YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ"

Transkript

1 TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde yeniden yapýlanma kapsamýnda çok sayýda yeni yasa ve yönetmelik yürürlüðe girmiþ olup, uygulamada yaþanan sýkýntýlar devam etmektedir. Uygulayýcýlarýmýz yeni yasalarý yorumlamada yetersiz kalarak iþ ve iþlemlerin aksamasýna neden olmaktadýrlar. Kamu hizmetinin sürdürülmesinde yetkilendirme ve görevlendirmelerde, özellikle malî konular, satýnalmalar baþta olmak üzere sýkýntýlar devam etmektedir. En önemlisi de yasalarý yorumlamadaki hatalar nedeniyle doðru iþlem yaptýðýný sanan bir çok iyi niyetli uygulayýcýlarýmýz kiþisel kusur ve sorumluluk ile karþý karþýla kalabilmektedirler. Yeni yasalarýn yürürlüðe girmesi ve her geçen gün yeni düzenlemelerle karþý karþýya kaldýðýmýz için eðitim ihtiyacýmýz her geçen gün artmaktadýr. Yeküd olarak bu ihtiyaçlarýmýz gözönünde bulundurularak devam etmekde olan periyodik eðitimlerimizin bir yenisini daha hazýrlamýþ bulunmaktayýz. Eðitimimizde Kamu Ýhale Mevzuatý Sayýlý Kanun - Taþýnýr Mal Yönetmeliði ayrýntýlarýyla masaya yatýrýlacaktýr. Eðitimle ilgili diðer ayrýntýlar yazýmýz ekinde sunulmuþ olup, sizlerin de özveriyle hazýrlamýþ olduðumuz bu eðitimimize katýlýmlarýnýzý bekler saygýlar sunarýz. YEKÜD YÖNETÝM KURULU EkÝ Seminer detaylarý ve ayrýntýlý program

2 KAMU ÝHALE MEVZUATI 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu Uygulamalý Yaklaþýk Maliyet Hesaplamalarý Ýhaleye Katýlýmda Yeterlik Kriterleri Kamu Ýhale Genel Tebliði Ýdari Teknik Þartname Hazýrlanmasý Þikayet ve Ýtirazen Þikayet Usulü Hakediþ Ýnceleme Usulleri ve Ödeme Emirleri Doðrudan Temin Usulü Ýhale Öncesi ve Ýhale Sonrasý Ýþlemler Ýþ Artýþý ve Ýþ Azalýþlarý Muayene Kabul Ýþlemleri Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP) ve KÝK e Uygunluðu Seminerin Konusu 5018 SAYILI KAMU MALÝ YÖNETÝMÝ VE KONTROL KANUNU TAÞINIR KAYIT VE YÖNETÝM SÝSTEMÝ 5018 S. Kanun Kapsamýnda Taþýnýr Mal Yön. Taþýnýrlarýn Elektronik Ortamda Kayýtlarý Taþýnýr Mal Yönetmeliðindeki Yeni Düzenlemeler Kayýttan Düþme (Hurda - Terkin) Ýþlemleri Ambarlarýn Sayýmý ve Yapýlacak Ýþlemler Taþýnýrlarýn Muhasebe Kayýtlarýnýn Tutulmasý Taþýnýrlarýn Sayýþtay a Gönderilmesi Yýlsonu Sayým ve Devir Ýþlemleri Taþýnýr Yönetim ve Kesin Hesabý Stratejik Plan Yönetimi Performans Programý Sayýþtay ve Ýç Denetim Esaslarý Eðitmen Sayýþtay Uzman Denetçisi Eðitimin Yapýlacaðý Yer Adenya Otel Alanya/ANTALYA http//adenyahotels.com.tr 4 Gece 5 Gündüz Herþey Dahil Konaklama SON KATILIM TARÝHÝ 23 Temmuz 2013 Seminer Ücreti Çift Kiþilik Oda Kiþi Baþý Tek Kiþilik Oda Eþ Çocuk Yaþ 1,100,00 TL + KDV 1, TL + KDV ÜCRETSÝZ 0-6 Yaþ Ücretsiz 300,00 TL (Tek kiþilik konaklamak þartýyla)

3 Banka Hesap Bilgileri Ziraat Bankasý Ankara Necatibey Þubesi IBAN TR Halkbank Ankara Necatibey Þubesi IBAN TR Vakýfbank Ankara Kýzýlay Þubesi IBAN TR Kayýt Bilgileri Banka dekontu ile birlikte katýlýmcý bilgilerini (0.312) nolu faksýmýza gönderip aþaðýdaki telefonlarýmýza rezervasyon yaptýrmanýz ya da adresine girerek online kayýt formu nu eksiksiz doldurmanýz gerekmektedir. Ücret Ödeme Yasal Dayanak 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereðince bir "hizmet" olan "eðitim, kurs ve seminer faaliyetleri", bunu düzenleyen kuruluþtan satýn alýnabilecek ve karþýlýðýnda fatura ile katýlým belgesi istenecektir yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli "E" iþaretli cetvelin 28'inci maddesi "a" bendinde "dernek, vakýf ve meslek teþekkülleri" ibaresinin yer almamasý nedeniyle bu kuruluþlarca düzenlenen seminerlere yapýlan ödemeler "4734 sayýlý kanun uygulanarak" yapýlabilecektir. Bahse konu "dernek, vakýf ve meslek teþekkülleri" tarafýndan düzenlenen eðitim seminerlerine yine kurum personelleri görevlendirilebilecek ve bu eðitim hizmeti, 4734 sayýlý kanun hükümleri uyarýnca hizmet alýmý yoluyla temin edilebilecektir. Nitekim; MALÝYE BAKANLIÐI BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜÐÜ NÜN 25/04/2011 tarih ve B.07.0.BMK sayýlý, "eðitim gideri" konulu muktezasýnda (özelgesinde) "... kamu kurum ve kuruluþlarýnda bahse konu eðitim hizmetinin 'meslek teþekkülleri, dernek ve vakýf ve özel firmalardan' ancak, 4734 sayýlý kanun hükümleri uyarýnca hizmet alýmý yoluyla temin edilmesi gerektiði mütalâa edilmektedir" denilmektedir. NOT ilgili özelgeyi sitemizden indirebilirsiniz. Ayrýntýlý Bilgi ve Rezervasyon Y E K Ü D Tel Fax GSM Web

4 26-30 Temmuz ADENYA Otel Seminer Programý 26 Temmuz 2013 Saat 1400 Otele Giriþ ve Yerleþme Temmuz 3 gün Saat Arasý Seminer 30 Temmuz Saat 1200 Otelden Ayrýlýþ ÜCRETSÝZ AKTÝVÝTE VE SERVÝSLER ORUÇ TUTANLAR ÝÇÝN ÖZEL ÝFTAR VE SAHUR MENÜSÜ Genel mekânlarda ve odalarda wireless, Wi-Fi Minibar Avsallar / Sipahioðlu Petrol önünden karþýlanma ve otele transfer (otobüsle gelenler için) Türk Hamamý Sauna Fitness Center Buhar Odasý Plaj Havlusu (kartlý depozitolu) Þezlong ve Þemsiyeler Þadýrvan Kaydýraklar Çocuk Oyun Parký Dart Disko Mini Kulüp ( ) Masa tenisi, okey, satranç, tavla, scrabble vs. oyunlar Mescid 550 kiþilik 480 m²

5 H A V U Z L A R Bay ve bayanlar için ayrý ayrý havuzlar ve ayrý ayrý plaj imkânýmýz mevcuttur. Kapalý (ýsýtmalý) tatlý su havuzlarý, 3'er adet kaydýraklý açýk tatlý su havuzlarý, deniz suyu havuzlarý ile tüm taleplerinizi karþýlayacak þekilde hizmettedirler. Havuzlarda yiyecek-içecek hizmeti veren snack restoranlar, bay ve bayanlar için ayrý olarak mevcuttur. Bayanlar için tatlý su havuzlarý; 1 adet 431 m² ve 1,40 cm derinliðinde kaydýraklý tatlý su havuzunda jakuzi ve çocuk havuzu 1 adet 130 m² ve 1,40 cm derinliðinde kapalý ve ýsýtmalý tatlý su havuzu, jakuzi ve çocuk havuzu Bayanlar için deniz suyu havuzlarý; 1 adet 52 m² 1,40 cm derinliðinde deniz suyundan oluþan havuz 1 adet 120 m² 1,40 cm derinliðinde deniz suyundan oluþan havuz 1 adet 47 m² 1,40 cm derinliðinde deniz suyundan oluþan havuz Bay için tatlý su havuzlarý; 1 adet 431 m² ve 1,40 cm derinliðinde kaydýraklý tatlý su havuzunda jakuzi ve çocuk havuzu 1 adet 110 m² ve 1,40 cm derinliðinde kapalý ve ýsýtmalý tatlý su havuzu ve jakuzi Baylar için deniz suyu havuzu; 1 adet 65 m² ve 1,40 cm derinliðinde deniz suyundan oluþan havuz Standart Oda Yatak odasý Geniþ balkon 32" LCD TV ve 60 kanal Yatak odalarýnda ve banyolarda gizli ýþýklandýrma Iþýklar için yatak yaný kontrol paneli Geniþ, ýþýklandýrmalý elbise dolabý Tercihe göre ayarlanabilir Daikin Klima Kontrol Üniteleri Yerden tavana panoramik pencereler Banyoda küvet, WC, telefon, saç kurutma makinasý, büyüteçli ayna, yaðmur duþ baþlýklý ve el duþlu batarya Banyoda 24 saat aktif, Acil Durum Çaðrý Sistemi Minibar Kiþisel bakým ürünleri Lap top sýðabilen, içinde 220 Volt priz olan özel elektronik dijital kasa Telefon Kapý zili Elektronik kapý kartý Özel tasarým tablolar Gece lambasý Kýble yönü, seccade, Kuran-ý Kerim, tespih Baskül Kablosuz internet eriþimi, Wi-Fi Ücretsiz olarak bulunmaktadýr

KONUM. Açılış Tarihi : 2012 : 5* / De Lux Hotel Adres : Fuğla Mevkii / Gölcük Cad. No:19 / 07400 Türkler / Alanya / Antalya / Türkiye

KONUM. Açılış Tarihi : 2012 : 5* / De Lux Hotel Adres : Fuğla Mevkii / Gölcük Cad. No:19 / 07400 Türkler / Alanya / Antalya / Türkiye KONUM Adı : ADENYA HOTEL & RESORT Açılış Tarihi : 2012 Kategori : 5* / De Lux Hotel Adres : Fuğla Mevkii / Gölcük Cad. No:19 / 07400 Türkler / Alanya / Antalya / Türkiye Antalya Havaalanı : 105 km Antalya

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:7 Mart 2006 GÜNCEL REKABET KURUMU ODAMIZI DENETLEDÝ Aslýnda ikinci kez denetlendik. Ýlk rekabet kurumu ile tanýþmamýz 2001 yýlýnda oldu. Bir meslektaþýmýz,

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye (Ç.HAK:3136) Genel Merkez de Külcü ismi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti de hafta baþýndan itibaren belediye baþkan adaylarý açýklanmaya baþlarken, bu hafta içinde

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı