ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek 2- Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek 3- Kompost tesisleri kurmak, işletmek 4- Her türlü atığın satış, pazarlama, ithalat ve ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek 5- Yukarıda belirtilen amaçların tahakkuku için: a) Konusuna giren her türlü atık ve mamul maddelerin tasnifi, depolanması, nakli ve dağıtımı için gerekli her türlü tesisleri, teçhizatı, vasıta, arazi ve binaları satın alabilir, kurabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, malların teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. b) Amaç ve konu içinde kalmak veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişebilir, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapabilir, şahıs ve sermaye ortaklığı, iş ortaklığı, (joint venture) ve konsorsiyum kurabilir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir, gerektiğinde bunları, satabilir, devredebilir ve tasfiye edebilir. (i) (ü) (iii) Amaç ve konunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurabilir, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralabilir, Borsa Bankerliği ve aracılık faaliyetleri teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla menkul değer ve kıymetli evrak alabilir, satabilir. Konusu ile ilgili her türlü atık, yarı mamul, yardımcı madde, yedek parça, teçhizat makine vs. ithal edebilir. Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, patent, royalty, knowhow, izin, ruhsatname, teknoloji transferi anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, lisans, imtiyaz alameti farika,

2 gibi haklar istihsal ve iktisab edebilir, kullanabilir veya üçünü şahıslara kısmen veya tamamen kiraya verebilir, devredebilir veya kiralayabilir, devralabilir. (iv) (v) (vi) Gerekli, iç ve dış, uzun orta veya kısa vadeli kredileri yerli veya yabancı finans kurumlarından veya işletmelerinden temin edebilir. Bu kredileri alabilmek için aval ve kefalet temin, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini temin edebilir, gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir. Gerekli izinleri almak şartıyla, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi finans bonosu ve sair sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir. Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde kendi veya üçünü şahıslar lehine ipotek başkaca ayni haklar tesis edebilir, ipotek alabilir. Aynı veya şahsi teminat alabilir, verebilir, ipotekleri fekkedebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdik, tescil ve ilan edilecektir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirketin merkezi Manisa'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler ve mağazalar açabilir. SÜRE Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır. ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6- Şirketin sermayesi ,00 TL. (İkimilyon Türk Lirası)'dır. Bu durumda yabancı ortak payı %0,02 Yerli ortak payı %0,98 olmaktadır. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir TL) nominal değerde (İkimilyon) hisseye ayrılmıştır.

3 Hisse senetlerinin tamamı nama muharrerdir. A grubu hisse senetleri yerli ortaklara, B grubu hisse senetleri yabancı ortaklara aittir. Hisse senetlerinin daha büyük kupürler halinde bastırılmasına, hisse senetlerine ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uymak şartıyla Yönetim Kurulu yetkilidir. PAY SENETLERİ VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ Madde 7- Şirket tarafından sadece nama muharrer hisse senedi veya bunları temsilen nama muharrer muvakkat ilmühaber ihraç edilebilir. Nama yazılı paylar ancak şirketin onayıyla devredilebilir. Paylar üzerinde intifa hakkı da ancak şirket onayı ile kurulabilir. Şirketin, Türk Ticaret Kanunu'nun 493 üncü maddede düzenlenen diğer red sebepleri saklıdır. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilen en az 5, en çok 7 gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2)sinin B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından diğer üyelerin ise A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de aynı koşula ve orana uyulur. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel kişi ortaklar Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişide tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, adına tescil edilmiş bulunan gerçek kişi adına hareket ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğini Şirket'e bildirmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine üye tüzel kişi adına tescil olunan gerçek kişinin Yönetim

4 Kuruluna katılıp oy verme hakkı düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin adına tescil edilen yeni gerçek kişi ile toplanır. GÖREV DAĞİLİMİ. YÖNETİMİN DEVRİ Madde 9- Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurulabilir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu bilirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. ŞİRKETİN TEMSİLİ Madde 10- Temsil yetkisi kural olarak çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nun aksine düzenleme yapma yetkisi vardır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. YÖNETİM KURULU TOPLANTİLARİ Madde 11- Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, Esas Sözleşme 18.Madde saklı kalmak kaydı ile, toplantıda hazır bulunan üyelerin

5 çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. DENETÇİLER Madde 12- Denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun denetçiye ait hükümleri uygulanır. GENEL KURUL Madde 13- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantıya Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesine uygun olarak çağrılır. Çağrısız Genel Kurul'a ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı madde hükmü saklıdır. b) Toplantı Vakti: Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. c) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı bu Esas Sözleşme'nin 18 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. d) Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge: Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı hallerde ise Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan

6 tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenecek olan bir iç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç Yönerge tescil ve ilan edilir. e) Oy Verme ve Vekil Tayini: Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için Genel Kurul'a kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a yollayabilir. Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların, her hisse için bir oy hakkı olacaktır. f) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin merkezinde veya uygun görülecek diğer bir mahalde daha önceden usulünce ilan edilmek kaydı ile toplanır. İLAN Madde 14- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri ve özel ilan hükümleri saklı kalmak şartı ile kanunda belirtilen durumlarda internet sitesinde yapılır. BORÇLANDIRMA SENETLERİ İLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER Madde 15- Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunla öngörülmedikçe ancak Genel Kurul kararı ile çıkarılabilirler. Genel Kurul bu kararı, 421 nci maddenin birinci fıkrasındaki çoğunluğa göre alır. Genel Kurul bu kararın çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartlan içermesi gerekir. Genel Kurul kararını Yönetim Kurulu yerine getirir. Bu hükme tabi menkul kıymetler hamiline veya emre yazılı ve itibari değerli olabilir. İtibari değer Genel Kurul ve yetkilendirilmiş olması halinde Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

7 Borçlanma senetlerinin toplam tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz; kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği yeniden değerleme fonları da toplama katılır. Kanunlardaki istisnalar saklıdır. HESAP DÖNEMİ Madde 16- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap devresi farklı olarak şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. YEDEK AKÇE VE SAFİ KARIN DAĞITIMI Madde 17- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, esas sözleşme 18. Madde hükümlerine uymak kaydı ile, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye ayrılır. ÖNEMLİ KARARLAR Madde 18- Aşağıda yazılı hususlarda, yerine göre, Şirket Genel Kurul'u veya Yönetim Kurulu'nun karar alması zorunlu olup, bu hususlarda karar alınabilmesi için Genel Kurul'a B Grubu Hissedarlardan en az birinin ve Yönetim Kurulu'nda B Grubu Hissedarlarca aday gösterilen kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oy vermesi gerekir: a) Şirket'in önceden mutabık kalınmış yıllık bütçesinde öngörülen harcamaları dışında, söz konusu hesap yılı içinde Şirket Özvarlığı toplamının %10'unu aşan tutarda harcama yapılması; "Şirket Özvarlığı", Şirket'in ödenmiş sermayesi, her türlü kanuni ve yedek akçeleri, yeniden değerleme fonları ve Şirket'in bağımsız dış denetleme firması tarafından denetlenmiş en son yıla ait mali tablolarında gösterilen kar ve zarar hesaplarının,

8 B Grubu Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde söz konusu hesaplarda son bilanço tarihinden itibaren meydana gelmiş menfi değişikliklerin de yansıtılması suretiyle bulunacak toplam meblağdır, b) Şirket sermayesinin arttırılması veya azaltılması ve Şirket hisselerine taalluk eden haklarda değişiklik yapılması, c) Hisselerin, işletmelerin ve her türlü malvarlığının; şirket özvarlığının %15 (yüzde onbeş)'ine; eşit veya bu oranları aşan bir bedel mukabilinde satılması, üzerlerinde tasarrufta bulunulması veya iktisap edilmesi, d) Şirket'in işlerinin yapısında ve iştigal konusunda önemli değişiklik yapılması, e) Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi, f) Şirket karının dağıtılması usulü, dağıtılacak miktarın ve dağıtım tarihinin tespit edilmesi, g) Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının değiştirilmesi, h) Şirket'in ve DS Smith Şirketler Grubu'ndaki şirketlerden herhangi birinin iştigal konusunda rekabet eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile ortaklık veya konsorsiyum yapılması, i) Şirket ile Şirket'in sermayesinin %10'dan fazlasını temsil eden hisselere sahip olan hissedarlar veya Yönetim Kurulu üyeleri ve söz konusu hissedarların veya bunların ve Şirket'in yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının kendi Yönetim Kurulu üyeleri ile her türlü işlem yapılması veya sözleşme akdedilmesi, j) Şirket hisselerinin halka arz edilmek suretiyle Menkul Kıymetler Borsa'sında satışa sunulması, k) Süresi boyunca Şirket özvarlığının %10'unu aşan miktarda mevcut veya ilerde doğabilecek bir taahhüdü içeren finansal kira, adi kira, alım, satım ve sair benzeri taahhüt ve sözleşmelerin akdedilmesi ve akdedilmiş olanlarının hükümlerinin değiştirilmesi, l) Şirket'in mutad ticari teamüller çerçevesi dışında herhangi bir sözleşme akdetmesi, m) Şirket'in fesih ve tasfiye edilmesi, n) Şirket'in her türlü malvarlığı üzerinde rehin, ipotek ve sair ayni veya şahsi takyidat tesis edilmesi, Şirket'in üçüncü kişilerin edimlerini taahhüt etmesi, garanti vermesi veya kefil olması. KANUNİ HÜKÜMLER Madde 19- Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ Amaç ve Kapsam: BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı