Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 13 ÞUBAT 2009 CUMA Seçim rüþvetleri GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: bütçeyi patlattý Son dönemde bozulmaya baþlayan bütçe yeni yýla da kötü baþladý. Küresel krizin etkisiyle vergi gelirlerinde azalma, harcamalarda da artýþ olunca bütçe açýðý katlandý. AKP nin seçim ekonomisi bütçede tahribatý derinleþtiriyor. Maliye Bakanlýðý nýn açýklamasýna göre, ocak ayýnda bütçe açýðý yüzde artarak milyar lira oldu. Geçen yýlýn ayný ayýnda açýk 524 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece 2009 yýlý bütçe açýðý hedefinin yüzde 28.5 i de sadece ocak ayýnda gerçekleþmiþ oldu. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... 7 DE Tarlabaþý'na hiç yaðmur yaðmasýn istiyorum(1) Bülent Usta Keþfetmeyi Keþfetmek Enis Rýza Meral Salman Praksis Yazý Dizisi Köþe yazýsý 5 DE Köþe yazýsý 4 DE Belgesel sinemacýlar olarak 7 DE Köþe yazýsý 6 DA Kraliçe taklidiyle hipnotize ediyor Oxford Üniversitesinden Jeremy Thomas ve ekibinin yaptýðý ve Science dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre Maculinea rebeli türü kelebeðe dönüþen bu týrtýl türü, düþman karýncalardan kurtulmak için, Myrmica schenki türü kraliçe karýncanýn sesini taklit ediyor. 8 DE Gözlerin gözlerin gözlerin, sonbaharda öyledir iþte kestanelikleri Bursa'nýn ve yaz yaðmurundan sonra yapraklar ve her mevsim ve her saat Ýstanbul. Gözlerin gözlerin gözlerin, gün gelecek gülüm, gün gelecek, kardeþ insanlar birbirine senin gözlerinle bakacaklar gülüm, senin gözlerinle bakacaklar. Haydn'ý unutmak mümkün deðil Klasik Batý Müziði nin ünlü bestecisi Franz Joseph Haydn ýn bu yýl 200. ölüm yýldönümü. Yaþadýðý dönemde baba Haydn olarak anýlan Haydn, Mozart ve Beethoven gibi isimleri etkilemiþ. Joseph Haydn ýn ölümü üzerinden iki yüzyýl geçmesine raðmen besteleri, müziði hâlâ vazgeçilemeyenler arasýnda yerini koruyor. Sanat hayatýnýn, önemli yýllarýný, Esterházy ailesinin görkemli sarayýnda sürdüren Haydn ýn aslýnda yoksul bir aileden yola çýktýðý enteresan bir hayat hikâyesi var. Franz Joseph Haydn, 31 Mart 1732 de Avusturya nýn Rohrau kentinde doðdu. 5 DE Hikmet BOZDAÐ Kriz Köþe yazýsý 3 DE celal necati üçyýldýz Kanserden yitirdiðimiz sibel kalaycý anýsý önünde Köþe yazýsý 8 DE 250 grip aþýsý saðlandý 6 DA

2 2 13 Þubat 2009 Cuma Tunceli'de valilik seçim yardýmlarýný durdurdu Tunceli de valiliðin Her eve beyaz eþya kampanyasý çerçevesinde geçen perþembe günü baþlattýðý beyaz eþya ve mobilya yardýmýyla ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Yüksek Seçim Kurulu nun aldýðý kararý kendilerine ulaþmasý üzerine soruþturma baþlattý. Soruþturma sürerken, Tunceli Valiliði de bu sabahtan itibaren eþya yardýmýný durdurdu. Tunceli Vali Yardýmcýsý Oðuz Alp Çaðlar, Yardýmlarýn durdurulmasýnýn nedeni, beyaz eþyalardan bazýlarýnýn eksik kalmasý. Bu eksikliðin giderilmesi için çalýþmalar devam ediyor. Eksikler giderildiðinde daðýtým devam edecek. YSK veya baþka adli bir merciden bize ulaþan herhangi bir karar yok dedi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçtiðimiz hafta, Tunceli Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý kanalýyla seçim öncesi baþlayan beyaz eþya-mobilya yardýmýna siyasi istismar diyen MHP nin þikâyetini görüþtü. YSK, bu tarz yardýmlarýn Anayasa ve Seçim Yasasý na aykýrý olduðuna karar vererek, þöyle dedi: Bu yardýmlar Anayasa ile 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun un 61. maddesindeki seçimin baþlangýç tarihinden itibaren (1 Ocak) vatandaþýn oyunu etkileyecek þekilde üçüncü þahýslar, kurum, kuruluþlar aracýlýðýyla hediyeeþantiyon daðýtýlmasýný yasaklamasý, 63. maddedeki memurlarýn tarafsýz davranmasý ve siyasi faaliyetlerde bulunmamasý düzenlemesine aykýrýdýr. Bu yardýmlarýn, seçmen oyunu etkilemeye yönelik olduðu ve Anayasa nýn 67. maddesinde öngörülen, seçimlerin serbestliði ve eþitliði ilkelerine uygun düþmediði açýktýr. Oybirliðiyle alýnan kararda, siyasi partiler, belediyeler, baðýmsýz adaylar ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Kanunu na göre faaliyette bulunan vakýflarýn, seçmen oyunu etkileyebilecek giriþimlerde bulunmamalarý gerektiði, aksi halde savcýlýklara suç duyurusunda bulunulacaðý belirtildi. YSK, Tunceli deki yardým daðýtýmý için özel olarak suç duyurusunda bulunma kararý almadý. YSK yetkilileri, savcýlýklarýn Seçim Kanunu çerçevesinde yasaya aykýrý yardýmlarla ilgili resen soruþturma yürütmesi gerektiðini, YSK nin gerekli gördüðü zaman suç duyurusunda bulunacaðýný belirtti. Seçim Kanunu nun 151. maddesi, 61. maddeki yasaða raðmen kanuna aykýrý hediyeeþantiyon daðýtmayý altý aydan bir yýla kadar hapisle, 152. maddesi Haksýz oy teminini 1 yýldan 3 yýla kadar hapisle cezalandýrýyor. Yasaðý dinlemediler YSK nin yasaðýna raðmen Tunceli de eþya yardýmý devam etti. Cumhuriyet Mahallesi muhtarý Ali Rýza Güneþ savcýlýða davet edildi. Devlet Bakaný Hayati Yazýcý, daðýtýlan eþyalarýn seçim yardýmý olmadýðýný savundu ve Bu sosyal devlet olmanýn gereðidir. Oy derdinde deðiliz. YSK kararýnda somut olarak Tunceli"den bahsetmiyor. YSK nýn kararýný dinleyemeyiz diyemem. Deðerlendiririz dedi. YSK nýn soruþturmasý sürerken, Tunceli Valiliði de bu sabahtan itibaren eþya yardýmýný durdurdu. *** Þahin YSK kararýný tanýmadý Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Tunceli Valiliði nin daðýttýðý beyaz eþya ile ilgili YSK kararýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, sosyal yardýmlarýn Yüksek Seçim Kurulu kararý dýþýnda olduðunu söyledi. Þahin, yüksek Seçim Kurulu kararý birinci derecede siyasi parti ve adaylarý baðlar dedi. YSK kararýnýn seçim takviminde ilgili kiþileri baðlayacaðýna dikkat çeken Þahin, Uymasý gereken kim ise uyacaklardýr diye konuþtu. Þahin, seçimlere siyasi partiler ve adaylarýn katýlacaðýný vurgulayarak þöyle dedi: YSK nýn bu konuda ki kararý ne ise seçim takvimi baðlamýnda uyulmasý gereken kiþi kurumlar kim ise uyacaktýr. Seçimlere siyasi partiler ve adaylar katýlýrlar. Siyasi parti ve adaylarýn uymasý gereken prosedür ve seçim takvimi açýklanmýþtýr. Açýklamanýn birinci derecede muhatabý siyasi parti ve adaylardýr. Kamu kuruluþlarý sosyal faaliyetleri devam ettirirler. Okul yardýmý "seçim var" diye kesilmez. Parasal destekler "seçim var" diye kesilecek deðil. Yardýmlar YSK nýn dýþýndadýr diye düþünüyorum. Seçim sathý mailine girildiðinde vakýflarýn yardým yapamayacaðýna diar bir hüküm olmadýðýný da dile getiren Þahin, Beyaz eþyamý, paramý mý nasýl bir yardým yapacaklarý kendi mevzuatlarý içinde vardý dedi. Seyrantepe'de toprak kaymasý: 1 ölü Ýstanbul Þiþli de istinat duvarýnýn tek katlý binanýn üzerine çökmesi sonucu evde bulunan ayný aileye mensup 7 kiþiden bir çocuk öldü, 3 ü çocuk 5 kiþi ise yaralandý Seyrantepe Barbaros Caddesi ndeki tek katlý binanýn üzerine sabah saatlerinde istinat duvarý çöktü. Duvarla birlikte binanýn çatýsý da bu sýrada evde bulunan Çapkan ailesinden baba Saim, anne Kezban, çocuklarý Melek (14), Murat (18), Saime (8), Zeynep (15) ve Merve nin (9) üzerine yýkýldý. Olayý fark eden komþularý, ardýndan da itfaiye ekipleri göçük altýndaki Çapkan ailesini yýkýntýdan çýkarttý. Hastaneye kaldýrýlan ve otistik olduðu öðrenilen Melek Çapkan hayatýný kaybetti. Murat, Saime ve Zeynep Çapkan da kaldýrýldýðý hastanede tedavi altýna alýndý. Baba Saim ve anne Kezban Çapkan ise olaydan hafif yaralý kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan Mete Han Ýlköðretim Okulu 2. Sýnýf öðrencisi Merve Çapkan, yaþadýklarýný, "Okula gitmek için hazýrlanýyordum. Annem de kahvaltý hazýrlýyordu. Birdenbire çatý üzerimize çöktü" þeklinde dile getirdi. Bu arada, olay yerine gelen babaanne Saime Çapkan ise sinir krizleri geçirdi.(aa) Radikal YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 13 Þubat 2009 Cuma Hikmet BOZDAÐ Kriz Sene2009 aylardan Þubat, günümüzün Türkiye si ayný zamanda Dünya nýn ekonomik kriz dönemi, bizim için Türkiye ye gelmemiþ, teðet geçmiþ bunu da Baþbakanýmýz gözümüzün içine bakarak þiir okur gibi okuyor. A.B.D. devletlerinde 75 yýl sonra gelen dalgalanma, deprem fay hattý, tüm dünyayý sarsmýþ, ülkeleri vurmuþ, Filistin i de Ýsrail in top-tüfek atýþlarý misket bombalarý vurmuþ. Büyük kentlerde iþyerleri fabrikalar iþçi çýkarmalar devam ediyor. Devam etmekte de. Gazze ye yardým için bankalarda hesap numarasý verilmiþ, hatta afiþ, resimler, Gazze aðlýyor kanayan kaný durduralým Türkiye nin acý durumu Gazze den de beter olmuþ esnaf, halk kan aðlýyor. Kiralýk iþyeri, devren saltýk gibi haberler. Bu gidiþatýn sonu ne olacak, dur diyen kimse olmayacak mý? Bir taraftan Belediye seçimleri yaklaþýrken halka daðýtýlan kömür, beyaz eþya, ev eþyalarý, biz bunlara karþý deðiliz varsýn halk yararlansýn ama doðalgaz olan bölgede kömürün ne anlamý var. Çamaþýr makinesi verilmiþ vatandaþa, evinden terkos suyu yok. Makinenin üst çekmesinden kovayla su koyuyorlar, yazýk, yazýk çok yazýk. Vergilerden fonlara kesilen paralar iktidarýn elinde yem olarak kullanýlmakta, bir oy için. Petrol krallarý var Arap âleminde, isterlerse dünyayý satýn alýrlar, acep ola Gazze ye bir kibrit göndermiþler mi? Bir zamanlar Bosna ya yardým amacýyla trilyon para baðýþýnda bulunuldu. O paralar toplandý, Mercimeðin kasasýna cebine girdi. Mercimek gibi eridi buhar oldu gitti. Günümüzün TÜRKÝYE sinde iþsizler gün gittikçe çoðaldý. Fabrikalarýn kapanýp iþçi sayýsýný azaltýðýnýn farkýndalar mý? Ne yazsak, ne söylesek az bile bunlara. Þirin ilçemizde tekstil fabrikasý var, iyi çok iyi bir sürü aileye ekmek yediriyor. Servis yapan araçlarý 5 aydýr ücretlerini alamamýþ, bunlarý da duyuyor, iþitiyoruz. Bu acý, bu kriz nereden doðdu bilemem. Türkiye körfez krizinden bu güne kadar kriz yaþamakta ve de yaþatmakta. Amedikan Emperyalizmi ne de olsa kahrolsun Amedika. Kahrolsun emperyalizm sloganý atmak mý gerekir. Ellerinde sihirli bir çubuk orkestra þefi gibi dünyayý ve Türkiye mizi yöneten bu orkestra þefleri daha ne zamana kadar çubuk sallayacaklar? YÝÐÝT MUHTAÇ OLMUÞ KURU SOÐANA. Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ THY nin Ýstanbul-Kayseri seferini yapan uçak, Kayseri Havalimaný na rüzgâr nedeniyle inemedi. Uçak, Güvenlik uzmanlarý, Sevgililer Günü ne özel hazýrlanan bilgisayar virüsleri konusunda kullanýcýlarý uyardý. Uzmanlar, Sevgililer Günü ne özel hazýrlanan virüslerde, seni seviyorum, ilk görüþte aþk, benden sana, aþkýmý havalimanýný iki kere pas geçerken, yolcular büyük panik yaþadý Türk Hava Yollarý nýn (THY) TK 264 sefer sayýlý uçaðý, geçen pazar günü Ýstanbul-Kayseri seferini yapmak üzere Atatürk Havalimaný ndan saat de kalktý. 135 yolcuyu taþýyan uçak, Kayseri Erkilet Havalimaný na inmek için alçalmaya baþladýðýnda rüzgâr nedeniyle birden þiddetli bir sarsýntý baþladý. Airbus 321 tipi uçak alçaldýkça sarsýntýnýn þiddeti de arttý. Sarsýntý nedeniyle büyük korku ve panik yaþayan yolculardan bazýlarý çýðlýk atmaya böyle anlatýyorum, sana özel þiirim, sana özel þarkým gibi ifadelerin kullanýldýðý e-postalar ile daðýtýlmasýnýn muhtemel olduðunu belirtiyor. Uzmanlar, kullanýcýlardan, iþletim sistemi ve antivirüs yazýlýmlarýný Aile Danýþma Merkezi'ne yoðun ilgi Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Aile Danýþma Merkezi'ne Ocak ayýnda baþvuruda bulunan kiþilerin çoðunluðunu kadýnlar oluþturduðu bildirildi. Baþvuruda bulunan kadýnlarýn ise en çok aile ve çocuk sorunlarý konusunda destek istediði kaydedildi. Açýklamalarda bulunan Nevþehir Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Mehmet Yýldýrým, ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baþ edebilmeleri için korunmasý, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacýyla Nevþehir'de 2006 yýlýnda Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü'ne baðlý olarak Aile Danýþma Merkezi kurulduðunu söyledi. Yýldýrým, psikolog, sosyal hizmet uzmaný, çocuk geliþim uzmaný ve çocuk eðitimcilerinin görev yaptýðý Aile Danýþma Merkezi'nde, saðlýklý çocuk yetiþtirme bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesi ile aile Havada panik BAÞSAÐLIÐI Akçataþ Köyü sakinlerinden ve uzun yýllar dolmuþculuk hizmeti ile köy halkýnýn ulaþým sorununa çare olan, Ýbrahim KIRMACI Çarþamba günü Hakka Yürüdü Yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. baþladý. Rüzgârýn þiddetini artýrmasý üzerine piste metreler kala uçak bir saða bir sola yattý. Ýkinci deneme Bunun üzerine pisti pas geçen pilot, yolculara bilgi vererek ikinci kez inmeyi deneyeceðini anons etti. Havada bir tur atan uçak inmek için tekrar alçalmaya baþladý ancak ayný sorun yeniden yaþandý. Piste dokunmasýna sadece metreler kalan uçak ikinci kez pisti pas geçti. Bunun üzerine pilot Kayseri Havalimaný na inmekten vazgeçti ve uçak saat de Malatya Havaalaný na inebildi. Malatya Havaalaný nda yaklaþýk iki saat Kayseri deki hava þartlarýnýn normale dönmesini bekleyen uçak, Kayseri ye gitmek için tekrar havalandý. Uçak, Kayseri ye saat da sorunsuz bir þekilde inebildi. Milliyet Sevgililer günü e-postalarýna dikkat! sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal deðerler arasýnda bir denge saðlanmasýnýn amaçlandýðýný vurguladý. Bu hedefler doðrultusunda hizmet veren Nevþehir Aile Danýþma Merkezi'ne 2009 yýlýnýn Ocak ayýnda 43'ü aile ve çocuk, 23'ü psikolojik ve 4'ü de kadýna yönelik þiddet sorunlarý nedeniyle 43'ü kadýn 27'si de erkek olmak üzere toplam 70 kiþinin baþvuruda bulunduðunu açýklayan Mehmet Yýldýrým, bu kiþilere rehberlik yönlendirme, bireysel çalýþma ve aile danýþmanlýðý hizmetlerinin verildiðini ifade etti. kent haber güncellemelerini, olaðan dýþý adreslerden gelen aþk içerikli e- postalarý açmamalarýný öneriyor. Yaklaþýk 9 yýl önce ortaya çýkan I Love You (Seni Seviyorum) ya da Love Letter (Aþk Mektubu) isimli virüs, dünya genelinde milyonlarca bilgisayara bulaþmýþ ve yaklaþýk 6 milyar dolar zarara neden olmuþtu. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 13 Þubat 2009 Cuma Tarlabaþý'na hiç yaðmur yaðmasýn istiyorum(1) Ýstanbul un Beyoðlu ilçesine baðlý Tarlabaþý nda yþayan kadýnlara ve çocuklara yerel yönetimlere talip adaylardan beklentilerini, karþýlaþtýklarý sorunlarý ve taleplerini soruyoruz. Kadýnlar destek ve hizmet istiyor; çocuklar ise park ve güvenli sokaklar Yerel seçimler yaklaþýrken, Beyoðlu nun cývýl cývýl, kalabalýk sokaklarýndan aþaðýya, Tarlabaþý na iniyoruz. Evlerinin önünde oyun oynayan çocuklara; komþularýyla sohbet eden kadýnlara yerel yönetimlerden beklentilerini, aciliyetle çözüm bekleyen sýkýntýlarýný soruyoruz. Aldýðýmýz yanýtlar tanýdýk, yýllardýr Ýstanbul da yaþayan yaþamayan herkesin az çok bildiði sorunlar. Tarlabaþýlýlar bu sorunlarýn çözülmesini, belediyelerin onlarý görmesini, Tarlabaþý na hizmet getirmesini bekliyor. Yaðmurlu bir günde, Tarlabaþý sokaklarýna girdiðimiz, fotoðraf makinemizi çýkardýðýmýz anda, bizi yaþlarýnda bir genç karþýlýyor. Abla, Etiler mi burasý sanki, neyi çekiyorsunuz? diye sesleniyor. Ne diyeceðimizi þaþýrýyoruz. Genç, bir yanýt da beklemiyor zaten, yanýmýzdan geçip gidiyor. Yürümeye ve fotoðraf çekmeye devam ediyoruz. Evlerinin önünde oyun oynayan 4 kýz çocuðuyla karþýlaþýyoruz. Sevda, Sevgi ve Rojin 7, Nilüfer ise 11 yaþýnda. Onlara, muhtarlardan, belediye baþkanlarýndan, yöneticilerden, yaþadýklarý yere, Tarlabaþý na dair neler istediklerini soruyoruz. Muhtarlar, baþkan adaylarý söyleyeceklerinizi okuyacak, sorunlarýnýzý duyacak, istediðiniz her þeyi söyleyin, yazalým diyoruz. Þaþýrýyorlar önce, sonra bir bir anlatmaya baþlýyorlar: Sevda Park istiyoruz diyor, Burasý bizim seksek alanýmýz (sokaðý gösteriyor). Parkta seksek oynayalým, koþalým, salýncaða binelim. Yemyeþil olsun her yer, sokakta hiç çöp olmasýn. Arkadaþýný çaðýrýyor sonra. Kývýrcýk saçlý, çok güzel bir çocuk yanýmýza geliyor. Adý Rojin, birinci sýnýfa gidiyor. Okulunda her þey yolunda mý, yetkililerden ne istersin? diyoruz, Kapýmýz kýrýk diyor ve ekliyor: Ne isteyeyim? Tüm derslerim 5 gelsin istiyorum. Herkes eþit olsun Yaðmur yaðýyor, Tarlabaþý sokaklarý çamurla kaplanýyor. Sevgi, tam ifade edemiyor ama, belli ki çamurdan þikâyetçi. Kýlýçdaroðlu ile Erdoðan çamur-çizme kavgasý yapadursun, neler istediðini sorduðumuz 7 yaþýnda bir çocuk, tüm içtenliðiyle yetkililere þöyle sesleniyor: Tarlabaþý na hiç yaðmur yaðmasýn istiyorum. Biz Sevgi ile konuþurken 11 yaþýndaki Nilüfer Ben de bir þey söyleyebilir miyim abla? diye sesleniyor. Tabii, diyoruz, hýzlý hýzlý konuþmaya baþlýyor: Belediyenin bize vereceði yardýmý biz veriyoruz aidat olarak. Ýnanamýyorum. Onun için AKP nin deðiþmesini istiyorum. Herkesin eþit olmasýný, fakir zengin diye bir þey olmamasýný istiyorum. Ben Kanarya da oturuyorum aslýnda, ama orada da ayný sorunlar var. Her yer taþ. Güzelleþtirseler, her yerde bahçeler, çiçekler olsa, ne güzel olur. Buralarý görmüyorlar 4 çocuðu geride býrakýp yürümeye devam ediyoruz. Sokakta yürüyen iki kadýna uzatýyoruz teybimizi. Fatma Savaþ, 65 yaþýnda Tekel den emekli bir kadýn, 50 yýldýr Tarlabaþý nda oturuyor. Koltuða oturdular mý tamam, kimseyi görmüyorlar diyor ve aklýna gelen sorunlarý bir çýrpýda anlatmaya baþlýyor: Sokaklar karanlýk, çevre bakýmsýz, her yer çöp, siz de görüyorsunuz. Ýþsizlik zaten almýþ baþýný yürümüþ. Belediyenin hiç buraya baktýðý yok. Sen onlara ulaþamýyorsun bile Fatma Savaþ sözünü bitirmeden adýnýn Mehmet olduðunu öðrendiðimiz orta yaþlý bir adam geliyor yanýmýza: Belediye hýrsýzlarla ortak. Bu sokaklarýn lambalarý hiç yanmýyor. Seçim zamaný geldi mi televizyonda oy istiyorlar; gel bu sokaklara, araba geçemiyor. Bu sade Tarlabaþý"na mahsus, buralarý bilerek görmüyorlar. Bizi maðdur etmesinler Kentsel Dönüþüm hakkýndaki düþüncelerini soruyoruz, Mehmet Bey Karþýyýz diyor öfkeyle. Ardýndan, Fatma Savaþ, Sultan Kýzýlalev ve Mehmet Bey arasýnda þöyle bir konuþma geçiyor: Mehmet Bey: Kentsel dönüþüm istemiyoruz! Fatma Savaþ: Boþver onlarý Mehmet Bey: Hiç boþver olur mu? Senin evini alýyor, baþkalarýna satýyor. Senin yerin yok artýk burada diyor. SUNUÞ: Neden kadýnlar ve çocuklar? Kadýnlar yerel yönetimlerde yalnýzca yüzde 1 oranýnda temsil ediliyor. Yönetimlerdeki erkekler, erkek bakýþ açýsýyla yine aðýrlýklý olarak yetiþkin erkekler için hizmet veriyor. Kadýn sýðýnma evi açmýyor, kadýnlarýn seslerini duymuyor, gereksinimlerini gözetmiyorlar. Pek çok semtte her köþe baþýnda bir kahvehane var, ancak kadýnlarýn birlikte oturup sohbet edebilecekleri, çay içebilecekleri bir yer bile yok. Kimse dört duvar arasýna hapsedilmiþ kadýnlara yaþadýklarý semte, mahalleye, sokaða dair sorunlarýný, yerel yönetimlerden taleplerini sormuyor, belki de sormaya ihtiyaç bile duymuyor. Ve çocuklar... Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesi"ni 1990 yýlýnda imzalayan Türkiye"de çocuklar hala birey olarak görülmüyor. Yerel yönetimler gibi medya da onlarý yok sayýyor. Sözleþmeyle garanti altýna alýnan "medya aracýlýðýyla haberleþme, bilgilenme ve ifade özgürlüklerini kullanabilme" haklarý ihlal ediliyor. Herkes onlar adýna düþünüyor, onlarý kullanýyor, ancak onlarýn cümleleri, sorunlarý ve istekleri hep görmezden geliniyor. Ýþte bu nedenle, Ýstanbul"un beþ ayrý semtine gittik. Kadýnlardan ve çocuklardan yaþadýklarý yere dair sorunlarýný, seçimler öncesinde oy isteyen adaylardan taleplerini anlatmalarýný istedik.ortaya iþte bu yazý dizisi çýktý. Fatma Savaþ: Öyle saçma þey olur mu hiç? Sultan Kýzýlalev: Oluyor iþte, neler oluyor. Mehmet Bey: Seni baþka eve götürüyor, 300 milyon kira istiyor, bu yakýþýk almaz. Fatma Savaþ: Yine baksýnlar, bakýmlý olsun her yer, temizliði yapýlsýn. Ama insanlarý maðdur etmesinler, yerinden yurdundan edip periþan hale koymasýnlar. Bu iþi yapmayacaksýn Mehmet Bey gidiyor. Fatma Savaþ, sorunlarýný anlatmaya devam ediyor: Çok sorunu var buranýn, hangisini söyleyelim? Bakmýyorlar kýzým, görmüyorlar. Çukur olmuþ, delik deþik olmuþ sokaklar. Bir araba geçiyor, üstün baþýn olduðu gibi çamur oluyor. Söylüyorsun zift yok diyorlar. Nasýl yok? Zift bile bulamýyorsan bu iþi yapmayacaksýn! O koltukta oturmayacaksýn! Millet artýk býkmýþ; kime oy versin, ne yapsýn, millet de þaþýrmýþ. O sýrada, Sultan Kýzýlalev karýþýyor söze, Valla ben kimden hayýr görürsem ona oy vereceðim diyor. Kýzýlalev, 43 yaþýnda, 4 torun sahibi ve iþsiz. Yani krizin teðet geçmediklerinden. Þöyle devam ediyor: Yýkýk dökük bir evim var diye bana yeþil kart vermediler. Çoluk çocuk, dört torun evde, çalýþan yalnýz bir kiþi, o da 800 lira maaþ alýyor. Suyumu, elektriðimi kestiler, ne yapacaðýmý þaþýrdým. Biz arka sokaklarda oturuyoruz, Karakol sokaðýnda, oralarý buralardan da berbat. Sonra konu dönüyor dolaþýyor zamlara geliyor. Fatma Zengin son olarak þunlarý söylüyor: Sabah bile korkarak yakýyorum sobayý, saat baþý söndürüyorum. Hastayým, romatizmalýyým. Yine de milyon fatura geliyor. 65 yaþýndayým, hastayým, çalýþamam ki. Çok þey var aslýnda söyleyecek, ama faydasý yok. Hiçbiri olmuyor, dilde kalýyor. Biz bunu hak etmiyoruz, hiç hak etmiyoruz. Güvende deðiliz Kadýnlarýn yanlarýndan ayrýlarak bir sonraki sokaða gidiyoruz. Orada midye tezgahýnýn baþýnda bekleyen Ahmet le karþýlaþýyoruz. 11 yaþýndayým. Okul dönüþlerinde midye satýyorum diyor Ahmet. Okulunu çok seviyor, doktor olmak istiyor. Yaþadýðý sorunlarý ise þöyle anlatýyor: Burasý çok tehlikeli abla, güvenli deðil. Keþke tehlikeli olmasaydý, daha iyi bir yer olsaydý. Bu mahalle çok pis. Tertemiz bir mahalle olsun, yerlere hiç çöp atýlmasýn isterdim. Ben daha önce baþka bir yerde çalýþýyordum, sonra oraya tinerciler geldi, korktum, ben de buraya geldim. Ahmet le konuþtuðumuzu gören arkadaþlarý geliyor yanýmýza. Onlar konuþmak istemiyorlar. Israr edince biri dayanamýyor, utana çekine Halý saha istiyoruz diyor. Okul yardýmý yetmiyor Evinin önünde 5 yaþýndaki kýzýyla duran bir kadýnla konuþuyoruz. Kadýn ismini vermek istemiyor. Çocuklarýn okul yardýmlarý var, ama çok az, hiçbir þeye yetmiyor diyor. Kayýt parasý, þu parasý, bu parasý derken yardýmýn zaten bittiðini anlatýyor. Baþka bir talebiniz var mý? diye soruyoruz, þu yanýtý veriyor: Merdivenlere uyarý levhalarý koymalarýný istiyorum. Levha olsa arabalar görür, aþaðý inmez. Çocuklar oynuyorlar çünkü burada, oradan aniden bir araba iniyor, yüreðimiz aðzýmýza geliyor. Kýzý Zülcelal e dönüyoruz bu sefer. Tüm çocuklar gibi o da park istiyor. Annesi, park için Kasýmpaþa ya gittiklerini, ama oranýn kalabalýk ve uzak olduðunu, mahallelerinde bir park olsa çok rahat edeceklerini söylüyor. Kadýnýz, yetmez mi? O sýrada yoldan geçen bir kadýn, ne konuþtuðumuzu merak ediyor. Sorunlarýnýz ve yerel yönetimlerden talepleriniz diyoruz. Sorun mu? Kadýnýz, yetmez mi? diyor. Ve arkasýný dönüp gidiyor

5 13 Þubat 2009 Cuma Bülent Usta Hoþça kal, kafamý dinlemek için baþýmý kovaya sokacaðým. Büyük adamlar böyle yapar -en azýndan- 1) bir kafalarý; 2) bir baþlarý; 3) baþlarýný sokacak bir kovalarý olduðunda. Bu alýntý, bir mektuptan Bir aþk mektubundan Kitap-lýk dergisinin son sayýsýnda, Fernando Pessoa nýn Ophélia ya mektuplarýndan örnekler yer alýyor, Sema Rifat çevirisiyle Pessoa, dünya edebiyatýnýn en gizemli yazar ve þairlerinden birisi olmasa, bu aþk mektuplarý bu denli ilgimi çekmeyecekti belki de Tanýnmamak için, eserlerini onlarca farklý isimde yazmýþ, yapýtlarý ölümünden sonra yayýmlandýðýnda, týpký Kafka nýn eserleri gibi edebiyatý derinden sarsmýþ bir yazar Pessoa Alvaro De Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa nýn kullandýðý isimlerden birkaçý Ýþin ilginç tarafý, Pessoa nýn her kullandýðý isme bir yazar kimliði giydirebilmiþ olmasý. Kitap-lýk dergisinde örnekleri yer alan bu mektuplarýn, yakýn zamanda Sel Yayýncýlýk tarafýndan kitaplaþtýrýlacaðý bilgisini de verelim. Nasýl ki Kafka ya dair pek çok bilgiyi Milena ya yazdýðý mektuplardan öðrendiysek, Pessoa nýn Ophélia ya yazdýðý mektuplar da, bu sýradýþý, gizemli yazarýn iç dünyasýna girme fýrsatý verecek bize. Aslýnda Pessoa nýn yaþadýðý bu aþk, daha çok mektuplar aracýlýðýyla süren bir aþk Mektuplarý okurken, Kafka, Nietzsche ve daha pek çok yazar ve düþünürün yaþadýðý aþklar da gözümün önünden geçti ve hepsinin uzun süren niþanlýlýklarýnýn, kaygýlarýnýn, korkularýnýn ne kadar birbirine benzediðini düþündüm. Sanýrým onlarý birbirine benzer kýlan neden, Sema Rifat ýn dergideki yazýsýnda dile getirdiði gibi, yaþamlarýnýn yapýtlarýnýn etrafýnda dönmesi, geri kalan her þeyin ikinci planda kalmasý Onlar, yapýtlarý için yapýtlarýyla yaþadýlar ve o yapýtlarda da yaþamaya devam ediyorlar. Hani Bilge Karasu nun Göçmüþ Kediler Bahçesi adlý kitabýnda, balýk avlamaya çýkan balýkçýnýn, balýk tarafýndan avlandýðý bir sahne vardýr ya Balýk, önce balýkçýnýn kolunu yutar, daha sonra yavaþ yavaþ tüm bedenini Görünürde balýk filan yoktur, ama balýk tarafýndan yutulmuþtur balýkçý Edebiyat da, o balýk gibi pek çok yazarý, þairi indirmiþtir midesine Tabii edebiyatýn hazmedemeyip kustuðu yazarlar da vardýr. Hatta günümüz edebiyatý, hem piyasalaþma sürecinin bir yan etkisi olarak, hem de günü geçmiþ ya da bozulmuþ yazar ve þairler yüzünden ishal olmuþ durumda. Ama Pessoa yý yutan edebiyatýn, zevkten dört köþe olduðu kesin Pessoa nýn mektuplarýndaki kýskançlýk, paranoya, keder ve öfke dolu satýrlarý, Dostoyevski nin Beyaz Geceler adlý romanýný da anýmsatýyor bir yandan. Can Yayýnlarý, Sabri Gürses çevirisiyle yeni basýmýný yaptý, Beyaz Geceler in. Dostoyevski nin ustalýða adým attýðý bu eserin, bir hayalperest olarak Dostoyevski nin iç dünyasýna girmemize olanak saðlamasý ve aþkýn o çok boyutlu evreninde coþkulu bir gezintiye çýkarmasý büyük þans Bazý eserleri, dönüp dönüp okumalý insan. Yaþamýn hýzý içerisinde elimizden kayýp gidiyor çünkü pek çok þey Romandaki hayalperestin sorduðu sorularý, kendimize sormaktan korkmamalýyýz: Nerede hayallerin? Ne Keþfetmeyi Keþfetmek yaptýn bunca yýl? En iyi zamanlarýný nereye sakladýn? Yaþadýn mý, yaþamadýn mý? Baksana, yeryüzü nasýl soðuyor. Yeryüzünü soðutan þey, aþksýzlýktan baþka bir þey deðil SESSÝZLÝK KALIR... Sesler gelir, gider, ama sessizlik kalýr. Hareket eden bir þey, parlayan bir ýþýk, bir gürültü daima vardýr, ama sonra durur ve sadece koyu sessizlik kalýr. Karanlýkta bekliyorum, yaðmurda, yaðmurdan baþka ses yok. Gecenin kenarýnda dýþarýda yaðan yaðmurun sesini dinlerken, okuduðum bir kitapta rastladýðým bu sözler Robert Lax adlý bir þaire aitti Eðer yaðmur yaðmamýþ olsa ve yaðmurun sesi dýþýnda baþka bir ses duysaydým, belki de Lax in ne demek istediðini anlayamazdým. Anlamak sadece bilmekle ilgili deðil çünkü Ama eminim herkes bir biçimde, Lax in bahsettiði o sessizliði derinden hissederek ya ürkmüþ ya da bir þeylerin gözlerinin önünde aralandýðýna tanýk olmuþtur. Lax, Amerikalý bir þair ve bu sözleri, üniversiteden mezun olup gezici sirkler dahil pek çok iþte çalýþýp pek çok yeri gezdikten sonra, 2000 yýlýnda ölene kadar yaþadýðý, daha doðrusu inzivaya çekildiði Yunanistan daki Patnos adasýnda, G. N. Humbert ve W. Penze nin Three Windows adlý filminde söylüyor. Sözleri aktaran da, bugünlerde Sel Yayýncýlýk tan Mokusei! adlý romaný çýkmýþ olan Cees Noteboom Bu incecik aþk romanýný okuduktan sonra, Noteboom un yine ayný yayýnevinden çýkan Gezginin Oteli adlý kitabýna döndüm ister istemez ve bu sayede Robert Lax le de tanýþmýþ oldum, yaðmurlu bir gecede Peki, Nooteboom gibi, tüm hayatý neredeyse yolculuklarda geçmiþ, ne yazarsa yazsýn, yazdýðý her þeyin bir gezginin defterine düþtüðü notlar gibi okunabileceði bir yazar, neden kitabýnýn sonunda Robert Lax in sessizliðine varýyor? Tüm yolculuklarýnýn, tüm o görüp tanýdýðý yerleri kaydederek sürdürdüðü yaþamýnýn varmak istediði yer, belki de Lax in bahsettiði o sessizlik Ya da sessizlikten, durmaktan, kýsacasý ölümden duyduðu o korkudan kaçýyordu belki de Kitabýn daha baþlarýnda, aslýnda ne kadar yolculuk yaparsa yapsýn, daima evde, yani kendinde olduðunu da itiraf eder Nooteboom... Yaptýðý tüm yolculuklar kendinedir, uzaktaki kendisine Okuma ve yazma uðraþýsý da baþka iç ve dýþ dünyalara yapýlan bir yolculuk olduðuna göre, yaðmurlu bir gecede, Gezginin Oteli ne sýðýnýp Nooteboom la derin bir sohbetin içinde kendimi bulduðumu söylesem, yalan olmaz herhalde. Nooteboom, bir kedinin bulunduðu mekâný, nesneleri keþfettiði gibi, önyargýlardan arýnmýþ bir halde, saf bir merak tutkusuyla geziniyor, þehir þehir, otel otel Onunla sadece yeni yerler deðil, keþfetmenin kendisini de keþfediyor insan. Albert Camus den okumuþtum; Cezayir in Oran kentinde yaþayanlar, uzun yýllar yaþadýklarý yerin deniz kenarýnda bulunduðundan habersiz yaþamýþlar. Çünkü denizle aralarýnda bir dað varmýþ ve kimse o daðýn arkasýnda ne olduðunu merak etmemiþ. Ýçlerindeki denizden habersiz yaþayanlar için, keþfetmeyi keþfettiren deðil midir edebiyat? Haydn'ý unutmak mümkün deðil Franz Joseph Haydn klasik müziðin en verimli sanatçýsý olarak bilinir. 800 ün üzerinde bestesi olan Haydn, Mozart ve Beethoven gibi müziðin dev isimlerini etkiledi. Haydn, 20 Þubat günü Avusturya Kültür Ofisi nde açýlan bir belgesel-sergide Joseph Haydn-Evrensel Müzik Dehasý" baþlýðýyla bir kez daha anýmsanacak... Mehmet Yavuz Klasik Batý Müziði nin ünlü bestecisi Franz Joseph Haydn ýn bu yýl 200. ölüm yýldönümü. Yaþadýðý dönemde baba Haydn olarak anýlan Haydn, Mozart ve Beethoven gibi isimleri etkilemiþ. Joseph Haydn ýn ölümü üzerinden iki yüzyýl geçmesine raðmen besteleri, müziði hâlâ vazgeçilemeyenler arasýnda yerini koruyor. Sanat hayatýnýn, önemli yýllarýný, Esterházy ailesinin görkemli sarayýnda sürdüren Haydn ýn aslýnda yoksul bir aileden yola çýktýðý enteresan bir hayat hikâyesi var. Franz Joseph Haydn, 31 Mart 1732 de Avusturya nýn Rohrau kentinde doðdu. Yoksul bir aileye sahip olan Haydn ýn babasý tekerlek yapýmcýsý, annesi ise köy beylerinin evlerinde aþçýlýk yapýyor ve Haydn ile beraber 12 çocuða daha bakýyordu. Henüz altý yaþýnda Hamburg ta ilkokuldayken çocuk korosuna katýlan Haydn, 1740 da Viyana nýn en önemli katedrallerinden biri olan St. Stephan Katedrali ne korist olarak atandý. Birkaç yýl sonra ayný koroya Joseph Haydn ýn kardeþi Michael Haydn da katýldý. Joseph Haydn ilk müzik eðitimini, kemancý Gegenbauer ve Saray Kilisesi tenorlarýndan Finzterbusch dan aldý. Zor yýllar 1745 te sesi yavaþ yavaþ bozulmaya baþlayan Haydn, gezici sanatçýlýk yapmaya baþladý. Onun için zor yýllar bu yýllarda baþladý. Kendini ve ailesinin nafakasýný soylulara beste ve dans parçalarý yaparak kazanan Haydn ýn ilk operasý da 1752 yýlýnda sergilendi ve büyük ilgi gördü. Adýný duyurmaya baþlayan Haydn, ilk operasýnýn ardýndan döneminde ün yapmýþ Ýtalyan opera sanatçýsý Porpora yla tanýþtý. Sanat yaþamý ilerleyen Haydn, yine geçimini saðlamak adýna, Von Fürnberg için Yaylýlar Kuvarteti ve Topal Þeytan adýnda komedi tarzýnda bir opera yazdý. Haydn, 1759 da Kont Ferdinand Maximilian ýn yanýnda çalýþtý ve burada oda müzikleri yaptý. Haydn, 28 yaþýna girdiðinde ise Josepha adýnda bir kýzý sevdi ve evlenmek istedi. Ancak Josepha manastýra rahibe olmak isteyince ablasý Anna yla evlenmek zorunda kaldý. Þöhreti ve son yýllarý Daha sonra Kont Maximilian ýn yanýndan ayrýlýp 1761 de Prens Anton Esterhazy nin sarayýna orkestra yöneticisi olarak atandý ve orada 30 yýl kaldý. Bu süre içinde onu bütün Avrupa tanýdý te eserleri Hollanda, Viyana ve Paris te sergilenen Haydn, 1779 da Paris e giderek altý senfoni besteledi. Daha sonra Ýngiltere ye giderek Oxford Senfonisi ni besteledi ve Fahri Doktorluk ünvaný alan Haydn, 1795 in yaz aylarýnda Klasik Batý Müziði nde görülmemiþ türde eserlerini verdi. Yaþamýnýn son yýllarýnda Haydn önemli oratoryolarýndan Yaradýlýþ ve Mevsimler i besteledi. Haydn ýn ölümü 9 Mayýs 1809 tarihinde Napolyon un Viyana yý iþgal etmek için baþlattýðý top ateþi sebebiyle oldu. Napolyon ise iþgal sonrasýnda buna üzülüyor ve Haydn ýn cenazesine yine Napolyon un emri üzerine bütün Fransýz subaylarý katýldý. *** Eserlerinde hikâyesi var Joseph Haydn ýn yaþamý kadar eserleri de ilginç hikâyelere sahip, mesela 45 numaralý senfonisi yani Veda Senfonisi nin dördüncü bölümünde, bitiþe yakýn 3-4 sanatçý sahneyi terk eder, ardýndan birkaç sanatçý daha ve en son bir kemancý, birde þef kalana dek herkes çýkar. Bu senfonide, Haydn ve arkadaþlarýnýn kýþ mevsiminde ailelerini ziyaret etmek istediklerini prens Esterhazy e bu yolla duyurmalarý, prensin de orkestranýn bu mesajýný alýp, Haydn ve arkadaþlarýna izin vermesi hikâye edilir. 94. senfonisi olan Sürpriz Senfonisi nde Haydn, akþam yemeðinden sonra, konuklarýn operalarda uyukladýðýný görür, bunun üzerine 94. senfonide, müziði baþlarda çalýnan tempodan gitgide düþürür, böylece herkesin uyukladýðý sýrada, bütün vurmalýlar ve çok sesli enstrümanlarýn melodileriyle uyuklayanlarý uyandýrýrmýþ. Bir anýmsatma: Joseph Haydn hiçbir zaman Franz ön adýný kullanmadý. Bu yazýyý Franz ý yok sayarak da okuyabilirsiniz.

6 Meral Salman Praksis Bir nevi teori ve pratiðin uyumudur praksis ve ne yaptýðýnýz kadar nasýl yaptýðýnýz meselesi üzerinde durmayý da gerektirir. Nasýl yaptýðýnýz üzerinde durmak ise ister istemez, (bireysel düzeyde dahi) kendinize yönelik eleþtirel bir bakýþý, sürekli tetikte olmayý getirir. En kaba anlamýyla bile, sol deðerlere sahip çýkýyorsanýz ve dünya görüþünüzü soldan inþa ediyorsanýz, dayanýþma ve emeðe saygý sizin teorinizin nadide süsleri deðil, bizzat yaþam pratiðiniz olmak zorundadýr, olmazsa inandýrýcýlýðýnýzý ve güvenilirliðinizi kaybedersiniz. Ve elbette ki, yaþamýnýzý ve sizi biçimlendiren ve/fakat mustarip olduðunuz toplumsal iliþkiler bütününü deðiþtirme yetinizi kaybedersiniz. Bir ayý aþkýn bir süredir gazetede olup bitenlere baktýðýmýzda, praksis meselesinin önemini bir kere daha kavrayabiliriz. Yerel seçimler için belediye baþkaný ve meclis üyesi adayýný kendi içinden çýkarma çabasýndaki gazete, ne yaptýðýna odaklanýp nasýl yaptýðý meselesini dikkate almayarak, bu süreçte ciddi kayýplar verdi. Kaybý, gazeteye uzun zamandýr emek veren arkadaþlarýnýn istifasý deðildi sadece. Ýstifaya neden olan mesele, istifaya gazete tarafýndan getirilen açýklama, gazetenin, gazeteye uzaktan da olsa destek veren yazarlarýyla kurduðu iliþki biçimi, yani iliþkisizliðiyle de, gazeteye atfedilen pek çok kavramýn, kolayca teoride kalabileceðini görüldü: dayanýþma, güven, kolektivizm, emeðe saygý, diyalog kurma, (öz) eleþtiri yapabilme, demokrasi Peki, gazetenin mevcut durumu karþýsýndaki tavýr ne olmalý, uygun zamaný kollayýp, neredeyse hiçbir þey söylemeyen iç dökmelerle gazete için ahlanarak, gazete gözden mi çýkarýlmalý? Durum kiþisel mesele gibi mi algýlanmalý, kiþisel bir meseleye indirgenerek, ardýndaki asýl mesele olan praksis, hasýraltý mý edilmeli? Gazetenin durumunu, duruma verilen tepkileri kiþisel meselelerle, çekiþmeyle, ittifaklarla ( ) açýklamaya çalýþmak, olsa olsa verimsiz ve tahrip edici bir laf kalabalýðýna yol açar. Gazetenin, bunca zamandýr sahip olduðunu iddia ettiði kavramlarý, gazetenin gidiþatý için kaygýlanan biri(leri) olarak paylaþýyorsanýz, öyle görünüyor ki, yapýlmasý gereken yazýklanmak deðil, söz konusu olan kavramlarýn, tavýr alýþýn pratiðe geçirilmesini saðlamaya çalýþmaktýr. Vazgeçmek, olmamýþ demek, yazýklanmak, suçlamak yerine, sahip çýkmak, hesap sormak, hatýrlatmak, ýsrar etmektir Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen toplum Ýþ-Kur'dan istihdam garantili kurs Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðü tarafýndan, 2009 yýlý içerisinde istihdam garantili 10 ayrý iþgücü yetiþtirme kursunun açýlacaðý bildirildi. Türkiye Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürü Ýlhan Temel, yaptýðý açýklamada, istihdamýn arttýrýlmasý, iþgücü piyasasýnýn nitelikli iþgücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, ÝÞ-KUR tarafýndan aktif iþgücü programlarý çerçevesinde, Ýstihdam Garantili Ýþgücü Yetiþtirme, Kendi Ýþini Kurmak Ýsteyenlere Yönelik Meslek Edindirme ve Meslek Geliþtirme kurslarý açýldýðýný söyledi. Bu kapsamda Nevþehir'de ÝÞ-KUR'un çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yaný sýra, belediyeler, sivil toplum kuruluþlarý, özel eðitim merkezleri, üniversite ve özel iþletmeler ile iþbirliði içerisinde 10 farklý kurs açmayý planladýklarýný ifade eden Temel, bu kurslara katýlan kursiyerlere günlük 15 TL ücret ödendiðini ve iþ hastalýðý ile meslek hastalýklarýna karþý sigortalanacaklarýný kaydetti. Þu ana kadar istihdam garantili 2 farklý kurs açtýklarýný aktaran ÝÞ-KUR Müdürü Ýlhan Temel, "2009 yýlý baþýndan itibaren Nevþehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý ve özel bir rehabilitasyon merkezi ile iþbirliðinde bilgisayarlý muhasebe eðitimi ile hasta ve yaþlý bakým kurslarýný baþlattýk. Bu kurslara devam eden 30 kursiyerimiz var ve bu kursiyerden 15'i kurs bitiminde istihdam edilecek. Hedefimiz 2009 yýlý içerisinde kursumuza kayýtlý 3 bin 900 kiþiden yaklaþýk 400'ünü bu kurslar sayesinde iþe yerleþtirmek" dedi. Bu kurslarýn ardýndan önümüzdeki aylarda hazýr konfeksiyon, aþçýlýk, garsonluk, doðalgaz kaynakçýlýðý, doðalgaz tesisatçýlýðý, kaynakçýlýk, arýcýk ve kültür mantarcýlýðý kurslarý da açýlacaðýný belirten Temel, bu kurslara ÝÞ-KUR'a kayýtlý ve aranýlan özellikleri taþýyan tüm kiþilerin katýlabileceðini sözlerine ekledi. Kent haber 250 grip aþýsý saðlandý saðlýðýnýn korunmasýna yönelik proje kapsamýnda Solvay Ýlaç ve Ecza Ticaret Limited Þirketi tarafýndan 250 grip aþýsý hibesi saðlandýðý bildirildi. Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþarýlý bir þekilde uygulanan projelerden biri haline gelen toplum saðlýðýnýn korunmasýna yönelik projeye, Solvay Ýlaç ve Ecza Ticaret Limited Þirketi'nin belediyenin farklý hizmet birimlerinde görev yapan 250 iþçiye daðýtýlmak üzere 250 grip aþýsý hibesi ile katýldýðý belirtildi. Hibe edilen grip aþýlarýnýn belediye iþçilerine daðýtýmý gerçekleþtirilirken, Toplum Saðlýðý Projesi ile farklý alanlarda çalýþmalarýn halen devam ettirildiði kaydedildi. Kent haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan 324 yatak kapasitesi yeni devlet hastanesi yapýmý karþýlýðýnda Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'na (TOKÝ) arsasý devir edilen eski 67. Yol Þube Þefliði arazisi üzerinde lüks konutlarýn yapýlacaðý bildirildi. Nevþehir'de modern kent görünümünün hakim kýlýnacaðý, kimliðe uygun bir konumda yapýlandýrýlacak yeni TOKÝ'nin lüks konutlarý kat karþýlýðý sistemiyle ihale edileceði belirtildi. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin uygulayacaklarý proje ile birlikte dosya sunacaklarý ifade edilirken, ihalesinin ise 6 Mart 2009 Cuma günü yapýlacaðý kaydedildi. Açýklamalarda bulunan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, 2005 yýlýndan beri uygulamaya koyduklarý 13 Þubat 2009 Cuma TOKÝ bu kez lüks konut yapacak Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Kýrklareli Süper Amatör Futbol Ligi'nde son iki haftaya girilirken gözler zirvedeki çekiþmeye çevrildi. Ligde þampiyon olan takýmýn direkt olarak 3.Lige Yükselme maçlarýna katýlma vizesi alacak olmasý, Lider Vizespor ve takipçisi Babaeskispor arasýndaki çekiþmeyi daha da ateþledi. Bu güne kadar sadece bir kez maðlubiyet alan ve topladýðý 31 puan ile Lider durumda bulunan Vizespor camiasýnýn tek düþüncesi son iki maçýndan da galibiyetle ayrýlmak ve sezonu þampiyon tamamlamak. Vizespor Takýmý bu hafta evinde Kýrklareli Sanayispor'u konuk ederken, son hafta Lüleburgaz deplasmanýnda Yýldýrýmspor ile mücadele edecek. çalýþmalarla Nevþehir'in büyüyen bir þehir imajýna hakim olmaya baþladýðýný belirterek, TOKÝ'nin Yeni Mahalle'de ortaya koyacaðý lüks konutlarla modern þehir açýlýmýna ciddi bir ivme kazandýrýlacaðýný söyledi. kent haber Þampiyonluk yarýþý kýzýþtý Sulucakarahöyük/KIRIKKALE Lisanslý Alternatif Enerji ve Biodizel Üreticileri Birliði Derneði (ALBÝYOBÝR) ile Kýrýkkale Belediyesi arasýnda 2008 yýlýnda imzalanan Atýk Bitkisel Yað Toplama Protokolü kapsamýnda, kentte 8 bin 55 litre bitkisel atýk yað toplandýðý bildirildi. Kýrýkkale Belediyesi'nden konuyla ilgili yapýlan açýklamada, bitkisel atýk yað Vizespor'un iki haftayý da kayýpsýz atlatmasý durumunda þampiyonluðu garanti görünüyor. Liderin namaglûp takipçisi Babaeskispor Takýmý da 30 puanla ikinci sýrada yer alýrken, son iki maçýný kazansa dahi, Vizespor'un puan kaybetmesini beklemekten baþka þansý yok. Bu hafta Ahmetbey deplasmanýnda Karþýyaka Gençlikspor ile karþýlaþacak olan Babaeskispor, sezonun son haftasýnda sahasýnda Evrenspor'u konuk edecek. Babaeskispor Takýmý þampiyon olamamasý durumunda 4'lü Play-of maçlarý oynayarak 3.Lige Yükselme maçlarýna katýlma þansý arayacak. Play-of maçlarýna sezonu 2, 3, 4 ve 5.sýrada bitiren takýmlar katýlabiliyor. kent haber 8 bin litre atýk yað toplandý üreticisi konumundaki lokantalar, yemekhaneler, resmi kurum ve kuruluþlar, pasta imalathanelerinden 59 adet iþyeri ile sözleþme yapýldýðý belirtilerek, bu yerlerden 2008 yýlýnda 8 bin 55 litre bitkisel atýk yað toplandýðý bildirildi. 1 litre atýk yaðýn 1 milyon litre içme suyunu kirlettiði belirtilen açýklamada kullanýlmýþ bitkisel atýk yaðlarýn evsel atýk su kirliliðinin yüzde 25'ini oluþturduðu kaydedildi. Pilot bölge olarak seçilen Kaletepe Mahallesi'nde yapýlan çalýþma kapsamýnda Ali Þen Ýðde Lisesi, Kaletepe kapalý pazar yerinde ve Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim Okulu'nda 3 eðitim semineri verildiði kaydedilen açýklamada, atýk bitkisel yað toplamak içinde 135 müstakil ev ile 100 apartman olmak üzere toplam bin 135 eve atýk yað bidonlarý daðýtýldýðý bildirildi. kent haber

7 13 Þubat 2009 Cuma 7 Enis Rýza Belgesel sinemacýlar olarak Meslek Birlikleri nin yeni bir yasayla birleþtirilmesi üzerine yürüyen tartýþmalar içinde Belgesel Sinemacýlar bu konuda karþý duruþlarý ile açýk bir tutum alýyorlar. Tam tersine Meslek Birlikleri nin sadece telif konusuna sýkýþtýrýlmýþ yapýlarýnýn geniþletilmesini ve onu çevrelemesi gereken yeni yapýlarýn oluþturulmasýný öneriyorlar. Ve elbette kim bunlar sorusu da hemen geliveriyor... Belgesel sinemacýlar, kimlikleri, filmleri, birikimleri ve hayalleri ile belgesel sinemayý yeniden inþa etmenin mücadelesini veriyor yýllardýr. Bu yalnýzca gerçekliðin dilini kurma mücadelesi deðil... Belgesel filmi gerçekleþtirmenin serüveni de deðil yalnýzca. Festivaller, dergi, yayýnlar, raporlar, atölye çalýþmalarý uluslararasý platformlarda var olma çabalarý, fikri ve yaratýcý haklarýn bir kültür olarak içselleþtirilmesine dair giriþimler ve filmlerle yeni bir izleyici yaratma tasarýmlarý hep bir yönü iþaret ediyor: Yeryüzünde insani ve toplumsal deðerleriyle var olabilmek ve bunu yeniden üretebilmek imkâný. Bu bir yanýyla dünyanýn bütün kültürlerinin ve zenginliklerinin eþitlik temelinde yaþayabildiði ve kendini yeniden gerçekleþtirebildiði bir gelecek düþüdür... Ve ayný zamanda kendisiyle yüzleþebilme hukuku ve cesaretidir. Diðer yanýyla, kültüreltoplumsal üretimin geliþkin düzeyde kendini inþa edebileceði alan ve imkânlarýnýn kurulmasý zorunluluðudur da. Belgesel sinemanýn yükseliþ eðrisine bakýldýðýnda görülecek olan odur ki... Toplumlar dünyayý kendilerince anlayabilmenin ve kendilerini insanlýðýn zihninde yeniden var etmenin ve bir anlamda hegemonyanýn etkisinden kurtulabilmenin bir aracý olarak belgesel sinema formunun yarattýðý olanaklarý gitgide önemsemekte. Bu durum ayný zamanda belgeselcileri, belgesel alanýnýn yaratýlmasýnýn yaný sýra, dünya belgeselcilerinin de yüz yüze kaldýðý belirleyici ve dayatmacý mekanizmalar ve dirençleri de kýrma sorunsalý ile karþý karþýya getiriyor. Hayalini kurduklarý bir dünya var... Ve yaþadýklarý dünyanýn bu halinden memnun deðiller. Karanlýða karþý - fýrtýnalara karþý hayata dair ne varsa yýðýnak yapmak istiyorlar. Ýnsanlýðýn ve içinde yaþadýðýmýz toplumlarýn hafýzalarýný geçmiþin ayrýmsýz, bütün izleri ve gerçekliðiyle canlandýrýp bugüne ve geleceðe bakabilmenin ufuklarýnýn yaratýlmasýný istiyorlar. Ýstiyorlar ki, herkes kendini özgürce anlatsýn ve diðerlerini anlasýn. Ýnsanlýðýn bütün öyküleri birbirini görebilsin. Sadece belgesel sinema yapmanýn olanaklarýna kavuþmak deðil, filmlerini -özgün sinema dili ve kültürel kodlarý ile- sinema bankasýnýn, gözlemevinin, baðýmsýz sinema kurumunun, belgesel sinema kanallarýnýn, bütün yaratýcýlýklara olanak tanýyan fonlarýn, kurumlarýn, arþivlerin, sinema enstitülerinin inþa edildiði bir ülkede... gerçekleþtirmek istiyorlar. Araþtýrmalar, öneriler, emek... ve arkadaþlýklar. Kameramanlarý ile, asistanlarýyla, araþtýrmacýlarýyla, danýþmanlarýyla, özneleriyle, tanýklarýyla ve daha çok unsuruyla süreklilik üzerinden biriktirilen bir birlikte yaþama biçiminin ve iliþkiler bütününün elbette mesleki yetkinlikleri, davranýþ ve tepkileri, yöntemleri, kaygýlarý, beklentileri farklý olacaktýr. Arkadaþlýklar. Böylesi bir sinema hayatýnýn ve ütopyalarýn bir parçasý. Sinemanýn geleceði, ancak sinemanýn bütün üretici ve yaratýcý taraflarýnýn bir arada yürümesine baðlý olacaktýr. Bu nedenle, belgesel sinemacýlar sinemanýn bütün meslek örgütleriyle, sinema platformuyla iç hukuku, toplumsal sorumluluðu ve gelecek tasarýmýyla güçlü bir yapýya dönüþmesinin de beklentilerini taþýyor. Belgesel sinemacýlar ütopyayý kendilerinin öncülü bir avuç insandan devraldý. Ve hep býrakacak ütopyalarý var. Kalemleri ile ve kameralarý ile bütün insanlýk travmalarý karþýsýnda hayata ve insana tutunuyorlar. Ve yürüyorlar... Seçim rüþvetleri bütçeyi patlattý Son dönemde bozulmaya baþlayan bütçe yeni yýla da kötü baþladý. Küresel krizin etkisiyle vergi gelirlerinde azalma, harcamalarda da artýþ olunca bütçe açýðý katlandý. AKP nin seçim ekonomisi bütçede tahribatý derinleþtiriyor. Maliye Bakanlýðý nýn açýklamasýna göre, ocak ayýnda bütçe açýðý yüzde artarak milyar lira oldu. Geçen yýlýn ayný ayýnda açýk 524 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece 2009 yýlý bütçe açýðý hedefinin yüzde 28.5 i de sadece ocak ayýnda gerçekleþmiþ oldu. FDF de sert düþüþ Ocakta faiz dýþý fazla da yüzde 78.3 düþüþle 816 milyon TL ye geriledi. Geçen yýl Ocak ayýnda bu rakam 3.8 milyar liraydý. Bu kalemde yýllýk hedefin yüzde 1.7 si yakalanabildi. Ocakta bütçe giderleri yüzde 15.3 artýþla 18.8 milyar TL, bütçe gelirleri ise yüzde 0.3 artýþla 15.8 milyar TL olarak gerçekleþti. Geçen yýlýn ayný döneminde 4.3 milyar TL olan faiz giderleri bu yýl yüzde 11.7 azalarak 3.8 Yapýlan erken genel seçimler, milliyetçiliðin Ýsrail de daha da güçlendiðini gösterdi. Filistin e yönelik son büyük saldýrýyý yöneten hükümetin Dýþiþleri Bakaný Livni nin liderliðini yaptýðý Kadima, kýl payý birinci oldu. Kadima 28, Binyamin Netanyahu nun Likud Partisi 27, aþýrý saðcý Ýsrail Evimiz 15 ve Ýþçi Partisi de 13 milletvekilliði kazandý. Bir sandalye eksikle ikinci gelen saðcý Netanyahu nun partisi Likud, Hükümeti milyar TL oldu. Faiz dýþý fazla, IMF nin en çok önem verdiði bütçe performansý kalemi olarak kabul ediliyor. Faiz dýþý fazla, bütçe gelirlerinden faiz hariç giderlerin çýkarýlmasýyla elde ediliyor. Vergi gelirleri yüzde 2.4 azaldý Ocakta vergi gelirleri yüzde 2.4 düþüþle milyar lira düzeyinde kaldý. Geçen ay gelir vergisinde yüzde 10.8, kurumlar vergisinde yüzde 15, BSMV de yüzde 30.1, damga vergisinde de yüzde 16.3 artýþ olduðu kaydedilen açýklamada, dahilde alýnan KDV de yüzde 5.5, ithalde alýnan KDV de yüzde 30.2, özel tüketim vergisinde yüzde 5.3, harçlarda yüzde 7.7 oranýnda azalýþ yaþandýðý belirtildi. Açýklamada, 2008 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren küresel ekonomide meydana gelen daralmanýn ekonomiye yansýmasýnýn bir sonucu olarak ithalde alýnan KDV baþta olmak üzere bazý dolaylý vergilerdeki tahsilatýn hedefin altýnda kaldýðý ifade edilerek, Bu süreçte, ülke ekonomisindeki geliþmelerin bütçeye ancak biz kurarýz açýklamasý yaptý. Benyamin Netanyahu sonucun milliyetçi kamp için bir zafer olduðunu söyledi. Galibiyetin kendisine ait olduðunu söyleyen Tzipi Livni ise Ýsrail e liderlik etmeye hazýr olduðunu duyurdu. Aþýrý saðcý Ýsrail Evimiz Partisi, tarihinin en kötü sonucunu alan Ýþçi Partisi nin önünde yer aldý. Saðýn yükseliþine sahne olan seçimlerin sonunda, seçimden birinci çýkmanýn Livni nin hükümet kurmasýna yetmeyebileceði, aþýrý saðla daha iyi iliþkileri olan Netanyahu nun þansýnýn daha fazla olduðu yorumlarý yapýlýyor. Cumhurbaþkaný Þimon Peres in, önümüzdeki günlerde görüþeceði liderlerden hükümet kurma þansý en fazla olana kabine kurma görevini vermesi bekleniyor. Siyasi yorumculara göre 120 üyeli parlamentoda (Knesset), sað partilerin yansýmalarý yakýndan izlenecek ve mali disiplinin sürdürülmesi için gerekli her türlü tedbir zamanýnda alýnacaktýr denildi. *** Ýktisatçý gözüyle... ÝKTÝSATÇI Mustafa Sönmez, bütçedeki açýðýn kaynaðýnýn AKP nin seçim ekonomisi, vergi ayaðýndaki daralma ve kamu harcamalarýnýn kýsýlmamasý olduðunu söyledi. Sönmez Seçim sürecinde AKP kamu harcamalarýný kýsmýyor, dolayýsýyla vergilerdeki daralmayla birlikte açýk geniþliyor. IMF kamu harcamalarýný kýsmak istiyor. AKP seçim ekonomisi yaptýðý için bu süreçte IMF yi oyalýyor dedi. *** Halk, bütçe sürecine doðrudan katýlmalý DESTEKÇÝLERÝ arasýnda Bill- Melinda Gates Vakfý, Ford Vakfý, Açýk Toplum Enstitüsü gibi kuruluþlarýn bulunduðu Uluslararasý Bütçe Ortaklýðý nýn hazýrlattýðý 2008 Saydam Bütçe Endeksi nde Türkiye de halkýn bütçe yapma sürecine doðrudan katýlmasý önerildi. Raporda tam saydam olmayan bütçenin hükümetin halkýn parasýnýn yönetimiyle ilgili hesap vermesini zorlaþtýrdýðý belirtildi. Raporda Vatandaþ Bütçesi ve yýl ortasý gözden geçirme gibi kimi dünya uygulamalarýna Türkiye de rastlanmadýðý belirtildi. Hükümetin kamuya, merkezi hükümet bütçesi ve mali etkinlikler konusunda, bütçe yýlý boyunca orta düzeyde bilgi saðladýðýný gösterdiði ifade edildi. Bunun da hükümetin halkýn parasýnýn yönetimiyle ilgili hesap vermesini zorlaþtýrdýðý belirtildi. Ýsrail de sandýktan savaþ çýktý Ýsrail de, Gazze iþgalini yöneten hükümetin bakaný Livni birinci oldu. Onun saðýndakiler de parlamentoda çoðunluðu elde etti. milletvekili sayýsý 64, sol partilerin toplam milletvekili sayýsý ise 56 olarak gözüküyor. Parlamentonun sol kanat partilerinden Meretz-Yeni Hareket Partisi milletvekillerinin sayýsý 5 te kaldý. Gazze savaþý ve güvenlik konularýnýn öncelik kazandýðý parlamento seçimlerine katýlma oraný, beklenenden yüksek oldu. Yeni baþbakaný belirlemek için kayýtlý beþ milyon seçmenin yüzde 62 sinin oy kullandýðý belirtildi. (DIÞ HABERLER) Ýkinci meir deðil, birinci livni yim Ýsrail tarihinin ikinci kadýn baþbakaný olmaya hazýrlanan Tzipi Livni (50), Polonya göçmeni bir ailenin kýzý. Babasý ve annesi, Ýsrail in 1948 de kurulmasýndan önce Ýngilizlere karþý faaliyet gösteren aþýrý milliyetçi Irgun yeraltý örgütünün mensubuydu. Livni, büyük Ýsrail hayalleriyle büyüdü, ancak siyasi deðiþimle birlikte baðýmsýz bir Filistin fikrini kabul etmeye baþladý. Hukuk eðitimi alan Tzipi Livni, 1969/74 yýllarýnda ülkenin ilk kadýn baþbakaný Golda Meir a benzetiliyor. Ancak Livni, bu tanýmlamaya karþý Ben ikinci Meir deðil, birinci Livni yim, ülkeye liderlik edeceðim diyor. Evrensel

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

AKP'nin skandal bölge genelgesi. Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen. Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor

AKP'nin skandal bölge genelgesi. Sinemamýzda yoksulluðun derinden etkilediði iki vicdan sahibi yönetmen. Sigara yasaðý uygulamasý denetleniyor YIL:4 SAYI:835 35 YKR 12 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Kansere Karþý Küresel Eyleme Destek Hemen Þimdi Yarýn Çok Geç olabilir Nevþehir Lösemili Çocuklar Vakfý

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin: AK Parti yerine AKP dediðim için bana soruþturma açýldý Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS BÝTLÝS - Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Kemal Gültekin, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne,

Detaylı

ABD kendi ayaðýna sýkýyor

ABD kendi ayaðýna sýkýyor YIL:3 SAYI:691 35 YKR 16 TEMMUZ 2008 ÇARÞAMBA ABD kendi ayaðýna sýkýyor ABD iþgali altýndaki Afganistan da dün meydana gelen çatýþmalarda 9 ABD askeri yaþamýný yitirdi. Afganistan"da zor günler geçiren

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

Iraklý mülteciden resim sergisi. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Baþkaný Ali Balkýz, basýnda büyük yer bulan Þarkýþla'da yaptýrýlan 'Takkeli Aþýk Veysel' heykeline büyük tepki gösterdi.

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun.

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Madýmak'ta müze bilmecesi

Madýmak'ta müze bilmecesi YIL:3 SAYI:685 35 YKR 8 TEMMUZ 2008 SALI Madýmak'ta müze bilmecesi Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı