yon çağdaş düzeye çıkarılmasu bir çalışmayı dikkate alarak layabiliriz. 1975'te Amme H z meti Komisyonunca şoför ta (Devamı sayfa 6'da)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yon çağdaş düzeye çıkarılmasu bir çalışmayı dikkate alarak layabiliriz. 1975'te Amme H z meti Komisyonunca şoför ta (Devamı sayfa 6'da)"

Transkript

1 nmu /aaimg 5 > MOSffim&BM II».,.,«> n./ıfifee.'oı./j/^abot mı ı.ti il İ M İ r ı p " ı n r sı^ır başyazı Güvenlik Kuvvetlerinin Güçlenmesi Hakanlar Kurulu, KTFD Güvenlik Kuvvetlerinin fjüı lendirllmenlııl sağla> acak ol nakları yaratmak amacıyl bir yasa tasarısı hazırlayara Meclta'e sunmuştur. KTFD'nln 6. Kurulu? y:' na İsabet ettirilen bu girişir yürekten kutladığımızı ve d< teklediğimizi belirtmek Lster? Rum Saldırılarının başlı Kıbrıs Türk Federe Devleti nin 13 Şubat ta 6. kuruluş yıldönümü parlak törenlerle kutlan dığı Aralık, 1963'ten Itlbarcı niştir. Lefkoşa'da Atatürk antı önünde yapılan türenden sonra Lcfkoşa şehitliği de ziya Anavatanımız, toplumumuzu! etcdilmiştir. Öğleden sonra ise Meclis ezel bir birleşim yapmıştır. Başkan Rauf DenU can ve mal Rİivenliği ile»ere aş, KTFD'nln kuruluş yıldönümü münasebetiyle Anavatan Devlet Başkanı Orgeneral Ke ve namusunu korumak Içiı ıan Evren ve Başbakan Bülcnd Ulusu'ya Kıbrıs Tiirk toplumunun Anavatan'a bağlılığını bil oluşturduğu Mücahit teşkilât tiren mesajlar gönderdi. Resmimiz törenlerden bir görüntüyü yansıtmaktadır. nı, her yönden güçlendirmiştir, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı İçin 15 Temmuz, 1974'te yapılan darbe hareketi sonunda yi TEL ne Anavatanımız imdadımıza yetişmiştir. Aralık, 1963'tetı önce Anavatanımızın bize yar dımcı olmak için her gayrı tl göstermiştir. Bu münasebet Gidiyor le Anavatan'a bir kere dalı: minnet ve şükranlarımızı lfadı etmek İsteriz. Tiirk-Sen't bağlı Tel-Sen günlerce çalışma yapmış, Te anomaliyi giderici mahiyette Sendikası yönetim kurulu Pazartesi günü düzenlediği basın rolarını incelemiş, her husu- personel menfaatleri açısın- lekomunikasyon Dairesi kad olan bu kadro çalışması, hem Mücahit teşkilatımızdan sonra oluşturulan Güvenlik Kııv toplantısında, Telekomünikasyon hizmetlerinde Pazartesi gü- Türk Federe Devletinin dahi- yon çağdaş düzeye çıkarılmasu değerlendirmiş' ve Kıbrıs dan ve hem de Telekomünikas vetlerimizi, biraz da kend İmkânlarımızla güçlendirmenin nünden itibaren grev uygulaya li ve Uluslararası haberleşme sı açısından çok önem taşıma cağını açıklamıştır. Yönet m sini sağlayarak, gerçek perso sına rağmen, hiçbir merci tara vatandaşlık borcumuz olduğu Kuruiu'nun basın toplantısında nel ihtiyacını, ortaya ç:karm;ş fından kaale alınmamış, 1974 nu elbette unutmayız. Her nc grevle ilgili sunduğu gerekçe tır. 1975'de oluşturulan ve anomali kadrolarla dolu olan kadar güvenlik kuvvetlerimiz, şöyledir: Teknik Kurulca değerlendi gençlerimizin mukavemetçi gücüyle toplumumuzun bekçili- "Yıllardır biriken sorunlarımızın hallediimemesi nedeni rolar Bakanlığımız vasıtasıyle yeniden düzenlenmiştir. Ano- rilen ve ortaya çıkarılan kad- bir çalışmayı dikkate alarak ile hiçbir zaman arzulamadığımız- eylemi, grev uygulama- edilmiştir. layabiliriz. 1975'te Amme H z Bakanlar Kuruluna havale mali kadroyu şu şekilde açık ğini yapıyorsa da mesele insan gücüyle bitmez. Düzenli bir sını, 23 Şubat 1981 günü uygu Ne varki uzun zaman çalışma gerektiren ve her türlü meti Komisyonunca şoför ta ordunun tüm ihtiyaçları zama lama zorunda kaldığımızı, kıy nında karşılanmalıdır. Bir silahlanma yarışına gerek gör metli basın mensuplarına duyu rııruz. Kamu görevlileri yasası ııy müyoruz. Ancak Rum Yöne. gulamasından hemen sonra, tlml'nin kendi silâhlı kuvvet Bakanlıkların ve dairelerin ku Yeni iskele Belediyesi ile lerini en yeni ve modern araç ruluş, görev ve çalışma esasla rı yasası çıkarılacağı, kadroların düzenleneceği, 1974 Mutlu ara anlaşma yapıldı ve gereçlerle takviye ettiğini gözden uzak tutamayız. Barış Harekâtından sonra ya- Anavatanımızın Silâhlı Kuv vetlerimize yardımlarının devam edeceğinden hiç kuşku muz yoktur. Ancak Anavatanın da nasıl siyasal, ve sosyal sıkıntı? «ı karşıya bulunduğa çülerl İçinde düşün dayız.. ^ ^ Toplumumuz, yardımseverdir. 27 Mayıs, 1960 İhtilâlin de yaptığı yardımlar, bu yardımseverliğinin bir iirncğ d'.r. Şimdi kendi Silâhlı kuvvetleri mlze ayni yardımseverlik duygulorıyle fakat vazgeçilmez bir hizmet anlayışı İçinde manen olduğu kadar maddeten yar. dım etmemiz gerektiği koşul, lar içinde yaşamaktayız. Güvenlik Kuvvetlerimize yardımda ber vatandaşın fedakârlık yarışına gireceğine inanır, bu başlangıca başarılar dileriz. İSÇİ POSTASI m t,.,.,. pılan kadro düzenlemelerini gözden geçirileceği. Bakanlık ve dairelere en iyi bir şekilde işlerlik kazandırılarak, uzun za mandan bert işletilmeyen terfi mekanizmasının işletileceği hepimizin malûmudur. Sendikamız, kadrolarla ilgili hususları titizlikle, hassa siyetle takip etmiş ve Kamu Görevlileri Yasasının 131'nci maddesine göre ve bu konuda Bakanlar Kurulunun tayin etmiş olduğu kişilerle oluşturulan Teknik Kurul Üyeleri ile, -T' -r ' --.»7:;^ Yeni İskele Belediyesi ile Türk-Sen'e bağlı Bet-Sen ara sında yürürlükte bulunan toplu sözleşmenin öngördüğü üze re ikinci yılın başından itibaren iicret dahil bazı hakların değiş tirilmesi hususunda taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır. 1 Mart, 1981 tarihinde yu rürlüğe girecek ara anlaşması Cumartesi mesasinin kalkmasını ve haftalık çalışma süresi nin Pazartesi ile Cuma günle Süt Endüstrisi Kurumunda görüşmeler çıkmazda Süt Endüstrisi Kurumu ile Türk-Sen'e bağlı Gıda-Sen arasında bir süre önce başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girdiği öğrenilmiştir. Görüşmelerin çıkmaza gir mesi, Kurumun, Bakanlar Kuruiu'nun bir kararını gerekçe göstererek maaşlara herhangi bir artış yapmayacağını açık. laması üzerine olmuştur. Ba kanlar Kuruiu'nun sözü edilen kararının 1981 yılında yapılacak toplu sözleşmelerde memur maaşlarına zam yapılmamasını öngördüğünü Ku rnm Yönetim kurulu Sendikaya bildirmiştir. SOSYAL KONUT SAHİPLERİ BELİRLENDİ Tttrk-Sen/ Iş-Koop Sosyal Konut Projesi İle yapımı gerçekleştirilecek olan 182 Konutun hak sahipleri belirlenmiş ve müracaatçılara sıra numaraları İle arazi üzerindeki Konut yerle rl bildirilmiştir. Yukarıdaki resim bu çalışmalardan bir anı yansıtmaktadır. ri arasında günde 8 saattan ol mak üzere haftalık 40 saat ol masını öngörmektedir. İşçilerin saatlik asli ücretleri ise şöyle belirlenmiştir. Temizlik işçisi saati 55 TL. Tenzifat Arabası İşçileri saatlik 57 TL. (Bu ücretlere gerekli hayat pahalılığı tahsisatı eklenecektir) 28 Hazlran'da yapılacak Milletvekilliği seçimlerine par tiler.n haztiık çalışmaları ve faal yet'eri yoğun bir şekilde sürerken, İŞÇİ POSTASI gen ş b'r araştırmaya başlamış vs Gazi Mağusa'dan tesbit ettiği aday adaylarını peçen sayısında yayınlamıştı. Bekle nenden de fazla bir ilgi çeken vs aday adaylığı konusunu güncelleştiren haberimizin % 90 oranında doğru tahminlere dayandığı hemen hemen her kesim tarafından teslim edilmiş tir. LEFKOŞA BÖLGESİ İŞÇİ POSTASI'nın Lefko şa bölgesinde yaptığı geniş a- raştırma sonucunda tespit etti ği aday adaylarının isimlerini, koydukları veya koymağı düşündükleri partiler isimleri ile birlikte yayınlıyoruz, ünem le belirtmeliyiz ki, Lefkoşa kazasından belirlediğimiz ve yayınladığımız. Aday adaylarına adaylıkları konusunda her KTFD Yeni bir Ekonomik modele mi kavuşacak? Güvenilir kaynaklardan el de edilen bilgiye göre KTFD. nde yeni bir Ekonomik model oluşturulması ve uygulanması için başlatılan çalışmalar Lefkoşa ve Ankara'da sürdürülmektedir. Gizli olarak sürdürür len çalışmaların Nisan veya Mayıs ayları içinde tamamlanması ve açıklanması beklenmek tedir. Yeni ekonomik modeller uygulaması ile birlikte KTFD' ndeki faiz oranlarının da artı rılacağı fakat bu artışın Türkiye'de uygulanan düzeyde ol mayacağı öğrenilmiştir. Bilindiği gibi bir süre ön ce KTFD Başbakanı Çağatay'ın Ankara'ya yaptığı ziyarette bir istikrar programı Sosyal Sigorta menfaatlarının ödenmesi üzerinde anlaşmaya varıldı! Devam etmekte olan toplı>mlar-arası görüşmelerde, Türklerin, Sosyal Sigortadan alacaklı oldukları menfaatlar ile Rum yönetimi ve diğer işve renlerden alacaklı oldukları diğer çeşitli menfaatların (ihtiyat sandığı v.b.) ödenmesi hu susunda anlaşmaya varıldığı fa kat uygulamanın "teknik nedenlerle" geciktiği açıklanmıştır. Geçen Çarşamba günü Lcd ra Palas Otelinde Türk ve Rum temsilciler arasında yapılan gö riişmeden sonra "sınırlı ilerleme" kaydedildiği açıklanmıştır. B.M. Genel Sekreteri özel Tem silcisi Huğa Gobbi; basın men suplarının "sınırlı ilerleme" ile ilgili açıklamaya açıklık ge tirmesi için sorulan bir soruya şu karşılığı vermiştir : "Sosyal Sigorta uygulamalarının ödenmesi için anlaşma olmuştur. Diğer kiiçük alanlarda da anlaşma olmuştur ve şim di halen Birleşmiş Milletler, bunların uygulanmastnda ihmalkâr davranmamaktadır." Geçen haftaki toplumlar- arası görüşmelerde özellikle Rum Yönetiminin toplumumuza karşı uyguladığı ekono mik ambargonun kaldırılması nın da tartışıldığı açıklanmış ancak bu konuda herhangi b r ilerleme olup olmadığı bildirilmemiştir. Toplumlar-arası görüşmelerin bugün yapılacak bir toplantı ile devam edeceği ve Kıb rıs «orununun Anayasal yönü ile ilgili tarafların önerilerinin tartışılacağı açıklanmıştır. Rum Yönetiminin Türklerin alacaklı oldukları Sosyal S'gorta menfaatlarını ödemek için geçmişte yapılan bazı girişimlerin özellikle menfaatların ödenmesinde uygulanacak yöntem üzerinde görüş ayrılık ları nedeniyle sonuca ulaşmadı ğı belirtmektedir. Öte yandan İngiliz üslerinde çalışan ve Sosyal Sigprta lanı primleri kesilen Türklere menfaatlarının ödenmesi husu sunda As-Sen'in bir süre önce yaptığı mevzii girişim olumlu sonuç vermiş ve Üslerden e- mekliya ayrılmış bulunan ve formaliteleri tamamlanmış Türklere Rum Yönetimi Sosyal Sigortalar Dairesi menfaat ödemeğe başlamıştır. DEVLET İŞÇtLERt TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR KTFD işçilerini kapsayacak ve 1 Mart, 1981 tarihinde yürürlüğe girecek yeni toplu söz leşmenin müzakeresine Karma İşçi Komitesi'nin hergün yapmakta olduğu toplantılarla devam edilmektedir. MMMK hangi bir soru sorulmamış ve ya kendilerinden teyid istenme miştir. Lefkoşa kazasının çıkaracağı 19 milletvekilliği için ilk tespitlere göre 140 civarında aday adayı olduğu anlaşıl maktadır. KÜÇÜK PARTİLER DURGUN İŞÇI POSTASI'nın yapmakta olduğu araştırmalar halen Meclis'te temsil edilmeyen Tiirk Birlik Partisi, Islah ve Refah Partisi ve Milli He def Partisi'nin Lefkoşa kaza sında belirgin bir faaliyetle ri almadığı ortaya çıkarmış tır. Bu nedenle de çok az 18/2/1981 ÇARŞAMBA YIL i 1 S A Y 1 : 38 Fİ ATİ : 10 TL. KIBRIS A TÜRK ÎŞd SENDİKALARI FEDERASYONU YAYIM OBSANI arasında ı 140 sayıda belirlediğimiz aday a- daylarınm isimlerini bu sayı mızda yayınlamadık. ÖNCÜ GAZETESİ ÇIKIYOR İŞÇİ POSTASI ekiplerinin aday adaylarını belirlemek için yaptığı araştırmalar sonunda Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin sözcüsü durumun da ÖNCÜ isimli günlük bir gazetenin çıkacağını öğrenmiş lerdir. Gazete, Toplumcu Kur tuluş Partisi'nin bazı mensup larınca oluşturulan öncü vâyın Ltd.'in malı olacakt BAĞIMSIZ GRU: Lefkoşa bölğesinı : ğımsız adaylardan İP bir grubun kurulm: çalışmalar yapfldığı E E. miştir Bu çalışmaların liiğünü eski Milletvekili Kemal Deniz yapm; Sonunda grubun "kur (Devamı sayfa f< Devlet işçileri Mücahitti; süreleri için tercihlerini yapabilecekler Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Devlet işçilerine dün yayınladığı bir genelge ile Devlet işçilerinin Mücahitlikte geçen sürelerinin toplu sözleşme içerisinde nasıl işlem göreceğine ilişkin Bakanlar Kurulu'na duyurmuş ve Devlet İşçilerin- YAP SEN İLE EFİK ARASINDA TOPLU IŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI Türk-Sen'e bağlı Yap-Scn ile Efik Ltd. Şirketi arasında daha önce yapılan ve 1 Ocak 1981 tarihinde sona eren toplu sözleşmenin yerini alacak yeni toplu iş sözleşmesi 17 Şubat, 1981 tarihinde imzalanarak yü rürlüğe girmiştir. Yeni toplu sözleşme 1 O- cak 1981 tarihinden geçerli olacak ve tarihine _yorum Bagımsıılor Toplantısı den tercihlerini Şubat ayı sonuna kadar yapmalarını istemiştir. Ekonomi ve Maliye Ba kanlığı'nın 72 sayılı Genelge metni şöyledir: "16/80 sayılı Mücahit Tazmin Yasası'nın 19. maddesi uyarınca mücahitlik hizmetle- kadar 1,5 yıl süreyle yürürlük te kalacaktır. Ancak ücretlerle ilgili top lu sözleşme maddesi tarihinde günün şartlarına göre yeniden ayarlanacaktır. Toplu sözleşme ile ücretler aşağıdaki şekilde olacaktır: (a) Çırak Saatlik Asgari Ücret (b) Düz kadın işçi TL. (c) Düz erkek işçi TL. (d) Araç Sürücüsü, Makinist, Sanatkâr TL. Neıati TAŞKIN Sayıları 96'yı bulan "bağlantısız" ülkelerin dış işleri bakanları geçen halta Hindistan' ın başkenti Yeni Delhi'de topl-ndı. NATO ve Varşova paktına bağlı olmayan "bağlantısız" ülkelerin ger-ekte çogıınlıı ğunun "bağlantısızlıkla" ilgisi bulunmadığını, Yeni Delhi toplantısıyle İlgili gelişmeler yakından izlendiği takdirde anlaşılacaktır. Varşova paktının anası Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgâl etmiştir. Afganistan bağlantısız bir ülke. Afgan kukla Hükü. metinin ülkede kal Hediği. Sovyetlere "Bağlan tısız)ar" "çık*pbr^ 'itiş. Hangisi geçerli ve etkin? rinden yararlanma«ki sahip olan Devlet İStifR?" Mücahit Tazmin Yas; t \ Toplu Sözleşmeden yaraı la ma arasında tercih yapabilc leri belirtilmektedir. KTF Devleti ile K im,tı (Devamı ayf.ı t' (e) Yakıcı i 1?,4~ ' (f) Ekip başı T Ayrıca, İşçilere günde " yol kirası, doğum yardımı fin yardımı, evlennv».ypd gibi Sosyal menfaati da, işyerinde giyilme i tfîi. elbise ve ayakkat verile*. İhtiyat sanflığtr.yatı lar ise, işçi katkısı! ren katkısı %8.5 okr.ıi. r lanmıştır. İlgili toplu iş gsjğbşer! den, Efik'te çalışşan 26 rarlanacaktır. Hj, Vietnam, 1 û bir ülke Kamboçya'yı işgal etek-. jjantısız" ülkeler Vietnam'a Kamboçtauju^ çıkması için çağrıda bulundu. Çıkmazsa müeyyide nedir? Rum yönetimi Kıbrıs'ta bulunan İngiliz Üslerinden kira sağlamak İçin çırpınıp dıı. ruyor. Ama ayni Rum Yönetimi, "bağlantısızlar" toplantısında "üslerden arınmışlık" [ 1 kesinin meddahlığını yapıyor. Kimsi-, < özün mü doğru, sözün mü doğru sormn Garabet örneği değil mi? Küba, nerede, Angola nerede? Ang >1 da Küba askerleri fink atarken Kûbıı'nırf İl.t gl "bağlantısızlığı" savunacak yüzü olabilir? Ya Orta Doğu'daki Arap, mır liııauu iıl kelerin hali pür melali?.. Bir birlerinin bot, zını sıkmak için doğunun veya batının en jekte ettiği kanın rengi İçin iaboraımar t al. lili mi gerek? Hangi "bağlantısızlık"? Bağlantısız ülkeler içindeki çelişkileri sayfalarca sıralamak mümkündür. Ama, ne fajdası var? Olaylar meydanda. Bu suni "bağlantısızlık" İttifakı yavaş ya. vaş ömrünü doldurmaktadır. Bir taraftan Rusya'ya kur yapacak, yardımını görecek sonra da "ben bağlantısızını" diyerek arzı endam edecek. Diğer yandan Amerika'nın dümen suyunda gidecek, sonra da saman altından su yürütecek. Bu ülkeler bir birlerini aldatmıyorlar mı? Yoksa, ülkelerinin halkla rını uyutmak için bu ülkelerin hükümetleri "bağlantısızlık" zırhının arkasında kendilerini daha mı emin ve salim hissetmektedirler? Nc olursa olsun, "bağlantısız" ülkelerin toplantısı, dünyamızın İçinde bulunduğu çok ciddi siyasal ve ekonomik olan ve tekllkelere dikkat temerküzü bakımından önemil idi. Ancak, ondan daha önemlisi, toplantıda istihsal edilen sonuçların, tehlikeleri uzlaştırıcı, önleyici nitelikte olmamasıdır. Bu sonucun gerekçesini, "Bağlantısızlık" hareketinin özünde kendini göstereo çıkar çelişki ve ça tışmasında aramak gerek.

2 K Bakanlar Kurulu, KTFD Güvenlik Kuvvetlerinin güç lendirilmeslni sağlanacak ol' nakları yaratmak araacyl bir yasa tasarısı hazırlaysra Meclls'e sunmuştur. KTFD'nln 6. Kuruluş > na İsabet ettirilen bu girişir yürekten kutladığımızı ve d< teklediğimizi belirtmek İster: Rum Saldırılarının bandığı Aralık, 1963'ten Itibareı Anavatanımız, toplumumuzu* can ve inal güvenliği ile şerç: ve namusunu korumak İçiı oluşturduğu Mücahit teşkilât nı, her yönden güçlendirmiştir. Kıbrıs'ın Yunanistan'a İlhakı İçin 15 Temmuz, 1974'te yapılan darbe hareketi sonunda yi ne Anavatanımız imdadımıza yetişmiştir. Aralık, 1963'ter önce Anavatanımızın bize yar dımcı olmak İçin her gayrı tl göstermiştir. Bu münasebet le Anavatan a bir kere dahi mlunet ve şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Mücahit teşkilâtımızdar sonra oluşturulan Güvenlik Kuv yellerimizi, biraz da kend İmkânlarımızla güçlendirmenin vatandaşlık borcumuz olduğu nu elbette unutmayız. Her nc kadar güvenlik kuvvetlerimiz, gençlerimizin mukavemetçi gücüyle toplumumuzun bekçiliğini yapıyorsa da mesele insan gücüyle bitmez. Düzenli blı ordunun tüm İhtiyaçları zam» nında karşılanmalıdır. Bir silahlanma yarışına gerek KÜr inliyoruz. Ancak Rum Yöne tlml'nin kendi silâhlı kuvvet lerini en yeni ve modern araç ve gereçlerle takviye ettiğini gözden uzak tutamayız. Anavatanımızın Silâhlı Kuv vetlcrimize yardımlarının de. vam edeceğinden hiç kuşku muz yoktur. Ancak Anavatanın da nasıl siyasal, ekonomik ve sosyal sıkıutılarla karşı karşıya bulunduğunu insaf çülerl içinde düşünmek zoruıı dayız. Toplumumuz, yardımseverdir. 27 Mayıs, 1960 İhtilâlin de yaptığı yardımlar, bu yardımseverliğinin bir örneğidir. Şimdi kendi Silâhlı kuvvetleri ınize ayni yardımseverlik duygularıyle fakat vazgeçilmez bir hizmet anlayışı İçinde manen olduğu kadar maddeten yar. dun etmemiz gerektiği koşul, i ar İçinde yaşamaktayız. Güvenlik Kuvvetlerimize yardımda her vatandaşın fedakârlık yarışına gireceğine İnanır, bu başlangıca başarılar dileriz. İSÇİ POSTASI Kıbrıs Türk Federe Devleti nin 13 Şubatta 6. kuruluş yıldönümü parlak törenlerle kutlan niştir. Lefkoşa'da Atatürk antı önünde yapılan törenden sonra Lefkoşa şehitliği de ziya etcdslmiştir. öğleden sonra İse Meclis özel bir birleşim yapmıştır. Başkan Rauf Denk aş, KTFD'nln kuruîuş yıldönümü münasebetiyle Anavatan Devlet Başkanı Orgeneral Ke imi Evren ve Başbakan Bülcnd Ulusu'ya Kıbrıs Türk toplumunun Anavatan'a bağlılığını bil üren mesajlar gönderdi. Resmimiz törenlerden bir görüntüyü yansıtmaktadır. TEL- Tiirk-Sen'fc bağlı Tel-Sen Sendikası yönetim kurulu Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında. Telekomünikasyon hizmetlerinde Pazartesi gününden itibaren grev uygulaya cağını açıklamıştır. Yönetim Kurulu'nun basın toplantısında grevle ilgili sunduğu gerekçe şöyledir: "Yıllardır biriken sorunlarımızın halledilmemesi nedeni ile hiçbir zaman arzulamadığımız eylemi, gr*-v uygulamasını, 23 Şubat 1981 günü uygu lama zorunda kaldığımızı, kıy metli basın mensuplarına duyu ruruz. Kamu görevlileri yasası uy gulamasından hemen sonra, Bakanlıkların ve dairelerin ku ruluş, görev ve çalışma esasla rı yasası çıkarılacağı, kadroların düzenleneceği, 1974 Mutlu Barış Harekâtından sonra yapılan kadro düzenlemelerini gözden geçirileceği, Bakanlık ve dairelere en iyi bir şekilde işlerlik kazandırılarak, uzun za [heri işletilmeyen terinin işletileceği lûmudur. kadrolarla ittitizlikle, hassa ip etmiş ve Kamu Yasasının 131'nci maddesine göre ve bu konuda Bakanlar Kurutunun tayin etmiş olduğu kişilerle oluşturulan Teknik Kurul Üyeleri ile, Gidiyor günlerce çalışma yapmış, Te lekomunikasyon Dairesi kad rolarını incelemiş, her hususu değerlendirmişe ve Kıbrıs Türk Federe Devletinin dahili ve Uluslararası haberleşme sini sağlayarak, gerçek perso nel ihtiyacını, ortaya çıkarmış tır. Teknik Kurulca değerlendi rilen ve ortaya çıkarılan kadrolar Bakanlığımız vasıtasıyla Bakanlar Kuruluna havale edilmiştir. Ne varki uzun zaman çalışma gerektiren ve her türlü rev anomaliyi giderici mahiyette olan bu kadro çalışması, hem personel menfaatleri açısından ve hem de Telekomünikas yon çağdaş düzeye çıkarılması açısından çok önem taşıma sına rağmen, hiçbir merci tara fından kaale alınmamış, 'de oluşturulan ve anomali kadrolarla dolu olan bir çalışmayı dikkate alarak yeniden düzenlenmiştir. Anomali kadroyu şu şekilde açık layabiliriz. 1975'te Amme H z meti Komisyonunca şoför ta Yeni iskele Belediyesi ile ara anlaşma yapıldı Yeni İskele Belediyesi ile Türk-Sen'e bağlı Bel-Sen ara sında yürürlükte bulunan toplu sözleşmenin öngördüğü üze re ikinci yılın başından itibaren ücret dahil bazı hakların değiş tirilmesi hususunda taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır. 1 Mart, 1981 tarihinde yü rürlüğe girecek ara anlaşması Cumartesi mesasinin kalkmasını ve haftalık çalışma süresi nin Pazartesi ile Cuma günle Süt Endüstrisi Kurumunda görüşmeler çıkmazda Siit Endüstrisi Kurumu ile Türk-Sen'e bağlı Gıda-Sen arasında bir süre önce başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girdiği öğrenilmiştir. Görüşmelerin çıkmaza gir mesi, Kurumun, Bakanlar Kurulu'nun bir kararını gerekçe göstererek maaşlara herhangi bir artış yapmayacağını açıklaması üzerine olmuştur. Ba kanlar Kurulu'nun sözü edilen kararının 1981 yılında yapılacak toplu sözleşmelerde memur maaşlarına zam yapümamasını öngördüğünü Ku rain Yönetim kurulu Sendikaya bildirmiştir. SOSYAL KONUT SAHİPLERİ BELİRLENDİ Türk-Scn/lş-Koop Sosyal Konut Projesi İle yapımı gerçekleştirilecek olan 182 Konutun hak sahipleri belirlenmiş ve müracaatçılara sıra numaraları ifc arazi üzerindeki Konut yerle rl bildirilmiştir. Yukarıdaki resim bu çalışmalardan bir anı yansıtmaktadır. ri arasında günde 8 saattan ol mak üzere haftalık 40 saat ol masını öngörmektedir. İşçilerin saatlik asli ücretleri ise şöyle belirlenmiştir. Temizlik işçisi saati 55 TL. Tenzifat Arabası İşçileri saatlik 57 TL. (Bu ücretlere gerekli hayat pahalılığı tahsisatı eklenecektir) 28 Haziran'da yapılacak Milletvekilliği seçimlerine par tilerin hsz'rhk çalışmaları ve faaliyetleri yoğun bir şekilde sürerken, İŞÇİ POSTASI gen ş b'r araştırmaya başlamış ve Gazi Mağusa'dan tesbit ettiği aday adaylarını geren sayısında yayınlamıştı. Bekle nenden de fazla bir ilgi çeken ve aday adaylığı konusunu güncelleştiren haberimizin % 90 oranında doğru tahminlere dayandığı hemen hemen her kesim tarafından teslim edilmiş tir. KTFO Yeni bir Ekonomik modele mi kavuşacak? Güvenilir kaynaklardan et de edilen bilgiye göre KTFD. nde yeni bir Ekonomik model oluşturulması ve uygulanması için başlatılan çalışmalar Lefkoşa ve Ankara'da sürdürülmektedir. Gizli olarak sürdürür len çalışmaların Nisan veya Mayıs ayları içinde tamamlanması ve açıklanması beklenmek tedir. Yeni ekonomik modeller uygulaması ile birlikte KTFD' ndeki faiz oranlarının da artı rılacağı fakat bu artışın Türkiye'de uygulanan düzeyde ol mayacağı öğrenilmiştir. Bilindiği gibi bir süre ön co KTFD Başbakanı Çağatay'ın Ankara'ya yaptığı ziyarette bir istikrar programı Sosyal Sigorta menfaatlarımn ödenmesi üzerinde anlaşmaya varıldı! Devam etmekte olan toplıımlar-arası görüşmelerde, Türklerin, Sosyal Sigortadan alacaklı oldukları menfaatlar ile Rum yönetimi ve diğer işve renlerden alacaklı oldukları diğer çeşitli menfaatların (ihtiyat sandığı v.b.) ödenmesi hu susunda anlaşmaya varıldığı fa kat uygulamanın "teknik nedenlerle" geciktiği açıklanmıştır. Geçen Çarşamba günü Lcd ra Palas Otelinde Türk ve Rum temsilciler arasında yapılan gö rüşmeden sonra "sınırlı ilerleme" kaydedildiği açıklanmıştır. B M. Genel Sekreteri özel Tem silcisi Huğa Gobbi; basın men suplarının "sınırlı ilerleme" ile ilgili açıklamaya açıklık ge t irmesi için sorulan bir soruya şu karşılığı vermiştir : "Sosyal Sigorta uygulamalarının ödenmesi için anlaşma olmuştur. Diğer kiiçük alanlarda da anlaşma olmuştur ve şim di halen Birleşmiş Milletler, bunların uygulanmasında ihmalkâr davranmamaktadır." Geçen haftaki toplumlar- arası görüşmelerde özellikle Rum Yönetiminin toplumumuza karşı uyguladığı ekono mik ambargonun kaldırılması nın da tartışıldığı açıklanmış ancak bu konuda herhangi b : r ilerleme olup olmadığı bildirilmemiştir. Toplumlar-arası görüşmelerin bugün yapılacak bir toplantı ile devam edeceği ve Kıb rıs «orununun Anayasa! yönü ile ilgili tarafların önerilerinin tartışılacağı açıklanmıştır. Rum Yönetiminin Türklerin alacaklı oldukları Sosyal Sigorta menfaatlarını ödemek için geçmişte yapılan bazı girişimlerin özellikle menfaatların ödenmesinde uygulanacak yöntem üzerinde görüş ayrılık ları nedeniyle sonuca ulaşmadı ğı belirtmektedir. öte yandan ingiliz üslerinde çalışan ve Sosyal Sigprta lara primleri kesilen Türklere menfaatlarmın ödenmesi husu sunda As-Sen'in bir süre önce yaptığı mevzii girişim o'umlu sonuç vermiş ve Üslerden e- mekliye ayrılmış bulunan ve formaliteleri tamamlanmış Türklere Rum Yönetimi Sosyal Sigortalar Dairesi menfaat ödemeğe başlamıştır. DEVLET İSÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR KTFD tşçilerini kapsayacak ve 1 Mart, 1981 tarihinde yürürlüğe girecek yeni toptu söz leşmenin müzakeresine Karma İşçi Komitesi'nin hergün yapmakta olduğu toplantılarla devam edilmektedir. LEFKOŞA BÖLGESI İŞÇİ POSTASI'nın Lefko şa bölgesinde yaptığı geniş a- raştırma sonucunda tespit etti ği aday adaylarının isimlerini, koydukları veya koymağı düşündükleri partiler isimleri ile birlikte yayınlıyoruz. Önem le belirtmeliyiz ki, Lefkoşa kazasından belirlediğimiz ve yayınladığımız. Aday adaylarına adaylıkları konusunda her hangi bir soru sorulmamış ve ya kendilerinden teyid istenme miştir. Lefkoşa kazasının çıkaracağı 19 milletvekilliği için ilk tespitlere göre 140 civarında aday adayı olduğu anlaşıl maktadır. KÜÇÜK PARTİLER DURGUN İŞÇİ POSTASI'nın yapmakta olduğu araştırmalar halen Meclis'te temsil edilmeyen Tiirk Birlik Partisi, Islah ve Refah Partisi ve Milli He def Partisi'nin Lefkoşa kaza smda belirgin bir faaliyetle ri olmadığı ortaya çıkarmış tır. Bu nedenle de çok az sayıda belirlediğimiz aday a- daylarının isimlerini bu sayı mızda yayınlamadık. ÖNCÜ GAZETESİ ÇIKIYOR İŞÇİ POSTASI ekiplerinin aday adaylarını belirlemek için yaptığı araştırmalar sonunda Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin sözcüsü durumun da ÖNCÜ isimli günlük bir gazetenin çıkacağını öğrenmiş lerdir. Gazete, Toplumcu Kur tuluş Partisi'nin bazı mensup larınca oluşturulan öncü yayın Ltd.'in malı olacaktır. BAĞıMSıZ GRUP Lefkoşa bölgesinden ğımsız adaylardan oluşacak bir grubun kurulması için çalışmalar yap(ldığı öğrenilmiştir Bu çalışmaların öncü lüğünü eski Milletvekillerinden Kemal Deniz yapmaktadır. Sonunda grubun kurulması Devlet işçileri Mücahitlik süreleri için tercihlerini Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Devlet işçilerine dün yayınladığı bir genelge ile Devlet işçilerinin Mücahitlikte geçen sürelerinin toplu sözleşme içerisinde nasıl işlem göreceğine ilişkin Bakanlar Kurulu'na duyurmuş ve Devlet İşçilerin- YAP SEN İLE EFİK ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI Türk-Sen'e bağlı Yap-Sen ile Efik Ltd. Şirketi arasında daha önce yapılan ve 1 Ocak 1981 tarihinde sona eren toplu sözleşmenin yerini alacak yeni toplu iş sözleşmesi 17 Şubat, 1981 tarihinde imzalanarak yü rürlüğe girmiştir. Yeni toplu sözleşme 1 O- cak 1981 tarihinden geçerli olacak ve tarihine den tercihlerini Şubat ayı sonuna kadar yapmalarını istemiştir. Ekonomi ve Maliye Ba kanlığı'nın 72 sayılı Genelge metni şöyledir: "16/80 sayılı Mücahit Tazmin Yasası'nın 19. maddesi uyarınca mücahitlik hizmetle- yapabilecekler rinden yararlanmak hakkına BaOımsıılur Toplantısı kadar 1,5 yit süreyle yürürlük te kalacaktır. Ancak ücretlerle ilgili top lu sözleşme maddesi tarihinde günün şartlarına göre yeniden ayarlanacaktır. Toplu sözleşme ile ücret-' ler aşağıdaki şekilde olacaktır: (a) Çırak Saatlik Asgari Ücret (b) Düz kadın işçi TL. (c) Düz erkek işçi TL. (d) Araç Sürücüsü, Makinist, Sanatkâr TL. Ne:ati TAŞKIN Sayıları 96'yı bulan "bağlantısız" ülkelerin dış işleri bakanları geçen hafta Hindistan' ın başkenti Yeni Delhi'de topi-ndı. NATO ve Varşova paktına bağlı olmayan "bağlantısız" ülkelerin ger-ekte çoğıınlu ğunun "bağlantısızlıkla" İlgisi bulunmadığını, Yeni Delhi toplantısıyle ilgili gelişmeler yakından izlendiği takdirde anlaşılacaktır. Varşova paktının anası Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmiştir. Afganistan bağlantısız bir ülke. Afgan ' "kir Hükümetinin ülkede kal dediği. B o tağlan tısızlar" "çık" kararı almış, fi ve etkin? sahip olan Devlet İşçilerinin, Mücahit Tazmin Yasası veya Toplu Sözleşmeden yararlan - ma arasında tercih yapabilecekleri belirtilmektedir. KTF Devleti ile Kibri? Türk (e) Yakıcı 117,47 TL (f) Ekip başı TL. Ayrıca, işçilere günde TL yol kirası, doğum yardımı, defin yardımı, evlenme yardımı gibi Sosyal menfantlar sanında, işyerinde giyilmek üzere elbise ve ayakkabı verilecektir. İhtiyat sandığına yatırımlar ise, işçi katkısı %6, İşveren katkısı %8.5 olarak bağıt lanm ıştır. İlgili toplu iş sözleşmesinden, Efik'te çalışşan 26 işçi ya rarianacaktır. Vietnam, "liaı;!autısız" blı ya'yı İşgal etmiştir. "Bağlantısız ülkeler Vietnam'a Kamboçya'dan çıkması için çağrıda bulundu. Çıkmazsa müeyyide nedir? Rum yönetimi Kıbrıs'ta bulunan İngiliz Üslerinden kira sağlamak için çırpınıp duruyor. Ama ayni Rum Yönetimi, "bağlantısızlar" toplantısında "üslerden arınmıştık" İlkesinin meddahlığını yapıyor. Kimse do özün mü doğru, sözün mü doğru sormuyorj Garabet örneği değil mi? Küba, nerede, Angola nerede? Angolada Küba askerleri fink atarken Küba'nın han gi "bağlantısızlığı" savunacak yüzü olabilir? Ya Orta Doğu'daki Arap, müslüman iil kelerin hali piir melâii?.. Bir birlerinin boğazını sıkmak için doğunun veya batının eııjekte ettiği kanın rengi için laboratuvar tah lill mi gerek? Hangi "bağlantısızlık"? Bağlantısız ülkeler içindeki çelişkileri sayfalarca sıralamak mümkündür. Ama, ne faydası var? Olaylar meydanda. Bu suni "bağlantısızlık" İttifakı yavaş ya. vaş ömrünü doldurmaktadır. Bir taraftan Rusya'ya kur yapacak, yardımını görecek sonra da "ben bağlantısızım" diyerek arzı endam edecek. Diğer yandan Amerika'nın dümen suyunda gidecek, sonra da saman altından su yürütecek. Bu ülkeler bir birlerini aldatmıyorlar mı? Yoksa, ülkelerinin halkla rını uyutmak için bu ülkelerin hükümetleri "bağlantısızlık" zırhının arkasında kendilerini daha mı emin ve salim hissetmektedirler? Ne olursa olsun, "bağlantısız" ülkelerin toplantısı, dünyamızın İçinde bulunduğu çok ciddi siyasal ve ekonomik olan ve tekllkelere dikkat temerküzü bakımından önemil idi. Ancak, ondan daha önemlisi, toplantıda istihsal edilen sonuçların, tehlikeleri uzlaştı, rıcı, önleyici nitelikte olmamasıdır. Bu sonucun gerekçesini, "Bağlantısızlık" hareketinin özünde kendini gösteren çıkar çelişki ve ça tışmasında aramak gerek.

3 f SAYFA : 2 Kemalist Devrimci Muhalefet (DUYURU No: 3) Secim Bildirgesi Öneri Taslağı KEMALİST DEVRİMCİ İKTİDAR TOPLUMSAL ı» YEREL YÖNETIMLER PARTI POLITIKASI-NLN DıŞıNA ÇıKARıLACAKTıR. Muhtarlık ve belediyelere partilerin aday göstermeleri yatayla yasaklanacak, yerel! yönetimler siyasi partilerin seçim kavgası ve güç denemesi alanı olmaktan çıkarılıp Toplumsal Or gütleame'nin odak noktalan haline getirilecektir. Halk, particilik mülâhazaları dışında, kendi yerel yöneticilerini seçecek ve iktidarda bulunan partinin hangisi olduğuna bakılmaksızın kendi temel ve mahalli ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Böylece, kısır parti çekişmeleri yerel yönetimlerin dışına çıkarılacak, yurttaşlar partilerine bakılmaksızın kendi köy ve mahallelerinde öz tarafsız yönetimlerince yerel ihtiyaçlarını karşılayıp sorunlarına sahip çıkabileceklerdir. ı) MUHTARLıK DÜZEYINDE ÖRGÜTLENME. a) Her köy ve mahallede bir muhtarlık binası olacaktır. b) Her muhtarlık bölgesinde seçilecek "aza" sayısı 4'ten 9'a çıkarılacaktır. Muhtar ve azalar, o bölgenin "karar organı" olacak, her hafta mutad toplantı yapmakla yükümlü bulunacak ve asgarî ücretin beşte birini aşmamak üzere devletten maaş alacaklardır. Kamu görevliler de, muhtar ve aza olabilecekler ve kamu görevi yanında yerel yönetimlerde, seçildikleri takdirde, kamu görevini yitirmeden görev alabileceklerdir. c) Her muhtarlık bölgesinde tam mesai görev yapmak ve sözkonusu görevler için kur» görerek eğitilmek üzere iki memur istihdam edilecektir. Aynı köy veya mahallede ikameti zorunlu olacak bu memurlar asgari ücretin üzerinde muhtarlık karar organının tesbit edeccği bir maaşla çalışacak ve muhtarlık karar organınca göreve alınıp görevden çıkarılabilecektir. d) Muhtarlık meraurlan'nın belli başlı oörevterı şunlar olacaktır:- (i) Bölge halkının hane ve aile itibarıyla kayıtlarını tutmak ve devletin istatistik amaçları için ihıiyaç duyduğu (gelir düzeyi, işsizlik nisbeti, gibi) bilgileri sağlamak (ii) Bölge halkının şikâyet ve dilekçelerini düzenli olarak, yaşmak, dosyalamak ve takip etmek. (iv) Bölge Muhtarlık Binası'nda kurulacak ilkyardım devlet ve/veya imece yardımına muhtaç vatandaşları tesbit etmek. (iv) Bölge Muhtarlık Binası'nda kurulacak ilkyardım mer keande yurttaşlara hizmet vermek ve bölgenin Sivil Savun ma Hizmetlerini yürütmek (v) Bölgede temel ihtiyaç maddelerini satan mağazaların fiyat ve kalite denetimini yapmak ve gereken durumlarda şikâ- yetleri yerinde tesbit ederek zabıt tutmak. (vi) Bölgede Kamu Düzeni'ni sağlamak üzere yetkili organ larla işbirliği yapmak. (vii) Muhtarlığın vereceği bölge hakkında hizmet amaçlı diğer uygun görevleri yapmak. e) Muhtar ve azalar, bölgelerindeki Temel Eğitim Kurumları'nın Okul Aile Birliği vazifesini gösterecek ve yasayla, okulların yönetim, gözetim ve denetimine yetkili kılınıp, veli öğretmen öğrenci münasebetini düzenleyecek; öğrencilerin bölge temizliği gibi konularda katkısını sağlayacaktır. f) Her muhtarlık bölgesinde yurttaşların dini i htiyaçlarını karşılamak üzere bir Din Görevlisi istihdam edilecek; yoksa, bir mescid inşa edilecektir. g) Her muhtarlık bölgesine bir SPOR VE KÜLTÜR KU- LÜBÜ oluşturulacaktır. Bu kulüplere her türlü Devlet yardı mı yapılacaktır. 3) BELEDIYELER. a) Belediye balkanları milletvekili maaşıyla, tam mesai yap inak üzere, belediye hudutları dahilindeki seçmenlerin oyuyla, bağımsın aday olarak seçilecektir. Belediye Meclisleri, 0) Belediye hudutları «ekmuir. dahilinde muhtarlardan meydana b) Hastalıaneler, belediye meclislerinin tam yetkiyle tayin edeceği Hastahane Enciimenkrl'ııln denetim - gözetim ve yö nelioıine verilecek, bu eucumenlerce hastahanelerde kurulacak İŞÇİ ÖRGÜTLENME bürolar halkın sağlık servislerinde insanca hizmet görmesini sağlayacak, encümenler yasayla belirlenecek hallerde doktorlar da dahil olmak üzere hastahane görevlilerinin işlerine son verilebilecektir. Hastahane Encümenleri, belediye meclislerinin tayin edeceği toplumun her iş koluna mensup yurttaşlardan oluşacaktır. c) Belediye hudutları dahilindeki trafik ve kamu düzeni hiz metleri görevini yapacak emniyet mensupları belediye başkanlıklarına bağlanacaktır. Fahiş fiyat uygulaması ve etiketsiz satışlarla kalite kontrolünü de yürütmek üzere bu amaçlarla belediyelerce, asgari ücretle görev yapmak üzere, gereken sayıda hanım toplum polisi istihdam edilecektir. 4) YEREL YÖNETİM MECLİSLERİ VE DEVLET YÖNETİMİYLE İRTİBAT. a) Kemalist Devrimci İktidar da İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, şu bakanlık fonksiyonlarını da bünyesinde toplayarak yerel yönetimlerin koordinasyonuyla ilgili bakanlık durumuna getırı lecektir:- (i) Trafik; (ii) Fiyat Kalite Kontrol; (iii) îş bulma açısından Çalışma; (iv) Sosyal Yardım; (v) Sağlık; (vi) Temel Eğitim Okulları açısından Eğitim; (vii) Kültür ve Spor. b) K.T.F.D., İdarî amaçlarla 9 İlçeye bölünecektir. Buıı- lar:- 1) Karpaz, 2) Gazi Magosa, 3) Kuzey Mesarya, 4) Güney Mesarya, 3) Lef koşa Merkez, 6) Lefke, 7) Güzelyurt, 8) Girne Merkez, 9) Girne Köyler. Hor İlçede içişleri Bakanlığı'na bağlı bir KAYMAKAM yönetiminde Devlet'in bütün fonksiyonlarını koordinasyonla görevli bir kaymakamlık oluşturulacaktır. Kaymakamlık, yurt ışaların ferdî, zümresel veya bölgesel tüm şikâyetlerini Devlet dairelerinde takip ve sonuçlandırmak görevini de yürütecek şekilde örgütlenecek ve vatandaşların devlet dairelerinde sürünmesine veya hakkını almak içinfors aramasına ihtiyaç bırakmıyacak şekilde halk sevgisi ve insancıl yaklaşımla nlacakt:r. çalıştı d) Her llçe'de mevcut (i) Belediye başkanları; (ii) Muhtarlar ve ((iii) Azalar'dan oluşacak İLÇE HALK MECLİS'leri en az iki ayda bir toplanacak, bölgesel ve genel toplum sorunlarını görüşecek, Devlet yönetimine ışık tutucu kararlar alabileceklerdir. ilçe Halk Meclisi toplantıları, kendi arasında seçeceği bir başkanlık divanı yönetiminde yapılacak milletvekilleri, bakanlar, Devlet Başkanı da bu toplantılarda dinleyici olarak hazır bulunabilecektir. Böyle bir yerel yönetim organizasyonu ile toplumsal örgütlenme, ferdiyetçilik yerine sosyal entite üyeliği mentalitesini geliştirecek; haklı politik kısır particiliğin getirdiği sorunlar dan büyük ölçüde arındıracak; yerel yöneticiyi bir partinin parçası olmaktan çıkarıp kendi insan topluluğunun parçası kılacaktır. Bu Toplumsal Örgütlenme bütünü ile kısa sürede gerçekleştirilebilir. O zaman, vatandaşın sorunlarını halletmesi ve hakkını araması, bir mebus veya bir bakana yüzsuyu döküp Fors dilenmesi yozlaşmışlığı bertaraf edilecektir. Yurttaşlar işlerini bırakıp bakanlık katlarında sıra beklemek zilletinden kur tutacaktır, özenle çalıştırılacak bir yerel yönetim ağı, ferdi züm resel ye yerel sorunların takip edilip sonuçlandırılmasına yetecektir Yeter kı sisteme inanan ve sistemi severek yerleştirmek isteyen bir kadro iktidara gelebilsin. KEMALİST DEVRİMCİ MUHALEFET GRUBU adına RA1F DENKTAŞ (Sözcü) POSTASI Eğitim-Öğretim Anıları Kardeşini Sevmeyen Çocuk 9 O yıl birinci sınıf öğretme ni idim. Meslek hayatımın en tatlı en zevkli günlerini yaşıyordum. Minnacık çocuklarle çalışmak kadar hoş birşey ol mayacağı kanısına varmıştım: İlk günler ağlayarak sınıfa piren çocuklar, kısa bir zaman sonra güle oynaya, hop laya zıplaya çevrenizi sarar. Yakasını, ayakkabısını bağlayamayan önlüğünü çıkarıp giyemiyen yavrular, zamanla kendi başına soyunur giyi nir. Çeşme suyunu sıcak bu lup, buzluk suyu isteyen öğrenciler, yavaş yavaş gerçeği öğrenir. Tuvaleti gelince bir fırlamada dışarı koşanlar izin almayı öğrenir. Bağıra çağıra konuşan, hiç bir kaideye riayet etmeyen yola girer. Bah çede bir kaza olacaklar diye ödünüz kopar minikler, kendi kendilerine hakim olur. ün çeleri kalemi, ellerinin bir uz vu gibi kullananlar, kısa bir za man sonra kolaylıkle yazar. Ya şarkı söylemeleri, masal an latmalaı'i, >arışmalar yapmala rı, resim çizmeleri v.s. leri bir başka alem... Yukarıda yazdıklarımız iyi hoş şeyler. Ama bu yavruların da kendi çaplarında üzüntüleri, proplemleri, hatta içlerini kemiren kuşkuları olabilece ğini X öğrenci sayesinde fark etmiştim. Bu öğrenci gün geç tikçe durgunlaşıyor, bedenen zayıflıyor, ruhen aptallaşıyor du bile diyeibliriz. Halbuki bir tesadüf eseri, ayni sınıfta bu lunan bir yaş küçük kardeşi, her bakımdan ilerleme kaydediyor, şirinleşiyor kilo alıyor sınıfın en parlak öğrencileri a- rasıııa giriyordu. Bu durum gerçekten düşündürücü idi. A- raştırmalarımız neticesinde anlayabildiğimiz kadar şu gerçekler ortaya çıktı. Genç anne - babanın ikin ci oğulları doğdu. İsmi aileye hakim, annenin baba ismi veril di. İkinci oğlan birinciye naza ran daha zeki daha sevimli. Bi liyoruz ki, bazı çocuklar doğuş tan diğerlerine nazaran daha sevimli olabiliyor, etrafındakilerin sevgisini kısa zamanda cel bedebiliyor. Aile bilinçsizlikten hisleri ne hakim olamıyor ve birinci oğlan ikinci plâna itiliyor. İkin ci plâna düşürülen oğlan için için yeniyor, Fakat yapabilecek hiçbir şey yok. Seneler ilerliyor, normal gelişim sey rini takip edemeyen birinci oğlan her sahada geri kalıyor. Ge ri kalması aileyi kızdırıyor ve azar işitmesine, beceriksizlikle itahm edilmesine neden oluyor. Baba bir gün bana: "Hoca, bugün oğlanları güreşe koy dum. Küçük oğlan tuttuğu gibi yere koydu büyüğü. Bir tükürdüm büyüğün yüzüne bir tükürdüm" Bizce bu aile çok hatalı ha reket etti. İki yavrudan birini ayırmamız günah. Tüm çocuk larımızın ayni zekâya sahip ol maları, ayni sevimli yüze malik olmaları büyük şanstır. Bi rinin diğerlerinden yaratılış itibariyle biraz geri olması da olabilir. Hislerimize kapılmak, mantığımızı mutlaka za rar verir. Bilhassa yardım et memiz gereken, yardıma muh taç hangisi veya hangileri? Bu nu düşünmek şart. Düşünmeyip aksi davranışlarımız nelere mal olur? ÇOCUK KISKANÇ OLABİLİR: Devamlı itilip kakılması, biteviye kardeşinin kendisine örnek gösterilmesi, doğal olarak kıskançlık doğurur. FİZİKİ GELİŞİMİ ENGELLENİR : Kıskançlığın etkisiyle normal besin alma, alınan besinin normal şekilde hazmedilmesi olamayacağından, fi ziki gelişimin normal seyret meşini de bekleyemeyiz. RUHİ BUNALIM Kardeşi kadar olmama sı ve bunun devamlı olarak çeşitli yollarle bilhassa kaba yollarla kendisine hatırlatılma sı. çocukta ruhi bunalım yaratır. Ruhi bunalım da zekâ gelişmesini, beceri kazanmasını menfi yönden etkiler. KARDEŞİNDEN NEFRET ETMESİ : Tüm bu kötü durumlara düşmesinde, tek etken kardeşini göreceğinden, ona karşı kar deşlik sevgisi yerine nefret duy ması doğaldır. KÖTÜ YOLLARA SAPMA ı Çocuk büyüdükçe ailenin eksik bırakılan sevgisini kazan HAYATİ Yusuf GÖKTÜRK 1974 de gerçekleştirilen, Türk Barış Harekâtının bir sonucu olarak, meydana gelen bir takım etkili değişimler ve oluşumlarla bu değişme ve oluşumların ortaya çıkarttığı kesin belirtilerden anladığımız ve geçmiş makalelerimizde temas etmeğe çalıştığımız tesbitlerimize göre Kıbrıs Türk Toplumu, Sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan yeni bir yapısal özel lik kazanma eğilimi gösterir ken, bunun tabii bunalımlarını yaşamakta, biryandanda siyasal kişiliğini ve şahsiyetini kabûl ve tescil ettirme zorunluluğu ile karşı karşıya bulunmaktadır. Ulusal Varlığımızı sürdürebilmenin temel şartı bunlar ol duğuna göre, bu hassas konuyu geniş bir çerçeve içerisinde mü talâa etmek ve Çözüme sıhhatli formüllerle ulaşmak gerek tir. Bu nedenledirki meramımızı anlatmada daima kısa ve kolay olanı değil, etraflı ve detaylı olanı tercih ediyoruz. Günlük olmaktan uzaklaşıp geçmişten geleceğe uzanan ge niş bir boyut içerisinde varol manın, varolabilmenin çıkış yolunu aramak sanırım en uygununu yapmaktır. Bu görüş ve kanaat içerisin de bu günkü makalemizde top lumumuzun durumunu, büluğ çağını yaşamakta olan ve kişilikte bütünlüğe erişmeuğraşı veren bir insana benzetmek isteriz. Bilindiği gibi insanın bülıığ çağı, en bunalımlı, en proplemli ve en zikzaklı bir dönemidir. Çocukluktan kurtulma, kişilik sahibi olma ve kemale erme yo- 18/2/1981 Çarşamba mak, ömründe tatmadığı tatmin duygusuna sahip olmak çin, ba zı yollar araması normaldir. Ki çoğu zaman bu, kısa yoldan meşhur olma veya zenginliğe ka vuşma şeklinde tecelli edebilir. Kısa yol ise genellikle kanunsuzluk yoludur. Kanunsuzluk i- se felâkete duçar olmaya daima açık kapıdır. Osman YILLAR TI N A Z LI lunda önemli bir mesafedir, bir geçiş dönemidir. İnsanoğlu bu dönemde çocukluğun izlerini, alışkanlıklarını ve arayış larını devam ettirirken, bedeni ve mevki özelliklerinde büyük değişmelere uğrar. Adeta çocuklukla, erişkinlik birarada yaşanır. Çocuksu davr» mşlarla, olgun tavırlar, kendini kabul ettirme ile kabut ettirmeme, güvenle, güvensizlik içinde girmiştir. Dış etkilen meye hazır ve açık, dikkatli davranılması gereken, itina isteyen hayati bir çağ.. Hayati yıllar.. Toplumumuzda da benzer özelliklere raslıyoruz ve bu dönemi son derece önemli addediyoruz. Ani bir fiziki ve coğrafi büyümenin meyda na getirdiği deprasyonlar, eski değerlerin alt üst olması, yeni imkânlar, yeni arayışlar, kimi hallerde eskiye özlem, Varlık içinde yokluk, kararlılıkla, kararsızlık, isabetli a- dımların takibettiği, isabetsiz tetbirler ve devlet olmaya duy duğumuz özlemle, kimilerinin develt temeline oturtmağa çalıştığı dinamitler. İşte atlatmak zorunda olduğumuz zorlu yıllar ve İş te uzakta bizi beklayen yeni ufuklar.. Milli özden kopmadan, ulusal varolma erdemleri mizi heba etmeden, Türk insa nını topyekün mutlu kılacak sıhhatli bir ekonomik ve Sosyal yapı; taklitçi değil, bedeni mize göze biçilmiş milli bir de mokrasi; köklü temelleri olan milli ve güçlü bir devlet ne gü zel bir ülkü ve ne güzel bir gerçek olur değil mi?. Bu nasıl i$ böyle? Bir Sene Önce çocuğun has talandı doktora götürdüm, Dok tor, çocuğa ilâç almam için reçete verdi. Reçete ile eczacıları dolaşmaya abşladım ama. maalesef aramış olduğum ilâcı bulamadım. Bulamayınca sordum acaba hangi eczacıda bulabilirin diye. Aldığım cevap, bu ilâcı, eczacı bayan Fatma Sezer'de, veya, Macıt beyde bu labilirsiniz dedi. Tabiiki ilâç bu başka bir şeye benzemiyor, ve hemen ben ilk olarak Fatma hanıma gittim, kendisi Orda yoktu beyi vardı, reçeteyi verdim aradığım ilâç orda mevcuttu ve bana verdi. Verdikten sonra makbuz rica etmiştim Makbuz vermiyoruz dedi. ve elimden hemenilâcı alıverdi. Neyse ordan ayrıldım ve Macit Eczanesine vardım. Or da da aradığım ilâç mevcuttu ani şekilde ilâç karşılığı makbuz ondan da istememe rağmen söz konusu ilâcın kaçak olduğunu bizzat kendisi itiraf ede rek bana Makbuz vermedi. Çocuğumun sağlığı için mecburen ilâcı makbuzsuz aldım. Bildiğim kadarı ile muş terilerin isteği üzerine makbuz verme mecburiyeti vardır. Bunun üzerine ben de, Vatandaş olarak ilgililere yardımcı olmak gayesiyle ilgili bakanlı ğa (T.S. ve Koop B) ilâcı göstererek durumu bildirdim. Or dan bu, işlerle ilgilenen iki me murla beraber söz konusu eczacılara gittik, durumu yerinde inceliyerek, ilgili eczacılara, makbuz vermemek ve kaçak ilâç satmaktan dolayı kendile rini dava ettiler. Soruyoruz: Acaba bu ilâç ları kim getiriyor? Bu ilâçların vergisi, gümrüğü ödenmiş mi? Kaçak olduğuna göre değildir muhakkak. Sma vatandaşa bu ilâçlar fahiş fiatlarla satılmaktadır, çün kü, hesabını soracak kontrol e- decek makam yoktur. Ticaret, Sanayi ve Kooperatifler Bakanlığına sormak is terdim: Bir Sene önce olan bu konu hangi safhadadır acaba? Merak ediyorum... Zübeyir BORANSEL KUTLAMA ORION NAVIGATION Ltd.'in 5. Kuru!uş Yıl Dönümünü Kutlar Başarılarının Devamını ve Şirket Hissedar ve Yöneticileri ile Çalışanlarına Esenlik ve Mutluluklar Dileriz. INTRAPAK işçileri

4 Kıbrıs Federe Devleti Kuruluşunun Altıncı Yıl Dönümü Onuruna Mahzenlerinde Özel Surette Beş Sene Yaşlandırdığı Taşel Extra ile Taşel İ97S Brartdy Çeşitlerini Sayın Halkımızın Emrine Sunmakla Kıvançlıdır " Taşel 1975 " Carşımızin ilk Defa

5 Lefkoşada Aday Adayı 140 l'uci Sayfadan kalan sağlandığı takdirde grubun eski bürokrat, esnaf ve bazı kamu görevlilerinden oluşacağı sanılmaktadır. ADAY ADAYLARININ İSİMLERİ I.efkoşa sevim bölgesinde aday adaylarının İsimleri, par. filere güre «öyledir: ULUSAL UIRI.1K PARTİSİ İrsen Küçük Özel Tahsin Hakkı Attın Recep Gürler Pcker Turgud Tülin Berova Hûda Reis Mustafa Baturalp Emin Uzun Erg in Recai lir. Şemsi Kûzım Togay Hasan Hrtıığrul Arodezli özer Asım Fuat Sonuç Ali Süha. Enver Emin Kenan Atakol Hasan Nidai Raif Denktaş özkul Üzyiğit KONYAK KAÇAKÇILIĞINA "DUR" DİYECEK Ümit S. Onan Dt. Miinür Ünsal Süha Türköz Osman Güvenir Güner Necat Salih Coşar Ayer Akerman Vehbi Zeki Serter Nazif Borman Ahmet Sakallı Muammer Yağcıoğlu Ergül Uysal Kümuran Haktanır Mehmet Müssevitoğlu Mustafa Beton Dr. Şefik Alkan Tülây Ahmet ANGEIA Şimdi Piyasamızda ANGELA size başka Konyak aratmaz TÜM BAKKALLARDAN ARAYINIZ, DENEYİNİZ Genel Dağıtıcı: SEMA İÇKİ ŞİRKETİ Mağusa Tel. : umımies Yeni Yılda Daha Geniş Hizmet * GÖRÜNTÜ VE SES AYGITLARI... * ISITMA SOĞUTMA _ HAVALANDIRMA AYGITLARI.. * YIKAMA VE SÜPÜRME AYGITLARI... * HER TÜRLÜ MUTFAK VE EV AYGITLARI... ÜSTÜN KALİTE RAKİPSİZ FİYAT DÜZENLİ SERVİS TİMEX VE ŞUBELERİNDE TIP-TOP MAĞAZASI 38, Hürriyet Cad., Tel. : Girne. MUSTAFA ALPER Elektronik Mağazası Tel. : Yeni İskele 22 A.Cenglzhan Sok-Lef koşa Tel, gfgmgmgmbmmmmbjbfn] E Fadü Eren Dr. Mehmet A. Uluçamğil Erol Vehbi Mehmet Küçük Şevki Fellalıoğlu Dr. Hasan Kâni Dt. GUlin Sayıner Şakir Yaman Cemal Kılıç Ertuğrul Ali Muammer Yılmaz Nasipoğlu Ekrem Yeşilada Ömer Baştaş Ülkü Cabacaba Zeki Bayram Onay Fadıl Altan Şefik Mehmet Zafer Zafer Niyazi Zübeyir Ağaoğlu İzzet Kombos Fevzi Beyaı TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ. Alpay Durduran Ekrem Ural Erdoğan Naım Fuat Veziroğlu İbrahim Koreli Kutlu Adalı Mahide Ergün Ahmet Zeki Bulunç Dr. Yüksel Tüccaroğlu Süleyman C. Atamer Ayla Malyalı Ali Arsun Ergin Birinci. Erdal Süreç Emir Ali özkılıç Erten Kasımoğlu Erbil Refik Hüseyin Malyalı özgün Öykün Ali Volkan Yılsay Barlasoğlu Hakkı Alpagut Şaban Balıkçıoğlu. Abdullah Alpay Fatma Sezer Mustafa Akıner DEMOKRATİK PARTİSİ: Nejat Konuk Osman örek Alper Orhon Erol Kâzım Ezel Aktürel özer Şahoglu Salih Boyacı Mustafa Yıldırım Güzey Şemseddin Namık Birgen Eşref Düşenkalkar Mustafa Çetiner E rolbayram Mehmet Ertürk Ahmet Unsal HALK Celâl Bayar Mustafa Muhtaroğlu Hasan Kozoğlu Güner R. Çakın Yücel Paralik Ahmet M. Tansel Dr. Alsev ApaydiD Ahmet C. Gazioğlu Nevzat Yalçın Ersel A. Tüccaroğlu Talât Derviş Refiker Şener Hasan Hasan Çıngı Ahmet Savalaş Cemal Uçyiğit Aytan İmamzade özel Bayram Mustafa Altuner CUMHURİYETÇİ PARTtSt: özker özgür Kemal Emirzade Mehmet Civa Şefik Rifat Hasan Sarıca Aytekin Musa Bekir Azgın Ahmet Karaman Ergün Vehbi Hüseyin Kaba Ahmet Okan Dr. Turhan Korun Salih Usar Akın Kemal Yusuf Akama TÜRK GAZİ MAGUSA'DA YENİ ADAY ADAYLARI İSÇİ POSTASI'nın geçen sayısında Gazi Mağusa Seçim bö'gesi için yayınladığı aday adaylarına ek olarak yeni aday lan belirlenmiştir. Partilere gö re yeni aday adayları şunlardır: ULUSAL BİRLİK PARTİSİ: Turgut Yenağrah Vural Çetin Azmi Halil Yılmaz Ağaoğlu Behiç Özevlât TOPLUMCU KURTULUŞ PARTtSt: Dr. Erbay Kanatlı CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ: Adnan öztüğ DÜZELTME İŞÇİ POSTASI'nın geçen sayısında İsmi, Milli Hedef Par tisi Gazi Mağusa listesinin için de geçen İbrahim Cemali, sözü edilen Siyasi parti ile hiçbir Uiş kişinin bulunmadığını ve seçimlerde bu partiden aday çık mağı düşünmediğini Gazetemi ze bildirmiş ve düzeltilmesini istemiştir. Düzeltiriz. TEL-SEN Greve... yini alan bir personel teknisyenlik hizmetinde görev yapıyor ve sürüş ehliyeti de olmuyor. tşçi kadrosunda oluyor da kamu görevi yapıyor. Kısa bir süre önce Bakan lar Kurulunda göriişuien Genci Kadro Yasa Tasarısı ve Sayın Hakkı Atun Beyin Ba sın toplantısındaki açıklamaları, belki bazı daire ve Bakanlıklara işlerlik kazandırabilir; fakat genel kadro yasa ta sarısının Telekomünikasyon Da iresi ile ilgili bölümü incelene cek olursa, anomali kadroların düzenlenmediği, terfi imkânlarının olmadığı,, hali ha zırda çıkan personelin, kadrolarını dahi hesaplanmadığı nı, çekmekte olduğumuz baremlerin bile bu tasarı içerisinde yanlış olduğunu ve 197î'ten bu yana iş hacmi çoğalmasına rağmen, seneden seneye personel azalması oldu ğunu görüyoruz. Telekomünikasyon dairesi ne işlerlik kazandıracağına bu nun tersi olmaktadır. Diğer taraftan, öteki so runlarımız. ilgili Bakanlıklarda mutabakat sağlanmasına rağmen uygulama safhasına sokul mamaktadır. Çalışma Bakanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın özel Tahsin Bey'in başkanlığında yapılan toplantı larda, fazla mesai sorunumu zun giderilmesi ve bulunan formülün uygulanması için, ilgili Bakanlıkların ilgisizliği dolayısıyle uygulanmamıştır. Yine Telekomünikasyon da iresi personelini çok etkileyen ve bazı hallerde özel sigortalar yapılarak, iş yapıldı ğını ve halâ daha Kamu Görev lileri yasasının 35,'nci madde sine göre yapılacak olan İş Ris ki tüzüğünün birçok ısrarlarımıza rağmen çıkarılmamıştır yılında Bakanlar Ku rulunda onaylanan ve uygulanan Barem Revizyonunun fark ları halâ daha ödenmemiştir. İşçilerimizin Barem ayarlamaları Daire Çalışma Komi tesince yapılmasına rağmen Bakanlığa gönderilerek onaylanmıştır. Hakti önerilerimia arasın da olan, Emekli Telekomünikasyon Dairesi personeline te lefon konuşmalarında %60 ten zilât sorunu halâ daha uygulanmamıştır ve daha birçok sorunlarımız askıda bırakılmış tır. Bütün bu biriken sorunlarımız ve özellikle kadrolarımız bizi bu pozisyona sürüklemiştir. Grev gününe kadar daha bir haftamız vardır. İlgililer isterlerse, ciddiyetle sorunları miza iyilirse bir neticeye varabi liriz. Aksi halde bizim de iste mediğimiz arzulamadığımız grev uygulamasına geçilecektir. Kamu oyuna sizlerin vasi tasıyle duyururuz." Son Dakika Uyuşmazlık konularında Tel- Sen ile Ulaştırma ve Bayındır lık Bakanlığı arasında dün görüşmelere başlandığı ve görüşmeelrin olumlu bir yönde cereyan ettiği öğrenilmiştir. ÖZKAN SPOR MAĞAZASI Duyurur * Kıbrıs'ın İlk Spor Mağazası ÖZKAN SPOR MAĞAZA- SI Gençliğin Spor yapısını teşvik amacı ile tüm Spor malzemelerini 4 Mart, 1981 tarihine kadar UCUZ Hatlarda satmağa devam edecektir. * ÇEŞİTLERİMİN BAZILARI - 1. Deniz Mayoları, 2. Futbol, Voleybol Toplan, 3. DUNLOP eni? Raketleri, Eşofmanları, 4. Futbol Ayakkabıları, 5. MAJÖR Spor Ayakkabıları, 6. Çocuk Pantolonları, Çocuk Eşofmanları, 7. Basket ve Voleybol Filesi. 8. Şo«t ve Çoraplar, 9. Daha birçok çeşitler. ÖZKAN SPOR MAĞAZASI Lefkoşa, Tel. : Sanayi Holdigde çalışan işçi ve memurların Devrimci Genel-t? Sendikası'ndan toplu İs «falan ve Türk-Sen'e bağlı sendikalara iltihakları yoğun bir biçimde devam etmektedir. Resmi miz Sanayi Holdlng'e bağlı Tiirtex fabrikasında çalışan Devrimci Genel-tş Sendikasının ku rucn ve faal üyelerinden Fuat Erkun'un işçilerin de hazır bulunduğu bir törende Türk-Sen'e bağlı Metal-Sen'e geçişi İçin düzenlenen törenden alınmıştır. Devlet işçileri mücahitlik İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) aarsında yapılan Toplu Sözleşmenin 36(2) maddesinde Mücahitlik hizmetlerinin hesaplanmasında gözetilecek hususların Bakanlar Kuru lunca onaylanacağını belirtmektedir. Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili Ç sayı ve tarihli kararı: "Bakanlar Kurulu, işçilerin Mücahitlikte geçen sürelerinin KTFD. YENİ BİR EKONOMİK MODELE MI KAVUŞACAK? üzerinde durulduğu açıklanmıştı. Kısa bir süre önce KTFD'ne gelen Anavatan Başbakan yardımcısı Turgut özal'la KTFD Hükümeti ara sında yapılan görüşmelerde bu konu etraflıca incelenmişti. Yeni ekonomik modelin KTFD'nin serbest pazara dö nüştürülmesmi, KİT'lerin statüsünün gözden geçirilmesini ve KTFD'nin istikrarlı bir ekono mik yapıya kavuşturulmasını öngördüğü anlaşılmaktadır. işten ayrılma ikramiyesi ve kı dem tazminatları bakımından dikkate alınması ve 16/1980 sayılı Mücahit Tazmin Yasası altında tercihlerini kullanmaları bakımından tesbit edilen aşağıdaki kuralları onayladı. 1. Devlet Hizmeti iç ; nde veya dışında yapılan Mücahitlik süresi işçinin hizmetine eklenir. 2. Mücahitlikte her tanı hizmet ayı bir ay olarak hesaplanır. 3. Mücahitlik hizmeti için hespalanacak süre, işten ayrılma ikramiyesi ve Kıdem Tazminatı ödenebilmesi için öngörülen süre koşullarını etkilemez. 4. Mücahit Tazmin Yasası altında işlem görmeyi tercih edenler için ise, Kıdem Tazmi natları ve ikramiyelerinin hesaplanmasında yalnızca Mücahitlik hizmetleri dışındaki hizmetleri esas alınır ve ödeme yapılır." öngörmektedir. Haksahibi işçilerin tercih hak larını Şubat 1981 sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Bilgi ve gereğini savgılarımla arz ve rica ederim." Öğrenildiğine göre Wn- Sen Ekonomi ve Maliye Bakanlığının genelgesi İle ilgili olarak Devlet İşçilerine bugün bir açıklama yapacaktır. POLONYA'DA ÇALIŞMA BARIŞININ SAĞLANMASINA ÇALIŞILIYOR Polonya'da bağımsız Dayanışma Sendikası'nın ülke çapında yapmakta olduğu grevlerin durması ve 90 gün lük bir çalışma barışı anlaşması yapılması için Polonya'nın yeni Başbakanının yaptığı çağrının taraflar a- rasında görüşülmesine başlanmıştır. Hükümet'le görüşmelerde bulunmak üzere Varşova'ya giden Dayanışma Sendikası başkanı Lech Walesa, hüktime tin çağrısını ihtiyatlı karşıladı ğını, acil sorunlara çözüm bu lunmadığı takdirde Dayanışma Sendikası'nın grevleri sür düreceğini açıklamıştır. öte yandan çiftçilere de sendika kurma hakkı verilmesi için yapılan müracaat mahkeme tarafından reddedilmiştir. Mahkeme çiftçilerin sadece birlik kurabileceğine karar vermiştir. kleen bakkalınızda kleen'in doğal temizleme gücüyle bulaşıklarınız pırıl pırıl

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 11 YASAMA YILI: 1990/1 KUZEY KIBRISTÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1 1 inci Birleşim 18 Mayıs 1990, Cuma İÇİNDEKİLER Sayfa I. GELEN EVRAK 2 II. MİLLETVEKİLLERİNİN AND İÇMESİ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ODAMIZDA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI GÜNLERİ HAKKINDA TOPLANTI YAPILDI

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ODAMIZDA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI GÜNLERİ HAKKINDA TOPLANTI YAPILDI ODAMIZDA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI GÜNLERİ HAKKINDA TOPLANTI YAPILDI Odamızda 12 Ağustos 2016 Cuma günü zeytin ve zeytinyağı ile iştigal eden üyelerimizin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.toplantıda

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ, TARİHİ GÜNLER

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

SIRA SAYISI: 328 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 328 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA 1- NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Kasım 2013 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı