T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ŞEKER DEPOLAMA KESİNTİSİ VE PRİM ÖDEMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/1/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan ay başı ay sonu stoğu ortalaması ibaresi prime tabi stok miktarı, şeker satış fiyatları ibaresi temel prim olarak, (j) bendinde yer alan ve şeker satış fiyatları ibaresi, ortalama fiyat ve kesinti oranı olarak, (n) bendinde yer alan aylık ortalama ibaresi prime tabi olarak, (k) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. k) Şeker Satış Fiyatı: Bütçelenecek pazarlama yılı için depolama primi ve kesintisine esas olmak üzere, bütçelenecek pazarlama yılından önceki pazarlama yılının en geç 15 Ağustos tarihine kadar şirketler tarafından Kuruma bildirilecek ürün bazında kg satış fiyatını, m) Ortalama Fiyat: Şirketlerce bildirilen kristal şeker satış fiyatlarının; A kotası satış tahminleri, satış tahminlerinin bildirilmediği durumlarda ise A kotası tahsis miktarı esas alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan miktarlarının ibaresi miktarları toplamının olarak, sekizinci fıkrasında yer alan satış ibaresi prime tabi stok olarak, dokuzuncu fıkrasının ilk satırında yer alan ve ibaresi ve/veya, ikinci satırında yer alan bütçe denkliğini sağlayacak ibaresi toplam prim tutarı, toplam kesinti tutarına eşit olacak olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan toplam ibaresinden sonra gelmek üzere prime tabi ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan miktar ibareleri stok miktarı olarak, aynı fıkrada yer alan ilk iki haftası içinde ibaresi 15 inci gününe kadar olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan bütçe denkliği esasına dayalı olarak ibaresi toplam prim tutarı, toplam kesinti tutarına eşit olacak şekilde olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür. Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 48. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 6/9/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 12 Personelin, herhangi bir suçtan gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığı; a) Hizmet süresi altı aydan az sürmüş olanlar için iki haftayı, b) Hizmet süresi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olanlar için dört haftayı, c) Hizmet süresi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olanlar için altı haftayı, d) Hizmet süresi üç yıldan fazla sürmüş olanlar için sekiz haftayı, aştığı takdirde, hizmet akdi münfesih sayılır. Personel, bu fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde geçen günler kadar süren devamsızlık hallerinde ücretsiz izinli sayılır. Tutukluluğun; a) Kovuşturmaya yer olmadığı, b) Kamu davasının düşmesi, c) Beraat kararı verilmesi, nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve personelin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde, kadro durumu uygunsa işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan personelin eski kıdem hakları saklıdır. Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden; a) 6 ay veya daha az ceza alan, b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan, c) 6 aydan fazla ceza aldığı halde, iyi hali nedeniyle 6 aydan önce tahliye edilen, d) 6 aydan daha az süre tutuklu kalıp, yargılanması tutuksuz olarak devam eden, personelin bir hafta içinde başvurması, işyeri kadrosunun uygun olması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilir. Kamu görevlisi olmaya engel bir suçtan hükümlü olanlar tekrar işe alınmazlar. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinde aranan şartlar, gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine ilişkin hususları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 6 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını, b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, c) Başkan Yardımcısı: Kurul Başkanına, Kurulun görev alanı ile ilgili konularda yardımcı olmakla görevli ve yetkili, Kurul Başkanının yokluğunda, Kurul Başkanının tüm görev ve yetkilerini üstlenen, Kurul üyesini, ç) Büro personeli: Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun yazışma, arşivleme ve benzeri işleriyle görevli ve yetkili personeli, d) Grup başkanı: Kaza araştırma ve inceleme uzmanları arasından her bir kazanın araştırılması ve incelenmesi sırasında koordinasyon görev ve yetkileriyle donatılan uzmanı, e) Koordinatör: Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda, uygulamada birlikteliğin sağlanmasıyla yetkili ve sorumlu personeli, f) Kurul: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunu, g) Kurul Başkanı: Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Başkanını, ğ) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman: Kurulda kaza araştırma ve incelemesi yapmak amacıyla görevlendirilen uzmanı, h) Kurul üyesi: Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu üyesini, ı) Özel yönetmelik: Her bir ulaştırma türüne ilişkin kaza araştırma ve inceleme usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliği, i) Rapor: Kaza araştırma ve incelemesi sonrasında düzenlenen raporu, j) Sekretarya: Kurulun görev ve yetki alanı dâhilinde gerektiğinde kiralamak, mal ve hizmet satın almak, Kurul çalışanlarının yolluk ve diğer mali haklarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli ve yetkili Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kurulun Teşkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Kurulun teşkili MADDE 4 (1) Kurul; bakanlık, kurum ve kuruluş, üniversite, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşur. Kurul üyeleri ve uzmanların görevlendirilmeleri MADDE 5 (1) En az beş ve en fazla yedi kişiden müteşekkil Kurul üyeleri Bakan Oluru ile üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Kurul üyelerinin görev süresi, Bakan Oluru ile yeniden uzatılabilir. (2) Kurul üyelerinin Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcileri ile ulaştırma alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden veya ulaştırma alanında herhangi bir çalışması bulunan akademisyenler arasından görevlendirilmesi esastır. (3) Kurul üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur. (4) Kurulda, yeterli sayıda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman yer alır. (5) Kurulun her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı, özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun nitelikteki uzman görevlendirilmesi Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından geçici görevlendirme yoluyla yapılır. (6) Bu Yönetmelik kapsamında kaza ve olayların araştırma ve incelemesinde görevlendirilmek amacıyla Kurul tarafından ayrıca uzman havuzu oluşturulabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : (7) Kurul görev ve yetkilerinin öncelikle beşinci fıkrada belirtildiği şekilde Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar marifetiyle kullanılması esastır. Ancak, Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde, araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla hizmet alımı yapılabilir. Kurulun görevleri MADDE 6 (1) Kurulun görevleri şunlardır: a) Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma, inceleme yaparak grup başkanı koordinasyonunda düzenlenen raporları Kurul gündeminde değerlendirmek, raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak. b) Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ve emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete ilişkin teklif hazırlamak ve Bakana sunmak. c) Rapor muhteviyatının tamamen veya kısmen yayımlanmasına karar vermek. ç) Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek. d) Araştırması ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler yayımlamak. e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Kurul Başkanının görevlendirilmesi MADDE 7 (1) Kurul Başkanlığına görevlendirme, ulaştırma alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında en az müstakil daire başkanlığı düzeyinde görev almış veya en az oniki yıl hizmeti bulunanlar arasından Bakan Oluruyla gerçekleştirilir. Kurul Başkanı, görev süresince, Kurulun aynı zamanda daimi üyesidir. Kurul Başkanının görev ve yetkileri MADDE 8 (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak. b) Kurula başkanlık etmek. c) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek. ç) Gerektiğinde Kurul üyelerini toplantıya çağırmak. d) Kurul faaliyetlerini denetlemek ve çalışmalarını düzenlemek. e) Kaza araştırma ve inceleme işlerinde görev alacak kaza araştırma ve inceleme gruplarına ilişkin yurt içi görev Olurlarını vermek. f) İhtiyaç duyulması halinde, bizzat kaza veya olay yerinde incelemelerde bulunmak. g) Kaza araştırma ve incelemeleri konusunda, değişen ve gelişen mevzuatın icracı birimlerle eşzamanlı takibi açısından gerektiğinde icracı birimlerle toplantılar yapmak veya gerektiğinde icracı birimler nezdinde mezkûr konularda incelemeler yaptırmak. ğ) Kaza araştırma ve inceleme raporlarına ilişkin Başkan Yardımcısı tarafından tespit edilen noksanlıkların giderilmesini, yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak. h) Kurul tarafından karara bağlanan raporları ilgili yerlere göndermek. ı) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu Bakana sunmak. i) Kurul üyeleri ve uzmanların yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini imzalamak. j) Kurul çalışanlarının izinlerini vermek. k) Uzmanların eğitimlerini sağlamak. l) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Kurul Başkanına vekâlet MADDE 9 (1) Kurul Başkanının yokluğunda Başkan Yardımcısı, Kurul Başkanına vekâlet eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 6 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Başkan Yardımcısının görevlendirilmesi MADDE 10 (1) Kurul Başkanının önerisi ve Bakan Oluru ile Kurul üyelerinden biri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilir. Başkan Yardımcısının görevleri MADDE 11 (1) Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır: a) Raporlarda mevzuat hükümlerine açıkça aykırılık, Kurulun belirlenmiş ve yerleşik görüşlerine aykırı yanlışlıklar ve noksanlıklar varsa, gerekçesini belirtmek suretiyle tekrar değerlendirilmek üzere grup başkanına göndermek. b) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi hazırlamak. c) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. ç) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Koordinatör MADDE 12 (1) Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile bir veya birden fazla koordinatör görevlendirilebilir. (2) Koordinatörün, kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl görev yapmış olması esastır. Koordinatörün görevleri MADDE 13 (1) Koordinatörün görevleri şunlardır: a) Taraf olunan uluslararası sözleşme ile anlaşmalar, üyelik müzakereleri yürütülen uluslararası veya bölgesel kuruluş mevzuatının ve diğer yabancı mevzuatın Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından takip edilmesini sağlamak ve söz konusu bilgileri Kurul Başkanına sunmak. b) Uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından zaman zaman toplantılar yaparak farklı ulaştırma türlerine ilişkin kaza araştırma ve incelemesi yapan Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların diğer ulaştırma türleri konusundaki gelişmeleri daha yakından takip etmelerini sağlamak. c) Kaza araştırma ve inceleme işleriyle görevli yabancı ülke birimleriyle temas kurarak uzmanlar arası bilgi paylaşımı, toplantı, seminer, çalıştay ve benzeri eğitim faaliyetlerinin yapılması ve söz konusu faaliyetler hakkında Kurul Başkanına görüş ve önerilerde bulunmak. ç) Yıllık kaza ve olay incelemelerine yönelik istatistiklerin tutulmasını koordine etmek. d) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini koordine etmek. e) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yürütmek. Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görev ve yetkileri MADDE 14 (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görev ve yetkileri şunlardır: a) Usulüne uygun olarak verilen yazılı emir veya onay üzerine, özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan usul ve esaslar dâhilinde derhal kaza araştırma ve incelemesine başlamak ve çalışma sonuçlarını makul süre dâhilinde rapor halinde Kurul Başkanına sunmak. b) Kaza veya olayla ilgisi olan kişilerin bilgisine başvurmak. c) Kaza veya olayla ilgisi olan defter, evrak, harita, plan ve her türlü belge örneklerini almak ve gerektiğinde ilgililere asıllarına uygunluğunu tasdik ettirmek. ç) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü resim, görüntü, ses kaydı ve benzeri elektronik kayıt örneklerini almak. d) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü kanıtlara ilişkin makul tedbirleri almak veya aldırmak. e) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak. f) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak. g) Büro tarafından tutulacak kaza araştırma ve inceleme istatistiklerine ilişkin veri sağlamak. ğ) Kurul Başkanınca verilen benzeri görevleri yapmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : (2) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini noksansız yerine getirmekten ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlu olup, ayrıca görevlerin gereği gibi yapılmasından Kurul Başkanına karşı da sorumludurlar. Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların yapamayacakları işler MADDE 15 (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar; a) Yetkililere, kaza araştırma ve incelemesiyle doğrudan ilgisi olmayan icrai mahiyette herhangi bir talimatta bulunamazlar, b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar, c) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar, ç) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Büro personelinin görev ve yetkileri MADDE 16 (1) Kurul Bürosu, Kurul Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur. (2) Büro personelinin görevleri şunlardır: a) Kurulun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arşivi düzenlemek. b) Araştırma ve inceleme konularında, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlara verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak. c) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlardan gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, geciken işler hakkında Kurul Başkanına bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak. ç) Kaza araştırma ve inceleme konularına ilişkin istatistikleri tutmak. d) Kurulun taşınır eşyaları ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek. e) Kurul kütüphanesine intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak. f) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (3) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak, defter, rapor ve benzeri belgeleri, Kurul Başkanının izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Kurulun çalışma esasları MADDE 17 (1) Kurul, görevlerini Bakan adına yapar. (2) Kurul, kararlarında bağımsızdır. (3) Kurula, Bakan dışında hiçbir merciden emir verilemez. Kurul toplantıları MADDE 18 (1) Kurul, ayda bir kez olağan toplantısını yapar. (2) Kurul Başkanının asgari beş gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya üyelerden en az üçünün yazılı teklifi üzerine ve tüm Kurul üyelerine asgari beş gün önceden yapılacak yazılı çağrı üzerine, Kurul her zaman olağanüstü toplantısını gerçekleştirebilir. Çağrıların elektronik posta yoluyla yapılması esastır. (3) Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kurulda çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Muhalif oy kullanan Kurul üyesi muhalefet şerhinin tutanağa bağlanması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır. Çalışma merkezi MADDE 19 (1) Kurulun çalışma merkezi Ankara dır. (2) Gerektiğinde Ankara dışında da kurul toplantıları düzenlenebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 6 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Uzmanların Çalışma Usul ve Esasları Birlikte görevlendirilme MADDE 20 (1) Araştırma veya incelemenin niteliğine göre bir işte birden çok uzman görevlendirilebilir. (2) Bu durumda çalışmaları, grup başkanı olarak tayin edilen Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman düzenler, çalışmaların zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır. İşin devamlılığı ve devri MADDE 21 (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmekle yükümlüdürler. Uzmanlar, geri bırakma zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde de araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirirse, durumu Kurul Başkanına bildirerek alacakları emre göre hareket ederler. Yazışma ve haberleşme MADDE 22 (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, görevleriyle ilgili konularda resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerle olan yazışmalarını Kurul Başkanı aracılığıyla yapabilirler. Yazışmalarda bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine atıf yapılması zorunludur. (2) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, görevli gittikleri yerlere varış ve ayrılışlarını en seri haberleşme aracı ile Kurul Başkanına bildirirler. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler grup başkanı tarafından yapılır. Yazışmaların elektronik posta şeklinde yapılması esastır. BEŞİNCİ BÖLÜM Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Uzmana Yardım Yükümlülüğü, Raporlar ve Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmana yardım yükümlülüğü MADDE 23 (1) İlgililer, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görevlerine ilişkin her türlü talebi geciktirmeden yerine getirir ve sorularını cevaplarlar. (2) Araştırma ve inceleme konularıyla ilgili Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların görevlerini gereği gibi yürütebilmelerini teminen, kendilerine görevleri süresince uygun bir yer sağlar ve diğer önlemleri alırlar. Raporlar MADDE 24 (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine ve özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun rapor halinde Kurul Başkanına sunmakla yükümlüdürler. (2) Raporlarda yer alan hususlarda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar arasında görüş ayrılığına düşülmesi halinde, söz konusu hususlar ayrıca gerekçelendirilip imzalandıktan sonra rapora ekli olarak Kurul Başkanına sunulur. Raporların konusu MADDE 25 (1) Raporlar, kazalardan edinilen tecrübelerle emniyetin artırılmasına yönelik tanzim olunur. İdari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından tanzim olunan raporların konusunu oluşturamaz. Raporların denetimi MADDE 26 (1) 24 üncü maddeye göre hazırlanan raporlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : Raporlar üzerine yapılacak işlemler MADDE 27 (1) Kurul, gündemine gelen raporların tümü üzerinden değerlendirmesini yapar ve ulaştırma altyapıları ile taşımacılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete ilişkin hususları karara bağlar. (2) Raporlarda eksik görülen, tekrar araştırılması, ilave incelenmesi gereken hususların bulunmasına karar verilmesi halinde, araştırma ve incelemenin aynı Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar tarafından veya yeni Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman grubu tarafından yapılmasına karar verebilir. (3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde verilen kararlar hariç, Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yolluk ve diğer haklar MADDE 28 (1) Kurulda görev alan Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları personeline herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, Kurulun Bakanlık ve Bakanlık Kuruluşları dışındaki kamu personeli olan üyelerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %25 i, diğer üyelerine ise %50 si tutarında ödeme yapılır. Bu ödeme Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır. (2) Bir Kurul üyesinin birden fazla sürekli veya geçici kurulda üyeliğinin bulunması halinde, bu üyeye sadece bir kurul üyeliği için bu ödeme yapılır. Üyenin birden fazla yerde üyeliğinin bulunup bulunmadığının tespitinde üyenin beyanı esas alınır. (3) Kurul üyelerine ödeme yapılabilmesi için, üyenin ödeme dönemi olan bir aylık süre zarfında en az bir olağan ya da olağanüstü kurul toplantısına katılması zorunludur. (4) Kurul üyelerine, görevlerinin karşılığında her ayın sonunda ödeme yapılır. İlgili ayda yapılan olağan ya da olağanüstü toplantılara katılmayan üyelere yapılacak ödeme, yapılan toplantı sayısıyla orantılı olarak katılmadıkları toplantı sayısı kadar eksik ödenir. (5) Kurulda görev yapan üyelerin, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanların ve diğer personelin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır. (6) Kurul üyelerinin Kurul çalışmalarıyla ilgili olarak uçak, otobüs ve trenle yaptıkları seyahatlerinin yol giderleri sunacakları bilet karşılığında kendilerine ayrıca ödenir. Kimlik belgesi MADDE 29 (1) Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından Kurul hizmetlerinde geçici görevlendirilen uzmanlara Kurul Başkanı ve Bakan imzalı kimlik belgesi verilir. (2) Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir. Taşınır eşyalara ilişkin harcamalar MADDE 30 (1) Kurul üyeleri ile diğer çalışanlara bilgisayar, çanta, araştırma ve incelemelerde ihtiyaç duyacakları malzeme ile tüketim malzemeleri gibi taşınır eşyaya ilişkin harcamalar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır. (2) Taşınır eşyanın muhafazası ve teslimi hususlarında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uygulanır. Kurul üyeliğinin son bulması MADDE 31 (1) Kurul üyesi olarak görevlendirilenlerin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları kaybettiklerinin öğrenilmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Kurul Başkanı tarafından kurul üyeliğinin sonlandırılması için Bakan Oluru alınır ve üyenin Kurulla ilişiği kesilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 6 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 (2) Kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir yılda üst üste üç olağan veya olağanüstü Kurul toplantısı ile bir yılda farklı zamanlarda toplam beş Kurul toplantısına katılmayan üyenin Kurul üyeliğine, Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile son verilir. Yürürlük MADDE 32 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 33 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/7/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ç) Merkez (ÇOMÜDAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini, MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve sorumlu yönetici olarak görevlendirilen Veteriner Hekim ile Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen birer öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 14/7/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : Gaziantep Üniversitesinden: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan TMDK: Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını, tanımı yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (c) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır. İngilizce hazırlık eğitimi, öğretim süresi ve şekline ilişkin esaslar şunlardır: Ortak hususlar: Hazırlık sınıfında öğrenim süresi iki yarıyıl olup bu sınıflarda, İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren önlisans ve lisans programına kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi uygulanır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür. Gaziantep Üniversitesinden: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 19/8/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-27/8/ /4/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 6 Mayıs 2013 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : 28639

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI REFRAKTER PÜSKÜRTME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: İKN: 2013/ (bir) adet refrakter püskürtme makinesi alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 1 - İdarenin a) Adresi : P.K ÇAN/ÇANAKKALE b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 1 (bir) adet refrakter püskürtme makinesi alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi. b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim gününde teslim edilecektir. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu. b) Tarihi ve saati : 23/05/ İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile ve web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur. 5 - Teklifler 23/05/2013 Perşembe günü, saat e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3705/1-1

13 6 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 ÖN YETERLİLİK İLANI Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden: BSL-3 LABORATUVAR SİSTEMİ alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi (varsa) : ç) Ön yeterlilik dokümanının görülebileceği web adresi : 2 - Ön yeterlilik konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, BSL-3 Laboratuvar sistemi b) Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi c) İşin süresi : 240 (ikiyüz) takvim günüdür 3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi, Tandoğan/ANKARA b) Tarihi ve saati : 23/05/2013 saat: Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, ç) İlanın 4.3. inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bu madde boş bırakılmıştır Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, İsteklilerin bugüne kadar gerçekleştirdiği biyogüvenlik tesisleriyle ilgili referans listesi (en az bir adet BSL3 seviyesinde yapmış olduğu tesisi içerecek şekilde; bu listede tesisin sertifikasyonu ile ilgili bilgi ve tesiste temas edilecek sorumlu personelin iletişim bilgisi de verilecektir) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde cevaplar verilecektir Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.) Aşağıda sıralı olan dokümanlar ön yeterlik dokümanı ile beraber verilecektir: 1. Sistemin detaylı genel tarifi 2. Personel akışı planı 3. Malzeme akışı planı 4. Asma tavan planı 5. Duvar, kapı planı (gerçek ölçüler) 6. Tesis yerleşim planı (gerçek ölçüler) 7. İklimlendirme sistemi ve hava değişim sayıları hesaplama tablosu 8. İklimlendirme sistemi akış veya kolon şeması (hangi parçaların nerelerde kullanıldığı akış şemasında tipleri ile birlikte ayrıntılı olarak gösterilecektir). 9. Odalar arası fark basınç planı 10. Hava akım yönleri planı 11. Isıtma sistemi şeması (boru sistemi üzerindeki kesme vanası, üç yollu vana, pompa vs. gibi ekipmanlar ile) 12. Soğutma sistemi şeması (boru sistemi üzerindeki kesme vanası, üç yollu vana, pompa vs. gibi ekipmanlar ile) 13. Otomasyon prensip şeması 14. Otomasyon nokta listesi

15 6 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Temiz ve pissu borulama planı 16. Şebeke/jeneratör aydınlatma-kuvvet panosu tek hat şeması 17. UPS aydınlatma-kuvvet panosu tek hat şeması (şebeke/jeneratör ve UPS) 18. Data, telefon kullanım yerleri tek hat planı 19. Gösterge yerleşim planı 20. İklimlendirme cihazları yerleşim planı 21. Malzeme kapanları teknik bilgileri 22. İklimlendirme cihazı katalogu 23. İklimlendirme cihazı teknik bilgileri 24. İklimlendirme cihazı cihaz düzeni çizimi 25. İklimlendirme cihazı üreticisinin ISO 9001 sertifikası 26. Hava soğutmalı su soğutma cihazı katalogu 27. Hava soğutmalı su soğutma cihazı teknik bilgileri 28. Nem Alma Cihazı Kataloğu 29. Nem Alma Cihazı teknik bilgileri 30. Malzeme kapanı kataloğu 31. Duvar panellerinin kataloğu 32. Asma tavan sisteminin kataloğu 33. Aydınlatma armatürleri teknik bilgileri 34. Yer kaplaması kataloğu 35. Yer kaplaması teknik bilgileri 36. HEPA filtresi katalogu ve teknik bilgileri 37. Hava debi ayar cihazı kataloğu ve teknik bilgileri 38. Soyunma odası mobilya çizimleri 39. Temiz Su sistemi kataloğu ve teknik bilgileri 40. Temiz Su boru sistemi kataloğu ve teknik bilgileri 41. Kullanılacak olan tüm ekipmanların marka ve tip listesi 42. Malzemelerin istenilen teknik özelliklere uygun olduğuna dair belgeler, şartnamede bahsi geçen test sertifikaları ve raporları 43. Kullanılacak diğer ekipmanlara ait kataloglar 44. Tesis Bakım Programı 45. Devreye Alma Sonrası TEMİZ ODA SERTİFİKASYONU işlemlerini Yapacak TÜRKAK Akredite Yetkili Kurum Veya Uluslararası, Akredite Muayene Kuruluşu Bilgileri. 46. BSL-2/BSL-3/ABSL-3 Tesis Sertifikalandırmasını Yapacak BİYOGÜVENLİK SERTİFİKASYON YETKİLİ KURUM/UZMANI Bilgileri Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: İsteklilerin BSL-3 laboratuvar kurulum, sertifikalandırma ve teknik servis deneyimlerini gösterir iş deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir. 5 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 7 - Ön yeterlik başvurusu, 23/05/2013 Saat e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 9 - Söz Konusu İhale sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3765/1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN SATIŞI YAPTIRILACAKTIR EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI KÜTAHYA EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralına ait üretilecek basınçlı sıcak su formundaki ısı enerjisinin satışı işidir. İhale Kayıt Numarası : 1 - İdarenin a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi (varsa) : İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralına ait üretilecek basınçlı sıcak su formundaki ısı enerjisinin satışı işi - Satış İhalesi b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü c) Teslim süresi : 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : , saat İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı- Kütahya adresinde görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6 - Teklifler tarihi, saat 14:00 e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir. 7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür. 8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. NOT: İhalelerimiz ve adreslerinden takip edilebilir. 3760/1-1

17 6 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 HİZMET SATIN ALINACAKTIR Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir. 1 - İdarenin a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) Faks: (0344) c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin A - a) Dosya No : 2013/27 b) Niteliği, türü ve miktarı : 1,2,3 VE 4. ÜNİTE BLENDOMAT VE TRANSPORT SİSTEMLERİNİN, KAZANALTI PALET VE KÜL SUYU POMPA SİSTEMLERİNİN, PNÖMATİK SİSTEMLERİN, LUVO VE HATLARININ TÜM FAN VE FAN SİSTEMLERİNİN ARIZA VE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİDİR. c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ d) İhale tarihi ve saati : 22/05/2013 Saat : e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR Afşin Ziraat Bankası Şb.TR nolu hesaba 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7 - Teklifler ihale tarihi saat 14:00 e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. 9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. Duyurulur. 3466/1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Köyü, Ahmet Fakılı Mevkii 217 parsel üzerinde yer alan tarla nitelikli taşınmaz malın satışı ihalesi 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat:14.00 da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Silifke Şube Başkanlığı na (Mersin ili, Silifke ilçesi, Saray Mah. M.Çakmak Cad. Belediye Pasajı, Kat:1 No:13) vereceklerdir. 3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00 TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, THK Adana Şube Başkanlığından (Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. No:29 THK Adana işhanı Kat:1 No:1 Seyhan/Adana), THK Mersin Şube Başkanlığından (Cami Şerif Mah Sok. THK Mersin İşhanı No:2 Mersin) veya THK Silifke Şube Başkanlığından (Mersin ili, Silifke ilçesi, Saray Mah. M.Çakmak Cad. Belediye Pasajı, Kat:1 No:13) temin edebilirler. 4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) / THK Adana Şube Başkanlığı (0 322) THK Mersin Şube Başkanlığı (0 324) THK Silifke Şube Başkanlığı (0 324) / ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan adet Aferez Trombosit Seti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve teknik şartnamelere adresinden ulaşılabilecektir. 4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 22 MAYIS 2013 günü saat 10:00 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-1 Nolu İhale İdari ve Teknik Belgeleri zarfı aynı gün saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3816/1-1

19 6 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 3 ADET TOPRAK ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLİK, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİNİN YAPILMASINA AİT HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamızda 3 Adet Toprak Çamur Havuzunun Temizlik, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesinin yapılmasına Ait Hizmet Alımı İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir. İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Nurhak Yolu Üzeri Elbistan/KAHRAMANMARAŞ b) Telefon ve faks numarası : Tel: Fax : İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 1 nolu Brükner Çamur Havuzundan m 3, 2 ve 3 nolu Meydan binası arkasında bulunan tahmini m 3 toplamda m 3 çamur havuzlarının hafriyatının temizlenmesi ve çıkan hafriyatın yaklaşık mt. mesafedeki döküm sahasına nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir. b) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü c) İşin süresi : Yer teslimini müteakip 45 takvim günüdür. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : Saat: İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 6 Mayıs 2013 Sayı : d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır 4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş Deneyim Belgesi Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin %30 undan az olmamak üzere; a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80 inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli loder, kamyon, ve diğer iş makinalarına ait envanter listesi. İstekli, kendi malı olan makinelerin fotokopilerini; Kiralama yolu ile temin edilecek ekipman içinse, listeyi sunulması gerekir Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: a) Hertürlü hafriyat, kum, çakıl, kömür, curuf, taş ve pancar nakli benzer iş olarak kabul edilir. 5 - İhale dökümanı Elbistan Şeker Fabrikasının yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 6 - Teklifler, tarihinde Saat 14.00'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. 8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir. 3688/1-1

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : Telefon:

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı