T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2006 YILI KURUM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2006 YILI KURUM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2006 YILI KURUM FAALİYET RAPORU Nisan 2007

2 BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomilerinin rekabetçiliğinin arttırılmasında kamusal destek ve stratejilerin giderek ağırlık kazandığı günümüz dünyasında, Ticareti Geliştirme Kuruluşları önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Bu kapsamda, Türk ihracatçılarının pazara giriş ve ihracata hazırlık safhalarında başvurdukları en önemli bilgi kaynağı ve destek merkezi olan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), firmalarımızın küresel rekabet gücünün yükseltilerek gerek yeni pazar açılımlarının sağlanması gerekse mevcut pazar paylarının artırılmasına yönelik enformasyonu elde etmeleri noktasında son derece önemli bir rol ifa etmektedir. Bu bağlamda, kurulduğu 1960 yılından bugüne kadar ihracatımızda ürün ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik olarak faaliyet gösteren ilk ve tek kamu kuruluşu olan İGEME, Türk firmalarının ve ihraç ürünlerinin uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması doğrultusunda tanıtım programları düzenlemekte; fuarlar, iş heyetleri, basım-yayın ve benzeri organizasyonlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez ayrıca, uluslararası düzeyde işbirliği platformlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlerinin yanı sıra yurt çapında düzenlediği yaygın eğitim programları ile dış ticaret alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, firmalarımızın ihtiyaç duydukları enformasyona daha kolay, hızlı ve sınırsız biçimde erişebilmelerini teminen merkezin kurumsal ve teknolojik altyapısı da sürekli olarak geliştirilmektedir. İGEME, ihracatımızda son yıllarda kazanılan ivmede büyük payı olan İhracat Stratejik Planı kapsamında etkin bir biçimde yürüttüğü faaliyetlerini, ihracat artışımızın sürdürülebilir kılınması doğrultusunda uygulamaya konulan İhracat Stratejik Planı çerçevesinde de yerine getirmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanan ve merkezin yıllarına ait Stratejik Planı için de çıkış noktası olacağını düşündüğüm İGEME 2006 Mali Yılı Faaliyet Raporu nun hazırlanmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunar, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim. Kürşad TÜZMEN Devlet Bakanı 1

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 1960 yılında kurulmuş ve bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye ihracatının gelişimine doğrudan katkı sağlamıştır. Özellikle 1980 li yıllardan sonra benimsenen ihracata yönelik kalkınma politikası çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı na bağlı olarak hizmet veren Merkez, uzman kadrosuyla günün gelişen koşullarına göre faaliyetlerini geliştirmiştir. Dünyadaki diğer ticareti geliştirme kurumları ile benzer faaliyetleri sürdüren Merkez, uluslar arası ilişkiler ile edindiği bilgi ve tecrübeleri de faaliyetlerini geliştirmekte kullanmaktadır. İGEME, Türk firmalarının dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla; ihraç ürünlerimiz için hedef pazarlar tespit etmekte, pazara giriş imkânlarını araştırmakta, ihracatımızın mal, hizmet ve pazarlar yönünden farklılaşarak çeşitlenmesini sağlamak için firmaların dış pazarlarla ilgili ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi, masa başı ve yerinde pazar araştırmaları yoluyla tedarik etmekte, dünya ticaretindeki gelişmeleri izlemekte, gerektiğinde ilgili kesimlerin bilgilendirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, hizmet sahası geçmişe oranla daha önem kazanmış olan İGEME, firmaların pazarlama ve ihracat işlemleri sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, hedef kitlenin ticari bilgiye kolay hızlı ve bulunduğu yerden erişimini sağlayacak kurumsal teknik altyapısını ve insan kaynaklarını geliştirmiştir. Merkezin çalışma programları, dış ticaret ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile ihracatçıların görüş öneri ve talepleri değerlendirilerek yıllık olarak belirlenmektedir. Kurum; Türk ihracatçıları için güvenilir bilgi sağlamak, dış ticaret konusunda nitelikli insan kaynağı yaratılmasına destek olmak, Türk ürün ve ihracatçılarını dünya pazarlarında tanıtmak amacı ile araştırmageliştirme, eğitim, tanıtım, ticari bilgi, uluslar arası ilişkiler başlıkları altında toplanabilecek faaliyetleri yürütmektedir Yılında Merkezin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ekte arz edilmektedir Mali Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Ülker Güzel Genel Sekreter 2

4 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 A- MİSYON VE VİZYON B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikleri III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Gelişmeye Açık Yönler C-Değerlendirme...88 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

5 I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON VE VİZYON (Kurumun ilk stratejik planı 2007 yılında hazırlanacağından Misyon ve Vizyon a 2006 yılı kurum faaliyet raporunda yer verilmemiştir.) B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olarak 27 Ekim 1960 tarihli ve 118 sayılı Kanunla kurulmuş, daha sonra 1 Aralık 1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 20 Haziran 2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen ek 2nci madde uyarınca yeniden yapılandırılmıştır. Sözkonusu 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un ek 2 nci maddesi; Ülkemizin zirai ve sınai ürün ve malları ile doğal kaynaklarından üretilen maddeleri dünya piyasalarında tanıtmak ve bulunacak yeni piyasaların şartlarını tespit ederek bunları üretim bölgelerine duyurmak, dünya piyasa hareketlerini yakından takip ederek ilgilileri zamanında haberdar etmek ve dış ticaret konusunda eğitmek, ihraç imkanı bulunan malların üretimleri ve ihracatları ile ihracatta katma değeri artırma çarelerini araştırmak, uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Bakanlıkların ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile Odalar Birliği nin ve İhracatçı Birliklerinin ihracat ile ilgili faaliyetlerinde işbirliği yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki kuruluşlar tarafından talep edilecek bu konular ve dış ticaretle ilgili diğer konularda araştırma ve uygulamaları yapmak amacıyla tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve mali özerkliğe sahip, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi kurulmuştur. hükmünü amirdir. Merkezin idare organları; Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliktir. Yönetim Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarının başkanlığında ihracattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü ile Gümrük Müsteşarlığı, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının birer temsilcisi ve İhracatçı Birliklerinin temsilcileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterinden oluşur. Müsteşar Yardımcısı aynı zamanda Merkezin Genel Sekreteridir. Genel Sekreter, Merkezin sevk ve idaresinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Merkez idare organlarının görev ve yetkileri ile kararlarının ilgili Bakan tarafından denetimine ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir sayılı Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan 12 Mart 2002 Devlet Bakanlığı onay tarihli İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İdare Organlarının Görev ve Yetkileri ile Kararlarının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği nin 3 ncü maddesinde İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip, tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuş bulunan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinin yönetim merkezi Ankara dadır. 4

6 Gereken yerlerde bölge müdürlükleri ve bürolar açabilir. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi nin kısa adı İGEME dir. şeklinde tanımlanmaktadır. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi-İGEME nin Görevleri Yukarıda zikredilen İGEME nin Kuruluş Kanunu olan 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un ek 2 nci maddesi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi nin görev ve yetki alanlarını detaylandırarak vermektedir. Buna göre, 1960 yılından günümüze İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi-İGEME, ülkemiz ekonomisi için ihracatın taşıdığı büyük önemin bilinci ile Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacını temel alarak; - Araştırma-Geliştirme, - Eğitim, - Ticari Bilgi, - Tanıtım ve Yayın Faaliyetleri, - Uluslararası İlişkiler olmak üzere beş ana grupta toplanabilecek faaliyetlerini günün değişen gereksinimlerine göre geliştirerek sürdürmekle görevlendirilmiştir. 1. Genel Sekreterlik: Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı ndan teşekkül etmektedir. Genel Sekreter kurumun en üst amiridir. İGEME birimlerinin sevk ve idaresinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreter Yardımcısı İGEME birimlerinin yöneticisidir. 2. Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı: Genel Sekreterliğe bağlı bir hizmet birimidir. Araştırma Geliştirme Başkanlığı, Sanayi Dairesi, Tarım Dairesi ve Araştırma Dairesi olmak üzere toplam 3 daireden oluşmaktadır. Araştırma Geliştirme Başkanlığı nın görev ve yetkileri şunlardır; a) Dünya ticaretindeki gelişmeleri izlemek ve ilgili kesimleri gelişmelerden haberdar etmek, b) Türk firmalarının dış pazarlara açılmalarını sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak, c) İhraç ürünlerimiz için hedef pazarlar tespit etmek ve pazara giriş imkanlarını araştırmak, d) İhracatımızın hedef pazarların talebine uygun kalite ve standartta sürekliliğini sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak, e) İhracatımızın mal, hizmet ve pazarlar yönünden çeşitlenmesini temin etmeye yönelik araştırmalar yapmak, f) Firmaların dış pazarlarla ilgili ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi, masa başı ve yerinde pazar araştırmaları yaparak tedarik etmek, g) İhracat pazarlaması ile ilgili firmaların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, h) İhraç ürünlerimize dış talep yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak, 5

7 ı) Dış Ticaret Mevzuatı ve uygulamalarını yakından takip ederek ihracat prosedürleri ve işlemlerine ilişkin Türk firmalarını bilgilendirmek ve yönlendirmek, i) Kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki birlik ve örgütlerin dış ticaret ile ilgili olarak talep edebilecekleri diğer konularda araştırmalar yapmak, j) Görev alanı ile ilgili konularda görüş hazırlayarak, seminer ve eğitim programlarında sunuş yaparak, yayın ve makaleler hazırlayarak araştırma sonuçlarını hedef kitleye yaygın olarak ulaştırmak, k) Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 3. Uygulama ve Koordinasyon Başkanlığı: Genel Sekreterliğe bağlı bir hizmet birimidir. Uygulama ve Koordinasyon Başkanlığı; Fuarlar Dairesi ile Koordinasyon ve Eğitim Dairesi nden oluşmaktadır. Yayın Müdürlüğü Fuarlar Dairesi ne, Marmara Bölge Müdürlüğü, Ege Bölge Müdürlüğü, Hollanda ve Kıbrıs Ofisleri, Koordinasyon ve Eğitim Dairesi ne bağlı olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca, Koordinasyon ve Eğitim Dairesi, 1998 yılında İGEME tarafından başlatılan özel bir proje kapsamında oluşturulan İl Temsilcilikleri ile ilişkileri de koordine etmektedir. Uygulama ve Koordinasyon Başkanlığı nın görev ve yetkileri şunlardır; a) Türk firmalarının ihracata yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracata dönük insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim programları, seminer, toplantı, paneller vb. organizasyonları düzenlemek, b) Dış ticareti ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim programlarını planlamak ve gerçekleştirmek, c) Uluslararası işbirliği kapsamında planlanan, yabancılara yönelik eğitim programlarını koordine etmek, d) Kamu kurum ve kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, benzeri meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle ihracatla ilgili faaliyetlerde işbirliği yapmak ve ortak projeler gerçekleştirmek, e) Ülkemizin ihraç ürünlerini, ihracatçı firmalarını ve ihracat potansiyelini; yurt dışına tanıtmak amacıyla fuar, sergi, info-stand ve diğer benzeri organizasyonları planlamak ve gerçekleştirmek, f) İhracatın artırılmasına yönelik yurtdışı tanıtım faaliyetleriyle ilgili gelişmeler ve uygulamalar hakkında Türk firmalarını bilgilendirmek ve yönlendirmek, bu amaçla gerekli sunuşlar yapmak, yayın ve makale hazırlamak, g) Diğer birimler de dahil olmak üzere yurtiçine ve yurtdışına yönelik olarak hazırlanan yayınların basım, dağıtım ve stok takibine ilişkin tüm işlemleri yürütmek, h) Türkiye ihracatının artırılması hedefi ile Türkiye nin ve ihraç ürünlerinin yurtdışı tanıtımına yönelik olarak belirlenen makro politikalar ve stratejiler kapsamında yapılacak çalışmalara katılmak, katkıda bulunmak, destek olmak ve bu kapsamda verilen görevleri yürütmek, ı) Kurumun faaliyet alanı ile ilgili uluslararası/bölgesel kuruluşlar ve ticareti geliştirme kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamaları yürütmek, i) Kurum faaliyetleri kapsamında ihraç ürünlerimiz için tespit edilen hedef pazarlara yönelik, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkileri yürütmek, 6

8 j) Kurumun yurtdışı ofisleri (Hollanda ve Kıbrıs), Marmara Bölge Müdürlüğü, Ege Bölge Müdürlüğü ve İl Temsilcilikleri (24 adet) ile olan ilişkilerini ve koordinasyonunu yürütmek, k) Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Uygulama ve Koordinasyon Başkanlığı nın görevlerinden olan yurtdışı fuar organizasyon faaliyetleri; 27/12/1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/12/2004 tarih ve 2004/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanan Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ve değişikliklere ilişkin ek Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte; yurtdışı fuar organizasyonları, tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (ı) bendi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesi uyarınca, yurtdışında ticari nitelikli fuar düzenlemelerini gerçekleştirecek organizatörlerin belirlenerek yetkilendirilmeleri, görevlendirilmeleri ve söz konusu fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin; İhracat: 2005/5 sayılı Yurtdışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümlerine tabidir. Bakanlar Kurulu nun tarihli ve 94/6401 sayı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 29 Ocak 2000 tarih ve 2000/2 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında Eğitim Yardımı Hakkındaki Tebliğ ile Merkezimize Uygulamacı Kuruluş olma yetkisi verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde eğitim yardımı desteği uygulaması Koordinasyon ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 4. İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (İMİ-BS): Genel Sekreterliğe bağlı bir hizmet birimidir. İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi ile Ticari Bilgi Sistemleri Dairesi nden oluşmaktadır. İdari ve Mali İşler Dairesi, personel, satın alma ve idari hizmetleri yürütmekte olup; Kütüphane, Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri (TBRH), E-Ticaret, Bilgi İşlem Hizmetleri ile Ankara Ticaret Noktası ise Ticari Bilgi Sistemleri Dairesi nin hizmet alanına girmektedir. İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı nın görev ve yetkileri şunlardır; a) Kurumun insan kaynakları politikası ile iş ve işgücü planlaması konusundaki çalışmaları yapmak, b) Personelin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik, sağlık ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, c) Personele ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak, Personelin hizmet içi eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. d) Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım ve benzeri mali işlemlerden idarenin tamamını ilgilendirenler ile idari hizmetleri yürütmek, e) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kurumun demirbaş kayıt ve zimmet işlerini yapmak, 7

9 f) Kurumun sivil savunma, doğal afetler, güvenlik ve seferberlik gibi konularda yerine getirmesi gereken hizmetleri planlamak ve yürütmek, g) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi toplamak, değerlendirmek, hızlı ve etkin bilgi akışını temin etmek, h) Bilgi teknolojileri ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde takip etmek, katılımı sağlamak ve kurum bünyesinde gerekli çalışmaları yürütmek, ı) Kurumun ticari bilgi alanında kütüphane, enformasyon, dokümantasyon ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, i) Kurumun bilgi dağıtım politikasının uluslararası gelişmeler ve standartlara uygun olarak belirlenmesi ve uygulanması hizmetlerini yürütmek, j) Elektronik ticaretin gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, katılmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamaları yürütmek, k) Kurumun görev alanı kapsamında verdiği hizmetlerin, iletişim ağları üzerinden online olarak verilmesini sağlayacak alt yapı ve sistemlerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarını yürütmek, l) Kurumun, diğer kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri kullanılarak iletişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, m) Kurumun, Kanunla verilen görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla diğer birimlerle koordinasyon içinde gerekli bilişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini temin etmek, n) Kurum içi bilgi işlem altyapısının kurulması, işletilmesi, geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi ile kurum içi kullanıcılara eğitim vermek ve teknik destek sağlamak, o) Kurumun bilgi güvenliğini sağlamak, p) Görev alanı ile ilgili konularda görüş, sunuş, yayın ve makaleler hazırlayarak araştırma sonuçlarını hedef kitleye yaygın olarak ulaştırmak, r) Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Diğer taraftan, İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, Merkezimizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri de yürütmektedir. Bu kuruluşlar; Avrupa Ticareti Geliştirme Kuruluşları Örgütü (ETPO-European Trade Promotion Organizations) Bilgi İşlem Çalışma Grubu (WGIP-Working Group on Information Processing) ve Dünya Ticaret Noktaları Federasyonu dur.(kobi lerin bilgi ve iletişim teknolojilerini daha etkin kullanarak uluslararası ticarete daha fazla katılımlarının sağlanmasını ve nihai olarak küresel ticaret ağı oluşturulmasını hedefleyen Birleşmiş Milletler Ticaret Noktaları Programı 2002 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Noktaları Federasyonu (WTPF) çatısı altında faaliyet göstermektedir. İGEME, 1 Haziran 1999 dan itibaren Ankara Ticaret Noktası misyonunu üstlenmiş olup, WTPF in operasyonel Ticaret Noktası (TN) konumundadır. 5. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü doğrudan Genel Sekretere bağlı olup, görev ve yetkileri; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanarak almış olduğu 18 Şubat 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2006/9972 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu görev ve yetkiler aşağıda sunulmaktadır; 8

10 a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, ı) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, i) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, j) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, k) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, l) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, m) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, n) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, o) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, p) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, r) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, s) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, t) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Fiziksel Yapı Kurum; Ankara Kızılay da bir merkez binası olmak üzere, Çankaya da beş daireli, Emek te iki daireli iki lojmana sahiptir. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Ankara Merkez Binası nda 8 katta hizmet vermektedir. Odalarda ortalama 3-4 kişi oturmaktadır. Ayrıca, zemin katta bir kütüphane mevcuttur. 9

11 Marmara Bölge Müdürlüğü; İstanbul Yenibosna daki Dış Ticaret Kompleksi 4. katında, Ege Bölge Müdürlüğü İzmir Alsancak ta Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası içinde, K.K.T.C. Türk Ticareti Geliştirme Ofisi; Lefkoşa/KKTC Ofisi Lefkoşa da KKTC Kalkınma Bankası nın bulunduğu binanın 3. katında yer almakta (ayrıca KKTC Ofisi faaliyetleri için T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Binası içinde bir çalışma odası tahsis edilmiş bulunmaktadır) ve Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi-TTPO; Rotterdam Ticaret Odası Binasının 5. katında (kiralık olarak) hizmet vermektedir. 2) Örgüt Yapısı Merkezimiz Dış Ticaret Müsteşarlığı na bağlı özel bütçeli bir kamu kuruluşudur. Kurum merkezi Ankara olup, teşkilat yapımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olmak üzere üçlü bir yapıya sahiptir. Merkezin idare organları; Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik olup, birimler İGEME Organizasyon Şemasında gösterilmiştir. ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SEKRETER YRD. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK MÜŞAVİRLİĞİ BALKAN TİCARETİ GELİŞTİRME BÖLGE MERKEZİ GENEL SEKRETERLİĞİ (BCTP) UYGULAMA ve KOORDİNASYON BAŞKANLIĞIa ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İDARİ MALİ İŞLER ve BİLGİ SİSTEMLERİ BAŞKANLIĞI FUARLAR DAİRESİ YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ KOORD. ve EĞİTİM DAİRESİ HOLLANDA OFİSİ KKTC OFİSİ SANAYİ DAİRESİ TARIM DAİRESİ ARAŞTIRMA DAİRESİ KÜTÜPHANE TİCARİ BİLGİ VE REHBERLİK HİZMETLERİ (TBRH) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ TİCARİ BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ ANKARA TİCARET NOKTASI MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10

12 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Merkezimiz tüm personelinin bilgi teknolojilerinin imkanlarından azami ölçüde yararlanmasını gözetmekte olup çalışan başına düşen bilgisayar sayısı 1,20(dizüstü bilgisayarlar, server bilgisayarları ve yedekler dahil) düzeyine yükseltilirken her kullanıcıya ağa/internete erişim olanağı sağlanmaktadır (Tablo-1). Tablo 1: Bilgisayarların Sayısal Dağılımı Kişisel Dizüstü Toplam Sunucu Bilgisayarlar Bilgisayar Merkez Ofisler/Bölge Müdürlükleri TOPLAM TBS bünyesindeki merkez kütüphanemizde adet kitap, 238 yerli ve yabancı süreli yayın, 117 istatistik ve rapor, 105 rehber, 96 CD ve 18 adet elektronik yayın aboneliği bulunmakta olup, ihtisas alanına yönelik söz konusu koleksiyon ile kurum içi ve dışına bilgi hizmeti verilmektedir yılında toplam adet yeni kitap ve adet süreli yayın kullanıma sunulmuştur. Bu bağlamda, Ticari Bilgi Rehberlik Hizmetleri-TBRH birimi söz konusu koleksiyondan temin edilen standart ve sistematik bilgileri % 90 ı elektronik ortamda olmak üzere talep sahiplerine ulaştırmaktadır. Marmara Bölge Müdürlüğü Kütüphanesinde adet kitap, 167 yerli ve yabancı süreli yayın, 68 yurtiçi fuar kataloğu, 153 rehber, 61 sözlük ve 61 CD bulunmaktadır. Ege Bölge Müdürlüğü Kütüphanesinde adet kitap ve benzeri yayın, 38 adet yerli ve yabancı süreli yayın bulunmaktadır. Merkezimiz; bilgi işlem teknik alt yapısı, web hizmetleri, Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri, kütüphane hizmetleri İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı bünyesindeki Ticari Bilgi Sistemleri Dairesi (TBS) tarafından yürütülmektedir. Merkezimiz web sitesi ile basılı ve manyetik ortamdaki bilgiler internet üzerinde yayınlanabilmekte, çalışanların internet erişimi sağlanmaktadır. Bununla birlikte oluşturulan yerel ağ- intranet vasıtası ile çalışanlar arasında iletişim, doküman ve bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Merkez için bir, Yurtdışı Ofisler için iki ve Balkan Ticareti Geliştirme Merkezi için bir olmak üzere toplam dört adet web sitesinin güvenli ve sürekli işletimi TBS tarafından yürütülmekte bu siteler vasıtasıyla ihracat ve ithalatçıya hizmet verilmektedir. Merkezimiz web sitesinin etkin bir şekilde kullanıldığının en önemli göstergelerinden biri; Export, Turkey anahtar kelimeleri ile google arama motorunda yapılan aramada, yaklaşık 18 milyon adres arasında İGEME web sitesinin 1. sayfada ilk sıralarda yer almakta olmasıdır. Aynı şekilde ihracat kelimesi ile yapılan sorgulamada İGEME web sitesi ilk sıralarda yer almaktadır. Merkezimiz kullanıcı bilgisayarlarının yazılım/donanım altyapısının güncel tutulması için gereken bakım ve iyileştirme hizmetleri TBS tarafından kurumumuz kaynakları ile etkin bir biçimde sağlanmaktadır. Merkez içi ağ ve internet erişim altyapılarında yüksek 11

13 performanslı ve kesintisiz bir çalışma ortamı sunulmaktadır. Verilerin ve çalışma ortamının güvenliği titizlikle takip edilmekte, tüm sistem öncelikle bir firewall tarafından korunmaktadır. E-posta sunucusu bağımsız antivirüs ve antispam özelliklerine sahip olup ayrıca kullanıcı düzeyinde antispy yazılımları kurulmuştur. Tüm bilgisayarlarda güncelleme işlemleri Merkezde kurulan bir güncelleme sunucusu aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmekte ve günlük bazda gerçekleştirilerek sistem güvenliği en yüksek düzeyde tutulmaktadır. Merkezimizce yürütülmekte olan İGEME Bilgi Sistemi çalışmasının gerçekleştirilebilmesi için web tabanlı bir yöntem seçilmiştir. Uygulama geliştirmede çalışacak teknik personelin Merkez içinde İdari Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı nın kaynakları ile eğitimi sağlanarak, faaliyet bazında yeni modüller geliştirilmesinin yanı sıra mevcut istemci-sunucu tabanlı sistemlerin dönüştürülmesi süreci de başlatılmıştır. Bu kapsamda, İGEME Bilgi Sisteminin kapsanacağı Kurumsal intranet sitemiz 2006 yılı Nisan ayında devreye alınmış, Ofislerimiz ile Merkezimizdeki (Ankara) birimlerin verileri, kaynağında sisteme girişinin altyapısı sağlanmıştır yılında ayrıca, İhracatta Pazar Araştırması ve Eğitim Destekleri, Kütüphane, Stajyer, Yayın, Eğitim ve toplu e-posta modüllerimiz kullanıma açılmıştır. Bu kapsamdaki modüllerin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması ve firma/kullanıcı veri tabanımızın güçlendirilmesi doğrultusunda, İGEME web sitesinin, kayıtlı kullanıcı sistemine geçilerek yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. Merkezimizin Bilgi Teknolojileri alt yapısının mevcut durumunun belirlenebilmesi amacıyla TÜRKSAT A.Ş. tarafından oluşturulan anket sorularına verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen grafikten de görüleceği üzere(şekil 1), personelimiz hizmeti doğru, hızlı ve sürekli verebilme konusunda disiplinli ve yüksek performanslı çalışmaktadır. Şekil 1 - İGEME Bilgi Teknolojileri Altyapısının Değerlendirilmesi (Türksat A.Ş.) Stratejik Yaklaşım Hizmet Yaklaşımı 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Tam Değer IGEME Kurum Organizasyonu Bilişim Teknik Altyapısı e-dönüşüm Kültürü Merkezimiz organizasyonuna ilişkin veriler incelendiğinde genel olarak bilişim personeli yetersizliği ve mali kaynak kullanımı sıkıntısı gözlenmiştir (TÜRKSAT A.Ş.). Bilişim teknik altyapısı yedekleme ve felaket kurtarma açısından yetersizdir. Hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için bu birimin yeniden yapılandırılması, standartların ve işletim politikalarının oluşturulması, teknik olarak, güvenlik ve risk yapılarının belirlenip uygulamaya konulması gereklidir (TÜRKSAT A.Ş.). 12

14 E-dönüşüm kültürü açısından bakıldığında üst yönetim desteği yeterlidir. Aynı zamanda, Bilgi Sistemleri Dairesi nin e-dönüşüm çalışmaları için desteklenmesi gerekmekte olup, tüm birimlerin bu konudaki eğitim eksikliği ihtiyacı da gözlenmiştir (TÜRKSAT A.Ş.). 4) İnsan Kaynakları İGEME yerine getirdiği hizmetleri 3 başkanlığa bağlı 7 daire başkanlığı, 2 bölge müdürlüğü ve 2 yurtdışı ofis müdürlüğü ile yürütmektedir. İGEME de pozisyon itibarıyla dağılımı Tablo 2 de yer alan 84 ü T.C. Emekli Sandığı na, 57 si SSK ya tabi olmak üzere toplam 141 personel görev yapmaktadır. Tablo 2: Merkezimiz Personelinin Pozisyon İtibarıyla Dağılımı POZİSYON BİRİMLER TOPLAM Yurtdışı Ofis Merkez Bölgeler KİŞİ SAYISI Müdürlükleri Yönetici Meslek Personeli İhtisas Personeli Ofis Personeli Destek Personeli TOPLAM İGEME de 64 kadın personel, 77 erkek personel görev yapmakta olup, personelin yaş ortalaması 41 dir (Şekil 2). Şekil 2: Merkez Çalışanlarının Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek Personelin eğitim durumu itibarıyla sayısal dağılımı Şekil 3 de gösterilmiştir. 13

15 Şekil 3: Merkezimiz Personelinin Eğitim Durumu İtibarıyla Dağılımı: Lisans Yüksek Lisans Lise İlköğretim Ön Lisans Doktora Yurtdışı Ofislerimiz görevlerini; 3 personel ile yerine getirmektedir. Bu personelden yönetici düzeyinde olan Ofis Müdürleri; İGEME Merkezden atanmakta olup ayrıca Rotterdam Ofisinde 1 adet yerel personel sekreter olarak görev yapmaktadır (Tablo-3). Tablo 3: Yurtdışı Ofisler Personelinin Kadro ve Eğitim Durumu Ünvan Lisans Toplam Ofis Müdürü 2 2 Daktilo-sekreter 1 1 Toplam 3 3 Merkezimiz 2006 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Yönetimi çerçevesinde bir taraftan mevcut insan kaynaklarının mümkün olduğunca verimli kullanılabilmesi için çeşitli uygulamalar yürütürken, diğer taraftan ihtiyaç doğrultusunda yeni personel alımına ilişkin işlemleri sürdürmüştür. Bu kapsamda T.C. Emekli Sandığına tabi hizmet veren personel için, On-line Kesenek Bilgi Sistemi uygulamasına geçilerek personelin nüfus ve hizmet bilgileri ile kesenek bilgileri sisteme aktarılmıştır. Emekli Sandığının Sağlık Uygulamasına geçiş için hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. Aynı kapsamda, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) tarafından hazırlanan Organizasyon El Kitabı ile gerçekleştirilen iş unvanlarına ilişkin görev ve sorumlulukların yer aldığı çalışma revize edilmiştir. Bu bağlamda, Başkanlıklarda istihdam edilen personelin iş unvanlarına ilişkin görev tanımları çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu görev tanımları 2007 yılı içinde intranette yayınlanarak, kurum personeline de duyurulacaktır. 14

16 5) Sunulan Hizmetler 5.1. Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri: İGEME nin Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri, firmalarımızın ihracata yönelmesi ve yurtdışındaki pazar paylarının artırılmasına yönelik olarak ihtiyaç duydukları bilgileri üretmek için yapılan çalışmalardır. Bu amaçla ihracatçılarımıza; Ülke ve sektör bazında dış pazara yönelik bilgiler, İşletme yönetimi ve pazarlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgiler, İhracatın her aşamasında uygulanmakta olan mevzuat ile diğer prosedürlere ilişkin bilgiler, Finansal desteklere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Söz konusu bilgiler çeşitli seminerlerde aktarılmakta olup, basılı ve elektronik yayın ortamında da sunulmaktadır. Ayrıca firmalarımıza Merkezimizce hazırlanan yurt dışı tanıtım broşürlerine, ürettikleri ürünleri tanıtmak amacı ile katılım imkânı sunulmaktadır Eğitim Hizmetleri: İGEME dış ticaret ile ilgili kuruluşlarda çalışan elemanların bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve eğitimi yurt sathına yaymak amacı ile Dış Ticaret Eğitim Programları düzenlemektedir. Eğitim programları vasıtasıyla, uluslararası fuarlara katılım ve mevzuat konusunda firmalara bilgi sunulmaktadır. İGEME nin eğitim hizmetinde Dış Ticaret Eğitim Programları, Özel Konulu Eğitim Programları, Ülke Sohbet Toplantıları ve İş Yönetim Sistemi Seminerleri yer almaktadır. İGEME İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında Eğitim Yardımı Desteği nde uygulamacı kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bu yardımla KOBİ lerin, SDŞ lerin ve Üretici Derneklerinin yurtiçinde ve yurtdışında ihracata yönelik konulardaki eğitim ihtiyaçları belirli oranlarda Devlet Desteği kapsamına alınmıştır. Başvurular ilgili Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde değerlendirilmektedir. İGEME; benzer amaçla faaliyette bulunan kuruluşlar, odalar ve İhracatçı Birlikleri ile işbirliği halinde eğitim hizmetini yürütmektedir. Talebe bağlı olarak, Türkiye ile ikili işbirliğinin önemli olduğu ülkelerin benzer kuruluşlarının personeline, İGEME tarafından teknik destek ve eğitim hizmeti verilmektedir. İGEME nin ihracatçı firma ve kuruluşlara sunduğu hizmetler arasında dış ticaret konusunda düzenlenen kurs, seminer ve workshop şeklindeki eğitim faaliyetleri ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ayrıca, İGEME personelinin dış ticarete ilişkin her türlü konuda bilgilenmesini teminen Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenmektedir. 15

17 İhracat Stratejik Planı ( ) kapsamında Kamuoyunda İhracat Bilinci Oluşturulması ve İhracatla İlgili Tarafların Eğitilmesi adlı Çalışma Grubu nun (Grup No.5.4) Başkanlığı İGEME Koordinasyon ve Eğitim Dairesi tarafından yürütülmektedir Tanıtım ve Fuar Hizmetleri: İGEME yerli ihracatçılarla yabancı ithalatçıların doğrudan temasını sağlamak, tanıtıma ve yeni iş olanakları oluşturmaya yönelik faaliyetlerini geliştirmek ve etkinleştirmek amacıyla uluslararası fuarlara katılım ve diğer tanıtım faaliyetlerini sürdürmektedir. İGEME tanıtım ve fuar hizmetleri kapsamında; Uluslararası fuar ve sergilere ülkemizin milli düzeyde katılımını organize etmektedir. Fuar bazında İhracatçı Birlikleri ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde yurtdışı fuar organizasyonu faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerli ve yabancı ihracatçı ve ithalatçı firmaların bilgi taleplerinin karşılanması, kurumun faaliyetlerinin ve ülkemizin genel tanıtımının yapılması, gelecekteki fuar programımızın belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında uluslararası nitelikteki fuar ve sergilere enformasyon standı ile katılım organize etmektedir. Yurtdışına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında genel olarak ülkemizi, kurumun faaliyetlerini, ihraç ürünlerimizi, ihracatçı firmalarımızı tanıtıcı mahiyette birçok basılı materyal hazırlamak ve uluslar arası ticaret kuruluşları, yurtdışındaki ticaret müşavirliklerimiz, yabancı ithalatçılar, benzeri ilgili kesimlere ulaştırmaktadır. İGEME ye başvuran yerli ve yabancı tüm firma/kuruluşların yurtdışı/yurtiçi fuarlar ve fuarlara ilişkin çeşitli konulardaki (mevzuat, devlet yardımları vb.) bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak danışmanlık hizmeti vermektedir Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri: İGEME Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri kapsamında; e-dönüşüm, e-ticaret ve web tabanlı elektronik bilgi dağıtımı hizmetleri sunmaktadır. Ticari bilginin en kısa zamanda ihracatçılarımıza ulaştırması amacıyla; Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri, Dış Ticaret Bülteni, on-line Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi ve Kütüphane hizmetleri verilmektedir. Bilgi dağıtım politikalarının etkinleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Hizmetlerimizin etkinliğinin saptanması, kullanıcı ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda hizmetlerin iyileştirilmesine dönük çalışmalar sürdürülmektedir. E-dönüşüm çalışmaları kapsamında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. E-ticaretin geliştirilmesine ve firmalar arasında kullanımını yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Faaliyet alanına ilişkin uluslararası faaliyetlere katılım sağlanmaktadır. Merkezimizce ihtiyaç duyulan yazılım geliştirme faaliyetleri Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Altyapı iyileştirme ve işletim çalışmaları sürdürülmekte, Merkezimize ait 4 adet web sitesinin geliştirme, bulundurma, bakım ve yayımlama hizmeti Merkezimizce yürütülmektedir. İMİ-BS Başkanlığı görev alanı ile ilgili konularda sunuşlar yapılmakta, makaleler hazırlanmakta ve toplantılara katılım sağlanmaktadır. 16

18 Bilgi edinme kanunu çerçevesinde hizmet vermekte olan Bilgi Edinme Birimi Faaliyetleri sürdürülmektedir Uluslararası İlişkiler Hizmeti: İGEME, dünyadaki ticaretle ilgili gelişmeleri ve eğilimleri takip etmek, kurumun dünyada tanıtımını yapmak, bölgesel işbirliği konusunda önderlik etmek ve diğer kurumların deneyimlerinden faydalanmak amacıyla uluslar arası ticaret örgütleri ve diğer ülkelerin ticareti geliştirme kuruluşlarıyla yakın ilişki kurmaya çalışmaktadır. Balkan İşbirliği Süreci çerçevesinde Balkan Ülkeleri arasındaki ticari faaliyetleri geliştirmek ve Balkan Ülkelerinin dünya ticaretinden aldığı payı artırmak amacıyla kurulan ve 1998 yılında Kuruluş Anlaşması imzalanan BCTP- Balkan Ticareti Geliştirme Merkezi nin Daimi Sekreterya görevi İGEME tarafından yürütülmektedir. BCTP ye Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ ın Ticareti Geliştirme Kuruluşları ülkeleri adına taraf olup bu kapsamında hizmet içi eğitim programları, seminerler, alım satım heyetleri, Balkan Ticaret Bülteni basımı, web sitesi, uluslararası fuarlara info-stand katılımı gibi temel faaliyetler İGEME koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Yıllık faaliyet programı her yıl rotasyon usulüyle değişmek kaydıyla Dönem Başkanlığını üstlenen üye ülkede yapılan Yürütme Kurulu Toplantılarıyla belirlenmektedir. İGEME; Avrupa Ticareti Geliştirme Kuruluşları Organizasyonu (ETPO), Batı Avrupa Ticaret Fuarları Grubu (WETFEG), Uluslararası Dış Ticaret Eğitimi Veren Kuruluşları Organizasyonu (IATTO), Dünya Ticaret Noktası Federasyonu (WTPO) ve Avrupa Ticaret Noktası Forumu gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarda temsil edilmekte ve bu organizasyonlara üye konumundadır. Uluslararası Ticaret Merkezi ITC nin Türkiye deki tek irtibat bürosudur. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile tesis edilen iyi ilişkiler çerçevesinde; bu kuruluşun sağladığı çeşitli teknik desteklerden yararlanılmaktadır. ITC nin ilgili tüm yayınları İGEME Kütüphanesinde mevcuttur Diğer Hizmetler: İGEME faaliyetlerini hedef kitle olan KOBİ lerimize ulaştırmak ve hedef kitlemizle sürekli temas halinde olmak amacıyla 1998 yılında başlayan bir proje çerçevesinde İGEME İl Temsilcilikleri oluşturulmuştur. Temsilcilikler illerdeki Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri bünyelerinde açılmaktadır. Halen 24 ilde İGEME İl Temsilciliği bulunmakta olup projenin yurt sathına yayılmasına devam edilmektedir. 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Daha önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu denetimine tabi olan Merkezimiz, 2006 yılı itibariyle Sayıştay Başkanlığı nca yürütülen dış denetime tabi olduğundan Kurumumuzun faaliyetlerinin denetimi Sayıştay Başkanlığı nca yapılmaktadır. 17

19 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in iç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayılarını belirleyen 18. maddesine ekli listede Merkezimize iç denetçi tahsis edilmemiştir. Ayrıca, İGEME İdare Organlarının Görev ve Yetkileri ile Kararlarının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği nin 6. maddesinde; hesapların ve bunlarla ilgili işlemlerin denetimi Yönetim Kurulu nun kendi üyeleri arasından seçeceği iki kişilik bir Denetim Kurulu tarafından yapılır. Bu kurul hesapları ve işlemleri her zaman denetlemeye yetkili olup, her yıl hazırlayacağı denetim raporunu, mali yıl raporu ile aynı süreye rastlayacak biçimde Yönetim Kurulu na sunar. Yıllık gelir-gider tablosu ile Denetim Kurulu raporu, Yönetim Kurulu nca onaylanmasını takiben Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakanın onayına sunulur. Bakanın onayı ile İGEME nin ve Yönetim Kurulu nun o yıla ait hesapları ibra edilmiş olur ifadesi yer almaktadır. Bu maddeye istinaden, Merkezimiz 2006 yılı hesapları Yönetim Kurulumuzu temsil eden iki üye tarafından denetlenecektir. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ihracatımızın sürdürülebilir bir artışı yakalaması ve ihraç ürünleri profilimizin katma değeri yüksek, dünya ticaretinde yükselişte olan sektörleri de içerecek bir yapıya kavuşturulması hedefi doğrultusunda hazırlanan İhracat Stratejik Planı, İGEME nin misyonu ve görev alanı, dünya ve ülkemizdeki gelişmeler, eğilimler, hizmet verdiğimiz kitlelerin istek ve ihtiyaçları Merkezimizin amaç ve hedeflerine yön veren unsurlardır. Özellikle KOBİ ler olmak üzere firmaların dış pazarlara açılması için uluslararası pazarlama ve işletme yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve ihracat prosedürleri ve mevzuat hakkında bilgilenmelerini sağlamak. Firmaların küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla dış pazarlara açılmalarına yönelik sektör bazında araştırmalar yapmak ve sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmak. İhracatımızı belli pazarlara bağımlılıktan kurtarmak amacıyla Pazar çeşitlemesine yönelik araştırmalar yapmak ve pazara giriş bilgilerini ilgili kesimlere aktarmak. Ülkemiz ihraç ürünlerinin ve firmaların uluslararası platformlarda tanıtımına yönelik faaliyetleri artırmak ve geliştirmek. Kurumsal performansı geliştirmek için çalışanların sürekli gelişimini öngören bir insan kaynakları yönetimi anlayışı sağlamak. Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde firmalarımızın ticari bilgiye kolay, hızlı ve bulunduğu yerden erişimini sağlayacak örgütsel ve teknik altyapıyı geliştirmek ve bu doğrultuda e-dönüşüm projeleri gerçekleştirmek. Firmaların e-ticaret konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek ve e- ticaret hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmak. Diğer kurum/kuruluşlar ile işbirliği içinde e-devlet ve e-dönüşüm projelerine katkı/katılım sağlamak. Destek hizmet birimi olarak, Merkezin, Kanunla verilen görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla diğer birimlerle koordinasyon 18

20 içinde idari-mali işler ile bilgi işlem hizmetlerini Kaynakların Etkin Kullanımı çerçevesinde yürütmek. B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİ Ülkemiz 80 li yıllardan bu yana, gelişmiş ülke olma amacı doğrultusundaki kalkınma politikasını ihracata dayalı, dışa açık bir model olarak benimsemiş bulunmaktadır. Bu politika ile ihracat, üretim, istihdam ve gelir artışına dayalı kalkınma hamlesinin odak noktasına yerleştirilmiştir. Dolayısı ile ülkemizin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması amacıyla ihracatçılarımıza destek olunması kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. Dünya ticaret ortamının değişen çehresi, bilimsel ve teknolojik buluşların inovasyon yoluyla ticari sürece katılmalarının hızlanması, firma bazında rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesini zorunlu hale getirmiştir. İGEME olarak ihracatçı ve/veya ihracata yönelmek isteyen firmalara, küresel rekabet gücünün artırılması için yol gösterilmesi, pazar, sektör, mevzuat, eğitim, araştırma ve geliştirme vb. hizmetlerinin sunulması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan değişen dünyada elde edilen bilginin hızla paylaşımı, gerçekleştirilen hizmetlerin firmaların özel ihtiyaçlarına hitap etmesi giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde, dış ticaretle ilgili iş çevrelerine ihtiyaç duydukları bilgileri doğru ve hızlı bir şekilde aktarabilmek Merkezimizin temel stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan teknolojik gelişmelerin iş dünyasındaki yerini alması ile birlikte, firma ölçeğinde değişen ve gelişen ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Rakipler ve müşterilerin tanımı değişmektedir. Bir taraftan bilgi ve iletişim araçları, yeni teknolojiler ve yeni iş süreçleri ile iş hayatı daha kolaylaşıp ve hızlanırken, diğer taraftan daha rekabetçi olmaktadır. Türk ihracatçısının da bu yeni döneme ayak uydurması kaçınılmaz olmuştur. İGEME olarak, küresel rekabet için ihracatçı işletmelerimize yönelik iş modelleri, strateji, beceri geliştirme ve ihracat muameleleri gibi işletme bazında yönetim geliştirme çalışmalarının yanı sıra, geleneksel ihraç ürünlerimizin ihracatının artırılması çalışmalarına ek olarak, ürün bazında teknoloji yoğun ihraç ürünlerinin üretim ve ihraç imkanlarının araştırılması ile bu ürünlere yönelik hedef pazar araştırmalarının gerçekleştirilmesi, geleneksel pazarların yanı sıra yeni pazarlara yönelmek, çalışma politikamızın, Dış Ticaret Stratejisi ile uyumlu hedefleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak ticaretle ilgilenen kesimlerin giderek daha fazla bilinçlenmekte olduğunu gözlemlemek memnuniyet vericidir. Durum böyle olduğunda, bu kesimin Merkezimize yönelttiği taleplerin giderek daha fazla detaylar içerdiği görülmektedir. Bu durum ise, Merkezimizin iş süreçlerinde de farklılaşan müşteri taleplerine uygun çalışma alanları oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan, ithalatçıların ürün özellikleri, teslimat biçimleri ve pazarlama tekniklerine ilişkin beklentileri de giderek yükselmektedir. Bu beklentileri karşılamaya hazır çok sayıda ve alternatif hizmetler sunan tedarikçiler ortaya çıkmış durumdadır. Bu yoğun rekabet ortamında ürünlerin tercih edilmesinde pazarlama, markalaşma, etkin yönetim gibi unsurlar ve bunlara yönelik teknoloji kullanımı daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla firmalar bir taraftan AR-GE faaliyetlerini hızlandırırken diğer taraftan da pazarlama ve markalaşma çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemlerde 19

21 firma, sektör ve ülke bazında yeni, yenilikçi ve alternatif pazarlama teknikleri ile markalaşma vb. gibi, katma değer yaratma girişimlerinin daha büyük bir hızla artacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, çalışmalarımızın mevcut ve gelecekteki gelişmelerin dikkatle incelenerek, hedef kitlemiz olan KOBİ lerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesinin sürdürülmesi temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır Ayrıca verilen hizmetlerin Kaynakların Etkin Kullanımı yaklaşımı ile sunulması ve Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında benimsenen politikalar ile dış ticaret politikaları çerçevesinde hizmet verilmesi Merkezimizin temel politikası olarak benimsenmiş olup, bu bağlamda Merkezimizin çalışma öncelikleri; Tüm faaliyetlerin olabildiğince sektör ve firma odaklı olarak yürütülmesi, Firmalarımıza detaylı pazar bilgileri sunulması, Firmalarımıza, dış ticaret konusunda çalışmakta olan insan kaynaklarının geliştirilmesi amaçlı eğitim hizmetleri sağlanması ve dış ticaret eğitiminin yurt geneline yayılması, Ticari bilgi hizmetlerinin çağın gerekleri doğrultusunda elektronik ortamda yaygınlaştırılması, ihracatçı firmalarımız tarafından İGEME ye yapılacak her tür başvurunun mümkün olduğunca elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin genelde ülke ihracatının ve özelde KOBİ lerimizin ihracatlarının artırılmasına sağladığı ve sağlayacağı katkıları, e-ticaret boyutundan pazarlarla iletişime, tanıtımdan, e-ticaretin fiilen gerçekleştirildiği aşamalara kadar geniş biçimde eğitim programı gibi çeşitli araçlarla duyurmak, İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi, çalışanların, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi, Yürütülen faaliyetlerin performanslarının izlenmesi yoluyla hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirleyerek verilecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve revize edilmesi çalışmalarını yürütülmesi, Kobi lerin küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması amacıyla dünya ticaretindeki yeni yaklaşım ve oluşumların izlenerek yöntem edinilmesi ve bu becerilerin ihracatçılarımıza aktarılması, Dünyada uluslararası ticaret alanında kabul gören kurum ve kuruluşlarla entegre ihracatı geliştirme projelerinin uygulanması, Türkiye' nin, Türk ihraç ürünlerinin ve firmalarımızın uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması olarak sıralanabilir. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), Merkezi Yönetim Kapsamında, Özel Bütçeli bir idare olup, kendisine ait özel gelirleri bulunmaktadır. Maliye Bakanlığınca yayımlanan Detaylı Hesap Planlarına ilişkin Genel Tebliğ çerçevesinde, tarihinden itibaren Merkezin muhasebe kayıtlarında kullanacağı detaylı hesap planı hazırlanarak tarihinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmıştır. Ayrıca; muhasebe kayıtları SAY 2000i sisteminde tutulmaktadır. 20

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 BAKAN SUNUŞU Yıllardır kamu sektöründe yaşanan sorunların mevcut kamu yönetimi anlayışıyla

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2008 2012)

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2008 2012) T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2008 2012) İÇİNDEKİLER İgeme Stratejik Planı Bakan Sunuşu...3 Sunuş...4 BÖLÜM I: Stratejik Planlama Çalışmalarında

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen 1 Işık İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını, AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı