KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER"

Transkript

1 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi, Psikolojik Danıma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Kırehir/TÜRKYE Gazenfer PEHLVAN Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürü, Kırehir/TÜRKYE Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Bu aratırmada, Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü (Kırehir RAM) bünyesinde gerçekletirilen zeka testleri sonuçlarının örencilerin cinsiyetleri, anne-baba eitim durumları, anne-baba meslei, anne-babanın akrabalık durumu, yerleim yerleri açısından nitelikleri aratırılmıtır. Aratırma kapsamına yılları arasında Kırehir RAM a müracaat eden 623 örenci alınmıtır. Örencilerin zekâ düzeyleri ve aile bilgileri Özel Eitim Hizmetleri Vaka Kayıt Dosyası ve Örenci Kiisel Dosyaları ndan elde edilmitir. Bu dosyalardaki bilgiler incelendiinde örencilerin zeka düzeylerinin ölçülmesinde Stanfort-Binet ve WISC-R zeka ölçeklerinin uygulandıı görülmütür. Verilerin deerlendirilmesi SPSS paket programı ile yapılmıtır. Tüm deikenlerin isel analizinde yüzdelikler ve frekanslar kullanılmıtır. Aratırmada, anne-babanın eitim düzeyi dütükçe çocukların zekâ düzeylerinde de bir düü olduu, akraba evlilii sonucunda doan bireylerin zihinsel engelli olarak doma ihtimallerinin yüksek olduu, ancak yaanılan yerleim yerinin, çocukların zihinsel engelli olmasına etkisinin anlamlı bir düzeyde faklılık oluturmadıı görülmütür. Anahtar Kelimeler: Rehberlik, rehberlik ve aratırma merkezi, özel eitim, zeka, örenci. THE QUALITIES ACCORDING TO THE ASSORTED VARIABLES OF THE STUDENTS THAT ARE EXAMINED AT PRIVATE TRAINING DEPARTMENT OF KIRSEHIR GUIDANCE AND RESEARCH CENTER ABSTARCT This study is carried out at Private Training Department of Kirsehir Guidance and Research Center and the examined students intelligence test results are researched according to the qualities of the individuals sex, parents training level, parents profession, parents relationship situation and their settlement environ. 623 individuals that applied o Kırsehir Guidance and Research Center between the years of have been included into this study. Students intelligence level and their family information have been gathered from Private Education Service Incident Report File and Personal Student File. When both of these files were examined, it was seen that Stanfort-Binet and WISC-R intelligence scales were used to measure the students intelligence level. The evaluations of data have been made by SPSS packet programme. Percentages and frequencies have been used at statistical analysis of all variables. In this study, it has been seen that as the parents training level decrease, children s intelligence level decrease too, the possibility of being burned mental disabled is very high from the parents whom are relationships, but the settlement environ doesn t effect a meaningful result for the children being mental disables. Key Words: Guidance, guidance research center, private training, intelligence, student.

2 176 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan 1. GR Engelli bireylerin varlıı insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak, eitimleri pek o kadar da eski deildir. Eitimlerinin geç balaması ve çeitli evrelerden geçii normal bireylerin engellilere karı tutumundan kaynaklandıı söylenebilir. Normal bireylerin tutumu da bilim, teknoloji ve uygarlıın geliimi ile deiiklik göstermektedir. Bir dönem engellileri öldürme, ölüme terk etme yoluyla engellilerden kurtulma çareleri aranmıtır. Bu, çounlukla onların geçim ve korunma yönünden normal bireyler için yük olduu ikâyetinden kaynaklanıyordu. Hıristiyanlık, slamiyet gibi büyük dinler, bilimdeki gelimeler normal bireylerin engellilere karı tutumunu deitirmi, onların da insan olduu, insanca yaama haklarının olduu, olması gerektii görüünü yaygınlatırmıtır. Bu görü onlara eitim hizmetlerinin verilmesini getirmitir (Özsoy, Özyürek, Eripek, 1998) Ülkemizde engellilere yönelik özel eitimin balaması, yaygınlaması ve gelimesi engel gruplarına göre deiiklik göstermektedir. Bu gelimelere tarihsel süreç içinde bakacak olursak, Cumhuriyetten önce Osmanlı Devleti dönemindeki Enderun üstün yeteneklilerin eitiminde dünyadaki ilk sistemli eitim örneini oluturmaktadır. (Sumption, 1960; Hildreth, 1966; Kirk, Akt.:Ataman, 1997; Kargın, 2003). Enderun uygulaması dıında özel eitim tarihçesi açısından yine Osmanlı Devleti döneminde 1889 yılında stanbul da Ticaret Mektebi bünyesinde iitme ve görme engelliler sınıfları açılmıtır. Bu sınıflar daha sonra ayrı bir okul olarak iitme ve görme engellilere 1912 yılına kadar 30 yıl süreyle eitim vermitir yılında Kurtulu Savaı döneminde zmir de Özel zmir Saırlar ve Körler Müessesi adıyla bir okulun açıldıı, daha sonra bu okulun Salık Sosyal Yardım Bakanlıı na balı olarak 1950 yılına kadar hizmet verdii bilinmektedir (Akçamate ve Kaner, 1999). Cumhuriyet döneminde özel eitim alanı açısından en çarpıcı ve önemli gelimelerin 1950 li yıllardan balayarak olutuunu görmekteyiz. Bu dönemin en çarpıcı gelimelerinden birisi özel eitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi iinin Salık Sosyal Yardım Bakanlıı ndan Millî Eitim Bakanlıına devredilmesidir. Özel eitim hizmetlerinin bir bakanlıktan dierine devredilmesi, konunun bir salık sorunu olmaktan daha çok bir eitim konusu olarak ele alınmasını göstermesi açısından önemlidir. Böylece özel eitim hizmetleri 1950 yılından balayarak 1980 yılına kadar lköretim Genel Müdürlüü bünyesinde bir ube müdürlüü tarafından

3 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 177 yürütülmütür (Akçamete ve Kaner, 1999; Kargın, 2003). Gazi Eitim Enstitüsü bünyesinde 1952 yılında kurulan Özel Eitim ubesi, bu dönemin özel eitim alanına personel yetitirmede ilk sistemli çabası olarak karımıza çıkmaktadır (Enç, Çalar ve Özsoy, 1987) yılında kapatılan Özel Eitim ubesi nin yerine aynı yıl yine Gazi Eitim Enstitüsü bünyesi nde Ölçme Deerlendirme Labaratuar ı ile daha sonra Test ve Aratırma Bürosu açılmıtır (Akçamete ve Kaner, 1999; Kargın, 2003) yılına ilikin mevcut kayıtlarda dikkati çeken bir dier gelime ise, u anda tüm illerimizde bulunan ve özel eitim hizmetlerinin bütünlük içinde yürütülmesinde önemli görevleri üstlenen Rehberlik ve Aratırma Merkezleri nin temelini oluturan Psikolojik Servis Merkezi nin kurulmu olmasıdır (Özsoy, 1990; Yeilyaprak, 2002) yılında yaanan bir baka gelime ise, Ankara da Yeni Turan ve Hıdırlıktepe ilkokullarında zihin engelliler için açılan özel sınıfların, daha sonraki yıllarda alt özel sınıf uygulamasına dönümesi ve bu durumun günümüze kadar gelen uygulamanın ilk örneklerini oluturmasıdır (Özsoy, 1990) lı yılların en önemli özellii, özel eitime gereksinimi olan bireylerin haklarının 1961 Anayasası nda devlet tarafından garanti altına alınmı olmasıdır. Bu dönemde 1961 yılında yayınlanan 222 sayılı lköretim ve Eitim Kanunu nun 12. maddesindeki mecburi ilköretim çaında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eitim ve öretim görmeleri salanır hükmü ile zorunlu ilkörenim çaında bulunan engelli çocukların eitimleri yasa önünde tanınmıtır (Kargın, 2003). Gazi Eitim Enstitüsünden sonra, Türkiye de özel eitimin üniversite düzeyinde ele alınıının ikinci önemli balangıcı 1965 yılında Ankara Üniversitesi Eitim Fakültesi bünyesinde kurulan Özel Eitim Bölümü olarak görülmektedir yılından 1982 yılına kadar özel eitim personeli yetitirme açısından tek kaynak durumunda olan Özel Eitim Bölümü 1982 yılında YÖK Yönetim Kurulu kararı ile Eitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü ile birletirilmitir (Akçamete ve Kaner, 1999; Kargın, 2003) li yıllar özel eitim alanında önemli gelimelerin ortaya çıktıı yıllardır. lk olarak 1950 ile 1980 yılları arasında lköretim Genel Müdürlüü bünyesinde ayrı bir ube müdürlüü tarafından yürütülen özel eitim hizmetleri, 1980 yılında genel müdürlük bünyesine alınmıtır yılında genel müdürlük Özel Eitim ve Rehberlik Dairesi Bakanlıı na dönütürülmü ise de 1992

4 178 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan tarihinde kabul edilen 3797 sayılı yasa ile tekrar Özel Eitim Rehberlik ve Danıma Hizmetleri Genel Müdürlüü kurulmutur. Bu yapılanma ile özel eitim hizmetlerinin, Bakanlık örgütünde genel müdürlük ile, tara örgütü olarak da illerde Millî Eitim içinde bir müdür yardımcısı ve ona balı Rehberlik ve Aratırma Merkezleri ile yönetimi salanmıtır (ahin, 1996, Akçamete ve Kaner, 1999; Kargın, 2003). Görüldüü gibi yaklaık 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde özel eitim alanında pek çok gelime ve deime ortaya çıkmı bulunmaktadır. 80 yıllık çabanın olumlu etkilerini, hem bu alana ilikin yapılan yasal düzenlemeler boyutunda, hem alanda çalıan personelin nicelik ve nitelik açısından artıında, hem de uygulama düzeyinde elde edilen olumlu gelimeler sonucunda görmekteyiz. Milli Eitim Bakanlıının özel eitime ilikin ilemler Milli Eitim Müdürlüklerince yürütülmektedir. lçelerin çounda Milli Eitim Müdürlüklerine balı olarak Rehberlik ve Aratırma Merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezler; bulundukları il ve çevrelerinde, özel eitime gereksinimi olan çocukların tanılanması ve yönlendirilmesi, hizmetiçi eitimle öretmen yetitirme, program hazırlama, rehberlik ve psikolojik danıma hizmetleri, eitim seminerleri, aratırma ve yayın gibi görevler yapmaktadır (Özgüven, 1999). Rehberlik ve Aratırma Merkezleri, Özel Eitim Hizmetleri ve Okul Rehberlik ve Psikolojik Danıma Hizmetleri bölümleri olmak üzere iki bölüm halinde örgütlenmitir. Rehberlik ve Aratırma Merkezleri bünyesinde bulunan Özel Eitim Hizmetleri Bölümünün çalımaları deerlendirildiinde, çeitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eitim yeterlilikleri açısından anlamlı farklılık gösteren bireylere; - Görme, iitme, zihinsel ve ortopedik engelli örencilerin özel eitim okullarına yönlendirilmesi, - Uygulanan zekâ testleri sonucunda, örenme yetersizlii olduu tespit edilen örencilerin durumlarına uygun okullara yönlendirme, yerletirme ve izleme çalımaları, - Özel eitime ihtiyacı olan bireylerin ailelerine aile rehberlii, - Özel eitimle ilgili doküman hazırlanması gibi hizmetler sunduu görülmektedir. Bu hizmet kapsamında özel eitim hizmetleri bölümü, okullarımızdan gönderilen, aile tarafından getirilen ya da doktor tarafından gönderilen herhangi bir nedenden dolayı örenme güçlüü yaayan örencilerin tespiti ve sonucunda gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi için zeka testi uygulamaktadır. Bu yapılan tanılamanın daha salıklı olabilmesi için

5 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 179 bireyin geçmii, ailesi, tutum ve davranıları.. vs. konularında aileden ve öretmeninden bilgi alınmakta ve bunlar örenci dosyalarında tutulmaktadır. 2. PROBLEM yılları arasında Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü Özel Eitim Bölümünde incelenen örencilerin zeka testleri sonuçlarının cinsiyetleri, anne-baba eitim durumları, anne-baba meslei, annebabanın akrabalık durumu, yerleim yerleri açısından nitelikleri nasıldır? 3. YÖNTEM 3.1. EVREN VE ÖRNEKLEM Bu aratırmanın evrenini Kırehir ilinde yılları arasında Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü Özel Eitim Bölümü ne müracaat eden 623 örenci oluturmu ve aratırma tüm evren üzerinden gerçekletirilmitir VERLERN TOPLANMASI VE ANALZ Örencilerin zekâ düzeyleri ve aile bilgileri Özel Eitim Hizmetleri Vaka Kayıt Dosyası ve Örenci Kiisel Dosyaları ndan elde edilmitir. Bu dosyalardaki bilgiler incelendiinde örencilerin zeka düzeylerinin ölçülmesinde Stanfort-Binet ve WISC-R zeka ölçeklerinin uygulandıı görülmütür. Zekanın ölçülmesinde bireylerin; örenme gücü, fikirleri organize edebilme davranıı, adepte etme, problemleri anlama ve soyut sembolleri kullanabilme, problem çözme, sahip olunan bilgi seviyesi, akıl yürütme, anlama, karar verme üzerinde younlamaktadır (Özgüven, 1994) Zeka testleri genellikle grup ve bireysel olmak üzere iki grup altında toplanmaktadır. Grup testleri aynı anda birden fazla kiiye uygulanmaktadır. Bireysel zeka testleri ise bireylere tek tek uygulanmaktadır. Bireysel zeka testleri, okul öncesi çocuklar veya 6-8 ya arasındaki örenciler gibi belirli bir ya grubu için gelitirilen bireysel testler olduu gibi, erken çocukluk döneminden yetikinlik seviyesine kadar bütün ya grupları için uygun olanları da vardır. Her bir alt test aynı beceri veya yetenei ölçen maddeleri kapsar ve bu test maddeleri güçlük derecelerine göre dizilir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan bireysel zeka testleri Stanford- Binet ve WISC-R dır. Bu testlerin, dier testlere göre geçerlik ve güvenirlikleri daha yüksektir. Her iki testte de sözel ve edim (performans) soru maddeleri yer almaktadır. Ancak WISC-R da, performansa ilikin soru maddeleri daha fazladır. Testlerde sorulara verilen cevapların doruluuna göre zeka yaı hesaplanmaktadır. Daha sonra formül uygulanarak, zeka bölümü bulunmaktadır.

6 180 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan Aratırmada, verilerin deerlendirilmesi SPSS paket programı ile yapılmıtır. Tüm deikenlerin isel analizinde yüzdelikler ve frekanslar kullanılmıtır. 4. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, toplanan verilerin isel analizleri sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde verilmi ve yorumlanmıtır. Tablo 1: Örencilerin Cinsiyetlerine Göre Daılımı Cinsiyet f % Erkek ,6 Kız ,4 Tablo 1 de görüldüü gibi, yılları arasında Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü Özel Eitim Bölümüne toplam olarak 623 örenci bireysel inceleme için bavurmutur. Bunların 384 ü (%61.6) erkek, 239 u (%38.4) ise kızlar olumaktadır. Tablo 2: Örencilerin Test Sonuçlarına Göre Daılımı Test Sonucu f % Test alamamı 66 10,6 Klinik 17 2,7 Aır örenme yetersizlii ,4 Orta örenme yetersizlii ,3 Hafif örenme yetersizlii 37 5,9 Normal Zeka 80 12,8 Normal Üstü Zeka 26 4,2 Tablo 2 ye göre, son be yılda bireysel incelenmeye gelen bireylere uygulanan testler sonunda çıkan sonuçları incelediimizde; birinci sırada orta düzeyde zihinsel örenme yetersizliine sahip bireylerin 245 (%39.3), ikinci sırada aır düzeyde zihinsel örenme yetersizliine sahip bireylerin olduu 152 (%24.4), üçüncü sırada normal zeka seviyesine sahip bireylerin 80 (%12.8), daha sonra ise hafif düzeyde zihinsel örenme yetersizlii olan bireylerin 37 (%5.9) ve çocuk psikiyatrisine yönlendirilen bireylerin 17 (%2.7) olduu görülmektedir. ncelenmeye gelen bireylerin 26 sının (%4.2) normal üstü zekaya sahip oldukları tespit edilmitir. Ayrıca 66 (%10.6) birey test alamamıtır.

7 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 181 Tablo 3: Örencilerin Ya Grubuna Göre Daılımları Yaı Grubu f % 0-5 ya 59 9, ya ,2 12- yukarısı Tablo 3 de görüldüü üzere, Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümü nde bireysel incelemeye alınan örencilerin yalarına baktıımızda; 431 (%69,2) sinin 6-11 ya grubunda olduu, 133 (%21.3) ünün 12 ya yukarısı olduu, 59 (%9.5) inin ise 0-5 ya grubunda olduu görülmektedir. Bireysel incelemeye alınan örencilerin büyük bir kısmının ilköretimin 1. kademesinde olmasının nedenine bakıldıında; çocukların okula baladıktan sonra öretmenler tarafından daha iyi gözlenerek, sorun durumlarının daha iyi tespit edilme olasılıının artması olabilir. Tablo 4: Örencilerin Babalarının Eitim Durumlarına Göre Daılımı Babanın Eitim f % Durumu Okur-Yazar Deil 25 4,0 Ilkokul ,2 Ortaokul 85 13,6 Lise ,6 Yüksekokul- 49 7,9 Üniversite Cevapsız 60 9,6 Tablo 4 de görüldüü gibi, bireysel incelenmeye gelen bireylerin 288 inin (% 46,2) babalarının eitim düzeylerinin ilkokul mezunu olduu görülmektedir. Ortaokul mezunlarının sayısının 85 (%13,6), lise mezunlarının sayısının 116 (18,6), yüksekokul veya üniversite mezunlarının sayısının ise 49 (%7,9) olduunu görüyoruz. Ayrıca 25 (%4,0) bireyin babası ise okuryazar deildir. Tablo 5: Örencilerin Annelerinin Eitim Durumlarına Göre Daılımı Annenin Eitim Durumu f % Okur-Yazar Deil 74 11,9 Ilkokul ,2 Ortaokul 48 7,7 Lise 60 9,6 Yüksekokul-Üniversite 23 3,7 Cevapsız 49 7,9 Tablo 5 te annelerin eitim düzeyine bakıldıında; yine çounluun ilkokul mezunu olduu 369 (%59,2), onları lise mezunlarının izledii 60 (%9,6), daha sonra ise ortaokul mezunlarının 48 (%7,7) geldii, en son kısımda ise yüksekokul veya üniversite mezunlarının 23 (%3,7) yer

8 182 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan aldıı görülmektedir. Ayrıca, 74 (%11,9) annenin okur-yazar olmadıı görülmektedir. Baba ve annelerin eitim düzeylerini genel olarak deerlendirdiimizde büyük bir kısmının ilkokul mezunu veya okuryazarlıının olmadıı, bu verilere göre örencilerin anne-babalarının eitim düzeylerinin düük olduunu söyleyebiliriz. ncelemeye alınan bazı çocukların ebeveynlerinin herhangi birisinin vefatından ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ndan incelenmeye gelen çocukların aileleri hakkında net bilgi elde edilememesinden dolayı 60 baba ve 49 annenin eitim düzeyleri hakkında deerlendirme yapılamamı ve tablolarda cevapsız olarak gösterilmitir. Tablo 6: Örencilerin Babalarının Mesleklerine Göre Daılımı Babanın Meslei f % Serbest ,1 Çiftçi 79 12,7 Memur ,3 Içi ,4 siz 54 8,7 Emekli 14 2,2 Cevapsız 60 9,6 Tablo 6 da görüldüü gibi, Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümünde incelemeye alınan çocukların babalarının 152 si (%24,4) içi, 150 si (%24,1) serbest (oför, esnaf, serbest çalıan...), 114 ü (%18,3) memur, 79 u (%12,7) çiftçi, 54 ü (%8,7) isiz ve 14 ünün (%2,2) emekli olduu görülmektedir. Ayrıca 60 (%9,6) babanın meslek grubuna ilikin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tablo 7: Örencilerin Annelerinin Mesleklerine Göre Daılımı Annenin Meslei f % Ev hanımı ,6 Temizlikçi-Bakıcı 16 2,6 Memur 28 4,5 Emekli 3 0,5 Cevapsız 49 7,8 Tablo 7 de görüldüü gibi, Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümünde incelemeye alınan çocukların annelerin 527 si (%84,6) ev hanımı, 28 i (%4,5) memur, 16 si (%2,6) temizlikçibakıcı, 3 ünün (%0,5) emekli olduu görülmektedir. Ayrıca 49 (%7,8) annenin meslek grubuna ilikin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Örencilerin anne-babalarının meslek gruplarını genel olarak deerlendirdiimizde çounluunun ekonomik geliri düük meslek gruplarında çalıtıı görülmektedir. Bu nedenle bireysel incelenmeye gelen çocukların ailelerinin

9 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 183 büyük bir kısmının ekonomik gelirlerinin az ya da yetersiz olduu söylenelebilir. Tablo 8: Örencilerin Oturdukları Yerleim Yerine Göre Daılımları Yerleim Yeri f % Merkez ,5 lçe 98 15,7 Kasaba 45 7,2 Köy 91 14,6 Cevapsız 12 1,9 Tablo 8 e göre, Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümünde bireysel incelemeye alınan çocukların yerleim yerlerine göre daılımlarına bakıldıında; 377 sinin (%60.5) merkez ilçede, 98 inin (%15,7) ilçe merkezinde, 91 inin (%14,6) köyde, 45 inin (%7,2) kasabada yaadıı ve bavuruların çounluunun merkez ilçeden yapıldıı görülmektedir. Bunun nedeni, nüfus younluunun merkezde olması, Rehberlik ve Aratırma Merkezinin merkez ilçede bulunması, l Merkezinde RAM ın tanınması ve ulaımın kolay olmasına balanabilir. Tablo 9: Örencilerin Anne-Babalarının Akrabalık Durumlarına Göre Daılımları Evlilikte Akrabalık f % Durumu Evet ,0 Hayır ,3 Bilinmeyen 42 6,7 Tablo 9 a göre, Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümünde incelemeye alınan çocukların annebabalarının akrabalık açısından evlilikleri deerlendirildii zaman 444 ünün (%71,3) akraba olmadıı, 137 sinin (%22,0) annebabasının akraba evlilii yaptıı görülmektedir. Bu verilere göre bavuruda bulunan ailelerin yaklaık bete birinden fazlasının akraba evlilii yaptıı anlaılmaktadır. 42 anne-baba hakkında ise bilgi bulunmamaktadır. Tablo 10: Yetersizlik Düzeyine Göre Anne- Babanın Akrabalık Durumu Akrabalık N X t p Durumu Evet 137 2,56 Hayır ,93 Tablo 10 da görüldüü gibi, akrabalık durumuna göre zihinsel örenme kapasitelerini deerlendirdiimizde aralarında anlamlı bir faklılıın bulunduu görülmektedir. Yani, akrabalık durumu

10 184 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan olan ailelerin çocuklarında zihinsel yetersizlik durumuna sebep olan etkenlerin yetersizlik görülme olasılıı daha yüksektir. baında geldiini söyleyebiliriz. Bu nedenle akraba evliliklerinin zihinsel Tablo 11: Bireysel ncelemeye Alınan Örencilerin Ya Gruplarının Zeka Testi Sonuçlarına Göre Daılımı Yaı Test Sonuçları 0-5 ya 6-11 ya 12 ve üzeri Toplam Test Alamamı Klinik Aır Düzeyde Örenme Yetersizlii Orta Düzeyde Örenme Yetersizlii Hafif Düzeyde Örenme Yetersizlii Normal Düz. Zeka Normal Üstü Toplam Birey Sayısı Grup çi % Deeri 28,1 56,3 15,6 100 Toplam % Deeri 2,9 5,8 1,6 10,3 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 17,6 64,7 17,6% 100 Toplam % Deeri,5 1,8,5 2,7 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 7,9 69,7 22,4 100 Toplam % Deeri 1,9 17,1 5,5 24,6 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 3,7 78,7 17,6 100 Toplam % Deeri 1,5 31,0 6,9 39,4 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 11,1 72,2 16,7 100 Toplam % Deeri 0,6 4,2 1,0 5,8 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 12,5 57,5 30,0 100 Toplam % Deeri 1,6 7,4 3,9 12,9 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 11,5 53,8 34,6 100 Toplam % Deeri,5 2,3 1,5 4,2 Toplam Birey Say Toplam Grup çi % De. 9,5 69,6 20,8 100 Toplam % Deeri 9,5 69,6 20,8 100 Tablo 11 e göre elde edilen verileri deerlendirdiimizde incelenmeye gelen çocukların zihinsel örenme kapasiteleri, eitsel tanılama ya dönemlerine göre binde bir düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir. ncelemeye gelen çocukların büyük bir kısmının 6-11 ya grubunda olduu görülmektedir. Bunu ise, 0-5 ya grubu ve 12 ve üzeri ya grubu izlemektedir. Bunun nedeninin de, özellikle çocukların 6-11 ya döneminde ilköretime balayarak örenme yaantısıyla karı

11 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 185 karıya kalmaları ve öretmenler tarafından bu duruma daha objektif bakılması olduu söylenebilir. 0-5 ya grubundaki örencilerin zeka durumlarına göre daılımlarına baktıımızda eit bir daılımda olduunu görmekteyiz ya grubundaki örencilerin zeka durumlarına göre daılımını incelediimizde, büyük bir kısmının aır düzeyde ve orta düzeyde örenme yetersizlii kısmında toplandıı anlaılmaktadır. 12 ya ve yukarısına baktıımızda örencilerin aır düzeyde, orta düzeyde örenme yetersizlii ile normal düzeyde zekâ gruplarına daıldıını görmekteyiz. Tablo 12: Bireysel ncelemeye Alınan Örencilerin Baba Eitim Durumlarının Zeka Testi Sonuçlarına Göre Daılımı Babanın Eitim Durumu Test Sonuçları Okur-Yazar Yüksekokul- Deil lkokul Ortaokul Lise Üniversite Toplam Birey Sayısı Test Alamamı Grup çi % Deeri 3,3 55,7 21,3 11,5 8,2 100 Toplam % Deeri 0,4 6,0 2,3 1,2 0,9 10,8 Birey Sayısı Klinik Grup çi % Deeri 0,0 42,9 14,3 28,6 14,3 100 Toplam % Deeri 0,0 1,1 0,4 0,7 0,4 2,5 Aır Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 5,2 55,2 8,2 25,4 6,0 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 1,2 13,1 2,0 6,0 1,4 23,8 Orta Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 6,7 62,1 18,3 10,3 2,7 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 2,7 24,7 7,3 4,1 1,1 39,8 Hafif Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 0,0 36,4 24,2 21,2 18,2 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 0,0 2,1 1,4 1,2 1,1 5,9 Birey Sayısı Normal Düz. Grup çi % Deeri 1,4 29,2 12,5 40,3 16,7 100 Zeka Toplam % Deeri 0,2 3,7 1,6 5,2 2,1 12,8 Normal Üstü Toplam Birey Sayısı Grup çi % Deeri 0,0 8,0 4,0 48,0 40,0 100 Toplam % Deeri 0,0 0,4 0,2 2,1 1,8 4,4 Toplam Birey Sayısı Toplam Grup çi % 4,4 51,2 15,1 20,6 8,7 100 De. Toplam % Deeri 4,4 51,2 15,1 20,6 8,7 100 Tablo 12 e göre elde edilen verileri deerlendirdiimizde, çocukların zihinsel örenme kapasitelerinin babanın eitim düzeyine göre binde bir düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir.

12 186 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan Tabloyu genel olarak deerlendirdiimizde; zihinsel örenme yetersizlii olan bireylerin babalarının çounluunun eitim seviyesinin düük olduunu görülmektedir. Oysa normal ve üstün düzeyde zihinsel kapasiteye sahip bireylerin babalarının mezun oldukları okullara baktıımızda eitim seviyelerinin daha yüksek olduunu söylenebilir. Bu duruma göre, baba eitim seviyesinin çocukların zihinsel yeterliliklerinde önemli bir etken olduu düünülebilir. Tablo 13: Bireysel ncelemeye Alınan Örencilerin Yaadıkları Yerleim Merkezlerinin Zeka Testi Sonuçlarına Göre Daılımı Yerleim Yeri Test Sonuçları Merkez Ilçe Kasaba Köy Toplam Birey Sayısı Test Alamamı Grup çi % Deeri 68,3 14,3 4,8 12,7 100 Toplam % Deeri 7,0 1,5 0,5 1,3 10,3 Birey Sayısı Klinik Grup çi % Deeri 62,5 31,3 6,3 0,0 100 Toplam % Deeri 1,6 0,8 0,2 0,0 2,6 Aır Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 63,1 15,4 6,7 14,8 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 15,4 3,8 1,6 3,6 24,4 Orta Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 54,5 15,7 10,3 19,4 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 21,6 6,2 4,1 7,7 39,6 Hafif Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 58,3 19,4 8,3 13,9 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 3,4 1,1 0,5 0,8 5,9 Birey Sayısı Normal Düz. Grup çi % Deeri 71,3 15,0 3,8 10,0 100 Zeka Toplam % Deeri 9,3 2,0 0,5 1,3 13,1 Normal Üstü Toplam Birey Sayısı Grup çi % Deeri 80,0 16,0 0,0 4,0 100 Toplam % Deeri 3,3 0,7 0,0 0,2 4,1 Toplam Birey Sayısı Toplam Grup çi % 61,7 16,0 7,4 14,9 100 De. Toplam % Deeri 61,7 16,0 7,4 14,9 100

13 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 187 Tablo 13 e göre, yetersizlik düzeyini yaanılan yerleim yerine göre deerlendirdiimizde, anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu verilere dayanarak yaanılan yerleim yerinin büyüklüünün, zihinsel yetersizliin ortaya çıkmasında önemli bir etken olmadıı söylenebilir. Yetersizlik düzeyinin, yaanılan yerleim yerine göre anlamlı bir farklılık oluturmamasına ramen il merkezinden gelen örenci sayısının fazla olduu görülmektedir. Bunun nedenini ise Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü nün merkez ilçede olması ve buradaki bireylerin kurumun hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını salamı olmasıdır. Ayrıca merkez ilçede kurumun yeterince tanınması ve ulaımın daha kolay olması da bir dier etkendir. 5. SONUÇLAR VE ÖNERLER 5.1. SONUÇLAR Bu aratırmada, yılları arasında Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü bünyesinde gerçekletirilen zeka testleri sonuçlarının bireylerin cinsiyetleri, anne-baba eitim durumları, anne-baba meslei, annebabanın akrabalık durumu, yerleim yerleri açısından iliki düzeyleri incelenmitir. Aratırmanın elde edilen bulguları genel olarak deerlendirildiinde; Özellikle bireylerin zekâ geliimlerinde (ve dier geliim özelliklerinde de) ailenin önemli bir yeri olduu, özellikle anne-babanın eitim düzeyi dütükçe çocukların zekâ düzeylerinde de bir düü olduu görülmütür. Akraba evlilii sonucunda doan bireylerin zihinsel engelli olarak doma ihtimallerinin yüksek olduu görülmütür. lköretim kademesinde okuyan örencilerin tanılanmasında, öretmenlerin kız örencileri erkek örencilere göre daha kolay tespit ettii görülmütür ÖNERLER o Zihinsel yetersizlii bulunan çocukların ailelerinin, özellikle de annelerin eitim seviyelerinin düük olmasının annenin hamilelik sürecinde ve sonrasında çocuun geliimini olumsuz etkilediinden, hamilelikten itibaren aileler çocuk geliimi, eitimi konusunda bilgilendirilebilir ve ailelere yönelik eitim seminerleri ve programları düzenlenebilir. o Akraba evliliinin sonucunda doacak bireyleri bekleyen sorunlar hakkında aileler bilgilendirilerek, gerekli tedbirler alınabilir. o Ailelerin 0-6 ya geliiminin önemi hakkında bilgilendirilmelidir. Çünkü zihinsel yetersizlii olan çocukların bu ya döneminde geçirdii havale, ateli hastalık, kaza, travma gibi durumların çocukların zihinsel yeterlilikleri (yetersizlikleri) üzerinde önemlidir.

14 188 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan o lköretim kademesindeki örencilerin tanılanması sürecinde daha salıklı veri edilebilmesi için öretmenlere dikkat eksiklii ve hiperaktivite, özgül örenme güçlüü, cinsiyetler arasındaki farklılık gibi konularda gerekli bilgilendirme çalımaları yapılmalı ve öretmenlerin bu konularda daha dikkatli olmaları salanmalıdır. o Her düzeydeki eitim öretim çalımalarından tüm engelli bebeklerin/çocukların yararlanması için hizmetlerin yaygınlatırılması gerekmektedir. Hangi yata olursa olsun tüm engelli bireyler potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için parasız uygun eitimden yararlanmalıdırlar. Her yataki parasız eitim hakkı ailelerinin balı bulunduu sosyal güvence gözetilmeksizin tüm çocuklara verilmelidir. o Ülkemizde engelli bireylerin yaama, eitim, çalıma gibi hakları yasalarca belirlenmitir. Ancak bu hakların hayata geçirilmesinde güçlükler bulunmaktadır. leriye yönelik yapılacak çalımalarda bu güçlüklerin ortadan kaldırılmasına çalıılmalıdır. o Engelli bireylere yönelik sürdürülen hizmetlerin süreklilik içinde gerçekletirilmesi gelime için gereklidir. Bu süreklilii salamak için hizmet verenler arasında ibirlii ve egüdümün olması da önemlidir. o Tüm gelimi ülkelerde olduu gibi nsan Hakları Evrensel Bildirgesi nde belirlenen haklar gerçek yaama geçirilmeye çalıılmıtır. Buna göre nsan Hakları Evrensel Bildirgesi nin 26. maddesinde Herkesin eitim hakkı vardır ifadesiyle tüm bireylerin kendi kiilii gelitirme yönünde eitim almaları gerektii vurgulanmıtır. Böylece özel eitime gereksinimi olan bireylerin, normal geliim özellii gösteren bireylerle eit eitim ve yaam fırsatlarından yararlanmaları için yasal, idari ve eitsel düzenlemeler oluturulmaya çalıılmalıdır. 6. KAYNAKLAR Akçamete, G ve Kaner, S. (1999). II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyet ve Çocuk. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Aratırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:2, Ataman, A. (1993). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eitime Giri. Ankara: Gündüz Eitimcilik ve Yayıncılık. Ataman, A. Türkiye de Özel Eitimde Yeni Yaklaımlar. Milli Eitim Dergisi, 136, 22-23, Ankara. Ataman, A. (2003). Özel Eitime Giri. Ankara: Gündüz Eitimcilik ve Yayıncılık. Enç, M., Çalar, D. ve Özsoy, Y. (1987). Özel Eitime Giri. Ankara:

15 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 189 Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Kargın, T. (2003). Cumhuriyetin 80. Yılında Özel Eitim, Milli Eitim Dergisi. 160, Ankara. M.E.B. Milli Eitim Bakanlıı (2000). Özel Eitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eitim Hizmetleri Yönetmelii. Ankara: Milli Eitim Basımevi. M.E.B. (2001) Rehberlik ve Psikolojik Danıma Hizmetleri Yönetmelii. Tebliler Dergisi. Sayı: 24376, Özgüven,. (1999). Çada Eitimde Rehberlik ve Psikolojik Danıma. Ankara: PDREM Yayınları. ahin, C. (1996). Mesleki Rehberlik (Ders Notu). Kırehir: KREF Yayınları ura Raporu, (1999). I. Özürlüler urası: Çada Toplum Çada Yaam ve Özürlüler. Ankara: T.C. Babakanlık Özürlüler daresi Bakanlıı Yayınları. Yeilyaprak, B. (2002). Eitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayınları. M.E.B. Özel Eitim Rehberlik ve Danıma Hizmetleri Genel Müdürlüü Dergisi (Cumhuriyetin 75. yıl anısına). Ankara: MEB Yayınları. Özsoy, Y. (1971). Özel Eitime Giri. Eitim Fakültesi Ders Notları, Ankara. Özsoy, Y. (1990). Türkiye de Özel Eitim, Eitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Özsoy, Y., Özyürek, M., Eripek, S. (1998). Özel Eitime Muhtaç Çocuklar Özel Eitime Giri. Ankara: Karatepe Yayınları. Özgüven,. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları.

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

- 774 - Anahtar Kelimeler: Tatmini, Lisansüstü Tez, Tema. Abstract

- 774 - Anahtar Kelimeler: Tatmini, Lisansüstü Tez, Tema. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE TATMN KONUSUNDA YAPILAN LSANSÜSTÜ

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı