Ýstanbul'da baðýmsýz sol aday Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel seçildi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstanbul'da baðýmsýz sol aday Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel seçildi"

Transkript

1 CHP hezimete uðradý, AKP yüzde 45'in üzerinde oyla seçimi kazandý Vali Hacýmustafaoðlu, Eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu ile birlikte oyunu sabah saatlerinde kullandý Nevþehir de ana-baba okulu açýlacak 7 DE 6 DE GP'li kayýp il baþkaný kendini savundu Rersmi olmayan Secim sonuclarý ve partilerin aldýklarý oy oraný þu þekilde gerçekleþti. AKP % 46.3, CHP % 20.9, MHP % 14.2, DP % 5.4, GP % 3.0, Bagýmsýlar % 5.6 oy oranýna sahip oldular. Bu sonuçlara göre partilerin parlementoda sahip olduðu milletvekili daðýlýmý þu þekilde gerçekleþeçek. AKP 339, CHP 112, MHP 71, DTP Baðýmsýz 24, Baðýmsýz 4. Secim sonuçlarý itibarýyla Nevþehir de AKP 3 milletvekilinin üçünü de aldý. CHP ve MHP milletvekili çýkaramadý. Kýrþehir de ise; AKP 2, MHP 1 milletvekili çýkardý. CHP ise milletvekili çýkaramadý. >8 DE Ýstanbul'da baðýmsýz sol aday Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel seçildi Ýstanbul 1. Bölgeden Mehmet Ufuk Uras, saat:20.30 itibariyle aldýðý oylarýn yerli olmasý nedeniyle seçimi kazanarak Milletvekili olmaya hak kazandý. Ýstanbul 3. bölgeden de Sebahat Tuncel Milletvekili olmaya hak kazandý. Tuncel Gebze M tipi cezaevi'nden TBMM'ye girecek. Alýnan ilk seçim sonuçlarýna göre, baðýmsýz "Bin Umut" adaylarýndan, Mardin'de Ahmet Türk, Emine Ayna, Diyarbakýr'da Aysel Tuðluk, Gülten Kýþanak, Akýn Birdal ve Selahattin Demirtaþ, Muþ'ta Sýrrý Sakýk ve Nuri Yaman, Ýstanbul 3. bölgede Sebahat Tuncel, Hakkari'de Sabahattin Suv ve Hetem Ýke, Þýrnak'ta Hasip Kaplan ve Sevahir Bayýndýr, Tunceli'de Þerafettin Halis, Mersin'de Orhan Miroðlu, Batman'da Ayla Akad Ata ve Bengi Yýldiz, Þanlýurfa Ýbrahim Binici, Adana'da Nazmi Gür, Bitlis'te M.Nezir Karabaþ, Iðdýr'da Pervin Buldan, Van'da Fatma Kurtulan ve Özdal Üçer, Siirt'te Osman Özçelik, istanbul 1. bölge'de (sol aday) Mehmet Ufuk Uras milletvekili oldular... Ýstanbul 2. bölgeden baðýmsýz aday Baskýn Oran 33 bin, "Bin Umut" adayý Doðan Erbaþ da 44 bin civarýnda oy alarak seçimi kaybettiler. Eski Baþbakanlardan Mesut Yýlmaz Rize'de, Sivas'ta Muhsin Yazýcýoðlu, Tunceli'de de Kamer Genç, seçimi kazanarak Milletvekili oldular. 6 DA derkenar:ýtü YURDU'NUN PENCERESÝNDEN ATILAN VEDAT DEMÝRCÝOGLU, 24 TEMMUZ 1968'DE ÖLDÜ:Bir Sabah Uykusunda öldürdüler... Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ali nin Anlamý Erdoðan Aydýn (1) >8 DE Oylamada 8 Aðustos son gün 7DE >7 DE Kemal Türkler >4 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 23 Temmuz 2007 Pazartesi Elektrik ve su kesintisi kapýda Son yýllarýn en kurak yaz aylarýný yaþayan Türkiye'de barajlardaki su sýkýntýsýnýn ardýndan elektrik sorunu da baþ gösterdi. Özellikle büyükþehirlerde seçimin hemen ardýndan baþlayacaðý tahmin edilen elektrik kesintilerinin ilk sinyali yarýn Ýstanbul Bakýrköy bölgesinde baþlayacak. Bakýrköy Ýþletme Müdürlüðü'nce yapýlacak çalýþmalar nedeniyle Temmuz tarihleri arasýnda bazý semtlerde elektrik kesintisi uygulanacaðý açýklandý. Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ'den yapýlan açýklamaya göre, Bakýrköy'de, saatleri arasýnda uygulanacak kesinti programýna göre, 23 Temmuz'da Yeþilyurt Hava Harp Olculu, Elcin Sokak numara 35'ten 50'ye kadar, Ürgüplü Caddesi numara 18'den 32'ye kadar, Kuþkonmaz Sokak ve civarý, 24 Temmuz'da ise Yeþilyurt Spor Tesisleri, Pýtrak Sokak numara ý'den 7'ye kadar, Sahil Caddesi numara n'den 17'ye kadar, Pelin Sokak numara 32'den 45'e kadar elektrik alamayacak. 25 Temmuz'da Orkide Caddesi numara 7'den 14'e kadar, Ürgüplü Caddesi numara 8'den 31'e kadar, Sahil Caddesi numara 5'ten 9'a kadar, Baþak Sokak numara 20'den 28'e kadar, Güçlü Sokak, Pelin Sokak ve civarý. 26 Temmuz'da, Ekin Sokak numara 13'ten 21'e kadar, Orkide Caddesi numara 5'ten 12'ye kadar, Baþak Sokak numara ý'den 13'e kadar, Si-pahioðlu Caddesi numara ý'den 19'a kadar, Baþak Sokak numara 15'ten 29'a kadar, Ekin Seçim öncesi, Petkim'in satýþý bitirilmek isteniyor. Petkim'in yüzde 51 oranýndaki kamu hissesinin blok satýþ yöntemiyle özelleþtirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi, 2 milyar 50 milyon dolar ile TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Giriþim Grubu verdi. Nihai kararý Özelleþtirme Ýdaresi verecek. Petkim'de blok satýlacak yüzde 51 Sokak numara 25'ten 36'ya kadar ve civarý. 27 Temmuz'da, Yeþilyurt Ýstasyon Caddesi, Ekin Sokak numara 22, Ekin Sokak numara ý'den 19'a kadar, Fener Caddesi, Baþak Sokak numara 9'dan 19'a kadar, TCDD Lojmanlarý, muhtarlýk ve hissenin yüzde 7'lik bölümü Emekli Sandýðý'na ait. Emekli Sandýðý'na ait yüzde 7'lik bölümün bedeli, özelleþtirme sonunda bu kuruma aktarýlacak. Petkim'in halen yüzde 38.68'i de halka açýk bulunuyor. Ýhale sonrasý idarede kalacak yüzde 10.32'lik hisse ise daha sonra özelleþtirme uygulamalarýna konu olacak. Açýk artýrmaya kalan gruplar þöyle:» Carmel - Limak Ortak Giriþim Grubu» TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Giriþim Grubu» Zorlu Holding civarý ile trafik sinyalizasyona elektrik verilmeyecek. KESÝNTÝLER AÐUSTOS'TA Elektrik kesintilerinin yaný sýra içme Seçime giden ülkede, 'Petkim' oldu bittisi» Hokan Chemicals Ortak Giriþim Grubu» Çalýk - IOCL Ortak Giriþim Grubu» Socar&Turcas - Injaz Ortak Giriþim Grubu "SEÇÝM ÖNCESÝ ÝHALENÝN BEDELÝ AÐIR OLUR" Türk-Ýþ Baþkaný Salih Kýlýç, bugün yapýlacak Petkim ihalesi için "Seçim öncesi acele ile özelleþtirilmesinin bedelini siyasiler aðýr öder" demiþti. Petkim ihalesini, "Stratejik kuruluþlarý yabancýlara pazarlayan özelleþtirme uygulamalarýnýn son örneði" diye niteleyen Kýlýç, ulusal savunma ve bölgesel çýkarlarýn gözardý edildiðini iddia etmiþti. suyu saðlayan barajlardaki su sýkýntýsý nedeniyle seçimin ardýndan su kesintilerinin baþlayacaðýnýn iþaretleri verildi. Ýstanbul'daki sýkýntýnýn ardýndan baþkent Ankara'da da barajlardaki toplam doluluk oranýnýn yüzde 8'lere kadar düþtüðü, bu nedenle Aðustos ayýndan itibaren programlý olarak su kesintilerine baþlanacaðý bildirildi. Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi, barajlardaki su seviyelerinin tüketimin deðiþmemesi, yaðýþ azlýðý ve aþýrý buharlaþma nedeniyle minimum seviyelere kadar indiðini belirtti. SU SORUNUNA DENÝZSUYU ÇÖZÜMÜ BODRUM Yarýmadasýndaki su sýkýntýsýna çözüm bulmak amacýyla, Yalýlca-vak Belediyesi'nin giriþimiyle deniz suyundan içme suyu elde etme ünitesi kuruldu. Bir haftalýk deneme süreci olumlu geçen tesisin hayata geçirilmesiyle Bodrum Yarýmadasý'nda mesken ve iþletmelere metreküpü YTL arasýnda fiyatla verilen suyun, kurulan sistemle 60 Ykr'a mal edileceði belirtildi. Denizden içme suyu elde etmede dünyadaki en son teknolojiyi Yalýka-vak'ta denediklerini belirten yetkililer yarýmadadaki su kaynaklarýnýn azalmasý, kullanýlmýþ sularda geri kazanýmýn saðlanmamasý ve yaðýþlarýn azalmasý nedeniyle yýllardýr su sýkýntýsý çeken yarýmadanýn sorununun su projeyle sona erebileceðini söyledi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 23 Temmuz 2007 Pazartesi Çiftçi Takvimi TEMMUZ TARLA ZÝRAATI a) Hasadý yapýlan hububat tarlalarýnda anýz bozulur. Nadasa býrakýlmýþ tarlalarda ot mücadelesi ve yeþil gübre ihtiyacý nedeniyle ikileme, üçleme yapýlýr. b) Ýkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapýlýr. c) Çapalama, sulama, boðaz doldurma, seyreltme, sýrýklara baðlama gibi bakým iþleri devam eder. d) Her türlü hastalýk ve zararlýlara karþý mücadele yapýlýr. e) Hasat ve harman iþleri çeþitli bölgelerde ay boyunca yürütülür. Ambarlanýr, saklanýr, deðerlendirilir. MEYVECÝLÝK a) Toprak iþlemesi bazý bölgelerde görülebilir b) Dikim yoktur. c) Genel olarak durgun göz aþýsý baþlar. Meyve seyreltme, su buharlaþmasýný önleme amacýyla filiz alma, yaprak yolma ve bazý dallarýn kesilmesi þeklinde budama yapýlýr. Sýk sýk sulama yapýlýr. Gübre þerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama iþleri devam eder. SEBZECÝLÝK a) Sonbahar turfandasý için sebze bahçeleri hazýrlanýr. b) Sonbahar turfandasý sebzeler ile ikinci mahsul sebzelerin ekimleri ve dikimleri yapýlýr. c) Sebzeler sýk sýk sulanýr. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübreler þerbet halinde verilir. Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma iþleri yapýlýr. d) Her türlü sebze hastalýk ve zararlýlarýna karþý mücadele yapýlýr. e) Her çeþit sebzenin hasadý, ambalajý, pazara sevki devam eder. BAÐCILIK TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/ a) Baðlarda toprak iþlemesi durmuþtur. b) Dikim iþleri görülmez. c) Baðlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere baðlama iþleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakým iþleri yürütülür. d) Her türlü bað hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele edilir. e) Baðlarda üzüm hasadý baþlar. Ambalaj ve pazara sevki yanýnda deðerlendirme usullerine de baþvurulur. Özellikle kurutmacýlýk ay sonunda baþlar. HAYVANCILIK a) Hayvanlarýn çoðunlukla dýþarýda ve merada bulunmasý dolayýsýyla ahýr iþleri azdýr. Ahýr besisi yapýlan bölgelerde ahýrlar temiz, havalý bulundurulmalý ve dezenfeksiyon yapýlmalýdýr. b) Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliði bakýmýndan takviye yemleme yapýlýr. Özellikle buzaðýlar ve kuzular için özel besleme yapýlmalýdýr. Ýlkbaharda doðan kuzularda kýrkým baþlar. c) Ýlkbaharda erken yavru almak amacýyla ýlýk bölgelerde koç katýmý yapýlýr. d) Çayýrlar, yem bitkilerini hasadýna devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanýr, toplanýr ve muhafaza edilir. e) Her türlü hayvan hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele edilir. TAVUKÇULUK a) Kümeslerde havalandýrma, temizlik ve dezenfeksiyon iþleri yürütülür. b) Tavuklara bol yeþillikle birlikte çeþitli yemler verilir. Uygun anýzlara tavuklar salýverilir. Civciv ve piliç beslemesine önem verilmelidir. c) Çeþitli tavuk hastalýklarý ile zararlýlarýna karþý mücadele edilir. ARICILIK a) Kovanlarýn temiz ve kullanýþlý olmasýna dikkat edilir. Kovanlar sarsýlmadan çiçeði bol yerlere nakledilir. b) Zayýf kovanlarýn birleþtirilmelidir. c) Hastalýk ve zararlýlarla mücadele edilir. d) Bal hasadýna devam edilir. Tüm güzellikler yüzdedir... Çirkinliklerde... Yüzler oya gibi iþlenir türkülerde... Pir Sultan Abdal, kadýn sevgisini dizelerinde þöyle anlatýr: "Gel benim ey güzel servi çýnarým/yüreðime ateþ düþtü yanarým/kýblem sensin, yüzüm sana dönerim/mihrabýmdýr kaþlarýnýn arasý..." Bozkýrýn ortasýnda yüzü, yüzlere dönük esmer bir ses: "Zülüf dökülmüþ yüze aman,/kaþlar yakýþmýþ göze aman aman./usandým bu canýmdan aman aman,/dert ile geze geze" diyerek türküsünü çýðýrmayý sürdürür. Yüzler aklýma düþünce; okuduðum roman kahramanlarýnýn yüzlerini yazmaya baþlasam diye kaç kez düþler, kaç kez günlüðe not düþerim. Yüzler dilime düþünce cömertçe; güneþli, gülen, aydýnlýk yüzlü insan diye korkmadan, kýskanmadan seslenir, tanýmlar ve yazarým... Bugünlerde yüreði sevgiyle çarpan herkes gibi o türküyü, Urfalý erkek sesten dinlerim: "Her akþam ayný hüzün/yol gözler iki gözüm/dýþ kapýda beklerim/avucum içinde yüzün" Bu güzel dizeyle Anadolu kadýný gözümde canlanýr. Anadolu kadýnýnýn gülen yüzüne bakýnca; Frikyalýlarý, Helenleri, Selçuklularý, kýsacasý tüm Anadolu kavimlerini görürüm... Sevdiðim ozan Hicri Ýzgören'in þiirlerinde dolandým. Hüsran Sokaðý yüreðimi daðladý: "Sonunda ketum bir tarihe göçebe oldum/ad-ressiz kaldým bu yüzden bir rüzgâr gibi/takýldým hiç büyümemiþ bir çocuðun ardýna/vizem yok kimliðim sahte yollar mayýn döþeli" Yüz ruhun aynasýdýr. Ýç güzelliklerin yansýmasýdýr. Yaþanmýþlýklarýn kiþisel tarihidir. Engebeli haritalara dönen yüzlerde bile sevgiyle bakan bir çift göz barýþýn ýþýðýdýr... Gülen bir yüz bana hep Meksikalý yazar Garcia Marquez'in þu sözünü Yaþar Seyman Yüzler... ÝLAN 672m2 üzerinde 110 m2 kerpiç bina, kuyulu, Savat mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 21 de satýlýk ev. Bekir Karabacak Tel: anýmsatýr: "Üzüntülü olduðun zamanlarda bile gülümsemeyi asla býrakma, biri gülümsemene vurgun olabilir." Bir aydýnlýk yüz ansýzýn kararsa da baþka bir güneþli yüz, içini ýsýtýr, yeniden aydýnlanýr yüzler... Yüz o kadar önemlidir ki; yüz yüze olsa söyler miydi bu sözleri diye ýsrarla düþünür, sorar, sorgular ya da bu sözle teselli ikramiyesi arar insan... Esmer bir muhalifin dizelerinde: "Sözün bittiði yerde konuþandýr yüz/þarkýlara, þiirlere, romanlara, fotoðraflara anahtardýr yüzler." Yýllar sonra kitaplarýn arka kapaklarýndan ön kapaklarýna konan yüzler neler yarattý? Yazarýn ya da kahramanýn yüzü kitabý alanlarýn dakikalarýný çaldý mý? Okuma sýrasýný öne aldý mý? Kitaptan uzaklaþtýrdý mý? Yanýtlarý yüzlerde saklý... Kitap okudukça güzelleþen ben, gözdeki derinliði, yüzdeki iþlenmiþliði sevdim. Yüzeyselliði aþan, öz öze yýkanan, kültürel derinlikleri anlamlý ve güzel buldum. Yüzeysel yüzler hiç iz býrakmadý. Derinliði olmayan bakýþlar savur-madý. 'Yüzün gözümde kaldý' tümcesi günlüðe düþmedi... Kimin de yüz göz oldu kiminde sýcacýk bir gülüþ. Kimin de gözlerde taþan sür git bir hüzün... Bazen gülen bazen de hüzünlü bir yüzün ardýna düþtü insan... "Masallarýmýz ayný düþlerimiz bir/ayný ateþin yaktýðý aðýtlardan geliyoruz/kentin en uzak köþeleri/hüznün ele verecek seni/öyle mahzun bakma çocuk/"devletin ve milletin bekasý" zedelenir" diyor, ozan. Bugünlerde ne çok özledim; maskesiz, duru, içten, kendi olan yüzleri...

4 23 Temmuz 2007 Pazartesi Vedat Demircioðlu, 1968 yýlýnda baþlayan isyan günlerinin ilk kaybý olur. "1968 öðrenci olaylarý"nýn hýzla büyümesine neden olan o gün yaþananlarý birlikte hatýrlayalým... ÝTÜ öðrencilerinin kaldýðý ÝTÜ Talebe Yurdu, 6. Filo'ya karþý yapýlan protesto eylemleri nedeniyle 17 Temmuz 1968'de polis tarafýndan basýlýr. Baskýnda pencereden atýlan Vedat Demircioðlu, 24 Temmuz'da yaþamýný yitirir. ÝTÜ Yurdu'nun ikinci kat penceresinden dövülerek aþaðý atýlan, 1943 Konya doðumlu Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðrencisi ve Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) üyesi Vedat Demircioðlu'nun 24 Temmuz 1968'de ölümü üzerine devrimci öðrenciler eylem kararý alýrlar. Aksaray'daki TÝP binasýnda ve ÝTÜ'de toplanan Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) çizgisindeki Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi öðrenciler kollarýna taktýklarý siyah bantlarla Vilayet'e doðru yürüyüþe geçerler. Ýlk eylem, ÝTÜ öðrencilerinden kiþilik bir grubun öðle saatlerinde Vilayet'e üzerinde "Katiller" yazýlý bir çelenk býrakma eylemi olur. Polis 10 göstericiyi gözaltýna alýr. Ýstanbul Üniversitesi önünde toplanan Deniz Gezmiþ'in de aralarýnda bulunduðu Devrimci Öðrenci Birliði (DÖB) üyesi öðrenciler, Çemberlitaþ'ta durdurulurlar. Polis ile öðrenciler arasýnda çatýþma çýkar ve 47 öðrenci tutuklanýr. Ertesi gün, 25 Temmuz'da Vedat Demircioðlu'nun cenazesi kaldýrýlacaktýr... Ancak cenaze polis tarafýndan gece Vedat Demircioðlu'nun ailesine teslim edilerek Konya'ya doðru yola çýkarýlýr. Vedat Demircioðlu, öðle saatlerinde memleketi Konya'da topraða verilir. Vedat Demircioðlu'nun ölümü üzerine Ankara'da da protestolar yapýlýr. Ankara Üniversitesi Talebe Birliði üyesi öðrenciler Ýçiþleri Bakaný Faruk Sükan'ýn makam odasýnýn kapýsýna Vedat Demircioðlu'nun resmi ile Atatürk'ün Bursa Nutku'nun olduðu bir çerçeve býrakýrlar. Ayný gün sabahý Ýstanbul Üniversitesi'nde bir anma töreni düzenlenir. Öðretim üyeleri ve öðrencilerin katýldýðý törenden sonra DÖB üyesi devrimci öðrenciler Vedat Demircioðlu'nun sembolik tabutu ile yürüyüþe geçerler. SEMBOLÝK CENAZE TÖRENÝ "Hükümet Ýstifa", "Katil Sükan" sloganlarýyla Vilayet'e doðru yürüyüþe geçen gençlerin önü Caðaloð-lu'nda kesilir. Polisle öðrenciler arasýnda çatýþma çýkar. Ara sokaklarda polisle öðrenciler arasýnda kovalamaca baþlar. Polisle öðrenciler arasýnda deyim yerindeyse tam bir taþ savaþý yaþanýr. Büyüyen çatýþma askerlerin müdahalesiyle önlenir. Polisin sert müdahalesi sonucunda yaralýlar ve çok sayýda gözaltý vardýr. Gelin, o gün olanlarý Esat Korkmaz'ýn "Kafa Tutan Günler - 69 Güncesi" isimli kitabýndan okuyalým: "25 Temmuz'da Vedat'ýn cenaze töreni yapýlacaktý; ancak cenaze 24 Temmuz gecesi ailesine teslim edilerek memleketi Konya'ya gönderilmiþti. Bunu duyan öðrenciler sembolik bir tabutla töreni yapma kararýna vardýlar. Vedat Demircioðlu için sabahýn erken saatlerinden baþlayarak Hukuk Fakültesi önünde toplanan öðrenciler, Atatürk Anýtý derkenar:ýtü YURDU'NUN PENCERESÝNDEN ATILAN VEDAT DEMÝRCÝOGLU, 24 TEMMUZ 1968'DE ÖLDÜ:Bir Sabah Uykusunda öldürdüler... çevresinde ellerinde Vedat'ýn portrelerini tutarak saygý duruþunda bulundu. Daha sonra Dekan Reha Poroy, Prof. Tarýk Zafer Tunaya ve öðrenci temsilcileri birer konuþma yaptý. Konuþmalar yapýlýrken üniversite bahçesine üzerine Türk bayraðý örtülü Vedat'ýn sembolik tabutu getirildi. Sembolik tabutla yürüyüþe geçen öðrenciler Plevne Marþý'ný söyleyerek ve sloganlar atarak Adliye binasýnýn önüne geldi. Yapýlan kýsa konuþmalardan sonra Caðaloðlu'ndan saparak Vilayet'e yürümek isteyen öðrencilere polis, cop ve kalkanlarla saldýrdý; öðrenciler taþlarla saldýrýya karþýlýk verince, Caðaloðlu bir anda savaþ alanýna döndü; öðrenciler coplandý ve yerlerde sürüklendi. Olaylarýn boyutlanmasý üzerine Caðaloðlu'na askeri inzibatlar sevkedildi. Polisin öðrenciler üzerine acýmasýzca saldýrýsýna askeri inzibatlar kayýtsýz kalmayýnca yer yer askerlerle polis arasýnda da çatýþmalar oldu." [1] O günden sonra Ruhi Su'nun "Bir Sabah Uykusunda" marþýnda söylediði gibi "bir sabah uykusunda" öldürülen Vedat Demircioðlu, devrimci öðrencilerin yaptýklarý eylemlerde, yürüyüþlerde bayrak olur... [1] Kafa Tutan Günler-69 Güncesi, Esat Korkmaz, Arba Yay., Vedat'ýn ölümü ÝKÝNCÝ Milli Kurtuluþ Hareketimizin ilk þehidi Türkiye Ýþçi Partisi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi Vedat Demircioð-lu'nun hatýrasý 28 Temmuz günü saat 10.00'da Türkiye Ýþçi Partisi Ýstanbul Ýl Merkezi'nde Partili arkadaþlarýn katýldýðý bir törenle anýlmýþtýr. Üyesi bulunduðu Eminönü Ýlçe Baþkaný Erdoðan Yamaç ile sýnýf arkadaþý Nabi Yaðcý'nýn anýlarýnýn anlatýlmasýndan sonra, Genel Baþkan Mehmet Ali Aybar konuþmuþtur. Aybar'ýn konuþmasý özetle aþaðýdadýr: Ýkinci Milli Kurtuluþ Savaþýmýzýn ilk þehidi Vedat Demircioð-lu'nun azizi hatýrasý önünde sonsuz acýlar, en derin saygý ve sevgi ile eðiliyorum. Kederli ailesine, partili üniversiteli kardeþlerime ve yolunda öldüðü milletimize baþsaðlýðý dilerim. (...) Ben burada yaþlý bir sosyalist olarak körpecik bir evladýmýn çiçeði burnunda bir sosyalistin ölümü üzerinde konuþmanýn derin hüznünü de ayrýca taþýyorum. Onun hatýrasýna baðlýlýk,ýtü öðrencilerinin kaldýðý ÝTÜ Talebe Yurdu, 6. Filo'ya karþý yapýlan protesto eylemleri nedeniyle 17 Temmuz 1968'de polis tarafýndan basýlýr. Baskýnda pencereden atýlan Vedat Demircioðlu, 24 Temmuz'da yaþamýný yitirir... Vedat Demircioðlu, 1968 yýlýnda baþlayan isyan günlerinin ilk kaybý olur. "1968 öðrenci olaylarý"nýn hýzla büyümesine neden olan o gün yaþananlarý birlikte hatýrlayalým... ÝTÜ öðrencilerinin kaldýðý ÝTÜ Talebe Yurdu, 6. Filo'ya karþý yapýlan protesto eylemleri nedeniyle 17 Temmuz 1968'de polis tarafýndan basýlýr. Baskýnda pencereden atýlan Vedat Demircioðlu, 24 Temmuz'da yaþamýný yitirir. ÝTÜ Yurdu'nun onun yarýda býraktýðý kutsal ödeve devamla olur. Sabýrlý ve temkinli, kýþkýrtmalara kapýlmadan aziz halkýmýzý uyandýrýp örgütlenmeye devam edeceðiz. Milli Mücadele halkla, örgütlü halk kitleleriyle yapýlýr. Biz halkýmýzý uyandýrmaða, örgütlenmece hýz verdiðimiz ölçüde kaybettiðimiz Vedat'ýn hatýrasýna layýk olmuþ olacaðýz. Küçük, uyanýk ve aydýnlýk bir azýnlýk; bir maya gibi büyük halk kitlelerini uyandýracaktýr, bilinçlendirecektir; halký örgütleyecektir. Ve Milli Mücadele büyük kitlelerin aðýrlýðý ile kazanýlacaktýr. Sosyalizm, büyük emekçi kitlelerin bilinçli hareketleriyle kurulacaktýr. Ýþte Vedat bu yolun yokuþuydu. Muvakkat kabrinde rahat uyu. Tam baðýmsýz, sosyalist Türkiye kurulacaktýr. Milli Kurtuluþ þehitlerinin yanýnda ebedi uykunu uyuyacaðýn günler uzak deðildir. Vedat'ýn ölümü, kendisi için hiçbir þey istemiyen körpecik evladýmýzýn ölümü, bizim için daha büyük bir cesaret, daha büyük bir bilinçle yolumuza devam için kuvvet kaynaðýdýr. Hatýrasý önünde tekrar derin saygý, sonsuz sevgi ile eðilirim. TÝP Haberleri dergisi, 1 Aðustos KEMAL TÜRKLER, 22 TEMMUZ 1980'DE FAÞÝST KATÝLLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ 'Benden iþçilere selam söyle...'ýstanbul Merter'de 22 Temmuz 1980 günü saat 09.30'da evinin önünde öldürüldü Kemal Kemal Türkler Türkler , Denizli doðumlu olan Kemal Türkler, 1947 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-si'ne girmiþ ancak ekonomik nedenlerden dolayý üçüncü sýnýfta okulu yarým býrakmak zorunda kalmýþtý. Bakýrköy Emayetaþ fabrikasýna iþçi olarak çalýþan Türkler, 1954 yýlýnda Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý Baþkaný olmuþtu yýlýnda Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) kurucularý arasýnda yer alan Türkler, 1967 yýlýnda da DÝSK'in kurularýndan biri olacaktý yýlýnda görevini Abdullah Baþtürk'e devredene dek DÝSK baþkanlýðýný sürdürdü Haziran Direniþi'nin, 1 Mayýs'larýn, DGM ve MESS direniþlerinin, grevlerin kararlý ve inaçlý bir savunucusu olan Kemal Türkler ölene dek Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý baþkanlýðýný üstlendi. 22 Temmuz 1980'de faþist çetelerin yeni bir cinayeti daha gerçekleþiyordu. Baþkaný olduðu Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý'na gitmek üzere arabasýna binen Kemal Türkler'i eþi Sebahat Türkler camdan uðurluyordu. Birden faþist namlular ölüm kusmaya baþladý. Üç faþist katil tarafýndan kurþun yaðmuruna tutulan Türkler vuruldu. Koruma polisi aðýr yaralandý. Eþi yanýna geldiðinde yaþýyordu. Son sözleri: "Benden iþçilere selam söyle" oldu. Yoldan geçen bir minibüse bindirildikten birkaç dakika sonra da öldü. Cinayeti Türkler'in küçük kýzý Nilgün pencereden izlemiþti... Ertesi gün iþçiler baþkanlarý Kemal Türkler'in öldürülmesini protesto için bütün yurtta direniþe geçtiler. Sýkýyönetim Komutanlýklarý iþçileri iþbaþý yapmaya çaðýrdý. Ancak iþçiler kararlýydý. Çok sayýda iþçi ve sendikacý gözaltýna alýndý. 25 Temmuz günü Kemal Türkler'in cenazesi yüz binler tarafýndan kaldýrýldý. Cenaze töreni anti faþist bir gösteriye dönüþtü. Türkiye o yýl giderek artan faþist saldýrýlar, cinayetlerle sarsýlmýþtý. Ýki ay sonra da 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Sýkýyönetim mahkemelerinde yargýlanan MHP Davasý sanýklarý arasýnda Kemal Türkler'in katil zanlýlarý davardý. "Doðu'nun Baþbuðu" lakabýyla anýlan Yýlma Durak, MHP Ýddianame-si'ne geçen ifadesinde Kemal Türkler'in ölüm emrini Alpaslan Türkeþ'in "Elinle ot biçer gibi bir hareket yaparak" verdiðini söylüyordu. Dava aradan geçen 27 yýla raðmen sonuçlanmadý, Kemal Türkler'i öldürenler hâlâ cezalandýrýlmadý... Ýþçi sýnýfýnýn ve sosyalizm mücadelesinin unutulmaz ismi Kemal Türkler'i sevgiyle, saygýyla bir kez daha anýyoruz.

5 23 Temmuz 2007 Pazaretesi Arif Damar ( ) 23 Temmuz 1925'te Çanakkale'nin Karainebeyli köyünde doðan Arif Damar, Yenikapý Ortaokulu'ndan sonra Ýstanbul Erkek Lisesi'ndeki öðrenimini yarým býrakýp çeþitli iþlerde çalýþtý. Ankara'ya giderek yýllarý arasýnda Atatürk Orman Çiftliði'nde memurluk yaptý. Kayseri ve Sivas'ta sürgün alaylarýndaki askerliðinin bitiminde, 1950 yýlýnda Ýstanbul'a döndü. Uzun süre muhasebecilik yaptýktan sonra Suadiye'de açtýðý Yeryüzü Kitabevini iþletti. Arif Barikat adýný kullandýðý ilk þiirlerini 1940'lý yýllarýn baþýnda Yeni Ýnsanlýk, Ýnsan, Gün dergilerinde yayýmlayan Damar, 1945 yýlýnda Ant dergisinde yayýmladýðý þiirlerle adýný duyurdu. Bir süre yönetimine de katýldýðý Yeryüzü dergisinde 15 Kasým 1951 de yayýmlanan "Dayanýlmaz" adlý þiirinin ardýndan gizli örgüt üyesi olduðu suçlamasýyla tutuklandý. Ýki yýl tutuklu kaldý ve delil yetersizliðinden býrakýldý. Birçok kez þiirleri nedeniyle koðuþturmaya uðrayan Arif Damar'ýn Günden güne (1956) adlý þiiri 22 Ocak 1957 de kitabý toplatýldýysa da, yargýlanma aklanmasýyla sonuçlandý. 24 Kasým 1967 de Türk Solu dergisinde yayýmlanan "Che Ýçin" baþlýklý þiirinden dolayý açýlan davada da aklandý (12 Temmuz 1968). Suadiye'de kendisine ait Yeyüzü Kitabevi'nde "yasak yayýn bulundurduðu" gerekçesiyle 6 Temmuz 1982 de sýkýyönetimce gözaltýna alýndý, bir süre sonra serbest býrakýlýp dava açýldý ve üç ay hapse çarptýrýldý (16 Eylül 1982). Bozcaada Tutukevi'nde yattý (Nisan 1984). Seslerin Ayak Sesleri (1975) adlý kitabýnda "Vietnam" baþlýklý eski bir þiirin Sakarya gazetesinde yayýmlanmasý üzerine açýlan davada sivil mahkeme görevsizlik kararý verdi. (5 Kasým 1983) dosyasýnýn gönderildiði Gölcük Askeri Mahkemesi'ndeki yargýlama ise aklanmayla sonuçlandý (8 Mart 1984). Ýstanbul Bulutu adlý kitabýyla 1958 Yeditepe Þiir Armaðaný'ný (Cemal Süreya ile) aldý. A. Damar'ýn Melih Cevdet Anday ile ortak imza attýðý Yaðmurlu Sokak (2001) adlý bir de romaný var. Yazarýn þiir kitaplarý: Günden Güne (1956), Ýstanbul Bulutu (1958), Kedi Aklý (1959), Saat Sekizi Geç Vurdu (1962), Alýcý Kuþ (1966), Sesleri Ayak Sesleri (1975), Alýcý Kuþu Kardeþliðin (1975, ilk beþ kitabýnýn toplu basýmý), Ölüm Yok Ki (1980), Ay Ayakta Deðildi (1984), Acý Ertelenirken (1985, ilk yedi kitabýndan seçmeler), Yoksulduk Dünyayý Sevdik (1988), Ay Kar Toplamaz Ki (1990, Toplu Tiirler), Onarýrken Kendini (1992), Eski Yaðmurlarý Dinliyordum (1995, seçmeler), Kitaplar Kitabý (2000, Toplu Þiirler). HÝSSEN YOK BU AKÞAMDA SENÝN Hissen yok bu akþamda senin, sen öðleden beri bu renk renk bu çeþit çeþit söylenen þarkýnýn artýk haricindesin. Tankýn gölgesi uzandý üstüne kadar, nerdeyse, habersiz gün batacak. Tamamen çekmiþ göðsünden akan kaný büyük ve mütehammil toprak. Her þeyin ne kadar þikâyetsiz saatin hâlâ iþliyor bileðinde, onu akþamdan akþama kurardýn, tabii biraz sonra duracak. Bugün günlerden cumartesi, dün yazdýðýn mektup, ancak, dört gün sonra eline deðecek karýnýn. Senin orada eskisi gibi sesin iþitilecek, sesin teselli edecek düþünür gibi gülecek, kýscaca: Yaþayacaksýn. Çocuðun o akþam yazdýðý cevapta bahsedecek çiçek açtýðýndan bahçenizdeki aðaçlarýn. Güneþ battý, yýldýzlar doðacak biraz sonra, þimdi karnýn acýkmýþ olacaktý. Çantanda tayýnýn ve konserven var, cebinde, yemekten sonra içecek sigaran. Düþman bozguna uðratýldý arkadaþ, mýsralarýmda olsun uyan! SAAT SEKÝZÝ GEÇ VURDU Kime ne desem Boyuna kendimi dinliyordum eski yaðmurlarý dinliyordum Düþünmeden biliyordum deniz ýlýdý Dökülen çelik katý Yürüyenler yan yana Yüzümü güneþte dinlendirsem Daðýn dað olduðunu bilsem ovanýn ova aðacýn aðaç Kurtulurdum Çok köprülü sular gibi git git bitmedi Boyuna kendimi dinliyordum eski yaðmurlarý dinliyordum Saat sekizi geç vurdu Giden gitmiþ hüznü ayaklandýrmak boþuna Düþünmeden biliyordum. ALICI KUÞ Vurur düþlerine ozanýn Güneþ kýzgýnlýðýndan birkaç aðustos Birkaç aðaç Yüksek ormanlar kuytusundan Kardeþliðin alýcý kuþu Kalkar konar Köylü Biçer ayrýk otlarýný ayýrýr baþaklardan Kalkar konar Kardeþliðin alýcý kuþu Ýþçi Tutar ucundan en acar biçimlerin Sürer Bin baþýboþ atý bin cehennemi birden Kardeþliðin alýcý kuþu Kalkar konar Duran el Gitmeyen ayak Bir göz ki Arkasýnda bir ölü gözü Bir ses ki Arkasýnda bir ölü sesi Döner durur Kardeþliðin alýcý kuþu Kalkar konar Bir açýk yürekten bir ötekine Bir bugüne bir yarýna Alýcý kuþu kardeþliðin KEDÝ AKLI Bir diyeceðim yoktu hüzünden yana Yýpranýyordu kötü kadýnlarda aþkým pis karanlýklarda Yetmiyordum yeni insanlara yetiþemiyordum Ölür kalýrdým belki de sokak aralarýnda bir kenarda Kimin umurunda dedi ama kendimi inandýramadým buna da Yakýþmýyordum eski pencerelere yosunlu sulara Ölür kalýrdým belki de sokak aralarýnda bir kenarda Uyandýrýlacak çocuklarým vardý uyuyorlardý uykularýnda Çok mu yaþamýþtým az mý ölmek hakkým mýydý yýl varken akþamlara Bu kedi nerden çýktý demeyin kapý aralýktý ben býraktým da Okþayacak bir þey ister ellerimiz kendi sýcaklýðýnda Yýpranýyordu kötü kadýnlarda aþkým pis karanlýklarda Ne iyi etmiþim aldým düþündüm kedilerin yarý ak yarý kara aklýnda Kedi iþte kedi boðuyordu yavruyu engel görünce aþkýnda Çekilmemiþti denizlerim Döndüm hýrpalanmýþ geceden dayanýklý aydýnlýklara Aðlanýr kedi yavrularýna çocuksuz analarýn arasýnda Bu kedi nerden çýktý demeyin kapý aralýktý ben býraktým da Uyandýrýlacak çocuklarým vardý uyuyorlardý uykularýnda Ne iyi etmiþim uyur uykularýnda Enternasyonal, ilk kez Fransa'nýn Lille þehrinde iþçiler tarafýndan söylendi Gazeteci Hasan Fehmi, Ýttihat ve Terakki aleyhindeki yazýlarý Serbesti Gazetesi'nde yayýnlandýktan sonra vuruldu Erzurum Kongresi baþladý. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne baþkan seçildi Hatay'da yönetim Türk hükümetine devredildi Ýstanbul Cezaevi'nde çýkan isyan mahkumlarýn üzerine ateþ açýlarak bastýrýldý:1 ölü, 20 yaralý Mýsýr'da General Muhammed Necip askeri darbe yaptý Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunmasý Kanunu çýktý. Bu kanunla, dinin siyasal amaçlar için kullanýlmasýnýn önlenmesi amaçlanýyordu Türk Edebiyatçýlar Birliði olaðanüstü toplantý yaptý. Toplantýda Peyami Safa, Samet Aðaoðlu ve Faruk Nafýz Çamlýbel, 27 Mayýs'tan önce baský rejimi taraftarý olduklarý gerekçesiyle birlikten çýkarýldýlar Konya'da Ýslamcý bir grup, Öðretmenler Lokali'ni, Yeni Konya gazetesini, Türkiye Ýþçi Parti merkezini tahrip etti; 16 kiþi tutuklandý Bursa Cezaevi'nde ayaklanma: Savcý 4 saat rehin tutuldu Yýlmaz Güney'in Umut filmi Fransa'daki Grenoble Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü aldý. Filmi, izin almadan yurtdýþýna gönderdiði için Güney hakkýnda dava açýlmýþtý. Manisa ve Buca cezaevlerindeki üç idam mahkumu için cellat bulunamadý Maden-Ýþ Genel Baþkaný Kemal Türkler'in öldürülmesini protesto eden Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu DÝSK üyesi iþçiler tüm yurtta üretimi durdurdu Devlet Baþkaný Kenan Evren, ilkokul, ortaokul ve liselere zorunlu din dersi konulacaðýný açýkladý Olimpiyat Oyunlarý Los Angeles'ta baþladý Polis Ýstanbul Küçükarmutlu'da operasyon yaptý: 4 yaralý Anayasa deðiþikliklerinin bir bölümü Meclis'te kabul edildi. 12 Eylül yöneticilerini koruyan maddelere iliþkin deðiþiklik önergeleri reddedildi Ýstanbul Bayrampaþa Cezaevi'nde Altan Berdan Kerimgiller ölüm orucunun 65. gününde öldü. 262 hükümlünün ölüm orucunu sürdürdüðü, toplu ölümlerin baþlayabileceði belirtildi. Bugün Doðanlar: Þair Arif Damar. Bulurdu beni / Irakta en / Ötede ta / Bulurdu beni / Çýkýlan bir daðdý bana uzanan yol açýlan kapý / Çocuklar hani mutlu hani saklanýr analarýndan odalarda / saklanýrdým / Bulurdu beni Bugün Ölenler: Ýlk kadýn tiyatro sanatçýmýz Afife Jale Sessiz film devrinin büyük ustasý, "Bir Ulusun Doðuþu" filminin yaratýcýsý Amerikan film yönetmeni D. W. Grffith II. Dünya savaþýndan sonra ihanetle suçlanan Fransýz devlet adamý Mareþal Petain, 95 yaþýnda hapishanedeyken Þair, yazar ve eðitimci Ahmet Kutsi Tecer Yazar Suat Derviþ. "Fosforlu Cevriye" ve "Ankara Mahpusu" romanlarý Derviþ'in eserleri arasýnda Ressam Cevat Dereli Hafif müzik sanatçýsý Ertan Anapa Sunucu ve gazeteci Cenk Koray. bianet

6 BELEDÝYESÝ ANA-BABA OKULU AÇACAK Nevþehir Belediyesi aile içi iletiþimin etkin ve yaygýn bir þekilde saðlanmasý,aile içi þiddetin önüne geçilmesi ve anne,baba ve çocuk iliþkilerin daha saðlýklý hale getirilmesi amacýyla Ana-Baba Okulu açmayý planlýyor. Bu yönde Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýný Korumak ve Geliþtirilmesi ortak proðramý uygulayýcý birimi ile Hacý Ömer Sabancý Vakfý(VAKSA) iþbirliði ile yürütülen çalýþmalar için Nevþehir Belediyesi tarafýndan hazýrlanan Ana-Baba Okulu eðitim projesi, ön elemeyi geçerek uygulanabilecek projeler arasýna girdi. Yaklaþýk 11 bin AVRO luk Ana-Baba Okulu projesi ile ilk etapta 20 anne ve babanýn eðitimi planlanýyor. 4 aylýk bir dönemde alanlarýnda uzman Sosyal Hizmet Uzmaný, Psikiyatris ve Psikologlar tarafýndan anne-baba ve çocuk iliþkileri, aile içi çatýþma, kadýna yönelik þiddet, uyumlu bir aile için neler yapýlabilmeli, aile bireyleri ile iliþkilerin düzenlenmesi gibi çeþitli konularda eðitilecek anne ve babalar, daha sonra evlerinde ziyaret edilerek, eðitimin hedeflenen düzeyde ortaya konulup konulmadýðý kontrol edilecek. Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýný Korumak ve Geliþtirilmesi ortak proðramý uygulayýcý birimi tarafýndan ön elemeyi geçerek uygulana bilirliði kararlaþtýrýlan projenin uygulama aþamasýnda da ilgi görmesi halinde, Ana-Baba Okulu uygulamasýnýn daha da yaygýnlaþtýrýlmasý planlanýyor Edremit Akçay'da hayvan katliamý Balýkesir'in Edremit ilçesine baðlý Akçay beldesi çöplüðünde çok sayýda itlâf edilmiþ köpek bulundu. Ýtlâf edilen hayvanlar arasýnda aþýlý, kýsýrlaþtýrýlmýþ ve sahipli ev köpekleri de bulunuyor. Akçay Hayvan Dostlarý Derneði Baþkaný Melda Topçu, Kýzýlkeçili Çayý Dallas mevkiinde, Akçay Belediyesi'ne ait çöplükten çok sayýda yeni itlaf edilmiþ ve çürümüþ köpek leþleri çýktýðýný söyledi. Topçu, çöplükten þu ana kadar 15 civarýnda ölü köpek çýkarýldýðýný belirterek, "Sistemli bir þekilde, aþýlý, kýsýrlaþtýrýlmýþ ve sahipli ev köpekleri de dahil olmak üzere, son gün içinde köpek öldürüldüðünü tahmin ediyoruz" dedi. CÝNS KÖPEKLER SOKAÐA BIRAKILIYOR Topçu, "Yazlýkçýlar, yaz tatilinde çocuklarýna okul hediyesi olarak aldýklarý köpekleri sokaklara salýveriyorlar. Bu köpekler de sahipli olduklarý halde sokak köpeði oluyor. Bu hayvanlara yazýktýr" diye konuþtu. Topçu, belediye yetkililerinin köpeklerin itlafýyla ilgilerinin olmadýðýný ve konu hakkýnda inceleme baþlatacaklarýný söylediklerini belirtti. Görgü tanýklarýnýn ifadelerine göre ise, zehirli et verildiði iddia edilen köpekler 5-6 dakika içinde öldü. BELEDÝYE: "BÝZ AÞILAYIP KISIRLAÞTIRIYORUZ" Akçay Belediye Baþkaný Cahit Ýnceoðlu da belediye çöplüðünde köpek ölülerinin bulunmasýnýn kabul edilemez olduðunu söyledi. Ýnceoðlu, "Biz býrakýn köpekleri öldürmeyi, iki seneden bu yana sokak köpeklerini hem kýsýrlaþtýrdýk hem de tamamýný aþýlattýk. Seçimler öncesi böyle bir olayýn gerçekleþtirilmesi kabul edilemez bir olaydýr. Bu bir provokasyondur. Bu olayý mutlaka aydýnlatacaðým. Temizlik þirketinden köpek ölümleri konusunda bilgi alacaðým ve olayýn takipçisi olacaðým. Yakýnda olay açýða çýkar" dedi SAYILI 'HAYVANLARI KORUMA YASASI' NE DÝYOR? Sýk sýk hayvan haklarý savunucularýnýn eleþtirilerine hedef olan ve 'AB makyaj yasasý' olarak da nitelenen 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu'nda yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlar için ne yapmalarý gerektiði þöyle vurgulanýyor: Ýsmail Aygün ÖDP Nevþehir 3. sýra adayý» "Sahipsiz veya güçten düþmüþ hayvanlarýn en hýzlý þekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakýmevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanlarýn öncelikle söz konusu merkezlerde oluþturulacak müþahade yerlerinde tutulmasý saðlanýr. Müþahade yerlerinde kýsýrlaþtýrýlan, aþýlanan ve rehabilite edilen hayvanlarýn kaydedildikten sonra öncelikle alýndýklarý ortama býrakýlmalarý esastýr."» "Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluþlarla iþbirliði içerisinde, sahipsiz ve güçten düþmüþ hayvanlarýn korunmasý için hayvan bakýmevleri ve hastaneler kurarak onlarýn bakýmlarýný ve tedavilerini saðlamalarý ve eðitim çalýþmalarý yapmalarý esastýr." Valilik'te geçtiðimiz Pazar günü secim çalýþmalarý kapsamýnda Seçim Harekat Merkezi Oluþturuldu Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Nevþehir de seçim sýrasýnda oluþabilecek her türlü olumsuzluða karþý Seçim Harekat Merkezi oluþturduklarýný bildirdi. Vali Hacýmustafaoðlu, Valilik toplantý salonunda beraberinde Garnizon Komutaný Jandarma Albay Esat Mahmut Apaydýn, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi, Ýl Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim günü sabah saat dan gece saat a kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satýlmasý, içkili BEKTAÞ SOFRASI RESTAURANT HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR 23 Temmuz 2007 Pazartesi Nevþehir de Seçim Tedbirleri... yerlerde, umumi mahallerde her çeþit alkollü içki verilmesi ve silah taþýnmasýnýn Yüksek Seçim Kurulu kararý gereðince yasaklandýðýný hatýrlattý. Vali Hacýmustafaoðlu, seçim günü oy tasnif iþlerinin gece geç saatlere kadar sürebileceði göz önünde bulundurularak, sandýklarýn konulacaðý yerler ve çevrelerinin iyi aydýnlatýlmasý, elektrik arýzalarýna karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý için MEDAÞ Müessese Müdürlüðüne gerekli talimatlarýn verildiðini söyledi. Seçim döneminde itfaiye ve hastanelerde çalýþan nöbetçi personel ve sayýsýnýn arttýrýlmasý, acil yardým ve müdahale ekiplerinin oluþturularak, bunlarýn güvenlik kuvvetleri ile irtibat halinde olmalarý talimatýný verdiklerini kaydeden Vali Hacýmustafaoðlu þöyle devam etti: Seçim esnasýnda meydana gelebilecek her türlü olumsuzluklar için valiliðimizde Seçim Harekat Merkezi oluþturuldu. Seçim Harekat Merkezi nde, 22 Temmuz 2007 günü saat dan itibaren 23 Temmuz 2007 günü saat a kadar Vali Yardýmcýsý baþkanlýðýnda ilgili personel, dönüþümlü olarak görev yapacak. Valiliðimiz Seçim Harekat Merkezi ne , numaralý telefonlardan ve , numaralý telefonlardan ulaþýlabilecek. Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Geniþ kahvaltý, çorba, ýzgara, sote, soðuk meze çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Karayalçýn Parký Hacýbektaþ Tel:

7 23 Temmuz 2007 Pazartesi GP'li kayýp il baþkaný kendini savundu Oylamada 8 Aðustos son gün GENÇ Parti Genel Merkezi, Nevþehir'de GP Ýl Baþkaný ile birinci ve ikinci sýra milletvekili adaylarýnýn, çeþitli kiþi ve esnafa yaklaþýk 25 bin YTL borç takarak ortadan kaybolduðu ve Ýl Baþkaný Murat Biçer'in parti merkezindeki tüm kullaným gereçlerini satýp ortadan koybolduðu iddialarý üzerine soruþturma baþlattý. Bu arada ortaya çýkýp bir basýn toplantýsý düzenleyen GP Ýl Baþkaný Murat Biçer, kendisini üçüncü sýra adaylarýnýn kaçtý diye gösterdiðini, kaçmadýðýný, parti çalýþmalarýna devam ettiðini söyledi. GP Ýl Baþkaný Murat Biçer, Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'nde kendisi ve partisine yönelik iddialarý yanýtladý. 3 gün önce özel iþleri için þehir dýþýna çýktýðýný, þehir dýþýna çýkarken de 3'üncü sýra milletvekili adaylarý Alaaattin Sarýbaþ'ýn kendisini uðurlamaya geldiðini söyledi. Ýl Baþkaný Biçer, þunlarý söyledi: Beni uðurlamaya gelen ve durumun bu þekilde olduðunu da bilen Alaattin Sarýtaþ, ertesi gün Partiyi 25 bin YTL borca soktu. Alacaklýlardan býkarak, kaçtý. Kaçarken de partideki eþyalarý eskiciye sattý þeklinde asýlsýz, iftira niteliðinde açýklamalar yapmýþ. Bunlarý hayretle karþýladým. Partinin borçlarý toplam 8 bin 500 YTL'dir. Ýfade edildiði gibi kesinlikle 25 bin YTL deðildir. Kaçma diye bir durumum yoktur. Nevþehir de yeni bir iþ alanýna giriyorum. Artýk, Nevþehirliyim. Gitme diye bir düþüncem yoktur. Alaattin Bey, asýlsýz ifadelerle beni ve partiyi yaralamýþtýr. Haberleri okuduktan sonra kendisini defalarca aradým. Ancak, telefonunu açýp, cevap vermedi. Asýlsýz haberlerle partiye büyük zarar verdi. Ulusal ve yerel basýnda parti imajýmýz sarsýldý.'' Ev sahibi ile ilgili sorunu da çözdüðünü ifade eden Biçer, Kendisi ile görüþtüm. Kontrat bir yýllýk olduðu için 4 bin 800 YTL borç çýkarýyor ve parayý peþin istiyordu. Genel Merkez'le yaptýðým görüþmeler sonucunda il binasýný baþka bir yere taþýma kararý aldým. Burada iki ay kaldýk. Bunun karþýlýðýnda þahsi olarak bin YTL senet verdim. Anlaþtýk. Partinin mallarýný da satmadým. Bu tamamen iftiradýr. Parti eþyalarý, il yönetim kurulunun bilgisi dahilinde bir depoya kaldýrýlmýþtýr. Yeni bina tutulunca oraya aktarýlacaktýr. GP Nevþehir Ýl yönetimi ve baþkaný dimdik ayaktadýr. Hiçbir yere kaçmamýþtýr'' diye konuþtu. Alacaklýlarla ilgili olarak Genel Merkez ile yaptýðý son görüþme sonrasýnda 23 Temmuz'da Ankara'ya davet edildiðini anlatan GP Ýl Baþkaný Murat Biçer, Genel Merkez'e son durumu anlattým. Seçime 3 gün kaldýðýný, yoðun olduklarýný belirttiler. 23 Temmuz'a randevu verdiler. Partinin durumu ile ilgili ayrýntýlý rapor istediler. Kendilerine raporla birlikte sözlü bilgi de vereceðim. Borçlarý ödeyeceðiz'' dedi. KAHVEHANE SAHÝBÝ: PERÝÞANIM GP'ye güvenerek kahvesini ve evini kiraya verenler ise paralarýný alamadýklarýný iddia etti. Seçim karargahý olarak kahvesini GP'ye kiraladýðýný belirten Þaban Bilgin, þunlarý söyledi: 4 bin YTL karþýlýðýnda kahvemi kiraya verdim. 1.5 aydan bu yana kahvem seçim karargahý olarak kullanýlýyor. Çay, kahve, gözleme, kola hatta dondurmalarý bedava verdim. Ýl Baþkaný parayý ödeyeceklerini söyledi. Kendisine ve GP'ye güvendim. Bir hafta önce parayý istemeye gittim. Benim yanýmda Genel Merkez'i aradý. Oradan Milletvekili adaylarý ödesin demiþler. Milletvekili adaylarý ise kendilerini ilgilendirmediðini söylüyorlar. Periþan hale geldim. Zararým 10 bin YTL'yi buldu. Maddi zarar yanýnda müþteri kaybýna uðradým, insanlarýn alaycý bakýþlarýný ve sözlerine maruz kaldým. Çok maðdur durumdayým. Benim gibi çok sayýda maðdur olan var. Her gün alacaklýlar geliyor.'' DAÝRE SAHÝBÝ: VERDÝÐÝME PÝÞMAN OLDUM Dairesini GP Ýl Baþkanlýðý olarak kiraya verdiðini belirten Metin Yýldýz ise parasýný alamadýðý gibi yeni onarým yaptýðý dairesinin periþan hale getirildiðini anlattý. GP'ye güvendiði için ailesinin karþý çýkmasýna raðmen kiraladýðýný belirten Yýldýz, GP Nevþehir Ýl Baþkaný Murat Biçer bana 6 Haziran'da bir yýllýk kira bedeli olan 4 bin 800 YTL'yi vereceklerini söyledi. Ýnandým, kontrat yapýp, kiraya verdim. Günü gelince bir hafta süre istediler. Bir haftanýn üzerinden bir ay geçti. En son eþyalarý boþaltýp, gitmiþler. Daireyi yeni onarmýþtým. Her yeri mahvetmiþler. Piþman oldum. Ne yapacaðýmý þaþýrmýþ durumdayým'' iddiasýnda bulundu. Daire sahibi Metin Yýldýz'ýn eþi Fatma Yýldýz da geçen hafta 7 bin YTL deðerinde ziynet eþyasýnýn çalýndýðýný ve sorumlusunun içeri girenleri kontrol etmeyen parti yöneticileri olduðunu söyledi. Fatma Yýldýz, Hayatýmda hiç evim soyulmamýþtý. Dýþ kapýmýz daima kapalý olurdu. Eþim partiye kiraya vereceðim dediði zaman karþý çýktým ve Gelen giden belli olmaz, huzurumuz kaçar. Ailemiz rahatsýz olur demiþtim. Ama hýrsýzlýk olacaðýný hiç aklýma getirmemiþtim. Aklýma gelmeyen baþýma geldi. Bir hafta önce kimliðini bilemediðimiz kiþi veya kiþilerce yatak odamda bulunan ve oðlumun düðününde takmak için sakladýðým altýn ziynet eþyalarýmýz çalýndý. Dünya baþýma yýkýldý. Ayakta duramayacak hale geldim. Ýlaçlarla zor duruyorum. Sýrf bu parti yüzünden dert sahibi oldum'' diyerek yakýndý.(knthbr) Nevþehir Valiliði, Türkleri, merkezi Ýsviçre'de bulunan 'New7Wonders' adlý vakfýn internet üzerinden oylamayla seçmekte olduðu Dünyanýn 7 Doðal Harikasýna, Kapadokya için oy vermeye davet etti. Nevþehir Valiliði, resmi internet sitesi olan adresinde nasýl oy verileceðini yayýnlayarak, halký oylamaya katýlmaya ve Kapadokya'yý aday göstermeye çaðýrdý. Valiliðin internet sitesinden yapýlan çaðrýda, Kapadokya'nýn dünyada eþi benzeri bulunmayan doða harikasý olduðu vurgulanarak, oylamanýn 8 Aðustos 2007 tarihinde tamamlanýp açýklanacaðý bildirildi. Valilik internet sayfasýnda, aday Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, sabah saatlerinde oyunu eþi Nebahat Hacýmustafaoðul ile birlikte kullandý. Vali Hacýmustafaoðlu, Nevþehir de oy kullanýmýnda yüzde 100 e yakýn katýlým olacak dedi. Oyunu eþi ile birlikte Nevþehir Merkez Mehmet Emin Günel ilköðretim okulunda 1024 numaralý sandýkta kullanan Vali Hacýmustafaoðlu, oyunu verdi ve seçimin Türkiye ye hayýrlý olmasýný diledi. Oy kullanmanýn bir vatandaþlýk görevi olduðunu ve bu vatandaþlýk görevini erken saatte yerine getirmek istediklerini söyleyen Vali Hacýmustafaoðlu, oyunu kullandýktan sonra gazetecliere yaptýðý açýklamada ÝLAN 103 Evler Mahallasinde 400m2 arsa satýlýktýr. Müracat: Muhsin Berkil gösterme ve oy verme iþleminin adlý internet sayfasýnda yapýlmakta olduðu veya doðrudan natural7 wonders. com/index.php?id=637 adresine girilerek, çýkacak formun doldurulmasýyla Kapadokya'nýn aday gösterilip, oy verilebileceðini duyurdu. Sitede bir kiþinin birden fazla oy verebileceði de vurgulandý. (Hbrtrk) Vali Hacýmustafaoðlu, Eþi Nebahat Hacýmustafaoðlu ile birlikte oyunu sabah saatlerinde kullandý þu görüþlere yer verdi: Vatandaþlýk görevimizi erken bir saatte yapmak istedik. Memnuniyetle görüyorum ki 280 kiþinin oy kullanacaðý 1024 numaralý sandýkta yüzde 30 seviyede oy kullanýmý gerçekleþmiþ. Bu da katýlýmýn çok yüksek olacaðýný gösteriyor. Özellikle ilimizide yüzde 100 e yakýn katýlým bekliyoruz. Vatandaþlarýmýzýn bu bölgede daha duyarlý olduðunu görüyoruz. Bugüne kadar seçim kampanyamýzýn çok hareketli çok ölçülü hareketler içinde geçti. Partilerin bir birlerini þikayetine yol açacak olaylar ve sataþmalar olmadý. Bu da bize mutluluk ve memnuniyet verdi.

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C 32 En Düþük 0 C 12 Ali nin Anlamý Erdoðan Aydýn Bu kritik sorunu aydýnlatmak için gönül rahatlýðýyla baþvurabileceðimiz kaynak, Alevilerin gerçek inanç önderleridir. Anadolu Aleviliðine iliþkin sapla samaný birbirinden ayýrabilmek için baþvuracaðýmýz bu kaynak, Onu bin yýl öncesinden baþlayýp olgunlaþtýrarak bugünlere taþýyan, bu uðurda bedel ödeyip yolu tanýmlayan, kimsenin kendilerinden daha çok Alevi olduðunu iddia edemeyeceði inanç önderleridir. Bu noktada Pir Sultan Abdal ýn deyiþlerinde de çokça geçen, Hak Muhammet Ali ifadesinin gerçek anlamýný bulmaya çalýþarak baþlayalým: Sýklýkla kullanýlan bu nitelemeyi, Allah, Peygamberi Muhammed ve ardýlý Halife Ali baðlamýnda, önem sýrasýna göre dizilmiþ üç farklý þahýs olarak yorumlayanlar çýkmaktadýr. Bu yorumdan hareketle de Aleviliðin, en önemli önderlerinden olan Pir Sultan ýn þahsýnda Ýslam'ýn doðrudan yansýmasý olduðunu, hýzýný alamayanlar ise Aleviliðin Ýslam'ýn özü olduðunu söylemektedirler. Peki, ama keyfiyet bu mudur gerçekten? Deðildir! Deðilse, bunun açýklamasý, her türden muðlâklýktan uzak bir açýklýkla yapýlmak zorunda. Anadolu Aleviliði nezdinde Ali, gerçekte Muhammed in kuzeni ve damadý Ali midir? Kuþkusuz Onu da içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir kesinlikle gösterileceði gibi ondan ibaret deðildir. Bakýn Virani, söz konusu soruyu nasýl yanýtlýyor: Evvel odur âhir odur / Tayyip odur tahir odur Batýn odur zahir odur Ali Ali Ali Ali Görüldüðü gibi burada Ali, kuzen-damat Ali anlamýnda deðil, aþkýn bir varlýk anlamýnda tanrýsallýk içeren bir kavramdýr. Evvel (ön, ilk), ahir (en son), tayyip (iyi, güzel), tahir (temiz), batýn (iç, gizli, görünmeyen), zahir (görünen) hep Allah ýn nitelikleri, adlarýdýr. Oysa Virani bunlarý Ali de görüyor, (1) tanrýnýn Ali olduðunu söylüyor. Þiirde geçen evvel, âhir, tayyip, tahir, batýn, zahir sözleri yalnýzca Allah için söylenebilir (Ýsmet Zeki Eyüboðlu, Alevilik Sünnilik Ýslam Düþüncesi, Der Y., 1989, s. 79). O halde Virani de Ali, kuzen-damat Ali deðil, kuzen Ali nin suretinde de görünmüþ olan Allah týr. Burada Ali, mutlak bir kesinlikle Allah ýn adýdýr. XVI. yy.da ayný zamanda Bektaþi Dergahý na da Postniþin olan Sersem Ali Baba: Sabah seherinde virdim budur bu Allah bir Muhammed Ali dir Ali Zikrim olan lailaheillallah Allah bir Muhammed Ali dir Ali diyor. Açýklýkla görüldüðü gibi tek ve mutlak olan Allah týr, Allah ise Muhammed Ali dir, Muhammed Ali ise Ali dir. Kuþkusuz bu ve benzeri tüm deyiþlerde, ayný zamanda bir söz oyunu olarak Hak, Muhammed, Ali üçlemesi söz konusudur. Ancak bu üçleme, zaman zaman üç ayrý þahsiyetten söz edermiþ gibi yaparken, gerçekte tek bir tanrýsal varlýk anlamýnda vahdet-i vücudu ifade etmektedir. XVI. yy. ozanlarýndan Kul Þükri, Muhammed Ali dir, Ali Muhammed derken, peygamber Muhammed le Mehmet Ali, ya da Muhammed Ali olarak da anýlan Ali yi özdeþ sayýyor (Ý. Z. Eyüboðlu, Age. s. 82). Esasen mecaz ve takiyyeye yoðun bir þekilde baþvurulmasýný saðlayan þeriatçý baský atmosferinde kurulmuþ sözde bile, Aleviliðin gerçek düþüncesini anlamak kolaydýr. Nitekim Pir Sultan, sofu baskýsýyla polemik içinde kendini anlatýrken; Sofu mezhebimizi ne sorarsýn / biz Muhammed Ali diyenlerdeniz diye baþladýðý sözünü; Muhammed Ali'dir Kýrklar'ýn baþý / aný bilmeyenin nic(e)'olur iþi diyerek, Muhammed Ali den kastýnýn Kýrklarýn baþý olan Ali olduðunu netleþtirmektedir. Deyiþin devamýnda ise, ola ki buna raðmen yanlýþ yorumlar üretebilecek olanlara karþý da, biz tüccar deðiliz alýp satmayýz /.../ biz Muhammed Ali diyenlerdeniz ifadesiyle, Muhammed Ali, mesleði tüccarlýk olan tarihsel þahsiyet Muhammed den net olarak ayrýþtýrýlmaktadýr. Bu anlamda Pir Sultan ýn, Hak Muhammed Ali geldi dilime / Mürvet günahýma kalma ya Ali deyiþinde de görüldüðü gibi, birinci dizede ayrý þahsiyetler þeklinde yoruma da açýk olan ifade ikinci dizede yardýmcý, kurtarýcý olarak Ali de özdeþleþir. Esasen birinci dizenin de doðru okunuþu Hak Ali, yani Tanrý Ali dir, çünkü Ali nin gerçek adý da Muhammed Ali dir. (Ý. Z. Eyüboðlu, Age. s. 79). Ali ise burada kuzen-damat Ali nin adýný içermekle birlikte, esas olarak onun kimliðinde de kendini gösteren Allah ýn kendisidir. Yine Kul Hüseyin in, Günah ettim þahýn darýna durdum Allah bir Muhammed Ali aþkýna Kýrklar eþiðine yüzümü sürdüm Allah bir Muhammed Ali aþkýna deyiþinde de ifade edilen þey, tek Allah olan Muhammed Ali dir. Devletin ve egemen ideoloji olarak Ýslamiyet'in basýncý koþullarýnda bu ifade kullanýmlarýndan giderek bir mecaz üçleme üretilmiþ ve savunma mekanizmasý olarak Hakk ýn, Muhammed in, Ali nin sanki hiyerarþik diziliþi kastediliyormuþ izlenimi yaratýlmýþ, yani sistematik baskýlara karþý bir savunma refleksiyle esasen bir Alevi kavramý ve tavrý olagelmiþ olan takiye yapýlmýþtýr. Esasen üçlemenin (teslis) asýl kaynaðý görünen Hýristiyan inancýnda da üç ayrý tanrý deðil, tanrýnýn, baba, oðul, kutsal ruh olarak üç ayrý görünümü ve beliriminden söz edilir ve bu üçlemede tekliðe inanýlýr. (Devam edecek)türkülerinsesi

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!?

MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!? YIL:2 SAYI:434 35 YKR 18 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!? Vurulduk ey halkým, unutma bizi! Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Bahçelievler Katliamýnda MHP li Çatlý ve Kýrcý tarafýndan

Detaylı

Madýmak'ta müze bilmecesi

Madýmak'ta müze bilmecesi YIL:3 SAYI:685 35 YKR 8 TEMMUZ 2008 SALI Madýmak'ta müze bilmecesi Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Yeþil Kuþak aðaçlandýrma projesi

Yeþil Kuþak aðaçlandýrma projesi YIL: 1 SAYI: 95 20 YKR 12 NÝSAN 2006 ÇARÞAMBA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Irak Bataklýðý Olmadý Ýran Cehennemi Verelim Fransa da hükümet 10 Nisan itibarýyla hazýrladýðý yeni iþ yasasýný geri çekti.

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Ayþe Hür. Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1)

Ayþe Hür. Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1) YIL:3 SAYI:659 35 YKR 2 HAZÝRAN 2008 PAZARTESÝ Direniþteki iþçilere ziyaret Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu, grevde olan Neþe Plastik ile Unilever in depolarý ile DESA iþçilerine önceki gün dayanýþma

Detaylı

ABD kendi ayaðýna sýkýyor

ABD kendi ayaðýna sýkýyor YIL:3 SAYI:691 35 YKR 16 TEMMUZ 2008 ÇARÞAMBA ABD kendi ayaðýna sýkýyor ABD iþgali altýndaki Afganistan da dün meydana gelen çatýþmalarda 9 ABD askeri yaþamýný yitirdi. Afganistan"da zor günler geçiren

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök 2 ve 3 DE Geçtiðimiz Pazar günü Belediye baþkaný Belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve Hacýbektaþ Veli Anma Etkinliði ile ilgili olarak

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý. Vladimir Mayakovsky

Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý. Vladimir Mayakovsky YIL:3 SAYI:684 35 YKR 7 TEMMUZ 2008 PAZARTESÝ Buðday hasadýnýn baþladýðý Nevþehir'de, üreticiler buðday alým taban fiyatýnýn kýsa sürede açýklamasýný istiyor. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun.

Detaylı