Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31"

Transkript

1 Sayfa: 1/5 * 1 Madde / hazırlık ve firma adı - Ürün tanılayıcı - - Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Çamaşır bakım malzemesi - Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar - Üretici / Teslimatı yapan: MA-FRA S.p.A. Via Aquileia, 44/ Baranzate (MI) ITALIA Tel it - Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: - Acil durum Telefon numarası: Contact the local hospital or the poison control center closest to you 2 Muhtemel tehlikeler - Madde veya karışımın sınıflandırması - Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre sınıflandırma Xi; Tahriş edicidir R38-41: Cildi tahriş eder. Gözlerde ciddi zararların oluşma tehlikesi. - Klasifikasyon sistemi: Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmiştir. - Etiket elemanları (içeriği) - AET direktiflerine göre işaretlendirme: Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. - Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı: Xi Tahriş edicidir - Riziko uyarıları: 38 Cildi tahriş eder 41 Gözlerde ciddi zararların oluşma tehlikesi - Güvenlik uyarıları: 26 Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz 37/39 Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız - Diğer tehlikeler Ürün ispat edilebilir şekilde, organik olarak bağlı halojen bileşimleri (AOX), nitratlar, ağır maden bileşimleri ve formaldehit ihtiva etmemektedir. - PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları - PBT: Uygulanamaz. - vpvb: Uygulanamaz. * 3 Bileşim / Bileşenleri hakkında bilgiler - Kimyevi tanımlama: Karışımlar - Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım. (Devamı sayfa 2 'da)

2 Sayfa: 2/5 - Đhtiva ettiği tehlikeli maddeler: (Sayfa 1 'nın devamı) CAS: Ethoxy Alchol Xn R22; Xi R41 %<10 CAS: tetrasodium ethylenediaminetetraacetate Xn R22; Xi R41 %<5 EINECS: CAS: amino-etanol C R34; Xn R20/21/22 %<5 EINECS: CAS: EINECS: potasyum hidroksit C R35; Xn R22 %<2 4 Đlk yardım önlemleri - Đlk Yardım Önlemlerinin Tanımı - Teneffüs ettikten sonra: Bolca temiz hava alması sağlanarak her ihtimale karşı doktora başvurulmalıdır. - Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız. - Gözlere temas ettikten sonra: Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birk aç dak ika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sik âyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz. - Yuttuktan sonra: Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz. 5 Yangın söndürme önlemleri - Söndürme ortamı - Elverişli söndürücü maddeler: CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alk ole mukavim köpükle mücadele ediniz. - Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Bazı yangın şartları altında diğer zehirli maddelerin izlerine de rastlanabilir. - Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler - Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez. 6 Đstenmeden çözülerek yayılmalarda alınacak önlemler - Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız. - Çevresel önlemler: Kanalizasyona, çukurlara ve bodrumlara akmasını önleyiniz. - Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri: Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz. - Diğer bölümlere gönderiler Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. 7 Kullanım ve depolama - Kullanım: - Güvenli elleçleme önlemleri Özel önlemlerin alınması gerekmez. - Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Ürün yanmaz niteliktedir. - Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları - Depolama: - Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz. - Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil. (Devamı sayfa 3 'da)

3 Sayfa: 3/5 - Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. (Sayfa 2 'nın devamı) 8 Kimyevi madde buharları tesiri altında kalınmasının sınırlandırılması ve kişisel koruyucu teçhizat - Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız. - Kontrol parametreleri - Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve k ontrol edilmesi gerek en sınır değerleri olan maddeleri önemli mik tarda ihtiva etmemektedir. - Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır. - Maruz kalma kontrolü - Kişisel koruyucu teçhizat: - Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız. - Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir. - Elleri koruyucu: Koruyucu eldivenler ya da cilt koruyucu krem - Eldiven malzemesi Lastik eldivenler - Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir. - Gözleri koruyucu: Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük * 9 Fiziksel ve kimyevi özellikler - Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler - Genel bilgiler - Görünüş: Biçim: Sıvı şekilde Renk: Açık yeşil - Koku: Hoş - ph - değeri 20 C'de: 11 - Durum değişikliği Erime ısısı / Erime ısı alanı: 0 C Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: 100 C - Alev alma ısısı: Uygulanamaz. - Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir. - Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur. - Buhar basıncı 20 C'de: 23 hpa - Yoğunluk 20 C'de: 1,01 g/cm³ - Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla: - Viskozitesi: Dinamik: Kinematik: - Çözücü madde oranı: Organik çözücü madde: %0,0 Tamamen karıştırılabilir niteliktedir. Karıştırılamaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir. Belirli değil. Belirli değil. (Devamı sayfa 4 'da)

4 Sayfa: 4/5 Su: %80,0 Katı madde oranı: %20,0 - Diğer bilgiler VOC / COV (%) 3,99 % (Sayfa 3 'nın devamı) 10 Stabilite ve reaktivite - Reaktivite - Kimyasal stabilite (kararlılık) - Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz. - Tehlikeli tepki olasılıkları Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır. - Tehlikeli bozunma ürünleri: Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır. 11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler - Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler - Akut toksisite: - Asli tahriş edici etkisi: - ciltte: Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır. - gözde: Tahriş edici tesiri vardır. - Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır. - Ek toksikolojik uyarılar: Tahriş edicidir Ürün, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli metnine göre aşağıda belirtilen tehlikelere haizdir: 12 PBT-özellikleri - Toksisite - Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. - Kalıcılık ve doğada bozunurluk - Diğer uyarılar: Ürün biyolojik olarak kolay indirgenebilir. - Diğer ökolojik uyarılar: - Genel uyarılar: Suyu tehdit edici özelliği duyulmamıştır. Bu preparat içinde yer alan Tensit (Bu preparat içinde yer alan Tensitler) Deterjanlar için yönetmelik te (EG = AT Avrupa Topluluğu) No. 648/20 04 belirlenmiş olan b iyolojik deg radasyon, yani parçalan abilme, şartlarına uyma ktadır. Bunu onaylayan belgeler üye ülkelerin ilgili makamları için hazır bulundurulmaktadır ve sadece bu makamlara ister kendi talepleri üzerine isterse deterjan üreticilerinin ricası üzerine sunulacaktır. - PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları - PBT: Uygulanamaz. - vpvb: Uygulanamaz. 13 Tasfiyesi ile ilgili uyarılar - Atık arıtma yöntemleri - Tavsiye: Gerek li teknik yönetmelikler dik kate alınmak suretiyle tasfiyeciye ve yetk ili resmi mak ama başvurduk tan ve kimyevifiziksel ya da biyolojik ön işlemeden geçtikten sonra ev çöpüyle beraber depolanabilir. - Temizlenmemiş ambalajlar: - Tavsiye: Zararlı maddelerin bulaşmadığı ya da etkilemediği ambalajlar Recycling 'e verilebilir. (Devamı sayfa 5 'da)

5 Sayfa: 5/5 - Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle. (Sayfa 4 'nın devamı) 14 Nakliye ile ilgili bilgiler - Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli madd elerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma - sınır ötesi / yurtiçi): - ADR/RID - sınıfı: - - Denizde gemi nakliyatı ĐMDG: - Marine pollutant: Hayır - Kullanıcı için özel önlemler Uygulanamaz. - Nakliyat/diğer bilgiler: Yukardaki yönetmeliklere göre tehlikeli mal değil. 15 Hükümler - Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı - AET direktiflerine göre işaretlendirme: Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. - Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı: Xi Tahriş edicidir - Riziko uyarıları: 38 Cildi tahriş eder 41 Gözlerde ciddi zararların oluşma tehlikesi - Güvenlik uyarıları: 26 Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz 37/39 Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız - Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. 16 Diğer bilgiler Veriler bugünkü bilgi d urumumuza istinat etmektedir, an cak ürün özellik leri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler. - Önemli terkipleri R20/21/22 Teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır R22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır R34 Yanmalara yol açar R35 Ağır yanmalara yol açar R41 Gözlerde ciddi zararların oluşma tehlikesi - Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Ma-Fra Laboratories - Başvurulacak kişi ya da yer: - * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı - Ürün tanılayıcı - - Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Soğuk temizleyici

Detaylı

Kit Components. Taq DNA Polymerase Storage Buffer B. Custom, Taq DNA Polymerase 10X Buffer w/mgcl2

Kit Components. Taq DNA Polymerase Storage Buffer B. Custom, Taq DNA Polymerase 10X Buffer w/mgcl2 11/03/2013 Kit Components Product code M2665 Components: M166 M188 Description Taq DNA Polymerase in Storage Buffer B Taq DNA Polymerase Storage Buffer B Custom, Taq DNA Polymerase 10X Buffer w/mgcl2 Sayfa:

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün tanılayıcı Mal numarası: 827 Kayıt numarası uygulanamaz Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Dental porselen Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar

Detaylı

Kit Components. SV96 total RNA Isolation System 1x96

Kit Components. SV96 total RNA Isolation System 1x96 11/03/2013 Kit Components Product code Z3500 Description SV96 total RNA Isolation System 1x96 Components: A227 SV 96 DNA Binding Plate - Article A228 DNA Elution Plate - Article A230 Plate Sealers - Article

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/8 1 Madde / hazırlık ve firma adı - 1.1 Ürün tanılayıcı - - Mal numarası: LP973APE004K - 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin

Detaylı

Kit components Substance number Description Amount Symbols

Kit components Substance number Description Amount Symbols Kit components Product ReliaPrep Large Volume HT gdna System Product code A2751 Substance number Description Amount Symbols A144 Alkaline Protease Solution 1 T MC5011 Lysis Buffer 2 Xn A502 Binding Buffer

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/7 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı /

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Silicone Sealant CFS-S SIL CP 601S 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün hakkında bilgiler Mal numarası: 34011BE210 Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Primer for adhesive or sealant Üretici / Teslimatı yapan: Foreign Trade Co.

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK VERİ PUSULASI. Maddenin Kullanımı / Hazırlanması : Metal kaplama endüstrisi, çinko levha, çinko alaşımları, bakır alaşımları pirinç)

GÜVENLİK VERİ PUSULASI. Maddenin Kullanımı / Hazırlanması : Metal kaplama endüstrisi, çinko levha, çinko alaşımları, bakır alaşımları pirinç) GÜVENLİK VERİ PUSULASI 1 - MADDE / HAZIRLIK VE FİRMA ADI Ürün Hakkında Bilgiler Ticari Adı : Çinko Külçe Maddenin Kullanımı / Hazırlanması : Metal kaplama endüstrisi, çinko levha, çinko alaşımları, bakır

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 weber.floor 4610 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.FLOOR 4610 1.2. Madde veya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/7 1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Ürün tanılayıcı Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı / Hazırlanması

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygun olarak hazırlanmıştır

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygun olarak hazırlanmıştır Sayfa: 1/9 * 1 Madde / Müstahzar ve firma adı Ürün tanılayıcı Ürün Kodu: BM06A333 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Madde/ Müstahzarın Kullanım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 1863031, 1863004, 53010759, 10023114, 10028562 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 11 Madde/Karışım kimliği Içerik 330 ml, 500 ml 12 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 221 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Ürün kategorisi Elektrik

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Ürün tanılayıcı Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Ürün kategorisi Elektrik pilleri

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: 02.01.2009 Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Içerik 330 ml, 500 ml 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 172 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/12 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 258 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı