TÜRKİYE MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN (KOBİ) GELİŞEBİLİRLİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN (KOBİ) GELİŞEBİLİRLİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1

2

3

4 TÜRKİYE MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN (KOBİ) GELİŞEBİLİRLİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION ON GROWTH POTENTIAL OF THE SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES IN TURKISH FURNITURE INDUSTRY Yrd.Doç.Dr.Baki AKSU 1 Prof.Dr.K.Hüseyin KOÇ 2 Ögr.Gör.Devrim KARADEMIR 3 ABSTRACT With its increasingly expanding uses, the furniture industry has become a basic industrial sector in the world, especially in the developed countries, and it represents 2 % of the total labour and 2 %to 4 % of the total production. The global foreign trade of furniture was around 100 billion USA Dollar in Though it has been growing fast, the furniture industry in Turkey is far from the level in the developed countries. About the Turkish furniture industry, % 99 of which consists of small and medium scale enterprises, just like all the other industries, there is very little necessary data to be able to make accurate evaluations. The current conditions in the small and the medium scale enterprises have been neatly described by this study. It tries to offer solutions to the problems, analyze the competition opportunities and shed light for future s studies by eliminating inadequate data. It is the first study in the field since there has not been such research which covers the whole country except for the regional ones. Also, this project is supplementary to the studies carried out by the researchers on the large-scale enterprises, the whole industry is analyzed. The data in the research has been obtained through a survey consisting of a total of 34 questions, 33 cloze and 1 open-ended. The questionnaires have been filled in using the face-to-face method by the assigned university staff in the predetermined cities. The survey results have been statistically examined through SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Key words: furniture industry, small and medium scale furniture enterprises. 1 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 2 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 3 Ordu Üniversitesi Mesudiye Meslek Yüksekokulu 3378

5 ÖZET Giderek genişleyen kullanım alanıyla dünyada özellikle gelişmiş batı ülkelerinde temel bir endüstriyel dal haline gelen mobilya endüstrisi, bu ülkelerin gayri safi yurt içi hâsılalarının %2 sini, işgücünün %2,2 sini ve üretim değerinin de %2-4 ünü temsil eder hale gelmiştir yılı değerleri ile dünya mobilya dış ticareti 100 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Türkiye ölçeğinde de hızlı bir gelişim gösteren mobilya endüstrisi henüz gelişmiş ülkelerin yakaladığı durumdan çok uzaklardadır. Yaklaşık %99 u küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan Türkiye Mobilya Endüstrisinde tüm endüstrilerde olduğu gibi sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için veri eksikliği vardır. Çalışma ile küçük ve orta ölçekli mobilya işletmelerinin bugünkü durumunu net olarak ortaya konulmuştur. Sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiş, rekabet olanakları irdelenmiş, veri eksikliği sorunu giderilerek gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bugüne kadar bölgesel çalışma dışında Türkiye nin genelini kapsayacak böyle bir çalışmaya rastlanılamadığından alanında ilk çalışma olduğu söylenebilir. Ayrıca projede görevli araştırmacıların büyük ölçekli işletmelere özgü olarak yaptıkları araştırmaları tamamlayıcı bir çalışma olmuş ve endüstrinin hemen hemen tümü incelenebilmiştir. Araştırmada veriler, 33 u kapalı, 1 i açık uçlu olmak üzere toplam 34 sorudan oluşan bir anket çalışması ile elde edilmiştir. Anketler projede görev alan öğretim elemanları ile belirlenen illerde gelişigüzel gidilen iş yerinde ve yüzyüze yöntemiyle doldurulmuştur. Anket sonuçları SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ortamına aktarılarak istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Anahtar kelimeler: Mobilya Endüstrisi, küçük ve orta ölçekli mobilya işletmeleri. 1. GİRİŞ Değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu günümüzde işletmeler içinde fırsatlar ve riskler artmaktadır. Çağın değişen şartlarına ve yeniliklerine hızla uyma yeteneğine sahip olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ ler) toplumun üretken potansiyelinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Gerçekten KOBİ'ler, bir ülkenin sosyo-ekonomik yapısı çerçevesinde; istihdam hacminin artırılması, gelir dağılımının daha dengeli biçimde gerçekleştirilmesi, rekabetin ve sosyal barışın korunması, sanayileşme ve endüstrideki birçok iş koluna kalifiye eleman yetiştirilmesi, sağlıklı kentleşme ve bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi gibi birçok işlevin yerine getirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır (Yücel, 2007). Bu işletmeler genel olarak, daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlama, daha düşük yatırım maliyeti ile istihdam olanağı yaratma, ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenme, talep değişiklerine daha kolay uyum gösterebilme ve teknolojik yeniliklere daha yatkın olma gibi özelliklere sahiptirler (Gündoğdu vd., 2007). Özellikle, 1970 li yıllardan itibaren KOBİ lerin dünya ekonomisinde önemli rollerinin olduğu önemle vurgulanmaktadır. Küçük ve esnek yapıları ile KOBİ'ler dünya'da sanayinin ciddi bir bölümünü oluşturur hale gelmişlerdir. ABD, Japonya ve Avrupa Birliği ülkeleri KOBİ'leri, ekonomik gelişmelerinin arttırılmasında önemli bir araç olarak görmektedirler 3379

6 (Oktay ve Güney, 2002). Toplam işletme sayısı ve istihdamdaki büyük paylarından dolayı KOBİ ler Türkiye ekonomisinde de önemli bir role sahiptir. Dünya ekonomisinde işletmelerin yaklaşık %95 ini KOBİ ler oluşturmaktadır. Bu işletmeler toplam istihdamın %66 sını, toplam üretimin de %55 ini karşılamaktadır (KOSGEB, 2004). Ülkemizde KOBİ lerin sayısı hizmet sektörü de dâhil olmak üzere, tüm işletmelerin sayısının % 99,8 idir. Bu işletmeler toplam istihdamın % 76,7 sini oluşturmaktadır. KOBİ yatırımlarının, toplam yatırımlar içindeki payı % 38 e ulaşmakta ve toplam katma değerin % 26,5 i yine bu işletmelerce yaratılmaktadır. KOBİ lerin toplam ihracat içindeki payları, yıllar itibarıyla değişiklik göstermekle beraber, ortalama % 10 oranında gerçekleşmekte ve bu kesimin toplam banka kredileri içindeki payı % 5 in altında seyretmektedir (DPT, 2004). Ülkemizde birçok kurum tarafından farklı şekilde KOBİ tanımı yapılmıştır. Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumlaştırılması amacıyla, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu tanıma göre; 1-9 çalışanı ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler mikro, çalışanı ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük, 250 kişiden az çalışanı ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletmelerdir (http://www.eximbank.gov.tr). Çalışmada bu tanımlama esas alınmıştır Dünya da ve Türkiye de Mobilya Endüstrisindeki Gelişmeler Yılın ortalama 335 gününü evlerinde geçiren insanlar için mobilya çok özel bir öneme sahiptir. Rahat ve konforlu yaşamın gereği olarak önümüzdeki yıllarda mobilyaya duyulan gereksinim giderek artacaktır. Dünyada 2004 yılında 221,5 milyon Avro luk üretim yapılmıştır. AB mobilya endüstrisi 95,5 milyon Avro ile bu üretimin % 43,1 ini gerçekleştirmiş olup dünyada en büyük üretici konumundadır. AB yi 57,1 milyon Avro luk üretimle NAFTA Bölgesi (ABD, Kanada ve Meksika) izlemiştir. Çin ve Japonya nın önderliğindeki Asya Bölgesi ise 51,5 milyon Avro luk üretim yapmıştır. Üçte ikisi Brezilya tarafından olmak üzere Latin Amerika ülkelerinin 5 milyon Avro yu aşan üretimleri vardır. Toplam üretimin yaklaşık 4/3 ü üretici ülkelerde tüketiciye sunulurken 4/1 i uluslararası ticarete konu olmaktadır. Bu rakam dünya toplam mal ihracatının %1 i dir. Görüldüğü gibi uluslararası ticari ilişkiler gün geçtikçe yoğunlaşmakta iç piyasaya yönelik üretim yanında ağırlıklı olarak ihracata yönelim söz konusu olmaktadır (www.ec.europa.eu, Yeniçeri, 2005, Türkiye imalat sanayi içerisinde yer alan orman ürünleri ve mobilya endüstrisi işletmeleri KOBİ'lerin faaliyet gösterdiği üçüncü önemli endüstridir (Yeniçeri, 2005). İşyeri sayısı itibarıyla % 25 düzeyinde bir ağırlığa sahiptir. İstihdam oluşumunda ise % 10 luk payı elinde bulundurmaktadır (Akyüz vd., 2002; Koç ve Aksu 2000). İşyeri ve istihdam alanında sahip olunan bu yüksek değerler, ekonomik kalkınma ve büyüme rakamları içerisinde istenilen boyutlara taşınamamaktadır. Endüstri işletmeleri, değişik problemler nedeni ile dış piyasalara yeterince açılamamakta ve sahip olunan potansiyel güçlerini ülke kalkınmasına yönlendirememektedir (Cındık ve Akyüz,1998). Bazı dönemlerde başarılı grafikler gösterebilmektedir. Örneğin 2003 yılının en iyi ikinci ihracat rakamını yakalayan endüstrisi olabilmiştir. Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisi 4 alt endüstri dalından oluşmakta olup, işletme sayıları itibariyle mobilya endüstrisi yaklaşık %50 lik payı ile diğer alt endüstriler içerisinde en büyük payı oluşturmaktadır. Ayrıca, son yıllarda gelişmiş endüstrilerle rekabet edebilecek 3380

7 işletmeler mobilya endüstrisinde görülebilmektedir. Mobilya endüstrisi, işletme sayısı yanında, yarattığı katma değer, işgören istihdamı açısından da diğer alt endüstri dallarına göre de en büyük payı oluşturmaktadır. Mobilya endüstrisinin, toplam imalat sanayi üretimi içindeki payı % 1,3 tür. Genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir endüstridir (Koç ve Aksu 2000). Buna karşın özellikle son yıl içinde küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır. İlk 500 şirket içinde orman ürünleri ve mobilya endüstrisi işletmelerinin 2002 yılından sonra ani bir sıçrama yaptığı gözlenmektedir (Çağlar, 2006). 30 un üzerinde yabancı sermayeli firma mevcuttur. Mobilya Endüstrisi, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile önemli bir endüstri dalı olmasına ve orman ürünleri endüstrisi ihracatının en büyük kısmını oluşturmasına karşın genel ihracatımız içindeki payı oldukça düşüktür. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre 2003 yılındaki üretim miktarı 1998 fiyatlarıyla YTL dir. Türkiye de mobilya endüstrisi, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Önemli üretim bölgelerinin toplam üretimdeki payları sırasıyla; Ankara %30, İstanbul %18, İzmir %9, Adana %9, Bursa %6, Eskişehir %4 ve Kayseri %5 tir. Kayseri ili son yıllarda önemli gelişme göstermektedir. DİE verilerine göre, Kayseri de firma başına 11,5 kişi istihdam edilmektedir. Bu rakam Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Firma başına düşen eleman sayısının yüksekliği de Kayseri nin büyük ölçekli, fabrikasyon tarzda üretim yapan, firmaların yoğunlaştığı bir bölgemiz olduğunu göstermektedir (Yeniçeri, 2005; Yeniçeri, 2007; Koç ve Aksu, 2000). 2. AMAÇ Yaklaşık %99 u küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan Türkiye Mobilya Endüstrisinde tüm endüstrilerde olduğu gibi sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için veri eksikliği vardır. Bu çalışmanın önemli amaçlarından biri, veri eksiğinin giderilmesine katkıda bulunmak ve AB ne tam üyelik müzakerelerinin başladığı bu günlerde endüstrinin durumunu daha net olarak ortaya koyabilmektir. Çalışma ile ayrıca; insan kaynağı, teknoloji, sermaye, pazarlama, üretim vb. konularda yaşadıkları temel sorunlar ve bu sorunların gelişebilirlikleri üzerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılacaktır. 3. MATERYAL VE METOT Türkiye Mobilya Endüstrisi İşletmelerinin sayısı , küçük ve orta ölçekli mobilya işletmesi (çalışan sayısı 250 den az) sayısı dir. Bu sayının %82,1 i (24.254) si 19 ilde bulunmaktadır (Koç ve Aksu, 2000; DİE, 2002). Bu nedenle araştırma evrenini 19 ilde yoğunlaşan küçük ve orta ölçekli mobilya işletmeleri oluşturmaktadır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan nın (2004) geliştirdiği tabloya göre 0.05 örnekleme hatasına göre topluluk içinde 378 işletmeye ulaşmak yeterlidir. Örnekleme hatasını azaltabilmek adına toplam 441 işletmeye anket uygulanmıştır. İllerdeki örneklem, o ildeki işletme sayılarının 0.01 inden az olmamak üzere gelişigüzel örnekleme metoduyla belirlenmiştir (Arlı ve Nazik, 2001). Araştırmada temel veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmacılar tarafından sistematik bir yapıda hazırlanmış ve pilot sonuçları alınarak düzeltmeleri yapılmış 33 ü kapalı, 1 i açık uçlu sorudan oluşan bilgi toplama formlarıyla yüz yüze uygulama yapılmıştır. Böylelikle, gözlem yapma olanağının yanında mülakat yöntemiyle desteklenmiştir. Söz konusu iller sırayla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Adana, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Kocaeli, Konya, Trabzon, İçel, Aydın, Gaziantep, Manisa ve 3381

8 Balıkesir dir. İllerin en düşüğünün payı tüm mobilya işletmelerinin %1 idir (Koç ve Aksu, 2000; DİE, 2002). Anket sonuçları SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ortamına aktarılarak istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada frekans ve yüzde dağılımı yöntemi yardımı ile katılımcıların kendilerine yöneltilen sorulara yönelik verdikleri cevapların sıklık düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla, katılımcıların yargılara katılım dereceleri evet ve hayır olmak üzere, farklı kalıplarda açık ve kapalı uçlu sorularla değişkenler arasında ilişki analizleri yapılmıştır. Bilgi toplama formlarındaki verilerin değerlendirilmesinde, nitel değerlendirmeler ikili, ya da çoklu sıralı değerlendirmelerle sayısallaştırılmıştır (Özdamar, ve 2.cilt). 4. BULGULAR 4.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Genel Yapı Çizelge 1 den de görüldüğü üzere Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi mobilya işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu bölgedir. Bu bölgeler içerisinde İstanbul, Bursa, Ankara ve Kayseri illeri yer almaktadır. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir illerinde anket uygulanan işletme sayısı örnek büyüklüğünün %10 unun üzerindedir. Bahsedilen iller mobilya işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu illerdir. Çizelge 1: Mobilya İşletmelerinde Genel Yapı Yanıtlar Sıklık % Marmara Bölgesi ,5 İç Anadolu Bölgesi ,6 Araştırmaya katılan işletmelerin bölgelere Ege Bölgesi 72 16,3 göre dağılımı Akdeniz Bölgesi 60 13,6 Karadeniz Bölgesi 27 6,2 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 8 1,8 Okur-Yazar 2 0,5 İlköğretim ,0 Ortaöğretim 66 15,0 Anketi yanıtlayanların eğitim durumları Endüstri ile ilgili mesleki 58 13,2 lise Yükseköğretim 68 15,3 1 9 Kişi ,5 İşletmelerde çalışan sayıları Kişi , ,07 Küçük sanayi sitesi ,6 Organize sanayi bölgesi 25 5,7 İşletmelerin bulundukları yerler Serbest bölge 9 2,0 Şehir içinde mahalle arası 7 1,6 Yerleşim yeri 4 0,9 İşletmelerin üretim yaptıkları yerdeki alt yapının yeterliliğine ilişkin görüşleri Şehir dışı anayol üzeri 1 0,2 Evet ,4 Hayır ,2 Yanıtlamayan işletme 6 1,4 3382

9 Anketi yanıtlayanların büyük bölümünün işletme sahibi olduğu ve bunların yarıdan fazlasının ilköğretim okulu mezunu olduğu görülmektedir. Bu sonuç mobilya endüstrisi işletmelerinin yaklaşık %99 unun küçük ve orta ölçekli işletme olmasıyla alakalıdır. İşletmelerin büyümesiyle profesyonel yöneticilere daha fazla yer verdikleri ve doğal olarak eğitim düzeyinin de aynı şekilde arttığı bilinmektedir. Mobilya endüstrisinde işletmelerin hemen hemen tamamının mikro ve küçük işletme durumunda olması nedeniyle anket uygulanan işletmelerin büyük bölümü (%68,5 i) 1-9 arasında işgören çalıştıran işletmelerden oluşmaktadır. İşletmelerin büyük bölümü illerde küçük sanayi sitelerinde kurulmuşlardır (%89,6) ve %68,2 si bulundukları ortamdan memnun değildir. Mobilya işletmelerinin çok büyük bölümü yılları arasında kurulmuştur. Bu tarihe kadar kurulan işletmeler genellikle marangozhane olarak isimlendirdiğimiz ve ahşap kapı - pencere imal eden işletmelerdir. Bu yıllardan sonra ise ahşap pencerelerin yerini yavaş yavaş PVC pencerelerin almasıyla birlikte marangozhaneden mobilya işletmelerine geçiş başlamıştır. Yine bu yıllarda mobilyaya olan talebin artması, yeni mobilya işletmelerinin açılmasını hızlandırmıştır Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışan Personelin Nitelikleri Mobilya işletmelerinin gelişmesinde oldukça önemli rol oynadığına inanılan teknik personelin varlığı sorgulanmıştır. Bilindiği üzere mobilya endüstrisi işletmeleri için; 4 yıl süreli eğitim gören Orman Endüstri Mühendisleri, Ağaç işleri Endüstri Mühendisleri (Hacettepe Üniversitesine bağlı Fakülte Öğrenci alımını durdurdu) ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Programları bulunmaktadır. Meslek Elemanı düzeyinde 2 yıl süreli eğitim veren 1 i Ağaç İşleri 56 sı Mobilya ve Dekorasyon olmak üzere 57 adet Meslek Yüksekokulu Programı vardır (Koç vd.2007). Uzun yıllardır Meslek Liselerinin Mobilya ve Dekorasyon Programlarında da teknisyen düzeyinde eleman yetiştirilmektedir. İşletmelerin sadece %12,7 sinde mühendis ya da öğretmen, %15,6 sında 2 yıl süreli mesleki eğitim gören meslek elemanı bulunmaktadır. İşletmelerin ancak yarısında meslek lisesi düzeyinde teknik elemana rastlanmaktadır. Bu oranlar işletmelerimizin geleceği açısından biraz düşündürücüdür. 4 yıllık eğitim gören elemanların işletmelere maliyeti fazla gelmektedir diye bir yakınma olsa da meslek elemanı düzeyinde elemanın oransal azlığı dikkat çekmektedir. İşletmelerin %55,6 sı teknik eleman ihtiyacı içerisindedir. Bu ihtiyacın daha ziyade 2 yıllık önlisans eğitimi alanında yoğunlaştığı görülmektedir Araştırmanın topluluğu işletmelerin çok büyük bölümünün mikro ve küçük ölçekli işletmeden oluştuğu dikkate alındığında bu isteğin normal olduğu söylenebilir. Nitelikli eleman ihtiyacı içerisinde bulunan işletmelerimiz bunca eğitim veren okul ve mezun olmasına karşın hala kalifiye eleman bulmada zorluk çektikleri anlaşılmaktadır. Eleman bulmada zorluk yaşayan işletmelerin oranı, %82,3 ile oldukça yüksek düzeydedir. Bu hem ilgili eğitim kurumları hem de işletmeler açısından üzerinden düşünülmesi gereken önemli bir durumdur. 3383

10 4.3. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Endüstriyel Gelişmeleri Takip Olanakları Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimlerini daha hızlı yapabilmeleri için endüstrideki gelişmeleri daha yakından takip etmeleri gerekmektedir. İçine kapanık işletmelerin dışarıda olup bitenlerden haberinin olması zordur. Bu amaçla birkaç soru ile durum öğrenilmeye çalışılmıştır (Çizelge 2). Çizelge 2: Mobilya İşletmelerin Endüstriyel Gelişmeleri Takip Edebilme Olanakları İşletmelerin; Yanıtlar Sıklık % Evet ,7 Endüstrideki gelişmeleri takip edebilme Hayır ,2 olanakları Yanıtlamayan işletme 5 1,1 Son 5 yılda makine alabilme durumları Evet ,5 Hayır ,5 Finansman sorunu 89 43,8 Gerek duymuyoruz 51 25,1 Son 5 yılda makine alamama nedenleri Diğer 63 31,0 Yanıtlamayan işletme 2 0,1 Toplam ,0 İşletmelerin %68,7 si endüstride olan gelişmeleri yakından takip edebilme olanağına sahiptir. Soruya yanıt veren 436 işletmenin 303 ü evet yanıtı vermiştir. İşletmelerin %36,1 sı yurtiçi fuarlara katılarak, %32,1 si mesleki dergilerle, %21,3 ü de internetten yararlanarak gelişmeleri takip etmektedirler. Yurtdışı fuarlara katılanların oranı ise, evet yanıtı veren işletmelerin %5,1 i düzeyinde kalmaktadır. İşletmelerin %46,5 i son 5 yılda makine satın alabildiğini ifade etmektedir. Makine alamayan işletmeler makine alamama nedenlerinin başında finansman sorununu göstermektedir. Bu endüstride gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri işletmelerin NC ve CNC makinelere sahip olabilme durumudur. Ancak, işletmelerin sadece %31,5 inde NC, %7,5 inde ise CNC makine vardır. İşletmelerin büyük bir bölümü (%66 sı) 1 ile 3 yıl arasında NC makine satın alabilme olanağından % 63 ü de CNC makine alabilme olanağından yoksun gözükmektedir. İşletmelerin %33,5 i bilgisayar, %26,8 i internet, %14,3 ü e-posta, %8,3 ü on-line bankacılık hizmetlerinden yararlandığını beyan etmektedir 4.4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Gelişmeler Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük sorunun finansman sorunu olduğu artık genel kabul gören bir gerçektir. Bu sorun araştırma sırasında özellikle dile getirilmiştir. Finansman sorunun çözmek için birtakım olanakların olduğu da bilinmektedir. İşletmelerin bu olanaklardan nasıl ve ne ölçüde yararlanabildikleri sorgulanmıştır (Çizelge 3). 3384

11 Çizelge 3: Mobilya İşletmelerinin Kredi Kullanabilme Durumları İşletmelerin; Yanıtlar Sıklık % Evet 68 15,4 Kredilerden yararlanabilme olanakları Hayır ,9 Yanıtlamayan işletme 3 0,7 Evet 4 0,9 Teşviklerden yararlanabilme olanakları Hayır ,4 Yanıtlamayan işletme 3 0,7 Evet 30 6,8 KOSGEB desteğinden yararlanabilme olanakları Hayır ,5 Yanıtlamayan işletme 3 0,7 İşletmelerin %84 üne yakın kesimi kredi olanaklarından yararlanamamaktadır. Bu nedenle, devletin özellikle kalkınmada öncelikli yöreler için verdiği teşviklerden de yararlanabilme olanağı neredeyse hiç olmamıştır. İşletmelerin sadece %1 ine yakın kesimi teşviklerden yararlandığını ifade etmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Birliği nin (KOSGEB) öncelikli amacı bu ölçekte işletmelerin gelişimlerini hızlandıracak projelerde işletmeleri desteklemektir. Ancak işletmelerin %92,5 i KOSGEB desteklerinden yararlanamamış durumdadır Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Üretim Sorunları İşletmelerin üretimde yaşadıkları temel sorunların başında nitelikli eleman yetersizliği gelmektedir (%23,1). Bunu %18,4 ile finansal yetersizlik, %17 ile pazar sınırlılığı izlemektedir. Bunların dışında makine ve tesisata bağlı sorunlar, işçi ücretlerinin pahalılığı ve hammadde ve yardımcı malzemelere bağlı sorunların da olduğu görülmektedir (Çizelge 4). Çizelge 4: Mobilya İşletmelerinde Üretim Sorunları İşletmelerin; Yanıtlar Sıklık % Nitelikli eleman yetersizliği ,1 Finansal kaynak kısıtlılığı ,4 Pazar sınırlılığı ,0 Makine ve tesisata bağlı yetersizlik ,9 İşçi ücretlerinin pahalı olması ,6 Hammadde ve yardımcı malzemelere bağlı Üretim sırasında yaşadıkları temel sorunlar ,4 sorunlar Kredi faizlerinin yüksekliği 694 5,2 Enerjinin pahalı olması 307 2,3 Herhangi bir sorun yok 131 1,0 Diğer 14 0,1 Toplam ,0 İşletmelere ürettikleri ürünlerini pazarlarken sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusu yöneltilmiştir. Sorun yaşayanların oranı %18,8 ile düşük düzeydedir. Ancak kısmen diyen işletmelerin oranının %43,5 düzeyinde olması yinede dikkate değer bazı sorunların yaşandığını göstermektedir. 3385

12 4.6. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Dış Ticaret Yapabilme Olanakları Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük ölçekli işletmeler kadar dış ticarete açık olamadıkları bilinen bir gerçektir. Gerçekten örgütlenmeleri bu amaca yönelik olamadığından ihracat yapabilme olanakları kısıtlıdır. Birkaç soruyla işletmelerin dış ticarete bakışları öğrenilmeye çalışılmıştır (Çizelge 5). İşletmelerin sadece %10 luk bölümü ihracat yapabilmektedir. İhracat yapamadıkları gibi, dış ticaretle ilgili talepler konusunda %86,8 i bilgisizdir. İşletmelerin ihracat yapamama nedenlerine ilişkin verdikleri yanıtlar incelendiğinde finansman yetersizliğinin %22,3 ile öncelikli neden olduğu, bunu sırayla dış pazarlara yabancılık %21,7, kapasite yetersizliği %15,5, teknolojik yapıdaki yetersizlik %14,5 ve eleman ve organizasyon eksikliği %12,8 vb. nedenlerin izlediği saptanmıştır. Dış talebin yokluğu, fiyat ve kalite açısından rekabet edememe ve tasarım problemleri de belirtilen nedenler arasında yer almaktadır. Çizelge 5: Mobilya İşletmelerin İhracat Yapamama Nedenleri İşletmelerin; Yanıtlar Sıklık % Finansman yetersiz ,3 Dış pazarlara yabancılık ,7 Kapasite yetersiz ,5 Teknoloji yetersiz ,5 İhracat yapamama nedenleri Eleman ve organizasyon eksikliği ,8 Dış talep yok 789 8,2 Fiyat ve kalite açısından rekabet edememe 366 3,8 Tasarım problemleri 105 1,2 Toplam , Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geleceğe İlişkin Öngörüleri Küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonominin ve dolayısıyla endüstrinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu nedenle geleceğe ilişkin beklentilerinin olması önemlidir. İşletmelerin %70 e yakın bölümünün geleceklerine güvenle bakamadığı anlaşılmaktadır. Bu sonuç endüstrinin geleceği açısından dikkate alınması gereken bir olgudur. Bazı gelişmeler örgütlü olmakla daha hızlı elde edilebilir. Örneğin tek başına zor gerçekleştirilebilen ihracat, örgütlenmeyle daha kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ortak çalışma kültürünün oldukça yetersiz olduğunu bildiğimiz toplumumuzda ne yazık ki mobilya işletmelerinin de örgütlenme adına bir şey yapmadıkları anlaşılmaktadır. İşletmelerin %78,9 unun örgütlenme ve ortak çalışma adına herhangi bir çalışma içerisinde olmadığı görülmektedir. Anketi değerlendiren işletme sahipleri ve yöneticiler işletmelerin gelişmesindeki engelleri; Finansal sıkıntı (%30.3), pazar sıkıntısı (%19,6), kalifiye eleman eksikliği %12,8 şeklinde sıralarken, örgütlenememeyi ve 8 yıllık eğitimin çıraklık eğitimini bitirmesini, piyasalara olan güvensizliği ve meslek odalarının yetersizliği vb. sorunlara da bağlamaktadır. 3386

13 5. SONUÇ ve ÖNERİLER Mobilya Endüstrisi işletmelerinin %82,1 ü 19 ilde faaliyet göstermektedir. Mobilya endüstrisinin gelişimine yönelik düzenlemelerin öncelikle bu illerde başlatılması yararlı olabilecektir. Çalışmada daha sağlıklı verilere ulaşabilmek amacıyla anket soruları özellikle üst düzey yöneticilere ve işletme sahiplerine yöneltilmiştir. 441 işletmenin 272 sinde işletme sahibinden, 89 unda işletmede profesyonel yöneticiden yanıt alınarak istenen başarı yakalanabilmiştir. Mobilya endüstrisinde işletme sahiplerinin büyük bölümünün ilköğretim mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle endüstride usta çırak ilişkisi ile büyümüş insanların yoğunlukta olduğunu söylenebilir. İşletmelerin yaklaşık %90 ı alt yapının tamamlandığı düşünülen küçük sanayi sitelerinde yer almaktadır. Ancak işletmelerin %68,3 nün alt yapı yetersizliğinden bahsetmesi anlamlıdır. O takdirde küçük sanayi sitelerinin bu anlamda yeniden gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması yararlı olacaktır. Küçük ve orta ölçekli mobilya işletmelerinde arzulanan düzeyde mesleki eğitim görmüş mühendis, tekniker ve teknisyen düzeyinde eleman bulunmamaktadır. Buna karşın işletmelerin yaklaşık %57 si teknik eleman ihtiyacı içerisindedir. Teknik eleman ihtiyacının tekniker düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 2 yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının önemi artmaktadır. Ne var ki, mezun olan kişiler bu alanda çalışmak istememektedir. Bu nedenle işletmelerin %82,3 ü eleman bulmada sıkıntı çekmektedir. İşletmelerimizin yaklaşık %69 u endüstride olan gelişmeleri çoklukla yurtiçi fuarlara katılarak, mesleki dergilere abone olarak ve internet olanaklarından yararlanarak takip edebilmektedir. Endüstride teknolojinin hızlı artışı NC ve özellikle CNC makinelerin çeşidinin artışını da beraberinde getirmiştir. Bu durum verimlilik artışına ve imalatta hatanın azalmasına yol açmaktadır. Ancak endüstrideki duruma bakıldığında işletmelerin %68,5 inde NC, %91,4 ünde CNC makine bulunmamaktadır. İşletmeler işlerin devamlılık göstermemesini ve finansman sorununu buna neden olarak göstermektedirler. Sonuç olarak orta vadede bu türde bir makine alma arzularının olmaması klasik üretim yapısının bir süre daha devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Endüstrinin gelişiminde en büyük engel olarak görülen finansman sorunun çözümü için bazı olanakların varlığı bilinmektedir. Bu olanaklar arasında örneğin; kredi temini, teşviklerden yararlanma, makinelerin satın alınması yerine kiralanması, endüstrinin gelişimini destekleyen bir takım kurumlarla işbirliği, endüstrideki diğer firmalar ile işbirliğine gidilmesi, meslek odalarının önderliğinde ortak pazarlara ulaşılması vb. sayılabilir. Ancak, işletmelerimizin %84 üne yakın bölümü kredi olanaklarından, %98 i teşviklerden yararlanamamaktadır, %93 üne yakın bölümü de endüstrinin gelişimi için büyük destekler sağlayan KOSGEB ile iletişime geçememektedir. Bunun nedenleri irdelendiğinde kredi şartlarının ağırlığı, teşviklerin ne olduğu ve hangi şartlarda verildiğinden yeterince bilgileri olamadığı, KOSGEB gibi kurumların varlığından dahi haberleri olmadığı, makine kiralamaya yönelik bilgilerinin yetersizliği, endüstride güven ortamı olmadığı için işletmelerin birbirleriyle örgütlenme yolunu denememeleri ve meslek odalarının uygulamalarda ki yetersizlikleri anlaşılmaktadır. İşletmeler sorunlarını kendi çabalarıyla çözmeye çaba sarf etmekte, var olan mesleki örgütleriyle hemen hemen hiç iletişim kuramamakta, mesleki örgütleri de bu işletmelere ulaşmakta gerekli çabayı gösterememektedir. 3387

14 Çalışan sayıları itibariyle mobilya işletmelerinin çok büyük bölümünün (1 9 işçi çalıştıran) mikro düzeyde işletmeler olduğu başta ifade edilmiştir. Üretimde yaşanılan sorunların başında nitelikli eleman yetersizliği, finansal yetersizlik, pazar sınırlılığı, makine ve tesisata bağlı yetersizlik vb. gelmektedir. İşletmelerin %90 ı ihracat yapamamaktadır. İhracat yapabilmek için uygun şartların oluşturulması esastır. Uygun şartları oluşturacak kişilerin bu tür işletmelerde çalıştırılamadığı bir gerçektir. Nitekim işletmelerin yaklaşık %87 si dış taleplerin varlığından habersizdir. Zaten işletmelerimiz ihracat yapamamanın önündeki engelleri finansman yetersizliği ve dış pazarlara yabancılığa bağlamaktadır. Dünya mobilya üretiminde oldukça büyük paya sahip AB ülkeleri ile rekabet edebileceklerine inanan işletmelerin oranı %39 a yaklaşmaktadır. Aslında, bu sonuç işletmelerimizin kendine olan güvenlerini nispeten göstermektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere AB ülkeleri ile rekabet edebileceğine inanan işletmelerimizin ne yazık ki %69 luk bölümü geleceğine güvenle bakamamaktadır. Yaklaşık 10 yılda bir görülen ekonomik krizler işletme yöneticilerini hep düşündürmektedir. Ancak her sorunun çözümünün devletten beklenmesi yaklaşımı mobilya endüstrisinde de oldukça yaygındır denilebilir. İşletmeler kendi çözümlerini kendilerinin bulabilecekleri bir örgütlenmeye gitmeleri yararlı olacaktır. Ancak işletmelerin yaklaşık %79 u örgütlenme adına hiçbir çabanın içinde olamamışlardır. İşletme yöneticilerinin verdikleri yanıtların sonucuna göre işletmelerin gelişimindeki en önemli engeller içerisinde örgütlenememe de yer almaktadır. KAYNAKLAR Akyüz, K.C., Akyüz, İ., Serin, H ve Cındık, H., (2002), Socio-Economic Structural Analysis of Small Firms in the Forest Product Industry in the Eastern Black Sea Region in Turkey, Turk. J. Agric. For., 26, (2002), Arlı, M. ve Nazik, H. (2001), Bilimsel Araştırmaya Giriş, Ankara,Gazi Kitabevi. Çağlar, E.,(2006), Bölgesel Kalkınmada Yeni Açılımlar: Sanayi Politikası, Organize Sanayi Bölgeleri ve Kümelenmeler. Cındık, H.,Akyüz, K.C.,(1998), The Structure and Suggestions to Solve Problems of Small and Middle-Sized Forest Products Industry Establishments in Trabzon, Turk. J. Agric. For., 22, DİE, (2002), Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, Ankara DPT,(2004), Kobi Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ocak 2004, Gündoğdu, F., Emsen, Ö. S. ve Özkan, Ş.,(2001), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Girişimcilik- Yenilikçilik ve Finansman: Kayseri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, I. Orta Anadolu Kongresi KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, S , Koç, K.H., Aksu, B.,(2000), Türkiye Orman Ürünleri İşletmelerinde Yersel Dağılım, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, A serisi, C. 50, Sayı 2, S Koç,K.H., Kanat,M.,Tolunay,A. (2007), Present Situation in Associate s Level Forestry Education in Turkey, Bottlenecks and Proposals for Solution, Bottlenecks, Solutions, And Priorities in the Context of Functions of Forest Resources International Symposium, Proceedings, October, Istanbul/Turkey, p

15 KOSGEB (2004), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, KOBİ Ekonomisi (KOBİ ler ve Bankacılık), Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürlüğü, Ocak 2004, Ankara. Oktay, E., Güney, A. (2002), Türkiye'de KOBİ'lerin Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri, 21.Yüzyılda KOBİ ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Sempozyumu, Ocak 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C Özdamar, K.,(2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, 1, Kaan Kitapevi, Genişletilmiş 5.Baskı Özdamar, K.,(2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 2 (Çok Değişkenli Analizler), Kaan Kitapevi, Genişletilmiş 5.Baskı Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004), Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Yeniçeri, B.,(2005), Mobilya Sektör Raporu, İGEME Yayınları, Ankara. Yeniçeri, B.,(2007), Mobilya, (2009). Yücel, H., (2000) Uluslararası Pazarlara Açılmada Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Rolü, Uzmanlık Tezi, İGEME, Ankara. İnternet Kaynakları Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) Tanımına İlişkin Yeni Düzenleme,(2006) (2009) Enterprise and Industry: Furniture Industry, Overview, Europe - Trade in Office Furniture Expands in Europe, The Eu Furniture Industry, (2009). (2009). 3389

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI İçindekiler MOBİLYA SEKTÖRÜ... 2 DÜNYA MOBİLYA İHRACATI... 3 TÜRKİYE DE MOBİLYA SEKTÖRÜ... 3 Türkiye de Mobilya Üretimi ve Tüketimi... 3 Türkiye de Mobilya İhracatı... 5 Türkiye de Mobilya İthalatı...

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 83 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %10,5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 171-178 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI Tarık GEDİK Kadri Cemil AKYÜZ Derya USTAÖMER KTÜ Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın İbrahim.aydin@cbu.edu.tr Öğr. Gör. H. Zeki Diril hzekidiril@gmail.com Öğr. Gör. Meryem

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN HAMMADDE TERCİHLERİ VE TEDARİK SORUNLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN HAMMADDE TERCİHLERİ VE TEDARİK SORUNLARI Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2003) : 1-2 (68-75) DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN HAMMADDE TERCİHLERİ VE TEDARİK SORUNLARI Kadri Cemil AKYÜZ Hasan

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman 422 1. SEKTÖRÜN TANIMI Ana metal sanayii ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 27 no lu gruplandırma içinde yer almaktadır.

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN İHRACAT PROBLEMLERİ. Kadri Cemil AKYÜZ İlker AKYÜZ 1 Hasan SERİN Hicabi CINDIK

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN İHRACAT PROBLEMLERİ. Kadri Cemil AKYÜZ İlker AKYÜZ 1 Hasan SERİN Hicabi CINDIK Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 97-110 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN İHRACAT PROBLEMLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI GENEL ARAŞTIRMALAR İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI DÜZEY 2 YE GÖRE İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI (21 YILI, ISIC REVİZE 3 SINIFLAMASINA GÖRE ve İKİ RAKAMLI DÜZEYDE) GA-6-3-3

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET DÜNYASI/2 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET ŞUBESİ R.A.B / 01 Nisan 2010 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR Türkiye de toplam antrepo sayısı 1326 dır. Bu antrepoların adresi belirtilmeyen az sayıda olanlar

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 SANGEM, bir ESO kuruluşudur Neden SANGEM? Eskişehir Sanayi Odası ESO nun öncü girişimiyle kurulan ve kâr amaçsız (non-profit) bir kuruluş olan

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç K O B İ Büyüyen Ekonomik Güç Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rol, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmaya yaptıkları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: / Nüsha: 10

TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: / Nüsha: 10 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 10 KOBİ LERİN TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ İlkay Uçum TEPGE 1. Giriş Küçük ve Orta Büyüklükteki/Ölçekli

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL ENFLASYONU DÜŞÜRME PROGRAMI VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 31 AĞUSTOS 2000 İZMİR Dünya genelinde özellikle 1980 li yıllarda artarak devam eden globalleşme

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Temmuz 2012 - Haziran 2013) 2013 2. Çeyrek Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ VAN GENEL BİLGİLER VAN TÜRKİYE VAN IN PAYI Nüfus (TÜİK 2012) 1.051.975 75.627.384 1,39% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2012)

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları 2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları EĞİLİM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 2 İller İZMIR 8% İSTANBUL 50% BURSA 8% ANKARA 7% KOCAELI 3% KONYA 2% KAYSERI 2% MANISA

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 46 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %6,8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı