3 yıl oldu... Beraberce nice senelere... Gözümüzü sektöre çevireli. William A. Foster

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 yıl oldu... Beraberce nice senelere... Gözümüzü sektöre çevireli. William A. Foster"

Transkript

1 ISSN: Yıl: 4 Sayı: 19 Ocak - Şubat 2014 Sektörel Teknik Asansör ve Yürüyen Merdiven Dergisi Gözümüzü sektöre çevireli 3 yıl oldu... Beraberce nice senelere... Kalite asla kaza de ildir. Kalite daima iyi amaç, içten gayret, ustaca yürütme gibi birçok alternatifin bilgelikle seçimini temsil eder. William A. Foster Firmanõz ve yeni ürünleriniz ile ilgili haber çalõ malarõnõz için, bir telefon kadar yakõnõz...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 çindekiler 24 ED TÖRDEN Cem ÖZTÜRK ISNN: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazõ leri Müdürü Özhan EREFL 28 GÜNCEL - Türkiye nin sektörleri, sorunlarõnõ ve çözüm önerilerini hükümete anlattõ - Sanayi üretimi yüzde 7.3 arttõ - Projesi olan, deste i anõnda alacak San-Tez Yönetmeli i yenilendi - hracat birim endeksi azaldõ - Cari açõk 4.88 milyar Dolar! Reklam Koordinatörü Nurullah P REC Yayõn Koordinatörü Cem ÖZTÜRK Görsel Yönetmen Meral EREFL GraÞ k-tasarõm Demet AKIN Halkla li kiler Yönetmeni Efsa P REC Teknik Müdür - Yazõlõm Turhan AKÇA dari ler Mustafa AFAK Reklam Rezervasyon / V ZYONDAN - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanõ Fikri I IK: Yerli malõ yurdun malõ, dünya bunu kullanmalõ 52 SEKTÖRDEN - Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölyelerine kavu tu - Merih Asansör, pr EN Yeni Asansör Yapõm ve Montaj Standardõ E itimi düzenledi - ANASDER, Ola anüstü Genel Kurul ile yeni yönetimini belirledi - ASFED ve TAS AD, sektör temsilcileri ile bir araya geldi - Asansör Sempozyumu ve Sergisi nin Ana Temasõ: Güvenlik ve Teknoloji - ASFED, ANASDER ve ASO Temsilcileri, Sanayi Genel Müdürü Mithat Kaya yõ ziyaret ettiler - AKASDER in yeni ba kanõ Hüsnü Gökgöz oldu - EAYSAD õn yeni Ba kanõ Seyfettin Yedikarde oldu lan ndeksi Yayõn Adõ Asansör Vizyon Dergisi Yayõn ekli ve Türü 2 Aylõk Türkçe Yerel Süreli Yayõn Baskõ Tarihi Asansör Vizyon Dergisi: Emek 8. Cadde 3. Sokak 1/8 Çankaya Ankara Tel: Fax: / Baskõ SALMAT BASIM YAYIN LTD. T. Tel: Bu yayõnõn tamamõ ya da bir bölümü yayõncõnõn yazõlõ izni olmaksõzõn ço altõlamaz ya da yayõnlanamaz. ACROBAT ADALIFT AHMET ASANSÖR AMETAL ARGESET ARKEL ARME DANI MANLIK ASANSÖR SEMPOZYUMU ASPA ASRON K ASTEK ATS AYBEY BULUT MAK NE CE MÜHEND SL K CNR CNR AIR PLUS ÇEL KRAY ARKA KAPAK ÖN KAPAK Ç 59 ÖN KAPAK ARKA KAPAK Ç 111 D GRUP DEVAS EFOR FUAR ELKART EMAY EMS KUMANDA ENG N MAK NE ER EN ERTEKN K EUROLIFT EXPERT FUAR GENEMEK HAS ASANSÖR HÜRAS FO STANBUL BUTON KA ITTAN LER KAYA ASANSÖR

22 74 STANDART Asansör Yönetmeli inde Modüller ve Uygulamalarõ D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Tic. Ltd. ti. Mustafa GÖRMÜ 78 F RMALARDAN - Buton stanbul Genel Müdürü Volkan TERCAN - Elkart Genel Müdürü Serkan DURSUN - More Asansör Satõ Departmanõ - ONKA markalõ, yeni alçak gerilim kondansatörleri V ZYON Farklõlõklarõn yönetimi ve liderlik Çalõ ma Ekonomisti Ali AÇIKGÖZ 88 NSAN KAYNAKLARI Büyüme ve kurumsalla ma yolunda ' nsan Kaynaklarõ' Marketcba Proje Danõ manlõk Lojistik nsan Kaynaklarõ Nazan DO AN 146 YERL MALI Yerli üretim, yerli sanayinin önünü açar Ankara Sanayi Odasõ Meclis Üyesi / TOSYÖV Genel Sekreteri M.Akif TEMELL 148 S V L TOPLUM Baskõ gruplarõ... TÜS AV Ba kanõ Veli SARITOPRAK 90 FUAR DOSYASI RAN LIFTEX YAKLA IM 1 Temmuz 2014 ten itibaren evler ve i yerleri bo altõlacak ükrü KIZILOT 132 FUAR DOSYASI LIFTBALKANS 2014 K PSAN KLEMANN KÖ KERLER KRAUM KÜÇÜK GROUP L LYUM AJANS MEGARADAR MEK SAN MERD ASANSÖR MER H ASANSÖR METROPLAST M K-EL M KROLIFT M KRON PLAST K MORE NURLIFT ÖNDER ASANSÖR ÖNSA AÇILIR KAPAK ÖZBE LER ÖZHAN ASANSÖR PINAR MÜHEND SL K RESMET RST SACCI DEM R SEMATIC SER NH SAR SERLIFT SONAR FOTOSEL TEK N MAK NE TEOR MÜHEND SL K V N V TAL WINART ZORLU YAYIN DANI MA KURULU Doç. Dr. Mahir DURSUN Gazi Ün. Tek. Fak. Elk. Elektronik Müh. Bölümü Ö r. Üyesi MüÞ t EKERC Yönetim Danõ manõ Mustafa TUTSAK Elektrik Elektonik Müh. Kalitest Teknik Müdür / Ba Denetçi Mustafa AH N Birle ik n aat Müteahhitleri Federasyonu Genel Ba kanõ Veli SARITOPRAK Türkiye Sanayici ve adamlarõ Vakfõ Ba kanõ M. Akif TEMELL Makina Mühendisi - ASO Meclis Üyesi TOSYÖV Ankara Ba kanõ Ali AÇIKGÖZ Çalõ ma Ekonomisti & Yön. Danõ manõ

23

24

25

26

27 ED TÖRDEN De erli Asansör Vizyon Dergisi Okuyucularõ, Bir sayõmõzla daha sizlerle birlikte olmanõn mutlulu unu ya õyoruz. Türk Asansör Sektörü büyümeye ve geli meye devam ediyor. Biz de Türk Asansör Sektörünün en yakõn takipçisi olarak ya anan geli meleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu sayõmõzda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanõmõz Fikri I õk ile özel bir röportaj gerçekle tirdik. Yeni Bakanõmõzõn, hedeflerini ve faaliyetlerini sizler için derledik. Yerli malõ kullanõmõ konusunda önemli çalõ malar ba lattõklarõnõ dile getiren Bakan I õk; Bakanlõ õmõz çalõ malarõna paralel olarak, Sayõn Ba bakanõmõz tarafõndan imzalanan Yerli Ürünlerin Kullanõlmasõna yönelik 2008/20 sayõlõ ve 2011/13 sayõlõ Ba bakanlõk Genelgeleri alõm yapacak kamu kurumlarõna bu konuda gerekli duyarlõlõ õn gösterilmesi talimatõnõ vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kurulu lara gerekli destek verilmekte olup geli meler takip edilmektedir. diyerek, yerli malõ kullanõmõ konusunda asansör sektörü de dahil bir çok sektörde önemli geli melerin olaca õnõ müjdeledi. Dergimizin bu sayõsõnda yurtdõ õnda düzenlenen sektör fuarlarõna katõlarak ülkemizi ba arõ ile temsil ettik. Liftvision Dergimiz ile katõldõ õmõz ran Liftex ve Bulgaristan Lift Balkans Fuarlarõnda yerimizi alarak sektörümüzü yalnõz bõrakmadõk. ran õn Ba kenti Tahran da 5-8 ubat tarihleri arasõnda düzenlenen Liftex Fuarõ, katõlõmcõ ve ziyaretçi açõsõndan büyük bir patlama ya arken, fuara katõlan Türk firmalarõ da önemli i birliklerine imza attõlar. Bizler de fuardaki yerimizi alarak hem firmalarõmõzõ yalnõz bõrakmadõk, hem de Türk Asansör Sektörünü tanõttõk. Fuar özel dosyamõzõ ve fuarla ilgili geni bilgiyi ilerleyen sayfalarõmõzda bulabilirsiniz. Lift Balkans Fuarõ ise Bulgaristan õn Ba kenti Sofya da düzenlendi. 5-7 Mart tarihleri arasõnda düzenlenen Lift Balkans ta, Türkiye den katõlan tek Türk markasõ olmanõn haklõ gururunu ya adõk. Türkiye den fuarõ ziyarete gelen firmalarõmõzõ standõmõzda a õrlarken, fuar de erlendirmelerini aldõk. Ayrõca Lift Balkans özel dosyamõzda fuarõn geni detayõnõ ve Bulgaristan Asansör Sektörüne ili kin de erlendirmeleri de okuyabilirsiniz. Yine dergimizin bu sayõsõnda; Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nde yo un u ra lar sonucu hayata geçirilen atölye açõlõ õ, AKASDER, ANASDER ve EAYSAD õn Genel Kurullarõ, ANASDER ve ASFED in Sanayi Genel Müdürü ziyareti, TAS AD õn stanbul toplantõsõ ve beraberinde CNR õn düzenledi i ak am yeme i gibi sektörel birçok haberi de bulabileceksiniz. Biz, sektörel yayõncõlõk yapõyoruz. Sektörümüz nerede ise biz oradayõz. Dünyanõn hangi noktasõnda, ne zaman olursa olsun, firma, yer ve mekan ayrõmõ yapmaksõzõn, büyük küçük demeden, sektörün geli imine katkõ sa lamak adõna atõlan her adõmõn yanõndayõz ve destekçisiyiz. Böyle ba ladõk böyle devam edece iz. Saygõlarõmla Cem ÖZTÜRK 24 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

28

29

30

31 GÜNCEL Türkiye nin sektörleri, sorunlarını ve çözüm önerilerini hükümete anlattı TOBB da düzenlenen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası nda, Türkiye nin üretim ve hizmet alanındaki gücünü oluşturan 59 sektör meclisi, sorun ve çözüm önerilerini, birinci ağızdan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilgili bakanlar ve bürokratlara iletme fırsatı buldu. TOBB da düzenlenen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası nda, Türkiye nin üretim ve hizmet alanındaki gücünü oluşturan 59 sektör meclisi, sorun ve çözüm önerilerini, birinci ağızdan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilgili bakanlar ve bürokratlara iletme fırsatı buldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Şura nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Sektör Meclislerinin, ekonomi politikalarının tasarım sürecine doğrudan dahil edilmesinde fayda gördüğünü, böylece ekonominin büyüme sürecinin yeni bir ivme kazanacağını söyledi. 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun evsahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ın başkanlığında, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ın katılımıyla TOBB Konferans Salonu nda gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sektörel Ekonomi Şurası nın, 59 ana sektörün katılımıyla, bu alanda Türkiye nin tek ve en büyük buluşması olduğuna işaret ederek, Sektörlerinin kanaat liderleri olan arkadaşlarımız, sıkıntı ve önerilerini doğrudan ekonomi yönetimine iletecekler dedi. Bu çalışma ile adeta ekonominin röntgeninin çekildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Bu raporu hem ekonomi yönetimiyle, hem de kamuoyu ile paylaşacağız. Burada dile getirilen tüm sorunlar ve öneriler, ilgili bakanlıklar ve kurumlar bazında da ayrıca tasnif edilecek ve kendilerine iletilecek. 28 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

32

33 GÜNCEL İnanıyorum ki, bu değerli arkadaşlarımızın çalışmaları, kamu-özel sektör işbirliğine yeni bir ivme kazandırarak, ekonominin büyümesine destek verecektir diye konuştu. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefliyoruz TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki sektörel şuralarda gündeme getirilen çeşitli konularda, sağlanan ilerlemeler, reel sektörün ve ekonominin büyümesini sağladığını vurguladı. Tekstil, Konfeksiyon, İlaç ve Turizm deki KDV indirimleri, Denizcilik teki destekler, yatırım teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel olarak dizayn edilmesi, KOBİ lere tanınan yeni imkânlar ve istihdam desteklerin bunlardan sadece birkaçı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: Peki, sıkıntıların hepsini aştık mı? Hayır. Elbette sorunlar var. Ama bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Daha da önemlisi, artık sorunları daha rahat aşma imkânını yakaladık. Kamu ile Özel sektör arasında kurduğumuz bu kapsamlı diyalog mekanizmaları sayesinde, özel sektör ile kamu idaresinde, ortak akıl ve empati gelişti. İş hayatındaki sorunları anlatabildiklerini ve bunların çözülebildiğini gören girişimcilerimizin de, bakış açıları değişti, gelişti. Şimdi bizler daha büyük bir moralle ve daha büyük bir şevkle işimize sarılıyoruz. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefliyoruz. Ancak, küresel sistemde kısa ve uzun vadede ortaya çıkmakta olan iki önemli değişime karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kısa vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son 5 yıldır süren bol likidite dönemi sona erdi. Eskisi gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkânları azalıyor. Hem şirketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorunda. Kamu idaresi ve özel sektör olarak, bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza ve büyüme-istihdam-refah artışı dengesini nasıl koruyacağımıza odaklanmak zorundayız. Uzun vadede ise bizi başka bir zorluk bekliyor. Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor. Bunda da öncülüğü ABD yapıyor. Önce pasifik ülkeleri ile Trans-pasifik Ortaklık Anlaşması başlatıldı. Burada ABD, Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, Malezya, Meksika gibi önemli ülkeler bulunuyor. ABD geçen sene, AB ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişimine de hız verdi. Bu iki girişimin önemi şurada. Birincisi Dünya Ticaret Örgütü nün dünya çapında uygulamaya çalıştığı ticaretin serbestleştirilmesi görüşmelerine bir alternatif çıkıyor. Yani bir anlamda bu görüşmelerin sonuçsuz kalmasına karşı hazırlık yapılıyor. Ama daha da önemlisi, bu iki girişim, birlikte dünya ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Bu da sadece ticareti ve yatırımları değil, üretim standartlarını belirleme konusunda da büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor. Size bir örnek vereyim. Şu an bizim ürettiğimiz ürünler 220 volt a göre dizayn ediliyor. Eğer bunlar 110 volt u benimserse, tüm üretim kapasitemiz bir anda boşa çıkacak. Biliyorsunuz Gümrük Birliği sürecinde, Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında kalmıştık. Bugün bunun olumsuz etkilerini giderek daha fazla yaşıyoruz. Eğer ABD ile AB arasındaki bu girişimin dışında, sadece seyirci olarak kalırsak, çok daha büyük sıkıntılar yaşarız. İçinde olursak o müzakerelerde tarafız. İçinde olmazsak, ne kural koydularsa ona göre hareket ederiz. O yüzden TOBB olarak biz, hem AB ve ABD deki muadillerimiz nezdinde bu çalışmalarda yer almaya çalışıyoruz, hem de kamuoyuna bu süreçlerin içinde olmamızın önemini anlatıyoruz. -Sektörel politikaların önemi Konuşmasında mali sektöre de seslenen Hisarcıklıoğlu, Aynı gemide olduğumuz söylemini en güzel teyit edecek zaman, böyle günlerdir. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu da olduğunuzu gösterin dedi. Bu toplantının, her sektörün yaşadığı darboğazı tespit etmeye yönelik son derece önemli bir adım olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, ülkemizin en önemli bir ihtiyaçlarından birisinin de sektörel politikaların geliştirilmesi olduğunu sözlerine ekledi. -Başbakan Yardımcısı Babacan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, ekonomiyle ilgili yaptıklarının, yapacaklarının önümüzdeki dönemde önem kazanacağını söyledi. Bir ülkenin ekonomisinin olmazsa olmaz unsurlarının siyasi istikrar ve güven ortamı olduğunu vurgulayan Babacan, siyasi istikrarın son derece önemli olduğunu ifade etti. Son 11 yılda yapılan reformların Türkiye de demokrasiyi, temel insan hakları ve özgürlükleri iyileştirdiğini dile getiren Babacan, bunlarla ilgili önlerinde daha uzun bir yapılacaklar listesi bulunduğunu, bu konularda mükemmel olduklarını söylemediklerini belirtti. Babacan, Önemli adımlar attık fakat daha eksiklerimiz var, bunların da farkındayız diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın ekim ayında açıkladığı demokratikleşme paketinin de önemli bir adım olduğuna işaret eden Babacan, Erdoğan ın da söylediği gibi bunun 30 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

34

35 GÜNCEL ne ilk ne de son adım olduğunu vurguladı. Bu noktada AB normlarının son derece önemli olduğunu söyleyen Babacan, şunları kaydetti: Demokrasi, demokrasinin kalitesi deyince neyi anlamalıyız? Her ülke kendini demokratik olarak tanımlayabilir. Bunu evrensel standartlarla, ölçütlerle mukayese edip kalite kontrolünü yapmadan gerçek anlamda demokrasiyiz dememiz de kolay değil. AB bize bunu sağlıyor. Bunun içindir ki Fransa daki yeni yönetimle beraber AB sürecimizi hızlandırmak için yoğun bir çaba göstermeye başladık ve 3,5 yıllık aradan sonra 1 fasıl daha müzakereye açabildik. Bu yıl için 2 fasıl daha hedefliyoruz, onlar da çok önemli fasıllar. Bir tanesi yargı ve temel haklar, diğeri adalet, özgürlük ve güvenlik, 23 ve 24 nolu fasıllar. Aslında her iki faslın da içinde bulunduğumuz konjonktür açısından ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlatmama herhalde gerek yok. Babacan, bu kriterlerin, normların sadece demokrasinin kalitesi açısından değil, hukuk sistemi açısından da son derece önemli olduğuna işaret etti. Güven ortamının oluşmasının zaman aldığını dile getiren Babacan, güvenin kazanılmasının basamak basamak, kaybının ise çok hızlı olduğunu anlattı. Babacan, şöyle konuştu: Yılların, 10 yılların emeği haftalarla, aylarla ifade edilen sürelerde yok olabiliyor. Ülkemizdeki güven ortamının kıymetini mutlaka bilmemiz ve güçlendirilmesiyle ilgili ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Güven deyince de en önemli unsur hukuk. Hukukun üstünlüğünü baz alan bir ülke görmek istiyoruz. 11 yıldır bunun için çaba gösteriyoruz ama eksiklerimizin olduğunu son 2-3 aydaki gelişmelerden izledik, gördük. Hukukun üstünlüğü deyince neyi anlayacağız? Buradaki referanslarımız Avrupa Konseyi ve AB dir. Başka yerlerde aramayacağız. Bizim hukuk normları konusundaki referanslarımız başka uluslararası oluşumlarda, Afrika Birliği nde, Shangay da değil, AB ve Avrupa Konseyi ndedir. Bizim bu evrensel hukuk normlarıyla hareket etmemiz, Anayasamızda gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Maalesef bu dönem yapamadık. Bizim iktidar partisi olarak Meclis te aritmetiğimiz yeterli değil ama Meclis te yapılan Uzlaştırma Komisyonu nda sonuç alamadık. Yolsuzlukla mücadeleye çok önem veriyoruz Türkiye nin, artık işleyen bir piyasa ekonomisine sahip bulunduğunu kaydeden Babacan, piyasa ekonomisinin kurallara da dayalı olmasının önemini dile getirdi. Türkiye nin 1. sınıf bir demokrasiye sahip olması açısından fırsat eşitliği ve şeffaflığın önemine dikkati çeken Babacan, Şeffaflık deyince, yolsuzlukla mücadele bunun ayrılmaz bir parçası. Hiçbir yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi ve buna müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. Bu, hükümet olarak son derece önem verdiğimiz, hiçbir taviz vermeden önümüzdeki dönemde de uygulayacağımız bir husus ifadesini kullandı. 32 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

36

37 GÜNCEL Babacan, Türkiye nin, son yıllarda, uluslararası şeffaflık sıralamasında yükseldiğini ancak bu konuda en iyiyi hedeflediğini kaydetti. Sektörel Ekonomi Şurası hakkında da görüşlerini paylaşan Babacan, bir önceki şurada Hazine Müsteşarlığının 751 gündem maddesi tespit ettiğini bunlar içinde mali yüklerin azaltılmasına ilişkin sorunları çözmenin kolay olmadığını belirtti. Babacan, yaklaşık bir ay sonra, bugünkü şurada dinlenecek önerilerin somutlaştırılması, tasniflerin yapılması ve ilgili bakanlıkların görevlendirilmesi işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi. Daha önceki şuralardan farklı olarak 6 ay sonra bir değerlendirme yapmak istediklerini kaydeden Babacan, Görevlendirilen bakanlıklarımız gelecekler, o görevlendirme ile alakalı 6 ay içerisinde ne gibi gelişmeler oldu, bunun bir özetini iş adamları ile paylaşacaklar dedi. Babacan, şuranın, her sektörün en önemli konularının ele aldığı ve çözüm üretmek için çalışılan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Babacan, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir dönemde bulunduklarını belirterek, Geçen hafta katıldığım G-20 toplantılarında da tüm küresel ekonomiyi ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerin içinden geçtiği dönemi meslektaşlarımızla değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye, önümüzdeki yıl G-20 nin dönem başkanlığını yapacak. Fiilen çalışmalarımızı da 1 Aralık 2014 te başlatacağız ve önümüzdeki yıl Türkiye de çok sayıda toplantılar olacak diye konuştu. Dünyanın şu andaki ekonomik görünümüne bakıldığında genel tablonun çok kötü olmadığını ifade eden Babacan, küresel krizin en kötü günlerinin geride kaldığını belirtti. Krizin ilk olarak finans sektöründe ortaya çıktığını anımsatan Babacan, bu tip krizlerin uzun sürdüğünü ve etkilerinin çok geniş olduğunu kaydetti. Finans sektöründeki sorunun reel sektöre hemen yansıdığına dikkati çeken Babacan, şöyle devam etti: Bir yandan finans sektörünün ülkeye getirdiği yük bir yandan da ülkelerin krizi atlatmak adına daha fazla kamu harcaması yapması ve borçlarının artması kamu borcu sorununun dünyada gündeme gelmesine neden oldu. Gerçekten pek çok gelişmiş ülkede şu anda ciddi bir kamu borcu sorunu var. Gelişmiş ülkelerin kamu borcunun milli gelire oranı İkinci Dünya Savaşı ndan sonraki oranlara ulaşmış durumda. Avrupa daki toparlanma bizi de olumlu etkileyecek Babacan, gelişmiş ülkelerin borçlarının makul seviyelere inmesinin uzun zaman alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: Avrupa ekonomileri ancak 5-6 yıllık bir süreden sonra pozitif büyüme yakalayacak gibi görünüyor. Avro Bölgesinde de yıllardır negatif büyümeden sonra belki bu sene ilk defa küçük bir pozitif büyüme olacak. ABD nin ekonomisindeki toparlanma biraz daha güçlü görünüyor. Doların rezerv para olarak kullanılıyor oluşu, ABD için çok farklı bir esneklik alanı oluşturuyor. Karşılıksız basılan trilyonlarca dolara rağmen şu anda Amerikan ekonomisinin çarkları Avrupa ya göre biraz daha hızlı dönmeye başlamış durumda. Ama her ne olursa olsun küresel ekonomideki bir miktar daha olumlu görünüm ve özellikle Avrupa daki toparlanma Türkiye açısından önemli. Toparlanmanın bizim ekonomimiz üzerinde kuşkusuz olumlu etkileri olacaktır diye bekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin geçen yılın mayıs ayından itibaren yeni bir döneme girdiğini belirten Babacan, söz konusu dönemde FED in yeni bir politika duruşu sergileyerek olağanüstü likidite sağlama döneminin sona erdiği ve faiz artırımlarına başlayacağı mesajını verdiğini ifade etti. Bu durumun etkilerinin cari açığı yüksek olan ekonomilerde daha fazla hissedildiğine dikkati çeken Babacan, Gelecek 10 yıllık dönemde gelişmekte olan ülkeler açısından büyüme geçtiğimiz 10 yıla göre daha yavaş olacak. Artık Çin de yüzde 9-10 luk büyüme oranları gerçekleşemeyecek. Belki yüzde 7-8 lik büyüme oranı olabilir, yüzde 7 nin altına düşürmemek içinde özel bir çaba var. Gelişmekte olan ülkelerin gelecek 10 yılın ortalama büyüme oranları gelişmiş ülkelerden daha fazla olacak. Küresel ekonomilerin yine temel dinamosunu, lokomotifini gelişmekte olan ülkeler oluşturacak diye konuştu. Gelişmekte olan ülkelerle ilgili bazı kavramsal değerlendirmeler bulunduğunu anımsatan Babacan, bunun geçmiş 10 yıllarla yapılan kıyaslamalara dayandığını oysa önümüzdeki dönemde de gelişmekte olan ülkelerin potansiyellerinin ve fırsatlarının gelişmiş ülkelerden çok daha fazla olduğunu söyledi. Gelecekte Avrupa nın en hızlı büyüyen ekonomisi Türkiye olacak OECD nin önümüzdeki yıl boyunca Türkiye nin, Avrupa nın en hızlı büyüyecek ekonomisi olacağını söylediğini dile getiren Babacan, küresel ekonomideki sorunların aşılmasında ülkeler arasında koordinasyon ve işbirliğinin önemli olacağını kaydetti. Türkiye ekonomisine ilişkin de değerlen- 34 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

38

39 GÜNCEL dirmelerde bulunan Babacan, özellikle bütçe konusundaki sağlam duruş ve finansal sistemin sağlamlığının Türkiye yi bundan sonraki süreçte koruyacak en önemli unsurlar olacağını vurguladı. Babacan, Avrupa ya bakıldığında sorunların temelinde bu iki unsurun görüldüğüne işaret ederek, bütçe açıklarının çok yüksek olduğunu ve finans sektörüyle ilgili çok ciddi sıkıntılar bulunduğunu dile getirdi. Babacan, Türkiye nin Avrupa ülkelerinin zayıf olduğu bu iki alanda güçlü olduğuna işaret etti. Son ekonomik krizde Türkiye nin pek çok ülkeden farklı bir duruş sergilediğine değinen Babacan, arasındaki 4 yıllık dönemde Türkiye nin kamu borcunun milli gelirin yüzde 45 inden yüzde 35 ine, bütçe açığının yüzde 5,5 ten yüzde 1,1 e düştüğünü, Türkiye nin yıllık ortalama yüzde 6 büyüdüğünü ve toplam istihdamın da 6 milyon arttığını bildirdi. Babacan, Aynı dönemde Avrupa da 5 milyon istihdam kaybı var. Türkiye tek başına 6 milyonluk istihdamı oluşturmuş durumda dedi. Kredi hacmi ölçülü artmalı Türkiye nin, küresel kriz döneminde, gelir dağılımını düzeltip yoksulluğu azalttığını belirten Babacan, OECD ülkeleri içerisinde Türkiye nin gelir dağılımını en hızlı düzelten ülke olduğunu söyledi. Türkiye nin cari açığı ve bunun bir sonucu olarak da özel sektörün yurt dışı borcunun dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Babacan, özellikle 3 yıllık dönemde cari açığı azaltmayı bir numaralı öncelik olarak belirlediklerini söyledi. Babacan, bunu kısa vadede mali disiplinle bütçe açığını düşük tutup tasarrufları arttırarak, para politikasında iç tüketimi ve kredi hacmini yönlendirerek, makro ihtiyati tedbirlerle kredi kompozisyonu ve büyüme hızının üretimle olan bağlantısını güçlendirerek sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Babacan, Türkiye de kredi hacmi tabii ki artsın ama ölçülü artsın, bu artış ağırlıklı olarak reel sektör yatırımlarıyla, üretimle ve ihracatla olsun. KOBİ kredileri artıyorsa problem yok, artsın. Üretimle, yatırımla ilgili artıyorsa sorun yok, artsın. Sanayicimize krediler artıyorsa bunun önü açık. Ama öte yandan tüketici kredilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye de Tüketici Güven Endeksleri çok yüksek. Halkımız geleceğine güveniyor. Bankalarda geleceğe güvendiği için kredi verme konusunda bir arzuya sahip ama kazanmadan harcamak, tüketmek hem hanehalkı için hem de ekonomimizin bütünü için son derece büyük riskleri beraberinde getirebiliyor. Üretmeden tüketmek ülkeleri felakete götürebilir diye konuştu. Babacan, Türkiye nin en önemli yapısal sorunlarından birinin enerji olduğunu vurgulayarak, enerjide dışa bağımlılığın cari açığı olumsuz etkilediğini, bu nedenle yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı bir stratejiye ve daha fazla tasarrufa ihtiyaç olduğunu söyledi. Babacan, bu konuda ilgili tüm kurumların yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ve yeni bir enerji verimlilik strateji belgesi açıklandığını kaydetti. 36 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

40

41 GÜNCEL Sanayi üretimi yüzde 7.3 arttı 2014 yılı Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Arındırılmamış endeks ise yıllık bazda yüzde 7,2 oranında artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde1,1 arttı. ayı ihracat verileri de dikkate alındığında ekonominin öngörülerimiz doğrultusunda büyüdüğü anlaşılmaktadır. Sanayi üretimindeki özellikle de imalat sanayindeki artış diğer sektörlerin de canlanmasına yol açacak ve 2014 yılında da ülkemizin büyümesinde başat rol oynayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da hem yurtiçinde hem de yurtdışında yaşanan gelişmelere rağmen sanayicimizin geleceğe güvenle bakıyor olması ve yatırımlarını devam ettirmesidir. Bir başka deyişle sanayicimiz ülkede istikrarın devamlı olacağına inanmakta böylelikle üretimlerini ve üretim kapasitelerini arttırmaktadırlar yılı Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Arındırılmamış endeks ise yıllık bazda yüzde 7,2 oranında artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2014 yılı Ocak ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi: Açıklanan yılın ilk sanayi üretim verileri Türkiye sanayinin hız kesmeden yoluna devam ettiğini gösteriyor. Sanayi üretim endeksi beklentileri de aşarak güçlü bir artış sergiledi. Geçen yılın sonlarından itibaren yüksek bir büyüme sergileyen Türk sanayisi üretim artışını devam ettiriyor. Daha önceki açıklamalarımızda ülkenin 2014 yılında da büyüyeceğini fakat büyümenin kompozisyonunda değişiklik olacağını, dış talebin büyümeye 2013 yılına nazaran daha fazla katkı vereceğini öngörmüştük Ocak ayı verileri ana sanayi gruplarına bakılarak incelendiğinde en yüksek artışın ara malları üretiminde olduğu görülmektedir. Ayrıca Ocak Bakanlık olarak biz de sanayicimizin önünü her fırsatta açıyoruz. Özellikle sanayimizi tüm dünyada daha rekabetçi hale getirmek amacıyla Ar-ge ye, inovasyona, tasarıma, girişimciliğe her geçen gün desteğimizi arttırıyoruz. Bilimin sanayi ile buluşması ve sanayideki katma değerin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki uzun dönemde Türkiye nin rekabetçiliği ar-ge den yüksek katma değerden geçmektedir. Türkiye sanayicisi, girişimcisi, işgücü ve siyasi ortamıyla birlikte gücünü arttırmaktadır. Türkiye bu zengin yapısıyla çok büyük fırsatları bünyesinde barındırmaktadır. Nitekim dünyanın Türkiye ye karşı artan ilgisinin altında da bu yatmaktadır. Türkiye sahip olduğu potansiyeli kullanarak önümüzdeki dönemde her alanda daha üst basamaklara hızla tırmanacaktır. 38 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

42

43 GÜNCEL Projesi olan, desteği anında alacak San-Tez Yönetmeliği yenilendi Bakanlık, gerek üniversitelerden gerekse de reel sektörden gelen talepleri dikkate alarak, San-Tez Yönetmeliğini yeniledi. Yeni yönetmelik sayesinde uygulamada yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi, desteklerin daha etkin verilmesi, mikro işletmelere daha fazla destek olunması ve üniversitelere verilen desteğin arttırılması hedefleniyor. Yapılan açıklamada, 2006 yılından bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırmak ve ülkenin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak için çok çeşitli destek programları yürütüldüğü bildirildi. Bu programlardan ilk olarak başlatılanlardan birisinin de San- Tez Programı olduğu hatırlatılan açıklamada, akademisyenlerin çalışmalarının yalnızca yayın olup teoride kalmamasının, sanayicilerin de çözüm beklediği sorununu çözüme kavuşturarak katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam etmesinin hedeflenildiği belirtildi. Program ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de sanayi ile iç içe olacağını ve sanayiden kopuk olarak yetişmeyecekleri belirtilerek, bu sayede zaten sanayiyi tanıyor olarak mezun olan öğrencilerin, iş bulmakta da sıkıntı yaşamayacakları kaydedildi. Destekler arttı, prosedür azaldı Son zamanlarda gerek üniversitelerden gerekse de reel sektörden Programa yönelik gelen taleplerin olduğunu anımsatan yetkililer, bunun üzerine Bakanlık olarak yaptıkları çalışmayı tamamladıklarını ifade ettiler. Bu kapsamda, daha etkin destekler verebilmek ve uygulamada yaşanılan aksaklıkları bertaraf etmek için San-Tez Yönetmeliğinin yenilendiği belirtilerek, getirilen değişiklikler şöyle açıklandı: Yapılan değişiklikle, yüksek teknolojili üretim yapan mikro işletmelere verilen Bakanlık desteği yüzde 10 daha arttı. Bir başka deyişle yüksek teknolojili üretim yapan ancak yüzde 25 lik katkı payını ödemeleri zor olan KOBİ lerin projelerine destek olmak için, ödeyecekleri katkı payı oranı düşürüldü. Eğer firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin yalnızca yüzde 15 ini karşılayacak, yüzde 85 ini Bakanlık ödeyecek. Firma küçük işletme ise yüzde 80 ini, firma orta büyüklükteki işletme ise yüzde 75 ini, büyük işletme ise yüzde 65 ini Bakanlık karşılayacak. Eskiden 2 dönem olarak alınan proje başvuruları artık sürekli olarak alınacak şekilde bir düzenleme de yapıldı. Projesi olanlar artık başvuruların açılmasını beklemeyecek, hazırladıkları anda başvurusunu yapabilecek. Yani destekler arttı, prosedür azaldı da denilebilir. Projeler yürütülürken önemli ölçüde katkı sağlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, daha etkin destekler verebilmek ve uygulamada yaşanılan aksaklıkları bertaraf etmek için San-Tez Yönetmeliği yenilendi. Projesi olanlar artık başvuruların açılmasını beklemeyecek, projelerini hazırladıkları anda başvuru yapabilecekler. üniversiteler de unutulmadı. Bundan sonra projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında üniversitelerin imkanlarından faydalanılması karşılığı olarak proje bütçesinin yüzde 5 ine karşılık gelen tutar, kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurum hissesi olarak üniversitelere aktarılacak. Makine-donanım alımları da desteklenecek Önceki düzenlemeye göre, yatırımın ağırlıkla makine-donanım kalemlerinin olmasından dolayı reddedilen projeler olduğunu belirten yetkililer, artık böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını da söylediler. Yapılan değişiklikle, seri üretimde de kullanılabilecek özellikte olup proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine-donanım alımlarının da kısmi olarak destekleneceği müjdesi verildi. Yatırım yönü ağır basan ancak düşük oranda da olsa Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak makine-donanım bütçesinin yüzde 40 a kadar olan kısmını Bakanlık karşılayacak. 40 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

44

45 GÜNCEL İhracat birim endeksi azaldı TÜİK, 2014 yılı Ocak ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı Ocak ayına ilişkin geçici Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıklandı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütün de yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlar da yüzde 6,4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi nde yüzde 0,7 azaldı. İthalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütün ürünleri nde yüzde 5,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5, yakıtlar da yüzde 5,3 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi nde yüzde 0,4 azaldı. İhracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütün ürünleri nde yüzde 8,7, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi nde yüzde 13,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5, yakıtlar da yüzde 4,1 azaldı. İthalat miktar endeksi 2014 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütün ürünleri nde yüzde 6,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,8, yakıtlar da yüzde 12,1 ve imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi nde yüzde 3,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2013 Aralık ayında 128,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,8 artarak, 2014 Ocak ayında 130,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2013 Ocak ayında 105,4 olan endeks yüzde 10,1 artarak 2014 Ocak ayında 116 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2013 Aralık ayında 127,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,5 azalarak, 2014 Ocak ayında 126,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2013 Ocak ayında 104,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,6 artarak 2014 Ocak ayında 110,6 oldu. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret hadleri, 2013 yılı Ocak ayında 99 iken, 2014 yılı Ocak ayında 100,6 ya yükseldi. Cari açık 4.88 milyar Dolar! Cari açık 2014'e düşüşle başladı. Ocak ayında cari işlemler dengesi 4.88 milyar dolar açık verdi. Cari açık 2014 e düşüşle başladı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 932 milyon dolar azalarak 4 milyar 877 milyon dolara geriledi. Ocak ayı için cari açık tahminleri milyar dolar bandında yer alıyordu. Ocak ayında kaynağı belli olmayan para girişi (net hata noksan) 2.2 milyar dolar oldu. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 630 milyon ABD doları azalışla milyon ABD dolarına gerilerken, net hizmet gelirleri 256 milyon ABD doları artışla 888 milyon ABD dolarına yükseldi. Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre 85 milyon ABD doları tutarında artarak milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 15 milyon ABD doları tutarında artarak 334 milyon ABD dolarına ulaştı. Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 65 milyon ABD doları azalarak 515 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu azalışta, portföy yatırımları ile faizlerden oluşan diğer yatırımlar altında net giderlerde görülen gerileme etkili oldu. 42 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

46

47

48

49 V ZYON'DAN Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK: Yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Türk Sanayisi ve asansör sektörü hakkında dergimize özel açıklamalarda bulundu. Yerli malı kullanımı konusunda önemli çalışmalar başlattıklarını dile getiren Bakan Işık; Çalışmalarımıza paralel olarak, Sayın Başbakanımız tarafından imzalanan 'Yerli Ürünlerin Kullanılmasına' yönelik 2008/20 sayılı ve 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, alım yapacak kamu kurumlarına, yerli malı tercihinde gerekli duyarlılığın gösterilmesi talimatı vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli destek verilmekte olup gelişmeler takip edilmektedir." dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Türk Sanayisi ve asansör sektörü hakkında dergimize özel açıklamalarda bulundu. Yerli malı kullanımı konusunda önemli çalışmalar başlattıklarını dile getiren Bakan Işık; Bakan- lığımız çalışmalarına paralel olarak, Sayın Başbakanımız tarafından imzalanan Yerli Ürünlerin Kullanılmasına yönelik 2008/20 sayılı ve 2011/13 sayılı Başbakanlık Genel- 46 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

50 V ZYON'DAN geleri alım yapacak kamu kurumlarına bu konuda gerekli duyarlılığın gösterilmesi talimatı vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli destek verilmekte olup gelişmeler takip edilmektedir. Asansör sektörüne geldiğimizde, asansör sektörümüz inşaat sektörümüzle neredeyse iç içe geçmiş bulunmaktadır. TOKİ nin 2023 hedefleri arasında 500 bin konut hedefi var. İnşaat sektöründe Türk firmaları dünyada Çin den sonra ikinci sırada olan firmalarımız ile büyük bir potansiyele sahip. Sadece Yerli malı Türk ün malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı demek yerine yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı dememiz gerekmektedir. Dünyadaki gelişmelerden de faydalanarak böyle bir istikamete doğru sektörlerimizi taşımamız gerekmektedir. dedi. Sayın Bakanım, öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yeni görevinizde bakanlığınızca ortaya koymayı planladığınız projelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Ülkemizin, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma, GSMH yi 2 trilyon dolara, kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolar seviyesine, dış ticaret hacmini 1 trilyon dolara ve ihracatı 500 milyar dolara çıkarma hedefleri doğrultusunda, Bakanlık olarak; Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırarak, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmiş ve aynı zamanda topluma ve çevreye duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir uygulama dönemini kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi ile 3 yıllık uygulama sürecini tamamladık. Yatay ve sektörel politika alanlarından oluşan belgede 72 eylem yer alıyor. Yatay sanayi politikası alanları; sanayi faaliyetlerinin genelindeki verimlilik artışlarını sürekli kılmak amacıyla, piyasaların etkin işleyişini sağlamaya, yatırım ve iş yapma ortamını firmalar için geliştirmeye ve cazip hale getirmeye yönelik çerçeve unsurları içermektedir. Bu kapsamda, tüm firmaların rekabet gücünü etkileyen ve farklı kurumlar arasında koordinasyon gereğini ön plana çıkartan, işgücünün niteliğini yükseltecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak, yenilikçilik kapasitesini geliştirecek, girdi maliyetlerini düşürecek, çevreye duyarlılığı arttıracak yatay politikalar uygulanmakta ve yıllarını kapsayacak yeni strateji belgesi için çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmaktayız. Türkiye 2014 yılında 16 ncı büyük ekonomi olma yolunda hızla ilerliyor. Bakanlığımızın ülkemizin bu hedefi konusunda attığı adımlar nelerdir ve süreci hangi projeleriniz ile destekliyorsunuz? Bakanlığımızın, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların, Ar-Ge ve işbirliği konularında önemli destekleri bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, asansör firmalarımız bir araya gelerek, KOSGEB in İşbirliği-Güçbirliği programından yararlanarak ortak Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurabilirler. Bu çerçevede bütün asansör firmalarımızın bu tür destekleri incelemeleri ve başvuruda bulunmaları asansör sektörümüz için büyük önem arz etmektedir yılı için ortaya konan Türkiye nin 16 ıncı büyük ekonomi olma yolundaki hedeflerinde özellikle yerli üreticilerimizden beklentileriniz nelerdir? Türk sanayisi üretimine, ürünlerine; bilgi, teknoloji ve marka değeri katmalıdır. Türk sanayicisi bunu yapabilecek güce sahiptir in son çeyreğinden bu yana yaşanan süreç ve son dönemde yurtdışı piyasalarında meydana gelen gelişmelerin etkisi, ekonomileri üretime dayanmayan ülkelerde, orta ve uzun vadede büyük sıkıntılar oluşturacaktır. Ancak ülkemizin sahip olduğu potansiyel sanayi üretiminin ihracat odaklı büyümesi ve teknolojik gelişmelerin sanayimize katacağı değer ile uzun vadede Türk sanayisi dolayısıyla da Türk ekonomisi daha da güçlenecektir. Türk sanayisinin ürünlerine bilgi, teknoloji, ulusal marka değeri katması gerekiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu konuyla ilgili birçok destek mekanizması da kurulmuş durumdadır. Yerli üreticilerimizin bu destek mekanizmalarından azami ölçüde yararlanmaları ve oluşturdukları katma değeri arttırmaları gerekmektedir. Diğer taraftan Türkiye için artık sadece sanayi ürünü üretmek yeterli olmamaktadır. Ülkemizin daha nitelikli ve yüksek katma değerli üretim yapması, kendine özgü marka ve tasarımlar oluşturması gerekmektedir. Sadece üretmek değil, üretirken yüksek teknolojili üretmeli ve bulunduğumuz coğrafyanın avantajlarından da faydalanarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Böylece Cumhuriyetimizin 100 üncü yılında ülkemiz Dünya da ilk on büyük ekonomi içerisinde yer alacaktır. Sanayi verilerimiz her geçen gün pozitif bir ivme ile yükseliyor. İhracat rakamlarımızdaki artış üretim bantlarımıza da olumlu yansıyor. Siz, yaşanan bu süreci nasıl değerlendiriyor, 2014 yılını Türk sanayisi açısından nasıl görüyorsunuz? 2014 yılına Cumhuriyet tarihinin rekor ihracat değeriyle başlamış 47

51 V ZYON'DAN Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; "Bakanlığımızın, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların, Ar- Ge ve işbirliği konularında önemli destekleri bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, asansör fi rmalarımız bir araya gelerek, KOSGEB in 'İşbirliği-Güçbirliği' programından yararlanarak ortak Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurabilirler. Bu çerçevede bütün asansör fi rmalarımızın bu tür destekleri incelemeleri ve başvuruda bulunarak bu desteklerden faydalanmaları asansör sektörümüz için büyük önem arz etmektedir." bulunmaktayız. Toplamda Ocak ayında 12 Milyar Dolar değerinde ihracat geliri elde etmemiz büyük başarıdır. Burada dikkat edilecek en önemli husus bu rakama sanayi ürünlerinin ihracatıyla ulaşmış olmamızdır yılı açısından burada üreticilerimizin parasal piyasalarda meydana gelen döviz kurlarındaki değişiklikleri uzun vadede fırsata çevirmeleri gerekmektedir. Sanayicilerimiz hem ülke hem de kendi başarıları için yatırım planlarını aksatmadan çalışmalarına devam etmek zorunlar. Bir üretim üssü haline gelen Türkiye de yerli markalarımız gün geçmiyor ki yeni başarılara imza atmasın. Yerli markalarımızı nasıl destekliyor, 2014 yılı için hangi konularda tavsiyelerde bulunmak istiyorsunuz? Refah seviyesi yüksek bir topluma dönüşmek istiyorsak bunun için formülün, bilgi üretmek ve bilgiyi yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüştürmek olduğunu düşünüyorum. Bunun için gerek Bakanlığımızın ve KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların bilimsel temellere oturan desteklerinden gerekse Ekonomi Bakanlığımızın bölgesel kalkınma amaçlı sağladığı desteklerden yerli markalarımızın azami ölçüde yararlanmaları, sanayimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte global bazda meydana gelen ekonomik gelişmelerden en asgari şekilde etkilenilmesi için yerli üreticilerimizin, yerli markalarımızı ve yatırımlarını arttırmaları gerekmektedir. Türkiye de kentsel dönüşüm kapsamında 20 yılda 7 milyon konutun dönüştürülmesi planlanıyor. Bu süreç inşaat sektörüne olduğu kadar yan sektörlere de önemli katkılar sağlayacak. Bu konuda Sayın Başbakanımızın da özellikle altını çizdiği üzere, yerli malı kullanımı konusunda, Bakanlığımızca yürütülen bir çalışma var mı? Yerli üreticilerimiz bu süreçte sizlerden ne gibi destekler görecekler? Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden birisi ülkemizin ihtiyacı olan sanayi ürünlerini yerli üretimle karşılamak ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaktır. Ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemli olan bu hedefin korunması ve geliştirilmesi için Bakanlığımız tarafından sürekli ve kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede; Bakanlığımız tarafından kamuya Yerli Ürün bilincinin aşılanması amacıyla, sektör temsilcileriyle işbirliği içinde birçok toplantı organize etmiş bulun- 48 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

52

53 V ZYON'DAN maktayız. Bunlar sırasıyla; Gaziantep - Makine Üreticileri ve Kamu Alıcıları Buluşması Ankara - İklimlendirme Sanayi ve Kamu Alımları Paneli İstanbul - Türk Asansör Sektörü ile İnşaat Sektörü Buluşması Ankara - Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri Çalıştayı Çorum - Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatı ve Kamu Destekleri Çalıştayı Ankara - Vizyon 2023, Kamu ve İş-İnşaat Makinaları Sektör Buluşması, Türkiye Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri Toplantısı İstanbul Uluslararası İş Makinaları Kongresi dir. Bakanlığımız çalışmalarına paralel olarak, Sayın Başbakanımız tarafından imzalanan Yerli Ürünlerin Kullanılmasına yönelik 2008/20 sayılı ve 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgeleri alım yapacak kamu kurumlarına yerli malı kullanımı konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi talimatını vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli destekler verilmekte olup gelişmeler takip edilmektedir. Asansör sektörüne geldiğimizde ise, asansör sektörümüz inşaat sektörümüzle neredeyse iç içe geçmiş bulunmaktadır. TOKİ nin 2023 hedefleri arasında 500 bin yeni konut hedefi bulunmaktadır. İnşaat sektöründe Türk firmaları dünyada Çin den sonra ikinci sırada olan firmalarımız ile büyük bir potansiyele sahiptir. Sadece Yerli malı Türk ün malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı demek yerine Yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı dememiz gerekmektedir. Dünyadaki gelişmelerden de faydalanarak böyle bir istikamete doğru sektörlerimizi taşımamız gerekmektedir. Türk Asansör Sektörü, edindiği deneyim ile dünya genelinde ilk 5 üretici arasına girdi. Gerek kalite ve uygun fiyat gerekse sahip olduğu jeopolitik avantajlardan dolayı Türk Asansör Sektörü her geçen gün büyüyerek gelişme kat ediyor. Siz Türk Asansör Sektörü hakkında neler düşünüyor, Bakanlık olarak sektöre nasıl bakıyorsunuz? Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi, Malların Serbest Dolaşım İlkesi kapsamında sektörün ihracat şansını olumlu yönde arttırmıştır. Bu artış, sadece AB üyesi ülkelerle sınırlı olmayıp, tüm dünyada Türk ürünlerine olan güveni ve dolayısıyla talebi ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Son yıllarda, yurtdışında montaj, komple (paket) asansör satışı gibi alanlarda da Türk firmalarının çalışmalar yaptığı görülmeye başlanmıştır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve AB ülkelerinde asansör montaj işleri yapan firmalarımızın sayısında da önemli bir artış söz konusudur. Özellikle Afrika ülkeleriyle olan dış ticaretin gelişmesiyle birlikte, Türk asansör firmalarının bu ülkelerdeki yatırımları artmıştır. Türk asansör sektörünün doğrudan kentleşme ve buna bağlı olarak "2023 yılına kadar, Türkiye nin hemen her yerinde çok önemli kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte yeni asansör ihtiyacının yanı sıra; eskimiş, miadını doldurmuş, güvenlik sorunu olan ve kazalara sebep olabilecek olan 300 bin civarında asansörün yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte yerli üreticilerimiz özellikle resmi ihalelerde önemli projelere imza atacaklardır." gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye deki kentleşme sürecinin devam edeceği dikkate alındığında, inşaat sektörüne paralel olarak, asansör sektöründeki büyümenin devam etmesi kaçınılmazdır. Türk Asansör Sektörü, dünya genelinde kendini kanıtlamış olmasına karşın, Türkiye de özellikle resmi ihalelerde tercih edilmiyor. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Sektörün bu konuda yapması gerekenler sizce nelerdir? 2023 yılına kadar, Türkiye nin hemen her yerinde çok önemli kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte yeni asansör ihtiyacının yanında; eskimiş, miadını doldurmuş, güvenlik sorunu olan ve kazalara sebep olabilecek olan 300 bin civarında asansörün yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Çalışmalarımızla birlikte yerli üreticilerimiz özellikle resmi ihalelerde önemli projelere imza atacaktır. 50 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

54

55 SEKTÖRDEN Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölyelerine kavuştu Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölye açılışı, 15 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Has Asansör ün yoğun emek harcadığı ve Türk Asansör Sektörünün de destek olduğu Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, atölyelerine kavuştu. Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölye açılışı, 15 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Has Asansör ün yoğun emek harcadığı ve Türk Asansör Sektörünün de destek olduğu Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, atölyelerine kavuştu. Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi düzenlenen törenle atölyelerine kavuştu. Has Asansör ün 2011 yılında tamamlayarak hizmete sunduğu ve Türk Asansör Sektörünün de yoğun ilgi ve destek gösterdiği Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atölye açılış törenine; İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Barca, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Gencer, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nı temsilen İ.Menderes Büyüklü, TASİAD Başkanı Levent Akdemir, BURSAD Başkanı Gültekin Baki, AKAS- DER Başkanı Hüsnü Gökgöz, KAYSAD Başkanı Mehmet Ayata, çok sayıda sektör temsilcisi, veli ve öğrenci katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ese Gündoğdu, Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin Has Asansör tarafından yapıldığını diğer sektör temsilcilerinin de ürün ve teçhizat desteğinde bulunarak Türkiye ye elektromekanik taşıyıcılar alanında önemli bir hizmet kazandırdıklarını ifade etti. Okullarının eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 100 öğrenci ile eğitime başladığını kaydeden Gündoğdu; Şu an Anadolu Teknik Lisesi nde 58 olmak üzere toplam 303 öğrencimiz, 25 öğretmen ve idarecimiz ile eğitim vermekteyiz. Okulumuz bu yıl ilk mezunlarını verecek, 43 öğrencimizi bu yıl mezun etmiş olacağız. Mezun edeceğimiz öğrencilerimizi işletmelerde aldıkları eğitim ile birlikte mezun etmiş olacağız. Asansör sektörü gelişmekte olan bir sektör ve çok sayıda kalifiye elemana ihtiyacı var. Okulumuz mezunlarının gelecekte bir iş problemi olmayacaktır. Açılacak atölyelerimizde daha kaliteli bir eğitim alacak olan öğrencilerimiz, işyerlerinde de daha başarılı olacaktır. dedi. Has Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Şekerci ise yaptığı konuşmada, Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin sadece adının Has Asansör olduğunu belirterek okulun tüm Türkiye ye hizmet veren ve sektörün kabullendiği bir eğitim yuvası haline geldiğini söyledi. Atölyelerin tamamlanmasında Türkiye genelinden bir çok sektör temsilcisinin verdikleri destekleri hatırlatan Sebahattin Şekerci, buradan mezun olacak genç öğrencilerin 52 asansör v zyon derg s OCAK - UBAT 14

çindekiler 24 ED TÖRDEN Cem ÖZTÜRK 28 ALMANAK V ZYON ALMANAK ISNN: 2146-4243 mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazõ leri Müdürü Özhan EREFL Reklam Koordinatörü Nurullah P REC Yayõn Koordinatörü Cem ÖZTÜRK Görsel

Detaylı

T50/A - T70/A ve T90/B T50 / A T70 / A T90 / B KAPI RAYI 40x10x8 KAPI RAYI 40x10R BAĞLANTI FLANŞLARI Sanayi Bölgesi No:45 Tel: +90 370 712 02 70-712 24 78 Fax: +90 370 712 12 43 aygunray@aygunray.com www.aygunray.com

Detaylı

8 MART 2014. Aylardır bekleyen yönetmelik üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan aynen yayınlanmıştı. O zaman niçin bu yönetmelik bekletildi?

8 MART 2014. Aylardır bekleyen yönetmelik üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan aynen yayınlanmıştı. O zaman niçin bu yönetmelik bekletildi? TT.1:Layout 1 07.03.2014 20:54 Page 1 15.000 ci Sultan da üretildi Fuarda %100 bir İstanbullu Türkiyeʼnin lider üreticisi Otokar, 2002 yılında ilk üretimine başladığı Sultan modelinin 15.000ʼcisini üretti...

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014. Denizatı Petrokimya A.Ş. Genel Müdürü A. Şafak AKMİL:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014. Denizatı Petrokimya A.Ş. Genel Müdürü A. Şafak AKMİL: ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014 HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLAR!.. DUAYEN Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Necmettin Bitlis in ağzından ders gibi bir başarı

Detaylı

MACARiSTAN ile ViZE ANLASMASI KADIN GiRiSiMCi YÖNETiCiLiK OKULU TOBB HABER

MACARiSTAN ile ViZE ANLASMASI KADIN GiRiSiMCi YÖNETiCiLiK OKULU TOBB HABER DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 83 83 DENIZLI TICARET ODASI YIL 09 SAYI 83 MART 2014 DENIZLI TICARET ODASI YIL 09 SAYI 83 MART 2014 7. Türkiye Sektörel Ekonomi

Detaylı

İçindekiler 20 EDİTÖRDEN Cem ÖZTÜRK 70 AKADEMİK BOYUT ASANSÖR KAZALARI VE ÖNLEMLERİ Doc. Dr. Mahir DURSUN 114 YÖNETİM DANIŞMANLIK ARA DANIŞMANLIK Gülin ARKUN ISNN: 2146-4243 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı

Detaylı

tel: 232 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com www.teknofset.com bilgi@teknofset.com www.teknofset.com 232 faks

tel: 232 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com www.teknofset.com bilgi@teknofset.com www.teknofset.com 232 faks 5632 sokak no: 2626 5632 sokak no: 26 5632 sokak no: ç aççm dmidb im r iirr diibb/ii i/z/ im izzm aam teltel 458 5858 0909 tel: 232 232 458 58 09 :: 232 458 232 458 54 04 faks : 232 458 54 04 faks : faks

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 104 MAYIS 2015. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 104 MAYIS 2015. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık: KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 104 MAYIS 2015 D20 Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan a sunum

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 98 KASIM 2014 Ekonomide Dönüşüm Programa Bağlandı TOBB TOBB TÜRKİYE TÜRKİYE FUAR FUAR REHBERİ REHBERİ 4 YILDIR 4 ANADOLU

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi tablolarını değiştirme

Detaylı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON 0REMIUMÑ+IRALAMA 0REMIUMÑ+IRALAMA LETI²IMÑ-ERKEZI 0850 252 4444 Sheer $RIVINGÑ0LEASURE SAYI 86 KASIM 2013 Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU: Türkiye

Detaylı

Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı

Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı Ülkemizin en modern ve en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden, 600 fabrikanın üretim yaptığı, 21.000 m 3 /gün kapasiteli Atık

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Şubat 2014 Yıl 22 Sayı 261

DENİZ TİCARETİ. Şubat 2014 Yıl 22 Sayı 261 DENİZ TİCARETİ Şubat 2014 Yıl 22 Sayı 261 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası nda Sektör Sorunlarına Çözüm Arandı Mersin Limanı 2013 ü Rekorlarla Kapadı Kaptan Refik Akdoğan İle Denizciliğe Dair Yat limanında

Detaylı

İçindekiler ISNN: 2146-4243 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Özhan ŞEREFLİ Reklam Koordinatörü Nurullah PİRECİ Yayın Koordinatörü Cem ÖZTÜRK Görsel Yönetmen Meral ŞEREFLİ Grafi k-tasarım Demet

Detaylı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı Dosya 1 2 Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Mayıs ayından itibaren Amerikan Merkez Bankası (FED) açıklamalarıyla birlikte Gezi Parkı ve 17 Aralık olayları ile Türkiye de son on yılda ekonomik yükselişe

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

TÜRKİYE. Türkiye dünyanın güçlü ekonomileri arasında yer alacak. VARAN 2: Kocaeli nin dinamizminden Ekonominin vizyonerliğine

TÜRKİYE. Türkiye dünyanın güçlü ekonomileri arasında yer alacak. VARAN 2: Kocaeli nin dinamizminden Ekonominin vizyonerliğine TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ ŞUBAT 2012 SAYI: 26 "GOSB'u en kısa sürede genel kurula geçmiş OSB'ler arasında görmek istiyorum" Nihat Ergün Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

5632 sokak no: 26. tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com

5632 sokak no: 26. tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com 5632 sokak no: 26 ç amd ibi / i z mir tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com 2 EKİM 2012 Yıl : 29 Sayı : 341 EKİM GÜNDEMİ Sahibi Ege Bölgesi Sanayi Odası adına

Detaylı

Hükümet tarafından ülkemizin. Yeni bir şeyler lazım. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Hükümet tarafından ülkemizin. Yeni bir şeyler lazım. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Yeni bir şeyler lazım Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hükümet tarafından ülkemizin önüne çok önemli ve iddialı bir 2023 yılı vizyonu konmuştur.

Detaylı

TEŞVİK PAKETLERİ AÇIKLANDI

TEŞVİK PAKETLERİ AÇIKLANDI Dosya TEŞVİK PAKETLERİ AÇIKLANDI Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu Marmara Üniversitesi İng. İktisat Bölümü M. İlker Aycı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Levent

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

Kur riski nasıl yönetilmeli?

Kur riski nasıl yönetilmeli? TEKSTİL İŞVEREN Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi 104. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre de toplandı SAYI: 413 TEMMUZ 2015 Eğitime adanmış bir hayat: Lütfi Paker UPK Başkanı

Detaylı

OCAK - ŞUBAT 2015 SAYI: 31 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI

OCAK - ŞUBAT 2015 SAYI: 31 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI İNOVASYON ATEŞİ İZMİR DEN YÜKSELECEK UZMANLARDAN 2015 KÜRESEL EKONOMİ BEKLENTİLERİ 2015 TE EMTİA PİYASASINA MADE IN AMERICA DAMGASI EURODAKİ DÜŞÜŞ İHRACATÇIYI ALTERNATİF PAZARLARA YÖNELTTİ OCAK - ŞUBAT

Detaylı

Sektöre profesyonel bakış açısı geldi. Herkese kapımız açık. Akaryakıtta müjdeli haber

Sektöre profesyonel bakış açısı geldi. Herkese kapımız açık. Akaryakıtta müjdeli haber 1_Layout 1 3/7/14 8:21 PM Page 1 Karayolu Yolcu Taşımacıları Profesyonel Yöneticileri Derneği kuruldu Sektöre profesyonel bakış açısı geldi İmran Okumuş Uluslararası Yolcu Taşımacıları Derneği (UYTAD)

Detaylı

KOBİ LER BÜYÜYEN EKONOMİK GÜÇ. TÜRKİYE NİN ÇİN LE DIŞ TİCARETİNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÜÇ NOKTA >s.70

KOBİ LER BÜYÜYEN EKONOMİK GÜÇ. TÜRKİYE NİN ÇİN LE DIŞ TİCARETİNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÜÇ NOKTA >s.70 Sayı: 241 BÜYÜYEN EKONOMİK GÜÇ KOBİ LER TÜİK İN 2013 YILI VERİLERİNE GÖRE İHRACATIN %62,6 SI, İTHALATIN DA %38,5 İ KOBİ LER TARAFINDAN YAPILIYOR. İŞ HAYATINDA ARABULUCULUK VE MUTABAKAT SÜRECİ >s.26 AB

Detaylı

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun SANAYiCiNiN KUR isyani EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu itibariyle 2.60 ı görerek yüzde 12 oranında çok ciddi bir artış Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu

Detaylı