Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika"
  • Su Kunt
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 AVRUPA GENÇ İNSANLARIN BELEDİYE VE BÖLGESEL YÖNETİMLERE KATILIMI ŞARTI Giriş: Genç insanlar n topluluk işleri ne dahil olmas, kenarda yaşamaktansa, belediyelerinde veya bölgelerindeki yaşamda yer almalar n sağlamaktad r. Sokaklar nda, mahallelerinde, belediyelerinde veya bölgelerinde birlikte yaşamak ve sosyal değişimde aktif bir rol almak istiyorlarsa, bu temel bir şartt r. Sosyal bütünleşmede bir etken olarak, modern topluluklardaki çat şan yaklaş mlarla baş etmede (bir yandan kendi içine kapanma, diğer yandan halk ruhuna sahip olma ve bir şeyleri değiştirme isteği) yard mc olur. Bu şart genç insanlar n daha fazla uyum içinde yaşamalar n sağlayan önlemlerin s n rland r c bir listesi değildir. Yaln zca, genç insanlar n kendilerini etkileyen kararlarda yer almalar için baz ana noktalar ortaya koymaktad r. Bu şekilde, genç insanlarla birlikte sorunlar tart şarak ve onlar harekete geçirerek yerel ve bölgesel düzeyde seçilmiş temsilciler ve karar vericiler, genç insanlar n yaln zca geride durarak kendi yaşamlar hakk nda daha fazla düşünmelerini değil, ayn zamanda belediye veya bölgelerinde aktif yurttaşlar olmalar n sağlayacaklard r. Bu şart, 19 Mart 1992 de benimsenen, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimleri Konferans n n 237 numaral önergesine dahil edilmiştir. BÖLÜM I: Sektörel Politikalar 1. Genç insanlar n belediye ve/veya bölgesel hayata kat l m n n, sektörel politikalar n bütünsel şekilde ilintilendirilmesine bağl genel bir politika çerçevesinin içinde bulunduğuna inanarak, yerel ve bölgesel yönetimler bu şart n ilkelerine bağl kalmay ve genç insanlarla ve onlar n temsilcileriyle dan şarak teşvik ettiği çeşitli kat l m biçimlerini hayata geçirmeyi üstlenmektedirler. 2. Savunulan kat l m ilkeleri ve değişik şekilleri tüm genç insanlara hiç bir ayr m yap lmadan, özellikle etnik, rksal, ulusal, sosyal ve kültürel ayr mc l k yap lmadan uygulanmal d r. Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika 3. Belediyeler ve bölgeler, organize olmuş sosyo kültürel aktiviteler gençlik dernekleri ve organizasyonlar, gençlik gruplar ve topluluk merkezleri lehine politikalar yürütme görevini yüklenirler. Bu politikalar aile ve okul veya iş ile birlikte: belediye veya bölgedeki sosyal sürekliliğin bir bölümüdür, ve spor, kültür, el sanatlar ve ticaret, müziğe yarat m ve ifade, drama ve sanat alanlar nda olduğu gibi sosyal hareket alanlar nda gençlik politikalar uygulanmas ve gençlik kat l m için ideal bir kanal olarak kal r. 4. Gençlerin istekleri ve küçük ölçekli projeler geliştirmedeki ve yerel tasar lar n yürütülmesindeki kapasiteleri düşünüldüğünde, belediyeler ve bölgeler gençlerin kendileri taraf ndan organize edilen gençlik gruplar ve gençlik merkezleri gibi birlikler için esnek formlar ve yap lar geliştirilmesinin cesaretlendirilmesini önerirler. 5. Yerel ve bölgesel yönetimler, yaşad klar istikrars zl k nedeniyle tüm toplumsal yaşamdan uzakta olan genç insanlar n organizasyonlar n n geliştirilmesinin cesaretlendirilmesi görevini yüklenirler. 6. Yerel ve bölgesel gençlik birlikleri ağ n n geliştirilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimler, uygun yöntemler

2 yoluyla, yerel ve bölgesel hayatta yaşamsal önemi olan gençlik kulüpleri ve organizasyonlar n n başkanlar n ve liderlerini ve gençlik çal şanlar n eğiten organizasyonlara ve birliklere özellikle destek verirler. 7. Yerel ve bölgesel yönetimler, mevcut yerel veya ulusal yasalar izin veriyorsa, 16 yaş ndan itibaren genç insanlar n aktif üyeleri olduklar gençlik birliklerinin yasal organlar nda oy kullanmalar na izin verilmesini görev edinirler. İstihdam teşvik etmek ve işsizliği azaltmak için bir politika 8. Yerel ve bölgesel yönetimler, uygun yöntemler doğrultusunda, ekonomik ve sosyal seviyedeki işsizlikle ilgilenen programlar n yürütülmesi veya kolaylaşt r lmas görevini yüklenirler ve bu sayede gençlerin sosyal uyumsuzluğuna neden olan faktörlerden birinin üstesinden gelirler. 9. Gençlik istihdam için bir somut sözleşme politikas oluşturma görüşüyle, yerel veya bölgesel düzeyde iş dünyas, öğretim ve eğitim yönetimleri ve yerel ve bölgesel gençlik birlikleri aras nda iletişim yap lar kurulmas veya geliştirilmesi görevini yüklenirler. 10. Yerel ve bölgesel yönetimler ayr ca, özellikle aşağ daki alanlarda, gençliğin istihdam n desteklenmesi amac yla ad mlar at lmas konusunda sorumluluklar yüklenirler: öğretim yetersizlikleriyle mücadele etmede okullar ve mesleki eğitim kurumlar yla yak n işbirliği yaparak; gerekli niteliklerin yokluğundan veya başka sosyal veya ailevi engellerden dolay ac çektiği için iş bulmada ciddi problemleri olan gençlere yard m sağlamak amac yla yerel merkezler kurarak; mekan, ekipman, mali ve ticari destek sağlayarak küçük ölçekli iş veya kooperatif kurmay planlayan gençleri cesaretlendirmeye öncelik vererek; yerel düzeyde, özellikle dezavantajl genç insanlarla ilgilenen gençlik birlikleri ve gençlik klüplerini, sözleşme temelli mali yard m ve vergi muafiyeti, sosyal katk muafiyeti sağlamak yoluyla, yerel düzeyde sosyal sahnenin çok önemli bir özelliği olan gençlik organizasyonlar n n, gençlik birliklerinin ve gençlik klüplerinin aktivitelerini destekleyerek; işsizlik karş s nda eğitime tamamlay c olacak, yerel ve bölgesel çevrelerinde gençlerin aktif kat l m şekli olacak ve işsizlerin sosyal bütünleşmesine alternatif bir ölçü olacak gönüllü çal şmalar cesaretlendiren projeleri destekleyerek. 11. Avrupa n n inşas yla bağlant l olarak, belediyeler ve bölgeler, genç çal şanlar veya öğrenciler için değişim projeleri yoluyla, gençlerin hareketliliği için kurulan grup ve birliklere desteklerini güvence olarak verirler ve genç çal şanlar lehine değişim projeleri geliştirirler. Bir iskan ve kentsel çevre politikas 12. Gençlik organizasyonlar temsilcileriyle birlikte, belediyeler ve bölgeler, boş zaman imkanlar n n, mağazalar n, okullar n, oyun alanlar n n, ve hatta çal şma alanlar n n birbirine yak n olduğu daha bütünleşmiş, daha az parçalanm ş yaşam çevresi temeline dayanan bir kentsel çevre politikas geliştirilmesi için koşullar yaratma görevini üstlenirler. 13. Kentsel ulaş m sistemleri organize ederken, belediyeler ve diğer topluluklar, gençlerin bu organizasyonda rol almas na izin veren mekanizmalar kurma görevini üstlenmelidirler. Bu mekanizmalar eşit şeklide topluluküstü seviyede işbirliğine izin vermelidir. 14. Yerel ve bölgesel yönetimler, yerel veya bölgesel seçilmiş temsilciler, ekonomik karar al c lar, derneklerin liderlerini ve mimarlar bir araya getiren dan şmanl k ayarlamalar nda, gençleri yak ndan ilgilendiren iskan ve kentsel çevre politikalar sürdürme görevini üstlenirler. Amaçlar :

3 nesiller aras nda gerçek bağl l k geliştirilmesine ve kişinin kendini gerçekleştirmesine yard mc olan daha uyumlu bir çevre için programlar düzenlemek; güçlü bir kentsel çevre geliştirmek için sosyal ve kültürler aras bar nma ve bar nma programlar geliştirmek Gençlik organizasyonlar, ev sahibi organizasyonlar ve/veya tüketici organizasyonlar sosyal bar nma ajanslar ve kamu çal şanlar, yerel yönetimler aras nda işbirliği gelişmeye yard mc olur veya halihaz rdaki sosyal yap lar n gelişimine yard mc olur: Gençlerin bar nma konusunda yerel bilgilendirme merkezleri; merkezlerin amaçlar : bar nma imkanlar konusunda tam bilgi sağlamak, bireysel kaynaklar ve ihtiyaçlar göz önünde tutmak yasalarla, haklarla ilişkili zorunlu olan tüm bilgiler sağlanmal ; sosyal veya ailevi güçlüklere sahip gençlerin bar nmas na yard mc olmak olacakt r. Gençlere bar nma konusunda yard mc olacak yerel garanti fonlar Gençliğin kat l m n teşvik etmek için eğitim Yerel ve bölgesel yönetimler, kendi işlerinin içinde, insan haklar eğitimini art racak okul politikalar n tamamlay c olmal d rlar, ve gençleri okul hayat na ve ortak etkinliklere, örnek olarak okul d ş aktivitelere ve öğrenci değişimlerine kat lmaya yüreklendirmeli. Belediyeler ve bölgeler gençleri toplumsal yaşamla bütünleştirici okul projelerine özel teşvikler ve mali destek sağlamal d r: genç insanlar n iletişim kurmalar na ve kendilerini ifade etmelerini geliştirmelerine yard m etmek için kendileri taraf ndan ç kar lan gazeteleri ve diğer medya projelerini destekleyerek; demokrasi çal şmalar na al şt rmak için, okul yap lar na gençliğin kat l m n cesaretlendirerek; gençleri çok kültürlü bir topluma al şt rma, gençlik değişim programlar n ve çok tarafl temaslar ve Avrupa belediyelerindeki okullar destekleyerek; Okul öğretim programlar na ve eğitim programlar na karar veren yerel ve bölgesel yönetimler, gençlerin, kendini ifade etmesini destekleyen drama, sanat, müzik, edebi eserler ve medya gibi eğitim aktivitelerini ve müfredatlar n planlayan dan şmanl k yap lar oluşturmalar n başlatmak görevini üstlenirler. Avrupa da daha iyi bölgesel ekonomik denge arac olarak gençler için bir hareketlilik politikas Yerel ve bölgesel yönetimler, kendilerini, işlerini gençlik politikalar temelinde yapmaya adam şlard r ve özellikle gençlik değişim programlar n cesaretlendiren politikalar, Avrupa da dengelenmiş bölgesel ekonomik gelişmenin düzenlenmesinde rol oynayabilir. Düşük gelir seviyeli, yüksek derecede işsizlik olan veya diğer yap sal problemlerin işaretleri olan bölgelerdeki yerel ve bölgesel yönetimler, kendilerini, aktif bir çabayla, bölgelerindeki okullar ve genç insanlar, uluslararas kardeş okullar n ilan edilmesi aktivitelerinde, çok kültürlü okul değişim programlar nda ve NEJ Network gibi değişik Avrupa ağlar n desteklemeye adam şlard r. Yerel ve bölgesel yönetimler bu çeşit değişimlere mali destek vermeye de haz rd rlar çünkü bunun gençlere uluslararas deneyim kazanmada erken f rsatlar n verilmesi için, geleceğin daha bütünleşmiş bir Avrupa s nda, bölgesel gelişmede stratejik aç dan önemli olduğunu kabul ederler. Yerel ve bölgesel yönetimler, böyle bir politikayla, gençler için uluslararas piyasada hizmet veren şirketlerde hizmet verebilmeleri amac yla mümkün olabildiğince fazla f rsatlar yaratmaya çal ş rlar;

4 Ekonomik olarak başar l bölgelerdeki yerel ve bölgesel yönetimler, Avrupa ağlar na kat l mda olduğu kadar uluslararas kardeş okullar ilan edilmesi aktivitelerinde de aktif olarak okullar n desteklerler. Bu yönetimler, özellikle ekonomik gelişme standard düşük bölgelerde, çok uzak bölgelerde ve kendilerinden çok değişik dili ve kültürü olan bölgelerde, bu çeşit değişimlere mali destek vermeye de haz rd rlar. Bir Sosyal ve Sağl k Koruma Politikas 20. Genç insanlar n oluşturduğu ve hem tüm yönleriyle sağl k kavram n n geliştirilmesine hem de topluluk yaşam n n dinamiklerine uyan projelerin ortaya ç k ş n ve hayata geçirilmesini teşvik etmek amac yla, yerel ve bölgesel yönetimler, gençlik organizasyonlar, seçilmiş temsilciler ve sosyal refah ve sağl ğ n teşvik edilmesi ile ilgili tüm sosyal ve profesyonel kurumlar aras nda dan şmay sağlayan mekanizmalar yaratmay veya geliştirmeyi üstlenirler. 21. Gençler aras ndaki uyuşturucu ve alkol al şkanl klar n n zararlar yla karş karş ya olan yerel ve bölgesel yönetimler, gençlik çal şanlar, gönüllü çal şanlar ve gençleri ilgilendiren koruma ve rehabilitasyon stratejileri üzerinde çal şan organizasyonlar n liderleri için özel eğitim projeleri olduğu gibi, gençlik organizasyonlar n n temsilcileriyle birlikte yerel bilgilendirme politikalar, bu sorunlardan etkilenen gençler için dan şmanl k etkinlikleri oluşturmak, geliştirmek, bunlar n öncülüğünü yapmak görevini yüklenirler. 22. Genç insanlar cinsiyet ve aile yaşam yla ilgili çeşitli ekonomik, mesleki ve kültürel engellerle karş laşmaktad rlar: yerel ve bölgesel yönetimler cinsel eğitim ve aile planlama hizmetlerinin oluşturulmas na öncülük edilmesi veya desteklenmesi görevini üstlenirler. Ayr ca, bu hizmetler ve merkezler taraf ndan yürütülen aktivite ve projelerin planlanmas nda ve değerlendirilmesinde genç insanlar n kat l m na da öncülük etme görevini üstlenirler. 23. Cinsel yollarla bulaşan hastal klarda yak n zamandaki art ş göz önüne al nd ğ nda, yerel ve bölgesel yönetimler, genç insanlar hedef alan bilgilendirme kampanyalar n önleyici tedbirleri artt rmak görevini üstlenirler, böylece toplum içinde ahlaki yarg lar n ve ayr mc l ğ n yeri olmad ğ sosyal ilişkiler doğuran bir bağl l k ruhunun öncülüğünü yaparlar. Genç insanlar ve yerel gençlik organizasyonlar n n liderleri bu bilgilendirme ve eylem programlar n n haz rlanmas nda ve uygulanmas nda yak ndan yer almal d rlar. Gençler için bir veri bankalar ve bilgi bankas program 24. Gençlerden gelen isteklere yan t olarak, bölgeler ve belediyeler, gençlere hizmet sağlayan bilgilendirme ve dan şma merkezlerinin öncülüğünü yapma ve bunlar destekleme ve boş zaman aktiviteleri, spor, kültürel ilişkiler, yerleşim, gençlik birlikleri, geçici istihdam, mesleki rehberlik ve eğitim gibi geniş bir dizideki sorular hakk nda gençlere direkt bilgi sağlama görevini üstlenirler. Bir eşit f rsatlar politikas 25. Belediyeler ve bölgeler, erkeklerin ve kad nlar n yerel ve bölgesel hayata eşit olarak kat lma şartlar n en iyiye getirmekteki, özellikle genç kad nlara derneklerdeki, siyasetteki ve yerel yönetimdeki konumlara erişim sağlayan politikalar oluşturmadaki taahhütlerini garanti alt na al rlar 26. Yerel ve bölgesel yönetimler, güçleri s n rlar içerisinde, erken çocukluktan itibaren kültürel klişeleri çözümlemede öğretmenlere eğitimsel araçlar veren, kad nlar ve erkekler aras nda bir eşitlik politikas n n öncülüğünü yapmak görevini üstlenirler. 27. Kad nlar ve erkekler aras nda eşitlik politikas n n öncülüğünü yapmak için yerel ve bölgesel yönetimler; yapmak; eşitlik ve kad nlar n işlerinden sorumlu kalifiye eleman işe al m için belirgin bütçe hükümleri

5 genç insanlar aras ndaki eşitsizlikleri yok etmek amac yla orta vadeli planlar düzenleyerek; iii. eşitliği teşvik etmek için, cinsiyet ve yaş gruplar istatistikleri içeren, al nan önlemlerin y ll k bir raporunu yay nlayarak; erkekler ve kad nlar aras ndaki eşitliği koordine eden komitelerin kurulmas n aktif olarak destekleyerek, k zlar ve genç kad nlar ad na özel politikalar takip etme görevini üstlenirler. 28. Bu politikalar özellikle k zlar ve genç kad nlar ; profesyonel niteliklere yol gösteren eğitim kurslar ndan özel bilgi almas için; özel çal şma kurslar ve burslar sunarak mesleki beceri öğrenmelerini cesaretlendirmeyi, onlar, kad nlar için ayr lm ş yerlerde kota temeline dayal, en yüksek seviyede sorumluluk vererek kamu ilişkilerinin yürütülmesinde eğitmeyi; k zlar ve genç kad nlar destekleyen sosyal hizmetler için mali önlemler ortaya koymay olanakl k lmal d r. K rsal bölgeler için özel bir politika 29. Bölgesel yönetimler ve k rsal topluluklar, k rsal bölgeler için : genç insanlar taraf ndan kurulan kooperatifleri ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeye öncelik vererek; fakat ayn zamanda k rsal bölgedeki istihdam politikalar n n h z n artt rarak, özellikle tar msal ürünlerin işlenmesini ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek yoluyla, genç insanlar n orada yaşamalar n olanakl k lacak bir iskan politikas n n öncülüğünü yaparak; genç insanlar n bölgelerindeki ve köylerindeki hayata tamamen kat l mlar n olanakl k lacak eğitimsel becerileri garanti etmek amac yla k rsal bölgelerde okul ağlar n destekleyen bir eğitim politikas geliştirerek genç insanlar n kendi bölgelerinde eğitim haklar n garanti eden mesleki eğitim f rsatlar yaratarak veya bunlar koruyarak; gençlik kulüplerini ve derneklerini teşvik ederek, toplum merkezlerini ve/veya herkese aç k mekanlar yaratarak veya destekleyerek, ve sosyal ve kültürel hayata katk da bulunan ve gençleri içine kapanmadan uzaklaşt ran sunan gençlik etkinliklerini ve organizasyonlar n teşvik ederek, kendi hayatlar ile kendilerinin ilgilenmeleri ve kendilerini en çok ilgilendiren konularla mücadele etmeleri için bir şans vererek; genç insanlara yerel işlerin düzenlenmesinde veya yürütülmesinde etkin rol oynamalar için yard m ederek. Belirli Kültürel Politikalar 30. Yerel ve bölgesel yönetimler kendilerini ifade etmeleri ve yarat c yeteneklerini ortaya ç karmalar için genç insanlara imkanlar ve koşullar sağlamaya çabalayacaklard r, örneğin: müzik, medya ve sanat alanlar nda eğitimi ve yarat c ifadeyi teşvik ederek; modern kendini ifade ve iletişim yöntemlerini ve gençlerin erişebilecekleri modern teknolojileri ortaya ç karmaya yard m ederek; onlara, yarat c, ifadesel ve kültürel etkinlikler için mekan, bilgi kanallar ve lojistik altyap imkanlar sağlayarak; genç insanlar n etkin kat l mc olduklar yerel ve bölgesel radyo istasyonlar ve televizyon kanallar gibi iletişim merkezleri kurarak. Bir Çevre Politikas 31. Çevre sorunlar n n, ilerde eskideki hatalarla başa ç kmas gerekecek genç insanlar n sorununun olduğunun bilincinde olarak, yerel ve bölgesel yönetimler bölgelerinin çevresel önceliklerini ortaya ç karmak amac yla çevre için, ekonomi karar vericilerinden, seçilmiş temsilcilerden ve gençlik derneklerinin liderlerinden oluşan bir gençlik fonu kurmay üstlenirler. 32. Hayat tarz m z ve k sa vadeli düşünmemizden dolay karş laşt ğ m z, çevrenin giderek kötüleşmesi nedeniyle, yerel ve bölgesel yönetimler, okul ve derneklerde geleneksel veya deneysel eğitim projeleri olabilecek, bilinç art rmaya yönelik projelere mali destek vermeyi üstlenirler.

6 33. Yerel ve bölgesel yönetimler, çevre sorunlar n n küresel bir anlay ş n ve uluslar üstü yap lar n gerekliliği bilincini teşvik etmek için kültürler aras değişimleri desteklemeyi üstlenirler. Bölüm II: Genç insanlar n yerel ve bölgesel yaşama kurumsal kat l m : 34. bu sektörel politikalar n hayata geçirilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimler, genç insanlar n kendilerini etkileyen kararlara ve tart şmalara kat l m n yöneten kurumsal koşullar en iyi şekle getirmeyi üstlenirler. 35. Kat l m yöneten kurumsal şartlar, bir mahallede, bir ilçede, bir köyde veya hatta bir bölgede farkl şekillere girebilen yap lar n içinde yer almaktad r, bu yap lar genç insanlar n ve onlar n temsilcilerinin kendilerini etkileyen politikalarda tam ortak olmalar n sağlamal d r. 36. genç inanlar n kendilerini duyurabilmesinin ve rollerini ve konumlar n geliştirebilmelerinin bir yolu olan ortakl k düzenlemeleri, genç insanlar n toplum yaşam na kat lmalar üzerine olan bu şart n uygulanmas için anahtar rol oynamaktad r. Bir Gençlik Delegesi 37. Genç insanlar belediye ve bölgesel yap larda gerçekten temsil edileceklerse, yerel veya bölgesel yönetimde bir gençlik delegesi konumu olmal d r. Böyle bir uygulaman n kurumsallaşmad ğ yerlerde, yerel ve bölgesel yönetimler, uygulamada olan yerel kurallar çerçevesinde, örneğin, derneklerin tavsiyesi ile atanacak bir genç insan taraf ndan üstlenilecek böyle bir konum yaratmay dikkate almay üstlenirler: Belirli bir görev süresince, bu kişi gençlikten sorumlu belediye departman na yard mc olacakt r, gençlik politikas amaçlar n n tutarl l ğ na bakacakt r ve gençleri etkileyen kararlar koordine edecektir. Projelerin Birlikte Yürütülmesi için bir Yap Bir toplum, bir mahalle veya bir köydeki sosyal ve kültürel değişimlerin bilincinde olarak, genç insanlar, projelerde temel bir sorumluluk edinmelidir ve ilgili politikalarda etkin bir rol oynamal d r. Bu amaçla, yerel ve bölgesel yönetimler, etkin kat l m için yap lar işlevi gören gençlik konseyleri yaratmay veya desteklemeyi üstlenirler, burada: genç insanlar akranlar taraf ndan seçilirler; topluluğa başkan olarak seçilen genç kişi genellikle, belediye başkan veya gençlikten sorumlu belediye temsilcisi ile birlikte oturumlar n eş başkanl ğ n yapar; belediye başkan ve gençlikten sorumlu belediye temsilcisi hariç olmak üzere, gençlik konseyi tamamen genç insanlardan oluşur. 39. bu konseylere, gençler, mahallelerdeki gençlik gruplar, gençlik dernekleri ve organizasyonlar, gençlik merkezleri ve toplum merkezleri, gençlik konseyleri ve okullar da dahil olmak üzere belediyedeki sosyolojik gerçekler göz önüne al narak seçilir. 40. yerel veya bölgesel yönetim taraf ndan dağ t lan bütçe temelinde, bu gençlik konseyleri dört şekilde çal ş r: genç insanlar n ihtiyaçlar n ve isteklerini takip ederler ve bar nma, kent planlamas, boş zaman etkinlikleri, kültürel etkinlikler gibi ortaya ç kard klar sorunlar incelerler; uzmanlarla, yerelde seçilmiş temsilcilerle ve alt komitelerdeki çal şanlarla birlikte projelerin geçekleştirilebilirliğini araşt r rlar; bütçeleri oluştururlar, karar al r ve hayata geçirirler; sonuçlar takip ederler. 41. Projeleri hayata geçirmenin yan s ra, bu gençlik konseyleri, belirli bir mahalle, ilçe veya köydeki gençleri ilgilendiren sorunlar n tart şmaya davet edilebilirler. Genç insanlara kendilerini etkileyen sorunlar hakk nda konuşma f rsat tan yarak, demokratik yaşam ve kamu

7 işlerinin yürütülmesinde eğitim sağlanmaktad r. Konsültasyon için bir Yap 42. Bu, seçilmiş temsilciler ve delegeler veya gençlik dernekleri ve organizasyonlar n n temsilcileri aras nda düzenli ve sürekli kurumsal diyalog sağlayan bir forumdur. Bunlar, akranlar taraf ndan seçilmiş genç insanlar, genç kamu çal şanlar, aile planlama merkezleri, bilgi ve hizmet merkezleri, veya gençlik konseyinin liderleri, belirli bir belediyede veya bölgede gençlik dernekleri ve organizasyonlar aras nda ilişki kuran bir koordinasyon yap s olabilir. Bu yap, gençlerle birlikte ve gençler için sektörel politikalar n ortaya ç kar ld ğ ve takip edildiği bir forumdur.

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Yirmi Birinci Oturum, 1999 9 Eğitim Hakkı (13. Madde) 1. Eğitim hem başlı başına ayrı bir insan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Bu kararının ekinde yer aldığı şekliyle Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisini kabul ettiğini belirtir.

Bu kararının ekinde yer aldığı şekliyle Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisini kabul ettiğini belirtir. Genel Kurul un 61/295 Sayılı Kararı: Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi Genel Kurul, İnsan Hakları Konseyinin, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildiri metnini kabul ettiği 1/2

Detaylı

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Haklarına dair Sözleşme Dağıtım GENEL CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009 CRC Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ Elli birinci oturum Cenevre, 25 Mayıs-12

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ Nazlı MAÇ - Ayşegül DEDE 5 Ağustos 2008 İÇİNDEKİLER 1. YAŞAM BOYU ÖĞRENME...1 2. YAŞAMBOYU ÖĞRENME KAVRAMININ

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur?

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? İkinci basım. Düzeltmeler ve değişiklikler Ulusal İlaç Politikaları Geliştirme Rehberi, 1988 Dünya Sağlık Örgütü Cenevre İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı