Ýstanbul'da baðýmsýz sol aday Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel seçildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstanbul'da baðýmsýz sol aday Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel seçildi"

Transkript

1 CHP hezimete uðradý, AKP yüzde 45'in üzerinde oyla seçimi kazandý Vali Hacýmustafaoðlu, Eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu ile birlikte oyunu sabah saatlerinde kullandý Nevþehir de ana-baba okulu açýlacak 7 DE 6 DE GP'li kayýp il baþkaný kendini savundu Rersmi olmayan Secim sonuclarý ve partilerin aldýklarý oy oraný þu þekilde gerçekleþti. AKP % 46.3, CHP % 20.9, MHP % 14.2, DP % 5.4, GP % 3.0, Bagýmsýlar % 5.6 oy oranýna sahip oldular. Bu sonuçlara göre partilerin parlementoda sahip olduðu milletvekili daðýlýmý þu þekilde gerçekleþeçek. AKP 339, CHP 112, MHP 71, DTP Baðýmsýz 24, Baðýmsýz 4. Secim sonuçlarý itibarýyla Nevþehir de AKP 3 milletvekilinin üçünü de aldý. CHP ve MHP milletvekili çýkaramadý. Kýrþehir de ise; AKP 2, MHP 1 milletvekili çýkardý. CHP ise milletvekili çýkaramadý. >8 DE Ýstanbul'da baðýmsýz sol aday Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel seçildi Ýstanbul 1. Bölgeden Mehmet Ufuk Uras, saat:20.30 itibariyle aldýðý oylarýn yerli olmasý nedeniyle seçimi kazanarak Milletvekili olmaya hak kazandý. Ýstanbul 3. bölgeden de Sebahat Tuncel Milletvekili olmaya hak kazandý. Tuncel Gebze M tipi cezaevi'nden TBMM'ye girecek. Alýnan ilk seçim sonuçlarýna göre, baðýmsýz "Bin Umut" adaylarýndan, Mardin'de Ahmet Türk, Emine Ayna, Diyarbakýr'da Aysel Tuðluk, Gülten Kýþanak, Akýn Birdal ve Selahattin Demirtaþ, Muþ'ta Sýrrý Sakýk ve Nuri Yaman, Ýstanbul 3. bölgede Sebahat Tuncel, Hakkari'de Sabahattin Suv ve Hetem Ýke, Þýrnak'ta Hasip Kaplan ve Sevahir Bayýndýr, Tunceli'de Þerafettin Halis, Mersin'de Orhan Miroðlu, Batman'da Ayla Akad Ata ve Bengi Yýldiz, Þanlýurfa Ýbrahim Binici, Adana'da Nazmi Gür, Bitlis'te M.Nezir Karabaþ, Iðdýr'da Pervin Buldan, Van'da Fatma Kurtulan ve Özdal Üçer, Siirt'te Osman Özçelik, istanbul 1. bölge'de (sol aday) Mehmet Ufuk Uras milletvekili oldular... Ýstanbul 2. bölgeden baðýmsýz aday Baskýn Oran 33 bin, "Bin Umut" adayý Doðan Erbaþ da 44 bin civarýnda oy alarak seçimi kaybettiler. Eski Baþbakanlardan Mesut Yýlmaz Rize'de, Sivas'ta Muhsin Yazýcýoðlu, Tunceli'de de Kamer Genç, seçimi kazanarak Milletvekili oldular. 6 DA derkenar:ýtü YURDU'NUN PENCERESÝNDEN ATILAN VEDAT DEMÝRCÝOGLU, 24 TEMMUZ 1968'DE ÖLDÜ:Bir Sabah Uykusunda öldürdüler... Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ali nin Anlamý Erdoðan Aydýn (1) >8 DE Oylamada 8 Aðustos son gün 7DE >7 DE Kemal Türkler >4 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 23 Temmuz 2007 Pazartesi Elektrik ve su kesintisi kapýda Son yýllarýn en kurak yaz aylarýný yaþayan Türkiye'de barajlardaki su sýkýntýsýnýn ardýndan elektrik sorunu da baþ gösterdi. Özellikle büyükþehirlerde seçimin hemen ardýndan baþlayacaðý tahmin edilen elektrik kesintilerinin ilk sinyali yarýn Ýstanbul Bakýrköy bölgesinde baþlayacak. Bakýrköy Ýþletme Müdürlüðü'nce yapýlacak çalýþmalar nedeniyle Temmuz tarihleri arasýnda bazý semtlerde elektrik kesintisi uygulanacaðý açýklandý. Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ'den yapýlan açýklamaya göre, Bakýrköy'de, saatleri arasýnda uygulanacak kesinti programýna göre, 23 Temmuz'da Yeþilyurt Hava Harp Olculu, Elcin Sokak numara 35'ten 50'ye kadar, Ürgüplü Caddesi numara 18'den 32'ye kadar, Kuþkonmaz Sokak ve civarý, 24 Temmuz'da ise Yeþilyurt Spor Tesisleri, Pýtrak Sokak numara ý'den 7'ye kadar, Sahil Caddesi numara n'den 17'ye kadar, Pelin Sokak numara 32'den 45'e kadar elektrik alamayacak. 25 Temmuz'da Orkide Caddesi numara 7'den 14'e kadar, Ürgüplü Caddesi numara 8'den 31'e kadar, Sahil Caddesi numara 5'ten 9'a kadar, Baþak Sokak numara 20'den 28'e kadar, Güçlü Sokak, Pelin Sokak ve civarý. 26 Temmuz'da, Ekin Sokak numara 13'ten 21'e kadar, Orkide Caddesi numara 5'ten 12'ye kadar, Baþak Sokak numara ý'den 13'e kadar, Si-pahioðlu Caddesi numara ý'den 19'a kadar, Baþak Sokak numara 15'ten 29'a kadar, Ekin Seçim öncesi, Petkim'in satýþý bitirilmek isteniyor. Petkim'in yüzde 51 oranýndaki kamu hissesinin blok satýþ yöntemiyle özelleþtirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi, 2 milyar 50 milyon dolar ile TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Giriþim Grubu verdi. Nihai kararý Özelleþtirme Ýdaresi verecek. Petkim'de blok satýlacak yüzde 51 Sokak numara 25'ten 36'ya kadar ve civarý. 27 Temmuz'da, Yeþilyurt Ýstasyon Caddesi, Ekin Sokak numara 22, Ekin Sokak numara ý'den 19'a kadar, Fener Caddesi, Baþak Sokak numara 9'dan 19'a kadar, TCDD Lojmanlarý, muhtarlýk ve hissenin yüzde 7'lik bölümü Emekli Sandýðý'na ait. Emekli Sandýðý'na ait yüzde 7'lik bölümün bedeli, özelleþtirme sonunda bu kuruma aktarýlacak. Petkim'in halen yüzde 38.68'i de halka açýk bulunuyor. Ýhale sonrasý idarede kalacak yüzde 10.32'lik hisse ise daha sonra özelleþtirme uygulamalarýna konu olacak. Açýk artýrmaya kalan gruplar þöyle:» Carmel - Limak Ortak Giriþim Grubu» TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Giriþim Grubu» Zorlu Holding civarý ile trafik sinyalizasyona elektrik verilmeyecek. KESÝNTÝLER AÐUSTOS'TA Elektrik kesintilerinin yaný sýra içme Seçime giden ülkede, 'Petkim' oldu bittisi» Hokan Chemicals Ortak Giriþim Grubu» Çalýk - IOCL Ortak Giriþim Grubu» Socar&Turcas - Injaz Ortak Giriþim Grubu "SEÇÝM ÖNCESÝ ÝHALENÝN BEDELÝ AÐIR OLUR" Türk-Ýþ Baþkaný Salih Kýlýç, bugün yapýlacak Petkim ihalesi için "Seçim öncesi acele ile özelleþtirilmesinin bedelini siyasiler aðýr öder" demiþti. Petkim ihalesini, "Stratejik kuruluþlarý yabancýlara pazarlayan özelleþtirme uygulamalarýnýn son örneði" diye niteleyen Kýlýç, ulusal savunma ve bölgesel çýkarlarýn gözardý edildiðini iddia etmiþti. suyu saðlayan barajlardaki su sýkýntýsý nedeniyle seçimin ardýndan su kesintilerinin baþlayacaðýnýn iþaretleri verildi. Ýstanbul'daki sýkýntýnýn ardýndan baþkent Ankara'da da barajlardaki toplam doluluk oranýnýn yüzde 8'lere kadar düþtüðü, bu nedenle Aðustos ayýndan itibaren programlý olarak su kesintilerine baþlanacaðý bildirildi. Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi, barajlardaki su seviyelerinin tüketimin deðiþmemesi, yaðýþ azlýðý ve aþýrý buharlaþma nedeniyle minimum seviyelere kadar indiðini belirtti. SU SORUNUNA DENÝZSUYU ÇÖZÜMÜ BODRUM Yarýmadasýndaki su sýkýntýsýna çözüm bulmak amacýyla, Yalýlca-vak Belediyesi'nin giriþimiyle deniz suyundan içme suyu elde etme ünitesi kuruldu. Bir haftalýk deneme süreci olumlu geçen tesisin hayata geçirilmesiyle Bodrum Yarýmadasý'nda mesken ve iþletmelere metreküpü YTL arasýnda fiyatla verilen suyun, kurulan sistemle 60 Ykr'a mal edileceði belirtildi. Denizden içme suyu elde etmede dünyadaki en son teknolojiyi Yalýka-vak'ta denediklerini belirten yetkililer yarýmadadaki su kaynaklarýnýn azalmasý, kullanýlmýþ sularda geri kazanýmýn saðlanmamasý ve yaðýþlarýn azalmasý nedeniyle yýllardýr su sýkýntýsý çeken yarýmadanýn sorununun su projeyle sona erebileceðini söyledi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 23 Temmuz 2007 Pazartesi Çiftçi Takvimi TEMMUZ TARLA ZÝRAATI a) Hasadý yapýlan hububat tarlalarýnda anýz bozulur. Nadasa býrakýlmýþ tarlalarda ot mücadelesi ve yeþil gübre ihtiyacý nedeniyle ikileme, üçleme yapýlýr. b) Ýkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapýlýr. c) Çapalama, sulama, boðaz doldurma, seyreltme, sýrýklara baðlama gibi bakým iþleri devam eder. d) Her türlü hastalýk ve zararlýlara karþý mücadele yapýlýr. e) Hasat ve harman iþleri çeþitli bölgelerde ay boyunca yürütülür. Ambarlanýr, saklanýr, deðerlendirilir. MEYVECÝLÝK a) Toprak iþlemesi bazý bölgelerde görülebilir b) Dikim yoktur. c) Genel olarak durgun göz aþýsý baþlar. Meyve seyreltme, su buharlaþmasýný önleme amacýyla filiz alma, yaprak yolma ve bazý dallarýn kesilmesi þeklinde budama yapýlýr. Sýk sýk sulama yapýlýr. Gübre þerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama iþleri devam eder. SEBZECÝLÝK a) Sonbahar turfandasý için sebze bahçeleri hazýrlanýr. b) Sonbahar turfandasý sebzeler ile ikinci mahsul sebzelerin ekimleri ve dikimleri yapýlýr. c) Sebzeler sýk sýk sulanýr. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübreler þerbet halinde verilir. Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma iþleri yapýlýr. d) Her türlü sebze hastalýk ve zararlýlarýna karþý mücadele yapýlýr. e) Her çeþit sebzenin hasadý, ambalajý, pazara sevki devam eder. BAÐCILIK TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/ a) Baðlarda toprak iþlemesi durmuþtur. b) Dikim iþleri görülmez. c) Baðlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere baðlama iþleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakým iþleri yürütülür. d) Her türlü bað hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele edilir. e) Baðlarda üzüm hasadý baþlar. Ambalaj ve pazara sevki yanýnda deðerlendirme usullerine de baþvurulur. Özellikle kurutmacýlýk ay sonunda baþlar. HAYVANCILIK a) Hayvanlarýn çoðunlukla dýþarýda ve merada bulunmasý dolayýsýyla ahýr iþleri azdýr. Ahýr besisi yapýlan bölgelerde ahýrlar temiz, havalý bulundurulmalý ve dezenfeksiyon yapýlmalýdýr. b) Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliði bakýmýndan takviye yemleme yapýlýr. Özellikle buzaðýlar ve kuzular için özel besleme yapýlmalýdýr. Ýlkbaharda doðan kuzularda kýrkým baþlar. c) Ýlkbaharda erken yavru almak amacýyla ýlýk bölgelerde koç katýmý yapýlýr. d) Çayýrlar, yem bitkilerini hasadýna devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanýr, toplanýr ve muhafaza edilir. e) Her türlü hayvan hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele edilir. TAVUKÇULUK a) Kümeslerde havalandýrma, temizlik ve dezenfeksiyon iþleri yürütülür. b) Tavuklara bol yeþillikle birlikte çeþitli yemler verilir. Uygun anýzlara tavuklar salýverilir. Civciv ve piliç beslemesine önem verilmelidir. c) Çeþitli tavuk hastalýklarý ile zararlýlarýna karþý mücadele edilir. ARICILIK a) Kovanlarýn temiz ve kullanýþlý olmasýna dikkat edilir. Kovanlar sarsýlmadan çiçeði bol yerlere nakledilir. b) Zayýf kovanlarýn birleþtirilmelidir. c) Hastalýk ve zararlýlarla mücadele edilir. d) Bal hasadýna devam edilir. Tüm güzellikler yüzdedir... Çirkinliklerde... Yüzler oya gibi iþlenir türkülerde... Pir Sultan Abdal, kadýn sevgisini dizelerinde þöyle anlatýr: "Gel benim ey güzel servi çýnarým/yüreðime ateþ düþtü yanarým/kýblem sensin, yüzüm sana dönerim/mihrabýmdýr kaþlarýnýn arasý..." Bozkýrýn ortasýnda yüzü, yüzlere dönük esmer bir ses: "Zülüf dökülmüþ yüze aman,/kaþlar yakýþmýþ göze aman aman./usandým bu canýmdan aman aman,/dert ile geze geze" diyerek türküsünü çýðýrmayý sürdürür. Yüzler aklýma düþünce; okuduðum roman kahramanlarýnýn yüzlerini yazmaya baþlasam diye kaç kez düþler, kaç kez günlüðe not düþerim. Yüzler dilime düþünce cömertçe; güneþli, gülen, aydýnlýk yüzlü insan diye korkmadan, kýskanmadan seslenir, tanýmlar ve yazarým... Bugünlerde yüreði sevgiyle çarpan herkes gibi o türküyü, Urfalý erkek sesten dinlerim: "Her akþam ayný hüzün/yol gözler iki gözüm/dýþ kapýda beklerim/avucum içinde yüzün" Bu güzel dizeyle Anadolu kadýný gözümde canlanýr. Anadolu kadýnýnýn gülen yüzüne bakýnca; Frikyalýlarý, Helenleri, Selçuklularý, kýsacasý tüm Anadolu kavimlerini görürüm... Sevdiðim ozan Hicri Ýzgören'in þiirlerinde dolandým. Hüsran Sokaðý yüreðimi daðladý: "Sonunda ketum bir tarihe göçebe oldum/ad-ressiz kaldým bu yüzden bir rüzgâr gibi/takýldým hiç büyümemiþ bir çocuðun ardýna/vizem yok kimliðim sahte yollar mayýn döþeli" Yüz ruhun aynasýdýr. Ýç güzelliklerin yansýmasýdýr. Yaþanmýþlýklarýn kiþisel tarihidir. Engebeli haritalara dönen yüzlerde bile sevgiyle bakan bir çift göz barýþýn ýþýðýdýr... Gülen bir yüz bana hep Meksikalý yazar Garcia Marquez'in þu sözünü Yaþar Seyman Yüzler... ÝLAN 672m2 üzerinde 110 m2 kerpiç bina, kuyulu, Savat mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 21 de satýlýk ev. Bekir Karabacak Tel: anýmsatýr: "Üzüntülü olduðun zamanlarda bile gülümsemeyi asla býrakma, biri gülümsemene vurgun olabilir." Bir aydýnlýk yüz ansýzýn kararsa da baþka bir güneþli yüz, içini ýsýtýr, yeniden aydýnlanýr yüzler... Yüz o kadar önemlidir ki; yüz yüze olsa söyler miydi bu sözleri diye ýsrarla düþünür, sorar, sorgular ya da bu sözle teselli ikramiyesi arar insan... Esmer bir muhalifin dizelerinde: "Sözün bittiði yerde konuþandýr yüz/þarkýlara, þiirlere, romanlara, fotoðraflara anahtardýr yüzler." Yýllar sonra kitaplarýn arka kapaklarýndan ön kapaklarýna konan yüzler neler yarattý? Yazarýn ya da kahramanýn yüzü kitabý alanlarýn dakikalarýný çaldý mý? Okuma sýrasýný öne aldý mý? Kitaptan uzaklaþtýrdý mý? Yanýtlarý yüzlerde saklý... Kitap okudukça güzelleþen ben, gözdeki derinliði, yüzdeki iþlenmiþliði sevdim. Yüzeyselliði aþan, öz öze yýkanan, kültürel derinlikleri anlamlý ve güzel buldum. Yüzeysel yüzler hiç iz býrakmadý. Derinliði olmayan bakýþlar savur-madý. 'Yüzün gözümde kaldý' tümcesi günlüðe düþmedi... Kimin de yüz göz oldu kiminde sýcacýk bir gülüþ. Kimin de gözlerde taþan sür git bir hüzün... Bazen gülen bazen de hüzünlü bir yüzün ardýna düþtü insan... "Masallarýmýz ayný düþlerimiz bir/ayný ateþin yaktýðý aðýtlardan geliyoruz/kentin en uzak köþeleri/hüznün ele verecek seni/öyle mahzun bakma çocuk/"devletin ve milletin bekasý" zedelenir" diyor, ozan. Bugünlerde ne çok özledim; maskesiz, duru, içten, kendi olan yüzleri...

4 23 Temmuz 2007 Pazartesi Vedat Demircioðlu, 1968 yýlýnda baþlayan isyan günlerinin ilk kaybý olur. "1968 öðrenci olaylarý"nýn hýzla büyümesine neden olan o gün yaþananlarý birlikte hatýrlayalým... ÝTÜ öðrencilerinin kaldýðý ÝTÜ Talebe Yurdu, 6. Filo'ya karþý yapýlan protesto eylemleri nedeniyle 17 Temmuz 1968'de polis tarafýndan basýlýr. Baskýnda pencereden atýlan Vedat Demircioðlu, 24 Temmuz'da yaþamýný yitirir. ÝTÜ Yurdu'nun ikinci kat penceresinden dövülerek aþaðý atýlan, 1943 Konya doðumlu Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðrencisi ve Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) üyesi Vedat Demircioðlu'nun 24 Temmuz 1968'de ölümü üzerine devrimci öðrenciler eylem kararý alýrlar. Aksaray'daki TÝP binasýnda ve ÝTÜ'de toplanan Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) çizgisindeki Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi öðrenciler kollarýna taktýklarý siyah bantlarla Vilayet'e doðru yürüyüþe geçerler. Ýlk eylem, ÝTÜ öðrencilerinden kiþilik bir grubun öðle saatlerinde Vilayet'e üzerinde "Katiller" yazýlý bir çelenk býrakma eylemi olur. Polis 10 göstericiyi gözaltýna alýr. Ýstanbul Üniversitesi önünde toplanan Deniz Gezmiþ'in de aralarýnda bulunduðu Devrimci Öðrenci Birliði (DÖB) üyesi öðrenciler, Çemberlitaþ'ta durdurulurlar. Polis ile öðrenciler arasýnda çatýþma çýkar ve 47 öðrenci tutuklanýr. Ertesi gün, 25 Temmuz'da Vedat Demircioðlu'nun cenazesi kaldýrýlacaktýr... Ancak cenaze polis tarafýndan gece Vedat Demircioðlu'nun ailesine teslim edilerek Konya'ya doðru yola çýkarýlýr. Vedat Demircioðlu, öðle saatlerinde memleketi Konya'da topraða verilir. Vedat Demircioðlu'nun ölümü üzerine Ankara'da da protestolar yapýlýr. Ankara Üniversitesi Talebe Birliði üyesi öðrenciler Ýçiþleri Bakaný Faruk Sükan'ýn makam odasýnýn kapýsýna Vedat Demircioðlu'nun resmi ile Atatürk'ün Bursa Nutku'nun olduðu bir çerçeve býrakýrlar. Ayný gün sabahý Ýstanbul Üniversitesi'nde bir anma töreni düzenlenir. Öðretim üyeleri ve öðrencilerin katýldýðý törenden sonra DÖB üyesi devrimci öðrenciler Vedat Demircioðlu'nun sembolik tabutu ile yürüyüþe geçerler. SEMBOLÝK CENAZE TÖRENÝ "Hükümet Ýstifa", "Katil Sükan" sloganlarýyla Vilayet'e doðru yürüyüþe geçen gençlerin önü Caðaloð-lu'nda kesilir. Polisle öðrenciler arasýnda çatýþma çýkar. Ara sokaklarda polisle öðrenciler arasýnda kovalamaca baþlar. Polisle öðrenciler arasýnda deyim yerindeyse tam bir taþ savaþý yaþanýr. Büyüyen çatýþma askerlerin müdahalesiyle önlenir. Polisin sert müdahalesi sonucunda yaralýlar ve çok sayýda gözaltý vardýr. Gelin, o gün olanlarý Esat Korkmaz'ýn "Kafa Tutan Günler - 69 Güncesi" isimli kitabýndan okuyalým: "25 Temmuz'da Vedat'ýn cenaze töreni yapýlacaktý; ancak cenaze 24 Temmuz gecesi ailesine teslim edilerek memleketi Konya'ya gönderilmiþti. Bunu duyan öðrenciler sembolik bir tabutla töreni yapma kararýna vardýlar. Vedat Demircioðlu için sabahýn erken saatlerinden baþlayarak Hukuk Fakültesi önünde toplanan öðrenciler, Atatürk Anýtý derkenar:ýtü YURDU'NUN PENCERESÝNDEN ATILAN VEDAT DEMÝRCÝOGLU, 24 TEMMUZ 1968'DE ÖLDÜ:Bir Sabah Uykusunda öldürdüler... çevresinde ellerinde Vedat'ýn portrelerini tutarak saygý duruþunda bulundu. Daha sonra Dekan Reha Poroy, Prof. Tarýk Zafer Tunaya ve öðrenci temsilcileri birer konuþma yaptý. Konuþmalar yapýlýrken üniversite bahçesine üzerine Türk bayraðý örtülü Vedat'ýn sembolik tabutu getirildi. Sembolik tabutla yürüyüþe geçen öðrenciler Plevne Marþý'ný söyleyerek ve sloganlar atarak Adliye binasýnýn önüne geldi. Yapýlan kýsa konuþmalardan sonra Caðaloðlu'ndan saparak Vilayet'e yürümek isteyen öðrencilere polis, cop ve kalkanlarla saldýrdý; öðrenciler taþlarla saldýrýya karþýlýk verince, Caðaloðlu bir anda savaþ alanýna döndü; öðrenciler coplandý ve yerlerde sürüklendi. Olaylarýn boyutlanmasý üzerine Caðaloðlu'na askeri inzibatlar sevkedildi. Polisin öðrenciler üzerine acýmasýzca saldýrýsýna askeri inzibatlar kayýtsýz kalmayýnca yer yer askerlerle polis arasýnda da çatýþmalar oldu." [1] O günden sonra Ruhi Su'nun "Bir Sabah Uykusunda" marþýnda söylediði gibi "bir sabah uykusunda" öldürülen Vedat Demircioðlu, devrimci öðrencilerin yaptýklarý eylemlerde, yürüyüþlerde bayrak olur... [1] Kafa Tutan Günler-69 Güncesi, Esat Korkmaz, Arba Yay., Vedat'ýn ölümü ÝKÝNCÝ Milli Kurtuluþ Hareketimizin ilk þehidi Türkiye Ýþçi Partisi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi Vedat Demircioð-lu'nun hatýrasý 28 Temmuz günü saat 10.00'da Türkiye Ýþçi Partisi Ýstanbul Ýl Merkezi'nde Partili arkadaþlarýn katýldýðý bir törenle anýlmýþtýr. Üyesi bulunduðu Eminönü Ýlçe Baþkaný Erdoðan Yamaç ile sýnýf arkadaþý Nabi Yaðcý'nýn anýlarýnýn anlatýlmasýndan sonra, Genel Baþkan Mehmet Ali Aybar konuþmuþtur. Aybar'ýn konuþmasý özetle aþaðýdadýr: Ýkinci Milli Kurtuluþ Savaþýmýzýn ilk þehidi Vedat Demircioð-lu'nun azizi hatýrasý önünde sonsuz acýlar, en derin saygý ve sevgi ile eðiliyorum. Kederli ailesine, partili üniversiteli kardeþlerime ve yolunda öldüðü milletimize baþsaðlýðý dilerim. (...) Ben burada yaþlý bir sosyalist olarak körpecik bir evladýmýn çiçeði burnunda bir sosyalistin ölümü üzerinde konuþmanýn derin hüznünü de ayrýca taþýyorum. Onun hatýrasýna baðlýlýk,ýtü öðrencilerinin kaldýðý ÝTÜ Talebe Yurdu, 6. Filo'ya karþý yapýlan protesto eylemleri nedeniyle 17 Temmuz 1968'de polis tarafýndan basýlýr. Baskýnda pencereden atýlan Vedat Demircioðlu, 24 Temmuz'da yaþamýný yitirir... Vedat Demircioðlu, 1968 yýlýnda baþlayan isyan günlerinin ilk kaybý olur. "1968 öðrenci olaylarý"nýn hýzla büyümesine neden olan o gün yaþananlarý birlikte hatýrlayalým... ÝTÜ öðrencilerinin kaldýðý ÝTÜ Talebe Yurdu, 6. Filo'ya karþý yapýlan protesto eylemleri nedeniyle 17 Temmuz 1968'de polis tarafýndan basýlýr. Baskýnda pencereden atýlan Vedat Demircioðlu, 24 Temmuz'da yaþamýný yitirir. ÝTÜ Yurdu'nun onun yarýda býraktýðý kutsal ödeve devamla olur. Sabýrlý ve temkinli, kýþkýrtmalara kapýlmadan aziz halkýmýzý uyandýrýp örgütlenmeye devam edeceðiz. Milli Mücadele halkla, örgütlü halk kitleleriyle yapýlýr. Biz halkýmýzý uyandýrmaða, örgütlenmece hýz verdiðimiz ölçüde kaybettiðimiz Vedat'ýn hatýrasýna layýk olmuþ olacaðýz. Küçük, uyanýk ve aydýnlýk bir azýnlýk; bir maya gibi büyük halk kitlelerini uyandýracaktýr, bilinçlendirecektir; halký örgütleyecektir. Ve Milli Mücadele büyük kitlelerin aðýrlýðý ile kazanýlacaktýr. Sosyalizm, büyük emekçi kitlelerin bilinçli hareketleriyle kurulacaktýr. Ýþte Vedat bu yolun yokuþuydu. Muvakkat kabrinde rahat uyu. Tam baðýmsýz, sosyalist Türkiye kurulacaktýr. Milli Kurtuluþ þehitlerinin yanýnda ebedi uykunu uyuyacaðýn günler uzak deðildir. Vedat'ýn ölümü, kendisi için hiçbir þey istemiyen körpecik evladýmýzýn ölümü, bizim için daha büyük bir cesaret, daha büyük bir bilinçle yolumuza devam için kuvvet kaynaðýdýr. Hatýrasý önünde tekrar derin saygý, sonsuz sevgi ile eðilirim. TÝP Haberleri dergisi, 1 Aðustos KEMAL TÜRKLER, 22 TEMMUZ 1980'DE FAÞÝST KATÝLLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ 'Benden iþçilere selam söyle...'ýstanbul Merter'de 22 Temmuz 1980 günü saat 09.30'da evinin önünde öldürüldü Kemal Kemal Türkler Türkler , Denizli doðumlu olan Kemal Türkler, 1947 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-si'ne girmiþ ancak ekonomik nedenlerden dolayý üçüncü sýnýfta okulu yarým býrakmak zorunda kalmýþtý. Bakýrköy Emayetaþ fabrikasýna iþçi olarak çalýþan Türkler, 1954 yýlýnda Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý Baþkaný olmuþtu yýlýnda Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) kurucularý arasýnda yer alan Türkler, 1967 yýlýnda da DÝSK'in kurularýndan biri olacaktý yýlýnda görevini Abdullah Baþtürk'e devredene dek DÝSK baþkanlýðýný sürdürdü Haziran Direniþi'nin, 1 Mayýs'larýn, DGM ve MESS direniþlerinin, grevlerin kararlý ve inaçlý bir savunucusu olan Kemal Türkler ölene dek Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý baþkanlýðýný üstlendi. 22 Temmuz 1980'de faþist çetelerin yeni bir cinayeti daha gerçekleþiyordu. Baþkaný olduðu Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý'na gitmek üzere arabasýna binen Kemal Türkler'i eþi Sebahat Türkler camdan uðurluyordu. Birden faþist namlular ölüm kusmaya baþladý. Üç faþist katil tarafýndan kurþun yaðmuruna tutulan Türkler vuruldu. Koruma polisi aðýr yaralandý. Eþi yanýna geldiðinde yaþýyordu. Son sözleri: "Benden iþçilere selam söyle" oldu. Yoldan geçen bir minibüse bindirildikten birkaç dakika sonra da öldü. Cinayeti Türkler'in küçük kýzý Nilgün pencereden izlemiþti... Ertesi gün iþçiler baþkanlarý Kemal Türkler'in öldürülmesini protesto için bütün yurtta direniþe geçtiler. Sýkýyönetim Komutanlýklarý iþçileri iþbaþý yapmaya çaðýrdý. Ancak iþçiler kararlýydý. Çok sayýda iþçi ve sendikacý gözaltýna alýndý. 25 Temmuz günü Kemal Türkler'in cenazesi yüz binler tarafýndan kaldýrýldý. Cenaze töreni anti faþist bir gösteriye dönüþtü. Türkiye o yýl giderek artan faþist saldýrýlar, cinayetlerle sarsýlmýþtý. Ýki ay sonra da 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Sýkýyönetim mahkemelerinde yargýlanan MHP Davasý sanýklarý arasýnda Kemal Türkler'in katil zanlýlarý davardý. "Doðu'nun Baþbuðu" lakabýyla anýlan Yýlma Durak, MHP Ýddianame-si'ne geçen ifadesinde Kemal Türkler'in ölüm emrini Alpaslan Türkeþ'in "Elinle ot biçer gibi bir hareket yaparak" verdiðini söylüyordu. Dava aradan geçen 27 yýla raðmen sonuçlanmadý, Kemal Türkler'i öldürenler hâlâ cezalandýrýlmadý... Ýþçi sýnýfýnýn ve sosyalizm mücadelesinin unutulmaz ismi Kemal Türkler'i sevgiyle, saygýyla bir kez daha anýyoruz.

5 23 Temmuz 2007 Pazaretesi Arif Damar ( ) 23 Temmuz 1925'te Çanakkale'nin Karainebeyli köyünde doðan Arif Damar, Yenikapý Ortaokulu'ndan sonra Ýstanbul Erkek Lisesi'ndeki öðrenimini yarým býrakýp çeþitli iþlerde çalýþtý. Ankara'ya giderek yýllarý arasýnda Atatürk Orman Çiftliði'nde memurluk yaptý. Kayseri ve Sivas'ta sürgün alaylarýndaki askerliðinin bitiminde, 1950 yýlýnda Ýstanbul'a döndü. Uzun süre muhasebecilik yaptýktan sonra Suadiye'de açtýðý Yeryüzü Kitabevini iþletti. Arif Barikat adýný kullandýðý ilk þiirlerini 1940'lý yýllarýn baþýnda Yeni Ýnsanlýk, Ýnsan, Gün dergilerinde yayýmlayan Damar, 1945 yýlýnda Ant dergisinde yayýmladýðý þiirlerle adýný duyurdu. Bir süre yönetimine de katýldýðý Yeryüzü dergisinde 15 Kasým 1951 de yayýmlanan "Dayanýlmaz" adlý þiirinin ardýndan gizli örgüt üyesi olduðu suçlamasýyla tutuklandý. Ýki yýl tutuklu kaldý ve delil yetersizliðinden býrakýldý. Birçok kez þiirleri nedeniyle koðuþturmaya uðrayan Arif Damar'ýn Günden güne (1956) adlý þiiri 22 Ocak 1957 de kitabý toplatýldýysa da, yargýlanma aklanmasýyla sonuçlandý. 24 Kasým 1967 de Türk Solu dergisinde yayýmlanan "Che Ýçin" baþlýklý þiirinden dolayý açýlan davada da aklandý (12 Temmuz 1968). Suadiye'de kendisine ait Yeyüzü Kitabevi'nde "yasak yayýn bulundurduðu" gerekçesiyle 6 Temmuz 1982 de sýkýyönetimce gözaltýna alýndý, bir süre sonra serbest býrakýlýp dava açýldý ve üç ay hapse çarptýrýldý (16 Eylül 1982). Bozcaada Tutukevi'nde yattý (Nisan 1984). Seslerin Ayak Sesleri (1975) adlý kitabýnda "Vietnam" baþlýklý eski bir þiirin Sakarya gazetesinde yayýmlanmasý üzerine açýlan davada sivil mahkeme görevsizlik kararý verdi. (5 Kasým 1983) dosyasýnýn gönderildiði Gölcük Askeri Mahkemesi'ndeki yargýlama ise aklanmayla sonuçlandý (8 Mart 1984). Ýstanbul Bulutu adlý kitabýyla 1958 Yeditepe Þiir Armaðaný'ný (Cemal Süreya ile) aldý. A. Damar'ýn Melih Cevdet Anday ile ortak imza attýðý Yaðmurlu Sokak (2001) adlý bir de romaný var. Yazarýn þiir kitaplarý: Günden Güne (1956), Ýstanbul Bulutu (1958), Kedi Aklý (1959), Saat Sekizi Geç Vurdu (1962), Alýcý Kuþ (1966), Sesleri Ayak Sesleri (1975), Alýcý Kuþu Kardeþliðin (1975, ilk beþ kitabýnýn toplu basýmý), Ölüm Yok Ki (1980), Ay Ayakta Deðildi (1984), Acý Ertelenirken (1985, ilk yedi kitabýndan seçmeler), Yoksulduk Dünyayý Sevdik (1988), Ay Kar Toplamaz Ki (1990, Toplu Tiirler), Onarýrken Kendini (1992), Eski Yaðmurlarý Dinliyordum (1995, seçmeler), Kitaplar Kitabý (2000, Toplu Þiirler). HÝSSEN YOK BU AKÞAMDA SENÝN Hissen yok bu akþamda senin, sen öðleden beri bu renk renk bu çeþit çeþit söylenen þarkýnýn artýk haricindesin. Tankýn gölgesi uzandý üstüne kadar, nerdeyse, habersiz gün batacak. Tamamen çekmiþ göðsünden akan kaný büyük ve mütehammil toprak. Her þeyin ne kadar þikâyetsiz saatin hâlâ iþliyor bileðinde, onu akþamdan akþama kurardýn, tabii biraz sonra duracak. Bugün günlerden cumartesi, dün yazdýðýn mektup, ancak, dört gün sonra eline deðecek karýnýn. Senin orada eskisi gibi sesin iþitilecek, sesin teselli edecek düþünür gibi gülecek, kýscaca: Yaþayacaksýn. Çocuðun o akþam yazdýðý cevapta bahsedecek çiçek açtýðýndan bahçenizdeki aðaçlarýn. Güneþ battý, yýldýzlar doðacak biraz sonra, þimdi karnýn acýkmýþ olacaktý. Çantanda tayýnýn ve konserven var, cebinde, yemekten sonra içecek sigaran. Düþman bozguna uðratýldý arkadaþ, mýsralarýmda olsun uyan! SAAT SEKÝZÝ GEÇ VURDU Kime ne desem Boyuna kendimi dinliyordum eski yaðmurlarý dinliyordum Düþünmeden biliyordum deniz ýlýdý Dökülen çelik katý Yürüyenler yan yana Yüzümü güneþte dinlendirsem Daðýn dað olduðunu bilsem ovanýn ova aðacýn aðaç Kurtulurdum Çok köprülü sular gibi git git bitmedi Boyuna kendimi dinliyordum eski yaðmurlarý dinliyordum Saat sekizi geç vurdu Giden gitmiþ hüznü ayaklandýrmak boþuna Düþünmeden biliyordum. ALICI KUÞ Vurur düþlerine ozanýn Güneþ kýzgýnlýðýndan birkaç aðustos Birkaç aðaç Yüksek ormanlar kuytusundan Kardeþliðin alýcý kuþu Kalkar konar Köylü Biçer ayrýk otlarýný ayýrýr baþaklardan Kalkar konar Kardeþliðin alýcý kuþu Ýþçi Tutar ucundan en acar biçimlerin Sürer Bin baþýboþ atý bin cehennemi birden Kardeþliðin alýcý kuþu Kalkar konar Duran el Gitmeyen ayak Bir göz ki Arkasýnda bir ölü gözü Bir ses ki Arkasýnda bir ölü sesi Döner durur Kardeþliðin alýcý kuþu Kalkar konar Bir açýk yürekten bir ötekine Bir bugüne bir yarýna Alýcý kuþu kardeþliðin KEDÝ AKLI Bir diyeceðim yoktu hüzünden yana Yýpranýyordu kötü kadýnlarda aþkým pis karanlýklarda Yetmiyordum yeni insanlara yetiþemiyordum Ölür kalýrdým belki de sokak aralarýnda bir kenarda Kimin umurunda dedi ama kendimi inandýramadým buna da Yakýþmýyordum eski pencerelere yosunlu sulara Ölür kalýrdým belki de sokak aralarýnda bir kenarda Uyandýrýlacak çocuklarým vardý uyuyorlardý uykularýnda Çok mu yaþamýþtým az mý ölmek hakkým mýydý yýl varken akþamlara Bu kedi nerden çýktý demeyin kapý aralýktý ben býraktým da Okþayacak bir þey ister ellerimiz kendi sýcaklýðýnda Yýpranýyordu kötü kadýnlarda aþkým pis karanlýklarda Ne iyi etmiþim aldým düþündüm kedilerin yarý ak yarý kara aklýnda Kedi iþte kedi boðuyordu yavruyu engel görünce aþkýnda Çekilmemiþti denizlerim Döndüm hýrpalanmýþ geceden dayanýklý aydýnlýklara Aðlanýr kedi yavrularýna çocuksuz analarýn arasýnda Bu kedi nerden çýktý demeyin kapý aralýktý ben býraktým da Uyandýrýlacak çocuklarým vardý uyuyorlardý uykularýnda Ne iyi etmiþim uyur uykularýnda Enternasyonal, ilk kez Fransa'nýn Lille þehrinde iþçiler tarafýndan söylendi Gazeteci Hasan Fehmi, Ýttihat ve Terakki aleyhindeki yazýlarý Serbesti Gazetesi'nde yayýnlandýktan sonra vuruldu Erzurum Kongresi baþladý. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne baþkan seçildi Hatay'da yönetim Türk hükümetine devredildi Ýstanbul Cezaevi'nde çýkan isyan mahkumlarýn üzerine ateþ açýlarak bastýrýldý:1 ölü, 20 yaralý Mýsýr'da General Muhammed Necip askeri darbe yaptý Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunmasý Kanunu çýktý. Bu kanunla, dinin siyasal amaçlar için kullanýlmasýnýn önlenmesi amaçlanýyordu Türk Edebiyatçýlar Birliði olaðanüstü toplantý yaptý. Toplantýda Peyami Safa, Samet Aðaoðlu ve Faruk Nafýz Çamlýbel, 27 Mayýs'tan önce baský rejimi taraftarý olduklarý gerekçesiyle birlikten çýkarýldýlar Konya'da Ýslamcý bir grup, Öðretmenler Lokali'ni, Yeni Konya gazetesini, Türkiye Ýþçi Parti merkezini tahrip etti; 16 kiþi tutuklandý Bursa Cezaevi'nde ayaklanma: Savcý 4 saat rehin tutuldu Yýlmaz Güney'in Umut filmi Fransa'daki Grenoble Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü aldý. Filmi, izin almadan yurtdýþýna gönderdiði için Güney hakkýnda dava açýlmýþtý. Manisa ve Buca cezaevlerindeki üç idam mahkumu için cellat bulunamadý Maden-Ýþ Genel Baþkaný Kemal Türkler'in öldürülmesini protesto eden Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu DÝSK üyesi iþçiler tüm yurtta üretimi durdurdu Devlet Baþkaný Kenan Evren, ilkokul, ortaokul ve liselere zorunlu din dersi konulacaðýný açýkladý Olimpiyat Oyunlarý Los Angeles'ta baþladý Polis Ýstanbul Küçükarmutlu'da operasyon yaptý: 4 yaralý Anayasa deðiþikliklerinin bir bölümü Meclis'te kabul edildi. 12 Eylül yöneticilerini koruyan maddelere iliþkin deðiþiklik önergeleri reddedildi Ýstanbul Bayrampaþa Cezaevi'nde Altan Berdan Kerimgiller ölüm orucunun 65. gününde öldü. 262 hükümlünün ölüm orucunu sürdürdüðü, toplu ölümlerin baþlayabileceði belirtildi. Bugün Doðanlar: Þair Arif Damar. Bulurdu beni / Irakta en / Ötede ta / Bulurdu beni / Çýkýlan bir daðdý bana uzanan yol açýlan kapý / Çocuklar hani mutlu hani saklanýr analarýndan odalarda / saklanýrdým / Bulurdu beni Bugün Ölenler: Ýlk kadýn tiyatro sanatçýmýz Afife Jale Sessiz film devrinin büyük ustasý, "Bir Ulusun Doðuþu" filminin yaratýcýsý Amerikan film yönetmeni D. W. Grffith II. Dünya savaþýndan sonra ihanetle suçlanan Fransýz devlet adamý Mareþal Petain, 95 yaþýnda hapishanedeyken Þair, yazar ve eðitimci Ahmet Kutsi Tecer Yazar Suat Derviþ. "Fosforlu Cevriye" ve "Ankara Mahpusu" romanlarý Derviþ'in eserleri arasýnda Ressam Cevat Dereli Hafif müzik sanatçýsý Ertan Anapa Sunucu ve gazeteci Cenk Koray. bianet

6 BELEDÝYESÝ ANA-BABA OKULU AÇACAK Nevþehir Belediyesi aile içi iletiþimin etkin ve yaygýn bir þekilde saðlanmasý,aile içi þiddetin önüne geçilmesi ve anne,baba ve çocuk iliþkilerin daha saðlýklý hale getirilmesi amacýyla Ana-Baba Okulu açmayý planlýyor. Bu yönde Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýný Korumak ve Geliþtirilmesi ortak proðramý uygulayýcý birimi ile Hacý Ömer Sabancý Vakfý(VAKSA) iþbirliði ile yürütülen çalýþmalar için Nevþehir Belediyesi tarafýndan hazýrlanan Ana-Baba Okulu eðitim projesi, ön elemeyi geçerek uygulanabilecek projeler arasýna girdi. Yaklaþýk 11 bin AVRO luk Ana-Baba Okulu projesi ile ilk etapta 20 anne ve babanýn eðitimi planlanýyor. 4 aylýk bir dönemde alanlarýnda uzman Sosyal Hizmet Uzmaný, Psikiyatris ve Psikologlar tarafýndan anne-baba ve çocuk iliþkileri, aile içi çatýþma, kadýna yönelik þiddet, uyumlu bir aile için neler yapýlabilmeli, aile bireyleri ile iliþkilerin düzenlenmesi gibi çeþitli konularda eðitilecek anne ve babalar, daha sonra evlerinde ziyaret edilerek, eðitimin hedeflenen düzeyde ortaya konulup konulmadýðý kontrol edilecek. Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýný Korumak ve Geliþtirilmesi ortak proðramý uygulayýcý birimi tarafýndan ön elemeyi geçerek uygulana bilirliði kararlaþtýrýlan projenin uygulama aþamasýnda da ilgi görmesi halinde, Ana-Baba Okulu uygulamasýnýn daha da yaygýnlaþtýrýlmasý planlanýyor Edremit Akçay'da hayvan katliamý Balýkesir'in Edremit ilçesine baðlý Akçay beldesi çöplüðünde çok sayýda itlâf edilmiþ köpek bulundu. Ýtlâf edilen hayvanlar arasýnda aþýlý, kýsýrlaþtýrýlmýþ ve sahipli ev köpekleri de bulunuyor. Akçay Hayvan Dostlarý Derneði Baþkaný Melda Topçu, Kýzýlkeçili Çayý Dallas mevkiinde, Akçay Belediyesi'ne ait çöplükten çok sayýda yeni itlaf edilmiþ ve çürümüþ köpek leþleri çýktýðýný söyledi. Topçu, çöplükten þu ana kadar 15 civarýnda ölü köpek çýkarýldýðýný belirterek, "Sistemli bir þekilde, aþýlý, kýsýrlaþtýrýlmýþ ve sahipli ev köpekleri de dahil olmak üzere, son gün içinde köpek öldürüldüðünü tahmin ediyoruz" dedi. CÝNS KÖPEKLER SOKAÐA BIRAKILIYOR Topçu, "Yazlýkçýlar, yaz tatilinde çocuklarýna okul hediyesi olarak aldýklarý köpekleri sokaklara salýveriyorlar. Bu köpekler de sahipli olduklarý halde sokak köpeði oluyor. Bu hayvanlara yazýktýr" diye konuþtu. Topçu, belediye yetkililerinin köpeklerin itlafýyla ilgilerinin olmadýðýný ve konu hakkýnda inceleme baþlatacaklarýný söylediklerini belirtti. Görgü tanýklarýnýn ifadelerine göre ise, zehirli et verildiði iddia edilen köpekler 5-6 dakika içinde öldü. BELEDÝYE: "BÝZ AÞILAYIP KISIRLAÞTIRIYORUZ" Akçay Belediye Baþkaný Cahit Ýnceoðlu da belediye çöplüðünde köpek ölülerinin bulunmasýnýn kabul edilemez olduðunu söyledi. Ýnceoðlu, "Biz býrakýn köpekleri öldürmeyi, iki seneden bu yana sokak köpeklerini hem kýsýrlaþtýrdýk hem de tamamýný aþýlattýk. Seçimler öncesi böyle bir olayýn gerçekleþtirilmesi kabul edilemez bir olaydýr. Bu bir provokasyondur. Bu olayý mutlaka aydýnlatacaðým. Temizlik þirketinden köpek ölümleri konusunda bilgi alacaðým ve olayýn takipçisi olacaðým. Yakýnda olay açýða çýkar" dedi SAYILI 'HAYVANLARI KORUMA YASASI' NE DÝYOR? Sýk sýk hayvan haklarý savunucularýnýn eleþtirilerine hedef olan ve 'AB makyaj yasasý' olarak da nitelenen 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu'nda yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlar için ne yapmalarý gerektiði þöyle vurgulanýyor: Ýsmail Aygün ÖDP Nevþehir 3. sýra adayý» "Sahipsiz veya güçten düþmüþ hayvanlarýn en hýzlý þekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakýmevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanlarýn öncelikle söz konusu merkezlerde oluþturulacak müþahade yerlerinde tutulmasý saðlanýr. Müþahade yerlerinde kýsýrlaþtýrýlan, aþýlanan ve rehabilite edilen hayvanlarýn kaydedildikten sonra öncelikle alýndýklarý ortama býrakýlmalarý esastýr."» "Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluþlarla iþbirliði içerisinde, sahipsiz ve güçten düþmüþ hayvanlarýn korunmasý için hayvan bakýmevleri ve hastaneler kurarak onlarýn bakýmlarýný ve tedavilerini saðlamalarý ve eðitim çalýþmalarý yapmalarý esastýr." Valilik'te geçtiðimiz Pazar günü secim çalýþmalarý kapsamýnda Seçim Harekat Merkezi Oluþturuldu Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Nevþehir de seçim sýrasýnda oluþabilecek her türlü olumsuzluða karþý Seçim Harekat Merkezi oluþturduklarýný bildirdi. Vali Hacýmustafaoðlu, Valilik toplantý salonunda beraberinde Garnizon Komutaný Jandarma Albay Esat Mahmut Apaydýn, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi, Ýl Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim günü sabah saat dan gece saat a kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satýlmasý, içkili BEKTAÞ SOFRASI RESTAURANT HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR 23 Temmuz 2007 Pazartesi Nevþehir de Seçim Tedbirleri... yerlerde, umumi mahallerde her çeþit alkollü içki verilmesi ve silah taþýnmasýnýn Yüksek Seçim Kurulu kararý gereðince yasaklandýðýný hatýrlattý. Vali Hacýmustafaoðlu, seçim günü oy tasnif iþlerinin gece geç saatlere kadar sürebileceði göz önünde bulundurularak, sandýklarýn konulacaðý yerler ve çevrelerinin iyi aydýnlatýlmasý, elektrik arýzalarýna karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý için MEDAÞ Müessese Müdürlüðüne gerekli talimatlarýn verildiðini söyledi. Seçim döneminde itfaiye ve hastanelerde çalýþan nöbetçi personel ve sayýsýnýn arttýrýlmasý, acil yardým ve müdahale ekiplerinin oluþturularak, bunlarýn güvenlik kuvvetleri ile irtibat halinde olmalarý talimatýný verdiklerini kaydeden Vali Hacýmustafaoðlu þöyle devam etti: Seçim esnasýnda meydana gelebilecek her türlü olumsuzluklar için valiliðimizde Seçim Harekat Merkezi oluþturuldu. Seçim Harekat Merkezi nde, 22 Temmuz 2007 günü saat dan itibaren 23 Temmuz 2007 günü saat a kadar Vali Yardýmcýsý baþkanlýðýnda ilgili personel, dönüþümlü olarak görev yapacak. Valiliðimiz Seçim Harekat Merkezi ne , numaralý telefonlardan ve , numaralý telefonlardan ulaþýlabilecek. Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Geniþ kahvaltý, çorba, ýzgara, sote, soðuk meze çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Karayalçýn Parký Hacýbektaþ Tel:

7 23 Temmuz 2007 Pazartesi GP'li kayýp il baþkaný kendini savundu Oylamada 8 Aðustos son gün GENÇ Parti Genel Merkezi, Nevþehir'de GP Ýl Baþkaný ile birinci ve ikinci sýra milletvekili adaylarýnýn, çeþitli kiþi ve esnafa yaklaþýk 25 bin YTL borç takarak ortadan kaybolduðu ve Ýl Baþkaný Murat Biçer'in parti merkezindeki tüm kullaným gereçlerini satýp ortadan koybolduðu iddialarý üzerine soruþturma baþlattý. Bu arada ortaya çýkýp bir basýn toplantýsý düzenleyen GP Ýl Baþkaný Murat Biçer, kendisini üçüncü sýra adaylarýnýn kaçtý diye gösterdiðini, kaçmadýðýný, parti çalýþmalarýna devam ettiðini söyledi. GP Ýl Baþkaný Murat Biçer, Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'nde kendisi ve partisine yönelik iddialarý yanýtladý. 3 gün önce özel iþleri için þehir dýþýna çýktýðýný, þehir dýþýna çýkarken de 3'üncü sýra milletvekili adaylarý Alaaattin Sarýbaþ'ýn kendisini uðurlamaya geldiðini söyledi. Ýl Baþkaný Biçer, þunlarý söyledi: Beni uðurlamaya gelen ve durumun bu þekilde olduðunu da bilen Alaattin Sarýtaþ, ertesi gün Partiyi 25 bin YTL borca soktu. Alacaklýlardan býkarak, kaçtý. Kaçarken de partideki eþyalarý eskiciye sattý þeklinde asýlsýz, iftira niteliðinde açýklamalar yapmýþ. Bunlarý hayretle karþýladým. Partinin borçlarý toplam 8 bin 500 YTL'dir. Ýfade edildiði gibi kesinlikle 25 bin YTL deðildir. Kaçma diye bir durumum yoktur. Nevþehir de yeni bir iþ alanýna giriyorum. Artýk, Nevþehirliyim. Gitme diye bir düþüncem yoktur. Alaattin Bey, asýlsýz ifadelerle beni ve partiyi yaralamýþtýr. Haberleri okuduktan sonra kendisini defalarca aradým. Ancak, telefonunu açýp, cevap vermedi. Asýlsýz haberlerle partiye büyük zarar verdi. Ulusal ve yerel basýnda parti imajýmýz sarsýldý.'' Ev sahibi ile ilgili sorunu da çözdüðünü ifade eden Biçer, Kendisi ile görüþtüm. Kontrat bir yýllýk olduðu için 4 bin 800 YTL borç çýkarýyor ve parayý peþin istiyordu. Genel Merkez'le yaptýðým görüþmeler sonucunda il binasýný baþka bir yere taþýma kararý aldým. Burada iki ay kaldýk. Bunun karþýlýðýnda þahsi olarak bin YTL senet verdim. Anlaþtýk. Partinin mallarýný da satmadým. Bu tamamen iftiradýr. Parti eþyalarý, il yönetim kurulunun bilgisi dahilinde bir depoya kaldýrýlmýþtýr. Yeni bina tutulunca oraya aktarýlacaktýr. GP Nevþehir Ýl yönetimi ve baþkaný dimdik ayaktadýr. Hiçbir yere kaçmamýþtýr'' diye konuþtu. Alacaklýlarla ilgili olarak Genel Merkez ile yaptýðý son görüþme sonrasýnda 23 Temmuz'da Ankara'ya davet edildiðini anlatan GP Ýl Baþkaný Murat Biçer, Genel Merkez'e son durumu anlattým. Seçime 3 gün kaldýðýný, yoðun olduklarýný belirttiler. 23 Temmuz'a randevu verdiler. Partinin durumu ile ilgili ayrýntýlý rapor istediler. Kendilerine raporla birlikte sözlü bilgi de vereceðim. Borçlarý ödeyeceðiz'' dedi. KAHVEHANE SAHÝBÝ: PERÝÞANIM GP'ye güvenerek kahvesini ve evini kiraya verenler ise paralarýný alamadýklarýný iddia etti. Seçim karargahý olarak kahvesini GP'ye kiraladýðýný belirten Þaban Bilgin, þunlarý söyledi: 4 bin YTL karþýlýðýnda kahvemi kiraya verdim. 1.5 aydan bu yana kahvem seçim karargahý olarak kullanýlýyor. Çay, kahve, gözleme, kola hatta dondurmalarý bedava verdim. Ýl Baþkaný parayý ödeyeceklerini söyledi. Kendisine ve GP'ye güvendim. Bir hafta önce parayý istemeye gittim. Benim yanýmda Genel Merkez'i aradý. Oradan Milletvekili adaylarý ödesin demiþler. Milletvekili adaylarý ise kendilerini ilgilendirmediðini söylüyorlar. Periþan hale geldim. Zararým 10 bin YTL'yi buldu. Maddi zarar yanýnda müþteri kaybýna uðradým, insanlarýn alaycý bakýþlarýný ve sözlerine maruz kaldým. Çok maðdur durumdayým. Benim gibi çok sayýda maðdur olan var. Her gün alacaklýlar geliyor.'' DAÝRE SAHÝBÝ: VERDÝÐÝME PÝÞMAN OLDUM Dairesini GP Ýl Baþkanlýðý olarak kiraya verdiðini belirten Metin Yýldýz ise parasýný alamadýðý gibi yeni onarým yaptýðý dairesinin periþan hale getirildiðini anlattý. GP'ye güvendiði için ailesinin karþý çýkmasýna raðmen kiraladýðýný belirten Yýldýz, GP Nevþehir Ýl Baþkaný Murat Biçer bana 6 Haziran'da bir yýllýk kira bedeli olan 4 bin 800 YTL'yi vereceklerini söyledi. Ýnandým, kontrat yapýp, kiraya verdim. Günü gelince bir hafta süre istediler. Bir haftanýn üzerinden bir ay geçti. En son eþyalarý boþaltýp, gitmiþler. Daireyi yeni onarmýþtým. Her yeri mahvetmiþler. Piþman oldum. Ne yapacaðýmý þaþýrmýþ durumdayým'' iddiasýnda bulundu. Daire sahibi Metin Yýldýz'ýn eþi Fatma Yýldýz da geçen hafta 7 bin YTL deðerinde ziynet eþyasýnýn çalýndýðýný ve sorumlusunun içeri girenleri kontrol etmeyen parti yöneticileri olduðunu söyledi. Fatma Yýldýz, Hayatýmda hiç evim soyulmamýþtý. Dýþ kapýmýz daima kapalý olurdu. Eþim partiye kiraya vereceðim dediði zaman karþý çýktým ve Gelen giden belli olmaz, huzurumuz kaçar. Ailemiz rahatsýz olur demiþtim. Ama hýrsýzlýk olacaðýný hiç aklýma getirmemiþtim. Aklýma gelmeyen baþýma geldi. Bir hafta önce kimliðini bilemediðimiz kiþi veya kiþilerce yatak odamda bulunan ve oðlumun düðününde takmak için sakladýðým altýn ziynet eþyalarýmýz çalýndý. Dünya baþýma yýkýldý. Ayakta duramayacak hale geldim. Ýlaçlarla zor duruyorum. Sýrf bu parti yüzünden dert sahibi oldum'' diyerek yakýndý.(knthbr) Nevþehir Valiliði, Türkleri, merkezi Ýsviçre'de bulunan 'New7Wonders' adlý vakfýn internet üzerinden oylamayla seçmekte olduðu Dünyanýn 7 Doðal Harikasýna, Kapadokya için oy vermeye davet etti. Nevþehir Valiliði, resmi internet sitesi olan adresinde nasýl oy verileceðini yayýnlayarak, halký oylamaya katýlmaya ve Kapadokya'yý aday göstermeye çaðýrdý. Valiliðin internet sitesinden yapýlan çaðrýda, Kapadokya'nýn dünyada eþi benzeri bulunmayan doða harikasý olduðu vurgulanarak, oylamanýn 8 Aðustos 2007 tarihinde tamamlanýp açýklanacaðý bildirildi. Valilik internet sayfasýnda, aday Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, sabah saatlerinde oyunu eþi Nebahat Hacýmustafaoðul ile birlikte kullandý. Vali Hacýmustafaoðlu, Nevþehir de oy kullanýmýnda yüzde 100 e yakýn katýlým olacak dedi. Oyunu eþi ile birlikte Nevþehir Merkez Mehmet Emin Günel ilköðretim okulunda 1024 numaralý sandýkta kullanan Vali Hacýmustafaoðlu, oyunu verdi ve seçimin Türkiye ye hayýrlý olmasýný diledi. Oy kullanmanýn bir vatandaþlýk görevi olduðunu ve bu vatandaþlýk görevini erken saatte yerine getirmek istediklerini söyleyen Vali Hacýmustafaoðlu, oyunu kullandýktan sonra gazetecliere yaptýðý açýklamada ÝLAN 103 Evler Mahallasinde 400m2 arsa satýlýktýr. Müracat: Muhsin Berkil gösterme ve oy verme iþleminin adlý internet sayfasýnda yapýlmakta olduðu veya doðrudan natural7 wonders. com/index.php?id=637 adresine girilerek, çýkacak formun doldurulmasýyla Kapadokya'nýn aday gösterilip, oy verilebileceðini duyurdu. Sitede bir kiþinin birden fazla oy verebileceði de vurgulandý. (Hbrtrk) Vali Hacýmustafaoðlu, Eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu ile birlikte oyunu sabah saatlerinde kullandý þu görüþlere yer verdi: Vatandaþlýk görevimizi erken bir saatte yapmak istedik. Memnuniyetle görüyorum ki 280 kiþinin oy kullanacaðý 1024 numaralý sandýkta yüzde 30 seviyede oy kullanýmý gerçekleþmiþ. Bu da katýlýmýn çok yüksek olacaðýný gösteriyor. Özellikle ilimizide yüzde 100 e yakýn katýlým bekliyoruz. Vatandaþlarýmýzýn bu bölgede daha duyarlý olduðunu görüyoruz. Bugüne kadar seçim kampanyamýzýn çok hareketli çok ölçülü hareketler içinde geçti. Partilerin bir birlerini þikayetine yol açacak olaylar ve sataþmalar olmadý. Bu da bize mutluluk ve memnuniyet verdi.

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C 32 En Düþük 0 C 12 Ali nin Anlamý Erdoðan Aydýn Bu kritik sorunu aydýnlatmak için gönül rahatlýðýyla baþvurabileceðimiz kaynak, Alevilerin gerçek inanç önderleridir. Anadolu Aleviliðine iliþkin sapla samaný birbirinden ayýrabilmek için baþvuracaðýmýz bu kaynak, Onu bin yýl öncesinden baþlayýp olgunlaþtýrarak bugünlere taþýyan, bu uðurda bedel ödeyip yolu tanýmlayan, kimsenin kendilerinden daha çok Alevi olduðunu iddia edemeyeceði inanç önderleridir. Bu noktada Pir Sultan Abdal ýn deyiþlerinde de çokça geçen, Hak Muhammet Ali ifadesinin gerçek anlamýný bulmaya çalýþarak baþlayalým: Sýklýkla kullanýlan bu nitelemeyi, Allah, Peygamberi Muhammed ve ardýlý Halife Ali baðlamýnda, önem sýrasýna göre dizilmiþ üç farklý þahýs olarak yorumlayanlar çýkmaktadýr. Bu yorumdan hareketle de Aleviliðin, en önemli önderlerinden olan Pir Sultan ýn þahsýnda Ýslam'ýn doðrudan yansýmasý olduðunu, hýzýný alamayanlar ise Aleviliðin Ýslam'ýn özü olduðunu söylemektedirler. Peki, ama keyfiyet bu mudur gerçekten? Deðildir! Deðilse, bunun açýklamasý, her türden muðlâklýktan uzak bir açýklýkla yapýlmak zorunda. Anadolu Aleviliði nezdinde Ali, gerçekte Muhammed in kuzeni ve damadý Ali midir? Kuþkusuz Onu da içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir kesinlikle gösterileceði gibi ondan ibaret deðildir. Bakýn Virani, söz konusu soruyu nasýl yanýtlýyor: Evvel odur âhir odur / Tayyip odur tahir odur Batýn odur zahir odur Ali Ali Ali Ali Görüldüðü gibi burada Ali, kuzen-damat Ali anlamýnda deðil, aþkýn bir varlýk anlamýnda tanrýsallýk içeren bir kavramdýr. Evvel (ön, ilk), ahir (en son), tayyip (iyi, güzel), tahir (temiz), batýn (iç, gizli, görünmeyen), zahir (görünen) hep Allah ýn nitelikleri, adlarýdýr. Oysa Virani bunlarý Ali de görüyor, (1) tanrýnýn Ali olduðunu söylüyor. Þiirde geçen evvel, âhir, tayyip, tahir, batýn, zahir sözleri yalnýzca Allah için söylenebilir (Ýsmet Zeki Eyüboðlu, Alevilik Sünnilik Ýslam Düþüncesi, Der Y., 1989, s. 79). O halde Virani de Ali, kuzen-damat Ali deðil, kuzen Ali nin suretinde de görünmüþ olan Allah týr. Burada Ali, mutlak bir kesinlikle Allah ýn adýdýr. XVI. yy.da ayný zamanda Bektaþi Dergahý na da Postniþin olan Sersem Ali Baba: Sabah seherinde virdim budur bu Allah bir Muhammed Ali dir Ali Zikrim olan lailaheillallah Allah bir Muhammed Ali dir Ali diyor. Açýklýkla görüldüðü gibi tek ve mutlak olan Allah týr, Allah ise Muhammed Ali dir, Muhammed Ali ise Ali dir. Kuþkusuz bu ve benzeri tüm deyiþlerde, ayný zamanda bir söz oyunu olarak Hak, Muhammed, Ali üçlemesi söz konusudur. Ancak bu üçleme, zaman zaman üç ayrý þahsiyetten söz edermiþ gibi yaparken, gerçekte tek bir tanrýsal varlýk anlamýnda vahdet-i vücudu ifade etmektedir. XVI. yy. ozanlarýndan Kul Þükri, Muhammed Ali dir, Ali Muhammed derken, peygamber Muhammed le Mehmet Ali, ya da Muhammed Ali olarak da anýlan Ali yi özdeþ sayýyor (Ý. Z. Eyüboðlu, Age. s. 82). Esasen mecaz ve takiyyeye yoðun bir þekilde baþvurulmasýný saðlayan þeriatçý baský atmosferinde kurulmuþ sözde bile, Aleviliðin gerçek düþüncesini anlamak kolaydýr. Nitekim Pir Sultan, sofu baskýsýyla polemik içinde kendini anlatýrken; Sofu mezhebimizi ne sorarsýn / biz Muhammed Ali diyenlerdeniz diye baþladýðý sözünü; Muhammed Ali'dir Kýrklar'ýn baþý / aný bilmeyenin nic(e)'olur iþi diyerek, Muhammed Ali den kastýnýn Kýrklarýn baþý olan Ali olduðunu netleþtirmektedir. Deyiþin devamýnda ise, ola ki buna raðmen yanlýþ yorumlar üretebilecek olanlara karþý da, biz tüccar deðiliz alýp satmayýz /.../ biz Muhammed Ali diyenlerdeniz ifadesiyle, Muhammed Ali, mesleði tüccarlýk olan tarihsel þahsiyet Muhammed den net olarak ayrýþtýrýlmaktadýr. Bu anlamda Pir Sultan ýn, Hak Muhammed Ali geldi dilime / Mürvet günahýma kalma ya Ali deyiþinde de görüldüðü gibi, birinci dizede ayrý þahsiyetler þeklinde yoruma da açýk olan ifade ikinci dizede yardýmcý, kurtarýcý olarak Ali de özdeþleþir. Esasen birinci dizenin de doðru okunuþu Hak Ali, yani Tanrý Ali dir, çünkü Ali nin gerçek adý da Muhammed Ali dir. (Ý. Z. Eyüboðlu, Age. s. 79). Ali ise burada kuzen-damat Ali nin adýný içermekle birlikte, esas olarak onun kimliðinde de kendini gösteren Allah ýn kendisidir. Yine Kul Hüseyin in, Günah ettim þahýn darýna durdum Allah bir Muhammed Ali aþkýna Kýrklar eþiðine yüzümü sürdüm Allah bir Muhammed Ali aþkýna deyiþinde de ifade edilen þey, tek Allah olan Muhammed Ali dir. Devletin ve egemen ideoloji olarak Ýslamiyet'in basýncý koþullarýnda bu ifade kullanýmlarýndan giderek bir mecaz üçleme üretilmiþ ve savunma mekanizmasý olarak Hakk ýn, Muhammed in, Ali nin sanki hiyerarþik diziliþi kastediliyormuþ izlenimi yaratýlmýþ, yani sistematik baskýlara karþý bir savunma refleksiyle esasen bir Alevi kavramý ve tavrý olagelmiþ olan takiye yapýlmýþtýr. Esasen üçlemenin (teslis) asýl kaynaðý görünen Hýristiyan inancýnda da üç ayrý tanrý deðil, tanrýnýn, baba, oðul, kutsal ruh olarak üç ayrý görünümü ve beliriminden söz edilir ve bu üçlemede tekliðe inanýlýr. (Devam edecek)türkülerinsesi

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı