3. Ara tırma 3.1 Ara tırmanın Amacı 3.2 Ara tırmanın Hipotezleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Ara tırma 3.1 Ara tırmanın Amacı 3.2 Ara tırmanın Hipotezleri"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: POSTMODERN DÜNYADA GELENEN YENDEN NASI: OSMANLI KÜLTÜREL ÖELERNN REKLAMLARDA KULLANIMI RECONSTRUCTION OF THE TRADITION IN POST-MODERN WORLD: THE USAGE OF THE OTTOMAN CULTURAL COMPONENTS IN ADVERTISEMENTS Müge ELDEN * Iıl KARPAT AKTULU * * Özen OKAT ÖZDEM * ** Öz Postmodernizmin en temel tanımının eski ile yeniyi; farklı ve zıt olanları birletirerek yeni bir dünya yaratmak olduu düünüldüünde, günümüz dünyasında, geçmie ait öelerin yeniden yorumlandıını görmek sıkça mümkün olmaktadır. Bu dorultuda büyük ölçüde yakın tarihi temsil eden Osmanlı mparatorluu döneminin izlerine, günümüz Türkiyesinin modern insanının gündelik yaamında rastlanmaktadır. Modern insanın gündelik yaamının en önemli yansıması ise yaam alanları ve giyim kuamda görülmektedir. Dolayısıyla bu çalımada, Osmanlı kültürüne ait izlerin günümüz yaamına yansımaları, dekorasyon dergilerindeki reklamların analiz edilmesiyle ortaya çıkarılması amaçlanmıtır. Böylelikle, postmodern dünyada gelenein yeniden inasına ilikin veriler elde edilmesi salanmıtır. Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Reklam, Kültür. Abstract While considering postmodernism as combining the different and the opposite; the new and the old to create a new world, it is possible in contemporary world to come across with reinterpretation of retrospective components constantly. Accordingly, the marks of Ottoman period as representative of recent history coincide in the daily lives of modern Turkish people to a large extent. The most important reflection of modern world people's daily lives is observed in living areas and clothing. Therefore, in this work it's aimed to revealing the marks of the Ottoman Culture through its reflections to our daily life and analyzing the advertisements in decoration magazines. In this way, it's obtained information about reconstruction of the tradition in post modern world. Keywords: Postmodernism, Advertising, Culture. 1. Giri Yeryüzünde, belirli bir geçmie sahip tüm toplulukların, gerek genetik miras gerekse de aktarılan maddi deerlerle tarihin izlerini taıdıkları söylenebilmektedir. Tarihin izleri ise farklı ekillerde karımıza çıkabilmektedir. Özellikle postmodernizm adı verilen akımla birlikte geçmi, gelecek ve imdiki zamana ilikin tüm kavramlar birbiri ile içiçe geçmitir. Çeitli pek çok etkenle, farklı kültürel yapıların biraraya gelerek yeni yapılar oluturması postmodernizmin en belirgin göstergesidir. Türk toplumunda ise Osmanlı mparatorluu, köklü bir tarihi simgelemektedir. Osmanlı mparatorluu nun küllerinin üzerine ina edilen Türkiye Cumhuriyeti ise doal olarak Osmanlı kültürel izlerini taımaktadır. Pek çok Osmanlı kültürel unsuru nesilden nesile * * Prof. Dr., Ege Üniversitesi, letiim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü ** * Prof. Dr., Ege Üniversitesi, letiim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü *** * Yard. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, letiim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü

2 aktarılarak günümüze kadar ulamıtır. Saltanat kültürünün doası gerei lüksün göstergesi olan Osmanlı kültürel öeleri günümüz Türkiyesi nde pek çok alanda karımıza çıkmaktadır. Bu alanların baında da reklam gelmektedir. Reklam, bir toplumun sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerine ilikin pek çok unsurun aynası niteliini taımaktadır. Reklamlarda toplumların yaayılarına ilikin pek çok özellii açıkça veya örtülü biçimde görebilmek mümkün olmaktadır. Bu balamda reklamların, bir toplumda iz bırakmı olan tüm kültürlerin izlerini aynen taıyabilecei söylenebilmektedir. Kültürel izlerse reklamlarda, kültürel göstergeler eklinde hayata geçmektedir. Söz konusu bakı açısıyla irdelendiinde bu çalıma toplum, kültür ve reklam ilikisi balamında ekillenmektedir. Kültürel göstergelerin en belirgin yansımasının insanın gündelik hayatına ilikin alanlarda olduu gözönüne alındıında ev yaamı, bu balamda önemli bir inceleme alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalımada ev yaamına ilikin göstergelerin ve yön belirleyicilerin adresi sayılabilecek dekorasyon dergilerinde yayınlanan reklamların göstergebilimsel analizine yer verilmitir. Böylece Osmanlı kültürel izlerinin günümüz Türkiyesinin reklamlarında nasıl ve ne ekilde yer bulduu da ortaya çıkarılmı olacaktır. 2. Literatür Özeti Kültür, sözcük olarak günlük yaamda dilimizden düürmediimiz kelimeler arasında yer almaktadır. Kimi zaman insanların eitim dereceleri ve görgülerini belirtmek amacıyla kültürlü kültürsüz eklinde bir sıfat olarak, kimi zamansa uygarlıkları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu çalımada ele alınan kültür kavramı bir topluma özgü deerler bütünü anlamında deerlendirilmektedir. Bu balamda kültürel bir olgudan bahsedildiinde aslında toplumun üyeleri tarafından ortak olarak kabul edilen ve uygulanan durumlara vurgu yapılmaktadır. Kültürlerin birbirlerinden görerek ya da ortak yaam sonucu edindikleri bilgiler, toplumların farklı toplumlardan örendiklerini kendi yaam biçimlerine uyarlamaları ve aynı topraklarda varlıını sürdürmü olan geçmi toplumlardan etkilenmeleri kültürel etkileim olarak açıklanabilmektedir. Yüzyıllar boyu iç içe yaamı toplumların kültürel anlamda birbirlerinden etkilenmemeleri mümkün deildir. Bunun yanı sıra asırlar boyu pek çok farklı kültüre yaam alanı olmu topraklar da geçmi nesillerin kültürlerini gelecek nesillere aktarmaktadır. Postmodernizm kavramının 1960 lı yıllardan itibaren dünya sanat ve sosyal hayatını ekillendirmesi, pek tabii bir biçimde kültür kavramını da içine almıtır. Hatta Jameson bu duruma ilikin, postmodern kültürün, geç dönem kapitalizmin imdiki aamasındaki kültürel baatlıı temsil ettiini ileri sürmektedir (Gottdiener, 2005: 241). Karmaanın, çok sesliliin ön planda olduu postmodernite, 2000 li yılların gündelik ve sosyal hayatına yansımıtır. Bu balamda da kültürel anlamda bir zamansızlık, farklı dönemlerin ve eilimlerin birliktelii, sanatsal akımların çeitlilii, günümüz dünyasının ön plana çıkan özellikleridir. Dolayısıyla bu çalımanın gerçekletirildii 2014 yılında yaayan bir bireyin, Osmanlı esintileri taıyan kıyafeti; dekorasyonda kullanılan Barok tarzı mobilyalar; 40 lı yılların saç modellerinin yeniden gündeme gelmesi gibi durumlar postmodernizm olgusunun ekillendirdii kültürel yapılanmanın en temel göstergeleri sayılabilmektedir. Bu anlamda, Türk toplumu da kendinden önce bu topraklarda var olmu olan Osmanlı Devleti nin izlerini ister istemez taımaktadır. Hatta Osmanlı kültürel mirası Türk toplumu için kendi geçmiinin aynası niteliini taımaktadır. Bu çerçevede de pek çok deer birebir veya benzer ekillerde korunarak sürdürülmeye çalıılmaktadır. Osmanlı nın estetik anlayıı ve yaam biçimine dair babadan oula geçen kültürel miras, bugünün Türkiye sinde sanatı ve günlük hayatı etkilemektedir. Sanatta Osmanlı motiflerinin sıklıkla kullanılması, günlük hayatta rakı, Türk kahvesi kültürü ve Türk mutfaı yemekleri günümüz Türkiye sinde varlıını sürdürmeye devam eden Osmanlı kültürüne özgü unsurlardan sadece birkaçıdır

3 Osmanlı dan günümüze ulaan en önemli kültürel öe kukusuz slam dinidir. Bu çerçevede Osmanlı yaam tarzıyla bütünleen slam dini, günümüz Türk toplumunda da belirgin biçimde kendine yer bulmaktadır. Hatta bu durum öyle bir boyuta ulamıtır ki, Türk toplumunda Osmanlı kültürünün eseri olan pek çok unsur slam dinine yüklenerek, günümüz toplumunda, dini bir zorunlulukmuçasına dayatılmaktadır. Birbirinin ardı sıra aynı topraklarda yaamı iki farklı kültürün birbirinden bu denli etkilenmesi kaçınılmaz bir sonuç olsa da, bu durumu tetikleyen pek çok unsurdan da söz etmek mümkündür. Osmanlı kültürü ile birlikte, Osmanlı kültürü kadar youn olmasa da, Türk kültürünü çeitli yönlerden etkileyen pek çok yabancı kültür bulunmaktadır. Bu kültürlerin, Türk toplumunu etkilemesinin en belirgin nedeni, Anadolu nun kültür beii eklinde tanımlanacak kadar fazla sayıda kültürün üzerinde yaadıı bir kara parçası olma özelliidir. Bu nedenle Türk toplumu, geçmi dönemlerde Anadolu da yaamı toplumların kültürlerinden etkilenmitir. Aynı topraklarda en son yaayan medeniyetin Osmanlı mparatorluu olması ve Türkiye Cumhuriyeti nin Osmanlı mparatorluu nun yıkılmasıyla kurulması nedeniyle de, Türk toplumunu en fazla etkileyen kültürün Osmanlı kültürü olması kaçınılmaz olmutur. Türk kültürünün yabancı kültürlerin etkilerini taımasının bir dier sebebi de reklâm ve tüketim olgusudur. Özellikle 70 li yıllardan itibaren televizyon kavramının Türk toplumunun hayatında yerini almasıyla birlikte, özellikle reklâm sektörü büyük gelime kaydetmitir. Kapitalizmin etkisi sonucunda serbest ekonominin piyasa sürecine hakim olması ve bu sayede ithal ürünlerin piyasaya girmesiyle ürün aracılııyla kültürü etkileme ve ekillendirme süreci balamıtır. Bu sürecin etkisiyle, son derece masum görünen bir marka ve ürün, pek çok yönden bireylerin yaam biçimlerini deitiren, kültürel özelliklerini farklılatıran deerlerle toplumda kendilerine yer bulmutur. Bu durum özellikle de toplumdaki bireylerin yaayı biçimlerini etkilemitir. Bunun en belirgin örneini zaman zaman yerel unsurları ve motifleri kullanarak reklâm stratejileri uygulayan fast food restoran zincirleri oluturmaktadır. Hatta bu durum çou kez farklı eletirilerin hedefi haline gelmitir. Bu eletirilerin nedeni ise yetimekte olan neslin yapılan reklâmlardan ve uygulanan pazarlama stratejilerinden etkilenerek Amerika ya özgü olan fast-food kültürüyle tanımaları ve fast-food tarzı yiyecekleri çok fazlaca tüketmeleri; ancak bu durumun salıksız beslenmeye yol açması ve salıksız bir neslin ortaya çıkmasıdır. Bilindii üzere uluslararası irketlerin pek çou Amerikalıdır (Anholt, 2003: 76). Bu nedenle de reklâm sektöründe Amerikalı irketlerin fazlalıı, pek çok reklâmın Amerikan kültürü mitleriyle donatılmı olması doal bir süreç haline gelmektedir. Ancak çalımanın önceki bölümünde de deinildii üzere, yapılan kültürlerarası çalımalar aracılııyla, her alanda olduu gibi pazarlama ve reklâm sektörlerinde de kültür ün ne kadar önemli bir olgu olduu ortaya konulmaktadır. Yapılan çalımaların sonucunda, uluslararası iletmelerin baarıyı yakalamak için pazarlama ve reklâm stratejilerinde özellikle kültürel vurgulamalara dikkat etmeleri gerekliliinin altı çizilmektedir. Bu nedenle Amerikan sermayesine ait yabancı irketler de Türkiye de yapıkları reklâmlarında kültürü görmezden gelmek yerine, önemini kavrayarak reklâmlarında yerel kültüre özgü unsurları (glokal reklam kampanyaları) kullanmaya balamılardır. Doal olarak da kültürel unsurların her biri ve hatta daha fazlası Türk reklâmlarında imaj, dil ya da mitler olarak kendine yer bulmaktadır. Dyer, bu durumu genel anlamda reklâmcılık balamında öyle ifade etmektedir: Reklâm, bir yandan sürekli tüketimi önererek maddi, materyalist bir motivasyon salarken dier yandan, paradoksal bir ekilde, çada reklâmcılık bize maddi dünyanın yeterli olmadıını söyler ve bir ürünü satmaya çalıırken kültüre, deerlere bavurur. Reklâm; kültürün dilini, imajlarını, deerlerini ve mitlerini kullanır (Data, 2003: 86). Bu balamda bir reklâmı incelerken, onu, içinde üretildii kültürden ayırmanın yanlı olacaını söylemek gerekmektedir. Dolayısıyla bir reklâmın analizinde, o kültüre ilikin kodları, dil yapısını ve kurallarını, kültürün deerlerini ve mitlerini bilmek ve bu bilgileri kullanmak doru bir deerlendirme yapılmasını salayacaktır

4 Reklâmın kültürü yansıtan ve bu nedenle toplumsal yaamı hem ekillendiren hem de ondan etkilenen bir tanıtım aracı olduunu belirten Dyer gibi Williamson a göre de reklâmlar bugün yaamımızı ekillendiren ve yansıtan en önemli kültürel faktörlerden biridir (Williamson, 2001: 11). Williamson, reklâmın yaamı ekillendiren ve yansıtan bir yönü olmasının yanı sıra, kültürel bir faktör olduunu da vurgulamaktadır. Buna göre, kültürel faktörler etkileim halindeyse ve reklâm da bir kültürel faktörse, içinde bulunduu toplumun dier kültürel faktörlerinden etkilenmesi de kaçınılmaz olacaktır eklinde bir mantıksal yürütmede bulunmak yanlı olmayacaktır. Bu durumda Türk reklâmlarının da içinde bulunduu toplumun kültüründen etkilenmesi, Osmanlı kültürünün izlerini günümüzde taımayı sürdüren Türk toplumu açısından aırtıcı bir durum deildir. Toplumsal deiimler sonucunda oluan kültürel deerlerdeki deiimin reklâmlara yansıması, reklâmın kültürel bir olgu, reklâm metninin de kültürel bir metin olma tezini güçlendirmektedir (Data, 2003: 89). Bu balamda reklâmların analizi aslında bir toplumun kültürel yapısının çözümlenmesi anlamına gelmektedir. Reklâm mit ilikisi, reklâm kültür ilikisinin bir parçasıdır. Reklâm, kültürel deerleri yansıttıı sürece, mitleri de kullanacaktır (Data, 2003: 91). Chapman ve Egger a göre reklâmcılık, modern mitolojiyi incelemek için çok zengin bir kaynaktır ve toplumsal yaamda mitik olarak sınıflanan eyler, kültürün ya da alt-kültürün temsil ettii ifadeler olarak anlaılmalıdır (Data, 2003: 93). Türk reklâmcılıında Osmanlı dönemine ve dier toplumlara ait kültürel unsurlar da reklâmlarda mitik öeler olarak kendini göstermektedir. Bu öeler kimi zaman bir motif, kimi zaman bir müzik, kimi zaman bir deer, kimi zaman bir yiyecek, kimi zamansa yönetim sisteminin göstergelerinden bir parça olabildii gibi, eski dönemlerden kalma ancak günümüzde sürdürülen bir âdet de olabilmektedir. 3. Aratırma 3.1 Aratırmanın Amacı Aratırmanın kuramsal alt yapısı kültür aratırmaları kapsamında oluturulmutur. Bu bakı açısı ile Türkiye kültürleri aratırmaları alanı Türkiye içindeki Türk kültürünü, Türkiye den göç etmi batıda yaayan Türk insanın kültürünün yanı sıra Balkanlardan Ortadou ya kadar uzanan geni bir yelpazede kısacası eski Osmanlı topraklarında yaayan Türk kültürünün izlerinden olumaktadır. Baka bir ifadeyle ve en geni anlamda Türk kültürü bugün doru ya da yanlı olarak Türkî diye nitelenen kültürleri de içine almaktadır (Pultar, 2005: 22). Osmanlı mparatorluu, tüm bu kültürel sentezin beii olması itibarıyla önemli bir inceleme alanı olarak karımıza çıkmaktadır. Türk toplumunda Osmanlı dönemine ait betimlemeler, tıpkı bir mit gibi etnik olanı yansıtan bir sembol olarak kullanılmaktadır. Türk reklâmlarında da Osmanlı dönemini temsil eden mitik öeler sıklıkla kullanılmaktadır. Osmanlı dönemine ait mitik öelerin Türk reklâmlarında kullanım biçimlerinin net bir biçimde ortaya konması, Osmanlı kültürel unsurlarının kullanıldıı bazı reklâmların analiz edilmesiyle salanabilecektir. Bu balamda çalımanın temel amacı, Osmanlı kültürünün günümüz Türk insanının yaamına yansımalarını, çada kültürün aynası sayılabilecek reklamları analiz etmek suretiyle ortaya çıkarmaktır. 3.2 Aratırmanın Hipotezleri Postmodern dünyada Osmanlı kültürel öelerinin reklamlarda kullanımı kapsamında gündelik yaam temsillerinden biri olan ev dekorasyonunda öne çıkan unsurların dergi reklamlarında nasıl kullanıldıını açıa çıkartma amacıyla gerçekletirilen bu aratırmanın ana önermesi, günümüz Türk insanının sosyal yaamının Osmanlı kültüründen izler taıdıı ve özellikle lüks tüketime yönelik ürünlerde bu izlerin belirginlik gösterdiidir. Bu dorultuda aratırmanın hipotezleri; H1 / H0 Gündelik yaam temsilleri, dergi reklamlarında kullanılmaktadır / kullanılmamaktadır

5 H2 / H0 Türkiye de yayınlanan dekorasyon dergileri reklamlarında Osmanlı kültürüne ait izlere sıkça rastlanmaktadır / rastlanmamaktadır. H3 / H0 Dekorasyon dergileri reklamlarında modern Türkiye Cumhuriyeti ne ve Osmanlı kültürüne ait mitik öeler bir arada kullanılmaktadır / kullanılmamaktadır. 3.3 Aratırmanın Yöntemi ve Örneklem Gündelik yaam temsiliyeti anlamında Türkiye de yayınlanan dekorasyon dergisi reklâmlarının incelendii bu çalımada göstergebilimsel analizin temel ilkeleri göz önünde bulundurulmutur. Aratırma kapsamında gündelik yaama ilikin olarak bireylerin özellikle, yeme-içme, giyinme, dinlenme, elenme gibi eylemlerini gerçekletirdikleri; kendi kimliklerini yansıtan ev yaam ortamlarının incelenmesi bakı açısıyla hareket edilmitir. Bilindii üzere insanların, yeme içme, giyinme ve barınma alıkanlıkları toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Osmanlı döneminde ise toplumsal yaam, imparatorluun yayıldıı corafi alanın genilii nedeniyle, farklı yerel kimliklere ait, çok kültürlü bir özellik göstermektedir. Dolayısıyla Osmanlı Dönemine ait kültürel göstergeler, oldukça büyük bir çeitlilikte karımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte hem Osmanlı mparatorluu Döneminde hem de günümüz Türkiye sinde ev ve ev hayatı son derece önemsenmektedir. Bu dorultuda aratırma kapsamında analizi gerçekletirilen reklam örnekleri, ev yaamına ait kültürün en temel özelliklerini sergileyen ev ve ev dekorasyonuna ilikin sektörel dergilerden alınmıtır. Analiz kapsamına alınan reklamların derlenmesinde Doan Yayın Grubu, Om-media Grubu ile birlikte ve adlı web siteleri taranmıtır. Tarama sonucunda bu alanda toplam 23 adet dergiye rastlanmıtır. Ancak çalıma bütünü içerisinde belirlenen alt kategoriler deerlendirildiinde yayınlanan bu dergilerinden 11 tanesinin sadece mimarlık alanına yönelik spesifik dergiler olduu, 4 tanesinin hobilere yönelik olduu, 5 tanesinin de yurtdıında yayınlan ve lisanslı dergiler olduu, 2 tanesinin e-dergi olduu görülmütür. Buna ek olarak analiz kapsamına alınan reklamların derlenmesinde 2012 yılı (Çalımanın gerçekletirildii dönemde, henüz 2013 dergi tiraj analizi yayınlanmamıtır.) dergi tiraj analizi dikkate alınmıtır. Söz konusu analize göre (http://www.aktuel.com.tr/medya/2013/02/16/dergi-satislari) 2012 yılında Home Art %35, House Beautiful %21, MaisonFrancaise %19, Instyle Home %14, Marie Claire Maison %11 lik tiraj oranlarıyla, Türkiye de en çok satan ilk 5 dergi olarak tanımlanmaktadır. Dekorasyon dergileri satı oranları kıyaslamasına, 4,5 TL fiyatı olan Evim ve 6 TL fiyatı olan All Décor dergileri dahil edilmemitir. Sadece 9 TL ye satılan premium sınıftaki dergiler dikkate alınmıtır. Çalımada, analiz kapsamına, adı geçen düük fiyatlı iki dergi de dahil edilmi olmasına ramen, söz konusu iki dergide, Osmanlı kültürel öelerini yansıtan herhangi bir reklama rastlanmamıtır. Lüks ve ihtiam göstergesi olan Osmanlı kültürel unsurlarının, daha yüksek fiyatlı dergilerde görülmesi, Osmanlı kültürel unsurlarının lüks ve ihtiam duygusu vermek üzere kullanıldıının da bir kanıtıdır. Bu dorultuda Tablo 1 çalımanın evrenini özetlemektedir. DERG ADI TOPLAM SAYFA SAYISI REKLAMA AYRILAN SAYFA SAYISI OSMANLI DÖNEMN YANSITAN REKLAMLARA AYRILAN SAYFA SAYISI Home Art House Beautiful MaisonFrancaise Instyle Home Marie Claire Maison Evim All Decor TOPLAM Tablo 1. Dekorasyon Dergilerinin 0cak 2014 Sayılarında reklam Daılımı

6 Reklam iletiiminde iletilen mesajın içerii kadar mesajın biçimsel özellikleri de etkili olmaktadır. Dolayısıyla mesajda kullanılan yazı karakteri, fotoraf, renk vb. pek çok unsur reklamın anlaılmasında önemli olmaktadır. Anlamların iletildii sürecin anlaılmasını ortaya çıkaran göstergebilimde sözü edilen reklam mesajının temel bileenleri bu kapsamda birer gösterge olarak kabul edilmi ve sözsüz iletiim göstergeleri ile aktarılan toplumsal yaamın belirleyicileri kapsamında alt kategoriler belirlenerek incelenmi ve yorumlanmıtır. Daha önce de ifade edildii gibi dergi reklamlarında bilisel mesajlar, semboller, hareketler, görüntüler yer aldıı için sözsüz iletiim unsurları, mesajların aktarılmasında ve anlaılmasında oldukça etkili olmaktadır. Bu dorultuda kategorilerin belirlenmesinde ve örneklerde göstergelerarası ilikiler; yorumlanmasında ise göstergebilimde temel kavramlar olan yan anlam, metafor ve metanomi kullanımı, kodlar, mitler gibi temel unsurlar göz önünde bulundurulmutur. Reklam örneklerinin çözümlenmesinde kullanılan ana kategoriler Osmanlı dönemini yansıtan mimari ve tasarım unsurları dikkate alınarak belirlenmitir. Osmanlı mimarisi ve sanatı ile ilgili eserler ve literatür incelendiinde gösterili ve kendine özgü tasarım anlayıının hakim olduu söylenebilir. Özellikle 1500'lerde güçlenen ve öne çıkan öne çıkan Osmanlı mparatorluunda bu dönemin belirgin izleri, zengin bitkisel motifleri ve çiçek desenleri olarak belirtilebilir. Dönemin eserleri incelendiinde en önemli semboller olarak, lale, sümbül, karanfil, bahar dalı ve zülf-ü aruz hemen hemen tüm formlarda kullanılmaktadır. Osmanlı'da aynı zamanda altın, gümü, bakır ve sedef ilemecilii ve bu yolla ekillendirilen varak desenler youn olarak kullanılmaktadır. 1700'lere kadar çizgisel ve kaligrafik tasarımlar kullanılmamıtır. Ancak Osmanlı mparatorluu nun son 200 yıllık döneminde bu tarzın kullanılmaya balandıı görülmektedir. Avrupa'ya duyulan hayranlık, tasarım anlayıına Batı etkisini getirmi ve Barok motifleri slami formlara uyarlanmıtır. Yıllar geçtikçe Osmanlı tarzı, Batı 'da kabul görmeye balamı ve maksimalist ve anlaılır bir perspektif kazanmıtır (https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type). Bu bilgiler ııında reklam analizlerinde kullanılan ana kategoriler; kumalar (kadife, ipek, çatma), dönemin el sanatları (sedef, çini, dantel, nakı, zülf-ü aruz teknii, oyma, kakma, çizgisel ve kaligrafik tasarımlar), aksesuarlar ve döneme özgü mobilyalar (püskül, tepsi, saçak, mum, mangal, kuzine, sedir, minder, yastık), kullanılan materyaller (altın, bakır, gümü, mermer, pirinç), dönemin sembolleri (lale, sümbül, karanfil, zülf-ü aruzçiçei, sütunlar) olarak belirlenmitir. DEKORASYONDA OSMANLI KÜLTÜRÜ GÖSTERGELER Kumalar (Kadife, ipek, çatma) Dönemin El Sanatları (Sedef, çini, dantel, nakı, zülf-ü aruzteknii,oyma, kakma,çizgiselvekaligrafik tasarımlar) AksesuarlarveDönemeözg ümobilyalar (püskül, tepsi, saçak, mum, mangal, kuzine, sedir, minder, yastık) KullanılanMateryaller (Altın, bakır, gümü, mermer, pirinç) DöneminSembolleri (lale, sümbül, karanfil, zülf-ü aruzçiçei, sütunlar) Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3 Görsel 4 Görsel 5 Görsel 6 Toplam Tablo 2. Örneklemde Osmanlı Mitik Öelerinin Daılımı

7 Bu analizde Osmanlı mitlerinin belirgin biçimde kullanıldıı reklâm örneklerine yer verilmitir. Analizde hem Türk markalarının hem de yabancı markaların reklâmlarında kullanılan Osmanlı dönemine ait mitik öelerin çözümlemesi yapılacak ve analiz çerçevesinde toplanan veriler göstergebilimsel açıdan irdelenecektir. Bu çerçevede reklâmların analizinde uygulanacak yöntem, gösterenler, gönderge sistemleri, mitler ve analiz unsurlarının ortaya konulmasıyla ekillendirilecektir. Modeldeki ilk analitik araç olan gösterenler (signifiers); semiyolojide gösterge kavramının bir parçası ve anlamın olumasını salayan maddi unsurdur. Gösterge de (sign); bir baka eyin yerini tutan, kendi dıında bir ey gösteren her çeit biçim, nesne, olgu vb. olarak tanımlanmaktadır (Data, 2003: 96). Semiyoloji açısından kavramlatırıldıında bir göstergeler sistemi olarak kabul edilen dile ait söylemler de analize yardımcı olacak unsurlar taımaktadır. Reklâm metinlerinde anlamın olumasını salayan gösterenler; görsel metin, yazılı metin, balık ve slogan olarak sıralanmaktadır. Gösterenlere baımlı olan ve ikinci analitik araç olarak ele alınan gönderge sistemleri (referentsystems), Chapman a göre reklâm metinlerinde reklâmı yapılan ürünün ya da kullanıcısının dünyasını göstermektedir. Modeldeki üçüncü bölüm olan mitler (myths) de ise Levi-Strauss un mit analizlerine dayanılmakta ve mitsel ifadeler analizi yapılmaktadır. Modelin son bölümü olan analiz bölümünde ise öncelikle reklâm metni bir bütün olarak deerlendirilmekte ve metnin tartımalı ya da karıt okumaya dayalı ideolojik çözümlemesi yapılmaktadır (Data, 2003: 96-97). Bu yöntem dorultusunda bu çalımada da analiz edilen reklamlar öncelikle tanıtımı yapılan markaların Türk ya da yabancı olmasına göre sınıflandırılmakta ve ardından gösterenler, gönderge sistemleri, mitler ve analiz olarak dört alt balık içinde deerlendirilmektedir. 3.4 Bulgular Analize konu olan dergilerdeki reklamlardan bazıları birbirini tekrar eden reklamlardır. Bu dorultuda tekrar eden reklamlar tekrar tekrar analize tabi tutulmamıtır. Analizi gerçekletirilen 6 farklı reklam olmakla birlikte, toplam 19 sayfa, Osmanlı kültürel öelerini taıyan reklama yer verilmitir. Bu reklamların herbiri aaıdaki ekilde analiz edilmitir. a. MIRAGE MARKASINA LKN 1. VER ANALZ Resim 1. Mirage reklam görseli Gösterenler: Görsel metin (kırmızı kadife kumala kaplı barrel stili bir koltuk, yuvarlak oymalı ayaklı bir fiskos sehpa, sehpanın üzerinde beyaz çiçek aranjmanı, yuvarlak

8 yeil kadife minderler, lale formlu damask desenli bir kırlent, damask desenli duvarlar), yazılı metin (CLASSIC & AVANGARDE STANBUL KOZYATAI STANBUL MASKO), logo (Mirage). Gönderge Sistemleri: Saray konforu, ıklıı, asaleti ve zarafeti, güç, zenginlik, ferahlık. Mitler: Mirage mobilya ile Osmanlı asaletinin elde edilebilecei miti. Analiz: Mirage mobilyanın reklamı postmodern bir metin olarak dikkati çekmektedir. Postmodernizmin en belirgin iki niteliinin, nostalji yani geçmie duyulan özlem- ve deiik tarihsel dönemlere ait öelerin bir araya getirilmesi özellikleri söz konusu reklamda görülebilmektedir. Reklâmda günümüze ait dekorasyon öeleri olan barrel tarzı koltuk ve sehpa öeleri Osmanlı Dönemine ait oymalı mobilyaları çarıtırmaktadır. Kullanılan kırmızı ve yeil kadife kumalar, Osmanlı Döneminde yüksek gelirli zümre tarafından sıkça kullanılan türde kumalardandır. Renkler (zümrüt ve yakut yeili) Osmanlı mparatorluu nun zenginliini çarıtırmaktadır. Koltuk üzerindeki kırlent ve duvardaki damask desenlerin içindeki lale formları, Osmanlı mparatorluu nun simgesi olan lale çiçeine göndermede bulunmaktadır. b. MIRAGE MARKASINA LKN 2. VER ANALZ Resim 2. Mirage reklam görseli. Gösterenler: Görsel metin (zenginlii çarıtıracak biçimde döenmi bir salon duvarda varaklı ve oymalı çerçeveli bir ayna; varaklı oymalı mobilyalı Louis tarzı iki berjer ve josefin tarzı ikili bir koltuk; koltukların üzerinde mavi, altın renkli ve eker biçimli yastıklar; lükens ayaklı, oymalı, varaklı bir orta sehpa; yeil kadife fon ve tüllerden oluan perdeleriyle büyük camlı bir kapı; yerde saksı içinde pembe güller, köede bir abajur, altın rengi yüksek bir sehpa üzerinde yerletirilmi vazo içerisindeki laleler), yazılı metin (CLASSIC & AVANGARDE STANBUL KOZYATAI STANBUL MASKO), logo (Mirage ve MOBSAD). Gönderge Sistemleri: Saray konforu, ıklıı, asaleti ve zarafeti: Osmanlı mparatorluu nun gücü ve ihtiamı. Mitler: Mirage mobilya ile Osmanlı asaletinin elde edilebilecei miti. Analiz: Mirage mobilyanın reklamı postmodern bir metin olarak dikkati çekmektedir. Postmodernizmin en belirgin iki niteliinin, nostalji yani geçmie duyulan özlem- ve deiik tarihsel dönemlere ait öelerin bir araya getirilmesi özellikleri söz konusu reklamda görülebilmektedir. Reklâmda günümüze ait dekorasyon öeleri olan louis ve josefin tarzı koltuklar Osmanlı Dönemine ait oymalı mobilyaları çarıtırmaktadır. Kullanılan bej, yeil ve pembe güllü ipek ve kadife kumalar, Osmanlı Döneminde yüksek gelirli zümre tarafından sıkça kullanılan türde kumalardandır. Kullanılan pembe ve yeil renkler Osmanlı

9 mparatorluu nun zenginliini çarıtırmaktadır. Vazodaki lale çiçekleri dorudan doruya Osmanlı mparatorluu nun simgesine gönderme yapmaktadır. c. MIRAGE MARKASINA LKN 3. VER ANALZ Resim 3. Mirage reklam görseli Gösterenler: Görsel metin (koyu mavi kadife kumalı ve taht biçimli iki adet koltuk, sarı fiyonklu yastıklar, arka duvarda varaklı ve oymalı ayna, vazo içinde laleler, oymalı, altın renkli bir dresuar, kristal avizeler), yazılı metin (CLASSIC & AVANGARDE STANBUL KOZYATAI STANBUL MASKO), logo (Mirage ve MOBSAD). Gönderge Sistemleri: Saray konforu, ıklıı, asaleti ve zarafeti: Osmanlı mparatorluu nun gücü ve ihtiamı Mitler: Mirage mobilya ile Osmanlı asaletinin elde edilebilecei miti. Analiz: Mirage mobilyanın reklamı postmodern bir metin olarak dikkati çekmektedir. Postmodernizmin en belirgin iki niteliinin, nostalji yani geçmie duyulan özlem- ve deiik tarihsel dönemlere ait öelerin bir araya getirilmesi özellikleri söz konusu reklamda görülebilmektedir. Reklâmda kullanılan koltukların taht formunda olması dorudan doruya saraylılık duygusu ve Osmanlı mparatorluu na göndermede bulunmaktadır. Kullanılan mavi renginin tonu, kadife kumalar, avizeler ve altın rengi, Osmanlı Döneminde yüksek gelirli zümrenin ve Osmanlı saraylarının dekorasyon anlayıını yansıtmaktadır. Vazodaki lale çiçekleri dorudan doruya Osmanlı mparatorluu nun simgesine gönderme yapmaktadır. d. NL MOBLYA MARKASINA LKN 1. VER ANALZ Resim 4. Nil Mobilya reklam görseli

10 Gösterenler: Görsel metin (üzerinde straplez mor üstlü, tüllü pembe kabarık etekli elbisesi olan keman çalan bir kadın figürü, tahy biçimli, varaklı oymalı mobilyaları ve üzerinde mavi, altın rengi yastıklarıyla bir geni koltuk, fonda orman silüeti, orman siluetinin arkasında günümüz ehirlerinin siluetine benzer fırça izleri, sol üstte tüm reklamı fırça darbeleriyle ekillendirdii hissini veren bir el yer almaktadır) yazılı metin (adres ve iletiim bilgileri), slogan (Everything you can image is real) ve reklamın üst kısmında logo ile marka yer almaktadır. Gönderge Sistemleri: Saray konforu, ıklıı, asaleti ve zarafeti: Osmanlı mparatorluu nun gücü ve ihtiamı. Mitler: Nil mobilya ile hayaller ve resimler kadar güzel bir dünyayı, Osmanlı ihtiamı ve zarafeti ile günümüz dünyasında yaayabilmek. Analiz: Nil Mobilya nın reklamı tam anlamıyla postmodern bir metin olarak dikkat çekmektedir. Postmodernizmin en belirgin iki nitelii nostalji yani geçmie duyulan özlem- ve deiik tarihsel dönemlere ait öelerin bir araya getirilmesidir. Bu bakımdan Nil Mobilya nın reklâmı postmodernist bir reklâm metni olarak dikkat çekmektedir. Reklâmda günümüz kadınını temsil eden pembe mor dekolte elbiseli bir kadın, bir ormanın içinde keman çalmaktadır. Kadın gündelik tavırlar içinde deil, tablolarda gördüümüz modeller gibi, poz verir bir durumda gösterilmektedir. Bir gösterge olarak taht formlu koltuk ve kullanılan mavi rengin tonu; altın renkleri Osmanlı-Türk kültürünün ihtiamını ve zenginliini göstermektedir. Reklamda aynı zamanda, fonda yer alan modern ehir siluetiyle günümüz modern dünyası içinde Osmanlı saraylarının ihtiamını yaayabilme miti vurgulanmaktadır. e. ARK HALI MARKASINA LKN 1. VER ANALZ Resim 5. ark Halı reklam görseli Gösterenler: Görsel metin (iki tam sayfaya yayılmı reklamın sol sayfasında çeitli dönemlere ait kadın yüzleri resimleri sıralanmıtır. Sa tarafta ise lacivert, kırmızı, altın renkli karıımıyla bir halı görseli yer almaktadır), yazılı metin (ark halı), slogan (Bazı güzellikler geçicidir. Bazıları ise...). Gönderge Sistemleri: Kalıcı güzellik, zarafet, ihtiam, çekicilik. Mitler: ark halı ile kalıcı güzelliin elde edilebilecei miti. Analiz: ark Halının reklamının çeitli dönemleri bir arada yansıtması özellii nedeniyle postmodern bir reklam olduu söylenebilmektedir. Kullanılan halının formu tamamen Osmanlı dönemini yansıtmaktadır ve markanın kendisi de Osmanlı Dönemine özgü bir kullanım olan Arapça Dou anlamına gelen ark tır

11 f. CRYSTAL CARD YAPI KRED MARKASINA LKN 1. VER ANALZ Resim 6. Yapı Kredi Bankası reklam görseli Gösterenler: Görsel metin (sol sayfada üzerinde mor renkli saten straplez bir elbise ile arkası dönük, yandan bakan, siyah saçı topuz yapılmı bir kadın figürü; Oymalı mermer duvarlar, görkemli bir aplik, damask desenli altın rengi bir koltuk; sa sayfada beyaz eldivenli bir garsonun tepsi içinde sunduu kredi kartları), slogan (Crystal sahipleri saraylara layıktır), yazılı metin (Crystal sahibiyseniz, Ocak ayı boyunca tüm mobilya, dekorasyon ve ev eyası alıverilerinizde %10 indirim ayrıcalıını yaarsınız. Pahada aır eyleri almanın en hafif yolu), sol sayfada Yapı Kredi logosu, sa sayfada Crystal markası. Gönderge Sistemleri: Saray konforu, ıklıı, asaleti ve zarafeti: Osmanlı mparatorluu nun gücü ve ihtiamı miti. Mitler: Crystal Card ile Osmanlı saraylarının zarafeti ve ıklıının elde edilebilecei Analiz: Crystal Card reklamı postmodern bir reklam olarak ön plana çıkmaktadır. Reklamda kullanılan renkler ve öeler, saray mitini çarıtırmakta; Crystal Card sahipleri saraylara layıktır cümlesiyle de bu çarıım pekitirilmektedir. Reklamda, izleyiciye, Crystal Card sayesinde Osmanlı saraylarındaki zarafet ve ihtiamın elde edilebilecei duygusu verilmektedir. 4. Sonuç ve Tartıma Osmanlı mparatorluunun yıkılıından ve Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasının ardından, Osmanlı kültürel deerlerinden uzaklama çabası yaygınlamıtır li yıllardan sonra, Osmanlı kültürü ile Türk kültürü barımaya balamıtır. Bunun en temel nedeni, görünme ve göstermeye dayalı yeni bir varolu tarzının yaygınlamaya balamasıdır. Bu dorultuda, estetik sorunlar öncelik kazanmıtır. Osmanlı nın ihtiamlı hayat tarzının, Türk insanının sade gündelik yaamından belirgin biçimde ayrılması (Öün, 2006: ). Osmanlı kültürüne ilikin izleri net bir ekilde ayırmamıza olanak tanımaktadır. Söz konusu bu izler gerek gündelik yaamda gerekse gündelik yaamın bir yansıması olan reklamlarda net bir ekilde görülebilmektedir. Bu çalımanın ana konusunu oluturan Osmanlı kültürel öelerinin reklamlarda kullanımı kapsamında gündelik yaam temsillerinden biri olan ev dekorasyonunda öne çıkan unsurları belirli kategoriler içerisinde deerlendirilebilir. Osmanlı tarzı ev dekorasyonunda dönemin el sanatları, kumaları, ilemeler, sedef, sedir, püskül, kadife, çini, eskitme mobilya, mermer, pirinç vb. unsurlar akla gelmektedir. Osmanlı tarzının günümüze uyarlanmı tasarımlarında mor, kırmızı, bordonun yanı sıra toprak renkleri, aralarda ise grimsi yeilleri,

12 tozlu turkuazlar, lacivert ve hafif pırıltılı limon sarıları görülmektedir. Oturma birimi olarak bir sedir kullanılmakta, ilemeli kumalar ve renkli minderlerle, tepsiler içinde aksesuarlar kullanılmaktadır. Sütunlar, kolonlar ve duvarlarda ise ; kuma ya da dokulu duvar kaıtları, saçaklar, demirden ya da pirinçten yapılmı Osmanlı motifli perdeler gibi detaylara yer verilmektedir. Ayrıca duvarlarda etnik tekstillerden sarkıtlar veya eski bir sırma tel ile ilenmi bir bohçanın çerçevelenip tablo gibi asılmasına da rastlanılmaktadır. Banyolarda lavabo yerine kurna kullanıldıı, seramik yerine mermer ve ta içiliine aırlık verildii görülmektedir (http://hedza.com/dekorasyon/osmanli-dekorasyon). Osmanlı tarzı dekorasyona ilikin, yukarıda adı geçen öelerden pek çounun, dekorasyon alanındaki reklamlarda kullanıldıkları görülmektedir. Ayrıca bu öelerin baskın biçimde kullanılmı olduu reklamların da, Türkiye de yayınlanan dekorasyon dergilerinde azımsanamayacak sayıda olduu çok açıktır. Bu durum, postmodernizmin boyutlarını da gözler önüne sermektedir. Postmodernizmin en temel göstergeleri olan çok kültürlülük, çok renklilik, zamansızlık, günümüz reklam ortamlarını da etkisi altına almaktadır. Gerçekletirilen bu çalımayla, literatürdeki veriler bir kez daha kanıtlanmı olmakta; ihtiam, zenginlik, lüks gibi duyguların yansıtılmasının arzulandıı reklamlarda Osmanlı kültürüne ilikin unsurların varlıı göze çarpmaktadır. KAYNAKÇA ANHOLT, Simon (2003). Global Markaların Yerel Çuvallamaları, Çeviren: Gonca Canan, stanbul: Mediacat Yayınları. DATA, Banu (2003). Reklâmı Okumak, Ankara: Ütopya Yayınevi. GOTTDIENER, Mark (2005). Postmodern Göstergeler, Ankara: mge Kitabevi. Eriim Tarihi: https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type, Eriim Tarihi: ÖÜN, Süleyman Seyfi (2006). Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları, stanbul: Alfa Aktüel. PUTAR, Gönül; Erman, Tahire (2005). Türk(iye) kültürleri, stanbul: Tetragon letiim Hizmetleri. WILLIAMSON, Judith (2001). Reklamların Dili Reklamlarda Anlam ve deoloji, Çeviren: Ahmet Fethi, Ankara: Ütopya Yayınları

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Dekorasyon E - Dergisi by Kampanya Peşinde

Dekorasyon E - Dergisi by Kampanya Peşinde Dekorasyon E - Dergisi by Kampanya Peşinde Temmuz 2017 Rustik instagram/ facebook / kampanyapesinde Rustik Tarz Kelime anlamı köy evi veya köy görünüşü verilen, kırsal olan Rustik (kaynak: TDK), doğallığı

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

HAKKIMIZDA. MOBSAR Mobilya Sanayi A.Ş.

HAKKIMIZDA. MOBSAR Mobilya Sanayi A.Ş. Collection HAKKIMIZDA MOBSAR Mobilya Sanayi A.Ş. 2007 de Düzce de kuruldu. Saray Holding bünyesinde kurulan İstanbul merkezli MOBSAR, Verelli markası ile mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor. Oturma

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES TEKSTL BÖLÜMÜ TEKSTL ANASANAT DALI LSANS TEZ GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI Gül Menet KIRMIZI Danıman Yard. Doç.

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

YENİ EXCLUSIVE. Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13

YENİ EXCLUSIVE. Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13 YENİ EXCLUSIVE Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13 Dogtas exclusive brosur.indd 2 12/08/16 12:13 Tam 7 sene önce Exclusive Serisi ni tasarladığımızda o kadar çok sevildi ki, o kadar çok beğenildi

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI KABAK LF ( LUFFA CYLNDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI PROJEY HAZIRLAYANLAR: M. Nur ALBAYRAK B. Selcen BEYDA DANIMAN ÖRETMEN: Binnur AKINER ORAL ÖZEL EGE LSES 2009 ÇERK LSTES Proje

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekân Analizi GTM 060 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden..

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -ZARF FİNCAN (1930) Metal zarf içinde sapsız porselen fincan. Lütfiye Kibaroğlu nun, çocukluğundan beri dedesinin kullandığı fincanlar aile yadigarı olarak çeyizinde yer

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

YENİ ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ

YENİ ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ 31.01.2017 YENİ ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ Konu: Yeni Ürün Bilgilendirmesi Sayı No: 2017-02 Sayın Anabayimiz, Bellona markamızda döşemeli ürün grubu serisine dâhil edilen Angel Koltuk Takımı ve sehpa ürün grubumuza

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

www.bilimnettasarim.com/ dekorasyon 40500 0,59 0,35 mobilya boyama 3600 0,53 0,37 sprey boya 3600 0,45 0,29 ev boyama 2400 0,15 1,15 boyacı 1900 0,59

www.bilimnettasarim.com/ dekorasyon 40500 0,59 0,35 mobilya boyama 3600 0,53 0,37 sprey boya 3600 0,45 0,29 ev boyama 2400 0,15 1,15 boyacı 1900 0,59 www.bilimnettasarim.com/ dekorasyon 40500 0,59 0,35 mobilya boyama 3600 0,53 0,37 sprey boya 3600 0,45 0,29 ev boyama 2400 0,15 1,15 boyacı 1900 0,59 1,39 boyacı fiyatları 260 0,83 1,57 tepe home 110000

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

SERAMN ÖYKÜSÜ (5C 5E TÜRKÇE PROJES) HAZIRLAYANLAR:

SERAMN ÖYKÜSÜ (5C 5E TÜRKÇE PROJES) HAZIRLAYANLAR: SERAMN ÖYKÜSÜ (5C 5E TÜRKÇE PROJES) HAZIRLAYANLAR: CEM ERTUNÇ (5C) NSAN KOCA (5C) ILGIN KOLU (5C) EKN AKMAN (5C) ONAT DRGAR (5E) SÜHA YENERTÜRK (5E) BARKIN YILMAZ (5E) DANIMAN ÖRETMEN: AYIN DNÇ MART, 2011

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir.

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 26.12.2007 SAYI :2007-096

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

TÜM ÜRÜNLERDE %10 KDV İNDİRİMİ BELİRLİ ÜRÜNLERDE. %35 e varan İNDİRİM

TÜM ÜRÜNLERDE %10 KDV İNDİRİMİ BELİRLİ ÜRÜNLERDE. %35 e varan İNDİRİM TÜM ÜRÜNLERDE %10 KDV İNDİRİMİ BELİRLİ ÜRÜNLERDE %35 e varan İNDİRİM 7.317 *5.357 Yatak Odası 7.048 *5.160 Yemek Odası * Belirtilen fiyat, sürgülü dolap, şifonyer, şifonyer aynası, 160 lık başlık ve 2

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE MODA MARKALARININ GÖSTERGELERLE

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI En yüksek kalitede ekonomik birletirme kaynaı 1. Giri Orbit kaynaı kelimesi,latince Orbit yani yörünge (mesela bir uydunun yerküresi çevresindeki yörüngesi) kelimesinden

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

YENİ ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ

YENİ ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ 14.02.2017 YENİ ÜRÜN BİLGİLENDİRMESİ Konu: Yeni Ürün Bilgilendirmesi Sayı No: 2017-04 Sayın Anabayimiz, Bellona markamızda döşemeli ürün grubu serisine dâhil edilen Sementa Koltuk Takımı ürünümüze ait

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı