OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,"

Transkript

1 ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi ,00 TL (iki milyon Uq yuz bin Tiirk Lirasi) degerinde adet hisseye aynlmrgolup her biri 1,00 Tiik Lirasr degerinde adet paya (lki trilyon tig ytiz milyar) Tl'dir, bdllinm gttir. 9irketin dnceki sermayesini teskil eden TL (onmilyartiirklirasr)'nrn tamamr odenmi$tir. Sermayenin tamamr odenmi$tir, Bu defa artrnlan TL'lik sermayenin tamaml muvazaadan ari olarak tamamen taahhiit edilmigtir, Arlrnlan sermayenin 2.270, TL'lik krsmt lstanbul 5. asliye ticaret mahkemesinin 2001/5352D ig saytlt ve 04.' tarihli karan ile atanan bilirki$ilerin tarihli raporu iie 1.840,55 TL rayig bedelle deoerlenen behed 1.000T1 nominal degerli Oran Tekstil lplik Sanayi ve Ticaret Anonim $irketinin hisse senedinin TL rayig de$erle ayni sermaye olarakonulmasr suretiyle gergekle$tirilmigtir. Artrnlan TL'lik sermayeye i$tirak eden kigiler ve ayni sermaye olara koyduklan Oran Tekstil lplik Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi hisse senedi adet deoer ve tutarlaa aga0rdaki gibidir. Adr Soyadr: Mehmet Adnan ocalgiray Hisse Adedi; Hisse Rayig degeri:1,840 TL Tutan: , Adr Soyadr: Hijlya Ocalgiray Hisse Adedi:43,299,999 Hisse Rayig degeri:1.840 TL Tutan: ,998,160 Adr Soyadr: Giray 6calgiray Hisse Adedi: Hisse Rayiq de$eri:1.840 TL Tut4nr Adt Soyadr: Novber Handan Mengii Hisse Adedi: Hisse Rayiq de0eri:1.840 TL Tutafl :597, Toplam Hisse Adedi: Hisse Rayig degeri tutan: TL Ayni sermaye kargrhgrnda grkanlan bu paylar Ttirk Ticaret Kanununun 404. maddesi gereoince iki ytl gegmedikge bagkasrna devredilemez. $irket sermayesinin ortaklar arastndaki dagrimr agagtdaki gibidir: l) adet hisse kargtltgt ' ,00 TL'si Mehmet Adnan OCALGIRAY, 2) adet hisse kar$rlrgr ,00 TL'si Hiilya OCALGIRAY, 3) adet hisse kargrlr0r ,00 TL'si Gilay OCALGIRAY, 4) adet hisse kargtltgt ,00 TL'si Novber Handan MENGU, 5) 658 adet hisse kar$tlrgt 658,00 TL'si l\4ehmet Emre MENGU, Toplam Hisse Adedi : Adettir, Toplam Hisse Tutan :2, ,00 TL'dir. 1 o HAzTRAN slg \: \ l l Sayfa 'l l7

2 ESK gekil OCATGiRAY YATIRIM HOLDiNG ANONiM SiRKETi ANA SOZLESME TADiL TASARISI YEN! gekil Artrfllan bakiye , TL sermayenin %'ii sermaye artrgrnrn tescili tarihinden itibaren engeq 3(iiQ) ay i9inde kalanl ise ydnetim kurulunun alacagr kararlar dairesinde engeg 3(ilg) yrl iginde odenecektlr. Bu husustaki ilanlar ana sdzlegmenin ilan maddesi uyaflnca yaprlrr. Sermaye artr$r sonunda a$agrdaki tablolugmugtur. Adr Soyadr: ismailorhan Ocalgiray Hisse Adedi: 1 Hisse Tutaa: 1,000 Adr Soyadr: Emine Saadet Ocalgiray Hisse Adedi: 1 Hisse Tutan: Adr Soyadr: Mehmet Adnan Ocalgkay Hisse Adedi: 1, Hisse Tutan: 1.170,239, Adr Soyadr: Hillya Ocalgiray Hisse Adedi: Hisse Tutafl : ,000 Adr Soyadr: Giray Ocalgiray Hisse Adedi: Hisse Tutan: Adr Soyadr: Ndvber Handan l\4engu Hisse Adedi: 604,702,000 Hisse Tutan: Adr Soyadr: I/ehmet Emre Mengii Hisse Adedi: Hisse Tutan: Toplam hisse adeti ,000 Toplam Hisse Tutan: geklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhlit edilmi$tir. girket sermayesinin 1/4'ri tescil tarihinden itibaren geg 3 ay iginde kalanr ise 31.' tarihinde odenecektir. Bu husustaki ilanlar jlan maddesi uyaflnca yaprlrr. Btit0n hissedarlar aynr borg ve yijkijmliililklere sahiptir. HissE SENETLERI Madde - 7!:.,.,,:'.p" '.. HisSE SENETLER!. ;'f MAODE - 7 Hisseleri nama yazrhdtr. Sermayenin tamamt 6denmedikge Hisseleri nama yazr drr. Sermayenin tamamt odendi0inde hamiline hamiline yazri hisse senedi grkalrlamaz. yazrhisse senedi gtkanlabilir. $irket tarafrndan kupilrler halinde hisse senedi gtkarttlmasl Birden fazla hisseyi temsil edecek gekilde hisse senedi glka(llmasl mumkiin olup, bunlann miktar ve nevilerini ydnetim kurulumrimkun olup, bunlartn miktar ve nevilerini yonetim kurulu kararlastrnr. kararlastrrrr. Sayfa 2 / 7

3 ocalcirn vnilrrm HoLDiNG ANoNiM $irketi ANA SOZLE$ME TAD L TASARISI ESKI $EKIL YENI 9EKIL Hisse senetlerinin devri yonetim kurulunun iznine baglrdrr, Hisse senetlerinin devri yonetim kurulunun iznine baglrdrr. Ydnetim Yonetim kurulu sebep beyan etmeksizin hisse senedininkurulu sebep beyan etmeksizin hisse senedinin devrini reddedebilir. devini reddedebilir. Bunun drgrnda hlsse senetleri ancak bu Hisse senetleri ile ilgili burada yer almayan hususlarda Tilrk Ticaret maddede beli(ilen $a(larla sahlabilir ve devredebilir. Kanunundaki huklimler uygulanrr. Genel olarak hisse devrinde, diger hissedarlar lehine onaltm hakkr dogar. Hisselerin devri gkkete kargr, usuliine uygun olarak tutulan pay defterine kayrt ile hilkiim ifade eder. Y<inetjm Kurulu'nca hissesini satmak veya devretmek isteyen hissedar hisselerinin devrini pay defterine kaydr hususunda karar verebilmesi igin igbu maddenin htikumlerine uyulmug olmasr gereklidir. a- Hisselerin krsmen veya tamamen lirket pay sahiplerinden blr veya bir kagrna veya pay sahibi oimayan gergek veya tiizel kigi ve ki$ilere satmak veya baor$lamak, aynr semaye vaz'r gibl herhangi bir suretle devretmek isteyen pay sahibi devredece!i kigi veya kigilerin, satri bedelini (satrg drgrndaki hallerde kendisinin tespit edeceoi bedeli) ve satri veya sair devir $artlannr da (odeme $ekli, faiz gibi) bildirmek suretiyle bu hisselerin cjnceden $irket hisselerine sahip diger britiin pay sahiplerine teklif etmeye mecburdur. Teklif yazrlr olarak Ydnetim Kurulu'na bildirirler. Teklif konusu hisselerinin tamamrnrn bu (7) maddesi h ktimledne uygun olarak diler pay sahiplerince saun alrnmamasr halinde, teklif eden pay sahibi bu (7) maddesi hilkilmleri gergevesinde teklif konusu hisselerin tamamrnr teklifindeki ki$i veya kigilere teklifindeki esaslardan daha musait olmamak rizere satrnak veya sair suretlerde devretmekte serbest kalrr, Teklif konusu hisselerin sadece bir krsmrnrn ahnmast teklifte bulunan pay sahibinin nzasrna baghdrr. Bu durumda da ig bu (7) maddesi hilkrjmleri uygulanrr. b-ydnetim Kurulu teklifi girket hisse sahiplerinin her birine $ahsen veya yazrl olarak en krsa srire iginde bildirilir. Bu bildirimden itibaren bir ay iginde teklifteki $artlan kabul ettigini yazrh olarak Yonetim Kurulu'na bildiren ve satrg veya devir konusunu hisselerin tamamrnr almak isteyen pay sahiplerine satr$ yaprlrr. Belirtilen sure iginde cevap vermeyenler ilgilenmemig sayrlrr. c-satrn almak isteyip de fiyatr yiiksek bulunan pay sahipleri yukarrda belirtilen sire iginde bedele Yonetim Kurulu nezdinde itiraz ederek bedel tespitinin yaprlmasrnr talep edebilider. Bu durumda, teklif edilen bedel ve $artlarla tekllf edilen paylarl almak isteyen pay sahibi veya sahiplerine satrg yaprlmaz. Teklif edilen bedele itiraz halinde satro bedeli Yrjnetim Kurulu'nca (b) deki siirenin hitamrndan itibaren 10 gtln iginde segilecek Tilrkiye'de faaliyet gdsteren Yeminli l,4ali [,4i]gavirlik Kurulusu tarafrndan tespit edilecektir. SIil O HAZIRN.&,- cclu t. $ Sayfa 3 / 7

4 EsKi gekil ocnleinny YATIRIM HoLDiNG ANoNiM $irketi ANA SOZTESME TAOiL TASARISI YEN geki- Bu kurulu$ segimden itibaren 2 ay iginde raporunu Ydnetim Kurulu'na verir. Kurulug bu silre iginde raporunu veremedigi takdirde Ydnetim Kurulu bu siireyiki ayr agmamak ijzere uzatabilir. Bedel tespitinde teklifteki faiz, odeme gekli gibi diger gartlar da dikkate altnrr. Yeminli Mali Miitavirlik Kurulu$unun Ucreti ve bedel tespitj igin sdz konusu olabilecek sair bilc0mle masraflar talep sahibi taraf rndan kar$rlanrr. d-itiraz eden veiveya (b) bendindeki siire iginde cevap vermemek suretiyle ilgilenmemi$ sayrlan veya varsa teklif edilen bedelden almayr kabul eden pay sahipleri tespit edilen bedelin teklifteki bedelden daha diigiik olmasr halinde tespit edilen bedel ve teklifteki $artlaria raporun kendilerine Ydnetim Kurulu'nca Sahsen teslim suretiyle bildirimden itibalen 1 ay iginde almak istediklerini yazrh olarak Ydnetim Kurulu'na bildirdlkleri takdirde, kendilerine satr$ yaprlrr. Ancak, bu durumda hisselerini satmak veya sair surette devretmek isteyen pay sahibi satrgtan veya devirden vazgegebilir. Tespit edilen bedelin satmak veya devletmek isteyen pay sahibinin teklif ettioi bedelden daha yilksek grkmasr halinde itiraz eden ve/veya (b) bendindeki siire iginde cevap vermemek suretiyle ilgilenmemig sayrlan veya varsa teklif edilen bedelden almayr kabul eden pay sahipleri teklif edilen bedelden saln almayl talep edebilirler, Ancak teklif eden pay sahibi bu durumda teklif konusu hisseleri satmaktan veya sak bir surette devretmekten vazgegebilir. Teklif edilen pay sahiplerinin teklif bedelinden daha yijksek olan tespit edilen bedelden almaya hazrr olmalarr halinde dahi teklif eden pay sahibinin satt$tan vazgegme hakkr mahfuzdur, e-teklif konusu hisselerin pay sahiplerince igbu (7) maddesi hiikljmlerine gore tamamen veya krsmen a nmamasr halinde teklif eden pay sahibi, satrg veya devir konusu olup altnmayan hisseleri tespit edilen bedel tekljf bedelinden daha dil$tik ise asgari tespit edilen bedelden, daha yiiksek ise asgari teklifteki bedelden ve her iki halde de teklifteki $artlarla ve teklifte belirulen kigi veya kigilere en geg (d) bendinin ilk frkrasrnda sozil gegen bir aylrk silrenin bitiminden baglayacak bir ayhk sure iginde satabilir veya devredebilir. f-birden fazla pay sahibi teklif konusu hisseleri satrn almak isterse, bu satr$ hisseleri nispetinde gergeklesir. g-hisse senetlerinin miras, kafl koca mallarrntn idaresine ait hiikiimler veya cebri icra yolu ile iktisap edilm'$ olmalan halinde hisse sahipleri bu hisseleri borsa rayici, bu bulunmadt0l hallerde kayrt igin milracaat tarihindeki hakiki degerleri []zerinden almaya talip olduklan takdirde kaylttan imtina olunabilir. $u kadar ki, pay sahiplerinin fiiruunun veya evlat edindikleri gocuklanntn gere kanuni mirasgt olarak gerek ol0miine baih tasarruflarla iktisap edecekleri hisselerin kavrt]afl ndan imtina edilemez. ss' o ltaafli{ '1.^ 'J.. i 5',j Sayfa 4 / 7

5 EsKi gekil 6clle irnvlrrnru uotoilrtc nruoruiu Sinxrri nrun sozugue laoit tnsnrtst YEN $EK L h-pay sahipleri bu hisselerini krsmen veya tamamen kendi fiirulanna veya evlat edindikleri gocuklanna isbu (7) maddesi hrikilmlerine tabi olmaksrzrn serbestge devredilebilirler. Her bir hisse sahibinin herhangi bir surette hisselerini iktisap etmig fiiruu veya evlat edindikleri eocuklan ile onlarrn fiirulan da kendi aralannda bu hisselerini, i9 bu (7) maddesi hilkilmlerine tabi olmaksrzrn serbestge devredebilirler. i-pay sahipleri ittifaklalacaklan kararlarla hisselein satrg veya devrinde ig bu (7) maddesi hiikiimlerini uygulama drgr brrakabilirler. Ancak herhangi bir olayda bir karar alrnmasr diger satri ve devirlerde is bu (7) maddesi h0kiimlerinden feragat edildigi anlamrna gelmez. ipay sahiplerinin rtighan haklannr devretmeleri miimkrin degildir. $u kadar ki, (h) bendinde hisselerin serbestge devredilebilece$i kabul edenlere rlighan haklannrn devri de serbesttir. Sermaye artnmrnda kullanrlmayan r ghan haklan hisseleri nispetjnde diger hisse sahiplerine teklif edilir. Teklif edilen riighan haklarnrn kullanrlmayan krsrmlan diger hisse sahiplerince kullanrlabilir. Higbir hisse sahibince ahnmayan hisseler Yonetim Kurulu karan ile satrlrr. YONETIM KURULU VE SURESI Madde - 8 YONETiM KURULU MADDE - 8 9irketin ifleri genel kurul tarafrndan Tiirk Ticaret Kanunu$irketin i$leri ve idaresi genel kurul tarafrndan Tiirk Ticaret Kanunu h0krimleri gergevesinde hissedarlar arasrnda segilecek en az Hrikrimleri Qergevesinde segilecek en az bir [iyeden olu$an bir ilg iiyeden en gok beg iiyeden olugan bk yonetim kuruluydnetim kurulu tarafrndan yiiriitillilr. tarafrndan yilriltiiliir. Yonetm kurulu r.iyeleri en gok ilg yrl igin segilebilir. Siiresi sona eren ydnetim kurulu iiyesinin yenidenyonetim kurulu Liyeleri en gok 3 yrl igin segilebilirlel. segilmesi miimkijndijr. Genel kurulilzum g6rilrse yonetim kurulu ijyelerini her zaman degi$tirebilir. Gdrev stiresi sona eren yonetjm kurulu iiyeleri yeniden segilebilirler. $irketin TEMSiL ve ilzam ile YoNETiM KURULU jyelerinin GoREv TAKSiMi Madde - 9 girketi TEMSIL VE ilzam MADDE - 9 $irketin ydnetimi ve drganya kargr temsili ydnetim kuruluna aittir. $irketin yonetimi ve temsili ydnetim kurulunaittir. Yonetim kurulu, ilye sayrsrnrn yaflsrnrn bir fazlasr nisap ile toplanrr ve $irket tarafrndan verilecek biitijn belgelerin ve yaprlacak hazrr bulunanlarrn ekseriyeti ile karar verlr. Reylerin e$iuigisozle$melerin gegedi olabilmesi igin, bunlafln $irketin unvanr alttna halinde mlizakerertelenir. Ertelenen toplantrda bu e$itlikkonmug ve Sirketi ilzama yetkili kigi veya kiiilerin imzasrnr ta$rmasr bozulmazsa teklif reddedilmig sayrlrr. Kararlar yazrltpgereklidir. imzalanmalari ile gegerli olur. llk ydnetim kurulu ilyeleri Gegici Yrinetim kurulu, $irketi temsil yetkisinin tamamrnr ve idare yetkisinin hepsini veya bazrlannr ydnetim kurulu iiyesi olan bir veya birkag murahhas iiyeye veya pay sahibi olmalan zorunlu bulunmayan miidtirlere brrakabilir. SalaS/7

6 ESK gekil ocatciray YATIRIM HOLDiNG ANONiM girket ANA SOZTESME TAD L TASARISI YENI gekil DENETgiLER VE GOREVLERi Madde- 10 DENET9iLER MADDE - 1O Genel kurulgerek hissedarlar arasrndan, gerekse drsafldan en $irketin denetime tabi olacak girket olmast halinde, denetqi seqimi 9ok tjq yrl igin bir veya birden fazla denetgi seger. Bunlaflnkonusunda Ttirk Ticaret Kanunu ve konuyla ilgili mevzuat hiiktimleri sayrsr be$i geqemez. Denetgiler TUrk Ticaret Kanunu'nun 353- uygulanrr maddelerinde sayrlan gorevleri yapmakla yr.ikiimlild[]rler. llk genel kurul toplantrsrna kadar ki denetqi GeQici 2, maddede belirtilmi$tir. GENEL KURUL Madde - 1l GENEL KURUL MADDE - 11 Genel kurul toplantrlannda aga0rdaki esaslar uygulanrr: Genel Kurul toplantlan ve kararlan ile ilgili olarak agaotdaki hiikiimler uyguranrr: 4 Davet Sekli: Genel kurullar, olagan veya olaoaniistii toplanrdar. Bu toplantrlara- Davet Sekli: Genel Kurullar olaoan ve olagan(jstti olarak toplantr. Bu davet de Tiirk Ticaret Kanunu'nun ve 368. toolantrlara davette Tilrk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. maddeleri maddeleri hriktimleri uygulantr. uygulanrr. Trirk Ticaret Kanunu'nun 4'16. maddesi hilkm[ sak drr. b) ToplantrVakti: Olagan genel kurul, $irketin hesap devresi sonundan itibaren iig ay iginde ve seneden az bir defa, olaoantistu genel kurullar ise $irket iglerinin gerektirdi0i hallerde ve zamanlarda toplanu. b- Toplantr Vakti: olagan Genel Kurul $hketin hesap devresinin sonundan itibaren iig ay igerisinde ve seneden az bir defa, olagantlstii Genel Kurullar ise girket iglerinin gerektirdigi hallerde ve zamanlarda todlanlr. g) Rev Verme ve Vekil Tavini: c- Rev verme ve vekil tavini: Olagan ve Olaganiistti Genel Kurullarda Olagan ve olaganiistii genel kurullarda hazr bulunanhazrr bulunan hlssedarlann veya vekillerinin her hisse igin bir oyu vardtr. hissedarlann veya vekillerinin her bir hisse igin bir oyu vardrr. Genel Kurul toplantlannda hissedarlar, kendilerini diger hissedarlar veya Genel kurul toplantrlannda hissedarlar kendilerini diler hissedarlarharigten tayin edecekleri vekil vasttast ile temsil ettirebilirler. $irkete veya harieten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil ettirebilirler. hissedar olan vekiller kendi oylanndan bagka temsil ettikleri hissedarlartn $irt(ette hissedar olan vekiller kendi oylanndan bagka temsil sahip olduklan oylan da kullanmaya yetkilidirler. Vekeletnamenin geklini ettikleri hissedafln sahip oldu0u oylafl da kullanmaya yetkilidirler. Ydnetjm Kurulu tayin eder. Vekaletnamenin yazrh gekilde olmasr garttu. d- l\4iizakerelerin vaorlmasr ve karar nisabt: $kket Genel Kurul!) M0zakerelerin Yaorlmasr ve Karar Nisabr: toplantlaflnda Trirk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yaztlt hususlar $irket genel kurul toplantrlannda T0rk Ticaret Kanunu'nun 369. miizakere edilerek gerekli, kararlar alnrr. Genel Kurul toplanttlanndaki maddesinde yazrh hususlar ml]zakeredilerek gerekli kararlarkarar nisabr Ttirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine tabidir. ahnrr. Ana scizlegmede aksine hiikiim bulunmayan hususlarda genel kurul nisabr Trirk Ticaret Kanunu hilkiimlerine tabidir. c:&plgfiryclj Genel Kurullar $irketin Ydnetim Merkezi veya Ydnetim Kurulunun belirleyecegi baika bir yerde yaprlabilir, q) ToplantrYeri: Genel kurul, girketin ydnetim merkez binasrnda veya ydnetim merkezinin bulundugu gehrin elveri$li bir yerinde toplanrr. TOPLANTILARDA KOMISER BULUNDURULMASI Madde - 12 TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMASI MADDE - 12 Gerek olagan, gerekse olaganiistu genel kurul toplanttlaflnda Olaoan ve olaoanilstii genel kurul toplanttlannda, bakanllk temsilcisinin Sanayi ve Ticaret Bakanl$r Komiserinin bulunmasr ve toplantl bulunup, bulunmamast hususunda; Gilmrtik ve Ticaret Bakanltgt tutanaklannr ilgililerle birlikte imza etmesi $attrr, KomiserinTemsilcileri Hakkrnda Ydnetmelik hiikiimleri uygulanu. gryabrnda yaprlacak genel kurul toplantrlannda alnacakaralar ve komiserin imzasr tagrmayan toplantr tutanaklan gegedi degildir. 4ili Sayfa 6 / 7

7 EsKl $EKIL OCALGiRAYATIRIM HOLDiNG ANONiM SiRKET ANA SOZTESME TADiL TASARTSI YENi gekil ILAN Madde - 13 ILAN MADDE - 13 $irkete ait ilanlar Tilrk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde anllan $irkete ait ilanlar, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. frkrasl gazete ile en az on beg giin ewel yaprlrr, Ancak genel kurulunhilkiimleri sakh kalmakaydr ile girket merkezinin bulundugu yerde grkan toplantrya ga!rnlmasrna ait ilanlar Tiirk Ticaret Kanunu'nun 368. bir gazete ile en az 15 giin ewel yaprlrr. Tiirk Ticaret Kanunu'nun 414, maddesi hijkiimlei geregince ilan ve toplantr gilnleri haig olmak 474 ve 532, maddeleri hiikiimleri sakhdu. iizere en az iki hafta ewel yaprlmasl zorunludur. Sermayenin azaltrlmasr ve tasfiyeye ait ilanlar igin Tiirk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hrikrjmleri uygulanrr KARIN TESBiT VE DAGITIMI Madde - 15 KARIN TESPIT VE DAGITIMI MADDE - 15 $irketin genel masraflan ile muhtelif amortisman bedelleri gibi $irketinet ddnem kan yaprlmr$ her qesit masraflann grkafllmasrndan gkket9e iidenmesi veya ayrilmasl zorunlu olan miktar hesap yrh sonra kalan miktardrr. Net d6nem kanndan her yrl %5 genel kanuni sonunda tespit edilen gelirden indkildikten sonra geriye kalan yedek akge aynlr; kalan miktann %5'i pay sahiplerine kar payr olarak miktar safi kafl teskil eder, Bu suretle tespit edilen kardan ewela dagrtrlr. Kar payi, pay sahibinin esas sermaye payr igin $irkete yaptigl % 5 kanuni yedek akge aynhr ve kalanlardan iffa edilmemi$ hisse ddemelerle orantrft olarak hesaolanrr. senetlerinin bedelleri ddenen krsmrna yedek akge ayalrr ve kalanlardan ltfa edilmemig hisse senetlerinin bedelleri ddenen Net ddnem kaflnrn geri kalan krsmr, genel kurulun tespit edecegi gekil ve krsmrna % 5 oranrnda birinci temettij verilmesine yetecek miktar surette daortrhr, Pay sahiplerine yilzde beg oranrnda kar payr ddendikten grkafllrr, Geri kalan krsrm genel kurulun tespit edecegi gekil ve sonra kardan pay alacakigilere dao(rlacak toplam tutann yiizde onu suretle dagrtrlrr, veya ydnetim kurulu karaflna gdre krsmen veya genel kanuni yedek akgeyeklenir. tamamen fevkalade ihtiyatayfllrr. lkinci temettii hissesi olarak hissedarlara veya kardan pay alanlara dag(rlmasr kararlagtrnlan ve oaradan Tilrk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. frkrasrnrn 3 numaral bendi gereoince % 10 kesilerek adi ihtiyat akgesine eklenir. IHTIYAT AK9ESI Madde - 16 YEDEK AKQE Madde- 16 $irketarafrndan aynlan ihtiyat akgeleri hakkrnda Tiirk Ticaret $irket tarafrndan aynlan ihtiyat akgeleri hakktnda Ttirk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. madde hiik mleri uygulanrr. Kanununun 519 ila 523. maddeleri hijktjmleri uygulanrr o rwean ; / -zo, c6 '2o43 Sayfa 7 / 7

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

^7/4. ,hll_7. il' ilss2 7 97. ENDEKS*?ff'l$S"+ llvomushrari. BE:'c$l-u rc. Kurulug

^7/4. ,hll_7. il' ilss2 7 97. ENDEKS*?ff'l$S+ llvomushrari. BE:'c$l-u rc. Kurulug Endeks Facto i. ', " 'i: ;,.:..,' ' \.,'.,: j ENDEKS*?ff'l$S"+ llvomushrari Anas6zlegmesidir. cd. No:32915 ilss2 7 97 Kurulug Madde I Agagda adlan,soyadlan,ikametgahlan ve buynrklan af* adresleri yaah

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ani kuruluş esaslarına

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE-1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular Madde 1 Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ŞİRKETİN ADI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Madde 2- Şirketin adı ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU AMAÇ VE KONU Madde 3- Madde 3- Şirketin

Detaylı

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı

Detaylı