KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER"

Transkript

1 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi, Psikolojik Danıma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Kırehir/TÜRKYE Gazenfer PEHLVAN Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürü, Kırehir/TÜRKYE Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Bu aratırmada, Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü (Kırehir RAM) bünyesinde gerçekletirilen zeka testleri sonuçlarının örencilerin cinsiyetleri, anne-baba eitim durumları, anne-baba meslei, anne-babanın akrabalık durumu, yerleim yerleri açısından nitelikleri aratırılmıtır. Aratırma kapsamına yılları arasında Kırehir RAM a müracaat eden 623 örenci alınmıtır. Örencilerin zekâ düzeyleri ve aile bilgileri Özel Eitim Hizmetleri Vaka Kayıt Dosyası ve Örenci Kiisel Dosyaları ndan elde edilmitir. Bu dosyalardaki bilgiler incelendiinde örencilerin zeka düzeylerinin ölçülmesinde Stanfort-Binet ve WISC-R zeka ölçeklerinin uygulandıı görülmütür. Verilerin deerlendirilmesi SPSS paket programı ile yapılmıtır. Tüm deikenlerin isel analizinde yüzdelikler ve frekanslar kullanılmıtır. Aratırmada, anne-babanın eitim düzeyi dütükçe çocukların zekâ düzeylerinde de bir düü olduu, akraba evlilii sonucunda doan bireylerin zihinsel engelli olarak doma ihtimallerinin yüksek olduu, ancak yaanılan yerleim yerinin, çocukların zihinsel engelli olmasına etkisinin anlamlı bir düzeyde faklılık oluturmadıı görülmütür. Anahtar Kelimeler: Rehberlik, rehberlik ve aratırma merkezi, özel eitim, zeka, örenci. THE QUALITIES ACCORDING TO THE ASSORTED VARIABLES OF THE STUDENTS THAT ARE EXAMINED AT PRIVATE TRAINING DEPARTMENT OF KIRSEHIR GUIDANCE AND RESEARCH CENTER ABSTARCT This study is carried out at Private Training Department of Kirsehir Guidance and Research Center and the examined students intelligence test results are researched according to the qualities of the individuals sex, parents training level, parents profession, parents relationship situation and their settlement environ. 623 individuals that applied o Kırsehir Guidance and Research Center between the years of have been included into this study. Students intelligence level and their family information have been gathered from Private Education Service Incident Report File and Personal Student File. When both of these files were examined, it was seen that Stanfort-Binet and WISC-R intelligence scales were used to measure the students intelligence level. The evaluations of data have been made by SPSS packet programme. Percentages and frequencies have been used at statistical analysis of all variables. In this study, it has been seen that as the parents training level decrease, children s intelligence level decrease too, the possibility of being burned mental disabled is very high from the parents whom are relationships, but the settlement environ doesn t effect a meaningful result for the children being mental disables. Key Words: Guidance, guidance research center, private training, intelligence, student.

2 176 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan 1. GR Engelli bireylerin varlıı insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak, eitimleri pek o kadar da eski deildir. Eitimlerinin geç balaması ve çeitli evrelerden geçii normal bireylerin engellilere karı tutumundan kaynaklandıı söylenebilir. Normal bireylerin tutumu da bilim, teknoloji ve uygarlıın geliimi ile deiiklik göstermektedir. Bir dönem engellileri öldürme, ölüme terk etme yoluyla engellilerden kurtulma çareleri aranmıtır. Bu, çounlukla onların geçim ve korunma yönünden normal bireyler için yük olduu ikâyetinden kaynaklanıyordu. Hıristiyanlık, slamiyet gibi büyük dinler, bilimdeki gelimeler normal bireylerin engellilere karı tutumunu deitirmi, onların da insan olduu, insanca yaama haklarının olduu, olması gerektii görüünü yaygınlatırmıtır. Bu görü onlara eitim hizmetlerinin verilmesini getirmitir (Özsoy, Özyürek, Eripek, 1998) Ülkemizde engellilere yönelik özel eitimin balaması, yaygınlaması ve gelimesi engel gruplarına göre deiiklik göstermektedir. Bu gelimelere tarihsel süreç içinde bakacak olursak, Cumhuriyetten önce Osmanlı Devleti dönemindeki Enderun üstün yeteneklilerin eitiminde dünyadaki ilk sistemli eitim örneini oluturmaktadır. (Sumption, 1960; Hildreth, 1966; Kirk, Akt.:Ataman, 1997; Kargın, 2003). Enderun uygulaması dıında özel eitim tarihçesi açısından yine Osmanlı Devleti döneminde 1889 yılında stanbul da Ticaret Mektebi bünyesinde iitme ve görme engelliler sınıfları açılmıtır. Bu sınıflar daha sonra ayrı bir okul olarak iitme ve görme engellilere 1912 yılına kadar 30 yıl süreyle eitim vermitir yılında Kurtulu Savaı döneminde zmir de Özel zmir Saırlar ve Körler Müessesi adıyla bir okulun açıldıı, daha sonra bu okulun Salık Sosyal Yardım Bakanlıı na balı olarak 1950 yılına kadar hizmet verdii bilinmektedir (Akçamate ve Kaner, 1999). Cumhuriyet döneminde özel eitim alanı açısından en çarpıcı ve önemli gelimelerin 1950 li yıllardan balayarak olutuunu görmekteyiz. Bu dönemin en çarpıcı gelimelerinden birisi özel eitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi iinin Salık Sosyal Yardım Bakanlıı ndan Millî Eitim Bakanlıına devredilmesidir. Özel eitim hizmetlerinin bir bakanlıktan dierine devredilmesi, konunun bir salık sorunu olmaktan daha çok bir eitim konusu olarak ele alınmasını göstermesi açısından önemlidir. Böylece özel eitim hizmetleri 1950 yılından balayarak 1980 yılına kadar lköretim Genel Müdürlüü bünyesinde bir ube müdürlüü tarafından

3 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 177 yürütülmütür (Akçamete ve Kaner, 1999; Kargın, 2003). Gazi Eitim Enstitüsü bünyesinde 1952 yılında kurulan Özel Eitim ubesi, bu dönemin özel eitim alanına personel yetitirmede ilk sistemli çabası olarak karımıza çıkmaktadır (Enç, Çalar ve Özsoy, 1987) yılında kapatılan Özel Eitim ubesi nin yerine aynı yıl yine Gazi Eitim Enstitüsü bünyesi nde Ölçme Deerlendirme Labaratuar ı ile daha sonra Test ve Aratırma Bürosu açılmıtır (Akçamete ve Kaner, 1999; Kargın, 2003) yılına ilikin mevcut kayıtlarda dikkati çeken bir dier gelime ise, u anda tüm illerimizde bulunan ve özel eitim hizmetlerinin bütünlük içinde yürütülmesinde önemli görevleri üstlenen Rehberlik ve Aratırma Merkezleri nin temelini oluturan Psikolojik Servis Merkezi nin kurulmu olmasıdır (Özsoy, 1990; Yeilyaprak, 2002) yılında yaanan bir baka gelime ise, Ankara da Yeni Turan ve Hıdırlıktepe ilkokullarında zihin engelliler için açılan özel sınıfların, daha sonraki yıllarda alt özel sınıf uygulamasına dönümesi ve bu durumun günümüze kadar gelen uygulamanın ilk örneklerini oluturmasıdır (Özsoy, 1990) lı yılların en önemli özellii, özel eitime gereksinimi olan bireylerin haklarının 1961 Anayasası nda devlet tarafından garanti altına alınmı olmasıdır. Bu dönemde 1961 yılında yayınlanan 222 sayılı lköretim ve Eitim Kanunu nun 12. maddesindeki mecburi ilköretim çaında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eitim ve öretim görmeleri salanır hükmü ile zorunlu ilkörenim çaında bulunan engelli çocukların eitimleri yasa önünde tanınmıtır (Kargın, 2003). Gazi Eitim Enstitüsünden sonra, Türkiye de özel eitimin üniversite düzeyinde ele alınıının ikinci önemli balangıcı 1965 yılında Ankara Üniversitesi Eitim Fakültesi bünyesinde kurulan Özel Eitim Bölümü olarak görülmektedir yılından 1982 yılına kadar özel eitim personeli yetitirme açısından tek kaynak durumunda olan Özel Eitim Bölümü 1982 yılında YÖK Yönetim Kurulu kararı ile Eitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü ile birletirilmitir (Akçamete ve Kaner, 1999; Kargın, 2003) li yıllar özel eitim alanında önemli gelimelerin ortaya çıktıı yıllardır. lk olarak 1950 ile 1980 yılları arasında lköretim Genel Müdürlüü bünyesinde ayrı bir ube müdürlüü tarafından yürütülen özel eitim hizmetleri, 1980 yılında genel müdürlük bünyesine alınmıtır yılında genel müdürlük Özel Eitim ve Rehberlik Dairesi Bakanlıı na dönütürülmü ise de 1992

4 178 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan tarihinde kabul edilen 3797 sayılı yasa ile tekrar Özel Eitim Rehberlik ve Danıma Hizmetleri Genel Müdürlüü kurulmutur. Bu yapılanma ile özel eitim hizmetlerinin, Bakanlık örgütünde genel müdürlük ile, tara örgütü olarak da illerde Millî Eitim içinde bir müdür yardımcısı ve ona balı Rehberlik ve Aratırma Merkezleri ile yönetimi salanmıtır (ahin, 1996, Akçamete ve Kaner, 1999; Kargın, 2003). Görüldüü gibi yaklaık 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde özel eitim alanında pek çok gelime ve deime ortaya çıkmı bulunmaktadır. 80 yıllık çabanın olumlu etkilerini, hem bu alana ilikin yapılan yasal düzenlemeler boyutunda, hem alanda çalıan personelin nicelik ve nitelik açısından artıında, hem de uygulama düzeyinde elde edilen olumlu gelimeler sonucunda görmekteyiz. Milli Eitim Bakanlıının özel eitime ilikin ilemler Milli Eitim Müdürlüklerince yürütülmektedir. lçelerin çounda Milli Eitim Müdürlüklerine balı olarak Rehberlik ve Aratırma Merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezler; bulundukları il ve çevrelerinde, özel eitime gereksinimi olan çocukların tanılanması ve yönlendirilmesi, hizmetiçi eitimle öretmen yetitirme, program hazırlama, rehberlik ve psikolojik danıma hizmetleri, eitim seminerleri, aratırma ve yayın gibi görevler yapmaktadır (Özgüven, 1999). Rehberlik ve Aratırma Merkezleri, Özel Eitim Hizmetleri ve Okul Rehberlik ve Psikolojik Danıma Hizmetleri bölümleri olmak üzere iki bölüm halinde örgütlenmitir. Rehberlik ve Aratırma Merkezleri bünyesinde bulunan Özel Eitim Hizmetleri Bölümünün çalımaları deerlendirildiinde, çeitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eitim yeterlilikleri açısından anlamlı farklılık gösteren bireylere; - Görme, iitme, zihinsel ve ortopedik engelli örencilerin özel eitim okullarına yönlendirilmesi, - Uygulanan zekâ testleri sonucunda, örenme yetersizlii olduu tespit edilen örencilerin durumlarına uygun okullara yönlendirme, yerletirme ve izleme çalımaları, - Özel eitime ihtiyacı olan bireylerin ailelerine aile rehberlii, - Özel eitimle ilgili doküman hazırlanması gibi hizmetler sunduu görülmektedir. Bu hizmet kapsamında özel eitim hizmetleri bölümü, okullarımızdan gönderilen, aile tarafından getirilen ya da doktor tarafından gönderilen herhangi bir nedenden dolayı örenme güçlüü yaayan örencilerin tespiti ve sonucunda gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi için zeka testi uygulamaktadır. Bu yapılan tanılamanın daha salıklı olabilmesi için

5 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 179 bireyin geçmii, ailesi, tutum ve davranıları.. vs. konularında aileden ve öretmeninden bilgi alınmakta ve bunlar örenci dosyalarında tutulmaktadır. 2. PROBLEM yılları arasında Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü Özel Eitim Bölümünde incelenen örencilerin zeka testleri sonuçlarının cinsiyetleri, anne-baba eitim durumları, anne-baba meslei, annebabanın akrabalık durumu, yerleim yerleri açısından nitelikleri nasıldır? 3. YÖNTEM 3.1. EVREN VE ÖRNEKLEM Bu aratırmanın evrenini Kırehir ilinde yılları arasında Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü Özel Eitim Bölümü ne müracaat eden 623 örenci oluturmu ve aratırma tüm evren üzerinden gerçekletirilmitir VERLERN TOPLANMASI VE ANALZ Örencilerin zekâ düzeyleri ve aile bilgileri Özel Eitim Hizmetleri Vaka Kayıt Dosyası ve Örenci Kiisel Dosyaları ndan elde edilmitir. Bu dosyalardaki bilgiler incelendiinde örencilerin zeka düzeylerinin ölçülmesinde Stanfort-Binet ve WISC-R zeka ölçeklerinin uygulandıı görülmütür. Zekanın ölçülmesinde bireylerin; örenme gücü, fikirleri organize edebilme davranıı, adepte etme, problemleri anlama ve soyut sembolleri kullanabilme, problem çözme, sahip olunan bilgi seviyesi, akıl yürütme, anlama, karar verme üzerinde younlamaktadır (Özgüven, 1994) Zeka testleri genellikle grup ve bireysel olmak üzere iki grup altında toplanmaktadır. Grup testleri aynı anda birden fazla kiiye uygulanmaktadır. Bireysel zeka testleri ise bireylere tek tek uygulanmaktadır. Bireysel zeka testleri, okul öncesi çocuklar veya 6-8 ya arasındaki örenciler gibi belirli bir ya grubu için gelitirilen bireysel testler olduu gibi, erken çocukluk döneminden yetikinlik seviyesine kadar bütün ya grupları için uygun olanları da vardır. Her bir alt test aynı beceri veya yetenei ölçen maddeleri kapsar ve bu test maddeleri güçlük derecelerine göre dizilir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan bireysel zeka testleri Stanford- Binet ve WISC-R dır. Bu testlerin, dier testlere göre geçerlik ve güvenirlikleri daha yüksektir. Her iki testte de sözel ve edim (performans) soru maddeleri yer almaktadır. Ancak WISC-R da, performansa ilikin soru maddeleri daha fazladır. Testlerde sorulara verilen cevapların doruluuna göre zeka yaı hesaplanmaktadır. Daha sonra formül uygulanarak, zeka bölümü bulunmaktadır.

6 180 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan Aratırmada, verilerin deerlendirilmesi SPSS paket programı ile yapılmıtır. Tüm deikenlerin isel analizinde yüzdelikler ve frekanslar kullanılmıtır. 4. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, toplanan verilerin isel analizleri sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde verilmi ve yorumlanmıtır. Tablo 1: Örencilerin Cinsiyetlerine Göre Daılımı Cinsiyet f % Erkek ,6 Kız ,4 Tablo 1 de görüldüü gibi, yılları arasında Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü Özel Eitim Bölümüne toplam olarak 623 örenci bireysel inceleme için bavurmutur. Bunların 384 ü (%61.6) erkek, 239 u (%38.4) ise kızlar olumaktadır. Tablo 2: Örencilerin Test Sonuçlarına Göre Daılımı Test Sonucu f % Test alamamı 66 10,6 Klinik 17 2,7 Aır örenme yetersizlii ,4 Orta örenme yetersizlii ,3 Hafif örenme yetersizlii 37 5,9 Normal Zeka 80 12,8 Normal Üstü Zeka 26 4,2 Tablo 2 ye göre, son be yılda bireysel incelenmeye gelen bireylere uygulanan testler sonunda çıkan sonuçları incelediimizde; birinci sırada orta düzeyde zihinsel örenme yetersizliine sahip bireylerin 245 (%39.3), ikinci sırada aır düzeyde zihinsel örenme yetersizliine sahip bireylerin olduu 152 (%24.4), üçüncü sırada normal zeka seviyesine sahip bireylerin 80 (%12.8), daha sonra ise hafif düzeyde zihinsel örenme yetersizlii olan bireylerin 37 (%5.9) ve çocuk psikiyatrisine yönlendirilen bireylerin 17 (%2.7) olduu görülmektedir. ncelenmeye gelen bireylerin 26 sının (%4.2) normal üstü zekaya sahip oldukları tespit edilmitir. Ayrıca 66 (%10.6) birey test alamamıtır.

7 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 181 Tablo 3: Örencilerin Ya Grubuna Göre Daılımları Yaı Grubu f % 0-5 ya 59 9, ya ,2 12- yukarısı Tablo 3 de görüldüü üzere, Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümü nde bireysel incelemeye alınan örencilerin yalarına baktıımızda; 431 (%69,2) sinin 6-11 ya grubunda olduu, 133 (%21.3) ünün 12 ya yukarısı olduu, 59 (%9.5) inin ise 0-5 ya grubunda olduu görülmektedir. Bireysel incelemeye alınan örencilerin büyük bir kısmının ilköretimin 1. kademesinde olmasının nedenine bakıldıında; çocukların okula baladıktan sonra öretmenler tarafından daha iyi gözlenerek, sorun durumlarının daha iyi tespit edilme olasılıının artması olabilir. Tablo 4: Örencilerin Babalarının Eitim Durumlarına Göre Daılımı Babanın Eitim f % Durumu Okur-Yazar Deil 25 4,0 Ilkokul ,2 Ortaokul 85 13,6 Lise ,6 Yüksekokul- 49 7,9 Üniversite Cevapsız 60 9,6 Tablo 4 de görüldüü gibi, bireysel incelenmeye gelen bireylerin 288 inin (% 46,2) babalarının eitim düzeylerinin ilkokul mezunu olduu görülmektedir. Ortaokul mezunlarının sayısının 85 (%13,6), lise mezunlarının sayısının 116 (18,6), yüksekokul veya üniversite mezunlarının sayısının ise 49 (%7,9) olduunu görüyoruz. Ayrıca 25 (%4,0) bireyin babası ise okuryazar deildir. Tablo 5: Örencilerin Annelerinin Eitim Durumlarına Göre Daılımı Annenin Eitim Durumu f % Okur-Yazar Deil 74 11,9 Ilkokul ,2 Ortaokul 48 7,7 Lise 60 9,6 Yüksekokul-Üniversite 23 3,7 Cevapsız 49 7,9 Tablo 5 te annelerin eitim düzeyine bakıldıında; yine çounluun ilkokul mezunu olduu 369 (%59,2), onları lise mezunlarının izledii 60 (%9,6), daha sonra ise ortaokul mezunlarının 48 (%7,7) geldii, en son kısımda ise yüksekokul veya üniversite mezunlarının 23 (%3,7) yer

8 182 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan aldıı görülmektedir. Ayrıca, 74 (%11,9) annenin okur-yazar olmadıı görülmektedir. Baba ve annelerin eitim düzeylerini genel olarak deerlendirdiimizde büyük bir kısmının ilkokul mezunu veya okuryazarlıının olmadıı, bu verilere göre örencilerin anne-babalarının eitim düzeylerinin düük olduunu söyleyebiliriz. ncelemeye alınan bazı çocukların ebeveynlerinin herhangi birisinin vefatından ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ndan incelenmeye gelen çocukların aileleri hakkında net bilgi elde edilememesinden dolayı 60 baba ve 49 annenin eitim düzeyleri hakkında deerlendirme yapılamamı ve tablolarda cevapsız olarak gösterilmitir. Tablo 6: Örencilerin Babalarının Mesleklerine Göre Daılımı Babanın Meslei f % Serbest ,1 Çiftçi 79 12,7 Memur ,3 Içi ,4 siz 54 8,7 Emekli 14 2,2 Cevapsız 60 9,6 Tablo 6 da görüldüü gibi, Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümünde incelemeye alınan çocukların babalarının 152 si (%24,4) içi, 150 si (%24,1) serbest (oför, esnaf, serbest çalıan...), 114 ü (%18,3) memur, 79 u (%12,7) çiftçi, 54 ü (%8,7) isiz ve 14 ünün (%2,2) emekli olduu görülmektedir. Ayrıca 60 (%9,6) babanın meslek grubuna ilikin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tablo 7: Örencilerin Annelerinin Mesleklerine Göre Daılımı Annenin Meslei f % Ev hanımı ,6 Temizlikçi-Bakıcı 16 2,6 Memur 28 4,5 Emekli 3 0,5 Cevapsız 49 7,8 Tablo 7 de görüldüü gibi, Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümünde incelemeye alınan çocukların annelerin 527 si (%84,6) ev hanımı, 28 i (%4,5) memur, 16 si (%2,6) temizlikçibakıcı, 3 ünün (%0,5) emekli olduu görülmektedir. Ayrıca 49 (%7,8) annenin meslek grubuna ilikin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Örencilerin anne-babalarının meslek gruplarını genel olarak deerlendirdiimizde çounluunun ekonomik geliri düük meslek gruplarında çalıtıı görülmektedir. Bu nedenle bireysel incelenmeye gelen çocukların ailelerinin

9 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 183 büyük bir kısmının ekonomik gelirlerinin az ya da yetersiz olduu söylenelebilir. Tablo 8: Örencilerin Oturdukları Yerleim Yerine Göre Daılımları Yerleim Yeri f % Merkez ,5 lçe 98 15,7 Kasaba 45 7,2 Köy 91 14,6 Cevapsız 12 1,9 Tablo 8 e göre, Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümünde bireysel incelemeye alınan çocukların yerleim yerlerine göre daılımlarına bakıldıında; 377 sinin (%60.5) merkez ilçede, 98 inin (%15,7) ilçe merkezinde, 91 inin (%14,6) köyde, 45 inin (%7,2) kasabada yaadıı ve bavuruların çounluunun merkez ilçeden yapıldıı görülmektedir. Bunun nedeni, nüfus younluunun merkezde olması, Rehberlik ve Aratırma Merkezinin merkez ilçede bulunması, l Merkezinde RAM ın tanınması ve ulaımın kolay olmasına balanabilir. Tablo 9: Örencilerin Anne-Babalarının Akrabalık Durumlarına Göre Daılımları Evlilikte Akrabalık f % Durumu Evet ,0 Hayır ,3 Bilinmeyen 42 6,7 Tablo 9 a göre, Rehberlik ve Aratırma Merkezi Özel Eitim Bölümünde incelemeye alınan çocukların annebabalarının akrabalık açısından evlilikleri deerlendirildii zaman 444 ünün (%71,3) akraba olmadıı, 137 sinin (%22,0) annebabasının akraba evlilii yaptıı görülmektedir. Bu verilere göre bavuruda bulunan ailelerin yaklaık bete birinden fazlasının akraba evlilii yaptıı anlaılmaktadır. 42 anne-baba hakkında ise bilgi bulunmamaktadır. Tablo 10: Yetersizlik Düzeyine Göre Anne- Babanın Akrabalık Durumu Akrabalık N X t p Durumu Evet 137 2,56 Hayır ,93 Tablo 10 da görüldüü gibi, akrabalık durumuna göre zihinsel örenme kapasitelerini deerlendirdiimizde aralarında anlamlı bir faklılıın bulunduu görülmektedir. Yani, akrabalık durumu

10 184 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan olan ailelerin çocuklarında zihinsel yetersizlik durumuna sebep olan etkenlerin yetersizlik görülme olasılıı daha yüksektir. baında geldiini söyleyebiliriz. Bu nedenle akraba evliliklerinin zihinsel Tablo 11: Bireysel ncelemeye Alınan Örencilerin Ya Gruplarının Zeka Testi Sonuçlarına Göre Daılımı Yaı Test Sonuçları 0-5 ya 6-11 ya 12 ve üzeri Toplam Test Alamamı Klinik Aır Düzeyde Örenme Yetersizlii Orta Düzeyde Örenme Yetersizlii Hafif Düzeyde Örenme Yetersizlii Normal Düz. Zeka Normal Üstü Toplam Birey Sayısı Grup çi % Deeri 28,1 56,3 15,6 100 Toplam % Deeri 2,9 5,8 1,6 10,3 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 17,6 64,7 17,6% 100 Toplam % Deeri,5 1,8,5 2,7 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 7,9 69,7 22,4 100 Toplam % Deeri 1,9 17,1 5,5 24,6 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 3,7 78,7 17,6 100 Toplam % Deeri 1,5 31,0 6,9 39,4 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 11,1 72,2 16,7 100 Toplam % Deeri 0,6 4,2 1,0 5,8 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 12,5 57,5 30,0 100 Toplam % Deeri 1,6 7,4 3,9 12,9 Birey Sayısı Grup çi % Deeri 11,5 53,8 34,6 100 Toplam % Deeri,5 2,3 1,5 4,2 Toplam Birey Say Toplam Grup çi % De. 9,5 69,6 20,8 100 Toplam % Deeri 9,5 69,6 20,8 100 Tablo 11 e göre elde edilen verileri deerlendirdiimizde incelenmeye gelen çocukların zihinsel örenme kapasiteleri, eitsel tanılama ya dönemlerine göre binde bir düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir. ncelemeye gelen çocukların büyük bir kısmının 6-11 ya grubunda olduu görülmektedir. Bunu ise, 0-5 ya grubu ve 12 ve üzeri ya grubu izlemektedir. Bunun nedeninin de, özellikle çocukların 6-11 ya döneminde ilköretime balayarak örenme yaantısıyla karı

11 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 185 karıya kalmaları ve öretmenler tarafından bu duruma daha objektif bakılması olduu söylenebilir. 0-5 ya grubundaki örencilerin zeka durumlarına göre daılımlarına baktıımızda eit bir daılımda olduunu görmekteyiz ya grubundaki örencilerin zeka durumlarına göre daılımını incelediimizde, büyük bir kısmının aır düzeyde ve orta düzeyde örenme yetersizlii kısmında toplandıı anlaılmaktadır. 12 ya ve yukarısına baktıımızda örencilerin aır düzeyde, orta düzeyde örenme yetersizlii ile normal düzeyde zekâ gruplarına daıldıını görmekteyiz. Tablo 12: Bireysel ncelemeye Alınan Örencilerin Baba Eitim Durumlarının Zeka Testi Sonuçlarına Göre Daılımı Babanın Eitim Durumu Test Sonuçları Okur-Yazar Yüksekokul- Deil lkokul Ortaokul Lise Üniversite Toplam Birey Sayısı Test Alamamı Grup çi % Deeri 3,3 55,7 21,3 11,5 8,2 100 Toplam % Deeri 0,4 6,0 2,3 1,2 0,9 10,8 Birey Sayısı Klinik Grup çi % Deeri 0,0 42,9 14,3 28,6 14,3 100 Toplam % Deeri 0,0 1,1 0,4 0,7 0,4 2,5 Aır Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 5,2 55,2 8,2 25,4 6,0 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 1,2 13,1 2,0 6,0 1,4 23,8 Orta Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 6,7 62,1 18,3 10,3 2,7 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 2,7 24,7 7,3 4,1 1,1 39,8 Hafif Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 0,0 36,4 24,2 21,2 18,2 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 0,0 2,1 1,4 1,2 1,1 5,9 Birey Sayısı Normal Düz. Grup çi % Deeri 1,4 29,2 12,5 40,3 16,7 100 Zeka Toplam % Deeri 0,2 3,7 1,6 5,2 2,1 12,8 Normal Üstü Toplam Birey Sayısı Grup çi % Deeri 0,0 8,0 4,0 48,0 40,0 100 Toplam % Deeri 0,0 0,4 0,2 2,1 1,8 4,4 Toplam Birey Sayısı Toplam Grup çi % 4,4 51,2 15,1 20,6 8,7 100 De. Toplam % Deeri 4,4 51,2 15,1 20,6 8,7 100 Tablo 12 e göre elde edilen verileri deerlendirdiimizde, çocukların zihinsel örenme kapasitelerinin babanın eitim düzeyine göre binde bir düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir.

12 186 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan Tabloyu genel olarak deerlendirdiimizde; zihinsel örenme yetersizlii olan bireylerin babalarının çounluunun eitim seviyesinin düük olduunu görülmektedir. Oysa normal ve üstün düzeyde zihinsel kapasiteye sahip bireylerin babalarının mezun oldukları okullara baktıımızda eitim seviyelerinin daha yüksek olduunu söylenebilir. Bu duruma göre, baba eitim seviyesinin çocukların zihinsel yeterliliklerinde önemli bir etken olduu düünülebilir. Tablo 13: Bireysel ncelemeye Alınan Örencilerin Yaadıkları Yerleim Merkezlerinin Zeka Testi Sonuçlarına Göre Daılımı Yerleim Yeri Test Sonuçları Merkez Ilçe Kasaba Köy Toplam Birey Sayısı Test Alamamı Grup çi % Deeri 68,3 14,3 4,8 12,7 100 Toplam % Deeri 7,0 1,5 0,5 1,3 10,3 Birey Sayısı Klinik Grup çi % Deeri 62,5 31,3 6,3 0,0 100 Toplam % Deeri 1,6 0,8 0,2 0,0 2,6 Aır Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 63,1 15,4 6,7 14,8 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 15,4 3,8 1,6 3,6 24,4 Orta Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 54,5 15,7 10,3 19,4 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 21,6 6,2 4,1 7,7 39,6 Hafif Düzeyde Birey Sayısı Örenme Grup çi % Deeri 58,3 19,4 8,3 13,9 100 Yetersizlii Toplam % Deeri 3,4 1,1 0,5 0,8 5,9 Birey Sayısı Normal Düz. Grup çi % Deeri 71,3 15,0 3,8 10,0 100 Zeka Toplam % Deeri 9,3 2,0 0,5 1,3 13,1 Normal Üstü Toplam Birey Sayısı Grup çi % Deeri 80,0 16,0 0,0 4,0 100 Toplam % Deeri 3,3 0,7 0,0 0,2 4,1 Toplam Birey Sayısı Toplam Grup çi % 61,7 16,0 7,4 14,9 100 De. Toplam % Deeri 61,7 16,0 7,4 14,9 100

13 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 187 Tablo 13 e göre, yetersizlik düzeyini yaanılan yerleim yerine göre deerlendirdiimizde, anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu verilere dayanarak yaanılan yerleim yerinin büyüklüünün, zihinsel yetersizliin ortaya çıkmasında önemli bir etken olmadıı söylenebilir. Yetersizlik düzeyinin, yaanılan yerleim yerine göre anlamlı bir farklılık oluturmamasına ramen il merkezinden gelen örenci sayısının fazla olduu görülmektedir. Bunun nedenini ise Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü nün merkez ilçede olması ve buradaki bireylerin kurumun hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını salamı olmasıdır. Ayrıca merkez ilçede kurumun yeterince tanınması ve ulaımın daha kolay olması da bir dier etkendir. 5. SONUÇLAR VE ÖNERLER 5.1. SONUÇLAR Bu aratırmada, yılları arasında Kırehir Rehberlik ve Aratırma Merkezi Müdürlüü bünyesinde gerçekletirilen zeka testleri sonuçlarının bireylerin cinsiyetleri, anne-baba eitim durumları, anne-baba meslei, annebabanın akrabalık durumu, yerleim yerleri açısından iliki düzeyleri incelenmitir. Aratırmanın elde edilen bulguları genel olarak deerlendirildiinde; Özellikle bireylerin zekâ geliimlerinde (ve dier geliim özelliklerinde de) ailenin önemli bir yeri olduu, özellikle anne-babanın eitim düzeyi dütükçe çocukların zekâ düzeylerinde de bir düü olduu görülmütür. Akraba evlilii sonucunda doan bireylerin zihinsel engelli olarak doma ihtimallerinin yüksek olduu görülmütür. lköretim kademesinde okuyan örencilerin tanılanmasında, öretmenlerin kız örencileri erkek örencilere göre daha kolay tespit ettii görülmütür ÖNERLER o Zihinsel yetersizlii bulunan çocukların ailelerinin, özellikle de annelerin eitim seviyelerinin düük olmasının annenin hamilelik sürecinde ve sonrasında çocuun geliimini olumsuz etkilediinden, hamilelikten itibaren aileler çocuk geliimi, eitimi konusunda bilgilendirilebilir ve ailelere yönelik eitim seminerleri ve programları düzenlenebilir. o Akraba evliliinin sonucunda doacak bireyleri bekleyen sorunlar hakkında aileler bilgilendirilerek, gerekli tedbirler alınabilir. o Ailelerin 0-6 ya geliiminin önemi hakkında bilgilendirilmelidir. Çünkü zihinsel yetersizlii olan çocukların bu ya döneminde geçirdii havale, ateli hastalık, kaza, travma gibi durumların çocukların zihinsel yeterlilikleri (yetersizlikleri) üzerinde önemlidir.

14 188 Kırehir Rehberlik Ve Aratırma Merkezi Özel Eitim / C. ahin ve G. Pehlivan o lköretim kademesindeki örencilerin tanılanması sürecinde daha salıklı veri edilebilmesi için öretmenlere dikkat eksiklii ve hiperaktivite, özgül örenme güçlüü, cinsiyetler arasındaki farklılık gibi konularda gerekli bilgilendirme çalımaları yapılmalı ve öretmenlerin bu konularda daha dikkatli olmaları salanmalıdır. o Her düzeydeki eitim öretim çalımalarından tüm engelli bebeklerin/çocukların yararlanması için hizmetlerin yaygınlatırılması gerekmektedir. Hangi yata olursa olsun tüm engelli bireyler potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için parasız uygun eitimden yararlanmalıdırlar. Her yataki parasız eitim hakkı ailelerinin balı bulunduu sosyal güvence gözetilmeksizin tüm çocuklara verilmelidir. o Ülkemizde engelli bireylerin yaama, eitim, çalıma gibi hakları yasalarca belirlenmitir. Ancak bu hakların hayata geçirilmesinde güçlükler bulunmaktadır. leriye yönelik yapılacak çalımalarda bu güçlüklerin ortadan kaldırılmasına çalıılmalıdır. o Engelli bireylere yönelik sürdürülen hizmetlerin süreklilik içinde gerçekletirilmesi gelime için gereklidir. Bu süreklilii salamak için hizmet verenler arasında ibirlii ve egüdümün olması da önemlidir. o Tüm gelimi ülkelerde olduu gibi nsan Hakları Evrensel Bildirgesi nde belirlenen haklar gerçek yaama geçirilmeye çalıılmıtır. Buna göre nsan Hakları Evrensel Bildirgesi nin 26. maddesinde Herkesin eitim hakkı vardır ifadesiyle tüm bireylerin kendi kiilii gelitirme yönünde eitim almaları gerektii vurgulanmıtır. Böylece özel eitime gereksinimi olan bireylerin, normal geliim özellii gösteren bireylerle eit eitim ve yaam fırsatlarından yararlanmaları için yasal, idari ve eitsel düzenlemeler oluturulmaya çalıılmalıdır. 6. KAYNAKLAR Akçamete, G ve Kaner, S. (1999). II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyet ve Çocuk. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Aratırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:2, Ataman, A. (1993). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eitime Giri. Ankara: Gündüz Eitimcilik ve Yayıncılık. Ataman, A. Türkiye de Özel Eitimde Yeni Yaklaımlar. Milli Eitim Dergisi, 136, 22-23, Ankara. Ataman, A. (2003). Özel Eitime Giri. Ankara: Gündüz Eitimcilik ve Yayıncılık. Enç, M., Çalar, D. ve Özsoy, Y. (1987). Özel Eitime Giri. Ankara:

15 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 189 Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Kargın, T. (2003). Cumhuriyetin 80. Yılında Özel Eitim, Milli Eitim Dergisi. 160, Ankara. M.E.B. Milli Eitim Bakanlıı (2000). Özel Eitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eitim Hizmetleri Yönetmelii. Ankara: Milli Eitim Basımevi. M.E.B. (2001) Rehberlik ve Psikolojik Danıma Hizmetleri Yönetmelii. Tebliler Dergisi. Sayı: 24376, Özgüven,. (1999). Çada Eitimde Rehberlik ve Psikolojik Danıma. Ankara: PDREM Yayınları. ahin, C. (1996). Mesleki Rehberlik (Ders Notu). Kırehir: KREF Yayınları ura Raporu, (1999). I. Özürlüler urası: Çada Toplum Çada Yaam ve Özürlüler. Ankara: T.C. Babakanlık Özürlüler daresi Bakanlıı Yayınları. Yeilyaprak, B. (2002). Eitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayınları. M.E.B. Özel Eitim Rehberlik ve Danıma Hizmetleri Genel Müdürlüü Dergisi (Cumhuriyetin 75. yıl anısına). Ankara: MEB Yayınları. Özsoy, Y. (1971). Özel Eitime Giri. Eitim Fakültesi Ders Notları, Ankara. Özsoy, Y. (1990). Türkiye de Özel Eitim, Eitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Özsoy, Y., Özyürek, M., Eripek, S. (1998). Özel Eitime Muhtaç Çocuklar Özel Eitime Giri. Ankara: Karatepe Yayınları. Özgüven,. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları.

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Cumhuriyetin 80.Yılında Özel Eğitim

Cumhuriyetin 80.Yılında Özel Eğitim Cumhuriyetin 80.Yılında Özel Eğitim Tevhide KARGIN* GİRİŞ 29 Ekim 1923 günü Türk ulusunun geleceğini şekillendiren en önemli günlerden biridir. Bu günden başlayarak Türk ulusu hızlı bir gelişim ve değişim

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Qualitative and Quantitative Developments and Evaluations in Preschol between the Foundation

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Selçuk GÜMÜ 1 ve Yılmaz TÜRK 1 Özet Ülkemizde ormancılık operasyonları fidanlık ileri, aaçlandırma ve erozyon kontrol

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

EK-2: FAAL YET RAPORU 2007 YILI ELEKTR K-ELEKTRON K FAKÜLTES FAAL YET RAPORU

EK-2: FAAL YET RAPORU 2007 YILI ELEKTR K-ELEKTRON K FAKÜLTES FAAL YET RAPORU EK-2: FAALYET RAPORU 2007 YILI ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES FAALYET RAPORU ÇNDEKLER BRM YÖNETCS SUNUU... 3 I- GENEL BLGLER... 6 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜ... 6 B) YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C) BRME LKN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES

ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES Ege Tıp Dergisi 43(2) : 95-99, 2004 ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES EVALUATING THE SKIN CANCER RISKS AND SUN-PROTECTION PRACTICES OF STUDENTS

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Bir Suistimalcinin Profili

Bir Suistimalcinin Profili Bir Suistimalcinin Profili!dil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Ortak, Risk Yönetimi Danı"manlı#ı 17 Ekim 2011 Danı!manlık Ara!tırma Bir Suistimalcinin Profili - 69 ülke - 348 vaka 1 Temel Bulgular Bir Suistimalcinin

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES

TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES Çogun GÜRBOA T.C. Babakanlık Özürlüler daresi Bakanlıı Yrd. Doç. Dr. Tevhide KARGIN Ankara Üniversitesi

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı