ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SOLDAN. Özlem Güneyli"

Transkript

1 Maðusa'daki ara seçimde UBP'nin milletvekili adayý Resmiye Canaltay. Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var: Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný hiç baþkasýna býrakýr mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3067 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DUYSANIZ ENAYÝ SANIRSINIZ KENDÝNÝZÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NE KALIR BÝZDEN GERÝYE? Elvan Levent OSMAN IÞISAL ARANAN ADAMDIR Erdoðan Baybars SOLDAN GEÇÝNENLER Özlem Güneyli EKONOMÝDEN BATTIK KIBRIS SORUNUNDAN ÇIKTIK Mehmet Levent RÜYAYA ÝNANANLARIN ACI SONU Ülker Fahri UBP ile DP arasýnda yerel seçimlerde iþbirliðiyle ilgili yapýlan görüþmeler týkandý... Koalisyon konusunda da anlaþamadýlar, ancak bu pazarlýðý sürdürecekler... Yerel seçimlerde Ýrsen Küçük: Biz 2 dedik, DP 3 istedi n Koalisyon konusunda asýl anlaþmazlýk bakanlýk daðýlýmýnda çýktý. UBP 2 bakanlýk teklifinde, DP ise 3 bakanlýk talebinde diretiyor... n 3. sayfada Ipler koptu Dün gece geç saatlere dek süren parti meclisi toplantýsýndan sonra yaptýðý açýklamada Serdar Denktaþ, Seçimlerde iþbirliði ortadan kalktý... Þimdiden UBP li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun dedi... n Koalisyon görüþmelerinin týkandýðýný söylemek için henüz erken diyen Serdar Denktaþ, azýnlýk hükümetine destek kararýný DP den kaldýrdýklarýný da açýkladý... n Denktaþ: UBP nin mecliste alternatifleri var... Ýster ilk önce bizimle, isterlerse diðer olasýlýklarýnýn ardýndan bizimle görüþsünler... n 8 belediye baþkan adayýný daha önce belirlediklerini söyleyen Serdar Denktaþ, Salý ya kadar 20 aday daha belirleyeceklerini belirtti... n 3. sayfada Koalisyonu býrak, bir de bu domatese bak! Yeme de yanýnda yat ey sevgili halk! GAZÝ'NÝN HÝKAYESÝ... Ali Osman Serdar Denktaþ'ýn Planý... Zübeyir Aðaoðlu l 7. sayfada BAÞKA YOLU YOK Kubilay Özkýraç l 10. sayfada Hür Ýþ Lefkoþa Park Sosyal Konutlarý Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada KUMDAN KALELER l 4. sayfada Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Doðal yaþama dönüþ... n 2. sayfada

2 POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ SOLDAN GEÇÝNENLER ZAP ZAP geziniyorum gecenin 1 vakti televizyonun karþýsýnda. Belki 1 Allah'ýn kulu çýkar DA yeni 1 þey söyler DÝYE bekliyorum ama her seferinde hevesim uzaktan kumandanýn tuþlarýnda kalýyor. Yüzler ayný/ sözler ayný/ zihinlerde hep ayný alacakaranlýk hakim./ Mentalite derseniz FOSSSS... SÝM televizyonunda Aysu ablam oturtmuþ karþýsýna Çakýcý Mehmet Efe'yi sorular soruyor/ O da güya SOLCU 1 PARTÝ'nin Baþkaný olarak cevaplar veriyor. Verdiði cevaplarýn SOL düþünce ile alakasý yok 1 yana/ SAÐ da deðil/ LÝBERAL da deðil. BAÞKA. Nasýl oluyor DA ülkemizde siyasi partiler hep geriye doðru gidiyor DÝYE soruyorum kendi kendime. Evet/ Kendi kendime/ içimden soruyorum./ Yüksek sesle sorsam/ Annem balýklama dalacak yazýma/ Bense karar vermiþim/ Onu 1 süre yazýlarýma sokmamaya./ NEDEN derseniz/ Çok marjinal takýlýyor ya/ Daha yeni beraat etmiþken gene DAVALI olmak istemiyorum YANÝ. Hiç çekemem. Bu yüzden içimden soruyorum: -Siyasi partilerin baþýnda oturanlar neden geriye doðru gidiyor? Bunu nereye/ neremize/ nerelerine baðlamalý? Elimde deðil ne yapayým/ Ne zaman ÇAKICI MEHMET konuþsa/ olanca karizmasýyla AKINCI MUSTAFA geliyor aklýma. Ne zaman SABÝT FERDÝ BEY konuþsa/ ister istemez ÖZKER ÖZGÜR'ün saygý uyandýran havasýný hatýrlýyorum. Ne zaman EROÐLU'nu görsem/ 20 sene öncesindeki EROÐLU geliyor aklýma. (KÝ o zaman DA saçlarý beyazdý.) 20 sene evvel DE 3 aþaðý 5 yukarý ayný sözcükleri kullanýrdý/ Þimdi DE ayný sözcüklerle kuruyor cümlelerini/ Bazen yüklemin/ bazen öznenin yeri deðiþiyor/ Bazen DÜZ söylenmesi gereken þey DEVRÝK oluyor FALAN ama O KADAR YANÝ. Derviþ BEY kendini aþamadý-yerinde saydý/ AMA siz SOLCU geçinen ve SOLDAN GEÇÝNEN aðbiler/ SÝZ var ya/ Partilerinizin sizden önceki Baþkanlarý aþamadýnýz 1 yana/ Onlarýn çoook gerisine düþtünüz. Onlarýn durduklarý yerde dursaydýnýz/ yeminle söylüyorum Ferdi Aðbi/ vallahi Çakýcý Mehmet Aðbi ikinizi DE öper/ Þrrrraaaak DÝYE alnýma koyardým. I'M SORRY/ Çok SORRY/ Fakat hak etmiyosunuz benim kýymetli öpücüðümü... Aysu ablacýðým ÇAKICI'ya UBP ile koalisyona TDP olarak hazýr olup olmadýklarýný soruyor. Teklif edilseydi yetkili kurullarýyla bunu konuþup karar vereceklerini söylüyor ÇAKICI. (-KÝ burada parantez açýp sormak zorundayým: Nedir þu YETKÝLÝ KURUL meselesi/ 1 anlatsanýza bana/ 3 kiþilik ÖREPE'nin bile YETKÝLÝ KURUL'larý var YANÝ/ o bakýmdan takýlýyor kafama.) Sonracýðýma/ Çakýcý hangi koþullarda UBP ile koalisyon kurabileceðini açýklýyor: -SOSYAL HAKLARDA ve ÇALIÞANLARIN MAAÞLARINDA 1 ÝLERLEME OLACAKSA. Gelmiþ geçmiþ bütün KKTC Hükümetleri çalýþanlarýn maaþlarýný ödemek için ANKARA'dan gelecek paraya bakarken/ nasýl 1 ilerleme bekliyor olabilirsin anlamýyorum. Sadece Hükümetin deðil/ muhalif geçinenlerin DE eli kolu baðlý. (Bakýnýz/Geçmiþ CTP Hükümeti) Muhalif partiler neye muhalefet ediyorlar? Eli kolu baðlý hükümete. Muhalif partiler kazara/veya þans eseri o Hükümeti ele geçirdiklerinde ne oluyor? Onlarýn DA elleri kollarý baðlanýyor/ Onlar DA Ankara'dan para beklemeye koyuluyor. Yani Muhalifler/ Hükümeti ele geçirdikleri takdirde kendilerinin DE çözemeyecekleri meselelerin çözülmesini talep ediyorlar hükümetten. Yandaþlarý DA hakkaten alýþveriþte FALAN sanýyor onlarý. Böyle 1 kýsýr döngü/ debelen babam debelen. O yüzden boþver Çakýcý aðbicim çalýþanlarýn maaþlarýný/ sosyal haklarý falan/ Lafý dolandýrmadan cevapla þu "Hangi koþullarda UBP ile koalisyona giderdin?" sorusunu: De ki: 1 Bakanlýk verdikleri takdirde. BUDUR OYUN. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin 1950 yýlýndaydý. Türkiye'de seçimler olacaydý. Tek parti dönemine 1946'da son verildi. Ama Türk icadý bir seçim sistemi uygulandý... Uygulanan sistem þu: Açýk oy, kapalý sayým. Yani oyunuzu açýk kullanacaktýnýz. Sayým da gizli olacaktý. Rezil bir durum yani... Ve tabii ki CHP haksýz yere 4 yýl daha hükümette kaldý. Türkiye'de çok partili döneme geçmeðe Atatürk döneminde denendi. Sonuç fiyasko... Kýsa sürede anlaþýldý ki, serbest seçim olursa, Atatürk ile arkadaþlarýnýn seçim kazanma þanslarý sýfýr idi. O nedenle Atatürk, kurdurduðu muhalefet partilerini kapattýrdý. Türkiye'de çok partili döneme geçme iþi Atatürk'ün ölümünden ve Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra gündeme geldi. Birtakým kitaplara bakýlýrsa, olaylar þöyle geliþti: Ýsmet Paþa, Ýngiltere ve Fransa ile imzaladýðý anlaþmaya raðmen, Ýkinci Dünya Savaþý'na katýlmayý reddetti ya, Ýngiltere'nin o zamanki Baþbakaný Churchill, Sovyetler Birliði Baþkaný Stalin'den destek istedi. Nasýl bir destek istedi Churchill Stalin'den? Türkiye'yi korkutmasýný... "Türkiye'yi korkut da bize teslim olsun" dedi. Esasen 3 büyük galip devlet arasýnda nüfuz alaný paylaþýmýnda Türkiye Ýngilizlerin payýna býrakýldý. O bakýmdan Stalin Churchill'i kýrmadý. Ve Türkiye'den toprak ve Boðaz'larda üs istedi. Bazýlarýnýn yazdýklarýna göre böyle bir korkutulmayý Ýsmet Paþa da beklerdi. Ve fýrsat bu fýrsat, Amerika ile Ýngiltere'nin kanatlarý altýna memnuniyetle sýðýndý. Bilirsiniz kuraldýr. Kurtarýcýnýn "ufak-tefek" istekleri olur. Amerika "derhal demokrasiye geçeceksin" dedi seçimleri rezilane bir þekilde CHP tarafýndan kazanýldý ama, 1950'de sahtekarlýk yapmasýna izin vermediler. Ýkinci seçim 14 Mayýs 1950'de DOÐAL YAÞAMA DÖNÜÞ... yapýlacaktý yaþýndaydýk 1950'de... Koðuþta Philips marka büyük bir radyo vardý... Radyo odasýna o sýralar biz küçükler giremezdik. Yasak deðildi ama girmezdik. Ancak büyükler radyonun sesini sonuna kadar açtýklarý için, avludan da, koðuþlardan da rahatlýkla duyardýk. Seçim haberlerini de böyle izlerdik. O zaman konu pek tartýþýlmazdý bizim düzeydekiler arasýnda... Ben muhalefetten yana idim. Celal Bayar'dan... Seçim bitti, Celal Bayar kazandý. Bir Halkýn Sesi gazetesi aldým ve Köþklüçiftliðe gittim. Gazeteyi açtým. Birinci sayfada DP'nin zaferi vardý. O anda karar verdim ve Ýsmet Paþa'dan yana oldum. Ecevit çýktýðýnda da yanýnda olduk. O zamana kadar CHP seçim kazanamadý. Ecevit %40'larý aþtý ama yalnýz baþýna hükümet kuramadý. Yanýnda Baykal da vardý. Ama kýsa zamanda Baykal CHP Baþkanlýðý'na göz dikti. Ne Ecevit'i hayýr ettirdi, ne CHP'yi... Ecevit bu havadan kurtulmak için karýsýna sýðýndý (Rahþan Hanýma)... Baykal, CHP yerine kurulan partileri de rahat býrakmadý. Ýlle de baþkan olacaydý... Hiçbir partiyi çalýþtýrmadý. Partilerin açýlmasýna izin verilinca gitti ve CHP'ye baþkan oldu. Ve CHP'nin da canýna okudu. Türkiye muhalefetinin da... Þimdi istifa etmiþ. Keþke gerçek olsa... Ama sanmam. Ya fýrsatý yakalar yakalamaz geri dönecek ve CHP'nin baþýna oturacak, ya da dýþtan karýþtýrmayý sürdürecek... Eceit'in bir tek doðru tespiti varsa o da þudur: Baykal ve takýmý ile CHP bir yere varamaz. Hiçbir parti da... Peki, Deniz Baykal'a yapýlan hoþ bir þey mi? Ve adý geçen hanýma. Hoþ olsun ya da olmasýn. Çaðýmýzýn gerçeði bu. Teknoloji özel hayatýn gizliliðini ortadan kaldýrdý. O nedenle çaða uymaktan baþka çaremiz yoktur. Konuþurken dinleneceðiz, yatakta, tuvalette ve hamamda izleneceðiz. Doðal yaþama dönüþ yolundadýr insan... Ne güzel. Deðil mi? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DUYSANIZ ENAYÝ SANIRSINIZ KENDÝNÝZÝ Çoktandýr görüþmemiþtik... Heyecanla girdi kapýdan... Yazý yazdýðýmý görünce güldü... "Bunca yýldýr yazdýn da ne deðiþti" dedi... Doðru... Ne deðiþti? Üstelik durumumuz daha da berbat þimdi... Bana neden þaþýyor ancak? Gelmiþ geçmiþ o büyük yazarlara þaþsaydý keþke... Neler yazmamýþlar ki... Ne deðiþmiþ dünyada? O kitaplarý okuduktan sonra kötülüklerden mi arýnmýþ insanlýk? Shakespeare'in göstermediði yol mu kalmýþ insanlýða? Bir 'Hamlet', bir 'Otello' yetmez mi doðru yolu bulmak için? Dostoyevski'nin romanlarý yetmez mi? Bir hazinedir hepimiz için o romanlar... Kafka... Camus... Sartre... Bir hazine... Ki her birini okuduktan sonra, "Bir kitap okudum, hayatým deðiþti" der insan... Sevgili dostumun þaþtýðýndan daha çok þaþarým ben... Bu hazineye raðmen olup bitenlere dünyada... Savaþlara... Ýþkencelere... Þiddete... Nefrete, kine, intikama, iktidar hýrsýna, açgözlülüðe... Ne Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza"sý, ne Tolstoy'un "Savaþ ve Barýþ"ý, ne Camus'nün "Yabancý"sý, ne de Oscar Wilde'ýn "Dorian Gray"i adam edememiþ insanlýðý... Homeros'un "Ýlyada"sýný, Dante'nin "Ýnsanlýk Komedyasý"ný ve Victor Hugo'nun "Sefiller"ini saymýyorum daha... Marks'ýn, Engels'in, Lenin'in yazdýklarýný... Nazým Hikmet'in... Ve Pablo Neruda'nýn þiirlerini... Neleri neleri daha... Dostum bir nefeste girdi konuya... Alçalan yükselen sesi ile inanýlmaz þeyler anlatmaya baþladý bana... Anlattýklarý birinci eldenmiþ üstelik... Duysanýz aptal sanýrsýnýz kendinizi... Enayi... Salak... "Ma neler var be" dersiniz... Bugüne dek ne boþ þeylerle uðraþtýðýnýza yanarsýnýz... Bu diyara yakýþtýrdýðýnýz 'mandra' sözü bile hafif gelir size... Adam sandýðýnýz nice adamlara hiçbir güveniniz kalmaz... Nasýl yazsam... Nasýl anlatsam size... Delil ister... Tanýk ister... Yok mu tanýk? Var! Var ama konuþmaz ki... Bana anlatýr yalnýz bunlarý... "Benden duymamýþ ol" der bir de üstünden... Bir Ýtalyan filminin yýllardýr unutamadýðým muhteþem finalini hatýrladým o gidince... Mahkeme bitmiþ... Karar okunmuþ... Tüm mafya üyeleri beraat etmiþ... Herkes daðýlýyor... Yargýçla savcý gözgöze gelir duruþma salonundan çýktýktan sonra. Sessizce bakýþýrlar bir an... Ve yargýç bozar bu sessizliði... Þöyle der savcýya: -Ne oldu, burada yolunda gitmeyen bir þey mi var? Söyleyin... Var mý bizim burada yolunda gitmeyen bir þey? Varsa buyurun... Ýspatlayýn yýla mahkum bir cinayet sanýðýnýn mahkemede savcýlara neden "300 bin Euro'nun hesabýný verin" diye baðýrdýðýný açýklayýn bize... Eski bir polis müdürünün þimdi kimlere danýþmanlýk yaptýðýný söyleyin... Hiçbir zaman bir maaþ ile inþa edilemeyecek olan villalarýn sýrrýný anlatýn meraklýlarýna... Adýnýz mahfuz kalýr... Korkmayýn!

3 AFRÝKA dan mektup... HER GÜNDÜZÜN BÝR DE GECESÝ VAR Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yaptýklarý o coþkulu iþbirliðinden sonra UBP ile DP'nin bundan sonra çok kolay anlaþacaðý sanýlýyordu... Böyle düþünenler yanýldý... Ayrýca cumnhurbaþkanlýðý seçimlerinde Eroðlu'na aktif destek verirken, DP'nin UBP ile herhangi bir pazarlýkta anlaþmadýðý da ortaya çýktý... Herkes ne sanmýþtý oysa? DP UBP'den alacaðýný aldý ve sonra resmi destekte karar kýldý... Hem yerel seçimlerde, hem de koalisyonda anlaþtýklarý izlenimi vardý. Ne birinde, ne de diðerinde anlaþmamýþlar meðer... Ýþte dün gün boyu yapýlan görüþmelerden sonra iki parti arasýndaki ipler koptu. Seçimlerde iþbirliði ortadan kalktý. Hatta Serdar dün akþam bu açýklamasýný kamuoyuna yaparken, biraz da dalga geçti UBP'yle... "Þimdiden UBP'li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun" dedi... Yani "avucunuzu yalayýn"... "DP yoksa siz de hava alýrsýnýz" mesajý bu... * Koalisyona gelince... Orda herþey bitmemiþ henüz... DP üç bakanlýk diyor... UBP ise iki... Sonunda biri inadýndan vazgeçer mi? Belli deðil... Ancak Ýrsen Küçük dünkü son geliþmelerden sonra, pusuda bekleyen ÖRP'ye ve TDP'ye göz kýrptý... Bu aþamadan sonra onlarla da görüþmeye hazýrmýþ... Ne var ki onlarla pek kolay deðil bu... ÖRP ile TDP'nin sadece ikiþer milletvekili var... Yani UBP hangisi ile yaparsa yapsýn, yine sýnýrda kalýr meclisteki çoðunlukta... Tahsin Ertuðruloðlu'nu saymazsak, þu anki sayýsý Maðusa'daki ara seçimi Derviþ Eroðlu'nun aday gösterilen kýzý Resmiye Canaltay kazanýrsa 25'e çýkar sayýlarý... Ýki ÖRP'li veya TDP'li ile ancak 27'ye çýkarlar... Gerçi bir yýldýr 26 ile idare ettiler ve þimdi 27 ile de idare edebilirler, ancak zorlanýrlar... Zaten Serdar Denktaþ da UBP'nin dönüp dolaþýp yine kendilerine gideceðini düþünüyor... "Ýsterseniz onlara da gidin ve sonra bize gelin" diyor UBP'ye... * UBP-DP arasýndaki pazarlýklar en çok gazeteci milletini yordu herhalde... Son haberler dün akþam geç saatlere dek sarktý... Üstelik sürekli olarak deðiþti gün boyu durum... Gündüz haberleri farklýydý, gece haberleri farklý... Geceki parti toplantýsýna girene dek Ýrsen Küçük çok umutluydu... Hatta bugün kabineyi Derviþ Eroðlu'na sunabileceðini söylüyordu... Bilirsiniz ama, ne olursa gece olur bizde... Karanlýkta... Iþýklarý söndürüp 'Her yer karanlýk' þarkýsýný söylemezler boþuna... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KÜÇÜK: DP 3 bakanlýk talep etti Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Yönetim Kurulu toplantýsý tamamlandý. Küçük, Genel Yönetim Kurulu toplantýsý sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, toplantýda Genel Yönetim Kurulu üyelerine dünkü temaslarýyla ilgili bilgi aktardýðýný belirtti. TUTUM DEÐÝÞMEDÝ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'la dün gerçekleþtirdiði görüþmede, yerel yönetimlerle ilgili mevcut sýkýntýnýn tümünü gidermelerinin mümkün olmadýðýný, bunu Genel Yönetim Kurulu'na aktardýðýný, ancak Genel Yönetim Kurulu'nun önceki akþamki toplantýdaki görüþünün deðiþmediðini gördüðünü ifade eden Küçük, Denktaþ ile bu konularý bugün tekrar görüþme arzusunda olduðunu belirtti. MAÐUSA VE DEÐÝRMENLÝK Basýnýn sorularýný da yanýtlayan Küçük, bir soruya karþýlýk, partisinin her halükarda Gazimaðusa ve Deðirmenlik'te aday gösterilmesi yönünde kararlý olduðunu vurguladý. DP'nin koalisyonda 3 bakanlýk ve 8 belediyede de aday gösterme talebinin anýmsatýlmasýna karþýlýk ise Küçük, "býrakýn bakanlýk konusunu biz belediye konularýný aþamadýk" dedi. UBP'nin dün akþam toplanan Genel Yönetim Kurulu'nda zaten DP'nin 8 belediye talebinin olamayacaðýnýn ortaya çýktýðýný, özellikle Gazimaðusa ve Deðirmenlik'te aday gösterilmesi konusunda ýsrarlý SERDAR DENKTAÞ: Seçimlerde iþbirliði yok Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile daha önceden yerel seçimlerde yapmayý planladýklarý iþbirliðinin, UBP'nin bazý nedenlerden dolayý iþbirliðini bozduðu gerekçesiyle ortadan kalktýðýný açýkladý ve "Þimdiden UBP'li belediye baþkanlarýna geçmiþ olsun" dedi. Denktaþ, Parti Meclis'inin, UBP'nin kuracaðý bir azýnlýk hükümetine dýþtan destek verme kararýný da kaldýrdýðýný, ancak UBP ile koalisyon hükümeti kurma çalýþmalarýnýn devam edeceðini de belirtti. UBP'nin Meclis'te baþka alternatifleri ve "her nasýl olursa olsun" hükümette yer almak isteyen partilerin bulunduðunu savunan Denktaþ, hükümette olmakta önemli olanýn bakanlýk sayýsý deðil, hükümet programýnda nelerin bulunduðu olduðunu kaydetti. Genel Baþkan Serdar Denktaþ baþkanlýðýnda toplanan DP Parti Meclisi toplantýsý tamamlandý. Denktaþ, toplantý sonrasýnda Parti Meclisi'nde alýnan kararlarý basýna açýkladý. ÝÞBÝRLÝÐÝNÝ BOZACAK KARARLAR Denktaþ, "ilginç" bir toplantý olduðunu, çünkü kendileri toplantýdayken UBP'nin de toplantýsý olduðunu ve o toplantýda iþbirliðini bozacak kararlar alýndýðýný ifade ederek, bunlarý göz önünde bulundurarak UBP ile yerel seçimlerde yapýlacak olan iþbirliðinin ortadan kalktýðýný söyledi. SALIYA KADAR 20 ADAY DAHA Bu durumun ardýndan daha önce belirledikleri 8 adayýn ardýndan þimdi 20 belediyede daha baþkan adayý belirleyeceklerini, meclis üyeliklerinin ise hazýr olduðunu anlatan Denktaþ, istekli adaylarý hemen hafta sonu deðerlendireceklerini ve en geç Salý günü adaylarý açýklayacaklarýný kaydetti. KOÞULSUZ DESTEK KALDIRILDI Toplantýda Parti Meclisi'nin UBP'ye koþulsuz olduklarýný kaydeden Küçük, Genel Yönetim Kurulu'nda bu yöndeki kararýn oybirliðiyle alýndýðýný anýmsattý. DP 3 BAKANLIK TALEP ETTÝ DP'nin baþta 3 bakanlýk talebi olduðunu ancak UBP'nin ancak 2 bakanlýkla bu koalisyon oluþumuna gidilebileceði yönündeki tutumunun kendilerine aktarýldýðýný belirten Küçük, yarýnki görüþmede bu konularýn da yeniden ele alýnacaðýný kaydetti. Küçük, partisinin, bakanlýklarýn þu andaki mevcut yapýsýnýn bozulmamasýndan yana olduðunu da bir baþka soru üzerine vurguladý. ÖRP VE TDP'YLE DE... Küçük, bir baþka soruya karþýlýk, ÖRP ve TDP'nin de kendisinin onlara yaptýðý ziyaretlerde, hükümet çalýþmalarýyla ilgili her türlü desteði verecekleri yönünde açýklamalarý olduðunu anýmsatarak "Bu þartlarda DP'yle de, ÖRP'yle de, TDP'yle de koalisyonu görüþmeye hazýrýz" dedi. Küçük, dün Avcý ile herhangi bir temasý olmadýðýný da bir soru üzerine ifade etti. KOALÝSYONDA SIKINTI YOK Bir baþka soruya karþýlýk ise Küçük, "Yerel yönetimdeki iþbirliði týkanmýþ görünmektedir. Koalisyonda bir sýkýntý yok. Bu týkanýklýðýn koalisyona yansýmasýný istemeyiz" dedi. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ ARA SEÇÝMÝ UBP adayý Resmiye Canaltay Ulusal Birlik Partisi, 27 Haziran'da yerel yönetim seçimiyle birlikte yapýlacak Gazimaðusa'daki boþ bir milletvekilliði için yapýlacak ara seçimde Resmiye Canaltay'ý aday gösterecek. UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný seçilmesiyle boþalan Gazimaðusa Milletvekilliði için UBP'ye yapýlan aday baþvurularýný deðerlendiren ilgili komitenin, desteði kaldýrdýðýný, koalisyon görüþmelerine ise devam edilmesine karar verdiðini söyleyen Denktaþ, UBP ile Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde baþlayan güzel iþbirliðinin bozulmasýna üzüldüðünü, ancak Cumhurbaþkanlýðýnda verilen desteðin devlete verildiði için bundan piþmanlýk duymadýklarýný vurguladý. Denktaþ, iþbirliðinin bozulmasýný UBP'deki bazý kiþisel nedenler ve UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün baskýlara dayanamamasýndan kaynaklandýðýný düþündüðünü belirtti. UBP'NÝN ALTERNATÝFLERÝ VAR Serdar Denktaþ, UBP ile koalisyon görüþmelerine devam edeceklerini, ancak UBP'nin Meclis'te baþka alternatifleri bulunduðunu ve "her nasýl olursa olsun hükümette yer almak isteyen" partiler olduðunu savunarak, UBP'nin geri kalan bu günlük süre içerisinde ister ilk önce kendileriyle kaldýðý yerden, isterse diðer partilerle ve sonra kendileriyle görüþebileceðini söyledi. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ Denktaþ, bu geliþmelerin ardýndan artýk yerel seçimlere hazýrlanmaya baþlayacaklarýný, milletvekilliði seçiminde ise isim belirlemediklerini, ancak 3-4 aday adayý arasýndan belirleneceðini belirterek, bu iþlemlerin en geç aday belirlemede son gün olan Salý günü tamamlanacaðýný kaydetti. "KOALÝSYON TIKANDI DEMEK ÝÇÝN ERKEN" Serdar Denktaþ, bu geliþmelerin ardýndan "UBP- DP koalisyon hükümeti kurulmasýnýn önü týkandý" denmesi için erken olduðunu da belirterek, UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'le yapacaklarý görüþmelerin bu konuda belirleyici olacaðýný ifade etti. Resmiye Canaltay'ýn UBP Gazimaðusa Milletvekili adayý olmasýný karara baðladýðýný, Genel Yönetim Kurulu'nun da bu kararý onayladýðýný açýkladý. Küçük, Genel Yönetim Kurulu toplantýsý sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, bu konuda Parti Meclisi'nin genel yönetim kuruluna yetki verdiðini anýmsatarak, bunun partinin nihai kararý olduðunu kaydetti. ex istence Elvan Levent NE KALIR BÝZDEN GERÝYE? Yaklaþýk on ay önce ölen Michael Jackson'dan geriye sadece þarkýlarýnýn deðil, ayný zamanda milyon dolarlar getiren bir çarkýn da kaldýðýný okuduðumda, aklýma Radikal'in kitap ekindeki Milan Kundera'yla ilgili yazý geldi. Yazarýn 'Bir Buluþma' kitabýnda irdelediði sanat, sanatçý ve sanatçýnýn yalnýzlýðý konularýný ele alýyordu yazý. Sorular soruyordu Kundera: "Bacon'un portreleri benliðin 'sýnýrlarý' üzerine bir sorgulamadýr. Birey çarpýtýlmanýn hangi ölçüsüne kadar kendi olmayý sürdürür? Sevilen bir kiþi çarpýtýlmanýn hangi ölçüsüne kadar sevilen kiþi olmayý sürdürür? Hastalýkla, delilikle, nefretle, ölümle uzaklaþan sevilen bir çehre ne kadar zaman boyunca tanýnabilir olmayý sürdürür? Bir benliðin benlik olmaktan çýktýðý sýnýr neresidir?" Bacon'ýn portreleri üzerinden deðil ancak, yaþadýðým toplum, artýk hayatta olmayan sevdiðim sanatçýlar, yazarlar ve kendi benliðim üzerinden bu sorularý ben de sordum kendime. Örneðin bir toplum olarak biz, yokolmaya yüz tutmuþ kimliðimizden geriye kalanlarla, halâ ne kadar kendimiz olmayý sürdürebiliriz? Tüm sorumluluðu üzerimize alarak kendimiz olmayý baþarbilmek yerine, 'dünyalý' olmakla 'hiçbirþey' olamamak arasýnda gidip geldiðimiz süreçte, kendimizi kandýrarak harcayýp kaybettiðimiz zamandan baþka, elimize ne geçtiði sorusuna umit verici bir yanýt bulamýyorum doðrusu. Kendimiz olmayý baþarabilmek derken, o çok bütünleþmek istediðimiz 'dünya'yý bir yana býrakýp, önce kendimizi ve nerede durduðumuzu idrak etmekten bahsediyorum. Sadece kendi kimliðimizi korumaktan deðil, bu kimliðin getirdiði sorumluluðu da idrak etmekten ayný zamanda. Yoksa, yaþadýðýmýz, soluk aldýðýmýz çevreyi, daðlarý, aðaçlarý, deniz kenarlarýný, her birimizin benliðinde bir iz býrakan sokaklarý, kendi kimliðimizden nasýl ayrý tutabiliriz, benim anlamaya çalýþýp, bir türlü kavrayamadýðým bu iþte. Bütün bunlara karþý sürdürmekte olduðumuz vurdumduymaz tavýrla, gerçekte kendi kendimizi, kimliðimizi, benliðimizi nasýl da yok ettiðimizi bir türlü idrak edemeyip, 'dünyalý' olma hayalleri ile tutuþup durduðumuza þaþýyorum ben halâ. Bu ölçüde çarpýtýlmýþ bir düzen içerisinde, ne kadar kendi olmayý, kendi kalmayý baþarabilir bir toplum diye, merak ediyorum. Fransa'daki haftalýk bir derginin seçtiði yüzyýlýn on sekiz 'dâhi'si arasýnda tek bir romancý, þair, düþünür ve besteci yer almazken, Chanel ve YS Laurent'in, -iki modacýnýn- bu listeye girmesinin, 'Avrupa'nýn edebiyatla, felsefeyle, sanatla yeni iliþkisinin' habercisi olduðunu söylüyor Kundera. Ve soruyor: "Ne kalacak senden geriye Bertolt?" Haksýz deðil elbette Kundera kaygýlanmakta. Sanatçý bir yana, böylesine kültürel bir 'deðiþim' bir toplumun kimliðine karþý da bir tehdit oluþturur ayný zamanda. Peki, 'kimliðin' kendisinin karþý karþýya kaldýðý yokoluþ tehdidinin üstesinden nasýl gelinir, diye düþünüyorum ben de kendi kendime. Ve soruyorum, ne kalacak bizden geriye? Michael Jackson'dan geriye kalan 'para çarký' bütün hýzýyla dönüyor. Yalnýzlýk, hastalýk ve borç içinde ölen 'pop müziðinin kralý', ölümüyle daha þimdiden milyon dolarlar kazandýrmýþ geriye kalanlara. Ýronik deðil mi? Yine de, 'Thriller'in, 'Billie Jean'in, 'Beat it'in ve daha birçok ölümsüz þarkýnýn bestecisi, ölümünden sonra halâ varlýðýný sürdürüyorsa, bunu sadece þarkýlarýna deðil, yarattýðý kimliðine de borçludur kuþkusuz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hade gözünüz aydýn yýl sonuna çözümmüþ Erdoðan bu müjdeyi Eroðlu'yla gönderdi Duyanlar hep soruyor hangi daðda kurt ölmüþ? Kim inanýr ki Türkiye'nin çözümdür derdi? Ali OSMAN Periyodik GAZÝ'NÝN HÝKAYESÝ... Haziran ayýnda yerel seçimler var... Kimisi belediye baþkanlýðýna, kimisi muhtarlýða, kimisi azalýða, bazýlarý da belediye meclis üyeliklerine hazýrlanýyorlar... Baðýmsýz veya partili... Lefke Belediyesi meclis üyeliðine aday olanlardan bir tanesi de Gazi Güney... Gazi, 17 yaþýnda askere alýndý ve 15 ay askerlik görevini yaptýktan sonra Ýngiltere'ye göç etti... Oradaki akrabalarýnýn da desteði ve yardýmlarýyla hem çalýþtý hem de helikopter sevk ve idare kursuna katýlarak diploma aldý... Tekrar KKTC'ye döndü... Yaþamak için çalýþmak þart... Gazi bunun bilincinde... Devlet dairelerinde iþ de alamadý... Yurtdýþýnýn hasretini, çok uzun bir süre olmasa da iliklerine kadar yaþadýðý için, bir kere daha denemek istemedi. KKTC'de para kazanmak kolay mý? Ya bir betting salonu açacaksýn... Ya da bir gece kulübü... Gazi'ye göre deðil bu iþler... Aileleri periþan etmek... Yuvalarýn yýkýlmasý... Hacizler... Gýrtlaðýna kadar borçlanan insanlarýn yakarýþlarý... Ters geldi Gazi'ye... Düþüncelerinden bile sildi... Ya hayvancýlýk yapacak, ya da tarým iþi... Bulunduðu þartlarda ve zeminde baþka çaresi yoktu. Hayvancýlýkta karar kýldý ve büyükbaþ hayvan besiciliðine baþladý... 10, 20, 50 derken tam 300 büyükbaþ hayvan sahibi oldu... Yanýnda çalýþan insan sayýsý Gazi 27 Mayýs 1985 tarihinde doðdu... Haziran ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde, Lefke Belediyesi Meclis Üyeliði'ne aday oldu... Ancak adaylýðý Yüksek Seçim Kurulu'ndan geri döndü... Gazi'nin aday olmasý için anayasaya göre 25 yaþýný bitirmesi gerekir... Seçimler Haziran ayýnda yapýlacak... Gazi o günlerde 25 yaþýný bitirmiþ olacak, ancak Yüksek Seçim Kurulu, anayasanýn ilgili maddesine dayanarak adaylýðýný geçersiz saydý... Son baþvuru tarihi 21 Mayýs... Gazi 27 Mayýs doðumlu... Tam altý günlük bir eksiklikten dolayý adaylýðý reddedilmiþ Gazi'nin... Gazi soruyor þimdi... "17 yaþýnda askere alýndým ve vatan bana emanet edildi... Askerliðimi bitirdim... Ýngiltere'de 22 yaþýnda helikopter sürüþ ehliyeti aldým... Helikopterim olsa insanlar canlarýný bana emanet edip uçacaklar... Yanýmda 25 kiþi çalýþtýrýyorum baþ hayvaným var... Ýþadamýyým yani... Evlenme yaþý Ancak aday olma þansým yok..." Gazi üzgün... Belediye meclis üyeliðine seçilirse eðer, ne gibi düþünceleri olduðunu bilemem... Ama genç yaþtaki bu iþadamýnýn kötü bir düþüncesi olmayacaðý da malum Eylül cuntasýnýn yan ürünü bir anayasayla Gazi'nin hikayesi de böyle... Kalay Taþýnmaz Mal Komisyonu'na 520 Rum baþvurusu n BUGÜNE KADAR ÖDENEN TAZMÝNAT MÝKTARI 43 MÝLYON STERLÝN n BÝRÝ ÇÖZÜMDEN SONRA, BÝRÝ DE KISMÝ OLMAK ÜZERE KOMÝSYON'UN 8 ÝADE KARARI VAR Taþýnmaz Mal Komisyonu'na 1974 öncesinde Kuzey'de kalan mallarý için Rumlardan gelen baþvuru sayýsý bugün itibarýyla 520'ye ulaþtý. Bu dosyalardan 108'i karara baðlanýrken, Rumlara toplam 43 milyon Sterlin tazminat ödendi. TAK muhabirinin Komisyon'un güncel web sayfasýndan derlediði bilgilere göre, yabancýlarýn da görev aldýðý mahkeme statüsündeki Komisyon, baþvuru dosyalarýndan 104'ünü karþýlýklý anlaþmayla, 4'ünü de duruþma yoluyla sonuçlandýrdý. Bu dosyalardan çoðunluðu tazminatla karara baðlanýrken, Komisyon kurulduðu günden DP MYK seçimleri ve koalisyonu görüþtü Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu (DP MYK), önceki gece toplanarak "yerel seçimlerde UBP-DP ittifaký ve koalisyon" konusunu görüþtü. DP'den yapýlan açýklamada, UBP-DP yetkilileri arasýnda gerçekleþen görüþmelerin masaya yatýrýldýðý Parti MYK'sýnda "MYK üyelerinin itirazlarý nedeniyle tartýþmalý bir KTÖS: Emeklilik haklarýnýn budanmasý ile ilgili yanýt bekliyoruz KTÖS, UBP hükümeti tarafýndan 'acý reçete' olarak tanýmlanan "ekonomik yaptýrýmlarýn içeriði ile ilgili olarak hükümet yetkililerinden yazýlý açýklama talebinin devam ettiðini" bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, 10 Mayýs Çarþamba günü paketin içeriðinde yeraldýðý söylenen emeklilerden yüzde arasý vergi alýnmasý ve emekli ikramiyesi formülünün deðiþtirilerek emekliye çýkacak olanlardan yüzde 30'a varan kesinti yapýlmasý ile ilgili Maliye Bakaný Ersin Tatar'a yolladýklarý mektuba henüz cevap alamadýklarýný bildirdi. KTOEÖS, DAÜ-SEN'e dayanýþma belirtti Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý'na (DAÜ-SEN) dayanýþma bildirerek, üniversite yetkililerini ve hükümeti, DAÜ'deki sorunlarýn çözümü için adým atmaya çaðýrdý. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yazýlý açýklamasýnda, DAÜ'de yürürlükteki toplu iþ sözleþmesi devam ederken, DAÜ-SEN'den gizli þekilde Bakanlar Kurulu'ndan "Akademik Personel Kadro ve Çalýþma Tüzüðü" geçirildiðini kaydetti. Eraslan, "bilimsellikten uzak, ahlaki ve etik deðerleri çiðneyen bu adýmý kýnadýðýný" belirterek, DAÜ-SEN'in mücadele YÝNE DÜÐMEYE KÝM BASTI MUHABBETLERÝ Eðer CHP yoluna Baykal'sýz devam edecekse, Baykal'ýn gitmesi için düðmeye mi basýldý? Düðmeye basýldýysa kim bastý? Þimdi bu sorular soruluyor Türkiye'de. Baykal'ýn gitmesini kim istemiþ olabilir? Hangi güçler? Derin Devlet olabilir mi? Olabilir. AKP'yi bir türlü kabullenemedi, yeni hükümet arayýþý içine girdi. Ýlk hedef, bir CHP-MHP koalisyonu. Ama önce Baykal gitmeli ki, CHP'nin dondurulmuþ oylarý yükselebilsin. Düðmeye dýþardan da basýlmýþ olabilir. Yapýlan yorumlar arasýnda bu da var. O düðme orada durdukça, içerden de basarlar, dýþardan da. Deðil mi? bugüne 2 de takas kararý aldý. Bugüne kadar Rumlara iadesi karara baðlanan taþýnmaz mal sayýsý ise 8. Bunlardan biri malýn bir kýsmýný kapsýyor, biri de çözümden sonra iadeyi öngörüyor. Komisyon'un karara baðlanan dosyalar için ödediði tazminat miktarý ise 43 milyon Sterlin. Mahkeme statüsünde görev yapan ve Anayasal baðýmsýz bir kuruluþ özelliði taþýyan Komisyon, Sümer Erkmen baþkanlýðýnda Güngör Günkan, Ayfer Erkmen, Hans C. Kruger, Romans Mapolar ve Daniel Tarschys'ten oluþuyor. toplantý yapýldýðý" belirtildi. Açýklamada, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn, itirazlarda bulunan MYK üyelerini gerekli konularda ikna etme yönünde çalýþma baþlattýðý kaydedildi. DP'nin, süreçle ilgili son kararý vermek üzere dün akþam saat 19.00'da Parti Meclisi'ni topladýðý öðrenildi. Elcil yazýlý açýklamasýnda, konu ile ilgili emeklilik hakký kazanmýþ binlerce çalýþanýn ve emeklinin sorularýna yanýt vermek için, hükümet yetkililerinin yazýlý ve sözlü açýklama yapmalarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. "Yýllarca çalýþtýktan sonra emekliye çýkarak, daha huzurlu bir hayat beklentisi içinde olan insanlarýmýzýn, yapýlan siyasi yanlýþlar yüzünden haklarýnýn budanarak, emeklerinin gasbedilmesi kabul edilemez" þeklinde konuþan Elcil, Maliye Bakaný Sayýn Ersin Tatar'ýn "acý reçete" ve özellikle emeklilik konularýyla ilgili açýklama yapmasý gerektiðini söyledi. kararýný desteklediklerini açýkladý. DAÜ'nün mali yapýsýnýn düzelmesi için her türlü fedakarlýða hazýr olduðunu bildiren sendikaya karþý yapýldýðýný savunduðu "bu gizli operasyonun", "akýl dýþý ve kabul edilemez" olduðunu söyleyen Adnan Eraslan, öðrenci sayýsýný artýrmanýn, kaliteli eðitim yanýnda huzurlu bir eðitim ortamýyla da mümkün olacaðýný kaydetti. Eraslan, DAÜ'de grev yapmanýn öðrenci sayýsýný azaltacaðýný belirterek, çalýþma barýþý ve huzuru için rektör ve Vakýf Yöneticiler Kurulu'nun DAÜ-SEN'le toplantý yapmasýný ve ortaya uzlaþý çýkmasýný istedi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EKONOMÝDEN BATTIK KIBRIS SORUNUNDAN ÇIKTIK Adam tam anlamýyla bir dert küpüydü sanki. Konuþtukça asabý bozuluyor, asabý bozuldukça, sesi öfkeli, hýrslý titrek bir hal alýyordu... "300 lira alacaðým için beni periþan ettiler. Belki de 15 kez telefonla aradým. Ödeme hazýrsa gelip alayým, dedim. Her defasýnda ayný yanýtý verdi telefona çýkan kiþi... "Þu anda muhasebeci içerde yok. Daha sonra arayýn." Aradýðým "daha sonralarýnda" ise o hint kumaþý muhasebeciyi hiç içerde rasgetiremedim! Sonunda boþta bulunup ustalarýnýn cep telefonunu verdiler. Arayýp ona söyledim. Tamam gardaþ, dedi. Ben bugün geçip sana býrakacaðým. Ne geldi ne de geçti! Birkaç gün sonra hiç aramadan tekrar gittim. Fatura tarihinden üç ay sonraydý. Muhasebeci de içerdeydi, patron da! 300 liralýk alacaðýmýn karþýlýðý olan çek nihayet elimdeydi. Ama çek bir ay sonranýn tarihini taþýyordu. Ýtiraz ettiysem de iþe yaramadý. Varsýn öyle olsun diyerek çeki alýp çýktým. O tarih gelip de, bozdurmak için bankaya gittiðimde, tam dört ay beklediðim çekin karþýlýksýz olduðunu öðrendim! Telefon edip durumu kendisine bildirdiðimde, tamam dedi, biz size ödeyip çeki alacaðýz. Aradan 10 gün geçti, ne geldi ne göründü. Hâlâ bekliyorum..." Adamýn söylediklerini aynen aktardým. Yerlerde sürüm sürüm sürünen ülke ekonomisinin siyah beyaz fotoðrafýndan küçük bir detay belki. Ama anlamý büyük... Neden büyük? Sözkonusu karþýlýksýz çeki veren, piyasada yýllardýr faaliyet gösteren saygýn bir iþyeri. 300 TL'lik bir faturayý ödeme güçlüðüne düþmüþ. Bir ay sonraya çek yazmýþ durumu düzelir umuduyla. Ama ne yazýk, durumunda hiçbir iyileþme olmayýnca, çekin karþýlýðýný bankaya yatýramamýþ. Öyle olunca da 4 ay bekleyen alacaklý, tahsil edememiþ alacðýný. Þimdi alýn size bir çek yasaklýsý daha. Geçenlerde çek yasaðýna giren 551 kiþinin ismi yayýnlandý bir gazetede. Neredeyse gazetenin üç sayfasýný kaplayan listelerle. Ýki aylýkmýþ bu liste. Yanýlmýyorsam Mart ve Nisan aylarýna ait. Ne acý deðil mi? Günde 10 kiþi çek yasaðýna giriyor bu duruma göre. Ekonomi bu bataktan kurtulmadýkça, Kýbrýslýtürk halký çözümsüzlüðün faturasýný her geçen gün çok daha aðýr biçimde ödemeye devam edecektir. Ve ne yazýk ki ufukta çözümün Ç'si bile görülmüyor. TC Baþbakaný R.T. Erdoðan tarafýndan plânlanan tarihten önce palespandres Ankara'ya çaðrýlan KKTC Cumhurbaþkaný D. Eroðlu "Yýl sonuna kadar çözüm istiyoruz" demiþ! Siz bu masalý Talat'tan çok dinlediniz deðil mi? Ne aylar, ne yýlsonlarý gelip geçti... Ama gelecek dedikleri çözüm bir türlü gelmedi. Sonunda herkes anladý ki çözüm istemek baþka þey, çözümü ister gibi görünmek baþka þeydir. Türkiye'nin yaptýðý bu ikincidir iþte. Yani çözümü ister gibi görünmek! Ve ne gariptir ki dünya bu görüntüyü yeyip yutuyor! Üstüne üstlük iþgali bile dondurmalý ekmek kadeyifi gibi mideye indirip hazmediyor! Ýþgal hukukunu, Türkiye'nin iç hukuku ilân ediyor! Bu durumda Türkiye ve uluslararasý toplum için Kýbrýs sorunu bitmiþtir. Müzakereler, bu gerçeðin Kýbrýslýlarýn damarýna yavaþ yavaþ, alýþtýra alýþtýra enjekte edilmesinden baþka birþey deðildir.

5 14 Mayýs 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Talat'ýn sýradan bir vatandaþ olmasýný bekleyenler yanýlýyor. O bundan sonraki ömrünü 2. Cumhurbaþkaný olarak geçirecek. * Erdoðan, Eroðlu'nu aniden Ankara'ya çaðýrmýþ. - Eroðlu'nu çaðýrmasý önemli deðil Ama ola ki, bir gün kendisi aniden çýkagelirse iþte o zaman mutlaka iþ içinde iþ var demektir. * Ýngiliz üslerinden kaçak at getirenler tutuklanmýþ. - Vallahi kötü niyetleri yoktu Karpaz'daki eþeklerle çiftleþtirip katýr yetiþtireceklerdi. * Talat misafirlerini KTAMS merkezinde aðýrlamýþ. - Gördünüz mü "ofis" sorununa çare bulundu bile.. Zaten suni bir sorundu Aþýlmasý iyi oldu. * Dernekler yasasýna tepki varmýþ. - Baþýboþluk, denetimsizlik bütün "dernekçiler"in iþine yarýyor da ondan. * Kalkýnma Bankasý Müdürü ve bakanlýk müsteþarý aileleri ile Kanada'ya gitmiþler. - Gezmeye deðil ama ha Tamamen iþ amacý ile ve tamamen KKTC yararýna ve hesabýna! Baykal ve CHP ile ilgili bir yorum okudum. Þöyle yazýyordu: "CHP bundan daha aðýr vartalar atlatmýþ (örneðin 1953'te tüm maddi varlýðý elinden alýnmýþ) bir partidir. O nedenle bunu da atlatýr." Kim mi yazdý? Bileceksiniz. Hürriyet'in baþyazarý Oktay Ekþi yazdý. 1953'te atlatmýþ, þimdi de atlatacakmýþ.. Adam hala 1953'te.. Güldüm tabii. Erdoðan Baybars Deðirmenlik Belediye Baþkaný CTP'li Osman Iþýsal, yeniden aday. Seçilir mi? O dalda, bu dalda Þu çatýda, bu çatýda Ve karþý direklerde kargalarým olmadýðý Ve halkýn nabzýný tutmasýný da pek beceremediðim Ve ona buna sorup anket yapmak gibi bir huyum da olmadýðý için bilemiyorum. Ama kazanýr herhalde Ve sayesinde, Deðirmenlik de kazanýr muhtemelen! Ama keþke aday olmasa Iþýsal Keþke kendini Deðirmenlik ile sýnýrlamasa Keþke bilgisini, tecrübesini Hizmet aþkýný sadece Deðirmenlik halký için deðil, tüm KKTC halký için kullansa Çünkü böyle baþarýlý insanlara çook ihtiyacýmýz var tam bu aralar. Büyük bir memnuniyetle öðrendim ki; Osman Iþýsal, 7.5 trilyon "borç" ile devraldýðý belediyeyi, bugün nerdeyse "alacaklý" duruma getirmiþ. Takýr takýr ödemiþ bütün borçlarýný. Bu küçümsenemeyecek bir baþarýdýr. BÖYLE BÝR ANDI OSMAN IÞISAL ARANAN ADAMDIR Bu övgüye ve takdire deðer bir baþarýdýr. Yürekten kutlarýz. Bravo. Bence Osman Iþýsal'ýn adaylýðý engellenmeli. Osman Iþýsal tam aranan adamdýr. 7.5 trilyon borcu ödemeyi baþaran adam, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'ný da kurtarabilecek adamdýr. Bence bugünden tezi yok, Osman Iþýsal Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn baþýna getirilmeli ve gerisi merak edilmemelidir. Halledecektir! HEM SÝGARA HEM ATEÞ BÝZDEN! 1.Türkiye garantilerden vazgeçerse 2.Türkiye, Kýbrýs sorununun çözümünü, AB üyeliðine baðlamazsa Rumlar çözüme yanaþýrmýþ. Böyle diyor Ali Erel.. Bu ödünler belki yeterli ama, Türkiye limanlarý açar, Maraþ'ý da verirse, Rumlar çözüme daha erken yanaþacaktýr. Beklemeðe deðmez. Verelim gitsin anasýný satayým. Onlar yanaþmazsa, biz yanaþmýþ oluruz. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Maliye Bakaný, döviz düþünce, maaþlarýn arttýðýný söyleyebilecek kadar içten ve samimi. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KUMDAN KALELER (Ýstanbul)- Geleneksel olarak yapýlan "DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarýþmasý"nýn 4.'sü bu yýl 23 Mayýs 2010 Pazar günü 10:00-20:00 saatleri arasýnda Maðusa DAÜ Beach Club'da yapýlýyor. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlýyor bu festival. Deniz kýyýsýnda adamlar toplanacak. Kumlarý bir araya getirecekler. Islatacaklar ve kumlara þekil verecekler. Kimisi þatodur bu heykellerin. Kimisi Picasso.. Bazýlarý Buda heykeli yapmayý uygun görecek bazýlarýysa iki sevgiliyi yanyana getirecek. Bir taraftan "hayýr", diðer taraftan "evet" çýkýp bazýlarýna göre hüsran, bazýlarýna göreyse þimdilik zarardan kurtulduk düþüncesinin hakim olduðu 2004 referandumu sonrasý, bekleme dönemine girdi Kýbrýs. Neyin bekleme dönemi olursa olsun. Ne olursa olsun kötü bir dönem bu bekleme dönemi. Ýnsanlar kahve köþelerinde, deniz kýyýlarýnda, kordon boylarýnda bekleyip duruyorlar. Hem de neyi nasýl beklediklerini bilmeden. Kime sorsanýz "hele bir çözüm olsun bakarýz" diyor. Yeni bir dükkan açmak. Bir yerlere sermaye koymak. Birileriyle ortak bir iþe giriþmek. Hepsi de daha doðrusu köklü deðiþim gereken her iþ de çözümü beklemekte. Farkýndasýnýz veya deðilsiniz. Eski neþe kalmadý Kýbrýslýda. Eski þakalaþmalar, tatlý küfürleþmeler. Taksimcilerle, statükocular memnundur sadece bu süreçten. Onlar, kendi lehlerine çevirmek için fýrsat bildiler bu bekleme dönemini Ve için için çalýþmalarýna da hýz verdiler. Saymakla bitmez bu çalýþmalarý. Ýçindeyken pat diye fark edilmeyip, sonradan gelenlerin fark edebildikleri deðiþimlerdir statükocular ve taksimcilerin çalýþmalarý. Bu deðiþimlerin en dikkati çekenlerden birincisi, daðlarýn taþlarýn doldurduðu Türkiye'den taþýnan nüfus. Diðeri de, ki en can alýcý olan budur, betonarme. Yine daðlar taþlar ve bilumum sahiller dolduruldu betonla. Buradaki amaç, "Ne haliniz varsa görün biz gelip de düzeltemeyiz bozduklarýnýzý, alýn sizin olsun" dedirtmek, karþý tarafa. Piþkinlik politikasýdýr bu politika. Karþý tarafý sindirirken, iþi bitirme politikasý. Uzun süre Kýbrýs'a gelmeyen bir Kýbrýslý tatil amacýyla geldiðinde, kendi ülkesinde gördüðü deðiþiklikler karþýsýnda þoke olur. Uzun süreyi býrak, birkaç yýl uzak kalanlar dahi ayný etkiyle sarsýlýyor. Ben bile her geliþimde - ki ayda en az bir kere geliyorum- fark ediyorum deðiþimleri Ve bu hýzlý deðiþimde nostalji, birkaç yýl öncesinden ibarettir ancak. Rum Ulusal Konseyi toplantýsýnda 12 görüþ birliði çýktý. Bir tanesi aynen þuydu; Eroðlu iki devlet önerisiyle gelirse baþkan tezlerini geri çekebilir. Seçim öncesi de seçim sonrasý da Eroðlu'nun "sonsuza" kadar yaþatacaðý þey, ikinci devletin ta kendisiydi. Birkaç günden fazla sürmeyecek birer sanat þaheseridir o kumdan heykeller. Ülkemizde olmaz ama, hele bir de yaðmur yaðdýðýný düþünün o sýcak yaz günü. -Bu yaz günü, Deli Temmuz'da olursa hele! - Seneye yeniden organizasyon ve yeniden çalýþmalar. Ne biter ne de iter.

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri RÜYAYA ÝNANANLARIN ACI SONU GÜNLÜK Kendi özeleþtirisini yapmaktan korkanlar için en kolay seçenektir, beraber yürüdükleriyle yollarý ayýrmak... Veya... Baþarýsýzlýk sonrasý erdemli davranarak çekilmeyip, politik hýrsýný halka olan sorumluluðu kýlýfý arkasýna saklamak... Baþkaný olduðu partinin adayý olarak Cumhurbaþkaný seçildiði 2005 yýlýndan, 2010 a gelene kadar aralarýnda neler yaþandý da... Önce... Düzenlediði þölenle, yanýna ne CTP ne de Birleþik Güçleri ile uzaktan yakýndan alakasý olmayan dört koordinatör alarak baðýmsýz aday olduðunu açýklamýþtýr... Ardýndan... Ne çözümle ne de barýþla uzaktan yakýndan alakasý olmayan parti ve dernekleri ittifak ordusu na katmýþtýr... Yetmedi... Beþ yýl boyunca, yatýp kalkýp hakaret ettiði Güney dekileri, anlaþma oldu oluyor açýklamasý yaptýrtmaya zorlamýþtýr. O da yetmedi... Tutturdu, Türkiye illa ki kendisini istiyormuþ, çünkü Türkiye nin menfaatlerini kendisinden baþkasý koruyamazmýþ, kendisi seçilmezse Türkiye nin dýþ politikasý çökermiþ... Ve... Seçim süresince, kendisini hep CTP den ayrý tuttu, kimseyi yanýna yaklaþtýrmadý. Olur ya... Daha 10 ay önce yapýlan milletvekilliði seçimlerinde, hükümetteki icraatlarý sonucu halký kendisinden nefret ettiren CTP nin yüzde 40 kayýpla, 25 milletvekilinden 15 milletvekiline düþmesi ve hükümetten gitmesi kendi seçimini de etkilerdi. Oysa unutmuþtu... Baþbakanlýk tan Cumhurbaþkanlýðý na geçerken, geride býraktýðý hükümet, kendi kurduðu hükümetti, hatta giderken, kendisine yüzde yüz itaat etmeyen iki bakaný da deðiþtirerek gitmiþti ve kabul etse de etmese de geride, sorumluluðu kendisine ait olan bir miras býrakmýþtý. Kim akýl verdiydi da Cumhurbaþkaný olur olmaz, bir anda tarafsýz ve partiler üstü havalarýna girip, kendi kendini halktan soyutlamasý yetmezmiþ gibi partisi ile de arasýna mesafe koyma gereði duymuþtu... Nerede yanlýþ yapýldýðýný bulmak için, bütün bunlar, üzerinde düþünülecek ve sorgulanmasý gerekecek meselelerdir. Milletvekilliði seçimlerini kaybedeli geçen bir yýldan bu yana, kutultay Hemþirelere resepsiyon verildi Kamu-Sen, "12-18 Mayýs Hemþirelik Haftasý" nedeniyle Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemþirelere resepsiyon verdi. Resepsiyona, Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Erdal Özcenk ile Yakýn Doðu Üniversitesi Hemþirelik Okulu öðretim üyesi ve öðrencileri de katýldý. Azgýn: Devlet eczacýlýk yapmaya devam ediyor Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði Baþkaný Fatma Azgýn, eczacýlýk mesleðinin ayrý bir meslek olarak kabul edildiði ve akademik eczacýlýk eðitiminin baþladýðý 14 Mayýs'ta tüm eczacýlarý sevgi ve saygýyla kucakladýklarýný belirterek bayramlarýný kutladý. Azgýn yayýnladýðý 14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý mesajýnda, her yýl Eczacýlýk Günü nedeniyle halkla paylaþtýklarý sorunlarda bir deðiþim olmadýðý gibi "ekonomik ve idari kaosun toplumun tümünü etkileyecek hal aldýðýný" belirtti. KKTC'de 2005 yýlýndan beri TC hükümeti kararýyla ilaç fiyatlarýnda büyük düþüþler yaþandýðýný kaydeden Azgýn, 2010 yýlý baþýnda ilaç fiyatlarýnýn %50 den fazla oranda düþtüðünü, hükümetin bu þansý iyi kullanmasý gerektiðini söyledi. "Bizler bu düþüþlerin bedelini ödedik ama yurttaþlar ve ülke ekonomisi için iyi olduðuna inanýyoruz" þeklinde konuþan Azgýn þu görüþleri ortaya koydu: "Ülkenin iyi idare edilememesinde bütün siyasilerin sorumluluðu vardýr. Artýk deniz bitmiþtir ve önlemler alýnmasý zamaný gelmiþtir. Ýlaç daðýtým sisteminin devlet eli ile yapýlmasýnýn maddi bedeli toplum tarafýndan ödeniyor." Azgýn, Birliðin, modern eczacýlýðý, toplum eczacýsý kavramýný elinden geldiðince yaymaya çalýþtýðýný, ancak genel saðlýk sistemine entegre olamadýklarýný belirtti. Azgýn mesajýnda þunlarý da kaydetti: "Devletimiz ilaç ithalatý, ilaç depolama ve ilaç daðýtýmý, yani eczacýlýk yapmaya devam ediyor. Bu nedenle, mesleði yenileyecek, zamana uyduracak mevzuat deðiþikliði ve idari reformlar yapmaya fýrsat bulamýyor. Bu durum sürdürülebilir deðildir. Hükümet artýk bunun farkýndadýr ve ilaç daðýtýmýnýn eczaneler tarafýndan yapýlmasý kararýný almýþtýr; ancak bir türlü altyapýyý tamamlayýp uygulamaya geçememiþtir. Mesleðimizin verdiði bilinç ve inançla, böyle bir günde halkýmýzýn en iyi idareye, kaliteli yaþama layýk olduðunu vurgular, bu amaca ulaþmak için bize düþen görevleri yerine getireceðimizi bir kez daha vurgulamak isteriz." yapmalarýna raðmen özeleþtiri yapmaya cesaret edemeyenler, elbette görev deðiþimini de yapamamýþlardý. Cumhurbaþkanlýðý ný da kaybettikten sonra, belki yaparlar diye bekleyenler de ruhani baþkan ýn partisini silkip atmasý ile bir kere daha hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Þimdilerde... Görevlendirdikleri tetikçileri, gazete köþelerinde ve televizyonlarda bas bas baðýrýyorlar, seçmen bilinçsiz miþ, çýkarcý ymiþ, intikam cýymýþ ve anlamamýþ mýþ... Oysa yýlý sonunda da, 2004 Referandumu nda da, 2005 seçimlerinde de, kendilerine oy verenler ayni seçmen deðil miydi? Ne oldu da... Ayni seçmen, 2009 ve 2010 da terk ettiklerine geri döndü? Aklý olan parti yöneticileri cesaretle bu soruya cevap ararlar. Ne oldu da sonu yapýlan seçimlerle hükümetten giden ve 2005 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde kazanamayan UBP, bitmiþ ve tükenmiþ zannedilirken, sadece 5-6 yýl sonra, 26 milletvekili tek baþýna hükümet olmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkanlýðý seçimini de ilk turda kazanmýþtýr. UBP nin hiç bir ciddi uðraþ vermesi gerekmeden, hiçbir plan ve proje ortaya koymadan bu baþarýyý elde etmesi... CTP liler bilmeli ve kabul etmelidir ki, bu CTP yöneticileri ve M.A.Talat ýn müthiþ bir eseridir. Neden mi... Nedeni gayet basittir. Koltuða oturur oturmaz... Devlet olanaklarý has bahçe ye çevrilerek önlerine sürülen mey in sarhoþluðuna erken kapýldýlar... Bardaklara bir bir daha, hýsým akrabalara da, yandaþlara da derken, o daðýtým ve paylaþým sarhoþluðunda ne ilke kaldý ne inaç ne de mücadele azmi. Kendilerine sunulanlarýn karþýlýðý olarak... Seçim meydanlarýnda halka verdikleri söz gereði, Kýbrýs sorununu çözme ve AB ye üyelik yolunda Kýbrýslý Türkler in çýkarlarý için uðraþacaklarýna, Türkiye nin önünü açma yolunda Türkiye nin çýkarlarý için uðraþtýlar. Önlerine konan Tc menþeli paket lerin ve protokol larýn altýna imzalarla, kendi eski deyimleriyle sorma gir hanýna çevirdiler dedikleri bu ülkeyi yavru Türkiye yaptýlar. Yetmedi, paketleri ve protokollarý sahiplenerek, karþý çýkan ve eleþtiren toplumun bütün kesimleri ile de kavga ettiler. Üstelik... Bu iþleri, en becerdikleri þey olan entrika ve komplo iþlerinin ustalarýný partiden devlete taþýyarak, onlara yaptýrdýlar, onlarla memleket idare etmeye çalýþtýlar. Baksanýza... Hala daha ne hesaplar yapýyorlar... D.Eroðlu Cumhurbaþkaný olmuþ da UBP de kim baþkan olacakmýþ, birbirlerini yiyeceklermiþ, istifalar olacakmýþ, UBP bölünecekmiþ, miþ miþ miþ...da, kendileri 15 milletvekili ile tekrar en büyük parti olacaklarmýþ da hükümet i kendileri kuracaklarmýþ da... Oysa... Onlar rüya görüp, gördükleri rüyalara inana dursunlar... Müthiþ baþarýlarýnýn sonucu olarak... Denktaþ-Eroðlu kavgasýný ve UBP- DP düþmanlýðýný bitirdiklerini, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde baþlayan ittifakýn, Yerel Yönetimler seçimlerinde de devam edeceðini, hükümeti de UBP ve DP nin birlikte kuracaklarýný hala daha fark edecekler... ANKARA'DA KÜRT ANNELERÝ MUHATAP ALAN OLMADI Türkiye'nin çeþitli illerinden Pazar günü Ankara'ya gittiler ve Abdi Ýpekçi Parký'nda çadýr kurup oturma eylemi baþlattýlar. 'Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi' üyesi 200 kadýndan söz ediyoruz. Ankara'da muhatap bulamayýnca eylemlerine son veren annelerden. Ankara'nýn Kürt annelerin sesini duymadý bile. Çünkü Ankara Deniz Baykal ile yatýyor, Deniz Baykal ile kalkýyordu son günlerde. Görüþme talep ettikleri Genelkurmay, Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk'tan yanýt bile almadýlar. "Bu durum kimsenin umrunda deðil. Görüþmeyi bile kabul etmeyenler Kürt sorununu nasýl çözecekler?" diye sormakta haklý deðiller mi þimdi? Koskoca TBMM'den onlarý sadece BDP milletvekillerinin ziyaret etmesi ne kadar ayýp deðil mi? Týpký Kýbrýs sorununun bittiðini düþündüðü gibi, Ankara Kürt sorununun da bittiðini mi düþünüyor acaba? ÖPÜÞMEYE HAZIR UBP ile DP arasýndaki iplerin kopmasýndan sonra, pusuya yatan Turgay Avcý'ya gün doðmuþ yine... Daha önce CTP'yle öpüþmüþtü, þimdi bir de UBP'yle öpüþür herhalde! ÖMRÜ 6 AYLIK Serdar Denktaþ, þimdi kurulacak olan koalisyonun ömrünün 6 aylýk olacaðýný söylüyor. Nerden biliyor? Allahtan ümit kesilmez ki... TAKSÝM BAYRAÐI Taþýnmaz Mal Komisyonu'na Rum akýný varmýþ kiþi kuyruða girmiþ. Galiba kimsenin artýk birleþik Kýbrýs umudu kalmamýþ... Herkes taksim bayraðýný çekmiþ... RESMÝYE HANIM Milletvekilliði ara seçiminde UBP'nin Maðusa'daki adayý Resmiye Canaltay... Resmiye Haným'ýn bir resmiyeti var. Derviþ Eroðlu'nun kýzý... Babanýn mirasýný baþkasýna kaptýrýr mý? MÜLTECÝ KKTC üzerinden güneye mülteci kaçýrýlýyormuþ... Allah Allah, sanki bu da yeni bir þey mi? Týrnak... "Talat ve Soyer ekibinin çözüme ihanetinin affedilmesini kimse beklemesin. Talat ve CTP'yi yöneten kadroyu affetmek mümkün deðildir. Kýbrýs Türkü; ekonomik açýdan, sosyal güvenlik ve sosyal adalet açýsýndan, kimliðini yitirme riskinin yüksekliði açýsýndan tarihin en kötü pozisyonundadýr..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "KKTC'de kulislere, UBP çevrelerinden hep, 'DP ile koalisyona girersek, AKP'yi karþýmýza alýrýz' söylemi yayýlýyor. Bunu bizzat Hasan Taçoy'un aðzýndan duyduðumu da daha önce aktarmýþtým. Yine DP çevrelerinde, Hüseyin Özgürgün'ün, 'DP ile koalisyon olasýlýðýný gündemimizden çýkarýn' dediði 'öfkeyle' konuþuluyor." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) "Olay gerçek olsun, ya da olmasýn bir siyasal parti liderinin bu tür bir aþaðýlýk yöntemle safdýþý býrakýlmasý giriþimi Türkiye'de iþlerin nereye doðru gittiðini gösteriyor..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Siyasetin yatak odasý da Kennedy'den Clinton'a, Mitterand'dan Sarkozi'ye, Prens Charles'dan Menderes'e kadar renkli bir çeþitlilik gösteriyor. Mesela, Marilyn Monroe'nun Kennedy'ye söylediði 'Happy Birthday Mr President' þarkýsý, dünyanýn ta öbür ucunda yarým asýrdýr, hala akýllarda." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK DP ile hükümet kuruldu kurulacak derken, ipler dün akþam son anda koptu galiba... Gün boyu Serdar Denktaþ ile yaptýðý temaslardan sonra hükümeti bugün Eroðlu'na sunabileceðini açýklayan Ýrsen Küçük, her iki partinin de kendi yetkili kurullarýnda geceleyin yaptýklarý toplantýlarýn ardýndan umutsuzluða düþtü. DP 3 bakanlýk talep etmiþ, kendileri ise 2 bakanlýkta diretmiþ... DP ile temaslarýný bugün de sürdüreceklerini söyleyen Ýrsen Küçük, "ÖRP'yle de, TDP'yle de görüþmeye hazýrýz" diyerek, böylelikle diðer partilere de yeþil ýþýðý yakmýþ... Kukla bir hükümet olsa da, onu kurmak kolay olmuyor anlaþýlan...