HYFIX. american concrete institute INTERNATIONAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HYFIX. american concrete institute INTERNATIONAL"

Transkript

1 YAPI KİMYASALLARI HYFIX Beton Yapılar için Kimyasal Su Yalıtımı american concrete institute INTERNATIONAL GLOBAL ISO9001 U K A S QUALITY MANAGEMENT 039 Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

2 HYFIX BETON YAPILAR ÝÇÝN KIMYASAL SU YALITIMI HYFIX NEDÝR? UZUN ÖMÜRLÜ KÝMYASAL YALITIM HYFIX beton hidratasyonunda ortaya çýkan doðal kimyasallar, hidrate olmamýþ çimento ve nem ile beraber reaksiyona girerek, beton ile kimyasal ve fiziksel bütünleþme oluþturan ve böylece betonda su ve diðer sývýlara karþý sürekli geçirimsizlik saðlayan kimyasal bir üründür. (Bkz: STFA Kapilerite ve Basýnçlý Geçirimsizlik Testleri) HYFIX reaktif bir üründür; su ve nem ile temas halinde seneler sonra bile suda çözünmeyen mikro mineraller oluþturarak dýþ etkenlerle betonda sonradan oluþan porlarý ve kýlcal çatlaklarý yalýtýr. HYFIX, su veya nemle her temas ettiðinde oluþturduðu eksotermik reaksiyon sayesinde ýsýnarak difüzyon yolu (osmos, brownian hareketleri, kuru partikül reaksiyonlarý) ile beton içerisinde ilerler. HYFIX, betonun yalnýz yüzeyini deðil, tamamýný yalýtýr. Betonda yüzeyden baþlayarak içeriye doðru ilerleyen, alkalinite azalmasýnýn sebep elekr olduðu karbonasyona karþý betonu koruyarak ph deðerleri 3 ile 11 arasýnda deðiþen aktif kimyasallara karþý sürekli etki saðlar. HYFIX, betonu korur. Beton yapýsýnda etrenjit oluþturarak betonun çatlamasýna sebep olan elekrolitlerin geçiþini önler. (Bkz: DEÜ Sülfat Testi) HYFIX, demir donatýyý korur. Difüzyon yolu ile suyu kullanarak beton içinde ilerler ve donatýya kadar ulaþarak paslanmaya sebep olan elekrolitlerin geçiþini önler. (Bkz: ITÜ Klor Testi) HYFIX, neticede betonda çok yönlü yalýtým ve koruma saðlayan teknolojik bir kimyasal yalýtým ürünüdür. " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! " american concrete institute INTERNATIONAL GLOBAL ISO9001 U K A S QUALITY MANAGEMENT 039

3 HYFIX BETON YAPILAR ÝÇÝN KIMYASAL SU YALITIMI NEDEN HYFIX? KOLAY VE EKONOMIK ÇÖZÜM HYFIX, eksizdir, yýrtýlmaz, kýrýlmaz ve bozulmaz. Membranlarda olduðu gibi yüzey aderansýna ve ek yerlerinin güvenli olmasýna baðlý deðildir. HYFIX, yapýnýn her yerinde kolaylýkla uygulanarak iþçilik hatalarýný sýfýra indirir. HYFIX, yanýcý ve zehirli deðildir, içme suyu depolarý için uygundur. HYFIX, uzun ömürlüdür, betonun ömrü kadar etkisi devam eder. HYFIX, beton ile kimyasal ve fiziksel olarak bütünleþerek, betonun ayrýlmaz bir parçasý olur. HYFIX, iþ programýna kolaylýk getirir. Uygulama sýrasýnda yüzeyin kuru olmasý veya iklim þartlarýnýn uygun olmasý gerekmez. Hýzlý ve kolay uygulanýr. HYFIX, betonla inorganik ve çözülmeyen bir bütün oluþturur. Membranlar gibi organik bozunmaya uðramaz. HYFIX, ultraviole ýþýnlardan ve oksidasyondan etkilenmez. HYFIX, reaktifdir; zaman içinde yeni oluþan porlarý ve kýlcal çatlaklarý tamir eder. HYFIX, üzerine boya, epoksi ve alçý gibi son kat uygulama yapýlabilir. HYFIX, donatýyý korozyondan korur. HYFIX, betonu karbon difüzyonuna karþý korur. HYFIX, yüksek hidrostatik basýnca uzun süreli dayanýklýdýr. HYFIX, betonu ve donatýyý aktif kimyasallara karþý geçirimsizlik saðlayarak korur. HYFIX`in etkisi, geniþ sýcaklýk aralýðýnda (- 32 C, +110 C ) deðiþkenlik göztermez. Ani sýcaklýk deðimlerine dayanýklýdýr. HYFIX, uygulama öncesi astar, uygulama sonrasý koruma katmaný gerektirmez. HYFIX, yüzeyin hem dýþtan (pozitif), hem içten (negatif) uygulamalarýnda ayný derecede etkili yalýtým saðlar. HYFIX, temel altý serpme sistemi; diðer sürme esaslý ve membran oluþturan izolasyon sistemlerinin, yapý yüklerinin grobetonu kýrmasý ve çatlatmasýndan dolayý iþlevsiz hale gelmelerinin aksine, etkisini kaybetmeden temel yalýtýmýný saðlar. (Bkz: BPV Baþýnclý Geçirimsizlik Testi, Avusturya) HYFIX diðer çözümlerden daha ucuz, güvenli ve kolay yalýtým saðlar. " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! "

4 HYFIX BETON YAPILAR İÇİN KİMYASAL SU YALITIMI NERELERDE HYFIX? YAPININ HER KADEMESİNDE GÜVENLİ YALITIM!!!!!!!!!!!! Temel İzolasyonu o Kazıklı Temeller o Yeraltı Suyuna Maruz Temeller o Radya Temellerin Bohçalanması o Yatay ve Düşey Soğuk Derzler ve Tij Delikleri İstinat Duvarları Islak Hacimler Balkonlar ve Teraslar Asansör Kovaları Toprak Altı Yapılar o Tüneller ve Metrolar o Yeraltı Menfezleri o Menholler o Su ve Havalandırma Kanalları Arıtma ve Dejarjlar o Rezervuarlar o Arıtma ve Atık Su Merkezleri Su Depoları ve Havuzlar o İçme Suyu Depoları o Yüzme Havuzları o Süs Havuzları Liman ve İskeleler Prekast Elemanlar Köprüler ve Üst Geçitler Dış Saha Betonları " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! " american concrete institute INTERNATIONAL GLOBAL ISO9001 U K A S QUALITY MANAGEMENT 039

5 HYFIX BETON VE SIVA YÜZEYLER ÝÇÝN KÝMYASAL SU YALITIMI TA N I MI HYFIX su yalýtým sistemi, beton yapýlar ve çimento esaslý zeminlerin, her türlü su yalýtým sorununu tamamiyle ve daimi olarak ortadan kaldýrýr. Su taþýyan kýlcal çatlak ve gözeneklerde oluþturduðu çözünmeyen mikro mineraller suyun geçiþini engeller ve böylece yapýnýn ömrü boyunca sürecek bir geçirimsizlik saðlarlar. HYFIX, yalýtým uygulama yüzeyi yönündeki su basýncýna olduðu kadar (pozitif basýnç), ters yönden gelen su basýncýna da (negatif basýnç) ayný derecede etkilidir. KULLANIM A LANLARI POZÝTÝF BASINÇ Su depolarý Sarnýçlar Yüzme havuzlarý Su arýtma tesisleri Barajlar Beton borular Su kanallarý Temel yalýtýmý NEGATÝF BASINÇ Su depolarýnýn dýþtan yalýtýmý Bodrum kat duvarlarýnýn içten yalýtýmý Temel bohçalama Tünelller Ýstinat duvarlarý Asansör boþluðu Soðuk derzler " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! "

6 HYFIX BETON VE SIVA YÜZEYLER ÝÇÝN KÝMYASAL SU YALITIMI AVANTA JLARI Uygulandýðý yapýyla bütünleþerek, aþýnmayan, yýrtýlmayan, delinmeyen, yüzeyden ayrýlmayan, tam ve sürekli bir su yalýtýmý saðlar. Donatý demirini ve betonu, sudan kaynaklanan aþýndýrma etkilerine karþý korur. Suyla her temasta, koruyucu çözünmez mikro mineral oluþumu yeniden baþlar ve böylece yapýnýn ömrü boyunca su geçirimsizlilik saðlar. Toksik olmadýðýndan, su depolarý kullanýmý için idealdir. Temel altinda ve yatay soðuk derzlerinde oluþacak yalýtým sorununa karþý HYFIX Kuru Serpme ve Þerbet Uygulamasý son derece kolay ve etkili bir yöntemdir. BÝLEÞÝMÝ HYFIX'in bileþiminde su ile aktif hale gelen kimyasal maddeler, yüksek nitelikli silika ve çimento mevcuttur. KULLANMA METODU Yeni Yapýlar : Yüzey Hazýrlama ve Uygulama bölümlerinde belirtilen noktalara dikkat edilerek yüzey yalýtýmlarý uygulanýr. Ýnþaat esnasýndaki beklemenin, duraklamanýn ve ertesi gün devam etmek üzere yarým býrakmanýn sebep olduðu soðuk derz uygulamalarýnda HYFIX, yatay derz 2 yüzeylerine 3 kg/m oranýnda toz halinde serpilerek (Kuru Serpme Uygulamasý), düþey yüzeylere ise þerbet kývamýnda sürülerek uygulanýr. Zemin su seviyesinin yüksek olduðu durumlarda ve radye temel bohçalanmasýnda HYFIX, demir döþendikten sonra, döþeme betonunun dökümünden hemen önce, tesviye betonu yüzeyine toz olarak serpilir. Bu sandviç sistem, suyun içeri sýzmasýný engelleyerek, zemini rutubete ve suya karþý korur. Mevcut Yapýlar : Su sýzdýran yapýlarda, aþaðýda belirtildiði gibi akýntý ve sýzýntýlar tamir edildikten sonra yüzeyler, Yüzey Hazýrlama ve Uygulama bölümlerinde belirtildiði gibi hazýrlanýp yalýtýmlarý tamamlanýr. 1. SU SIZINTISI OLAN VEYA KUVVETLÝ SU BASINCINA MARUZ BETON PERDELER ÝÇÝN SU YALITIMI: Yüzeyde su akýntýsý gelen delikler varsa, bu delikler su basýncýný azaltmak için,matkapla suyun rahatça akmasini saglayacak kadar derinlestirilir. Eger sizinti birden fazla yerde ise, duvarin alt kisimlarina dogru suyun rahatça akmasini saglayacak kadar büyüklükte birkaç delik açilir. Açilan bu deliklere 1ölçü su : 5 ölçü HYFIX PLUG (toz soklama harci) ile karistirilarak elde edilen tikama harci ile ince bir plastik boru tesbit edilir ve delikler kapatilir. Suyun sadece takilan plastik borulardan gelmesine dikkat edilmelidir. Yüzeyin delikler disinda kalan kisimlari, Yüzey Hazirlama ve Uygulamada belirtildigi gibi hazirlanir ve yalitimlari tamamlanir. Yüzeyin delikler hariç diger kisimlarinin yalitimi bittikten sonra, hortum çikarilir ve hortumun çikarildigi delik yukarida belirtilen tikama harci ile tikanir. Tikama harci sertlesene kadar yaklasik 1-2 dakika eldivenli elle bastirilir. NOT: HYFIX PLUG çok çabuk priz aldigindan, az miktarda hazirlanmali, iyi karistirmali ve hizli uygulanmalidir. 2. YÜZEY HAZIRLAMA Toz, yað, boya kalýntýlarý, kür malzemeleri, kalýp yaðlarý, silikon gibi su itici malzemeler vb., uygulama yapýlacak zeminden tel fýrça v.b. ile iyice temizlenmelidir. Betonun zayýf olan kýsýmlarý tamir edilmeli, iyi tutunmamýþ sýva kaldýrýlmalý, düzgün ve saðlam bir duruma getirilmelidir. Yüzeydeki birikmiþ sular temizlenmeli; varsa 1mm'den geniþ statik (Binanýn hareket görmeyen kýsýmlarý) çatlaklar, delikler, pürüzlü yerler, gerekli derinlikte açýlýp, iyice temizlenmelidir. Yüzey nemlendirildikten sonra, bu çatlaklar FIXGROUT EXPAN veya HYFIX EXPAN ile tamir edilmelidir. Uygulama yapýlacak yüzeyler kuru ise, ýslatýlmalý ve uygulama sýrasýnda da nemli tutulmalýdýr. " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! "

7 HYFIX BETON VE SIVA YÜZEYLER ÝÇÝN KÝMYASAL SU YALITIMI 3. KARIÞTIRMA Su basýncý mikro mineral oluþumunu ve nüfuz Daima suyu HYFIX'e ilave ediniz. Tersini etmesini çabuklaþtýrdýðýndan, su depolarý gibi yapmayýnýz. yapýlar son kat HYFIX uygulamasýndan 24 saat HYFIX þerbet (sulu harç): sonra su ile doldurulabilir. Yaklaþýk 7,5 lt.su 20 kg toz HYFIX e eklenir, HYFIX uygulandýktan 3-5 gün sonra toprak (Hacim olarak 1 su:2,5 toz) ve düþük devirli bir dolgu yapýlabilir. karýþtýrýcý ile homojen bir karýþým elde edinceye HYFIX'in üzerine dekoratif bir kaplama yapýlmak kadar karýþtýrýlýr. isteniyorsa; bunun için HYFIX henüz yaþken üzerine sýva yapýlmalý ve boya v.s. sývanýn üzerine u y g u l a n m a l ý d ý r. S e r a m i k v e y a f a y a n s 4. UYGULAMA uygulanacaksa taze uygulanmýþ HYFIX'in üzerine doðrudan seramik yapýþtýrýcýsý sürülmelidir. Eðer bu HYFIX, nemlendirilmiþ zemine fýrça ile birbirine tip dekoratif kaplamalar kürünü almýþ HYFIX dik yönlerde 2 kat olarak uygulanýr. Suyun geldiði üzerine uygulanacaksa, ya bir kat daha HYFIX yönden yapýlan uygulamalarda (Pozitif basýnç) her sürülmeli ya da yüzeyin üzerinde kalan mikro 2 katta 1 kg/m, ters yönden yapýlan uygulamalarda mineraller seyreltilmiþ sodyum hipoklorid çözeltisi 2 ise (Negatif basýnç) her katta 1,5 kg/m kullanýlýr. ile (çamaþýr suyu) ile silinmeli, daha sonra üzerine Birinci kat uygulamanýn tüm yüzeyde yapýldýðýný sýva yapýlmalýdýr. HYFIX 'in oluþturduðu þerbet, kontrol etmek için kýrmýzý renkte hazýrlanmýþtýr. sadece içindeki mikro mineralleri yüzeyin içine Ýkinci kat, birinci kat sertleþmiþ ancak henüz tam taþýmasýna yardýmcý olan bir köprü görevi kurumamýþken uygulanýr. Bu süre hava sýcaklýðýna gördüðünden yüzeyden temizlenme iþlemi baðlý olarak genellikle 3-4 saattir. HYFIX'in su yalýtýmý özelliðini kesinlikle etkilemez. Radye temel bohçalamasýnda HYFIX, demir HYFIX, köþe uygulamalarýnda HYFIX EXPAN döþendikten sonra, döþeme betonun dökümünden ile pah yapilmalidir. Bu iþlemden sonra üzerine hemen önce, tesviye betonu yüzeyine toz olarak serpilir. tekrar HYFIX þerbet sürülmelidir. V ERÝM HYFIX, toz formda ve kimyasal bir yalýtým sistemi olduðundan sürme esaslý membranlarda olduðu HYFIX þerbet (sulu harç) : 2 gibi kalýnlýk teþkil etmesi beklenemez. Negatif su basýncý : 3 kg/m (2 katta) 2 Pozitif su basýncý : 2 kg/m (2 katta) 5. KÜRLEME HYFIX kuru serpme : HYFIX'in çabuk kurumasý önlenmeli, 4-6 gün 2 3 kg/m nemli kalmasý saðlanmalýdýr. Bunun için, normal beton kürleme iþleminde olduðu gibi su püskürtülmesi veya nemli çuval serilmesi D EPOLAMA faydalýdýr. Kür malzemelerinin HYFIX ile kullanýlmasý uygun deðildir. Kür süresi boyunca Nemsiz, kuru bir ortamda saklanmalý, mümkünse güneþ, don, rüzgar ve hava þartlarýna karþý paletler üzerinde ve torbalara aþýrý basýnç korunmalýdýr. binmeyecek þekilde istiflenmelidir. Raf ömrü 6 aydýr. DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR HYFIX için gerekli olan su kürü, betonda da gerekli hidratasyonu saðladýðýndan, HYFIX kalýp sökümünden hemen sonra uygulanabilir. " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! "

8 HYFIX BETON VE SIVA YÜZEYLER ÝÇÝN KÝMYASAL SU YALITIMI S A ÐLIK V E EMNÝYET Tüm kimyasal ürünlerde olduðu gibi kullanma ve depolama sýrasýnda yiyecekler, deri, göz ve aðýzla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduðunda doktora baþvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yýkayýnýz. Kullandýktan sonra aðzýný iyice kapatýnýz. N O T E S NOT: Bu yayýndaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadýr. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansýtmaktadýr; ancak kullanýldýðý koþullar denetimimiz dýþýnda bulunduðundan, önerilerin hiç biri teminat altýnda deðildir. Çavuþbaþý Cad. Yedekreis Sk. Liscon Ýþ Merkezi No: 7/2 Kavacýk - Beykoz / Ýstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

9 HYFIX ADMIX SU GEÇİRİMSİZLİK SAĞLAYAN TOZ BETON KATKISI TA N I MI HYFIX ADMIX kimyasal reaksiyonla su geçirimsizlik sağlayan bir beton katkısıdır. KULLANIM A LANLARI! Sürme esaslı HYFIX in uygulama zorluğu oldu yerler! Kazık betonları! Liman betonları! İskele betonları! Su savakları! Tünel ve metro betonları! Atık su arıtma havuzları! Su kanal betonları! Negatif ve pozitif yönden suya maruz kalan tüm betonlar! Prekast betonları AVANTA JLARI! Betonun ömrü kadar kalıcıdır.! Kimyasallara karşı dirençlidir.! Betonun basınç mukavemetini arttırır.! Betonun nefes almasını engellemez.! Toksik değildir.! Hidrostatik basınca dayanıklıdır.! İş ve işçilik kolaylığı sağlar.! Ekonomiktir. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

10 HYFIX ADMIX SU GEÇİRİMSİZLİK SAĞLAYAN TOZ BETON KATKISI BİLEŞİMİ HYFIX ADMIX 'in bileşiminde su ile aktif hale gelen kimyasal maddeler, yüksek nitelikli silika ve çimento mevcuttur. KULLANMA METODU HYFIX ADMIX betonun mikserde karışımı sırasında eklenerek kullanılan toz bir katkıdır. Hazır betonlarda: Beton dozajına göre, her 100 kg çimentoya kg HYFIX ADMIX kullanılır. Transmikser içindeki beton miktarına göre belirlenen yeterli miktardaki katkı, yaklaşık olarak ağırlıkça yaklaşık % 50 su ( bir torba için yaklaşık 8 lt su ) ile uygun bir kap içerisinde düşük devirli matkapla karıştırılarak sulu bir şerbet halinde, dönen transmiksere eklenir. ( En fazla bir torba HYFIX ADMIX içeren karışımlar halinde betona katılmalıdır. ) Homojen bir karışım elde edilebilmesi için transmikserdeki karışım süresi en az 5 dakika olmalıdır. Şantiye Karışımlarında: Betona eklenecek olan son suyun içine gerekli miktardaki HYFIX ADMIX eklenerek kullanılır. V ERİM Her 100 kg. çimento için kg. HYFIX ADMIX kullanılmalıdır. D EPOLAMA Nemsiz, kuru bir ortamda saklanmalı, mümkünse paletler üzerinde ve torbalara aşırı basınç binmeyecek şekilde istiflenmelidir. Raf ömrü 6 aydır. S A ĞLIK V E EMNİYET Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Kullanım sırasında maske ve eldiven kullanılmalıdır. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Kap süresi yaklaşık 45 dakikadır. DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Hyfix Admix'in kullanımı sırasında sıcaklığın + 4 C den düşük olmaması gereklidir. Topaklanma oluşumunu önlemek için HYFIX ADMIX toz halinde transmiksere atılmamalıdır. NOT: Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

11 HYFIX FLEXIL BOZUK VE ÇATLAK ZEMİNLER İÇİN LİF TAKVİYELİ KİMYASAL SU YALITIMI TA N I MI HYFIX FLEXIL kürünü almış yatay beton yüzeylere uygulanan hem kimyasal hem de fiziksel olarak su geçirimsizlik sağlayan çimento bazlı, iki bileşenli, lif takviyeli yalıtım malzemesidir. KULLANIM A LANLARI! Otopark Üstleri! Teraslar! Toprak Altında Kalan Yatay Yüzeyler! Beton Su Deposu Üstleri AVA N TA J L A R I! Çimento bazlı yüzeylerde kimyasal etkisiyle derinlemesine bir yalıtım sağladığı gibi fiziksel özelliği ile de rötre çatlakları ve aşınmış bölgeleri telafi ederek sorunsuz yalıtır.! Fırça ile uygulanabildiği gibi self-levelling özelliğinden dolayı yatay yüzeylere dökülerek de uygulanabilir.! Betonu ve donatıyı korozyona karşı korur.! Yüzeyin aşınmaya karşı direncini arttırır.! Koruma katmanına gerek yoktur.! Betonun ömrü kadar kalıcıdır.! Kimyasallara karşı dirençlidir.! Toksik değildir.! Hidrostatik basınca karşı dayanıklıdır. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

12 HYFIX FLEXIL BOZUK VE ÇATLAK ZEMİNLER İÇİN LİF TAKVİYELİ KİMYASAL SU YALITIMI KULLANMA METODU Yüzey Hazırlama: TA N I MI Toz, yağ, boya kalıntıları, kür malzemeleri, kalıp yağları, silikon gibi su itici malzemeler vb., uygulama yapılacak zeminden tel fırça v.b. ile iyice temizlenmelidir. Betonun zayıf olan kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıva kaldırılmalı, düzgün ve sağlam bir duruma getirilmelidir. Yüzeydeki birikmiş sular temizlenmeli; Çatlaklar, kopmuş parça yerleri ve geniş segregasyon yerleri gerekli derinlikte açılıp, iyice temizlenmelidir. Yüzey nemlendirildikten sonra, bu çatlaklar FIXGROUT EXPAN ile tamir edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ise, ıslatılmalı ve uygulama sırasında AVANTA JLARI da nemli tutulmalıdır. Yüzey çıkıntıları ve yüzeydeki harç kalıntıları mekanik yöntemlerle törpülenerek, yüzey düzgün hale getirilmelidir. Alt beton Perlit beton veya porozitesi yüksek beton üzerine uygulama yapılmamalıdır. Bu tip zeminlerin üzerine ancak yeni bir şap yapıldıktan sonra HYFIX FLEXIL uygulanabilir. Uygulama -Köşelere, FIXGROUT EXPAN'lı harç ile pah yapılmalıdır. Köşe uygulamaları, şantiye uygulanmamalıdır. şartlarına göre detaylandırılmalıdır. -Varsa, alt betondaki derzler aynı şekilde bırakılmalı, kesinlikle üstleri kapanmamalıdır. -Beton, HYFIX FLEXIL uygulamasından önce çok iyi nemlendirilmelidir. Ancak yüzeyin üstünde su bulunmamasına dikkat edilmelidir. - HYFIX FLEXIL in 7 kg.lık sıvı bileşeni temiz bir kaba konur, 23 kg.lık toz bileşen yavaş yavaş sıvıya ilave edilir ve içinde topak kalmayacak şekilde düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. -Yukarıda anlatılan şekilde karıştırılmış olan malzeme yüzeye fırça yardımıyla muntazam bir şekilde uygulanır. Daha kalın bir katman isteniyor ise yüzeye dökülerek uygulanır. - Güneş ve rüzgar altındaki uygulamalarda yüzeyin çok iyi nemlendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Kürleme Uygulama bittikten sonra su ile 3-4 gün kürlenir. Eğer 3-4 gün kür süresi beklemek mümkün değil, ve/ya aşınmaya dayanıklı bir zemin isteniyor ise uygulamadan 1 gün sonra FLEXIL KUR ile 0,2-2 0,3 kg/m olmak şartıyla kürleme yapılmalıdır. Bu kürleme prosesi fiziksel geçirimsizlik oluşturmadan önce kimyasal prosesin tamamlanması açısından çok önemlidir. FLEXIL KUR aynı zamanda yüzeyin aşınmaya karşı direncini arttırmak üzere tasarlanmıştır. K Ü R S Ü R E S İ 3 gün içinde HYFIX FLEXIL in üzerinde yürünebilir. 7 sonra su yalıtım özelliği kazanır. ( Bu süre içerisinde yoğun suya ve rüzgara maruz kalması engellenmelidir.) DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR -40 dakikada kullanılacak malzemeden fazlası karıştırılmamalıdır ve kullanım sırasında ara ara karıştırılmalıdır. -Karışıma kesinlikle sonradan su ya da toz ilave edilmemelidir. -Uygulama bittikten sonra üzerinde malzemeyi delecek veya yırtacak hiçbir şey olmamasına dikkat edilmelidir. - İlk 24 saat güneş, rüzgar, kar, yağmur, don gibi hava şartlarından korunmalıdır. -HYFIX FLEXIL +5 derecenin altında V ERİM Yüzeyin durumuna göre fırça ile sürülmesi halinde kg/m, yüzeye dökülerek self-levelling olarak 2 uygulanması halinde 3-4 kg/m uygulanır. D EPOLAMA Kuru ve serin ortamda muhafaza edilmelidir.sıvı bileşen dondan korunmalıdır. Raf ömrü kapalı ambalajında 6 aydır. S A ĞLIK V E EMNİYET Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

13 HYFIX FT3 YATAY YÜZEYLER İÇİN BETON DÖKÜM SIRASINDA UYGULANAN KİMYASAL SU YALITIMI TA N I MI HYFIX FT3 beton döküm sırasında yatay yüzeylere tepsi perdah ile uygulanan kimyasal izolasyon malzemesidir. K U L L A N I M A L A N L A R I! Otopark üstleri! Tabliye betonları! Toprak ile temasta olan yatay yüzeyler! Suya maruz kalan yatay beton yüzeyler! Toprak seviyesinin altındaki tabliyeler AVANTA JLARI! Beton dökülebilen her hava şartında uygulanabilir.! Uygulandığı yüzeyin tamamlayıcı parçasıdır, yıpranmaz veya yırtılmaz.! Beton prizini alırken oluşan yüzey çatlakları minimuma indirir.! Özel bir koruma katmanına gerek yoktur.! Betonun ömrü kadar kalıcıdır.! Kimyasallara karşı dirençlidir.! Betonun nefes almasını engellemez.! Toksik değildir.! Hidrostatik basınca dayanıklıdır.! Ekonomiktir. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

14 HYFIX FT3 YATAY YÜZEYLER İÇİN BETON DÖKÜM SIRASINDA UYGULANAN KİMYASAL SU YALITIMI KULLANMA METODU Betonun üzerine çıkıldığında en çok 3mm derinliğinde ayak izi kalacak kadar 2 sertleştiğinde, HYFIX FT3 3 kg/m olacak şekilde, el ile serpilerek yüzeye homojen olarak yayılmalıdır. HYFIX FT3 uygulamasından önce beton üzerinde tepsi veya çelik mala ile kesinlikle işlem yapılmamalıdır. Çok gerekli durumlarda tahta mala ile düzeltme işlemleri yapılabilir. Beton yüzeyinde fazla su oluşmamasına dikkat edilmeli, oluştuğu takdirde fazla su yüzeyden alınmalıdır. Tepsi perdahı ile malzeme zemine yedirilerek betonla bütünleşmesi sağlanır. Eğer daha düzgün bir yüzey isteniyorsa yüzey üzerinde yürünebilecek kadar sertleştiğinde, helikopter perdahı ile düzeltilir. Perdahlama işlemi 1 seferden fazla yapılmamalıdır aksi takdirde yüzey üzerinde istenmeyen ayrışmalar oluşabilir. V ERİM HYFIX FT3 metrekareye 3 kg. gelecek şekilde serpilir. D EPOLAMA Nemsiz, kuru bir ortamda saklanmalı, mümkünse paletler üzerinde ve torbalara aşırı basınç binmeyecek şekilde istiflenmelidir. Raf ömrü 6 aydır. S A ĞLIK V E EMNİYET Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Kullanım sırasında maske ve eldiven kullanılmalıdır. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Kürleme: HYFIX FT3 uygulanan yüzeylerin çabuk kuruması önlenmeli, 4-6 gün nemli kalması sağlanmalıdır. Bunun için, normal beton kürleme işleminde olduğu gibi su püskürtülmesi gerekmektedir. 4-6 gün kür süresi beklenemeyecek kadar kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde çalışılıyor ise, FT3 uygulanan yüzeylerin HYFIX LC ile kürlenmesi gerekmektedir. Akrilik ve parafin esaslı kür malzemeleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Kür süresi boyunca dona karşı korunmalıdır. NOT: Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

15 HYFIX EXPAN SU YALITIMI SAĞLAYAN YÜKSEK MUKAVEMETLİ RÖTRESİZ TAMİR HARCI TA N I MI HYFIX EXPAN Tij deliklerinin doldurulmasında ve suya maruz kalan betonların tamirinde etkili yüksek erken mukavemetli, su geçirimsiz, rötresiz bir tamir harcıdır. KULLANIM A LANLARI! Tij deliklerinde suya karşı geçirimsiz bir dolgu olarak! Temel perdelerinin tamirlerinde! Liman beton tamirlerinde! Su depolarının tamirlerinde! Arıtma tesislerin tij delikleri ve tamirinde! Tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında! Balkon ve teras betonlarının tamirlerinde! Su geçirimsizlik gerektiren ankraj deliklerinin doldurulmasında! Su ile temas halindeki her türlü betonun tamirinde kullanılır. AVANTA JLARI! 24 saatte yüksek mukavemete ulaşır.! Su geçirimsiz bir tıkama ve tamir harcıdır.! Rötresizdir, tamir edilen bölümden ayrılmaz.! Astar gerektirmez, kolay uygulanır.! Su ile temas halinde aktif hale gelerek devamlı yalıtım sağlar. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

16 HYFIX EXPAN SU YALITIMI SAĞLAYAN YÜKSEK MUKAVEMETLİ RÖTRESİZ TAMİR HARCI KULLANMA METODU HYFIX EXPAN uygulanacak yüzeyler, temiz, 20 kg lık HYFIX EXPAN 3 lt. su ile sağlam ve her türlü kir ve parçacıklardan karıştırıldığında yaklaşık 10 lt. harç oluşur. temizlenmiş olmalıdır. Hafif pürüzlü bir yüzey gereklidir. Belirtilen su oranına (20 kg lık torbaya 3 lt. su (%15)) HYFIX EXPAN yavaş yavaş ilave edilir ve topak kalmayacak şekilde 3-4 dakika düşük D EPOLAMA Nemsiz, kuru bir ortamda saklanmalı, mümkünse devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. Elde edilen paletler üzerinde ve torbalara aşırı basınç karışım tij deliklerine tabanca ile sıkılarak, diğer binmeyecek şekilde istiflenmelidir. Raf ömrü 6 tamirler için ise harç yapılarak mala ile uygulanır. aydır. KÜRLEME S A ĞLIK V E EMNİYET Uygulanan HYFIX EXPAN su ile temasta değil ise hemen kürleme işlemine tabi tutulmalıdır. Bu Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve işlem normal ısıda 3 gün devam etmelidir. depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla Kürleme aktiv kimyasalları harekete geçirecek ve temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda malzemenin kuvvetini, dayanıklılığını ve istenen doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile diğer özelliklerini arttıracaktır. yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. D İ KKAT EDİLECEK NOKTA LAR! Önerilen su miktarına sadık kalınmalıdır.! Karışıma yeniden tekrar su veya toz ilave edilmemelidir.! Uygulama +5 C altında yapılmamalıdır. +8 C altında, uygulama zemininin üstü örtülerek yerleştirilmiş harç minimum +8 C de tutulmalıdır. V ERİM NOT: Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

17 HYFIX PLUG HIZLI PRİZ ALAN TOZ TIKAMA HARCI TA N I MI HYFIX PLUG su gelen deliklerin şoklama ile tıkamasında kullanılan, su ile karıştırıldığında çok kısa zamanda priz alan, çimento dolgu ve özel kimyasallar içeren, kullanıma hazır toz tıkama harcıdır. KULLANIM A L A N L A R I! Perdelerde su gelen deliklerin şoklama ile doldurulması! Negatiften HYFIX le izolasyon yapılmadan önce perdelerde açılan drenaj deliklerinin sonradan tıkanmasında kullanılır. AVA N TA J L A R I! Su sızıntılarını anında durdurur.! Kullanıma hazır bir üründür, sadece su le karıştırılır.! Rötre yapmaz.! Uzun ömürlüdür.! Yatay ve düşey yüzeylerde su gelen deliklerde uygulanabilir.! Toksik değildir.! Kullanıldığı yüzey ile bütünleşir, yırtılmaz ve kopmaz. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

18 HYFIX PLUG HIZLI PRİZ ALAN TOZ TIKAMA HARCI KULLANMA METODU Yüzey Hazırlama: Toz, yağ, boya kalıntıları, kür malzemeleri, kalıp yağları, silikon gibi su itici malzemeler vb., uygulama yapılacak zeminden tel fırça v.b. ile iyice temizlenmelidir. Betonun zayıf olan kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıva kaldırılmalı, düzgün ve sağlam bir duruma getirilmelidir. Yüzeydeki birikmiş sular temizlenmeli; Çatlaklar, kopmuş parça yerleri ve geniş segregasyon yerleri gerekli derinlikte açılıp, iyice temizlenmelidir. Gerek görülürse çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce 2 cm derinliğe kadar kazınmalıdır. Uygulama yapılmadan önce yüzeyin nemli olmasına dikkat AVANTA JLARI edilmelidir. SU SIZINTISI OLAN VEYA KUVVETLİ SU BASINCINA MARUZ BETON PERDELER İÇİN SU YALITIMI: Yüzeyde su akıntısı gelen delikler varsa, bu delikler su basıncını azaltmak için,matkapla suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar derinleştirilir. Eğer sızıntı birden fazla yerde ise, duvarın alt kısımlarına doğru suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar büyüklükte birkaç delik açılır. Açılan bu deliklere 1ölçü su : 5 ölçü HYFIX PLUG (toz şoklama harcı) ile karıştırılarak elde edilen tıkama harcı ile ince bir plastik boru tesbit edilir ve delikler kapatılır. Suyun sadece takılan plastik borulardan gelmesine dikkat edilmelidir. Yüzeyin delikler dışında kalan kısımları, Yüzey Hazırlama ve Uygulamada belirtildiği gibi hazırlanır ve yalıtımları tamamlanır. Yüzeyin delikler hariç diğer kısımlarının yalıtımı bittikten sonra, hortum çıkarılır ve hortumun çıkarıldığı delik yukarıda belirtilen tıkama harcı ile tıkanır. Tıkama harcı sertleşene kadar yaklaşık 1-2 dakika eldivenli elle bastırılır. Su miktarı arttıkça donma süresi uzayacaktır. NOT: HYFIX PLUG çok çabuk priz aldığından, az miktarda hazırlanmalı, iyi karıştırmalı ve hızlı uygulanmalıdır. KARIŞTIRMA ORANI Hacim olarak 1 ölçek su : 5 ölçek HYFIX PLUG (ağırlıkça %18) ile karıştırılır. D EPOLAMA Kuru ve serin ortamda muhafaza edilmelidir.sıvı bileşen dondan korunmalıdır. Raf ömrü kapalı ambalajında 6 aydır. S A ĞLIK V E EMNİYET Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. NOT: Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

19 FLEXIL KUR SIVA VE ŞAPLAR İÇİN SIVI KİMYASAL SU YALITIMI TA N I MI FLEXIL KUR çimento esaslı sıva ve şap yüzeylerde suya karşı direnci arttıran ekonomik ve pratik sıvı kimyasal yalıtım malzemesidir. Ayrıca diğer HYFIX ürünlerinin üzerine kür hızlandırıcı olarak kullanılır. AVA N TA J L A R I! Fırça veya püskürtme yöntemiyle uygulanır.! Yüzeyi tozumaya ve aşınmaya karşı direncini arttırır.! Ekonomiktir. Zamandan ve maliyetten kazandırır.! Zor noktalarda bile uygulaması çok kolaydır.! Yatay ve düşey yüzeylere uygulanabilir.! Toksik değildir.! Kullanıldığı yüzey ile bütünleşir, yrtılmaz ve kopmaz.! Uzun ömürlüdür. D İ K K AT E D İ L E C E K N O K TA L A R! Toz, yağ, boya kalıntıları, kür malzemeleri, kalıp yağları, silikon gibi su itici malzemeler vb., uygulama yapılacak zeminden tel fırça v.b. ile iyice temizlenmelidir.! Uygulama öncesinde yüzey suya doyurulmalıdır.! FLEXIL KUR hazır üründür. Ayrıca su eklenmemelidir. V E R İ M 2 Yüzeyin emiciliğine göre 0,3-0,6 kg/m uygulanır. 2 HYFIX ürünlerin üzerinde kür olarak 0,2-0,3 kg/m kullanılır. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! " Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

20 HYFIX: Kimyasal Su Yalýtýmý TEMEL UYGULAMASI 1 2 m 3 m Grobeton üzerine demir döþendikten sonra, toplam alaný 2 ye 3 metre olmak üzere yaklaþýk m 2 gelecek þekilde iþaretleyin. 2 2 m 3 m HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX Ýþaretlenen alanlarýn ortasýna 20 kg.lýk HYFIX torbalarýný yerleþtirin. 3 A 2 m 3 m HYFIX A B 1 torba HYFIX i kuru ve boþ kova içerisine boþaltýn Tüm kovayý iþaretlenen m iç eris inde eþ it olarak daðýtýn B Ýþçiler toz maskesi, eldiven ve gözlük giymelidir. Kimyasal bir ürün olduðundan, deri ve gözler HYFIX ve su ile kesinlikle temas etmemelidir. 1997, Interfiks Yapý Kimyasallarý. Tüm haklarý saklýdýr. Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz. Tel : Fax:

21 HYFIX: Kimyasal Su Yalýtýmý SOÐUK DERZ UYGULAMASI Demir döþenip kalýp kapanmadan önce, soðuk derzlerde þerbet olarak HYFIX 2 uygulanýr. ( 3kg /m ) 1997, Interfiks Yapý Kimyasallarý. Tüm haklarý saklýdýr. Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz. Tel : Fax:

22 HYFIX: Kimyasal Su Yalýtýmý PERDE DUVARLARI ÝÇÝN YÜZEY HAZIRLAMA 1 Segrege olan bölgeler önce su ile temizlenmeli ve boþta kalan parçacýklardan arýndýrýlmalýdýr. Daha sonra bu bölgeler rötresiz çimento harcý ile doldurulmalýdýr. ( Fixgrout Expan veya HYFIX Expan) 2 A Eðer tij deliklerinde plastik kullanýlmýþsa, bunlar matkap kullanýlarak tamamen çýkarýlmalýdýr. Eðer demir gergi kullanýlmýþsa, ilk önce darbeli matkap kullanarak çevresi yaklaþýk 5 cm kýrýlmalýdýr. Daha sonra bu demirler olabildiðince derinden kesilmelidir. B C Tij delikleri ve gergi demirleri tercihen basýnçlý su ile temizlenmeli ve daha sonra HYFIX EXPAN kullanýlarak bu delikler doldurulmalýdýr. 3 Eðer gerek görülür ise darbeli matkap kullanarak perde ve temel birleþim yerleri yaklaþýk 5 cm civarýnda kýrýlmalý ve HYFIX EXPAN kullanýlarak pah yapýlmalýdýr. 1997, Interfiks Yapý Kimyasallarý. Tüm haklarý saklýdýr. Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz. Tel : Fax:

23 HYFIX: Kimyasal Su Yalýtýmý TEMEL PERDE UYGULAMASI HYFIX 1 20 kg. HYFIX torbasýný boþ ve temiz kovaya boþaltýn. ~7.5-8 lt temiz suyu kovaya boþaltýn ve homojen bir karýþým elde edinceye kadar (3-5 dk.) düþük devirli karýþtýrýcý ile karýþtýrýn. HYFIX kalýp kaldýrýldýktan hemen sonra uygulanabilinir. 2 katta sürülür ve hatalarý minimize etmek için, ilk kat kýrmýzý renktedir. Uygulama yapýlmadan önce beton suya iyice doyurulmalýdýr. 2 Ýkinci kat (gri) ilk kat nemli iken uygulanýr. Eðer ilk kat kurumuþ ise, ikinci katý uygulamadan önce iyice nemlendirilmelidir. 3 Kürleme HYFIX Su Yalýtým Sisteminin önemli bir parçasýdýr. Kürleme hafif su serpme veya fýrça kullanýlarak yapýlabilir. En az 3 gün boyunca günde iki kez yapýlmalýdýr. 1997, Interfiks Yapý Kimyasallarý. Tüm haklarý saklýdýr. Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz. Tel : Fax:

24 beton dökülmesi kalıp beton v koruma betonu grobeton iki kat bitümlü membran BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE BOHÇALAMA Grobeton dökülmesi Çift kat bitümlü izolasyon Keçe serilmesi Koruma betonu - min.5cm Kalıp kurulması Demir döşenmesi keçe grobeton Serpme Hyfix 3 kg/m 2 kalıp beton v grobeton HYFİX İLE BOHÇALAMA DAHA KOLAYDIR Grobeton dökülmesi Kalıp kurulması Demir döşenmesi HYFIX serpme kullanım 3kg/m 2 (beton dökümünden önce) İnterfiks Yapı Kimyasalları Çavuşbaşı Cd. Yedekresi Sk. Liscon İş Merkezi No: 22/3 Kavacık - İstanbul Tel: (216) Fax:(216) İnternet: E-posta:

25 koruma katmanı BİTÜM MEMBRANLI İZOLASYON perde betonu iki kat bitümlü memran TEMEL kırılan koruma betonu v grobeton koruma betonu keçe grobeton Koruma katmanı yapılması, malzeme, işçilik ve zaman kaybı Koruma betonu kırılması işçiliği ve bitümlü membran ile bohçalama işçiliği Sürme Hyfix 2 kg/m 2 HYFİX'Lİ HYFIX'Lİ İZOLASYON perde betonu Hyfix Expan (Röztresiz tij deliği harcı) Hyfix 3 kg/m 2 (soğuk derz) Serpme veya şerbet halinde uygulama TEMEL Serpme Hyfix 3 kg/m 2 v Serpme Hyfix'in betona işlemesi grobeton Hyfix temel betonunun içine derinlemesine işler. Hyfix demir etrafını sararak korozyonu önler Betonu alttan geçirimsiz yapar Soğuk derzlerde uygulama kolaylığı sağlar Koruma betonu dökümünü, işçiliğini ortadan kaldırır Hyfix izolasyonu delinmez, yırtılmaz; bu nedenle koruma katmanına gerek olmadan dolgu yapılır. İnterfiks Yapı Kimyasalları Çavuşbaşı Cd. Yedekresi Sk. Liscon İş Merkezi No: 22/3 Kavacık - İstanbul Tel: (216) Fax:(216) İnternet: E-posta:

26 DİLATASYONLU YAPILARDA HYFIX AİLESİ İLE DETAY ÇÖZÜMLERİ Hyfix (Sürme) (gri) 1 kg/m 2 Hyfix (Sürme) (kırmızı) 1 kg/m 2 Hyfix Expan (Sürme) 1 kg/m 2 BA Döşeme İnterflex Derz Dolgusu Bitki Örtüsü Toprak Dolgu Kökler İçin Ayırıcı Tabaka D1 BA DÖŞEME Hyfix (Şerbet) 3kg/m 2 D2 TOPRAK Hyfix Expan Tij Delikleri Dolgusu PERDE Hyfix (Şerbet) 3kg/m 2 TEMEL Dilatasyon Derzi İnterflex Derz Dolgusu Hyfix (Serpme) (kırmızı) 3kg/m 2 Hyfix (Sürme-1.kat) (kırmızı) 1kg/m 2 Hyfix (Sürme-2.kat) (gri) 1kg/m 2 (temel yanı,temel üstü, perde yüzeyleri) Bitki Örtüsü Toprak Dolgu Ayırıcı Tabaka Hyfix gri 1kg/m 2 Hyfix kırmızı1kg/m2 Hyfix Expan 1 kg/m 2 BA Döşeme Toprak Dolgu Hyfix gri 1kg/m 2 Hyfix kırmızı1kg/m2 BA Perde veya Temel L Interflex Dolgu Epoksi Astar Fitil Toprak Altı Döşeme Detayı L L/2 L/2 D1 Interflex Dolgu Epoksi Astar Fitil D2 Perde ve Temel Detayı

27 DİLATASYONLU TEMELLERDE DİLATASYON TARAFINDA HYFIX UYGULAMASI Sürme Hyfix 2kg/m2 Serpme Hyfix 3kg/m2 Serpme Hyfix 3kg/m2 1.AŞAMA: Temel altı serpme yapıldıktan sonra, dilatasyon yönündeki dökülen betonun kalınlığı arttıkça(yaklaşık h:20cm) dilatasyona paralel cm eninde Hyfix serpilir. Serpme Hyfix 3kg/m2 2.AŞAMA: 1.aşamadaki işlem betonun dökümü sırasında her h:20 cm de bir tekrarlanır. 3.AŞAMA: Serpme Hyfix 3kg/m2 Dilatasyon için kullanılan dolgu malzemesi Sürme veya beton dökümünde serpme Hyfix 3kg/m2 Serpme Hyfix 3kg/m2 4.AŞAMA: Hyfix ile izolasyonu tamamlanmış dilatasyonlu temel

28 MÜTEMADİ TEMELLERDE HYFIX UYGULAMASI Toprak dolgu Hyfix 3kg/m2 Soğuk derz şerbet Hyfix 3kg/m2 Döşeme altı serpme DETAY 2 DETAY 1 Grobeton Hyfix 3kg/m2 Hyfix 2kg/m2 Temel altı serpme Temel yanları,temel üstleri ve perdeler sürme Hyfix 2kg/m2 Sürme Sistem Hyfix 3kg/m2 Serpme Sistem Naylon Tabaka Naylon Tabaka Hyfix 3kg/m2 Şerbet Sistem Hyfix 2kg/m2 Sürme Sistem TEMEL TEMEL Grobeton DETAY 1 DETAY 2 Grobeton Hyfix 3kg/m2 Serpme Sistem UYGULAMA # Temel altlarına 3kg/m2 Hyfix, beton dökümü sırasında, serpme sistemle uygulanır. # Temel yanları, temel üstleri, perde yanları ve perde-döşeme birleşim yerlerine 2kg/m2 Hyfix sürme sistemle uygulanır. # Temel ile perdelerin birleşim yerlerine (soğuk derzlere) 3kg/m2 Hyfix şerbet sistemle uygulanır. # Döşeme betonu altlarına, toprak üzerine konulan naylon bir tabakanın üzerine 3kg/m2 Hyfix, beton dökümü sırasında, serpme sistemle uygulanır

29 Başlık Kirişi FORE KAZIKLI SİSTEMLERDE HYFIX İLE SU İZOLASYONU (Sıva veya Shotcrete üzerine Hyfix ile çözüm) Fore Kazık Kaba sıva veya shotcrete uygulaması Hyfix 3 Kg/m2 sürme sistem B.A.Perde Fixcrete ile metal yüzeylerin kaplanması, üzerine Hyfix Expan ile koruma katmanı yapılması s.tenton ankraj plakası Soğuk derzde Hyfix 3kg/m2 şerbet sistemi Radye temel 80 cm Hyfix 3kg/m2 serpme sistem 10 cm grobeton 3 no mıcır filitre tabakası Tabii zemin Drenfleks Temel altında Hyfix, serpme sistem ile 3kg/m2 olacak şekilde serpilecektir. Perde betonu dökülmeden önce soğuk derzlere Hyfix, şerbet sistem 3kg/m2 uygulanacaktır Fore kazıklar üzerine serpme kaba sıva veya shotcrete uygulaması yapılacaktır. Ankraj Plakası üzerine korozyona karşı korumak amacı ile istenirse Fixcrete sürülebilir. Fixcrete sürülürse tam prizini almadan Hyfix Expan ile ankraj plakası ve başlığı kaplanacaktır. Tüm çimento bazlı yüzeyler Hyfix'in sürme sistemi ile 3kg/m2 olacak şekilde kaplanacaktır. Perde demiri döşenip kalıbı tek taraflı kurulduktan sonra beton dökülecektir.

30 Başlık Kirişi FORE KAZIKLI SİSTEMLERDE HYFIX İLE SU İZOLASYONU (Beton Katkısı Hyfix Admix ile çözüm) Fore Kazık Hyfix Admix Katkılı Perde Betonu (Çimento oranının %2-2,5 kg/m 3 ) Fixcrete ile metal yüzeylerin kaplanması, üzerine Hyfix Expan ile koruma katmanı yapılması s.tenton ankraj plakası Soğuk derzde Hyfix 3kg/m2 şerbet sistemi Radye temel 80 cm Hyfix 3kg/m2 serpme sistem 10 cm grobeton 3 no mıcır filitre tabakası Tabii zemin Drenfleks Hyfix temel dökümü sırasında 20cm de bir 3kg/m2 olacak şekilde serpilecektir. UYGULAMA Temel altında Hyfix, serpme sistem ile 3kg/m2 olacak şekilde serpilecektir. Perde betonu dökülmeden önce soğuk derzlere Hyfix, şerbet sistem 3kg/m2 uygulanacaktır Ankraj Plakası üzerine korozyona karşı korumak amacı ile istenirse Fixcrete sürülebilir. Fixcrete sürülürse tam prizini almadan Hyfix Expan ile ankraj plakası ve başlığı kaplanacaktır. Perde demiri döşenip, kalıp tek taraflı kurulduktan sonra,betondaki çimento oranının % 2-2,5 oranındaki Hyfix Admix, Transmixer'e katılacak ve en az 5 dakika karıştırıldıktan sonra kalıba dökülecektir.

31 KAZIK BAŞLARI GORDION AVM, ANKARA

32 KAZIK BAŞLARINA HYFIX UYGULAMASI GORDION AVM, ANKARA

33 KAZIK BAŞLARINDA HYFIX SÜRME UYGULAMASI

34 HYFIX TEMEL UYGULAMASINDAN ÖNCE HAZIRLIK VE TORBA DAĞILIMI AĞAOĞLU MY WORLD, ISTANBUL

35 TEMEL KURU SERPME UYGULAMASI REDEVKO AVM, ERZURUM

36 KURU-SERPME UYGULAMASI

37 SOĞUK DERZLERDE HYFIX ŞERBET UYGULAMASI

38 TİJ DELİKLERİNDEKİ PLASTİKLERİN ÇIKARILMASI TİJ DELİKLERİ SU İLE TEMİZLENDİKTEN SONRA HYFIX EXPAN İLE DOLDURULMASI

39 HYFIX ve HYFIX EXPAN UYGULANMIŞ PERDE. LÜTFEN TİJ DELİKLERİNDEKİ BEYAZ HYFIX EXPAN REAKSİYONLARINA DİKKAT EDİNİZ. AĞAOĞLU MY WORLD, ISTANBUL

40 PERDELERE İLK KAT HYFIX SÜRME HYFIX UYGULAMASINDAN ÖNCE BETONUN SUYA DOYURULMASI

41 2. KAT HYFIX SÜRME UYGULAMASI MISTANBUL EVLERİ, İSTANBUL

42 HYFIX SURME UYGULAMASI. Uygulama yapılabilmesi için su pompalar ile çekilmiştir.

43 GÖZLE GÖRÜLÜR HYFIX REAKSİYONLARI

44 KORUMA KATMANI OLMADAN TOPRAK DOLGU

45 HYFIX UYGULAMASINDAN SONRA KORUMA GEREKMEDEN TOPRAK İLE KAPATILMASI

46

47

48

49 CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII Agrement Tehnic / PRODUS PENTRU IMPERMEABILIZARE HYFIX WATERPROOFER PRODUCT HYFIX" PRODUIT POUR L'IMPERMEABILISATION HYFIX WASSERDICHTE PRODUKT HYFIX Cod 2.45 PRODUCĂTOR: INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS CAVUSBAŞI Ced.YEDEKREIS Sk.7/2 KAVACIK-BEYKOZ ISTAMBUL Tel.: Fax: TURCIA TITULAR: COMPANY ELIT CONSTRUCTING INGINERING TRADING SRL B-dul Mamaia nr.58, Bl.LD4A, Sc.C, Et.2, Ap.25 CONSTANŢA Tel./Fax: , Tel.RDS: Tel.: ROMÂNIA ELABORATOR AGREMENT TEHNIC Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Şos.Pantelimon 266, , Sector 2, Bucureşti, Tel: (401) ; Fax: (401) Membru în: UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii; E TA WFTAO EOTA, Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice (membru obs.); ENBRI, Reteaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii; WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice. Grupa specializata nr.3: Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 30 martie 2010 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate

50 Nr. crt. Performanţele calitative ale plăcilor profilate transparente STRACIEL PC Criterii de performanţă UM Performanţe calitative ref. det. Metoda de încercare 1. Densitatea aparentă în vrac Kg/m ± 5% 1200 BDS Proporţie de amestecare apă:pudră 3. Densitatea aparentă a mortarului întărit 4. Rezistenţa la încovoiere a mortarului întărit 5. Rezistenţa la compresiune a mortarului întărit 6. Coeficient de permeabilitate la apă lichidă, 7. Coeficient de absorbţie a apei capilare - 75:25 75:25 Kg/m ± 5% 1830 N/mm 2 >4 4,5 N/mm 2 >15 16,8 Kg/m 2 h 0,5 <0,1 0,0092 clasa III Kg/m 2 h 0,5 <0,01 0,003 Fişă tehnică produs SR EN :2002 SR EN :2002 SR EN :2002 SR EN :2001 BDS EN :2001 Tabelul nr.1 Executant Institutul de Cercetare Materiale de Construcţii Sofia INTERFIKS INCERC INCERC INCERC INCERC Institutul de Cercetare Materiale de Construcţii Sofia 8. Clasa de combustibilitate - - C Anexe Anexa nr.1 Extrase din Procesul verbal nr.317 al şedinţei de deliberare a Grupei Specializate nr.3 din INCERC Bucureşti din data de 10/07/2007 Grupa Specializată nr.3 Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori din cadrul INCERC Bucureşti, alcătuită din următorii specialişti: - ing.sergiu Melinte şef laborator şi preşedinte grupă specializată nr.3 - ing.iolanda Şerban raportor - arh.eugen Popescu - ing.silviana Constantin - arh.vincenţiu Toma întrunită la data de 10/07/2007, în urma analizării documentaţiei tehnice şi a rezultatelor încercărilor de laborator, referitoare la Produs pentru impermeabilizare HYFIX, fabricat de firma INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS din Turcia, a concluzionat următoarele: - produsul HYFIX este un amestec pe bază de ciment Portland şi filere minerale silicioase, sub formă de pudră de culoare gri; - HYFIX se utilizează la impermeabilizarea suprafeţelor de natură minerală, interioare şi exterioare, piscine, baraje, canale, etc.; AT / Pagina 8 din 9

51 - mecanismul de impermeabilizare constă în generarea unor formaţiuni cristaline insolubile, ce penetrează adânc în porii betonului şi-l etanşează permanent împotriva pătrunderii apei; - performanţele calitative ale produsului satisfac cerinţele impuse de domeniul de utilizare şi corespund exigenţelor prevăzute de normele tehnice europene şi româneşti aferente; - producătorul asigură constanţa calităţii produsului HYFIX. Având în vedere aceste concluzii, grupa specializată nr.3 din INCERC Bucureşti propune aprobarea de către CTPC a Agrementului Tehnic nr / , referitor la Produs pentru impermeabilizare HYFIX, cu valabilitate pe o perioadă de 3 ani, până la data de 31/07/2010. Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr / conţinând 64 pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic. Membrii grupei specializate: - ing.sergiu Melinte - arh.eugen Popescu - ing.silviana Constantin - arh.vincenţiu Toma - ing.mariana Melinte Raportorul grupei specializate nr.3 ing.iolanda Şerban AT / Pagina 9 din 9

52 THE PERMANENT TECHNICAL COUNCIL FOR CONSTRUCTIONS TECHNICAL AGREEMENT / PRODUS PENTRU IMPERMEABILIZARE "HYFIX" WATERPROOFER PRODUCT "HYFIX" PRODUIT POUR L'IMPERMEABILISATION "HYFIX" WASSERDICATE PRODUKT "HYFIX" Cod 2.45 PRODUCER : TITULAR: INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS CAVUSBAŞI CAD. YEDEKREIS SK. 7/2 KAVACIK-BEYKOZ ISTANBUL Tel. : Fax : TURCIA COMPANY ELIT CONSTRUCTING INGINERING TRADING SRL Bulevardul Mamaia Nr. 58 Bl. LD4A SC. C ET.2 AP. 25 CONSTANTA Tel/FAX : ,Tel (Rds) : Tel (Mobile): ROMÂNIA ELABORATOR OF TECHNICAL AGREEMENT : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Şos.Pantelimon 266, , Sector 2, Bucureşti, Tel: (401) ; Fax: (401) Membru în: UEATC, European Union for Techincal Agreement in Constructions E TA EOTA, European Organisation for Technical Agreement ( obs. Member ); ENBRI,European Network of Research Institutes in Constructions ; WFTAO WFTAO, World Organisation for Technical Agreement The specialized group number 3: "Fire protection, thermotechnics, accoustical, waterproofing protection, coverings" The present technical agreement is valid until 30 March 2010 only accompanied by the TECHNICAL NOTICE of the Permanent technical council for Constructions and does not serve as a quality certificate

53 Crt.nr The quality performances of the transparent and shaped plates STRACIEL PC Performance criteria UM Quality performance ref. det. Testing Method 1. Apparent density in bulk Kg/m ± 5% 1200 BDS Blending proportion water : powder Apparent density of the firm mortar - 75:25 75:25 Kg/m ± 5% Bending endurance of the firm mortar N/mm 2 >4 4, Compression endurance of the firm mortar Coefficient of liquid water permeability Coefficient of absorption of the capillary water N/mm 2 >15 16,8 Kg/m 2 h 0, 5 <0,1 Kg/m 2 h 0, 5 0,002 class III <0,01 0,003 Technical file of the product SR EN :2002 SR EN :2002 SR EN :2002 SR EN :2001 BDS EN :2001 Table nr.1 Executant's The Institute of research Materials of Constructio ns Sofia INTERFIKS INCERC INCERC INCERC INCERC The Institute of research Materials of Constructio ns Sofia 8. Combustibility class - - C

54 4.Annex Annex nr.1 Extracted from the record nr.317 of the deliberation meeting of the Specialized Group number 3 from INCERC- Bucharest, date of 10/07/2007 The Specialized Group nr.3 " Fire protection, thermotechnics, acoustics, hydrofuge protection and coverings" within INCERC - Bucharest, made out of the following specialists: Eng. Sergiu Melinte laboratory chief and president of the specialized group nr. 3 Eng. Iolanda Serban raporteur Arh. Eugen Popescu Eng. Silviana Constantin Arh. Vicentiu Toma Got-together on 10/07/2007 after analysing the technical documentation and the results of the laboratory tests, referring the waterproofing product "HYFIX", manufactured by INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS from Turkey, and concluded the following: -the HYFIX product is a mixture with a Portland cement base and siliceous mineral fiber, as a grey powder -HYFIX is used to waterproof the surfaces with a mineral nature, interiors and exteriors, pools, barrages, drains, etc.; - The waterproofing mechanism consists in generating some insoluble crystalline formations, that penetrate deep into the concrete pores and seals it off permanently against water penetration; - the quality performances of the product satisfy the requests imposed in the usage domain and correspond the exigency stipulated in the afferent technical, European and Romanian standards; - The producer assures the constancy of the quality of the HYFIX product/ Taking into consideration these conclusions, the specialized group number 3 within INCERC Bucharest proposes the approval by CTPC of the Technical Agreement number / , referring the product for waterproofing "HYFIX" with the validity for 3 years, until 31/07/

55 The technical file of the technical agreement number / containing pages is integral part of the present technical agreement, Members of the specialized group: - Eng. Sergiu Melinte - Eng. Mariana Melinte - Arh. Eugen Popescu - Eng. Silviana Constantin - Arh. Vicentiu Toma The report of the specialized group number 3 Eng. Iolanda Serban 12

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 1528 Sofya, İliya Beşkov Street.1 Tel : , Fax: CONSTRUCTION MATERIALS RESEARCH INSTITUTE CONSTRUCTION MATERIALS TEST LABORATORY Page 1 Total 2 pages TEST PROTOCOL No 485/ This laboratoryis accredited as compe tent by LA.BSA Certificate number : 47 Lİ Expirey date Name of product, type, brand, group,etc. WATERPROOFING MATERIAL FOR CONCRETE SURFACES, HYFIX 2.Name of applicant, date and number sampling of protocol INTERTEK ULUSLAR ARASI A.Ş. - TSPS SOFIA 3.Testing Procedures (name of standards laboratoryregulations): BDS , BDS EN , BDS EN , BDS EN1062-3, DS EN Date of samples taken by laboratory: accepted with application number NOS , dated 20/06/2006. Sample s are chosen by the applicant firm 5. Serial number, weight, number of pieces, import invoice number, production date of the sample : Number of samples tested : 10 KG 6. Date of the test : Between 26/06/ /07/2006 Chief of Authorized Laboratory Engineer M. Kostova (signature and tamp) s