Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Sayýn Üyemiz, yeni yýlýnýzý en içten iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, baþarý, mutluluklar dileriz. Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet ve onun doðal sonucu olan rahat yaþamak ve mutluluk, yalnýz ve ancak çalýþanlarýn hakkýdýr. Yaþamak demek çalýþmak demektir Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Aralýk 2009 Yýl : 12 Sayý : 10 Sayýn Üyemiz, e-posta adresinizi ve deðiþen iletiþim bilgilerinizi lütfen Odamýza telefon ya da e-posta ile iletiniz! (Tel / e-posta: Amerika da Kütahya damgasý Yaptýðý çalýþmalar ve açtýðý sergiler ile Kütahya nýn tanýtým elçisi gibi çalýþan Cemile Gül, Oklohova Üniversitesinin daveti üzerine Amerika ya giderek Osmanlý ve Kütahya nýn yöresel kýyafetlerini açtýðý sergi ve yaptýðý sunumlarla tanýttý KUTSO, Simav ýn sesine kulak verdi sayfa 10 da Ýstanbul Ticaret Odasý Kütahya daydý sayfa 4 te Düzenlenen fuar ziyaretlerine, üyelerimizin ilgisi artýyor sayfa 9 da

2 KÜTAHYA BAÞTAÞ BETON PARKE BORDÜR ÝNÞAAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ESKÝÞEHÝR KARAYOLU 4.KM KÜTAHYA TEL: FAKS:

3 YÖNETÝMDEN ÝNÞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIÞ Ülkemizde 2002 yýlýndan sonraki ekonomideki canlanma, inþaat sektörü odaklý bir program çerçevesinde ortaya konulmuþ ve uygulanmaya baþlanmýþtýr. Faizlerin aþaðý çekilip cazip banka kredisi olanaklarý oluþturularak, faize dayalý bir finansman modeli yaratýlmýþtýr. Böylesi bir finansman olanaðý, sektöre üretici ve alýcý bazýnda çok ciddi ve plansýz bir yönelime sebep olmuþ, sektörle ilgisi olmayýp, parasý olan herkes inþaat üretme iddiasý ile sektöre girmiþtir. Ýnsanlar ihtiyaçlarý ve olanaklarý ötesinde gücünü aþan alýmlar yaparak büyük bir talep oluþturmuþtur. Buna kamu yatýrýmlarý ve TOKÝ uygulamalarýnýn eklenmesi, finansman olanaklarý, arz ve talebin birbirini tetiklemesi ile sektörde ciddi ve plansýz bir büyüme gerçekleþmesine sebep olmuþtur. Plansýz da olsa gerçekleþen büyüme, hedeflenen ekonomik canlanmayý görünürde saðlamýþ ve istihdamý artýrmýþtýr. Yükselen her sektörün bir iniþ trendine girmesinin doðallýðý yanýnda, 2007 yýlý ortalarýnda patlak veren ve halen de devam eden ekonomik istikrarsýzlýk, ABD de Mortgage sisteminin çöküþü, küresel krizin sonucu inþaat girdi fiyatlarýnýn artmasý, inþaat sektörünü olumsuz etkilemiþ, plansýz büyüyen sektörü ayný hýzla daralmaya itmiþtir. Gerek resmi kurumlara iþ yapan müteahhitler, gerekse özel sektör müteahhitlerinin taahhütleri, sektördeki bu fiyat artýþlarýndan olumsuz etkilenmiþtir. Sektördeki bu kötüye gidiþ yalnýzca maddi zararlarla atlatýlamayacak kadar sosyal sorunlarý beraberinde getirmiþtir. Son yýllarda köyden kente göç eden insanlar, inþaattaki hýzlý üretim sürecinde çalýþmýþ ve kentlerde yaþamaya baþlamýþlardýr. Bahsedilen olumsuzluklarýn yol açtýðý sektördeki durgunluk, büyüme sürecinde yüksek sayýda istihdam edilen bu bireyleri iþsiz býrakmýþtýr. AHMET BAÐIRGAN Ýnþaat Yüksek Mühendisi KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ekonominin lokomotifi olan inþaat sektöründeki daralma, 200 den fazla ara sektörü olumsuz etkileyerek genel ekonominin de daralmasýna sebep olmuþtur. Bu dönemde kredi ile gayrimenkul satýn alan insanlarýn düþtüðü bunalým sonucu sosyal patlama yaratacak bir sürece doðru gidilmektedir. Böylesi bir sonuç toplumda telafi edilemeyecek büyük yaralar açabilecektir. Siyasi ve toplumsal irade bu duruma kayýtsýz kalmamalýdýr. Telafisi imkansýz sonuçlara yol açacaðýný yukarýda belirttiðimiz inþaat sektöründeki bu olumsuzluklar, öncelikli sorunlar olarak ele alýnmalý ve aþaðýdaki önlemleri almak üzere acil harekete geçilmelidir. Ýnþaat sektörünün bugünü ve geleceði göz önüne alýnarak makro düzeyde planlamasý yapýlmalýdýr. Devlet eliyle, yatýrým amaçlý alýnan deðil, barýnma ihtiyacýndan dolayý satýn alýnabilecek sosyal konutlar üretilmelidir. Ortaya koyduðu konut modeli ile, sektördeki vatandaþýnýn ürettiði konutlara rakip oluþturmayacak modeller ve projeler gerçekleþtirmelidir. Yerel veriler, yerel kaynaklar ve yerel iþgücü asla göz ardý edilmemelidir Beklenmedik fiyat artýþlarý karþýsýnda özellikle kamuya iþ yapan yüklenici firmalara tek taraflý fesih hakký tanýnmalýdýr. Ayrýca; fiyat farklarý, TÜFE ve ÜFE oranlarýna göre deðil, sektörel bazdaki fiyat artýþlarý dikkate alýnarak belirlenmelidir. Unutulmamalýdýr ki; EKONOMÝNÝN LOKOMOTÝFÝ ÝNÞAAT SEKTÖRÜDÜR. 1

4 KISA KISA kýsa kýsa kutso KASIM 2009 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde yapýlan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Raporu Ýnceleme Komisyonu ilk toplantýsýna Odamýzý temsilen görevlendirilen Meclis Üyemiz Ceyda ÇETÝN ERENLER katýldý KASIM 2009 Ýstanbul The Marmara Otel de düzenlenen TOBB ÝSEDAK Ýþ Forumu na Baþkanýmýz Nafi GÜRAL katýldý. 06 KASIM 2009 Defterdarlýk Makamýnda yapýlan Takdir Komisyonu Toplantýsýna Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN katýldý. 07 KASIM 2009 Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda Cumhurbaþkaný Sn. Abdullah GÜL ün de katýlýmýyla düzenlenen TOBB ÝSEDAK Ýþ Forumu Bakanlar Kurulu Toplantýsýna, Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL katýldý. 09 KASIM 2009 Odamýz Meclis Toplantýsý, Simav Ticaret ve Sanayi Odasý heyetinin katýlýmýyla, toplantý salonumuzda yapýldý. 12 KASIM 2009 Defterdarlýk makamýnda yapýlan Takdir Komisyonu Toplantýsýna Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN katýldý. KÝÞGEM Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen Kadýn Ýþ Geliþtirme Merkez Ýcra Kurulu Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Hasan ÖNCEL katýldý. Adliye Sarayý Ek Bina Konferans Salonunda yapýlan Kasým Ayý Koruma Kurulu Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Sait ÖZAKÞEHÝR katýldý. For Seasons Otel Ýstanbul da düzenlenen Dünya Gazetesi nin etkinliðine Baþkanýmýz Nafi GÜRAL eþi Gülsüm GÜRAL ile birlikte katýldý. 13 KASIM 2009 Ýstanbul Ticaret Odasý heyeti Odamýz yönetim kurulunu ziyaret etti. Defterdarlýk makamýnda yapýlan Takdir Komisyonu Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyeleri Rasim ÇORUH ile Hasan BAYDAR katýldý. 14 KASIM 2009 Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve üyeleri eþleri ile birlikte, odamýz yönetim kuruluna iadei ziyarette bulundu. 18 KASIM 2009 Kütahya Valiliði nde Vali Yrd. Metin SELÇUK baþkanlýðýnda yapýlan Çini Sempozyumu konulu toplantýya Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL katýldý. 19 KASIM 2009 Grand Çýnar Otel de gerçekleþtirilen Ege Fikir Önderleri AB Eðitim Programýna, Baþkanýmýz Nafi GÜRAL konuþmacý olarak katýldý. Odamýz 2.Komite Baþkaný Faruk IÞILDA baþkanlýðýndaki heyet, Ýzmir AGROEXPO EURASIA Tarým Sera ve Hayvancýlýk Fuarýna ziyaret gerçekleþtirildi. 20 KASIM 2009 Kütahya Öðretmenevinde düzenlenen Halk Eðitimi Ýþbirliði ve Planlama Kurulu Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Enver ÖZER katýldý. 23 KASIM 2009 Valilik Toplantý Salonunda yapýlan Ýl Ýnsan Haklarý Kurul Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Ahmet Y.YAZAROÐLU katýldý. 24 KASIM 2009 Yönetim Kurulumuz Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza CAN ý makamýnda ziyaret etti. Ayrýca Kütahya Hakimlerinden Aysun YILDIRIM ile Mehmet KUÞÇUOÐLU da makamlarýnda ziyaret edildi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet ÞAHÝNKAYA da öðretmenler günü münasebetiyle makamýnda ziyaret edilerek kutlama dileklerimiz sunuldu. 28 KASIM 2009 Belediye Kültür Sarayýnda düzenlenen bayramlaþmaya Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ katýldý. KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aralýk 2009 Yýl :12 Sayý : 159 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Mücahit KAHRAMAN KUTSO Genel Sekreteri Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 ETKÝNLÝK EGE FÝKÝR ÖNDERLERÝ KÜTAHYA ÝÇÝN PROJELER ÜRETTÝ Ege Fikir Önderleri AB Eðitimleri Programý nýn Bölgesel Kalkýnmada Yenilikçi Proje Arayýþlarý konulu toplantýlarýna Kütahya da resmi kuruluþlarýn yaný sýra sivil toplum kuruluþlarý da yoðun ilgi gösterdi. Katýlýmcýlar toplantýlarýn ikinci gününde örnek AB projeleri üretildi. Projem Bölgem Ýçin baþlýðý altýnda yapýlan, 2009 yýlýnda tarým sektörü ve illerin ekonomilerine katký yapacak öncelikli sektörlerde AB hibe fonlarýndan yararlanacak proje üretimi konusunda çalýþmalar yapýlan Ege Fikir Önderleri AB Eðitimleri Programý, Kütahya Valiliði, Ege Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ESÝAD), Kütahya Belediyesi ve Odamýz iþbirliðiyle, Çýnar Otel de yapýldý. Ege Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ESÝAD) ve Ege Ekonomiyi Geliþtirme Vakfý (EGEV) tarafýndan 2005 yýlýndan bu yana baþarýyla yürütülen Ege Fikir Önderleri AB Eðitim Seminerleri Projesi nin 2009 yýlý çalýþmalarý, ESÝAD ýn yönetiminde Afyonkarahisar, Aydýn, Balýkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muðla ve Uþak illerinde Ýl Kalkýnmasýnda Yenilikçi Proje Arayýþlarý çerçevesinde Projem Bölgem Ýçin baþlýðýyla sürdürülüyor. Ýlimizde, Kütahya Valiliði koordinasyonunda, Kütahya Belediyesi ve Odamýz iþbirliðiyle Çýnar Otel de düzenlenen toplantýda, Program Koordinatörü Arzu AMÝRAK ýn açýþ konuþmasýndan sonra, ESÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mustafa Yaþar TINAR, Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nejat ÖZTURAN, Vali Yardýmcýsý Metin SELÇUK birer konuþma yaparak, konunun önemine ve ekonomik boyutuna deðindiler. AMAÇ; AB FONLARINDAN YARARLANMAK Programda Kütahya nýn ekonomik ve sosyal kalkýnmasý için AB fonlarýndan destek alabilecek nitelikte projeler geliþtirilmeye odaklanýldý. Program kapsamýnda katýlýmcýlara birinci günün ilk oturumunda, geçmiþten bugüne ildeki kalkýnma çalýþmalarý ve projelerin deðerlendirilmesi Kütahya Valiliði Ýl Koordinasyon ve Planlama Müdürü Seyfettin UYSAL tarafýndan yapýldý. Ardýndan, DPÜ Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Bülent YILMAZ; Dumlupýnar Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesi ve Dumlupýnar Üniversitesi Araþtýrma ve Tasarým Merkezi projelerini içeren bir sunum yaptý. Günün ikinci oturumunda Avrupa Birliði Genel Sekreterliði (ABGS) Tarým ve Balýkçýlýk Daire Baþkanlýðý Koordinatörü Ahmet ATAY, Ýl Kalkýnmasýnda Kullanýlabilir Fon ve Destekler konulu sunumunu yaptý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi AB Ekonomik ve Teknik Ýliþkiler Þube Müdürlüðü AB Uzmaný Orçun GÜRKAN ise oturumun ikinci konuþmacýsý olarak; AB Tarým Mevzuatý Müzakere Süreci ve Sektöre Yansýmalarý konusunda bilgi aktardý. 3

6 ETKÝNLÝK ÝSTANBUL TÝCARET ODASI BAÞKANI VE BERABERÝNDEKÝ HEYET ÝLÝMÝZÝ ZÝYARET ETTÝ ÝTO BAÞKANI MURAT YALÇINTAÞ; ANADOLU NUN KALKINMAYA EN MÜSAÝT YERÝ KÜTAHYA Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Murat YALÇINTAÞ baþkanlýðýndaki heyet, ilimize gelerek, onurlarýna düzenlenen öðle yemeðinde ilimiz yöneticileri ile bir araya geldi. Odamýzýn ev sahipliðinde Ilýca Güral Harlek te gerçekleþen yemekli toplantýya, ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Murat YALÇINTAÞ, ÝTO Meclis üyeleri, Valimiz Þükrü KOCATEPE, Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN ile Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyelerimiz katýldý. 4 ÝTO BAÞKANI YALÇINTAÞ; MÝLLÝ EGEMENLÝKTEN BAHSEDÝYORSAK BUNUN ÞARTI ÝKTÝSADÝ EGEMENLÝKTÝR, ÝKTÝSADÝ EGEMENLÝKDE YURDUN HER KÖÞESÝNÝN KALKINMASIYLA LAYIK OLDUÐU YERE GELMESÝDÝR Ýstanbullu iþadamlarý Anadolulu iþadamlarýyla her zaman beraber, yan yana, omuz omuza durmak zorundadýr. Ýstanbullu iþadamlarýnýn Anadolu dan alacaðý ve Anadolu ya vereceði çok þey var. Günümüzde mücadele topla tüfekle yapýlmýyor, ekonomiyle yapýlýyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yýlýnda Hakimiyeti milliye ancak hakimiyeti iktisadiye ile saðlanabilir sözünü söylemiþtir. Milli egemenlikten bahsediyorsak bunun þartý iktisadi egemenlik de yurdun her köþesinin kalkýnmasýyla layýk olduðu yere gelmesidir. Sayýn Yalçýntaþ; Kütahya ve çevresini, Anadolu nun bel kemiði, omurgasý, ilk çýktýðý yer diye nitelendirerek, Kütahya nýn, Osmanlý Ýmparatorluðu nun temellerinin atýldýðý ve Kurtuluþ Savaþý nda kesin zaferlerin kazanýldýðý topraklara sahip olduðunu anlattý. Anadolu nun her yeri önemli, her yeri kutsal, ancak burasýnýn ayrý bir yeri var diyen Yalçýntaþ, konuþmasýna þöyle devam etti:

7 BURASI ANADOLU NUN EN NEZÝH, SANAYÝ, TÝCARET, TURÝZM AÇISINDAN KALKINMAYA EN MÜSAÝT YÖRELERÝNDEN BÝRÝ. HEM SANAYÝ HEM KÜLTÜR HEM TURÝZM AÇISINDAN BU BÖLGENÝN ÇOK CÝDDÝ BÝR POTANSÝYELÝ VAR Burasý Anadolu nun en nezih, sanayi, ticaret, turizm açýsýndan kalkýnmaya en müsait yörelerinden biri. Hem sanayi hem kültür hem turizm açýsýndan bu bölgenin çok ciddi bir potansiyeli var. Hepimiz borsa deyince New York u, Nasdaq ý biliyoruz, belki de özeniyoruz. Aslýnda onlarýn özenmesi lazým. Çünkü dünyanýn ilk borsasý burada, Çavdarhisar'da kuruldu. Dünyanýn ilk toplu iþ sözleþmesi de Kütahya'da 1766'da imzalandý. Bu sözleþmede modern iþletmeciliðin her parametresini görmek mümkün. Bu iki örnek bile bu coðrafyanýn ticari geleneðinin ne kadar güçlü olduðunun en güzel göstergesidir.'' BAÞKANIMIZ NAFÝ GÜRAL; SANAYÝLEÞME ÝÇÝN EN ÖNEMLÝ ADRESLERDEN BÝRÝNÝN KÜTAHYA OLDUÐUNU DÜÞÜNÜYORUM Küresel krizin yayýldýðý günlerde hep olumlu sözler söylediðini anýmsatarak, bu iyimserliðin semeresinin alýndýðýný kaydeden Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, ilimizin bu geliþmesini gösteren ekonomik ve sýnai verileri paylaþtý ile 2009 un 10 aylýk bölümleri karþýlaþtýrýldýðýnda Kütahya da vergi gelirlerinin 2001 de 458 milyon lira, 2009 da 549 milyon lira olduðunun belirlendiðini dile getirerek þunlarý söyledi: Kütahya da 2008 in ilk 10 ayý ile bu yýlýn ilk 10 ayýný karþýlaþtýrdýk. Elektrik tüketimi saatte 303 milyon kilovattan 339 kilovata, Sanayi ve Ticaret il Müdürlüðünün sýnai siciline kayýt yaptýran iþyeri sayýsý 367 den 451 e, yatýrým teþvik belgesi alýmý 66 milyon liradan 157 milyon liraya yükselmiþ in 10 ayýnda 20, bu yýlýn ayný döneminde 3 þirket kapanmýþ. Geçen yýl 136 milyon dolar olan ihracatýmýz bu yýl 106 milyon dolara düþmüþ. Artýk Ýstanbul yükünü tamamladý, daha fazla sanayileþmeyi kaldýrabilmesi mümkün deðil. Sanayileþme için en önemli adreslerden birinin Kütahya olduðunu düþünüyorum. Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE ve Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA, Kütahya nýn tarihi, kültürel, ekonomik ve turizme yönelik imkanlarýna iliþkin bilgiler vererek, hoþ geldiniz konuþmasý yaptý. Yemeðin son kýsmýnda heyete sunum yapan Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA, ilimizin tarihi, kültürel deðerleri ve yatýrým avantajlarý hakkýnda bilgi verdi. Konuþmalarýn ardýndan, ÝTO Baþkaný Murat YALÇINTAÞ, Valimize ve Baþkanýmýza çeþitli hediyeler takdim etti. Baþkanýmýz Nafi GÜRAL da, Murat YALÇINTAÞ a, Kütahya dan yetiþen ressam Ahmet YAKUPOÐLU nun, Ýstanbul ile ilgili eserlerinin anlatýldýðý bir kitap hediye etti. 5

8 ETKÝNLÝK KASIM AYI MECLÝS TOPLANTIMIZ YAPILDI Olaðan Meclis toplantýmýz 9 Kasým tarihinde Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN baþkanlýðýnda odamýzda yapýldý. Toplantýya, Simav Belediye Baþkaný Kasým KARAHAN, Simav Belediye Baþkan Yrd. Doðan EREN, Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref KAZCIOÐLU, Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Þeref ERÝM katýldýlar. Meclis Toplantýmýzda, Meclis Toplantý tutanaðýnýn okunmasý, Ekim ayý mizanýnýn tetkik ve onayýnýn ardýndan, Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan ÖNCEL, Ýller Arasý Rekabetçilik Endeksi hakkýnda ve Yönetim Kurulu Üyemiz Harun YURDAGÜL Ýlimiz ve Komþu Ýllerin Finansal ve Nüfus Görünümü konulu sunumlarýný meclis haziruna aktardýlar. SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANI KASIM KARAHAN; SÝMAV HALKI ÜVEY EVLAT MUAMELESÝ GÖRMEKTE Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN in Simav gündemli oturuma iliþkin olarak Simav Belediye Baþkaný Kasým KARAHAN hakkýnda haziruna bilgi vermesinden sonra kürsüye gelen Baþkan KARAHAN, bir özdeyiþi hatýrlatarak; gözden ýrak olanýn gönülden de ýrak olduðunu, Simavlýnýn Kütahya konusunu bu þekilde gördüðünü hatýrlatarak, Simav halký üvey evlat muamelesini Kütahya dan görmekte ve bu durum çok uzun yýllar sürmektedir. Dedi. Simav ýn yol sorunu yýllardýr giderilememiþ, Kütahya-Simav, Simav-Sýndýrgý, en önemlisi de Simav-Harmancýk-Bursa yolu hep ihmal edilmiþtir. Durum böyle olunca Simav halký Simav da sýkýþýp kalmýþtýr dedi. Kütahya nýn Simav a olan ilgisizliðine son örnek olarak jeotermal kaynaklarýnýn bulunduðu alanlar için Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði tarafýndan verilen kullanma ruhsatlarýný örnek gösterdi. KARAHAN; JEOTERMAL KAYNAKLARA VERÝLEN RUHSAT KARARLARI, SÝMAV ALEYHÝNE SONUÇLANMIÞTIR Bunlarýn Simavlýyý derinden yaraladýðýný, Kütahya nýn yine Simav a üvey evlat muamelesi yaptýðýný kabullenen Simavlýlar çaresizlik içinde konuya çözüm ararken CHP Belediye Meclis Grubunun, Simav ýn Uþak a baðlanma konusunu Belediye Meclisine getirmesi ve demokrasi gereði tüm belediye meclis üyelerinin oybirliði ile meclis gündemine alýndýðýný hatýrlatan KARAHAN; konu Belediye Meclisi konusu olmadýðýndan Kent Konseyinde görüþülmesine karar verildi. Yapýlacak ilk kent konseyi toplantýsýnda da halkýmýzýn huzurunda konu tartýþmaya açýlacaktýr dedi. KARAHAN; SÝMAV EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ KONUSUNDA HÝÇ BÝR KÜTAHYALI SÝMAV IN YANINDA OLMAMIÞTIR TBMM de çýkarýlan bir yasayla kurulan ve açýlan Simav Teknik Eðitim Fakültesinin Kütahya tarafýndan bir türlü benimsenemediðini, fakülte ve yüksek okulla ilgili her türlü yatýrýmý Simav ýn eðitim sever halkýnýn yaptýðýný belirtti. KARAHAN; MESELE SÝMAV-KÜTAHYA, SÝMAV-UÞAK MESELESÝ DEÐÝL, SÝMAV IN DAHA MÜREFFEH OLMAK ÝSTEMESÝDÝR. 6 Simav ulaþým açýsýndan Uþak a 147 kilometre deðil 90 kilometre yakýnlýkta, ticari, sosyal, saðlýk hizmetleri, eðitim açýsýndan da Uþak ile iç içe yaþamaktadýr. Bizim asýl amacýmýz 8,5 saat olan Uþak-Bursa arasýný Ýstanbul u Antalya ya baðlayan en kýsa güzergah olan Ýstanbul-Bursa-Simav-Uþak-Antalya güzergahýna kavuþma arzumuzdur. Bu güzergahla ürünlerimiz,

9 NAFÝ GÜRAL; UÞAK A BAÐLANACAÐIZ DÝYEREK SÝMAV IN TAKÝP ETTÝÐÝ YOLU DOÐRU YOL OLARAK GÖRMÜYOR, BUNUN SÝMAV IN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ SAÐLAMAYACAÐINA ÝNANIYORUM. organik tarým ürünlerimizin satýþý ve sevki gerçekleþecektir. Bu isteðimiz bugünün deðil yýllar öncesindendir. Ama ne yazýk ki milletvekillerimiz bizleri duymamaktadýr. Mesele Simav- Kütahya, Simav-Uþak meselesi deðil, Simav ýn daha müreffeh olmak istemesidir. En kýsa sürede Valimiz Sayýn Þükrü KOCATEPE ile de görüþüp sizlerin de desteði ile bu sorunumuzu ve isteklerimizi birlikte çözüme kavuþturacaðýmýzý umuyor, Simav ýn sorunlarýný böylesine seçkin topluluða anlatma fýrsatý veren KUTSO Baþkaný Nafi GÜRAL a, Meclis Baþkaný Nihat DELEN ile tüm yöneticileri ve üyelerine teþekkür ederim diyerek sözlerini tamamladý. SÝMAV TSO BAÞKANI ÞEREF KAZCIOÐLU; SÝMAV IN HEDEFÝ BAÐCIYI DÖVMEK DEÐÝL,ÜZÜM YEMEKTÝR! Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Þeref KAZCIOÐLU, Kütahya daki ticaret ve sanayi odalarý arasýnda birlik ve beraberliðin tesisini saðlayan odamýz baþkanlarýna teþekkür ederek, Simav ýn dýþa açýlmasý için önemli olan Simav- Uþak, Simav-Bursa yollarýnýn, Ege bölgesine açýlan kapýlarýndan olan Simav-Sýndýrgý yolunun, iyileþtirilmesinin þart olduðunu dile getirdi. Sýndýrgý-Bigadiç, Bursa- Harmancýk yollarý güzelleþtiriliyor, geniþletiliyor, ne yazýk ki Simav ýn yollarý uzun yýllardýr ayný duruyor. Artýk Simavlýnýn devletine, iline, milletvekiline, valisine aðlamaktan göz pýnarlarý kurumuþtur. Simavlýnýn feryadýný duyan yoktur. Simav ýn iþlerinin görülmesinde Kütahya da hiçbir il müdürlüðünde bir Simavlý þube müdürü yoktur. Simav ýn hedefi baðcýyý dövmek deðil, üzüm yemektir. Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL, Gözden ýrak olan, gönülden de ýrak oluyor sözüne katýlmadýðýný belirterek, Bu sözü hatýrlatan Belediye Baþkaný KARAHAN a katýlmýyorum. Çünkü Simav ve sizler her zaman gönlümüzdesiniz. Yollarýmýzýn ve baðlantýlarýmýzýn olmayýþý Kütahya merkezi olarak bizlerin de içimizde acýyan yanlarýmýzdýr. 17 Þubat depremi ve sonrasýndaki sarsýntýlar ýþýðýnda Simav ýn ve Simavlýnýn hassasiyetini anlýyorum. Fakat, maalesef teþekkür etmek, geçmiþ olsun demek, paylaþmamak yöremizin kalýtýmsal bir özelliði oldu. Buradaki hassasiyetinizi bu þekilde deðerlendiriyorum. Bunun yanýnda Uþak a baðlanacaðýz diyerek Simav ýn takip ettiði yolu doðru yol olarak görmüyor, bunun Simav ýn sorunlarýnýn çözümünü saðlamayacaðýna inanýyorum dedi. MECLÝSTEN BÝR SES Meclisten Bir Ses bölümünde Meclis Üyemiz Faruk IÞILDA Ýlimiz Çiftçisinin Tarým ve Hayvancýlýkta Yaþadýðý Problemler ve Çözüm Önerileri adlý sunumunu gerçekleþtirdi. Dilek ve temennilerle toplantý sona erdi. 7

10 ETKÝNLÝK ODAMIZ YÖNETÝM KURULU CUMHURÝYET BAÞSAVCISINI VE ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRÜ NÜ ZÝYARET ETTÝ Ziyarette Mehmet KUÞÇUOÐLU, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, halkýmýza hizmet için bulunulan bu kuruluþlara her zaman KUTSO üyelerini ve halký beklediklerini, halkla iliþkilerin güçlendirilmesi için iç içe olmanýn gerekliliðini belirtti. BAÞKAN GÜRAL; SOSYAL ORTAMLARDA DAHA SIK BÝRARAYA GELMELÝYÝZ Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL baþkanlýðýndaki odamýz yönetim kurulu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza CAN ý, Kütahya Hakimi Mehmet KUÞÇUOÐLU nu, Kütahya Hakimi Aysun YILDIRIM ý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet ÞAHÝNKAYA yý makamlarýnda ziyaret etti. Ziyarete, Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hasan ÖNCEL, Ahmet BAÐIRGAN, Salih ÇETÝNER, Enver ÖZER, Sezai AR, Genel Sekreterimiz Mücahit KAHRAMAN, Genel Sekreter Yardýmcýmýz Salih Nafi ALIÇ katýldý. AYSUN YILDIRIM; KÜTAHYA ÇOK GÜZEL, FAKAT SOSYAL ORTAMLAR AZ Ziyarette Aysun YILDIRIM ise, odamýz Yönetim Kurulunun ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kütahya ilini çok beðendiðini, fakat sosyal ortamlarýn az olduðunu, ortak paylaþým alanlarýnýn geliþtirilmesi için yatýrýmlar gerektiðini, bu konuda her kurumun üzerine düþen görevlerini yerine getirmesine ihtiyaç olduðu hakkýndaki düþüncelerini paylaþtý. Ayrýca, kendi gayretleriyle kadýnlara yönelik bilinçlendirme toplantýlarý düzenlediklerini ve kadýn potansiyelinin çalýþma hayatýna kazandýrýlmasý ile ilgili yapýlabilecek projelerden. 8 BAÞSAVCI CAN; KÜTAHYA HALKI ÇOK SAYGI VE SEVGÝ DOLU Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL, Ýlimizde göreve baþlamasýndan dolayý nezaket ziyareti yapýlan Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza CAN a tebriklerini ve iyi dileklerini ifade etti. Sayýn Rýza CAN ise, ilimiz hakkýndaki izlenimlerini paylaþarak, þehrimizde gördüðü doðal güzellikleri, tarihi zenginliði ve insanýnda gözlemlediði sýcak ilgiden bahsederek, Kütahya halkýnýn çok saygý ve sevgi dolu olduðunu ifade etti. Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, odamýz ile Adli Kurumlarýn yetkilileri ile zaman zaman bir araya gelindiðini ancak, sosyal ortamlarda da daha sýk bir arada bulunmayý arzu ettiklerini ifade etti. Bu ziyaretler kapsamýnda, Kütahya Hakimi Mehmet KUÞÇUOÐLU ie Kütahya Hakimi Aysun YILDIRIM ziyaret edildi. BAÞKAN GÜRAL; ODAMIZ SOSYAL BÝNASININ ALT KATI SOSYAL TESÝS OLACAK Baþkanýmýz Nafi GÜRAL ise; Odamýz hizmet binasýnýn alt katýnda sosyal tesislere ayrýlan yer ile ilgili çalýþmalardan bahsetti. Ýþ dünyasý temsilcilerinin, sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin, bürokratlarýmýzýn, çeþitli kurum ve kuruluþ yetkililerinin bir araya gelerek, þehrimizin ekonomik ve sosyal yapýsýný geliþtirmek, ilimizi zenginleþtirmek için yeni fikirlerin üretilebileceði ve sorunlara çözüm önerilerinin geliþtirilerek paylaþýlabileceði bir ortamýn oluþturulmasýný arzu ettiðini ifade etti.

11 ETKÝNLÝK 24 KASIM ÖÐRETMENLER GÜNÜ BAÞKAN GÜRAL; ÝLÝMÝZÝN ZENGÝNLEÞMESÝ ÝÇÝN EÐÝTÝLMÝÞ ÝNSAN GÜCÜ ÖNEMLÝ BÝR FAKTÖRDÜR Nafi GÜRAL baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulumuz, 24 Kasým öðretmenler günü nedeniyle Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet ÞAHÝNKAYA yý, makamýnda ziyaret etti. Baþkanýmýz Nafi GÜRAL; Ýl Milli Eðitim Müdürü ÞAHÝNKAYA ya sizin þahsýnýzda tüm öðretmenlerimizin öðretmenler gününü kutlarým diyerek tebrik mesajlarýný iletti. Ýl Milli Eðitim Müdürü ÞAHÝNKAYA da, bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Ýlimizin eðitimdeki baþarý seviyesinin yükseltilmesi için kendileri tarafýndan baþlatýlan projeler hakkýnda yönetim kurulumuza bilgi verdi. Ýlimizde bulunan ilköðretim okullarýmýzýn, sporun çeþitli dallarýnda da baþarý göstermelerine yönelik projeler hakkýnda detaylý bilgileri yönetim kurulumuzla paylaþan ÞAHÝNKAYA, ilimizde kýrsal nüfus yoðunluðu nedeniyle okullaþma oranýnýn düþük olduðunu ifade ederek, eðitim-öðretimle ilgili eksikliklerin Milli Eðitim Bakanlýðý ile paylaþýldýðýný ifade etti. Baþkanýmýz GÜRAL; çalýþmalarýndan ve projelerinden dolayý, Ýl Milli Eðitim Müdürü ÞAHÝNKAYA ya teþekkür ederek, KUTSO olarak üzerimize düþen görevleri yapmaya hazýr olduðumuzu belirtti. Ýlimizin zenginleþmesi için eðitilmiþ insan gücünün önemli bir faktör olduðunu sözlerine ekledi. SEKTÖR TEMSÝLCÝLERÝ VE KÜTAHYALI ÇÝFTÇÝLER AGROEXPO EURASIA ÝZMÝR TARIM SERA VE HAYVANCILIK FUARI NI ZÝYARET ETTÝ Ýzmir Fuar alanýnda yapýlmakta olan Tarým-Hayvancýlýk- Seracýlýk-Süt Endüstrisi ve Tavukçuluk ile alakalý düzenlenen geziye hedef kitlemiz olan Merkeze baðlý köy muhtar, aza ve konuya meraklý olan çiftçi grubumuz katýldý. 58 kiþiden oluþan grubumuzla sabah saat da þehrimizin Belediye Meydanýndan hareket edildi, saat 11:30 da Fuar Alanýna ulaþýldý. Fuar alanýnda parçalý gruplar halinde ziyaretler oldu. Hedef kitlemizin ilgisini çeken stantlarda yýðýlmalar oldu. Bu yýðýlmalar genelde hayvan çiftlikleri hazýrlayan firmalar ve tohumculuk yapan firmalarýn stantlarýnda genel yoðunluk yaþandý. Buradan edindiðim izlenime göre; çiftçi grubumuz yeniliklere açýk bir yapýya sahip. Komitemizin geziyi düzenlemesindeki amacýn hedefine ulaþacaðý için sevindim. Fuar bitiminde bir çok çiftçinin poþetlerinde, alakalý firmalarýn broþürleri ve tanýtým kitaplarý vardý. Kendilerine konu ile alakalý sorular sorduk ve firmalarýn kendileri ile alakadar olduklarýný telefon ve adreslerini not aldýklarýný da öðrendik. ÖRNEK ÇÝFTLÝÐE HAYRAN KALDIK Fuar alanýndan saat 16:30 da ayrýlarak Ýzmir ili Kemalpaþa Organize Sanayide faaliyet gösteren AGRÝPROM isimli örnek çiftliðe geçtik. AGRÝPROM Firmasý Hollanda lý ortalarý olan bir Türk firmasý. Toplam 8 ortaðýn bir araya gelmesiyle, 30 dönüm üzerinde faaliyet gösteren bir þirket. Ýçerisinde seralar, hayvan barýnaklarý ve süt üretimi yapýlan ahýrlarý var. Kendi bünyesinde bulunan restoran bölümünde seralardan elde ettikleri kendi ürünlerinin bir kýsmýný pazarlýyorlar. Düzenlenen gezinin en dikkat çeken kýsmý bu þirkete gerçekleþtirdiðimiz ziyaret oldu. Katýlýmcý grubumuzdaki 58 kiþinin hepsi, hayranlýk ile bu çiftliði inceledik. Kendi yaptýklarý hayvancýlýklarýn ne kadar yanlýþ ve eksik olduðunu gördüler. Çiftlikte bulunan ineklerin eksi 20 derecede dahi verimli yaþamlarýnýn devam ettiðini duyunca þaþýrdýlar. Çiftlik gezimiz 1 saat sürdü ve geri dönüþ yolculuðu baþladý. Saat gibi Kütahya ya gelindi. Komitem ve geziye katýlan 58 kiþi adýna Ticaret ve Sanayi Odamýza, bu geziyi düzenlediði için teþekkür ediyorum. Faruk IÞILDA KUTSO Meclis Üyesi 9

12 ETKÝNLÝK SÝMAV TÝCARET VE SANAYÝ ODASI HEYETÝ ODAMIZIN DAVETÝ ÝLE ÝLÝMÝZE MÝSAFÝR OLDU Simav Ticaret ve Sanayi Odasý yetkilileri, Odamýzýn daveti ile ilimize misafir oldu. Ziyarete, Simav Belediye Baþkaný Kasým KARAHAN, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Doðan EREN, Simav TSO Meclis Baþkaný H.Raci HAZIROÐLU, Simav TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref KAZCIOÐLU, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet YÖRÜK, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Þeref ERÝM, Simav TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri ERTAN, Ali SAYAR, Meclis Üyeleri Hakký ÞAHBAZOÐLU, Hasan SEVÝNÇ, Ýsmail ÝSTEMÝ, Mehmet ALTINSAY, Nurettin SARAÇ, Nihat ÖZYURT, Kemal ÖZBOZ, Ýbrahim ÜSTÜNEL, Mehmet IRMAK, Mustafa ARIGÜMÜÞ eþleriyle birlikte katýldý. Simav heyeti, Afyon yolu üzerinde karþýlandý. Heyet Ýl Kadýn Giriþimciler Yönetim Kurulu Baþkaný Sevim GÜRAL OLGUN a geçirmiþ olduðu kaza nedeniyle geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ev sahipliði yapan Odamýz heyetinde; Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Harun YURDAGÜL, Aysel YÜKSELENER, Mehmet ATAKAN, Ahmet BAÐIRGAN, Hasan ÖNCEL, Bülent K.SARPAÞAR, Meclis Divan Üyesi Uður GÜNAYDIN ve eþleri ile Odamýz Genel Sekreteri Mücahit KAHRAMAN bulundular. 10

13 Odamýz misafiri olan Simav heyeti, odamýz yetkilileri ile birlikte þehir turu yaptý. Þehir turunda, tarih ve kültür baþkenti þehrimizin en önemli mekânlarý gezildi. Kütahya Kalesindeki öðle yemeðinden sonra, Jeoloji Müzesi, Macar Evi, Çini Müzesi, Ulucami, Arkeoloji Müzesi, Dönenler Cami, Germiyan Sokaðý ve Cemile Gül Sanat Galerisine gidildi. Þehir turunun tamamlanmasýnýn ardýndan, Ilýca Güral Harlek Otel e gidildi, burada misafirlerimiz, onurlarýna düzenlenen akþam yemeðine Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA da katýldý. Kütahya ile Simav ý ilgilendiren çeþitli meseleler konuþuldu. KUTSO SOSYAL GÖREVLERÝNE DEVAM EDÝYOR Geçmiþ yýllarda olduðu gibi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan finansmaný saðlanan, il milli eðitim müdürlüðünün tespit ettiði ilköðretim öðrencilerine eðitim yardýmý yapýlmasý kapsamýnda, Kütahya esnafýndan ihale ile alýnan kýþlýk kaban ve botlar, þehrimizdeki okullardan 584 öðrenciye ulaþtýrýlmak üzere, okul yetkililerine teslim edildi. KUTSO NE YAPAR? Sektörler için fire zayiat ve randýman oranlarýný belirler 11

14 MECLÝSTEN BÝR SES MECLÝSTEN BÝR SES: ÝLÝMÝZDE TARIM VE HAYVANCILIK, SORUNLAR (1) 12 I. TARIM Ýlimizde tarým sektörüne hububat tarýmý egemendir. Bazý bölgelerimizde yetersiz olmakla birlikte meyvecilik ve sebze tarýmý da yapýlmaktadýr. Ýlin ha mevcut alanýnýn % 34'ü tarým arazisi, % 52'si orman ve fundalýk, % 7'si çayýr-mera, % 7'si de diðer arazilerden oluþmaktadýr. Mevcut tarým arazisinin % 91' inde fiilen tarým yapýlmakta olup yaklaþýk % 9'u çeþitli sebeplerle kullanýlamayan tarým arazisi niteliðindedir. Tarým yapýlan arazilerin hektarý sulanabilir olmasýna raðmen hektarý sulanabilmektedir. Baþka bir ifade ile tarým arazisinin yaklaþýk % 15'i sulanabilmektedir. Toplam tarým alanlarýnýn % 56'sýnda tahýl üretimi, % 4'ünde sanayi bitkileri üretimi, % 4' ünde yem bitkileri üretimi, % 8' inde yemeklik baklagiller üretimi, % 2' sinde sebze üretimi, % 1' inde meyvecilik ve baðcýlýk, üretimi yapýlmaktadýr. Ayrýca tarým alanlarýnýn % 16' sý nadas ve % 9'u tarýma elveriþli olup da kullanýlmayan arazidir yýlýnda yýllýk hububat ton, sanayi bitkileri ton, yem bitkileri ton, baklagil ton ve diðer tarla bitkileri 4261 ton üretilmiþ olup, 2005 yýlý fiyatlarýyla tarýmsal üretimin tahmini deðeri 382 milyar TL dir. II. HAYVANCILIK Hayvancýlýk, ilimizdeki önemli geçim kaynaklarýndan birisidir. Ýlde adet büyükbaþ hayvan, adet koyun, adet keçi olmak üzere toplam adet küçükbaþ hayvan varlýðý bulunmaktadýr. Ayrýca ilimizde adet kanatlý hayvan mevcuttur. Ýlde yýlda ton kýrmýzý ve beyaz et, ton süt, 309 ton yapaðý, 54 ton kýl, 42 ton tiftik, 145 milyon adet yumurta, ton bal ve 204 ton deri üretilmektedir yýlý fiyatlarý ile üretilen hayvansal ürünlerin toplam deðeri tahminen 84 trilyon liradýr. Ýlimizde hayvancýlýðýn geliþtirilmesi için bazý projeler uygulanmakta olup bunlar: ÇAYIR-MERA, YEM BÝTKÝLERÝ VE HAYVANCILIÐI GELÝÞTÝRME PROJESÝ HAYVANCILIÐI GELÝÞTÝRME PROJESÝ HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ÝLE MÜCADELE PROJESÝ SU ÜRÜNLERÝNÝ GELÝÞTÝRME PROJESÝ 2004 yýlý sonu itibariyle genel bütçeden milyar TL., Tarým Ýl Müdürlüðü döner sermaye bütçesinden milyar TL., mera fonundan toplam milyar TL olmak üzere toplam milyar TL. hayvancýlýk projeleri için harcanmýþtýr. Proje uygulamalarý yýlýn kalan kýsmýnda da sürdürülecektir. TARIMIN DEV SORUNU: BÖLÜNMÜÞ TOPRAKLAR Tarým arazileri mevcut miras hukuku yüzünden her geçen yýl küçülüyor. Bakanlýk hazýrladýðý tasarýyla özellikle GAP bölgesindeki sorunun önüne gecmeye çalýþýyor Yüzde 30 lara varan gelir kaybýna yol açan arazilerin bölünmüþlüðü sorunu, yasal, teknik, idari ve sosyal boyutlarýyla Türkiye tarýmýnýn çýkmaz larý arasýnda üst sýralarda. Temelinde, çiftçinin küçülen topraðýný satmak istemeyiþinin yattýðý sorunu çözmek için, arazi toplulaþtýrma çalýþmalarý da yetersiz kalýyor. çiftçinin hem küçük, hem daðýnýk, hem de þekilleri düzensiz arazilerde üretim yapmak zorunda olmasý, tarýmýn artýk sürdürülemez bir sorunu. Tarým bakaný Mehdi Eker in yakýn zamanda tamamlanan tasarýya iliþkin verdiði bilgilere göre; Topraðýn tamamýný satýn almak isteyen mirasçýya kredi saðlanacak. Hissesini devretmek istemeyen mirasçýlardan aile þirketi kurmalarý istenecek. Miras babadan oðula geçerken toprak bölünmeyecek. Faruk IÞILDA KUTSO Meclis Üyesi Hissedarlar kendi aralarýnda anlaþtýðý takdirde topraðý birine devredebilecek. Hisseleri satýn alan kiþi hisseleri oranýnda mirasçýlara paralarýný ödeyecek. Bunu desteklemek için bir tarýmsal arazi edindirme ofisi kurup, kredi temin edilecek. Hisselerini satmak istemeyenlerin ise bir araya gelerek þirket kurmalarý saðlanacak. Türkiye de 22 milyon tarým parseli, 3 milyon iþletme var. Þimdiye kadar 562 bin hektar alanda toplulaþtýrma yapýldý. Sadece GAP bölgesinde bu yýl 1 milyon 178 bin hektar alanýn toplulaþtýrýlmasýnýn ihalesi yapýldý. Bölgedeki toplulaþtýrmanýn 2012 ye kadar tamamlanmasý hedefleniyor. III. SERACILIK MODERN SERALAR MALÝYETLERÝNÝ 2 YILDA ÇIKARIYOR Teknolojik geliþmelerle birlikte modern seralarda topraksýz tarým yapýlabiliyor. Hatta bilgisayar kontrollü, ýsýtma, soðutma, damla sulama, gübreleme ve iklim kontrolü otomasyonu ile anlýk deðiþimlere bile müdahale edilebiliyor. Modern sera üretimi yapan Dövenci LTD: ÞTÝ: Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Dövenci, "Bu tür sera yapýlarý ilk yatýrým maliyeti yüksek olmasý nedeni ile çiftçi tarafýndan tercih edilmiyor. Genelde bu tür seralara yatýrým gözü ile bakan, iþletme zihniyetine sahip yatýrýmcýlar yöneliyor. Geleneksel seralara oranla maliyet 3 katý olmasýna raðmen, modern seralar 2 yýl gibi sürede kendini amorti ediyor" dedi. Modern seralarýn bir diðer avantajýnýn kaliteli ve yüksek verimle daha kolay müþteri bulma imkaný olduðuna dikkat çeken Dövenci, "Modern seralarda 3 kat fazla verim alýnýyor ve en az 2 katý daha yüksek fiyata pazarda alýcý bulunabiliyor. Böylece ile yatýrýmcýnýn ilgisini bu seralara yöneliyor" dedi. Artýk sera meyve-sebzeciliðinin büyük yatýrýmcýlarýn ilgisi çekmeye baþladýðýný ifade eden Dövenci, "bu tür seralar; sera olmaktan çýkýp sebze üreten fabrika gibi üretim yapýyor.

15 Türkiye nin iklim þartlarýnýn uygun olmasý, bol güneþ ve suyunun bulunmasý küçük birimlerde yüksek ürün alýnmasý ve kontrol edilebilmesi nedeni ile geliþen bir sektör karþýmýza çýktý ve yatýrýmlarýn hýzla devam edeceðini görebiliyoruz" dedi. RAKAMLARLA TÜRKÝYE DE SERACILIK - Türkiye deki sera alaný 300 bin dekar civarýnda - Ortalama iþletme baþýna sera alaný 3 dekar civarýnda - Seracýlýkla uðraþan aile sayýsý 100 bin-120 bin arasýnda - Türkiye nin 2005 yýlýnda AB ülkelerine yaþ sebze ihracatý 395 milyon dolar - Türkiye deki modern sera alaný bin dekar ve süratle artýyor - Dekar baþýna alýnan verim 8-9 aylýk periyotta domates içi 35 ton, renkli biber için 15 ton Bildiðiniz gibi ilimizde seracýlýk çalýþmalarý Simav ilçemizde yaygýn olarak yapýlmakta. Yapýlan bu çalýþmalarýn merkez köylerimizde de yapýlmasý en büyük temennim. SÝMAV ÝLÇEMÝZÝN SERACILIK RAKAMLARI: 75 üyeden oluþan bir kooperatifleri var. Yaklaþýk olarak 200 dönüm arazide 50 kadar serada domates üretimi yapýlýyor. Üretilen domatesler Eynal domatesi ile markalaþmýþ ve aranýlýr olmuþ. Üretimi yapýlan bu domateslerin diðer bölgelerdeki (Antalya Fethiye gibi) seralarda olduðundan farklýlýðý 1 ay boyunca buzdolaplarýnda lezzetini koruyarak dayanmasý. Yapýlan üretimden gelir de çok güzel. Dönümden yýlda 20 ton ürün elde edinilebiliyor. Parasal yönüne baktýðýmýzda bu rakamlar 2,5 milyon TL. deðerine ulaþmakta. Seracýlýkta en büyük maliyet ýsýnma olduðundan bu bölgemizdeki seralar bu maliyetin dýþýnda kalmakta. GÝRÝÞÝMCÝLERÝN DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN NOKTALAR Ýklim Arazinin sulama suyu varlýðý Sulama suyunun kalitesi Elektrik kaynaðýna yakýnlýk Ana yola yakýnlýk Ýþçinin geldiði yerleþim bölgesine uzaklýk Arazinin topografik durumu ve topraðýn tarýma elveriþliliði Topraðýn kalitesi Modern seracýlýðýn yapýldýðý alanlara yakýnlýk Mümkünse havaalanýna yakýnlýk Varsa termal ve jeotermal kaynaklara yakýnlýk ORGANÝK TARIM VE ÇÝÇEKÇÝLÝK ÝÇÝN ANAHTAR TESLÝMÝ SERALAR VE MALÝYETLERÝ Serada sebze yetiþtiriciliði yapmak için iki seçenek var. Siyah demir ve siyah boru kullanýlarak yapýlan seralar ve galvanizli boru ve oluk kullanýlarak tesis edilen seralar. Galvanizli olan tesislerin daha uzun ömürlü olduðu belirtiliyor. Bu iki seçenek arasýnda % 45 oranýnda maliyet farký var. Sebze yetiþtirmek için sera kurmanýn maliyeti metrekare baþýna 14,50 TL civarýnda. Yani bir dönüm seranýn maliyeti 14,500 TL. Fide veya çiçek yetiþtirmek isterseniz sera kurulum maliyeti biraz daha yükseliyor. Bir seranýn maliyeti dönüm baþýna TL ile TL ye kadar çýkabiliyor. SERADA ORGANÝK TARIM; Organik tarým son zamanlarýn gözde yatýrým alanlarýndan. Serada organik tarým ürünü yetiþtirebilirsiniz. Organik tarýma elveriþli bir sera kurmanýn maliyeti TL ile TL arasýnda deðiþmekte. ODAMIZDA SÝZE HÝZMET VERENLER Þükrü YILDIZ (Genel Sekreter Yardýmcýsý) 1963 yýlýnda Kütahya ilinde doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Kütahya da tamamladý. Askerlik görevini 1984 yýlýnda Kýrklareli nde yerine getirdi yýlýnda Odamýz bünyesinde iþ hayatýna baþlamýþ olup Odamýz çeþitli birimlerinde görev yapmýþtýr. Halen Muhasebe ve Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevlerini yürüten Þükrü YILDIZ evli ve iki çocuk babasýdýr. HÝZMET ALANLARI - Mali Genel Sekreter Yardýmcýlýðý - Muhasebe Ýþlemleri - Ulaþtýrma Bakanlýðý K Türü Yetki Belgeleri - Hazine Müsteþarlýðý Sigorta Acenteleri Levha Kayýt Ýþlemleri - Ýþ Makinasý Tescili Ýle Ýlgili Ýþlemler e-posta: KUTSO NE YAPAR? ATR, EUR.1, Menþe Þehadetnamesi gibi dýþ ticaret belgelerini hazýrlar 13

16 B Ý L G Ý Günümüzde 2.6 dekar olan kiþi baþýna iþlenebilir alanýn 2050 yýlýnda 1.5 dekara kadar düþeceði beklenmektedir. Son 50 yýlda ulaþýlan tarýmsal verim artýþý, modern ýslah yöntemlerinin uygun yetiþtirme teknikleri ile birlikte kullanýlmasý sonucu elde edilmiþtir. Bugüne kadar uygulanan ýslah programlarýnda daha çok ürün kalitesi ve miktarýnýn artýrýlmasýna çalýþýlmýþ, kültür bitkilerine hastalýk ve zararlýlara karþý dayanýklýlýk kazandýrýlmasý ikinci planda kalmýþtýr. Tarýmsal üretimi olumsuz olarak etkileyen en önemli faktörlerden olan hastalýk ve zararlýlar nedeniyle ortaya çýkan ürün kayýplarý yüksek maliyetli kimyasal ilaçlarla önlenmeye çalýþýlmýþ, ancak kullanýlan kimyasal maddelerin kalýntýlarý gerek üründe, gerekse toprakta uzun süre ayrýþmadan kalabildiðinden; insan, hayvan ve çevre saðlýðýný önemli ölçüde tehdit etmeye baþlamýþtýr. Klâsik bitki ýslahýnýn olumsuz olan bir diðer yönü de; türler içi genetik çeþitlilikle sýnýrlý kalmasý ve oldukça zaman alýcý bir uðraþ olmasýdýr. Özellikle insan beslenmesinde önemli yeri olan ürünlerde, bu genetik çeþitliliðin sýnýrlarýna yaklaþýlmýþtýr. Günümüzde verim artýþý saðlamak için klasik bitki ýslahý programlarýný tamamlayan ve destekleyen yeni biyoteknolojik yöntemlerin kullanýlmasý alternatif olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu yöntemlerin kullanýlmasýyla izole edilmiþ bir genin doðrudan aktarýlmasý söz konusu olduðundan, öncelikle farklý türler ve cinsler arasý gen aktarýmýnda melezleme zorunluluðu ortadan kaldýrýlmakta, klasik ýslahta yabani gen kaynaklarýndan yararlanmada en önemli engel olan doðal izolasyon, bir baþka deyiþle, kýsýrlýk ve uyuþmazlýk sorunu da çözülmektedir. GDO LARIN YARARLARI Verimliliðin artýrýlmasý Kimyasal ilaç kullanýmýnda azalma Toprak ve suyun korunmasý Kirli topraklarýn temizlenmesi Ürün kalitesinin artýrýlmasý Raf ömrünün uzatýlmasý GDO GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ (TRANSGENETÝK) ORGANÝZMALARDAN YARARLANMA OLANAKLARI VE RÝSKLERÝ GDO LARIN RÝSKLERÝ Saðlýk Riskleri Alerji Zehirlenme Kanser Ýnsan bünyesinde antibiyotiðe dayanýklý mikroorganizma oluþumu Besin kalitesinde bozulma Çevresel Riskler Toprak ve su kirliliði Hayvan varlýðýnda deðiþim Mikroorganizmalarda deðiþim Bitki varlýðýnda deðiþim Deðiþkenlikler ve beklenmeyen sonuçlar Sosyo Ekonomik Riskler Pahalýlýk Tek tip çeþit ve ilaç kullanýmý Tohumluðun her yýl yenilenmesi Çeþitlerin karýþmasý Transgenetik çeþit yetiþtiren ülke konumuna gelinmesi Tarým Ýl Müdürlüðü nden gelen yazýnýn devamý ve detaylý bilgi Odamýz web sitesinde ( yer almaktadýr. KUTSO NE YAPAR? Üyelerinin talebi halinde, ticari ve sýnai ihtilaflarda hakem olur, tahkim kurullarý oluþturur 14

17 ETKÝNLÝK ETKÝN VE VERÝMLÝ ÇALIÞMALARIYLA KASIM AYINDA MESLEK KOMÝTELERÝMÝZ HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Her ay olduðu gibi bu ay da, odamýzýn, üyeleri ile arasýndaki çok önemli bir köprü görevini gören 16 meslek komitemiz, Kasým ayý olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirdi. Her bir Meslek komitemizin baþkan ve üyelerinin gösterdikleri gayretli çalýþmalar neticesinde, meslek komitelerimizin toplantýlarýnda görüþmüþ olduklarý konularý sektörlerine göre irdelersek; Özellikle 1. ve 2. Meslek komitemiz Tarým Bakanlýðý tarafýndan saðlanan hibe krediler ve destekler hakkýnda tüm üyelerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlemiþtir. Ayrýca, ikinci meslek komitemizin organizasyonunda, Ýzmir Tarým,Hayvancýlýk ve Sera Fuarý, merkez köylerimizin muhtarlarý ve üretici hemþehrilerimizle birlikte ziyaret edilmiþtir. Sosyal sorumluluk kapsamýnda, Dönenler Camii bölgesindeki Ahi Erbasan Sokakta bulunan eski evlerin restorasyonuna destek için binalarda kullanýlacak boyalarýn, odamýz 4.meslek komitesi önderliðinde üyelerimizden saðlanmasý, Belediye-Vatandaþ iþbirliðine örnek bir davranýþ olmuþtur. Ulaþtýrma ve sigortacýlýk sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin yaþadýklarý sýkýntýlarý görüþmek üzere, Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürü Fatih TERZÝ nin davet edilerek, sektörde faaliyet gösteren üyeleri bilgilendirmeleri ve sorunlarýn çözümlerine yönelik karþýlýklý görüþ alýþveriþi yapýlmasý, meslek komitelerimizin fonksiyonunun önemi açýsýndan, önemli bir görevi yerine getirmiþtir. Ýkinci Organize Sanayi Bölgemizin tanýtýmýnýn yapýlmasý amacýyla, 7.meslek komitemizde müzakere edilen Dünya Gazetesi nde ek hazýrlanmasý önerisi de, odamýz organlarý tarafýndan þehrimizin geliþmesine gösterilen ilginin ve çözüm üretme gayretlerinin önemli bir göstergesidir. Odamýzýn eðitime verdiði önemin bir yansýmasý ve 11.meslek komitemizin gayretleriyle gerçekleþtirilen, eðitimöðretim döneminde ihtiyaç sahibi baþarýlý öðrencilere hazýrlýk kursu desteði saðlanmasý, ayrý bir mutluluk kaynaðýmýzdýr. Uluslar arasý üne sahip çini sanatçýlarýmýzýn da içinde bulunduðu 14.meslek komitemiz, 2010 yýlýnda düzenlenmesi planlanan çini sempozyumuna hazýrlýk çalýþmalarýný, odamýz adýna takip etmektedirler. Kendi sektörlerindeki yaþanan sorunlarý yakýndan takip eden 16. Meslek Komitemiz, tespit edilen sorunlarý ve çözüm önerilerini, odamýz aracýlýðýyla ilgili kurumlara aktarýlmasý talepleriyle, odamýzýn üyelerimize hizmet anlayýþýna ivme kazandýran bir katký olmaktadýr. Bütün bunlarýn yanýnda komitelerimizin, yurt genelinde düzenlenen fuarlara ilgi göstererek talepte bulunmalarý, üyelerimizden gelen geliþme isteðinin bir yansýmasý olmaktadýr. Saðlýk, huzur ve bol kazançlar getirmesi temennisiyle Yeni yýlýnýzý kutlarým. GIDA VE TARIM HAYVANCILIK SEKTÖRÜ KOMÝTELERÝ, HÝBE VE DESTEKLER HAKKINDA BÝLGÝ EDÝNDÝ Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektörü ile, ikinci meslek komitesinde yer alan Tarým,Hayvancýlýk ve Gýda Ýmalatý sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz bir araya gelerek, Kasým ayý toplantýsýný birlikte ve geniþletilmiþ olarak yaptý. Toplantýda sunum yapan, Af-Ýs Danýþmanlýk firmasý yetkilileri, Tarým Bakanlýðý nýn 5. Etap Hibe Kredileri ile ilgili bilgiler verdi. Katýlýmcýlarýn konu ile ilgili sorularý, firma yetkilileri tarafýndan cevaplandýrýldý. Af-is Danýþmanlýk firmasý, TR33 (Kütahya, Manisa, Uþak, Afyonkarahisar) Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý nýn kuruluþu, hibe ve destek faaliyetleri ile ilgili haziruna sunum gerçekleþtirdi. 15

18 2. Meslek Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Halit CEYLAN ise, Almanya da düzenlenen ve kendisinin katýldýðý Gýda ve Ambalaj fuarlarý hakkýnda üyelerimize bilgi aktardý. 2. Meslek komitesi toplantý sonucunda ayrýca; Genetiði Deðiþtirilmiþ Organik (GDO) ürünler hakkýnda Tarým Ýl Müdürlüðü nden bilgi talep edilmesine karar alýndý. Talep neticesinde, Kütahya Tarým Ýl Müdürlüðü nden Odamýza gelen cevabi yazý ve GDO hakkýndaki açýklamalar konusunda komite üyelerine bilgi aktarýldý. Af-Ýþ Danýþmanlýk Mühendislik Ticaret Limited Þirketi yetkilileri Önder ÇELÝK ile Abdulkadir DALMIÞ tarafýndan yapýlan sunum, Af-Ýþ firmasý hakkýndaki tanýtým ile baþladý. Daha sonra, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý, Kalkýnma Ajanslarý Organizasyonu, Hibe ve Destek Faaliyetleri, Yatýrýmlarda Devlet Destekleri konularýnda bilgiler verildi. Bu desteðin amacý nedir? Kýrsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarýmsal üretim ve tarýmsal sanayi entegrasyonunun saðlanmasý, tarýmsal pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda güvenliðinin güçlendirilmesi, kýrsal alanda alternatif gelir kaynaklarýnýn oluþturulmasý, basýnçlý sulama sistemlerinin geliþtirilmesi, yürütülmekte olan kýrsal kalkýnma çalýþmalarýnýn etkinliklerinin artýrýlmasý ve kýrsal toplumda belirli bir kapasitenin oluþturulmasýný saðlamaktýr Program kapsamýnda hangi yatýrýmlar desteklenmektedir? a) Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik yeni yatýrým tesislerinin yapýmý, b) Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatýrýmlar, c) Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik kýsmen yapýlmýþ yatýrýmlarýn tamamlanmasýna yönelik yatýrýmlar, d) Hayvansal organik gübrelerin iþlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatýrýmlar, e) Alternatif enerji kaynaklarý kullanan seralarýn yapýmýna yönelik yatýrýmlar, f) Tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya yapýlacak tesislerde kullanýlmak üzere, alternatif enerji kaynaklarýndan jeotermal, biyogaz, güneþ ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri Destek kapsamýnda saðlanan mali yardým ne kadardýr? Tarýmsal ürünlerin iþlenmesine yönelik yapýlacak yatýrýmlarda ; -Tüzel kiþilik baþvurularýnda hibeye esas proje bütçesi ,00 TL -Gerçek kiþi baþvururlarýnda ,00 TL dir. -Bu bütçenin %50 sine hibe yoluyla destek saðlanmaktadýr. Destek kapsamýndaki yatýrým kalemleri nelerdir? Yatýrým uygulamalarýna ait; 1.Ýnþaat iþleri alým giderlerine, 2.Mal, makine, ekipman ve malzeme alým giderlerine, 3.Proje uygulama aþamasýna ait danýþmanlýk hizmetleri alým giderlerine, hibe desteði verilir(%2). Yatýrým süresi ne kadardýr? V. Etap kýrsal kalkýnma yatýrýmlarýnýn desteklenmesi programý kapsamýnda kabul edilecek olan projelerin yatýrýmlarýný tarihine kadar tamamlamalarý gerekmektedir. Kütahya öncelikli yatýrým konularý nelerdir? 1-Basýnçlý Sulama Sistemleri 2- Alternatif enerji Kaynaklý Sera Yapýmý 3- Nohut Ýþleme Leblebi Üretimi ve Paketleme Tesisi 4- Bakliyat Ýþleme ve Paketleme Servisi 5- Et ve Süt Ýþleme ve Paketleme Servisi 16

19 YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ, MÜHENDÝSLÝK SEKTÖRÜ ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDE Odamýz üçüncü meslek komitesinde yer alan yapý ve yaþam sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Kasým ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, inþaat sektörüyle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Ýnþaat sektörünün nasýl daha kaliteli olmasý gerektiði müzakere edildi. Ayrýca, bir sonraki meslek komite toplantýsýnýn, odamýz Yönetim kurulu baþkaný Nafi GÜRAL, Meclis Baþkaný Nihat DELEN, odamýz üçüncü meslek grubu yapý ve yaþam sektörü üyeleri, mühendislik ve teknik hizmetler sektöründen oluþan onbeþinci meslek komitesi ve meslek grubu üyelerinin katýlýmýyla, odamýzda, geniþletilmiþ olarak yapýlmasý kararý alýndý. Bu karar Yönetim Kurulumuza intikal ettirildi ve söz konusu toplantýnýn geniþletilmiþ olarak Ocak ayýnda yapýlmasýna karar alýndý. ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ, VATANDAÞ-BELEDÝYE ÝÞBÝRLÝÐÝNE ÖRNEK OLDU Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Kasým ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Kütahya Belediye Baþkanlýðý nýn Börekçiler Mahallesi Ahierbasan Sokakta bulunan eski evlerin restorasyonu hakkýndaki projesi görüþüldü. Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN ve Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA nýn görüþmeleri neticesinde planlanan Vatandaþ-Belediye Ýþbirliði çerçevesinde, söz konusu sokakta bulunan evlerin dýþ cephe boyalarý için gerekli tüm boya malzemesi ihtiyaçlarý dördüncü meslek komitemizin çalýþmalarý ile karþýlanmýþtýr. Üyelerimizin, vatandaþ-belediye iþbirliði çerçevesinde göstermiþ olduðu sosyal sorumluluk ve hassasiyet dolayýsýyla, ilimiz Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA tarafýndan, odamýz dördüncü meslek komitesi üyelerine teþekkür belgesi verilmiþtir. MOBÝLYA, DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ, TÜM MESLEK GRUBU ÜYELERÝNÝ BÝR SONRAKÝ TOPLANTISINA DAVET ETTÝ Odamýz altýncý meslek komitesinde yer alan, mobilya, deri ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Kasým ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Asil ve yedek meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile yapýlan toplantýda; bir sonraki komite toplantýsýnýn meslek grubu üyelerinin katýlýmý ile odamýzda geniþletilmiþ olarak yapýlmasý kararý alýndý. Ayrýca, geniþletilmiþ komite toplantýsýnda meslek grubu üyelerine daðýtýlmak üzere, yýlbaþý promosyonu hazýrlatýlmasý konusunda Meslek Grubu üyesi Mehmet ÇETÝNBAÞ ýn görevlendirilmesine oy birliði ile karar verildi. 17

20 ULAÞTIRMA VE FÝNANS SEKTÖRÜ ÝÞBÝRLÝÐÝYLE, EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ YETKÝLÝLERÝNE TRAFÝKTEKÝ SIKINTILAR ÝLETÝLDÝ Odamýz beþinci meslek komitesinde yer alan, otomotiv, ulaþtýrma ve akaryakýt sektörü ile odamýz onikinci meslek komitesinde yer alan finans, sigorta, emlak, kuyumculuk alanýnda faaliyet gösteren üyeler, Kasým ayý olaðan meslek komite toplantýsýný birleþtirilmiþ ve geniþletilmiþ olarak odamýzda yaptý. Beþinci ve onikinci meslek komitelerinin birlikte gerçekleþtirdiði toplantýya, odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN, odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Harun YURDAGÜL ile diðer odamýz yönetim kurulu üyeleri, 5. ve 12. Meslek komitesi ve meslek grubu üyeleri katýldý. Meslek komite baþkanlarý meslek gruplarýnda yer alan üyeler ile ilgili bilgi aktardý. Toplantýda misafir edilen, Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürü Fatih TERZÝ, üyelerimize, trafikte yaþanan sýkýntýlarla ilgili bilgi sunumunda bulundu. Üyelerimiz ise, kendi sektörleri ile ilgili sýkýntýlarý ve çözüm önerilerini sundular. 18

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

YÖNETÝMDEN MAARÝF DAVAMIZ VE EÐÝTÝMÝMÝZ ÝSMET ÖZOTRAÇ KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili 1 YÖNETÝMDEN Eylül 2009 Yýl :12 Sayý : 156 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

BASIN KÖÞESÝ

BASIN KÖÞESÝ Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2011 Yýl:13 Sayý:169 Tüccar milletin emeði, üretimini kýymetlendirmek için eline ve zekasýna emniyet edilen, bu emniyete liyakat

Detaylı

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru HERKESÝ YATIRIMA VE HÝBE FONLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDÝYORUZ Ýhsan KAYMAK Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kütahya Ýl Koordinatörü Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) kýsa

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı