REFAH DEVLETİ. Yazan: Iann GOUGH 1 Çeviren: Kamil GÜNGÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REFAH DEVLETİ. Yazan: Iann GOUGH 1 Çeviren: Kamil GÜNGÖR"

Transkript

1 1 REFAH DEVLETİ Yazan: Iann GOUGH 1 Çeviren: Kamil GÜNGÖR Refah devleti terimi İngilizce ye ilk olarak 1941 yılında girmiştir. Aynı dönemde bu terimi savaş dönemi İngiltere sini bir savaş devleti olan Nazi Almanyası ndan farklılaştırmak için Başpiskoposluk Kilisesi tarafından kullanılmıştır. Refah devleti terimi literatüre çok hızlı bir şekilde 1942 yılında hazırlanan Beveridge Raporuyla birlikte girmiştir. Bu rapor devlete, kişinin beşikten mezara kadar refahı için sorumluluk yüklüyordu. Ancak bu bilgilerin aksine hem 1880 li yıllardaki modern sosyal sigortaya, hem de 1920 li yıllardaki refah devleti kavramına öncülük eden Almanya idi. Refah devleti terimi hem amaçlara; (devletin refahla ilgili sorumluluğu düşüncesi) hem de araçlara (bu düşünceyi gerçekleştirecek kurumlar ve uygulamalara) kaynaklık eder Bu yüzden refah devletini tanımlamak kolay değildir. Şimdi bu amaçlarla birlikte Briggs tarafından ortaya konan meşhur tanımlamayla başlayalım. (1961, s. 228) Refah Devleti, piyasa güçlerini en az üç alanda yönlendirmek için örgütlü kamu gücünün (politika ve yönetim vasıtasıyla) etkin bir şekilde kullanıldığı devlettir. Bunlardan birincisi; kişilere ve ailelere, varlıklarının piyasa değerini dikkate almaksızın, minimum düzeyde bir geliri garanti etmek, ikincisi kişilerin ve ailelerin belirli sosyal risklerin üstesinden gelmesini sağlayarak, yapılmadığı taktirde kişisel ve ailevi sorunlara yol açacak olan güvensizliğin yayılmasını azaltmak (hastalık, yaşlılık ve işsizlik gibi). Üçüncüsü ise genel kabul görmüş sosyal hizmetler çerçevesinde statü ve sınıf farkı gözetmeksizin bütün vatandaşlara var olan en iyi standartları sağlamak. Bu tanımlama kapitalist piyasa ekonomisinde müdahaleci refah devleti formunu ortaya koyması açısından önemlidir. Öte yandan bu tanım devlet müdahalelerinin, güvensizlik ve fakirliğin ortadan kaldırılması ve bazı sosyal hizmetlerde en iyi standartların garanti edilmesi amacına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. İhtilaf hala sürmektedir ve bu yüzden refah devletinin amaçlarının ne olduğu tam olarak belirli değildir. Bazıları refah 1 Iann Gough, Welfare State, New Palgrave Dictionary of Economics, Vol 4,. Pp

2 2 devletinin; ihtiyaçların sadece minimum düzeyde karşılanması ya da belirli ihtiyaçlarda minimum standartların sağlanması ile ilgili olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir (Wilensky ve Lebeaux 1965 gibi). Bazıları da eğitim politikası gibi sosyal politikaların başka amaçlara da hizmet edebileceği görüşündedirler. (Flora ve Heidenleimer, 1981). Gough (1979, s ) daha ileri gider ve refah devletini, işgücünün yeniden üretilmesi ve kapitalist toplumlarda çalışmayan nüfusun korunması için kamu gücünün kullanılması şeklinde tanımlar. Bu nedenle çağdaş refah devletine çok geniş bir amaç, gerekçe ve faaliyet listesi atfedilmiştir. Bununla birlikte temel vatandaşlık hakları ile ilgili olarak bütün kişilerin daha iyi bir duruma getirilmesi için refah devletinin sorumluluğuna işaret eden genel bir görüş birliğinden söz edilebilir. ILO tarafından benimsenmiş minimum düzeydeki hizmetlerle birlikte refah devletinin işleyişini de içeren araçlar, kamu sağlığı hizmetleri yanında kişilere yapılan bütün nakdi yardımları da (sosyal sigorta, sosyal yardım ve diğer genel kabul görmüş yardımları) içermektedir. Bununla beraber Wlensky'nin yukarıda önerdiği gibi genellikle bu liste eğitim, kişisel sosyal hizmetler ve konutu da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu çizginin ötesinde refah devletinin sınırları tartışılmaktadır. Mishra (1984) refah devletinin tam istihdam politikasını, Titmuss (1963) kendisinin mali refah olarak adlandırdığı vergi harcamalarını ve hatta kurumların mesleki refah projelerini, Gough (1979) ise kişi ve grupların hayat standartlarını etkileyen gerçek ve tüzel kişilerin özel faaliyetlerinin de devlet tarafından düzenlenmesini içerdiği düşüncesindedir. Kesin olmayan bu bilgilere rağmen refah devletinin 19. yüzyılın ortalarında halkın temel eğitiminin sağlanmasını öngören kanun hükümleriyle birlikte ve daha özel olarak 1883 te Bismark'ın ilk sosyal sigorta projesini uygulamaya koyduğu zaman başlatıldığı konusunda genel bir kabul vardır. Bu tarihten önce de çeşitli kamusal yardımlar ve fakirlerin sıkıntıdan kurtulmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştı, fakat bu gerekli koşulları daha az taşıyordu. (refah devletinin tarih öncesi dönemi için Rimlinger 1971 e bak). Bazı Batı Avrupa ülkelerinde (tablo 1) bu tarihten sonraki gelişmeler Flora ve Heidenheimer (1981) tarafından tablo haline getirilmiştir. Bu araştırmadan iki önemli sonuç çıkarılabilir: Birincisi temel eğitim ve bazı öncül düzenlemeler istisna tutulursa refah devleti esas olarak 20. yüzyılın ürünüdür. İkincisi ise ülkeler kendi refah sistemlerinin nitelikleri ve sınırları açısından belirgin bir farklılık arz ederler, örneğin, ABD nin eğitimde öncülük gibi istisnai 2

3 bir durumu olması, ama diğer sosyal politikalarda başarısız olması gibi. Bu konuya aşağıda tekrar dönülecektir. 3 Ülkeler için Başlangıç Yılı Almanya İngiltere İsveç Fransa İtalya ABD Kanada Sosyal Sigorta Alanları İş Kazaları Hastalık sigortası Emeklilik Ödemeleri İşsizlik Sigortaları Aile yardımları Sağlık sigortası/hizmetler Vergilendirilmiş genel kişisel gelir Kesintiye uğramadan 1873 Eğitim Alanları Yetişkin okur-yazar olmayanlar < % Orta okula gidiş > % Üniversiteye giriş > % Not: sosyal güvenlik işverenlerin sorumluluğu kanunlarına veya belirli gruplar için sosyal yardım programlarına değil, zorunlu devlet güvenliği anlamına gelir. Prusya'da 1873'te başlanmıştır. Kaynak: Flora ve Heidenheimer (1981), tablolar 3.1, 6.1, GSMH deki sosyal hizmet harcamalarının payı dikkate alındığında refah devletinin sınırları yirminci yüzyılda dikkat çekici bir şekilde genişlediği görülür. İngiltere de sosyal hizmet harcamalarının GSMH deki payı 1910 da % 4 iken 1975 te % 29 a yükselmiştir. Özellikle iki dünya savaşından sonraki yıllarla, 1960'ların ilk yılları ve 1970'lerin ortalarına kadar devam eden uzun süreli dönem içinde bir patlama olmuştur. Bütün bu dönem boyunca OECD ülkelerinde harcamalardaki büyüme oranının GSYİH ye elastikiyeti; sağlık için 1.75, gelir sürdürme bakımından 1.42 ve eğitim için 1.38 dir. Refah devleti GSYİH 3

4 4 içinde bir bütün olarak kamu sektörünün payını arttırarak savaş sonrası dönemde en dinamik faktör olmuştur. İngiltere hariç bütün OECD ülkelerinde 1970 lerin sonlarında sosyal harcamaların kamu harcamaları içindeki payı % 50'yi aşmıştır. 1973'ten sonra hükümetlerin bu trendin durdurulması veya geri döndürülmesi yönündeki gayretlerine rağmen, trend 1980'lere kadar yükselmeye devam etti. 1981'le birlikte diğer ülkelere oranla Hollanda, Danimarka, İsveç ve Batı Almanya'da sosyal harcamalar GSYİH'nin 1/3 ü oranında arttı. Kamu transferleri ve istihdama bakılarak hesaplanan sosyal hizmet istihdamı ve hane halkı gelir payı ölçüldüğünde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Refah devletinin büyüklüğü ile ilgili milli farklılıklar geniş ve süreklidir. Bu değişkenlerin zaman içinde uyumlu hale gelmesi konusunda bir eğilim yoktur. (Albert, 1983) Bütün sıralamalarda İsveç le birlikte Hollanda ve Danimarka üstlerde yer alırken, Japonya ve Amerika alt sıralara yakın bir yerdedir. İngiltere şu anda OECD ülkeleri arasında sosyal harcamalar yönünden ortalamanın altındadır. Doğu Avrupa da kamu harcamaları Batı Avrupa ülkelerindekinden daha yavaş bir büyüme göstermekte ve kaynaklar üzerinde daha az bir talep söz konusu olmaktadır. (Japonya ve Amerika'dakinden daha yüksek olmasına rağmen). Kapitalist ekonomilerdeki bu büyük dönüşüm göz önüne alındığında, modern refah devletinin sebep ve sonuçları üzerinde ihtilaf edilmiş olması şaşırtıcı değildir. Ekonominin ve toplumun rollerindeki değişme sadece ekonomistlerin değil, sosyolog ve siyaset bilimcilerin de dikkatini çekmiştir. Refah devletinin gelişim sebepleriyle ilgili teoriler üç şekilde gruplandırılabilir: Toplumsal (Kollektif) Tercih Teorisi, Modernizasyon Teori ve Marksist Teori. Refah devletinde uygulanan politikaların ekonomik teorisi kesin bir şekilde ortaya konmamıştır. Ancak Mishra (1984) bu konu ile ilgili genel bilgileri açıklamaktadır. Bu görüş refah harcamalarının büyüklüğünü; vergilerin daha az önem arz etmesinden dolayı seçmenlerin davranışları üzerinde maliyetinin düşük olmasına, özellikle ticari ve mesleki birliklerden oluşan devlet dışı ve devletin içinde bütçeyi maksimize eden bürokrasiden oluşan çıkar gruplarının baskısına bağlıyor. II. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa Keynezyen ekonomik teoriden destek gören bu güçler, vergi kaynaklarından daha hızlı genişlemeye yol açacağı tahmin edilen refah programları ve bunlarla ilgili harcamalar üzerinde artan bir etkide bulunmuşlardır. Bu teori II. Dünya Savaşı'ndan beri refah devletinin büyümesini 4

5 5 açıklamak için ortaya çıkmış gibi gözükmekle birlikte yukarıda bahsedilen refahı sağlamada ortaya çıkan geniş milli farklılıkları açıklamada daha az başarılıdır. Buna karşın sosyolojik teoriler (Wilensky ve Lebeux,1965; Wilensky, 1975; Flora ve Heidenheimer, 1981 gibi) refah devletini modernizasyonun yapısal ihtiyaçlarına bir cevap olarak yorumlamışlardır. Ekonomik gelişme işbölümünü artırmış ve daha önceleri aileler ve kabileler tarafından yerine getirilen "güvenlik işlevlerini" zayıflatmıştır. Bu durum devletin sorumluluğunu genişleten yeni sosyal problemleri ve ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Bu teorik çerçevede iki düşünce okulu tefrik edilebilir: Birincisi işgücünün ve öteki toplumsal kuruluşların ekonominin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesinde sosyal politikaların rolünü vurgulamıştır. Örneğin eğitim sistemindeki değişiklik gibi. Durkaim'i takip eden ikinci görüş ise toplumsal oluşumların yeni bir şekle ihtiyaç duyduğu üzerinde durmuş ve refah devletini bu ihtiyaca cevap verme olarak izah etmişlerdir. Vatandaşlık haklarını en üst seviyede tuttuğu kabul edilen T.H. Marshal'ın teorisi (1963) bu ekolün en ilginç örneğidir. Modernizasyon teorilerinin her iki çeşidi de refah devletinin evrensel olarak genişlediğini anlatmakta, fakat ikisi de birbirleriyle ilişkili iki problemden olumsuz olarak etkilenmektedir: Bu problemlerden birincisi, teorilerin sonuçları ne olursa olsun hiç kimse bir politikanın kaynağını veya sürdürülmesini bu sonuçlara bakarak izah edemez. Bu yüzden, şimdilik güvenli olmayan bu sürecin "fonksiyonel" izahatını yapmaktadır. (Golthorpe. 1962) İkincisi ise, bu teoriler refah devletinin gelişim sürecindeki tarihi ve çağdaş farklılıkları yeterli bir şekilde açıklayamamaktadır. Örneğin neden Almanya 1883'te milli hastalık sigorta sistemini uygulamaya başladığı halde ABD henüz (bu makaleni yazıldığı sırada) bu uygulamaya başlamamıştır. Marksist Teoriler refah devletinin şeklini ve gelişimini kapitalist üretim tarzının yapısı ve gelişimi ile ilişkilendirirler. Offe (1975), kapitalist devletin vergi gelirleri hususunda sağlıklı bir sektöre dayanmasına rağmen, devletin yatırım kararlarını ve sermaye birikimi sürecini kontrol edememesinin devleti sınırlandırdığı görüşündedir. Bu yüzden iktidardaki partinin niteliği ne olursa olsun, geniş kapitalist çıkarlara zararı dokunduğu için bu partilerin refah politikaları izlemesi sınırlandırılmıştır. Bazı yazarlar bu durumu işlevsel modernizasyon teorilerin marksist bir türü olduğu sonucuna varmışlardır. Buna karşın diğer bazı yazarlar modern işçi hareketlerini ortaya çıkaran yaygın sınıf çatışmaları olduğu üzerinde durmuşlardır. Bu sınıf çatışları sömürüye dayalı ve devleti piyasa sürecini yönlendirmek için kullanmayı amaçlayan ilişkilerin var olmasının Bu yüzden O'Connor 5

6 6 (1973) devletin çoğu zaman birbirine zıt iki temel fonksiyonu yerine getirmek zorunda olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar; tasarruf ve meşruiyyettir. (ikincisi sosyal uyumu devam ettirmek içindir). Gough (1979) refah devletini iki zorunlu durumun bir sonucu olarak yorumlar. Bunun nedeni bir taraftan kapitalist refah devletinin, halkın ve oluşturulan politikaların sermayenin değişen ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, diğer taraftan işçi sınıfının ihtiyaçlarının karşılanması ve refah düzeylerinin yükseltilmesi için piyasa güçlerinin uyguladığı baskılardır. Stephans (1979) ve Thereborn (1984) işçi hareketinin gücüyle sosyal harcamalardaki milli ve geçici farklılıklar arasında iyi bir korelasyon olduğunu ileri sürer. Bu nedenle Marksist teoriler bize refah politikalarındaki farklılıkları izah ederler. Ancak Marksist teorilerin vatandaşlık haklarıyla ilgili çağdaş refah politikalarında noksanlık vardır. Son olarak, kapitalist ekonomiler için refah devletinin sonuçları ile ilgili farklı yorumlar üzerinde duracağız. Burada birbiriyle uyumlu ve uyumsuz görüşleri ortaya koyan iki yorumu tefrik edebiliriz: Bunlardan birincisi Keynezyenler tarafından ileri sürülmüştür. (Buna göre refah devleti, talebi yönlendirmenin bir aracı olarak görülür) ve diğeri hem modernist teorisyenler ve hem de radikal fonksiyonalistler tarafından ileri sürülen ve refah devletinin bütünleştirici ve ekonomik rolünü vurgulayan görüştür. Savaş sonrası yıllarda ekonomik büyüme ve politik istikrar üzerinde refah devleti ile kapitalizmin uyumlu bir ortaklık oluşturduğu görüşü oldukça yaygındı. Bununla beraber 1973'te ortaya çıkan ekonomik kriz bunun tam olarak böyle olmadığını göstermiştir. Birbirine karşı olan uyumsuzluk tezleri siyasal spektrumun hem sağında hem de solunda yer almıştır. Sağda çağdaş refah faaliyetlerinin genişlemesinin hükümetlerin başarısızlığına ve haddi aşmasına sebep olduğu ileri sürülmüştür. Hükümet faaliyetlerinin beklenilmeyen sonuçları arasında enflasyonun artışı, hedeflerine ulaşmada başarısız kalan sosyal programlar ile ferdin bağımsızlığı ve sorumluluğunun erozyona uğraması sayılmıştır. Vatandaşların beklentileri ile birlikte refah devletinin sorumlulukları genişlemiş ve bunun sonucunda demokrasiler politik istikrarsızlığa uğramıştır. (Mishra 1984 bu konuyu özetlemiştir.) Uyumsuzluk tezinin bu versiyonu Reagan ve Teatcher hükümetleri tarafından uygulanan refah harcamaları ve vergide indirimi öngören monetarist ve arz yönlü ekonomi politikalarının dayanaklarından birisiydi. Soldaki uyumsuzluk tezleri ise O Connor (1973) Offee (1984) ve Hobimas (1976) tarafından ileri sürülmektedir. Sistematik başarısızlıklar kapitalist refah devletinin temel çelişkilerinden 6

7 7 kaynaklanmaktadır: Bu çelişkiler refah devletinin hem ekonominin serbestisi hem de düzenlenmesi gerekliliğidir. Ekonomiyi serbest bırakma, ekonomik büyümeyi garantileyecek piyasa mekanizmasının çalışmasını sağlamak için gereklidir. Fakat ekonomiye müdahale etme ise ekonomik sistemde ortaya çıkan ve kontrol edilemeyen problemlerle baş edebilmek için gereklidir. 1970'in ortalarından itibaren popüler olmasına rağmen uyumsuzluk teorileri hem teorik hem de ampirik araştırmalarla eleştirilmiştir. İlk düzenlemeler, daha önce bahsedildiği gibi, esas olarak refah devleti faaliyetlerinin pozitif sonuçlarını ortaya koymaktadır. George ve Wilding (1984) tarafından refah devletinin etkileri ile ilgili yapılan deneysel bir araştırmada yazarlar; refah devleti siyasi istikrarın pozitif bir kaynağı durumundayken, refah devletinin negatif ekonomik sonuçları çok abartıldığı ve belki de pozitif etkilerinden çok gösterilmiş olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Uyumsuzluk teorileri çok güçlü anlatılmış ve politik etkilerinin gereği olarak İngilizce konuşulan ülkelerde uygulanmıştır. Avrupa da İsveç ve Norveç gibi ülkeler 1970'in ortalarından sonra hem tam istihdamı sağlama politikalarını hem de genişlemeci refah devleti politikalarını izlemeyi sürdürmüşlerdir. Bundan sonraki araştırmalar, kapitalist sosyo-ekonomik sistemler ile refah devletleri ve bunların ekonomik güçleri arasındaki farklılıklar ile ilgili karşılaştırma yapılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu araştırmaların ilk olarak uyumsuzluk teorilerinin genelleştirilemez olduklarına ve ikinci olarak refah devletinin ileri kapitalist toplumların tarihi, geri dönülmesi imkansız ve gittikçe artan dönüşümlere işaret etme ihtimali fazladır. BİBLİYOGRAFYA Alber, J Some couse of social security expenditure development in Western Europe In Social policy and Social Welfare, ed. M Loney at al., Milton Keynes: Open Universitesi Press. Beveridge W. H , Social Insurance and Allied Service. Cmnd 6404, London: HMSO 7

8 8 Briggs, A The Welfare State At Historical Perspective. Archives Européennes de Sociologie, 2 (2) Flora H. ve Heidenheimer, A.J The Development of the Welfare Satate in Europe and America. New Brunswick: Transaction Books. George V. ve Willing P The Impact of Social Policy, London: Routledge&Kegal Paul. Goldhorpe, J. H The development of the social policy in England, Transaction of the Fifth World Congressof Sociology, 4, Gough, I The Political economy of the Welfare State, London: Mc Millen Hebermas, J Legitimation Crisis, London: Heinemann. Himmelstrand, U. et al Beyond Welfare Capitalizm, London: Heinemann. Marrshall, T.H Citizenship and Social class, In T.H. Marshal, Sociology at the Croosroad and Other Essays. London: Heidemann. Mishra, R ;The Welfare State in Crisis, Brighton: Wheatsheaf Books O'Connor, J The Fiscal Crisis of the State, New York: St Martin's Press. Hitchinson Offe, C Contradictions of the Welfare State, Ed. J. Keane, London: Offe, C The theory of the capitalist state and the problem of policy formation: In Stress and and Contradiction in Modern Capitalizm, ed. L. Lindberget al., London and Lexington, Mass.:D.C. Heath. Rimlinger, G. V Welfare Policy and Industrialization in Europe, America and Russia, New York: Willey. Stephan J. D The Transition from capitalizm and Socializm, London: Mc Millen Therborn, G The prospect of labour and the tranformatin of advence capitalizm. New Left Review (145), May-June,

9 9 Titmuss, R The social division of welfare, In R.Titmus Essay on "The Welfare State" 2nd edn. London: Allen&Unvin Wlensky, H.L. 1975, The Welfare State and Equality, Berkeley: California University Press. Wlensky, H. L. ve Lebeux C.N Industrial Society and Social Welfare. New York: Free Press. 9

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

TÜRKĠYE DE SOSYAL DEVLET HARCAMALARININ GENEL EĞĠLĠMĠ: 2001 2009 YILLARI ARASINDA YAPILAN EĞĠTĠM, SAĞLIK VE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI

TÜRKĠYE DE SOSYAL DEVLET HARCAMALARININ GENEL EĞĠLĠMĠ: 2001 2009 YILLARI ARASINDA YAPILAN EĞĠTĠM, SAĞLIK VE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 1, 115-136, Nisan 2009 115 TÜRKĠYE DE SOSYAL DEVLET HARCAMALARININ GENEL EĞĠLĠMĠ: 2001 2009 YILLARI ARASINDA YAPILAN EĞĠTĠM, SAĞLIK VE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI Senem

Detaylı

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI DÖNEMDE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI DÖNEMDE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK 222 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI DÖNEMDE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK Tuncay Güloğlu Giriş İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu

Detaylı

Yoksullukla Mücadelede Avrupa nın ve Türkiye nin Sosyal Yardım Modeli

Yoksullukla Mücadelede Avrupa nın ve Türkiye nin Sosyal Yardım Modeli T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yoksullukla Mücadelede Avrupa nın ve Türkiye nin Sosyal Yardım Modeli Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Ersin KAYA Tez Danışmanı Reşat

Detaylı

KAPİTALİST DEVLET İÇİN POST MODERN BİR ORTA YOL ÖNERİSİ: SOSYAL YATIRIM DEVLETİ

KAPİTALİST DEVLET İÇİN POST MODERN BİR ORTA YOL ÖNERİSİ: SOSYAL YATIRIM DEVLETİ 82 ŞENOL ÖZTÜRK KAPİTALİST DEVLET İÇİN POST MODERN BİR ORTA YOL ÖNERİSİ: Şenol ÖZTÜRK* ÖZET Refah devletinin yaşadığı finansman krizi sürecinde ortaya çıkan neo-liberal kaygılar, ekonomi ve sosyal koruma

Detaylı

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI 1. Servet ve Sermaye BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI Servetin eşit olmayan bir şekilde dağılımı konusundaki tartışmamıza başlamadan önce, söz konusu servetin nereden geldiğini hatırlayarak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR Uzmanlık Tezi Hazırlayan

Detaylı

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET 98 SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET Süleyman ÖZDEMİR * Devlet (refah devleti), 20. yüzyıl boyunca, sosyal refah hizmetlerini en

Detaylı

1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ

1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ 1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ Öğr. Gör. Ferhan BERKAY 1 ÖZET Sosyal güvenlik, sanayi devrimini izleyen süreçte modern devletin

Detaylı

Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma

Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma Mehmet Atilla GÜLER * Özet: 1980 li yılların başından itibaren neo-liberal ekonomi politikaları aracılığıyla tüm dünyada uygulama alanı

Detaylı

Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri

Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri Faruk TAŞCI * Özet: Bu çalışmada, yaşlılara yönelik sosyal politikalar ele alınmaktadır. Yaşlılara yönelik sosyal politikaların

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

SOSYAL DEVLET IŞIĞINDA TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI VE REFORM ARAYIŞLARI

SOSYAL DEVLET IŞIĞINDA TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI VE REFORM ARAYIŞLARI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI SOSYAL DEVLET IŞIĞINDA TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI VE REFORM ARAYIŞLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail KİTAPCI

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

CHP nin SOSYAL DEMOKRASİ SERÜVENİ THE CHP S SOCIAL DEMOCRACY ADVENTURE. Orkunt CANYAŞ

CHP nin SOSYAL DEMOKRASİ SERÜVENİ THE CHP S SOCIAL DEMOCRACY ADVENTURE. Orkunt CANYAŞ alternatif politika CHP nin Sosyal Demokrasi Serüveni Kaynak: Alternatif Politika, Cilt 7. Sayı 1. (Nisan 2015) Sayfa. 6-31. Yazar: Orkunt CANYAŞ (Dr., 9. Kolordu Komutanlığı Adli Müşaviri) Alternatif

Detaylı

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM -İlyas KÖSTEKLİ nin anısına s - Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hava kirliliğini, sigara reklamlarını, kan gölüne dönen otoyollardaki

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Berna BALCI İZGİ * The Last Developments In Turkish Social Security System Abstract Social security is a universal need from the first human

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ

KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ Dr. Mustafa SAKAL* ÖZET Kamu ekonomisi teorisindeki gelişmeler kamu ekonomisinin genişlemesiyle de yakından ilişkili bir konudur. Zaman

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımı

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımı Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımı ÖZET A. Erdal SARGUTAN Makalede, ülkelerin sağlık sistemlerinin incelenmesinde XX. Yüzyıl ın ortalarından itibaren görülmeye başlayan Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M.C. GÜRAN, S. OĞUZ Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M. Cahit GÜRAN * Serpil OĞUZ ** Özet Geçtiğimiz 50 yılda kamu ekonomisi alanında önemli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM: BURJUVAZİNİN İRADE BEYANI VE ÜLKE ÖRNEKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM: BURJUVAZİNİN İRADE BEYANI VE ÜLKE ÖRNEKLERİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM: BURJUVAZİNİN İRADE BEYANI VE ÜLKE ÖRNEKLERİ Süleyman Ulutürk, Kutlu Dane Akdeniz Üniversitesi ÖZET Sosyal güvenlik, kapitalist devletin sosyal fonksiyonlarının en gelişkin

Detaylı