Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 13 ÞUBAT 2009 CUMA Seçim rüþvetleri GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: bütçeyi patlattý Son dönemde bozulmaya baþlayan bütçe yeni yýla da kötü baþladý. Küresel krizin etkisiyle vergi gelirlerinde azalma, harcamalarda da artýþ olunca bütçe açýðý katlandý. AKP nin seçim ekonomisi bütçede tahribatý derinleþtiriyor. Maliye Bakanlýðý nýn açýklamasýna göre, ocak ayýnda bütçe açýðý yüzde artarak milyar lira oldu. Geçen yýlýn ayný ayýnda açýk 524 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece 2009 yýlý bütçe açýðý hedefinin yüzde 28.5 i de sadece ocak ayýnda gerçekleþmiþ oldu. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... 7 DE Tarlabaþý'na hiç yaðmur yaðmasýn istiyorum(1) Bülent Usta Keþfetmeyi Keþfetmek Enis Rýza Meral Salman Praksis Yazý Dizisi Köþe yazýsý 5 DE Köþe yazýsý 4 DE Belgesel sinemacýlar olarak 7 DE Köþe yazýsý 6 DA Kraliçe taklidiyle hipnotize ediyor Oxford Üniversitesinden Jeremy Thomas ve ekibinin yaptýðý ve Science dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre Maculinea rebeli türü kelebeðe dönüþen bu týrtýl türü, düþman karýncalardan kurtulmak için, Myrmica schenki türü kraliçe karýncanýn sesini taklit ediyor. 8 DE Gözlerin gözlerin gözlerin, sonbaharda öyledir iþte kestanelikleri Bursa'nýn ve yaz yaðmurundan sonra yapraklar ve her mevsim ve her saat Ýstanbul. Gözlerin gözlerin gözlerin, gün gelecek gülüm, gün gelecek, kardeþ insanlar birbirine senin gözlerinle bakacaklar gülüm, senin gözlerinle bakacaklar. Haydn'ý unutmak mümkün deðil Klasik Batý Müziði nin ünlü bestecisi Franz Joseph Haydn ýn bu yýl 200. ölüm yýldönümü. Yaþadýðý dönemde baba Haydn olarak anýlan Haydn, Mozart ve Beethoven gibi isimleri etkilemiþ. Joseph Haydn ýn ölümü üzerinden iki yüzyýl geçmesine raðmen besteleri, müziði hâlâ vazgeçilemeyenler arasýnda yerini koruyor. Sanat hayatýnýn, önemli yýllarýný, Esterházy ailesinin görkemli sarayýnda sürdüren Haydn ýn aslýnda yoksul bir aileden yola çýktýðý enteresan bir hayat hikâyesi var. Franz Joseph Haydn, 31 Mart 1732 de Avusturya nýn Rohrau kentinde doðdu. 5 DE Hikmet BOZDAÐ Kriz Köþe yazýsý 3 DE celal necati üçyýldýz Kanserden yitirdiðimiz sibel kalaycý anýsý önünde Köþe yazýsý 8 DE 250 grip aþýsý saðlandý 6 DA

2 2 13 Þubat 2009 Cuma Tunceli'de valilik seçim yardýmlarýný durdurdu Tunceli de valiliðin Her eve beyaz eþya kampanyasý çerçevesinde geçen perþembe günü baþlattýðý beyaz eþya ve mobilya yardýmýyla ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Yüksek Seçim Kurulu nun aldýðý kararý kendilerine ulaþmasý üzerine soruþturma baþlattý. Soruþturma sürerken, Tunceli Valiliði de bu sabahtan itibaren eþya yardýmýný durdurdu. Tunceli Vali Yardýmcýsý Oðuz Alp Çaðlar, Yardýmlarýn durdurulmasýnýn nedeni, beyaz eþyalardan bazýlarýnýn eksik kalmasý. Bu eksikliðin giderilmesi için çalýþmalar devam ediyor. Eksikler giderildiðinde daðýtým devam edecek. YSK veya baþka adli bir merciden bize ulaþan herhangi bir karar yok dedi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçtiðimiz hafta, Tunceli Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý kanalýyla seçim öncesi baþlayan beyaz eþya-mobilya yardýmýna siyasi istismar diyen MHP nin þikâyetini görüþtü. YSK, bu tarz yardýmlarýn Anayasa ve Seçim Yasasý na aykýrý olduðuna karar vererek, þöyle dedi: Bu yardýmlar Anayasa ile 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun un 61. maddesindeki seçimin baþlangýç tarihinden itibaren (1 Ocak) vatandaþýn oyunu etkileyecek þekilde üçüncü þahýslar, kurum, kuruluþlar aracýlýðýyla hediyeeþantiyon daðýtýlmasýný yasaklamasý, 63. maddedeki memurlarýn tarafsýz davranmasý ve siyasi faaliyetlerde bulunmamasý düzenlemesine aykýrýdýr. Bu yardýmlarýn, seçmen oyunu etkilemeye yönelik olduðu ve Anayasa nýn 67. maddesinde öngörülen, seçimlerin serbestliði ve eþitliði ilkelerine uygun düþmediði açýktýr. Oybirliðiyle alýnan kararda, siyasi partiler, belediyeler, baðýmsýz adaylar ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Kanunu na göre faaliyette bulunan vakýflarýn, seçmen oyunu etkileyebilecek giriþimlerde bulunmamalarý gerektiði, aksi halde savcýlýklara suç duyurusunda bulunulacaðý belirtildi. YSK, Tunceli deki yardým daðýtýmý için özel olarak suç duyurusunda bulunma kararý almadý. YSK yetkilileri, savcýlýklarýn Seçim Kanunu çerçevesinde yasaya aykýrý yardýmlarla ilgili resen soruþturma yürütmesi gerektiðini, YSK nin gerekli gördüðü zaman suç duyurusunda bulunacaðýný belirtti. Seçim Kanunu nun 151. maddesi, 61. maddeki yasaða raðmen kanuna aykýrý hediyeeþantiyon daðýtmayý altý aydan bir yýla kadar hapisle, 152. maddesi Haksýz oy teminini 1 yýldan 3 yýla kadar hapisle cezalandýrýyor. Yasaðý dinlemediler YSK nin yasaðýna raðmen Tunceli de eþya yardýmý devam etti. Cumhuriyet Mahallesi muhtarý Ali Rýza Güneþ savcýlýða davet edildi. Devlet Bakaný Hayati Yazýcý, daðýtýlan eþyalarýn seçim yardýmý olmadýðýný savundu ve Bu sosyal devlet olmanýn gereðidir. Oy derdinde deðiliz. YSK kararýnda somut olarak Tunceli"den bahsetmiyor. YSK nýn kararýný dinleyemeyiz diyemem. Deðerlendiririz dedi. YSK nýn soruþturmasý sürerken, Tunceli Valiliði de bu sabahtan itibaren eþya yardýmýný durdurdu. *** Þahin YSK kararýný tanýmadý Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Tunceli Valiliði nin daðýttýðý beyaz eþya ile ilgili YSK kararýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, sosyal yardýmlarýn Yüksek Seçim Kurulu kararý dýþýnda olduðunu söyledi. Þahin, yüksek Seçim Kurulu kararý birinci derecede siyasi parti ve adaylarý baðlar dedi. YSK kararýnýn seçim takviminde ilgili kiþileri baðlayacaðýna dikkat çeken Þahin, Uymasý gereken kim ise uyacaklardýr diye konuþtu. Þahin, seçimlere siyasi partiler ve adaylarýn katýlacaðýný vurgulayarak þöyle dedi: YSK nýn bu konuda ki kararý ne ise seçim takvimi baðlamýnda uyulmasý gereken kiþi kurumlar kim ise uyacaktýr. Seçimlere siyasi partiler ve adaylar katýlýrlar. Siyasi parti ve adaylarýn uymasý gereken prosedür ve seçim takvimi açýklanmýþtýr. Açýklamanýn birinci derecede muhatabý siyasi parti ve adaylardýr. Kamu kuruluþlarý sosyal faaliyetleri devam ettirirler. Okul yardýmý "seçim var" diye kesilmez. Parasal destekler "seçim var" diye kesilecek deðil. Yardýmlar YSK nýn dýþýndadýr diye düþünüyorum. Seçim sathý mailine girildiðinde vakýflarýn yardým yapamayacaðýna diar bir hüküm olmadýðýný da dile getiren Þahin, Beyaz eþyamý, paramý mý nasýl bir yardým yapacaklarý kendi mevzuatlarý içinde vardý dedi. Seyrantepe'de toprak kaymasý: 1 ölü Ýstanbul Þiþli de istinat duvarýnýn tek katlý binanýn üzerine çökmesi sonucu evde bulunan ayný aileye mensup 7 kiþiden bir çocuk öldü, 3 ü çocuk 5 kiþi ise yaralandý Seyrantepe Barbaros Caddesi ndeki tek katlý binanýn üzerine sabah saatlerinde istinat duvarý çöktü. Duvarla birlikte binanýn çatýsý da bu sýrada evde bulunan Çapkan ailesinden baba Saim, anne Kezban, çocuklarý Melek (14), Murat (18), Saime (8), Zeynep (15) ve Merve nin (9) üzerine yýkýldý. Olayý fark eden komþularý, ardýndan da itfaiye ekipleri göçük altýndaki Çapkan ailesini yýkýntýdan çýkarttý. Hastaneye kaldýrýlan ve otistik olduðu öðrenilen Melek Çapkan hayatýný kaybetti. Murat, Saime ve Zeynep Çapkan da kaldýrýldýðý hastanede tedavi altýna alýndý. Baba Saim ve anne Kezban Çapkan ise olaydan hafif yaralý kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan Mete Han Ýlköðretim Okulu 2. Sýnýf öðrencisi Merve Çapkan, yaþadýklarýný, "Okula gitmek için hazýrlanýyordum. Annem de kahvaltý hazýrlýyordu. Birdenbire çatý üzerimize çöktü" þeklinde dile getirdi. Bu arada, olay yerine gelen babaanne Saime Çapkan ise sinir krizleri geçirdi.(aa) Radikal YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 13 Þubat 2009 Cuma Hikmet BOZDAÐ Kriz Sene2009 aylardan Þubat, günümüzün Türkiye si ayný zamanda Dünya nýn ekonomik kriz dönemi, bizim için Türkiye ye gelmemiþ, teðet geçmiþ bunu da Baþbakanýmýz gözümüzün içine bakarak þiir okur gibi okuyor. A.B.D. devletlerinde 75 yýl sonra gelen dalgalanma, deprem fay hattý, tüm dünyayý sarsmýþ, ülkeleri vurmuþ, Filistin i de Ýsrail in top-tüfek atýþlarý misket bombalarý vurmuþ. Büyük kentlerde iþyerleri fabrikalar iþçi çýkarmalar devam ediyor. Devam etmekte de. Gazze ye yardým için bankalarda hesap numarasý verilmiþ, hatta afiþ, resimler, Gazze aðlýyor kanayan kaný durduralým Türkiye nin acý durumu Gazze den de beter olmuþ esnaf, halk kan aðlýyor. Kiralýk iþyeri, devren saltýk gibi haberler. Bu gidiþatýn sonu ne olacak, dur diyen kimse olmayacak mý? Bir taraftan Belediye seçimleri yaklaþýrken halka daðýtýlan kömür, beyaz eþya, ev eþyalarý, biz bunlara karþý deðiliz varsýn halk yararlansýn ama doðalgaz olan bölgede kömürün ne anlamý var. Çamaþýr makinesi verilmiþ vatandaþa, evinden terkos suyu yok. Makinenin üst çekmesinden kovayla su koyuyorlar, yazýk, yazýk çok yazýk. Vergilerden fonlara kesilen paralar iktidarýn elinde yem olarak kullanýlmakta, bir oy için. Petrol krallarý var Arap âleminde, isterlerse dünyayý satýn alýrlar, acep ola Gazze ye bir kibrit göndermiþler mi? Bir zamanlar Bosna ya yardým amacýyla trilyon para baðýþýnda bulunuldu. O paralar toplandý, Mercimeðin kasasýna cebine girdi. Mercimek gibi eridi buhar oldu gitti. Günümüzün TÜRKÝYE sinde iþsizler gün gittikçe çoðaldý. Fabrikalarýn kapanýp iþçi sayýsýný azaltýðýnýn farkýndalar mý? Ne yazsak, ne söylesek az bile bunlara. Þirin ilçemizde tekstil fabrikasý var, iyi çok iyi bir sürü aileye ekmek yediriyor. Servis yapan araçlarý 5 aydýr ücretlerini alamamýþ, bunlarý da duyuyor, iþitiyoruz. Bu acý, bu kriz nereden doðdu bilemem. Türkiye körfez krizinden bu güne kadar kriz yaþamakta ve de yaþatmakta. Amedikan Emperyalizmi ne de olsa kahrolsun Amedika. Kahrolsun emperyalizm sloganý atmak mý gerekir. Ellerinde sihirli bir çubuk orkestra þefi gibi dünyayý ve Türkiye mizi yöneten bu orkestra þefleri daha ne zamana kadar çubuk sallayacaklar? YÝÐÝT MUHTAÇ OLMUÞ KURU SOÐANA. Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ THY nin Ýstanbul-Kayseri seferini yapan uçak, Kayseri Havalimaný na rüzgâr nedeniyle inemedi. Uçak, Güvenlik uzmanlarý, Sevgililer Günü ne özel hazýrlanan bilgisayar virüsleri konusunda kullanýcýlarý uyardý. Uzmanlar, Sevgililer Günü ne özel hazýrlanan virüslerde, seni seviyorum, ilk görüþte aþk, benden sana, aþkýmý havalimanýný iki kere pas geçerken, yolcular büyük panik yaþadý Türk Hava Yollarý nýn (THY) TK 264 sefer sayýlý uçaðý, geçen pazar günü Ýstanbul-Kayseri seferini yapmak üzere Atatürk Havalimaný ndan saat de kalktý. 135 yolcuyu taþýyan uçak, Kayseri Erkilet Havalimaný na inmek için alçalmaya baþladýðýnda rüzgâr nedeniyle birden þiddetli bir sarsýntý baþladý. Airbus 321 tipi uçak alçaldýkça sarsýntýnýn þiddeti de arttý. Sarsýntý nedeniyle büyük korku ve panik yaþayan yolculardan bazýlarý çýðlýk atmaya böyle anlatýyorum, sana özel þiirim, sana özel þarkým gibi ifadelerin kullanýldýðý e-postalar ile daðýtýlmasýnýn muhtemel olduðunu belirtiyor. Uzmanlar, kullanýcýlardan, iþletim sistemi ve antivirüs yazýlýmlarýný Aile Danýþma Merkezi'ne yoðun ilgi Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Aile Danýþma Merkezi'ne Ocak ayýnda baþvuruda bulunan kiþilerin çoðunluðunu kadýnlar oluþturduðu bildirildi. Baþvuruda bulunan kadýnlarýn ise en çok aile ve çocuk sorunlarý konusunda destek istediði kaydedildi. Açýklamalarda bulunan Nevþehir Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Mehmet Yýldýrým, ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baþ edebilmeleri için korunmasý, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacýyla Nevþehir'de 2006 yýlýnda Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü'ne baðlý olarak Aile Danýþma Merkezi kurulduðunu söyledi. Yýldýrým, psikolog, sosyal hizmet uzmaný, çocuk geliþim uzmaný ve çocuk eðitimcilerinin görev yaptýðý Aile Danýþma Merkezi'nde, saðlýklý çocuk yetiþtirme bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesi ile aile Havada panik BAÞSAÐLIÐI Akçataþ Köyü sakinlerinden ve uzun yýllar dolmuþculuk hizmeti ile köy halkýnýn ulaþým sorununa çare olan, Ýbrahim KIRMACI Çarþamba günü Hakka Yürüdü Yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. baþladý. Rüzgârýn þiddetini artýrmasý üzerine piste metreler kala uçak bir saða bir sola yattý. Ýkinci deneme Bunun üzerine pisti pas geçen pilot, yolculara bilgi vererek ikinci kez inmeyi deneyeceðini anons etti. Havada bir tur atan uçak inmek için tekrar alçalmaya baþladý ancak ayný sorun yeniden yaþandý. Piste dokunmasýna sadece metreler kalan uçak ikinci kez pisti pas geçti. Bunun üzerine pilot Kayseri Havalimaný na inmekten vazgeçti ve uçak saat de Malatya Havaalaný na inebildi. Malatya Havaalaný nda yaklaþýk iki saat Kayseri deki hava þartlarýnýn normale dönmesini bekleyen uçak, Kayseri ye gitmek için tekrar havalandý. Uçak, Kayseri ye saat da sorunsuz bir þekilde inebildi. Milliyet Sevgililer günü e-postalarýna dikkat! sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal deðerler arasýnda bir denge saðlanmasýnýn amaçlandýðýný vurguladý. Bu hedefler doðrultusunda hizmet veren Nevþehir Aile Danýþma Merkezi'ne 2009 yýlýnýn Ocak ayýnda 43'ü aile ve çocuk, 23'ü psikolojik ve 4'ü de kadýna yönelik þiddet sorunlarý nedeniyle 43'ü kadýn 27'si de erkek olmak üzere toplam 70 kiþinin baþvuruda bulunduðunu açýklayan Mehmet Yýldýrým, bu kiþilere rehberlik yönlendirme, bireysel çalýþma ve aile danýþmanlýðý hizmetlerinin verildiðini ifade etti. kent haber güncellemelerini, olaðan dýþý adreslerden gelen aþk içerikli e- postalarý açmamalarýný öneriyor. Yaklaþýk 9 yýl önce ortaya çýkan I Love You (Seni Seviyorum) ya da Love Letter (Aþk Mektubu) isimli virüs, dünya genelinde milyonlarca bilgisayara bulaþmýþ ve yaklaþýk 6 milyar dolar zarara neden olmuþtu. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 13 Þubat 2009 Cuma Tarlabaþý'na hiç yaðmur yaðmasýn istiyorum(1) Ýstanbul un Beyoðlu ilçesine baðlý Tarlabaþý nda yþayan kadýnlara ve çocuklara yerel yönetimlere talip adaylardan beklentilerini, karþýlaþtýklarý sorunlarý ve taleplerini soruyoruz. Kadýnlar destek ve hizmet istiyor; çocuklar ise park ve güvenli sokaklar Yerel seçimler yaklaþýrken, Beyoðlu nun cývýl cývýl, kalabalýk sokaklarýndan aþaðýya, Tarlabaþý na iniyoruz. Evlerinin önünde oyun oynayan çocuklara; komþularýyla sohbet eden kadýnlara yerel yönetimlerden beklentilerini, aciliyetle çözüm bekleyen sýkýntýlarýný soruyoruz. Aldýðýmýz yanýtlar tanýdýk, yýllardýr Ýstanbul da yaþayan yaþamayan herkesin az çok bildiði sorunlar. Tarlabaþýlýlar bu sorunlarýn çözülmesini, belediyelerin onlarý görmesini, Tarlabaþý na hizmet getirmesini bekliyor. Yaðmurlu bir günde, Tarlabaþý sokaklarýna girdiðimiz, fotoðraf makinemizi çýkardýðýmýz anda, bizi yaþlarýnda bir genç karþýlýyor. Abla, Etiler mi burasý sanki, neyi çekiyorsunuz? diye sesleniyor. Ne diyeceðimizi þaþýrýyoruz. Genç, bir yanýt da beklemiyor zaten, yanýmýzdan geçip gidiyor. Yürümeye ve fotoðraf çekmeye devam ediyoruz. Evlerinin önünde oyun oynayan 4 kýz çocuðuyla karþýlaþýyoruz. Sevda, Sevgi ve Rojin 7, Nilüfer ise 11 yaþýnda. Onlara, muhtarlardan, belediye baþkanlarýndan, yöneticilerden, yaþadýklarý yere, Tarlabaþý na dair neler istediklerini soruyoruz. Muhtarlar, baþkan adaylarý söyleyeceklerinizi okuyacak, sorunlarýnýzý duyacak, istediðiniz her þeyi söyleyin, yazalým diyoruz. Þaþýrýyorlar önce, sonra bir bir anlatmaya baþlýyorlar: Sevda Park istiyoruz diyor, Burasý bizim seksek alanýmýz (sokaðý gösteriyor). Parkta seksek oynayalým, koþalým, salýncaða binelim. Yemyeþil olsun her yer, sokakta hiç çöp olmasýn. Arkadaþýný çaðýrýyor sonra. Kývýrcýk saçlý, çok güzel bir çocuk yanýmýza geliyor. Adý Rojin, birinci sýnýfa gidiyor. Okulunda her þey yolunda mý, yetkililerden ne istersin? diyoruz, Kapýmýz kýrýk diyor ve ekliyor: Ne isteyeyim? Tüm derslerim 5 gelsin istiyorum. Herkes eþit olsun Yaðmur yaðýyor, Tarlabaþý sokaklarý çamurla kaplanýyor. Sevgi, tam ifade edemiyor ama, belli ki çamurdan þikâyetçi. Kýlýçdaroðlu ile Erdoðan çamur-çizme kavgasý yapadursun, neler istediðini sorduðumuz 7 yaþýnda bir çocuk, tüm içtenliðiyle yetkililere þöyle sesleniyor: Tarlabaþý na hiç yaðmur yaðmasýn istiyorum. Biz Sevgi ile konuþurken 11 yaþýndaki Nilüfer Ben de bir þey söyleyebilir miyim abla? diye sesleniyor. Tabii, diyoruz, hýzlý hýzlý konuþmaya baþlýyor: Belediyenin bize vereceði yardýmý biz veriyoruz aidat olarak. Ýnanamýyorum. Onun için AKP nin deðiþmesini istiyorum. Herkesin eþit olmasýný, fakir zengin diye bir þey olmamasýný istiyorum. Ben Kanarya da oturuyorum aslýnda, ama orada da ayný sorunlar var. Her yer taþ. Güzelleþtirseler, her yerde bahçeler, çiçekler olsa, ne güzel olur. Buralarý görmüyorlar 4 çocuðu geride býrakýp yürümeye devam ediyoruz. Sokakta yürüyen iki kadýna uzatýyoruz teybimizi. Fatma Savaþ, 65 yaþýnda Tekel den emekli bir kadýn, 50 yýldýr Tarlabaþý nda oturuyor. Koltuða oturdular mý tamam, kimseyi görmüyorlar diyor ve aklýna gelen sorunlarý bir çýrpýda anlatmaya baþlýyor: Sokaklar karanlýk, çevre bakýmsýz, her yer çöp, siz de görüyorsunuz. Ýþsizlik zaten almýþ baþýný yürümüþ. Belediyenin hiç buraya baktýðý yok. Sen onlara ulaþamýyorsun bile Fatma Savaþ sözünü bitirmeden adýnýn Mehmet olduðunu öðrendiðimiz orta yaþlý bir adam geliyor yanýmýza: Belediye hýrsýzlarla ortak. Bu sokaklarýn lambalarý hiç yanmýyor. Seçim zamaný geldi mi televizyonda oy istiyorlar; gel bu sokaklara, araba geçemiyor. Bu sade Tarlabaþý"na mahsus, buralarý bilerek görmüyorlar. Bizi maðdur etmesinler Kentsel Dönüþüm hakkýndaki düþüncelerini soruyoruz, Mehmet Bey Karþýyýz diyor öfkeyle. Ardýndan, Fatma Savaþ, Sultan Kýzýlalev ve Mehmet Bey arasýnda þöyle bir konuþma geçiyor: Mehmet Bey: Kentsel dönüþüm istemiyoruz! Fatma Savaþ: Boþver onlarý Mehmet Bey: Hiç boþver olur mu? Senin evini alýyor, baþkalarýna satýyor. Senin yerin yok artýk burada diyor. SUNUÞ: Neden kadýnlar ve çocuklar? Kadýnlar yerel yönetimlerde yalnýzca yüzde 1 oranýnda temsil ediliyor. Yönetimlerdeki erkekler, erkek bakýþ açýsýyla yine aðýrlýklý olarak yetiþkin erkekler için hizmet veriyor. Kadýn sýðýnma evi açmýyor, kadýnlarýn seslerini duymuyor, gereksinimlerini gözetmiyorlar. Pek çok semtte her köþe baþýnda bir kahvehane var, ancak kadýnlarýn birlikte oturup sohbet edebilecekleri, çay içebilecekleri bir yer bile yok. Kimse dört duvar arasýna hapsedilmiþ kadýnlara yaþadýklarý semte, mahalleye, sokaða dair sorunlarýný, yerel yönetimlerden taleplerini sormuyor, belki de sormaya ihtiyaç bile duymuyor. Ve çocuklar... Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesi"ni 1990 yýlýnda imzalayan Türkiye"de çocuklar hala birey olarak görülmüyor. Yerel yönetimler gibi medya da onlarý yok sayýyor. Sözleþmeyle garanti altýna alýnan "medya aracýlýðýyla haberleþme, bilgilenme ve ifade özgürlüklerini kullanabilme" haklarý ihlal ediliyor. Herkes onlar adýna düþünüyor, onlarý kullanýyor, ancak onlarýn cümleleri, sorunlarý ve istekleri hep görmezden geliniyor. Ýþte bu nedenle, Ýstanbul"un beþ ayrý semtine gittik. Kadýnlardan ve çocuklardan yaþadýklarý yere dair sorunlarýný, seçimler öncesinde oy isteyen adaylardan taleplerini anlatmalarýný istedik.ortaya iþte bu yazý dizisi çýktý. Fatma Savaþ: Öyle saçma þey olur mu hiç? Sultan Kýzýlalev: Oluyor iþte, neler oluyor. Mehmet Bey: Seni baþka eve götürüyor, 300 milyon kira istiyor, bu yakýþýk almaz. Fatma Savaþ: Yine baksýnlar, bakýmlý olsun her yer, temizliði yapýlsýn. Ama insanlarý maðdur etmesinler, yerinden yurdundan edip periþan hale koymasýnlar. Bu iþi yapmayacaksýn Mehmet Bey gidiyor. Fatma Savaþ, sorunlarýný anlatmaya devam ediyor: Çok sorunu var buranýn, hangisini söyleyelim? Bakmýyorlar kýzým, görmüyorlar. Çukur olmuþ, delik deþik olmuþ sokaklar. Bir araba geçiyor, üstün baþýn olduðu gibi çamur oluyor. Söylüyorsun zift yok diyorlar. Nasýl yok? Zift bile bulamýyorsan bu iþi yapmayacaksýn! O koltukta oturmayacaksýn! Millet artýk býkmýþ; kime oy versin, ne yapsýn, millet de þaþýrmýþ. O sýrada, Sultan Kýzýlalev karýþýyor söze, Valla ben kimden hayýr görürsem ona oy vereceðim diyor. Kýzýlalev, 43 yaþýnda, 4 torun sahibi ve iþsiz. Yani krizin teðet geçmediklerinden. Þöyle devam ediyor: Yýkýk dökük bir evim var diye bana yeþil kart vermediler. Çoluk çocuk, dört torun evde, çalýþan yalnýz bir kiþi, o da 800 lira maaþ alýyor. Suyumu, elektriðimi kestiler, ne yapacaðýmý þaþýrdým. Biz arka sokaklarda oturuyoruz, Karakol sokaðýnda, oralarý buralardan da berbat. Sonra konu dönüyor dolaþýyor zamlara geliyor. Fatma Zengin son olarak þunlarý söylüyor: Sabah bile korkarak yakýyorum sobayý, saat baþý söndürüyorum. Hastayým, romatizmalýyým. Yine de milyon fatura geliyor. 65 yaþýndayým, hastayým, çalýþamam ki. Çok þey var aslýnda söyleyecek, ama faydasý yok. Hiçbiri olmuyor, dilde kalýyor. Biz bunu hak etmiyoruz, hiç hak etmiyoruz. Güvende deðiliz Kadýnlarýn yanlarýndan ayrýlarak bir sonraki sokaða gidiyoruz. Orada midye tezgahýnýn baþýnda bekleyen Ahmet le karþýlaþýyoruz. 11 yaþýndayým. Okul dönüþlerinde midye satýyorum diyor Ahmet. Okulunu çok seviyor, doktor olmak istiyor. Yaþadýðý sorunlarý ise þöyle anlatýyor: Burasý çok tehlikeli abla, güvenli deðil. Keþke tehlikeli olmasaydý, daha iyi bir yer olsaydý. Bu mahalle çok pis. Tertemiz bir mahalle olsun, yerlere hiç çöp atýlmasýn isterdim. Ben daha önce baþka bir yerde çalýþýyordum, sonra oraya tinerciler geldi, korktum, ben de buraya geldim. Ahmet le konuþtuðumuzu gören arkadaþlarý geliyor yanýmýza. Onlar konuþmak istemiyorlar. Israr edince biri dayanamýyor, utana çekine Halý saha istiyoruz diyor. Okul yardýmý yetmiyor Evinin önünde 5 yaþýndaki kýzýyla duran bir kadýnla konuþuyoruz. Kadýn ismini vermek istemiyor. Çocuklarýn okul yardýmlarý var, ama çok az, hiçbir þeye yetmiyor diyor. Kayýt parasý, þu parasý, bu parasý derken yardýmýn zaten bittiðini anlatýyor. Baþka bir talebiniz var mý? diye soruyoruz, þu yanýtý veriyor: Merdivenlere uyarý levhalarý koymalarýný istiyorum. Levha olsa arabalar görür, aþaðý inmez. Çocuklar oynuyorlar çünkü burada, oradan aniden bir araba iniyor, yüreðimiz aðzýmýza geliyor. Kýzý Zülcelal e dönüyoruz bu sefer. Tüm çocuklar gibi o da park istiyor. Annesi, park için Kasýmpaþa ya gittiklerini, ama oranýn kalabalýk ve uzak olduðunu, mahallelerinde bir park olsa çok rahat edeceklerini söylüyor. Kadýnýz, yetmez mi? O sýrada yoldan geçen bir kadýn, ne konuþtuðumuzu merak ediyor. Sorunlarýnýz ve yerel yönetimlerden talepleriniz diyoruz. Sorun mu? Kadýnýz, yetmez mi? diyor. Ve arkasýný dönüp gidiyor

5 13 Þubat 2009 Cuma Bülent Usta Hoþça kal, kafamý dinlemek için baþýmý kovaya sokacaðým. Büyük adamlar böyle yapar -en azýndan- 1) bir kafalarý; 2) bir baþlarý; 3) baþlarýný sokacak bir kovalarý olduðunda. Bu alýntý, bir mektuptan Bir aþk mektubundan Kitap-lýk dergisinin son sayýsýnda, Fernando Pessoa nýn Ophélia ya mektuplarýndan örnekler yer alýyor, Sema Rifat çevirisiyle Pessoa, dünya edebiyatýnýn en gizemli yazar ve þairlerinden birisi olmasa, bu aþk mektuplarý bu denli ilgimi çekmeyecekti belki de Tanýnmamak için, eserlerini onlarca farklý isimde yazmýþ, yapýtlarý ölümünden sonra yayýmlandýðýnda, týpký Kafka nýn eserleri gibi edebiyatý derinden sarsmýþ bir yazar Pessoa Alvaro De Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa nýn kullandýðý isimlerden birkaçý Ýþin ilginç tarafý, Pessoa nýn her kullandýðý isme bir yazar kimliði giydirebilmiþ olmasý. Kitap-lýk dergisinde örnekleri yer alan bu mektuplarýn, yakýn zamanda Sel Yayýncýlýk tarafýndan kitaplaþtýrýlacaðý bilgisini de verelim. Nasýl ki Kafka ya dair pek çok bilgiyi Milena ya yazdýðý mektuplardan öðrendiysek, Pessoa nýn Ophélia ya yazdýðý mektuplar da, bu sýradýþý, gizemli yazarýn iç dünyasýna girme fýrsatý verecek bize. Aslýnda Pessoa nýn yaþadýðý bu aþk, daha çok mektuplar aracýlýðýyla süren bir aþk Mektuplarý okurken, Kafka, Nietzsche ve daha pek çok yazar ve düþünürün yaþadýðý aþklar da gözümün önünden geçti ve hepsinin uzun süren niþanlýlýklarýnýn, kaygýlarýnýn, korkularýnýn ne kadar birbirine benzediðini düþündüm. Sanýrým onlarý birbirine benzer kýlan neden, Sema Rifat ýn dergideki yazýsýnda dile getirdiði gibi, yaþamlarýnýn yapýtlarýnýn etrafýnda dönmesi, geri kalan her þeyin ikinci planda kalmasý Onlar, yapýtlarý için yapýtlarýyla yaþadýlar ve o yapýtlarda da yaþamaya devam ediyorlar. Hani Bilge Karasu nun Göçmüþ Kediler Bahçesi adlý kitabýnda, balýk avlamaya çýkan balýkçýnýn, balýk tarafýndan avlandýðý bir sahne vardýr ya Balýk, önce balýkçýnýn kolunu yutar, daha sonra yavaþ yavaþ tüm bedenini Görünürde balýk filan yoktur, ama balýk tarafýndan yutulmuþtur balýkçý Edebiyat da, o balýk gibi pek çok yazarý, þairi indirmiþtir midesine Tabii edebiyatýn hazmedemeyip kustuðu yazarlar da vardýr. Hatta günümüz edebiyatý, hem piyasalaþma sürecinin bir yan etkisi olarak, hem de günü geçmiþ ya da bozulmuþ yazar ve þairler yüzünden ishal olmuþ durumda. Ama Pessoa yý yutan edebiyatýn, zevkten dört köþe olduðu kesin Pessoa nýn mektuplarýndaki kýskançlýk, paranoya, keder ve öfke dolu satýrlarý, Dostoyevski nin Beyaz Geceler adlý romanýný da anýmsatýyor bir yandan. Can Yayýnlarý, Sabri Gürses çevirisiyle yeni basýmýný yaptý, Beyaz Geceler in. Dostoyevski nin ustalýða adým attýðý bu eserin, bir hayalperest olarak Dostoyevski nin iç dünyasýna girmemize olanak saðlamasý ve aþkýn o çok boyutlu evreninde coþkulu bir gezintiye çýkarmasý büyük þans Bazý eserleri, dönüp dönüp okumalý insan. Yaþamýn hýzý içerisinde elimizden kayýp gidiyor çünkü pek çok þey Romandaki hayalperestin sorduðu sorularý, kendimize sormaktan korkmamalýyýz: Nerede hayallerin? Ne Keþfetmeyi Keþfetmek yaptýn bunca yýl? En iyi zamanlarýný nereye sakladýn? Yaþadýn mý, yaþamadýn mý? Baksana, yeryüzü nasýl soðuyor. Yeryüzünü soðutan þey, aþksýzlýktan baþka bir þey deðil SESSÝZLÝK KALIR... Sesler gelir, gider, ama sessizlik kalýr. Hareket eden bir þey, parlayan bir ýþýk, bir gürültü daima vardýr, ama sonra durur ve sadece koyu sessizlik kalýr. Karanlýkta bekliyorum, yaðmurda, yaðmurdan baþka ses yok. Gecenin kenarýnda dýþarýda yaðan yaðmurun sesini dinlerken, okuduðum bir kitapta rastladýðým bu sözler Robert Lax adlý bir þaire aitti Eðer yaðmur yaðmamýþ olsa ve yaðmurun sesi dýþýnda baþka bir ses duysaydým, belki de Lax in ne demek istediðini anlayamazdým. Anlamak sadece bilmekle ilgili deðil çünkü Ama eminim herkes bir biçimde, Lax in bahsettiði o sessizliði derinden hissederek ya ürkmüþ ya da bir þeylerin gözlerinin önünde aralandýðýna tanýk olmuþtur. Lax, Amerikalý bir þair ve bu sözleri, üniversiteden mezun olup gezici sirkler dahil pek çok iþte çalýþýp pek çok yeri gezdikten sonra, 2000 yýlýnda ölene kadar yaþadýðý, daha doðrusu inzivaya çekildiði Yunanistan daki Patnos adasýnda, G. N. Humbert ve W. Penze nin Three Windows adlý filminde söylüyor. Sözleri aktaran da, bugünlerde Sel Yayýncýlýk tan Mokusei! adlý romaný çýkmýþ olan Cees Noteboom Bu incecik aþk romanýný okuduktan sonra, Noteboom un yine ayný yayýnevinden çýkan Gezginin Oteli adlý kitabýna döndüm ister istemez ve bu sayede Robert Lax le de tanýþmýþ oldum, yaðmurlu bir gecede Peki, Nooteboom gibi, tüm hayatý neredeyse yolculuklarda geçmiþ, ne yazarsa yazsýn, yazdýðý her þeyin bir gezginin defterine düþtüðü notlar gibi okunabileceði bir yazar, neden kitabýnýn sonunda Robert Lax in sessizliðine varýyor? Tüm yolculuklarýnýn, tüm o görüp tanýdýðý yerleri kaydederek sürdürdüðü yaþamýnýn varmak istediði yer, belki de Lax in bahsettiði o sessizlik Ya da sessizlikten, durmaktan, kýsacasý ölümden duyduðu o korkudan kaçýyordu belki de Kitabýn daha baþlarýnda, aslýnda ne kadar yolculuk yaparsa yapsýn, daima evde, yani kendinde olduðunu da itiraf eder Nooteboom... Yaptýðý tüm yolculuklar kendinedir, uzaktaki kendisine Okuma ve yazma uðraþýsý da baþka iç ve dýþ dünyalara yapýlan bir yolculuk olduðuna göre, yaðmurlu bir gecede, Gezginin Oteli ne sýðýnýp Nooteboom la derin bir sohbetin içinde kendimi bulduðumu söylesem, yalan olmaz herhalde. Nooteboom, bir kedinin bulunduðu mekâný, nesneleri keþfettiði gibi, önyargýlardan arýnmýþ bir halde, saf bir merak tutkusuyla geziniyor, þehir þehir, otel otel Onunla sadece yeni yerler deðil, keþfetmenin kendisini de keþfediyor insan. Albert Camus den okumuþtum; Cezayir in Oran kentinde yaþayanlar, uzun yýllar yaþadýklarý yerin deniz kenarýnda bulunduðundan habersiz yaþamýþlar. Çünkü denizle aralarýnda bir dað varmýþ ve kimse o daðýn arkasýnda ne olduðunu merak etmemiþ. Ýçlerindeki denizden habersiz yaþayanlar için, keþfetmeyi keþfettiren deðil midir edebiyat? Haydn'ý unutmak mümkün deðil Franz Joseph Haydn klasik müziðin en verimli sanatçýsý olarak bilinir. 800 ün üzerinde bestesi olan Haydn, Mozart ve Beethoven gibi müziðin dev isimlerini etkiledi. Haydn, 20 Þubat günü Avusturya Kültür Ofisi nde açýlan bir belgesel-sergide Joseph Haydn-Evrensel Müzik Dehasý" baþlýðýyla bir kez daha anýmsanacak... Mehmet Yavuz Klasik Batý Müziði nin ünlü bestecisi Franz Joseph Haydn ýn bu yýl 200. ölüm yýldönümü. Yaþadýðý dönemde baba Haydn olarak anýlan Haydn, Mozart ve Beethoven gibi isimleri etkilemiþ. Joseph Haydn ýn ölümü üzerinden iki yüzyýl geçmesine raðmen besteleri, müziði hâlâ vazgeçilemeyenler arasýnda yerini koruyor. Sanat hayatýnýn, önemli yýllarýný, Esterházy ailesinin görkemli sarayýnda sürdüren Haydn ýn aslýnda yoksul bir aileden yola çýktýðý enteresan bir hayat hikâyesi var. Franz Joseph Haydn, 31 Mart 1732 de Avusturya nýn Rohrau kentinde doðdu. Yoksul bir aileye sahip olan Haydn ýn babasý tekerlek yapýmcýsý, annesi ise köy beylerinin evlerinde aþçýlýk yapýyor ve Haydn ile beraber 12 çocuða daha bakýyordu. Henüz altý yaþýnda Hamburg ta ilkokuldayken çocuk korosuna katýlan Haydn, 1740 da Viyana nýn en önemli katedrallerinden biri olan St. Stephan Katedrali ne korist olarak atandý. Birkaç yýl sonra ayný koroya Joseph Haydn ýn kardeþi Michael Haydn da katýldý. Joseph Haydn ilk müzik eðitimini, kemancý Gegenbauer ve Saray Kilisesi tenorlarýndan Finzterbusch dan aldý. Zor yýllar 1745 te sesi yavaþ yavaþ bozulmaya baþlayan Haydn, gezici sanatçýlýk yapmaya baþladý. Onun için zor yýllar bu yýllarda baþladý. Kendini ve ailesinin nafakasýný soylulara beste ve dans parçalarý yaparak kazanan Haydn ýn ilk operasý da 1752 yýlýnda sergilendi ve büyük ilgi gördü. Adýný duyurmaya baþlayan Haydn, ilk operasýnýn ardýndan döneminde ün yapmýþ Ýtalyan opera sanatçýsý Porpora yla tanýþtý. Sanat yaþamý ilerleyen Haydn, yine geçimini saðlamak adýna, Von Fürnberg için Yaylýlar Kuvarteti ve Topal Þeytan adýnda komedi tarzýnda bir opera yazdý. Haydn, 1759 da Kont Ferdinand Maximilian ýn yanýnda çalýþtý ve burada oda müzikleri yaptý. Haydn, 28 yaþýna girdiðinde ise Josepha adýnda bir kýzý sevdi ve evlenmek istedi. Ancak Josepha manastýra rahibe olmak isteyince ablasý Anna yla evlenmek zorunda kaldý. Þöhreti ve son yýllarý Daha sonra Kont Maximilian ýn yanýndan ayrýlýp 1761 de Prens Anton Esterhazy nin sarayýna orkestra yöneticisi olarak atandý ve orada 30 yýl kaldý. Bu süre içinde onu bütün Avrupa tanýdý te eserleri Hollanda, Viyana ve Paris te sergilenen Haydn, 1779 da Paris e giderek altý senfoni besteledi. Daha sonra Ýngiltere ye giderek Oxford Senfonisi ni besteledi ve Fahri Doktorluk ünvaný alan Haydn, 1795 in yaz aylarýnda Klasik Batý Müziði nde görülmemiþ türde eserlerini verdi. Yaþamýnýn son yýllarýnda Haydn önemli oratoryolarýndan Yaradýlýþ ve Mevsimler i besteledi. Haydn ýn ölümü 9 Mayýs 1809 tarihinde Napolyon un Viyana yý iþgal etmek için baþlattýðý top ateþi sebebiyle oldu. Napolyon ise iþgal sonrasýnda buna üzülüyor ve Haydn ýn cenazesine yine Napolyon un emri üzerine bütün Fransýz subaylarý katýldý. *** Eserlerinde hikâyesi var Joseph Haydn ýn yaþamý kadar eserleri de ilginç hikâyelere sahip, mesela 45 numaralý senfonisi yani Veda Senfonisi nin dördüncü bölümünde, bitiþe yakýn 3-4 sanatçý sahneyi terk eder, ardýndan birkaç sanatçý daha ve en son bir kemancý, birde þef kalana dek herkes çýkar. Bu senfonide, Haydn ve arkadaþlarýnýn kýþ mevsiminde ailelerini ziyaret etmek istediklerini prens Esterhazy e bu yolla duyurmalarý, prensin de orkestranýn bu mesajýný alýp, Haydn ve arkadaþlarýna izin vermesi hikâye edilir. 94. senfonisi olan Sürpriz Senfonisi nde Haydn, akþam yemeðinden sonra, konuklarýn operalarda uyukladýðýný görür, bunun üzerine 94. senfonide, müziði baþlarda çalýnan tempodan gitgide düþürür, böylece herkesin uyukladýðý sýrada, bütün vurmalýlar ve çok sesli enstrümanlarýn melodileriyle uyuklayanlarý uyandýrýrmýþ. Bir anýmsatma: Joseph Haydn hiçbir zaman Franz ön adýný kullanmadý. Bu yazýyý Franz ý yok sayarak da okuyabilirsiniz.

6 Meral Salman Praksis Bir nevi teori ve pratiðin uyumudur praksis ve ne yaptýðýnýz kadar nasýl yaptýðýnýz meselesi üzerinde durmayý da gerektirir. Nasýl yaptýðýnýz üzerinde durmak ise ister istemez, (bireysel düzeyde dahi) kendinize yönelik eleþtirel bir bakýþý, sürekli tetikte olmayý getirir. En kaba anlamýyla bile, sol deðerlere sahip çýkýyorsanýz ve dünya görüþünüzü soldan inþa ediyorsanýz, dayanýþma ve emeðe saygý sizin teorinizin nadide süsleri deðil, bizzat yaþam pratiðiniz olmak zorundadýr, olmazsa inandýrýcýlýðýnýzý ve güvenilirliðinizi kaybedersiniz. Ve elbette ki, yaþamýnýzý ve sizi biçimlendiren ve/fakat mustarip olduðunuz toplumsal iliþkiler bütününü deðiþtirme yetinizi kaybedersiniz. Bir ayý aþkýn bir süredir gazetede olup bitenlere baktýðýmýzda, praksis meselesinin önemini bir kere daha kavrayabiliriz. Yerel seçimler için belediye baþkaný ve meclis üyesi adayýný kendi içinden çýkarma çabasýndaki gazete, ne yaptýðýna odaklanýp nasýl yaptýðý meselesini dikkate almayarak, bu süreçte ciddi kayýplar verdi. Kaybý, gazeteye uzun zamandýr emek veren arkadaþlarýnýn istifasý deðildi sadece. Ýstifaya neden olan mesele, istifaya gazete tarafýndan getirilen açýklama, gazetenin, gazeteye uzaktan da olsa destek veren yazarlarýyla kurduðu iliþki biçimi, yani iliþkisizliðiyle de, gazeteye atfedilen pek çok kavramýn, kolayca teoride kalabileceðini görüldü: dayanýþma, güven, kolektivizm, emeðe saygý, diyalog kurma, (öz) eleþtiri yapabilme, demokrasi Peki, gazetenin mevcut durumu karþýsýndaki tavýr ne olmalý, uygun zamaný kollayýp, neredeyse hiçbir þey söylemeyen iç dökmelerle gazete için ahlanarak, gazete gözden mi çýkarýlmalý? Durum kiþisel mesele gibi mi algýlanmalý, kiþisel bir meseleye indirgenerek, ardýndaki asýl mesele olan praksis, hasýraltý mý edilmeli? Gazetenin durumunu, duruma verilen tepkileri kiþisel meselelerle, çekiþmeyle, ittifaklarla ( ) açýklamaya çalýþmak, olsa olsa verimsiz ve tahrip edici bir laf kalabalýðýna yol açar. Gazetenin, bunca zamandýr sahip olduðunu iddia ettiði kavramlarý, gazetenin gidiþatý için kaygýlanan biri(leri) olarak paylaþýyorsanýz, öyle görünüyor ki, yapýlmasý gereken yazýklanmak deðil, söz konusu olan kavramlarýn, tavýr alýþýn pratiðe geçirilmesini saðlamaya çalýþmaktýr. Vazgeçmek, olmamýþ demek, yazýklanmak, suçlamak yerine, sahip çýkmak, hesap sormak, hatýrlatmak, ýsrar etmektir Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen toplum Ýþ-Kur'dan istihdam garantili kurs Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðü tarafýndan, 2009 yýlý içerisinde istihdam garantili 10 ayrý iþgücü yetiþtirme kursunun açýlacaðý bildirildi. Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürü Ýlhan Temel, yaptýðý açýklamada, istihdamýn arttýrýlmasý, iþgücü piyasasýnýn nitelikli iþgücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, ÝÞ-KUR tarafýndan aktif iþgücü programlarý çerçevesinde, Ýstihdam Garantili Ýþgücü Yetiþtirme, Kendi Ýþini Kurmak Ýsteyenlere Yönelik Meslek Edindirme ve Meslek Geliþtirme kurslarý açýldýðýný söyledi. Bu kapsamda Nevþehir'de ÝÞ-KUR'un çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra, belediyeler, sivil toplum kuruluþlarý, özel eðitim merkezleri, üniversite ve özel iþletmeler ile iþbirliði içerisinde 10 farklý kurs açmayý planladýklarýný ifade eden Temel, bu kurslara katýlan kursiyerlere günlük 15 TL ücret ödendiðini ve iþ hastalýðý ile meslek hastalýklarýna karþý sigortalanacaklarýný kaydetti. Þu ana kadar istihdam garantili 2 farklý kurs açtýklarýný aktaran ÝÞ-KUR Müdürü Ýlhan Temel, "2009 yýlý baþýndan itibaren Nevþehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý ve özel bir rehabilitasyon merkezi ile iþbirliðinde bilgisayarlý muhasebe eðitimi ile hasta ve yaþlý bakým kurslarýný baþlattýk. Bu kurslara devam eden 30 kursiyerimiz var ve bu kursiyerden 15'i kurs bitiminde istihdam edilecek. Hedefimiz 2009 yýlý içerisinde kursumuza kayýtlý 3 bin 900 kiþiden yaklaþýk 400'ünü bu kurslar sayesinde iþe yerleþtirmek" dedi. Bu kurslarýn ardýndan önümüzdeki aylarda hazýr konfeksiyon, aþçýlýk, garsonluk, doðalgaz kaynakçýlýðý, doðalgaz tesisatçýlýðý, kaynakçýlýk, arýcýk ve kültür mantarcýlýðý kurslarý da açýlacaðýný belirten Temel, bu kurslara ÝÞ-KUR'a kayýtlý ve aranýlan özellikleri taþýyan tüm kiþilerin katýlabileceðini sözlerine ekledi. Kent haber 250 grip aþýsý saðlandý saðlýðýnýn korunmasýna yönelik proje kapsamýnda Solvay Ýlaç ve Ecza Ticaret Limited Þirketi tarafýndan 250 grip aþýsý hibesi saðlandýðý bildirildi. Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþarýlý bir þekilde uygulanan projelerden biri haline gelen toplum saðlýðýnýn korunmasýna yönelik projeye, Solvay Ýlaç ve Ecza Ticaret Limited Þirketi'nin belediyenin farklý hizmet birimlerinde görev yapan 250 iþçiye daðýtýlmak üzere 250 grip aþýsý hibesi ile katýldýðý belirtildi. Hibe edilen grip aþýlarýnýn belediye iþçilerine daðýtýmý gerçekleþtirilirken, Toplum Saðlýðý Projesi ile farklý alanlarda çalýþmalarýn halen devam ettirildiði kaydedildi. Kent haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan 324 yatak kapasitesi yeni devlet hastanesi yapýmý karþýlýðýnda Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'na (TOKÝ) arsasý devir edilen eski 67. Yol Þube Þefliði arazisi üzerinde lüks konutlarýn yapýlacaðý bildirildi. Nevþehir'de modern kent görünümünün hakim kýlýnacaðý, kimliðe uygun bir konumda yapýlandýrýlacak yeni TOKÝ'nin lüks konutlarý kat karþýlýðý sistemiyle ihale edileceði belirtildi. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin uygulayacaklarý proje ile birlikte dosya sunacaklarý ifade edilirken, ihalesinin ise 6 Mart 2009 Cuma günü yapýlacaðý kaydedildi. Açýklamalarda bulunan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, 2005 yýlýndan beri uygulamaya koyduklarý 13 Þubat 2009 Cuma TOKÝ bu kez lüks konut yapacak Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Kýrklareli Süper Amatör Futbol Ligi'nde son iki haftaya girilirken gözler zirvedeki çekiþmeye çevrildi. Ligde þampiyon olan takýmýn direkt olarak 3.Lige Yükselme maçlarýna katýlma vizesi alacak olmasý, Lider Vizespor ve takipçisi Babaeskispor arasýndaki çekiþmeyi daha da ateþledi. Bu güne kadar sadece bir kez maðlubiyet alan ve topladýðý 31 puan ile Lider durumda bulunan Vizespor camiasýnýn tek düþüncesi son iki maçýndan da galibiyetle ayrýlmak ve sezonu þampiyon tamamlamak. Vizespor Takýmý bu hafta evinde Kýrklareli Sanayispor'u konuk ederken, son hafta Lüleburgaz deplasmanýnda Yýldýrýmspor ile mücadele edecek. çalýþmalarla Nevþehir'in büyüyen bir þehir imajýna hakim olmaya baþladýðýný belirterek, TOKÝ'nin Yeni Mahalle'de ortaya koyacaðý lüks konutlarla modern þehir açýlýmýna ciddi bir ivme kazandýrýlacaðýný söyledi. kent haber Þampiyonluk yarýþý kýzýþtý Sulucakarahöyük/KIRIKKALE Lisanslý Alternatif Enerji ve Biodizel Üreticileri Birliði Derneði (ALBÝYOBÝR) ile Kýrýkkale Belediyesi arasýnda 2008 yýlýnda imzalanan Atýk Bitkisel Yað Toplama Protokolü kapsamýnda, kentte 8 bin 55 litre bitkisel atýk yað toplandýðý bildirildi. Kýrýkkale Belediyesi'nden konuyla ilgili yapýlan açýklamada, bitkisel atýk yað Vizespor'un iki haftayý da kayýpsýz atlatmasý durumunda þampiyonluðu garanti görünüyor. Liderin namaglûp takipçisi Babaeskispor Takýmý da 30 puanla ikinci sýrada yer alýrken, son iki maçýný kazansa dahi, Vizespor'un puan kaybetmesini beklemekten baþka þansý yok. Bu hafta Ahmetbey deplasmanýnda Karþýyaka Gençlikspor ile karþýlaþacak olan Babaeskispor, sezonun son haftasýnda sahasýnda Evrenspor'u konuk edecek. Babaeskispor Takýmý þampiyon olamamasý durumunda 4'lü Play-of maçlarý oynayarak 3.Lige Yükselme maçlarýna katýlma þansý arayacak. Play-of maçlarýna sezonu 2, 3, 4 ve 5.sýrada bitiren takýmlar katýlabiliyor. kent haber 8 bin litre atýk yað toplandý üreticisi konumundaki lokantalar, yemekhaneler, resmi kurum ve kuruluþlar, pasta imalathanelerinden 59 adet iþyeri ile sözleþme yapýldýðý belirtilerek, bu yerlerden 2008 yýlýnda 8 bin 55 litre bitkisel atýk yað toplandýðý bildirildi. 1 litre atýk yaðýn 1 milyon litre içme suyunu kirlettiði belirtilen açýklamada kullanýlmýþ bitkisel atýk yaðlarýn evsel atýk su kirliliðinin yüzde 25'ini oluþturduðu kaydedildi. Pilot bölge olarak seçilen Kaletepe Mahallesi'nde yapýlan çalýþma kapsamýnda Ali Þen Ýðde Lisesi, Kaletepe kapalý pazar yerinde ve Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim Okulu'nda 3 eðitim semineri verildiði kaydedilen açýklamada, atýk bitkisel yað toplamak içinde 135 müstakil ev ile 100 apartman olmak üzere toplam bin 135 eve atýk yað bidonlarý daðýtýldýðý bildirildi. kent haber

7 13 Þubat 2009 Cuma 7 Enis Rýza Belgesel sinemacýlar olarak Meslek Birlikleri nin yeni bir yasayla birleþtirilmesi üzerine yürüyen tartýþmalar içinde Belgesel Sinemacýlar bu konuda karþý duruþlarý ile açýk bir tutum alýyorlar. Tam tersine Meslek Birlikleri nin sadece telif konusuna sýkýþtýrýlmýþ yapýlarýnýn geniþletilmesini ve onu çevrelemesi gereken yeni yapýlarýn oluþturulmasýný öneriyorlar. Ve elbette kim bunlar sorusu da hemen geliveriyor... Belgesel sinemacýlar, kimlikleri, filmleri, birikimleri ve hayalleri ile belgesel sinemayý yeniden inþa etmenin mücadelesini veriyor yýllardýr. Bu yalnýzca gerçekliðin dilini kurma mücadelesi deðil... Belgesel filmi gerçekleþtirmenin serüveni de deðil yalnýzca. Festivaller, dergi, yayýnlar, raporlar, atölye çalýþmalarý uluslararasý platformlarda var olma çabalarý, fikri ve yaratýcý haklarýn bir kültür olarak içselleþtirilmesine dair giriþimler ve filmlerle yeni bir izleyici yaratma tasarýmlarý hep bir yönü iþaret ediyor: Yeryüzünde insani ve toplumsal deðerleriyle var olabilmek ve bunu yeniden üretebilmek imkâný. Bu bir yanýyla dünyanýn bütün kültürlerinin ve zenginliklerinin eþitlik temelinde yaþayabildiði ve kendini yeniden gerçekleþtirebildiði bir gelecek düþüdür... Ve ayný zamanda kendisiyle yüzleþebilme hukuku ve cesaretidir. Diðer yanýyla, kültüreltoplumsal üretimin geliþkin düzeyde kendini inþa edebileceði alan ve imkânlarýnýn kurulmasý zorunluluðudur da. Belgesel sinemanýn yükseliþ eðrisine bakýldýðýnda görülecek olan odur ki... Toplumlar dünyayý kendilerince anlayabilmenin ve kendilerini insanlýðýn zihninde yeniden var etmenin ve bir anlamda hegemonyanýn etkisinden kurtulabilmenin bir aracý olarak belgesel sinema formunun yarattýðý olanaklarý gitgide önemsemekte. Bu durum ayný zamanda belgeselcileri, belgesel alanýnýn yaratýlmasýnýn yaný sýra, dünya belgeselcilerinin de yüz yüze kaldýðý belirleyici ve dayatmacý mekanizmalar ve dirençleri de kýrma sorunsalý ile karþý karþýya getiriyor. Hayalini kurduklarý bir dünya var... Ve yaþadýklarý dünyanýn bu halinden memnun deðiller. Karanlýða karþý - fýrtýnalara karþý hayata dair ne varsa yýðýnak yapmak istiyorlar. Ýnsanlýðýn ve içinde yaþadýðýmýz toplumlarýn hafýzalarýný geçmiþin ayrýmsýz, bütün izleri ve gerçekliðiyle canlandýrýp bugüne ve geleceðe bakabilmenin ufuklarýnýn yaratýlmasýný istiyorlar. Ýstiyorlar ki, herkes kendini özgürce anlatsýn ve diðerlerini anlasýn. Ýnsanlýðýn bütün öyküleri birbirini görebilsin. Sadece belgesel sinema yapmanýn olanaklarýna kavuþmak deðil, filmlerini -özgün sinema dili ve kültürel kodlarý ile- sinema bankasýnýn, gözlemevinin, baðýmsýz sinema kurumunun, belgesel sinema kanallarýnýn, bütün yaratýcýlýklara olanak tanýyan fonlarýn, kurumlarýn, arþivlerin, sinema enstitülerinin inþa edildiði bir ülkede... gerçekleþtirmek istiyorlar. Araþtýrmalar, öneriler, emek... ve arkadaþlýklar. Kameramanlarý ile, asistanlarýyla, araþtýrmacýlarýyla, danýþmanlarýyla, özneleriyle, tanýklarýyla ve daha çok unsuruyla süreklilik üzerinden biriktirilen bir birlikte yaþama biçiminin ve iliþkiler bütününün elbette mesleki yetkinlikleri, davranýþ ve tepkileri, yöntemleri, kaygýlarý, beklentileri farklý olacaktýr. Arkadaþlýklar. Böylesi bir sinema hayatýnýn ve ütopyalarýn bir parçasý. Sinemanýn geleceði, ancak sinemanýn bütün üretici ve yaratýcý taraflarýnýn bir arada yürümesine baðlý olacaktýr. Bu nedenle, belgesel sinemacýlar sinemanýn bütün meslek örgütleriyle, sinema platformuyla iç hukuku, toplumsal sorumluluðu ve gelecek tasarýmýyla güçlü bir yapýya dönüþmesinin de beklentilerini taþýyor. Belgesel sinemacýlar ütopyayý kendilerinin öncülü bir avuç insandan devraldý. Ve hep býrakacak ütopyalarý var. Kalemleri ile ve kameralarý ile bütün insanlýk travmalarý karþýsýnda hayata ve insana tutunuyorlar. Ve yürüyorlar... Seçim rüþvetleri bütçeyi patlattý Son dönemde bozulmaya baþlayan bütçe yeni yýla da kötü baþladý. Küresel krizin etkisiyle vergi gelirlerinde azalma, harcamalarda da artýþ olunca bütçe açýðý katlandý. AKP nin seçim ekonomisi bütçede tahribatý derinleþtiriyor. Maliye Bakanlýðý nýn açýklamasýna göre, ocak ayýnda bütçe açýðý yüzde artarak milyar lira oldu. Geçen yýlýn ayný ayýnda açýk 524 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece 2009 yýlý bütçe açýðý hedefinin yüzde 28.5 i de sadece ocak ayýnda gerçekleþmiþ oldu. FDF de sert düþüþ Ocakta faiz dýþý fazla da yüzde 78.3 düþüþle 816 milyon TL ye geriledi. Geçen yýl Ocak ayýnda bu rakam 3.8 milyar liraydý. Bu kalemde yýllýk hedefin yüzde 1.7 si yakalanabildi. Ocakta bütçe giderleri yüzde 15.3 artýþla 18.8 milyar TL, bütçe gelirleri ise yüzde 0.3 artýþla 15.8 milyar TL olarak gerçekleþti. Geçen yýlýn ayný döneminde 4.3 milyar TL olan faiz giderleri bu yýl yüzde 11.7 azalarak 3.8 Yapýlan erken genel seçimler, milliyetçiliðin Ýsrail de daha da güçlendiðini gösterdi. Filistin e yönelik son büyük saldýrýyý yöneten hükümetin Dýþiþleri Bakaný Livni nin liderliðini yaptýðý Kadima, kýl payý birinci oldu. Kadima 28, Binyamin Netanyahu nun Likud Partisi 27, aþýrý saðcý Ýsrail Evimiz 15 ve Ýþçi Partisi de 13 milletvekilliði kazandý. Bir sandalye eksikle ikinci gelen saðcý Netanyahu nun partisi Likud, Hükümeti milyar TL oldu. Faiz dýþý fazla, IMF nin en çok önem verdiði bütçe performansý kalemi olarak kabul ediliyor. Faiz dýþý fazla, bütçe gelirlerinden faiz hariç giderlerin çýkarýlmasýyla elde ediliyor. Vergi gelirleri yüzde 2.4 azaldý Ocakta vergi gelirleri yüzde 2.4 düþüþle milyar lira düzeyinde kaldý. Geçen ay gelir vergisinde yüzde 10.8, kurumlar vergisinde yüzde 15, BSMV de yüzde 30.1, damga vergisinde de yüzde 16.3 artýþ olduðu kaydedilen açýklamada, dahilde alýnan KDV de yüzde 5.5, ithalde alýnan KDV de yüzde 30.2, özel tüketim vergisinde yüzde 5.3, harçlarda yüzde 7.7 oranýnda azalýþ yaþandýðý belirtildi. Açýklamada, 2008 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren küresel ekonomide meydana gelen daralmanýn ekonomiye yansýmasýnýn bir sonucu olarak ithalde alýnan KDV baþta olmak üzere bazý dolaylý vergilerdeki tahsilatýn hedefin altýnda kaldýðý ifade edilerek, Bu süreçte, ülke ekonomisindeki geliþmelerin bütçeye ancak biz kurarýz açýklamasý yaptý. Benyamin Netanyahu sonucun milliyetçi kamp için bir zafer olduðunu söyledi. Galibiyetin kendisine ait olduðunu söyleyen Tzipi Livni ise Ýsrail e liderlik etmeye hazýr olduðunu duyurdu. Aþýrý saðcý Ýsrail Evimiz Partisi, tarihinin en kötü sonucunu alan Ýþçi Partisi nin önünde yer aldý. Saðýn yükseliþine sahne olan seçimlerin sonunda, seçimden birinci çýkmanýn Livni nin hükümet kurmasýna yetmeyebileceði, aþýrý saðla daha iyi iliþkileri olan Netanyahu nun þansýnýn daha fazla olduðu yorumlarý yapýlýyor. Cumhurbaþkaný Þimon Peres in, önümüzdeki günlerde görüþeceði liderlerden hükümet kurma þansý en fazla olana kabine kurma görevini vermesi bekleniyor. Siyasi yorumculara göre 120 üyeli parlamentoda (Knesset), sað partilerin yansýmalarý yakýndan izlenecek ve mali disiplinin sürdürülmesi için gerekli her türlü tedbir zamanýnda alýnacaktýr denildi. *** Ýktisatçý gözüyle... ÝKTÝSATÇI Mustafa Sönmez, bütçedeki açýðýn kaynaðýnýn AKP nin seçim ekonomisi, vergi ayaðýndaki daralma ve kamu harcamalarýnýn kýsýlmamasý olduðunu söyledi. Sönmez Seçim sürecinde AKP kamu harcamalarýný kýsmýyor, dolayýsýyla vergilerdeki daralmayla birlikte açýk geniþliyor. IMF kamu harcamalarýný kýsmak istiyor. AKP seçim ekonomisi yaptýðý için bu süreçte IMF yi oyalýyor dedi. *** Halk, bütçe sürecine doðrudan katýlmalý DESTEKÇÝLERÝ arasýnda Bill- Melinda Gates Vakfý, Ford Vakfý, Açýk Toplum Enstitüsü gibi kuruluþlarýn bulunduðu Uluslararasý Bütçe Ortaklýðý nýn hazýrlattýðý 2008 Saydam Bütçe Endeksi nde Türkiye de halkýn bütçe yapma sürecine doðrudan katýlmasý önerildi. Raporda tam saydam olmayan bütçenin hükümetin halkýn parasýnýn yönetimiyle ilgili hesap vermesini zorlaþtýrdýðý belirtildi. Raporda Vatandaþ Bütçesi ve yýl ortasý gözden geçirme gibi kimi dünya uygulamalarýna Türkiye de rastlanmadýðý belirtildi. Hükümetin kamuya, merkezi hükümet bütçesi ve mali etkinlikler konusunda, bütçe yýlý boyunca orta düzeyde bilgi saðladýðýný gösterdiði ifade edildi. Bunun da hükümetin halkýn parasýnýn yönetimiyle ilgili hesap vermesini zorlaþtýrdýðý belirtildi. Ýsrail de sandýktan savaþ çýktý Ýsrail de, Gazze iþgalini yöneten hükümetin bakaný Livni birinci oldu. Onun saðýndakiler de parlamentoda çoðunluðu elde etti. milletvekili sayýsý 64, sol partilerin toplam milletvekili sayýsý ise 56 olarak gözüküyor. Parlamentonun sol kanat partilerinden Meretz-Yeni Hareket Partisi milletvekillerinin sayýsý 5 te kaldý. Gazze savaþý ve güvenlik konularýnýn öncelik kazandýðý parlamento seçimlerine katýlma oraný, beklenenden yüksek oldu. Yeni baþbakaný belirlemek için kayýtlý beþ milyon seçmenin yüzde 62 sinin oy kullandýðý belirtildi. (DIÞ HABERLER) Ýkinci meir deðil, birinci livni yim Ýsrail tarihinin ikinci kadýn baþbakaný olmaya hazýrlanan Tzipi Livni (50), Polonya göçmeni bir ailenin kýzý. Babasý ve annesi, Ýsrail in 1948 de kurulmasýndan önce Ýngilizlere karþý faaliyet gösteren aþýrý milliyetçi Irgun yeraltý örgütünün mensubuydu. Livni, büyük Ýsrail hayalleriyle büyüdü, ancak siyasi deðiþimle birlikte baðýmsýz bir Filistin fikrini kabul etmeye baþladý. Hukuk eðitimi alan Tzipi Livni, 1969/74 yýllarýnda ülkenin ilk kadýn baþbakaný Golda Meir a benzetiliyor. Ancak Livni, bu tanýmlamaya karþý Ben ikinci Meir deðil, birinci Livni yim, ülkeye liderlik edeceðim diyor. Evrensel

8 Tarihte saldýrýlar vardýr. Moðollarýn, Haçlýlarýn, Hunlarýn. Bir ülkeden diðerine geçip, ele geçirme. Yakýp, yýkma. Bütün vahþetler yaratma. Bunlar doyumsuzluklarýn bir belirtisi. Adýna sömürü de diyoruz. Bazý terim sözlüklerinde emperyalizm Koyduðun hedeflere ulaþmak için; bu iþte her þey mubah. Önündeki engeller tek, tek yok edilir. Ýþte nükleer saldýrý da böyle bir þey. Ne adýna? Teknolojiye hizmet. Iþýk saçmak için dünyaya. Enerjisiz kalmasýn ülke. Aydýnlýk olsun, þavk olsun. Eh biraz da teknoloji satýlsýn. Olsun caným iþte. Bütün ülkeler kuruvermiþ. Bir de Türkiye ye kuruluversin yýlýndan bu yana bu saldýrýnýn altýnda eziliyoruz. Ýleri sürülüyor. Tepkiler konuluyor. Sonra rafa kaldýrýlýyor. Beklemeye alýnýyor. O günlerde yola çýkan belediye baþkanlarý saf deðiþtiriyor. Hem de halkýný karþýna alarak. Bir dönem de seçim kaybediyor. iþte son saldýrý ile meydan savaþýný nükleerciler kazanmak üzere. Akkuyu da yapýlacak Nükleer santral ihale son aþamada. Ne olacak. Santral mý kuracaklar. Bütün dünya santralleri kapatmýþ. Ya da kapatýyor. Dertleri ne? Dertleri belli. Burada hiçbir faaliyet yapmasalar bile Avrupa da saklayamadýklarý atýklarý deniz yolu ile getirip, depolayýverecekler. Hangimiz müdahale edecek. Haberimiz bile olmaz. Haydi oldu. Müdahale etmemiz mümkün mü? Öyle bir þey olamaz. Öyle yasalar çýkardýk ki, alt yapýlar hazýr. Dokunamazsýn. Babalarýnýn malý gibi gelirler, boþaltýrlar giderler. Sonra ne mi olur? Önce o dönüveren Baþkanýn kasabasý nükleer saldýrýnýn hedefi olur, sonra da Akdeniz. Peki bu kadar aciz mi kaldýk. Enerji gereksinimini karþýlayacak baþka yol yok Nükleer saldýrý Kanserden yitirdiðimiz sibel kalaycý anýsý önünde celal necati üçyýldýz mu? Hem de çok. Almanya da güneþ günü 180 gün. Bölgemizde 300 gün. Toros lardan Akdeniz e uzanan Göksu vadisinde esen deli poyraz var. Bunlara dünyada alternatif enerji kaynaklarý diyorlar. Ama bizim ülkemizde bilinmez. Ya da bilinmek istenmez. Þu Batýdan güzel þeyleri de görsenize. Þu kalýn gözlükleri çýkarsanýz ya Ýspanya dan, Fransa dan, Ýtalya dan, Almanya dan þu rüzgar güllerini, ya da güneþ panellerini getirseniz ya. Global dünya da rekabet neden bu iþe çalýþmýyor. Neden mi? Bir türlü enerji yasasýný çýkarmýyoruz. Neden mi? Vatandaþ damýnýn baþýna güneþ panelini koyarsa ne olur? O zaman enerjisini kablo, hat çekmeden üretiverir. Tüketmesi de kolay olur. Keban barajýnda su eksilince, Denizli deki sanayi öksürmeye baþlýyor. Doðal gaz akýmý durduðunda Marmara da fabrikalar can çekiþmeye baþlýyor. Neden? Enerji Yasasý çýkmadýðýndan. Bütün iþlemler ne için ah bir nükleer santral yapýlsa. Bütün dertlerimiz yok olacak. Ülkemiz akþam yatýp, sabah kalktýðýmda günlük güneþlik olacak. Ýnsanlar ne mutlu olacak. Eh canýna deðsin. Çatlasýn düþmanlar. Artýk bizim de bir santralýmýz var. O çevreciler de kim oluyor. Onlar Komünist. Onlar vatan haini. Þu enerji yasasýný çýkarmayanlarýn de yeri cennetlik. Bu iþ tamam. Onu, bunu bilmem. Þunu iyi bilin. O cenneti garantileyenler. Bir þeyi unutmasýn. O Tanrý nýn güneþi de var. Rüzgarý da var. Bir de akýl vermiþ insanlara kullansýn diye. Bunlarý birleþtirip; Þu Tanrý nýn nimetlerini sunsunlar toplumun yararýna. Üç beþ kuruþ komisyon alacaðýz diye kýymayýn þu cennet vatana. Elimizdeki kaynaklarý bize verin. Hep kullanalým güle, oynaya. Fazla bir þey istemiyoruz. Madem Avrupa da oturuyoruz. Onlar kadar olsun. Bize güneþi verin, rüzgarý verin. Vallahý Bor u istemiyoruz. Onu sizlere veririz. Bu da bizim sizlere hediyemiz olsun yýllýk mumya poz verdi! Mýsýr ýn baþarkeoloðu 2600 yýllýk hiç bozulmamýþ mumyayý basýna tanýttý SAKKARA - Mýsýr ýn baþ arkeoloðu, 2600 yýl önce Firavun döneminden kalma, kireç taþý bir lahit içinde bulunan hiç bozulmamýþ bir mumyayý tanýttý. Düzenlenen basýn toplantýsýnda yetkililer, lahdin kapaðýný kaldýrarak mumyayý basýnýn karþýsýna çýkardý. Mumya, 3 hafta önce, Kahire nin güneyindeki büyük Sakkara mezarlýðýnda, 11 metrelik bir kuyunun dibinde bulunan ve Mýsýr ýn son baðýmsýz krallýðý olan 26. Hanedan dönemine ait olduðu belirtilen mumyalardan biri. (aa Radikal Kraliçe taklidiyle hipnotize ediyor Bir týrtýl türünün, karýncalarýn saldýrýsýndan kurtulmak için kraliçe karýncanýn çýkardýðý sesleri taklit ettiði belirlendi. Oxford Üniversitesinden Jeremy Thomas ve ekibinin yaptýðý ve Science dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre Maculinea rebeli türü kelebeðe dönüþen bu týrtýl türü, düþman karýncalardan kurtulmak için, Myrmica schenki türü kraliçe karýncanýn sesini taklit ediyor. Böylece karýncýlarý hipnotize eden týrtýl, iþçi karýncalar tarafýndan yuvaya taþýnýyor ve burada kraliçe muamelesi görerek þýmartýlýyor. Kraliçeyi duyan karýncalar gibi Önceki deneylerinde, karýnca yuvalarýnýn içine minyatür mikrofon ve hoparlör yerleþtiren ve kraliçe karýncanýn iþçi karýncalara yönelik sesini kaydedip tekrar çalan Thomas ve ekibi, kraliçenin sesini çaldýklarýnda antenleri havada ve çeneleri açýk saatlerce hareketsiz duran iþçi karýncalarýn, týrtýlýn taklit ettiði ses karþýsýnda da ayný durumda beklediðini gördü. Ancak, týrtýlýn bu taktiði diðer bazý karýnca türlerinde iþe yaramýyor. Çünkü, söz konusu bu karýnca türleri bazý kimyasal maddeler yayarak, Maculinea rebeli nin maskesini düþürmeyi baþarabiliyor.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı