Azınlık Hakları Konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler ile Gelişmiş Ülke Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azınlık Hakları Konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler ile Gelişmiş Ülke Uygulamaları"

Transkript

1 Azınlık Hakları Konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler ile Gelişmiş Ülke Uygulamaları Hakan GÜÇLÜ * Özet: Anonim şirketlerin yönetimlerinin çoğunluk pay sahiplerinin ellerinde olması, çoğunluk ile azınlık pay sahipleri arasında bir menfaat çatışmasına yol açmaktadır. Sermaye ve oy egemenliğini ellerinde bulunduran çoğunluk pay sahipleri tarafından yönetimde ve genel kurulda etkin olmayan ve şirket sermayesinde azınlık durumunda bulunan pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi, azınlık pay sahiplerinin haklarının korunması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümü için Türk Ticaret Kanunu nda ve Sermaye Piyasası Kanunu nda bazı düzenlemelere gidilmiştir. Ancak, azınlık pay sahiplerine istenilen koruma sağlanamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde, özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde azınlık pay sahiplerinin korunması yönelik düzenlemelerin seviyesi yüksek düzeylerdedir. I. GİRİŞ Son yıllarda ülkemizin sermaye piyasasında yaşanan canlılık, küçük tasarruflarını menkul kıymetlere yatıran küçük yatırımcıların durumlarının gözden geçirilmesine ve onların haklarını korumaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasını gerekli hale getirmiştir. Küçük yatırımcıların ellerindeki tasarruflarının bir araya gelerek sermaye piyasasına akması ve ülke kalkınmasına yararlı olması, sağlıklı bir şekilde çalışan sermaye piyasasına bağlıdır. Anonim şirketin hisse senedine yatırım yapan kişi, şirketin yönetimde etkili olacak oranda sermaye payına sahip olmasa da, hukuk sisteminin sağladığı korumalardan yararlanacaktır. Bu koruma sisteminin bir unsuru da azınlık haklarıdır. Sermaye Piyasası Kanunu na (SPKn) tabi olan anonim şirkette azınlık olarak bulunan pay sahiplerinin haklarını, hem Türk Ticaret Kanunu (TTK) hem de SPKn korumaktadır. Ancak, SPKn na tabi olmayan şirketlerde bulunan azınlık pay sahipleri SPKn nun sağladığı korumadan yararlanamamaktadır. * Hakan GÜÇLÜ, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tel: (212)

2 Halka açık anonim şirketlerde pay sahiplerinin haklarının korunması günümüzde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sermaye piyasasına ilişkin çalışmaların başladığı tarihlerde amaç, ülkemizde henüz mevcut olmayan sermaye piyasasının çeşitli tedbirlerle oluşturulmasını sağlamaktı. Bu amaçla, yeni bir şirket türü olarak halka açık anonim şirketlerin düzenlenmesine çalışılmış ve tasarrufları bulunan kişiler tarafından bu şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmayı cazip hale getirici tedbirler oluşturulmaya çalışılmıştır yılında çıkarılan 2499 Sayılı SPKn nda da aynı görüşten hareket edilerek sermaye piyasasının güven ve karlılık içinde çalışmasını sağlamak, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak amacıyla, menkul kıymetlerin halka arzı ve bunları çıkaran anonim şirketler ile sermaye piyasasında faaliyet gösteren yardımcı kuruluşlar denetim altına alınmaya çalışılmıştır. Menkul kıymetlere yatırım yapan küçük yatırımcıların korunması, ülkemiz sermaye piyasası açısında önemli bir konudur. SPKn nun kabulünden sonra halka açık şirketlerin yaygınlaştığı ve anonim şirketlerin menkul kıymetlerine olan talebin arttığı göz önüne alınırsa, şirket sermayesinde azınlığı oluşturan pay sahiplerinin korunması problemi ayrı bir önem kazanmaktadır. Günümüzde halka açık anonim şirketlerin hemen hemen her ülkede karşılaştıkları önemli bir sorun güç boşluğu dur. Buradaki sorun, çok ortaklı anonim şirketlerde küçük pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına ilgi göstermemeleri ve oy kullanmamalarından doğmaktadır. Yapılan araştırmalar küçük pay sahiplerinin büyük bir oranının genel kurullara katılmadıklarını ortaya çıkarmaktadır. Genel kurul toplantısının yapıldığı şirket merkezinin uzaklığı; katılmanın masraflı olması ve zaman alması; küçük pay sahiplerinin kendi mesleki uğraşlarından zaman kalmaması; şirket işlemlerinin anlaşılabilmesi için teknik bilgiyi sahip olunmasının gerekli olması; bilanço, kar ve zarar hesabı ve diğer mali tabloların uzmanlar dışındaki pay sahiplerine karışık ve anlaşılmaz gelmesi; kendi oyu ile kararlaştırılacak olanı değiştiremeyeceği düşüncesi, katılmama nedenlerinden sadece bir kaçıdır. Bundan dolayı güç boşluğunun olması şirket işleyişi bakımından bazı sakıncalara yol açmaktadır. Hak, hukuken korunmuş olan menfaatlerdir. Bundan dolayı, kanun koyucuların yaptıkları düzenleme, anonim şirketlerde bulunan menfaat gruplarına bazı haklar tanımak şekline olmuştur. Bu düzenleme ile kanun koyucular, anonim şirkette menfaatleri belirli bir sınıra kadar korumayı ve menfaatlerin çatışması durumunda bu menfaatler arasında bir denge kurmayı amaçlamışlardır. Ticaret kanunumuzun sisteminde çoğunluk hakları ana birim olarak düzenlenmiş ve çoğunluğun yetkisine şirket menfaati, ferdi ortaklık hakları ve azınlık hakları ile sınırlandırmalar getirilmiştir. Azınlık pay sahiplerini, kayıtsız şartsız çoğunluğun kararlarına tabi kılmak, düzeltilmesi zor olan bazı sakıncaların ortaya çıkmasına yol açabilir. Özellikle, sermaye, pay ve oy egemenliğini ellerinde bulunduran çoğunluğun, anonim şirketin menfaatleri yerine kendi özel menfaatlerini ön planda tutma eğilimleri ortaya çıkabilir. Bu durumda küçük pay sahibi yatırımcıların, sermaye, pay ve dolayısıyla oy oranına göre şirkete egemen olan pay sahipleri tarafından sömürülme olasılığı, azınlık pay sahiplerinin korunmaları sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ancak, azınlığın ve münferit pay sahiplerinin korunması adına onların geniş yetkilerle donatılması, anonim şirket genel kurullarında çoğunluğun karar alma imkanlarını, yönetim ve teşebbüs serbestisini sınırlayıp, çoğunluğun en az azınlık kadar meşru olan 2

3 haklarının ihlaline sebebiyet verebilir. Bundan dolayı, son derece hassas olan azınlık ve çoğunluğun menfaatler dengesini oldukça dikkatli bir şekilde düzenlemek gerekmektedir. Bir yandan azınlığın, yönetim ve faaliyet imkanlarını baltalamasına ve şirketi işlemez hale düşürmesine imkan verilmemeli, diğer yandan da şirketin, sadece çoğunluğun menfaatlerini koruyan, azınlığı çoğunluğa tabi kılan bir kurum haline gelmesi önlenmelidir. Bu dengeyi kurabilmek ve çatışan menfaatleri uzlaştırıp pay sahiplerini korumak amacıyla kanun koyucular çeşitli zamanlarda düzenlemelere gitmişlerdir. Çoğunluk ilkesinin genel olarak uygulandığı anonim şirketlerde, küçük pay sahiplerinin haklarını koruyucu hükümlere bütün ülke ticaret ve sermaye piyasası kanunları ile ilgili yasal düzenlemelerinde rastlanılmaktadır. II. GENEL BİLGİLER 1. Azınlık ve Çoğunluk Kavramı TTK nun 378. maddesine göre genel kurulda kararlar mevcut oyların ekseriyetiyle alınacağından, genel kurula sunulan bir teklif, çoğunluğun görüşü doğrultusunda kabul yada reddedilecektir. Çoğunluğun karşısında yer alan ve görüşüne itibar edilmeyen pay sahipleri ise azınlık grubunu oluşturacaklardır. Azınlık ve çoğunluk kavramlarının anonim şirketler hukukunda izafi bir kavramdır. Örneğin, bir şirketin genel kurulda sermayenin %49 oranına sahip pay sahipleri azınlık teşkil ederken, bir başka şirketin genel kurulunda sermayenin %5 oranına sahip pay sahipleri çoğunluk oluşturabilmektedir. Şirkette oyda imtiyazlı payların bulunup bulunmadığı, azınlık kavramının genel kurulda temsil edilen sermayeye göre belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bazı durumlarda, azınlığın çoğunluğa nazaran değerlendirilmesi şirket sermayesine katılma oranına bağlı olmamaktadır. Şirkette pay sahibi sayısı arttıkça genel kurul toplantısına katılma oranı düşmektedir. Az ortaklı şirketlerde, azınlıkta kalan pay sahiplerinin şirket sermayesindeki payları daima çoğunluğun paylarının altında olmaktadır. Tersine çok ortaklı özellikle halka açık anonim şirketlerde ise, sayı olarak fazla olan pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına yeterince katılamamaları nedeniyle, şirket yönetiminin azınlığın hakimiyeti altına girmesi söz konusu olmaktadır. Çünkü, genel kurula katılan ve herhangi bir konudaki oylama esnasında kararın alınmasına muhalif olanların sermaye paylarının toplamından daha fazla sermaye payına sahip olmak çoğunluğu teşkil etmek için yeterlidir. Bu şartlar altında azınlık kavramının sınırlarını belirlemek güçleşmektedir. Pay sahibi sayısı az olan şirketlerde azınlık mantıken en küçük sermaye payına sahip olan pay sahipleri olurken, pay sahibi sayısı fazla olan şirketlerde ise en büyük sermaye payına sahip olan pay sahipleri azınlığı oluşturabileceklerdir. Bu durumda azınlığı, genel kurulda çoğunluk grubu tarafından kabul edilmiş kararlara oylarını vermeyen pay sahipleri grubu olarak tanımlamak mümkün olmaktadır. Azınlık kavramının belirlenmesinde uygulanacak esaslar doğrultusunda bu kavrama üç anlam yüklenmesi mümkündür (Kayar, 1989). 3

4 a) Bir anlamda azınlık, şirket esas sermayesinin yarıdan azını temsil eden pay sahipleridir ki; bu anlamdaki azınlığa TTK nın tanıdığı bir hak ya da yetki yoktur. b) Genel kuruldaki herhangi bir oylamada çoğunluğa dahil olmayanlar anlamındaki azınlığın da TTK tarafından korunması söz konusu değildir. Yalnızca genel anlamda azınlığın korunmasına ilişkin tedbirlerden yararlanmaları mümkündür. c) Mevsuf Azınlık (qualified minority): Azınlık kavramı yukarıdakilerden başka bir de kanun koyucuların tespit ettiği belli orandaki pay sahiplerini ifade eder ki; bu anlamdaki azınlığa mevsuf azınlık denilmektedir. Bazı önemli kararların alınmasında basit çoğunluk arandığı gibi, azınlığa tanınan bazı hakların kullanılması da genel anlamda azınlık kavramı içinde yer alan münferit pay sahibi ya da herhangi bir azınlık grubuna değil kanunların tespit ettiği belirli nisabı oluşturan pay sahiplerine tanınmaktadır. Azınlık haklarının kullanılabilmesi için esas sermayenin TTK düzenlemelerine göre %10 una, SPKn na düzenlemelerine göre ise %5 ine sahip olunması gerekmektedir. 2. Anonim Şirkette Çoğunluk İlkesinin Anlamı ve Çoğunluğun Hakları Anonim şirketler, organları vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürürler ve bu organlarda kararlar çoğunluğun iradesine göre alınır. Şirkette pay sahipleri isteklerini genel kurul toplantılarında olumlu veya olumsuz oy kullanarak gösterebilirler. Yönetim ve denetim kurullarının çalışmalarında da çoğunluk ilkesi hakimdir. Kişi şirketlerinde oybirliği ilke olarak kabul edilmiş iken, sermaye şirketlerinde oyçokluğu esası benimsenmiştir. Çoğunluk, yönetim kurulunda kişi sayısına göre, genel kurulda da şirket sermayesinde sahip olunan paya göre oluşur. Çoğunluk ilkesinin en önemli uygulama alanı genel kurulun toplantılarında görülmektedir. Çoğunluk ilkesinin bu kullanımı azınlık hakları bakımından önem taşımaktadır. Halka açık anonim şirketlerde çoğunluk, sermayenin %51 i değil, mevcut güç boşluğu önlenemediği sürece, örneğin %25 veya %30 gibi daha küçük orandaki sermaye payıdır. Genel kurul toplantısına katılan bütün pay sahipleri, oy kullanma suretiyle iradelerini açıklamış olurlar. Buna rağmen, genel kurulda hazır bulunanların çoğunluğunun arzuları genellikle hakim gelir ve eğer gerekli oy sağlanırsa karar alınır ve bu sonuç aleyhte oy verenleri de bağlar. Çoğunluk bazen basit yetersayı olmaktadır. Şirketin yönetimi, genel kurul toplantısında seçilen yönetim kuruluna aittir, dolayısıyla genel kurulda çoğunluğu sağlayan grup, şirketin yönetimini de elde etmiş olur. Anonim şirketin yönetimini elinde bulunduran çoğunluk her zaman iyi bir yönetim göstermeyebilir. Şirket yönetim kurulunun görevi, çoğunluğun şirket çıkarlarını gözetip pay sahiplerinin beklentilerine cevap verebilecek bir yönetimde bulunmaktır. Ancak, bu her zaman böyle olmayabilir. Bazı zamanlarda idarecilerin iradesi ve kusuru dışında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle, bazen de bizzat kendi kötü yönetimleri nedeniyle pay sahipleri zarara uğramayabilmektedir. Özellikle, günümüzün halka açık anonim şirketlerinde, tasarruflarını değerlendirerek kendilerine gelir sağlamak isteğinde olan küçük yatırımcılar bakımından çoğunluk ilkesinin uygulanması büyük önem taşımaktadır. 4

5 Kanun koyucu çoğunluk ilkesinin kötüye kullanılması ihtimaline karşı bazı düzenlemelere gitmiştir. Bazı istisnai durumlar için mutlak oy çoğunluğu (TTK md. 378/1) yerine oybirliği esasını getirici (TTK md. 385/1, 388/1) veya oyda imtiyaz ortadan kaldırıcı (TTK md. 387) veya toplantı yetersayılarını ağırlaştırıcı (TTK md. 388/2, 388/3, 396, 423) hükümler getirilmiştir. Ayrıca, haksız yere zarara uğratılan pay sahiplerine, azınlık hakları ve iptal davası açma hakkı gibi grup olarak veya münferit olarak kullanılabilen bazı koruyucu haklar verilmiştir. Şirketteki çoğunluk gücünün sınırlandırılmasını amaçlayan kanunun belirtilen hükümleri yanında, koruyucu haklar teorisine göre bazı genel kurallar eklenmiştir. Kanuna, ana sözleşmeye, ahlak ve adaba uygun hareket etmek zorunluluğu (TTK 381. m., Borçlar Kanunu m.), dürüstlük kuralı (Türk Medeni Kanun 2. m.), eşit işlem ilkesi ve hakların sakınılarak kullanılması ilkesi genel kurallar olarak kabul edilmişlerdir. Ticaret kanunumuzda çoğunluk hakları olarak nitelendirilen bir hak grubu bulunmamaktadır. Doktrinde, çoğunluk hakkı genel kurulda çoğunluk veya ittifak nisabını temin bakımından dolaylı olarak etkili olan oy hakkı olarak tanımlanmaktadır. Çoğunluk haklarının en önemli özelliği, bunların genel kurul halinde ve genel kurul içinde kullanılabilmesidir. Dolayısıyla, genel kurulun yetkisine giren bütün hususlarda çoğunluk hakları söz konusu olmaktadır. Ticaret kanunumuz bazı hususların sadece genel kurul tarafından ve çoğunluk kararı ile kararlaştırılabileceğini belirtmiştir. Mesela, ana sözleşmenin değiştirilmesi (TTK m.), sermayenin azaltılması (TTK m.) veya arttırılması (TTK m.), yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçilmesi, ibra ve azilleri (TTK , m.), şirket bilançosunun ve kar ve zarar hesabının tasdiki (TTK 369 m. b.2), karın dağıtılması hakkındaki tekliflerin kabul veya reddi (TTK md m. b.2, 364/II m.), çoğunluk hakları grubuna girmektedir. Çoğunluk haklarının kullanılmasında sınır, bireysel haklar, müktesep haklar ve azınlık haklarıdır. 3. Azınlık Hakları Kavramı ve Tanımı TTK, münferit pay sahiplerine oy kullanmak, kara iştirak etmek, bilgi almak, tasfiye payına iştirak etmek, sorumluluk ve iptal davası açmak gibi haklar tanımakla birlikte, bazı hakları münferit pay sahiplerine vermeyi anonim şirketlerin faaliyetlerini engelleyeceği gerekçesiyle kabul etmemiştir. Bu nedenle, şirketin esas sermayesinin belli bir oranına sahip olan pay sahiplerine çıkar çatışmalarında, çoğunluk pay sahipleri ile azınlık pay sahipleri arasında denge sağlamak için ilave olarak bazı haklar tanınmıştır. TTK nda azınlık (TTK 348. m.) veya azlık (TTK 341,366 ve 377 m.) terimi kullanılmıştır. Doktrinde de bundan dolayı terim farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bazı yazarlar azlık terimini tercih ederken, bazı yazarlar ise, azınlık terimini benimsemişlerdir. TTK nda olduğu gibi doktrinde de azınlık hakları için bir tanım yapılmamış, azınlık hakları ayrı ayrı incelenmiştir 5

6 Türk Hukuk Doktrininde genellikle şirket esas sermayenin %10 u oranında payı temsil eden pay sahiplerini azınlık, bu grubu çoğunluk pay sahiplerine karşı koruma amacıyla verilen hakları da azınlık hakları olarak tanımlanmıştır. Ancak esas sermayenin onda birine ulaşmasa da azınlık pay sahipleri söz konusudur, ancak bunların talep hakları genellikle TTK hükümleri ile korunmamaktadır tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren SPKn nda 4487 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle %10 oranı %5 olarak değiştirilmiştir. Diğer ülkelerin hemen hemen tamamında kanun koyucular, münferit pay sahiplerine tanınmış bulunan hakların yanı sıra özellikle önemli bazı konularda şirket esas sermayenin belli bir oranını temsil eden pay sahiplerine, genel kurulda bazı kararların alınmasına engel olmak ve çoğunluğun isteğine aykırı olarak ve çoğunluğa rağmen, anonim şirket adına bazı işlemlerde bulunmak haklarını tanımışlardır. Bu suretle azınlığın şirketteki sahip olduğu haklarının daha etkin olarak korunması sağlanmış ve çoğunluğun yetkileri bu haklar ile sınırlandırılmıştır. Tek kişi esas sermayenin onda biri oranında paya sahip olsa dahi, azınlık haklarını kullanabilir. Ancak bu hakların münferit pay sahibi olarak değil, belirlenen oranda payı elinde tutan azınlık sıfatıyla kullanılması gerekmektedir. %10 nun tespitinde pay bedellerinin bu hakkın kullanıldığı tarihte ödenmiş olup olmadığı önemsiz olup, payların nominal değerleri dikkate alınır. Geçerli bir vekaletnameye göre temsilci olarak atananlar da bu hakkı kullanabilirler. Azınlık haklarının kullanılabilmesi için kanunun belirlediği %10 oranı emredici bir hüküm olup, ana sözleşme ile söz konusu oran arttırılamaz. Ayrıca, azınlık haklarının bazılarının ana sözleşme veya sözleşmeler ile kaldırılması veya içeriğinin daraltılması mümkün değildir. Azınlığın genel kurulu toplantıya davet etme ve gündeme madde ekletme hakkını düzenleyen TTK 366. maddesine göre, ana sözleşme ile onda bir oranının azaltılması mümkündür. TTK 366 m. deki istisnanın diğer azınlık haklarına da tanınıp tanınmayacağı Türk doktrininde tartışmalıdır. Özel Hukukta, emredici hükümlere aykırı olmayan sözleşme hükümleri geçerlidir. Diğer azınlık hakları açısından kanunda onda bir oranının azaltılamayacağı yolunda bir kural da bulunmamaktadır. Azınlık hakları sistemi işlek ve azınlığın korunması amacına tam olarak hizmet edebilen bir sistem değildir. Bu nedenle hakkın kullanılmasını kolaylaştırıcı bir hükmün, ana sözleşmeye konulmasının, azınlık haklarının amacına uygun olması bakımından yararlı olacağı açıktır. Şirket genel kuruluna katılarak genel kurulda alınan kararlar aleyhine oy kullanmış muhalif grupla birlikte, herhangi bir sebeple genel kurula veya oylamaya katılmayan pay sahipleri de azınlık grubuna dahil edilirler. Azınlığa tanınan bu hakların kullanılabilmesi için gerekli olan pay oranı, pay sahiplerinin bir araya gelmesi ile sağlanabilir veya pay sahipleri aralarında bu konuda bir oy sözleşmesi de yapabilirler. İntifa hakkı sahibi de azınlık haklarını bizzat kullanabilirler. Çünkü intifa hakkı sahibi, genel kurula katılma ve orada oy kullanma hakkına sahiptir (TTK 360/V). Buna karşılık, pay senedi üzerinde rehin hakkı bulunan yada pay senetleri ariyet olarak bırakılan veya 6

7 tevdi edilen pay sahiplerinin, azınlık haklarını kullanabilmeleri gerekmektedir. Çünkü bu gibi durumlarda oy hakkı pay sahibinde kalmaktadır (TTK 361/III,1). Azınlık hakları hiçbir şekilde sınırlandırılamayacağı gibi kullanılması da güçleştirilemez. Mesela kanunun açıkça belirttiği haller dışında şirket yönetiminin ve denetim kurulunun bir azınlık hakkının kullanımı için hisse senetlerinin tevdii talebinde bulunamaz. Genel Kurul toplantılarında olduğu gibi, şirket pay sahibinin hisse senedine sahip olduğunu belgeleyen bir depo senedi yeterlidir. 4. Azınlık Haklarının Özellikleri Bireysel haklar, müktesep haklar ve azınlık hakları, çoğunluk gücü karşısında çoğunluğa dahil olmayan pay sahiplerinin durumunu güçlendirmek amacıyla verilen haklardır ve koruyucu haklar olarak isimlendirilirler. Koruyucu hakların kabul edilmesiyle anonim şirketlerde çoğunluk ilkesi mutlak bir ilke olması sona ermiş ve çoğunluk pay sahiplerinin iradelerinin sınırlanabileceği kabul edilmiştir. Çoğunluk pay sahiplerinin iradelerini ortadan kaldıran azınlık hakları, bireysel ve müktesep haklardan daha etkilidir. Çünkü azınlık, çoğunluğun iradesini ortadan kaldırmak veya tesirsiz bırakmaktan da öte geçip onun yerine kendi iradesini ortaya koyabilmekte ve çoğunluğa rağmen bazı sonuçlara ulaşabilmektedir. TTK nda azınlık haklarını düzenleyen kanun hükümleri emredici niteliktedir. Dolayısıyla aksi kararlaştırılamaz, kararlaştırılsa da bir hüküm ifade etmez. Azınlık haklarının ortak özelliği genel anlamda denetimsel olmalarıdır. Azınlık haklarıyla amaçlanan, şirket politikasına çoğunluk yerine azınlığın hakimiyetini sağlamak değildir. Çünkü, anonim şirkette, şirket işlerine çözüm getirme ve faaliyetleri yürütme şirket organlarının görevidir. Azınlık hakları anonim şirkette, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri arasında bir denge kurar. Azınlık haklarının esas sermayenin %10 veya %5 ine sahip pay sahipleri tarafından kullanılmasına karşılık, bunların kullanılmasıyla meydana gelen hukuki durum geneldir. Tıpkı genel kurul kararları gibi tüm diğer şirket pay sahipleri, şirket ve alacaklılar için geçerlidir. Azınlık haklarını kullanırken belirli bir grubun aynı yönde hareket etmesi gereklidir, tek kişi de kanunen aranan asgari oranı temsil ediyorsa, onun iradesi azınlık hakkının kullanılabilmesi için yeterli olmaktadır. 5. Azınlık Haklarının Kullanılması İle İlgili Genel Şartlar Bu haklardan yararlanmanın ön şartı, bu hakkı kullanmak isteyen pay sahiplerinin şirket esas sermayesinin %10 una sahip olmaları gerektiğidir. Genel kurulda kullanılan azınlık haklarında, toplantılarda görüşülecek konular için geçerli olan gündeme bağlılık prensibi söz konusudur. Gündeme madde koydurma, genel kurulu toplantıya çağırma ve özel denetçi tayinini isteme konusundaki azınlık hakları gerekçe gösterilmek suretiyle, diğerleri ise gerekçe gösterilmeden kullanılır. 7

8 TTK nda azınlığa tanınan haklardan bazıları hisse senetlerini tevdi etmeden kullanılırken, bazılarının kullanılabilmesi için hisse senetlerinin tevdi edilmesi şarttır. Tevdi halinin ne kadar süreceği kullanılan azınlık hakkının niteliğine göre değişmektedir. Bazı azınlık haklarında ilk genel kurul toplantısına, bazılarında ise dava sonuna kadar tevdi halinin devam edeceği hükme bağlanmıştır. Azınlığın, sulh ve ibraya engel olma ve bilanço görüşmelerini bir ay sonraya erteleme haklarını (TTK 310 ve 377 m.) kullanması için hisse senetlerini tevdi etmesine gerek yoktur. Diğer azınlık haklarının kullanılmasında ise açıkça hisse senetlerinin muteber bir bankaya tevdi edilmesi istenmiştir. Hisse senetlerinin ne amaçla tevdi edileceği hususunda TTK 341/ıı da şirketin zarar ve ziyanına karşı teminat olarak ifade edilirken, diğer maddelerde ise bir açıklık bulunmamaktadır. Hisse senetlerinin tevdi edilmesinin bir amacı, azınlık hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin azınlık sıfatını haiz olup olmadıklarını tespit etmek ve bunun dava sonuna kadar muhafaza edilmesini temin etmektir 1. Tevdiin bir amacı da ciddi olmayan iddia ve taleplerle şirketin meşgul edilmesine ve azınlık haklarının kötüye kullanılmasına engel olmaktadır 2. Tevdii edilecek hisse senetlerinin azınlığa yada diğer ortaklara ait olması önemli değildir. Bedellerinin tamamen ödenmiş olması şart değilse de, temerrüde düşmemiş olması gerekir. Tevdii edilen hisse senetleri, birinci derecede şirket lehine rehnedilmiş olmalıdır. 6. Azınlık Haklarının, Pay Sahiplerinin Benzer Haklarından Farklılıkları 6.1. Azınlık Haklarının Bireysel Haklardan Farkı Bireysel haklar şirket sermayesinde tek bir paya sahip olan ortağın kendi iradesi ile kullanabileceği haklardır. Bunlar arasında, genel kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma (TTK 368 ve 373 m.), genel kurul toplantı kararları aleyhine iptal davası açma (TTK 381 m.), kar payı alma (TTK 470 ve 466 m.) tasfiye artığından yararlanma (TTK 447 m.), rüçhan hakkı (TTK 394 m.) ve bilgi alma hakkı sayılabilir. Pay sahiplerine verilen bazı hakların kullanılmaları için pay sahibi olunmasının yanı sıra bazı şartların da gerçekleşmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu açıdan, TTK 381. maddesi, diğer bireysel haklardan farklılık göstermektedir. Burada genel kurul toplantısında alınan karara muhalif olan pay sahibi veya pay sahipleri çoğunluk pay sahipleri karşısında azınlık durumuna düşmektedirler. TTK nın düzenlediği %10 luk veya SPKn nun düzenlediği %5 lik paya sahip olmasalar da bu haklarını kullanmaları bir azınlık hakkı kullanımıdır. Bireysel hakları kullanabilmek için şirket sermayesinde bir tek paya sahip olmak yeterlidir ve dolayısıyla kullanılmaları için belirli bir oran şartı aranmamıştır. Azınlık 1 Kayar, İsmail, Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1989, s Kayar (1989), s

9 haklarının kullanılabilmesi için ise TTK nda esas sermayenin %10 u, SPKn %5 i olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, azınlık hakları belirli bir gruba tanınan haklardır. Bu oranı temsil eden payların tümü bir kişinin elinde olması ve bu kişinin tek başına azınlık olarak hareket edip hakkını kullanması, bireysel bir hakkı kullandığı anlamına gelmez Azınlık Haklarının Müktesep Haklardan Farkı TTK nun 385. maddesinde düzenlenen müktesep haklar, kanun veya ana sözleşme hükümlerine göre, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına bağlı olmayan haklardır. Özellikle üyelik, oy kullanma, iptal davası açmak, kar payı almak ve tasfiye sonucuna katılmak gibi genel kurul toplantılarına katılma hakkından doğan haklardır. Doktrinde, müktesep hakların kendi aralarında mutlak müktesep haklar ve nispi müktesep haklar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Nispi müktesep hakların daha güçsüz olabildiği, buna karşın mutlak müktesep hakların, anonim şirketin organlarının kararları karşısında mutlak bir güce sahip olduğu ve pay sahibinin rızası dışında kaldırılamadığı belirtilmektedir. Nispi müktesep haklar ise, hakkın özüne dokunulmadan belirli kural ve ölçülere uyularak sınırlandırılabilen haklardır. Örneğin kar payı sınırlandırılabilir ama, kar payı alma hakkı ortadan kaldırılamaz Azınlık Haklarının İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarından Farkı İmtiyaz, bir kısım paylara TTK öngörülen şartlar dahilinde, diğer paylara oranla üstün haklar tanınmasıdır (TTK 389 ve 401 m.). İmtiyazın konusu ve kullanma şartları ana sözleşmede açıkça gösterilmelidir. Sermayenin tümünü temsil eden pay sahipleri kabul etse de, sadece genel kurul kararı ile imtiyaz oluşturulamaz. İmtiyaz, kara, tasfiye artığına farklı katılma ve oy kullanma gibi konularda verilebilir. Üstün hak olarak tanınan imtiyaz, TTK 385. maddesi anlamında müktesep hak olmadığı gibi, azınlık haklarından da farklıdır. İmtiyaz hakları öncelikle tanındığı yer bakımından azınlık haklarından farklıdır. Azınlık haklarının kaynağı kanundur, ancak ana sözleşme ile de bazı azınlık haklarının tanınabilir. İmtiyaz ise, TTK 300. maddesi çerçevesinde, ana sözleşmeye hüküm konmak suretiyle yaratılabilmektedir. İmtiyaz tanınabilmesi için gerekli şart, ana sözleşmede öngörülmüş olmasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerde ise, SPKn nun 12. maddesine göre, yönetim kurulunun imtiyazlı pay senedi çıkarabilmesi için ana sözleşme ile buna yetkili kılınmış olması gereklidir. 7. Azınlık Haklarının Gruplandırılması Azınlık hakları, doktrinde, çeşitli kriterler kullanılarak tasnif edilmektedir. Esas alınan kritere göre de bu hakların yer aldığı grup değişmektedir. En yaygın olanı ise, olumluolumsuz ayrımıdır. Bunun yanında, genel kurulda ve genel kurul dışında kullanılanlar, karar nitelikli ve teklif nitelikli olanlar, yönetim ve denetim karakterli olanlar gibi ayrımlar da yapılmaktadır 3. 3 Kayar, (1989), s

10 III. TÜRK TİCARET KANUNU NDA AZINLIK HAKLARI 1. Olumsuz Azınlık Hakları: Azınlığın genel kurul toplantısında bir teklife olumsuz yönde oy kullanarak kararın alınmasına engel olduğu durumlarda olumsuz azınlık hakları söz konusu olmaktadır. Ana sözleşme ile, toplantı ve karar yetersayılarında, kanunda öngörülenden daha ağır bir oranda yetersayı öngörülmesi durumunda bir olumsuz azınlık hakkı yaratılmaktadır. Olumsuz azınlık hakları ile azınlığın şirket politikasına hakimiyeti ve çoğunluğun yetkilerinin ortadan kaldırılması amaçlanmamaktadır. Bu hakların verilmesinde, azınlığın bir takım engellemeleri ve menfi davranışları ile şirket üzerinde ağırlığını daha fazla hissettirmesi amaçlanmaktadır. Azınlık kendisine tanınan bu hakları, amaçları dışında, şirketi atıl bırakmak veya şirketi sona erdirmek için kullanamaz. Bu durumda hakkın kötüye kullanılması söz konusu olabilmektedir Ağırlaştırılmış Yetersayı (Mevsuf Çoğunluk Nitelikli Yetersayı) Halleri Genel kurulun toplantılarında kararlar oybirliği ve oyçokluğu olmak üzere iki şekilde alınır. a) Oybirliği: Genel kurul toplantısında, esas sermayenin tamamını temsil eden pay sahiplerinin aynı yönde kullandıkları oy ile kararların alınmasındır. Çekimser oy kullanıldığı takdirde oybirliği sağlanamamış olur (TTK 388/1). b) Oy çokluğu: Genel kurul toplantısı ve kararın konusunun önemine göre üç çeşit oy çokluğu hali vardır. 1. Salt (Mutlak) Çoğunluk: Genel kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin şirket esas sermayesine göre sahip olduğu oylar toplamının yarısından bir fazlasını gerektiren oy çokluğudur (TTK 378, 388/4). Mutlak çoğunluk, toplantı yetersayılarında söz konusu olmaz. 2. Nispi Çoğunluk: Karar vermek için salt çoğunluğun bile gerekli olmadığı, genel kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin şirket esas sermayesine göre sahip olduğu oyların çoğunluğunu gerektiren oy çokluğudur. 3. Ağırlaştırılmış Çoğunluk: Mutlak çoğunluğun üstünde bir oranda (2/3, 3/4 gibi) oy çoğunluğunu gerektiren oy çokluğudur. Olağan işlerde ilk toplantı için gerekli yetersayı 1/4 dür, esas sermayenin 1/4 ünün asaleten veya vekaleten temsil olunması yeterlidir (TTK 372 m.). İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermaye miktarına bakılmaksızın gündemdeki konuları görüşmeye ve bunları karara bağlamaya yetkilidirler. Kararlar, mevcut oyların çoğunluğu ile verilir. TTK 388. maddesinde yetersayı halleri belirlenmiştir. Toplantı ve karar yetersayıları genel kurulun olağan veya olağanüstü olarak toplanmasına göre değil, görüşülecek konuya göre ağırlaştırılmıştır. 10

11 Kanun koyucu, şirket veya pay sahiplerinin menfaatleri için önemli saydığı bazı genel kurul kararlarının alınmasında genel kurul toplantı veya karar nisaplarını veya her iki nisabı da ağırlaştırılmış yetersayı olarak düzenleyerek azınlığı korumuştur. Ayrıca, bu hakların kullanılmasını bertaraf edici nitelikte ve şekilde genel kurul toplantı veya karar nisapları hafifletilemez. TTK nun 388. maddesinin birinci fıkrasına göre, anonim şirket tabiyetinin değişmesi veya pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak konularında toplantı nisabı esas sermayenin tamamıdır ve nisap sonraki toplantılarda değişmez, karar nisabı ise oybirliğidir. TTK nun 388. maddesinin ikinci fıkrasına göre, ortaklık konusunun veya türünün değiştirilmesine ile ilgili genel kurul toplantılarında, esas sermayenin üçte ikisine sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gereklidir. İlk genel kurul toplantısında gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda esas sermayenin yarısına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gereklidir. Aynı oranlar esas sermayenin azaltılması, tahvil ihracı, fesih ve kamu tüzel kişisi tarafından devralınma kararlarında da uygulanmaktadır. Bu konularda da karar nisabı oybirliğidir. TTK nun 388. maddesinin birinci ve ikinci fıkrası dışındaki ana sözleşme değişiklikleri için yapılacak genel kurul toplantılarında, şirket esas sermayesinin en az yarısına sahip olan pay sahibi veya temsilcilerinin hazır bulunması gereklidir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda oran üçte birdir. Bu konularda da karar nisabı oybirliğidir. TTK nun 387. maddesi ana sözleşme değişikliklerinde paylar arası eşitlik ilkesini kabul etmektedir. TTK nun 373. maddesinde ise ana sözleşme ile paylarda imtiyaz yaratılması olanağı verilmektedir. Bu durumda TTK 373. maddesi ile verilen imtiyazlar ana sözleşme değişikliklerinde geçerli olmayacaktır. Çünkü, TTK 387. maddesi genel kurul toplantılarında her payın aksi kararlaştırılmış olsa bile salt bir oy hakkı vermektedir. Ağırlaştırılmış yetersayı halleri TTK nda azınlık hakkı olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen doktrinde azınlık hakkı olarak kabul edilmektedir. Ağırlaştırılmış yetersayıya göre karar almak üzere toplanacak olan bir genel kurula, azınlığın katılmaması, çekimser kalması veya olumsuz oy kullanması genel kurul kararın oluşmasına engel olmaktadır. Kanunda kabul edilen ağırlaştırılmış yetersayı halleri dışında ana sözleşme ile belirli bazı hususların kabul veya reddedilmesi de ağırlaştırılmış yetersayı şartına bağlanabilir. TTK tarafından aranan ağırlaştırılmış yetersayılar ana sözleşme yapılan düzenlemeler ile ağırlaştırılabilmektedir. Buna karşılık söz konusu yetersayı halleri TTK nda düzenlenmiş emredici hükümler olduğundan dolayı koşullarının hafifletilmesi mümkün değildir Kuruluştan Dolayı Sorumlu Olanların Sulh ve İbralarını Engelleme TTK nun 380. maddesinde düzenlenen ibra, menfi bir borç ikrarıdır. Söz konusu maddeye göre ibra, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve müdürler hakkında söz konusudur. İbra kararı vermek yetkisi şirket genel kuruluna verilmiş bir yetkidir. 11

12 Genel kurulun şekli bir irade açıklaması niteliğindeki ibra kararı ile anonim şirket adına genel kurul, ibra edilmesi söz konusu olan organların belirli bir dönemdeki işlemlerini onaylamaktadır. İşlemlerin onaylanması ile bu işlemlerin hukuka ve işin gereğine uygun olduğu, bu işlemler nedeniyle söz konusu olan organların sorumlu tutulmayacağı ve bu işlemlerden dolayı şirketin tarafından hiçbir alacağın ileri sürülmeyeceği kabul edilmiş olmaktadır. Geçerli bir ibra kararı ile anonim şirket tarafından açılacak sorumluluk davaları engellenmiş olmaktadır. İbra kararı için, özel bir toplantı ve karar yetersayısı öngörülmemiştir ve bu konuda TTK 372 ve 378. maddeleri uygulanmaktadır. Karar yeter sayısı mevcut oyların adi çoğunluğu olarak uygulanmaktadır. TTK nun 310. maddesinde anonim şirketin kuruluşundan dolayı sorumlu olanların sulh ve ibraları düzenlenmiştir. Buna göre anonim şirket kurulduktan itibaren dört yıl sonra, şirketin kuruluşundan dolayı sorumlu olanların sulh ve ibraları genel kurul kararı ile gerçekleşmektedir. Ancak, esas sermayenin en az onda birini temsil eden azınlık pay sahipleri sulh ve ibranın tasdikine muhalif iseler, sulh ve ibra genel kurulca tasdik olunamaz. Dört yıllık sürenin sonunda yapılan genel kurulda şirket kuruluşundan sorumlu olanların ibra olunabilmesi azınlığın olumsuz oy kullanmaması şarttır. İbrayı engellemek isteğinde olan, esas sermayenin %10 unu temsil azınlık pay sahiplerinin oylamada sadece çekimser kalmaları yeterli olmayıp, açıkça aleyhte oy vermeleri gerekir. Azınlığın aleyhte oy kullanmasına rağmen, kanunun emredici kuralına aykırı olarak kuruluşta sorumlu olanların ibra edilmeleri durumunda genel kurul kararının iptali istenebilir. TTK 310. maddesinde ifade edilen olumsuz azınlık hakkının, yönetim kurulu üyelerinin sulh ve ibrasında da uygulanıp uygulanamayacağı doktrinde tartışma konusu olmakla birlikle baskın görüş uygulanacağı yönündedir. Kuruluştan dolayı sorumlu olanların genel kurul toplantısında ibra edilmemeleri durumunda, bu kişiler aleyhine TTK 341. maddesi gereğince şirket namına sorumluluk davası açılacaktır. Sorumluluk davası otomatik olarak açılmaz. Genel kurulun ibra kararı vermemesi, kesinlikle dava yoluna gidileceği anlamını taşımamaktadır. 2. Olumlu Azınlık Hakları Şirket esas sermayesinde belirli bir oranda paya sahip olan azınlığın, TTK veya şirket ana sözleşmesinde belirtilmiş hallerde ortaya çıkması durumunda, belirli taleplerini belirli bir yönde kullanarak anonim şirket adına olumlu bir işlemde bulunabilme hakkına olumlu azınlık hakları denilmektedir. Olumsuz azınlık haklarının tersine sadece olumsuz oy kullanılması yeterli olmamaktadır. Azınlığın yönetim kurulu (ve denetçiler) aleyhine sorumluluk davası açılmasını talep hakkı (TTK 341 m.), özel denetçi tayinini talep hakkı (TTK 348 m.), denetçilere şikayet hakkı (TTK 356 m.), genel kurulu olağanüstü toplantıya davet ve gündeme madde ekletme hakkı (TTK m.) ve bilanço görüşmelerinin ertelenmesi talep hakkı (TTK 377 m.) olumlu azınlık hakları olarak sınıflandırılmaktadır. TTK nda düzenlenen azınlık hakları, düzenleniş sırasına göre aşağıda incelenmektedir. 12

13 2.1. Yönetim Kurulu (ve Denetçiler) Aleyhine Sorumluluk Davası Açılmasını Talep Hakkı Anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, müteselsil ve kusura dayalı bir sorumluluktur. TTK 341. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açmaya karar verme konusunda genel kurul yetkilidir. Yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak sorumluluk davasının karara bağlandığı genel kurulda davanın açılmamasına karar verilse bile, azınlık pay sahipleri oylarını dava açılması yönünde kullanmış iseler anonim şirket sorumluluk davasını açmaya mecburdur. Sorumluluk davasını anonim şirket adına şirket denetçileri açar. Bununla birlikte azınlık isterse, denetçiler dışında bir vekil tayin ederek vekil ile şirket temsil olunabilir. TTK nun 338. maddesinde sorumluluktan kurtulma hali ve kusur prensibi istisna olarak düzenlenmiştir. Sorumluluk davasının açılmasına karar vermeye yetkili organ genel kurul olduğundan ve genel kurul kararı alınmadan yöneticiler hakkında dava açılamayacağından dolayı, söz konusu kararın alınması için genel kurulun toplantıya davet edilmesi gerekmektedir. Genel kurulu toplantıya davet yetkisi ise, kural olarak denetçilere aittir. Münferit pay sahiplerinin veya azınlığın şikayeti neticesinde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu gerektiren işlem veya fiilerinden haberdar olan anonim şirket denetçileri TTK nun 353/8, 355 ve 356. maddeleri çerçevesinde genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmek zorundadırlar. Bununla birlikte, azınlık pay sahiplerinin de TTK nun 366 ve 367. maddeleri çerçevesinde genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etme yetkileri bulunmaktadır Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Sorumluluk Davasının Şartları 1. Esasa İlişkin Şartlar: TTK 336. maddesinde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk halleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; 1. Hisse senetleri bedeline mahsuben pay sahiplerine yapılan ödemelerin doğru olmaması, 2. Dağıtılan ve ödenen kar paylarının gerçek olmaması, 3. Kanunen tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya bunların düzensiz olarak tutulması, 4. Genel kuruldan çıkan kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesi, 5. Gerek kanunun gerek ana sözleşmenin kendilerine yüklediği çeşitli görevlerin kasten veya ihmal sonucunda yapılmamasıdır. 2. Usule İlişkin Şartlar: Esasa ilişkin sorumluluk şartları gerçekleşirse sorumluluk davası açılabilir. Sorumluluk davasını açacak kişiler anonim şirket, anonim şirket alacaklıları ve pay sahipleridir. Bununla birlikte asıl dava hakkına sahip olan anonim şirkettir. Anonim şirketin dava açabilmesi için ise karar vermeye yetkili organ, anonim şirket genel kuruludur. 13

14 Genel kurul toplantısında karar alınabilmesi için TTK nda özel bir yetersayı belirlenmiştir. TTK nun 341. maddesine göre, anonim şirket esas sermayesinin yüzde onunu temsil eden pay sahiplerinin genel kurulda dava açılması için oy kullanmaları durumunda, şirketin bir ay içinde sorumluluk davası açması zorunludur. Şirket tarafından açılacak olan sorumluluk davasında, şirketin olası zararlarına karşı teminat olarak, dava açılması için oy kullanan azınlık pay sahiplerinin hisse senetlerinin dava sonuna kadar bir bankaya yatırılması gerekmektedir. Söz konusu teminat bir dava şartıdır. Sorumluluk davası, TTK nun 309 ve 340. maddelerine göre, öğrenme tarihinden itibaren iki yıl ve her halde beş yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır. Dava açılmasına neden olan eylem, aynı zamanda bir suç oluşturuyorsa, bu suç için ceza kanunlarında öngörülen zamanaşımı süresi içinde dava açılabilir Azınlık Kararına Rağmen Dava Açılmamasının Müeyyidesi Dava açılması için gerekli olan bir aylık süre hak düşürücü süre değildir, davanın açılmaması durumunda yalnızca davayı açacak olan denetçilerin veya vekilin sorumlulukları vardır. Denetçilerin bu bir aylık süre içerisinde dava açma mükellefiyeti şirkete karşıdır ve bu mükellefiyet yerine getirilmezse, anonim şirket kendilerinden tazminat isteyebilir. Azınlığın tayin ettiği vekil de 1 aylık süre içinde dava açma mükellefiyeti olmasına rağmen zamanında davayı açmamış ise, azınlığa karşı vekalet akdi hükümlerine göre sorumlu olmaktadır. Bu bir aylık süre içinde dava açılmazsa ve aynı hukuki sebebe dayanılarak tekrar yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılmak istenirse, genel kurulun veya azınlığın bu konuda yeni bir karar alması gerekmektedir Sorumluluk Davasının Kaybedilmesi Halinde Azınlığın Sorumluluğu Sorumluluk davasında, azınlığın seçtiği vekil veya şirket denetçileri şirketin uğradığı zarar ve ziyanı ispat etmeye çalışacaklardır. Davalı durumundaki yöneticiler ise kusursuz oldukları ispat etmeye çalışacaklardır. Açılan sorumluluk davasının reddedilmesi durumunda, davanın açılması talebi yönünde oy kullanan azınlık pay sahipleri, davanın kaybedilmesi nedeniyle şirketin uğradığı zararları TTK nun 341. maddesinin son fıkrası gereğince tazmin etmek ile mükelleftir. Bu hüküm ile kanun koyucu, şirketin gereksiz ve suni davalar açılması ile karşı karşıya kalma tehlikesini önlemek istemiştir. Kanun hükmünde öngörülen azınlık pay sahiplerinin sorumluluğu, davalı durumunda kalmış olan yöneticilere karşı değil, sadece şirkete karşı bir sorumluluktur ve şirketin uğradığı zararları kapsamaktadır Azınlığın Karşılaştığı Sorunlar Azınlık pay sahipleri tarafından anonim şirketin yönetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk davası açılmasının talep edilmesi, azınlıklar için ağır şartları içeren bir koruma yoludur. Buna karşılık münferit pay sahipleri de TTK nun 309. maddesi 14

15 çerçevesinde sorumluluk davası açılmasını talep hakları bulunmaktadır. Bundan dolayı TTK nun 309. maddesi pay sahiplerinin her birine sorumluluk davası açma imkanı tanıdığı için, azınlık pay sahiplerinin bir araya gelerek, çok daha ağır şartları olan TTK un 341 maddesindeki haklarını kullanarak dava açmaları daha dezavantajlı olacaktır. Azınlık pay sahiplerinin TTK nun 341. maddesi hükümleri çerçevesinde sorumluluk davası açılmasını talep ve dava hakkını elde edebilmesi için öncelikle konunun genel kurul gündeminde yer almasını sağlamaları gereklidir. Bilindiği üzere, genel kurul toplantıları gündeme bağlılık ilkesine göre yürütülür ve gündem dışı konular görüşülmez. Bununla birlikte, TTK nun 380. maddesi gereğince, bilançonun tasdik edilmesi nedeniyle ortaya çıkan ibra kararının verilmesi aşamasında, bir gündem maddesi olmasa dahi, azınlık pay sahipleri ibra kararının verilebilmesine engel hususların varlığını ortaya koyarak sorumluluk davası açılmasını genel kurulda talep edebilirler. Azınlığın teminat verme yükü de bir başka önemli sorundur. Çünkü, dava sonunda sorumluluk davası kaybedildiği zaman, azınlık pay sahipleri vermiş oldukları teminatla değil, sınırsız olarak şirkete karşı verdikleri zararlardan sorumlu olmaktadırlar. Ayrıca dava masrafları ve yönetim kurulu üyelerinin maddi ve manevi tazminat talepleriyle de karşı karşıya kalmaları söz konusu olabilmektedir Azınlığın Denetçiler Aleyhine Dava Açma Yetkisi TTK nun 341. maddesinde azınlığın sadece yönetim kurulu üyeleri hakkında açacağı davadan söz edilmektedir. Kanunumuzun, kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine münferit pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının dolayısıyla zarar görmeleri halinde 341. maddedeki teminat ve sair şartlara tabi olmaksızın dava açabilmeleri hakkındaki hükümleri İsviçre Borçlar Kanunu ndan alınmıştır. Oysa azınlığın yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava haklarından bahseden 341. madde hükmü Alman hukuk sisteminden etkilenerek düzenlenmiş ve denetçiler hakkındaki davalarla 359. maddede 341. maddeye atıf yapılmak suretiyle bu sistem denetçiler hakkında muhafaza edilmiş olduğu halde; 309. maddede 341. maddeye atıf yapılmayarak sistemde eksiklik bırakılmıştır Özel Denetçi Tayinini Talep Hakkı Şirket yöneticilerin kendilerine verilen yetki ve görevlerini kötüye kullanarak, şirket tüzel kişiliğini ve pay sahiplerini zarara uğratmalarının önlenmesi zorunludur. Bundan dolayı, anonim şirketlerde, yönetim organlarının görevleri kapsamındaki iş ve işlemleri gereği gibi yapıp yapmadıklarının ve şirket menfaati yönünde hareket edilip edilmediğinden soruşturmasını pay sahipleri namına yapmak üzere denetçiler atanmaktadır. 4 İzmirli, Yadigar, Türk Anonim Şirketler Hukukunda Azınlık Hakları ve Azınlığın Korunması, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi), Ankara, 1985, s

16 Bununla birlikte kanun koyucu, denetçinin veya denetim kurulunun genel kurul toplantısında şirket yönetimini de elinde bulunduran çoğunluk grubu tarafından seçilip azledildiklerini, bu yüzden denetim görevlerini her zaman etkili bir şekilde yapamayacakları ihtimalini, normal denetleme hak ve yetkilerinin her hak için yeterli olmayabileceğini ve yöneticiler hakkında sorumluluk davası açılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabileceklerini dikkate alarak TTK nun 348. maddesinde özel denetçi atanabilmesine imkanını düzenlemiştir. Anonim şirket pay sahiplerinin, şirket defterleri ve hesapları ile diğer belgeleri doğrudan doğruya inceleyebilme yetkileri ve kişisel denetleme hakları bulunmamaktadır. Bu durumu göz önünde bulunduran kanun koyucu TTK 348. maddesi ile şirketin kuruluşunda ve yönetime ilişkin işlemlerde bir suistimalin olup olmadığının, kanun veya ana sözleşme hükümlerine önemli surette aykırı hareket edilip edilmediğinin ve bilançonun gerçekliğinin araştırılması konularında esas sermayenin yüzde onunu temsil eden azınlık pay sahiplerinin, özel denetçi atanmasını talep edebilecekleri düzenlemiştir. Azınlık pay sahiplerinin özel denetçi tayin talebi kabul edilmezse, sahip oldukları hisse senetlerini bankaya tevdi etmek şartı ile özel denetçi tayini için mahkemeye başvurma hakkına sahiptirler. Azınlık pay sahiplerine özel denetçi tayini talep hakkının verilmesi ile; ortaklara, kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler hakkında tazminat ve ceza davaları açılabilme imkanı sağlayacak işlem ve fiilleri ortaya çıkarılması, bilançonun gerçeklik ve doğruluk ilkesine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini anlaşılması, esas sermaye artırımı ve azaltılması veya tasfiye gibi işlemlerin kanun ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını tespit edilmesi ve yolsuz işlemlerde delilleri toplanabilmesi gibi imkanlar sağlanmış olmaktadır Özel Denetçi Tayininde Gerekli Şartlar Olağan veya olağanüstü genel kurulda özel denetçi tayininin talep edilebilmesi için tayin konusundaki teklifin genel kurul gündeminde yer almasıdır ön şarttır. Bununla birlikte, gündemde yer almış olan bir konu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan bir durum için de, gündemde yer almasa dahi azınlık pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebinde bulunabilmeleri ve bu yönde bir karar alınabilmesi mümkündür. Genel kuruldan özel denetçi tayin edilmesini talep eden azınlığın sahip olduğu esas sermayenin 1/10 u tutarındaki sermaye payının, genel kurulun toplantı tarihinden en az 6 ay öncesinden beri elinde bulunduğunun sabit olması şarttır. TTK 348. maddesinin 2. fıkrasına göre 6 aylık süre özel denetçi talep edilen genel kurul toplantısı gününden geriye doğru sayılarak hesaplanması gerekmektedir. Esas sermayenin 1/10 una sahip olan azınlık pay sahiplerinin bunu nasıl ispat edecekleri konusunda kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Nama yazılı hisse senetlerinde ispat etmesi nispeten kolaydır. Bu tip hisse senetlerinde şirket pay defterine kayıt tarihinin esas alınacağı kabul edilir. Anonim şirket hisse senetlerini bastırmamışsa 6 aylık süre yine şirket pay defterine bakılarak tespit edilir. Nama yazılı hisse senedi TTK nun 559. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde devir yolu ile iktisap 16

17 edilmişse veya pay üzerindeki mülkiyet devir ve temlik edilmişse (Borçlar Kanunu 163. m.), hisse senedi sahipliği temlikname gibi diğer ispat edici deliller ile kanıtlanabilir. Hamiline yazılı hisse senetlerinde pay sahipliğinin ise hangi tarihten itibaren başladığının tespit edilmesinde güçlükler vardır. Özel denetçi tarafından araştırılması istenen olay veya yolsuzluk genel kurul toplantısından en çok iki yıl önce vuku bulmuş olmalıdır. Bilançonun gerçekliğinin araştırılmasını içeren durumlarda söz konusu iki yıllık sürenin dikkate alınmaması gerekir. Çünkü genel kurulun gündeminde bilanço, şirketin son faaliyet yılına ait bilançosudur. Özel denetçi tayininin talep edilebilmesi için şirketin kuruluşuna veya yönetim işlemlerinde bir suistimalin olduğu veya kanun yada ana sözleşme hükümlerine önemli bir şekilde aykırı hareket edildiği iddialarına ileri sürülmüş olması gerekmektedir. Gerek genel kuruldan ve gerekse mahkemeden özel denetçi tayinini isteyen şirket sermayesinin %10 una sahip olan azınlık, araştırılması istenen yolsuzluk veya suistimalin ne olduğunu, ana sözleşmeye ve kanuna ne şekilde aykırı hareket edildiğini, bilançonun hangi kalemleri itibariyle gerçeği aksettirmediğini açıkça bildirmek zorundadır. Genel nitelikte ve belli konularla ilgili bulunmayan bir iddia ileri sürülürse durumunda veya iki yıldan daha önceki bir zamanda gerçekleşmiş olaylar hakkında araştırılma istenirse özel denetçi tayin edilemez. Aksi halde, genel kurulun denetçi seçimine dair kararı iptal edilebilir veya mahkemenin denetçi tayini kararı kanuna aykırı ve bozulması gereken bir karar niteliği taşır Genel Kurulda Özel Denetçi Tayini Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, özel denetçi atanması teklifinin gelmesi durumunda, çoğunluk pay sahipleri özel denetçi atanması teklifini karara bağlarlar. Genel kurula verilen özel denetçi belirleme yetkisi bir başka organa devredilemez. Özel denetçi seçimine karar veren genel kurul, anonim şirket ile özel denetçi arasında yapılan sözleşmede anonim şirketin kanuni temsilcisi durumunda olmaktadır. Genel kurulda, teklifin kabul edilerek özel denetçi atanmasına karar verildiği takdirde, ayrıca özel denetçinin inceleyeceği konuların, özel denetçilerin sayısının ve kimlerden oluşacağının, özel denetçiye verilecek ücretin miktarının da tespit edilmesi gerekmektedir. Genel kurulun verdiği özel denetçi atanmasına ilişkin karar yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Genel kurul tarafından seçilen özel denetçinin şahsına, şirket esas sermayesinin %10 una sahip azınlık pay sahipleri tarafından itiraz edilebilmesi imkanı TTK nda düzenlenmemiştir. Genel kurulun özel denetçi seçim hakkını kullanmasında objektif iyi niyet kurallarına aykırı davrandığını iddia eden pay sahipleri, TTK nun 381. maddesi çerçevesinde, genel kurul kararının iptalini talep edebilirler. Bu şekilde TTK da düzenlenen %10 luk paya sahip olmasalar da bir azınlık hakkı kullanırlar. 17

18 Genel kurul kararı ile tayin olunan özel denetçi, sözleşmeden ve kanundan doğan hakları mahfuz kalmak kaydıyla, genel kurulun oy çokluğu ile alacağı bir karar ile görevinden azledilebilir Mahkemede Özel Denetçi Tayini Azınlık pay sahipleri, genel kurulda özel denetçi tayini talebi reddedilirse, mahkemeye başvurarak aynı talepte bulunabilirler. Genel kurulda talep görüşülmeden mahkemeye başvurulamaz. Özel denetçi tayinine ilişkin davada, davacı sıfatı esas sermayenin en az %10 unu temsil eden paylara sahip azınlığa aittir. Bu davada, davalı taraf ise şirket tüzel kişiliğidir. Yetkili ve görevli mahkeme anonim şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir. Şayet şirket merkezinin bulunduğu yerde ticaret mahkemesi yoksa dava asliye hukuk mahkemesinde görülür. Özel denetçi tayinine ilişkin davada, mahkeme TTK nun 348. maddesinde düzenlenen şartların varlığını re sen dikkate alır. Ayrıca, azınlık pay sahiplerinin, mahkeme tarafından tayin edilen özel denetçi ücret ve tayin masraflarını peşinen mahkemeye ödemesi ve şirket sermayesinin en az %10 unu temsil eden hisse senetlerini tevdi etmesi gerekmektedir. Azınlık pay sahipleri tarafından yapılan özel denetçi tayinine ilişkin talebin mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için dava dilekçesinde belirtilmiş olan anonim şirketin kuruluşunda ve yönetime ilişkin işlemlerde bir suistimalin olduğu, kanun veya ana sözleşme hükümlerine aykırı hareket edildiği ve bilançonun gerçekliği konusunda şüpheyi haklı kılacak yeterli delil ve emareler gösterilmesi zorunludur. Bununla birlikte azınlık pay sahipleri ileri sürdükleri belli olayları ispat etmek zorunda değildir. Bazı konuları tayin edilen özel denetçilerin incelemeleri ortaya çıkarabilecektir. Mahkeme azınlığın talebini haklı görmez ise, kötü niyetli hareket ettiği ispat edilen azınlık pay sahipleri anonim şirketin bu yüzden gördüğü zarardan müteselsilen sorumlu olurlar. Mahkeme ileri sürülen belirli yolsuzluk veya aykırılıklardan doğruluğunu azınlığın sunduğu delil ve emarelerin incelemesi sonucunda muhtemel görürse, özel denetçi tayini talebini kabul eder. Mahkeme ayrıca kanaatine net olarak oluşturabilmek için anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerini dinleyebilir, TTK 356. maddesine göre veya diğer nedenlerle denetçiler tarafından hazırlanmış olan raporları da göz önünde tutabilir Özel Denetçinin Görevi ve Sonuçları Özel denetçi ile şirket arasındaki vekalet akdi mahiyetinde bir hukuki ilişki vardır. Özel denetçinin uzman ve tarafsız olması gerektiği konusunda TTK nda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel kurul veya mahkeme tarafından tayin edilen özel denetçiler 18

19 genel kurulda çoğunluk kararı ile veya mahkeme tarafından verilen bir karar ile azledilebilirler ve yerlerine yenileri tayin edilebilir. Özel denetçilerin görevleri sürekli değildir ve görev süreleri de, araştırma ve inceleme yapılması için tayin edildikleri hususun gerektirdiği süre ile sınırlıdır. Özel denetçinin ana görevi, hangi hususların araştırılması ve incelenmesi için tayin edilmişlerse, sadece bu konular hakkında araştırma ve inceleme yapmak ve sonuçlarını bir rapor haline getirmektir. Özel denetçi görevini yerine getirirken anonim şirketin defter, belge ve kayıtları ile diğer kayıtlarını, araştıracağı konunun sınırları içinde kalmak şartıyla inceleme yapabilir. Ayrıca, konu ile ilgili olarak kuruculardan, şirket organlarından, vekillerden, çalışanlardan, kayyımlardan, tasfiye memurlarından, eski ilgililerden ve şirket işleri ile ilgili diğer şahıslardan da bilgi isteyebilir. Özel denetçi raporunu delillere dayandırmalıdır ve raporun gerekçeli olması gerekmektedir. Denetçi hazırladığı raporunu, kendisini konu ile görevlendiren merciye verir. Özel denetçi raporu kanuni bir delil olarak kullanılamaz, sadece bilirkişi raporu seviyesinde bir belge olarak kullanılır. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan özel denetçi raporu, sadece ilgili yöneticiler veya denetçiler aleyhine sorumluluk davası açılıp açılmaması yönünde bir fikir oluşmasına yardımcı olmaktır. Denetçi raporu genel kurulda tarafından incelenerek yönetim kurulu veya denetçiler aleyhine sorumluluk davası açılıp açılmamasına karar verilir. TTK 341. maddesi hükümleri çerçevesinde, azınlık pay sahipleri, sorumluluk davası açılmamasına karar verilen genel kurul toplantısında, dava açılması yönünde oy kullanması durumunda anonim şirket davayı açmak zorunda kalacaktır. Genel kurul toplantısında, özel denetçi hazırladığı rapor hakkında sözlü açıklamada bulunabilir. Ayrıca, özel denetçiler, konu hakkında yaptığı araştırma ve incelemeleri sırasında öğrendikleri şirket sırlarını açıklayamazlar Denetçilere Şikayet Hakkı TTK nun 356. maddesinde denetçilerin görevleri arasında şikayetleri tahkik kenar başlığı altında münferit pay sahibine ve şirket esas sermayesinin %10 una sahip olan azınlık pay sahiplerine, denetçilere şikayet hakkı verilmiştir Denetçilere Şikayette Bulunmanın Şartları TTK nun 356 maddesinde düzenlenen hakkını kullanmak isteyen azınlık pay sahiplerinin bu hakkını kullanabilmeleri için, hisse senetlerini muteber bir bankaya teminat olarak tevdi etmeleri gerekir. Bu senetler genel kurulun ilk toplantısı sonuna kadar bankada kalmaktadır. Bununla birlikte bu şekilde denetçilere şikayet hakkını kullanan azınlık pay sahipleri aleyhine hiçbir şekilde dava açılamamaktadır. Bundan dolayı azınlık pay sahiplerinin sahip oldukları payların rehin olarak tevdi edilmesi hiçbir anlam taşımamaktadır. 19

20 Denetçilerin İnceleme Yükümlüğü ve Sonuçları Münferit veya azınlık pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyeleri ile müdürler aleyhine müracaat etmesi durumunda denetçiler bu başvuruları incelemeye mecburdurlar. Denetçilere TTK nun 356. maddesinin 2. fıkrası ile ilave bir mükellefiyet getirilmiştir. Denetçiler, azınlık pay sahipleri tarafından şikayet edilen konu hakkındaki araştırma ve incelemeleri sonucunda edindikleri fikir ve mütalaalarını mutlaka yıllı raporlarında belirtmek ve lüzum gördükleri durumlarda genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya davet etmek zorundadırlar. Denetçilerin genel kurulu olağanüstü toplantıya davet koşullarını düzenleyen TTK nun 355. maddesinde denetçilerin zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorunlulukları olduğu halde, TTK nun 356. maddesinin 2. fıkrasında denetçilerin lüzum gördükleri takdirde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma mecburiyetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırıp çağırmama konusunda denetçilere bir takdir hakkı verilmesi söz konusu olmaktadır. Tahkikat sonucunda, azınlık tarafından şikayet edilen hususların doğru olmadığı ortaya çıkarsa, denetçiler yapılan şikayeti raporlarına geçirmek zorunda değildirler. TTK nda denetçilere geniş yetkiler tanınmış olmasına rağmen, denetçiler her pay sahibinin şikayetini yalnızca incelemekle ve azınlık olarak başvurulduğunda ise yalnızca konunun raporlarında yer alması konusunda görevlendirilmekte birlikte, denetim sisteminde varolan aksaklıklar nedeni ile bu azınlık hakkı yeterince uygulanamamaktadır. Çünkü, TTK nda denetçiler için gerekli niteliklerin öngörülmemiş olması ve uygulamada denetçilerin yönetim kurulunu da seçen çoğunluk pay sahipleri tarafından seçilmeleri nedenleriyle anonim şirkette iç denetim sistemi iyi işleyememektedir Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davet Ettirme ve Gündeme Madde Ekletme Hakkı TTK nun 366. maddesine göre şirket sermayesinin en az onda biri değerinde paylara sahip olan kimselerin gerektirici sebepleri bildiren yazılı talepleri üzerine, yönetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya genel kurulun zaten toplanması söz konusu ise müzakeresi istenilen maddeleri gündeme koyması mecburidir. TTK nun 366. maddesinin son cümlesi ile talep hakkına sahip olunabilmesi için gereken şirket sermayesinin 1/10 oranının, ana sözleşme daha düşük olarak tespit edilebileceği düzenlenmiştir. Azınlığın genel kurulu olağanüstü toplantıya davet ettirme hakkını kullanması söz konusu ise, bu hakka gündemi belirleme hakkı da dahildir. Çünkü azınlık pay sahiplerinin talebi ile olağanüstü genel kurulun toplandığında, daha önceden azınlık pay sahiplerinin ortaya koyduğu konunun görüşülmesi gerekmektedir. Bundan dolayı azınlığın ortaya koyduğu gerektirici sebepler aynı zamanda olağanüstü genel kurul gündemini oluşturacaktır. 20

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

/164 ÖZET :

/164 ÖZET : 01.12.2009/164 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 7.8.1996 tarihli ve 22720

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul u aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI Serbay MORAY 18 ÖZ Anonim şirketin en yetkili organı olan genel kurul; çoğunluk pay sahiplerinin alacağı kararlar doğrultusunda

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 4, Sayfa 90, Kendimizi Sınayalım soruları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2015 Perşembe

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimiz in 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No : 31187 Mersis No : 0833049089000015 TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 06 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı;

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir. 13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan; Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 Perşembe günü

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Tarih: 16 Nisan 2009 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı