T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2006 YILI KURUM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2006 YILI KURUM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2006 YILI KURUM FAALİYET RAPORU Nisan 2007

2 BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomilerinin rekabetçiliğinin arttırılmasında kamusal destek ve stratejilerin giderek ağırlık kazandığı günümüz dünyasında, Ticareti Geliştirme Kuruluşları önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Bu kapsamda, Türk ihracatçılarının pazara giriş ve ihracata hazırlık safhalarında başvurdukları en önemli bilgi kaynağı ve destek merkezi olan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), firmalarımızın küresel rekabet gücünün yükseltilerek gerek yeni pazar açılımlarının sağlanması gerekse mevcut pazar paylarının artırılmasına yönelik enformasyonu elde etmeleri noktasında son derece önemli bir rol ifa etmektedir. Bu bağlamda, kurulduğu 1960 yılından bugüne kadar ihracatımızda ürün ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik olarak faaliyet gösteren ilk ve tek kamu kuruluşu olan İGEME, Türk firmalarının ve ihraç ürünlerinin uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması doğrultusunda tanıtım programları düzenlemekte; fuarlar, iş heyetleri, basım-yayın ve benzeri organizasyonlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez ayrıca, uluslararası düzeyde işbirliği platformlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlerinin yanı sıra yurt çapında düzenlediği yaygın eğitim programları ile dış ticaret alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, firmalarımızın ihtiyaç duydukları enformasyona daha kolay, hızlı ve sınırsız biçimde erişebilmelerini teminen merkezin kurumsal ve teknolojik altyapısı da sürekli olarak geliştirilmektedir. İGEME, ihracatımızda son yıllarda kazanılan ivmede büyük payı olan İhracat Stratejik Planı kapsamında etkin bir biçimde yürüttüğü faaliyetlerini, ihracat artışımızın sürdürülebilir kılınması doğrultusunda uygulamaya konulan İhracat Stratejik Planı çerçevesinde de yerine getirmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanan ve merkezin yıllarına ait Stratejik Planı için de çıkış noktası olacağını düşündüğüm İGEME 2006 Mali Yılı Faaliyet Raporu nun hazırlanmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunar, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim. Kürşad TÜZMEN Devlet Bakanı 1

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 1960 yılında kurulmuş ve bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye ihracatının gelişimine doğrudan katkı sağlamıştır. Özellikle 1980 li yıllardan sonra benimsenen ihracata yönelik kalkınma politikası çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı na bağlı olarak hizmet veren Merkez, uzman kadrosuyla günün gelişen koşullarına göre faaliyetlerini geliştirmiştir. Dünyadaki diğer ticareti geliştirme kurumları ile benzer faaliyetleri sürdüren Merkez, uluslar arası ilişkiler ile edindiği bilgi ve tecrübeleri de faaliyetlerini geliştirmekte kullanmaktadır. İGEME, Türk firmalarının dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla; ihraç ürünlerimiz için hedef pazarlar tespit etmekte, pazara giriş imkânlarını araştırmakta, ihracatımızın mal, hizmet ve pazarlar yönünden farklılaşarak çeşitlenmesini sağlamak için firmaların dış pazarlarla ilgili ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi, masa başı ve yerinde pazar araştırmaları yoluyla tedarik etmekte, dünya ticaretindeki gelişmeleri izlemekte, gerektiğinde ilgili kesimlerin bilgilendirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, hizmet sahası geçmişe oranla daha önem kazanmış olan İGEME, firmaların pazarlama ve ihracat işlemleri sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, hedef kitlenin ticari bilgiye kolay hızlı ve bulunduğu yerden erişimini sağlayacak kurumsal teknik altyapısını ve insan kaynaklarını geliştirmiştir. Merkezin çalışma programları, dış ticaret ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile ihracatçıların görüş öneri ve talepleri değerlendirilerek yıllık olarak belirlenmektedir. Kurum; Türk ihracatçıları için güvenilir bilgi sağlamak, dış ticaret konusunda nitelikli insan kaynağı yaratılmasına destek olmak, Türk ürün ve ihracatçılarını dünya pazarlarında tanıtmak amacı ile araştırmageliştirme, eğitim, tanıtım, ticari bilgi, uluslar arası ilişkiler başlıkları altında toplanabilecek faaliyetleri yürütmektedir Yılında Merkezin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ekte arz edilmektedir Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Ülker Güzel Genel Sekreter 2

4 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 A- MİSYON VE VİZYON B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikleri III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Gelişmeye Açık Yönler C-Değerlendirme...88 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

5 I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON VE VİZYON (Kurumun ilk stratejik planı 2007 yılında hazırlanacağından Misyon ve Vizyon a 2006 yılı kurum faaliyet raporunda yer verilmemiştir.) B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olarak 27 Ekim 1960 tarihli ve 118 sayılı Kanunla kurulmuş, daha sonra 1 Aralık 1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 20 Haziran 2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen ek 2nci madde uyarınca yeniden yapılandırılmıştır. Sözkonusu 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un ek 2 nci maddesi; Ülkemizin zirai ve sınai ürün ve malları ile doğal kaynaklarından üretilen maddeleri dünya piyasalarında tanıtmak ve bulunacak yeni piyasaların şartlarını tespit ederek bunları üretim bölgelerine duyurmak, dünya piyasa hareketlerini yakından takip ederek ilgilileri zamanında haberdar etmek ve dış ticaret konusunda eğitmek, ihraç imkanı bulunan malların üretimleri ve ihracatları ile ihracatta katma değeri artırma çarelerini araştırmak, uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Bakanlıkların ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile Odalar Birliği nin ve İhracatçı Birliklerinin ihracat ile ilgili faaliyetlerinde işbirliği yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki kuruluşlar tarafından talep edilecek bu konular ve dış ticaretle ilgili diğer konularda araştırma ve uygulamaları yapmak amacıyla tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve mali özerkliğe sahip, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi kurulmuştur. hükmünü amirdir. Merkezin idare organları; Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliktir. Yönetim Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarının başkanlığında ihracattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü ile Gümrük Müsteşarlığı, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının birer temsilcisi ve İhracatçı Birliklerinin temsilcileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterinden oluşur. Müsteşar Yardımcısı aynı zamanda Merkezin Genel Sekreteridir. Genel Sekreter, Merkezin sevk ve idaresinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Merkez idare organlarının görev ve yetkileri ile kararlarının ilgili Bakan tarafından denetimine ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir sayılı Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan 12 Mart 2002 Devlet Bakanlığı onay tarihli İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İdare Organlarının Görev ve Yetkileri ile Kararlarının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği nin 3 ncü maddesinde İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip, tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuş bulunan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinin yönetim merkezi Ankara dadır. 4

6 Gereken yerlerde bölge müdürlükleri ve bürolar açabilir. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi nin kısa adı İGEME dir. şeklinde tanımlanmaktadır. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi-İGEME nin Görevleri Yukarıda zikredilen İGEME nin Kuruluş Kanunu olan 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un ek 2 nci maddesi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi nin görev ve yetki alanlarını detaylandırarak vermektedir. Buna göre, 1960 yılından günümüze İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi-İGEME, ülkemiz ekonomisi için ihracatın taşıdığı büyük önemin bilinci ile Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacını temel alarak; - Araştırma-Geliştirme, - Eğitim, - Ticari Bilgi, - Tanıtım ve Yayın Faaliyetleri, - Uluslararası İlişkiler olmak üzere beş ana grupta toplanabilecek faaliyetlerini günün değişen gereksinimlerine göre geliştirerek sürdürmekle görevlendirilmiştir. 1. Genel Sekreterlik: Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı ndan teşekkül etmektedir. Genel Sekreter kurumun en üst amiridir. İGEME birimlerinin sevk ve idaresinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreter Yardımcısı İGEME birimlerinin yöneticisidir. 2. Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı: Genel Sekreterliğe bağlı bir hizmet birimidir. Araştırma Geliştirme Başkanlığı, Sanayi Dairesi, Tarım Dairesi ve Araştırma Dairesi olmak üzere toplam 3 daireden oluşmaktadır. Araştırma Geliştirme Başkanlığı nın görev ve yetkileri şunlardır; a) Dünya ticaretindeki gelişmeleri izlemek ve ilgili kesimleri gelişmelerden haberdar etmek, b) Türk firmalarının dış pazarlara açılmalarını sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak, c) İhraç ürünlerimiz için hedef pazarlar tespit etmek ve pazara giriş imkanlarını araştırmak, d) İhracatımızın hedef pazarların talebine uygun kalite ve standartta sürekliliğini sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak, e) İhracatımızın mal, hizmet ve pazarlar yönünden çeşitlenmesini temin etmeye yönelik araştırmalar yapmak, f) Firmaların dış pazarlarla ilgili ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi, masa başı ve yerinde pazar araştırmaları yaparak tedarik etmek, g) İhracat pazarlaması ile ilgili firmaların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, h) İhraç ürünlerimize dış talep yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak, 5

7 ı) Dış Ticaret Mevzuatı ve uygulamalarını yakından takip ederek ihracat prosedürleri ve işlemlerine ilişkin Türk firmalarını bilgilendirmek ve yönlendirmek, i) Kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki birlik ve örgütlerin dış ticaret ile ilgili olarak talep edebilecekleri diğer konularda araştırmalar yapmak, j) Görev alanı ile ilgili konularda görüş hazırlayarak, seminer ve eğitim programlarında sunuş yaparak, yayın ve makaleler hazırlayarak araştırma sonuçlarını hedef kitleye yaygın olarak ulaştırmak, k) Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 3. Uygulama ve Koordinasyon Başkanlığı: Genel Sekreterliğe bağlı bir hizmet birimidir. Uygulama ve Koordinasyon Başkanlığı; Fuarlar Dairesi ile Koordinasyon ve Eğitim Dairesi nden oluşmaktadır. Yayın Müdürlüğü Fuarlar Dairesi ne, Marmara Bölge Müdürlüğü, Ege Bölge Müdürlüğü, Hollanda ve Kıbrıs Ofisleri, Koordinasyon ve Eğitim Dairesi ne bağlı olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca, Koordinasyon ve Eğitim Dairesi, 1998 yılında İGEME tarafından başlatılan özel bir proje kapsamında oluşturulan İl Temsilcilikleri ile ilişkileri de koordine etmektedir. Uygulama ve Koordinasyon Başkanlığı nın görev ve yetkileri şunlardır; a) Türk firmalarının ihracata yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracata dönük insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim programları, seminer, toplantı, paneller vb. organizasyonları düzenlemek, b) Dış ticareti ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim programlarını planlamak ve gerçekleştirmek, c) Uluslararası işbirliği kapsamında planlanan, yabancılara yönelik eğitim programlarını koordine etmek, d) Kamu kurum ve kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, benzeri meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle ihracatla ilgili faaliyetlerde işbirliği yapmak ve ortak projeler gerçekleştirmek, e) Ülkemizin ihraç ürünlerini, ihracatçı firmalarını ve ihracat potansiyelini; yurt dışına tanıtmak amacıyla fuar, sergi, info-stand ve diğer benzeri organizasyonları planlamak ve gerçekleştirmek, f) İhracatın artırılmasına yönelik yurtdışı tanıtım faaliyetleriyle ilgili gelişmeler ve uygulamalar hakkında Türk firmalarını bilgilendirmek ve yönlendirmek, bu amaçla gerekli sunuşlar yapmak, yayın ve makale hazırlamak, g) Diğer birimler de dahil olmak üzere yurtiçine ve yurtdışına yönelik olarak hazırlanan yayınların basım, dağıtım ve stok takibine ilişkin tüm işlemleri yürütmek, h) Türkiye ihracatının artırılması hedefi ile Türkiye nin ve ihraç ürünlerinin yurtdışı tanıtımına yönelik olarak belirlenen makro politikalar ve stratejiler kapsamında yapılacak çalışmalara katılmak, katkıda bulunmak, destek olmak ve bu kapsamda verilen görevleri yürütmek, ı) Kurumun faaliyet alanı ile ilgili uluslararası/bölgesel kuruluşlar ve ticareti geliştirme kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamaları yürütmek, i) Kurum faaliyetleri kapsamında ihraç ürünlerimiz için tespit edilen hedef pazarlara yönelik, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkileri yürütmek, 6

8 j) Kurumun yurtdışı ofisleri (Hollanda ve Kıbrıs), Marmara Bölge Müdürlüğü, Ege Bölge Müdürlüğü ve İl Temsilcilikleri (24 adet) ile olan ilişkilerini ve koordinasyonunu yürütmek, k) Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Uygulama ve Koordinasyon Başkanlığı nın görevlerinden olan yurtdışı fuar organizasyon faaliyetleri; 27/12/1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/12/2004 tarih ve 2004/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanan Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ve değişikliklere ilişkin ek Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte; yurtdışı fuar organizasyonları, tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (ı) bendi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesi uyarınca, yurtdışında ticari nitelikli fuar düzenlemelerini gerçekleştirecek organizatörlerin belirlenerek yetkilendirilmeleri, görevlendirilmeleri ve söz konusu fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin; İhracat: 2005/5 sayılı Yurtdışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümlerine tabidir. Bakanlar Kurulu nun tarihli ve 94/6401 sayı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 29 Ocak 2000 tarih ve 2000/2 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında Eğitim Yardımı Hakkındaki Tebliğ ile Merkezimize Uygulamacı Kuruluş olma yetkisi verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde eğitim yardımı desteği uygulaması Koordinasyon ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 4. İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (İMİ-BS): Genel Sekreterliğe bağlı bir hizmet birimidir. İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi ile Ticari Bilgi Sistemleri Dairesi nden oluşmaktadır. İdari ve Mali İşler Dairesi, personel, satın alma ve idari hizmetleri yürütmekte olup; Kütüphane, Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri (TBRH), E-Ticaret, Bilgi İşlem Hizmetleri ile Ankara Ticaret Noktası ise Ticari Bilgi Sistemleri Dairesi nin hizmet alanına girmektedir. İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı nın görev ve yetkileri şunlardır; a) Kurumun insan kaynakları politikası ile iş ve işgücü planlaması konusundaki çalışmaları yapmak, b) Personelin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik, sağlık ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, c) Personele ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak, Personelin hizmet içi eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. d) Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım ve benzeri mali işlemlerden idarenin tamamını ilgilendirenler ile idari hizmetleri yürütmek, e) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kurumun demirbaş kayıt ve zimmet işlerini yapmak, 7

9 f) Kurumun sivil savunma, doğal afetler, güvenlik ve seferberlik gibi konularda yerine getirmesi gereken hizmetleri planlamak ve yürütmek, g) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi toplamak, değerlendirmek, hızlı ve etkin bilgi akışını temin etmek, h) Bilgi teknolojileri ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde takip etmek, katılımı sağlamak ve kurum bünyesinde gerekli çalışmaları yürütmek, ı) Kurumun ticari bilgi alanında kütüphane, enformasyon, dokümantasyon ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, i) Kurumun bilgi dağıtım politikasının uluslararası gelişmeler ve standartlara uygun olarak belirlenmesi ve uygulanması hizmetlerini yürütmek, j) Elektronik ticaretin gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, katılmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamaları yürütmek, k) Kurumun görev alanı kapsamında verdiği hizmetlerin, iletişim ağları üzerinden online olarak verilmesini sağlayacak alt yapı ve sistemlerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarını yürütmek, l) Kurumun, diğer kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri kullanılarak iletişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, m) Kurumun, Kanunla verilen görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla diğer birimlerle koordinasyon içinde gerekli bilişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini temin etmek, n) Kurum içi bilgi işlem altyapısının kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi ile kurum içi kullanıcılara eğitim vermek ve teknik destek sağlamak, o) Kurumun bilgi güvenliğini sağlamak, p) Görev alanı ile ilgili konularda görüş, sunuş, yayın ve makaleler hazırlayarak araştırma sonuçlarını hedef kitleye yaygın olarak ulaştırmak, r) Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Diğer taraftan, İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, Merkezimizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri de yürütmektedir. Bu kuruluşlar; Avrupa Ticareti Geliştirme Kuruluşları Örgütü (ETPO-European Trade Promotion Organizations) Bilgi İşlem Çalışma Grubu (WGIP-Working Group on Information Processing) ve Dünya Ticaret Noktaları Federasyonu dur.(kobi lerin bilgi ve iletişim teknolojilerini daha etkin kullanarak uluslararası ticarete daha fazla katılımlarının sağlanmasını ve nihai olarak küresel ticaret ağı oluşturulmasını hedefleyen Birleşmiş Milletler Ticaret Noktaları Programı 2002 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Noktaları Federasyonu (WTPF) çatısı altında faaliyet göstermektedir. İGEME, 1 Haziran 1999 dan itibaren Ankara Ticaret Noktası misyonunu üstlenmiş olup, WTPF in operasyonel Ticaret Noktası (TN) konumundadır. 5. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü doğrudan Genel Sekretere bağlı olup, görev ve yetkileri; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanarak almış olduğu 18 Şubat 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2006/9972 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu görev ve yetkiler aşağıda sunulmaktadır; 8

10 a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, ı) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, i) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, j) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, k) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, l) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, m) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, n) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, o) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, p) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, r) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, s) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, t) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Fiziksel Yapı Kurum; Ankara Kızılay da bir merkez binası olmak üzere, Çankaya da beş daireli, Emek te iki daireli iki lojmana sahiptir. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Ankara Merkez Binası nda 8 katta hizmet vermektedir. Odalarda ortalama 3-4 kişi oturmaktadır. Ayrıca, zemin katta bir kütüphane mevcuttur. 9

11 Marmara Bölge Müdürlüğü; İstanbul Yenibosna daki Dış Ticaret Kompleksi 4. katında, Ege Bölge Müdürlüğü İzmir Alsancak ta Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası içinde, K.K.T.C. Türk Ticareti Geliştirme Ofisi; Lefkoşa/KKTC Ofisi Lefkoşa da KKTC Kalkınma Bankası nın bulunduğu binanın 3. katında yer almakta (ayrıca KKTC Ofisi faaliyetleri için T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Binası içinde bir çalışma odası tahsis edilmiş bulunmaktadır) ve Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi-TTPO; Rotterdam Ticaret Odası Binasının 5. katında (kiralık olarak) hizmet vermektedir. 2) Örgüt Yapısı Merkezimiz Dış Ticaret Müsteşarlığı na bağlı özel bütçeli bir kamu kuruluşudur. Kurum merkezi Ankara olup, teşkilat yapımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olmak üzere üçlü bir yapıya sahiptir. Merkezin idare organları; Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik olup, birimler İGEME Organizasyon Şemasında gösterilmiştir. ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETER YRD. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK MÜŞAVİRLİĞİ BALKAN TİCARETİ GELİŞTİRME BÖLGE MERKEZİ GENEL SEKRETERLİĞİ (BCTP) UYGULAMA ve KOORDİNASYON BAŞKANLIĞIa ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İDARİ MALİ İŞLER ve BİLGİ SİSTEMLERİ BAŞKANLIĞI FUARLAR DAİRESİ YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ KOORD. ve EĞİTİM DAİRESİ HOLLANDA OFİSİ KKTC OFİSİ SANAYİ DAİRESİ TARIM DAİRESİ ARAŞTIRMA DAİRESİ KÜTÜPHANE TİCARİ BİLGİ VE REHBERLİK HİZMETLERİ (TBRH) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ TİCARİ BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ ANKARA TİCARET NOKTASI MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10

12 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Merkezimiz tüm personelinin bilgi teknolojilerinin imkanlarından azami ölçüde yararlanmasını gözetmekte olup çalışan başına düşen bilgisayar sayısı 1,20(dizüstü bilgisayarlar, server bilgisayarları ve yedekler dahil) düzeyine yükseltilirken her kullanıcıya ağa/internete erişim olanağı sağlanmaktadır (Tablo-1). Tablo 1: Bilgisayarların Sayısal Dağılımı Kişisel Dizüstü Toplam Sunucu Bilgisayarlar Bilgisayar Merkez Ofisler/Bölge Müdürlükleri TOPLAM TBS bünyesindeki merkez kütüphanemizde adet kitap, 238 yerli ve yabancı süreli yayın, 117 istatistik ve rapor, 105 rehber, 96 CD ve 18 adet elektronik yayın aboneliği bulunmakta olup, ihtisas alanına yönelik söz konusu koleksiyon ile kurum içi ve dışına bilgi hizmeti verilmektedir yılında toplam adet yeni kitap ve adet süreli yayın kullanıma sunulmuştur. Bu bağlamda, Ticari Bilgi Rehberlik Hizmetleri-TBRH birimi söz konusu koleksiyondan temin edilen standart ve sistematik bilgileri % 90 ı elektronik ortamda olmak üzere talep sahiplerine ulaştırmaktadır. Marmara Bölge Müdürlüğü Kütüphanesinde adet kitap, 167 yerli ve yabancı süreli yayın, 68 yurtiçi fuar kataloğu, 153 rehber, 61 sözlük ve 61 CD bulunmaktadır. Ege Bölge Müdürlüğü Kütüphanesinde adet kitap ve benzeri yayın, 38 adet yerli ve yabancı süreli yayın bulunmaktadır. Merkezimiz; bilgi işlem teknik alt yapısı, web hizmetleri, Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri, kütüphane hizmetleri İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı bünyesindeki Ticari Bilgi Sistemleri Dairesi (TBS) tarafından yürütülmektedir. Merkezimiz web sitesi ile basılı ve manyetik ortamdaki bilgiler internet üzerinde yayınlanabilmekte, çalışanların internet erişimi sağlanmaktadır. Bununla birlikte oluşturulan yerel ağ- intranet vasıtası ile çalışanlar arasında iletişim, doküman ve bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Merkez için bir, Yurtdışı Ofisler için iki ve Balkan Ticareti Geliştirme Merkezi için bir olmak üzere toplam dört adet web sitesinin güvenli ve sürekli işletimi TBS tarafından yürütülmekte bu siteler vasıtasıyla ihracat ve ithalatçıya hizmet verilmektedir. Merkezimiz web sitesinin etkin bir şekilde kullanıldığının en önemli göstergelerinden biri; Export, Turkey anahtar kelimeleri ile google arama motorunda yapılan aramada, yaklaşık 18 milyon adres arasında İGEME web sitesinin 1. sayfada ilk sıralarda yer almakta olmasıdır. Aynı şekilde ihracat kelimesi ile yapılan sorgulamada İGEME web sitesi ilk sıralarda yer almaktadır. Merkezimiz kullanıcı bilgisayarlarının yazılım/donanım altyapısının güncel tutulması için gereken bakım ve iyileştirme hizmetleri TBS tarafından kurumumuz kaynakları ile etkin bir biçimde sağlanmaktadır. Merkez içi ağ ve internet erişim altyapılarında yüksek 11

13 performanslı ve kesintisiz bir çalışma ortamı sunulmaktadır. Verilerin ve çalışma ortamının güvenliği titizlikle takip edilmekte, tüm sistem öncelikle bir firewall tarafından korunmaktadır. E-posta sunucusu bağımsız antivirüs ve antispam özelliklerine sahip olup ayrıca kullanıcı düzeyinde antispy yazılımları kurulmuştur. Tüm bilgisayarlarda güncelleme işlemleri Merkezde kurulan bir güncelleme sunucusu aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmekte ve günlük bazda gerçekleştirilerek sistem güvenliği en yüksek düzeyde tutulmaktadır. Merkezimizce yürütülmekte olan İGEME Bilgi Sistemi çalışmasının gerçekleştirilebilmesi için web tabanlı bir yöntem seçilmiştir. Uygulama geliştirmede çalışacak teknik personelin Merkez içinde İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı nın kaynakları ile eğitimi sağlanarak, faaliyet bazında yeni modüller geliştirilmesinin yanı sıra mevcut istemci-sunucu tabanlı sistemlerin dönüştürülmesi süreci de başlatılmıştır. Bu kapsamda, İGEME Bilgi Sisteminin kapsanacağı Kurumsal intranet sitemiz 2006 yılı Nisan ayında devreye alınmış, Ofislerimiz ile Merkezimizdeki (Ankara) birimlerin verileri, kaynağında sisteme girişinin altyapısı sağlanmıştır yılında ayrıca, İhracatta Pazar Araştırması ve Eğitim Destekleri, Kütüphane, Stajyer, Yayın, Eğitim ve toplu e-posta modüllerimiz kullanıma açılmıştır. Bu kapsamdaki modüllerin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması ve firma/kullanıcı veri tabanımızın güçlendirilmesi doğrultusunda, İGEME web sitesinin, kayıtlı kullanıcı sistemine geçilerek yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. Merkezimizin Bilgi Teknolojileri alt yapısının mevcut durumunun belirlenebilmesi amacıyla TÜRKSAT A.Ş. tarafından oluşturulan anket sorularına verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen grafikten de görüleceği üzere(şekil 1), personelimiz hizmeti doğru, hızlı ve sürekli verebilme konusunda disiplinli ve yüksek performanslı çalışmaktadır. Şekil 1 - İGEME Bilgi Teknolojileri Altyapısının Değerlendirilmesi (Türksat A.Ş.) Stratejik Yaklaşım Hizmet Yaklaşımı 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Tam Değer IGEME Kurum Organizasyonu Bilişim Teknik Altyapısı e-dönüşüm Kültürü Merkezimiz organizasyonuna ilişkin veriler incelendiğinde genel olarak bilişim personeli yetersizliği ve mali kaynak kullanımı sıkıntısı gözlenmiştir (TÜRKSAT A.Ş.). Bilişim teknik altyapısı yedekleme ve felaket kurtarma açısından yetersizdir. Hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için bu birimin yeniden yapılandırılması, standartların ve işletim politikalarının oluşturulması, teknik olarak, güvenlik ve risk yapılarının belirlenip uygulamaya konulması gereklidir (TÜRKSAT A.Ş.). 12

14 E-dönüşüm kültürü açısından bakıldığında üst yönetim desteği yeterlidir. Aynı zamanda, Bilgi Sistemleri Dairesi nin e-dönüşüm çalışmaları için desteklenmesi gerekmekte olup, tüm birimlerin bu konudaki eğitim eksikliği ihtiyacı da gözlenmiştir (TÜRKSAT A.Ş.). 4) İnsan Kaynakları İGEME yerine getirdiği hizmetleri 3 başkanlığa bağlı 7 daire başkanlığı, 2 bölge müdürlüğü ve 2 yurtdışı ofis müdürlüğü ile yürütmektedir. İGEME de pozisyon itibarıyla dağılımı Tablo 2 de yer alan 84 ü T.C. Emekli Sandığı na, 57 si SSK ya tabi olmak üzere toplam 141 personel görev yapmaktadır. Tablo 2: Merkezimiz Personelinin Pozisyon İtibarıyla Dağılımı POZİSYON BİRİMLER TOPLAM Yurtdışı Ofis Merkez Bölgeler KİŞİ SAYISI Müdürlükleri Yönetici Meslek Personeli İhtisas Personeli Ofis Personeli Destek Personeli TOPLAM İGEME de 64 kadın personel, 77 erkek personel görev yapmakta olup, personelin yaş ortalaması 41 dir (Şekil 2). Şekil 2: Merkez Çalışanlarının Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek Personelin eğitim durumu itibarıyla sayısal dağılımı Şekil 3 de gösterilmiştir. 13

15 Şekil 3: Merkezimiz Personelinin Eğitim Durumu İtibarıyla Dağılımı: Lisans Yüksek Lisans Lise İlköğretim Ön Lisans Doktora Yurtdışı Ofislerimiz görevlerini; 3 personel ile yerine getirmektedir. Bu personelden yönetici düzeyinde olan Ofis Müdürleri; İGEME Merkezden atanmakta olup ayrıca Rotterdam Ofisinde 1 adet yerel personel sekreter olarak görev yapmaktadır (Tablo-3). Tablo 3: Yurtdışı Ofisler Personelinin Kadro ve Eğitim Durumu Ünvan Lisans Toplam Ofis Müdürü 2 2 Daktilo-sekreter 1 1 Toplam 3 3 Merkezimiz 2006 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Yönetimi çerçevesinde bir taraftan mevcut insan kaynaklarının mümkün olduğunca verimli kullanılabilmesi için çeşitli uygulamalar yürütürken, diğer taraftan ihtiyaç doğrultusunda yeni personel alımına ilişkin işlemleri sürdürmüştür. Bu kapsamda T.C. Emekli Sandığına tabi hizmet veren personel için, On-line Kesenek Bilgi Sistemi uygulamasına geçilerek personelin nüfus ve hizmet bilgileri ile kesenek bilgileri sisteme aktarılmıştır. Emekli Sandığının Sağlık Uygulamasına geçiş için hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. Aynı kapsamda, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) tarafından hazırlanan Organizasyon El Kitabı ile gerçekleştirilen iş unvanlarına ilişkin görev ve sorumlulukların yer aldığı çalışma revize edilmiştir. Bu bağlamda, Başkanlıklarda istihdam edilen personelin iş unvanlarına ilişkin görev tanımları çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu görev tanımları 2007 yılı içinde intranette yayınlanarak, kurum personeline de duyurulacaktır. 14

16 5) Sunulan Hizmetler 5.1. Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri: İGEME nin Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri, firmalarımızın ihracata yönelmesi ve yurtdışındaki pazar paylarının artırılmasına yönelik olarak ihtiyaç duydukları bilgileri üretmek için yapılan çalışmalardır. Bu amaçla ihracatçılarımıza; Ülke ve sektör bazında dış pazara yönelik bilgiler, İşletme yönetimi ve pazarlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgiler, İhracatın her aşamasında uygulanmakta olan mevzuat ile diğer prosedürlere ilişkin bilgiler, Finansal desteklere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Söz konusu bilgiler çeşitli seminerlerde aktarılmakta olup, basılı ve elektronik yayın ortamında da sunulmaktadır. Ayrıca firmalarımıza Merkezimizce hazırlanan yurt dışı tanıtım broşürlerine, ürettikleri ürünleri tanıtmak amacı ile katılım imkânı sunulmaktadır Eğitim Hizmetleri: İGEME dış ticaret ile ilgili kuruluşlarda çalışan elemanların bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve eğitimi yurt sathına yaymak amacı ile Dış Ticaret Eğitim Programları düzenlemektedir. Eğitim programları vasıtasıyla, uluslararası fuarlara katılım ve mevzuat konusunda firmalara bilgi sunulmaktadır. İGEME nin eğitim hizmetinde Dış Ticaret Eğitim Programları, Özel Konulu Eğitim Programları, Ülke Sohbet Toplantıları ve İş Yönetim Sistemi Seminerleri yer almaktadır. İGEME İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında Eğitim Yardımı Desteği nde uygulamacı kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bu yardımla KOBİ lerin, SDŞ lerin ve Üretici Derneklerinin yurtiçinde ve yurtdışında ihracata yönelik konulardaki eğitim ihtiyaçları belirli oranlarda Devlet Desteği kapsamına alınmıştır. Başvurular ilgili Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde değerlendirilmektedir. İGEME; benzer amaçla faaliyette bulunan kuruluşlar, odalar ve İhracatçı Birlikleri ile işbirliği halinde eğitim hizmetini yürütmektedir. Talebe bağlı olarak, Türkiye ile ikili işbirliğinin önemli olduğu ülkelerin benzer kuruluşlarının personeline, İGEME tarafından teknik destek ve eğitim hizmeti verilmektedir. İGEME nin ihracatçı firma ve kuruluşlara sunduğu hizmetler arasında dış ticaret konusunda düzenlenen kurs, seminer ve workshop şeklindeki eğitim faaliyetleri ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ayrıca, İGEME personelinin dış ticarete ilişkin her türlü konuda bilgilenmesini teminen Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenmektedir. 15

17 İhracat Stratejik Planı ( ) kapsamında Kamuoyunda İhracat Bilinci Oluşturulması ve İhracatla İlgili Tarafların Eğitilmesi adlı Çalışma Grubu nun (Grup No.5.4) Başkanlığı İGEME Koordinasyon ve Eğitim Dairesi tarafından yürütülmektedir Tanıtım ve Fuar Hizmetleri: İGEME yerli ihracatçılarla yabancı ithalatçıların doğrudan temasını sağlamak, tanıtıma ve yeni iş olanakları oluşturmaya yönelik faaliyetlerini geliştirmek ve etkinleştirmek amacıyla uluslararası fuarlara katılım ve diğer tanıtım faaliyetlerini sürdürmektedir. İGEME tanıtım ve fuar hizmetleri kapsamında; Uluslararası fuar ve sergilere ülkemizin milli düzeyde katılımını organize etmektedir. Fuar bazında İhracatçı Birlikleri ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde yurtdışı fuar organizasyonu faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerli ve yabancı ihracatçı ve ithalatçı firmaların bilgi taleplerinin karşılanması, kurumun faaliyetlerinin ve ülkemizin genel tanıtımının yapılması, gelecekteki fuar programımızın belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında uluslararası nitelikteki fuar ve sergilere enformasyon standı ile katılım organize etmektedir. Yurtdışına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında genel olarak ülkemizi, kurumun faaliyetlerini, ihraç ürünlerimizi, ihracatçı firmalarımızı tanıtıcı mahiyette birçok basılı materyal hazırlamak ve uluslar arası ticaret kuruluşları, yurtdışındaki ticaret müşavirliklerimiz, yabancı ithalatçılar, benzeri ilgili kesimlere ulaştırmaktadır. İGEME ye başvuran yerli ve yabancı tüm firma/kuruluşların yurtdışı/yurtiçi fuarlar ve fuarlara ilişkin çeşitli konulardaki (mevzuat, devlet yardımları vb.) bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak danışmanlık hizmeti vermektedir Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri: İGEME Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri kapsamında; e-dönüşüm, e-ticaret ve web tabanlı elektronik bilgi dağıtımı hizmetleri sunmaktadır. Ticari bilginin en kısa zamanda ihracatçılarımıza ulaştırması amacıyla; Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri, Dış Ticaret Bülteni, on-line Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi ve Kütüphane hizmetleri verilmektedir. Bilgi dağıtım politikalarının etkinleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Hizmetlerimizin etkinliğinin saptanması, kullanıcı ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda hizmetlerin iyileştirilmesine dönük çalışmalar sürdürülmektedir. E-dönüşüm çalışmaları kapsamında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. E-ticaretin geliştirilmesine ve firmalar arasında kullanımını yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Faaliyet alanına ilişkin uluslararası faaliyetlere katılım sağlanmaktadır. Merkezimizce ihtiyaç duyulan yazılım geliştirme faaliyetleri Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Altyapı iyileştirme ve işletim çalışmaları sürdürülmekte, Merkezimize ait 4 adet web sitesinin geliştirme, bulundurma, bakım ve yayımlama hizmeti Merkezimizce yürütülmektedir. İMİ-BS Başkanlığı görev alanı ile ilgili konularda sunuşlar yapılmakta, makaleler hazırlanmakta ve toplantılara katılım sağlanmaktadır. 16

18 Bilgi edinme kanunu çerçevesinde hizmet vermekte olan Bilgi Edinme Birimi Faaliyetleri sürdürülmektedir Uluslararası İlişkiler Hizmeti: İGEME, dünyadaki ticaretle ilgili gelişmeleri ve eğilimleri takip etmek, kurumun dünyada tanıtımını yapmak, bölgesel işbirliği konusunda önderlik etmek ve diğer kurumların deneyimlerinden faydalanmak amacıyla uluslar arası ticaret örgütleri ve diğer ülkelerin ticareti geliştirme kuruluşlarıyla yakın ilişki kurmaya çalışmaktadır. Balkan İşbirliği Süreci çerçevesinde Balkan Ülkeleri arasındaki ticari faaliyetleri geliştirmek ve Balkan Ülkelerinin dünya ticaretinden aldığı payı artırmak amacıyla kurulan ve 1998 yılında Kuruluş Anlaşması imzalanan BCTP- Balkan Ticareti Geliştirme Merkezi nin Daimi Sekreterya görevi İGEME tarafından yürütülmektedir. BCTP ye Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ ın Ticareti Geliştirme Kuruluşları ülkeleri adına taraf olup bu kapsamında hizmet içi eğitim programları, seminerler, alım satım heyetleri, Balkan Ticaret Bülteni basımı, web sitesi, uluslararası fuarlara info-stand katılımı gibi temel faaliyetler İGEME koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Yıllık faaliyet programı her yıl rotasyon usulüyle değişmek kaydıyla Dönem Başkanlığını üstlenen üye ülkede yapılan Yürütme Kurulu Toplantılarıyla belirlenmektedir. İGEME; Avrupa Ticareti Geliştirme Kuruluşları Organizasyonu (ETPO), Batı Avrupa Ticaret Fuarları Grubu (WETFEG), Uluslararası Dış Ticaret Eğitimi Veren Kuruluşları Organizasyonu (IATTO), Dünya Ticaret Noktası Federasyonu (WTPO) ve Avrupa Ticaret Noktası Forumu gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarda temsil edilmekte ve bu organizasyonlara üye konumundadır. Uluslararası Ticaret Merkezi ITC nin Türkiye deki tek irtibat bürosudur. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile tesis edilen iyi ilişkiler çerçevesinde; bu kuruluşun sağladığı çeşitli teknik desteklerden yararlanılmaktadır. ITC nin ilgili tüm yayınları İGEME Kütüphanesinde mevcuttur Diğer Hizmetler: İGEME faaliyetlerini hedef kitle olan KOBİ lerimize ulaştırmak ve hedef kitlemizle sürekli temas halinde olmak amacıyla 1998 yılında başlayan bir proje çerçevesinde İGEME İl Temsilcilikleri oluşturulmuştur. Temsilcilikler illerdeki Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri bünyelerinde açılmaktadır. Halen 24 ilde İGEME İl Temsilciliği bulunmakta olup projenin yurt sathına yayılmasına devam edilmektedir. 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Daha önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu denetimine tabi olan Merkezimiz, 2006 yılı itibariyle Sayıştay Başkanlığı nca yürütülen dış denetime tabi olduğundan Kurumumuzun faaliyetlerinin denetimi Sayıştay Başkanlığı nca yapılmaktadır. 17

19 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in iç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayılarını belirleyen 18. maddesine ekli listede Merkezimize iç denetçi tahsis edilmemiştir. Ayrıca, İGEME İdare Organlarının Görev ve Yetkileri ile Kararlarının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği nin 6. maddesinde; hesapların ve bunlarla ilgili işlemlerin denetimi Yönetim Kurulu nun kendi üyeleri arasından seçeceği iki kişilik bir Denetim Kurulu tarafından yapılır. Bu kurul hesapları ve işlemleri her zaman denetlemeye yetkili olup, her yıl hazırlayacağı denetim raporunu, mali yıl raporu ile aynı süreye rastlayacak biçimde Yönetim Kurulu na sunar. Yıllık gelir-gider tablosu ile Denetim Kurulu raporu, Yönetim Kurulu nca onaylanmasını takiben Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakanın onayına sunulur. Bakanın onayı ile İGEME nin ve Yönetim Kurulu nun o yıla ait hesapları ibra edilmiş olur ifadesi yer almaktadır. Bu maddeye istinaden, Merkezimiz 2006 yılı hesapları Yönetim Kurulumuzu temsil eden iki üye tarafından denetlenecektir. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ihracatımızın sürdürülebilir bir artışı yakalaması ve ihraç ürünleri profilimizin katma değeri yüksek, dünya ticaretinde yükselişte olan sektörleri de içerecek bir yapıya kavuşturulması hedefi doğrultusunda hazırlanan İhracat Stratejik Planı, İGEME nin misyonu ve görev alanı, dünya ve ülkemizdeki gelişmeler, eğilimler, hizmet verdiğimiz kitlelerin istek ve ihtiyaçları Merkezimizin amaç ve hedeflerine yön veren unsurlardır. Özellikle KOBİ ler olmak üzere firmaların dış pazarlara açılması için uluslararası pazarlama ve işletme yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve ihracat prosedürleri ve mevzuat hakkında bilgilenmelerini sağlamak. Firmaların küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla dış pazarlara açılmalarına yönelik sektör bazında araştırmalar yapmak ve sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmak. İhracatımızı belli pazarlara bağımlılıktan kurtarmak amacıyla Pazar çeşitlemesine yönelik araştırmalar yapmak ve pazara giriş bilgilerini ilgili kesimlere aktarmak. Ülkemiz ihraç ürünlerinin ve firmaların uluslararası platformlarda tanıtımına yönelik faaliyetleri artırmak ve geliştirmek. Kurumsal performansı geliştirmek için çalışanların sürekli gelişimini öngören bir insan kaynakları yönetimi anlayışı sağlamak. Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde firmalarımızın ticari bilgiye kolay, hızlı ve bulunduğu yerden erişimini sağlayacak örgütsel ve teknik altyapıyı geliştirmek ve bu doğrultuda e-dönüşüm projeleri gerçekleştirmek. Firmaların e-ticaret konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek ve e- ticaret hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmak. Diğer kurum/kuruluşlar ile işbirliği içinde e-devlet ve e-dönüşüm projelerine katkı/katılım sağlamak. Destek hizmet birimi olarak, Merkezin, Kanunla verilen görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla diğer birimlerle koordinasyon 18

20 içinde idari-mali işler ile bilgi işlem hizmetlerini Kaynakların Etkin Kullanımı çerçevesinde yürütmek. B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİ Ülkemiz 80 li yıllardan bu yana, gelişmiş ülke olma amacı doğrultusundaki kalkınma politikasını ihracata dayalı, dışa açık bir model olarak benimsemiş bulunmaktadır. Bu politika ile ihracat, üretim, istihdam ve gelir artışına dayalı kalkınma hamlesinin odak noktasına yerleştirilmiştir. Dolayısı ile ülkemizin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması amacıyla ihracatçılarımıza destek olunması kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. Dünya ticaret ortamının değişen çehresi, bilimsel ve teknolojik buluşların inovasyon yoluyla ticari sürece katılmalarının hızlanması, firma bazında rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesini zorunlu hale getirmiştir. İGEME olarak ihracatçı ve/veya ihracata yönelmek isteyen firmalara, küresel rekabet gücünün artırılması için yol gösterilmesi, pazar, sektör, mevzuat, eğitim, araştırma ve geliştirme vb. hizmetlerinin sunulması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan değişen dünyada elde edilen bilginin hızla paylaşımı, gerçekleştirilen hizmetlerin firmaların özel ihtiyaçlarına hitap etmesi giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde, dış ticaretle ilgili iş çevrelerine ihtiyaç duydukları bilgileri doğru ve hızlı bir şekilde aktarabilmek Merkezimizin temel stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan teknolojik gelişmelerin iş dünyasındaki yerini alması ile birlikte, firma ölçeğinde değişen ve gelişen ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Rakipler ve müşterilerin tanımı değişmektedir. Bir taraftan bilgi ve iletişim araçları, yeni teknolojiler ve yeni iş süreçleri ile iş hayatı daha kolaylaşıp ve hızlanırken, diğer taraftan daha rekabetçi olmaktadır. Türk ihracatçısının da bu yeni döneme ayak uydurması kaçınılmaz olmuştur. İGEME olarak, küresel rekabet için ihracatçı işletmelerimize yönelik iş modelleri, strateji, beceri geliştirme ve ihracat muameleleri gibi işletme bazında yönetim geliştirme çalışmalarının yanı sıra, geleneksel ihraç ürünlerimizin ihracatının artırılması çalışmalarına ek olarak, ürün bazında teknoloji yoğun ihraç ürünlerinin üretim ve ihraç imkanlarının araştırılması ile bu ürünlere yönelik hedef pazar araştırmalarının gerçekleştirilmesi, geleneksel pazarların yanı sıra yeni pazarlara yönelmek, çalışma politikamızın, Dış Ticaret Stratejisi ile uyumlu hedefleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak ticaretle ilgilenen kesimlerin giderek daha fazla bilinçlenmekte olduğunu gözlemlemek memnuniyet vericidir. Durum böyle olduğunda, bu kesimin Merkezimize yönelttiği taleplerin giderek daha fazla detaylar içerdiği görülmektedir. Bu durum ise, Merkezimizin iş süreçlerinde de farklılaşan müşteri taleplerine uygun çalışma alanları oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan, ithalatçıların ürün özellikleri, teslimat biçimleri ve pazarlama tekniklerine ilişkin beklentileri de giderek yükselmektedir. Bu beklentileri karşılamaya hazır çok sayıda ve alternatif hizmetler sunan tedarikçiler ortaya çıkmış durumdadır. Bu yoğun rekabet ortamında ürünlerin tercih edilmesinde pazarlama, markalaşma, etkin yönetim gibi unsurlar ve bunlara yönelik teknoloji kullanımı daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla firmalar bir taraftan AR-GE faaliyetlerini hızlandırırken diğer taraftan da pazarlama ve markalaşma çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemlerde 19

21 firma, sektör ve ülke bazında yeni, yenilikçi ve alternatif pazarlama teknikleri ile markalaşma vb. gibi, katma değer yaratma girişimlerinin daha büyük bir hızla artacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, çalışmalarımızın mevcut ve gelecekteki gelişmelerin dikkatle incelenerek, hedef kitlemiz olan KOBİ lerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesinin sürdürülmesi temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır Ayrıca verilen hizmetlerin Kaynakların Etkin Kullanımı yaklaşımı ile sunulması ve Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında benimsenen politikalar ile dış ticaret politikaları çerçevesinde hizmet verilmesi Merkezimizin temel politikası olarak benimsenmiş olup, bu bağlamda Merkezimizin çalışma öncelikleri; Tüm faaliyetlerin olabildiğince sektör ve firma odaklı olarak yürütülmesi, Firmalarımıza detaylı pazar bilgileri sunulması, Firmalarımıza, dış ticaret konusunda çalışmakta olan insan kaynaklarının geliştirilmesi amaçlı eğitim hizmetleri sağlanması ve dış ticaret eğitiminin yurt geneline yayılması, Ticari bilgi hizmetlerinin çağın gerekleri doğrultusunda elektronik ortamda yaygınlaştırılması, ihracatçı firmalarımız tarafından İGEME ye yapılacak her tür başvurunun mümkün olduğunca elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin genelde ülke ihracatının ve özelde KOBİ lerimizin ihracatlarının artırılmasına sağladığı ve sağlayacağı katkıları, e-ticaret boyutundan pazarlarla iletişime, tanıtımdan, e-ticaretin fiilen gerçekleştirildiği aşamalara kadar geniş biçimde eğitim programı gibi çeşitli araçlarla duyurmak, İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi, çalışanların, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi, Yürütülen faaliyetlerin performanslarının izlenmesi yoluyla hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirleyerek verilecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve revize edilmesi çalışmalarını yürütülmesi, Kobi lerin küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması amacıyla dünya ticaretindeki yeni yaklaşım ve oluşumların izlenerek yöntem edinilmesi ve bu becerilerin ihracatçılarımıza aktarılması, Dünyada uluslararası ticaret alanında kabul gören kurum ve kuruluşlarla entegre ihracatı geliştirme projelerinin uygulanması, Türkiye' nin, Türk ihraç ürünlerinin ve firmalarımızın uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması olarak sıralanabilir. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), Merkezi Yönetim Kapsamında, Özel Bütçeli bir idare olup, kendisine ait özel gelirleri bulunmaktadır. Maliye Bakanlığınca yayımlanan Detaylı Hesap Planlarına ilişkin Genel Tebliğ çerçevesinde, tarihinden itibaren Merkezin muhasebe kayıtlarında kullanacağı detaylı hesap planı hazırlanarak tarihinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmıştır. Ayrıca; muhasebe kayıtları SAY 2000i sisteminde tutulmaktadır. 20

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 BAKAN SUNUŞU Yıllardır kamu sektöründe yaşanan sorunların mevcut kamu yönetimi anlayışıyla

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad.

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLAN 1 22015-2019 STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN HAZIRLIK KOMİSYONU Komisyon Başkanı: Fatih GAVGACI Koordinatör Birim: Planlama

Detaylı

BÝRÝM FAALÝYET RAPORU

BÝRÝM FAALÝYET RAPORU 2010 Yýlý 2010 BÝRÝM FAALÝYET RAPORU T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2011 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, 06450 Dikmen/ANKARA Telefon

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Şubat 2015 - ANKARA

FAALİYET RAPORU. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Şubat 2015 - ANKARA 2014 FAALİYET RAPORU Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şubat 2015 - ANKARA Bu önemli iştir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptığı işin güven duygusuna muhtaç her vatandaş

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2011 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, 06450 Dikmen/ANKARA Telefon 0312 415

Detaylı