ELEKTROKİMYASAL ÖN ARITIMA TABİ TUTULAN VE TUTULMAYAN KARASUDA, FEN OL VE LiGNİN BiLEŞiKLERİNİN ADSORPSİYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROKİMYASAL ÖN ARITIMA TABİ TUTULAN VE TUTULMAYAN KARASUDA, FEN OL VE LiGNİN BiLEŞiKLERİNİN ADSORPSİYONU"

Transkript

1 SAU Fen Bilimleri nstitüsü Dergisi 7 Cılt, 3Sayı (ylül 2003) lektrkimyasal On Antıma Tabi Tutulan Ve Tutlmayan Karasu da, Fen l V e Lignin Bileşiklerinin Adsrpsiynu M Uğurlu, i Kula, Aİ Vaizğullaa LKTROKİMYASAL ÖN ARITIMA TABİ TUTULAN V TUTULMAYAN KARASUDA, FN OL V LiGNİN BiLŞiKLRİNİN ADSORPSİYONU Mehmet UGURLU, İbrahim KULA, Ali İmran V AİZOGULLAR Ozet Bu çalışmada, zeytin karasuyunda fenl ve lignin gibi bileşenlerin giderilmesine çalışıldı I>eneylerde, elektrkimyasal ön arıtıma (20vlt ve 20dak) tabi tutulan ve tutulmayan iki farklı karakterdeki atık su örnekleri kullanıldı Adsrbent larak, aktif karbn, ham ve aktiye edilmiş sepiylit mineralleri seçildi Deneylerde, süre ve ph'mn giderime etkisi incelendi Buna göre; ön arıtınn yapılan karasuda fenl ve lignin knsantrasynu belirgin randa azalma gösterdi Ayrıca, her iki atıksu örneği için adsrpsiyn bir saatlik sürede dengeye ulaşırken, aktif karbn ile maksimum verim sağlandı Bunun yanında aktif sepiylitinde belirgin bir adsrpsiyn etkinliği gösterdiği ve aktif karbna alternatif larak kullanılabileceği görüldü ph'nın gidcrime etkisi incelendiğinde, genel larak ön arıtıma tabi tutulan karasuda düşük ph, ham suda ise yüksek ph 'da fen l ve lignin gibi kirletici bileşenler in daha gazla giderildiği görüldü ri n alıtar Kelimeler Karasu, lig1ıin, feııl, adsrpsiyn Abstract In this study, it was t investigate the feasibility f the rcmval f lignin and phenl frm livc mill effluents In the experiments, as electrchemically pretreated (20 v, 20 min) and untreated tw different live mill wastewater samples 'vere used Activated carbn, activated and inactivated sepilite minerals were used as absrbents The effects f time and ph n the remval f rgaııic pllutants wcre investigated in experiments The results frm the experiments shw that phenl and lignin cncentratin decreased cnsiderable in prctreated samples In additin, \Vhile the adsrptin rcached at 1 hur fr bth '\Vaste water samples, nıaximum yield was btained with activated carbn In additin t this, it was fund that activated sepilite shws clearly adsrptin effect It was seen that activated sepilite can be used instead f activated carbn When the effect f ph n the renıval was investigated, it V\ras fund that phenl and lignin cncentratins werc remved in the pretreated samples mre than untreated samples at lwer ph Althugh it was bserved that phenl and lignin cncentratins in untreated samples were decreased at high ph values Key Jffrds Olive nıill wastewater, ligtıin, phenl, adsrptin I GİRİŞ Zeytin yağı üretimi, en fazla Akdeniz' e layı lan ülkelerde gerçekleştirilmekte ve bu ülkeler atık suyun luşturduğu kirlilik prblemleriyle daha fazla karşılaşmaktadırlar Üretilen yağa paralel larak yaklaşık yılda 1 O milyn m3 atık su luşmaktadır Sılana ve santrifüj leme prsesinde açığa çıkan atık su karasu larak adlandırılır ve kimyasal kirliliğin yamsıra belirgin bir renk kirliliği luşmaktadrr[1,2] Bileşiminde, çözünmüş halde plifenller, şeker ler, yağ asitleri, plyalkller ve aztlu bileşikler blca bulunmaktadır Özellikle, fenlün, 1 Og/L' lik knsantrasyn ile zehirliliğe ve antibakteriyel aktiviteye yl açtığı rapr edilmekted1r[3] Sn yıllarda, biyljik ve diğer mettlarının yanında e lektrkimyasal mettlarla atık su arıtınuna yönelik çal ışmalar yğun şekilde yapılmaktadır Bu çalışmaların bir kısmında; rganik kirleticilerin ve metal iynlannın atık sulardalı uzaklaştırılabileceği[ 4], elektrkimyasal reaktör kullanarak tekstil atık sulanndan bazı az byaların luşturduğu renlcliliğin giderilebil eceği [ 5], çeşitli pliarmatik rganik bileşikleri ihtiva eden endüstriyel atık sularda renklilikte belirgin bir azalmanın gerçekleştiği rapr edilmektedir[ 6] Literatür çalışmalarında, çk sayıda rganik bileşiği bünyesinde bulunduran zeytin karasuyınıda, biyljik (aerbik veya anaerbik) ve fizikkiınyasal mettların (adsrpsiyn, buharlaştırma, membran fıltrasynu, flculatin, cagulatin vb) kullanılmasına yönelik M Cğurlu, ikula ve AİVaizğuJlar, MuğÜFen debiyat Fakültesi Kimya Bölümü, MUGLA yayınlar alnıasma karşın, dğrudan elektrkagulasyn ınetdunım kullamldığı çalışmalara pek rastlanılmamaktadır Zeytin karasuyunun elektr ksidasyn yöntemler ile temizlemnesine yönelik 63

2 SAU Fen Bilimleri nstitüsü Dergisi 7Cilt, 3Sayı (ylül 2003) lektrkimyasal On Antıma Tabi Tutulan Ve Tututmayan Karasu da, Fenl Ve Lignin Bileşiklerinin Adsrpsiynu M Uğurlu, I Kula, AI VaizAullar çalışmada, verimin yüksek lnıasına karşın arıtım maliyetinin bir hayli yüksek labileceği ve yönternin ön arıtım için tercih edilmesinin daha uygun lduğu rapr edilmektedir[?] Sunulan bu çalışmada; yukarıda bebrtilen hususlar göz önüne alınarak, dğrudan ve elektrkimyasal ön arıtıma tabi tutulan karasu örneklerinde fenl ve lignin gibi çözünmüş bileşenlerin giderim ranlan incelendi Adsrbent larak, aynı tane byutuna sahip ham sepiylit! 120 C' de aktive edilmiş sepiylit ve aktif karbn kullanıldı Ayrıca, her üç adsrbentin perfnnanslan ile elektrkiınyasal ön arıtırnın giderime ne randa katkı sağladığı farklı süre ve ph'larda incelendi II MATRYAL V MTOD 111 Atık Su Örneklerinin Alınmasi Bu çalışmada; Muğla ilinde küçük ölçekli ve kesikli yöntenılerle zeytin yağı üretimi yapan işletmelerde prses esnasında luşan ve antıma uğramadan direk çevreye verilen veya deplanan karasu örnekleri kullanılmıştır Deneyler için kullamlacak atık su örneği yeterli miktarda alınarak Muğla Üniversitesi çevre labratuarına getirildi Hemen yapılacak analizler için 5,0 C'de daha snra yapılacak analizler için ise daha düşük sıcaklıkta muhafaza edildi Deneylerde kullanılan karasuya ait analiz snuçları Tabl 1 'de veri lınektedir Tabl ı Çevreye deşarj edilen atık su analiz snuçlan Parametre Renk ph (rtalama) Kimyasal Oksjjen ihtiyacı (KOI) (g/l) Biyljik Oksijen İhtiyacı (BOİ) (g/l) Fenl (mg/l) Lignin (g/l) Yğunluk (25 C)(g/mL) İletkenlik (JtS/cJn) Değer Siyah lektrliz Deneyleri lektrkimyasal ön işlemi için 3 cm x 40 cın x 01 cm ebatlarında demir plaka elektrt larak kullan1ldı Her işlemden önce> deınir elektrt, yüzeyindeki safsızlıklann giderilmesi an1acıyla, %15'lik HCl çözeltisi içerisinde 2 dakika bekletildl Her bir denemede 125 'er ml karasu alınarak elektrliz hücresine knuldu Karıştırma manyetik larak yapıldı ve destek elektrliti larak 0,2g NaCl kullanıldı Ptansiyel ve akım kaynağı larak sabit akım ve vltaj özelliklerine sahip T pward Dual Tracking DC Pwer Supply (63030) marka güç kaynağı ve Keithley 201 O Multimetre kullanıldı Antkatt arası mesafe 2,0 cm de sabit tutuldu Tüm deneyler 20 vlt ve 20 dak sürede gerçekleştirildi lektrkimyasal işleınlerinin gerçekleştirildiği düzenek Şekil 1 'de verilmiştir Her bir deney snucunda elektı kimyasal işleme tabi tutulınuş örnek fıltre edildi ve daha snra yapılacak adsrbsiyn deneylerinde kullanılmak üzere Q!! arıtırna tabi tutulmuş karasu larak ayrı kapta tplandı Şekil 1 Jektr1iz deneylerinin gerçekleştiri Jdiği duzenek 1 Güç kaynağı 2 Dijital arnpermetre 3 Dijital vltrnetre 4 Ant 5 Katt 6 Manyetik bar 7 Manyetik karıştırıcı 113 Kullanılan Hazırlanntası 1131 Sepiylit Adsrbcntlerin Temini ve Çalışmanuzda, skişehir merkez ilçedeki işletme atölyelerinden Türk taeiri larak da bilinen kahve renkli sepiylit kullanıldı Kullanılan sepiylitin kimyasal analiz snuçları çizelge 23 'te verilmektedir Tabl 2 3 Sepiylitin (Türk taciri) kimyasal analizi [8) Bileşenler Si02 M go Alı03 Fe203 Ca O Mn O, Ti02 Na20 Kı O Hı O Ağırl ıkça 0/ 56,906 27,524 0,085 0,043 1,399 0,002 0,008 0,019 0,013 14,00 Kaba ve ince tz safsızlık1arı uzaklaştırılan işleme atıkları değiımende öğütüldü Daha snra ASTM standartianna sahip elekler kullanılarak kesikli sarsmalı elek analizi ile farklı tane byutlarına ayrıldı Ham sepiylit dğrudan kullanılırken, aktifleştirilrrıiş sepiylit 120 C ve 1 saat 64

3 SAU Fen Bilimleri nstitüsil Dergisi 7Ci1t, 3Sayı (ylül 2003) lektrkimyasal Ön Aratıma Tabi T11tulan Ve Tutulmayan Karasu da, Fenl V c Lignin Bileşiklerinin Adsrpsiyn u M Uğurlu, i Kula, Aİ Vaizğullar sürede etüvde ısıtıldıktan snra kullanıldı Aktif karbn ise herhangi bir ön işleme tabi tutulmada kullanıldı 114 Adsrpsiyn Deneylerinin Yapalışı Tüm deneylerde, ön arıtıına tabi tutulan ve tutulnıayan ham atık su örneklerinden looml ve 2 'şer gram adsrbent kullanıldı Adsrpsiyn deneyleri belirli hız ve sıcaklığa ayarlı (Nüve marka) çalkalayıcıda gerçekleştirildi ph'nın etkisinin incelendiği deneylerde ise atık suyun ph' sı NaOH ve HCl çözeltileri kujlanılarak ayarland1 Deney]er snucunda örnekler süzülerek, lignin ve fenl knsantrasynları standart atık su anal iz mettlarına göre Dr Lange spektrftnıetresi yardımıyla klrimetrik larak belirlendif9],,_j bb _, :h ıöj) Q) "O en s Si Adsrbent V Aktif karbn O Aktif sepıylit 4 D Ham sepıylit Adsrpsiyn sresi (Dak) 115 Fenl Knsantrasynlarının Belirlenmesi l 00 nıl karasu ve saf su örneği alınarak üzerlerine 2,5 n1l 0,5 N NH40H çözeltisi ilave edildi Fsfat tampnu yardınuyla ph 7,9 + 1 'e ayarlandı Daha snra her bir örneğe ı,o ml 4 arnin antypyrine çözeltisi ilave edilerek tyıce karıştı rıldıktan snra l,o'er ml ptasyurnferrisiyanür ilave edildi 15 dakika bekleme süresinden snra, saf su ile hazulanan numune standart alınarak SOO mn' de her bir numune için absrbans ö lçüınü yapıldı Kalibrasyn eğıisi yardırmyla fenl knsantrasynları belirlendi[9] 116 Lignin Knsantrasynlarının Belirlenmesi Yaklaşık 20 C' deki karasu ve saf suyun 50 ml 'lik ıniktarlan üzerine hızlı bii şekilde 1,O ml flinfenl rcaktifinden ilave edildi Daha snra 10,0 ml karbnattartarat reaktifinden ilave edilerek 30 dakika renk luşun1u için beklenildi Daha snra saf su ile hazırlanan numune standart alınarak 700 mn dalga byunda her bir numune için absrbans ölçümü yapıldı Kalibrasyn eğrisi yardımıyla lignin knsantrasynlan belirlendi lde edilen snuçlar flinfenl reaktifınin indirgediği ınadde miktarı larak belirlendi [9] Şekil 3 I Ön antıma tabi tutu]nıayan karasu da, lignin knsantrasynunun zamana göre değişimi (ph:55, AdsSıc:25 C, katı/sıvı ranı: lg/50tnl ve tane byutu: 0075mm) Şekil 3 ı incelendiğinde ham ve aktive edilmiş sepiylitin benzer davranışlar göstermekte lduğu ve aktıve edilmiş sepiylitin daha fazla giderim sağladığı görülmektedir n fazla giderimin aktif karbn ile sağlandığı yine bu şekilde göıülmektedir Bu adsrbent ile bir saat snunda lignin knsantrasynu yaklaşık 20g/L' den, 9g/L'ye düştüğü tespit edildi Karasu, 20 vlt ve 20 dak sürede elektrkinıyasal ön arıtıma tabi tutularak lignin knsamasynunda meydana gelen değişimler incelendi Bu işlem snucunda, lignin knsantrasynun 20g/L' den yaklaşık 7 6g/rye düştüğü gözlendi Daha snra bu knsantrasyna sahip atık su örnekleri alınarak, farklı süreler için her üç adsrbent ile adsrpsiyn deneyleri gerçekleştirildi Zamana bağlı larak lignin giderim ranındaki değişimler Şekil 32 'de grafik edildi 8 III BULGUIJAR V TARTIŞMA 1111 Sürenin tkisi lektrkimyasal ön işleme tabi tutulan ve turulmayan karasu örnekler alınarak, ham sepiylit, aktif sepiylit ve aktif karbn ile farklı sürelerde ayrı ayrı adsrpsiyn deney lerinde gerçekleştirildi Daha sma karasuda çözünn1üş halde bulınıan lignin ve fenl gibi kirletici bileşenterin knsantrasyn değişimleri incelendi Ön işleme tabi tutulmayan karasuda, farklı süreler için lignin knsantrasynunundaki değişimler şekil 31 'de grafik edildi en 2 Adsrbent 'il Aktıfkarbn c O Aktlf sepiylit Şekil 32 l O D Ham sepıylıl Adsrpsiyn süresi (Dak) Ön antıma tab1 tutulan karasuda, Iign1n knsantrasynunun zamana göre değişimi (ph:55, AdsSıc:25 C, ve tane byutu: 0075mm) katı/sıv1 ranı: l gl50ml Şekil 3 2 incelendiğinde, ön arıtımı yapılan karasuda lignin knsantrasynu başlangıçta 7,6g;L'ye sahipken, 30 dak snunda ham ve aktive edilmiş sepiylit ile 65

4 SAU Fen Bilimleri nstıtüsü Dergisi 7 Cilt, 3Sayı (ylü12003) lektrkimyasal Ön A:rıtma Tabi Tutulan Ve Tututmayan Knrasuda, Fenl Ve Lıgnın BileşiJden'nı'n Ad srpsıynu M Uğurlu, I Kula, Aİ V aizğullar yaklaık 3 g/l 'ye aktif karbn ile taannnı gcerildiği vörülmektedir Ayrıca, aktive edılnuş sepıylıtın haın epiylite ianla kısmen daha fazla gideriın sağladığı görülmektedir Aktive edilnıiş sepiylitin ham sepiylite ranla daha yüksek giderim sağlaınası, termal aktivasyn snucu mineralinin yüzey mrfljisindeki değişin1 ve buna bağlı larak yüzey alanındaki artışla ilişkilendiri]ebilir Ayrıca, aktif karbn ile gerçekleştirilen deneylerde giderimin daha fazla gerçekleşmesi ise yüzey alanının sepiylit önıeklerine ranla birkaç kat daha büyük lmasıyla açıklanabilir lektrkagülasyn işlemine tabi tutulan ve turulmayan karasuda farkh sürelerde ligninin yanı sıra fenl knsantrasynundaki değişimlerde incelendi Ön antıma tabi turulmayan örneklerde, fenl giderim ranındaki değişiı11 şekil 33 'de, ön antıma tabi tutulan örneklerdeki değişimler ise şekil 34 'de grafik edildi :ı bb '"' V> löll a) "'' V) c a) tı ı 8 Adsrbent V Aktifkarbn O Aktifseviylıt 6 D Ham sep!vlıı Adsnrpsıyn süresi(dak) Şekil 33 Ön arıtnna tabi tutulinayan karasuda fen1 knsantrasynunun zamana göre değişüni (ph:55, AdsS1c:25 C, katı/sıvı ranı:lg/50nı1 ve tane byutu: O 075ınnı) Şekil 33 incelendiğinde, her üç adsrbet için yaklaşık 30 dakikaya kadar hızlı bir fenl giderimi daha sma ise kısmen bir azalma gözlenmektedir Ayrıca, aktive edilntiş sepiylit ile fenl giderimi haın sepiylite ranla daha fazla gerçekletiği gözlenmektedir Sepiylit örnekleri ile aktif karbnun perfrmansları karşılaştjrtldığında ise aktif karbnun fenl giderirniı1de de belirgin bir üstünlük sağladığı görülmektedir Ham suda fenl kr1santrasynu 19,5mg/I, dir Bu fenl knsantrasynuna sah1p atık suda, bir saat snunda ha1n sepiylit ile yaklaşık 13nıg/L, aktive edilen sepiylit ile 1 Omg/L ve aktif karbn kullanıldığında ise 6nıg/L,lik değere düştüğü gözlendi Buna k arşın 20 dak ve 20 Vltta gerçekleştirilen elektrkiınyasal deneylerde, bu ran 3 ı Omg/L' lik değere düştüğü göıiildü Benzer çalışınalar ve aynı atık su örnekleri kullanılarak gerçekleştirilen elektrliz deneylerinde, elektrliz s:ındürdükçe bu raıun çk daha düşük labileceği lıteratür çalışmalannda belirtilmektedir Ancak yine bu elktrkim asal işlemin devamı maliyeti artıracağı rapr edılmektedır[6,1 1] Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alındığında, elektrkimyasal antımı sürdü rmek yerine belli ön arıtımdan snra adsrpsiyn ile fenl knsantras nu azaltılmaya çalışıldı Buna göre; her üç adsrbent ıle n antıma tabi tutulan karasuda, fenl knsantrasynunda meydana gelen değişimler incelendi ve elde edilen snuçlar şekil 34 'te grafık edildi, 3,5 _ en '"O < + (!) Ul '"' 3,0 2,5 2,0 V> IOJ) (!) '"O 1,5 Adsrbent v:ı 1,0 Q) Şekil 34,S Adsrpsiyn süresi( dak) V Aktifkarbn O Aktüsepiylit O Ham sepıylıt Ön antuna tabi tutulan karasuda, fenl knsantrasynunun zamana göre değişimi (pl l:55, AdsSıc:25 C> katı/sıvı raru:lgl50ml ve tane byutu: 0075mtn) Şekil 34 'de bir saat snunda başlangıçtaki fenl değeri 31 Omg/L 'iken, han1 sepiylit i] e 189mg/L, aktive edilmiş sepiylit ile 155nıg/l ve aktif karbn ile de 070mg/l'ye düştüğü göıülmektedir Ayrıca, bu şekilden görüldüğü üzere, yüksek rganik yüke ve kirliliğe sahip atık sularda adsrpsiyn yönteminin dğrudan değil de, belirli ön arıımı işleminden snra uygulanmasının daha verimli labileceği söylenebilir Aktive edilmiş sepiylitin, ham scpiylite ranla daha yüksek fen l giderimi sağlaması, daha önce ifada edildiği üzere termal aletivasyn snucu mineralinin yüzey mrfljisindeki değişime ve bmıa bağlı larak yüzey alanındaki aıtışa bağlanabilir Gerek aktif karbn ve gerekse sepiylit örneklerinin kullanıldı tüm deneylerde, adsrpsiynnun 60 dak snwıda dengeye ulaştığı gözlenmektedir Bilindiği üzere kısa sürede gerçekleşen adsrp siynlar fıziksel karakterli tuturunalar larak tanımlanmaktadır[l 0] Karasuda bulunan fenl ve lignin bileşiklerinin kısa sürede sepiylit örneklerine ve aktifkarbn yüzeyine tutunmuş lması, etkileşmenin fiziksel karakterli lduğunu düşündünnektedir 1112 ı>h'nın tkisi Ön antuna tabi tutulan ve turulmayan karasuda, seyı eltik Na OH ve HCl çözeltileri kullanılarak farklı ph 'lara sahip karasu örnekleri elde edildi Daha sma bu örneklerde her üç adsrbent ile ayı1 ayrı adsrpsiyn deneyleri gerçekleştirildi Haam karasu örnekleri için fen1 knsantrasynudaki değişimlei şekil 35'de, ön çalışınalarda süre ve enerji tüketinti dikkate alındığında 66

5 SAU Fen Bilinıleri 7Cilt, JSayı (ylül 2003) nstitüsü Dergisi lektrkimyasal Ön Antıma Tabi Tutulan Ve Tututmayan Karasuda, Fenl Ve Lignin Bileşiklerinin Adsrpsiynu M Uğurlu, i Kula, Aİ V aizğullar antımı yapılaıı grafık edildi örneklere ait değişimler ise şekil 36:da l2r bulunan fenl ve lignin gibi bileşenterin dğrudan adsrpsiynu yerine, ön arıtımdaı1 snra adsrpsiynunun daha uygun labileceği göıüldü lo 2 <B til e vı ras:ı 0 ı ı ı 13 Adsrbent V Aktifkarl>n O Aktif sepiylit O Ham sepiylit Adsrbent larak sepiylitin kullanıldığı çalışmalarda; mlek:ül kristal yapısında bulunan krdinasyn ve zelitik: su mlekülleıinin küçük ınleküller ile yer değiştirrnekte lduğu ve kıistal yapıdaki Mg +ı iynları ve krdine lmuş su mleküllerinin adsrplanan türle hidrjen bağlan luşturduğu belirtil mektedir Yine bu çalışmada, terabedral silika tabakasındaki ksijen atmlarının zayıf elektrn taş1yıcı lmaları ve bu gruplann mlckülün dış yüzeyine adsrplanan mleküllerle etkileşime giınıeleri sepiylitin adsrpsiynunu etkileyen faktörler lduğu rapr edilmektedir[ 12] Süspansiyn ph'sı Şekil 3 5 Ön anttma tabi ttıttılmayan karasuda, fen1 knsantrasynunun ph'ya göre değişin1i (Ads Süresi: 1 saat, AdsSıc:25 C', katı/sıvı ranı: 1 g/50ml ve tane byutu: 0075mm) Ön antıma tabi tutulmayan karasu örneklerinde, fenl knsantrasyn u artan ph' da ham sepiylit ile azalma gösterirken, aktif sepiylit ve karbn kul1aruldığında ph=3'te maksimunı azalma daha snra aıtinanın gerçekleştiği gözlendi Buna göre aktif sepiylit ve karbn ile yaklaşık ph= 9'a kadar kısmi bir artış ve daha snra ise azalına gözlendi (şekil 3 5 ), ı ı, vı < 1,0 + Q) iii,9, ü) 8 ıc "' /) '7,6 Şekil ll Süspansiyn ph'sı 13 Adsrbent V Aktif karbn O Aktif sepiylit O HaJn sepiylit Ön antın1a tabi tutulan karasuda, fen1 knsantrasynunun ph'ya göre dcğiş11nı (Ads Stiresi:lsaat, AdsSJc:25 C, kat1/sıvı ranı: lg/50nı1 ve tane byutu: 0075nmı) Düşük ph'da aktive edilmiş sepiylit ile fenl giderimi ham sepiylite ranla fazla görülmesi, daha önce belirtildiği gibi termal aktivasynla sepiylit yapısındaki zehtik suyun uzaklaşması snucu yüzey alanında meydana gelen artma ve düşük ph'da magnezyum atmlan ile buna bağlı su nıleküllerinin çözeltideki H + iynlan ile yer değiştirmesi snucu yüzeyin pzitif yük kazanrnasıyla ilişkilendirilebi1ir Aynca benzer çalışmalarda sepiylitin asit muan1elesiyle iyn değişim kapasitesinin ve 10 A'dan daha küçük prlarm sayısının azaldığı buna karşın 1 O ila 50 A çapa sahip prların artığı belirtilnıektedir[l213] Sunulan bu çalışmada asit muamelesi snucu fenl gideriminin lignine ranla daha yüksek gerçekleşmesi, fenlün adsrbent yüzeyine tutunmasırun yanında iç kısımlaımdaki prlannda giderimd e belirgin bir etkinlik gösterdiği tahmin edilmektedir ti) 12 )bb \1) g 8 s ı J 4 20 r D D ı ll 13 Adsrbent V Aktıfkarbn O Aktif scpiyıt D Ham sepiylıt lektrkimyasal ön arıtıma tabi tutulan karasuda yapılaıı adsrpsiyn işleminde ise en fazla fenl giderimi ph 3 'de gerçekleşmektedir (0,6mg/L) (Şekil 36) Artan ph ile tüm adsrbentler benzer eğilimler gösteımekte ve ph 9,da sabitleş rnc eğilimi gözlennıektedir n fazla fenl giderinli sırasıyla, aktif karbn, aktif sepiylit ve haın sepiylit ile gerçekleşti Buna karşın şekil 35 incelendiğinde karasuda aynı ph değerlerinde aktif sepiyiit ve aktif karbn ile yaklaşık 5mg/L değerine ulaşılabileceği göıülnıektedir Bu snuçlardan, karasuda Süspansiyn ph'sı Şekil 3 7 On antıma tabi tutulmayan karasuda, lignin knsantrasynunun ph'ya göre değişimi (Ads Sür:lsaat AdsSıc:25 C, katı/sıvı ranı:lg150m1 ve tane byutu: 0075mm) Ön arıtın1a tabi turulmayan ve farklı ph'larda ligninin giderimi incelendiğinde, her iki sepiylit örneklerinde yaklaşık ph 9 'a kadar s abi tlik, daha snra ise knsantrasynda hızlı bir azalma gözlenmektedir (şekil 37) Buna karşın aktif karbn kullamldığında artan ph 67

6 _; SAU Fen Bilimleri nstitüsü Dergisi 7 Ci lt, 3 Sayı (ylül 2003) lcktrkirnyasal Ön ratma!ai Tutulan Ve Tutulmayan Ka!'asuda, Fenl Ve Lıgnın ıleşıerinin Adrpsiynu M Ugurlu, 1 Kula, AI V aizğullar ile lignin knsantrasynu lineer bir aza a gösteımektedir Ayrıca, aktif karbnun diger adsrbent1ere ranla daha fazla giderim sağlandığı da bu şekilden görülmekted]r Lignin knsantrasynundaki azalmamn tüm adsrbentler için yüksek ph'da gerçekleştiği görülmektedir 6 _,; 5 til '"d < + V C!) Cil U)" 4 3 ıı:ıt) C!) ""d til 2 s::, '' c to,_) ı ı ı ı 13 Süspansiyn ph'sı Adsrbent V Aktıfkarbn O Aktif scpiylit D Harn sepiylıt Şekil 38 Ön arıtınıa tabi tutulan karasuda, lignin knsantrasynunun ph'ya göre değişin11 (Ads Süresi: 1 saat, AdsSıc:25 C, katı/sıvı ram:lg/50ml ve tane byutu: 0075mm) Şekil 38'de ön antuna tabi tutulan karasuda pii'daki artışa bağlı larak her üç adsrbentin farklı şekilde etkilendiği görül mektedir Ham sepiylit ile ph 7 'ye kadar yavaş daha sm a hızlı bir şekilde azalırken, aktive edilmiş sepiylit ve aktif karhnda tersi durum gözlennıektedir Aynca, bu şekilden maksimum lignin knsantrasynu han1 sepiylit ile ph: ll 'de 2g/l 'iken, aktive edilmiş sepiylit için ph:3 'te 2 g/l ve aktif karbn için ise yaklaşık 04g/L değerine düştüğü gözlerunektedir Bu snuçlar, ham karasudaki ligninin knsantrasynları lan 207 g/1 değerleri ile karşıtaştml dığında belirgin bir gıderinıin gerçekleştiğini açıkça göstermektedir Ayrıca, aktive edilmiş scpiylitin ham sepiylite ranla farklı adsrptif davranışlar göstermesi, tennal aktivasyn snucu bşalan gözenek ve daha içteki prlannda çözeltide bulunan H+ iynlannın tutunması il e yüzey alanı ve aktif bölgelerinin sayısında artışa bağlanabilir Ayrıca sepiylit ıninerali lifsi bir yapıya sahip lduğundan ve 120 C'de tennal aktivasyna tabi tutulduğunda düşük ph' da yüzey dkusnndaki prların bir kısnu tahrip lmaktadır[l2] Bu ph'da sepiylitin tabakaları arasındaki K+, Na+ ve Ca +ı katynları yanında kristal örgüde yer alan Fe +3, Al+ 3 ve Mg +ı katynları çözelti deki H+ ile yer değiştiieb ilmektedir[ 12, 13 J Her iki sepiylit örneği için yukarıda kısaca belirtilen farklılıklaı lignin adsrpsiyn karakterini etkilediği tahmin edilmektedir Düşük pll' da elektrkimyasal ön arıtnna tabi tutulan karasu örneklerinde, genel larak fenl ve lignin bi1eşiklerinin daha fazla giderildiği görülmektedir Tüm deneylerde gözlenen bu durum, elektrkimyasal antımda verim artışının güçlü bir şekilde iletkenliğe bağlı lduğu ve çözelti rtarrunda klr iynlarının, and yüzeyinde cı ve daha snra su ile bypklrür asidi v luştuğu muhtemel reaksiynun 2Ct Cl, + 2e Cl ı+ HıO HCl+!!OC! şekilde gerçekleştiği rapr edilmektedir[14] Bir diğer literatür çalışmasında kağıt üretimi esnasında ağartma maddesi larak klr kullanıldığında, klnm rganik n1addelerle reaksiynu snucu atık sularda bl miktarda klrlu fenelik ve lignin bileşiklerinin luştuğu ve bu maddelerin nnplar özellik gösterdiği rapr edilmektedir[ 15] Ayrıca düşük ph değerlerine sahip atık karasu örnekleri elde etınek için HCl kullanıldığı göz önüne alındığında, adsrbent yüzeyine rr adsrpsiynu yarunda cr iynlannın da (çözelti rtamında) fenl ve lignin ınlekülleri ile etkileştikleri tahmin edilmektedir Bu ve yukarıda kısaca ifade edilen literatür verileri göz önüne aluıdığında elektrkimyasal işlem snrası ve asit kullanılmasına bağlı luşan karasu örneklerinde, nnplar karakterdeki klrlu fenlik ve lignin bileşikleri bl ıniktarda mevcuttur Düşük ph değerleıinde fenl ve lignin knsantrasynundaki gözlenen azalma, karasuda luşan klrlu fen1ik ve lignin bileşenlerinin adsrbent yüzeyine daha fazla adsrplanmasıııdan kaynaklandığı talunin ediln1ektcdir IV SONUÇ Zeytin karasuyunun adsrpsiynla antılmasına yönelik yapılacak çahşmada, öncelikle atık suyun belirli zaman ve vltajda elektrkimyasal ön antıma tabi tutulduktan sm a, adsrpsiyn yönterninin kullamlabileceği görüldü Her üç adsrbent için bir saatlik sfuenin yeterli labileceği ve ayrıca maksimum verimin aktif karbn ile sağlanabileceği gözlendi Ayrıca, aif karbn yerine aktive edilmiş sepiylitinde belirgin bir etkinlik gösterdiği ve buna alternatif labileceği görüldü ph'nın etkisi incelendiğinde, ön arıtırna tabi tutulan karasularda mümkün labildiğince düşük ph, ham karasu örneklerinde ise yüksek ph' da çalışılması halinde, fen: ve lignin gibi kirletici bileşenterin belirgin randa giderilebileceği görüldü KAYNAKLAR [1 J Şengü1, F, Oktav, ve Çatalkaya, Ç Zeytinyağı ÜretiTn Prsesine Bağll Olarak Oluşan Karasuyun Kirlilik Karakteristikleri ve Arıtnn Teknlji/eri I Zeytinyağı Üretiminde Çevre Srunları ve Çözümleri Çalıştayı, dremit,türkiye,3549 (2002) [2] AlMalah, K, Azzam, MOJ and Abu_Lail, NI Olive Mills ffluent (OM) Wastewater Pst Treattnent Using Activated Clay Separatin and Purifıcatin Technlgy, 20; (2000) 68

7 SA U Fen 8i1imleri nstitüsü Dergisi 7Cilt, 3Sayı (ylül 2003) lektrkimyasal Ön Antıma Tabi Tutulan Ve Tutlmayan Karasuda, Fenl Ve Lignin Bileşiklerinin Adsrpsiynu M Uğurlu, ı Kula, AI Vaizğullaı [3] Juttner, K, Galla) U and Schınieder, H, lectrchenıical Appraches T nvirn1nental Prble1ns In 11ıe Prcess In dustry lektrchemica Acta, 45; (2000) [ 4] Vlyssides, AG, Papaiannu, D, Lizidy, M, Karlis, AA and Zarpas, AA, Testing An lectrchenıical Alethad Fr Treatment Of Textile Dye Waste'lvater Waste Management, 20; (2000) [5] Panizza, MGC and Cerisla G lectrche1nical Treatment Of Wastewater Cntainments Plyarmatic Organic Pllutants Wat Res 34; (2000) [6] Israilides, CJ, Vlyssides, AG, Murafeti, VN [7) and Karvuııi, G, Olive Oil frı'astewater Treatment Jt'ith Th e Use f an lectrlysis Syste1n Biresurce Technlgy, 61; (1 997) Javier BF, Acer, JL, Gnzalez,T and Garcia, J Organic Matter Retnval Frm Wastewaters Of The Black Olive Jndustry By Che1nical And Bilgica/ Prcedures Prcess bichemistry, 37; (200 ı) [8) Çeşitli, H, skişehir Septylilinin Yüzey AsitBa2 Özellikleri Dğa TU Muhve ÇevDergisi, 13(2), [9] APIIA, A WWA, WPCF, Standards Methds Fr Th e xaminatin Of 11'ater And Wastewater 15 The ditin,usa 5:5467( 1 980) [10] Sözbilir, M, Yüzey Aktif Maddelerin Aktif Karbn Yüzeyindeki Ads1psiyn Mekanizmalarının Incelennıesi Yük Lıs rfezi, rzurum910(1997) [ll] Uğur] u, M, Kağıt ndüstrisi Atık Sularının Adsrpsiyn ve lektrkimyasal Mettlarla Arıtıln ıası, Atatürk Üniversitesi Dktra Tezi rzurum (2001) [ 12] Sabah,, Çeşitli Anı in Türleri Kullanılarak Septylitin Adsrbsiyn Mekanizmasının Açıklannıasz Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri nstıtüsü, skişehir, 245( 1998) [ 13] Sabah, ve Çalik, MS, Sepiylit Oluşumu Özellikleri ve Kul/anun Alanları 455)stanbul ( 1 998) (14] Sheng, HL Ching, TS and Sun, MC, Saline rvasfel{'ater Treaflnent By lectrchemical Methd Wat Res 32:4;1 059(1998) [15] Fisher, RP, Duglas A, and Wiegnd, P, Assertments Of The Significance Of Discharge Of C'hlrinated Plıenlic Cınpunds Frm Bleached Kraft Pulp Mil/s, ( 1996) 69

UÇUCU KÜL KULLANILARAK KAGIT FABRİKASI ATlK SULARINDAN FENOL VE LIGNIN GIDERIMI

UÇUCU KÜL KULLANILARAK KAGIT FABRİKASI ATlK SULARINDAN FENOL VE LIGNIN GIDERIMI Lçucu Kül Kullanılarak Kağıt Fabrikası Atık Sulanndan Fenl ve Lignin Giderimi M.Uğurlu UÇUCU KÜL KULLANILARAK KAGIT FABRİKASI ATlK SULARINDAN FENOL VE LIGNIN GIDERIMI 1ehmet UGURLU ÖzetBu çalışmada, uçucu

Detaylı

BENTONiT ÜZERİNE METAL KOMPLEKS BOYALARıN ADSORPSİYONU. Mustafa Can, Mahmut Özacar, İ.Ayhan Şengil

BENTONiT ÜZERİNE METAL KOMPLEKS BOYALARıN ADSORPSİYONU. Mustafa Can, Mahmut Özacar, İ.Ayhan Şengil 6.Cilt, 2.Sayı {Temmuz 02).. Bentnit zerine Metal Kmpleks Byalaran Adsrbsiynu M. Can, M. Özacar, İ.A. Şengi1 BENTONiT ÜZERİNE METAL KOMPLEKS BOYALARıN ADSORPSİYONU Mustafa Can, Mahmut Özacar, İ.Ayhan Şengil

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34210,

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASINDA ASİT AKTİF SEPİYOLİT VE BENTONİTİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASINDA ASİT AKTİF SEPİYOLİT VE BENTONİTİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEMPOZYUMU 1-3 Şubat 7, İzmir/-TÜRKİYE, s. 1-155 AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASINDA ASİT AKTİF SEPİYOLİT VE BENTONİTİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Eyüp SABAH

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

Suyun aşağıdaki özellikleri de çok önemli ve benzersizdir.

Suyun aşağıdaki özellikleri de çok önemli ve benzersizdir. SU VE HAYAT Su yaşamın ana kaynağıdır. Yaşadığımız gezegenin yüzde 70 i suyla kaplıdır. Su fiziksel larak üç halde bulunur, katı, sıvı ve gaz hali. Mlekül yapısı aşağıdaki gibidir, iki hidrjen ve bir ksijen

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

Çözeltideki moleküller için olan kimyasal potansiyel ideal gazlarınkine çok benzeyen bir formül ile verilir

Çözeltideki moleküller için olan kimyasal potansiyel ideal gazlarınkine çok benzeyen bir formül ile verilir MI OenurseWare htt://cw.mit.edu 5.6 hermdinamik ve Kinetik ahar 8 u malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için htt://cw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz Çözeltilerde enge Çözeltideki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FİZİKSEL ÖN ARITIMI

ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FİZİKSEL ÖN ARITIMI ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FİZİKSEL ÖN ARITIMI Ezgi OKTAV, Adem ÖZER Dokuz Eylül Ünivesitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Zeytinyağı üretimi sonrasında açığa çıkan atıksular, İtalya,

Detaylı

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi EN 1501-5 Olağanüstü adhezyn özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyn reçinesi 1. TANIMI BUMERANG 2304 Acryl çatlak ve bşlukların suya karşı yalıtımında kullanılan 4 kmpnentli bir akrilik enjeksiyn

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1)

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1) PLASTİK DEFORMASYON Mikr ölçekte plastik defrmasyn, uygulanan gerilme etkisiyle çk sayıdaki atmun kimyasal bağlarını kpararak hareket etmesi ve yeni bağlar kurmasıyla luşur. Kristal yapılı katı malzemelerde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür.

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. C= 1/R dir. Yani direncin tersidir. Birimi S.m -1 dir. (Siemens birimi Alman bilim insanı ve mucit Werner von Siemens e ithafen verilmiştir)

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU RAPOR BAŞLIĞI SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU SUNULAN SİPER YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çamlaraltı Mahallesi, 2636 Skak, N:33/1 Pamukkale - DENİZLİ Rapr N İKC.CE-009/15

Detaylı

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ EAG 04 KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ A.A.Ceyhan, A.N.Bulutcu İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2), Sayı 1-2, 1-7 TEKNOLOJİ ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Ahmet HASÇALIK, Cebeli ÖZEK Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 GRUP AKTİF PROJE ADI AYÇİÇEĞİ ATIKLARINDAN AKTİF KARBON

Detaylı

Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti.

Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti. DÖKÜM KUMLARININ ELEK ANALİZİ 1. DENEYİN AMACI Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti. 2. TEORİK BİLGİLER Döküm tekniğinde ergimiş metalin içine döküldüğü kalıpların

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Site Mahallesi, Özgürlük Bulvarı No:152 - P.K.15 72100 BATMAN / TÜRKİYE Tel : 0 488 217 22 68 Faks : 0 488 217 26 81 E-Posta : mehmet.sakin@tupras.com.tr

Detaylı

Vedat KAHYAOGLU, Ayhan ŞENGİL

Vedat KAHYAOGLU, Ayhan ŞENGİL 8Cilt, I Sayı (Mart 24) Çiğ Nktası ve Dğal Gaz Çevrim Santralleri Atık Isı Kazanlan Açısından Önemi V Kabyağlu, AŞengil ÇİG NOKTASI VE DOGAL GAZ ÇEVRİM SANTRALLERİ ATlK ISI KAZANLARI AÇlSINDAN ÖNEMİ Vedat

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com IWE 2015 İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknljileri Fuarı ve Knferansı FUAR SONU RAPORU www.istanbulwaterexp.cm Akıllı Su Çözümleri IWE Istanbul Water Exp 2015, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması,

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı

10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ FOTOMETRİ KOİ KÜVET TESTİ 10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı KOİ, atıksudaki organik kirleticilerin oksitlenebilirliği ve biyolojik ayrışabilirliği ile

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kemankeş Mah. Mangır Sok. No:3 Kat:1 Karaköy Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta : info@pentacevre.com

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı Dersi Güncelleme: Eylül 2016 İYON DEĞİŞİMİ DENEYİN AMACI: Sert bir suyun katyon değiştirici reçine kullanılarak yumuşatılması ve reçinenin iyon değiştirme kapasitesinin incelenmesi TEORİK BİLGİLER İyon değiştirme benzer elektrik yüklü

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

ZEYTİN KARASUYUNUN FENTON PROSESİ KULLANILARAK ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ZEYTİN KARASUYUNUN FENTON PROSESİ KULLANILARAK ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ZEYTİN KARASUYUNUN FENTON PROSESİ KULLANILARAK ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Melike YALILI KILIÇ * Berna KIRIL MERT * Kadir KESTİOĞLU * Özet: Bu çalışmada Bursa ilinde faaliyet gösteren ve sürekli

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretimi. Biogas Production From Chicken Manure

Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretimi. Biogas Production From Chicken Manure Tavukçuluk Araştırma Dergisi 10: 14-19, 201 Basılı ISSN:102-209 - Çevrimiçi ISSN: 2147-900 www.turkishpultryscience.cm Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasynu Tavuk Gübresinden Biygaz Üretimi Kenan DALKILIÇ

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM SU TÜM CANLILAR İÇİN HAYATTIR AREN AREN ENDÜSTRİYEL ARITIM Endüstriyel işletmelerin prosesleri için gerekli kalitede su ih yaçları

Detaylı

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi EN 1504-5 Esnek Su İzlasynu için 2 Kmpnentli Pliüretan Enjeksiyn Reçinesi 1. TANIMI Çk düşük vizkziteye sahip MDI esaslı, iki kmpnentli pliüretan enjeksiyn reçinesi. BUMERANG STV 2K 110 ıslak veya kuru

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor

Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor Muhammed Seğmen, Mustafa H. Uğur, ve Prof.Dr. İ. Ersan Kalafatoğlu KORUMA KLOR ALKALĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ARGE MERKEZĠ

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Müdürü Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 20 Şubat 2014 Ankara İÇERİK Soda Sanayi A.Ş.- Genel Tanıtım Simbiyoz

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI

HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI Aşağıdaki srular farklı yıllardaki sınav srularıdır. Tekrarlanmış ve/veya kısmen değiştirilerek srulmuş srular özellikle üzerinde durulan knulara aittir.

Detaylı

ENVISTA ARM API Bilgileri

ENVISTA ARM API Bilgileri ENVISTA ARM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, EnvistaARM nin izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli APIbilgilerini sunmaktır. Bu dküman, Argate Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI *

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt:19- KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * The Use Of Duckweed (Lemna minor) For Tertiary Treatment Of

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı