Te his Gö üs Kanseri. Hayattan Yeniden Tad Almanın Yolları.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Te his Gö üs Kanseri. Hayattan Yeniden Tad Almanın Yolları."

Transkript

1 Te his Gö üs Kanseri. Hayattan Yeniden Tad Almanın Yolları. KANSERE KAR I B RL KTE

2 Yayına Hazırlayanlar Bu bro ürü yayınlayan: GBK Krebsgesellschaft NRW e.v. (Kanser Derne i Kuzey Ren Vestfalya) Witzelstr. 63 D Düsseldorf Fikir, metin ve grafik düzenleme: Margit Liebschner KG, Medizinische und soziale Werbung, Düsseldorf, in Zusammenarbeit mit der Universitäts-Frauenklinik, Düsseldorf Foto raflar: Prof. Heiner Schmitz, Düsseldorf Produktion/Baskı: Plano Druck GmbH, Düsseldorf Übersetzung/Tercümesi Dr. Ali Söylemezo lu, Duisburg Kapak resmi: Heide Dahl, Bulu ma Yeri Heide Dahl ın çe itli resimlerinden seçilmi çiçekler Galerie in der Kupferkanne, Kampen/Sylt, bayan Heide Dahl a dostça yardımları ve resimleri basma izni için te ekkür ediyoruz. Nachdruck im Februar

3 çindekiler Gö üs kanserinin fark edilmesi. Te his usülleri Sayfa 6 Günümüzde kanser tedavisi. Ameliyat Sayfa 8 I ın tedavisi Sayfa 11 Kemoterapi Sayfa 14 Hormon tedavisi Sayfa 16 Do al tedavi usülleri Sayfa 18 Gö sün yeniden biçimlendirilmesi. Danı ma Sayfa 19 Silikonlu biçimlendirme Sayfa 20 Ekspanderli yöntem Sayfa 20 Vücut dokusuyla biçim Sayfa 21 Gö üs ucunun biçimi Sayfa 21 Ümit ve beklentiler Sayfa 22 Gö üs protezleri. Silikon protezler Sayfa 23 lk Bakım Sayfa 24 Uyum Sayfa 24 Konfor ve moda Sayfa 25 Kendi iç huzurunuz. li kiler ve hisler Sayfa 26 aretler ve hedefler Sayfa 26 Kadın olarak öz güven Sayfa 28 Yardımla ma grupları Sayfa 29 Ruhunuza uzman deste i Sayfa 30 Hareketlilik ve huzur. Evde yapılacak idmanlar Sayfa 31 Lenf ödemi. Önleme ve iyile tirme Sayfa 36 Yorulma Sayfa 36 Sıcak ve so uk Sayfa 37 Yaralanmaların önlenmesi Sayfa 37 Genel öneriler Sayfa 38 leriye Bakalım. Sosyal hizmet birimleri Sayfa 40 Ardıl önlemler Sayfa 40 Sosyal yardımlar Sayfa 41 Rehabilitasyon Sayfa 42 Beslenme Sayfa 43 Hamilelik Sayfa 43 A rıların tedavisi Sayfa 44 Notlar Sayfa 45 rtibat adresleri Sayfa 46 Bilgi kaynakları Sayfa 47 3

4 Hayatın sundu u onca Bu bro ürün amacı, size, kendinizi toplayarak gelece e yeniden cesaretle bakmanıza yardımcı olmaktır. Size bir dizi yardım imkanı hakkında bilgi sunarak tıp benim için ne yapabilir, kendimi daha iyi hissetmek için ben ne yapabilirim? sorusuna cevap veriyoruz. Gö üs kanseri her kadın için özel bir problemdir, çünkü bu hastalık kadınların kendilerine olan güvenini de sarsar. Fakat kanserin tedavi edilmesi mümkündür. Ve bir çok kadın bu hastalı ın görülen izlerini kabullenmeyi ba arıyor. Günümüzdeki ameliyat teknikleri, gö sün yerine yapay gö üs yapma ve giyim ku- am imkanlarıyla günlük hayatta kendinizden emin ve ho görünen bir kadın olmanıza yardımcı olabiliyor.

5 güzel eyi dü ünün. Kanser ara tırmaları, tekrar tamamen sa lı ınıza kavu ma ve kendi kendinizi iyi hissetme yönündeki azminizin vücudunuzdaki savunma güçlerini seferber edebildi ini göstermektedir. Kendi kendinize duyaca ınız güven, tedaviden sonraki hayat kalitenizi çokça zaman belirgin bir biçimde yükseltmektedir. Size sunulan yardımları kabul edip yüzünüzü aktif bir ekilde hayata dönmekle ba layın. Bu, insanın kendi kendine anlamlı, eri ilebilir hedefler belirlemesi, kendi yüre indeki ya ama sevgisini geli tirmesi ve hayata ba lılı ı bilinçli olarak araması demektir. Belki de a a ıdaki bilgiler buna bir ba langıç olabilir.

6 Gö üs Kanserinin Fark Edilmesi. De i ik Te his Usülleri ile Berrak Bir Tablo Elde Ediliyor. Kadınların ço unlu u gö üslerinde tehlikeli bir geli menin ortaya çıktı ını, örne in bir dü üm yeri olup olmadı ını anlamak için düzenli aralarla elle yapılan yoklamalar sırasında, veya gö üs cildinde ya da gö üs büyüklü ünde olu an de i iklikleri gözlemleyerek kendileri ke federler. Tümörler yakla- ık 1 cm çapında bir büyüklü e e- ri tiklerinde el ile farkedilebilirler. Ancak olu an her dü üm yeri kötü huylu bir tümör de ildir. Bu kötü cins tümörlerden çok daha sık olarak adet dönemlerine ba lı olarak olu an geçici sertle melere veya iyi huylu kistlere rastlanır. Dü ümler arasında da iyi huylu olanlar vardır, mesela fibromlar. Ancak doktorun, bütün üpheleri derinlemesine ara tırması gerekir. 1 cm çapında küçük bir tümör bile vücuda kötü huylu kanser hücreleri saçabilir. Meseleyi aydınlatmak için atılacak ilk adım gö sün röntgen ile muayenesi, yani mamografidir. Bu yöntemle bugün bilinen kansere yol açabilecek bir dizi olu umları ve bir çok tümörü daha el ile fark edilemezken bulmak mümkündür. Ancak gö üs dokusunun yo unlu una ve tümörün cinsine ba lı olarak mamografi her zaman belirgin bir sonuç vermeyebilir. Bu yüzden, bu tür meseleler ortaya çıktı ında sonografi ile yapılacak muayene mamografi sonuçlarını tamamlar. Sonografi ile bilhassa yo un beze dokuları ve içi sıvı dolu torbacıklar, örne in kistler, iyi incelenebiliyor. Ne yazık ki, bu u- sül kanserin erken te hisinde mamografinin tamamen yerini alabilecek bir yöntem olarak uygun de- ildir. E er her iki muayeneden sonra bir kanser geli imi oldu u varsayılırsa, günümüzde ek olarak yapılacak bir nükleer rezonans mamografisi ile konu aydınlatılabilinir. Ne var ki elle tutulur bir temele dayanan her üpheli durumda kesin te his ancak bir doku örne inin alınmasıyla sa lanabilinir. Bu doku örne i sık sık bir ameliyatın ba langıcında alınıp hızla muayene ediliyor. Doku örne i özel bir yöntemle, yani özel bir i ne ile de alınabiliyor. Alınan dokunun ayrıntılı incelenmesinin sonucuna göre kanser tedavisine karar veriliyor. Fakat, bu görsel sonuç veren muayene yöntemlerinde sizi ne gibi i lemler bekliyor? 6

7 Mamografi muayenesi. Muayene sırasında bu özel röntgen aletinin önünde oturacaksınız. Her iki gö sünüz bir röntgen pla ının üzerine koyulacak ve bir kompresör ile biraz sıkı tırılacak. Bu basınç gö üs bezelerinin yakla- ık aynı kalınlı a getirilerek daha iyi bir resim elde edilmesine yarar. Bu basınç gö sünüze zarar vermez, fakat bazen rahatsız eder. E er canınız fazla acırsa söyleyin. Mamografideki ı ın rizikosu imdiki modern aletlerde önemsiz derecededir. Bu yük son yıllarda ciddi miktarda azaltılmı olup bu yöntemin sa ladı ı fayda ile kıyas kabul etmez. Nükleer rezonans mamografisi. Manyetik alanlarla çalı an bu usül sıradan muayene usüllerinden sayılmaz. Hem masraflıdır, hem de güvenilir sonuç verebilmesi için tecrübeli doktorlara ihtiyaç vardır. Muayene sırasında herhangi bir ı- ın yüküne sebep olmayan boruya benzer bir aletin içine 15 dakikalı- ına uzanmanız gerekmektedir. Sonografi Muayenesi. Bu muayenede biraz karartılmı bir odada sonografi aletinin yanında uzanmı olursunuz. Doktor bir sensor ile yava ça gö üsleri yoklar. Doktorun gördüklerini siz de ekranda seyredebilirsiniz. Geli mi sonografi aletleriyle bezelerin kanallarındaki küçük yapılar bile incelenebilmektedir. Sonografi aletleri yardımıyla doku alma i leminin de problemsiz ve tam istendi i gibi hedeflenerek yapılması mümkün olmaktadır. 7

8 Günümüzde Kanser Tedavisi. Tedavi Mümkün Oldu unca Bireysel ve tinalı Yapılır. Tümörün yeri ve büyüklü ü bir mamografi, sonografi veya ek olarak nükleer rezonans tomografisi ile tesbit edildikten sonra, kanser tedavisi kural olarak bir ameliyatla ba lar. Böylece tümör mümkün oldu u kadar tamamen alınır. Önceden yapılan muayeneler sayesinde doktorlar ço unlukla ameliyatın biçimini ve kapsamını planlayıp hastalarıyla görü ebilirler. Gö üs kanseri ancak yava yava ilerleyen bir hastalıktır. Bu sayede ço unlukla bireysel durumu ve en uygun müdahale biçimini dü ünüp icabında ikinci bir doktora danı mak için yeterince zaman tanınır. Bugün bir çok kadında gö üsü muhafaza edecek biçimde ameliyat etmek mümkün oluyor. Böyle ameliyatlarda yalnızca ur ve çevresindeki sa lıklı doku çemberi alınıyor. Bu tür ameliyatların ba arısı eskiden mecburi olan, bütün gö üs bezinin alındı ı ameliyatların ba arı oranına benzemektedir. Yine de herzaman gö sün tamamen kaybedilmesini önlemek mümkün olmuyor: mesela küçük bir gö üste büyük bir ur oldu unda, birden fazla kanser yuvası varsa veya bir urun yanısıra ilaveten kanserin daha ba ka ba langıç biçimleri bulunmu sa. Kural olarak her gö üs kanseri ameliyatında koltuk altından lenf bezelerini de almak gerekmektedir. Bunun iki sebebi var: Böylece o zamana kadar olu an kanserli hücre yayılmaları ortadan kaldırılmı oluyor. Ayrıca doktorlar lenf bezlerinin ne oranda kanserli hücre hücumuna u radı ına bakarak tümörün yayılma e ilimi, yani vücudun di er bölgelerinde metastaz olu turma e ilimi hakkında bir fikir e- diniyorlar. Tümörün dokusu da ayrıntılı bir biçimde incelenir ki, daha sonraki tedavi bireysel bir biçimde planlanabilsin.

9 Gö sü Muhafaza Eden Ameliyat. Gö sü muhafaza eden ameliyatta mümkün oldu u kadar çok gö üs dokusunun, ve böylece gö- üs biçiminin muhafaza edilmesine çalı ılır. Ancak urun bulundu u yer ve büyüklü ü ameliyatın kapsamı için belirleyicidir. Bazı hallerde, ba tan küçülmü bir gö üs hormonsal etkilerle yeniden eski biçimine ula abilir. Dengelemek amacıyla bir silikon da takılabilir, ancak ı ın tedavisinin deri ve doku ü- zerindeki etkilerini ve kozmetik sonuçlarını dikkate almak gerekir. Büyük gö üslü kadınlar bazen sa lıklı gö sün öbürüne uydurulmasını, yani öbür tarafın küçültülmesini, isterler. Bazı hallerde gö sün biçimi muhafaza edilebilse de gö üs ucunun muhafazası mümkün olmuyor. Hastanın vücudunun ba ka yerlerinden alınan kendi derisiyle, mesela öbür gö sün ucundan bir parçanın aktarılmasıyla veya kasık bölümünden alınacak deri parçalarıyla gö üs ucuna benzer bir ekil yapılabiliyor. Gö üs kısmındaki kesikten ba ka koltuk altı bölümünde de lenf bezlerinin alınabilmesi için ikinci bir kesik gerekiyor. Yara izleri daha sonra hemen hemen tamamen kayboluyor. Bir çok halde ameliyatın ardından bir ı ın tedavisi zorunlu oluyor. Bu emniyet önleminin amacı aynı gö üste bir daha kanser ba göstermesini engellemektir. I ın tedavisiyle ilgili daha fazla bilgi için 11. sayfaya bakınız. Gö sün Bütünüyle Alını ı. Günümüzde gö sün tamamen alınmasına sınırlı radikal mastektomi denmektedir. Bu ameliyat türünde gö üs bezesi ve koltuk altı lenf bezeleri aynı kesi kapsamında alınır. Doktorlar elden geldi ince yara izinin küçük olmasına ve gö- üs bezesinin üzerindeki deriye zarar verilmemesine itina gösterirler ki e er sonradan gö sün yeniden biçimlendirilmesi istenirse, bu i lem için gerekli artlar hazır olsun. Yara nahiyesinin kolayca iyile mesi için ameliyattan sonra üç dört günlü üne gö üs derisinin altına sıvıları emmek üzere hortumlar yerle tirilir. Burada amaç, ameliyattan sonraki kanamaları ve dokularda su toplanmasını engellenmektir. Yara genelde üç ila dört hafta içinde iyile ir. Yara iyile meden önce sütyenin içine bir silikon protez yerle tirmeniz do ru olmaz. 9

10 Bunun yerine içi yumu ak bir malzemeyle doldurulmu pamuklu bir protez, ki buna ilk çare de denir, kullanmanız uygun olur (sayfa 24 e bakınız). Ameliyattan kısa bir süre sonra bir fiziko terapi uzmanı omuzunuz ve kolunuzda ameliyat sonucunda ortaya çıkan hareket kısıtlamalarını gidermek için sizinle çalı acaktır. Ameliyatlı yerdeki cildin gerginli i de zamanla azalır. Tümörün cinsine göre sınıflandırılması bütün tedaviye yön verir. Bugün bütün kanser tedavilerinde tümörün sınıflandırılması için uluslararası kabul görmü olan TNM-Sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Bu ba lamda ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve ameliyattan sonra elde edilen bulgular temel alınmaktadır. Tıp, Staging veya devresel bölünü kavramlarını da kullanmaktadır. TNM u anlama gelmektedir: T = Tümör N = Yerel lenf dü ümleri (Nodes) M = Metastazlar Tümör ile ilgili u sınıflandırmalar vardır: T O = Gö üste tümör bulunamadı T 1 = Birincil tümör, 2 cm den küçük T 2 = Birincil tümör, 2-5 cm büyüklü ünde T 3 = Birincil tümör, 5 cm den büyük T 4 = Tümör gö sün dı cidarına veya cilde ta mı Nodes ile ilgili sınıflandırma: N X = Lenf bezelerinde kanserle me görülmüyor N 0 = Bölgesel lenf bezelerinde kanserle me yok N 1 = Koltuk altı lenf dü ümlerinde metastazlar görülüyor N 2 = N 1 gibi, ancak lenf bezelerindeki kanserle me birbiriyle veya çevreyle ba lı Metastazlar ile ilgili u ayrımlar yapılıyor: M X = Metastaz olup olmadı ına karar verilemiyor M 0 = Yavru urlar klinik olarak tesbit edilemedi M 1 = Uzak metastazlar bulundu 10

11 Bulguların durumuna göre kanser ameliyatla tamamen atlatılmı olabilir. laveten yapılacak bir ı ın tedavisiyle belki de henüz mevcut olabilecek kanser hücreleri, ortaya çıktıkları noktalarda hedefli bir biçimde imha edilir. E er TNM bulguları kanser hücrelerinin vücudun ba ka alanlarına yayılmı olabileceklerine i aret ediyorsa hastahane yavru tümörlerin ortaya çıkı ının engellenmesi için bir kemoterapi veya hormon terapisi tavsiye edecektir. I ın Tedavisi. Zaman Alıp Sinir Bozan Bir Emniyet Tedbiri. Gö sün muhafaza edildi i bir ameliyattan sonra doktorlar aynı gö üste yeniden kanser ba göstermesini önlemek için ameliyatın ardından bir ı ın tedavisi tavsiye e- derler. Ancak bütün gö sün alındı- ı ameliyatlarda da bir ı ın tedavisini zorunlu kılan haller olabilir, mesela e er ur gö üs cidarına yakın bir yerde çıkmı sa. I ın tedavisi çerçevesinde tümör hücrelerinin belki de arta kalmı olabilece i bölge, çevredeki sa lıklı dokuların zarar görmesini büyük ölçüde önleyecek gibi hedefli bir biçimde ı ınlanır. I ınlama yapılırken normal hücreler de iyonla tıran ı ınlardan zarar görür. Ancak bu hücrelerin, kanser hücrelerinin aksine, iyi çalı an bir tamir sistemi oldu undan, sa lıklı hücreler yeniden kendilerini toplarlar. Kanser hücreleri ise ölüp giderler. Günümüzde hastahanelerde ı- ınlama i lemlerinde kullanılan a- letler ve ı ınlama dozları tesbit e- dilmi standartlara uymak zorundadır. I ın dozu uluslararası tecrübelere ve bireysel verilere göre bilgisayarla hesaplanır. Bu yapılırken söz konusu kadının boyu, kilosu, tümörün yayılı biçimi ve kanser sınıflandırılması dikkate alınır. Tesbit edilmi olan ı ın dozu bölüm bölüm, yani dört ila altı haftaya yayılarak verilir. Kural olarak haftada be kere ı ınlama yapılır, hafta sonları serbesttir. Tedavi, a- meliyat yaralarının iyile mesinden sonra, yani yakla ık 3 hafta sonra ba lar. Bölüm bölüm ı ınlama cildi ve dokuları korumaya yöneliktir, fakat ister istemez zaman alır. Aslında ı ınlama i leminin kendisi bir kaç dakika sürer, fakat her gün hastahaneye gitme mecburiyetinin olması bir çok kadın için sıkıntılı olmaktadır. I ınlama merkezlerinde tedavi 11

12 edilen çok sayıda kanser hastası vardır ve bu hastaların bir ço unun vaziyetinin daha a ır oldu u açıkça görülmektedir. Bu ortamda ve bu ortamın insana yaptı ı etkilerin altında cesaretini ve gelece e olan inancını kaybetmemek için kuvvetli olmak gerekir. I ınlama randevularınıza giderken yanınıza, beklerken zamanı daha kolay geçirmenizi sa layacak bir eyler alın: En sevdi iniz kitabı, yeni bir dergiyi, bir walkman veya bir CD-çalar veya bir eli i. En iyisi ise sizin ruh halinizi anlayacak ve size iyimserlik a ılayabilecek birisinin sizinle birlikte gelmesi olurdu. Yan Etkiler ve Vücut Bakımı. Cilt, ı ınlamanın yapıldı ı bölgede, güne ten yanmı gibi kızarır. Cildin bu kısımlarının bütün tedavi süresi boyunca ve tedaviden sonra da daha bir iki hafta yıkanmaması gerekmektedir. Bu, her gün ı ınlanmaya gidi in yanısıra, kadınların ço unu rahatsız eden bir durumdur. Ancak ne yapabilirsiniz ki? Cildin bu sözkonusu kısımlarının günde iki üç kere bebeklere mahsus pudra ile pudralanması gerekir. Pudralamak ve pudrayı almak için kuru pamuk tutamlarından faydalanabilirsiniz. I ınlama için koyulan i aretlerin silinip kaybolmaması lazımdır. Bunun ötesinde vücudun 12

13 üst kısımları için sabun bezi ve belden a a ı kısımlar için ise el du- u veya suya oturarak yıkanma arasında bir seçim yapabilirsiniz. Bazı kadınlar tedavi sırasında yorgunluktan, keyifsizlikten ve i tahsızlıktan ikayet ediyorlar. Sigara ve içki içmemek, sa lıklı bir biçimde beslenmek ve bol bol istirahat etmek faydalı olabilir. Gö sün muhafaza edildi i bir ameliyattan sonra olu an sıvı birikmeleri, yani ödemler yüzünden gö- üste i me ortaya çıkabilir. Bu ise bir gerilim hissine yol açar. I ınlama bu i meyi arttırabilir ve uzunca bir süre devam ettirebilir. A rılar uzun sürerse bu konuyu doktorunuzla konu unuz. Sonradan laçla Yapılan Tedavi. Gö üs ameliyatından sonra kanser hücrelerinin da ılmı olabilece i yönünde i aretler veya ciddi üpheler varsa, doktorlar bir kemoterapi veya bir hormon terapisi tavsiye edeceklerdir. Bu tedavilerin a- macı ba ka organlarda kanser olu masını engellemektir. laçlı tedavinin hangi biçiminin yararlı olabilece i konusunda doktorlar hastanın ki isel durumuna göre karar verirler. Mesela e er gö üsten alınmı tümör hücrelerinde hormonreseptorları tesbit edilebilirse, daha az yan etkisi olan hormon tedavisini tercih ederler. lk tedavide hep, acaba bir metastaz var mı, diye yo un arama yapılır. E er yavru urlar bulunamamı sa, kemoterapi veya hormon tedavisi hep önleyici bir tedbirdir, yani mecburi de ildir. Bu kararı doktorlarınızla, e inizle ve ailenizle birlikte iyice dü ünerek veriniz. Tedavinin olası ba arısını, yan etkilerini ve sizin belki de zor bir dönem olacak bu süreç içinde ihtiyaç duyaca ınız deste i yakınlarınızla birlikte konu up, karar verin. Bir kemoterapinin veya hormon tedavisinin yapılmı olması gelecekte kansersiz bir hayat için teminat anlamına gelmez. Ancak tecrübeler, bu tedavilerin kanserin yeniden ba göstermesini önlemek için bugüne kadar bilinen en iyi araçlar oldu unu göstermektedir. 13

14 Kemoterapi. Kemoterapi çerçevesinde size sitostatika türünden ilaçlar, yani tümör hücrelerinin büyümelerini veya bu hücrelerin bölünüp üremelerini engelleyen ilaçlar verilecektir. Ne var ki tedavi sırasında sa lıklı hücreler de zarar görür ve bunun sonucunda bir dizi yan etkiler ortaya çıkar. Ancak normal hücreler kanserli hücrelere kıyasla daha çabuk kendilerini toplayabilir ve vücudun kendi kendini koruma sistemini yeniden i letebilirler. Kemoterapinin bile imi ve dozajı sizin ihtiyacınıza göre bireysel olarak ayarlanır. Doktorlarınızın ekibindeki yardımcılarından biri bilgisayardır. Bilgisayarın yardımıyla sizin ki isel verilerinize, sizin bulgularınıza ve bugünkü bilimsel bulu lara dayanarak size en uygun reçete hazırlanır. Bunun sonucunda kemoterapinin cinsi ve süresi hastadan hastaya farklıdır. Ayrıca bütün hastaların reaksiyonları da aynı de ildir. Aynı dozda ilacı alanların bir kısmı çok az olumsuz etki hissederken, ötekileri yo un o- lumsuz etkilerle kar ıla ır. Sitostatika denen ilaçlar kural olarak koldan, damardan bir i neyle verilir ve böylece ilaçlar bütün vücutta etkilerini gösterirler. E er tesbit edilmi metastazlar varsa, bazen yalnızca ilgili organın tedavisi de söz konusu olabilir. Bugün kural olarak kemoterapi hastahaneye yatırmadan ve aralıklarla uygulanmaktadır. Yani, sizin mesela bir kaç saatli ine hastahaneye gidip ardından eve dönmeniz biçiminde. Tedavi programı hem ilacın verilece i günleri, hem de dinlenme günlerini düzenler. Tedavinin zaman içinde yayılması ve eve dönme imkânının verilmesi vücutsal ve ruhsal yükü azaltır. Etkisi Sahiden Çok Mu Kötü? Yukarıda belirtti imiz gibi, tamamen aynı tedavi emasının uygulandı ı hallerde bile etkiler çok farklı olabilir. Bir kadın belki de mide bulantısından çok ikayetçi o- lurken bir di erinin hemen hiç böyle bir ikayeti olmayabilir. Bazı kadınların saçları dökülür, bazılarında ise bir seyrelme görülür. Teker teker ele alırsak: 14

15 Mide Bulantısı: Mide iç cidarı sık sık reaksiyon gösterir ve bulantıya yol açar. Bu yan etkinin ilaçlarla önemli ölçüde azaltılması mümkündür. Saçların Dökülmesi: Kemoterapide verilen ve hücreleri hedef alan zehirler bilhassa çabuk bölünerek büyümeyi sa layan hücreleri etkiler. Saç dibi hücreleri bu tür hücrelerdendir. Sonuçta saçlar dökülür. Bu durum zorunlu olarak bütün saçların kaybına yol açmayabilir, fakat bütün saçların dökülmesi de ihtimal dahilindedir. Saçların dökülmesi ço unlukla ba kalarının fark etmeyece i ölçüde kalır. Bir perük takmayı dü ünüyor musunuz? Bu takdirde hastalık sigortanıza masrafların kar ılanması meselesini sorun. Genel olarak bu konuda bir reçeteye ve önceden hazırlanmı bir maliyet hesabına ihtiyacınız olacaktır. Ama belki de apkalar, kasketler veya ba örtüleriyle ba kalarının soru dolu bakı larından korunmayı tercih edersiniz. Bu zor dönem geçicidir. Tedaviden sonra saçlar behemal yeniden çıkar. Eskiden bazı hastahanelerde damardan ilaç verilirken so utucu ba lıklar takılması ( cool caps ) öneriliyordu. Bunların amacı saç dökülmesini frenlemekti. Ancak denemeler ikna edici sonuçlar vermedi ve so u un etkisi ço u kez rahatsızlık verici oldu. tahsızlık: tahsızlık genellikle bazı hastaların muzdarip oldu u mide bulantısıyla ili kilidir. Sükunet içinde günde bir kaç küçük yemek yiyin, en iyisi de sevdi iniz eyleri yiyin. Ancak tatlılarda ve bol ya lılarda miktarı az tutun. E er belli bir koku veya tattan rahatsız olursanız çifte kavrulmu (Zwieback), tost ekme i, pilav, makarna, patates, kuark (Quark), yumurta, elma, muz ve hafif sebzeler gibi fazla belirgin tadı ve kokusu olmayan eyleri tercih edin. Vücudun ç Cidarlarında ltahaplanmalar: Bazen a zın içi de gayet hassasla ır, bunun sonucunda di leri fırçalamak ve yemek yemek tatsızla ır. Ancak her ikisi de büyük önem ta ımaktadır. Yumu ak bir di fırçası, floridli, normal bir di macunu ve bir de a zı çalkalamak için doktorun tavsiye edece i bir 15

16 sıvıyı kullanın. Bu tür sıvıların bazıları fazla yakıcı olabilir. Bir de bir süre için tuzlu ve fazla baharatlı yemekleri yemek listenizden çıkarın. Kanamalar: Kemoterapinin etkisiyle kandaki trombozitlerin azalması sonucunda kolaycacık kanamalar ba gösterebilir. Bu nedenle mümkün oldu u kadar günlük i lerde, mesela makas veya bıçakla çalı ırken, yara-berelerden kaçının. Doktorunuza, aspirin gibi içinde Acetylsalicylsäure olan ilaçları geçici o- larak kullanmaktan vazgeçip geçmeyece inizi danı ın. Genel Olarak Önemli: Kemoterapi sürerken vücudunuzun kendi kendini koruma sistemi zayıflamı olacaktır. Bu nedenle bula ıcı hastalıkları olan insanlardan uzak durun. Mesela grip, insanların toplu olarak bulundu u yerlerde çabuk bula ır. Doktorunuz yan etkiler hakkında kendisine bilgi vermenizi rica e- decektir. Bu bilhassa, ate, titremeyle ba lı ü üme, diyare veya küçük aptesti yaparken yanma gibi etkiler iki günden fazla sürecek olursa önemlidir. Hormon Tedavisi. Bugün artık gö üs tümörlerinin ço unun hormonlardan etkilendi i bilimsel olarak ispat edilmi bulunuyor. Demek ki kanser hücrelerinin büyümesi hormonlar ve anti hormonlar ile yönlendirilebilinir. Doktorlar tümör hücrelerinin reseptör statüsünü inceleyerek hormon tedavisinin ba arı vaad edip etmedi ini isabetle tesbit edebiliyorlar. Bu yoldan vücudu fazla zorlamadan metastazların olu masına kar ı önlem almak mümkündür. Tedavi ço unlukla tamoksifler ile yürütülmektedir. Bu ilacın çok yönlü etkileri vardır. Hem tümörün büyümesini etkiler, hem de bunun ötesinde menopoz yıllarında ortaya çıkan enfarktüs ihtimali ve kemik zayıflaması gibi bazı e ilimleri a- zaltıcı etkisi vardır. Ancak durup dururken sıcak basması gibi menopoz döneminin tipik ikayetleri tamoksif türü ilaçlarla azalmaz. 16

17 Bazı hastalara yumurtalıkların i levinin durdurulması tavsiye edilmektedir. Günümüzde bu genellikle ilaçlarla sa lanmaktadır. Ameliyat nadiren yapılmaktadır. Bu meseleyi dü ünürken hastanın ya ını ve ruhi durumunu da mutlaka dikkate almak gerekir. Kansere kar ı hormon tedavisi çerçevesinde elde edilen bilgiler sıhhatli kadınların menopoz döne mi ikayetlerine kar ı östrogen ve gestagen türü hormonları almaktan korkar hale gelmelerine yol açmamalıdır. Bunların gö üs kanserine yol açmaları rizikosu tedavinin faydalarıyla kıyaslandı ında son derece küçüktür. Ayrıca böyle bir tedavi uygulandı ında kadın doktoru hastalarının sa lık durumunu sürekli denetleyecektir. 17

18 Do al Tedavi Usülleri yile menize Yardımcı Olabilir. Alternatif veya biyolojik kanser tedavisi diye adlandırılan tedavi u- süllerinin hedefi, vücuda özgü savunma güçlerini peki tirmektir. Bunlar, destek veren yöntemler o- larak gittikçe daha fazla itibar görmektedir. Fakat bu usüller bilimsel yollardan sınanmı bilgilere dayanan normal tıbbi kanser tedavisinin yerini tutamazlar. E er ilgili ki i a- meliyatı kabul etmeyerek bütün ümidini tabiatın gücüne ba layacak olursa, ço unlukla hayata kar ı bir karar vermi olacaktır. Harikalar vaad eden kimi tedavi usülleri yalnızca elde avuçta ne varsa bitirmekle kalmıyor, aynı zamanda bütün enerjileri de tüketiyor. Kabul gören do al tedavi usülleri bile her zaman yan etkisiz olmuyor. Bu ba lamda da ilacın dozunun itina ile ayarlanması ve kontrol edilmesi zorunludur. Biyolojik ek tedaviler tümör a- lınıp ı ın tedavisi ve kemoterapi sona erdikten sonra ba lamalıdır. Ba- arıya ula mak için ço unlukla bir dizi tedbir birlikte uygulanmaktadır. Bugün artık bir çok ev doktoru do al tedavi usüllerinin yabancısı de ildir. Doktorunuz sizi bu alanın uzmanlarından birine de yollayabilir veya kendisi doktor kurulu larının veya tıp derneklerinin yardımıyla bu alandaki yeni bulu lar hakkında bilgi edinebilir. Bugün rehabilitasyon klinikleri ve bazı hastahaneler de do al tedavi usüllerini bir imkan olarak sunuyorlar. Tedaviye ba lamadan veya kur programlarına katılmadan önce tedaviyle ilgili tavsiyeler hakkında bilgi edinin ve masrafların hastalık sigortası veya emeklilik sigortası tarafından kar ılanıp kar ılanmayaca ını sorun. Kural olarak doktorun verece i bir yazı ile masrafların kar ılanması için bir dilekçe vermeniz gerekecektir. Bu konuda farklı düzenlemeler vardır. Ancak e er hastalık sigortaları belli tedavilerin masraflarını kar ılıyorlarsa, bunların sınanmı oldu unu ve ba- arı ansı oldu u için parasının ö- dendi ini kabul edebilirsiniz. GBK tarafından yayınlanmı o- lan Alternative Behandlungsmethoden bei Krebs ve Te his Kanser... Peki imdi Ne Olacak? ba lıklı bro ürlerde bu konularda ek bilgiler bulabilirsiniz. Bu ba lamda bu bro ürün son iç sayfasına bakınız. 18

19 Gö sün Yeniden Biçimlendirilmesi. Yeni bir Gö üs çin Atılacak lk Adım Danı maya Ba vurmaktır. Bugün çok az istisnalar dı ında her kadına yeni bir gö üs biçimlendirerek yardımcı olunabiliniyor. Bunun için çe itli teknikler varsa da, her klinik bütün usülleri uygulayabilecek kadar hazırlıklı de ildir. Bu yüzden kararınızı vermeden önce yeterince bilgi toplayarak sizin bireysel ihtiyaçlarınıza uygun danı ma sa layın. Mevcut durumda hangi sonuçların elde edilebilece ini ve sizin bu amaçla ne kadar yük üstlenmeye hazır oldu unuzu dikkate almak gerekir. Genellikle sizin kendi vücudunuzun dokularıyla yapılacak bir yeniden biçimlendirme, gö sün içine silikon yerle tirilerek yeniden biçimlendirilmesine kıyasla daha büyük bir müdaheleyi gerektirir. Ço unlukla daha ilk ameliyattan önce, yeniden biçimlendirme hakkında dü ünmeye ba layabilirsiniz. E er gö sün kurtarılmasının mümkün olmadı ı kesin ise, tümörün alınmasından hemen sonra gö sün yeniden biçimlendirilmesi mümkündür. Ancak bu süratli çözüm bazı nedenlerle sakıncalı olabilir. E er ameliyattan sonra gö üs cidarının ı ınlanması gerekiyorsa veya siz gö sün yeniden biçimlendirilmesini isteyip istemedi iniz veya hangi usülle bir yeniden biçimlendirme istedi iniz hususlarında henüz kararsız iseniz, doktorlar hemen ameliyattan sonra giri ilecek bir yeniden biçimlendirmeyi tavsiye etmeyeceklerdir. Karar verirken acele etmenize lüzum yok. Gö sün alınmasından sonra sükunetle ne istedi inizi dü- ünüp ta ınıp karar verebilirsiniz. Zaten örne in e er bir ı ın tedavisi zorunluysa, 6 aylık bir bekleme süresi tavsiye edilecektir. Bu süre sonunda yaranın kapanı ı bitmi olur ve cildin vaziyeti daha isabetli de- erlendirilebilinir. E er kemoterapi söz konusuysa, vücudun kendini toplaması için yine beklemek yerinde olur. Bazen kadınlar imdilerde sütyenin içine koyulan veya vücudun üstüne yerle tirilen protezleri tamamen yeterli buluyorlar ve gö sün yeniden biçimlendirilmesini istemiyorlar. 19

20 Basit Silikonlu Biçimlendirme. Bu usül ile yeniden biçimlendirme ancak ufak bir ameliyata ihtiyaç gösterir ve hastayı mümkün oldu u kadar az zorlar. Ameliyatlı tarafa bir silikon yerle tirilir ve böylece di er gö üse benzer bir i kinlik sa lanır. Küçük bir yastı a benzetebilece imiz silikon küçük bir kesikle gö üs adalesinin ve bazen de gö üs cidarının cildinin altına yerle tirilir. Gö üs adalesinin üstüne yerle tirildi inde büyüklü ü daha iyi ayarlamak mümkün olur. Ancak bunun için ilk ameliyatta yeterince esnek cildin yerinde bırakılmı olması arttır. Cilt yumu ak bölümünün cidarının fazla ince olmaması gerekir. Ve sarkan bir gö üste kozmetik sonuç ço unlukla memnuniyet verici olmaz. Ekspanderli Silikon Yöntemi. E er ilk ameliyatta yeterince esnek deri muhafaza edilemediyse, yine de silikon yerle tirerek yeniden biçimlendirmek mümkündür. Ekspander yöntemine göre gö üs cildi yava yava çekilerek silikon yastı a uygun hale getirilir. lk adım büyüklü ü ayarlanabilen özel bir silikon yastık olan ekspanderin derinin altına yerle tirilmesidir. Bir supap sayesinde bu yastık adım adım doldurulup i irebilinir. Arzu edilen büyüklü e ula ıldı ında ikinci bir ameliyatla ekspanderin yerine asıl silikon koyulur. Fakat oldu u yerde kalabilen ekspander cinsleri de vardır. Bunlarda yalnızca supabın alınması gerekmektedir. Silikon ile ilgili önemli bir nokta. Günümüzde cildin altına yerle tirilen bütün dolguların ya dı cidarı ya da içindeki dolgu maddesi silikondan olu maktadır. Bu malzeme son yıllarda ba dokularında ortaya çıkan hastalıklarla bir ili kisi var mı diye tartı malara konu oldu. Amerika ve Avrupa da varılmı o- lan bugünkü bilgilere bakarak silikonla ilgili endi eye gerek olmadı- ı söylenebilinir. Kadınların yakla- ık % 5 inde önemli bir komplikasyon ortaya çıkıyor: Kapsüllü fibroz. Bu u demek: Yara kapanırken olu an dokular büyüyerek silikonun etrafında bir kapsül olu turuyor ve bu yoldan biçimini ve yumu aklı ını etkiliyor. Kapsüllü fibroz bazen gö üste ve koltuk altında a rılara yol açabilir. ikayetlerin derecesine göre ameliyat gerekebilir. 20

21 Yerle tirilen silikonların ömrü sınırlıdır. Eskiden bunların yıl sonra de i tirilmesi tavsiye ediliyordu. Yeni silikonlar belki de daha uzun bir süre yerinde kalabilir. Vücudun Kendi Dokusuyla Yeniden Biçimlendirme. Silikon yerle tirilmesi istenmedi i veya büyüyecek deri ve doku alanlarının yerlerinin doldurulması gerekti inde doktorlar yer de i tirme yoluyla biçimleme usülünü ö- neriyorlar. Bu usülde, vücudun kom u bölgelerinden deri, ya dokusu ve adale parçaları alınarak gö- üs bölgesine yerle tiriliyor. Burada bir takım sınırlara dikkat edilmesi gerekir, çünkü doku parçalarının her istenilen büyüklükte oradan oraya nakli mümkün de ildir. Kan dola ımının sa lanması için önemli damarlarla olan ba lantının korunması lazımdır. Doku almaya uygun bölge olarak mesela sırt ve karın gösterilebilinir. Genellikle bilhassa karın bölgesinden istenilen gö üs büyüklü- üne yetecek kadar doku alınabiliniyor. Bu tür ameliyatlar silikon yerle tirilmesinden daha kapsamlı a- meliyatlardır. Avantajı, genellikle kalıcı ve kozmetik açıdan iyi sonuçlar alınmasıdır. Doku parçalarının nakli sonucunda dokuların alındı ı bölgelerde bir süre için a rılar ve/veya hareket kabiliyetinde sınırlamalar ortaya çıkabilir. Fizik terapi ile bu etkiler tedavi edilebilir. Doku nakli sırasında mecburen sinirler kesilir. Kesilen sinirler gö- üste tekrar i levlerini yerine getirmeye ba layamazlar. Demek ki hastanın kendi dokusundan olu turulan gö sün de duyarlılı ı eskisi gibi olamaz. Gö üs Ucunun Yeniden Biçimlendirilmesi. Bir çok kadın, gö sün dolgunlu unun sa lanmasıyla yetiniyor. Di erleri gö üs ucunun da biçimlendirilmesini istiyor. Bugün bu amaçla u teknikler söz konusu olabiliyor: 21

22 Sa lıklı gö üsten gö üs ucunun bir bölümü yeni yapılan gö üse aktarılıyor. Benzer renkli vücut bölümlerinden, mesela kasıklardan deri parçaları gö üse nakledilerek biçimlendiriliyor. Gö üs ucu ve gö üs ucunun çevresi tabii renkleriyle gö sün üstüne dövme yapma yoluyla i leniyor. Yeniden biçimlendirilmi olan hiçbir gö üs ucu do al gö üs ucu gibi duyarlı olamayaca ından cinsel hayatta ancak görünü ü korumaya yarayarak bir rol oynayabilir. Yeniden Biçimlendirilmi Bir Gö üsten Neler Bekliyorsunuz? Mutlaka yeniden biçimlendirmenin tamamlanmasından sonra nasıl gözükece inizi ve neler bekleyebilece inizi merak ediyorsunuzdur. Tecrübeler, kadınların ço- unlu unun kendilerini gö üsleri yeniden biçimlendirildikten sonra daha eksiksiz ve emin hissettiklerini gösteriyor. Ne var ki bütün ümitleri yerine getirmek de mümkün olmuyor. Ça da ameliyat tekni iyle sık sık ola anüstü kosmetik sonuçlar elde edilebiliyor. Mesela dekolte giyinildi inde ço unlukla ameliyat hiç belli olmuyor. Ancak yeniden biçimlendirilmi gö üs bir çok halde görünü açısından tam do al bir gö üs gibi olamıyor. Belki sıhhatli gö üsten biraz farklı duruyor, biraz farklı bir his veriyor, daha az duyarlı oluyor ve ameliyat izleri ta ıyor. E er hastalık kendinize olan güveninizi sarstıysa, gö sün yeniden biçimlendirilmesi kendinize olan güveninizi yerine getirebilir. Ama daha önceden de hayatınızın akı ıyla ve e inizle olan ili kilerinizle ilgili yerine gelmemi arzularınız vardıysa, ameliyat sayesinde sihirli bir de nekle dokunmu gibi bunlara eri meniz mümkün olmayacaktır. Kendinize kar ı dürüst olun. Gö sün alınmasından önce duygu dolu bir yakınlık ve cinsel açıdan tatmin edici bir a k ili kisi var mıydı? Sizi, sizin arzuladı ınız gibi seven veya size layık olan bir erke i henüz bulamadınız mı? Gö sünüzün yeniden biçimlendirilmesine karar verirken mümkün oldu u kadar gerçekçi beklentilerle karar verin. E er hayatınız ve hayatınızdan aldı ınız tad yeniden normal haline dönerse, bütün sıkıntılara de er. Önemli olan sizin memnun olmanızdır. 22

23 Gö üs Protezleri. Bir Gö üs Protezi de Kendinizden Bir Parça Gibi Olabilir. Gö üs protezlerinde son yıllarda öyle bir geli me oldu ki, kadınların ço u bu protezleri ellerine aldıklarında a ıp kalıyor. Silikon maddesi gö üs protezleri için öylesine yumu ak ve mükemmel bir ekilde i leniyor ki, bunlara dokununca insan sahici bir gö üse dokunmu gibi oluyor ve bu protezler tıpkı sahici bir gö üs gibi hareket ediyor. Protezler sütyen veya mayo içinde emin bir ekilde duruyor, vücut gibi ısınıyor ve vücutla birlikte hareket ediyor. Hatta özel durumlar için belli bir süre vücuda ili tirilebilen protezler dahi var. Bazen size daha hastahanede öyle protezler gösterirler ki, haklı olarak korkarsınız. Sık sık sizin ölçülerinize uymayan bir protezi veya pek iyi olmayan bir modeli elinize tutu turuverirler. Bu yüzden hastahaneden çıktıktan sonra uzman dükkanlara giderek iyice bilgi almaya yeterince zaman ayırın. Bugün artık her ihtiyaca ve her büyüklü e uygun silikon protezler var. yi protezler vücuda uygun biçimde olup sütyeni tama- men dolduruyorlar ve vücuda mükemmel intibak ediyorlar. Mesela iki dilimli silikon protezleri var ki, bunlar tam bir harika. Bunların iç tarafı effaf bir jöle gibi ve bu kısım vücutla ikinci bir ciltmi gibi birle iyor. Dı tarafı ise her harekete büyük bir do allıkla katılıyor. Bu protez sahici bir gö üs gibi sallanıyor ve yatarken de gayet do al bir hal alıyor. Protezlerin a ırlı ı da do al gö sün a ırlı ına uyduruldu undan e ri durmaya v.s. yol açmıyor. Ö- zel durumlarda, mesela çok büyük gö üslerde veya lenf ödemi meselesi oldu unda hafif protezler faydalı oluyor. Bunlar % 25 e varan ölçülerde daha hafif olup o- muz bölgesine binen yükü azaltmaya yarıyor. 23

24 Önemli: Ba langıç Dönemi lk Bakım Dönemidir. Öyle hemencecik bir silikon protez seçmenizi isteyenler olursa aldırı etmeyin. lkin ameliyatın yaraları büyük ölçüde kapanmı ve e er söz konusuysa, ı ın tedavisi tamamlanmı olmalıdır. Bu geçi döneminde ilk çare denen çözüm, yani içi pamuk gibi bir maddeyle dolu bir pamuklu protez ile idare edin. Bu protezi hastahanedeki doktorun yazaca ı reçete ile alabilirsiniz. Ancak bu konuyu sorun ve birisinden de bu protezi alıp getirmesini rica edin. Ne yazık ki bir çok kadın bu konuda ne yapaca ını hiç bilemeden hastahaneden taburcu ediliyor. Mükemmel Bir Silikon Elde Etmenin Yolu. Size uygun biçimde bir silikon protezin hazırlanması için bu konuda uzman sa lık gereçleri satan bir dükkandan (Sanitätsfachgeschäft) bir randevu alın. Belki ilkin bir u rayıp bu dükkanda sunulan programlar hakkında bir fikir edinmeniz do ru olur. Bu konuda gayet farklı mamuller sunan imalatçılar var. 24

25 Prova sırasında iyi uyan bir sütyen giymi olmanız gerekir. cabında böyle bir sütyeni orada da bulabilirsiniz. Ve belki de giderken bir fanile götürmeniz faydalı olur. Protezin sütyenin cebini tamamen doldurması gerekir. Üstüne fanileyi giydiniz mi protez ile sa lıklı gö sünüz arasında ne büyüklük ve ne de hizası açısından bir fark görülmemeli. Gö sünüzün her iki tarafını da elinizle avuçlayın. Aslında tabii gö sünüzle protez arasında bir fark hissedilmemesi gerekir. Bu yüzden her protezi iyice avuçlayarak yumu aklı ı ve hareketlili i ile ilgili bir fikir edinin ve di er modellerle arasındaki farkı hissedin. Masrafları Kim Kar ılar? Silikon protez için doktorunuz size bir reçete yazar. Hastalık sigortanıza hangi miktara kadar protez masraflarının kar ılanaca ını sorun. Bazı modellerin fiyatı hastalık sigortasının ödeme sınırını a ar. Genellikle biraz daha konforlu bir çözüm için üstüne para vermeye de er. Protez ta ıyıcısı denen özel sütyeni de reçete ile alabilirsiniz. Artık bu özel sütyenlerin normal sütyenlerden hiç de geri kalmayan modelleri vardır. Güzel Olabilirsiniz, Dans Edebilirsiniz, Yüzebilirsiniz Her eyden Tad Alabilirsiniz. Aradan bir süre zaman geçtikten sonra bu silikon protezi kendinizin bir parçasıymı gibi kabul edeceksiniz, tabii e er mükemmel bir biçimi seçtiyseniz. O zaman protezle spor yapabilir, yüzebilir ve ho unuza giden ekilde giyinebilirsiniz. Bir çok kadın normal protezlerinin yanısıra kendi kendilerine ayrı bir ikramda bulunuyorlar: Vücuda tutturulan ve böylece özel bir hareket serbestli i sa lıyan bir protez. Bunun için yara yerinin tamamen iyile mi olması arttır. Ayrıca cildinizin bu proteze kar ı herhangi bir tepki göstermemesi gerekir. En önemlisi kendi kendinizi rahat hissetmenizdir. Günümüzde sa lık gereçleri satan iyi dükkanlarda (Sanitätsfachgeschäft) öyle çekici sütyen ve mayo programları var ki, protezli olanların hiç bir dile i cevapsız kalmıyor. 25

26 Söz Konusu Olan Sizin ç Huzurunuzdur. Kendinizi Nasıl Hissederseniz Hissedin, çinizi Dökün. Kansere yakalandı ınızı i itince ümitsizli e kapılmak, kederlenmek ve hiddetlenmek çok do- aldır. Üstelik gö sünüzün söz konusu olması bir kadın olarak sizin için büsbütün zordur. Gö sün muhafaza edilebildi i bir ameliyatta bile gözle görülebilen de i iklikler olur ve insanı ruhen de yaralayabilir. Belirsiz bir gelece in yarattı ı huzursuzlu un yanısıra artık sevilmemek, arzu edilmemek, sahici bir kadın olamamak endi esi de sizi tedirgin edebilir. E er üzüntünüzü, korkularınızı, ve gayet do al olan kederlenmeyi içinize atmayıp kabullenirseniz bu sonuçları a manız daha kolay olur. Ba kalarından size katlanmalarını isteme cesaretini gösterin. Bu, içinizden a lamak geldi inde gülmemek, aileniz, arkada larınız ve çevreniz sanki hiç bir ey yokmu gibi davrandıklarında havadan sudan bahsetmemek demektir. Yazık ki enfarktüs veya böbrek rahatsızlı ı gibi hastalıklar hakkında serbestçe konu uluyor, fakat kansere gelince i de i iyor. üphesiz bu tavır farkının sebebi, bir yandan kanserin herkese kendi korkularını hatırlatması, öte yandan da çevremizdekilerin bu meseleyi nasıl ele alacaklarını bilememeleridir. E er konu mak istiyorsanız ve ilk adımı atarsanız belki ötekiler de rol yapmayı bir yana bırakırlar. O zaman anla ıldı ınızı ve hastalıkla ba a çıkmada size yardım edenlerin oldu unu hissederek huzur duyarsınız. Ne var ki, bazı kadınların bunu ba arabilmeleri için belli ölçüde kendi içine kapanmaya veya bir dönem meseleyi yok saymaya da ihtiyaçları olabilir. Doktorlarda, hastahanelerde ve yardımla ma gruplarında, rehabilitasyon kliniklerindeki sosyal görevlilerde, psikolog ve psikoterapistlerde, din görevlilerinde ve kanser danı ma merkezlerinde yardım ve anlayı bulabilirsiniz. Hastalı ınız Olumlu Yönde De i iklikler çin Bir aret Olabilir. Bir çok hasta, kendi kendine, kansere yakalanmasında kendi suçu olup olmadı ını sorar. Kanser türlerinden ancak bir kaçında bilimsel olarak kanıtlanmı ba lantılar vardır, mesela akci er kanseri ile çok sigara içmek gibi. Gö üs kanserinde kalıtımsal etkenler, ayrıca çevresel etkenler, beslenme ve ba ka eyler bir rol oynayabilir. Sık sık 26

27 kansere yakalanmaya e ilimli bir ki ilik ten bahsedilmekteydi, fakat bu yakla ımın bir çok açıdan sorgulanmaya muhtaç oldu u anla ıldı. Sürüp giden ruhi çatı maların ve insanın omuzuna yüklenen a ır manevi yüklerin vücudun kendi kendini savunma gücünü zayıflattı- ı kesindir. Ba ka risk faktörleri de buna eklendi mi vücudumuzun kendi kendini savunma sistemi kanser hücrelerini yok etme gücünü kaybedebiliyor. Tek tük yozla mı hücrelere insan vücudunda sık sık rastlanır, ancak genellikle bunlar bir tümör haline gelmezler. Bu yüzden suçu ne kendinizde, ne de ba kalarında aramayın. Fakat durup bir dü ünün: hayat imdiye kadar size neler verdi, size hangi konularda borçlu kaldı, hayattan bekledi iniz daha neler var? Bir zaman gelir, bu sorular her insan için önem kazanır. Mesela menopoz yıllarında, veya bir bo anmadan veya insanın hayatında ortaya çıkabilecek di er bir önemli de i iklikten sonra. Bu gibi durumlarda da hiç kimse ne kadar ömrü kaldı ını bilemez. Ancak sık sık yeni bir bilinç, bir açıklık ve yük olu turan durum ve davranı ları gözden geçirip de- i tirme cesareti do ar. in tuhafı, böyle anlarda hayatımızın sınırlılı- ını kavramak, insanı korkuyla dondurup bırakan bir his de il de, yeni bir güven ve yeni hedefler için harekete geçiren bir his olarak kar- ımıza çıkar. 27

28 Kendinizi yeniden unu yapmalıyım, bunu yapmalıyım diye bir gerginlik içine atmadan bu tür hedefleri dü ünün. Bu hedefler kendi öz benli iniz için anlamlı ve eri ilebilinir olmalı. Bilhassa da pasifçe oturup belki daha hastalanmadan önce isteyip bekledi iniz yardımları beklemeyin. Kar ınızdaki insanlara yakla arak nelerin sizi sevindirece ini açıkça söyleyin. Sevgi ve yakınlı ı geri çevirmeyip kabullenmeyi de ö renin. Ama siz de bir eyler verin. Sevdiklerinize onların sizin için de erli olduklarını gösterin. Bugün Bir Kadın Olarak De i mi De ilsiniz, Sevilmeye Daha Az Layık De ilsiniz. Aileniz, arkada larınız ve bilhassa da kocanız ve e iniz için hala eskiden oldu unuz kadınsınız. Bir gö sünüzün de i mesi veya eksilmesiyle bir kadın olarak kendinize olan güveniniz ve çekicili iniz eksilmesin. üphesiz e iniz de, tıpkı sizin gibi, vücudunuzun yeni biçimine a- lı acaktır. Mühim olan, sizin kendi tutuklu unuzla onun cesaretini kırmamanızdır. Bu yüzden ameliyatın ve kanser tedavisinin sonuçlarını birbirinizden gizlemeye kalkı mayın. Bugün artık erkeklerin kadınların sandı ı gibi deh ete dü erek veya yüz çevirerek tepki göstermedikleri tesbit edilmi bulunuyor. E inize yara izlerinizi gösterin ve onu da ameliyat yerinin bakımına katılmaya te vik edin. Birbirinize yakın insanlarsınız ve belki de bundan böyle kendinizi birbirinize eskisinden daha da yakın hissedeceksiniz. Daha ok ayacak ve sarılacak koskoca bir vücudunuz oldu unu unutmayın. Belki de birbirinize eskisine kıyasla daha çok itina ve efkatle yakla mak ve birbirinizi yeniden algılamak her ikiniz için de güzel olacaktır. Açık konu alım: Kadınlar sık sık ili kilerinin artık iyi olmamasının veya cinsel yakınlı ın artık istenmemesinin sorumlusu olarak hastalıklarını öne sürerler. Oysa asıl sebep ço unlukla bamba ka bir eydir ve çok gerilerde yatmaktadır. Fakat imdi nihayet öne sürülebilecek bir sebep bulunmu olur. 28

29 Yardımla ma Grupları Ya ama Azmi ve Takım Ruhunu Geli tirebilirler. Gittikçe daha çok sayıda gö üs kanseri tedavisi geçirmi kadın yapılan tedavinin kendi üzerindeki duygusal etkilerini de bilinçli olarak algılamaya çalı ıyor. Böylece yardımla ma gruplarının sayısı artıyor. Bu grupların amacı üzüntüleri anlayıp payla mak, cesaret verip sevinç aktarmak ve insanın kendi kendini sa lı a kavu turma yeteneklerini harekete geçirmektir. Bir çok kadının bunu yapacak bir e i, ailesi veya yakın arkada ı yok veya varsa bile bu deste i verecek durumda de il. E er bu konuda tereddütleriniz varsa veya hep aynı lafları i itmekten korkuyorsanız adım adım yakla ın. Mesela grup ba kanı hanıma telefon edin. Belki onunla konu mak size denemek için bir grup toplantısına katılma yönünde cesaret verir. Aynı hastalıktan muzdarip ba ka kadınlara böyle bir gruba katılıp katılmadıklarını sorabilirsiniz. Kadınların ço u bu gruplar sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerini, grupla birlikte bir çok eyler yaptıklarını, ne eli vakit geçirdiklerini ve e er yeniden korku basarsa, grupta destek bulduklarını söylüyorlar. Ayrıca her grup üyelerine yenilikler ve yeni geli meler hakkında bilgi vermeye gayret e- der. Doktorlar, psikologlar ve hareket tedavisi uzmanları grup toplantılarında sık sık bilgi verirler. Ayrıca gö üs protezleri, korse ve giyim ku amla ilgili danı malar da kural olarak programın bir parçasını olu turur. Grupta iç dünyanızı gizleyerek sanki hiç bir ey olmamı gibi davranmak zorunda de ilsiniz. Gruptaki kadınlar gelece iniz, evlili iniz, mesleki hayatınız ve ba ka konularla ilgili olup sizi üzen dertlerinize anlayı gösterirler. Tecrübeler kadınların bu tür yardımla ma grupları içinde meseleleriyle daha iyi ba a çıkabildiklerini ve hayatlarını daha anlamlı biçimlendirebildiklerini göstermektedir. Onun için kendi kendinize unu sorun: Üzüntü ve korkularımı yenerek gelece e cesaretle bakabilmek için ben ne yapabilirim? Neden kimse benimle ilgilenmiyor? diye hayıflanıp durmak yerine kendili inizden bir eyler yapmanın ne kadar önemli oldu unu kendi kendinize anlatın. Belki de grup sayesinde ba kalarına yardım etme 29

30 e iliminiz de artar. Bu yoldan kendi hayatınızı kendiniz için çok daha tatmin edici hale getirebilirsiniz. Mesela yardımla ma gruplarının üyeleri e er bu yönde bir istek varsa- kansere yakalanmı kadınları daha ilk tedavilerinde hastahanede ziyaret ederler. Siz de böyle bir ziyaret isteyebilirsiniz. rtibat kurabilece iniz adresleri bro ürün son iç sayfasında bulabilirsiniz. Ruhunuz çin Uzman Deste i Bir Zaaf Belirtisi De ildir. Kanser hastalı ı ve bununla ba lı yükler ciddi bir ruhsal bunalıma yol açabilirler. Maalesef bir çok hasta yine de öyle diyor: Benim psikiyatriste ihtiyacım yok, vücudum hasta ama ruhum de il. Bu hata sık sık ki isel olarak büyük zorlanmalara sebep oluyor ki, bu zorlanmalar hem hastanın vücudunun kendini savunma gücünü zayıflatıyor, hem de aile ve arkada lar çevresinde gerginliklere yol açıyor. E er ne yapaca ınızı bilemiyor ve uzman yardımından yararlanmak istiyorsanız bu hastalı ın, korkuların ve çatı maların üstesinden gelmek için kuvvet ve cesaret top- lamak istedi inizin bir göstergesidir. Psikolokların ve psikoterapistlerin görevi, zor anlarda yanınızda olmak ve sizi ümitsizlik hislerinin yuma ında yalnız bırakmamaktır. Bunun için öyle derin bir psikoterapiye ihtiyaç yoktur. Bir dizi görü me saati kararla tırabilirsiniz veya ihtiyaç halinde yine bir randevu isteyebilirsiniz. Masrafların hastalık sigortası tarafından kar ılanması zaman açısından sınırlıdır. lgili düzenlemeleri sorun. Din görevlisi ile konu mak da bir kuvvet kayna ı olabilir. Bu konuda cemaatinizin din görevlisi ile irtibat kurabilirsiniz. 30

31 Hareketlilik ve Huzur. Hedefli dmanlarla Yeniden Kendinizi Toplarsınız. Bir çok hastahanede fizik terapisi uzmanları ameliyattan sonraki ilk günlerde hemen hastalarla ilgilenir. Ameliyatlı tarafta omuz ve kolun hareket kabiliyeti genellikle azalmı olur. Ameliyat edilmi kısımda cilt ve dokular gerilmi olabilir. Bazen de kan dola ımı sistemi dengesini kaybetmi oluyor. Bu nedenle hedefli, canınızı acıtmayacak itinalı idmanlar ba tan itibaren iyile me planının bir parçasını olu turur. Bunu takip eden dönem için ise evde yapaca ınız idmanların nasıl olaca ını gösteren çizelgeler verilecektir. üphesiz bir süre ya tek ba ınıza, ya da bir grup içinde tecrübeli bir fizik terapisi uzmanı tarafından tedavi edilmeniz de tavsiye edilecektir. Günümüzde masrafların ne ölçüde kar ılanabilece ini doktorunuzla veya hastalık sigortanızla konu un. Hareket idmanları omuzunuzu ve kolunuzu tekrar eskisi gibi kullanabilmenize, kasılmaların giderilmesine ve kendinizi yeniden tamamen emin hissetmenize yardımcı olacaktır. Özellikle ameliyatlı taraftaki omuzun yukarı çekilmi bir ekilde tutuldu u ve sakınma duru u diye adlandırılan duru tan kaçınmanız gerekir. Çünkü bu duru gerginliklere, omuz, boyun ve ba a rılarına ve daha sonra belki de sırt a rılarına yol açar. Evde yapaca ınız idmanlarda daima kendi ki isel durumunuzu dikkate almalı ve söz konusu hareketleri canınızı yakacak ekilde yapmamalısınız. E er keyifsiz bir ekilde ve zorlanarak idman yapıyorsanız ve aklınıza yine her eyi tek ba ıma yapmam lazım gibisinden fikirler geliyorsa, bir idman grubuna katılın. Adresleri ö renmek için doktorunuza, hastahanenize veya sa lık gereçlerini satın aldı ınız dükkana sorun. Uzmanların gözetiminde spor veya Feldenkrais ile Tai Chi gibi hareket tedavileri de sizin için yararlı olabilir. A a ıda hastahaneden verilen tavsiyeleri tamamlayacak veya onların yerine geçebilecek bazı idman teklifleri bulacaksınız. Bu idmanlar kol ve omuz bölgesindeki hareketlili inizi, vücut hissinizi ve kendi imkan ve geli melerinizle ilgili algılamalarınızı destekleyecektir. 31

32 dmanları, hafif bir müzik, sıcak bir ı ık veya ho unuza giden ba ka eylerin oldu u sakin bir o- dada yapın ve idman vaktini kendinize ayırdı ınız bir vakit olarak dü- ünün. Ani ve hızlı hareketler yapmayın. Yaptı ınız hareketi ve sizde uyandırdı ı hissi algılamaya çalı ın. Amaç bir yarı ma de il, kendinizi iyi hissetmenizi sa layacak bir eyler yapmaktır. 1. Bir örtü alıp yere, ameliyatsız tarafınızın üzerine (bu bütün idmanlar için geçerlidir) yan yatın. Ba ınızın altına en iyisi katlanmı bir havlu yerle tirin. Dizlerinizi birbirinin üstüne koyun. Kollarınızı öne do ru uzatıp ellerinizi üstüste koyun. imdi yukardaki eli, yani ameliyatlı tarafınızdaki eli, öne do ru uzatın. Bu hareket sırasında vücudunuz da birlikte hareket etsin. Sonra eli tekrar eski yerine koyun. Her iki el yine üstüste gelecek. Bu ileri geri çeki i bir kaç kere tekrarlayın. 2. Yan yatarken a a ıdaki kolu bükün. Üstteki kolun eli omuz hizasında avucu yere do ru dursun. imdi elinizle küçük bir yarım daire biçiminde yeri siler gibi yapın ve aynı 32

Meme Kanseri. Erken Teşhis - Tedavi - Tedavi Sonrası Bakım

Meme Kanseri. Erken Teşhis - Tedavi - Tedavi Sonrası Bakım Info>Reihe Meme Kanseri Erken Teşhis - Tedavi - Tedavi Sonrası Bakım Impressum Herausgeber: Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.v. Autoren: Team des Brustzentrums der Universitätsklinik Düsseldorf:

Detaylı

Herausgeber/Bu broşürü yayınlayan: Krebsgesellschaft NRW (Kanser Derneği Kuzey Ren - Vestfalya) Johannes-Weyer-Strasse 1 40225 Düsseldorf

Herausgeber/Bu broşürü yayınlayan: Krebsgesellschaft NRW (Kanser Derneği Kuzey Ren - Vestfalya) Johannes-Weyer-Strasse 1 40225 Düsseldorf Herausgeber/Bu broşürü yayınlayan: Krebsgesellschaft NRW (Kanser Derneği Kuzey Ren - Vestfalya) Johannes-Weyer-Strasse 1 40225 Düsseldorf Malî olarak destekleyen: Kuzey Ren - Vestfalya Eyaleti Çalışma,

Detaylı

#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin

#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin #ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin Teƒekkür Bu broƒür Avusturya Aile Planlaması Derne inin (Österreichische Gesellschaft für

Detaylı

Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı

Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Zafer Özcan 1 Gurbetçi i adamı Hilmi Selçuk, gıda dalında her yıl Almanya da yapılan ve 6 Avrupa ülkesinden 478 firmanın katıldı ı yarı mada

Detaylı

Omurilik yaralanmasında deneysel tedaviler: klinik ara tırmalar hakkında bilmeniz gerekenler.

Omurilik yaralanmasında deneysel tedaviler: klinik ara tırmalar hakkında bilmeniz gerekenler. Omurilik yaralanmasında deneysel tedaviler: klinik ara tırmalar hakkında bilmeniz gerekenler. Omurilik yaralanması sonrası, aileleri, arkada ları ve bakıcıları için bir rehber. ICCP tarafından hazırlanmı

Detaylı

OTOMOT V SEKTÖRÜNDE YEN GRUP MUAF YET REJ M TARTI MALARI 11 MAYIS 2007 TÜS AD REKABET HUKUKU TOPLANTILARI SER S -2

OTOMOT V SEKTÖRÜNDE YEN GRUP MUAF YET REJ M TARTI MALARI 11 MAYIS 2007 TÜS AD REKABET HUKUKU TOPLANTILARI SER S -2 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ OTOMOT V SEKTÖRÜNDE YEN GRUP MUAF YET REJ M TARTI MALARI 11 MAYIS 2007 TÜS AD REKABET HUKUKU TOPLANTILARI SER S -2 Mayıs 2008 (Yayın No: TÜSİAD-T/2008-5-464) Me

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Essstörungen. ve hamilelikten korunmada. Wiener Programm für Frauengesundheit

Essstörungen. ve hamilelikten korunmada. Wiener Programm für Frauengesundheit Essstörungen Do ru karar verin... sevgide, cinsellikte Wir sprechen darüber ve hamilelikten korunmada Wiener Programm für Frauengesundheit ... sevgide, cinsellikte ve hamilelikten korunmada Viyana Kadın

Detaylı

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl Tekst 1 GÖRÜ HAYRETT N AYDIN Bir Gençlik Projesi 1 Avrupa da ve özellikle Almanya da ya ayan genç insanlarımızın, daha önce kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya

Detaylı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı Ba kan dan Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye Birle mi Milletler (BM) verilerine göre, 1950 de 732 milyon olan dünya kentli nüfusu, 50 yıl sonra, 2000 de 2.8 milyar, 2006 da ise 3.2 milyar olmu tur. Kentlerde

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

RENATE SCHMIDT BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND

RENATE SCHMIDT BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND VORWORT Liebe türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger, aus Untersuchungen weiß ich, dass ein Teil von Ihnen ebenso wie deutsche Haushalte, unter der Last der Schulden leidet und nach Mitteln und Wegen sucht,

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

GAZETE YAZILARI 8 ASAF SAVA AKAT 2001 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr

GAZETE YAZILARI 8 ASAF SAVA AKAT 2001 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 8 2001 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr OCAK 2001 3 2001 BEKLENT LER TASARRUFÇU GÖZÜ LE ABD EKONOM S NDE YAVA LAMA A T P YATIRIM

Detaylı

Bir estetik cerraha başvurmadan önce yeterli bilgiye ulaşmada bu kitabın size yardımcı olması dileğiyle

Bir estetik cerraha başvurmadan önce yeterli bilgiye ulaşmada bu kitabın size yardımcı olması dileğiyle Sağlığınıza kasteden hiçbir şey olmadan vücudunuza bir işlem yaptırmanızın, hele hele bir ameliyatı göze almanızın kararını vermek hiç de kolay değildir. Bu yüzden en güvenilir ellerde olmak sizin en doğal

Detaylı

KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI KEMOTERAPİ NEDİR? KEMOTERAPİ KİM TARAFINDAN UYGULANIR? KEMOTERAPİ UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR?

KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI KEMOTERAPİ NEDİR? KEMOTERAPİ KİM TARAFINDAN UYGULANIR? KEMOTERAPİ UYGULAMASINDA AMAÇ NEDİR? KEMOTERAPİ EL KİTAPÇIĞI Kemoterapi uygulanmasına karar verilmiş bir hasta olarak tedavi ekibinin en önemli üyesi sizlersiniz. Tedavi ekibi hasta, doktorunuz ve tedaviyi uygulayan hemşireden oluşmaktadır.

Detaylı

Hasta ve hasta yakınları için KEMOTERAPİ KLAVUZU

Hasta ve hasta yakınları için KEMOTERAPİ KLAVUZU 2009 Hasta ve hasta yakınları için KEMOTERAPİ KLAVUZU Abalı,Sezer, Mertsoylu, Köse BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI TIBBİ ONKOLOJİ BD 01.07.2009 Hazırlayanlar Prof. Dr. Hüseyin Abalı Uzm.

Detaylı

GAZETE YAZILARI 1 ASAF SAVA AKAT 1994 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr

GAZETE YAZILARI 1 ASAF SAVA AKAT 1994 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 1 1994 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr UBAT 1994 3 BARDA IN YARISI DOLU MART 1994 5 KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI?

Detaylı

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET KİLO VERMEDE 12 Sendromu Kalp Damar Cerrahi Merkezimizde başarılı bir operasyon 08 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON 13 İDRAR KAÇIRMAK KADER DEĞİL HASTALIKTIR TEDAVİ EDİLEBİLİR

Detaylı

GAZETE YAZILARI 9 ASAF SAVA AKAT 2002 YILI. SABAH ve VATAN GAZETELER. stanbul Bilgi Üniversitesi SABAH GAZETES VATAN GAZETES.

GAZETE YAZILARI 9 ASAF SAVA AKAT 2002 YILI. SABAH ve VATAN GAZETELER. stanbul Bilgi Üniversitesi SABAH GAZETES VATAN GAZETES. Ç NDEK LER SABAH GAZETES ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 9 2002 YILI SABAH ve VATAN GAZETELER OCAK 2002 4 2002 TAHM NLER SIRA ENFLASYONDA BEKLENT LER VE ÇOKLU DENGE YOLSUZLU UN ESAS MAL YET BA BAKAN ECEV

Detaylı

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Laparoskopik Kolon Ameliyatları İnfertilite (Kısırlık) Meme Kanserleri Bitki Çayları Hepatit Nedir? İdrar Kaçırmaya Son (İnkontinans) İçindekiler

Detaylı

N SAN 2009. Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler. Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf

N SAN 2009. Muvakkat Fırtınalar ve Daimî Meltemler. Erbil deki I ık tan Hükümdar A lıyordu Mantar Gibi Bir Nimet Hareket ve Tesadüf N SAN 2009 YIL 31 SAYI 363 ISSN 1300-1566 En amansız dönemlerde, en imansız hâdiseler kar ısında bile tâli imizi hep tevekkül, teslim ve belki de tefvîze ba layarak inandık vaad edilen ilâhî eyyâmın do

Detaylı

Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk

Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk Sundhed og Sygdom Dialogliste - Tyrkisk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak Günümüzde sağlığa çok önem verilmektedir. Bunun nedeni ise, sağlıklı olmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile hastalıkların

Detaylı

Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek

Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek Sağlığımız değerini bilemediğimiz ve yeteri kadar koruyamadığımız bir servettir. Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek Kolay anlaşılır bir başvuru kitapçığı İmtiyaz Sahibi Yayımcı ve Yapımcı:

Detaylı

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası Eylül / Ekim / Kasım 2011 Yıl:7 / Sayı 67 MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI Kalp Sağlığı Dosyası Memorial Şişli Kemik İliği Nakli Merkezi Açıldı Dünyada Bir İlk: Göz Ameliyatlarında Dikişsiz Kök Hücre

Detaylı

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? Nörolojik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını ve bu kişilerin bakımıyla ilgilenirken kendinize en iyi şekilde

Detaylı

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Çocuk arzular n gerçekle tirmeye çal an ünitemize ho geldiniz! Çocuk sahibi olma iste iniz imdiye kadar gerçekle medi inden doktorunuzun tavsiyesi üzerine bize

Detaylı

Edebiyat, bir dilek feneri...

Edebiyat, bir dilek feneri... Edebiyat, bir dilek feneri... Oda ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu Keçi yoluna. lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak okunmak, her gün daha da patikala an edebiyat

Detaylı

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen

Detaylı