Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu!"

Transkript

1 Jandarma Teþkilatý 175. yaþýný kutladý Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü sebebiyle, Ýl Jandarma Komutanlýðý bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü KURUÞ 3 TE Hitit Üniversitesi 230 yabancý öðrenci alacak Hitit Üniversitesi eðitim öðretim dönemi için yabacý öðrenci alým þartlarýný ve kontenjanlarýný açýkladý. Yabancý öðrenciler için 230 adet kontenjan ayrýldý.baþvurular 2 Haziran ile 15 Haziran tarihleri arasýnda yapýlacak Temmuz arasýnda yapýlacak olan deðerlendirmenin ardýndan 21 Temmuz'da sonuçlar internet üzerinden açýklanacak. Yabancý öðrenci kontenjanlarýnýn fakültelere göre daðýlýmý ise þöyle: 3 TE Devlet, Tarým ürünlerine verdiði ödeme desteðinde: Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu! Nadir Yücel - Devlet tarafýndan bölgesel olarak teslim edilen ürünler için kg baþýna çiftçilere verdiði destekleme ödemelerinde Çorum çiftçisine buðday ve ayçiçek adýna hala ödeme yapýlmadýðý iddia edildi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ise mayýs ayý sonuna kadar destekleme ödemelerinin tamamlanacaðýný söylemiþti. 7 DE Uður Çýnar ödülünü aldý Umut Radyo program yapýmcýsý Uður Çýnar BYEGM'nin düzenlediði yarýþmada Radyo Haber Programý dalýndaki Türkiye ikinciliði ödülünü TBMM'nde gerçekleþtirilen törenle aldý. Dereceye girenlere ödülleri Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahinin yaný sýra... 2 DE Maden çalýþanlarýna ve ailelerine moral yemeði YEDAÞ'a Avrupa'nýn Ýletiþim Oskarý AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna Ýlyas Özkan atandý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna Ýlyas Özkan'ýn atandýðýný açýkladý. Ýlyas Özkan ise yaptýðý açýklamada, birlik beraberlik içinde Sungurlu için çalýþacaðýný söyledi. 5 TE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'te faaliyet gösteren Yýlmaz Madenciliðin çalýþanlarýna ve ailelerine verdiði moral yemeðine katýldý. 6 DA "3.8 milyon araç muayenesiz" 6 DA Kamil Akdoðan Ýskilipli çiftçiler domuzlardan dertli Ýskilip ve çevresinde domuz sürüleri tarýmsal alanlara zarar veriyor. Mahsule büyük zarar veren domuzlar çiftçiyi canýndan bezdiriyor. Domuzlarýn özellikle Ýskilip'in köylerini istila ettiklerini dile getiren Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, sürek avlarý düzenlenerek köylüye yardýmcý olunmasýný istedi. 4 TE TÜHÝD 13. Altýn Pusula Halkla Ýliþkiler Ödülleri Gecesi'nin parlayan yýldýzý YE- DAÞ, Avrupa'nýn Ýletiþim Oskarý olarak lanse edilen 'UNDP Özel Ödülü'nü aldý. Genel Müdür Türkoðlu, "Yolumuz ve hedeflerimiz açýk ve net. Avrupa Mükemmellik Ödülü" dedi. 5 TE LYS'nin ilk basamaðý sorunsuz yapýldý 2014 Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýnýn ilk ayaðý dün yapýldý. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavlarýnýn ikinci aþamasý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS-2014)... Dodurga cazibe merkezi olacak AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Dodurga'da bir dizi incelemelerde bulundu. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý ve Belediye Baþkaný.. Ýbretlik yaþanmýþlar... Hakkýný helal etsin Kocadere köyüne büyük bir sargý yeri kuruluyor. Kimi Urfalý, kimi Bosnalý, kimi Sivaslý, kimi Çorumlu... 4 TE 5 TE 3 TE Gülsün Mert

2 Kadýn giriþimcilere 'kurumsallaþma' anlatýlacak Çorum'da kadýn giriþimciliði özendirmek ve desteklemek amacýyla faaliyetler yürüten TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, Avrupa Ýmar ve Kalkýnma Bankasý (AÝKB) ile birlikte bir toplantý organize edecek. Dünyada 61 ülkede özel sektörü desteklemek amacýyla faaliyetler gerçekleþtiren Avrupa Ýmar ve Kalkýnma Bankasý'nýn kadýn giriþimcilere özel olarak saðladýðý imkanlarýn anlatýlacaðý toplantýda ayrýca ku- 2 rumsallaþma konusunda da bilgiler verilecek. TSO meclis toplantý salonunda, 17 Haziran 2014 Salý günü saat 10.00'da baþlayacak olan toplantýya konuþmacý olarak AÝKB Uzmaný Efe Uyar katýlacak. Yatýrým yapmak isteyen ya da yatýrýmýný büyütmek isteyen kadýn giriþimciler için verimli olacaðý öngörülen toplantýya, bütün kadýn giriþimciler davet edildi. Gençlerden örnek davranýþ Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi üye gençleri ile birlikte hafta sonu yapýlan LYS sýnavý çýkýþý ÖSYM tarafýndan daðýtýlan kýrtasiye kutularý ihtiyaç sahibi okullara daðýtmak üzere topladý. Etkinlik sonrasý bilgi veren yetkililer bu projenin bir geri dönüþüm platformu olduðunu böylece gençliðin doðaya ve insana olan sevgisinin, bilincinin, kültürünün kazanýldýðýný ve yaygýnlaþtýrýldýðýný belirttiler. Ýmsâk : 03:02 Güneþ : 05:02 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:45 Akþam : 20:21 Yatsý : 22:11 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 25. Hafta Her kim, bir müslümanýn bir sýkýntýsýný giderirse, Allahü teâlâ buna karþýlýk onun kýyâmet sýkýntýlarýndan birini giderir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÇOCUKLUK ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Uður Çýnar ödülünü aldý Yýl: 10 Sayý: 2810 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Umut Radyo program yapýmcýsý Uður Çýnar BYEGM'nin düzenlediði yarýþmada Radyo Haber Programý dalýndaki Türkiye ikinciliði ödülünü TBMM'nde gerçekleþtirilen törenle aldý. Dereceye girenlere ödülleri Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahinin yaný sýra akademi ve medya dünyasýnýn önemli isimleri tarafýndan takdim edildi. Umut Radyodan Haber Arkasý Programý "Akýllý Ulaþým Sistemleri" konusu ile Türkiye ikincisi seçilen Çýnar'a ödülünü Gazi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zakir Avþar verdi. Yarýþmada medya ve akademik alanda yurdumuzun önde gelen isimlerinden 30 jüri üyesinin yaptýðý deðerlendirme sonucu toplam 11 dalda 33 eser ödüle layýk görüldü. Ýlk kez tüm dallarýn yurtdýþýndan katýlýma açýlmasýyla birlikte Kýrgýzistan ve Amerika Birleþik Devletleri'nde Türkçe yayýmcýlýk yapan iki basýn mensubu da ödül kazandý. Törene aralarýnda milletvekilleri, bakan yardýmcýlarý, genel müdürler, basýn mensuplarý ve akademisyenlerin de bulunduðu seçkin bir topluluk katýldý. Törenden önce BYEGM Görsel Arþivi fotoðraflarýndan oluþan Fotoðraf Sergisi ile "Ankara " kitabýnýn tanýtýmý yapýldý. Ödül töreni sýrasýnda BYEGM'nin 94. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý beraberinde yeni kurumsal kimlik lansmaný yapýlýrken BYEGM'nin yeni tanýtým filmi de ilk kez programda gösterildi. Yerel gazetelerin dijital ortamda günlük takibini saðlamak için geliþtirilen Anadolu'nun Sesi Uygulamasý da tanýtýmý yapýlan bir baþka BYEGM hizmeti oldu. Tören verilen kokteyl ile son buldu. Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Cahit Sýtký TARANCI Affan Dede'ye para saydým, Sattý bana çocukluðumu. Artýk ne yaþým var, ne adým; Bilmiyorum kim olduðumu. Hiçbir þey sorulmasýn benden; Haberim yok olan bitenden. Bu bahar havasý, bu bahçe; Havuzda su þýrýl þýrýldýr. Uçurtmam bulutlardan yüce, Zýpzýplarým pýrýl pýrýldýr. Ne güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese horoz þekerim! HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,121 2,124 EUR 2,872 2,877 STERLiN 3,597 3,605 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VOLKAN ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESÝ YANI BÜYÜK ECZANESÝ TEL: M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Hitit Üniversitesi 230 yabancý öðrenci alacak Hitit Üniversitesi eðitim öðretim dönemi için yabacý öðrenci alým þartlarýný ve kontenjanlarýný açýkladý. Yabancý öðrenciler için 230 adet kontenjan ayrýldý.baþvurular 2 Haziran ile 15 Haziran tarihleri arasýnda yapýlacak Temmuz arasýnda yapýlacak olan deðerlendirmenin ardýndan 21 Temmuz'da sonuçlar internet üzerinden açýklanacak. Yabancý öðrenci kontenjanlarýnýn fakültelere göre daðýlýmý ise þöyle: Fen Edebiyat Fakültesi 9, Ýktisadi ve Ýdari Bilimleri Fakültesi 52, Ýlahiyat Fakültesi 20, Mühendislik Fakültesi 13, Beden Eðitim ve Spor Yüksek Okulu 10, Saðlýk Yüksek Okulu 2, Meslek Yüksek Okulu 88, Alaca Meslek Yüksek Okulu 6, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu 4, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu 12, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu 14, Yabancý uyruklu öðrenciler için baþvuru koþullarý ise þunlar: Lise son sýnýfta olmalarý ya da mezun durumda bulunmalarý koþuluyla; a)yabancý uyruklu olanlarýn, b) Doðumla Türk vatandaþý olup da Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan Türk vatandaþlýðýndan çýkma izni alanlar ve bunlarýn Türk vatandaþlýðýndan çýkma belgesinde kayýtlý reþit olmayan çocuklarýnýn aldýðý 5203 sayýlý Kanunla Tanýnan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olduklarýný belgeleyenlerin, c) Doðumla yabancý uyruklu olup daha sonra TC vatandaþlýðýna geçen çift uyruklularýn, d) TC uyruklu olup lise öðreniminin son üç yýlýný KKTC hariç yabancý bir ülkede tamamlayanlarýn, e) KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöðrenimini tamamlayan GCE AL sýnav sonuçlarýna sahip olanlarýn; baþvurularý kabul edilir, Baþvurusu kabul edilmeyecek adaylar: Jandarma Teþkilatý 175. yaþýný kutladý Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü sebebiyle, Ýl Jandarma Komutanlýðý bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende, Ýl Garnizon Komutaný Ahmet Çelik günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan, Çorum Belediyesi Karate Takýmý ve Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý emrinde görevli iz takip ve narkotik köpeði tarafýndan gösteri yapýldý kuruluþ yýldönümü kapsamýnda açýlan silah ve malzeme standýný gezen Vali Sabri Baþköy ve beraberindeki protokol üyeleri, sergilenen ürünler hakkýnda yetkililerden bilgi aldý, tören sergi ve ikramýn ardýndan sona erdi. Adaylardan; a) T.C. uyruklu olanlarýn, (lise öðreniminin son üç yýlýný KKTC dýþýnda yabancý bir ülkede tamamlayanlar hariç) b) K.K.T.C. uyruklu olanlarýn (ortaöðreniminin tamamýný K.K.T.C liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar hariç), c) Uyruðundan bir isi T.C. olan çift uyruklularýn (lise öðreniminin son üç yýlýný KKTC dýþýnda yabancý bir ülkede tamamlayanlar hariç) d) Uyruðundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklularýn (ortaöðreniminin tamamýný KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), e) T.C. uyruklu olup lise öðrenimini Türkiye veya K.K.T.C.'de tamamlayanlarýn, baþvurularý kabul edilmez." Gülsün Mert Mikroskop Ýbretlik yaþanmýþlar... Hakkýný helal etsin Cansu-yu Kocadere köyüne büyük bir sargý yeri kuruluyor. Kimi Urfalý, kimi Bosnalý, kimi Sivaslý, kimi Çorumlu, Kimi Halepli çok sayýda yaralýlar getiriliyor. Bunlardan biri, Lapseki'nin Beybaþ köyündendir ve yarasý oldukça aðýrdýr. Zor nefes alýp vermektedir. Alçalýp yükselen göðsüne biraz daha tutabilmek isteðiyle komutanýnýn elbisesine yapýþýr. Nefes alýp vermesi gittikçe zorlaþýr ama, tane tane kelimeler dökülür dudaklarýndan. "Ölme ihtimalim çok fazla Ben bir pusula yazdým Arkadaþýma ulaþtýrýn " Tekrar derin derin nefes alýp, defalarca yutkunur: "Ben Ben, köylüm Lapseki'li Ýbrahim Onbaþý'dan 1 Mecit borç aldýydým. Kendisini göremedim. Belki ölebilirim. Ölürsem söyleyin, hakkýný helal etsin " "Sen merak etme evladým" der. Komutaný, kanýyla kýrmýzýya boyanmýþ alnýnýn eliyle okþar. Ancak az sonra komutanýnýn kollarýnda kan kaybýndan þehit olur. Son nefeste bir kez daha: "Ben ölürsem söyleyin hakkýný helal etsin." Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralýlar getiriliyor. Bunlardan çoðu daha sargý yerine ulaþmadan þehit düþüyor. Þehitlerin üzerinden çýkan eþyalar, künyeler komutana ulaþtýrýlýyor. Ýþte yine bir künye ve yanýnda bir pusula. Komutan gözyaþlarýný daha silmeye fýrsat bulamamýþtýr. Pusulayý açar, hýçkýrarak okur ve okuduðu yere yýkýlýr kalýr. Ellerini yüzüne kapatýr; ne titremelerine ne de gözyaþlarýna engel olamaz. Pusuladaki not: Ben Beybaþ köyünden arkadaþým Halil'e 1 Mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacaðýz. Belki ben dönemem. Arkadaþýma söyleyin ben hakkýmý helal ettim". Düþmaný için dostunu azarlayan Abdullah b. Mübarek Hazretleri bir vakit savaþa katýlmýþtý. Savaþta karþýsýna çok zorlu bir düþman askeri çýkmýþtý. Bu düþman askeri ile uzun bir mücadeleye giriþir. Birebir bu savaþ o kadar sürer ki, vakit namazý girmiþ ve geçmek üzeredir. Ýbnü'l-Mübarek Hazretleri düþmanýna der ki: - Þu kadar zamandýr çarpýþýyoruz, birbirimize üstünlük saðlayamadýk, benim namaz vaktim girdi ve de geçmek üzeredir. Ýzin ver, ben namazýmý kýlayým, sonra çarpýþmaya devam edelim." Düþmaný bu öneriyi kabul eder ve Ýbnü'l-Mübarek Hazretleri namaza durur. Namazý bitip çarpýþmaya baþlayacaklarý sýrada bu sefer de düþmandan bir öneri gelir: - Sen ibadetini yaptýn, bana da müsaade et, ben de putlarýma gerekli tazimde bulunayým." Düþman göðsünde sakladýðý küçük bir putu çýkarýp yere koyar, karþýsýna geçip kýyam eder. Sonra da karþýsýna geçip oturur. Ýbnü'l-Mübarek Hazretleri düþmanýnýn puta tazim ettiðini görünce içinden der ki: "Ýþte düþmaný tam öldürecek zaman." Yerinden kalkar ve elinde kýlýç, düþmanýn baþýna dikilir. Tam kýlýcý indireceði zaman: "Ahdinde dur, þüphe yok ki verilen sözün sorumluluðu vardýr." (Ýsra, 17/34) diye bir ses duyar. Bu sesi duymasý ile birlikte aðlamaya baþlar. Düþman, baþýný kaldýrýp baktýðýnda, Ýbnü'l-Mübarek'in elinde kýlýçla aðladýðýný görür. Düþman sorar: - Ne yapýyorsun? Sana ne oldu?" Ýbnü'l- Mübarek düþündüklerini anlattýktan sonra þöyle dedi ki: - Senin yüzünden bizi azarladýlar." Düþman bu durumdan çok duygulanmýþtýr. Der ki: - Düþmaný için dostunu azarlayan böyle bir Allah'a baþ kaldýrmak ve karþý gelmek doðru bir hareket deðildir." Ardýndan çarpýþmayý býrakarak Müslüman olur ve mü'minlerin safýna geçti. Büro Memur Sen'den Ankara'da siyasetçi ve bürokrat turu Büro Memur Sen Çorum Þubesi yönetimi Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. Genel Merkez seçimlerine katýlmak üzere Ankara'ya giden Büro Memur Sen Ýl Yönetimi Ankara'da Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve bazý bürokratlarý ziyaret etti. Büro Memur Sen Ýl Yönetimi Agah Kafkas, Salim Uslu ve Cahit Baðcý'nýn ardýndan hükümet sözcüsü Baþbakan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik'i ziyaret etti. Heyet ayrýca hemþehrimiz Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýsý Veysel Bektaþ'ý da makamýnda ziyaret etti. Ziyaretlere Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz'in yaný sýra þube yönetiminden Elvan Ekin, Ýsmail Ünüþtü, Ahmet Aykaç, Emre Eser, Osman Günay ve delegeler Mustafa Ünal, Metin Adla ile Spor Müdürlüðü Temsilcisi Ýsmail Þahan'da katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL

4 4 Ýskilipli çiftçiler domuzlardan dertli Ýhtiþamlý Kuyumculuk'tan Sevgi Evleri öðrencilerine jest Ýskilip ve çevresinde domuz sürüleri tarýmsal alanlara zarar veriyor. Mahsule büyük zarar veren domuzlar çiftçiyi canýndan bezdiriyor. Domuzlarýn özellikle Ýskilip'in köylerini istila ettiklerini dile getiren Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, sürek avlarý düzenlenerek köylüye yardýmcý olunmasýný istedi. Son yýllarda domuzlarýn bir hayli artýþ gösterdiðini belirten Akdoðan, tarlalara nohut, ayçiçeði, mýsýr ekemez olduklarýný Kamil Akdoðan bildirdi.pirinç tarlalarýna da domuzlarýn büyük zarar verdiðini ve pirinç üretimini baltaladýðýný açýklayan Akdoðan, sebze bahçelerinin, hububat tarlalarýnýn her an domuz tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðunu ifade etti. Ýskilip ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, domuzlarýn tarým alanlarýna çok büyük zarar verdiðini dile getirerek, yetkililerden bu konuya yardýmcý olmalarýný söyledi. Ýhtiþamlý Kuyumculuk, Babalar Günü dolayýsýyla etkinlik düzenledi. Kuyumcular Çarþýsý'nda faaliyet gösteren Ýhtiþamlý Kuyumculuk, Anneler Günü'nde ve Yaþlýlar Haftasý'nda düzenlendiði etkinliðin ardýndan bu kez de Babalar Günü dolayýsýyla bir etkinliðe imza attý. AFT Organizasyon tarafýndan düzenlenen etkinlikte, Babalar Günü nedeniyle hediye almaya gelen vatandaþlar, maðazanýn içerisine ve önüne yerleþtirilen "Babalar Günü Hatýrasý" yazýlý görselin önünde hatýra fotoðrafý çektirdi. Babalarýyla beraber maðazanýn önünde geçen çocuk ve gençler de, lokumcu ve þerbetçi kostümlü organizatörlerle beraber poz vererek, güzel bir aný ölümsüzleþtirdi. Ýhtiþamlý Kuyumculuk yetkililerinden Mustafa Arslan da Babalar Günü dolayýsýyla Sevgi Evleri'ndeki çocuklarý ziyaret ederek, onlara çeþitli hediyeler verdi. Özel Pýnar' da karne heyecaný Ümit Kreþ'in miniklerine tam not eðitim öðretim yýlý sona ererken karnelerini alan öðrenciler büyük heyecan yaþadýlar. Özel Pýnar Kolejinde velilerin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen karne töreninde, baþarýlarýný belgelendiren karnelerini alan ve yaz tatilin sevincini birlikte yaþayan öðrenciler mutluluklarýný öðretmenleri ve velileriyle paylaþtýlar. Karne töreninde konuþan Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, öðrencilerin iyi bir tatili hak ettiklerini dile getirerek, aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarýný istedi. 8. sýnýflarýnýn TEOG birinciliðini de kutlarken baþarýlarýn devam etmesi temennisinde bulunan Alpoðlu, ayrýca LYS sýnavýna girecek öðrencilere de baþarýlar diledi. Pýnar Koleji'nin yatýrýmlara devam edeceði haberinide veren Alpoðlu, aðýrlýklý Ýngilizce sýnýflarý uygulamasýna devam edileceðini, bunun yanýnda yüzme ve tenis derslerinin de gelecek yýl verileceðini, fiziki koþullarýn da gözden geçirilerek düzenlemeler yapýlacaðýný, halý saha ve tenis kortlarýnýn da önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda hazýr olacaðýný açýkladý. Bahadýr YÜCEL Ümit Kreþ yýlsonu etkinlikleri kapsamýnda bir etkinlik düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda önceki akþam saat19.30'da yapýlan etkinliðe Okul Müdürü Ümit Göbelek, sýnýf öðretmenleri Ayþegül Erdemir, Ebru Acar, Ýsmihan Çiçek, Elif Bahadýr, öðrenciler ile çok sayýda veli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ile Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan etkinlikte öðrenciler hazýrladýklarý gösterilerle ailerlerinden büyük alkýþ aldýlar. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Ümit Göbelek, davetlileri selamlayarak öðrencilere bundan sonraki hayatlarýnda baþarýlar diledi. Program öðrencilerin solucan yarýþmasý, koro, ateþ böceði gösterisi, þiirler, modern danslar ile devam etti. Programýn en sonunda ise mutlu son için herkes bayraklarla sahneye davet edildi. Bahadýr YÜCEL Ümit Göbelek LYS'nin ilk basamaðý sorunsuz yapýldý 2014 Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýnýn ilk ayaðý dün yapýldý. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavlarýnýn ikinci aþamasý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS-2014), beþ ayrý oturum halinde yapýlacak.bu sýnavlardan LYS-4, LYS-1 ve LYS-5 oturumlarý Haziran 2014 tarihlerinde uygulandý.çorum ÖSYM Ýl Sýnav Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada sýnavlarýn sorunsuz bir þekilde yapýldýðý kaydedildi. Açýklamada LYS -2 ve LYS-3'ün ise Haziran 2014 tarihlerinde iki ayrý oturum halinde uygulanacaðý ifade edilerek sýnavýn sorunsuzca yapýlmasýna katký saðlayan herkese teþekkür edildi.

5 5 YEDAÞ'a Avrupa'nýn Ýletiþim Oskarý TÜHÝD 13. Altýn Pusula Halkla Ýliþkiler Ödülleri Gecesi'nin parlayan yýldýzý YEDAÞ, Avrupa'nýn Ýletiþim Oskarý olarak lanse edilen 'UNDP Özel Ödülü'nü aldý. Genel Müdür Türkoðlu, "Yolumuz ve hedeflerimiz açýk ve net. Avrupa Mükemmellik Ödülü" dedi Türkiye'deki dev þirketlerin ve kuruluþlarýn katýldýðý ve 113 projenin 23 baþlýkta yarýþtýðý Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði (TÜHÝD) tarafýndan düzenlenen 13. Gecesi'nin parlayan yýldýzý Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ) oldu. "Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz" sloganýyla baþlattýðý ve "Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi" temasýyla olgunlaþtýrdýðý 14 adet Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri ile sürdürülebilir olmanýn gururunu bir kez daha yaþayan YEDAÞ, Avrupa'nýn 'Ýletiþimin Oskarý' olarak lanse ettiði Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (United Nations Development Programme) UNDP Özel Ödülü'nü aldý. YEDAÞ, 'Dikkuyruðu Koruyoruz Projesi' ile Kurumsal Sosyal Çevre dalýnda da Birincilik Ödülü'nü alarak tüm dikkatleri üzerine çekti. -"DEVLERÝN REKABETÝNDE EN ETKÝLEYÝCÝ ÖDÜL YEDAÞ'IN"- TÜHÝD tarafýndan düzenlenen Altýn Pusula Halkla Ýliþkiler Ödülleri'nde 'En Prestijli ve En Etkileyici Ödül' olarak gösterilen ve 2012 yýlýndan itibaren þirketlerin Kurumsal Sorumluluk ve Ýletiþim alanýnda katýlabildiði UNDP Özel Ödülü'nü, 2012 yýlýnda Koç Holding ve Turkcell alýrken, 2013 yýlýnda da Boyner Holding aldý. Bu yýl ise YEDAÞ ile birlikte MNG Kargo, Akbank, L'oreal Türkiye, Kiðýlý, Anadolu Efes, Peugeot ve Çilek Mobilya gibi dev þirketlerin projeleriyle rekabet ettiði UNDP Özel Ödülü'nü, 'Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz' projesiyle bu ödülü kazanan dördüncü þirket olurken, Türkiye'de Sosyal Sorumluluk projeleriyle UNDP Özel Ödülü'nü alan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olma gururunu yaþadý. -"BU EÞSÝZ ÖDÜLÜ YEDAÞ'IN ALMASI BÜYÜK ONURDUR"- UNDP Özel Ödülü'nü YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na takdim eden Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý - Ýstanbul Uluslararasý Özel Sektör ve Kalkýnma Merkezi Direktörü Simona Marinescu, "Þirketlerin sosyal ve çevresel etkilerini en iyi bakýþ açýsý ile ödüllendiren UNDP Özel Ödülü'nün eþsiz bir ödüldür. Ve bu ödülü sürdürülebilir kalkýnma AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna Ýlyas Özkan atandý programý için mükemmel bir modeli vitrine koyan YE- DAÞ'a vermekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" dedi. Genel Müdür Türkoðlu ise, "Sürdürülebilir bir geleceði toplam kalite yönetim modeliyle tüm paydaþlarýn yön birliði ve sinerjisi ile hayata geçirmek üzere yürüttüðümüz çalýþmalarýn, gerçek anlamda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmek isteyen kuruluþlar için de örnek oluþturacaðýna inanýyoruz" diye konuþtu. Þirketlerin giriþimlerinin yüksek kalitede olmasý, jürinin görevini çok zorlaþtýrdýðýný ve bu zor süreci yaþatan baþvurularý yapan þirketlere teþekkür eden Marinescu, "Bu kategori için baðýmsýz bir jüri, sürdürülebilir geliþim üzerindeki etkileri ölçecek bir dizi kriter ile baþvurularý gözden geçirdi. Bir þirket vardý ki, sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda yerel kalkýnma sorunlarýna bir katma deðer yaratma yolunda çalýþmak amacýyla özel bir program oluþturmuþ, tüm projelerin içeriði, kapsamý, alaný ve kapsadýðý insan sayýsý, eþi görülmemiþ bir proje. Yaratýcý çalýþma alanlarýna kadýnlarý ve gençleri çekebilmek ve proje kapsamýnda enerji verimliliðini ön planda tutabilmek, kamuoyunda çevre konularýnda bilinçlendirme yapabilmek umutlarýnýn sadece birkaç örneði. "Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz" Projesi ile; hizmet alandaki 5 þehirdeki sorunlarý öncelik edinen, 3 milyondan fazla insana ulaþan ve kapsamlý bir sürdürülebilir kalkýnma programý için mükemmel bir modeli vitrine koyan YE- DAÞ'a, Altýn Pusula UNDP Özel Ödülü'nün verilmesi bizim için büyük onurdur" dedi. -HAYATIN HER ALANINA DOKUNAN 14 PROJE- YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, baþarýlarýnýn asla tesadüf olmadýðýný aldýklarý ödüllerle ve tebriklerle ortaya koyduklarýný belirterek, "Vizyonumuzda, 2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmayý hedef koymuþuz. Bu hedefte, ilk 10 þirket diyoruz, ilk 10 elektrik daðýtým þirketi demiyoruz. Vizyonumuzdaki bu hassas noktaya özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Yolumuz ve hedeflerimiz açýk ve net. Tüm çalýþanlarýmýzla mükemmelliði benimsemiþ, Toplam Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilen bir þirketiz. Ancak hedeflediðimiz yolda çok çalýþmayý gerektirdiði gibi, 'doðru iletiþim' kurmak, insanlarýn ve bölgenin ihtiyaçlarýna karþýlýk verebilecek, hayatýn her alanýna dokunabilen 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' Projeleri'ni de gerektiriyor. Biz YEDAÞ olarak, 14 proje hazýrladýk ve 2012 yýlýndan itibaren insanlara ulaþmaya baþladýk. Ev hanýmlardan gençlere, öðrencilerden unutulmuþ mesleklere, tarihi miraslarýmýzdan çevremizin eþsiz güzelliklerine ulaþmýþ, korunmasý ve yaþatýlmasý için hazýrladýðýmýz projelerle destek olduk, oluyoruz" ifadelerini kullandý. -TÜHÝD BAÞKANI YEDAÞ'I KUTLADI- Dünyanýn en prestijli halkla iliþkiler ödülü olan '2014 yýlý Holmes Report SABRE Ödülleri' finallerine davet edildiklerini belirten Genel Müdür Türkoðlu, "Avrupa, YEDAÞ'ýn sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekiyor. Her alanda farkýndalýk yaratabilen, sürdürülebilir projeler arasýnda gösteriliyoruz. Bu bizim için büyük onurdur. Avrupa'nýn Ýletiþim Oskarý olarak lanse edilen 'UNDP Özel Ödülü'nü aldýk ve Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne doðru ilerliyoruz" diye konuþtu. Program sonunda Genel Müdür Türkoðlu ile sohbet eden TÜHÝD Yönetim Kurulu Baþkaný Fügen Toksü ise, "Bu yýl da Altýn Pusula'da birbirinde deðerli projeler yarýþtý. Ancak YEDAÞ'ýn baþarýsýný ayrýca tebrik ediyorum. Oldukça baþarýlý, sürdürülebilir ve iletiþime açýk, her kesime ulaþabilecek ve farkýndalýk yaratabilecek bir projeydi" ifadelerini kullandý. KESER DÖNSEDE DEVRAN DÖNMÜYOR AHMET ÖLÇER Bir Türk atasözü; "Keser döner sap döner, gün olurdevran döner" der. Kelimelerin diziliþine ve okunuþuna baktýðýmda bu atasözüne bayýlýyorum. Yapýlan haksýzlýklarýn yapanlarýn yanýna kar olarak kalmayacaðýný, yarýna kalsa da, yapýlanlarýn kimsenin yanýna kalmayacaðýný, günü gelince yapýlanlarýn yapanlardan acý acý çýkacaðýný anlatan bir atasözü. Buraya kadar çok güzel Ancak iþleyiþ açýsýndan devranýn dönme meselesine gelince, sistemin felsefesi deðiþmedikçe, devranýn döneceðine inanmak çok zor gibi görünüyor. Hele bir sor niye! Niyesi çok basit; Þöyle düþünün, Diyelim ki ortada bir sistem var. Bu sistemin, bir süre önce o günün kiþileri ve o kiþilerin felsefesiyle yönetiliyor. Sonra birden sistem içerisinde yeni aktörler ortaya çýkýyor. Bu yeni aktörler, oldukça güçlü ve dinamik bir yapýya sahipler. Bir süre sonra sistemi yönetme görevini bu dinamik yapý ele alýyor. Ýþte paradoks burada baþlýyor. Sistemi yönetme görevi farklý ellere geçince, geçmiþte sistem içerisinde sistemi döndürenler, 'anamýn adý döndü, bende döndüm' felsefesiyle birden yeni sistem ekseninde dönüveriyorlar. Ýlk dönüþ anýnda sistemi döndürme fýrsatý bulamayanlar, bir süre sonra güçlenmeye baþlayýnca yeniden sistemi döndürmeye baþlýyorlar. Bir nevi kýsýr döngü gibidir. Ýnsanlýk tarihinin en büyük paradoksu yumurta ve tavuk mevzusu zannedenler büyük bir yanýlgý içerisindedir. Gelmiþ geçmiþ en büyük paradoks, "Keser döner sap döner, gün olur devran döner" meselesidir. Tekrar görüþünceye dek saygýlar Dodurga cazibe merkezi olacak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna Ýlyas Özkan'ýn atandýðýný açýkladý. Ýlyas Özkan ise yaptýðý açýklamada, birlik beraberlik içinde Sungurlu için çalýþacaðýný söyledi. Ýlçe Baþkanlýðýna baþvuruda bulunan Ýlyas Özkan, Ahmet Karacif, Necati Onan, Bekir Sami Ýlyas Özkan Ünsal, Dursun Karaman ve Ramazan Kelepircioðlu önceki gün AK Parti Genel Mekezine çaðrýldýlar. Yapýlan toplantýda AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, ilçe baþkanlýðýna Ýlyas Özkan'ýn atandýðýný açýkladý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise atanan ilçe baþkanýný facebook sayfasýndan duyurdu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Dodurga'da bir dizi incelemelerde bulundu. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý ve Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ile birlikte Dodurga güreþ ve þenlik alanýnda incelemelerde bulunan Baðcý bu alanda uygulanacak olan proje hakkýnda Kaymakam Elmalý ve Belediye Baþkaný Aydýn'dan bilgiler aldý. Daha sonra Dodurga köy muhtarlarý ile bir araya gelen Baðcý muhtarlarla bir süre sohbet ederek sorunlarýný dinledi. Dodurga ilçesinde yerelden gelen bütün projeleri deðerlendirmeye aldýklarýný ve merkezi idareden destek verdiklerini belirten Baðcý Dodurga'nýn halihazýrda çilek ve ceviz projeleri ile gündeme geldiðini dile getirerek Obruk Dutludere Sulama Projesinin hayata geçmesi ile birlikte bölgede alternatif tarým ürünlerinin yetiþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný söyledi. Milletvekili Baðcý, Dodurga-Osmancýk yolunun Ramazan ayýnýn ilk günlerinde tamamlanacaðý müjdesini de vererek Dodurga'nýn bir cazibe merkezi haline geleceðini vurguladý. Bahadýr YÜCEL

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "3.8 milyon araç muayenesiz" Fevzi Apaydýn Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn, vergi borcu ve gecikmiþ muayene borçlarý sebebiyle trafikte bulunan 18 milyon 148 bin aracýn 3.8 milyonunun muayenesiz adeta bomba gibi dolaþtýðýný belirtti. Apaydýn, "Vergi borcuna torba yasada yapýlandýrma getirilirken muayenesiz araçlarýn gecikme bedelleri silinip, muayene ücret borçlarý yapýlandýrýlýrsa 4 milyona yakýn araç muayeneye gidebilir" dedi. Apaydýn yaptýðý yazýlý açýklamada, þoför esnafýnýn yedek parça fiyatlarý, akaryakýt, yüksek vergi oranlarý nedeniyle zor günler yaþadýðýný vurgulayarak, "Bunun içinde çoðu zaman vergi borcunu dahi ödeyemiyor. Vergi borcunu ödeyemediði için de aracýnýn muayenesini yaptýramýyor. Þimdi TBMM gündeminde vergi borçlarýnýn yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý yapýlýyor. Yetkililerimiz araç muayene borçlarýnýn gecikme bedellerinin silinerek yeniden yapýlandýrýlmasý getirilirse hem ticaret yapan esnaf rahatlayacak hem de trafikte muayenesiz araç kalmayacaktýr" ifadelerini kullandý. -"SÝGORTA VE MUAYENE ÜCRETLERÝ DÜÞÜRÜLMELÝ"- Fenni muayenesi süresini geçiren araçlara aylýk yüzde 5 oranýnda ceza kesildiðini anlatan Apaydýn, "Bu tutar yýllýk yüzde 60'ý buluyor. Yýllýk enflasyonun yüzde 7,40'lara düþtüðü, yýllýk faizin yüzde 6'lara düþtüðü bir dönemde bu ceza fazladýr. Karayollarýnda 3,8 milyonu aþkýn aracýn muayenesiz trafikte dolaþmasý demek her ortalama her 5 araçtan birisinin kurallara uymadýðý anlamýna gelmektedir. Ancak, bu insanlarýn çoðunluðu isteyerek deðil, borçlarýndan ve ekonomik sýkýntý içerisinde olduklarýndan muayenesiz trafiðe çýkmaktadýrlar. Bunun için yapýlmasý gereken araç muayenelerinin zamanýnda yapýlamamasý nedeniyle biriken gecikme bedellerinin yeniden yapýlandýrýlmasý önem kazanmaktadýr" dedi. Maden çalýþanlarýna ve ailelerine moral yemeði AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'te faaliyet gösteren Yýlmaz Madenciliðin çalýþanlarýna ve ailelerine verdiði moral yemeðine katýldý. Öðle saatlerinde Ýskilip'e gelen Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Uður Urhan ve Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan önce Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaretin ardýndan Yýlmaz Madenciliðin çalýþanlarýna ve ailelerine verdiði moral yemeðine katýlan Ahmet Sami Ceylan, Recep Çatma, Uður Urhan, Ýlyas Özkan, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Derici, Nejat Keserci, Ýl Genel Meclis üyeleri Yusuf Kaya ve Üzeyir Esenkaya burada maden çalýþanlarý ve aileleri ile bir araya geldiler. Maden çalýþanlarý ve aileleri ile birlikte yemekte bir süre sohbet eden Ýl Baþkaný Ceylan ve Belediye Baþkaný Recep Çatma maden ocaðýna girerek ocak yetkililerinden bilgiler aldýlar. Daha sonra Ýskilip Seyirtepe Sosyal tesislerine geçen heyet burada yýllarý arasýnda Ýskilip Belediye Baþkanlýðý görevini de yürüten Bitlis Valisi Orhan Öztürk ile bir araya geldi. 2014/2015 DÖNEMÝ OFÝS TEMÝZLÝK ODACILIK VE ÇAY OCAÐI ÝÞLETMECÝLÝÐÝ HÝZMET ALIMI TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ. ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI MÜDÜRLÜÐÜ 2014/2015 DÖNEMÝ OFÝS TEMÝZLÝK ODACILIK VE ÇAY OCAÐI ÝÞLETMECÝLÝÐÝ HÝZMET ALI- MI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : OFÝS TEMÝZLÝK,ODACILIK VE ÇAY OCAÐI ÝÞÝNÝN 16 PERSO NEL ÝLE 1 YIL SÜRELÝ HÝZMET ALIMI ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : T.Þ.F.A.Þ. ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI c) Süresi Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Ankara Yolu 9.km. ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu Ýhalede benzer iþ olarak,özel veya kamu sektöründe personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak yapýlan her türlü bina temizlik hizmetleri veya odacýlýk hizmetleri kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Þeker Fabrikasý Haberleþme Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir. Basýn: 641 Resmi ilanlar de Ýki borca daha af geliyor Meclis Alt Komisyonu'nda görüþmeleri tamamlanan torba yasa tasarýsýnýn kapsamý daha da geniþledi. Buna göre, belediyelerin tahsil ettiði emlak, su ve çevre temizlik vergisi borçlarý da affedilecek. AK Parti, CHP ve MHP'li vekillerin imzasýyla verilen önerge uyarýnca 2014'ün birinci taksiti de dahil olmak üzere emlak vergisi borçlarýný ödemeyenlere peþin veya 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkaný getirilecek. Gecikme ceza ve faizleri silinecek.enflasyon oranýnda güncellenecek ana para üzerinden ödeme yapýlacak. Çevre temizlik vergileri ile su borçlarý da ayný yöntemle yeniden yapýlandýrýlabilecek.milli Eðitim Bakanlýðý'na yeni öðretmen alýmý için 40 bin kadro verilmesi ve barajýn iþçi sendikalarý lehine düþürülmesi de paketle getirilen düzenlemeler arasýna ilave edildi.torba yasa tasarýsýnýn üst komisyon görüþmeleri 17 Haziran Salý günü yapýlacak.

7 7 Devlet, Tarým ürünlerine verdiði ödeme desteðinde: Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu! Nadir Yücel - Devlet tarafýndan bölgesel olarak teslim edilen ürünler için kg baþýna çiftçilere verdiði destekleme ödemelerinde Çorum çiftçisine buðday ve ayçiçek adýna hala ödeme yapýlmadýðý iddia edildi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ise mayýs ayý sonuna kadar destekleme ödemelerinin tamamlanacaðýný söylemiþti. Ýddialara göre Çorum çiftçisine hala destekleme ödemelerinin yapýlmamasýnýn nedeni 'Mecitözü'nde yanlýþlýk yapýlmýþ, Osmancýkta eksiklik varmýþ' gerekçelerinin ileri sürüldüðü söylendi. Konu ile ilgili olarak bilgisine baþvurduðumuz Tarým Kredi Kooparatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Tepe, "Çorum çiftçisine hala destekleme ödemesi yapýlmadýðý doðrudur. Kg baþýna ayçiçek ve buðday için yüzlerce çiftçimiz ödeme yapýlmasýný bekliyor. Konu ile ilgili olarak sayýn Vekillerimiz Sayýn Salim Uslu ve Cahit Baðcý Bey'in konuya el atarak Ramazan öncesi çiftcilerimizin beklediði ödemenin yapýlacaðýna inanýyoruz" þeklinde konuþtu. 20 milyon TL çevre cezasý Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Çorum Ensar, en faal þube seçildi Yaptýðý etkinliklerle adýndan söz ettiren Ensar Vakfý Çorum Þubesi ülke genelinde bulunan 90 þube arasýnda en faal þube seçildi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Halil Ýbrahim Aþgýn 6-8 Haziran tarihlerinde 90 þubenin katýlýmýyla Bursa'da yapýlan Ensar Vakfý Þubeler Toplantýsýnda "Yýlýn En Faal Þubesi Ödülü"nün Çorum Þubesine verildiðini ifade ederek, "Bu ödülü kýymetli büyüðümüz Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn elinden aldýk. Bize bu ödülü layýk gören Genel Baþkanýmýz Sayýn Av. Ýsmail Cenk Dilberoðlu ve Genel Müdürümüz Sayýn Hüseyin Kader baþta olmak üzere Genel Merkez Yöneticilerimize ve samimi gayret ve destekleriyle bu ödülü almamýzda emeði geçen tüm þube yönetim kurulumuza, þube gönüllülerimize ve tüm il yöneticilerimize ve hemþehrilerimize sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz" dedi. Fatih AKBAÞ Yýlýn ilk çeyreðinde 13 bin 718 çevre denetiminde 506 iþletmeye 20 milyon 549 bin 785 TL para cezasý kesildiðini belirtildi. Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, yýlýn ilk çeyreðinde 13 bin 718 çevre denetiminde 506 iþletmeye 20 milyon 549 bin 785 TL para cezasý kesildiðini belirtti. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Alo 181 Çaðrý Merkezi'ne 2014 Ocak, Þubat, Mart ve Nisan aylarýnda toplam 52 bin 77 çaðrý geldi yýlýnýn ilk 4 ayýnda 8 bin 483 denetim de bulunan bakanlýk, 2014 yýlýnýn ilk 4 ayýnda 13 bin 718 denetim gerçekleþtirdi. Yapýlan denetimler sonucunda kesilen ceza miktarýný Bakan Güllüce açýkladý. Güllüce yaptýðý açýklamada, "Yýlýn ilk çeyreðinde 13 Bin 718 çevre denetiminde 506 iþletmeye 20 milyon 549 bin 785 TL para cezasý kesildi. Toprak kirliliðine yönelik yapýlan 99 denetimde 37 iþletmeye 1 milyon 146 bin 871 TL, su kirliliðine yönelik yapýlan bin 634 denetimde 99 iþletmeye 5 milyon 904 bin 586 TL, 4 bin 673 hava kirliliði denetiminde 95 iþletmeye 2 milyon 781 bin 935 TL, gürültü ile ilgili 686 denetimde gürültü kirliliðine neden olan iþletmelere 121 bin 457 TL, anýz yakýldýðý tespit edilen 15 denetimde 10 bin 422 TL, iþletmelerin ÇED kararlarýna yönelik 2281 denetimde toplam 123 iþletmeye 2 milyon 244 bin TL ceza kesilmiþtir" dedi. -"EN ÇOK ÞÝKAYET ÝSTANBUL'DAN"- En çok ceza atýk üzerinden kesildi. Bakanlýk atýklarýný mevzuata aykýrý þekilde bertaraf eden 3 bin 273 iþletmeye 7 milyon 908 bin 744 TL ceza kesti.bakanlýðýn kurmuþ olduðu Alo 181 çevre hattý en Ýstanbul'dan arandý. Ýstanbul'u, Kocaeli, Ýzmir, Bursa, Antalya, Ankara, Konya takip etti. ÝHH'dan Musul'dan kaçan mültecilere yardým Lezizhan Çiðköfte açýldý Türkiye genelinde 2006 yýlýndan beri faaliyetlerini sürdürerek 2010 yýlýndan beri de üretim kapasitesini artýrarak franchising ile bayilik vermeye baþlayan Lezizhan Çiðköfte, Çorum'da da açýldý. Çaðdaþ Görkem Saran'ýn iþletmeciliðini yapacaðý Lezizhan Çiðköfte Bahabey Þubesi önceki gün düzenlenen törenle hizmete girdi. Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn ilerisinde bulunan Lezizhan Çiðköfte'nin açýlýþýna CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, CHP'li Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Dua edilmesi ve kurdelenin kesilmesiyle açýlýþý yapýlan firma tarafýndan davetlilere çiðköfte ikram edildi. Ýki katký salonunda geniþ gruplara da hizmet verebilecek olan TSE belgeli Lezizhan Çiðköfte'nin tadýný ise Osmanlý mutfaðýnda kullanýlan isottan kimyona, dað kekiðinden Görkem Saran yenibahara ve naneye kadar 23 çeþit Osmanlý Baharatý'yla hazýrlandýðý, tüm Çorumlularýn bu lezzeti tatmaya davet edildiði belirtildi. Firmada ayrýca her türlü içecek, dondurma ve bardakta mýsýr satýþý da yapýlýyor. IÞÝD'in Musul'da kontrolü ele geçirmesi üzerine evlerine terk ederek Erbil ve çevre þehirlere sýðýnan Türkmen, Kürt ve Arap mültecilere yardým için ÝHH bölgeye gitti. Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD), mensuplarý son birkaç gündür Musul'a karþý baþlattýklarý saldýrý sonucunda Musul'un önemli bir bölümünü ele geçirdi. Kontrolün IÞÝD'in eline geçmesinin sonrasýnda da Musul'dan kaçýþlar devam ediyor. Erbil'in Musul'a yakýn Hebat ilçesinin kontrol noktasýna ulaþan her Musullu ailenin kente giriþine izin veriliyor. Musul'da devam eden çatýþmalardan kaçarak Erbil'e sýðýnanlarýn sayýsýnýn iki günde 400 bini geçtiði bildirilirken Kerkük ve Duhok kentlerine sýðýnanlarla birlikte rakamýn 600 bini bulduðu belirtiliyor. Irak'ýn kuzeyinde çatýþmalar devam ederken ÝHH ekibleri, Erbil ve Duhok'a sýðýnan Türkmen, Kürt ve Arap mültecilere yardým için bölgeye gitti. ÝHH ekipleri mültecilerin ihtiyaçlarýna göre yardým malzemelerinin daðýtýmýna baþladý. Bahadýr YÜCEL

8 Temel doktora gitmiþ: - Doktor bey, Bizum Fadime saðýr herhalde, sorularima cevap vermeyi... - Karýnýzýn saðýrlýk derecesini ölçelim. Siz bir soru sorun, duymaz ise beþ adým yaklaþýp soruyu tekrarlayýn. Ne kadar mesafede duyuyor bilelim. Temel, deneme yapmak için eve gittiðinde Fadime'yi yemek Kelime Avý yaparken bulmuþ: - Karýcuðum bugün yemekte ne var? Ses yok... Beþ adým yaklaþýp bir daha sormuþ. Çýt yok... Bir beþ adým daha yaklaþýp yine sormuþ: - Kiz Fadime saa diyrum, yemekte ne var? - Bak Temel, dördüncü kez söyliyrum, yemekte hamsili pilav var. Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Çocuklar duygularýný ifade etmeyi resim yaparak öðrenebilir! Çocuklar, duygularýný oyun oynarken ya da aile bireylerinin katýldýðý bir hikaye okuma saatinde sorduklarý sorularla açýða vurabilirler. O gün hangi olaylara çok sevindi veya üzüldü, kimlere öfkelendi, annesinin hangi tavýrlarý onu incitti yahut mutlu etti vs... Çocuklar için kendini ifade etme biçimlerinden birisi de resim çizmektir. Beyaz bir kaðýt, suluboya ya da pasteller, kaliteli ve bol renkli olmak þartýyla çocuðun sað ve sol beyin, bölümlerini çalýþtýrmakla kalmaz, sýkýntýlarýný açýða vurmasýný, güçlü bir konsantrasyona kavuþmasýný, daha mutlu ve özgüvenli bir birey olmasýný kolaylaþtýrabilir. Çocuklar niçin resim yaparlar? Çocuðun algý, beceri ve yaratýcý gücünün bir göstergesi olarak ortaya çýkan resim etkinliði ayný zamanda duygusal ve sosyal eðitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Bu sadece zevkli bir uðraþ mýdýr? Resim yapmak çocuklar için sadece bir faaliyetten ibaret deðildir Beraberinde birçok faydasý vardýr. Resim sanatý, özlem, duygu ve düþüncelerin belli estetik kurallar içerisinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansýtýldýðý sanat dalýdýr. Ressam Melike Solmaz resim yapmanýn çocuklar için faydalarýný þu þekilde anlatýyor. Göz-el koordinasyonunu saðlar Resim ile çocuk küçük kaslarýný etkin bir biçimde kullanmayý öðrenir ve göz-el koordinasyonu saðlanýr. Özgüven oluþturur. Çocuk koltuðunu kapý yanýna koymayýn 2010 da baþlatýlan uygulamayla otomobillerde 12 yaþ altýndaki çocuklar için çocuk koltuðu zorunluluðu getirildi. Aileler bu kurala riayet etse de araç içerisinde koltuðu yanlýþ konumlandýrdýðý için yeterli güvenlik saðlanmamýþ oluyor. Adalet Bakanlýðý trafik kazalarý bilirkiþisi ve uluslararasý yol emniyeti uzmaný Mert Ýntepe, muhtemel yandan çarpmalara karþý koltuðun ortaya konulmasý gerektiðini belirtiyor. Ýntepe, Arabalara yandan gelecek darbeler çok önemli. Lütfen çocuk koltuklarýnýzý arabalarýnýzýn arka tarafýnda ortaya baðlayýn. Ayrýca emniyet kemeri de kullanýn. Yandan gelecek darbelerden sevdiklerinizi uzak tutun. diyor. Ortada oturan çocuðun yolu görebileceði için sýkýlmayacaðýna da dikkat çeken uzman, þöyle konuþtu: Çocuðunuzla temas etmek için arkaya döndüðünüzde trafiði görmüyorsunuz. Eðer direksiyonu tutup birlikte yeniden dönmeye baþlarsanýz arabanýz baþka yere doðru hareket Çocuk yeni figürler çizdikçe bundan hoþnut olur. Çevresinden de onay alýyorsa bu hoþnutluk oraný artar. Bir þeyler baþardýðýna inanýr ve bu da özgüven oluþturmasýný saðlar. Kiþiliðini, arzularýný, kaygýlarýný yansýtýr. Resim bir iletiþim aracýdýr. Kullandýðý renklerle, çizdiði çizgilerle iç dünyasýný kaðýda yansýtýr. Resim deþarj olma aracýdýr. Çocuklar resim ile birlikte, yaptýklarý çizgilerle kullandýklarý boya kalemleri ile, çeþitli fýrça darbeleri ile gün içinde yaþadýklarý çeþitli kýzgýnlýklarýndan soyunabilecekleri gibi içlerinde biriken enerjiyi meþru bir biçimde boþaltma imkaný bulurlar. Resim yapmaya çocukken baþladým! 1996 Bursa doðumlu Ressam Melike Solmaz, kendini bulma arayýþýndan sonra ilköðretim eðitmeni Mehmet Erdoðan ýn da yönlendirmesiyle kendimi resim sanatýnda bulduðunu söyledi. Melike Solmaz þunlarý söyledi: Ýlköðretim yýllarýnda resim ile tanýþmadan evvel farklý dallar denedim ve bu dallardan birçok ödülün sahibi oldum.ve aileminde desteðiyle 14 yaþýnda Ýstanbul a Lise eðitimim için geldim. Burada Güzel Sanatlar Lisesinde Mustafa Baytar ve Kübra Fazlýoðlu atölyelerinde eðitim aldým. Daha sonra hocalarým ve okulum sayesinde Saint- Petersburg Güzel Sanatlar akademisinden mezun ressam Serhad Rzaev ile tanýþtým. dedi (CÝHAN) ediyor. Çocuðunuzun yolu görmesi, trafikte sýkýlmamasý ve midesinin bulanmamasý için ortaya alýn. Dikiz aynasýndan çocuðunuzu görün. Çocuðunuz da yolu görsün ve böylece trafik daha emniyetli ve güvenli olsun. Ýki çocuk annesi Gülþen Biltekin, çocuðu daha rahat koyup kaldýrabilmek için otomobilin sað tarafýna bebek koltuðunu monte ettirdiðini söyledi. Bunun yanlýþ olduðunu bilmediðini aktaran Biltekin, Araba kullanýrken hemen arkama dönüp çocuða bakabildiðim ve kolay olduðu için bunu tercih ettim. Otomobil koltuðunu aldýðýmýz yerde de bize böyle bir uyarýda bulunulmasý lazýmdý. diye konuþuyor. Nuriye Sezer ise Ortada olursa sanki fren yaptýðýmda fýrlayýp boþluða gidecekmiþ gibi geliyor bana. Bu nedenle arka koltuðun sað tarafýný daha güvenli gördüðüm için burayý tercih ediyorum. Yanlýþsa tabii ki düzeltirim, doðru olaný yaparým. ifadelerini kullanýyor. (CÝHAN) Dizi 16:30 20:00 8 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk. Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Sinema Seksenler Arabalar McQueen, ünlü bir yarýþ arabasýdýr. Günün birinde küçük bir kasabanýn yolunu bozan ve hasar verdiði yolu onarma cezasýna çarptýrýlan McQueen, burada geçirdiði dönem içinde oradaki arabalarýn da yardýmýyla hiç tatmadýðý duygularý yaþayacaktýr. Dostluk ve dayanýþmanýn önemini, aile kavramýnýn yüceliðini bu küçük kasabada öðrenen McQueen, bir yandan da renkli yarýþ dünyasýna dönmenin hesaplarýný yapmaktadýr. Yönetmen : John Lasseter, Joe Ranft 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dizi Karadayý Mehmet Saim düþmanýn ne kadar güçlü ve zeki olduðunun farkýndadýr. Mahir in babasýnýn ve kendisinin baþýna gelen olaylarý araþtýrmaktan vazgeçmeyeceðinden emindir. Mahir in er ya da geç kendi ismine ulaþmasýna engel olmak zorundadýr. Bu kez gerçekten büyük oynamaya karar verir. Düðünden önce Mahir den sonsuza kadar kurtulacaktýr. Bunun için Ýstanbul un en acýmazsýz, en gözü kara, en vicdansýz kabadayýsýný bulacaktýr. Aradýðý özellikler Mehmet Saim i sürpriz bir isme götürür. Seyis söz verdiði gibi Orhan ýn bir gün önce hürriyetine kavuþmasýný saðlar. Her þey Orhan ýn arzu ettiði gibi ilerlemektedir artýk özgürdür ve ailesinin bundan haberi yoktur. Ferdi Özbeðen Annesi Ankaralý Katolik bir Ermeni aileden gelen Afet (Anita) Özbeðen, babasý ise Girit göçmeni Hasan Özbeðen'di. Ferdi Özbeðen 1941 de, ikisinin de ikinci evliliðinden 1941 yýlýnda Ýzmir'de doðdu. 11 yaþýndayken ortaokulla birlikte özel müzik öðrenimine baþladý yýlýnda Özel Ýzmir Koleji'ni bitirdikten sonra Ýstanbul'da Ýktisat Fakültesi'ni kazandý fakat 1963 yýlýnda babasýnýn vefat etmesi üzerine eðitimini yarýda kesmek zorunda kaldý. Bu andan itibaren Ferdi Özbeðen, ilgi alaný olan müziðe yöneldi yýlýnda düzenlenen Hürriyet Gazetesi Altýn Mikrofon yarýþmasýna Ferdi Özbeðen Orkestrasý olarak katýldý; yarýþmada "Kes Kes" ve "Sandýðýmý Açamadým" þarkýlarýný seslendirdi. Yarýþmadan sonra orkestra 1967'de Okay Temiz'i, 1968'de de Esin Engin'i bünyesinde bulundurmuþtur yýlýna kadar orkestrasý ile çeþitli lokal ve eðlence merkezlerinde konserler verdi ama en son çalýþtýðý Çýnar Oteli'nin greve gitmesiyle orkestrasý daðýldý, Özbeðen'de Þefik Uyguner'in orkestrasýnda çalýþmaya baþladý yýlýnda ilk uzunçalarý olan Ferdi Özbeðen'le 45 Dakika'yý çýkardý. Acaba tutar mý endiþesiyle yapýlan bu albüm kýsa sürede büyük bir satýþ rakamýna ulaþtý yýlýnda Orhan Gencebay'ýn plak þirketi Kervan Plak'a geçerek Ferdi Özbeðen'le Sohbet, 1979 yýlýnda Teþekkürler ve 1980 yýlýnda da Mutluluklar albümlerini hayranlarýna sundu. Sohbet albümüyle Altýn Plak kazanan Özbeðen, Mutluluklar albümüyle de Platin Plak ve Altýn Piyano kazandý. MANTARLI BÝFTEK Malzemeler 2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Adet Soðan Yarým Kg. Mantar 2 Diþ Sarmýsak 4 Adet Biftek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencereye 2 çorba kaþýðý sývý yað koyup,birkaç dakika kýzdýrýn.daha sonra 1 adet soðaný yemeklik doðrayýp,yaðýn içine atýn.pembeleþinceye kadar kavurun.soðanlarýn yanýna yarým kg mantarý ekleyin.sürekli karýþtýrarak kavurun.dövülmüþ 2 diþ sarmýsaðý ve yeterli miktarda tuzu ilave edin.malzemeleri birkaç dakika daha kavurduktan sonra,ocaktan alýn. Baþka bir kabýn içinde 4 adet bifteði kendi suyuyla piþirin.daha sonra etlerin içine önceden hazýrladýðýnýz mantarlý malzemeyi koyun.mantarlarýn üzerine rendelenmiþ 1 su bardaðý kaþar peynirini serpin. Ýçleri dolan etleri geniþçe bir tepsiye koyun.önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda kaþarlar eriyene dek piþirin. Aklýna yalnýzlýk gelmesin, mesafeler yalandýr. Acýlar yüreðini daraltmasýn, dünya imtihandýr. Sýðýn O RABBE ki, cezasý bile lütfundandýr. - Hz. Mevlana Aþk Bir Hayal Yazlýk Ev Son Karar Kahvaltý Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Karadayý Kara Para Aþk Hayat Dersleri Kanal 7 de Sabah Yasemince Dr. Feridun Kunak Öteki Oðul Uður Arslan la Umut Var Kalemci Kýz Kanal 7 Ana Haber Hayat Dediðin Bekçiler Kralý Haber Saati Battal Gazi'nin Oðlu Selahattin Eyyubi Cennet Mahallesi Pepee Yeni Bir Gün Her Þey Dahil Gülben Lezzet Haritasý Misafir Ol Bana Pepee Show Ana Haber Büyük Risk Mihrap Yerinde Hey Canlý Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Tapýnaktaki Hazine Çok Güzel Hareketler Bunlar Gün Arasý Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Arabalar N'apcaz Þimdi? Sarayýn Doktoru Sabah Haber Gýda Günlüðü Osmanlý Tokadý Beni Böyle Sev Çorba Haber Leyla Ýle Mecnun Süper Dadý Seksenler Ana Haber Bülteni Almanya-Portekiz Joker Merhaba Yeni Gün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Beþinci Boyut Ritmini Arayan Kalpler Yeþil Elma Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ana Haber Bülteni Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Büyük Usta 2

9 9 Gölünyazý'da yangýn Osmancýk yolu üzerinde bulunan Gölünyazý sazlýk alanýnda çýkan yangýn, doðal güzelliði adeta yok etti. 20 çeþitten fazla göçmen kuþ türünün bulunduðu sazlýk alanda 80 dönüm zarar gördü. Yoldan geçen sürücüler tarafýndan fark edilen yangýn, Orman Ýþletme Müdürlüðü ve Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerine bildirildi. Yangýn yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaþýk 2 saat sürede müdahale ederek kontrol altýna aldý. Ekipler yangýný söndürürken kuþ cennetindeki 80 dönümlük sazlýk alan tamamen yandý. Yangýnda çevredeki bazý ekili araziler de zarar gördü. Çorum Valisi Sabri Baþköy, yangýnýn tamamen söndürüldüðünü belirtti. Yangýnýn çýkma sebebinin ise aþýrý sýcaklar olabileceðini söyleyen Baþköy ''Herhangi bir ölü ya da yaralanma durumu olmadý. 80 dönümlük sazlýk alan zarar gördü.'' ifadelerini kullandý. "AVM'ler 10 saatten fazla açýk olmamalý" TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Perakende Sektörünü Düzenleyen Yasa Tasarýsý" ile ilgili görüþlerini bildirdiklerini vurgulayarak, "AVM'ler Pazar günü kapalý olmalý ve günde 10 saatten fazla açýk olmamalýdýr" dedi. TESK olarak ilk önceliklerinin Perakende Ticarete kural konulmasý olduðunu ifade eden TESK Genel Baþkaný Palandöken, "Bu kurallarýn getirilmesini 1996 yýlýndan beri ýsrarla talep ediyoruz. Yasa çýkýp kurallar konulduktan sonra aksayan yönler zaman içerisinde giderilir" açýklamasýnda bulundu. -"7/24 SAAT ÇALIÞAN NÖBETÇÝ AVM UYGULAMASI KALDIRILMALI"- Hazýrlanan "Perakende Sektörünü Düzenleyen Yasa Tasarýsý" ný genelde olumlu bulduklarýný ve tasarýnýn kanunlaþmasý ile haksýz rekabetin ortadan kalkacaðýný, tüketicilerin ve hatta çalýþanlarýn bir bütün olarak hak ve menfaatlerinin korunacaðýný belirten Palandöken, tasarýda mutlaka bulunmasý gereken hususlarý þöyle sýraladý: "Her geçen gün büyük Alýþ Veriþ Merkezleri, zincir maðazalar ile Hiper-gros marketler karþýsýnda yok olmaya baþlayan küçük esnaf ve sanatkârýn ayakta kalmasý için yeni düzenlemede açýlýþ ve kapanýþ saatlerinin mutlaka kurala baðlanmasý gerekir. En önemlisi çalýþma saatleri bir günde 10 saati aþmamalýdýr. Bununla birlikte Pazar günü mutlaka tatil günü yapýlmalýdýr. Yeni AVM'ler yapýlýrken esnaf odasý temsilcilerinin görüþlerine mutlaka uyulmalýdýr. Nöbetçi eczane biliriz ama 7/24 saat çalýþan nöbetçi AVM uygulamasý kaldýrýlmalýdýr." Erdoðan'dan rehine açýklamasý "Türkiye için öncelik tüketimi azaltmak" IMF uzmanlarý büyümelerini, dýþ borçlanmayla finanse edilen özel tüketim ya da yüksek kamu tüketimi üzerine inþa eden Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika gibi yükselen piyasa ekonomileri için önceliðin, "tüketimi azaltmak ve dýþ açýklar ile çöküþ riskini azaltacak tasarruflarý artýrmak" olduðunu bildirdi. IMF uzmanlarý tarafýndan hazýrlanan "Dönüþüm Ýçindeki Yükselen Piyasalar: Büyüme Beklenti ve Zorluklarý" baþlýklý raporda, sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme için yapýsal reformlara yenilenmiþ bir vurgu yapýlmasý gerektiði belirtildi. -Raporda büyümelerini, dýþ borçlanmayla finanse edilen özel tüketim ya da yüksek kamu tüketimi üzerine inþa eden Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika gibi yükselen piyasa ekonomileri için önceliðin, "tüketimi azaltmak ve dýþ açýklarla çöküþ riskini azaltacak olan, yatýrýmda iç finansman payýný da artýracak tasarruflarý yükseltmek olduðu" belirtildi. Reform önceliklerinin ülkelere özgü koþullara baðlý olduðu belirtilen notta, politika yapýcýlarýn "arz darboðazlarýnýn kaldýrýlmasý, üretimin artýrýlmasý ve ekonomilerini ekonomik faaliyetler deðer zincirinde terfi ettirmeleri" için reform önceliklerini tanýmaya ihtiyaç duyduklarý belirtildi. IMF uzmanlarý, öncü ekonomiler dâhil düþük gelirli ülkeler için en büyük kazancýn; "ekonomiyi deðer zincirinde terfi ettirecek, yeni sektörleri geliþtirmeye hazýrlayacak" reformlardan elde edileceðini belirttiler. Uzmanlar yüksek gelirli ülkelerin ise en büyük kazancý inovasyon ve teknolojik geliþmeden elde edeceklerini bildirdiler. IMF notunda Türkiye örneði de verilerek, "Büyüme kaynaklarýnýn kimi durumlarda tüketimden (Brezilya ve Türkiye), diðer durumlarda da yatýrýmdan (Çin) uzaklaþtýrýlýp yeniden yönlendirilmesi için reformlar gerekiyor" denildi. -BÜYÜMENÝN YENÝDEN DENGELENMESÝ- Ekonomilerin daha sürdürülebilir büyüme modellerine yeniden yönlendirilmesi için içte yeniden dengelenmeye gerek duyulduðu vurgulanan raporda, aþýrý talep birikmesinden sakýnmanýn daha sürdürülebilir büyüme yoluna giriþteki önceliklerden biri olduðu belirtildi. Aþýrý talebin volatilite ya da yükseliþ/çöküþ döngülerine yolacak dýþ dengesizlikler biçiminde ortaya çýktýðý kaydedilen raporda Türkiye örneði satýrlarda þöyle yer aldý: "Yakýnsama sürecini duraksatacak ya da yolundan çýkaracak bu tip eðilimlerden sakýnmak için farklý ülkelerde farklý politika gündemlerine ihtiyaç var. Bu örneðin Çin'de yatýrýmý (ve kredi büyümesini) daha sürdürülebilir düzeylere indirmeyi, dýþ ticarete konu sektörlerde sürekli düþük dýþ talep finansmanýný, iç tüketimin artmasýný ve içteki özel sektör için oyun sahasýný eþitlemeyi gerektirir. Büyüme modellerini, dýþ borçlanmayla finanse edilen özel tüketim ya da yüksek kamu tüketimi üzerine inþa eden diðer yükselen piyasa ekonomileri (örn. Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika) için öncelik tüketimi azaltmak ve dýþ yapýsal açýklarý ve yükseliþ/çöküþ döngü riskini azaltacak olan, yatýrýmýn iç finansmanýnýn payýný artýrma amaçlý tasarruflarý yükseltmektir." Sebebi bilinmeyen tümör sinsice ilerliyor Baþbakan Erdoðan, Irak'ta rehin alýnan Türklerle ilgili olarak, "Olayýn uluslararasý boyutu var" dedi. Erdoðan, "Olay Irak konusunu geçmiþtir. Mezhep çatýþmasýna doðru gitmektedir" ifadesini kullandý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Musul'daki rehinelerin saðlýk durumlarýyla ilgili bir sýkýntý yok" diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, IÞÝD'in Türkmenlerin yoðun yaþadýðý Telafer'i kuþatmasýyla ilgili de önemli açýklamalar yaptý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Trabzon'da gazetecilerin sorularýný cevapladý. Erdoðan Irak'ta rehin tutulan vatandaþlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu yönünde bilgi sahibi olduklarýný söylerken Telafer'de yaþananlarla ilgili olarak, 'Telafer geliþmesi de hafife alýnamaz bir geliþmedir' dedi. Baþbakan Tayyip Erdoðan, IÞÝD'in kaçýrdýðý konsolosluk ve þoförlerle ilgili giriþimlerin devam ettiðini belirtti. Baþbakan Erdoðan, uluslararasý boyutu olan olayla ilgili birçok ülke ile görüþme yaptýklarýný vurgulayarak Ýran'la da görüþmelerin sürdürüldüðünü açýkladý. ABD Baþkaný Obama'nýn kendisinin telefonlarýna çýkmadýðý iddialarýna ise "Ben Biden ile görüþüyorum çünkü Irak dosyasýyla o ilgileniyor. Ama medyada baþka yorumlar yapýlýyor" yanýtýný verdi. Trabzon dönüþü geniþ kapsamlý bir toplantý yapýlacaðýný belirten Erdoðan, "Saðlýklarý gayet iyi durumda" dedi. Türkmenler'in yoðun yaþadýðý Telafer'deki IÞÝD'in kuþatmasýyla ilgili de endiþeli olduðunu dile getirdi. Erdoðan, "Bugün son bir geliþme Telafer geliþmesidir. Telafer geliþmesi de hafife alýnamaz bir geliþmedir. Malum Telafer'de Türkmenlerin aðýrlýklý olduðu bir yapý var" dedi. Erdoðan, "Döner dönmez yapacaðýmýz toplantýda ne adýmlar atacaðýz onun kararýný alacaðýz" diye konuþtu. Mide, onikiparmak baðýrsaðý ile pankreas gibi bölgelerde görülen karsinoid tümörler bazen hiçbir belirti vermiyor ve þans eseri saptanýyor. Mukozanýn içine yerleþen ve ön baðýrsak, mide, onikiparmak baðýrsaðý ile pankreas gibi bölgelerde ortaya çýkan karsinoid tümörlerin belirtilerinden bazýlarý; düþük tansiyon, ani kýzarmalar, kalpte çarpýntý, kaþýntý ve ishaldir. Son yýllarda; stres, yeme bozukluklarý, alkol tüketimi, hazýr gýdalarla beslenme gibi durumlar, kansere yakalanma riskini artýrdý. Vücudun bazý yerlerinde ortaya çýkan tümörler bazen kendini çeþitli rahatsýzlýklarla belli ederken, bazen de belirti göstermiyor ve þans eseri ortaya çýkýyor. Bunlardan biri de karsinoid tümörleridir. Oluþum sebebi tam olarak belirlenemeyen karsinoid tümörler, hormonal sistem ile sinir sistemi arasýnda yer alýrlar. Genellikle mide-baðýrsak kanalýndan köklerini alýrlar ve mukozanýn altýna yerleþirler. Ön baðýrsak, bronþlar, timus, mide, onikiparmak baðýrsaðý, pankreas, orta baðýrsak, baðýrsaðýn belli bölümleri ve son baðýrsak rektum gibi yerlerde görülürler. Belirtileri þu þekilde: Karsinoid sendrom, tümörün karaciðer metastazlarýnda ortaya çýkan klinik bir tablodur. En önemli belirtiler; yüzde, kol ve bacaklarda ani kýzarma, karýn aðrýsý, kaþýntý ve ishaldir. Ayrýca tansiyon düþüklüðü ve çarpýntý da oluþabilir. Ýleri evrede sað kalpte bozukluklar görülebilir. Bu durum, sað kalp yetmezliðine kadar ilerleyebilir. Ciltte oluþan problemlere de dikkat etmek gerekir. Karsinoid sendroma yol açan vücuttaki bazý maddeler arasýnda en önemlileri; serotoninle birlikte bradikinin, histamin, dopamin ve prostoglandinlerdir. Semptomlar; peynir, kýrmýzý þarap ve çikolata gibi yiyeceklerle aktive olabilir. Karsinoid tümör teþhis edildiðinde yapýlacak olan tedavi; ya tümörün cerrahi olarak çýkartýlmasý ya da siklofosfamid içeren bir ilacýn uygulanmasýdýr. Kandaki serotonin maddesinin yüksek düzeyde bulunmasý, idrarda ise 5-HIAA'nýn fazla miktarda bulunmasý teþhisi doðrulayan bulgulardýr. Sandostatin de hastalýðýn devamý süresince belli periyotlarda kullanýlabilir. Bu madde, ishali önlemek için de faydalýdýr ama baþka yardýmcý ilaçlar da denenmelidir. Hastalarda protein eksikliðini gidermek için B vitamini ve türevleri takviye edilmelidir. Ayrýca tek ajanlý kemoterapiler, doksarubisin ve interferon alfa uygulanabilir. Hastalarda beslenmeye de önem verilmelidir. Proteini dengede tutmak için; yoðurt, yumurta ve hindi eti tüketilmelidir. Baklagiller ve zerdeçal da önemli yardýmcýlardýr. Apandisit karsinoid tümörü: En sýk karþýlaþýlan tümörlerdir. Karsinoid tümörlerin tedavisi, tümörün boyutuna baðlýdýr. Apandisit karsinoid tümörleri tamamiyle çýkarýlýp temizlenebildiðinde, hastanýn yaþama süresi uzatýlabilir. Ýnce baðýrsak karsinoid tümörü: Genellikle karýn aðrýlarýyla ortaya çýkar. Hastalýk sürecinde bazen baðýrsakta týkanma da yaþanabilinir. Vakalarýn yüzde 50'sine yakýnýnda; vücudun farklý yerlerinden çýkan tümörler vardýr. Genel olarak hayatta kalma oraný yüzde 50'dir. Karaciðer metastazý varsa bu oran daha da düþer. Ön baðýrsak karsinoid tümörü: Onikiparmak, bronþiyal, timik ve mide karsinoidleri içerir. Mide kanserlerinde; karsinoid, gastrit zemininden geliþebilir. Bronþ kökenli karsinoid tümörü: Nadir olarak görülürler. 50 yaþ üzerindeki kiþilerde zatürre, kanlý balgam, öksürük ve göðüs aðrýsý þikayetlerine neden olur. Karneyi deðil, öðrencinin gayretini ödüllendirin Eðitim yýlý sonunda alýnan karneler, kimi öðrencinin sevinci kiminin de hüznü oldu. Baþarýsýzlýklarýn acýmasýzca eleþtirilmemesini tavsiye eden uzmanlar, ailelere empati kurmayý öneriyor. Baþarýlý öðrencilere ise karne yerine çalýþma sürecini dikkate alarak, manevî deðeri yüksek hediyeler verilmesi gerektiðini belirtiyor. Okullarýn tatile girmesiyle 17,5 milyon öðrenci karne aldý. Kiminin sevinçle kiminin ise üzüntüyle karþýladýðý karneler günü, öðrenciler kadar ailenin de baþarýsýný gösteriyor. Özellikle karnesinde zayýf notlarý olan çocuklar stres ve sonuçlarýn doðuracaðý kaygý içinde saklanma, utanç, korku duygularýyla anne-babalarýn önüne çýkýyor. Lise ve ortaokula göre ilkokul için karnenin çok deðerli olduðunu söyleyen uzman psikolojik danýþman Hakan Metan, ailelere empati kurmayý ve süreç deðerlendirmesi yapmayý öneriyor. Ortaokulda çocuðun gerçek karnesi ile karþýlaþtýðýný ifade eden Metan, ilkokuldaki 5'lerle dolu karne yerine daha düþük notlarýn da olduðu karne gelince aile ile çatýþmalarýn baþlayabileceðine dikkat çekiyor. Tam bu noktada yapýlacak yanlýþlarýn lise ve sonrasýný da içine alan sorunlar zincirini baþlatabileceðini belirten uzman, "Karneye deðil çalýþma davranýþýna odaklanmak gerekir. Karne bir sonuçtur ve olumlu ya da olumsuz olsa da onun üzerinden bir þey yapýlmaz. Önemli olan çocuðun süreçte ne yaptýðýdýr. Çocuðun çalýþmadan 5 almasý çok deðerli deðildir, ancak çok çalýþmasýna karþýn 4 alabilmiþ olmasý deðerlidir." diyor. Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Müzeyyen Sevinç de baþarýsýz öðrencilerin ailelerini uyararak, "Çocuðu suçlamak, aþaðýlamak ve cezalandýrmak olumlu sonuçlar vermediði gibi çocuðun ileriye dönük motivasyonunu da yok eder, ileriki öðrenmelere de ket vurabilir." ifadelerini kullanýyor. Çocuða sürekli ders çalýþmasý gerektiði yönünde baský yapýlmamasý gerektiðini aktaran Prof. Sevinç, zayýf olan dersler hakkýnda konuþmayý ve nedenleri üzerinde birlikte düþünmeyi öneriyor. Ailelere, çocuða özgüven oluþturmada yardýmcý olunmasý tavsiyesinde bulunuyor. Baþarýyý ödüllendirmenin de çocuðun yaþý ve geliþim seviyesine göre yapýlmasý gerektiðini hatýrlatan Sevinç, "Yapýlacak ödüllendirmelerin maddi deðil manevi ve haz uyandýracak sürpriz nitelikte, iþlevsel olmasýna dikkat edilmeli. Ýçsel tatmini göz ardý eden para ve pahalý oyuncaklar gibi ödüllerin aþýrý kullanýmlarýndan kaçýnmalý." þeklinde konuþuyor. Hisar Intercontinental Hospital psikoloðu Gülþah Yahþi ise derslere çalýþmanýn çocuðun sorumluluðu olduðunu ve bunun için de ödüle gerek olmadýðýný belirtiyor. Çocuðun sorumluluðunda olan bir þeyi sürekli ödüllendirmenin çocukta her baþarýda ya da yerine getirmesi gereken sorumluluklarda sürekli maddi imtiyaz veya hediye beklentisine yol açacaðýný vurguluyor.

10 10 "Play-Off'a kalmadan þampiyon olacaðýz" Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, yeni sezon öncesi taraftara umut daðýttý. Baþkan Gülmez: "Play-Off'a kalmadan þampiyon olacaðýz. Bunun için de iyi transferlerimiz olacak" dedi. "HEDEFÝMÝZ ÞAMPÝYONLUK" Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, yerel basýnda verdiði demecinde þampiyonluk için iyi transferler yapacaklarýný söyledi. Bu sezon play-off'a kalmadan þampiyon olmak istediklerini dile getiren Baþkan Gülmez: "Ýç transferde kadromuzda görmek istediðimiz futbolcularla görüþtük. En geç önümüzdeki haftaya kadar iç transferi bitireceðiz" dedi. "108 BÝN TL CEZA ÖDEDÝK" Göreve geldiklerinden bu yana 17 haftada taraftarlarýn kötü tezahürat ve saha olaylarý nedeniyle 108 bin TL ceza ödediklerinin altýný da çizen Baþkan Gülmez, þöyle devam etti: "Taraftarýn kötü tezahürat ve saha olaylarý nedeniyle 108 bin ceza ödemek zorunda kaldýk. Bu parayý cezaya deðil de transfer döneminde harcamak istiyorduk. Bu sezon taraftar daha saðduyu olmalý. Final maçýnda bile kötü tezahüratlar nedeniyle seyircisiz maça çýktýk. Kötü tezahürata artýk son vermemiz gerekiyor." Aydýn Gülmez BEÞÝKTAÞ, GELÝYOR futbol sezonunun açýlýþýna Beþiktaþ'ý getirmeyi planladýklarýný belirten Gülmez: "Ýþadamýmýz sayýn Muzaffer Nasýroðlu'nun destekleriyle Beþiktaþ ile görüþmelerimiz oldu. Beþiktaþ, Batman Petrolspor'un sezon açýlýþýna katýlacak. Nasýroðlu'nun desteklerine teþekkür ediyoruz. Bir aksilik olmazsa Beþiktaþ, sezon açýlýþýmýza gelecek" diye konuþtu. Kaynak: Batman Çaðdaþ Zonguldakspor'da ilk imzayý kim attý? KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Yeni sezonda üçüncü ligde mücadele edecek olan Zonguldakspor'da Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yollarýna teknik direktör Cahit Terzi ile devam edeceklerini ve kendisi ile prensipte anlaþtýklarýný açýklamýþtý. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, bugün Terzi ile sözleþme imzalayarak iþi resmiyete döktü. Ýmza töreninin ardýndan bir açýklama yapan teknik direktör Cahit Terzi takýmý hak ettiði yere çýkartmak için ellerinden geleni yapacaðýný belirterek þu bilgileri verdi: " Ýlk önce geçen sene uzun süre amatör ligde kalan kulübü profesyonel lige çýkardýðýmýz için çok mutluyuz. Bütün Zonguldak halkýyla beraber, yönetimle, taraftarýyla, futbolcularla birlikte, basýnýn desteðiyle güzel bir þampiyonluk yakaladýk. Tabi hayat devam ediyor. 3. Lig heyecaný baþladý. 3. Lig için gerçekten þehrin beklentileri büyük. Zonguldakspor çok büyük bir taraftara sahip. Onun için mutlaka bu senede hedefi olan bir Zonguldakspor kurmak için kollarý sývadýk. Tabi bu kongreyi bekliyorduk. Bir hafta daha ertelendiðini. Bundan sonra tabi bizim çok fazla beklemeye tahammülümüz yok. Çünkü iyi oyuncular ile kulüpler anlaþmaya baþladý. Çoðu kulüpte iyi oyuncularýn peþinde zaten. Biz Pazartesi ününden itibaren transfer çalýþmalarýný yapacaðýz. Zaten ben transfer anlamýnda hazýrlýklarý bitirmiþtim. Zaten görüþtüðümüz, istediðimiz oyuncularla diyaloga girdik. Her þey çok güzel gidiyor. Geçen seneki modeli aynen uyguluyoruz. Ýnþallah bir hafta içerisinde gerekli imzalarý bazý oyunculara attýracaðýz. "ÖNCELÝK ÝÇ TRANFER " Ýlk önce iç transferi bitireceðiz, 8-9 tane oyuncumuzla anlaþýp. O çekirdek kadroyu muhafaza edeceðiz. Sonrada ihtiyacýmýz olan yerlere dýþarýdan 3. Ligden, 2. Ligden oyuncularla, Bal Liginden beðendiðimiz, takip ettiðimiz oyuncularla görüþüp anlaþma yollarýna gideceðiz. Kesin imza atmadan isim vermeyeceðim. Çünkü baþkan geçen bir açýklama yaptý, bu tip isimleri hemen bizim burada içeride bazý arkadaþlarýmýz var Zonguldak'tan onlarý arayýp, iþte Zonguldakspor'da para yok, Zonguldakspor zaten tesadüf þampiyon oldu gibi o dýþarýdan gelecek oyuncularý buraya getirmemek için ellerinden geleni yapan insanlar var. Onun için imza atmadýktan sonra kesinlikle isim açýklamayacaðýz. Ýç transferde ise, size Salý günü tam bir detaylý olarak bu Birgileri vereceðim. " Kaynak Zonguldak Demirmedya Çorum'da buðday rekoltesinde yüzde 40 zarar bekleniyor TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar'dan endiþelendiren uyarý: "Türkiye genelinde tarým sektöründe böyle bir doðal afeti uzun yýllardýr görmedik. Tüketicilerimizin de bundan zarar görmesinden fevkalade korkuyoruz, çekiniyoruz ama bu sene hem hububatýmýzda hem birçok meyve ve sebze üretiminde düþüþler yaþayacaðýz" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) tarafýndan hazýrlanarak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Baþbakanlýða sunulan rapora göre, son dönemde etkili olan tabii afetlerin oluþturduðu zararýn, illere göre deðiþiklik göstermekle birlikte, fýndýk, kayýsý, elma, çay ve kivide yüzde 20 ila yüzde 100, buðdayda ise yüzde 10 ila yüzde 50 arasýnda olmasý öngörülüyor. TZOB tarafýndan doðal afetler nedeniyle oluþan tarýmsal zararlarýn tespiti amacýyla geçen ay Ordu, Konya ve Malatya'da toplantýlar gerçekleþtirildi ve bu toplantýlarda elde edilen veriler, zarar tahminleri ve çiftçilerin talepleri raporlaþtýrýlarak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Baþbakanlýða iletildi. Raporlara göre, mayýs ve haziran ayý yaðýþlarýna göre çok az oranda deðiþiklik göstermesi öngörülen 2014 yýlý buðday zararý, ortalama yüzde 50 olarak tahmin ediliyor. Özellikle Çorum, Aksaray, Çankýrý, Eskiþehir, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Konya'da buðday rekoltesinde 40'ýn üzerinde kayýp tahmin edilirken, Kilis'te bu oranýn yüzde 80'e ulaþacaðý belirtiliyor. Türkiye'nin en büyük buðday üreticisi konumunda bulunan ve geçen yýl 2 milyon 291 bin 930 tonluk üretim yapýlan Konya'da üretimin, bu yýl yüzde 40 kayýpla 1 milyon 375 bin tona gerilemesi öngörülüyor. Milliyet Ýmar Planlarýna yeni düzenleme Ýran ile doðalgaz görüþmeleri Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan 'Mekansal Planlar Yapým Yönetmeliði' Resmi Gazete'de yayýmlandý. Düzenlemeyle birlikte yeþil alanlarýn yapýlaþmaya açýlmasý ve siluetin korunmasýnda son sözü bakanlýk söyleyecek. Düzenlemeyle ayrýca, imar planý ve dikey yapýlaþmaya yönelik plan deðiþiklikleri zorlaþtýrýlacak, plan deðiþikliklerine yeni sýnýrlandýrmalar getirilecek. Resmi gazete'de önceki gün yayýnlanan "Mekansal Planlar Yapým Yönetmeliði", þehirlerin planlamasýný ve inþaat sektörünü etkileyecek maddeler getirdi. Düzenlemeyle, 1985'ten beri uygulanan Plan Yapýmýna Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile Çevre Düzeni Planlarýna Dair Yönetmelik yürürlükten kaldýrýldý. Mekansal Planlar Yapým Yönetmeliði ile mekansal planlarýn kalitesi artýrýlacak. Planlarýn hazýrlanmasýnda eþik analizi gibi detaylý analizler ve araþtýrmalar yapýlacak.özellikle afete yönelik mikro bölgeleme veya jeolojik etüt raporlarý Bakanlýk tarafýndan onaylanmadan imar planlarý hazýrlanamayacak, afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan alanlar planlarda ayrýlacak. Arazi kullanýmý ve yapýlaþmada sadece mekansal strateji, çevre düzeni ve imar planlarýna uyulacak. Diðerleri ise mekansal planlara girdi saðlayacak, veri oluþturacak ve alt kademe planlara yol gösterecek.yerel yönetimler alt kademe imar planlarýný yaparken sadece bir üst kademedeki çevre düzeni plan kararlarýna uyacak. Böylece plan kademelenmesi netleþecek ve süreç kýsalacak. Yönetmeliðin yürürlülüðe girmesiyle planlar, doðal, tarihi ve kültürel deðerlerin korunma ve kullanma dengesini saðlayacak þekilde yapýlacak. Ayrýca, sit alanlarýnda yapýlacak koruma amaçlý imar planlarýnda tarihi çevre, geleneksel doku, kültürel ve doðal miras, sokak dokusunun korunmasýna yönelik araþtýrmalar yapýlacak. Koruma amaçlý imar planlarýnda, sit alanýnýn bütününü olumsuz etkileyecek, deðerleri bozacak veya yok edecek, geleneksel dokuyu olumsuz etkileyecek plan deðiþikliði yapýlamayacak.dikey yapýlaþmaya yönelik plan deðiþiklikleri kolayca yapýlamayacak. Binalarýn katlarýnýn artýrýlmasýna yönelik plan deðiþiklikleri, yerleþmenin dokusuna, kimliðine, güneþe göre yönlenmesine ve silüetine uygun olacak.yeni düzenleme ilçe ve büyükþehir belediyesi onayýyla sosyal teknik alanlarýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesi gibi düzenlemeleri ortadan kaldýrýyor. Artýk yapýlan tüm plan deðiþikliði için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn onayý zorunlu olacak. Bakanlýk bu deðiþiklikle, yeþil ve sosyal alanlar üzerinde yapýlacak plan deðiþikliklerinde son sözü kendisinin söylemesini amaçlýyor. Belediyenin imar planý yapmak yetkisi korunsa da ciddi bir merkezi denetim geliyor. Ýran, gaz fiyatlarýna iliþkin görüþmeleri sürdürmek üzere bu hafta Türkiye'den heyet bekliyor. Tehran Times gazetesi, Cuma gününe kadar Tahran'da beklenen Türk heyetinin Ýranlý yetkilileriyle görüþmelerinde Türkiye'nin ithal ettiði gaz fiyatlarý konusunda "formül" bulmaya çalýþýlacaðýný belirtirken "Ankara, fiyatlar sürdürülemez olduðunu savunarak indirim istiyor" diyor. Türkiye için "Ýran petrolünün en büyük müþterilerinden biri ve doðal gazýnýn büyük bir alýcýsý" diyen gazete, Türkiye'nin ithal ettiði gazýn beþte birine yakýn bölümünün Ýran tarafýndan saðlandýðýna dikkat çekiyor. Tehran Times "Ankara, fiyatlar sürdürülemez olduðunu savunarak indirim istiyor. Ancak, Ýran Ulusal Gaz Þirketi Genel Müdürü Hamidrýza Araki, Türkiye'nin talebinin mantýklý olmadýðýný çünkü ne mevcut fiyatý kabul ettiðini ne de gaz ithal miktarýný artýracaðýný söylüyor" diye yazýyor. Haberde "fiyat konusunda bir formül bulunmasý amacýyla görüþmeler sürecek" denildikten sonra BO- TAÞ'ýn 2012 yýlýnda Ýran gazý için ödenen fiyatýn çok yüksek olduðu gerekçesiyle "Ýsviçre'de bir uluslararasý mahkemesinde Ýran aleyhinde bir dava açtýðýna dikkat çekildikten sonra Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 9 Haziran'da Türkiye'nin, anlaþmazlýðýn gidirilmesinden sonra ithal ettiði gaz miktarýný artýrmaya hazýr olduðunu söylediði anýmsatýlýyor.

11 SPOR 11 Saðlýkçý olmadan miniklere maç yaptýrýyorlar! Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali kutlama etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) tarafýndan organize edilen Mahallelerarasý Minikler Futbol Turnuvasý saðlýk memuru olmadan devam ediyor. Malzeme daðýtým töreninde minikler için malzeme yardýmý istemeyi unutmayan ASKF yöneticileri, maçlarýn saðlýk memuru olmadan oynatýlmasýný umursamýyorlar. Geçtiðimiz yýllarda yapýlan organizasyonda dile getirilmesine raðmen saðlýk memuru olmadan oynatýlan karþýlaþmalarda büyük saðlýk sorunlarý ile karþýlaþýlmazken, yeni baþlayan organizasyonda takým antrenörleri miniklerin ufak tefek yaralanmalarýnda ellerinden geleni yapýyorken akýllara þu soruda gelmiyor deðil. Allah korusun! Maç esnasýnda antrenörlerin elinden bir þeyin gelmeyeceði daha büyük saðlýk sorunlarý yaþanýrsa bunun vebalini kim ödeyecek? Çocuklara malzeme yardýmý ne kadar önemliyse, maçlarda saðlýk memurunun bulunmasý o malzemelerden çok daha fazla önemli. Organizasyon sahibi Çorum Belediyesi ve ASKF yetkililerinden en kýsa zamanda saðlýk memuru sorununa çözüm bulunmasý bekleniliyor. BÝR SÝTEMDE ANTRENÖRLERE Turnuvanýn teknik toplantýlarýnda en ufak ayrýntýlarý göz ardý etmeden masaya getiren takým antrenörlerinin de maçlarda saðlýk memuru istememesi de sorumluluklarýnýn bilincinde olmadýklarýnýn göstergesi niteliðindeydi. ADNAN YALÇIN Merve sakatlandý bronz'da kaldý Merve Taþ Çorumlu milli judocu Merve Taþ Yunanistan'da yapýlan Ümitler Balkan Judo Þampiyonasý'nda yarý final mücadelesinde sakatlandý ve bronz madalya kazandý Haziran tarihleri arasýnda Yunanistan'da yapýlan Ümitler Balkan Þampiyonasý'nda 48 Kg'da milli formayý giyen Merve Taþ yarý finale kadar rakiplerini yenerek çýktý. Yarý finalde dizinden sakatlanan Merve Taþ sýkletinde üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. ADNAN YALÇIN Sarý'ya Altýnordu kancasý U11 LÝGÝ PLAY OFF MAÇLARI PTT:1 - ÇÝMENTO: 1 SAHA : 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEM : Barýþ Karakuþ. PTT GENÇLÝKSPOR : Gökhan, Emirhan, Fatih, Nurullah, Murat, Tunahan, Emir, Ozan, Hüseyin, Mehmet Kaan, Mert, Burak, Ahmet, Yuþa. ÇÝMENTOSPOR : Okan, Adem, Mustafa, Muhammet, Ömer, Melihcan, Kadir, Oðuz, Ahmet, Sinan, Fatih, Mehmet Eren, Ömer, Ali Ýhsan, Servet, Engin. GOLLER : 4. dak. Ozan (PTT Gençlikspor), 24. dak. Adem (Çimentospor). ALACA BELEDÝYESPOR: 3 M. SÝNAN GENÇLÝKSPOR: 3 SAHA : 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEM : Yunus Dursun. ALACA BELEDÝYESPOR : Müçteba, Furkan, Ömür, Melih, Erkan, Yusuf, Ahmet, M. Enes, Furkan Ayhan, Ömer, Hamza, Yusuf, Gökhan, Osman, Enes, Göktuð. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Mahmut, Kerem, Sefa, Samet, Alperen, Süleyman, Furkan, Hamitcan, Efe, GOLLER : 8. dak. M. Enes, 30. ve 45. dakikalarda Erkan (Alaca Belediyespor), 19. dak. Süleyman, 31. dak. Furkan, 37. dak. Sefa (Mimar Sinan Geçen sezon Petrolspor formasýyla ligde 26 gol kaydederek gol kralý olan Hasan Ahmet Sarý'ya teklifler yaðýyor. Geçen sezon Petrolspor formasýyla ligde 26 gol kaydederek gol kralý olan Hasan Ahmet Sarý'ya teklifler yaðýyor. PTT 1. Lig ekiplerinden Altýnordu'nun Sarý'yla anlaþmak üzere olduðunu belirten Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez: "Hasan, geçen sezon takýmýmýza emek veren futbolculardan biri. Önceki gün de kendisiyle görüþtüm. Takýmda kalmasýný çok istiyorduk. Fakat kendisine çok ciddi teklifler var. Baþta takýmý Trabzon olmak üzere birçok kulüp kendisiyle ilgileniyor. Hasan'ý elimizde tutmak için çaba sarf ediyoruz ama anlaþmasý bittiðinden üst ligdeki kulüplerin tekliflerine daha yakýn" dedi. Kaynak: Batman Çaðdaþ Aileler raket salladý Masa Tenisi Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Aileler yarýþýyor masa tenisi turnuvasýnda cumartesi günü veteran bayanlar ve erkekler müsabakalarý yapýldý. Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan müsabakalarda veteran erkek ve veteran bayanlar mücadele ettiler. Genellikle masa tenisci sporcularýn ailelerinin mücadele ettiði turnuvada veteran bayanlarda Gül Tilki birinciliði kazanýrken Canan Yýldýz ikinciliði, Elif Uslu üçüncülüðü alýrken Solmaz Akýn ise dördüncü oldu. Veteran erkekler kategorisinde ise Ramazan Þendoðan birinci olurken Hakan Aykaç ikinciliði Hasan Bal üçüncü Egemer Ulusoy ise üçüncü oldu. Ýki kategoride yapýlan veteranlar müsabakalarýnda veliler salonda ter akýtýrken miniklerde tribünden onlara destek verdiler. Müsabakalar sonunda her iki kategoride dereceye girenlere madalya katýlan tüm sporculara ise katýlým belgeleri verildi. Spor Servisi Akçaabat futbolcu avýnda Seçmelerde oyuncu taramasý yapacak olan Akçaabat ekibinde antrenör Alemdaroðlu, bölge illerden de oyuncularla görüþtüklerini söyledi Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü, yeni sezonun hazýrlýklarýna 8 Temmuz'da start verecek. 1-6 Temmuz tarihleri arasýnda seçme yapmayý planlayan Bordo-Beyazlýlar, 8 Temmuz'da kendi tesislerinde gerçekleþtireceði açýlýþla yeni sezona merhaba diyecek. Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ayhan Alemdaroðlu, çevre illerden futbolcularla görüþme halinde olduklarýný belirterek, "Kendi yöremizin oyuncularýna aðýrlýk veriyoruz. Rize, Giresun, Ordu'dan bazý oyuncular gündemimizde. Bunun yaný sýra seçme yapmayý planlýyoruz. Seçmelerde takýma katký saðlayacaðýna inandýðýmýz oyuncularý da kadroya dahil edeceðiz. 8 Temmuz'da baþlayacak yeni sezon hazýrlýklarýna kadar kadromuzu þekillendirmeyi hedefliyoruz" diye konuþtu. Kaynak: Günebakýþ DÝSÝPLÝNLÝ OYUN ASGD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý" çeyrek final ilk maçlarý cumartesi günü oynandý. Çorum Park, çok rahat oynayarak ve farklý kazanarak yarý finale çýktý. Ay-Ka Enerji ise, takým olarak oyun disiplininden kopmamanýn ödülünü yarý finale çýkarak kazandý. ÇORUM PARK ÇOK RAHAT Ýki takýmda oyuna kontrollü baþladý. Oyunun ilk dakikalarý daha çok orta saha mücadelesi þeklinde geçti. Ýlk beþ dakikadan sonra takýmlarýn oyun anlayýþý da belli oldu. Çorum Park topun ve oyunun hakimi olacak, rakibinin ofsayt taktiðiyle de arkaya atacaðý toplarla da golü bulmaya çalýþacak (2. ve 3. gollerde arkaya atýlan toplarla golü buldu). Cezaevi takýmý ise, oyun anlayýþý olarak kontra atak bir futbolu benimsedi. Ýleri de Cemalettin ve Orhan'la topu buluþturup golleri atmayý düþündü (bu oyun anlayýþýnda Cemalettin ve Orhan ile birer de gol buldu ama ). Ýlk yarý da Menderes'in attýðý frikik golü gerçekten güzeldi. Orhan'ýn attýðý golde ise herkes köþeye giden topu izledi. Çorum Park'ýn attýðý ikinci ve üçüncü goller ise rakibin ofsayt taktiðinin hediyesiydi. Ömer Özer, attýðý 6 golle turnuvadaki gol krallýðýný hemen hemen ilan etmiþ oldu.ýkinci yarý ise oyunun kontrolünün tamamen Çorum Park'ta olduðu bir devre izledik. Ýkinci yarý Cezaevi takýmý saha da yoktu desek herhalde abartmamýþ oluruz. Çorum Park takýmý, çok rahat bir galibiyet aldý. Yarý finale çýkarken hiç zorlanmadý (ilk 20 dakika hariç). Maçta iki takýmýnda futbol oynamak için sahada olduðunun en büyük kanýtý, maçta ilk faulün 9.dakikada yapýlmýþ olmasýydý. Çorum Park takýmýna yarý finalde baþarýlar, Cezaevi takýmýna ise centilmenliðinden ve çeyrek final oynamasýndan dolayý tebrikler. RAKAMLARIN DÝLÝ Çorum Park takýmý, maçta kaleye toplam 21 þut attý (ilk yarýda 10, ikinci yarýda 12 þut). Bu þutlarýn 13 tanesi isabetliydi. Cezaevi takýmý ise, maçta kaleye toplam 5 þut attý (ilk yarýda 2, ikinci yarýda 3 þut). Bu þutlarýn 4 tanesi isabetliydi. Çorum Park takýmý maçta toplam 2 faul yaptý. Cezaevi takýmý ise, maçta toplam 6 faul yaptý. Çorum Park, maçta toplam 7 defa ofsayta düþerken Cezaevi takýmý ise 3 defa ofsayta düþtü. Maçta ise, Çorum Park ile Cezaevi takýmlarý 3'er korner kullanmýþlar. OYUN DÝSÝPLÝNÝ Günün ikinci maçý: Ay-Ka Enerji - Çorum Sürücü Kursu arasýnda oynandý.ttam bir mücadele maçýydý. Ýki takýmýnda rakibi topla buluþturmama ya da ilk hamlede rakibini bozma anlayýþý mücadeleci bir futbolu ortaya koyarken yapýlan faullerle de oyunun çok fazla durmasýný da saðladý. Ýlk maçta toplam 8 faul varken Çorum Sürücü Kursu - Ay-Ka Enerji maçýnda ise toplam 24 faul vardý. Ýlk maçýn 3 katý fazla faul. Nasýl ki oyuncularýn niyeti futbol oynama, topu kazanma üzerineyse hakeminde niyeti oyuncularý saha da tutma üzerineydi. Goller ilk yarýda Ay-Ka Enerji takýmýndan geldi. Duran topta Yalçýn'ýn ceza sahasý içinden vurduðu gerçekten güzel bir gol vardý ki izlemenizi isterdim. Ýkinci gol ise, defansýn arkasýna atýlan topta Hasan Bal'ýn kalecinin üzerinden aþýrtma bir vuruþla takýmýný 2-0 öne geçirdiði goldü. Ýlk yarýda Ay-Ka Enerji takýmýnýn baskýlý olduðu dakikalarda üst direkten topun auta gitmesinin dýþýnda Hasan Eker'in kaçýrdýðý ya da kaleci Fatih'in kurtardýðý pozisyonu da notlarýmýzýn arasýnda yazmýþýz. Ýlk yarýnýn mutlak üstün tarafý Ay- Ka Enerji, ikincinin yarýnýn üstün tarafý ise, Çorum Sürücü Kursu takýmýydý. Ýkinci yarý ile beraber Çorum Sürücü Kursu takýmýnýn gol için her þeyi yaptýðý ama golü bulamadýðý bir devre izledik. Ne yaptýysa olmadý: Þut attý olmadý, orta yaptý olmadý, ver-kaç yaptý olmadý, kale direklerini geçemedi (Yunus'un þutu üst direkten dýþarý gitti). Hani derler ya: "Olmayýnca olmuyor". Bugün olmadý. Ay-Ka Enerji takýmý ise, bugün tam takým gibi oynadý. Birbirlerinin kademesine girerek açýklarý çok çabuk kapattýlar. Oyunu ve turu oyun disiplinine sadýk kalarak çok istediler. Ýkinci yarýda özellikle Hasan Bal ile yakaladýklarý kontra toplarda Hasan'ýn arkadaþlarýný düþünmemesinin faturasýný farký artýramamakta buldular. Ay-Ka Enerji takýmýný tebrik ediyorum ve yarý finalde baþarýlar diliyorum. Çorum Sürücü Kursu ise, çok istediði maçta bugün sonuca gidemedi. Oyun anlayýþý ve oyuncu potansiyeli ile "gelecek sene baþarýlý olurlar" diye düþünüyorum. Çorum Sürücü Kursu oyuncusu Mehmet'in, ikili mücadele sýrasýnda rakibin sert olmayan bir müdahalesinde yere düþüþü ve sonrasýnda omzundan sakatlanmasý bizleri üzdü. Saðlýk ekibinden Ersoy'un yerinde müdahalesi ve sonrasýnda ambulansý çaðýrmasý saðlýðýn ne kadar da önemli olduðunu bizlere bir kez daha hatýrlattý. Mehmet geçmiþ olsun, Allah acil þifalar versin. RAKAMLARIN DÝLÝ Ay-Ka Enerji takýmý, maçta kaleye toplam 9 þut attý (ilk yarýda 7, ikinci yarýda 2 þut). Bu þutlarýn 6 tanesi isabetliydi. Çorum Sürücü Kursu takýmý ise, maçta kaleye toplam 20 þut attý (ilk yarýda 8, ikinci yarýda 12 þut). Bu þutlarýn 6 tanesi isabetliydi. Ay-Ka Enerji takýmý maçta toplam 16 faul yaptý. Çorum Sürücü Kursu takýmý ise, maçta toplam 8 faul yaptý. Maçta Ay-Ka Enerji 2, Çorum Sürücü Kursu takýmý ise 6 korner kullanmýþlar.

12 Pazartesi günü iþbaþý yapýyor Yeni sezonda Büyükþehir Belediyespor'un takýmý emanet etmek istediði ve anlaþmaya vardýðý Teknik Direktör Taþkýn Güngör, Pazartesi günü resmen iþbaþý yapýyor. Tecrübeli çalýþtýrýcýnýn ilk iþ alarak yeni oluþacak olan transfer komitesi ile masaya oturarak, öncelikle iç transfer konusunu ele alacak. Mavi-beyazlýlarda ikinci kez teknik direktör olarak görev yapacak olan Güngör, Büyükþehir Belediyespor'da da birlikte çalýþtýðý futbolculardan Oktay Gümüþ'ün düðün törenine katýlýrken, iç transfer konusunda da "Her þey Pazartesi gününden sonra netlik kazanacak" dedi. Kongre öncesi Özbayram krizi Çorum Belediyespor'da bugün yapýlacak olan Olaðanüstü Genel Kurul öncesi Mustafa Özbayram krizi yaþandýðý öðrenildi. Geçtiðimiz sezon mali asbaþkan görevi ile birlikte basýn sözcülüðü görevini de yürüten Özbayram'ýn ýsrarla yeni oluþacak yönetimde de ayný görevi üstlenmek istediði iddia edildi. Öyle ki, yeni oluþacak yönetime girmesine kesin gözüyle bakýlan Ulukavakspor Baþkaný iþadamý Fatih Özcan basýn sözcülüðü görevine getirilme ihtimalini öðrenen Özbayram'ýn buna engel olmak adýna büyük bir çaba gösterdiði ileri sürüldü. Basýn sözcülüðü görevini yürüterek sürekli göz önünde ve ön planda olmayý seven ve geçen sezon bir diðer basýn sözcüsü Fahri Yandýk'a bu görevi yar etmeyen Özbayram'ýn ayný taktiði Fatih Özcan içinde uygulayacaðý ve basýn sözcülüðü görevini Özcanla birlikte yürüterek yine kendisini ön plana atacaðý dile getirildi. Sezon içinde zaman zaman türlü eylemleri ile(maç sonunda rakip teknik direktöre saldýrmasý, brandalarý tekmelemesi, Batman maçý öncesi Sedat Özbað'ýn takýmdan gönderilmesi için kulis yapmasý gibi) sorun yaratan Özbayram'ýn böylesine önemli bir olaðanüstü genel kurul öncesi yine sorunlarla ön plana çýkmasý camiada tepkiye neden olurken yönetime girmesi muhtemel bazý isimlerinde Özbayram'ýn bu tavýrlarý sebebiyle geri adým attýðý öðrenildi. ADNAN YALÇIN Belediyespor'da Olaðanüstü Genel Kurulu bugün yapýlacak Çorum Belediyespor Yönetimi Olaðanüstü Genel Kurulu bugün saat 12.30'daTurgut Özal Ýþ Merkez Belediye Konferans Salonu'nda yapýlacak. Kongrede, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün önerisi üzerine Çorum Belediyespor Yönetimi'ne yeni isimler alýnarak Çorum'u kucaklamasý, Belediyespor'u belediye takýmý olmaktan çýkartýlmasý adýna ve yönetime ekonomik katký saðlayacak isimlerin alýnmasý hedefleniyor. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Belediyespor yeni yönetiminde olmasý kesinlik kazanan iki ismin Çorumspor altyapý sorumlusu olarak görev yapan Sinan Özdilli ve Ulukavakspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan olduðunu açýklamýþtý. Bu isimler dýþýnda ise eski Çorumspor yöneticileri Ahmet Özçam, Ömer Balaban ve Fatih Çiçek'inde yönetime girmesi beklenirken bu isimlerden bazýlarýnýn ise yönetime girmekte kararsýz olduklarý öðrenildi. Bugün saat 12.30'da Belediye Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlacak olan toplantýda çoðunluk saðlanmamasý halinde ikinci toplantý 23 Haziran'da yine ayný yer ve saatte yapýlacak. ADNAN YALÇIN Ýmamla da anlaþýldý ASGD Orta Kuþak'ta ilk yarý finalistler belli oldu Çorum Belediyespor'da iç transferde Nedim Köseoðlu ile Buðra'nýn ardýndan Ýmam Almaslada anlaþma saðlandýðý açýklandý. devam eden iç trans fer görüþmelerinde Ýmam Almas bir yýl daha uzattý. Geçtiðimiz sezon defansta güvenilir futbolu ve yan toplarda takýmýna kazandýrdýðý gollerle takýmýný en fazla katký veren futbolcularýn baþýnda gelen Ýmam Almas ile yapýlan görüþmeler sonunda bu sezon sonunda bitecek olan sözleþmesi bir yýl daha uzatýldý. Yapýlan görüþmeler sonunda anlaþma saðlanan Ýmam Almas'ýn sözleþmesinin bir yýl daha uzatýldýðýný belirten Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, kendisinin ücretinde iyileþtirme yaptýklarýný ve gelecek sezonda kendisiyle birlikte olacaklarýný söyledi. ADNAN YALÇIN Çaðrýcan imzayý attý! Çorum Belediyespor'un sevilen kalecisi Çaðrýcan nikah masasýnda imza atarak evlilik yolunda ilk adýmýný attý. Kayseri'de düzenlenen niþan töreninde Çorum Belediyespor yönetiminden Bakan Zeki Gül, Genel Kaptan Hamit Iþýk ve takým kaptaný Nedim Köseoðlu Çaðrýcan'ý bu mutlu gününde yalnýz býrakmadýlar. Çaðrýcan-Kübra çiftinin ailesi, yakýnlarý ve sevenlerinin katýldýðý niþan töreninde Baþkan Gül, genç çift tebrik etti ve bu mutluluklarýnýn ömür devam etmesi dileðinde bulundu. ADNAN YALÇIN Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda çeyrek finalin ilk iki maçý oynandý. Cumartesi 1 Nolu Sentetik Saha'da çeyrek finalin ilk iki maçýnda A ve B grubu takýmlarý karþýlaþtý. Karþýlaþmalar sonunda A grubu takýmlarýnýn üstünlüðü dikkat çekti. Cumartesi gününün ilk maçýnda A grubu birincisi Çorumpark takýmý, B grubu ikincisi Cezaevi'ni 10-2 gibi farklý skorla çeyrek finalde elerken, günün ikinci maçýnda ise A grubu ikincisi Ayka Enerji'de B grubu birincisi Çorum Sürücü Kursu'nu 2-0 maðlup ederek yarý finale yükselen takým oldu. Ayka Enerji, Sürücü Kursu'na yol vermedi 2-0 ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nýn çeyrek final mücadelesinde Ayka Enerji, Çorum Sürücü Kursu'nu 2-0 maðlup ederek yarý finalin ikinci biletini aldý. Cumartesi 1 Nolu Saha'da saat 18.30'da oynanan günün zevkli karþýlaþmasýnda Ayka Enerji 9. Dakikada Yalçýnla bulduðu golle 1-0 öne geçti. Erken golle bir süre þaþkýnlýk yaþayan Çorum Sürücü Kursu yediði golden sonra oyunda üstünlüðü ele geçirirken, Ayka Enerji daha çok kontrataklarla ikinci golü aradý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda Ayka Enerji geliþtirdiði kontratak sonucunda Hasanla ikinci golüne kavuþtu. Ýkinci yarýda rakip kalede yine ardý ardýna gol pozisyonlarýný harcayan Çorum Sürücü Kursu aradýðý gole bir türlü kavuþamazken karþýlaþma Ayka Enerji'nin ilk yarýda bulduðu gollerle 2-0 sona erdi. Bu sonucun ardýndan Ayka Enerji, Çorumpark'ýn ardýndan ikinci yarý finalist biletini cebine koyarken turnuvanýn iddialý takýmlarýndan Çorum Sürücü Kursu etkili oynadýðý karþýlaþmada gol üretemeyince turnuvaya çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldý. AYKA ENERJÝ: 2 ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Mehmet Tuðluk, Ahmet Ecevit. AYKA ENERJÝ: Gültekin, Hayati, Murat, Mustafa Kýlçok, Mustafa Tiryaki, Yalçýn, Þükrü, Ýsmail, Hasan Bal, Hasan Eker, Ýbrahim, Kadir, Ali, Emre Erbaþ, Ejder, Þahin, Emre Köle. ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU: Fatih, Hüseyin Özenel, Adem, Beytullah, Selahattin, Cafer, Mehmet, Hamdi, Þevket, Hakan Batan, Engin, Sinan, Hakan Bekdemir, Serhat, Berat, Hüseyin Gökgöz, Tuncay. GOLLER: Dk.9 Yalçýn, Dk. 30 Hasan Eker. Çorumpark, aðýr ceza kesti 10-2 ASGD Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nýn çeyrek finalin ilk maçýnda Çorumpark, Cezaevi takýmýný farklý skorla yenerek yarý finale yükseldi. Cumartesi günü 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanan karþýlaþmanýn ilk golü 20. dakikada Çorumpark takýmýndan Menderes'ten gelirken, 23. Dakikada Orhan Cezaevi adýna eþitliði saðladý. Cezaevi'nin beraberlik golünün ardýndan sahneye çýkan Ömer Özer 26, 28. Dakikalarda attýðý gollerle ilk yarýnýn skorunu 3-1 olarak belirledi. Ýkinci yarýya da golle baþlayan Çorumpark takýmý 34. dakikada yine Ömer Özerle durumu 4-1 getirdi. Bu golün ardýndan 37. Dakikada Ýsmail skoru 5-1 yaptý. Etkili oyununu golle süslemeye devam eden Çorumpark 42,44 ve 56. Dakikalarda Ömer Özer, 51. Dakikada ÝÞbrahim ve 58. Dakikada Menderesle peþi peþine goller bulurken, Cezaevi ise bu gollere 53. Dakikada Cemalettin'in tek golü ile cevap verebildi. Karþýlaþma Çorumpark'ýn 10-2 üstünlüðü ile sona erdi. ÇORUMPARK: 10 - CEZAEVÝ: 2 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Özkan Kaya, Yalçýn Kara, Emre Alagöz. ÇORUMPARK: Zafer, Fatih, Hasan, Ýsmail, Menderes, Serdar, Yalçýn, Mustafa, Ersen, Ömer Özer, Ömer Kaplan, Ömer Altýkardeþ, Ýbrahim, Deniz, Çetin, Ömer Balaban. CEZAEVÝ: Süleyman, Ýbrahim, Kadir, Eser, Bilal, Ceylan, Cemalettin, Ahmet, Orhan, Mevlüt, Murat, Engin. GOLLER: Dk. 20 ve 58 Menderes, Dk. 26, 28, 34, 42, 44 ve 56 Ömer Özer, Dk. 37 Ýsmail, Dk. 51 Ýbrahim(Çorumpark). Dk. 23 Orhan, Dk. 53 Cemalettin(Cezaevi).

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı