HYFIX. american concrete institute INTERNATIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HYFIX. american concrete institute INTERNATIONAL"

Transkript

1 YAPI KİMYASALLARI HYFIX Beton Yapılar için Kimyasal Su Yalıtımı american concrete institute INTERNATIONAL GLOBAL ISO9001 U K A S QUALITY MANAGEMENT 039 Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

2 HYFIX BETON YAPILAR ÝÇÝN KIMYASAL SU YALITIMI HYFIX NEDÝR? UZUN ÖMÜRLÜ KÝMYASAL YALITIM HYFIX beton hidratasyonunda ortaya çýkan doðal kimyasallar, hidrate olmamýþ çimento ve nem ile beraber reaksiyona girerek, beton ile kimyasal ve fiziksel bütünleþme oluþturan ve böylece betonda su ve diðer sývýlara karþý sürekli geçirimsizlik saðlayan kimyasal bir üründür. (Bkz: STFA Kapilerite ve Basýnçlý Geçirimsizlik Testleri) HYFIX reaktif bir üründür; su ve nem ile temas halinde seneler sonra bile suda çözünmeyen mikro mineraller oluþturarak dýþ etkenlerle betonda sonradan oluþan porlarý ve kýlcal çatlaklarý yalýtýr. HYFIX, su veya nemle her temas ettiðinde oluþturduðu eksotermik reaksiyon sayesinde ýsýnarak difüzyon yolu (osmos, brownian hareketleri, kuru partikül reaksiyonlarý) ile beton içerisinde ilerler. HYFIX, betonun yalnýz yüzeyini deðil, tamamýný yalýtýr. Betonda yüzeyden baþlayarak içeriye doðru ilerleyen, alkalinite azalmasýnýn sebep elekr olduðu karbonasyona karþý betonu koruyarak ph deðerleri 3 ile 11 arasýnda deðiþen aktif kimyasallara karþý sürekli etki saðlar. HYFIX, betonu korur. Beton yapýsýnda etrenjit oluþturarak betonun çatlamasýna sebep olan elekrolitlerin geçiþini önler. (Bkz: DEÜ Sülfat Testi) HYFIX, demir donatýyý korur. Difüzyon yolu ile suyu kullanarak beton içinde ilerler ve donatýya kadar ulaþarak paslanmaya sebep olan elekrolitlerin geçiþini önler. (Bkz: ITÜ Klor Testi) HYFIX, neticede betonda çok yönlü yalýtým ve koruma saðlayan teknolojik bir kimyasal yalýtým ürünüdür. " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! " american concrete institute INTERNATIONAL GLOBAL ISO9001 U K A S QUALITY MANAGEMENT 039

3 HYFIX BETON YAPILAR ÝÇÝN KIMYASAL SU YALITIMI NEDEN HYFIX? KOLAY VE EKONOMIK ÇÖZÜM HYFIX, eksizdir, yýrtýlmaz, kýrýlmaz ve bozulmaz. Membranlarda olduðu gibi yüzey aderansýna ve ek yerlerinin güvenli olmasýna baðlý deðildir. HYFIX, yapýnýn her yerinde kolaylýkla uygulanarak iþçilik hatalarýný sýfýra indirir. HYFIX, yanýcý ve zehirli deðildir, içme suyu depolarý için uygundur. HYFIX, uzun ömürlüdür, betonun ömrü kadar etkisi devam eder. HYFIX, beton ile kimyasal ve fiziksel olarak bütünleþerek, betonun ayrýlmaz bir parçasý olur. HYFIX, iþ programýna kolaylýk getirir. Uygulama sýrasýnda yüzeyin kuru olmasý veya iklim þartlarýnýn uygun olmasý gerekmez. Hýzlý ve kolay uygulanýr. HYFIX, betonla inorganik ve çözülmeyen bir bütün oluþturur. Membranlar gibi organik bozunmaya uðramaz. HYFIX, ultraviole ýþýnlardan ve oksidasyondan etkilenmez. HYFIX, reaktifdir; zaman içinde yeni oluþan porlarý ve kýlcal çatlaklarý tamir eder. HYFIX, üzerine boya, epoksi ve alçý gibi son kat uygulama yapýlabilir. HYFIX, donatýyý korozyondan korur. HYFIX, betonu karbon difüzyonuna karþý korur. HYFIX, yüksek hidrostatik basýnca uzun süreli dayanýklýdýr. HYFIX, betonu ve donatýyý aktif kimyasallara karþý geçirimsizlik saðlayarak korur. HYFIX`in etkisi, geniþ sýcaklýk aralýðýnda (- 32 C, +110 C ) deðiþkenlik göztermez. Ani sýcaklýk deðimlerine dayanýklýdýr. HYFIX, uygulama öncesi astar, uygulama sonrasý koruma katmaný gerektirmez. HYFIX, yüzeyin hem dýþtan (pozitif), hem içten (negatif) uygulamalarýnda ayný derecede etkili yalýtým saðlar. HYFIX, temel altý serpme sistemi; diðer sürme esaslý ve membran oluþturan izolasyon sistemlerinin, yapý yüklerinin grobetonu kýrmasý ve çatlatmasýndan dolayý iþlevsiz hale gelmelerinin aksine, etkisini kaybetmeden temel yalýtýmýný saðlar. (Bkz: BPV Baþýnclý Geçirimsizlik Testi, Avusturya) HYFIX diðer çözümlerden daha ucuz, güvenli ve kolay yalýtým saðlar. " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! "

4 HYFIX BETON YAPILAR İÇİN KİMYASAL SU YALITIMI NERELERDE HYFIX? YAPININ HER KADEMESİNDE GÜVENLİ YALITIM!!!!!!!!!!!! Temel İzolasyonu o Kazıklı Temeller o Yeraltı Suyuna Maruz Temeller o Radya Temellerin Bohçalanması o Yatay ve Düşey Soğuk Derzler ve Tij Delikleri İstinat Duvarları Islak Hacimler Balkonlar ve Teraslar Asansör Kovaları Toprak Altı Yapılar o Tüneller ve Metrolar o Yeraltı Menfezleri o Menholler o Su ve Havalandırma Kanalları Arıtma ve Dejarjlar o Rezervuarlar o Arıtma ve Atık Su Merkezleri Su Depoları ve Havuzlar o İçme Suyu Depoları o Yüzme Havuzları o Süs Havuzları Liman ve İskeleler Prekast Elemanlar Köprüler ve Üst Geçitler Dış Saha Betonları " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! " american concrete institute INTERNATIONAL GLOBAL ISO9001 U K A S QUALITY MANAGEMENT 039

5 HYFIX BETON VE SIVA YÜZEYLER ÝÇÝN KÝMYASAL SU YALITIMI TA N I MI HYFIX su yalýtým sistemi, beton yapýlar ve çimento esaslý zeminlerin, her türlü su yalýtým sorununu tamamiyle ve daimi olarak ortadan kaldýrýr. Su taþýyan kýlcal çatlak ve gözeneklerde oluþturduðu çözünmeyen mikro mineraller suyun geçiþini engeller ve böylece yapýnýn ömrü boyunca sürecek bir geçirimsizlik saðlarlar. HYFIX, yalýtým uygulama yüzeyi yönündeki su basýncýna olduðu kadar (pozitif basýnç), ters yönden gelen su basýncýna da (negatif basýnç) ayný derecede etkilidir. KULLANIM A LANLARI POZÝTÝF BASINÇ Su depolarý Sarnýçlar Yüzme havuzlarý Su arýtma tesisleri Barajlar Beton borular Su kanallarý Temel yalýtýmý NEGATÝF BASINÇ Su depolarýnýn dýþtan yalýtýmý Bodrum kat duvarlarýnýn içten yalýtýmý Temel bohçalama Tünelller Ýstinat duvarlarý Asansör boþluðu Soðuk derzler " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! "

6 HYFIX BETON VE SIVA YÜZEYLER ÝÇÝN KÝMYASAL SU YALITIMI AVANTA JLARI Uygulandýðý yapýyla bütünleþerek, aþýnmayan, yýrtýlmayan, delinmeyen, yüzeyden ayrýlmayan, tam ve sürekli bir su yalýtýmý saðlar. Donatý demirini ve betonu, sudan kaynaklanan aþýndýrma etkilerine karþý korur. Suyla her temasta, koruyucu çözünmez mikro mineral oluþumu yeniden baþlar ve böylece yapýnýn ömrü boyunca su geçirimsizlilik saðlar. Toksik olmadýðýndan, su depolarý kullanýmý için idealdir. Temel altinda ve yatay soðuk derzlerinde oluþacak yalýtým sorununa karþý HYFIX Kuru Serpme ve Þerbet Uygulamasý son derece kolay ve etkili bir yöntemdir. BÝLEÞÝMÝ HYFIX'in bileþiminde su ile aktif hale gelen kimyasal maddeler, yüksek nitelikli silika ve çimento mevcuttur. KULLANMA METODU Yeni Yapýlar : Yüzey Hazýrlama ve Uygulama bölümlerinde belirtilen noktalara dikkat edilerek yüzey yalýtýmlarý uygulanýr. Ýnþaat esnasýndaki beklemenin, duraklamanýn ve ertesi gün devam etmek üzere yarým býrakmanýn sebep olduðu soðuk derz uygulamalarýnda HYFIX, yatay derz 2 yüzeylerine 3 kg/m oranýnda toz halinde serpilerek (Kuru Serpme Uygulamasý), düþey yüzeylere ise þerbet kývamýnda sürülerek uygulanýr. Zemin su seviyesinin yüksek olduðu durumlarda ve radye temel bohçalanmasýnda HYFIX, demir döþendikten sonra, döþeme betonunun dökümünden hemen önce, tesviye betonu yüzeyine toz olarak serpilir. Bu sandviç sistem, suyun içeri sýzmasýný engelleyerek, zemini rutubete ve suya karþý korur. Mevcut Yapýlar : Su sýzdýran yapýlarda, aþaðýda belirtildiði gibi akýntý ve sýzýntýlar tamir edildikten sonra yüzeyler, Yüzey Hazýrlama ve Uygulama bölümlerinde belirtildiði gibi hazýrlanýp yalýtýmlarý tamamlanýr. 1. SU SIZINTISI OLAN VEYA KUVVETLÝ SU BASINCINA MARUZ BETON PERDELER ÝÇÝN SU YALITIMI: Yüzeyde su akýntýsý gelen delikler varsa, bu delikler su basýncýný azaltmak için,matkapla suyun rahatça akmasini saglayacak kadar derinlestirilir. Eger sizinti birden fazla yerde ise, duvarin alt kisimlarina dogru suyun rahatça akmasini saglayacak kadar büyüklükte birkaç delik açilir. Açilan bu deliklere 1ölçü su : 5 ölçü HYFIX PLUG (toz soklama harci) ile karistirilarak elde edilen tikama harci ile ince bir plastik boru tesbit edilir ve delikler kapatilir. Suyun sadece takilan plastik borulardan gelmesine dikkat edilmelidir. Yüzeyin delikler disinda kalan kisimlari, Yüzey Hazirlama ve Uygulamada belirtildigi gibi hazirlanir ve yalitimlari tamamlanir. Yüzeyin delikler hariç diger kisimlarinin yalitimi bittikten sonra, hortum çikarilir ve hortumun çikarildigi delik yukarida belirtilen tikama harci ile tikanir. Tikama harci sertlesene kadar yaklasik 1-2 dakika eldivenli elle bastirilir. NOT: HYFIX PLUG çok çabuk priz aldigindan, az miktarda hazirlanmali, iyi karistirmali ve hizli uygulanmalidir. 2. YÜZEY HAZIRLAMA Toz, yað, boya kalýntýlarý, kür malzemeleri, kalýp yaðlarý, silikon gibi su itici malzemeler vb., uygulama yapýlacak zeminden tel fýrça v.b. ile iyice temizlenmelidir. Betonun zayýf olan kýsýmlarý tamir edilmeli, iyi tutunmamýþ sýva kaldýrýlmalý, düzgün ve saðlam bir duruma getirilmelidir. Yüzeydeki birikmiþ sular temizlenmeli; varsa 1mm'den geniþ statik (Binanýn hareket görmeyen kýsýmlarý) çatlaklar, delikler, pürüzlü yerler, gerekli derinlikte açýlýp, iyice temizlenmelidir. Yüzey nemlendirildikten sonra, bu çatlaklar FIXGROUT EXPAN veya HYFIX EXPAN ile tamir edilmelidir. Uygulama yapýlacak yüzeyler kuru ise, ýslatýlmalý ve uygulama sýrasýnda da nemli tutulmalýdýr. " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! "

7 HYFIX BETON VE SIVA YÜZEYLER ÝÇÝN KÝMYASAL SU YALITIMI 3. KARIÞTIRMA Su basýncý mikro mineral oluþumunu ve nüfuz Daima suyu HYFIX'e ilave ediniz. Tersini etmesini çabuklaþtýrdýðýndan, su depolarý gibi yapmayýnýz. yapýlar son kat HYFIX uygulamasýndan 24 saat HYFIX þerbet (sulu harç): sonra su ile doldurulabilir. Yaklaþýk 7,5 lt.su 20 kg toz HYFIX e eklenir, HYFIX uygulandýktan 3-5 gün sonra toprak (Hacim olarak 1 su:2,5 toz) ve düþük devirli bir dolgu yapýlabilir. karýþtýrýcý ile homojen bir karýþým elde edinceye HYFIX'in üzerine dekoratif bir kaplama yapýlmak kadar karýþtýrýlýr. isteniyorsa; bunun için HYFIX henüz yaþken üzerine sýva yapýlmalý ve boya v.s. sývanýn üzerine u y g u l a n m a l ý d ý r. S e r a m i k v e y a f a y a n s 4. UYGULAMA uygulanacaksa taze uygulanmýþ HYFIX'in üzerine doðrudan seramik yapýþtýrýcýsý sürülmelidir. Eðer bu HYFIX, nemlendirilmiþ zemine fýrça ile birbirine tip dekoratif kaplamalar kürünü almýþ HYFIX dik yönlerde 2 kat olarak uygulanýr. Suyun geldiði üzerine uygulanacaksa, ya bir kat daha HYFIX yönden yapýlan uygulamalarda (Pozitif basýnç) her sürülmeli ya da yüzeyin üzerinde kalan mikro 2 katta 1 kg/m, ters yönden yapýlan uygulamalarda mineraller seyreltilmiþ sodyum hipoklorid çözeltisi 2 ise (Negatif basýnç) her katta 1,5 kg/m kullanýlýr. ile (çamaþýr suyu) ile silinmeli, daha sonra üzerine Birinci kat uygulamanýn tüm yüzeyde yapýldýðýný sýva yapýlmalýdýr. HYFIX 'in oluþturduðu þerbet, kontrol etmek için kýrmýzý renkte hazýrlanmýþtýr. sadece içindeki mikro mineralleri yüzeyin içine Ýkinci kat, birinci kat sertleþmiþ ancak henüz tam taþýmasýna yardýmcý olan bir köprü görevi kurumamýþken uygulanýr. Bu süre hava sýcaklýðýna gördüðünden yüzeyden temizlenme iþlemi baðlý olarak genellikle 3-4 saattir. HYFIX'in su yalýtýmý özelliðini kesinlikle etkilemez. Radye temel bohçalamasýnda HYFIX, demir HYFIX, köþe uygulamalarýnda HYFIX EXPAN döþendikten sonra, döþeme betonun dökümünden ile pah yapilmalidir. Bu iþlemden sonra üzerine hemen önce, tesviye betonu yüzeyine toz olarak serpilir. tekrar HYFIX þerbet sürülmelidir. V ERÝM HYFIX, toz formda ve kimyasal bir yalýtým sistemi olduðundan sürme esaslý membranlarda olduðu HYFIX þerbet (sulu harç) : 2 gibi kalýnlýk teþkil etmesi beklenemez. Negatif su basýncý : 3 kg/m (2 katta) 2 Pozitif su basýncý : 2 kg/m (2 katta) 5. KÜRLEME HYFIX kuru serpme : HYFIX'in çabuk kurumasý önlenmeli, 4-6 gün 2 3 kg/m nemli kalmasý saðlanmalýdýr. Bunun için, normal beton kürleme iþleminde olduðu gibi su püskürtülmesi veya nemli çuval serilmesi D EPOLAMA faydalýdýr. Kür malzemelerinin HYFIX ile kullanýlmasý uygun deðildir. Kür süresi boyunca Nemsiz, kuru bir ortamda saklanmalý, mümkünse güneþ, don, rüzgar ve hava þartlarýna karþý paletler üzerinde ve torbalara aþýrý basýnç korunmalýdýr. binmeyecek þekilde istiflenmelidir. Raf ömrü 6 aydýr. DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR HYFIX için gerekli olan su kürü, betonda da gerekli hidratasyonu saðladýðýndan, HYFIX kalýp sökümünden hemen sonra uygulanabilir. " y a p ý l a r ý y a þ a t ý r! "

8 HYFIX BETON VE SIVA YÜZEYLER ÝÇÝN KÝMYASAL SU YALITIMI S A ÐLIK V E EMNÝYET Tüm kimyasal ürünlerde olduðu gibi kullanma ve depolama sýrasýnda yiyecekler, deri, göz ve aðýzla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduðunda doktora baþvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yýkayýnýz. Kullandýktan sonra aðzýný iyice kapatýnýz. N O T E S NOT: Bu yayýndaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadýr. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansýtmaktadýr; ancak kullanýldýðý koþullar denetimimiz dýþýnda bulunduðundan, önerilerin hiç biri teminat altýnda deðildir. Çavuþbaþý Cad. Yedekreis Sk. Liscon Ýþ Merkezi No: 7/2 Kavacýk - Beykoz / Ýstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

9 HYFIX ADMIX SU GEÇİRİMSİZLİK SAĞLAYAN TOZ BETON KATKISI TA N I MI HYFIX ADMIX kimyasal reaksiyonla su geçirimsizlik sağlayan bir beton katkısıdır. KULLANIM A LANLARI! Sürme esaslı HYFIX in uygulama zorluğu oldu yerler! Kazık betonları! Liman betonları! İskele betonları! Su savakları! Tünel ve metro betonları! Atık su arıtma havuzları! Su kanal betonları! Negatif ve pozitif yönden suya maruz kalan tüm betonlar! Prekast betonları AVANTA JLARI! Betonun ömrü kadar kalıcıdır.! Kimyasallara karşı dirençlidir.! Betonun basınç mukavemetini arttırır.! Betonun nefes almasını engellemez.! Toksik değildir.! Hidrostatik basınca dayanıklıdır.! İş ve işçilik kolaylığı sağlar.! Ekonomiktir. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

10 HYFIX ADMIX SU GEÇİRİMSİZLİK SAĞLAYAN TOZ BETON KATKISI BİLEŞİMİ HYFIX ADMIX 'in bileşiminde su ile aktif hale gelen kimyasal maddeler, yüksek nitelikli silika ve çimento mevcuttur. KULLANMA METODU HYFIX ADMIX betonun mikserde karışımı sırasında eklenerek kullanılan toz bir katkıdır. Hazır betonlarda: Beton dozajına göre, her 100 kg çimentoya kg HYFIX ADMIX kullanılır. Transmikser içindeki beton miktarına göre belirlenen yeterli miktardaki katkı, yaklaşık olarak ağırlıkça yaklaşık % 50 su ( bir torba için yaklaşık 8 lt su ) ile uygun bir kap içerisinde düşük devirli matkapla karıştırılarak sulu bir şerbet halinde, dönen transmiksere eklenir. ( En fazla bir torba HYFIX ADMIX içeren karışımlar halinde betona katılmalıdır. ) Homojen bir karışım elde edilebilmesi için transmikserdeki karışım süresi en az 5 dakika olmalıdır. Şantiye Karışımlarında: Betona eklenecek olan son suyun içine gerekli miktardaki HYFIX ADMIX eklenerek kullanılır. V ERİM Her 100 kg. çimento için kg. HYFIX ADMIX kullanılmalıdır. D EPOLAMA Nemsiz, kuru bir ortamda saklanmalı, mümkünse paletler üzerinde ve torbalara aşırı basınç binmeyecek şekilde istiflenmelidir. Raf ömrü 6 aydır. S A ĞLIK V E EMNİYET Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Kullanım sırasında maske ve eldiven kullanılmalıdır. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Kap süresi yaklaşık 45 dakikadır. DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Hyfix Admix'in kullanımı sırasında sıcaklığın + 4 C den düşük olmaması gereklidir. Topaklanma oluşumunu önlemek için HYFIX ADMIX toz halinde transmiksere atılmamalıdır. NOT: Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

11 HYFIX FLEXIL BOZUK VE ÇATLAK ZEMİNLER İÇİN LİF TAKVİYELİ KİMYASAL SU YALITIMI TA N I MI HYFIX FLEXIL kürünü almış yatay beton yüzeylere uygulanan hem kimyasal hem de fiziksel olarak su geçirimsizlik sağlayan çimento bazlı, iki bileşenli, lif takviyeli yalıtım malzemesidir. KULLANIM A LANLARI! Otopark Üstleri! Teraslar! Toprak Altında Kalan Yatay Yüzeyler! Beton Su Deposu Üstleri AVA N TA J L A R I! Çimento bazlı yüzeylerde kimyasal etkisiyle derinlemesine bir yalıtım sağladığı gibi fiziksel özelliği ile de rötre çatlakları ve aşınmış bölgeleri telafi ederek sorunsuz yalıtır.! Fırça ile uygulanabildiği gibi self-levelling özelliğinden dolayı yatay yüzeylere dökülerek de uygulanabilir.! Betonu ve donatıyı korozyona karşı korur.! Yüzeyin aşınmaya karşı direncini arttırır.! Koruma katmanına gerek yoktur.! Betonun ömrü kadar kalıcıdır.! Kimyasallara karşı dirençlidir.! Toksik değildir.! Hidrostatik basınca karşı dayanıklıdır. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

12 HYFIX FLEXIL BOZUK VE ÇATLAK ZEMİNLER İÇİN LİF TAKVİYELİ KİMYASAL SU YALITIMI KULLANMA METODU Yüzey Hazırlama: TA N I MI Toz, yağ, boya kalıntıları, kür malzemeleri, kalıp yağları, silikon gibi su itici malzemeler vb., uygulama yapılacak zeminden tel fırça v.b. ile iyice temizlenmelidir. Betonun zayıf olan kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıva kaldırılmalı, düzgün ve sağlam bir duruma getirilmelidir. Yüzeydeki birikmiş sular temizlenmeli; Çatlaklar, kopmuş parça yerleri ve geniş segregasyon yerleri gerekli derinlikte açılıp, iyice temizlenmelidir. Yüzey nemlendirildikten sonra, bu çatlaklar FIXGROUT EXPAN ile tamir edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ise, ıslatılmalı ve uygulama sırasında AVANTA JLARI da nemli tutulmalıdır. Yüzey çıkıntıları ve yüzeydeki harç kalıntıları mekanik yöntemlerle törpülenerek, yüzey düzgün hale getirilmelidir. Alt beton Perlit beton veya porozitesi yüksek beton üzerine uygulama yapılmamalıdır. Bu tip zeminlerin üzerine ancak yeni bir şap yapıldıktan sonra HYFIX FLEXIL uygulanabilir. Uygulama -Köşelere, FIXGROUT EXPAN'lı harç ile pah yapılmalıdır. Köşe uygulamaları, şantiye uygulanmamalıdır. şartlarına göre detaylandırılmalıdır. -Varsa, alt betondaki derzler aynı şekilde bırakılmalı, kesinlikle üstleri kapanmamalıdır. -Beton, HYFIX FLEXIL uygulamasından önce çok iyi nemlendirilmelidir. Ancak yüzeyin üstünde su bulunmamasına dikkat edilmelidir. - HYFIX FLEXIL in 7 kg.lık sıvı bileşeni temiz bir kaba konur, 23 kg.lık toz bileşen yavaş yavaş sıvıya ilave edilir ve içinde topak kalmayacak şekilde düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. -Yukarıda anlatılan şekilde karıştırılmış olan malzeme yüzeye fırça yardımıyla muntazam bir şekilde uygulanır. Daha kalın bir katman isteniyor ise yüzeye dökülerek uygulanır. - Güneş ve rüzgar altındaki uygulamalarda yüzeyin çok iyi nemlendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Kürleme Uygulama bittikten sonra su ile 3-4 gün kürlenir. Eğer 3-4 gün kür süresi beklemek mümkün değil, ve/ya aşınmaya dayanıklı bir zemin isteniyor ise uygulamadan 1 gün sonra FLEXIL KUR ile 0,2-2 0,3 kg/m olmak şartıyla kürleme yapılmalıdır. Bu kürleme prosesi fiziksel geçirimsizlik oluşturmadan önce kimyasal prosesin tamamlanması açısından çok önemlidir. FLEXIL KUR aynı zamanda yüzeyin aşınmaya karşı direncini arttırmak üzere tasarlanmıştır. K Ü R S Ü R E S İ 3 gün içinde HYFIX FLEXIL in üzerinde yürünebilir. 7 sonra su yalıtım özelliği kazanır. ( Bu süre içerisinde yoğun suya ve rüzgara maruz kalması engellenmelidir.) DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR -40 dakikada kullanılacak malzemeden fazlası karıştırılmamalıdır ve kullanım sırasında ara ara karıştırılmalıdır. -Karışıma kesinlikle sonradan su ya da toz ilave edilmemelidir. -Uygulama bittikten sonra üzerinde malzemeyi delecek veya yırtacak hiçbir şey olmamasına dikkat edilmelidir. - İlk 24 saat güneş, rüzgar, kar, yağmur, don gibi hava şartlarından korunmalıdır. -HYFIX FLEXIL +5 derecenin altında V ERİM Yüzeyin durumuna göre fırça ile sürülmesi halinde kg/m, yüzeye dökülerek self-levelling olarak 2 uygulanması halinde 3-4 kg/m uygulanır. D EPOLAMA Kuru ve serin ortamda muhafaza edilmelidir.sıvı bileşen dondan korunmalıdır. Raf ömrü kapalı ambalajında 6 aydır. S A ĞLIK V E EMNİYET Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

13 HYFIX FT3 YATAY YÜZEYLER İÇİN BETON DÖKÜM SIRASINDA UYGULANAN KİMYASAL SU YALITIMI TA N I MI HYFIX FT3 beton döküm sırasında yatay yüzeylere tepsi perdah ile uygulanan kimyasal izolasyon malzemesidir. K U L L A N I M A L A N L A R I! Otopark üstleri! Tabliye betonları! Toprak ile temasta olan yatay yüzeyler! Suya maruz kalan yatay beton yüzeyler! Toprak seviyesinin altındaki tabliyeler AVANTA JLARI! Beton dökülebilen her hava şartında uygulanabilir.! Uygulandığı yüzeyin tamamlayıcı parçasıdır, yıpranmaz veya yırtılmaz.! Beton prizini alırken oluşan yüzey çatlakları minimuma indirir.! Özel bir koruma katmanına gerek yoktur.! Betonun ömrü kadar kalıcıdır.! Kimyasallara karşı dirençlidir.! Betonun nefes almasını engellemez.! Toksik değildir.! Hidrostatik basınca dayanıklıdır.! Ekonomiktir. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

14 HYFIX FT3 YATAY YÜZEYLER İÇİN BETON DÖKÜM SIRASINDA UYGULANAN KİMYASAL SU YALITIMI KULLANMA METODU Betonun üzerine çıkıldığında en çok 3mm derinliğinde ayak izi kalacak kadar 2 sertleştiğinde, HYFIX FT3 3 kg/m olacak şekilde, el ile serpilerek yüzeye homojen olarak yayılmalıdır. HYFIX FT3 uygulamasından önce beton üzerinde tepsi veya çelik mala ile kesinlikle işlem yapılmamalıdır. Çok gerekli durumlarda tahta mala ile düzeltme işlemleri yapılabilir. Beton yüzeyinde fazla su oluşmamasına dikkat edilmeli, oluştuğu takdirde fazla su yüzeyden alınmalıdır. Tepsi perdahı ile malzeme zemine yedirilerek betonla bütünleşmesi sağlanır. Eğer daha düzgün bir yüzey isteniyorsa yüzey üzerinde yürünebilecek kadar sertleştiğinde, helikopter perdahı ile düzeltilir. Perdahlama işlemi 1 seferden fazla yapılmamalıdır aksi takdirde yüzey üzerinde istenmeyen ayrışmalar oluşabilir. V ERİM HYFIX FT3 metrekareye 3 kg. gelecek şekilde serpilir. D EPOLAMA Nemsiz, kuru bir ortamda saklanmalı, mümkünse paletler üzerinde ve torbalara aşırı basınç binmeyecek şekilde istiflenmelidir. Raf ömrü 6 aydır. S A ĞLIK V E EMNİYET Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Kullanım sırasında maske ve eldiven kullanılmalıdır. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Kürleme: HYFIX FT3 uygulanan yüzeylerin çabuk kuruması önlenmeli, 4-6 gün nemli kalması sağlanmalıdır. Bunun için, normal beton kürleme işleminde olduğu gibi su püskürtülmesi gerekmektedir. 4-6 gün kür süresi beklenemeyecek kadar kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde çalışılıyor ise, FT3 uygulanan yüzeylerin HYFIX LC ile kürlenmesi gerekmektedir. Akrilik ve parafin esaslı kür malzemeleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Kür süresi boyunca dona karşı korunmalıdır. NOT: Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

15 HYFIX EXPAN SU YALITIMI SAĞLAYAN YÜKSEK MUKAVEMETLİ RÖTRESİZ TAMİR HARCI TA N I MI HYFIX EXPAN Tij deliklerinin doldurulmasında ve suya maruz kalan betonların tamirinde etkili yüksek erken mukavemetli, su geçirimsiz, rötresiz bir tamir harcıdır. KULLANIM A LANLARI! Tij deliklerinde suya karşı geçirimsiz bir dolgu olarak! Temel perdelerinin tamirlerinde! Liman beton tamirlerinde! Su depolarının tamirlerinde! Arıtma tesislerin tij delikleri ve tamirinde! Tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında! Balkon ve teras betonlarının tamirlerinde! Su geçirimsizlik gerektiren ankraj deliklerinin doldurulmasında! Su ile temas halindeki her türlü betonun tamirinde kullanılır. AVANTA JLARI! 24 saatte yüksek mukavemete ulaşır.! Su geçirimsiz bir tıkama ve tamir harcıdır.! Rötresizdir, tamir edilen bölümden ayrılmaz.! Astar gerektirmez, kolay uygulanır.! Su ile temas halinde aktif hale gelerek devamlı yalıtım sağlar. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

16 HYFIX EXPAN SU YALITIMI SAĞLAYAN YÜKSEK MUKAVEMETLİ RÖTRESİZ TAMİR HARCI KULLANMA METODU HYFIX EXPAN uygulanacak yüzeyler, temiz, 20 kg lık HYFIX EXPAN 3 lt. su ile sağlam ve her türlü kir ve parçacıklardan karıştırıldığında yaklaşık 10 lt. harç oluşur. temizlenmiş olmalıdır. Hafif pürüzlü bir yüzey gereklidir. Belirtilen su oranına (20 kg lık torbaya 3 lt. su (%15)) HYFIX EXPAN yavaş yavaş ilave edilir ve topak kalmayacak şekilde 3-4 dakika düşük D EPOLAMA Nemsiz, kuru bir ortamda saklanmalı, mümkünse devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. Elde edilen paletler üzerinde ve torbalara aşırı basınç karışım tij deliklerine tabanca ile sıkılarak, diğer binmeyecek şekilde istiflenmelidir. Raf ömrü 6 tamirler için ise harç yapılarak mala ile uygulanır. aydır. KÜRLEME S A ĞLIK V E EMNİYET Uygulanan HYFIX EXPAN su ile temasta değil ise hemen kürleme işlemine tabi tutulmalıdır. Bu Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve işlem normal ısıda 3 gün devam etmelidir. depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla Kürleme aktiv kimyasalları harekete geçirecek ve temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda malzemenin kuvvetini, dayanıklılığını ve istenen doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile diğer özelliklerini arttıracaktır. yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. D İ KKAT EDİLECEK NOKTA LAR! Önerilen su miktarına sadık kalınmalıdır.! Karışıma yeniden tekrar su veya toz ilave edilmemelidir.! Uygulama +5 C altında yapılmamalıdır. +8 C altında, uygulama zemininin üstü örtülerek yerleştirilmiş harç minimum +8 C de tutulmalıdır. V ERİM NOT: Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

17 HYFIX PLUG HIZLI PRİZ ALAN TOZ TIKAMA HARCI TA N I MI HYFIX PLUG su gelen deliklerin şoklama ile tıkamasında kullanılan, su ile karıştırıldığında çok kısa zamanda priz alan, çimento dolgu ve özel kimyasallar içeren, kullanıma hazır toz tıkama harcıdır. KULLANIM A L A N L A R I! Perdelerde su gelen deliklerin şoklama ile doldurulması! Negatiften HYFIX le izolasyon yapılmadan önce perdelerde açılan drenaj deliklerinin sonradan tıkanmasında kullanılır. AVA N TA J L A R I! Su sızıntılarını anında durdurur.! Kullanıma hazır bir üründür, sadece su le karıştırılır.! Rötre yapmaz.! Uzun ömürlüdür.! Yatay ve düşey yüzeylerde su gelen deliklerde uygulanabilir.! Toksik değildir.! Kullanıldığı yüzey ile bütünleşir, yırtılmaz ve kopmaz. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! "

18 HYFIX PLUG HIZLI PRİZ ALAN TOZ TIKAMA HARCI KULLANMA METODU Yüzey Hazırlama: Toz, yağ, boya kalıntıları, kür malzemeleri, kalıp yağları, silikon gibi su itici malzemeler vb., uygulama yapılacak zeminden tel fırça v.b. ile iyice temizlenmelidir. Betonun zayıf olan kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıva kaldırılmalı, düzgün ve sağlam bir duruma getirilmelidir. Yüzeydeki birikmiş sular temizlenmeli; Çatlaklar, kopmuş parça yerleri ve geniş segregasyon yerleri gerekli derinlikte açılıp, iyice temizlenmelidir. Gerek görülürse çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce 2 cm derinliğe kadar kazınmalıdır. Uygulama yapılmadan önce yüzeyin nemli olmasına dikkat AVANTA JLARI edilmelidir. SU SIZINTISI OLAN VEYA KUVVETLİ SU BASINCINA MARUZ BETON PERDELER İÇİN SU YALITIMI: Yüzeyde su akıntısı gelen delikler varsa, bu delikler su basıncını azaltmak için,matkapla suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar derinleştirilir. Eğer sızıntı birden fazla yerde ise, duvarın alt kısımlarına doğru suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar büyüklükte birkaç delik açılır. Açılan bu deliklere 1ölçü su : 5 ölçü HYFIX PLUG (toz şoklama harcı) ile karıştırılarak elde edilen tıkama harcı ile ince bir plastik boru tesbit edilir ve delikler kapatılır. Suyun sadece takılan plastik borulardan gelmesine dikkat edilmelidir. Yüzeyin delikler dışında kalan kısımları, Yüzey Hazırlama ve Uygulamada belirtildiği gibi hazırlanır ve yalıtımları tamamlanır. Yüzeyin delikler hariç diğer kısımlarının yalıtımı bittikten sonra, hortum çıkarılır ve hortumun çıkarıldığı delik yukarıda belirtilen tıkama harcı ile tıkanır. Tıkama harcı sertleşene kadar yaklaşık 1-2 dakika eldivenli elle bastırılır. Su miktarı arttıkça donma süresi uzayacaktır. NOT: HYFIX PLUG çok çabuk priz aldığından, az miktarda hazırlanmalı, iyi karıştırmalı ve hızlı uygulanmalıdır. KARIŞTIRMA ORANI Hacim olarak 1 ölçek su : 5 ölçek HYFIX PLUG (ağırlıkça %18) ile karıştırılır. D EPOLAMA Kuru ve serin ortamda muhafaza edilmelidir.sıvı bileşen dondan korunmalıdır. Raf ömrü kapalı ambalajında 6 aydır. S A ĞLIK V E EMNİYET Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. NOT: Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır. Bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

19 FLEXIL KUR SIVA VE ŞAPLAR İÇİN SIVI KİMYASAL SU YALITIMI TA N I MI FLEXIL KUR çimento esaslı sıva ve şap yüzeylerde suya karşı direnci arttıran ekonomik ve pratik sıvı kimyasal yalıtım malzemesidir. Ayrıca diğer HYFIX ürünlerinin üzerine kür hızlandırıcı olarak kullanılır. AVA N TA J L A R I! Fırça veya püskürtme yöntemiyle uygulanır.! Yüzeyi tozumaya ve aşınmaya karşı direncini arttırır.! Ekonomiktir. Zamandan ve maliyetten kazandırır.! Zor noktalarda bile uygulaması çok kolaydır.! Yatay ve düşey yüzeylere uygulanabilir.! Toksik değildir.! Kullanıldığı yüzey ile bütünleşir, yrtılmaz ve kopmaz.! Uzun ömürlüdür. D İ K K AT E D İ L E C E K N O K TA L A R! Toz, yağ, boya kalıntıları, kür malzemeleri, kalıp yağları, silikon gibi su itici malzemeler vb., uygulama yapılacak zeminden tel fırça v.b. ile iyice temizlenmelidir.! Uygulama öncesinde yüzey suya doyurulmalıdır.! FLEXIL KUR hazır üründür. Ayrıca su eklenmemelidir. V E R İ M 2 Yüzeyin emiciliğine göre 0,3-0,6 kg/m uygulanır. 2 HYFIX ürünlerin üzerinde kür olarak 0,2-0,3 kg/m kullanılır. " y a p ı l a r ı y a ş a t ı r! " Çavuşbaşı Cad. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No: 7/2 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: (0216) pbx Fax: (0216)

20 HYFIX: Kimyasal Su Yalýtýmý TEMEL UYGULAMASI 1 2 m 3 m Grobeton üzerine demir döþendikten sonra, toplam alaný 2 ye 3 metre olmak üzere yaklaþýk m 2 gelecek þekilde iþaretleyin. 2 2 m 3 m HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX HYFIX Ýþaretlenen alanlarýn ortasýna 20 kg.lýk HYFIX torbalarýný yerleþtirin. 3 A 2 m 3 m HYFIX A B 1 torba HYFIX i kuru ve boþ kova içerisine boþaltýn Tüm kovayý iþaretlenen m iç eris inde eþ it olarak daðýtýn B Ýþçiler toz maskesi, eldiven ve gözlük giymelidir. Kimyasal bir ürün olduðundan, deri ve gözler HYFIX ve su ile kesinlikle temas etmemelidir. 1997, Interfiks Yapý Kimyasallarý. Tüm haklarý saklýdýr. Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz. Tel : Fax:

21 HYFIX: Kimyasal Su Yalýtýmý SOÐUK DERZ UYGULAMASI Demir döþenip kalýp kapanmadan önce, soðuk derzlerde þerbet olarak HYFIX 2 uygulanýr. ( 3kg /m ) 1997, Interfiks Yapý Kimyasallarý. Tüm haklarý saklýdýr. Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz. Tel : Fax:

22 HYFIX: Kimyasal Su Yalýtýmý PERDE DUVARLARI ÝÇÝN YÜZEY HAZIRLAMA 1 Segrege olan bölgeler önce su ile temizlenmeli ve boþta kalan parçacýklardan arýndýrýlmalýdýr. Daha sonra bu bölgeler rötresiz çimento harcý ile doldurulmalýdýr. ( Fixgrout Expan veya HYFIX Expan) 2 A Eðer tij deliklerinde plastik kullanýlmýþsa, bunlar matkap kullanýlarak tamamen çýkarýlmalýdýr. Eðer demir gergi kullanýlmýþsa, ilk önce darbeli matkap kullanarak çevresi yaklaþýk 5 cm kýrýlmalýdýr. Daha sonra bu demirler olabildiðince derinden kesilmelidir. B C Tij delikleri ve gergi demirleri tercihen basýnçlý su ile temizlenmeli ve daha sonra HYFIX EXPAN kullanýlarak bu delikler doldurulmalýdýr. 3 Eðer gerek görülür ise darbeli matkap kullanarak perde ve temel birleþim yerleri yaklaþýk 5 cm civarýnda kýrýlmalý ve HYFIX EXPAN kullanýlarak pah yapýlmalýdýr. 1997, Interfiks Yapý Kimyasallarý. Tüm haklarý saklýdýr. Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz. Tel : Fax:

23 HYFIX: Kimyasal Su Yalýtýmý TEMEL PERDE UYGULAMASI HYFIX 1 20 kg. HYFIX torbasýný boþ ve temiz kovaya boþaltýn. ~7.5-8 lt temiz suyu kovaya boþaltýn ve homojen bir karýþým elde edinceye kadar (3-5 dk.) düþük devirli karýþtýrýcý ile karýþtýrýn. HYFIX kalýp kaldýrýldýktan hemen sonra uygulanabilinir. 2 katta sürülür ve hatalarý minimize etmek için, ilk kat kýrmýzý renktedir. Uygulama yapýlmadan önce beton suya iyice doyurulmalýdýr. 2 Ýkinci kat (gri) ilk kat nemli iken uygulanýr. Eðer ilk kat kurumuþ ise, ikinci katý uygulamadan önce iyice nemlendirilmelidir. 3 Kürleme HYFIX Su Yalýtým Sisteminin önemli bir parçasýdýr. Kürleme hafif su serpme veya fýrça kullanýlarak yapýlabilir. En az 3 gün boyunca günde iki kez yapýlmalýdýr. 1997, Interfiks Yapý Kimyasallarý. Tüm haklarý saklýdýr. Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz. Tel : Fax:

24 beton dökülmesi kalıp beton v koruma betonu grobeton iki kat bitümlü membran BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE BOHÇALAMA Grobeton dökülmesi Çift kat bitümlü izolasyon Keçe serilmesi Koruma betonu - min.5cm Kalıp kurulması Demir döşenmesi keçe grobeton Serpme Hyfix 3 kg/m 2 kalıp beton v grobeton HYFİX İLE BOHÇALAMA DAHA KOLAYDIR Grobeton dökülmesi Kalıp kurulması Demir döşenmesi HYFIX serpme kullanım 3kg/m 2 (beton dökümünden önce) İnterfiks Yapı Kimyasalları Çavuşbaşı Cd. Yedekresi Sk. Liscon İş Merkezi No: 22/3 Kavacık - İstanbul Tel: (216) Fax:(216) İnternet: E-posta:

25 koruma katmanı BİTÜM MEMBRANLI İZOLASYON perde betonu iki kat bitümlü memran TEMEL kırılan koruma betonu v grobeton koruma betonu keçe grobeton Koruma katmanı yapılması, malzeme, işçilik ve zaman kaybı Koruma betonu kırılması işçiliği ve bitümlü membran ile bohçalama işçiliği Sürme Hyfix 2 kg/m 2 HYFİX'Lİ HYFIX'Lİ İZOLASYON perde betonu Hyfix Expan (Röztresiz tij deliği harcı) Hyfix 3 kg/m 2 (soğuk derz) Serpme veya şerbet halinde uygulama TEMEL Serpme Hyfix 3 kg/m 2 v Serpme Hyfix'in betona işlemesi grobeton Hyfix temel betonunun içine derinlemesine işler. Hyfix demir etrafını sararak korozyonu önler Betonu alttan geçirimsiz yapar Soğuk derzlerde uygulama kolaylığı sağlar Koruma betonu dökümünü, işçiliğini ortadan kaldırır Hyfix izolasyonu delinmez, yırtılmaz; bu nedenle koruma katmanına gerek olmadan dolgu yapılır. İnterfiks Yapı Kimyasalları Çavuşbaşı Cd. Yedekresi Sk. Liscon İş Merkezi No: 22/3 Kavacık - İstanbul Tel: (216) Fax:(216) İnternet: E-posta:

26 DİLATASYONLU YAPILARDA HYFIX AİLESİ İLE DETAY ÇÖZÜMLERİ Hyfix (Sürme) (gri) 1 kg/m 2 Hyfix (Sürme) (kırmızı) 1 kg/m 2 Hyfix Expan (Sürme) 1 kg/m 2 BA Döşeme İnterflex Derz Dolgusu Bitki Örtüsü Toprak Dolgu Kökler İçin Ayırıcı Tabaka D1 BA DÖŞEME Hyfix (Şerbet) 3kg/m 2 D2 TOPRAK Hyfix Expan Tij Delikleri Dolgusu PERDE Hyfix (Şerbet) 3kg/m 2 TEMEL Dilatasyon Derzi İnterflex Derz Dolgusu Hyfix (Serpme) (kırmızı) 3kg/m 2 Hyfix (Sürme-1.kat) (kırmızı) 1kg/m 2 Hyfix (Sürme-2.kat) (gri) 1kg/m 2 (temel yanı,temel üstü, perde yüzeyleri) Bitki Örtüsü Toprak Dolgu Ayırıcı Tabaka Hyfix gri 1kg/m 2 Hyfix kırmızı1kg/m2 Hyfix Expan 1 kg/m 2 BA Döşeme Toprak Dolgu Hyfix gri 1kg/m 2 Hyfix kırmızı1kg/m2 BA Perde veya Temel L Interflex Dolgu Epoksi Astar Fitil Toprak Altı Döşeme Detayı L L/2 L/2 D1 Interflex Dolgu Epoksi Astar Fitil D2 Perde ve Temel Detayı

27 DİLATASYONLU TEMELLERDE DİLATASYON TARAFINDA HYFIX UYGULAMASI Sürme Hyfix 2kg/m2 Serpme Hyfix 3kg/m2 Serpme Hyfix 3kg/m2 1.AŞAMA: Temel altı serpme yapıldıktan sonra, dilatasyon yönündeki dökülen betonun kalınlığı arttıkça(yaklaşık h:20cm) dilatasyona paralel cm eninde Hyfix serpilir. Serpme Hyfix 3kg/m2 2.AŞAMA: 1.aşamadaki işlem betonun dökümü sırasında her h:20 cm de bir tekrarlanır. 3.AŞAMA: Serpme Hyfix 3kg/m2 Dilatasyon için kullanılan dolgu malzemesi Sürme veya beton dökümünde serpme Hyfix 3kg/m2 Serpme Hyfix 3kg/m2 4.AŞAMA: Hyfix ile izolasyonu tamamlanmış dilatasyonlu temel

28 MÜTEMADİ TEMELLERDE HYFIX UYGULAMASI Toprak dolgu Hyfix 3kg/m2 Soğuk derz şerbet Hyfix 3kg/m2 Döşeme altı serpme DETAY 2 DETAY 1 Grobeton Hyfix 3kg/m2 Hyfix 2kg/m2 Temel altı serpme Temel yanları,temel üstleri ve perdeler sürme Hyfix 2kg/m2 Sürme Sistem Hyfix 3kg/m2 Serpme Sistem Naylon Tabaka Naylon Tabaka Hyfix 3kg/m2 Şerbet Sistem Hyfix 2kg/m2 Sürme Sistem TEMEL TEMEL Grobeton DETAY 1 DETAY 2 Grobeton Hyfix 3kg/m2 Serpme Sistem UYGULAMA # Temel altlarına 3kg/m2 Hyfix, beton dökümü sırasında, serpme sistemle uygulanır. # Temel yanları, temel üstleri, perde yanları ve perde-döşeme birleşim yerlerine 2kg/m2 Hyfix sürme sistemle uygulanır. # Temel ile perdelerin birleşim yerlerine (soğuk derzlere) 3kg/m2 Hyfix şerbet sistemle uygulanır. # Döşeme betonu altlarına, toprak üzerine konulan naylon bir tabakanın üzerine 3kg/m2 Hyfix, beton dökümü sırasında, serpme sistemle uygulanır

29 Başlık Kirişi FORE KAZIKLI SİSTEMLERDE HYFIX İLE SU İZOLASYONU (Sıva veya Shotcrete üzerine Hyfix ile çözüm) Fore Kazık Kaba sıva veya shotcrete uygulaması Hyfix 3 Kg/m2 sürme sistem B.A.Perde Fixcrete ile metal yüzeylerin kaplanması, üzerine Hyfix Expan ile koruma katmanı yapılması s.tenton ankraj plakası Soğuk derzde Hyfix 3kg/m2 şerbet sistemi Radye temel 80 cm Hyfix 3kg/m2 serpme sistem 10 cm grobeton 3 no mıcır filitre tabakası Tabii zemin Drenfleks Temel altında Hyfix, serpme sistem ile 3kg/m2 olacak şekilde serpilecektir. Perde betonu dökülmeden önce soğuk derzlere Hyfix, şerbet sistem 3kg/m2 uygulanacaktır Fore kazıklar üzerine serpme kaba sıva veya shotcrete uygulaması yapılacaktır. Ankraj Plakası üzerine korozyona karşı korumak amacı ile istenirse Fixcrete sürülebilir. Fixcrete sürülürse tam prizini almadan Hyfix Expan ile ankraj plakası ve başlığı kaplanacaktır. Tüm çimento bazlı yüzeyler Hyfix'in sürme sistemi ile 3kg/m2 olacak şekilde kaplanacaktır. Perde demiri döşenip kalıbı tek taraflı kurulduktan sonra beton dökülecektir.

30 Başlık Kirişi FORE KAZIKLI SİSTEMLERDE HYFIX İLE SU İZOLASYONU (Beton Katkısı Hyfix Admix ile çözüm) Fore Kazık Hyfix Admix Katkılı Perde Betonu (Çimento oranının %2-2,5 kg/m 3 ) Fixcrete ile metal yüzeylerin kaplanması, üzerine Hyfix Expan ile koruma katmanı yapılması s.tenton ankraj plakası Soğuk derzde Hyfix 3kg/m2 şerbet sistemi Radye temel 80 cm Hyfix 3kg/m2 serpme sistem 10 cm grobeton 3 no mıcır filitre tabakası Tabii zemin Drenfleks Hyfix temel dökümü sırasında 20cm de bir 3kg/m2 olacak şekilde serpilecektir. UYGULAMA Temel altında Hyfix, serpme sistem ile 3kg/m2 olacak şekilde serpilecektir. Perde betonu dökülmeden önce soğuk derzlere Hyfix, şerbet sistem 3kg/m2 uygulanacaktır Ankraj Plakası üzerine korozyona karşı korumak amacı ile istenirse Fixcrete sürülebilir. Fixcrete sürülürse tam prizini almadan Hyfix Expan ile ankraj plakası ve başlığı kaplanacaktır. Perde demiri döşenip, kalıp tek taraflı kurulduktan sonra,betondaki çimento oranının % 2-2,5 oranındaki Hyfix Admix, Transmixer'e katılacak ve en az 5 dakika karıştırıldıktan sonra kalıba dökülecektir.

31 KAZIK BAŞLARI GORDION AVM, ANKARA

32 KAZIK BAŞLARINA HYFIX UYGULAMASI GORDION AVM, ANKARA

33 KAZIK BAŞLARINDA HYFIX SÜRME UYGULAMASI

34 HYFIX TEMEL UYGULAMASINDAN ÖNCE HAZIRLIK VE TORBA DAĞILIMI AĞAOĞLU MY WORLD, ISTANBUL

35 TEMEL KURU SERPME UYGULAMASI REDEVKO AVM, ERZURUM

36 KURU-SERPME UYGULAMASI

37 SOĞUK DERZLERDE HYFIX ŞERBET UYGULAMASI

38 TİJ DELİKLERİNDEKİ PLASTİKLERİN ÇIKARILMASI TİJ DELİKLERİ SU İLE TEMİZLENDİKTEN SONRA HYFIX EXPAN İLE DOLDURULMASI

39 HYFIX ve HYFIX EXPAN UYGULANMIŞ PERDE. LÜTFEN TİJ DELİKLERİNDEKİ BEYAZ HYFIX EXPAN REAKSİYONLARINA DİKKAT EDİNİZ. AĞAOĞLU MY WORLD, ISTANBUL

40 PERDELERE İLK KAT HYFIX SÜRME HYFIX UYGULAMASINDAN ÖNCE BETONUN SUYA DOYURULMASI

41 2. KAT HYFIX SÜRME UYGULAMASI MISTANBUL EVLERİ, İSTANBUL

42 HYFIX SURME UYGULAMASI. Uygulama yapılabilmesi için su pompalar ile çekilmiştir.

43 GÖZLE GÖRÜLÜR HYFIX REAKSİYONLARI

44 KORUMA KATMANI OLMADAN TOPRAK DOLGU

45 HYFIX UYGULAMASINDAN SONRA KORUMA GEREKMEDEN TOPRAK İLE KAPATILMASI

46

47

48

49 CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII Agrement Tehnic / PRODUS PENTRU IMPERMEABILIZARE HYFIX WATERPROOFER PRODUCT HYFIX" PRODUIT POUR L'IMPERMEABILISATION HYFIX WASSERDICHTE PRODUKT HYFIX Cod 2.45 PRODUCĂTOR: INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS CAVUSBAŞI Ced.YEDEKREIS Sk.7/2 KAVACIK-BEYKOZ ISTAMBUL Tel.: Fax: TURCIA TITULAR: COMPANY ELIT CONSTRUCTING INGINERING TRADING SRL B-dul Mamaia nr.58, Bl.LD4A, Sc.C, Et.2, Ap.25 CONSTANŢA Tel./Fax: , Tel.RDS: Tel.: ROMÂNIA ELABORATOR AGREMENT TEHNIC Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Şos.Pantelimon 266, , Sector 2, Bucureşti, Tel: (401) ; Fax: (401) Membru în: UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii; E TA WFTAO EOTA, Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice (membru obs.); ENBRI, Reteaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii; WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice. Grupa specializata nr.3: Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 30 martie 2010 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate

50 Nr. crt. Performanţele calitative ale plăcilor profilate transparente STRACIEL PC Criterii de performanţă UM Performanţe calitative ref. det. Metoda de încercare 1. Densitatea aparentă în vrac Kg/m ± 5% 1200 BDS Proporţie de amestecare apă:pudră 3. Densitatea aparentă a mortarului întărit 4. Rezistenţa la încovoiere a mortarului întărit 5. Rezistenţa la compresiune a mortarului întărit 6. Coeficient de permeabilitate la apă lichidă, 7. Coeficient de absorbţie a apei capilare - 75:25 75:25 Kg/m ± 5% 1830 N/mm 2 >4 4,5 N/mm 2 >15 16,8 Kg/m 2 h 0,5 <0,1 0,0092 clasa III Kg/m 2 h 0,5 <0,01 0,003 Fişă tehnică produs SR EN :2002 SR EN :2002 SR EN :2002 SR EN :2001 BDS EN :2001 Tabelul nr.1 Executant Institutul de Cercetare Materiale de Construcţii Sofia INTERFIKS INCERC INCERC INCERC INCERC Institutul de Cercetare Materiale de Construcţii Sofia 8. Clasa de combustibilitate - - C Anexe Anexa nr.1 Extrase din Procesul verbal nr.317 al şedinţei de deliberare a Grupei Specializate nr.3 din INCERC Bucureşti din data de 10/07/2007 Grupa Specializată nr.3 Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori din cadrul INCERC Bucureşti, alcătuită din următorii specialişti: - ing.sergiu Melinte şef laborator şi preşedinte grupă specializată nr.3 - ing.iolanda Şerban raportor - arh.eugen Popescu - ing.silviana Constantin - arh.vincenţiu Toma întrunită la data de 10/07/2007, în urma analizării documentaţiei tehnice şi a rezultatelor încercărilor de laborator, referitoare la Produs pentru impermeabilizare HYFIX, fabricat de firma INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS din Turcia, a concluzionat următoarele: - produsul HYFIX este un amestec pe bază de ciment Portland şi filere minerale silicioase, sub formă de pudră de culoare gri; - HYFIX se utilizează la impermeabilizarea suprafeţelor de natură minerală, interioare şi exterioare, piscine, baraje, canale, etc.; AT / Pagina 8 din 9

51 - mecanismul de impermeabilizare constă în generarea unor formaţiuni cristaline insolubile, ce penetrează adânc în porii betonului şi-l etanşează permanent împotriva pătrunderii apei; - performanţele calitative ale produsului satisfac cerinţele impuse de domeniul de utilizare şi corespund exigenţelor prevăzute de normele tehnice europene şi româneşti aferente; - producătorul asigură constanţa calităţii produsului HYFIX. Având în vedere aceste concluzii, grupa specializată nr.3 din INCERC Bucureşti propune aprobarea de către CTPC a Agrementului Tehnic nr / , referitor la Produs pentru impermeabilizare HYFIX, cu valabilitate pe o perioadă de 3 ani, până la data de 31/07/2010. Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr / conţinând 64 pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic. Membrii grupei specializate: - ing.sergiu Melinte - arh.eugen Popescu - ing.silviana Constantin - arh.vincenţiu Toma - ing.mariana Melinte Raportorul grupei specializate nr.3 ing.iolanda Şerban AT / Pagina 9 din 9

52 THE PERMANENT TECHNICAL COUNCIL FOR CONSTRUCTIONS TECHNICAL AGREEMENT / PRODUS PENTRU IMPERMEABILIZARE "HYFIX" WATERPROOFER PRODUCT "HYFIX" PRODUIT POUR L'IMPERMEABILISATION "HYFIX" WASSERDICATE PRODUKT "HYFIX" Cod 2.45 PRODUCER : TITULAR: INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS CAVUSBAŞI CAD. YEDEKREIS SK. 7/2 KAVACIK-BEYKOZ ISTANBUL Tel. : Fax : TURCIA COMPANY ELIT CONSTRUCTING INGINERING TRADING SRL Bulevardul Mamaia Nr. 58 Bl. LD4A SC. C ET.2 AP. 25 CONSTANTA Tel/FAX : ,Tel (Rds) : Tel (Mobile): ROMÂNIA ELABORATOR OF TECHNICAL AGREEMENT : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Şos.Pantelimon 266, , Sector 2, Bucureşti, Tel: (401) ; Fax: (401) Membru în: UEATC, European Union for Techincal Agreement in Constructions E TA EOTA, European Organisation for Technical Agreement ( obs. Member ); ENBRI,European Network of Research Institutes in Constructions ; WFTAO WFTAO, World Organisation for Technical Agreement The specialized group number 3: "Fire protection, thermotechnics, accoustical, waterproofing protection, coverings" The present technical agreement is valid until 30 March 2010 only accompanied by the TECHNICAL NOTICE of the Permanent technical council for Constructions and does not serve as a quality certificate

53 Crt.nr The quality performances of the transparent and shaped plates STRACIEL PC Performance criteria UM Quality performance ref. det. Testing Method 1. Apparent density in bulk Kg/m ± 5% 1200 BDS Blending proportion water : powder Apparent density of the firm mortar - 75:25 75:25 Kg/m ± 5% Bending endurance of the firm mortar N/mm 2 >4 4, Compression endurance of the firm mortar Coefficient of liquid water permeability Coefficient of absorption of the capillary water N/mm 2 >15 16,8 Kg/m 2 h 0, 5 <0,1 Kg/m 2 h 0, 5 0,002 class III <0,01 0,003 Technical file of the product SR EN :2002 SR EN :2002 SR EN :2002 SR EN :2001 BDS EN :2001 Table nr.1 Executant's The Institute of research Materials of Constructio ns Sofia INTERFIKS INCERC INCERC INCERC INCERC The Institute of research Materials of Constructio ns Sofia 8. Combustibility class - - C

54 4.Annex Annex nr.1 Extracted from the record nr.317 of the deliberation meeting of the Specialized Group number 3 from INCERC- Bucharest, date of 10/07/2007 The Specialized Group nr.3 " Fire protection, thermotechnics, acoustics, hydrofuge protection and coverings" within INCERC - Bucharest, made out of the following specialists: Eng. Sergiu Melinte laboratory chief and president of the specialized group nr. 3 Eng. Iolanda Serban raporteur Arh. Eugen Popescu Eng. Silviana Constantin Arh. Vicentiu Toma Got-together on 10/07/2007 after analysing the technical documentation and the results of the laboratory tests, referring the waterproofing product "HYFIX", manufactured by INTERFIKS CONSTRUCTION CHEMICALS from Turkey, and concluded the following: -the HYFIX product is a mixture with a Portland cement base and siliceous mineral fiber, as a grey powder -HYFIX is used to waterproof the surfaces with a mineral nature, interiors and exteriors, pools, barrages, drains, etc.; - The waterproofing mechanism consists in generating some insoluble crystalline formations, that penetrate deep into the concrete pores and seals it off permanently against water penetration; - the quality performances of the product satisfy the requests imposed in the usage domain and correspond the exigency stipulated in the afferent technical, European and Romanian standards; - The producer assures the constancy of the quality of the HYFIX product/ Taking into consideration these conclusions, the specialized group number 3 within INCERC Bucharest proposes the approval by CTPC of the Technical Agreement number / , referring the product for waterproofing "HYFIX" with the validity for 3 years, until 31/07/

55 The technical file of the technical agreement number / containing pages is integral part of the present technical agreement, Members of the specialized group: - Eng. Sergiu Melinte - Eng. Mariana Melinte - Arh. Eugen Popescu - Eng. Silviana Constantin - Arh. Vicentiu Toma The report of the specialized group number 3 Eng. Iolanda Serban 12

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 1528 Sofya, İliya Beşkov Street.1 Tel : , Fax: CONSTRUCTION MATERIALS RESEARCH INSTITUTE CONSTRUCTION MATERIALS TEST LABORATORY Page 1 Total 2 pages TEST PROTOCOL No 485/ This laboratoryis accredited as compe tent by LA.BSA Certificate number : 47 Lİ Expirey date Name of product, type, brand, group,etc. WATERPROOFING MATERIAL FOR CONCRETE SURFACES, HYFIX 2.Name of applicant, date and number sampling of protocol INTERTEK ULUSLAR ARASI A.Ş. - TSPS SOFIA 3.Testing Procedures (name of standards laboratoryregulations): BDS , BDS EN , BDS EN , BDS EN1062-3, DS EN Date of samples taken by laboratory: accepted with application number NOS , dated 20/06/2006. Sample s are chosen by the applicant firm 5. Serial number, weight, number of pieces, import invoice number, production date of the sample : Number of samples tested : 10 KG 6. Date of the test : Between 26/06/ /07/2006 Chief of Authorized Laboratory Engineer M. Kostova (signature and tamp) s

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Bitümento BT2K 600 Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Kullanım Yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı

Detaylı

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak, BT2K 600 PLUS Polimer modifiye, Bitüm Kauçuk esaslı, iki bileşenli, su yalıtım malzemesi Kullanım yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı.

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Baumit MVR Uni Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Bileşimi Kalsiyum hidrat, beyaz çimento, kum, katkı maddeleri. Kullanım Alanları Yaygın

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION INSULEX SU B2X POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION MORTAR TANIMI Polimer bitüm esaslı, iki bileşenli, çok elastik, su bazlı, elyaf takviyeli,

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI 1 EKOKAT SP 201 YALITIMLI TERAS ŞAPI ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - SP 201 Yalıtımlı Teras Şapı, perlit esaslı, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, yanmaz, hafif teras şapıdır. KULLANIM

Detaylı

EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA

EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA 1 EKOKAT DS 201 YALITIMLI DEKORATİF ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - DS 201 Yalıtımlı Dekoratif Sıva, perlit esaslı son kat dış cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama Genel Bilgi : KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı asfalt ve beton yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir. Paket

Detaylı

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Detaylı

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır.

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır. TEKNOSER 100 Bayındırlık Poz No: 4.613/F04 gri Yüzey Sertleştirici Ürün Tanımı: Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan

Detaylı

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı:

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı: TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. Kullanım

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi TEKNOMER 400 ASTAR Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma

Detaylı

Çimento Esaslı Ürünler ile Su Yalıtımı

Çimento Esaslı Ürünler ile Su Yalıtımı Çimento Esaslı Ürünler ile Su Yalıtımı ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ Genel Özellikler En az bir bileşeni ÇĐMENTO içerir Uygulamadan önce SU ile karıştırılır Sürülerek uygulanır Kuruyana kadar

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı TEKNOREP 300 Bayındırlık Poz No: 04.613/3b Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, elyaf takviyeli, polimer katkılı,

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım malzemesidir.

Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım malzemesidir. TEKNOMER 100 Bayındırlık Poz No: 04.477/3 Kristalize Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA

EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA 1 EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - IS 101 Yalıtımlı İç Sıva, perlit esaslı iç cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI : Yalıtımın dış cepheden

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Tek bileşenli, özel polimerler ile modifiye edilmiş, yüksek elastikiyete sahip, su bazlı, geri dönüşümü yüksek, su yalıtım malzemesidir.

Tek bileşenli, özel polimerler ile modifiye edilmiş, yüksek elastikiyete sahip, su bazlı, geri dönüşümü yüksek, su yalıtım malzemesidir. TEKNOMER 400 W Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, özel polimerler ile modifiye edilmiş, yüksek elastikiyete sahip, su bazlı, geri dönüşümü

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI

ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Islak hacimler gibi akışkan ve basınçlı suyun olmadığı mekanlarda İZOTEX markalı Su Yalıtım

Detaylı

ARFEN İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Caddesi Gülce Sokak No:22 Hadımköy-Arnavutköy / İSTANBUL

ARFEN İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Caddesi Gülce Sokak No:22 Hadımköy-Arnavutköy / İSTANBUL www.arfen.com Üç Bileşenli Darbe Dayanımlı Epoksi Tamir Harcı Ürün Tanımı: Solvent içermeyen, 3 bileşenli, özel gradasyonlu agregalar ve yüksek dayanımlı epoksi reçinelerin birleşiminden oluşan tamir harcıdır.

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ SIVA UYGULAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. SIVA İMALATI... 3 1.1. Sıva harcının hazırlanması... 3 1.2. Sıva harcının tatbik edilmesi... 3 1.3. Sıvamada yardımcı makine ve aletler...

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W. www.absalci.com.tr

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W. www.absalci.com.tr SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W www.absalci.com.tr SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 SERAMİK YAPIŞTIRICISI ABS A120 SERAMİK

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI

EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI EKOKAT -DS 101- YALITIMLI DOLGU SIVASI 1 EKOKAT DS 101 YALITIMLI DOLGU ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - DS 101 Yalıtımlı Dolgu Sıvası, perlit esaslı dış cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI : Yapıların dış

Detaylı

MasterTile FLX 24 (Eski Adı Fleksmörtel )

MasterTile FLX 24 (Eski Adı Fleksmörtel ) TANIMI MasterTile FLX 24, çimento esaslı, polimer takviyeli, seramik, porselen, granit, mermer, doğaltaş, cam mozaik ve pres tuğlaların yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabilite ve performansa sahip

Detaylı

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar:

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Teknik Data MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Tanım: İki bileşenli, MMA (Metilmetakrilat)esaslı, mekanik ve kimyasal etkilere, atmosfer

Detaylı

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması SİSTEM ÇÖZÜMLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ İÇİNDEKİLER Sistem Kodu 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 00 00 00-A 00 00 Sistem Açılımı Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme

Detaylı

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Toprak altında kalan betonarme perde yüzeylerin dıştan İZOTEX markalı Su Yalıtım Membranı ile yüzeye yapıştırılması suretiyle su yalıtımının yapılması

Detaylı

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ. Polimer modifiyeli Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemesi (Tek bileşenli)

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ. Polimer modifiyeli Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemesi (Tek bileşenli) YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ ARDEX BU-T Yüksek uygulama güvenliği Dikey yüzeylerde akmayacak şekilde tiksotropik Esnek ve çatlak köprüleme özellikli Yüksek ısı direnci Soğuk havalarda da yüksek esneklik ve elastikiyet

Detaylı

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç.

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Baumit Vorspritzer Ön Serpme Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Bileşimi Çimento, sıva kumu, katkı maddeleri Özellikler Uygulandığı yüzeyin tutucu

Detaylı

MasterSeal P 625. Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kuru, Nemli ve Islak Yüzey Astarı TANIMI

MasterSeal P 625. Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kuru, Nemli ve Islak Yüzey Astarı TANIMI TANIMI MasterSeal P 625, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, kuru, nemli, ıslak beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde de kullanılabilen astar malzemesidir. TS EN 13813 ve TS EN 1504-2,

Detaylı

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Yarı Elastik Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Yarı Elastik Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade PCSE 250 Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Kendinden Yayılan, Yarı Elastik Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi Tanımı Tardigrade PCSE 250, poliüretan esaslı,

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ERIR 980 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Enjeksiyon Malzemesi Tanımı Tardigrade ERIR 980, epoksi esaslı, iki

Detaylı

Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten...

Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten... Isı, ses ve su yalıtımında devrim yaratan çözüm! Seranit ten... Su geçirmez Isı geçirmez Ses geçirmez Yanmaz İNDEKS SERAMONT 4 SERAMONT BİNA MANTOLAMA ISI-SES-SU YALITIM HARCI 6 SERAMONT U-BİNA MANTOLAMA

Detaylı

ParexGroup A.Ş. Saygılarımızla, Tatlısu mah.şenol Güneş bulvarı Mira Tower no:2 Daire:30 Ümraniye / Istanbul / Turkey. Phone : +90 216 365 55 88

ParexGroup A.Ş. Saygılarımızla, Tatlısu mah.şenol Güneş bulvarı Mira Tower no:2 Daire:30 Ümraniye / Istanbul / Turkey. Phone : +90 216 365 55 88 Parex Group International ın 27 ülkedeki 60 a yakın Fabrikalarında üretimleri yapılarak Projeniz için onayınıza sunulan, kalıp yağları, yapısal ve standart tamir harçları, ankraj, teras ve ıslak hacim

Detaylı

UYGULAMA ŞARTNAMESİ. POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1)

UYGULAMA ŞARTNAMESİ. POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1) UYGULAMA ŞARTNAMESİ POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1) Genel: BETOCRETE C-Serisi katkılar (BETOCRETE C-16/C-17 ve C-21) kullanıma

Detaylı

MasterFlow 960 TIX. Düşük Sıcaklıklarda Bile Kullanılabilen, Yapısal Sabitlemeler İçin Geliştirilmiş, Çok Hızlı Priz Alan, Çimento Esaslı Ankraj Harcı

MasterFlow 960 TIX. Düşük Sıcaklıklarda Bile Kullanılabilen, Yapısal Sabitlemeler İçin Geliştirilmiş, Çok Hızlı Priz Alan, Çimento Esaslı Ankraj Harcı TANIMI MasterFlow 960 TIX, çimento esaslı, tek bileşenli, macun kıvamlı, ağır yüklere maruz kalan donatıların sabitlenmesi için kullanılan, hazırlanışı ve uygulaması kolay, ankraj ve montaj malzemesidir.

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası Sayfa: 1 / 6 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ECSP 260 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Zemin ve Duvar Boyası Tanımı Tardigrade ECSP 260, epoksi esaslı, iki

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF Çatılarda Tam Koruma CONIROOF En Tepeden Başlayın Bir binanın en önemli bölümlerinden biri çatısıdır. Yetersiz çatılar, yapının yalnızca işlevselliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bakım zorunluluğuyla

Detaylı

Bitümlü Örtüler BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ. Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm.

Bitümlü Örtüler BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ. Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm. Bitümlü Örtüler ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm Bitüm Taşıyıcı 1 BĐTÜM NEDĐR? Doğada tabii olarak bitüm kayaları

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

Saten Perdah Alçısı SATENTEK

Saten Perdah Alçısı SATENTEK Saten Perdah Alçısı SATENTEK Genel Tanım Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Ana Özellikler Her türlü duvar ve COREX yüzeyinin boyaya hazır hale getirilmesinde kullanılır.

Detaylı

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı:

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı: TEKNODEKO STANDART Bayındırlık Poz No: 04.476/d Dekoratif Sıva Ürün Tanımı: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit NanoporColor. (NanoporFarbe) Boya

Teknik Bilgi Föyü. Baumit NanoporColor. (NanoporFarbe) Boya Baumit NanoporColor (NanoporFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cepheler için, kullanıma hazır, silikat esaslı bir mineral boyadır. Özel olarak bu amaçla geliştirilmiş mikro yapıdaki yüzeyinin yanı sıra özel, nano

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY Bayındırlık Poz No: 04.013/1 Seramik Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttırılmış, kullanıma hazır, seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.ts EN 12004 e uygun

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F lfa hibrit polimer esasli tek komponentli içme suyu depolari için su yalıtım malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda,

Detaylı

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA Yapı kimyasalları sektöründe 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına hizmet veren firmamız, 2011 yılından itibaren hedefini

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Akıcı Dolgu Harcı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Akıcı Dolgu Harcı Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade ERGF 910 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Akıcı Dolgu Harcı Tanımı Tardigrade ERGF 910, epoksi esaslı, iki bileşenli,

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 07-08 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI YAPI MALZEMELERİ

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 73 Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri TamirArt 5-30 Mastar 10 Kalekim Astar Kalekim Dolgulu Astar İzoLine Astar 74 Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 4001 TamirArt

Detaylı

MEKADMIX BETON KATKI MALZEMESİ UYGULAMA VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEKADMIX BETON KATKI MALZEMESİ UYGULAMA VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MEKADMIX BETON KATKI MALZEMESİ UYGULAMA VE TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON KATKISI Mek Admix in aktif kimyasalları, beton içerisindeki çatlak ve kapiler boşluklara moleküler düzeyde osmosis/brownian hareketi veya

Detaylı

YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ ABS T05 ABS T30 ABS SA12 ABS BBA. www.absalci.com.tr

YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ ABS T05 ABS T30 ABS SA12 ABS BBA. www.absalci.com.tr YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ ABS T05 ABS T30 ABS SA12 ABS BBA www.absalci.com.tr YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ ABS T05 TAMİR HARCI İNCE ABS T30 TAMİR HARCI KALIN ABS SA12 ASTAR ABS BRÜT BETON ASTARI ABS T05 TAMİR

Detaylı

Çift komponentli, solventsiz, sürekli elastik yapısını koruyan, hibrit reçinelerden oluşan su izolasyon malzemesidir.

Çift komponentli, solventsiz, sürekli elastik yapısını koruyan, hibrit reçinelerden oluşan su izolasyon malzemesidir. TEKNOMER 600 2K Bayındırlık Poz No: Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Çift komponentli, solventsiz, sürekli elastik yapısını koruyan, hibrit reçinelerden oluşan su izolasyon malzemesidir. Kullanım Alanları:

Detaylı

DİLATASYON SU YALITIMI

DİLATASYON SU YALITIMI DİLATASYON SU YALITIMI 1. Genel Farklı yapısal hareketlerin karşılanabilmesi için yapılar arasında bırakılan dilatasyon derzlerinin su yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Yapılarda meydana gelen kaçakların

Detaylı

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır.

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Baumit MPI 25 Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, perlit, katkı maddeleri. Özellikler

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama Baumit GranoporTop (GranoporPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, yapay reçine bazlı ince kat kaplama (son kat kaplama). Dış ve iç cepheler için, tane veya çizgi sıva dokularına sahip bir

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

Teknoser Baskı Betonu uygulamadan önce zeminin hazır hale gelmesi çok önemlidir. Aksi taktirde betonda çatlamalar oluşacaktır.

Teknoser Baskı Betonu uygulamadan önce zeminin hazır hale gelmesi çok önemlidir. Aksi taktirde betonda çatlamalar oluşacaktır. TEKNOSER BASKI Baskı Beton Ürün Tanımı: Kuvars agrega ve diğer katkı maddelerinden oluşan, aşınmaya ve tozumaya dayanıklı, taze beton üzerine monolitik olarak kullanılan, kullanıma hazır, gri renkli baskı

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

Baumit DuoContact. Yapıştırma ve Sıva Harcı

Baumit DuoContact. Yapıştırma ve Sıva Harcı Baumit DuoContact Yapıştırma ve Sıva Harcı Ürün Baumit EPS Isı Yalıtım Sistemleri, taşyünü ve XPS ürünleri için uygun, mineral esaslı toz formda hazır yapıştırma ve sıva harcıdır. Bileşimi Çimento, organik

Detaylı

MasterSeal M 861 (Eski Adı Conipur M 860 Thix)

MasterSeal M 861 (Eski Adı Conipur M 860 Thix) Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Tiksotropik Su İzolasyon Membranı Tanımı MasterSeal M 861, poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, çatlak örtme (crack bridging) özelliğine sahip, tiksotropik,

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 91 Yapıştırıcılar Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SeraCare Çimento Sökücü SeraCare Leke Çıkartıcı SeraCare Yüzey Koruyucu 92 Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım

Detaylı

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015 Aquapanel ve Sistem Aksesuarları Aquapanel 10/2015 Aquapanel Matkap Uçlu Vida Aquapanel İç ve Dış Cephe Plakalarının 0,8-2,00 mm arası sac kalınlığında metal konstrüksiyonlara tespit edilmesinde kullanılan

Detaylı

Baumit Sıva Ürünleri. Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler. İleriye yönelik fikirler. 1

Baumit Sıva Ürünleri. Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler. İleriye yönelik fikirler. 1 Baumit Sıva Ürünleri Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler İleriye yönelik fikirler. 1 Mükemmel İÇ YÜZEYLER İÇİN MAKİNE SIVALARI Baumit MPI 25 Çimento esaslı ince dokulu makine sıvasıdır. Islak hacimler

Detaylı

MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN CE

MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN CE MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN 12004 CE ÜRÜN TANIMI Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır KULLANIM ALANLARI

Detaylı

Tardigrade EPST 100, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz, astar ve emprenye malzemesidir.

Tardigrade EPST 100, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz, astar ve emprenye malzemesidir. Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade EPST 100 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz Astar Tanımı Tardigrade EPST 100, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz, astar ve emprenye

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

Bütün taleplerinizi karşılayan mükemmel ürünler: Zemin çalışmalarınız için ARDEX. www.ardex.com.tr

Bütün taleplerinizi karşılayan mükemmel ürünler: Zemin çalışmalarınız için ARDEX. www.ardex.com.tr Bütün taleplerinizi karşılayan mükemmel ürünler: Zemin çalışmalarınız için ARDEX. www.ardex.com.tr Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapı malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir.

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Tardigrade EPWB 180, epoksi esaslı, iki bileşenli, su bazlı, düşük viskoziteli astar ve emprenye malzemesidir.

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Tardigrade EPWB 180, epoksi esaslı, iki bileşenli, su bazlı, düşük viskoziteli astar ve emprenye malzemesidir. Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 Tardigrade EPWB 180 Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Su Bazlı Astar Tanımı Tardigrade EPWB 180, epoksi esaslı, iki bileşenli, su bazlı,

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

Baumit MPA 35 L. Perlitli Makine Sıvası

Baumit MPA 35 L. Perlitli Makine Sıvası Baumit MPA 35 L Perlitli Makine Sıvası Ürün Đç ve dış cephelerde kullanılabilen, makine ile ve elle uygulanabilen, fabrikada karıştırılmış hazır kuru çimento bağlayıcılı bir sıvadır. Özellikle gazbeton

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga )

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga ) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayanıklı Derz Dolgusu ve Seramik Yapıştırıcısı Tanımı MasterTile 700, epoksi reaksiyon reçine esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik,

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı