TÜRKİYE MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN (KOBİ) GELİŞEBİLİRLİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN (KOBİ) GELİŞEBİLİRLİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1

2

3

4 TÜRKİYE MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN (KOBİ) GELİŞEBİLİRLİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION ON GROWTH POTENTIAL OF THE SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES IN TURKISH FURNITURE INDUSTRY Yrd.Doç.Dr.Baki AKSU 1 Prof.Dr.K.Hüseyin KOÇ 2 Ögr.Gör.Devrim KARADEMIR 3 ABSTRACT With its increasingly expanding uses, the furniture industry has become a basic industrial sector in the world, especially in the developed countries, and it represents 2 % of the total labour and 2 %to 4 % of the total production. The global foreign trade of furniture was around 100 billion USA Dollar in Though it has been growing fast, the furniture industry in Turkey is far from the level in the developed countries. About the Turkish furniture industry, % 99 of which consists of small and medium scale enterprises, just like all the other industries, there is very little necessary data to be able to make accurate evaluations. The current conditions in the small and the medium scale enterprises have been neatly described by this study. It tries to offer solutions to the problems, analyze the competition opportunities and shed light for future s studies by eliminating inadequate data. It is the first study in the field since there has not been such research which covers the whole country except for the regional ones. Also, this project is supplementary to the studies carried out by the researchers on the large-scale enterprises, the whole industry is analyzed. The data in the research has been obtained through a survey consisting of a total of 34 questions, 33 cloze and 1 open-ended. The questionnaires have been filled in using the face-to-face method by the assigned university staff in the predetermined cities. The survey results have been statistically examined through SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Key words: furniture industry, small and medium scale furniture enterprises. 1 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 2 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 3 Ordu Üniversitesi Mesudiye Meslek Yüksekokulu 3378

5 ÖZET Giderek genişleyen kullanım alanıyla dünyada özellikle gelişmiş batı ülkelerinde temel bir endüstriyel dal haline gelen mobilya endüstrisi, bu ülkelerin gayri safi yurt içi hâsılalarının %2 sini, işgücünün %2,2 sini ve üretim değerinin de %2-4 ünü temsil eder hale gelmiştir yılı değerleri ile dünya mobilya dış ticareti 100 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Türkiye ölçeğinde de hızlı bir gelişim gösteren mobilya endüstrisi henüz gelişmiş ülkelerin yakaladığı durumdan çok uzaklardadır. Yaklaşık %99 u küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan Türkiye Mobilya Endüstrisinde tüm endüstrilerde olduğu gibi sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için veri eksikliği vardır. Çalışma ile küçük ve orta ölçekli mobilya işletmelerinin bugünkü durumunu net olarak ortaya konulmuştur. Sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiş, rekabet olanakları irdelenmiş, veri eksikliği sorunu giderilerek gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bugüne kadar bölgesel çalışma dışında Türkiye nin genelini kapsayacak böyle bir çalışmaya rastlanılamadığından alanında ilk çalışma olduğu söylenebilir. Ayrıca projede görevli araştırmacıların büyük ölçekli işletmelere özgü olarak yaptıkları araştırmaları tamamlayıcı bir çalışma olmuş ve endüstrinin hemen hemen tümü incelenebilmiştir. Araştırmada veriler, 33 u kapalı, 1 i açık uçlu olmak üzere toplam 34 sorudan oluşan bir anket çalışması ile elde edilmiştir. Anketler projede görev alan öğretim elemanları ile belirlenen illerde gelişigüzel gidilen iş yerinde ve yüzyüze yöntemiyle doldurulmuştur. Anket sonuçları SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ortamına aktarılarak istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Anahtar kelimeler: Mobilya Endüstrisi, küçük ve orta ölçekli mobilya işletmeleri. 1. GİRİŞ Değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu günümüzde işletmeler içinde fırsatlar ve riskler artmaktadır. Çağın değişen şartlarına ve yeniliklerine hızla uyma yeteneğine sahip olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ ler) toplumun üretken potansiyelinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Gerçekten KOBİ'ler, bir ülkenin sosyo-ekonomik yapısı çerçevesinde; istihdam hacminin artırılması, gelir dağılımının daha dengeli biçimde gerçekleştirilmesi, rekabetin ve sosyal barışın korunması, sanayileşme ve endüstrideki birçok iş koluna kalifiye eleman yetiştirilmesi, sağlıklı kentleşme ve bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi gibi birçok işlevin yerine getirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır (Yücel, 2007). Bu işletmeler genel olarak, daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlama, daha düşük yatırım maliyeti ile istihdam olanağı yaratma, ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenme, talep değişiklerine daha kolay uyum gösterebilme ve teknolojik yeniliklere daha yatkın olma gibi özelliklere sahiptirler (Gündoğdu vd., 2007). Özellikle, 1970 li yıllardan itibaren KOBİ lerin dünya ekonomisinde önemli rollerinin olduğu önemle vurgulanmaktadır. Küçük ve esnek yapıları ile KOBİ'ler dünya'da sanayinin ciddi bir bölümünü oluşturur hale gelmişlerdir. ABD, Japonya ve Avrupa Birliği ülkeleri KOBİ'leri, ekonomik gelişmelerinin arttırılmasında önemli bir araç olarak görmektedirler 3379

6 (Oktay ve Güney, 2002). Toplam işletme sayısı ve istihdamdaki büyük paylarından dolayı KOBİ ler Türkiye ekonomisinde de önemli bir role sahiptir. Dünya ekonomisinde işletmelerin yaklaşık %95 ini KOBİ ler oluşturmaktadır. Bu işletmeler toplam istihdamın %66 sını, toplam üretimin de %55 ini karşılamaktadır (KOSGEB, 2004). Ülkemizde KOBİ lerin sayısı hizmet sektörü de dâhil olmak üzere, tüm işletmelerin sayısının % 99,8 idir. Bu işletmeler toplam istihdamın % 76,7 sini oluşturmaktadır. KOBİ yatırımlarının, toplam yatırımlar içindeki payı % 38 e ulaşmakta ve toplam katma değerin % 26,5 i yine bu işletmelerce yaratılmaktadır. KOBİ lerin toplam ihracat içindeki payları, yıllar itibarıyla değişiklik göstermekle beraber, ortalama % 10 oranında gerçekleşmekte ve bu kesimin toplam banka kredileri içindeki payı % 5 in altında seyretmektedir (DPT, 2004). Ülkemizde birçok kurum tarafından farklı şekilde KOBİ tanımı yapılmıştır. Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumlaştırılması amacıyla, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu tanıma göre; 1-9 çalışanı ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler mikro, çalışanı ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük, 250 kişiden az çalışanı ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletmelerdir (http://www.eximbank.gov.tr). Çalışmada bu tanımlama esas alınmıştır Dünya da ve Türkiye de Mobilya Endüstrisindeki Gelişmeler Yılın ortalama 335 gününü evlerinde geçiren insanlar için mobilya çok özel bir öneme sahiptir. Rahat ve konforlu yaşamın gereği olarak önümüzdeki yıllarda mobilyaya duyulan gereksinim giderek artacaktır. Dünyada 2004 yılında 221,5 milyon Avro luk üretim yapılmıştır. AB mobilya endüstrisi 95,5 milyon Avro ile bu üretimin % 43,1 ini gerçekleştirmiş olup dünyada en büyük üretici konumundadır. AB yi 57,1 milyon Avro luk üretimle NAFTA Bölgesi (ABD, Kanada ve Meksika) izlemiştir. Çin ve Japonya nın önderliğindeki Asya Bölgesi ise 51,5 milyon Avro luk üretim yapmıştır. Üçte ikisi Brezilya tarafından olmak üzere Latin Amerika ülkelerinin 5 milyon Avro yu aşan üretimleri vardır. Toplam üretimin yaklaşık 4/3 ü üretici ülkelerde tüketiciye sunulurken 4/1 i uluslararası ticarete konu olmaktadır. Bu rakam dünya toplam mal ihracatının %1 i dir. Görüldüğü gibi uluslararası ticari ilişkiler gün geçtikçe yoğunlaşmakta iç piyasaya yönelik üretim yanında ağırlıklı olarak ihracata yönelim söz konusu olmaktadır (www.ec.europa.eu, Yeniçeri, 2005, Türkiye imalat sanayi içerisinde yer alan orman ürünleri ve mobilya endüstrisi işletmeleri KOBİ'lerin faaliyet gösterdiği üçüncü önemli endüstridir (Yeniçeri, 2005). İşyeri sayısı itibarıyla % 25 düzeyinde bir ağırlığa sahiptir. İstihdam oluşumunda ise % 10 luk payı elinde bulundurmaktadır (Akyüz vd., 2002; Koç ve Aksu 2000). İşyeri ve istihdam alanında sahip olunan bu yüksek değerler, ekonomik kalkınma ve büyüme rakamları içerisinde istenilen boyutlara taşınamamaktadır. Endüstri işletmeleri, değişik problemler nedeni ile dış piyasalara yeterince açılamamakta ve sahip olunan potansiyel güçlerini ülke kalkınmasına yönlendirememektedir (Cındık ve Akyüz,1998). Bazı dönemlerde başarılı grafikler gösterebilmektedir. Örneğin 2003 yılının en iyi ikinci ihracat rakamını yakalayan endüstrisi olabilmiştir. Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisi 4 alt endüstri dalından oluşmakta olup, işletme sayıları itibariyle mobilya endüstrisi yaklaşık %50 lik payı ile diğer alt endüstriler içerisinde en büyük payı oluşturmaktadır. Ayrıca, son yıllarda gelişmiş endüstrilerle rekabet edebilecek 3380

7 işletmeler mobilya endüstrisinde görülebilmektedir. Mobilya endüstrisi, işletme sayısı yanında, yarattığı katma değer, işgören istihdamı açısından da diğer alt endüstri dallarına göre de en büyük payı oluşturmaktadır. Mobilya endüstrisinin, toplam imalat sanayi üretimi içindeki payı % 1,3 tür. Genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir endüstridir (Koç ve Aksu 2000). Buna karşın özellikle son yıl içinde küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır. İlk 500 şirket içinde orman ürünleri ve mobilya endüstrisi işletmelerinin 2002 yılından sonra ani bir sıçrama yaptığı gözlenmektedir (Çağlar, 2006). 30 un üzerinde yabancı sermayeli firma mevcuttur. Mobilya Endüstrisi, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile önemli bir endüstri dalı olmasına ve orman ürünleri endüstrisi ihracatının en büyük kısmını oluşturmasına karşın genel ihracatımız içindeki payı oldukça düşüktür. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre 2003 yılındaki üretim miktarı 1998 fiyatlarıyla YTL dir. Türkiye de mobilya endüstrisi, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Önemli üretim bölgelerinin toplam üretimdeki payları sırasıyla; Ankara %30, İstanbul %18, İzmir %9, Adana %9, Bursa %6, Eskişehir %4 ve Kayseri %5 tir. Kayseri ili son yıllarda önemli gelişme göstermektedir. DİE verilerine göre, Kayseri de firma başına 11,5 kişi istihdam edilmektedir. Bu rakam Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Firma başına düşen eleman sayısının yüksekliği de Kayseri nin büyük ölçekli, fabrikasyon tarzda üretim yapan, firmaların yoğunlaştığı bir bölgemiz olduğunu göstermektedir (Yeniçeri, 2005; Yeniçeri, 2007; Koç ve Aksu, 2000). 2. AMAÇ Yaklaşık %99 u küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan Türkiye Mobilya Endüstrisinde tüm endüstrilerde olduğu gibi sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için veri eksikliği vardır. Bu çalışmanın önemli amaçlarından biri, veri eksiğinin giderilmesine katkıda bulunmak ve AB ne tam üyelik müzakerelerinin başladığı bu günlerde endüstrinin durumunu daha net olarak ortaya koyabilmektir. Çalışma ile ayrıca; insan kaynağı, teknoloji, sermaye, pazarlama, üretim vb. konularda yaşadıkları temel sorunlar ve bu sorunların gelişebilirlikleri üzerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılacaktır. 3. MATERYAL VE METOT Türkiye Mobilya Endüstrisi İşletmelerinin sayısı , küçük ve orta ölçekli mobilya işletmesi (çalışan sayısı 250 den az) sayısı dir. Bu sayının %82,1 i (24.254) si 19 ilde bulunmaktadır (Koç ve Aksu, 2000; DİE, 2002). Bu nedenle araştırma evrenini 19 ilde yoğunlaşan küçük ve orta ölçekli mobilya işletmeleri oluşturmaktadır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan nın (2004) geliştirdiği tabloya göre 0.05 örnekleme hatasına göre topluluk içinde 378 işletmeye ulaşmak yeterlidir. Örnekleme hatasını azaltabilmek adına toplam 441 işletmeye anket uygulanmıştır. İllerdeki örneklem, o ildeki işletme sayılarının 0.01 inden az olmamak üzere gelişigüzel örnekleme metoduyla belirlenmiştir (Arlı ve Nazik, 2001). Araştırmada temel veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmacılar tarafından sistematik bir yapıda hazırlanmış ve pilot sonuçları alınarak düzeltmeleri yapılmış 33 ü kapalı, 1 i açık uçlu sorudan oluşan bilgi toplama formlarıyla yüz yüze uygulama yapılmıştır. Böylelikle, gözlem yapma olanağının yanında mülakat yöntemiyle desteklenmiştir. Söz konusu iller sırayla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Adana, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Kocaeli, Konya, Trabzon, İçel, Aydın, Gaziantep, Manisa ve 3381

8 Balıkesir dir. İllerin en düşüğünün payı tüm mobilya işletmelerinin %1 idir (Koç ve Aksu, 2000; DİE, 2002). Anket sonuçları SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ortamına aktarılarak istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada frekans ve yüzde dağılımı yöntemi yardımı ile katılımcıların kendilerine yöneltilen sorulara yönelik verdikleri cevapların sıklık düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla, katılımcıların yargılara katılım dereceleri evet ve hayır olmak üzere, farklı kalıplarda açık ve kapalı uçlu sorularla değişkenler arasında ilişki analizleri yapılmıştır. Bilgi toplama formlarındaki verilerin değerlendirilmesinde, nitel değerlendirmeler ikili, ya da çoklu sıralı değerlendirmelerle sayısallaştırılmıştır (Özdamar, ve 2.cilt). 4. BULGULAR 4.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Genel Yapı Çizelge 1 den de görüldüğü üzere Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi mobilya işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu bölgedir. Bu bölgeler içerisinde İstanbul, Bursa, Ankara ve Kayseri illeri yer almaktadır. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir illerinde anket uygulanan işletme sayısı örnek büyüklüğünün %10 unun üzerindedir. Bahsedilen iller mobilya işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu illerdir. Çizelge 1: Mobilya İşletmelerinde Genel Yapı Yanıtlar Sıklık % Marmara Bölgesi ,5 İç Anadolu Bölgesi ,6 Araştırmaya katılan işletmelerin bölgelere Ege Bölgesi 72 16,3 göre dağılımı Akdeniz Bölgesi 60 13,6 Karadeniz Bölgesi 27 6,2 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 8 1,8 Okur-Yazar 2 0,5 İlköğretim ,0 Ortaöğretim 66 15,0 Anketi yanıtlayanların eğitim durumları Endüstri ile ilgili mesleki 58 13,2 lise Yükseköğretim 68 15,3 1 9 Kişi ,5 İşletmelerde çalışan sayıları Kişi , ,07 Küçük sanayi sitesi ,6 Organize sanayi bölgesi 25 5,7 İşletmelerin bulundukları yerler Serbest bölge 9 2,0 Şehir içinde mahalle arası 7 1,6 Yerleşim yeri 4 0,9 İşletmelerin üretim yaptıkları yerdeki alt yapının yeterliliğine ilişkin görüşleri Şehir dışı anayol üzeri 1 0,2 Evet ,4 Hayır ,2 Yanıtlamayan işletme 6 1,4 3382

9 Anketi yanıtlayanların büyük bölümünün işletme sahibi olduğu ve bunların yarıdan fazlasının ilköğretim okulu mezunu olduğu görülmektedir. Bu sonuç mobilya endüstrisi işletmelerinin yaklaşık %99 unun küçük ve orta ölçekli işletme olmasıyla alakalıdır. İşletmelerin büyümesiyle profesyonel yöneticilere daha fazla yer verdikleri ve doğal olarak eğitim düzeyinin de aynı şekilde arttığı bilinmektedir. Mobilya endüstrisinde işletmelerin hemen hemen tamamının mikro ve küçük işletme durumunda olması nedeniyle anket uygulanan işletmelerin büyük bölümü (%68,5 i) 1-9 arasında işgören çalıştıran işletmelerden oluşmaktadır. İşletmelerin büyük bölümü illerde küçük sanayi sitelerinde kurulmuşlardır (%89,6) ve %68,2 si bulundukları ortamdan memnun değildir. Mobilya işletmelerinin çok büyük bölümü yılları arasında kurulmuştur. Bu tarihe kadar kurulan işletmeler genellikle marangozhane olarak isimlendirdiğimiz ve ahşap kapı - pencere imal eden işletmelerdir. Bu yıllardan sonra ise ahşap pencerelerin yerini yavaş yavaş PVC pencerelerin almasıyla birlikte marangozhaneden mobilya işletmelerine geçiş başlamıştır. Yine bu yıllarda mobilyaya olan talebin artması, yeni mobilya işletmelerinin açılmasını hızlandırmıştır Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışan Personelin Nitelikleri Mobilya işletmelerinin gelişmesinde oldukça önemli rol oynadığına inanılan teknik personelin varlığı sorgulanmıştır. Bilindiği üzere mobilya endüstrisi işletmeleri için; 4 yıl süreli eğitim gören Orman Endüstri Mühendisleri, Ağaç işleri Endüstri Mühendisleri (Hacettepe Üniversitesine bağlı Fakülte Öğrenci alımını durdurdu) ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Programları bulunmaktadır. Meslek Elemanı düzeyinde 2 yıl süreli eğitim veren 1 i Ağaç İşleri 56 sı Mobilya ve Dekorasyon olmak üzere 57 adet Meslek Yüksekokulu Programı vardır (Koç vd.2007). Uzun yıllardır Meslek Liselerinin Mobilya ve Dekorasyon Programlarında da teknisyen düzeyinde eleman yetiştirilmektedir. İşletmelerin sadece %12,7 sinde mühendis ya da öğretmen, %15,6 sında 2 yıl süreli mesleki eğitim gören meslek elemanı bulunmaktadır. İşletmelerin ancak yarısında meslek lisesi düzeyinde teknik elemana rastlanmaktadır. Bu oranlar işletmelerimizin geleceği açısından biraz düşündürücüdür. 4 yıllık eğitim gören elemanların işletmelere maliyeti fazla gelmektedir diye bir yakınma olsa da meslek elemanı düzeyinde elemanın oransal azlığı dikkat çekmektedir. İşletmelerin %55,6 sı teknik eleman ihtiyacı içerisindedir. Bu ihtiyacın daha ziyade 2 yıllık önlisans eğitimi alanında yoğunlaştığı görülmektedir Araştırmanın topluluğu işletmelerin çok büyük bölümünün mikro ve küçük ölçekli işletmeden oluştuğu dikkate alındığında bu isteğin normal olduğu söylenebilir. Nitelikli eleman ihtiyacı içerisinde bulunan işletmelerimiz bunca eğitim veren okul ve mezun olmasına karşın hala kalifiye eleman bulmada zorluk çektikleri anlaşılmaktadır. Eleman bulmada zorluk yaşayan işletmelerin oranı, %82,3 ile oldukça yüksek düzeydedir. Bu hem ilgili eğitim kurumları hem de işletmeler açısından üzerinden düşünülmesi gereken önemli bir durumdur. 3383

10 4.3. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Endüstriyel Gelişmeleri Takip Olanakları Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimlerini daha hızlı yapabilmeleri için endüstrideki gelişmeleri daha yakından takip etmeleri gerekmektedir. İçine kapanık işletmelerin dışarıda olup bitenlerden haberinin olması zordur. Bu amaçla birkaç soru ile durum öğrenilmeye çalışılmıştır (Çizelge 2). Çizelge 2: Mobilya İşletmelerin Endüstriyel Gelişmeleri Takip Edebilme Olanakları İşletmelerin; Yanıtlar Sıklık % Evet ,7 Endüstrideki gelişmeleri takip edebilme Hayır ,2 olanakları Yanıtlamayan işletme 5 1,1 Son 5 yılda makine alabilme durumları Evet ,5 Hayır ,5 Finansman sorunu 89 43,8 Gerek duymuyoruz 51 25,1 Son 5 yılda makine alamama nedenleri Diğer 63 31,0 Yanıtlamayan işletme 2 0,1 Toplam ,0 İşletmelerin %68,7 si endüstride olan gelişmeleri yakından takip edebilme olanağına sahiptir. Soruya yanıt veren 436 işletmenin 303 ü evet yanıtı vermiştir. İşletmelerin %36,1 sı yurtiçi fuarlara katılarak, %32,1 si mesleki dergilerle, %21,3 ü de internetten yararlanarak gelişmeleri takip etmektedirler. Yurtdışı fuarlara katılanların oranı ise, evet yanıtı veren işletmelerin %5,1 i düzeyinde kalmaktadır. İşletmelerin %46,5 i son 5 yılda makine satın alabildiğini ifade etmektedir. Makine alamayan işletmeler makine alamama nedenlerinin başında finansman sorununu göstermektedir. Bu endüstride gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri işletmelerin NC ve CNC makinelere sahip olabilme durumudur. Ancak, işletmelerin sadece %31,5 inde NC, %7,5 inde ise CNC makine vardır. İşletmelerin büyük bir bölümü (%66 sı) 1 ile 3 yıl arasında NC makine satın alabilme olanağından % 63 ü de CNC makine alabilme olanağından yoksun gözükmektedir. İşletmelerin %33,5 i bilgisayar, %26,8 i internet, %14,3 ü e-posta, %8,3 ü on-line bankacılık hizmetlerinden yararlandığını beyan etmektedir 4.4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Gelişmeler Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük sorunun finansman sorunu olduğu artık genel kabul gören bir gerçektir. Bu sorun araştırma sırasında özellikle dile getirilmiştir. Finansman sorunun çözmek için birtakım olanakların olduğu da bilinmektedir. İşletmelerin bu olanaklardan nasıl ve ne ölçüde yararlanabildikleri sorgulanmıştır (Çizelge 3). 3384

11 Çizelge 3: Mobilya İşletmelerinin Kredi Kullanabilme Durumları İşletmelerin; Yanıtlar Sıklık % Evet 68 15,4 Kredilerden yararlanabilme olanakları Hayır ,9 Yanıtlamayan işletme 3 0,7 Evet 4 0,9 Teşviklerden yararlanabilme olanakları Hayır ,4 Yanıtlamayan işletme 3 0,7 Evet 30 6,8 KOSGEB desteğinden yararlanabilme olanakları Hayır ,5 Yanıtlamayan işletme 3 0,7 İşletmelerin %84 üne yakın kesimi kredi olanaklarından yararlanamamaktadır. Bu nedenle, devletin özellikle kalkınmada öncelikli yöreler için verdiği teşviklerden de yararlanabilme olanağı neredeyse hiç olmamıştır. İşletmelerin sadece %1 ine yakın kesimi teşviklerden yararlandığını ifade etmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Birliği nin (KOSGEB) öncelikli amacı bu ölçekte işletmelerin gelişimlerini hızlandıracak projelerde işletmeleri desteklemektir. Ancak işletmelerin %92,5 i KOSGEB desteklerinden yararlanamamış durumdadır Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Üretim Sorunları İşletmelerin üretimde yaşadıkları temel sorunların başında nitelikli eleman yetersizliği gelmektedir (%23,1). Bunu %18,4 ile finansal yetersizlik, %17 ile pazar sınırlılığı izlemektedir. Bunların dışında makine ve tesisata bağlı sorunlar, işçi ücretlerinin pahalılığı ve hammadde ve yardımcı malzemelere bağlı sorunların da olduğu görülmektedir (Çizelge 4). Çizelge 4: Mobilya İşletmelerinde Üretim Sorunları İşletmelerin; Yanıtlar Sıklık % Nitelikli eleman yetersizliği ,1 Finansal kaynak kısıtlılığı ,4 Pazar sınırlılığı ,0 Makine ve tesisata bağlı yetersizlik ,9 İşçi ücretlerinin pahalı olması ,6 Hammadde ve yardımcı malzemelere bağlı Üretim sırasında yaşadıkları temel sorunlar ,4 sorunlar Kredi faizlerinin yüksekliği 694 5,2 Enerjinin pahalı olması 307 2,3 Herhangi bir sorun yok 131 1,0 Diğer 14 0,1 Toplam ,0 İşletmelere ürettikleri ürünlerini pazarlarken sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusu yöneltilmiştir. Sorun yaşayanların oranı %18,8 ile düşük düzeydedir. Ancak kısmen diyen işletmelerin oranının %43,5 düzeyinde olması yinede dikkate değer bazı sorunların yaşandığını göstermektedir. 3385

12 4.6. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Dış Ticaret Yapabilme Olanakları Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük ölçekli işletmeler kadar dış ticarete açık olamadıkları bilinen bir gerçektir. Gerçekten örgütlenmeleri bu amaca yönelik olamadığından ihracat yapabilme olanakları kısıtlıdır. Birkaç soruyla işletmelerin dış ticarete bakışları öğrenilmeye çalışılmıştır (Çizelge 5). İşletmelerin sadece %10 luk bölümü ihracat yapabilmektedir. İhracat yapamadıkları gibi, dış ticaretle ilgili talepler konusunda %86,8 i bilgisizdir. İşletmelerin ihracat yapamama nedenlerine ilişkin verdikleri yanıtlar incelendiğinde finansman yetersizliğinin %22,3 ile öncelikli neden olduğu, bunu sırayla dış pazarlara yabancılık %21,7, kapasite yetersizliği %15,5, teknolojik yapıdaki yetersizlik %14,5 ve eleman ve organizasyon eksikliği %12,8 vb. nedenlerin izlediği saptanmıştır. Dış talebin yokluğu, fiyat ve kalite açısından rekabet edememe ve tasarım problemleri de belirtilen nedenler arasında yer almaktadır. Çizelge 5: Mobilya İşletmelerin İhracat Yapamama Nedenleri İşletmelerin; Yanıtlar Sıklık % Finansman yetersiz ,3 Dış pazarlara yabancılık ,7 Kapasite yetersiz ,5 Teknoloji yetersiz ,5 İhracat yapamama nedenleri Eleman ve organizasyon eksikliği ,8 Dış talep yok 789 8,2 Fiyat ve kalite açısından rekabet edememe 366 3,8 Tasarım problemleri 105 1,2 Toplam , Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geleceğe İlişkin Öngörüleri Küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonominin ve dolayısıyla endüstrinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu nedenle geleceğe ilişkin beklentilerinin olması önemlidir. İşletmelerin %70 e yakın bölümünün geleceklerine güvenle bakamadığı anlaşılmaktadır. Bu sonuç endüstrinin geleceği açısından dikkate alınması gereken bir olgudur. Bazı gelişmeler örgütlü olmakla daha hızlı elde edilebilir. Örneğin tek başına zor gerçekleştirilebilen ihracat, örgütlenmeyle daha kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ortak çalışma kültürünün oldukça yetersiz olduğunu bildiğimiz toplumumuzda ne yazık ki mobilya işletmelerinin de örgütlenme adına bir şey yapmadıkları anlaşılmaktadır. İşletmelerin %78,9 unun örgütlenme ve ortak çalışma adına herhangi bir çalışma içerisinde olmadığı görülmektedir. Anketi değerlendiren işletme sahipleri ve yöneticiler işletmelerin gelişmesindeki engelleri; Finansal sıkıntı (%30.3), pazar sıkıntısı (%19,6), kalifiye eleman eksikliği %12,8 şeklinde sıralarken, örgütlenememeyi ve 8 yıllık eğitimin çıraklık eğitimini bitirmesini, piyasalara olan güvensizliği ve meslek odalarının yetersizliği vb. sorunlara da bağlamaktadır. 3386

13 5. SONUÇ ve ÖNERİLER Mobilya Endüstrisi işletmelerinin %82,1 ü 19 ilde faaliyet göstermektedir. Mobilya endüstrisinin gelişimine yönelik düzenlemelerin öncelikle bu illerde başlatılması yararlı olabilecektir. Çalışmada daha sağlıklı verilere ulaşabilmek amacıyla anket soruları özellikle üst düzey yöneticilere ve işletme sahiplerine yöneltilmiştir. 441 işletmenin 272 sinde işletme sahibinden, 89 unda işletmede profesyonel yöneticiden yanıt alınarak istenen başarı yakalanabilmiştir. Mobilya endüstrisinde işletme sahiplerinin büyük bölümünün ilköğretim mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle endüstride usta çırak ilişkisi ile büyümüş insanların yoğunlukta olduğunu söylenebilir. İşletmelerin yaklaşık %90 ı alt yapının tamamlandığı düşünülen küçük sanayi sitelerinde yer almaktadır. Ancak işletmelerin %68,3 nün alt yapı yetersizliğinden bahsetmesi anlamlıdır. O takdirde küçük sanayi sitelerinin bu anlamda yeniden gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması yararlı olacaktır. Küçük ve orta ölçekli mobilya işletmelerinde arzulanan düzeyde mesleki eğitim görmüş mühendis, tekniker ve teknisyen düzeyinde eleman bulunmamaktadır. Buna karşın işletmelerin yaklaşık %57 si teknik eleman ihtiyacı içerisindedir. Teknik eleman ihtiyacının tekniker düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 2 yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının önemi artmaktadır. Ne var ki, mezun olan kişiler bu alanda çalışmak istememektedir. Bu nedenle işletmelerin %82,3 ü eleman bulmada sıkıntı çekmektedir. İşletmelerimizin yaklaşık %69 u endüstride olan gelişmeleri çoklukla yurtiçi fuarlara katılarak, mesleki dergilere abone olarak ve internet olanaklarından yararlanarak takip edebilmektedir. Endüstride teknolojinin hızlı artışı NC ve özellikle CNC makinelerin çeşidinin artışını da beraberinde getirmiştir. Bu durum verimlilik artışına ve imalatta hatanın azalmasına yol açmaktadır. Ancak endüstrideki duruma bakıldığında işletmelerin %68,5 inde NC, %91,4 ünde CNC makine bulunmamaktadır. İşletmeler işlerin devamlılık göstermemesini ve finansman sorununu buna neden olarak göstermektedirler. Sonuç olarak orta vadede bu türde bir makine alma arzularının olmaması klasik üretim yapısının bir süre daha devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Endüstrinin gelişiminde en büyük engel olarak görülen finansman sorunun çözümü için bazı olanakların varlığı bilinmektedir. Bu olanaklar arasında örneğin; kredi temini, teşviklerden yararlanma, makinelerin satın alınması yerine kiralanması, endüstrinin gelişimini destekleyen bir takım kurumlarla işbirliği, endüstrideki diğer firmalar ile işbirliğine gidilmesi, meslek odalarının önderliğinde ortak pazarlara ulaşılması vb. sayılabilir. Ancak, işletmelerimizin %84 üne yakın bölümü kredi olanaklarından, %98 i teşviklerden yararlanamamaktadır, %93 üne yakın bölümü de endüstrinin gelişimi için büyük destekler sağlayan KOSGEB ile iletişime geçememektedir. Bunun nedenleri irdelendiğinde kredi şartlarının ağırlığı, teşviklerin ne olduğu ve hangi şartlarda verildiğinden yeterince bilgileri olamadığı, KOSGEB gibi kurumların varlığından dahi haberleri olmadığı, makine kiralamaya yönelik bilgilerinin yetersizliği, endüstride güven ortamı olmadığı için işletmelerin birbirleriyle örgütlenme yolunu denememeleri ve meslek odalarının uygulamalarda ki yetersizlikleri anlaşılmaktadır. İşletmeler sorunlarını kendi çabalarıyla çözmeye çaba sarf etmekte, var olan mesleki örgütleriyle hemen hemen hiç iletişim kuramamakta, mesleki örgütleri de bu işletmelere ulaşmakta gerekli çabayı gösterememektedir. 3387

14 Çalışan sayıları itibariyle mobilya işletmelerinin çok büyük bölümünün (1 9 işçi çalıştıran) mikro düzeyde işletmeler olduğu başta ifade edilmiştir. Üretimde yaşanılan sorunların başında nitelikli eleman yetersizliği, finansal yetersizlik, pazar sınırlılığı, makine ve tesisata bağlı yetersizlik vb. gelmektedir. İşletmelerin %90 ı ihracat yapamamaktadır. İhracat yapabilmek için uygun şartların oluşturulması esastır. Uygun şartları oluşturacak kişilerin bu tür işletmelerde çalıştırılamadığı bir gerçektir. Nitekim işletmelerin yaklaşık %87 si dış taleplerin varlığından habersizdir. Zaten işletmelerimiz ihracat yapamamanın önündeki engelleri finansman yetersizliği ve dış pazarlara yabancılığa bağlamaktadır. Dünya mobilya üretiminde oldukça büyük paya sahip AB ülkeleri ile rekabet edebileceklerine inanan işletmelerin oranı %39 a yaklaşmaktadır. Aslında, bu sonuç işletmelerimizin kendine olan güvenlerini nispeten göstermektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere AB ülkeleri ile rekabet edebileceğine inanan işletmelerimizin ne yazık ki %69 luk bölümü geleceğine güvenle bakamamaktadır. Yaklaşık 10 yılda bir görülen ekonomik krizler işletme yöneticilerini hep düşündürmektedir. Ancak her sorunun çözümünün devletten beklenmesi yaklaşımı mobilya endüstrisinde de oldukça yaygındır denilebilir. İşletmeler kendi çözümlerini kendilerinin bulabilecekleri bir örgütlenmeye gitmeleri yararlı olacaktır. Ancak işletmelerin yaklaşık %79 u örgütlenme adına hiçbir çabanın içinde olamamışlardır. İşletme yöneticilerinin verdikleri yanıtların sonucuna göre işletmelerin gelişimindeki en önemli engeller içerisinde örgütlenememe de yer almaktadır. KAYNAKLAR Akyüz, K.C., Akyüz, İ., Serin, H ve Cındık, H., (2002), Socio-Economic Structural Analysis of Small Firms in the Forest Product Industry in the Eastern Black Sea Region in Turkey, Turk. J. Agric. For., 26, (2002), Arlı, M. ve Nazik, H. (2001), Bilimsel Araştırmaya Giriş, Ankara,Gazi Kitabevi. Çağlar, E.,(2006), Bölgesel Kalkınmada Yeni Açılımlar: Sanayi Politikası, Organize Sanayi Bölgeleri ve Kümelenmeler. Cındık, H.,Akyüz, K.C.,(1998), The Structure and Suggestions to Solve Problems of Small and Middle-Sized Forest Products Industry Establishments in Trabzon, Turk. J. Agric. For., 22, DİE, (2002), Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, Ankara DPT,(2004), Kobi Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ocak 2004, Gündoğdu, F., Emsen, Ö. S. ve Özkan, Ş.,(2001), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Girişimcilik- Yenilikçilik ve Finansman: Kayseri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, I. Orta Anadolu Kongresi KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, S , Koç, K.H., Aksu, B.,(2000), Türkiye Orman Ürünleri İşletmelerinde Yersel Dağılım, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, A serisi, C. 50, Sayı 2, S Koç,K.H., Kanat,M.,Tolunay,A. (2007), Present Situation in Associate s Level Forestry Education in Turkey, Bottlenecks and Proposals for Solution, Bottlenecks, Solutions, And Priorities in the Context of Functions of Forest Resources International Symposium, Proceedings, October, Istanbul/Turkey, p

15 KOSGEB (2004), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, KOBİ Ekonomisi (KOBİ ler ve Bankacılık), Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürlüğü, Ocak 2004, Ankara. Oktay, E., Güney, A. (2002), Türkiye'de KOBİ'lerin Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri, 21.Yüzyılda KOBİ ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Sempozyumu, Ocak 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C Özdamar, K.,(2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, 1, Kaan Kitapevi, Genişletilmiş 5.Baskı Özdamar, K.,(2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 2 (Çok Değişkenli Analizler), Kaan Kitapevi, Genişletilmiş 5.Baskı Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004), Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Yeniçeri, B.,(2005), Mobilya Sektör Raporu, İGEME Yayınları, Ankara. Yeniçeri, B.,(2007), Mobilya, (2009). Yücel, H., (2000) Uluslararası Pazarlara Açılmada Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Rolü, Uzmanlık Tezi, İGEME, Ankara. İnternet Kaynakları Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) Tanımına İlişkin Yeni Düzenleme,(2006) (2009) Enterprise and Industry: Furniture Industry, Overview, Europe - Trade in Office Furniture Expands in Europe, The Eu Furniture Industry, (2009). (2009). 3389

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN KOBİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKİN 200782046 Tez Danışmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA Rüştü YAYAR *1 Yusuf DEMİR ** ÖZ Teşvikler, genel ekonomi politikasının en önemli uygulama araçlarından biri olup ekonomik birimleri belirli

Detaylı

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY Unver Akin¹ ¹Giresun University.

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ ABSTRACT: Y. Doç. Dr. Mehmet CİVAN Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü-civan@gantep.edu.tr

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Türkiye'de KOBİ lere Yapılan Destekler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri

Türkiye'de KOBİ lere Yapılan Destekler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 105-126 Recep ULUSOY Reyhan AKARSU Türkiye'de KOBİ lere Yapılan Destekler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri Support for SME s in Turkey and

Detaylı

Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri

Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri Koray GÜRPINAR Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı M.Y.O. k_gurpinar@hotmail.com Mehmet BARCA Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 BİLECİK BÖLGESİ MERMER SEKTÖRÜNÜN

Detaylı

KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA

KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA Financial Support to SME s (Small and Medium-Sized Enterprises) Contribution

Detaylı

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR KOBİ LERİN DIŞ TİCARETTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Hazırlayan: Yasin SAVCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nural Yıldız Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI: TOKAT İLİ İMALAT KOBİ LERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI: TOKAT İLİ İMALAT KOBİ LERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI: TOKAT İLİ İMALAT KOBİ LERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Hakan KILCI İşletme

Detaylı

BASEL II KRİTERLERİNİN TÜRKİYE DEKİ KOBİ LER ÜZERİNE ETKİSİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

BASEL II KRİTERLERİNİN TÜRKİYE DEKİ KOBİ LER ÜZERİNE ETKİSİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BASEL II KRİTERLERİNİN TÜRKİYE DEKİ KOBİ LER ÜZERİNE ETKİSİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Zeliha TURPÇU YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.423-443. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI ĐŞ-YL-2007-0008 ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ HAZIRLAYAN Canan

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

I. Giriş Küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarının yaşandığı, ülkeler arası ekonomik sınırların giderek daha da yok olduğu ve dolayısıyla ülkelerin

I. Giriş Küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarının yaşandığı, ülkeler arası ekonomik sınırların giderek daha da yok olduğu ve dolayısıyla ülkelerin Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 235 YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ (*) Mustafa GÜLMEZ (**) İlkay NOYAN YALMAN (***)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİ LERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİ LERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİ LERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ FATMA YÖRÜK DANIŞMAN: PROF. DR. HASAN İBİCİOĞLU

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Arş. Gör. Dr. A. Yılmaz ATA Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Böl. atayil@cu.edu.tr ÖZET

Detaylı

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı