HEKİMLERİN KARŞILAŞTIĞI ADLİ ve PSİKİYATRİK PROBLEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEKİMLERİN KARŞILAŞTIĞI ADLİ ve PSİKİYATRİK PROBLEMLER"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 41 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:41-48 HEKİMLERİN KARŞILAŞTIĞI ADLİ ve PSİKİYATRİK PROBLEMLER Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu Dr. Sinem Zeynep Başer Tıptaki gelişmeler teknoloji ile paralel gitmektedir. Diğer bir ifadeyle, teknolojideki baş döndürücü gelişmeler sağlık alanına da yansımıştır. Teşhislerin kolaylığı ve isabet tedavinin önünü açmıştır. Tıptaki dev gelişmeler birçok hastalığın kökten iyileşmesine, birçoklarının da semptomlarının düzelmesine yol açmıştır. Tıptaki gelişmelerle birlikte sosyal ve kültürel problemler karşımıza dikilmiştir. İnsan ömrü uzamış, emeklilik gecikmiş, kadınlarda menopoz sonrası dönem geri yaşlara doğru kaymıştır. Sosyal ve kültürel problemlerin artması, hastaların bilinçlenmesi, haklarını arayanların çoğalması Hukuk un devreye girmesine yol açmıştır. Hukukta yeni düzenlemelerin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Hekimlerin karşılaştığı en önemli konulardan biri de bilirkişilik tir. Bilirkişilik son zamanlarda önem kazanmıştır; karmaşık hale gelmiştir. Bilirkişilik kurumuna duyulan ihtiyaç artmıştır. Başvurular o kadar artmıştır ki kurumlar ihtiyaca cevap veremez durum arz etmektedir. Bilinçlenen ve bilgilenen hastalar ve yakınları haklarını aramak için mahkemelere başvurmaktadırlar. Bilirkişi mahkemeye gerçekleri tespit etmesinde, gerekçeleri aydınlatmada önemli rol oynar. Dünyada var olan bilimsel veriler doğrultusunda gerçekleri tespit eder, yorumlar ve mahkeme heyetine görüşlerini aktarır. Hastaları muayene eder, onlardaki travmaları değerlendirir, aile bireylerinin iddialarını kaleme alır, anlaşılabilir hale getirip mahkemeye sunar. Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde yargıç teknik ve sosyal bilgi gerektiren bilirkişiye başvurabilir. Hakim bilirkişinin raporuna bağlı değildir. Bilirkişilik çelişkili durumlar arz edebilir. Böyle hallerde hakem hastanelere ve kurumlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kurumlar arasında doğrudan ve dolaylı ilişki yoktur. Ancak sonuçları birbirini etkiler.

2 42 Hekimlerin Karşılaştığı Adli ve Psikiyatrik Problemler Sağlıkla ilgili konularda bilirkişilik yapabilenlerde arasında mesleki kuruluşlar sayılabilir. Mesleğin etik boyutu ile Tabip odaları ve Türk Tabipleri ilgilenir. Tabip odalarının mesleki denetim görevi de vardır. Konu hukuka intikal ettiğinde Sağlık Bakanlığı nın Yüksek Sağlık Şurası devreye girer. Diğer bir kurum da Adli Tıp Kurumu dur. Adli Tıp Genel Kurulu Mahkemeler ve savcılıklar hastanelerin ihtisas kurullarının ve dairelerinin verdikleri raporlarda çelişki görebilir veya raporları kanaat verici bulmayabilir. Genel kurul bu çelişkileri görüşür, karara bağlar. Adli Tıp Kurumu nda bilirkişilik görevi yapan altı tane ihtisas kurulu vardır. Dördüncü İhtisas Kurulu psikiyatri hastalarına bakar. Yargı bilirkişiden bazı görüşler bekler: 1. Pratikte yapılan işlemlerin son bilimsel verilere uygun olup olmadığı, 2. Tıbbi işlemlerden görülen zararın mesleki ya da olağan bir sonuç olup olmadığı, 3. Tıbbi işlemlerin getirdiği zararda ihmal olup olmadığı belirtilmelidir. Adli Psikiyatride Bilirkişilik Ceza Hukuku Savcılık ve mahkemelerce gönderilen suçlunun tıbbi ve psikiyatrik muayenesi yapılır, uygun görülürse gözlem altına alınır. Tıbbi bulgular ve belgelere dayanarak vakanın cezai sorumluluğu ve muayenenin sonucunda gerekli görülürse vakanın koruma altına alınması ve tedavi altındaki kişinin iyileşip iyileşmediği tespit edilir. Koruma ve tedavi için psikiyatri kliniğine yatan hastaların prognozu dikkate alınmalıdır. Bu o vakanın tehlikeli olup olmadığını belirler. Suç mağdurunun psikiyatrik muayenesi ve durumu belirlenir. Suç mağduru olan kişide akıl hastası veya akıl zayıflığı olabilir. Bu da onun ve suçlunun ceza sorumluluğunu etkiler. Mahkemeye uyuşturucu suçundan birisi gelebilir. Bu kişi yargıça uyuşturucu kullandığını fakat satmadığını söyler.uyuşturucu kullanan suçlular genellikle o maddeyi nereden aldıklarını söylemezler. Güvenlik kuvvetleri uyuşturucu ile bir suçluyu yakaladıklarında o kişi satıcı değil, içici olduğunu söyleyebilir. Mahkeme böyle suçluları psikiyatri uzmanına gönderir. Hatta yargıç onun gözlem altına alınmasını isteyebilir. Gözlem altına alınan vakanın dosyası incelenir, tıbbi bilgiler ve belgeler değerlendirilir. Yoksunluk sendromu geçirip geçirmediği denetlenir. Sonunda bağımlı olup olmadığına karar verilir. Ceza sorumluluğu değerlendirilirken olgunun özgeçmişi özellikle dikkate alınır. Yattığı hastanelerden gerekirse belgeler istenir. Adli Tıp Kurumu nda Dördüncü İhtisas Kurulu nda vaka ayaktan muayene edilir. Gözlem İhtisas Dairesi nden veya başka bir psikiyatri kliniğinden gelen raporlarda çelişki varsa Adli Tıp Genel Kurulu na getirilir. Oradaki tartışmalardan sonra karar verilir. Hekimleri ilgilendiren diğer bir ilgi alanı da Medeni Hukuk ile ilgilidir. Bazı işlemler için ayaktan ve yatarak vakadan rapor istenir. Bu rapor için bazen tek hekim imzası yeterli görülebilir. Çok karmaşık ve önemli olan Medeni Hukuk ve Psikiyatri ilişkisine değin-

3 Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Dr. Sinem Zeynep Başer 43 mekte yarar vardır. Medeni Hukuk ile ilgili bilgilerimizi gözden geçirelim: Bir vakanın hasta olduğu Adli Psikiyatrik muayene sonucu tespit edilir. Daha sonra bu hastanın sosyal hayatı ile ilgili problemler gündeme gelir. Medeni haklarını kullanıp kullanmayacağı ile ilgili sorulara cevap vermek gerekir. Gerekirse kişilik hakları ve özgürlükleri kısıtlanır. Bunların sonucunda o kişiye yasal temsilci veya yasal danışman atanır. Diğer bir alan da evlenip evlenmeme, evliliğin feshi ve iptali, boşanma, evlenme, evlat edinme, velayet, kısıtlanma gibi konuları içeren aile hukukudur. Daha önceden psikiyatrik bozukluğu olan bir kişinin evlenmesi tehlikeye girebilir veya boşanması için sebep oluşturur. Kamu hukuku ile ilgili olarak hastanın özlük hakları gündeme gelir. Emeklilik ile ilgili işlemlerde hastanın haklarının korunması daha önemlidir. İşkence, eziyet, zor kullanma zaten suçtur. Hele bunun bir psikiyatri hastasına uygulanması çok büyük suç oluşturur. Bununla ilgili konular ulusalüstü bir konudur ve Adli Psikiyatriyi ilgilendirir. Mahkemeler bir kişinin hukuki ehliyeti olup olmadığını sorar. Gerektiğinde kişiyi dosyası ile değerlendirmek gerekir. Vaka ayaktan veya yatarak muayene edilir. Gözlem İhtisas Dairesi nde yatan kişinin dosyasındaki tıbbi belgeler ve bulguları, muayene verileri hep birlikte değerlendirilir. Sonuçta sağlık raporu düzenlenir. Örnek: 85 yaşında bir kadına demans teşhisi konulur. Bir süre sonra da vefat eder. Daha sonra evlatları arasında miras yüzünden anlaşmazlık çıkar. Dosya üzerinden değerlendirme yapılır ve bilirkişi raporu mahkemeye sunulur. Erişkin yaşına gelen herkes ayırt etme ve sezginlik gücü ne sahip kabul edilir. Hak ve çıkarlarını güvence altına alacak ve koruyacak ehliyette diye benimsenir. Medeni ehliyeti olanlar mali nitelikten olan (borç alıp verme, mülk alıp satma) ve olmayan (evlilik, nişan, evlat edinme ve reddetme gibi) işlemleri, hakkını arama için dava açma gibi muameleyi yapma hakkına sahip kabul edilir. Ayırt etme ve sezginlik gücü: Kişinin rasyonel hareket edebilme eylemlerinin neden ve sonuçlarını kavrayabilme (idrak edebilme) melekesine ayırt etme ve sezginlik gücü denir. Kişinin ayırt etme ve sezginlik gücünü etkileyen sebepler: 1. Akıl hastalığının varlığında muhakeme bozukluğu ve hatalı yorum demektir. 2. Akıl zayıflığı olarak değerlendirilen zeka geriliği, ayırt etme ve sezginlik gücünü azaltır veya yok eder. 3. Sarhoşluk, 4. İlaca bağlı durumlar, ateşli hastalıklarda ortaya çıkan bilinç ve irade bozuklukları, aşırı hiddet, uyurgezerler, hipnoz altında olma sayılabilir. Ayırt etme ve sezginlik gücüne sahip olmayanlar evlenemez. Medeni hukukta yapılan adli psikiyatrik muayenede esas nokta ayırt etme ve sezginlik gücü nün tespitidir. Burada anlatılmak istenen kişinin yaptığı veya yapacağı hukuksal işlemin içeriğini, sonucunu ve ayrıntılarını bilip bilmemesi, çıkarlarını koruması ve uygun olanı seçebilmesidir. Ceza hukukunda ana nokta eylemin suç olup olmadığını, doğruyu yanlıştab ayırt ede-

4 44 Hekimlerin Karşılaştığı Adli ve Psikiyatrik Problemler bilmesi, yanlış eylemlerini durdurma yetisinin bulunup bulunmamasını fark edebilmektir. Bir kişide psikiyatrik hastalık tespit edilmesi yetmez. Tespit edilen hastalığın kişinin fiili ehliyetini etkileyip etkilemediğini, etkilemişse derecesinin belirtilmesi lazımdır. Tedavi ile düzelebilen psikotik olgularda ve bazılarının başlangıç dönemlerinde hastaya yasal danışman tavsiye edilebilir. Geçmişe dönük adli psikiyatrik değerlendirme dosyadaki tıbbi belge ve bulgulara, tanık ifadelerine odaklanır. Vesayet altına almak için kişinin psikiyatrik muayenesi yapılır ve bir rapor düzenlenir. Raporda o anda ve gelecekte hukuki sorumluluğunun olup olmadığının belirtilmesi gerekir. Bazen ömür boyu kaydı düşülebilir. Bipolar afektif bozukluklar, düzelen deliryum kişinin iyileşebileceği ve iradesi ile hareket edebileceği raporda belirtilir. Mahkeme kararı ile vesayet kaldırılabilir. Hukuki sorumluluğu tam olmayanlara yasal danışman (müşavir), hiç olmayanlara yasal temsilci (vasi) tayin edilir. Hukuki ehliyeti olmayanlara rapor verilmemesi uygundur. Böyle kişileri mahkemeye başvurmaları konusunda yönlendirmek gerekir. Psikiyatrik bozukluğu olan kişinin evlenmesi ile ilgili evlilik memurunca rapor istenir. Hasta olan çin sağlık kurulu raporu icap eder. Doğuştan olan, uzun süre başlayan, kronik nitelik kazanan hastalıklarda karar vermek zor değildir. Değişkenlik gösteren hastalıklarda karar vermek güç olabilir. Hekimlerin karşılaştığı sorunların başında temaruz gelir.bazı kişiler çıkar sağlamak, yükümlülük ve cezadan kurtulmak, askerlik görevinde kaçmak, yüklü tazminat elde etmek, çalışmaktan alıkonulmak için temaruz yapar, hekimi yanıltmak için birtakım davranışlar gösterir. Temaruz yapan kişi kendisini hasta gibi gösterir veya var olan hastalık belirtilerini abartır. Sebepleri arasında biyolojik bir etken tespit edilmemiştir. Antisosyal kişilik bozukluğu yapısındadırlar. Uyarılma eşikleri düşüktür, hoşgörüleri azalmıştır. Hekime gelme ve onu yanıltma sebeplerinden biri de malulen emekli olma isteğidir. Temel klinik bilgi, muayene sırasındaki hüner ve tecrübe birikimi temaruz u fark eder. Aldatma çabaları boşa çıkarılınca, kişiler gerçeği öğrenince saldırgan davranışlarla karşılaşabiliriz. temaruz amnezi, psikotik bozukluklar, zeka geriliği, travma sonrası stres bozukluğu ile karıştırılır. Kişi kuşkucu, uzak, ayrıntılı incelemeden kaçınır, ayrıntılı belirti saymaya hevesli görünür. KONVERSİYON TEMARUZ YAPAY BOZUKLUK BOZUKLUĞU Belirtiler bilinçli Belirtiler bilinçdışı Çıkar amaçlı İkincil kazanç Hekimlerin karşılaştığı problemlerden birisi de uygulama hatalarıdır. Malpraktis adı verilen bu durum günümüzde sağlık mensuplarını epeyce meşgul etmektedir. Tıbbi uygulama hataları, hizmetleri sunan hekim, hemşire ve ilgili yasaya göre hastaya müdahele

5 Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Dr. Sinem Zeynep Başer 45 yetkisi bulunan fizyoterapist, psikolog veya terapist gibi sağlık personelinin, öneri ve/veya uygulamaları sonucu, hastalığın normal seyrinin dışına çıkılarak, iyileşmesinin gecikmesinden hastanın ölümüne kadar geniş bir yelpazedeki şartların tamamını içermektedir (Polat O. 2005). Tıbbi malpraktisin ortaya çıkış sebepleri çok farklıdır. Bunlar arasında insan etkeni (bilgisizlik, muhakeme kusurları, dikkatsizlik gibi), çevresel etkenler, tıbbi aygıtlar gibi hatalar zinciri mevcuttur. Tıbbi bakım ekip işidir, hatadan herkes sorumludur (Koç S. 1999). Son yıllarda malpraktis ile ilgili ceza ve tazminat davalarında artış dikkati çekmektedir. Bu artışın hekimler ve diğer sağlık personeli üzerinde olumsuz etki meydana getirdiğini biliyoruz (Yorulmaz C. 2006). Sağlık mesleği çok risklidir. Uygulamada kabul edilebilir kusur ortaya çıkabilir. Tıbbi uygulamada komplikasyon denilen hatalar, hukuk açısından kabul edilebilir risk diye nitelendirilebilir. Bunlar tıbbi malpraktis olarak kabul edilmezler. Burada önemli olan nokta tıbbi girişimler ve komplikasyonlar konusunda hastayı bilgilendirmek gerektiğidir. (Çetin G. 2006). Sağlık mensupları şartlar ve imkanlar ölçüsünde mesleklerini en iyi şekilde yapmalı, yasal sorumluluklarını bilmeli ve duyarlılık göstermelidir (Hancı İH. 1998). Hekimlerin tıbbi uygulamalarını yasalara uygun duruma getirenesas şart hastanın ya da velisinin (vasisinin) onayıdır (ÖZASLAN A. 2006). Hekimlerin karşılaştığı problemlerin başında acil psikiyatrik olgular gelmektedir. Acil psikiyatrik olguların başında intiharlar gelir. İnsanın günlük hayatı streslerle doludur. Eşinin ölümü, boşanma, hapse girme, sakatlanma ya da hastalık, evlenme, eşi ile batışma, emeklilik, gebelik, ekonomik problemler stres olarak sayılabilir (Oral G. 1999). İntihar (özkıyım) belki de en vahim hayat gerçeklerinden biridir. Hayattan umudun kesildiği ve yaşama azminin kalmadığı durumlarda sevdiklerini (kurtarma adına) katleden ve kendisi de intihar eden psikotik depresyon olgularını televizyon ekranlarında görüyoruz (Doksat K. 1999). Ergenlerde intihar oranlarının yüksek olduğunu bilmekteyiz. Çocuklarda intihar riskine etki eden depresyon, ailenin iletişim tarzı, ego işlevlerindeki aksamalar iyi araştırılmalıdır. Fiziksel ve cinsel istismara uğrayan çocuklarda intihar oranı yüksektir (Balcıoğlu İ. 2005). Hekimler intihar riskini bazen önemsemezler, bazen de fark edemezler. Problemli ailelerin bireylerinde, psikiyatrik hastalarda, itibar ve maddi kayıp yaşayanlarda, kronik hastalıklarda intihar riski yüksektir. Temaruzcu davranışının işe yaradığını görmesi veya ümidini sürdürmesi halinde tavrını devam ettirir. Cezaevinde, askerde, okulda ve işte küçük çıkarlar için meydana gelen temaruz çok kere kendiliğinden kaybolur (Soysal H. 2007). Hekimler intihar riskini bazen önemsemezler, bazen de farkedemezler. Problemli ailelerin bireylerinde, psikiyatrik hastalarda, itibar ve madd kayıp yaşayanlarda, kronik hastalıklarda intihar riski yüksektir. Psikiyatrik hastalarda tekrarlayıcı intihar girişim oranı yüksektir (Doksat K. 1999). İntihar riskini tayin için geliştirilen ölçek ve testler çok fazla ipucu vermez. Ruhsal

6 46 Hekimlerin Karşılaştığı Adli ve Psikiyatrik Problemler muayene ve gözlem çok ehemmiyet arz eder. Gözlemler arasında deli gibi araba kullanma, hayati risk taşıyan eylemlerde bulunma, aşırı içki içme, madde düşkünlüğü, kavgacılık gibi davranışlar muhtemel intihar habercileri olarak dikkat çeker. Böyle kişilerde altta yatan kişilik bozukluğu ve depresyon, latent psikoz ihtimali iyi araştırılmalıdır (Doksat K. 1999). İntihar davranışı için birden çok etkenin risk olarak değerlendirilmesi gerekir. Bunları birkaç başlıkta toplamak mümkündür. Sosyodemografik, biyolojik, psikiyatrik, ailevi, durumsal, genel tıbbi hastalıklar saymak mümkündür (Balcıoğlu İ. 2000). İntiharın hukuki yönünü ele almak gerekir. Orijinin intihar olup olmadığı ceza hukuku açısından; birlikte intihar söz konusu ise kimin önce öldüğü medeni hukuk açısından oldukça önem taşır. TCK nın 84. maddesi intiharla ilgilidir. Madde 84: 1. Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis ile cezalandırılır. 3. İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten adam öldürme suçundan sorumlu tutulurlar. Hukuken ve tıbben intihar riski yüksek olan hastaların adli psikiyatrik gözlem ve hospitalize edilmeleri gerekliliği, birçok uygar ülkede yaygındır (Balcıoğlu İ. 2005). Üzerinde çalışılan olguların kaza ve kaza süsü verilmiş bir cinayet olabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Her ne kadar araştırmalardan yararlı bulgular sağlansa da, bunlar her zaman iyi bir adli soruşturma ile desteklenmelidir. Unutulmaması gereken bir husus da orijin açısından son kararın yargı organlarınca verilebileceğidir (Balcıoğlu İ. 2005). İntihar fikirleri veya teşebbüsü olan olgular hekimlerin karşısına gelebilir. Böyle durumlar karşısında yapılması gereken vakayı psikiyatriste veya hastaneye göndermektir. Kaynaklar 1. ÇETİN GÜRSEL: Tıbbi Malpraktis. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi (Ed: Prof. Dr. Gürsel Çetin- Doç. Dr. Çoşkun Yorulmaz). İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri- No: İstanbul 2. ÖZASLAN ABDİ: Aydınlatılmış Onam Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların İncelenmesi (Ed: Prof. Dr. Gürsel Çetin Doç. Dr. Çoşkun Yorulmaz). İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-No: İstanbul 3. YORULMAZ ÇOŞKUN, KIR ZİYA, KETENCİ ÇETİN: Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik (Ed: Prof. Dr. Gürsel Çetin-Doç. Dr. Çoşkun Yorulmaz). Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi. İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-No: İstanbul

7 Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Dr. Sinem Zeynep Başer KOÇ SERMET, YORULMAZ ÇOŞKUN: Hekimin Yasal Sorumlulukları. Adli Tıp Cilt 1, (Ed: Soysal Z, Çakalır C.). İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 45-59, 1999, İstanbul HANCI İ.H., ÖZDEMİR M.H.: Hekim Hataları ve Yüksek Sağlık Şurası. III. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Nisan, 1998 POLAT OĞUZ: Tıbbi Uygulama Hataları. Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları. I. Baskı. Seçkin Yayıncılık-2006-Ankara TÜRKCAN AHMET, ÖNCÜ FATİH, SERCAN MUSTAFA: Alkol-Madde Kullanım ve Bağımlılığı ile İlgili Adli Psikiyatri Uygulamaları. Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu (Ed: Mustafa Sercan). Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. 1. Baskı, Nisan 2007-Ankara YEŞİLBURSA DOĞAN: Yargılama Süreçlerinde Bilirkişilik ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme. Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu (Ed: Mustafa Sercan). Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, No:5. I. Baskı, Nisan 2007, Ankara SERCAN MUSTAFA : Yurttaşlık Hukukunda (Medeni Hukuk) Adli Psikiyatri. Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu (Ed: Mustafa Sercan). Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, No: 5, Nisan- 2007, Ankara SOYSAL HÜSEYİN: Hekimi Yanıltıcı Davranış. Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu (Ed: Mustafa Ercan). Türkiye Psikiyatri Derneği Yanları No:5, Nisan-2007, Ankara ORAL GÖKHAN: İntihar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. Adli Tıp, Cilt III, S: , 1999, İstanbul BALCIOĞLU İBRAHİM, ÇİTKEN AYLİN: Stres, İntihar ve Adli Psikiyatri. Medikal Açıdan Stres ve Çareleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Yayınları. No: 47, s: , 2005, İstanbul BALCIOĞLU İBRAHİM, ÇİTKEN AYLİN: Stres, İntihar ve Ne Yapabiliriz? Medikal Açıdan Stres ve Çareleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Yayınları. No: 47, s: , 2005, İstanbul DOKSAT KEREM: İntiharlar, Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller. İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, NO: 17, S: ; Aralık İstanbul BALCIOĞLU İBRAHİM: Sosyal ve Kültürel Çevre. Biyolojil, Sosyolojik ve Psikolojik Açıdan Şiddet. Yüce Yayıncılık, 2000, İstanbul

Adli Psikiyatri. Giriş. Ümit BİÇER 1, Lale TIRTIL 2, Ömer KURTAŞ 1, Tamer AKER 3. 1. Bugün Türkiye de adli psikiyatrinin uğraşı alanı

Adli Psikiyatri. Giriş. Ümit BİÇER 1, Lale TIRTIL 2, Ömer KURTAŞ 1, Tamer AKER 3. 1. Bugün Türkiye de adli psikiyatrinin uğraşı alanı Adli Psikiyatri Ümit BİÇER 1, Lale TIRTIL 2, Ömer KURTAŞ 1, Tamer AKER 3 1 Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli 2 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul 3 Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Alkol ve Madde Bağımlılığında Ceza Sorumluluğu ve Fiil Ehliyeti

Alkol ve Madde Bağımlılığında Ceza Sorumluluğu ve Fiil Ehliyeti DOI: 10.5455/NYS.20150309011520 Derleme Makalesi / Review Article Alkol ve Madde Bağımlılığında Ceza Sorumluluğu ve Fiil Ehliyeti Ömer Faruk Demirel 1, İbrahim Balcıoğlu 2 1 Uzm. Dr., 2 Prof. Dr., İstanbul

Detaylı

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları)

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) Doç. Dr. Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ ETİK Hekimin hastaları,

Detaylı

MEDENİ HUKUK & ADLİ PSİKİYATRİ

MEDENİ HUKUK & ADLİ PSİKİYATRİ MEDENİ HUKUK & ADLİ PSİKİYATRİ Dr. Fatih ÖNCÜ TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: 2010 Adli Psikiyatri Uygulamaları Aile hukuku kısıtlama yasal

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

Nöroloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri

Nöroloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri DO I: 10.4274/Tnd.10437 Derleme / Review Nöroloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri The Roles of Neurologists in Forensic Sciences as Experts Fatih Selami Mahmutoğlu

Detaylı

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS TÜRK OFTALMOLOJ DERNE E T M YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 2012 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK

Detaylı

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI DERLEYEN DOÇ. DR. MAHMUT AŞIRDİZER DOÇ. DR. M. SUNAY YAVUZ YRD. DOÇ. DR. YILDIRAY ZEYFEOĞLU MANİSA-2005 İÇİNDEKİLER ADLİ TIBBA GİRİŞ 2 HEKİMLERİN ADLİ GÖREVLERİ VE YASAL

Detaylı

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:7-12 Derleme / Review Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Physician Responsibilty and Medical Malpractice After the Legal Regulations Gürcan

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi*

Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi* HAKEMLİ Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi* Arş. Gör. Sibel CAN** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. HAZIRLAYANLAR Av. Murat TEZCAN Av. Tunç ÖZDEMİR Yiğit TİMUR

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. HAZIRLAYANLAR Av. Murat TEZCAN Av. Tunç ÖZDEMİR Yiğit TİMUR DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI HAZIRLAYANLAR Av. Murat TEZCAN Av. Tunç ÖZDEMİR Yiğit TİMUR Yayına Hazırlayanlar Av. Murat TEZCAN Av. Tunç ÖZDEMİR Yiğit TİMUR Yayın Danışmanları Prof. Dr. Salim GÜNGÖR

Detaylı

TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU

TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU Mahmut EkĢioğlu 1, Ali İşeri 2, Mehmet Gökhan Alper Yalçın 2 1 Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 34342 İstanbul mahmut.eksioglu@boun.edu.tr

Detaylı

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir.

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. Kitapçık taleplerinizi info@tusdata.com ve bilgi@ankarahukukburosu.org e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz. Tusdata

Detaylı

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl GÜL 2012 DEMANSIN HUKUKİ

Detaylı

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 13/05/2009 tarihli ikinci toplantısında, Komisyon üyesi İzmir Milletvekili Sn. Canan ARITMAN

Detaylı

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI makaleler Yüksel ERSOY TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI Av. Prof. Dr. Yüksel ERSOY * TIBBÎ HATA Kavram Black s Law Dictionary, 1 genel olarak tıp doktorları, avukatlar ve mali müşavirlerin görevlerini

Detaylı

Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri. El Kitabı

Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri. El Kitabı Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri El Kitabı Üniversiteler İçin Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri El Kitabı Yayına hazırlayanlar Prof. Dr. Tolga Dağlı Prof. Dr. Mehmet Akif

Detaylı

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ Mehmet Bülent DENİZ Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ www aep gov.tr www agoivl.etr Mehmet Bülent Deniz Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1. Kadın Yurttaşın El Kitabı

0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1. Kadın Yurttaşın El Kitabı 0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1 Kadın Yurttaşın El Kitabı 1 0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 2 Heinrich Böll Vakfı ve Hollanda Konsolosluğu nun katkılarıyla. İletişim Yayınları 542

Detaylı

TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :...

TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :... TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :...... ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İSTANBUL, :Şikayetçinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı