YENİ TEKNOLOJi, SENDiKALAŞMANIN SONU MU? Nurcan ÖZKAPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TEKNOLOJi, SENDiKALAŞMANIN SONU MU? Nurcan ÖZKAPLAN"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşıın Cilt: 5, Sayı : 12, 1994 YENİ TEKNOLOJi, SENDiKALAŞMANIN SONU MU? Nurcan ÖZKAPLAN 1980'lerde dünya ekonomisinin taşıdığı yeni eğilimler, dünya ekonomisinin yeniden yapılanması ve uluslararası entegrasyonun bu temel üzerinde güçlenmesi sürecinin özelliklerini taşımaktadır. Bu sürecin Yeni Ekonomik Düzeni yarattığı öne sürülınektedir. Söz konusu eğilimleri belirleyen birinci gelişme, büyürnede global olarak yavaşlama olmasıdır. İkinci önemli gelişme, 1970'lerde 2 puan kadar azgelişmiş ülkeler lehine olan büyüme farkının, 1980'lerde sanayileşmiş ülkeler lehine dönmesidir. Üçüncüsü; sanayileşmiş ülkeler arasındaki büyüme farklannın önemli ölçüde azalması ve konjonktürletin daralma ve genişleme boyutlannın da birbirine yakınlaşmasıdır. Dördüncü gelişme olarak; azgelişmiş ülkeler arasındaki büyüme farklarının arttığı görülmektedir (Akyüz, 1989: 30-40). Yeni Ekonomik Düzeni yaratan temel neden 1970'li yılların başından itibaren sanayileşmiş ülkelerde sermayenin kar haddinde ortaya çıkan düşmedir. Bu değişim büyük ölçüde OECD ülkelerinin 1970'li yılların sonundan itibaren uygulanıaya koydukları orta dönemli mali strateji diye adlandırılan politikalar tarafından biçimlendirilmiştir. Bu stratejinin amacı, 1970'lerde petrol şoku ile başlayan ve karlar aleyhine gelişen enflasyonist süreci durdurup, bölüşümdeki değişmeleri tersine çevirerek, özel kesimi ekonominin itici gücü haline getirmektir. Kar haddinde dalgalı biçimde 1970'li yıllarda süren düşüş, 'de dibe vurduktan sonra, 1983'den itibaren tekrar yükselişe geçmiştir; 1989 sonrasında ise tekrar düşüş trendinin ortaya çıktığı görülmektedir (Kazgan, 1993:63-102). Uygulanan politikalarla karlar, sadece sanayileşmiş ülkelerdeki ücretiiierin değil; aynı zamanda azgelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunun aleyhine yükseltilmiş, enflasyon, birçok OECD ülkesinde, son otuz yılın en düşük :düzeyine inmiştir. Ancak aynı politikalar büyüme oranını aşağıya doğru çekerken, işsizlik oranlarını yükseltmiş, artan karlılığa rağmen özel kesim yatırımlarının sürüklediği bir büyüme süreci başlatılamamıştır. (*) Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniv., IIBF, İktisat Bölümü

2 80 Nurcan ÖZKAPLAN Mtmetarist görüşe göre 1970'lerde OECD ülkelerinin ekonomik performasındaki bozulmanın, büyüme oranlarındaki yavaşlamanın, işsizlik ve enflasyondaki tırmarımanın nedeni, bu ekonomilerin savaş sonrasından beri uyguladıkları Keynesci politikalar olarak açıklanmaktadır. Bu politikalarla mal ve işgücü piyasalarında önemli katılıkların (rijitlikler) yaratıldığına; rekabetçi piyasa ortamında yaşama şansı olmayan faaliyetlerin yapay olarak ayakta tutularak, üretimin talebe olan duyarlılığının ve ekonominin büyüme potansiyelinin düşürüldüğüne inanılmaktadır. Bu yaygın kabul gören görüşe göre; 1970'lerdeki stagflasyon, petrol şokunun böyle bir yapı üzerine binmesinin sonucudur; petrol fiyatlarındaki sıçramanın yol açtığı kaynak aktanınının yükü ücretlerle karlar arasında eşit oranda paylaştırılsa bile, yatırımlarm karhlığı düşecek, sermaye stokunun bir bölümü ekonomik olmaktan çıkacak, büyüme yavaşlayacak ve işsizlik artacaktı. Dolayısıyla yapılması gereken şey, bu yükün karlar üzerine binmesini engelleyerek özel kesimin yatırım gücü ve isteğini kırmamak; yatırımları hızlanduarak endüstrinin yapısını göreli fiyatlardaki bu değişmeye uydurmak; verimlilikte hızlı bir artış sağlayarak kaynak aktarırnının ücretler üzerindeki yükünü giderek hafifletmek olmalıydı. Ancak, toplumsal-ekonomik yapı bu tür bir yavaş inişe olanak vermemiş, hükümetler, petrol fiyatlarındaki sıçrayışın deflasyonist etkilerini gidermeye koyulmuş, genişlemeci politikalarla iç talebi şişirerek ücret ve fiyat artışlarını finanse etmişlerdir. Bunun yarattığı enflasyonist süreç içinde, reel işgücü maliyetlerindeki artış ve ticaret hadleri kaybı kar marjını düşürmüş, likidite genişlemesi de dünya piyasalarıula birincil mal fiyatlarını hızla artırarak karları daha da aşağıya çekmiştir. Böylece, bu analize göre, yapısal bozuklukların, petrol şokunun ve bu şoka karşı uygulanan "Keynesci" politikaların kesişmesiyle, stagflasyonist bir süreç ortaya çıkmış, yatırımlar ve büyütne düşerek işsizlik tırmanmıştır. 1980'li yılların başından itibaren izlenen politikaların temel eksenini serbest piyasa ekonomisi ve küreselleşme oluşturmaktadır. Bu dönüşumün öncülüğünü, ABD'nin sıkı para politikası uygulamalarıyla yaptığı bilinmektedir. Yeni yaklaşımın amacı, efektif talebin hızını keserek no min al gelir artışını frenlemek, sadece enflasyonu düşürmekle kalmayıp karları, daha yüksek bir sermaye birikimi sağlayacak bir düzeye çıkarmaktı. Bu strateji ile makroekonomik yönetim, büyüme ve istihdam hedeflerinden koparılarak enflasyonun ve reel işgücü maliyetlerinin düşürülmesine yöneltiliyor, üretim ve istihdam, piyasa mekanizması içinde oluşacak güçlere, yani "mikroiktisata" bırakılıyordu. Mali piyasalarla işgücü piyasasının

3 Ekonomik Yaklaşım 81 serbestleşmesi öngörülüyor; kamu kesiminin ekonomiden kaynak talebi düşürülerek özel kesime daha geniş bir hayat sahası bırakılması ve ekonominin itici gücü haline getirilmesi amaçlanıyor; kamu açıklanndaki azalışın, sıkı para politikasına rağmen, faiz oranlarını düşürerek ekonomiyi canlandırması bekleniyordu. Bu stratejinin, genel olarak, arz-yanlısı/ paracı politika sentezinin, daralmaya yol açmadan enflasyonu düşürece~ ve gelir dağılımını düzelterek orta ve uzun dönemde büyürneyi hızlandıracağı kanısı egemendi. Yeni Ekonomik Düzenin halen işleyen süreçlerinin ortaya çıkan belirgin özelliklerinden birisi, sanayileşmiş ülkelerin kendi bölgelerindeki diğer ülkelerle bloklaşma sürecine girmesi ve artan korumacılık eğilimleridir. Kuzey Amerika'da ABD, Kanada ve Meksika NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı), Batı Avrupa'da AB (Avrupa Birliği) ile EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Alanı) ve Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya dahil Uzak Doğu'nun 16 ülkesini kapsayacak olan Asya-Pasifik işbirliğinin ilk örneği ASEAN ve KEİB (Karadeniz Ekonomik İş Birliği) bölgesel entegrasyon ömekleridir. Bölgesel entegrasyonun yanısıra gönüllü ihracat kotaları, anti-damping verileri, yeşil nokta gibi yeni korumacılık önlemleri, dış dünyaya karşı, bu bölgesel entegrasyona dahil ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Dünya'da ekonomik güç dengelerinin değiştiği bu süreçte, belirleyici olan çok önemli bir gelişme yeni teknoloji ya da esnek üretim sistemlerinin uygulanması ve bunun işgücünün üretim sürecindeki rölünde meydana getirdiği değişikliktir. I. Post-Fordist Üretim Sistemleri (Esnek Üretim) Dünya ekonomileri, rekabette başarılı olabilmek, ve sanayinin değişen talep koşullan ve küçülen pazarlar karşısındaki potansiyelini artırmak için, ileri teknoloji kullanımını yoğunlaştırmıştır. Dünyada ekonomik kriz koşulları ile birlikte üretim süreçlerinde gerçekleşen yeniden yapılanmanın, artık ürünlerini vermeye hazır hale gelen elektronik teknolojisinin sunduğu olanaklarla, sanayi üretiminde çeşitli teknolojik dönüşümleri hazılandırdığı bilinmektedir. Büyük hacimlerde standart malların ya da aynı modellerin üretimi yerine,-sık sık model değiştirebilmek olanaklı hale gelmiş, yeni talepler yaratma çabaları ile birlikte uluslararası pazann rekabet koşulları da değişmiştir. Daha önce genellikle fiyat bazında rekabet edilir, başarı büyük ölçeklerde ucuz ve standart mal üreterek elde edilirken, uluslararası rekabet artık fiyatın yanısıra yaratıcılığa, deği-

4 82 Nurcan ÖZKAPLAN,, şen talep koşullarına hızla cevap verme yeteneğine ve mal çeşitiernesine dayanmaya başlamıştır (Ansal; 1994:28). Söz konusu teknolojik dönüşüm, büyük ölçüde Taylorist iş örgütlenmesinin geçerli olduğu Fordist kitle üretiminin krizine bağlı olarak ortaya çıkmıştır (Piori and Sabel, 1984; Sayer, 1989; Palloix, 1976; Aglietta, 1979; Blackbum et al, 1985). Fransız Düzenleme Okulu'nun kuramına göre, 2. Dünya Savaşı sonrasında sermaye, tüketim mallan kesimindeki verimlilik artışı ile kitlesel satın alma gücünü 20 yıl kadar dengeleyebilmiş, diğer bir deyişle, verimlilik artışı ile ücret artışlan arasında bir denge sağlayabilmiştir. Ancak, 1960'ların sonuna doğru, makinaların sürekli ve giderek daha yoğun uygulanmasının, verimlilik artıcı potansiyelinin tükenmeye başlaması ile bu denge bozulmaya başlamıştır. Fordist birikim tarzı emek sürecinde sınırlarına geldiğinden, verimlilik artışı ile ücret artışı arasındaki üretken döngü artık işlemez olmuştur. Düzenleme Okulu, Fordizmin verimlilik artışı tıkanıklığımn, enformasyon teknolojisindeki gelişmelerin uygulanması ile aşılmaya çalıştığını ileri sürmüş, bunu da "Neo-Fordizm" olarak tanımlamıştır yılında, Piore ve Sabel, Second Industrial Divide kitabında, Fordizmin krize giriş nedenlerine ve sistemin yeniden yapılanma biçimine getirdikleri farklı bakış ile büyük yankı uyandırmışlar ve yeni bir tartışma platformunun oluşmasına yol açmışlardır (Ansal, 1992: 9-24). I. A. Taylorizm Taylorİst iş örgütlenmesi, 20. yüzyılın başında F.W. Taylor'un geliştirdiği "Bilimsel Yönetim" (Taylor, 1911) ilkelerine dayanmaktadır. Taylor, geleneksel makine atölyesi kültürünün ancak hiyerarşik ve otokratik bir organizasyon yapısının geliştirilmesi ile büyük ölçekli fabrika kültürüne dönüştürülebileceğine inanmaktadır. Bu da üreticiden tüm üretim bilgisinin ve tasarım gücünün kesin olarak koparılmasını ve merkezi otorite olarak yönetim elinde toplanmasını gerektirmektedir. Ayrıca sistematik kaytarma açısından, çalışma ekiplerinin gücünü ve aralanndaki dayanışroayı kırmak için üretim yerindeki işbirliğinin işlevsel bir hiyerarşiye dönüştürülmesi şarttır. Taylorizm'in ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır:i) Emek sürecinin, işçinin bilgi ve becerilerine bağlı olmadan biçimlendirilebilmesi için işçinin tüm zihinsel faaliyetlerinin ortadan kaldırılması ve ii) Üretim bilgisinin işçiden kopanlarak yönetimin elinde toplanması. Bu ilkeler doğrultusunda elinden tüm üretim bilgi ve becerisi alınmış işçi ge-

5 Ekonomik Yaklaşım 83 nel, farksıziaşmış homojen bir emek gücü haline gelmiştir, yani vasıfsızlaştırılmıştır. Sermaye, üretimin tasarımını, düzenlenmesini ve denetimini ayrı bir merkezde toplamıştır. Buralarda bilim adamları, mühendisler ve teknisyenler, yeni teknolojiler geliştirmekte, böylece sermaye bir yandan canlı emeğe, özellikle vasıflı emeğe bağımlılığı azaltırkan bir yandan da işin yoğunluğunu, dolayısıyla emek verimliliğini artırarak rekabette daha güçlü duruma geçmeye çalışmaktadır. I.B. Fordizm Emek sürecinin mekanizasyonu, emek sürecinde görülen işin parçalanıp vasıfsızlaştırılması yönündeki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bunun en ünlü örneği, Ford otomobil fabrikasının sahibi H.Ford'un geliştirdiği ve işçiyi, mekanik bir hat üstünde hareket eden emeğin nesnesi üzerinde, çalışma süresi boyunca aynı parça işi belirli bir hız ve biçimde tekrarlamak zorunda bırakan montaj hattıdır. Ford'un montaj hattı, Taylorist yöntemlerden tamamen bağımsız bir teknolojik buluş değil, bu yöntemlerin mekanize olmuş biçimidir ve kitle üretim sistemini doğurmuştur. Kitle üretiminin temel öğeleri oları ayrıntılı işbölümü, seri hareket ve süreklilik, 20. yüzyıl başı kapitalizmine hiç de yabancı olmamakla birlikte, ABD'de bu yeni sistemin ortaya çıkışı, kitle üretimi ile elde edilen yüksek ürün miktannın tüketilebileceği büyüklükte pazarların oluşmasına bağlı olmuştur. Fordist kitle üretiminin temel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: Standartlaştırma, hem ürün hem de üretim sürecindeki parça işler açısından geçerlidir. Hareket eden bir montaj hattı ile üretim sürekli kılınırken, parça işler için özel amaçlı iş makinalarınm kullanımına gidilmiştir. Bu nıakinaların çoğu üretilecek olan ürünün tipineimodeline göre özel olarak tasarlanmış olduğu için bir modelden ya da ürün tipinden diğerine geçmek çok güç ya da çok masraflı olmaktadır. Özel amaçlı makinalann kullanımının yüksek maliyeti, ölçek ekonomilerini çok önemli kılmış, üretiınin büyük ölçeklerde yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Aynca, üretimin sürekliliği çok önem kazandığından, üretimde herhangi bir kesintiyi önleyebilmek için büyük hacimlerdeki ana stoklar ve iş istasyonlan arasında tampon stoklar oluşturulmuştur. Tüm bunlardan dolayı Fordist kitle üretiminde esneklik yoktur.. ronliznıüı bir özelliği de iş örgütlenmesi ve işletme yönteminin san derece bütokratik, merkeziyetçi ve hiyerarşik oluşudur. İşletmelerde bö lümlerarası ilişkiler merkezden geçerek oluşmakta, herşey çok ayrıntılı

6 84 Nurcan ÖZKAPLAN olarak hazulanmış işletme yönetmeliklerine göre yürüuihnd;tedir. Ara malı ya da parça üreten işletmeler için de durum aynıdır. Fordizmde rekabet tamamen düşük maliyetlere dayandınlmış bir rekabettir. 1960'lı yılların sonlarına doğru, Fordist üretim teknikleri sayesinde gerçekleştirilen verimlilik artışları ve kitlesel üretimin sınırlarına varıldığı görülür. Bunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir (Gülsever, 1989:169): İlk olarak, Fordist kitle üretim tekniğinin, verimlilik artışını sürekli kılacak yeni teknolojilerin uygulanmasını olanaklı hale getirecek esneklikte olmaması söylenebilir. İkinci olarak, emek süreci üzerinde artan kontrol, işin yoğunlaştınlması ve üretim akışının yalnızca bir basamağında sürekli aynı işi yapan işçinin, üretim üzerindeki bilgi ve kontrolünü kaybetmiş olması nedeniyle uğradığı nitelik kaybının, özellikle kalifiye işçilerde yol açtığı tepkiler (işi yavaşlatma, grev, işe gelmeme vb.) belirleyici olmuştur. Son olarak, piyasanın kitle tüketim malianna doymuş olması sayılabilir. Dolayısıyla, verimlilik-ücret artışı ile tüketim arasındaki denge bozulmuştu. I.C.Post-Fordizm ı Günümüzde "bilgi toplumuna" geçiş sürecinin yaşandığı hızlı dönüşümün temelinde bilişim teknolojisi yatmaktadır. Sanayi toplumuna geçişin motoru olarak buharlı makinenin nasıl bir rolü varsa, bilgi toplumuna geçişi de bilgisayarların gerçekleştirdiğille inanılmaktadır. Bilgisayarların bilgi-işlem yapma, yani bilişim fonksiyonlarından kaynaklanan hızlı ve kolay bir şekilde çok büyük miktarda bilgiye ulaşma özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilgi İşlem teknolojisindeki gelişmeler, bilgisayarların üretim tasarımlannın gerçekleştirilmesinde kullanılmasına yol açtı. Ayrıca "görüntü sentezi" uygulamasıyla, ya da "benzetim" modelleriyle temel araştırmalar alanında, sanayide olduğu kadar tıpta, kimyada, jeolojide ve diğer bilim dallannda çok önemli kullanım kolaylıkları ve yeni alanların geliştirilmesi olanağı doğdu. Bilgisayar ve ilişetim teknolojisin temelinde mikro elektronikteki değişmeler yatmaktadır (Erkan; 1993:47-59). Bilgisayarların işlevi, birçok transistörü bir araya getiren yongalara (chip) bağlıdır. Dünyanın önde gelen yonga üretici firmaları Japon ve ABD kaynaklıdır. İkibin yılından (1) Y. Masuda'nın tercih ettiği bu kavram, R. Dahrendorffun 'post-kapitalizm'; A. Etzioni'nin 'post-modem'; D. Beli'in 'post-endüstriyel'; P.F.Drucker'ın 'post business society' kavranılanna karşı gelir.

7 Ekonomik Yaklaşım 85 önce, sesle çalışan ve görüntü kaydeden bilgisayarların üretiminin yanısıra, şimdiki bilgisayar yongalarının 64 katı güçteki yeni yongalann üretimi planlanmaktadır. Gerek bilginin işlenmesi ve yayılmasında, gerekse makinalann kontrolünde, mikro elektronik belirleyici konumdadır. Yönetim ve büro otomasyonu alanlarında ortaya çıkan katkılar, daha çok bilgisayar destekli dizayn (CAD) ve bilgisayarlı kontrol (CNC) makineleri yoluyla gerçekleştirilmektedir. Her iki teknik de ekonominin çeşitli sektörlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Süper iletken maddenin bulunması, bilgisayar ve mikro-chip teknolojisinde yeni bir dönem açmıştır. Bugünkü, tüplü ve transistörlü elektronikten sonra, süper iletkenterin elektronikte 3. dönemi başlattığına inanılmaktadır. Mikro elektroniğin kullanıldığı diğer bir alan robotlardır. Günümüzde mekanik robotların, bir yandan algılama yapabilen otonom robotlara dönüşmesi, diğer yandan basit faaliyetleri yürüten otomatik robotların gelişmesi beklenmektedir. Mikro elektronikle birlikte, iletişim teknolojisi, biyoteknoloji ve yeni bir ileri malzeme'nin geliştirilmesi birarada yürütmektedir. Post-Fordist üretim sistemlerinin en önemli özelliği yeni teknoloji kullanımıyla ilgilidir. Emekten tasarruf eden tek amaçlı makinel~r yerine genel amaçlı, programlanabilir, emek ve sermayeden tasarruf eden, mikro elektronik teknolojiler ön plana çıkmaktadır. Bir çok malı aynı anda üretebilen, değişik ürünleri tanıma, değişik operasyonları ard arda yapma yeteneğine sahip olan bu teknolojileri makinelerin boş durma zamanı azaltarak verimliliği artırmaktadır; öte yandan bir maldan bir başka malın üretimine hızla geçerek ürün esnekliği sağlamaktadır (Y entürk, 1994: 39). Dolayısıyla, Post-Fordist üretim sistemlerinin en belirgin unsuru; yeni teknoloji kullanımı nedeniyle sabit sermayeden tasarruf sağlanmasıdır. Ürün tasanmı, stok kontrolü, pazarlaına, finans, yan sanayi ilişkileri gibi yönetim ve kontrol fonksiyonlarının içiçe girmiş olması nedeniyle, karar ile üretim arasındaki ilişki enformasyon teknolojileri yardımıyla kurulmaktadır. Çok yönlü haberleşme ağı, dikey ve yatay bilgi akışı, bölgesel otonomi, otokontrol ve katılımcı karar alına yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Organizasyon yapısındaki bu entegrasyon ve enformasyon teknolojisinin kullanımı hem maliyetleri düşürmede, hem de talebe hızla cevap verınede önemli yararlar sağlamaktadır. Üretimde bilgisayarların kullanılmasıyla, özellikle bilgisayar destekli dizayn (CAD) ve bilgisayar destekli imalatın (CAM), ucuzlayan sabit sermayenin, tüketim mallan üreten kesime yansıması nedeniyle işgücünün değerinin bütünüyle düşmesine yol açtığını söylemek mümkündür.

8 86 Gerçekten de, Fordist sistemden en tt;me] kopuş a:qlamında, esnek üretim siste:gıleı inin ilünci belirg-in unsuru; emek süreci ve işgücünün niteliğinde ortaya çıkmaktadır. İşgücünden tasarruf sağlayan yeni sistem, işgücünün vasıfsızlaşmasını ya da kollektif işçinin emek gücü değerinin ve toplapı işçi sayısının azalmasını içerir. Bu gelişme, işgücünün nitelik kaybının azaltılmasından çok, şu nedenlerden ötürü ortaya çıkmıştır (Gülsever, 1989:166): i) değişen ürün (daha az parça sayısı) ii) değişen işlem (işlem saylsının azaltılması), iii) ~konominin doğrudan rasyonalizasyonuna yol açan birleşmiş hizmetler ve yoğunlaştırılmış üretim için arbın olanaldar ve iv) işgücünün kalifikasyonunun artırılması. Post-Fordist sistemlerin sağladığı bir diğer gelişme, Fordist sistemde önemli bir verim kaybına yol açan kalitesiz ürün oranını düşürmeye yönelik yeni üretim teknikleridir. Hatalı, kalitesiz ürünü üretim yapıldıktan sonra fiyıklamaya ve ayrı bir tamir onarım bölümünde düzeltmeye yönelik sistemin yerini "toplam kalite yöntemi", "kalite kontrol çemberleri" gibi hatalı ürünü ortaya pkmadan önlemeye çalışan teknikler yer almaktadır. Ayrıca "toplam bakım" tekniği ile işçinin bilgilendirilerek üretimin gerçekleşmesinin yanısıra, tamir/bakım fonksiyonlarını yapar hale getirilmesi, makinalarda arıza ortaya çıkmadan önleme ve böylece verimlilikte artış sağlama, yeniden yapılanma sürecinin önemli bir özelliğidir. Fordist üretim sistemiyle çeşitli açılardan yapılan karşılaştırma, Post Fordİst sistemin temel özelliklerini ortaya koymaktadır (Bkz. Tablol). Tablo 1. Fordist ve Post-Fordist Sistemlerin Karşılaştırılması -Firma ve alan büyüklüğü Fordist Sistem Büyük Post-Fordist Sistem Büyük ve küçük olabilme esnekliği -Teknoloji Özel amaçlı makine Genel amaçlı Makine -Emek Tasarım ve uygulamanın Tasarım ve uygulamanın aynı oluşu bütünleşmesi Dar mesleki Geniş mesleki kalifikasyon kalifikasyon Rutin görevler çeşitli görevler -Yönetim -Ürün Hiyerarşik ve biçimsel Standart Alan hiyerarşisi, biçimsel değil Isınarlama Kaynak : T. Gülsever, Teknolojik Gelişme, Enformasyon Teknolojisi, Esnek Üretim ve Esnek Uzmanlaşma, TMMOB, Makina Müh. Odası, 1989 Sanayi Kongresi Bildirileri (1), Ankara, Hl89, s. 167.

9 EkonomikYaklaşım 87 Post-Fordist üretim sistemlerinin iki farklı uygulanmasından söz edilebilir. Birincisi, örneklerine K. İtalya'da ve G. Almanya'da rastlanan; birbirleriyle rekabet eden, uzmanlık ve üretim bilgisi alışverişinde işbirliğine giden küçük ve orta boy işletmelerin oluşturduğu esnek uzmanlık modelleridir. Bu yeni organizasyonda genel tezgahlarda çok çeşitli mal üretilebilmekte, yeni teknolojileri uyariayabilme ve yeni teknolojiler yaratabilme, bu küçük işletmelerin ortak özelliği olmaktadır (Ansal, 1994: 31). Zamanla bu şirketler son teknolojileri çok amaçlı bir şekilde kullanarak ve birbirleriyle işbirliğine giderek değişik mallar, modeller üretip dünya pazarına ihraç edebilen ve böylece sürekli de~işen talebe kendini kolaylıkla uyariayabilen bir sanayi ağı oluşturmuşlardır. İkinci esnek üretim modeli ise, Japonya' da geliştirilen toplam kalite kontrolu, 'just-in-time" üretim ve kalite kontrol çemberieri gibi unsurların oluşturduğu modeldir. Kitle üretiminin olduğu sistemde, ana ve tampon stoklar kaldırılarak hem üretim hattında akıcılık sağlanmış, hem de üretim sırasında ara mallarda ve hammaddelerde defolu olanların ya da hatalı ürünlerin derhal farkedilebilmesi olanaklı kılınmıştır~ Japon istihdam ve ücret sisteminin belirgin farklılıklan şu başlıklarda ortaya çıkmaktadır: fırma bazında uzun süreli istihdam, kollektif karar alma, bireysel sorumluluğu değerlendirme ve terfi işlemlerinin seyrek yapılması, informal değerlendirme, uzmanlığa dayanmayan kariyer, insanlarla bir bütün olarak ilgilenilmesi, uzun süreli istihdam sonucu emeklilik gelirlerinin göreli yüksekliği, ikramiye ödeneklerinin göreli hızlı artışı, sendikaların işletme yararına işçi-işveren işbirliğini sağlamaya yönelik kurumlar olarak görülmesi, üretim amacının uyum sağlamak olarak belirlenmesi ve kan yatınm kaynağı olarak görnıe eğilimi, şirket yöneticisinin işçilerin başkanı olarak kabul edilmesi, uzun dönemli stratejinin geçerli olması, üretim hattındaki işçiye sorumluluk, yetki ve insiyatif verilmesi, çalışma sürelerinin uzunluğu ve ödenen fazla mesailerin düşüklüğü ve benzeri pek çok unsur sayılabilir.2 II. Esnek Üretim ve Sendikasızlaşma Esnek üretim sisteminin, işgücünün üretim sürecindeki rolü ve dolayısıyla sendikal etkinlik yönünden önemli olan boyutu, iki ana başlıkta incelenebilir. Birincisi, vasıfsız işgücünün (mavi yakalılar) üretim sürecinde giderek azalan bir paya sahip olmasıdır. Yeni teknoloji uygulanmasının nedenleri arasında, işgücü maliyetlerini azaltıp, verimliliği artırma şek (2) Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz; (Ilanaıni, l!j79; Köroğlu 1993; Kuwahara; i989)

10 88 N ur can ÖZKAl">LAN lindeki klasik motivasyonların yanısıra; kalite artışı, tüketicilerle daha iyi ilişkiler, talepdeki dalgalanmalara daha çabuk cevap verebilme, israfın ortadan kaldırılması gibi yeni unsurlar da katılmıştır. işverenlerin, işgücü maliyetlerini düşürmek üzere yeni teknolojiyi uygulamaları, üretim maliyetleri içinde dolaysız maliyetierin sabıt oranda azalması ve giderek toplam maliyetierin göreli daha küçük yüzdesi haline gelme eğilimi etkilidir. (Bkz. Tablo 2) Tablo 2. imalat Sanayinde Orta Ölçekteki Fabrikalarda Üretim Maliyetlerinin Yapısı (%) Avruna Avruna Jagonya ABD W.4 Malzeme ve enerji Dolaysız işgücü Üretim + Sürekli giderler Kaynak: J. Rojot, "Employers' Response To Technological Change", Current Issues in Labor Relatrons, An International Perspective, A. Glodstone et al. (eds), 1989, s. 34. Üretimin rekabetçi yönü, artık toplam maliyetierin en düşük payını oluşturan ve herhangi bir artışın en önemsiz global etkiyi yaratacağı dolaysız işgücü maliyeti yerine; diğer maliyet tasarruf edici alanlarda yoğunlaşacaktır. Örneğin, Avrupa'da dolaysız işgücü maliyetlerindeki %10 artış, toplam maliyetlerde sadece %1.4'lük artışa yol açarken, aynı %10'1uk artış, enerji ve malzeme maliyetlerinde meydana gelirse, toplam maliyetlerdeki artış%6.4 olacaktır. Dolayısıyla işverenlerin üretim sürecindeki ilgileri artık farklı bir yol izlemektedir. (Royat; 1989:34) Ancak, işverenler tarafından bilinçli sekilde kullanılan yeni sosyal kontrol mekanizmalarıyla, Fordist üretim sürecinde sendikalar yoluyla güçlü baskıya sahip olan işçilerde, yeni teknolojinin sunduğu olanaklarla sorumluluk yükleyecek deregülasyonist etkilere yol açmak mümkündür. Vasıfsız işgücü talebi düşerken bir yandan uluslararası rekabetin şiddeti, bir yandan sosyalist - sosyal demokrat akımların güçsüzleşmesi, öte yandan komünizm tehdidinin ortadan kalkmış olması, vasıfsız işçiler aleyhine alınan önlemlerin artışını gündeme getirmektedir. Sendikalaşma oranı düşerken, taşaron sistemi, ya da sigortasız-kaçak istihdam istisnai olmaktan çıkmaktadır (Kazgan, 1993: 79).. Vasıfsız işgücüne olan talebin düşüşünü, sendikalaşma açısından

11 Ekonomik Yaklaşım 89 olumsuz yönde besleyen önemli bir eğilim, yüksek işsi~lik oranlarıdır. Avrupa Birliğinde, 1993 yılı Mayıs ayı rakamlarına göre, işsizlik oranı, ortalama %10.5 iken, İngiltere'de %10.7, İspanya'da %22.5, F. Almanya'da %10.1 ve ABD'de %7 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı yüksek olduğu zaman, sendikaların pazarlık gücü genellikle düşmektedir. Bu durumda, üyeler sendikanın teknolojik değişim sürecine müdahale etmesi için baskıda bulunmaktadır. Sendikanın organizasyon ve örgütlenme yapısının, politika geliştirmede belirleyici bir rolü olduğu kabul edilir. Endüstri bazında örgütlenmiş ve güçlü, merkezi bir konfederasyonun söz konusu olduğu durumda, sendikalar yeni teknolojinin hem ulusal hem de sektörel düzeyde kullanımı konusunda stratejik kararlan etkilemek bakımından daha şanslıdır (Lansbury, 1989). İşletme ya da fabrika düzeyinde kararları etkilemek için, işyeri düzeyinde iyi örgütlenmiş güçlü sendikalara ihtiyaç vardır. İngilizce konuşulan ülkelerin çoğunda, (endüstriyel ilişkilerin "muhalif' geleneğinin hüküm sürdüğü ülkelerde) sendikalar genellikle teknolojik değişikliklere, endüstriyel ilişkilerde "sosyal ortaklık" yaklaşımının hakim olduğu ~lkelerdeki sendikalara göre, daha "zıt" ya da "karşıt" tepki gösterirler (Bamber, 1989). Örneğin, İngiliz ve Amerikan sendikaları, kararlar alındıktan sonra karar alma sürecine katılmaktan çok pazarlık sürecine geleneksel olarak daha fazla önem verirler. Alman ve İskandinav sendikaları ise tam tersine, daha "baba can" bir işveren le karşı karşıyadırlar. Ayrıca İskandinav sendikalannın diğer ülkelerdeki benzerlerinden çok daha fazla iş planlamasına önem verdikleri bilinmektedir. Buna rağmen sendika stratejilerindeki uluslararası farklılıkların, meslekler, sendikalar ve sektörler arasındaki farklılıklarından daha fazla önemli olduğu söylenemez. Örneğin, pek çok ülkede, matbaa işçileri sendikası, teknolojik değişikliğe karşı çıkma eğiliminde iken, elektronik sanayindeki sendikalar işbirliğine daha yatkındır. Bu farklı tepkilerin nedenleri Slichter'in (Slichter et al., 1960) yaklaşımıyla şu sorulara verilecek yanıtlada şekillenecektir. Söz konusu sendika işyeri mi yoksa endüstri bazında mı örgütlenmiştir? Ürün piyasasının durumu nedir? (rekabetçi ve genişleyen bir pazarda, sendikalar teknolojik değişikliği kabul etme eğilimindedir) Teknolojik değişikliğin tipi nedir? (etkilenecek iş sayısı, teknolojik yenilik hangi aşamadadır? Sendikaların karşı koyması, genellikle değişiklik konusunda büyük belirsizliklerin geçerli olduğu başlangıç aşamasında yoğunlaşır (3) EC News, , yıl 7., sayı 15.

12 90 Nuı can ÖZKAPLAl-.J Esnek üretim sistemlerinin sendikalar açısından ortaya çıkardıgı ikinci boyut, yüksek vasıflı işgücüne olan talebi artırmasıdır. Üretim tasanını ve uygulamanın bütünleşmesi sonucu, işgücünün geniş bir mesleki kalifikasyona sahip olması ve çok çeşitli işleri yürütebilmesi gerekmektedir. Üretim sürecine vakıf, daha bilgili ve becerili, zihinsel faaliyetlerde bulunarak üretim sürecini değiştirme potansiyeline sahip, ekip çalışması yapmaya alışmış işçiler profilindeki yoğunlaşma sendikal etkinlik açısından yeni bir açılım getirmektedir. Ayrıca, yeni teknolojinin sunduğu olanaklarla hizmetler sektörü ve büro faaliyetlerinde enformasyon teknolojisinin kullanılması, yaygın bir tüketim normunu yerleştirme yönünde ağırlık kazanmaktadır. Eğitim, kültür, sağlık, bankacılık, sigortacılık, eğlence gibi alanlarda genişleyen hizmet sektörü, göreli ucuzlayan ürünleri ile yaygın bir tüketim alanı haline gelmektedir. Dolayısıyla, geleneksel olarak hizmet sektöründe güçsüz yapıda olan sendikaların, yetki alanlannı genişletebilecekleri yeni bir yayılma alanının ortaya çıkışından söz edilebilir. Bu sürecin, sendikaların etkinliği açısından olumsuz olarak nitelendirilebilecek çeşitli boyutlan sergileyen gelişmeler söz konusudur: 1) 1980'lerde yeni endüstriyel ilişkiler çerçevesinde tartışılan sendikasız (union-free) yönetim doktrininin üç süreci kapsadığı bilinmektedir; birincisi sendikanın yıpratılması (union attrition), ikincisi sendikal örgütlenmenin önlenmesi (union-avoidance) ve son olarak, sendika-yönetim işbirliği (union-management cooperation). Birinci süreçte sendika, ücret indirimleri ve işten çıkarmaları kabule zorlanır, ikinci süreç, beşeri kaynak yönetimi ya da sendikal örgütlenmeye direnerek oluşabilir; üçüncü süreç ise, işçilerin hisse sahipliği, ldir paylaşımı, kalite çemberieri ve işçinin yönetime katılması unsurlarını kapsar (Barbash, 1987). Örneğin, ABD örneğinde, endüstriyel ilişkilere damgasını vuran 6 konu şu şekilde sıralanmıştır; i) sendikalaşma oranındaki düşüş, ii) yetki pazarlığı, iii) sendikaların verimlilik ve karlar üzerindeki etkisi iv) uyuşmazlıklann çözümü v) sendika ve işçinin yönetime katılması vi) uluslararası endüstriyel ilişkiler. Bu çerçevede ABD sendikacılığının gelecekteki senaryolan için üç ihtimal ortaya çıkmaktadır; i) tamamen sendikasız bir toplum ii) önemi gittikçe azalan sendikal etkinlik ve iii) sendikacı lığın yeniden doğuşu. 2) Ülke örneğinde farklılaşan sendikalaşma oranlarındaki gerilemenin nedeni, neo-liberal ya da deregülasyonist önlemlerin bu süreçteki belirleyiciliğinin yanısıra; ülkelerin }\:endilerine özgü endüstriyel ilişkilerin yapısı göz önüne alındığında zenginleştirici pek çok faktöre dayanmakta-

13 EkonomikYaklaşım 91 dır. Örneğin, ABD'de 1970 yılında %30 olan sendikalaşma oranı, 1990 yılında %13'e, İngilterede yine aynı yılları kapsamak üzere, %50'den %36'a, Fransa'da %22'lerden %10'a ve Japonya'da %35'den %26'a düşmüştür. Öte yandan Belçika ve Danimarka'da %75-80 arasında değişen çok yüksek bir oran söz konusu iken, İrlanda %50, F. Almanya %40 ve Yunanistan %35 ile ortada yer almaktadır. Fra.ıısa, ABD ve İspanya ise %10 ile en geride kalan ülkelerdendir (1991 yılı). ABD ile OECD ülkeleri arasında sendikalaşma oranları açısından ortaya çıkan farklılık üzerine yapılan analizde (Blanchflower and Freeman, 1992) ABD'deki sendikalann ücretler üzerindeki etkisinin diğer OECD ülkelerindeki sendikalarınkine göre çok daha büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle ABD'de sendikalann göreli yüksek ücret kazanımlarının, sendika oranlarının göreli hızlı düşüşü üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. ABD'de işverenlerin sendika-karşıtı eğilimleri güçlenirken, sendikasız işçilerde-muhtemelen sendikaların ücret ve çalışma koşullarını iyileştirecekleri yönündeki inançların zayıflaması sonucu-sendika üyeliği için talep azalmaktadır (Farber, 1990). ABD'de sendikalann etkinliğindeki azalışın nedenleri bir başka araştırmada şu şekilde sıralanmaktadır: i) Asya ve Batı Avrupa'da üretilen mallardan kaynaklanan rekabetçi baskı, ii) Anahtar endüstrilerde çalışma ilişkilerini etkileyen deregülasyonist (neo-liberal) düzenlemeler iii) imalat ve hizmetler sektöründe teknolojik ilerleme dalgası iv) Japon yönetim-işçi ilişkilerinin ABD şirketleri üzerindeki artan etkisi (Wordlife Report, 1988). Birleşik Krallık'da ise Muhafazakarların 1979'dan beri yönettikleri istihdam politikalarının, işgücü piyasasından sendikaların gücünü kırmaya yönelik olduğu saptanmaktadır. Yasal değişikliklerin temel eksenini, işçilerin toplu pazarlık gücüne sahip olma hakkının inka.rı, ve böylece işverenlerin istihdam ilişkilerinin boyutının belirleme yetkisinin tanınması oluştur 5 maktadır. Sendikanın dışlanması (union exclusion) olarak adlandırılan politikalar çerçevesinde, sendika üyesi olmayanlara, sendikalar karşısında, (4) OECD, Employment Outlook, Paris, (5) Bu tanım Goldthorpe (1984)'un çalışmasına dayanır. Goldthorpe, gelişmiş kapitalist olkelerde hükümetlerin örgütlü işçi hareketlerine karşı iki cepheden savaş yüıiittüklerini açıklar; ilk strateji, kapsama (inclusion) dır; örneğin Ingiltere'de 1960'larla 1970'ler boyunca uygulanan politikalar gibi; korporatizm yaklaşımıyla, işçi-işveren-hükümet koordinasyonunun güçlendirilınesidir; ikincisi ise örgütlü işçi hareketine direkt saldından çok, piyasa güçlerinin ve bu güçlere bağlı ilişkilerin, diğerlerine göre daha serbest işlemesine olanak veren ekonominin belirli alanlarının genişletilmesi anlamında, dışlama'dır.

14 92 Nurcan ÖZKAPLAN yeni haklar tanınması ve toplu pazarhğ m ölçeğinin ve kurumsal1aşınasımn azaltılması yolwıa gidilmiştir (Smith and J\IIorton, 1993) yılında uygulanmaya başlayan İş Yasası (Employment Act 1990) ile, örneğin yasal olmayan bir grev yüzünden, sendikanın tanınmaması koşulunu işleten unsurlar ortaya çıkabilir; böylesi bir durumda sendika fonlarının iş zararını karşılama yükümlülüğü vardır. İşverenler yasal olmayan bir grev yapıldığında, üyeleri seçmeci bir yaklaşımla işten atabilir ve işten atılanların tekrar işlerine iadesini amaçlayan grevler, iş anlaşmazlıklarının yasal tanımı dışındadır. Ayrıca, işe girmeden önce sendikaya üye olma uygulaması (closed ~hop), herhangi bir iş teklifine sendika üyeliğine ya da sendika üyesi olmama konumuna bağlı kontenjan ayrılmasını işlevsel kılarak etkisizleştirilmiştir. Yasanın en önemli uygulaması, performansa dayalı ücret ödemesiyle, işçilerin ko11ektif dayanışmasının azaltılarak, üretilen ürünün miktar ve kalitesi açısından ücret için diğer işçilerle rekabet halinde yönetime gittikçe daha bağımlı hale getirilmesidir. Sendikaların dışlanmasına yol açan üçüncü önemli uygulaması ise, toplu pazarlık kapsamının ve etkinliğinin daraltılmasına yönelik önlemlerdir; örneğin "ortak danışma" yöntemiyle, tartışmalı pazarlık gündemini, tek referans usulüne dönüştürmek; ya da kalite çemberieri işyeri toplantıları yoluyla, işçilerle dolaysız ileşitim kurmak ve işçileri üretim sürecine katmak, yönetirole işçiler arasında kurumsal ilişkileri geliştirmek gibi. Bunların yanısıra, özelleştiı me programı endüstriyel ilişkileri yeniden yapılandırarak, bireysel iş aktifleri, performansa dayalı ücret, dolaysız istihdamın sözleşmeli personelle yer değiştirmesi yoluyla (British Steel, British Airways, Associated British Ports şirketlerinin öze11eştirilmesinde örneklendiği gibi) sendikaların etkinliği zayıflatılmıştır. Dolayısıyla, tek tek ülkelerin farklı endüstriyel ilişkiler yapısı çerçevesinde geliştirilen sendika-\arşıtı politika önlemlerının rolü, bu süreçte önem kazanmaktadır. Çalışma süresinin esnekleştirilmesiyle, bireysel işçinin çalışma zamanı ile üretim biriminin faaliyet süresi birbirinden kopartılmıştır. Bu yolla sendikalı işçinin yarınitelikli işçi konumuna indirilmesi sonucu, sendikal örgütlenmenin asıl dayanağı olan grev silahı etkisizleştirilmiştir. Çalışma süresinin esnekleşmesi sonucu, Japonya örneğinde olduğu gibi fazla mesailerin yaygınlaşması; ancak fazla mesai ödemelerinin çok küçük bir kısmının işçiye ödenmesi mümkün hale gelmiştir. Özellikle performansa dayalı ödeme şeklinin tercih (6) Daha aynntılı bilgi için; ABD örneğinde (Summers, 1989) ve (Wheeler, 1987); Birleşik Krallık için (Bamber and Snope, 1987) ve F. Almanya için (Schregle, 1989) ve (Blenk, 1989)'a bakılabilir.

15 Ekonomik Yaklaşım 93 edilmesinin, sendikalann iş standardizasyonu yoluyla törpülediği gelirücret eşitsizliklerinin yeniden artışını getirdiği açıktır (Rubery, 1987). Dolayısıyla, işçiler arasındaki dayanışmanın kaybolarak, kalite ve kantite yönünden ücret için rekabetin gelişmesi, sendikanın gücünü azaltan önemli gelişmelerdir. Ayrıca iş dizaynının değişmesi, işçinin bir makinadan diğerine, bir atölyedtm ötekine aktanlmasındaki kolaylık ve kalite çemberieri organizasyonu ve işlevsel esneklik olarak adlandırılan tüm uygulamaların sendikasıziaşmayı hızlandırdığı bilinmektedir. Üretim sürecinde ortaya çıkan her türlü aksaklığı anında düzeltebilecek şekilde işçiişyeri ilişkisinin yoğunlaşması, kalitede bütünlük, sıfır stok denetimi ve işçilerin maliyet ve teknik gereklilikler sınırı içinde karar alma sürecine katılımı, genel olarak işgücünün verimliliğini artıran düzenlemelerdir. Ancak, işverenlerin sendikayı dışlayarak, işçilerle doğrudan ileşitim kurmasını olanaklı hale getirmektedir (Dohse, Jurgens and Malsch, 1985, ). Son on yılda ortaya çıkan bu değişikliklerle, "eşitlikçi" ücret politikasını esas almış olan sendikalar, nitelikli işgücü karşısında "cezalandıncı" konuma sokulmuşlardır. Karların ve verimliliğin artışına paralel olarak ücretierin artması ilkesine dayanan Neo-liberal ücret politikası, işçilerin toplu pazarlık yerine bireysel aktif yöntemini tercih etmesine ve işletme performasına olan duyarlılıkların artmasına yol açmaktadır (Kurt, 1993;17). Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, İşveç ve F. Almanya'daki verilere dayanılarak yapılan bir analizde (Hugo and Ake, 1991) işyerindeki teknolojik değişmenin sendikalar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmada; sendikalar_ın yeni yönetim stratejilerine mutlaka bir tepki göstermeleri gerektiği ve üretimle ilgili konularda sendikaların yöresel katılımının işyeri demokrasisi açısından önemli bir adımı oluşturacağı vurgulanmaktadır. İşçiler daha yetkin hale geldikçe ve özerkleştikçe, yönetim de onlara daha bağımlı hale gelmektedir. Bu yolla, sendikaların kendi üyelerini firma karar mekanizmalarına katma çabalarını yoğunlaştırmaları gerektiği ortaya konmaktadır. Yeni çalışma koşullarının bir dereceye kadar işçinin yönetime katılması, ekip çalışması, işçi eğitim ve yeniden eğitim programları, verimliliğe bağlı ikramiye ödemeleri gibi, işçiler ve sendikalar açısından olumlu yönler taşıdığı, uzun dönemli analizlerde sık sık vurgulanmaktadır. Örneğin Birleşik Krallıl( açısından, endüstriyel ilişkilerin uzun dönemli dönüşümünde ortaya çıkan olumlu unsurlar, işçilerin değişen koşullara uyum göstermedeki yeteneğine bağlanmaktadır. Yapılan analize göre (Blanchflo-

16 ll ıı 94 Nurcan ÖZKAPLAN. wer, 1990) Birleşik Krallıkta sendikalaşma oranı, Japonya ve AnD'deki oranlardan hala yüksektir; özel imalat sanayinde toplu pazarlık pratiği el işçiliği için azalan bir eğilim göstermektedir; yasal grevler düşük düzeyde kalırken, yasal olmayan grevler artmaktadır. Ayrıca sendikaların, örneğin ABD' deki 100 yılı aşkın tecrübe leri, 1990'larda vasıflı işgücüne olan talebin yükselme eğilimi, sendika liderliği ve yürütülmesi süreçlerinde ortaya çıkan farkılaşmaların, sendikalann dışlanması ya da sendika karşıtı politikalar yanında, uzun dönemde iyimser bakış açısının ipuçları olarak sunulmaktadır (Deutsch and Schurman 1993). Farklılaştırılmış ve yüksek kalitede ürünlerin üretimi ve dağıtımına yönelik gelecekteki endüstrilerin şekillenmesi şu koşullara bağlı görülmektedir: i) iş gruplannın kendiliğinden düzenlenmesi ii) dikey yerine yatay görev dağılımı iii) beşeri kaynaklann kapsamlı kullanımı iv) uzun dönemli iş sözleşmesi (Mahnkopf, 1992). Beşeri sermaye yönetiminin özeiliği gereği, endüstriyel ilişkilerde, genel eğitim düzeyinde ve nitelik formosyonunda yeniden yapılanma gerektirmektedir. Dolayısıyla, sendikaların "vasıflı işçiye yönelik" stratejiler üzerinde yoğunlaşması ve iş yapılanmasını, merkezi/ademi merkezi, hiyerarşik/ demokratik katılım yönünde; yönetim, toplu pazarlık birimleri, araştırma birimleri arasındaki ilişkileri kapsayacak şekilde dönüştürmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. III. Sendikaların Yapısal Dönüşümü ve İşçilerin Katılımı Sendikaların yapısal dönüşümü, ekonomik, teknolojik ve politik yapılanmalara bağlı olarak farklı yollar izleyebilir. Pek çok ülkede sendikalar işverenlerin esnekleşme ve sendikal'an dışlama politikalarına karşı yeni mücadele yolları aramaktadır. Kitle üretimine dayalı işletmeler işkolu (endüstri) sendikacılığını ve işçi örgütlerinin merkezi kontrolünü güçlen-. dirmekteydi; ancak son dönemde ortaya çıkan değişiklikler, yeni teknoloji kullanımı ve bunun getirdiği endüstriyel ilişkilerdeki farklılıklar, eski sürecin devamını güçleştirmektedir. Yapısal değişiklik ya da örgütleme şeklindeki dönüşüm, sendikalann mevcut değişiklikleri göğüslernede kullanacakları temel araç olarak ortaya çıkmaktadır. Yapısal değişlik, sendikanın yetki alanındaki değişiklik olarak tanımlanabilir (Barbash, 1967). Yetki alanındaki değişikliğin iki boyutundan söz edilmektedir; birincisi yetkilerin yatay ya da dikey olarak genişlemesi; ikincisi ise, merkezileşme/ademi merkezileşme'ye göre yetkilerdeki değişiklik. Sendika yetki alanının dikey olarak genişlemesi, aynı işyeri ya da endüstrideki grupların, mesleki özellikleri ya da beceri düzeyleri göz önüne alınmaksızın, aynı sendika altında biraraya getirilmesidir. Yatay genişleme ise, mesleki grupların, diğer endüstrilerdeki benzer gruplan kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasıdır

17 EkonomikYaklaşım 95 (zanaat sendikacılığı). Örneğin, İsveç'de İsveç Sendika Federasyonu (LO) işçileri dikey olarak örgütler; temel prensibi "bir işyer~-bir sendika-bir toplu sözleşme"dir. Öte yandan, Profesyonel İşçiler Birliği (SACO) ise yatay örgütlenme modelini uygular.bu iki tip örgütlenme arasında yer alan, TCO (maaşlı işçiler federasyonu) ikili örgütlenme yapısına sahiptir; üyelerinin 2/3'ü dikey, çok az üyeli olan diğer sendikaları ise yatay örgütlenmiş sendikalardır (örneğin, öğretmenler, gazeteciler, polis). Yatay/dikey örgütlenmedeki değişiklikler; örneğin, zaman içinde "kendi yolumuza gitmek' (zanaat/meslek içinde) ya da "diğerleriyle birleşmek" (endüstri/işkolu sendikasında), politik yönelimlerdeki hareketliliğe bağlı olarak gelişebilir (Abrahamsson, 1993). Yatay ya da dikey örgütlenmeden bağımsız olarak, yetki alanları daha fazla ya da daha az merkezileşebilir; bunun derecesini üst düzey karar verme organlarının kontrolü belirler. Bu yüzden ulusal sendika sistemleri, göreli gevşek federe yapılada (İngiliz ve Amerikan Sendika Konfederasyonu), yüksek derecede merkezi kontrola tabi yapılar (İsveç Sendika Konfederasyonu gibi) arasında değişir. Zaman içinde bu yapılar dönüşebilir, İsveç LO örneğinde olduğu gibi, artan oranda ademi merkeziyetçilik ve bölgesel örgütlenmelerin giderek büyük oranda rol oynamasi; ücret pazarlıklarında ortaya çıkan değişikliklere paralel gelişmelerdir. Bir sendikanın merkezileşme/ademi merkezileşme derecesi, bir dizi stratejik değişkenle yansıtılır (Abrahamsson, 1993); örneğin grev ilan eden birimin nerede yerleştiği, merkezi otorite tarafından ilan edilen grev için işçiler arasında yer alan hoşnutsuzluğun ne kadar yaygın ol:{llası gerektiği gibi. Bir başka önemli gösterge ise, toplu pazarlık sistemleridir; çünkü toplu pazarlık sistemi, endüstri ya da coğrafi yoğunlukta rekabetçiliğin örgütlenme ile merkezilademi merkezi kontrol biraraya getirildiğinde, sendikaların 4 tip yapıda olabilecekleri ortaya çıkmaktadır (Şekill). Örgütlenme (genişleme) Dikey (endüstri) Yatay (zanaat-mesleki) Merkezi ı 3 Kontrol Ademi Merkezi 2 4 Şekil 1. (7) Üniversite ınezuniyet derecesine sahip olan iı;~ileri kapsamaktadır.

18 96 İngiliz sendikal hareketinin erken dönemleri 1 üye sayısını yatay olarak artıran merkezi öı gütlenmeye (4'den 3'e doğru) dayanırken, lsveç sendikalan, 1970 ve 1940'larda artan merkezileşme ile birlikte dikey örgütlenmeyi temsil ediyordu (2'den l'e doğru). Ancak, sendikalann aldı4i belirli örgütlenme modelinin ulusal bazdaki farklılığı, bu modellerin sahip oldukları etki ya da fonksiyonlarla karıştırılmamalıdır. Ademi merkeziyetçi yapının daha büyük sendikal demolcrasi getirdiği savunulur; dolayısıyla üretim ve emek sürecinde karşılaşılan değişikliklerin, mevcut dikey/ merkezi yetki alanının kınlmasıyla göğüslenebilineceğine inanılır. Ancak bazı araştırmalar, sendikal merkezi yapıdan uzaklaşılıp, artan oranda adenıi merkeziyetçi uygulamalara geçişin mutlaka "gelişmiş, demokratik, katılımcı" atmosferle birarada olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, sendikaların yapısal değişikliğinin ne olacağına ilişkin saptarnalann dört başlıktan oluşan bir çerçevede ele alınması önerilmektedir: (i) Ekonomik, teknolojik gelişme ve belli başh politik olaylardan oluşan temel faktörler örgütleme sürecinin kısıtlayıcılandır. (ii) Bu kısıtlayıcılar yetki alanlannın yaratılması ve şekillendirilmesi için rasyonel bir içerik sunarlar. (iii) Bu içerik sendikaların yatay/dikey örgütlenmelerini ve merkezilademi merkezi yapılarını etkiler. (iv) Bu yapılardaki değişikliklerin, sendikalann etkinliklerine ilişkin faaliyetleri ve sendikal bürokrasildemokrasi ortamı üzerinde izdüşümleri vardır (Abrahamsson, 1993: ). Ş!ya oldüğü bilinmektedir. Sendikalar, işsizlik, iş güvencesinin yokluğu, mesleki eğitim ve becerileri korumaya yöneük yeniden eğitim Sendikaların etkinliği ve yeni teknoloji ilişkisi çerçevesinde, sık sık gündeme getirilen ikinci bir unsur işçilerin katılımıdır. Özellikle ABD'de sendikalar tarafından geliştirilen yeni stratejilerin dayandığı temel, işçi katılımının işyerindeki karar olma sürecine daha yoğun olarak entegre edilmesidir. İşçilerin karar alma sürecine katılımı üç faktör kapsamında ele alınmaktadır; yeni teknoloji, çalışma koşullan ve işgücü eğitimi/ yetiştirilmesi (Deutsch and Schurman, 1993). ABD'de sendikalann yeni teknolojiye karşı olmalarını haklı çıkaracak çeşitli zorluklarla karşı kar olanaklarını garanti etmeyen işgücü piyasası politikalan ve toplu pazarlık görüşmelerine aşın bağımlılık gibi olumsuz gelişmelerle mücadele etmektedir. İmalat sanayinde mikroelektronik teknolojisinin etkileri ve hızla büyüyen hizmet sektörü mesleki yapılanınada büyük kaymalar meydana getirmiştir. Büroda çalışanların toplam işgücüne orana 2/2'e yaklaşmıştır. ABD'deki Taylorİst üretim sisteminin, Japon ve Avrupalı rakipleriyle kı-

19 EkonomikYaklaşım 97 yaslandığında,.. verimlilikte ve teknolojik yenilikte geri kalmalan yüzünden büyük bir saldırı karşısında olduğu saptanmaktadır. Bütün bu gelişmeler, işgücünün eğitimi ve yeniden eğitimi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi (işçi sağlığı, işgüvenliği, psikolojik ve fiziksel faktörler ve sosyal ilişkiler açısından) yönünde önlemler alınması gereğini doğurmuştur. Bu yenileurnede sendikalı işçi katılımının sağlanması, sendikaların geleneksel rolleri yerine, işçi katılımına ağırlık veren ve işyeri bazındaki endüstriyel ilişkileri güçlendiren rollerinin gerekliliği tartışılmaktadır. Özellikle işçilerin katılımı konusnnda ABD'de yaşanan pratik son derece sınırlayıcı özelliklere sahiptir. Pek çok Avrupa ülkesinin aksine, ABD de işçi katıhmını ya da işçi temsilciliğini çağrıştıran yasal yapılanmalaribirimler yoktur. ABD de işçinin katılımının tek yolu toplu pazarlık ile gerçekleşir (Summers, 1989). Toplu sözleşme için yürütülen pazarlık, işçi katılımının temel aracıdır; çünkü toplu sözleşme, ücret ve istihdam koşullarını belirler ve sözleşme süresinde ortaya çıkacal\: uyuşmazlıklan çözücü yöntemleri barındırır. Toplu sözleşmenin yürütülmesi ve işçi-işveren ilişkileri, sözleşme süresince sendikanın elindedir. Sendika işçilerin yönetim düzeyindeki temsilcileridir ve sözleşmeyi uygulamak ve etken kılmak sendikanın sorumluluğundadır. Uyuşmazlık prosedürü, sendika-yönetim ikilisine dayalı bir kurum olarak işler. Uyuşmazlık sonucu hakerne başvuru, örneğin Alman modelinden farklı olarak, çıkar uyuşmazlıklannda değil, hak uyuşmazlıklarında geçerlidir. Dolayısıyla, ABD'de, işverenler, temsili planlarla, işçileriyle toplu pazarlık yapabildiklerini ve sendikaya ihtiyaç duymadıklarını ilan ederek, şirket sendikaları yoluyla, sendika üyeliğini düşürebilmektedir. Özellikle, uyuşmazlık halinde, sendikalı işçiyi etkisiz kılmak için işverenler "yerine koyma" yöntemini, yani sendikasız işçi çalıştırmayı sık sık denemektedir. Aslında, ABD'de sendika-karşıtı eğilim ile sendikalarla işyeri bazmda işbirliğine yönelik örnekler bir arada yer almaktadır. Örneğin, General Motors, Saturu adlı yeni, küçük model araba üretimine başlamadan önce, teknik konularda otomobil işçileri sendikası ile (UAW) anlaşmaya varmıştı (1985 yılı). Daha fabrika inşaat halindeyken yapılan sözleşme ile, GM ve UA W, UA W' nin 6000 işçisinin sürekli iş garantisiyle, fabrikanın işgücünün temel kaynağı olacağı (öngörülemez olaylar ve bazı nadir ekonomik sıkıntılar dışında), ve işçilerin aylık ücret esasına dayalı olarak (GM'de genellikle saat başı ödeme esas alınır) istihdam edileceği garanti altına alınmıştı. Tek üretim sınıflandırnıası ve 3-4 (8) GM, Daily Labor Report, July 29, 1H85; (I{assalow, 198H)'dan aktırılmıştır.

20 98 Nurcan ÖZK.li"LAN nitelik sınıflandırması söz konusu olacaktı, böylece firma teknolojinin gerektirdiği esnek işgücü kullanımına kavuşuyordu; sendika tüm' karar alma sürecinde "ortak" olacak, atölye bazında, işçiler için otonomi ve kontrol alanı sağlanacaktı. Bu ve buna benzer sözleşme örnekleri, yeni teknoloji karşısında sendika ve işverenlerin yeni çalışma koşullan yaratmak üzere işbirliğine gittiğini, sendikaların yeni teknolojinin talep ettiği nitelikli işgücü-iş sistemlerini olanaldı kılmak için işgücünün eğitimi konularına ağırlık verdiğini, toplu sözleşmelerde yeni teknoloji kullanımına ilişkin modellerin yer almaya başladığını göstermektedir. F. Almanya, işçi katılımı açısından son derece farklı ve ilginç bir model sunmaktadır (Schregle, 1989). Endüstriyel ilişkilerde yüksek derecede yasal kurumlaşma, yasalarda her iki tarafa ait fonksiyonlan, haklan ve yükümlülükleri en ince ayrıntısına kadar yer verme, F. Alman modelinin temel özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Aksine, Japonyada işçiişveren ilişkileri, işletme düzeyinde "sözsüz anlaşma" temelinde şekillenmiştir (Hanami, 1979). F. AlınaR modelinde işçilerin katılımını sağlayan araç olarak Çalışma Konseyleri İngilizce konuşan ülkelerdeki benzerlerinden çok farklı anlam ve fonksiyon yüklüdür; Fransa'daki Comites d'enterprise ya da diğer ülkelerdeki ortak danışmanlık organlanyla da benzer özellikler taşımasına rağmen, F. Almanya daki Çalışma Konseyleri sendikalara has faaliyetleri yürütebilmesiyle farklılık gösterir. Diğer.. ülkelerdeki söz }{onusu birlikler, yönetim ve işçi temsilcilerinin oluşturduğu, genellikle tavsiye/danışma fonksiyonlarıyla yüklü organlardır. İşçi-işveren koordinasyonuna yönelik tavsiye/danışmanlık hizmetlerinin yanısıra, toplu pazarlık fonksiyonuna sahip olan F. Alman Çalışma Konseyleri; uyuşmazlık süreci, yönetimle pazarlık ve birlikte karar verme, personelle ilgili konularda veto hakkı (emeklilik, işten çıkarma, ikramiye) gibi çok önemli işlevlere sahiptir. Yasa, Çalışma Konseylerinin yönetirole pazarlık edebileceği konuları sıralamıştır; konseyler sadece sendika ile işveren birlikleri arasında imzalanan-genellikle endüstri çapında, işletme bazında pazarlık istisnaiyi oluşturur-sözleşmede belirlenen istihdama ilişkin ücret ve diğer koşullar konusunda pazarlık yapamaz. Ancak pratikte, Çalışma Konseyleri bazen, bunun dışına çıkabilmektedir. Dolayısıyla, F. Almanya'da işçilerin katılımı iki aşamalı bir sistemdir; toplu pazarlık düzeyinde (sendikalar) temsilciler ve işyeri düzeyinde (çalışma konseyleri) temsilciler. Bu yolla, (9) Ingilizcesi, Works Councils; Alınaneası Betıiehsrat; Fransızca Comites D'enterprise.

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management Çalışanlara İş Hayatlarıyla İlgili Ne Kadar Söz Hakkı Verilmelidir? İşle ilgili konularda çalışanlara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki,

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRI SOSYOLOJISI. 4. Hafta:Fordizm ve Çağdaş Endüstri Toplumu

CAL 2302 ENDÜSTRI SOSYOLOJISI. 4. Hafta:Fordizm ve Çağdaş Endüstri Toplumu CAL 2302 ENDÜSTRI SOSYOLOJISI 4. Hafta:Fordizm ve Çağdaş Endüstri Toplumu http://senolbasturk.weebly.com UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar, ilgili

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 7. Hafta: Post-Fordizm? Neo-Fordizm?

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 7. Hafta: Post-Fordizm? Neo-Fordizm? CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 7. Hafta: Post-Fordizm? Neo-Fordizm? UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 125 132 arası sayfaları

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

3. Keynesyen Makro İktisat Teorisi nin Bazı Özellikleri ve Klasik Makro İktisat Teorisi İle Karşılaştırılması

3. Keynesyen Makro İktisat Teorisi nin Bazı Özellikleri ve Klasik Makro İktisat Teorisi İle Karşılaştırılması BOCUTOĞLU 109 yemek pişirirken yağı, salçayı, soğanı, eti, sebzeyi, suyu aynı anda tencereye doldurmaz; birinci adımda yağı ve salçayı hafifçe kızartır, ikinci adımda soğanı ve eti ilave ederek pişirmeye

Detaylı

BASIN DUYURUSU ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER VE 2001 YILI NA BAKIŞ

BASIN DUYURUSU ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER VE 2001 YILI NA BAKIŞ 5 Şubat 2001 BASIN DUYURUSU Sayı: 5 ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER VE 2001 YILI NA BAKIŞ Gazi ERÇEL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2001 Ankara Çeyrek yüzyıldır uygulanan politika yanlışlıklarının

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli 1 2 Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli olarak değişmesinin yanında, rekabet ve üretim teknolojilerindeki

Detaylı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Aralık2011 N201161 POLİTİKANOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Aralık2011 N201161 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi 02 03 Ulusal İstihdam Stratejisi: Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması Özel politika gerektiren grupların istihdamının

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ

KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ Ricardo, bir ülkenin hiçbir malda mutlak üstünlüğe sahip olmadığı durumlarda da dış ticaret yapmasının, fayda sağlayabileceğini açıklamıştır. Eğer bir ülke her malda mutlak

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı