Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD"

Transkript

1 Antimikrobiyal kemoprofilaksi Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2 Dersin hedefleri Kemoprofilaksi tanımının ve amaçlarının anlaşılması Medikal Profilaksi prensipleri Medikal profilaksi hangi durumlarda uygulanmalı Cerrahi profilaksi ilkeleri

3 Antimikrobiyal kemoprofilaksi tanımı Enfeksiyon etkeni ile temastan önce temas sırasında temastan hemen sonra korunma amaçlı antimikrobiyallerin kullanımıdır

4 Antimikrobiyal kemoprofilaksi amaçları Ekzojen patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesi Normal flora bakterilerinin steril bölgeleri enfekte etmesinin önlenmesi Latent bir enfeksiyon etkeninin enfeksiyonunun önlenmesi (TBC) Konağa giren bir enfeksiyon etkenini henüz hastalık oluşturmadan durdurma

5 Antibakteriyel kemoprofilaksi İdeal ilaçların özellikleri Korunulması hedeflenen mikroorganizmalara etkili olmalı Profilaksi süresi mümkün olduğunca kısa olmalı Dar spektrumlu olmalı Yan etkileri az olmalı uygun doz ve sunumlarda bulunmalı Ucuz olmalı

6 Romatizmal ateş profilaksisi (post streptokoksik farenjit) Primer profilaksi Amaç: Olası Streptokok infeksiyonu tanısı ve tedavisini sağlamak, romatizmal ateş gelişmesini önlemek Benzatin penisilin 1.2m tek doz i.m ya da oral penisilin 10 gün süreli allerji var ise oral eritromisin 10 gün

7 Romatizmal ateş profilaksisi Sekonder profilaksi (önceden romatizmal ateş) Amaç: ARA geçirenlerde tekrarlayan ataklar için yüksek riski önlemek Profilaksi ikinci dekatın başına kadar kesilmemeli, son romatizmal ataktan sonra 5 yıl geçmesi önerilir. Kardit varlığında son ataktan sonra 10 yıl Kapak patolojisi varsa ömür boyu profilaksi önerilir Kardit yok ise 5 yıl veya 21yaşına kadar Benzatin penisilin 4 haftada bir ya da penisilin V 12 saatte bir ya da her gün ya da sulfadiazin ya da eritromisin her gün

8 İnfektif endokardit profilaksisi Yüksek riskli hastalar Protez kapağı olanlar Kısmen düzeltilmiş protez materyal yanında kalıcı defekti olan Önceki infektif endokardit Tamir edilmemiş siyanotik kalp hastalığı Sistemik pulmoner şant veya damar cerrahisi Kalp transplantını izleyen valvülopati

9 Antimikrobiyal profilaksi önerilmeyen durumlar bikuspid aortik kapak Kazanılmış aort ya da mitral hastalığı (regurjirasyonla mitral valve prolapsus Hipertrofik kardiyomyopati (latent ya da obstrüksiyonla)

10 Yüksek Kardiyak Riskli Hastalarda Dental İşlemlerde IE Profilaksisi Önerilen Durumlar Gingival dokuyu ilgilendiren dişlerin apikal bölgesini ilgilendiren veya oral mukoza perforasyonuna neden olan tüm dental girişimler Solunum yolu mukozasına insizyon uygulanması

11 İnfektif endokardit profilaksisi Diş ve/oral ve solunum yolu cerrahisi ile ilgili işlemlerde İşlemden bir saat önce ve 6 saat sonra oral amoksisisilin penisiline allerjik ise makrolid Protez kapak olanlarda Parenteral işlemden yarım saat önce ampisilin+gentamisin i.v veya i.m penisiline allerji var ise vankomisin i.v

12 İnfektif endokardit profilaksi Genitoüriner işlemlerde Prostatik cerrahi, sistoskopi, üretral genişletme Gastrointestinal-işlemlerde Özefagus varis Özefagus darlık ameliyatı Biliyer darlık, cerrahisi Barsak mukozası ile ilgili işlemler Yüksek riskli hastada İşlemden dakika önce parenteral (ampisilin+gentamisin) düşük riskli gruplarda oral yolla (amoksisilin) girişimden 1 saat önce 3g ve 6 saat sonra 1.5g penisiline allerjik hastalarda parenteral (vankomisin 1 saat önce 1 saat süreyle yavaş infüzyon+gentamisin)

13 Menengokok profilaksisi Menengokok menenjitli hastayla temas etmiş olan aile bireylerine bakım evi temaslılarına hastanın nazofarengeal sekresyonu ile teması olan entübasyon, ağızdan ağıza solunum yapmışsa sağlık personeline uygulanır. Rifampin 2x600mg 2 gün ya da siprofloksasin 500mg tek doz

14 Haemophilus influenzae profilaksisi H. influenzae menenjitli hastaya temas durumunda uygulanır. Eğer evde 4 yaş altındaki Aşısız temaslı var ise tüm aile bireylerine rifampisin bakım evlerinde 2 yaş altında 1 vaka var ise duyarlılara rifampisin + Hib aşı önerilir

15 Şarbon profilaksisi İnhalasyon yolu ile şarbon sporlarına maruz kalınması durumunda önerilir. Uzun süreli profilaksi gerektirir (30-60 gün ) Erişkinde Siprofloksasin,Doksisiklin Gebe/çocukta Amoksisilin Temas öncesi risk gruplarında Aşı ile korunma önerilmektedir.

16 Difteri profilaksisi Bağışık olduğu bilinmeyen ve difterili bir hasta ile temas etmiş kişilere kemoprofilaksi verilmelidir. Penisilin ya da makrolid profilaksisi

17 Sıtma profilaksisi P. vivaks ve klorokine duyarlı P falciparum sıtması için Klorokin 500mg/haftada 1 kez Endemik bölgeye gidenlere geziden 2 hafta önce başlanır döndükten sonra 4 haftaya kadar devam Klorokine dirençli P falciparum için Doksisisiklin 100mg/gün geziden 1-2 gün önce başlanır-döndükten sonra 4 haftaya kadar devam edilir Meflokin haftada bir 250mg tablet Gitmeden 2 hafta önce başlanır, seyahat sırasında ve döndükten sonra 4 hafta devam edilir.

18 Tüberküloz profilaksisi Henüz basille karşılaşmamış kişilere korunma amaçlı izoniazid ile kemoprofilaksi yapılabilir. Hasta ile yakın temaslıların fizik muayenesi, akciğer grafisi normal ve PPDtesti negatif ise profilaksi yapılmalı İzoniazid profilaksisi 6 ay erişkinde 300mg/gün tek doz

19 Açık tbc lu hasta ile temaslı PPD (-) kişilere önceden tbc geçirmiş olup uzun süreli kortikosteroid kullanımı olanlara Basil pozitif kişiyle teması olan immun yetmezliği olanlar Sekonder profilaksi tüberkülozlu hasta ile teması olup /PPD testi negatif iken pozitife dönüşenlere

20 Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu Yılda 3 ya da daha fazla tekrarda hergün ya da haftada 3 gün 6-12 ay süre ile antibiyoterapi önerilir. Trimetoprim/sulfametaksazol ya da kinolon tek doz

21 Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda temasta profilaksi N. gonorrhoea Temas sonrası tek doz antibiyotik önerilir. 3. Kuşak sefalosporin (Seftriakson tek doz i.m) veya kinolon tek doz Ayrıca sifiliz için tetkik yap Non gonokoksik üretrit etkenlerini için de antibiyotik başla C. trachomatis için doksisiklin 7 gün veya azitromisin 1g tek doz

22 Sifilizli hasta ile temas varsa profilaksi yapılmalı Benzatin penisilin G 2.4 milu i.m tek doz penisiline allerjiklerde doksisiklin

23 Seyahat ishalleri Rutin olarak endikasyon yok epidemik ülkelere seyahatte antibiyotik (kinolon veya doksisiklin) önerilir seyahate gitmeden 2 gün önce başlanıp döndükten sonra 2 gün olarak kullanılabilir

24 Tekrarlayan otitis media profilaksisi Eğer önceki 6 ayda 3 epizod varsa ya da 6 ay altında çocukta 1 epizod ve aile hikayesi varsa 6 ay süre ile düşük doz antibiyotik önerilir. Amoksisisilin 20mg/kg/gün oral ya da Makrolid (azitromisin 10mg/kg/gün)

25 Grip (İnfluenza ) için kemoprofilaksi önerilenler Risk grubu olup ta (risk grubu:65 yaş üzeri, kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlar v.b) aşının kontrendike olduğu veya influenza teması öncesi aşısız gruplar Aşılanan ancak aşıya yanıt için yeterince süresi olmayanlar İmmun sistemi baskılanan yada aşıya yetersiz yanıt vermesi beklenenler İnfluenza için yüksek risk grubu hastalara bakım hizmeti veren sağlık personeli ve bu kişilerle ev teması olanlar İnfluenzanın aktif olduğu mevsimde yüksek riskli ve aşılanmamış kişiler Aşı dışında yeni bir alt tiple enfeksiyon geliştiğinde Profilakside Oseltamivir önerilir. Damlacık yolu ile bulaşa diar önlemler alınır.

26 Tetanoz şüpheli yaralanma sonrası profilaksi Yara yeri temizliğinin sağlanması SF ile yıkanmalı, Kurulayıp antiseptikle temizlenmeli Nekrotik dokular debride edilmeli Yarada yabancı cisim var ise çıkarılmalı İmmunizayonun sağlanması Tetanoz olasılığı yüksek yara ve hasta tetanoz için aşısız TIG (insan orijinli ünite)+tetanoz aşısı yapılmalı Hastanın Tetanoz aşısı durumu bilinmiyor/ ya da 3ten az ise +yüksek riskli yaralanma TIG+tetanoz aşısı Hasta önceden 3 doz ve daha fazla aşılı, 10 yılı geçmemiş ise yara temizliği yeterli Önceden aşısızlarda tetanoz aşısı 3 doza ( aylar) tamamlanmalı

27 Tetanoz için Yüksek riskli yara Yaralanma 6 saati geçmiş >1 cm Yara düzensiz, yıldızımsı şekilde Yara mermi ile, ezilme, donma ya da yanık sonucu gelişmiş Kirli (toprak v. S) İnfeksiyon belirtileri varlığı İskemik /Ölü doku/nekroz varlığı

28 Kuduz temas temas öncesi ve sonrası profilaksi Kuduz yönünden sürekli risk oluşturan işlerde çalışanlara uygulanır Hayvan barınaklarında çalışanlar Veterinerler Kuduz aşısı üretiminde çalışanlar Kuduz tanı laboratuvar çalışanları Kuduz hayvanla karşılaşma riski yüksek olanlar (orman korucuları, bekçiler, gibi) HDCV (Human Diploid Cell Vaccin) 3 doz ( ya da 28.) günlerde deltoid adaleye yapılır. Rapel yapılması önerilmektedir.

29 Kuduz temas sonrası profilaksi Yara bakımı Yara su ve sabunla yıkanmalı, temizlenmeli Antiseptikle daha sonra silinmeli Dikiş atmaktan kaçınmalı, Eğer dikiş atmak zorunlu ise yara yerine Rabies Ig yapılarak dikiş atılmalı Kişi önceden kuduz aşısız ise ve kuduz riski yüksek (tüm vahşi ve evcil etobur ısırıklarında)yaralanmada Rabies Ig yapılmalı (20 IU/kg) Rabies Human Ig nin yarısı yara yeri etrafına yapılır, kalanı adaleye Aşı (HDCV) günlerde deltoid adaleye uygulanmalı Aşı ve Ig aynı enjektörde ve aynı bölgeye yapılmamalı Tetanoz profilaksisi yönünden de hasta değerlendirilmeli Aşı uygulaması

30 HIV temas sonrası profilaksisi Mesleki bulaş yüksek riskli temas düşünülür ise profilaksi 3 lü ilaçla yapılmalı cinsel bulaş söz konusu ise 2 li tedavi 4 hafta süreli

31 HIV pozitif hastada fırsatçı enfeksiyonların gelişmesini önelemek için antimikrobiyal profilaksisi yapılabilir Pneumocytis jiroveci Mycobacterium avium Herpes Kandida enfeksiyonu Toksoplazmoz v.b

32 Hepatit B li hasta ile temas sonrası profilaksi Hepatit B pozitif hasta ile temas öyküsü Sağlık personelinde mesleki marıziyet sonucu Temas eden kişi negatif ise Tercihen ilk 72 saat içerisinde Hepatit B hiperimmunglobulin+ Hepatit B aşısı Takiben 1 ay sonra 2. doz HBV aşısı İlk dozdan 6 ay sonra 3. doz HBV aşısı

33 Cerrahi profilaksi Ameliyat öncesinde Tek doz ANTİBİYOTİK en uygun operasyon öncesi indüksiyon esnasında uygulanmalıdır! 1-2 g doz yeterlidir. Ameliyat 6 saati geçerse bir ek doz uygulanır. Dar spektrumlu, uzun etkili ajanlar seçilmeli 1. kuşak sefalosporin tercih edilmelidir.

34 Cerrahi profilaksi toraks cerrahisi girişimleri kolesistektomide yüksek riskli hasta için jinekolojik cerrahi histerektomide 3 doz 1. kuşak sefalosporin ürolojik girişimler obstrüktif üropati var ya da kültürde bakteri üremiş ise profilaksi ortopedide protez yerleşimi var ise 1. kuşak sefalosporin

35 Özel durumlar belirlenmiş antibiyotikler kullanılır. *açık kalp ameliyatları stafilokok direnci var ise vankomisin başalnır., postoperatif saat daha verilir. batın cerrahi (Kirli) baş-boyun cerrahisi beyin cerrahi operasyonlarında (TMP-SMZ i.v 3 doz )

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

5: ENFEKS YONLAR. 5.1 Antibakteriyel ilaçlar

5: ENFEKS YONLAR. 5.1 Antibakteriyel ilaçlar 213 5: ENFEKS YONLAR Bu bölümde afla daki bafll klar alt nda ilaç tedavisi tart fl lmaktad r: 5.1 Antibakteriyel ilaçlar 5.2 Antifungal ilaçlar 5.3 Antiviral ilaçlar 5.4 Antiprotozoal ilaçlar 5.5 Anthelmintikler

Detaylı

Yoğun Bakım Hastasında Destek Yaklaşımlar: Hangi Hastalarda İzolasyon Uygulanmalı?

Yoğun Bakım Hastasında Destek Yaklaşımlar: Hangi Hastalarda İzolasyon Uygulanmalı? Yoğun Bakım Hastasında Destek Yaklaşımlar: Hangi Hastalarda İzolasyon Uygulanmalı? Rabin SABA* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA

ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA DOĞRU ANTİBİYOTİK KULLANIMI Doç. Dr Selma Tosun Manisa Devlet thastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları selmatosun2000@yahoo.com 3 4 Ekim 2009 Ürogenital enfeksiyonlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkinlere Hangi Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağışıklamanın ğ Önemi Büyük bölümü aşılanmış bir toplum Aşısız bireyler dolaylı olarak korunur Ancak Aşıların

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ANTİBİYOTİK KULLANIMI T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI ANKARA İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ YAYINI: 3 ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANTİBİYOTİK KULLANIMINI KONTROL ALT KOMİTESİNCE HAZIRLANMIŞTIR ANKARA

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 31 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 31-42 AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Dezenfeksiyon iģleminde ise, cismin içinde veya üzerinde olan ve yalnızca hastalığa sebebiyet verebilecek zararlı mikroplar öldürülmektedir.

Dezenfeksiyon iģleminde ise, cismin içinde veya üzerinde olan ve yalnızca hastalığa sebebiyet verebilecek zararlı mikroplar öldürülmektedir. Hastanelerde ve hastane öncesinde, hastaya kullanılacak malzemelerin steril olması gerekir. Peki bu malzemeler nasıl steril hale getiriliyor? AĢağıdaki Ģemada görülen yöntemler kullanılarak, birçok malzeme

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı:

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ  PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı: 1 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Akut romatizmal ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan üst solunum yolu infeksiyonundan sonra ortaya çıkan inflamatuvar bir hastalıktır. A grubu beta hemolitik

Detaylı