný gün ile Perþembe gün 21.05te iki kez tekrarlanan Eskici Dükkaný bundan sonra Afrika gazetesinde de yazýlý olarak sizlere ulaþacak. adresinden bize ulaþýp, düþüncelerinizi, eleþtirilerinizi ve þarký isteklerinizi iletebilirsiniz. 1. En Büyük Sýr... Orhan Gencebay 2. Yolcu Ýle Arabacý... Suat Sayýn 3. Yollar Uzak Gelemedim... Sevim Tanürek 4. Deniz ve Mehtap... Dario Moreno 5. Parle Vous France... Baccara 6. Send Me A Post Cart... The Shocking Blue 7. Aþk Çiçeði... Mavi Iþýklar 8. Doðum Günün Kutlu OlsunSemiramis Pekkan 9. I Am On Fire Volts 10. Yanýyorum... Semiha Yanký Vakýflar Bankasý bir ihale açtý. Buna göre bankaya bir jeneratör alýnacaktý. Ýhale gazetede ilan edildi. Teklifler alýndý. Sonra zarflar yönetim kurulu tarafýndan açýlýp deðerlendirildi. Ýþ bir firmaya ihale edildi. Katýlan diðer firmalara da nazik birer mektupla katýlýmlarýndan dolayý teþekkür edildi ve kazanamadýklarý bildirildi. Buraya kadar her þey normal ama gelin görün ki bu yönetim kurulu ihaleyi kime ve kaç paraya verdiklerini sýr gibi saklýyor. Oysa Vakýflar Bankasý bir kamu bankasý ve her þeyin þeffaf ve hesap verilebilir olmasý gerekir. Yani bu yönetim kurulu kendisinde olmayan bir yetkiyi kullanmaya çalýþýyor ve kamuya ait bir alýmý sýr gibi saklamaya çalýþýyor. Tekrar soruyoruz, kimden aldýnýz, kaça aldýnýz, en düþük teklifi deðerlendirme dýþý tuttuysanýz hangi kýstaslara göre daha yüksek bir teklifi kabul ettiniz? 1. En Büyük Sýr... Orhan Gencebay Artýk her söylediði lafla Eskici Dükkanýna malzeme çýkaran CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer bu hafta da bize konuk oluyor. Eroðlu nun Talat ýn yolundan gidecek olmasý Ferdi beyi sevindirmiþ. Oysa o yolun her beþ on metresinde bir tabelaya rastlamak mümkün. Bu yol TC hükümetinin katkýlarýyla inþa edilmiþ diye büyük harflerle yazýlmýþ. Üstelik yolcunun oturduðu Araba da TC menþeli. Yolcuyu nereye götürürse yolcu oraya gidecek. Aðzýný açýp gýk demeye hakký yok. 2. Yolcu Ýle Arabacý... Suat Sayýn Umarým bu yolun sonunda Urum u Türk ü gene o þarkýyý söylemeye baþlamayýz. Çünkü gerçekten dinleye dinleye gýna geldi. 3. Yollar Uzak Gelemedim Sevim Tanürek Derviþ Eroðlu nun yabancý gazetecilerin Size Ýngilizce olarak soru sorabilir miyiz? sorularýna karþýlýk Come in diye karþýlýk vermesi Talat çý kesimin avuntu kaynaðý oldu. Biz demiþtik iþte bakýn Ýngilizce bilmiyor diye neredeyse bayram havasý estiren ve taraftarlarýna moral aþýlayan Talat çý medya bu durumu alay konusu yaptý. Ne dersiniz yeni Cumhurbaþkaný na Dario Engelsiz Ýnisiyatifi, 15 Mayýs Cumartesi günü engelli kiþilerin yaþadýklarý sorunlara dikkat çekmek ve sorunlarý çözümleyecek düzenlemeler talep etmek için yürüyüþ yapacak. Engelsiz Ýnisiyatifi sözcüsü Mehmet Erdoðan, yürüyüþün saat 17.30'da Ýngiliz Yüksek Komiserliði önünden Dereboyu'na doðru gerçekleþtirileceðini kaydetti. Engelsiz Ýnisiyatifi dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek yürüyüþ hakkýnda bilgi verdi. Ýnisiyatif sözcüsü Erdoðan basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, sivil toplum örgütü temsilcileri, üyeleri ve duyarlý baðýmsýz kiþilerle bir araya gelerek, engelli kiþilerin yaþadýðý sorunlara dair toplumda farkýndalýðý artýrmak, bu kiþilerin hayatlarýný kolaylaþtýrýcý düzenlemeler talep ederek, sorunlarla ilgili sessizliði kýrmak amacýyla inisiyatiflerini oluþturduklarýný kaydetti. Engellinin tanýmýný; "doðuþtan veya sonradan meydana gelen hastalýklar veya kaza sonucu oluþan, vücudun görsel, iþlevsel, zihinsel, ruhsal geliþim farklýlýklarýný öne sürerek toplumsal, Moreno nun Alay ettiler hep senle þarkýsýný çalalým mý? 4. Deniz ve Mehtap... Dario Moreno Eðer Talat bey cumhurbaþkaný seçilmeden Eroðlu Cumhurbaþkaný seçilseydi, bu martavallara biz de inanacak ve bütün kabahatýn Eroðlu nun lisan bilmemesinde olduðunu zannedecektik. Bereket versin Ýngilizce bilen bir deðil iki tane Cumhurbaþkaný eskittik. Hiç bir þey de olmadý. Bize artýk Ýngilizce deðil Fransýzca bilen bir Cumhurbaþkaný lazým. yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaþamýnýn birçok alanýnda kýsýtlanan, engellerle karþýlaþan kiþi" olduðunu ifade eden Erdoðan, "Bizler toplum olarak engelli kiþileri yok farz ediyoruz. Hiçbir alanda kolaylaþtýrýcý düzenlemeler ve temel yaþama koþullarý oluþturmuyoruz" dedi. Okullarda engelli çocuklara bir arada olma þansý tanýnmadýðýný, basýn yayýn araçlarýndan engelli kiþilerin faydalanabilmesine imkân verilmediðini, kamusal alanlarda engelli insanlarýn görmezden gelindiðini ifade eden Erdoðan, devlet yetkililerini de üzerlerine düþen sorumluluðu yerine getirmedikleri için eleþtirdi. Çaðdaþ ülkelerde var olan yasalarýn KKTC'de yerleþmediðini belirten Erdoðan, ulaþým kolaylýklarýnýn resmi kurumlarda bile olmadýðýný iþaret etti. "Kat be kat merdivenler, girmesi çýkmasý zor tuvaletler, inmesi binmesi imkânsýz toplu taþýma araçlarý, eriþilmesi mümkün olmayan devlet kurumlarý ve hizmetleri engelli kiþileri evlerine mahkûm ediyor ve toplumsal hayata katýlýmlarýný imkânsýzlaþtýrýyor" þeklinde konuþan Mehmet Erdoðan, "Özürlüleri Koruma, 13 Eskici Dükkaný Hüseyin Hallaçoðlu 5. Parle Vous France...Baccara Cumhurbaþkaný Eroðlu nun BM Genel Sekreteri Ban a gönderdiði mektup dillerden düþmüyor. CTP cephesi mektubu TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu nun kaleme aldýðý konusunda ýsrarlý. Ýki kör lokma yiyormuþ. Körlerden biri atýlýp diðerine Hop hop dur bakalým sen lokmalarý iki iki yutuyorsun demiþ. Diðeri de sormuþ Sen nerden biliyorsun?. Birincisi gayet masumane Kendimden demiþ. Þimdi anladýnýz mý CTP nereden biliyor mektuplarý kimin yazdýðýný. Her neyse herkes mektuptan memnun.hatta Ban Ki Moon, altta kalmayýp Eroðlu na bir posta kartý ile teþekkürlerini sunacakmýþ. 6. Send Me A Post CartThe Shocking Blue Bu hareketli parça 1968 yýlýnda dünya listelerini daðýtmýþtý. O günlerin en ünlü yerli grubu Mavi Iþýklar da þarkýyý Türkçe olarak Aþk Çiçeði adýyla plaða okumuþ ve onlar da liste baþýna demir atmýþlardý, devrinin çok ötesindeki volümü ile Aþk Çiçeði þarkýsýyla. Aþk Çiçeði dönemin gençleri arasýnda çok yaygýn olan Hippy modasýndaki Çiçek çocuklarý ve make love not war sloganýndaki aþk ile özdeþleþmiþ ve gençlerin sloganý halini almýþ, satýþ rekorlarý kýrmýþtý. 7. Aþk Çiçeði...Mavi Iþýklar TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan üç takýntýsýnda çýtayý artýrdý. Ben üç derken en az üç diyorum diye sözlerine açýklýk getiren Tayyip bey her çiftin en az üç çocuk yapmasýný ama isterlerse ucu açýk olarak çok daha fazla sayýda çocuk da yapabileceklerini buyurdu. Katýldýðý evlenme törenlerinde genç çiftin kulaðýna eðilip en az üç diyecek kadar bu iþi takýntý haline getirdi. Ýleriki yýllarda nüfusun yaþlanmasýna karþýlýk olarak þimdiden önlem almakta fayda varmýþ. Sayýn Tayyip bey, madem bu kadar nüfus açýðýnýz var da olan biten Türkiye li vatandaþý niye Kýbrýs a gönderiyorsunuz. Burada adým atacak yer kalmadý. Altalta üstüste öyle oturuyoruz. Siz gelin bu üç iþinden vazgeçin. Bizdekileri toplayýp alýn açýk maçýk kalmaz. Fazla bile olur. Tayip beyin yeni bebeleri için 8. Doðum Günün Kutlu Olsun Semiramis Pekkan Bu hafta hýzlý ritimli parçalar yoðunlukta. Yeni Ýskele den bir yangýn haberi var. Ýskele Lemar ýn Jeneratörü elektrikler kesilince bismillah deyip devreye girmiþ. 10 dakika sonra da patlayarak yanmaya baþlamýþ. Bu jeneratörümüz için 5000 Volts grubu söylüyor. 9. I Am On Fire Volts Bu þarký 1976 yýlýnda çok ünlü olmuþtu. Þarkýnýn Türkçe versiyonunu da o günlerde Seninle Bir Dakika adlý þarkýsý ile çok sevilen Semiha Yanký okumuþtu. 10. Yanýyorum... Semiha Yanký Engelsiz inisiyatifi yürüyüþ yapacak Rehabilite ve Ýstihdam Yasasý" gibi düzenlemelerin geliþtirilerek, sosyal devlet anlayýþýyla uygulanmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu kaydetti. Erdoðan konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: ÇELÝK Basýn toplantýsýnda söz alan Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik de, ilk kez bu kadar geniþ katýlýmlý bir etkinlik düzenleneceðine dikkat çekerek, tüm halktan destek beklediklerini kaydetti. Yürüyüþlerine mecliste temsil edilen tüm partilerin destek vereceðini ifade eden Çelik, "umarýz tavýr ve davranýþlarýnda samimidirler" dedi. Yapýlacak etkinliðin duyarlýlýk konusunda daha aktif çalýþmalarý beraberinde getirmesi temennisinde bulunan Çelik, özürlülüðün gerçek problem olmadýðýný, gerçek problemin özürlülerin önüne konan imkânsýz engeller olduðunu söyledi.

14 14 14 Mayýs 2010 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Yýkanmak (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Bazý törenlerde profesör ve öðrencilerin giydikleri özel baþlýk. Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. 3-Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý sürme, maskara. Birçok kiþinin zor kullanarak ele geçirdikleri malý alýp kaçmasý, yaðma. 4-Aktinyum'un kýsaltmasý. Azarlama, baþa kakma. 5-Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn kýsa yazýlýþý. Bir ilde hükümeti temsil eden en yetkili yönetim DÜN görevlisi. Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi. 6-Ters okunuþu "Tiyatro, sinema, konser salonu gibi yerlerde gündüz gösterisi". Birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklý olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk þiiri. 7-Radyum'un kýsaltmasý. Hayvan yuvasý. Kuyruk sokumu, popo. 8-Bir gayrimenkulün bir borca karþý teminat olarak alýnmasý veya verilmesi. Harf okunuþu. 9-Kuraný güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. 11-Harf okunuþu. Kazaya uðramýþ, kaza geçirmiþ olan kimse. 11-Rumcada "Bir". Büyükanne. Namus Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu-Damdelen Petrol Yaný) Tel: Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33-C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yanýnda. 2-Onurlu, þerefli kimseler için kullanýlýr. Geniþlik. 3-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Bir nota. Çayýr. 4-Bir gýda maddesi. Ateþli silahlarý ateþlemek için çekilen küçük manivela. 5-Hamur açmakta kullanýlan silindir biçiminde uzunca deðnek. Þimdi, þu anda. 6-Harf okunuþu. Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda Japonya'da intihar uçaðý. 7-Zekasý pek geliþmemiþ, zekâ yoksunu, ahmak. Türkiye'nin, ayný isimli gölü ile ünlü bir doðu ili. 8-Bir iþteki engelleri yenme kararý. Ýçki içilirken yenen yiyecek. 9- Voleybol ve basketbolda, takýmlarýn oyun arasýnda aldýklarý birer dakikalýk dinlenme süresi. Beyaz. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 10-Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, svuç içi. Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. Bulunma hali eki. 11-El iþleri için kullanýlan seyrek dokunmuþ keten bezi (çoðul). TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Tatlý Sert Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Tatlý Sert / Avangers Yön: Jeremiah S.Chechik Oyn: Ralph Fiennes, Uma Thurman 60'lý yýllarýn en sevilen dizilerinden olan "Tatlý Sert", ülkemizde televizyonun daha yeni geldiði yýllarda gösterilmiþ ve çok beðenilmiþti. Deri giysileri içinde son derece çekici Emma Peel ve soðukkanlý Ýngiliz beyefendisi John Steed ikilisi, yýllar sonra Uma Thurman ve Ralph Fiennes' in baþrollerini oynadýðý bu filmle karþýmýzda. Usta oyuncu Sean Connery de, hava deðiþtirme makinesiyle dünyayý ele geçirmek isteyen þeytani bilim adamý Sir August de Wynter'i canlandýrýyor. Bu dahi bilim adamý, yaptýðý makine ile buz fýrtýnalarý, ani sýcaklýk deðiþimleri ve mekanik buz bombalarý yapabiliyor. Oyunun Sonu Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 Yönetmen: Andy Cheng Oyuncular: Cuba Gooding, Jr, Angir Harmon, James Woods, Burt Reynolds Alex Thomas bir Gizli Servis ajanýdýr. ABD Baþkaný onun korumasý altýndayken bir suikasta kurban gider. Baþkanýn ölümünden kendini sorumlu tutan Alex, suikastýn iç yüzünü araþtýrmak için baþarýlý muhabir Kate Crawford ile iþbirliði yapar. Birlikte bu komplonun ardýndaki gerçeði araþtýrmaya baþlarlar; ancak ortaya çýkardýklarý komplo yüzünden hayatlarý tehlikeye girer. Üstelik aradýklarý gerçek, tahmin ettiklerinden yakýnlarýndadýr... Seçim 2 Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal Adý :ELECTION 2 Yönetmen :JOHNNIE TO Oyuncular : LOUIS KOO, SIMON YAM Yapým Yýlý :2006 Ýkinci film Election 2/Hak se wui yi wo wai kwai'de iktidar hýrsý herkesin büsbütün zývanadan çýkmasýna yol açýyor. Hong Kong yeraltý dünyasýnýn ilk filmde gördüðümüz pek çok karanlýk karakteriyle burada da yeniden karþý karþýya geliyoruz. Ancak Election 2, To'nun ilk filminden çok daha karanlýk, daha tüyler ürpertici bir film. Yönetmen bu sefer, anakaradaki "meþru" iþ baðlantýlarý sayesinde Hong Kong'un en þaibeli Triad birliðini devralmaya zorlanmýþ olan Jimmy'nin hikayesini anlatýyor. Jimmy'yi Çince pop þarkýlarýnýn idolü Louis Koo canlandýrýyor. Filmi izlerken Michael Corleone'nin The Godfather: Part III'si aklýmýza geliyor. Ancak, To'nun çizdiði Çin devlet kapitalizmi ve Hong Kong örgütlü suç iliþkileri tablosu son derece kasvetli. Bütün deðerler bir kenara itilmiþ, Çin'in yeni giriþimci kültüründe suç dünyasý insanlarý da, iþadamlarý gibi davranýyor. Hazine Avcýsý Türü: Yabancý Sinema KALANTÜRK / 00:00 Yönetmen: MARK ROPER Oyuncular: THOMAS IAN GRIFFITH, GERIT KLING, BARRY FLATMAN, SOFIA MAZAGATOS, STEFANO SANTOSPAGO ABD Deniz Kuvvetleri'ndeki görevinden itaatsizlik nedeniyle çýkarýlmýþ olan Jeffrey Thorpe, açýk denizlerde kendi gemisi Sea Wolf ile taþýmacýlýk yapmaktadýr. Helena adlý bir müþterisinin define avý teklifini kabul eden Thorpe, kendini bir anda tehlikeli bir maceranýn içinde bulur. ÝKÝ HORTUM ÇARPIÞTI: 5 ÖLÜ ABD'nin Oklahoma eyaletinde ayný zamanda farklý yönde ilerleyen iki hortum, en az 5 can aldý. Otobandan geçen kasýrgada onlarca araç hasar görürken, devrilen týrlar ve aðaçlar yüzünden ulaþýmda aksaklýklar yaþandý. 37 bin evin elektriksiz kalmasýna, yüzlercesinin yýkýlmasýna neden olan afette en büyük yýkýmýn Slaughterville kentinde yaþandýðý açýklanýrken, ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe ediliyor. MADENDE CAN PAZARI Rusya'da, Sibirya'nýn Kemerova bölgesindeki kömür madeninde 8 Mayýs'ta meydana gelen grizu patlamasýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsý, dün bulunan 8 cesetle 60'a yükseldi. 30 iþçinin de hâlâ kayýp olduðu duyuruldu. 500 metre derinde sýkýþan iþçilere oksijen maskeleriyle ulaþýlmaya çalýþýlýyor. Baþkent Moskova'nýn 3 bin kilometre doðusunda bulunan, dünyanýn en geliþmiþ teknolojisiyle donatýlmýþ maden, Rusya'nýn kok kömürü ihtiyacýnýn yüzde 10'unu karþýlýyor. IRAK'TA BOMBALI SALDIRI: 7 ÖLÜ Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta bir kafenin önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda, 7 kiþi öldü. Polis, baþkentin Þii bölgesi Sadr kentinde düzenlenen saldýrýda, 22 kiþinin de yaralandýðýn belirtti. Irak genelinde önceki gün düzenlenen saldýrýlarda 125'ten fazla kiþi hayatýný kaybetmiþti. ESRARENGÝZ ÝNTÝHARLAR DEVAM EDÝYOR Apple'dan Sony'ye kadar sayýsýz küresel markanýn en kritik ürünlerini üreten Foxconn, esrarengiz intiharlarla sarsýlmaya devam ediyor. Çin'de üretim yapan Tayvanlý Foxconn þirketinin bir çalýþanýnýn daha intihar ettiði açýklandý. Yýlbaþýndan bu yana intihar edenlerin sayýsý 6'ya yükseldi. Þirket çalýþanlarýndan iki ise, yýlbaþýnda intihar giriþimde bulunmuþtu. Yaþanan son olayda, 24 yaþýndaki kadýn çalýþanýn, apartmanýnýn penceresinden atlayarak intihar ettiði belirtildi. TEK KURÞUN ÝKÝ ÖLÜM ABD'nin Kansas eyaletinde bir kiþi, tek kurþunla hem kendini hem de karýsýný öldürdü. Ýngiltere'de yayýmlanan Daily Mail gazetesinin haberine göre, iþini kaybettiði için bunalýma giren 70 yaþýndaki Gene Whitmore, uyuyan karýsýnýn yanýna uzanarak baþýna kurþun sýktý, ancak kurþun Whitmore'un baþýný delip geçerek karýsýna da isabet etti. 40 yýldan fazla evli olan çiftin cesedini bulan polis, olayýn ayrýntýlarýnýn otopsi sonucunda anlaþýldýðýný belirtti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 14 Mayýs 2010 Cuma 15 DEÐERLÝ LEFKOÞALI 31 ARALIK 2009 DAN ÖNCEKÝ BÝRÝKMÝÞ BELEDÝYE ALACAKLARINI LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ NE ÖDE 31 ARALIK 2009 DAN ÖNCEKÝ GECÝKME ZAMMINDAN KURTUL SON ÖDEME TARÝHÝ 25 HAZÝRAN 2010 (NOT: 30 NÝSAN 2010 DA SONA EREN BU KAMPANYA 43/2010 SAYILI MECLÝS KARARI ÝLE 25 HAZÝRAN A KADAR UZATILMIÞTIR) LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ

16

17

18 18 14 Mayýs 2010 Cuma

19 14 Mayýs 2010 Cuma 19 "Rok Cup" heyecaný baþlayacak Dünyanýn en büyük karting organizasyonu olan " Grand Rok Cup 2010 Ýtaly " de temsil edildiðimiz "CN Rok Kupasý 2010" un ikinci etap heyecaný 16 Mayýs Pazar günü yaþanacak. Cemsa Karting Pistinde saatleri arasýnda yer alacak, Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu'nun onayladýðý " CN Rok Kupasý 2010" da 30 kartingcinin start almasý bekleniyor. Yarýþ koordinatörlüðünü Mehmet S. Karalým, yarýþ komiserliklerini Gökhan Necipoðlu, Serhan Çýnar ve Süleyman Ertaþ'ýn yaptýklarý, bu yýl yine Cahit Necipoðlu Ltd. sponsorluðunda sürdürülecek Rok Kupasý yarýþlarýnýn ilk etabýnda elde edilen dereceler þöyle: " MÝNÝ ROK : Tolga Güryel - 20 puan Ada Akalýn - 16 puan Gölgem Paþa - 12 puan JUNÝOR ROK : Doðukan Kamacýoðlu - 20 puan Tolga Güryel - 16 puan Berk Yýldýrým - 12 puan SENÝOR ROK : Cemaliye Karalým - 20 puan Mehmet Kürkçü - 16 puan Mehmet Paþa - 12 puan Sevim Yusufoðlu - 1o puan MASTER ROK : Hakan Akarý - 20 puan Münür Özler - 16 puan Mustafa Hassoy - 12 puan Ergil Perçinci - 10 puan Ersal Berberci - 8 puan Klasikler Pasha için yarýþacak! SCÝFTER YAMAHA : Gürcan Ecesoy - 20 puan Mehmet Bicen - 16 puan Hakký Gürcan - 12 puan Ozan Bersen - 10 puan" Cahit Necipoðlu Ltd.'in bu yýl da sponsor olduðu, 5 etap olarak programlanan " CN Rok Kupasý 2010" da finiþ Eylül ayýnda yapýlacak. Þampiyona sonrasýnda en iyi 3 dereceyi yapanlar Ekim ayýnda Ýtalya'da yapýlacak 40 ülkeden 300 kartingcinin yarýþtýðý dünya vitrininde 6. kez ülkemizi temsil etme olanaðý bulacaklar. DUYURU Puan ve arsa alýnýr, satýlýr. Tel: KAYIP KÝMLÝK Güvenlik kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Emrah Parlan ARANIYOR Duvarcý, sývacý ve fayans seramik yapabilen ustalara ihtiyaç vardýr. Tel: Ülkemizde meraklýlarý yýldan yýla çoðalan klasik otomobil yarýþlarýna Platinum Pasha Casino'dan anlamlý bir sponsorluk geldi. Klasik araba meraklýlarýný bünyesinde bulunduran Kýbrýs Türk Güney Kýbrýs taki ata malýna sahip çýkmak için tereke kurmak isteyenler i arayabilirler... ELEMAN ARANIYOR Green Zodiac Casino bünyesinde tüm departmanlarda çalýþtýrýlmak üzere en az 2 yýl deneyimli presentable bay-bayan elemanlar aranmaktadýr KÝRALIK EV Kermiya ÖYPAÞ Sitesi'nde (Öðretmen evleri) kökten tamir ve tadil edilmiþ 3+1 dubleks konut kiralýktýr. 700 TL Nöbetçi Teknik Servis Girne bölgesinde 24 saat elektrik, su, uydu, soðutma sistemleri, buzdolabý arýzalarý hemen giderilir. Tel: Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: Klasik Otomobil Derneði (KTKOD) bu yýlýn ilk klasik otomobil yarýþýný Platinum Pasha Casino & Golden Tulip Hotel sponsorluðunda Mayýs tarihlerinde yapacak. Platinum Pasha Casino Namýk Kemal Lisesi Erkek Voleybol Takýmý Türkiye Finallerinde MHA - Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn düzenlediði liselerarasý voleybol birinciliðinde þampiyon olan Namýk Kemal Lisesi erkek voleybol takýmý Türkiye'nin Sakarya ilinde düzenlenen liselerarasý voleybol yarý final müsabakalarýnda büyük bir baþarýya imza atarak Türkiye finallerine katýlmaya hak kazandý. Sakarya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün organize ettiði Liselerarasý Erkekler Voleybol yarý final müsabakalarýna katýlan Namýk Kemal Lisesi; Tekirdað Çorlu Lisesi, Ýstanbul Davutpaþa Lisesi ve Ordu Lisesi ile ayný grupta yer aldý. Namýk Kemal Lisesi ilk gün Tekirdað Çorlu Lisesi ile oynadýðý maçý rahat bir oyundan sonra 3-1 kazanýrken, ikinci gün turnuvanýn favori ekipleri arasýnda gösterilen Ýstanbul Davutpaþa Lisesi'ne 3-0 maðlup oldu. Grubun son maçýnda Ordu Lisesi ile karþýlaþan Namýk Kemal Lisesi üstün bir oyundan sonra maçý 3-0 kazanarak grup maçlarýný ikincilikle tamamladý ve yarý finalist oldu. Yarý finalde diðer grubun birincisi Bursa Lisesi ile karþýlaþan Namýk Kemal Lisesi üstün bir oyundan sonra maçý 3-0 kazanarak finalde Ýstanbul Davutpaþa Lisesi'nin rakibi oldu. Cumartesi günü oynanan final maçýnda Ýstanbul Davutpaþa Lisesi ile karþýlaþan temsilcimiz Namýk Kemal Lisesi maçtan 3-0 maðlup ayrýlarak turnuvayý ikincilikle tamamladý ve Türkiye finallerine katýlmaya hak kazandý. Sakarya grubundan ikinci olarak çýkan ve Mayýs 2010 tarihle-rinde Ýzmir'de düzenlenecek olan Türkiye finallerine katýlacak olan Namýk Kemal Lisesi erkek voleybol takýmý kafilesi Ercan hava alanýnda okul-aile birliði tarafýndan çiçeklerle karþýlandýlar. TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg

20 Schalke'den rekor transfer Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün, Japonya Ligi takýmlarýndan Kashima Antlers'ýn defans oyuncusu Atsuto Uchida'yý transfer ettiði belirtildi. Alman ekibi ile 3 senelik anlaþma saðladý. Japonya medyasý Uchida'nýn yýllýk 2.3 milyon Dolar alacaðýný öne sürdü. Bu rakam ise Japon futbolcu için þu ana kadar ödenecek en yüksek ücret olarak ifade edildi! Play-out maçlarýnda kýyasýya mücadele yaþanacak Dörtlünün en iyisi "Ocak" n Fly Oil Birinci Ligi'nde oynanan son maçlarda aldýðý sonuçla play-out hattýnda kalan Türk Ocaðý rakipleri arasýnda en çok puan toplayan takým. Türk Ocaðý Türkmenköy'ü 2 kez maðlup ederken, Cihangir karþýsýnda bir galibiyet bir maðlubiyet aldý. Ozanköy karþýsýnda ise ilk devrede 5-1 ile farklý ve þok bir yenilgi alan Ocak daha sonra Ozanköy'ü 4-0 maðlup etmeyi baþarmýþtý. (Necati Özsoy) Fly Oil Birinci Ligi'nde hafta sonu baþlayacak olan play-out karþýlaþmalarýnda mücadele edecek olan dört takýmýn sezonunda bir birleri arasýnda yapýlan karþýlaþmalarda bir puan tablosu çýkardýk. Türk Ocaðý Limasol, Türkmenköy, Ozanköy ve Cihangir takýmlarý arasýnda oynanan karþýlaþmalarda en çok puaný Türk Ocaðý toplarken, en az puaný Cihangir çýkardý. Fly Oil Birinci Ligi'nde oynanan son maçlarda aldýðý sonuçla play-out hattýnda kalan Türk Ocaðý rakipleri arasýnda en çok puan toplayan takým. Türk Ocaðý Türkmenköy'ü 2 kez maðlup ederken, Cihangir karþýsýnda bir galibiyet bir maðlubiyet aldý. Ozanköy karþýsýnda ise ilk devrede 5-1 ile farklý ve þok bir yenilgi alan Ocak daha sonra Ozanköy'ü 4-0 maðlup etmeyi baþarmýþtý. Play-out bölgesi takýmlarýndan Türkmenköy de bir birleri arasýnda yapýlan karþýlaþmalarda 9 puan toplamýþ bir ekip. Türkmenköy Ocak karþýsýnda bir galibiyet bir yenilgi alýrken, Cihangir'i 2 kez maðlup etme baþarýsý gösterdi. Türkmenköy Ozanköy maçlarýnda da bir galibiyet bir maðlubiyet alabildi. Türkmenköy'de sýk sýk yaþanan teknik heyet deðiþikliði takýma olumsuz etki yaptý. Fly Oil Birinci Lig takýmý Ozanköy sezonun en istikrarsýz grafiðini çizen ekiplerden biri. Türk Ocaðý karþýsýnda farklý bir galibiyet alýp liderlik koltuðuna da oturan Ozanköy 2. Devrede Türk Ocaðý'na ayný þekilde farklý maðlup oldu. Türkmenköy karþýsýnda da bir galibiyet bir maðlubiyet elde eden Ozanköy, diðer rakibi Cihangir ile oynadýðý 2 maçta da golsüz berabere kaldý. Cihangir diðer 3 rakibi karþýsýnda en az puan toplayan takým. Tek galibiyetini sezonun 2. devresinde Türk Ocaðý karþýsýnda alýrken ilk maçta rakibine maðlup olmuþtu. Türkmenköy karþýsýnda da 2 yenilgi alan Cihangir, Ozanköy ile de 2 maçta yeniþmedi. Potada final serisi baþlýyor n Basketbol büyük bayanlarda YDÜ- KOOP, büyük erkeklerde de KOOP- Gönyeli Oþan karþý karþýya gelecekler Siemens Büyükler Basketbol Ligi'nde sona geliniyor. Bugün baþlayacak olan final serisi play-off karþýlaþmalarýnda büyük bayanlara YDÜ-KOOP, büyük erkeklerde de KOOP-Gönyeli Oþan þampiyonluk için mücadele edecek. Büyük bayanlarda 3, büyük erkeklerde ise 4 kazanýlmýþ maç üzerinden oynanacak final serisi play-off karþýlaþmalarýna YDÜ bayanlarý 1-0 önde baþlarken, KOOP ve Gönyeli Oþan erkekleri eþit olarak baþlayacak. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda bugün baþlayacak olan play-off karþýlaþmalarýnýn programý þöyle: Bugün YDÜ-KOOP (BB) KOOP-Gönyeli Oþan (BE) 17 Mayýs 2010, Pazartesi YDÜ-KOOP (BB) KOOP-Gönyeli Oþan (BE) 19 Mayýs 2010, Çarþamba YDÜ-KOOP (BB) (Gerekli olmasý halinde oynanacak) KOOP-Gönyeli Oþan (BE) 21 Mayýs 2010, Cuma KOOP-Gönyeli Oþan (BE) UEFA Lig Kupasý'nda zafer Atletico'nun oldu n Eski adýyla UEFA Kupasý, yeni adýyla UEFA Avrupa Ligi Kupasý, Ýspanya'nýn Atletico Madrid takýmýnýn oldu 'den itibaren UEFA Kupasý adý altýnda düzenlenen, sezon baþýnda da yeni formatýyla UEFA Avrupa Ligi adýný alan organizasyonun ilk þampiyonu Atletico Madrid oldu. Normal süresi 1-1 biten maçta Fulham'ý 2-1 ile geçen Atletico Madrid tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazandý. Atletico Madrid'in Avrupa kupalarýndaki en büyük baþarýsý 1962 yýlýnda kazandýðý Kupa Galipleri Kupasý olmuþtu. Almanya'nýn Hamburg Arena Stadý'nda oynanan ve Ýtalyan Nicola Rizzoli'nin yönettiði finale sadece 2 galibiyet (Galatasaray, Liverpool) alarak gelen Atletico Madrid'in golünü 32. dakikada Forlan atarken Fulham'ýn golü 37. dakikada Simon Davies'ten geldi. Son sözü söyleyen isim ise 116. dakikada Forlan oldu. 32. dakikada Atletico Madrid'in Avrupa'daki en golcü futbolcusu olan Uruguaylý Diego Forlan topu filelere gönderdi ve takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýspanyol ekibin sevinci çok uzun sürmedi. Henüz 5 dakika sonra 37. dakikada Galli oyuncu Simon Davies arka direkte geliþine isabetli vurdu ve kaleci De Gea'yý kapattýðý köþeden avlamayý baþardý. Skoru 1-1'e getirdi. Karþýlaþmanýn normal süresi 1-1 sona ererken 15'er dakikalýk uzatma bölümüne geçildi. Bol sarý kartlý uzatma dakikalarýnýn 116. dakikasýnda Uruguaylý Forlan sahneye çýktý ve penaltýlara gitmesi beklenen maçý takýmýnýn lehine çevirerek kupayý kulübüne getirdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere!

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI:

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı