YILDIRIM BEYAZIT ÜN!VERS!TES! S!YASAL B!LG!LER FAKÜLTES! ARAMA KONFERANSI KONU"MA TUTANAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIRIM BEYAZIT ÜN!VERS!TES! S!YASAL B!LG!LER FAKÜLTES! ARAMA KONFERANSI KONU"MA TUTANAKLARI"

Transkript

1 YILDIRIM BEYAZIT ÜN!VERS!TES! S!YASAL B!LG!LER FAKÜLTES! ARAMA KONFERANSI KONU"MA TUTANAKLARI Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah Yerle#kesi Konferans Salonu ANKARA 18 OCAK 2012

2 YILDIRIM BEYAZIT ÜN!VERS!TES! S!YASAL B!LG!LER FAKÜLTES! ARAMA KONFERANSI AMAÇ VE HEDEFLER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Arama Konferansı, demokratik bir diyalog platformu ve uzla#ma ortamı olu#turarak ve interaktif katılımlı bir planlama yöntemiyle Fakülte nin ve Fakülte ye ba$lı dört bölümün (!ktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası!li#kiler) vizyonunun, misyonunun, öncelikli hedeflerinin ve bunlara ula#mak için benimsenecek stratejilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Konferans ta, Yapılanma sürecindeki Fakülte ve Bölümlerinin muhtemel sorunlarına yönelik ortak çözümler üretilmesi, Kamu ve özel sektördeki yeni e$ilim ve geli#meler do$rultusunda ö$rencilerimizin e$itim ve kariyer planlamalarına katkı sunacak stratejilerin belirlenmesi Fakülte için ideal bir gelecek tasarımı ortaya konularak bu tasarım çerçevesinde lisans ve lisansüstü müfredat programlarının geli#tirilmesi ve Türkiye nin yeni yönelimi özelinde hem içerde ve hem de yakın çevresinden ba#lamak üzere dı#arıdaki etkin beyin gücü ve yönetici elitin yeti#mesi konusundaki dü#ünce ve tasavvurların gerçeklikleri tartı#ılması hedeflenmektedir. KONFERANSIN ÇERÇEVES! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Arama Konferansı nın a#a$ıdaki hususlar çerçevesinde yapılması planlanmaktadır: Üst düzey yöneticiler, bürokratlar, hukukçular, akademisyenler, özellikle kamu kesiminin etkin ve yetkin isimleri ve ö$rencilerin görü#leri do$rultusunda Fakültenin hedeflerini ve bu hedeflere ula#mak için izlenecek stratejileri belirlemek, Yeni yapılanma sürecinde olan Fakülte ve Bölümlerinin gelece$ine ili#kin ortak akıl olu#turmak, muhtemel sorunlarına yönelik ortak çözümler geli#tirmek, Sektör, kurum ve idare/kamu i#birli$inin sa$lanması, kurumsal i#birli$i ve takım çalı#ması konusunda fikir ve yöntemler geli#tirmek, Teknolojik ilerlemenin getirdi$i imkânların e$itim programına nasıl yansıtılaca$ını belirlemek, Özellikle lisans ö$rencilerinin kariyer planlamaları kapsamında i#, geli#im ve giri#im olanaklarını tartı#mak, Kamu ve özel sektördeki yeni e$ilimler dikkate alınarak lisans ve lisansüstü e$itim ve müfredat programlarını geli#tirmek. KONFERANS KATILIMCILARI Prof. Dr. Yekta SARAÇ, Ba#kan Vekili, YÖK Doç. Dr. Erdem BA"ÇI, Ba#kan, T.C. Merkez Bankası Dr.!rfan NEZ!RO%LU, Genel Sekreter, TBMM Dr.!brahim Kalın, Ba#mü#avir, T.C. Ba#bakanlık Dr.Hasan CANPOLAT, Müste#ar Yard.,!çi#leri Bakanlı$ı 1

3 Naci KORU, Müste#ar Yrd., T. C. Dı#i#leri Bakanlı$ı Burhanettin AKTA", Müste#ar Yrd., T.C. Ba#bakanlık, Hazine Müste#arlı$ı Erkan USTA, Müste#ar Yrd., T.C. Kalkınma Bakanlı$ı Prof. Dr. Ömer DEM!R, Üye, YÖK Prof. Dr. Metin TOPRAK, Üye, Rekabet Kurulu Dr. Zekeriya TÜYSÜZ, Üye, Sayı#tay Dr. Durmu# YILMAZ, Ba#danı#man, T.C. Cumhurba#kanlı$ı Prof. Dr. Sava# ALPAY, Ba#kan, SESRIC Doç. Dr. Asım BALCI, Genel Sekreter, Ankara Kalkınma Ajansı Prof. Dr. Yasin AKTAY, Ba#kan, Stratejik Dü#ünce Enstitüsü (SDE) Prof. Dr. Murat YÜLEK, Ba#kan Yrd., Ankara Dü#ünce ve Ara#tırma Merkezi (ADAM) Hatem ETE, Koordinatör, Siyaset Ekonomi ve Toplum Ara#tırmaları Vakfı (SETAV) Dr.!brahim USLU, Genel Müdür, Ankara Sosyal Ara#tırmalar Merkezi (ANAR) YBU, Fakülte Dekanları YBU, SBF, Ö$retim Üyeleri YBU, SBF, Ö$renci Temsilcileri KONFERANS TAR!H! 18 OCAK 2012, ÇAR"AMBA KONFERANS YER! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Cinnah Yerle#kesi Konferans Salonu, Güven Mah., Cinnah Cad., No: 16, Çankaya/ANKARA KONFERANS PROGRAMI AÇILI" KONU"MALARI ( ) Prof. Dr. Yılmaz B!NGÖL, Konferans Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet BULUT,YBU, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin DO%AN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü I. OTURUM ( ) Oturum Ba#kanı/Moderatör: Prof. Dr. Yekta SARAÇ, YÖK Konu#macılar:! Doç. Dr. Erdem BA"ÇI, T.C. Merkez Bankası! Dr.!rfan NEZ!RO%LU, TBMM! Dr. Hasan CANPOLAT, T.C.!çi#leri Bakanlı$ı! Naci KORU, T.C. Dı#i#leri Bakanlı$ı! Dr.!brahim Kalın, T.C. Ba#bakanlık Ö%LE YEME%! ( ) II. OTURUM ( ) Oturum Ba#kanı/Moderatör: Prof. Dr. Metin TOPRAK, Rekabet Kurulu Konu#macılar:! Durmu# YILMAZ, T.C. Cumhurba#kanlı$ı! Zekeriya TÜYSÜZ, T.C. Sayı#tay 2

4 ! Burhanettin AKTA", T.C. Hazine Müste#arlı$ı! Erkan USTA, T.C. Kalkınma Bakanlı$ı III. OTURUM ( :30) Oturum Ba#kanı/Moderatör: Prof. Dr. Ömer Demir, YÖK Konu#macılar:! Prof. Dr. Murat Yülek, ADAM! Prof. Dr. Yasin AKTAY, SDE! Prof. Dr. Sava# ALPAY, SESRIC! Doç. Dr. Asım BALCI, AKA! Dr.!brahim USLU, ANAR! Hatem ETE, SETA NOT: Konferans basına kapalı gerçekle#tirilmi#tir.!let!"!m VE KOORD!NASYON YBU, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlı$ı, Tel: ; Faks: Koordinatör: Prof. Dr. Yılmaz B!NGÖL, YBU, SBF, Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Adem ÇAYLAK, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doç. Dr. Mustafa Sıtkı B!LG!N, Uluslararası!li#kiler Doç. Dr. Fuat O%UZ,!ktisat Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇUKUR, Maliye Sekreterya: Ar#. Gör. Ba#ak AKAR YÜKSEL, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ar#. Gör. Kemal UFUK, Uluslararası!li#kiler Ar#. Gör. Cem KORKUT,!ktisat Ar#. Gör. Mehmet SERMEN, Maliye 3

5 AÇILI" KONU"MALARI Prof. Dr. Yılmaz B!NGÖL (YBU, SBF Ö$retim Üyesi) Prof. Dr. Mehmet BULUT (YBU, SBF Dekanı) Prof. Dr. Metin DO%AN (YBU Rektörü) 4

6 Sunucu: Konu#masını yapmak üzere Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö$retim Üyesi ve Konferans Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ü takdim ederim. Yılmaz Bingöl: Sayın YÖK Ba#kanvekilim, Sayın YÖK Üyelerim, Sayın TBMM Genel Sekreterim, Sayın Merkez Bankası Ba#kanım, Sayın Müste#arlarım, Sayın Rektörüm, De$erli Meslekta#larım, Sevgili Ö$renciler, Konu#mama ba#larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi Arama Konferansına ho# geldiniz, #eref verdiniz. Davetimizi kırmayıp, çok de$erli vaktinizi bize ayırarak Konferansımıza te#rif etti$iniz için hepinize te#ekkür eder, #ükranlarımı arz ederim. Konu#mamda Konferansımızın amacı ve genel çerçevesi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Biraz klasik bir ba#langıç olacak ama sözlerime de$i#meyen tek #ey de$i#imin ta kendisidir sözünü hatırlatarak ba#lamak isterim. Dünya de$i#iyor, Türkiye de sosyal, siyasal ve ekonomik yönden daha hızlı bir #ekilde de$i#ip geli#iyor. Üniversitelerimizin de bu de$i#imden nasibini alması, hatta bu de$i#imin ba#ını çekmesi kaçınılmazdır. Bir özele#tiri yapmamız gerekirse, bugüne kadar üniversitelerimizin bu de$i#imi yakalayabildi$ini söylemek pek mümkün de$ildir. Rektörümüz Prof. Dr. Metin DO%AN öncülü$ünde yapılanma sürecine devam eden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ni do$rusu bu de$i#im misyonunun naçizane bir parçası olarak de$erlendirmek gerekir. Bu bakımdan üniversitemiz De$i#en Türkiye nin Üniversitesi dir, bir de$i#im üniversitesidir. Konferansımız da bu de$i#imi arama çabasıdır. Müsaadenizle konu#mama iki anımı anlatarak devam etmek istiyorum: 2002 yılının Mart ayı. Amerika da doktoramı tamamlayıp, Türkiye ye döndüm. Üniversitelerimizin neredeyse tamamında ortak bir yakla#ım tarzı dikkatimi çekmi#ti. Özellikle idareci konumunda olan yetkililer sıklıkla biz iki konuda çok hassasız: (1) irtica, (2) bölücülük demeyi adeta büyük ve ciddi bir görev sorumlulu$u olarak addederlerdi. Bu yakla#ım, o dönem yetkilileri için adeta bir performans kriteri olarak ön plana çıkmaktaydı. Bundan yakla#ık 10 yıl sonra, 2011 yılının Haziran ayı. Bosna da bir Kongre de kar#ıla#tı$ım Dekanımız Prof. Dr. Mehmet BULUT, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde birlikte çalı#mayı teklif ettikten sonra, o da iki konuda hassas oldu$unu söyleyerek sözlerine devam etti: (1) akademik liyakat, (2) özgürlük. 5

7 Bu iki anımı do$rusu Türkiye nin ve üniversitelerimizin son 10 yılda geldi$i noktayı anlamamız açısından önemsiyorum. Türkiye son 10 yılda devlet merkezli, statükoyu korumaya çalı#an, yasakçı, içine kapanık, kendi halkıyla sorunlu, borçlu ve dı#a ba$ımlı bir durumdan; toplum merkezli, özgürlükçü, kendine güvenen, bir taraftan iç sorunlarını çözmeye çalı#ırken di$er taraftan eksenini geni#leterek yakın çevresinden ba#layıp tüm dünyaya yüzünü dönen ve ekonomik olarak gittikçe büyüyen bir ülke konumuna geldi. Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak bizleri ve ö$rencilerimizi de çok yakından ilgilendiren bu geli#meler, bir taraftan bizlere büyük fırsatlar açarken di$er taraftan üzerinde çok ciddi dü#ünmemiz gereken sorunları da beraberinde getirmi#tir. Benim üniversite sınavına girdi$im yıllarda, ki 80 li yılların ortalarını kastediyorum, özellikle Siyasal Bilgiler vb. fakülteleri tercih edecekler için kariyer planlarımızla ilgili seçenekler çok büyük oranda sadece kamu i#leriyle sınırlı idi. Kaymakam olmak isteyenler Kamu Yönetimini; Dı#!#leri Bakanlı$ında çalı#mak ya da diplomat olmak isteyenler Uluslararası!li#kileri; Hazinede, vergi dairelerinde çalı#mak ya da mal müdürü olmak isteyenler de!ktisat ya da Maliye bölümlerini tercih ederlerdi. "anslı ve ayrıcalıklı küçük bir azınlık da Üniversite de kalıp kariyerlerine devam etme imkânına sahip olabilirlerdi. Bizim neslin önündeki seçenekler bugün için de hala geçerli olmakla birlikte, de$i#en Türkiye vizyonu gençlerimize çok daha geni# yelpazede kariyer yapma imkânı tanımaktadır. Devletin siyasal ve idari yapısındaki yeniden yapılanmayla gelen de$i#imler, özel sektörün güçlenmesi, AB katılım süreci, dı# politikada eksen geni#lemesi gibi geli#meler ö$rencilerimize yeni fırsat ve seçenekler sunmaktadır. Eskiden sadece kamu hizmetinde kariyer planlaması yapmak zorunda kalan gençler, bugün AB projelerinden Kalkınma Ajanslarına; Hazineden BDDK ya, T!KA dan Yunus Emre Vakfı na; ADAM gibi, ANAR gibi, SETAV gibi, Stratejik Dü#ünce Enstitüsü gibi farklı dü#ünce ve ara#tırma kurulu#larına kadar ve burada sayamadı$ım oldukça geni# bir alanda çalı#ma imkânına sahipler. Bu çerçevede Arama Konferansımız 4 temel konuda fikir, görü# ve önerilerin ortaya konularak tartı#ılmasını hedeflemektedir: 1. Kamu ve özel sektördeki yeni e$ilim ve geli#meler 2. Ülkemiz ve yakın çevremiz için etkin beyin gücü ve yönetici elitin yeti#mesi konusundaki dü#ünce ve tasavvurlar 3. Ö$rencilerimizin e$itim ve kariyer planlamalarına yönelik yeni fırsat ve stratejiler 4. Yeni geli#melere paralel lisans ve lisansüstü müfredat programlarının geli#tirilmesi 6

8 Konferansımız toplam 3 oturumdan olu#acak. Her oturumda her birine yakla#ık 10 ar dakikadan olmak üzere toplam 1 saati de$erli katılımcılarımızın konu#malarına; geriye kalan yakla#ık 1 saati de de$erli Oturum Ba#kanlarımızın moderatörlü$ünde ve toplantıya katılan di$er katılımcıların soru görü# ve önerileri do$rultusunda bu konu#malarda ön plana çıkan konuların tartı#ılmasına ayırmayı planlıyoruz. Özetle, Konferansımızda cevabını aradı$ımız soru oldukça kısa ve basit: De$i#imin neresindeyiz ve gelinen bu noktada bizden nasıl ö$renci yeti#tirmemizi istersiniz? Bizlere yol gösterici fikir ve önerilerinizi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekledi$imizi belirterek konu#mama son verirken, te#rifleriniz için tekrar te#ekkür eder, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sunucu: Konu#masını yapmak üzere Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Bulut u takdim ederim. Mehmet Bulut: Sayın YÖK Ba#kanvekilim, Sayın Merkez Bankası Ba#kanım, Sayın TBMM Genel Sekreterim, Sayın Müste#arlarım, Sayın Rektörüm, Sivil Toplum ve Dü#ünce Kurumlarımızın Sayın Ba#kanları, De$erli Çalı#ma Arkada#larım ve Sevgili Ö$renciler, Konu#mama ba#larken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Arama Konferansımıza ho# geldiniz, #eref verdiniz. Öncelikle davetimizi kırmayıp, bu önemli günde, arama konferansımızda bizleri yalnız bırakmayıp, de$erli yol göstericilerimiz olarak aramızda bulundu$unuz için kurumum ve #ahsım adına hepinize te#ekkür ediyorum. Bu arama konferansı genellikle yönetim organizasyon ve stratejik yönetim gibi alanlarda yapılanlardan biraz farklı tasarlandı. Genelde bu disiplinlerdeki arama konferansları güçlü ve zayıf yönlerimiz, avantaj ve dezavantajlarımız, sahip oldu$umuz imkanlar ve imkansızlıklarımız gibi sorularla ba#layarak bu alanlardaki fikirlerin teminine yönelik oldu$u için Ankara da yeni kurulan bir Üniversite ve Fakülte konusuyla ilgili olarak böyle bir toplantıdan çıkacak fikirler tahmin edilebilir. Bundan dolayı biz yuvarlak bir masa etrafında kar#ılıklı fikir alı#veri#ine dayanan bir yöntemi daha uygun bulduk. Böyle bir oturma düzeninin bile bu tür çalı#malarda verimlilik ve sa$lıklı sonuca ula#ma açısından önemi hepinizin malumudur. Ancak bu toplantının daha özgün bir yanı var: özellikle Siyasal Bilgiler Fakültesi nin mezunlarının en çok istihdam edildi$i, 7

9 gelecekteki mezunlarımızın birinci düzeyde tercihte bulunabilece$i kurumlarımızın en üst düzey yöneticilerinin, devletimizin en saygın ve önemli kurum temsilcilerinin bu masanın etrafında yer alıyor olmasıdır. Türkiye de bir Mülkiye ve SBF gelene$i var zaten. Katılımcılarımızın birço$u buradan mezun. Biz de istedik ki yeni bir Siyasal Bilgiler Fakültesi kurarken Ankara da bu konuda söz söyleyebilecek en etkin ki#ilerin görü#lerine ba#vuralım. Tahmin edece$iniz üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF yi olu#tururken zihnimizde belli önceliklerimiz var. Deyim yerindeyse bu toplantıyla zihnimizdeki önceliklerimizin do$rulu$u veya yanlı#lı$ını test etme imkanı bulaca$ız. Hepinizin bildi$i gibi daha birinci yılda SBF nin!ktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası!li#kiler Bölümlerine ö$renci aldık ve yola koyulduk. Yola çıkarken ilk olarak, sadece Türkiye de$il dünyadaki en iyi Üniversitelerin müfredat programlarını inceledik ve bir müfredat programı hazırladık. Bu müfredat programının Türkiye deki mevcut siyasal bilgiler fakültelerinden birinci farkı!ngilizce olması. Siyasal Bilgiler Fakültesi nin dört bölümü var ve dördü de!ngilizce. Hem lisans, hem de tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programlarımız!ngilizce. Ayrıca!ngilizce olmayan ikinci ö$retim tezsiz Türkçe yüksek lisans programımız bulunmaktadır. Bunun dı#ındaki programların hepsi!ngilizce. Neden!ngilizce? Daha çok sömürge ülkelerinde yaygın olarak görülen bir anlayı#la hele sosyal ve siyasal bilimler alanında Türkiye gibi bir ülkenin ba#kentinde!ngilizce e$itim vermek ne kadar anlamlıdır? Tarihin hiç bir döneminde sömürge olmamı# ve büyük ve asil bir medeniyetin en önemli mirasçısı konumunda bulunan ve gelece$e büyük bir iddia ile hazırlanan, anadili Türkçe olan Türkiye gibi bir ülkede yabancı bir dilde!ngilizce- e$itim yapmak ba#lı ba#ına ciddi bir tartı#ma ve müzakere konusudur. Bu konu gerçekten önemlidir ve müzakere edilmeden böyle bir yola çıkmak büyük risk içerir. Bu konunun uzun ve derin tartı#masına girmeden sadece en önemli gerekçeyi #imdilik bilgilerinize arz etmek isterim. Tasavvurumuz odur ki Türkiye nin 2010 yılında ula#tı$ı geli#mi#lik ve kalkınma düzeyi, ekonomik, toplumsal, siyasal, bölgesel ve küresel konumu itibariyle, geldi$imiz tarih, bulundu$umuz co$rafya ve ya#adı$ımız ça$ ve dönem itibariyle önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçte mezunlarımıza sadece ülkemizde de$il ba#ta Türkiye nin yakın co$rafyası ve karde# ülkeler ve topluluklarında olmak üzere daha çok ihtiyaç olacaktır. Türkiye bir asır sonra yeniden geni# co$rafyasındaki karde#leriyle bulu#maktadır. Dar fiziki sınırlarına kar#ılık kültürel ve ekonomik sınırları çok daha geni#lemi#tir.!#te bu geni# co$rafyanın iktisatçıları, maliyecileri, siyaset bilimcileri, kamu yönetimcileri ve uluslararası ili#kiler alanındaki yetkin ki#ilerin yeti#mesi için bir 8

10 Siyasal Bilgiler Fakültesi ne ihtiyaç oldu$u kanaatindeyim. Özellikle bu bölümlerden mezun olan ö$rencilere bu geni# co$rafyada daha çok ihtiyaç olacak gibi bir durumla kar#ı kar#ıya bulundu$umuzu dü#ünüyorum. Ayrıca ba#ta Siyasal Bilgiler Fakültesi ndeki bölümler olmak üzere Üniversitemizde her yıl % 25 Türkiye dı#ından ö$renci kabulüne yönelik Senato kararımız ve kontenjanımız bulunmaktadır. Dolayısıyla derslerde sadece Türk ö$renciler olmayacak % 25 yabancı ö$renci olacak. Tabiatıyla bu ö$rencilere dersleri!ngilizce anlatma zorunlulu$u bulunmaktadır.!#te müfredat!ngilizceye dayalı programını olu#tururken bu durumları dikkate aldık. Mükemmel olmadı$ını biliyoruz.!yinin rakibi daha iyidir. Hazırladı$ımız müfredat dahil olmak üzere her konuda yol göstericili$inize, fikirlerinize ihtiyacımız var.!kinci önemli konu; #u ana kadar bu program yanında üzerinde durdu$umuz konu; SBF ye aldı$ımız hocaların ehliyet ve liyakatine gösterdi$imiz özendir. Özellikle SBF deki ö$retim elemanlarımızı seçerken bu vizyona uygun, bu altyapıyı güçlendirecek ve geli#tirecek nitelik ve kalitede olmaları için ço$unlukla yurtdı#ı doktoralı olan ki#ileri tercih ettik; ama bu arada yurt içinde en iyi üniversitelerde doktoralarını yapmı# ve alanında gerçekten bugüne kadar yaptı$ı çalı#malarla kendini ispat etmi# hoca arkada#larımıza da kadromuzda yer verdik. "u ana kadar 25 ö$retim üyesi bir o kadar da ara#tırma görevlisi arkada#ımız fiilen görevlerine ba#ladılar. Ara#tırma görevlisi arkada#larımızı da seçerken gelecekte bu vizyonu ve misyonu ta#ıyabilecek, en azından #u an için bu kapasitede olmalarına özen gösterdik. Ayrıca SBF nin dört bölümünün de lisansüstü düzeyde tezli ve tezsiz Yüksek Lisans yanında Doktora programları açılmı# bulunmaktadır. Bir de!ktisat Bölümü altında Sa$lık Ekonomisi alanında bir YÖK nezdinde Yüksek Lisans ba#vurumuz oldu. Ayrıca yine YÖK nezdinde Kamu Yönetimi Bölümü altında da Sosyal Politikalarla ilgili Yüksek Lisans ve doktora program müracaatımız oldu. Bu iki programı, özellikle #unun için zikrettim: Türkiye örneklerinde görüldü$ü gibi SBF nin sadece!ktisat, Maliye, Uluslararası!li#kiler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümlerinde ihtisasla#ma ile iktifa etmeden dünyadaki iyi Üniversitelerdeki örneklerinde görüldü$ü gibi disiplinler arası çalı#malara da öncülük eden programları hayata geçirmek istiyoruz. Bu alanlara SBF mezunları yanında ayrıca, Sa$lık Bakanlı$ı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı$ı nda çalı#acak mütehassısların da ihtisaslarını yapabilecekleri bir SBF öngörüyoruz. Lisans üstü düzeydeki ö$renci ve ara#tırmacılarımızın lisansın en az yarısı % 50 düzeyinde olmasını ve bu dengenin gelecekte de korunmasını önemsedi$imizi özellikle belirtmek isterim. Böylece ara#tırma ve ihtisası önceleyen bir SBF olarak yerimizi almak istiyoruz. 9

11 Sözlerimi biraz uzattım, affımı istirham ediyorum. Aslında SBF nin gelece$i ile ilgili uygulamaya geçirdi$imiz ve planlayıp fiiliyata geçirmeyi dü#ündü$ümüz daha bir çok konu var. Ancak bugün bizden çok sizlerin konu#ması daha do$ru; asıl sizleri dinlememiz lazım. Sizlerin bütün söyledikleri burada bugün not edilecek, kayda geçecek. Söyleyecekleriniz SBF nin gelece$i için, gençlerimiz için, ö$rencilerimiz için çok önemli. Sözlerimi bitirirken özellikle konferansın gerçekle#mesi konusunda bize cesaret veren Rektörümüz Prof. Dr. Metin Do$an a, organizasyonunda eme$i geçen ba#ta Ö$retim Üyemiz Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Hocamıza, müzakereleri ve konu#maları rapor edecek olan Ara#tırma Görevlisi arkada#larımıza, çalı#an memur ve hizmetli arkada#larımıza, burada bu altyapıyı hazırlayan teknisyen arkada#larımıza ve tekrar katılımlarından dolayı Dekanlarımıza, SBF hocalarımıza ve tüm haziruna, herkese tekrar çok çok te#ekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. ederim. Sunucu: Konu#masını yapmak üzere Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Metin Do$an ı takdim Metin Do#an: Ben de öncelikle Sayın Ba#kanvekili, Sayın YÖK Üyeleri, Sayın Müste#arım, Sayın Ba#kanlarım, Sayın Hocalarım, de$erli ö$rencilerimiz hepinize ho# geldiniz diyorum. Böyle bir göreve getirildi$imizde elimizde bir imzalı ka$ıtla yola çıkmı#tık. Sayın Ba#kanlarımız ve Ba#kanvekilimiz biliyorlar, üzerinde rektör olarak atandınız, yazan bir ka$ıt ve ba#ka bir #ey yok. Daha önce hastanede görev yaptı$ım için, hastaneye gittim birkaç gün arka odada oturdum. Orda da bir yeni arkada#ımız göreve ba#lamı#tı. Artık kendimi orda fazlalık gibi hissetmeye ba#ladım. Arka oda dar gelmeye ba#ladı. Herhalde dedim ki, önce, bize bir ofis lazım. Birkaç binayı gezdikten sonra #u an halen çalı#malarını yürüttü$ümüz, Ankara!smetpa#a da, Ankara nın en hareketli bölgesi herhalde orası, bir bina bo#aldı$ını duyduk;!l Özel!daresi Binası. Oradan bıkmı# ve ayrılmaya çalı#ıyorlar. Biz de bunu duyduk ve hemen ba#vurumuzu yaptık, biz burayı istiyoruz, diye. Meclis toplandı, biz orayı öyle vermeyiz, kiraya veririz.!#te bir kira tespit etmi#ler; tamam, dedik önemli de$il; kirayla alalım. Ve o binayla ilk adımı attık. Bu arada ismimiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi oldu$u için, bunun geri planında da 7-8 yıl öncesinde çalı#malar olmu#tu. Üniversite kurulursa adı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olsun. Bizim tarihimizle kültürümüzle barı#ık ve gelece$e de açık bir üniversite kurulsun. Adı Yıldırım Beyazıt olunca tabii, Çubuk gündeme gelmi#; 10

12 Çubuk ta bir kamuoyu olu#mu#. Öyle bir kamuoyu ki 6-7 ya#ındaki çocu$a sorsanız üniversite diyor; ba#ka bir #ey demiyor. Çubuk un kurtulu#u üniversitenin kurulu#una ba$lanmı#. Böyle bir ortamda orda hemen bir belediye binası gündeme geldi; Esenbo$a Belediyesi, daha önce belde olarak hizmet veriyordu. Ankara mücavir alan sınırı geni#letilmesi söz konusu olup Çubuk Merkez!lçe olunca Belediye Ba#kanı na yaptırdı$ı binada oturmak nasip olmamı#, herhalde. 2-3 senedir Bo# duruyormu#. Hemen dediler ki, rektörlük binanız hazır, size veriyoruz. Biz de dedik ki, peki alıyoruz. Hemen aldık bir de orda binamız oldu. Tabii Çubukluların kalbini kırmak istemiyoruz; ama Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sadece Çubuk için de$il, sadece Ankara için de$il belki de Türkiye için, belki de gelecekte dünyaya yön verecek üniversitelerden biri olmasını hedefliyoruz. Herkes böyle dü#ünüyor. Büyük beklentiler içerisinde. O zaman bizim Ankara merkezde de mutlaka yerle#ik alanlarımız olması gerekir, diye dü#ündük. Ve bu binayı, o zaman Tarım Bakanlı$ı bo#altmak üzereydi. Epey gayret sonucunda bu binayı alabildik. Binayı resmen erken aldık; ama binayı bo#altmaları çok uzun sürdü. ve bu dönemde de e$itim ö$retim yılı için ba#vurular yapılması gerekiyordu. Sayın hocalar biliyorlar. Her gün in#aatını takip etti$im bir okul in#aatı vardı Etlik te. Her gün gidip ziyaret ediyorum. O binayı almak için Sayın Milli E$itim Bakanımız Nimet Çubukçu Hanımla belki altı-yedi defa görü#tük. Zar zor ikna etmi#tik. Tabi o dönem seçimler oldu ve bakanımız de$i#ti. Biz de ö$renci almak için ba#vuruda bulunmu#tuk, be# fakültede. Yeni bakanımız, hayır ben vermem bizim çok ihtiyacımız var, dedi.!kinci bir çabayla Sayın Ba#bakanımızın büyük deste$iyle o binayı da aldık ve #u anda dört binada afiliye olduk, e$er Atatürk E$itim ve Ara#tırma Hastanesi de sayılırsa be# ayrı binada hizmet vermeye devam ediyoruz. Hocalarım bahsettiler, lisans düzeyinde bu yıl biz be# fakültede ö$renci aldık. Tıp, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk, Mühendislik ve Do$a Bilimleri ve Sa$lık Bilimleri Fakültesi nin hem#irelik bölümüne aldık. Sadece hem#irelik bölümü Türkçe e$itim verdi$i için birinci sınıfı bu yıl okuyorlar. Di$er bütün fakültelerde yabancı dilde!ngilizce hazırlık e$itimine ba#ladık. Mühendislik ve Do$a Bilimleri Fakültesi nde de bilgisayar, elektronik ve haberle#me, malzeme mühendisli$i ve makine mühendisli$i bölümlerinde, ikinci ö$retimde de e$itime ba#ladık. Burası ise, iki parçalı bir bina. Odaları küçük; yalnız yanda bir ek binamız var. Oraya enstitülerimizi kurduk ve #u anda 250 ö$rencimiz yakla#ık 24 program, ama ikinci dönem herhalde 33 programa çıkacak. Yüksek lisans e$itimlerine ba#ladılar. Bu arada hepinizin bildi$i Atatürk E$itim ve Ara#tırma Hastanesi nde, ben daha önce orda görev yapmı#tım; mart ayından bu yana afiliye bir çalı#ma yürütüyoruz. Bu Türkiye için de yeni bir uygulama aslında. Yurt dı#ında çok örnekleri olmasına ra$men. Ö$retim 11

13 üyelerimiz orda görev yapıyorlar. Tabi bizim akabimizde yakla#ık 20 tane üniversite, Tıp Fakültesi olup da henüz hastanesi olmayan üniversite bu afiliasyon protokolü ile çalı#maya ba#ladı. Henüz bir yönetmelik kapsamında hukuki yapısı tam oturmamı# olmakla birlikte muhtemelen kısa bir süre içeresinde yeni bir kanunla bu afiliasyon uygulaması peki#tirilecek. Tıp fakültesi ile ilgili ara#tırma görevlilerimiz de orada görev yapmaktalar. Lisans ö$renci sayımız #u an 850 civarında. Gelecek yıl için; henüz lisans ö$rencisi almamı# olan!nsan ve Toplum Bilimleri ve!#letme Fakültemiz heyecanla beklemekte; fakat fiziki problemlerimizi çözebildi$imiz takdirde ö$renci almayı dü#ünüyoruz. Fiziki problemler deyince; e$er yansıya gösterilebilirse; mimari projeler #eklinde bir projemiz var. Biz göreve geldi$imiz günden bu yana iki ayrı grup tarafından kampüs alanıyla ilgili çalı#malara ba#ladık. Kampüs alanımız da, öncelikle, Esenbo$a Havalimanı nın hemen yanında. Yakla#ık 3000 dönümlük bir arazide kurulacak. "u anda TOK! ile anla#ma yaptık. Buranın imar planı çalı#maları devam ediyor. Öncelikle mera arazisiydi, mera vasfının kaldırılması, aradaki #ahıs arazilerinin yan tarafa alınması ile ilgili çalı#malar var. Daha sonra da bu arazinin birle#tirilmesiyle ilgili... "u anda imar planı bitmi# durumda. TOK! ye teslim edilip, bir aylık bir askı süresi olacak. Bundan sonraki dönemde de be$enilen projeye göre kampüsle ilgili çalı#malarımız devam edecek. Birkaç çe#it proje vardı. Gördü$ünüz bir grubun çalı#malarıydı. Bu ikinci çalı#ması. Kampüs arazimizden bir tane dere geçmektedir. Ortada suni bir dere planlaması var. Bir tarafta fakülteler, bir tarafta idari binalar. Aslında çok güzel bir proje ve biz de çok be$endik; ama iki grup bunu çalı#ıyor. En son herkesin be$enisine sunduktan sonra Sayın Ba#bakanımıza da sunduktan sonra be$enilen projeyle yola devam edece$iz. Mimarimiz de adımız gibi tarihimizle uyumlu olsun istiyoruz. Osmanlı Selçuklu tarzı bir mimarisi olsun; ama iç yapısı tamamen modern olsun. özellikle Mühendislik Fakültesi binalarımızın enerji dönü#ümlü modern binalar ve akıllı binalar #eklinde olması hedeflenmekte. Kampüs in#aatı bizim tahminimize göre 2012 yılı ortalarında ba#layabilir. Çünkü imar planının bir aylık askı süresi var. E$er itirazlar olmazsa, TOK! ile de anla#mamız hazır. Hızlı bir #ekilde in#aatlara ba#layabilece$imizi dü#ünüyoruz.!hale süreci de 2-3 ay sürse 2012 yılı ortalarında ba#larız. Bu da ba#ka bir mimar. Biraz daha modern bir çalı#ma yapılmı#. Burada özellikle dı# cephe çalı#ıyoruz. Dı# cephe tamamlandıktan sonra binaların yerle#tirilmesi ayrıca yapılacak. Bu gördü$ünüz ise biraz daha modifiye hali. Daha Türk 12

14 motifleri; tarihi motifler istedik. Bir çalı#ması daha var. Tamamlandı$ında be$eniye sunulacak. "u anda sizi her zaman bir arada göremeyece$imiz için kısaca göstermek istedim. Dikkat ederseniz üçüncü çalı#maya gittikçe hatlar biraz daha yuvarlakla#tı. Mimarı sıkı#tırıyoruz istedi$imiz gibi olsun diye. Bu arada, Bilkent te Atatürk Hastanesi nin yanında haritada ye#il görünen bir alan var. Atatürk Hastanesi nin bahçesiyle birlikte olan alan. Sol tarafındaki ye#il alan da bize tahsis edilen alan. 20 dönümlük bir alan. Biz burada afiliasyon süresince; minimum 5 yıl ve afiliasyon devam edecekse daha uzun, bu alanın tamamı Ankara nın sa$lık kentlerinden birisinin oldu$u bir alan. Bütün binalar ayrı ayrı her biri bir hastane yapısında. Bu yapıyla afiliasyonu devam ettirmek istiyoruz. E$er devam etmeyecek olursa kendi Esenbo$a daki kampüs alanımızda Tıp Fakültesi nin yerini ayırmı# bulunuyoruz. Bu alanda biz bu yıl, hızlı bir #ekilde sa$lık temel bilimler binasına ba#lamayı dü#ünüyoruz. Bir önerim var; biz bu binayı bu yıl bitirip bütün fakülteleri kampüs tamamlanıncaya kadar e$itimini orda devam ettirsinler istiyoruz. Temel Bilimler binasının mimari projesi de tamamlandı. 2. resimde görüldü$ü gibi: tamamını kullanmayaca$ız; ama metrekarelik kapalı alanı olan bir bina dü#ünüyoruz. 3. resme geçelim... Atatürk Hastanesi nin biti#i$inde bu #ekilde bir bina.!lk 2-3 yıl, kampüs in#aatı tamamlanana kadar; Etlik te hazırlık ö$rencilerimiz, onların dı#ındaki ö$rencilerimize bu binada e$itim vermeyi dü#ünüyoruz. E$er hızlı bir yapıla#ma devam ettirebilirsek ki dün Çankaya Belediye Ba#kanı ile görü#tük. Ruhsatla ilgili problemimizi de çözdük. Muhtemelen yeti#tirebilece$imizi dü#ünüyoruz. Ömer Demir: Bunu da TOK! mi yapıyor? Metin Do#an: Bunu da TOK! yapabilir. Anla#mamız var. Resimde görülen zemin kattaki proje. Sol tarafta laboratuvarlarımız var. Arada idari birimler; zemin oldu$u için kar#ıda sınıflar en sa$da da 150 ki#ilik amfilerimiz var. 1. kata geçelim... Laboratuvarlar var, amfiler var yine. Arada ise sınıfların oldu$u bölümler var. Çok bunalırsak, kar#ı tarafta da sınıflar yapabiliriz. Tabii bu ö$renci sayımızla ili#kili bir durum. Üst katta da 500 ki#ilik bir amfimiz olacak büyük toplantılar için kullanabilece$imiz. 3 katlı bir bina. Bizim planımız gelecek yıl e$itim ö$retim yılına kadar bu binayı bitirmek. E$er bitiremezsek, o zaman kiralık bir yer bulmamız gerekecek. Etlik te halen kullanmadı$ımız sınıflarımız var; onları dolduraca$ız. Belki iki üç aylık bir gecikme olursa, bu binadaki geni# sınıfları 13

15 geçici olarak kullanaca$ız. Bina bitti$inde de ö$rencilerimizi oraya geçirmeyi dü#ünüyoruz. Ben kısaca bilgi vermi# oldum. Konuyu da$ıtmayalım sabrınız için te#ekkür ediyorum. 14

16 I. OTURUM Oturum Ba$kanı: Prof. Dr. Yekta Saraç (YÖK Ba#kanvekili) Konu$macılar: Doç. Dr. Erdem BA"ÇI (T.C. Merkez Bankası Ba#kanı) Dr. Hasan Canpolat (!çi#leri Bakanlı$ı Müste#ar Yardımcısı) Naci Koru (Dı#i#leri Bakanlı$ı Müste#ar Yardımcısı) Dr.!rfan Neziro$lu (TBMM Genel Sekreteri) Dr.!brahim Kalın (T.C. Ba#bakanlık Ba#mü#aviri) 15

17 Yekta Saraç: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde 5-6 yıla dayanan bir isim çalı#ması oldu$unu do$rusu #u an duyduk. Böyle bir çalı#manın sonucu olarak Yıldırım Beyazıt ismini biz önermi# de$ildik. Bizim bu isimleri seçmemizin sebebi #u idi: biz yüksek ö$retimde yeniden bir dönü#ümü, yeniden bir yapısal bir dönü#ümü gerçekle#tirmeyi yüksek ö$retimin bir çok alanda daraldı$ı bir ortamda yeni ve büyük #ehirlerde kurulan yeni üniversitelerle gerçekle#tirece$imizi dü#ündü$ümüzde bizim tarihimizin belki en #anlı, en ihti#amlı döneminin kurucu padi#ahlarının isimlerinin verilmesini tercih ettik. Osmangazi vardı biliyorsunuz. Orhangazi yi bir ilimizdeki üniversiteye önerdik. Yıldırım Beyazıt olsun bir de Fatih Sultan zaten vardı, bu arayı, Osmangazi ile Fatih i böylelikle dolduralım, diye dü#ünmü#tük. Daha sonra mecliste bu Orhangazi Üniversitesi nin ismi Bursa Teknik olarak de$i#tirildi. "öyle bir zanna kapılıyor bazı insanlar ba#ına teknik konulunca tekniktir ve mühendislikte çok ileri bir üniversite olunuyor gibi. Yıldız Teknik te halbuki felsefe bölümü de var edebiyat da var. Dolayısıyla bu husus, bu tercih sebebini biz birazcık yadırgadık ama tabiî ki meclise, yasama organına saygımız dolayısıyla zaten yapabilece$imiz bir #ey yok, bunu kabullendik; ama daha sonra bu bo#luk bir vakıf üniversitemiz tarafından Orhangazi Üniversitesi olarak seçildi ve dolduruldu.!n#allah yakın dönemde de bir Murat Hüdavendigar Üniversitesi olursa tamamlamı# oluruz. Yeni kurulan üniversiteler arasında, yedi üniversite arasında i#in do$rusu en hızlı geli#me gösteren üniversite Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bunu kabul etmemiz lazım. Elbette ki daha çevrede kalan bu yediye göre lokasyon bu geli#imin sebebi olarak gösterilebilirse de bence burada sebep Ankara da bulunması de$il. Rektör Bey in çok giri#imci ve ekip ruhu ile çalı#an birisi ve ekibini de kendisiyle bir yeknesak bütün halinde Rektör Bey in önderli$inde olması bu i#i götürüyor olmasını görüyorum ben sebep olarak. Bu arama konferansı meselesi son yıllarda üniversitelerimizde yaygınla#maya ba#ladı önce vakıf üniversitelerinde vardı bunlar, #imdi bu yeni kurulan üniversitelerle birlikte de devlet üniversitelerinde de ba#ladı. Arama konferansları gerçekten e$er ba#ta kurgusu do$ru yapılır ise bir reklam de$il de sonuç çıkartıcı üretici bir kurgu yapılır ise bunun çok büyük yararları oldu$unu görüyoruz. Burada da böyle bir çalı#manın ikinci türdeki sonuç alıcı çalı#manın bir a#amasında bulunuyoruz. Ben Sayın Rektörümüzün anlattıklarından sonra YÖK ün ba#kanvekili olarak ve eski ba#kanvekilimizde burada YÖK adına te#ekkürlerimizi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ne iletmek isteriz. Gerçekten kısa bir süre içerisinde çok hızlı bir #ekilde geli#me gösterdiler. Sayın Rektörüm o sebeple biz gerçekten te#ekkür ederiz YÖK adına. 16

18 "imdi bu arama konferansındaki Siyasal Bilgiler Fakültesiyle ilgili olmak üzere bir odak olarak iktisat, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile uluslar arası ili#kiler dört bölüm olarak belirlenmi#, bunlara ili#kin misyon daha sonra vizyon ve hedeflerin belirlenmesine yönelik böyle bir çalı#ma var. Bir iki bilgi vermek istiyorum belki daha sonraki fikir sergileyecekler için de önemli olabilir. Türkiye de #uan altı tane Siyasala Bilgiler fakültemiz var. Bunlar : Ankara Üniversitesi ki; Ankara Siyasal olarak bile kendi içerisinde bir marka olan bir fakültemiz biliyorsunuz,!stanbul Siyasal,!stanbul Medeniyet, Yıldırım Beyazıt, Adana Bilim ve Teknoloji bir de vakıf üniversitelerinden Altın Koza Üniversitesi yine Ankara da, Siyasal Bilgiler Fakülteleri var bünyelerinde. Bu altının üç tanesi faal üç tanesi faal de$il. Faal olanlar Ankara,!stanbul ve Yıldırım Beyazıt di$erleri faal de$il. Tabi bununla birlikte ba#kaca aynı alana yönelik olmak üzere aynı programları götüren ba#ka üniversiteler de var,!!bf lerimiz var.!ktisadi ve!dari Bilimler Fakülteleri devlette 92 tane var. 92 üniversitemizde!ktisadi ve!dari Bilimler Fakültemiz var. Vakıfta da 45 tane var. Dolayısıyla 137 tane üniversitemizde iktisadi ve idari bilimler fakültemiz var. Büyük bir yekûn iktisadi ve idari bilimler fakültesinden sonra i#letme fakültelerimiz var ki Ankara Siyasal da i#letme bölümü de var. Bu #u demektir daha sonra geli#en #artlara göre belki vizyon ve misyonla mutabakat arz eder tarzda i#letmeyi de bu çerçevede de de$erlendirmemiz lazım gibi geliyor bize. Toplamda Ankara Siyasal ın bölümlerini ve!!bf nin bölümlerini esas aldı$ımızda yakla#ık ö$renci Siyasal,!!BF,!ktisat Fakültelerinde. Çok büyük bir sayı bu. Yüksek ö$retimin yükünü kaldıran yani talebini kar#ılayan fakültelerin ba#ında geliyor. Daha sonra fen-edebiyat fakülteleri geliyor, bu #ekilde gidiyor.!!bf lerdeki ö$retim üyesi ö$renci oranına da baktı$ımızda aslında bir ö$retim üyesine de 49 ö$renci dü#üyor. Bu tıpta bir ö$retim üyesine yakla#ık 4 ö$renci dü#erken!!bf ler de bir ö$retim üyesine 49 ö$renci dü#üyor. Bunun #unun dile getirilmesi lazım herhalde bizim sosyal bilimlerin Türkiye de biraz daha ne#ri nema bulması için pozitif ayrımcılı$a ihtiyaç duydu$unu gösteriyor bize bu. Umarız bu gerçekle#ir diye dü#ünüyoruz. Amacımız istihdam ve kariyer planlaması suallerinin cevabı belki buranın, bu siyasalın #ekillendirilmesinde konu#macılarımız tarafından #ekillendirilecek. Ama acaba #öyle de dü#ünebilir miyiz : buna ilaveten bizim bilgiye bakı# açımızın tek belirleyicisinin piyasa olmaması gerekti$ini de dü#ünebiliriz. Özellikle bu ABD deki yüksek ö$retim olgusunu, yüksek ö$retim küresel düzeydeki ba#arı skalasındaki en üste oturmasının sonucu olmak üzere bizde de yüksek ö$retimin ve bilginin biraz piyasa metaı haline gelme sürecini ya#adı$ımızı biz görüyoruz. Buna maalesef de diyebiliriz, do$ru yolda gidiyoruz da diyebiliriz. Ama biz Akdeniz havzasındaki ilme verilen önem bilginin bizatihi bilgi olması dolayısıyla 17

19 oldu$unu da dü#ünmemiz lazım çünkü bizim bilgi gelene$imiz 80 yıl öncesiyle darülfünunla ba#layan bir gelenek de$il dolayısıyla biz yüksek ö$retim alanında pek çok bilgi, bilim ihracatında bulunan bir medeniyetin son halkalarını temsil etti$imizi dü#ünüyoruz dolayısıyla biz bilginin bizatihi bilgi olması hasebiyle de de$erli oldu$unu da zihnimizin bir tarafında belki tutmamızın da yararı oldu$unu dü#ünüyorum. Erdem Ba$çı: De$erli Yekta Hocam, de$erli Ömer Hocam, Sayın Rektörüm, Sayın Genel Sekreterimiz, De$erli Müste#arlar, De$erli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada çok kısa bir konu#ma sürem var, tamamen ki#isel görü#lerimi aktarmaya çalı#aca$ım, kurumu ba$lamaz. O #ekilde dinleyiniz lütfen. Önce iktisattan ba#layayım, herhalde iktisat bölümü açmayı dü#ünüyoruz. Açık zaten #u anda, hayırlı u$urlu olsun yeni üniversitemiz. Gerçekten heyecan verici bir proje, Ankara do$umlu bir vatanda# olarak ben de heyecanla bekliyorum yeni kampüsünüzün tamamlanmasını. Önce iktisattan ba#layalım, iktisat ismi nerden gelmi# Türkçemize. Benim bildi$im kadarıyla, Cavit Bey in ilmi iktisat diye bir kitabı var. Bunu Osmanlıda lise seviyesinde bile okutmu#lar o zamanlar. Bu dönemle bir fark #urada lise seviyesinde iktisat dersi yok bildi$im kadarıyla Türkiye de. Biz üniversitede insanları biraz bozmaya ba#lıyoruz iktisat dersi vererek. O zamanlar lise seviyesinde ba#lamı#. Artık düzgün veriliyor muydu bu ders bilmiyorum; ama Cavit Bey in iktisat kitabı fena bir kitap de$il. Orda #öyle anlatılıyor, burada, diyor ben ilk ders vermeye ba#ladı$ımda, ilmî servet adında ders açtım, diyor. Fakat, dersi alan talebeler dersi verenin servetten nasibini olmadı$ını görünce dersi bırakmaya ba#ladılar. O yüzden ben de bu dersin ismini ilmi iktisat koydum diyor. Ondan sonrada ilmi iktisat olarak devam etmi#.!ktisatçıları ikiye ayırabiliriz, zararlı ve zararsız iktisatçılar diye. Zararsız iktisatçılara örnek balon fıkrasında veriliyor. Balonda seyahat eden bir grup kayboluyor ve nerde olduklarını bilemiyorlar. Haritadan da tespit edemiyor. "u a#a$ıdaki köylüye soralım diyor. Balonu a#a$ıya indiriyorlar, yukarıdan sesleniyor: Karde# bakar mısın? "öyle bir yan gözle bakıp ne var, diyor. Biz neredeyiz? Balondasınız. Sen iktisatçı mısın? diye ba$ırıyorlar. Evet, nerden bildiniz? Söyledi$in do$ru ama bir i#e yaramıyor. Bu zararsız iktisatçıya bir örnektir. Söyledi$i do$ru; ama bir i#e yaramıyor. Bir de zararlı iktisatçılar var. Bunun da çok de$i#ik versiyonları var ama Stalin e atfen anlatılan bir öykü var. Resmigeçit töreni Sovyetler Birli$inde, devlet ba#kanları ça$rılmı#. Tanklar tüfekler füzeler geçiyor. En sonunda kılıksız üç be# ki#i rastgele yürüyerek geçiyorlar. Biri yolda#, bunlar kim diyor?. Tören düzenine uymayan üç be# ki#i Bunlar bizim en 18

20 yıkıcı silahlarımız: iktisatçılar diyor Stalin. Bir ülkeyi mahvetmek istedi$imizde bunlardan birini göndermemiz yeterli, diyor. Bu da zararlı iktisatçılara bir örnek. "imdi farklı bir fikriniz varsa abartın, diye bir tavsiye vardır akademik camiada. Ben de biraz abartarak söyleyeyim, aranızda Keynesçi varsa alınmasın.!ktisatçılar yine ikiye ayrılır, bir sa$duyu sahibi iktisatçılar, bir de Keynesçiler. "imdi bu üniversite için çok önemli, üniversite normal sa$duyulu çocu$u alıyor. Annesinden babasından tasarrufun iyi oldu$unu ö$renen, Anadolu nun ba$rından kopup gelmi# çocuk, tasarrufun insanı mutlu edece$ini ö$renmi#tir.!ktisada riayet esastır. Tasarruf kötüdür, diye. Oysa üniversitede Keynesçi fikirler empoze edilir. Özellikle kamu harcasın, böylece çarpa çarpa milli gelir artar. Bu #ekilde yanlı# fikirlerle beyinler yıkanır. Ondan sonrada bunların bir kısmı seçmenleri de etkiler, siyasetçileri de etkiler ve açmaza, ülkeleri çıkmaza sokarlar. "imdi Keynesçiler belki #u açıdan haklı gibi görünebilirler. Kimse harcamıyorsa, kamu harcasın. Zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkar.!ktisatçılar Keynesçiler arasında da ikiye ayrılıyor, sa$duyulu Keynesçiler ve zararlı Keynesçiler. Bunlardan sa$duyulu Keynesçilere bir örnek, Olivier Blanchard #u anda IMF nin ba# ekonomisti. En azından #unu bilmesi lazım Keynesçi nin, kamu borcu sürdürülebilirli$i diye bir sorun var. E$er siz çok fazla harcamaları arttırır, vergileri azaltırsanız bütçe açı$ınız ve kamu borcunuz artar bu kamu borcu ödenecek mi, kamu borcunu geri alamayacak mıyım gibi bir kaygı olu#ursa bugün!talya, Yunanistan örne$inde oldu$u gibi faiz oranları yükselir. Faiz oranları yükselince bunun tahrip gücü, sizin sa$ladı$ınız faydadan çok daha fazla olur ve ciddi bir i#sizli$e neden olur, ciddi bir eksi büyümeye yol açar, güven kaybı olur ve burada ciddi bir sorun ortaya çıkar. Bunu bilen Keynesçiler biraz daha dikkatlidir. Diyor ki harcamaya yeriniz varsa harcayın (kamu harcaması olarak). Sınıra yakınsanız pek harcamayın, dikkatli olun gibi tavsiyelerde bulunuyorlar. Onlardan bile biraz daha aklı ba#ında olanlar var. Bir de onların eski ba#kanları gibi olanlar da var. O tam Keynesçi ydi, pür. Dominique Strauss-Kahn ba#ka bir nedenle ayrıldı; ama sonuçta Keynesçi fikirleri eski usul, klasik Keynesçi ydi. Herkese harcayın, vergileri indirin tavsiyesinde bulunuyordu. "imdi üniversiteden çıkan bir ö$renci, mezun oldu$u zaman #unu mutlaka bilmesi lazım: kar#ılıksız para basılırsa ne olur? Bu sorunun cevabını biliyorsa biz amacımıza ula#tık demektir. E$er merkez bankası kar#ılıksız para basarsa enflasyon olur, paranın de$eri dü#er. Finans sektörü, bankalar kar#ılıksız para basarsa derin bir ekonomik kriz olur. Kar#ılıksız para basmak #u demek: siz bankaya mevduat yatırıyorsunuz, paranızı emanet ediyorsunuz, zannediyorsunuz ki o para orda duruyor. Hâlbuki o para hemen gidiyor. Birilerine kredi olarak veriliyor. Kredi olarak verilen yer, sa$lam de$ilse, geri dönmeyecekse o paranın kar#ılı$ı yoktur demektir. Kredi verilen 19

21 yer sa$lamsa, geri dönecekse o paranın kar#ılı$ı var demektir, sistem yürür. E$er kötü bir yere kredi veriyorsa, bu kamu da olabilir özel de olabilir veya yolsuzluk usulsüzlük vs. bu tür #eyler de olabilir, herhangi bir nedenle dönmeyecek bir kredi veriyorsa bankacılık sistemi o zaman ekonomik kriz olur. Çünkü mevduat sahibi parasını oradan geri almak isteyecek, geri almak isteyince, milyonlarca mevduat sahibi var, hiçbir siyasi iktidar ben bu bankayı kurtarmıyorum, bırakalım batsın, diyemiyor. Bankayı kurtarmak için kamu devreye giriyor, sermaye enjekte ediyor ve kamu borç stoku artıyor. Dolayısıyla normalde çok derin büyük bir buhran, finansal kriz olacak olan #ey kamu borç krizine dönü#üyor, #ekil de$i#tiriyor. Ondan sonra kamu bu borcu eritmek için u$ra#ıyor. Ya merkez bankasından para bastırarak bu borcu eritecek, çok nadir durumlarda ödemeyecek kamu borcunu Arjantin de oldu$u gibi. %80 ödemedi. Yunanistan da #u an %50 civarında silmeye çalı#ıyor. Ya da vergileri artıracak, harcamaları kısacak ve zaman içerisinde o borcu ödeyecek. O yüzden bu kar#ılıksız para basılırsa sorusunun cevabını bütün iktisat ö$rencilerinin bilmesi gerekir. Tek sorulu bir sınav yapabilirsiniz mezun olurken bakalım bunun cevabını biliyor mu diye. Bir de de$er yargısı olarak #unu bilirse mezunlar çok güzel olur: disiplin iyidir, kamu mali disiplini iyidir, parasal disiplin iyidir, finansal sektör disiplini iyidir. Bunların iyi oldu$unu bilirse biz amacımıza ula#tık demektir. Daha da ötesini ö$retmeye gerek yok bence, te#ekkür ederim. Yekta Saraç: Biz te#ekkür ederiz ama konu#manız sırasında doların seyri nasıl olacak diye bir cevap bulamadık. gidiyorlar. Erdem Ba$çı: Onun içinde #u anda yurt dı#ında para politikası açısından da disiplinsiz Yekta Saraç: Peki, çok te#ekkür ederiz. Hasan Canpolat Beyefendi ye sözü veriyoruz. Te#ekkür ederiz. Hasan Canpolat: Evet, ben de te#ekkür ederim hocam, ben de hayırlı olsun dileklerimle söze ba#lamak istiyorum. "imdi sözün ba#ında önce üniversitenin isminden ba#lamak istiyorum. Bir özel isim Yıldırım Bayezid dolayısıyla tarihteki #ekliyle baktı$ımız zaman, 20

22 ba#ka ihtisas alanı edebiyat olan hocalarımız var, o bakımdan tarihte bu ki#inin ismi Bayezid, Osmanlıca yazılı#ı da böyle. "imdi ismi böyle de$i#tirebilir miyiz diye önce bu soruyu ortaya atmak istiyorum.!smin orijinali nasılsa öyle kullanılması gerekti$ini #ahsen dü#ünüyorum. Bu takdir üniversite yönetiminindir. Kanun böyle çıkmı# herhalde ama böyle bir isim yok tarihte. "imdi giri#ten sonra üniversite nasıl olmalı, diye öteden beri kafamda bazı dü#ünceler var. Onları söyleyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Oradan herhalde Yıldırım Bayezid Üniversitesi ile ilgili çıkarsamalar yapılabilir. "imdi Türkiye de ardı ardına üniversiteler kuruldu, özellikler son yıllarda. Ama bu üniversitelerin, gerek özel gerek kamu üniversitelerinin yeni bir kulvara girmekten ziyade bir kalıbın tekrarı #eklinde. Bu kalıbın tekrarı, sadece üniversitenin yeni kurulmu# oldu$unu, tarih olarak yenili$ini getiriyor. Yeni bir üniversite getirmiyor. Yani aslında bu sorunsal üzerinde konu#mak lazım. Sizin de kısmen atıf yaptı$ınız gibi Türkiye de üniversite nasıl olmalının üzerinde konu#arak bu konuda yeni bir kulvar açılabilir, diye dü#ünüyorum. Çünkü kanaatime göre e$er Türkiye de hakikaten olması gerekti$i gibi üniversiteler ortaya çıkarsa Türkiye nin bölgede üniversitede e$itim görmek üzerine büyük bir talep oldu$unu dü#ünüyorum. Çünkü Türkiye, ekonomisiyle, demokrasisiyle Balkanlar da, Kafkasya da, Ortado$u da ö$rencilerin çok ilgisini çeken bir yer. Avrupa nın ya#am #artları var ama onların kültürüne, her #eyine uygun. Bu bakımdan biz uluslararası kriterlere göre gerçek üniversite olu#turabilirsek Türkiye nin bir ihraç malı gibi milyarlarca dolarlık bir ekonomi yaratılabilece$ini dü#ünüyorum. Dolayısıyla üniversitenin her #eyden önce Türkiye nin ihtiyacından ziyade bu konsept içerisine oturması gerekti$ini söylüyorum. Bizim böyle on tane üniversitemiz olsa ve Türkiye yüz bin ö$renci çekse bunların ortalama rakamlarla bir ö$rencinin yıllık ortalama yirmi bin dolarlık bir harcaması oldu$unu dü#ündü$ümüzde, ortaya çıkan ekonominin daha da büyüyece$i görülebilir. Bu açıdan baktı$ımızda ayrıca Türkiye nin marka de$erine bir katkıdır bu. Dolayısıyla, bu üniversite di$er üniversiteler gibi olmayacaksa, çünkü Türkiye de özellikle Ankara da böyle büyük kitle üniversiteleri diyelim, karma üniversiteler var: Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi. Onlar çok büyük ö$rencileri barındıran büyük üniversiteler ama ba#ı sonu belli de$il. Dolayısıyla ben karma üniversite modelinin artık Türkiye de geçerli olmadı$ını dü#ünüyorum. Karma üniversite dedi$imiz içerisinde her türlü fakültenin oldu$u, dolayısıyla üniversiteye bir ö$retim üyeleri arasında üniversitenin ki#ili$i ile ilgili bir fikir birli$inin olmadı$ı üniversitelerin artık ömrünü doldurdu$unu dü#ünüyorum.!htisas üniversitelerinin olması gerekti$ini dü#ünüyorum. Sa$lık üniversiteleri, ekonomi üniversiteleri, uluslararası ili#kiler üniversiteleri olması 21

23 gerekti$ini dü#ünüyorum.!htisas üniversitelerinin daha hedefe do$ru gidebilece$ini, ö$retim üyeleri arasında daha iyi bir fikir birli$i olu#abilece$ini dü#ünüyorum. "u anda üniversitelerimiz maalesef tıp fakültelerinin hegemonyası altında; çünkü kitle üniversitelerinde sayıca ö$retim üyelerinin çok olması, rektörlük seçimlerinde onların egemen olmasına neden oluyor. Dolayısıyla esas ön plana çıkması gereken alanlar çıkmıyor. Örne$in sosyal bilimler maalesef Türkiye de geri bırakılmı# durumda. Bu bakımdan ikinci söylemek istedi$im karma üniversitelerin ihtisas üniversiteleri olarak kurulması gerekti$ini dü#ünüyorum. Bu üniversitede öyle kurulmu# ben kafamdaki dü#ünceyi söyledikten sonra üniversite ile ilgili #eye geçece$im. Bir di$er konuda üniversitelerimizde standart örgütlenme modelini YÖK dayattı öteden beri. Yani bir üniversite #u fakültelerden olu#malıdır deniliyor mevzuatında. Niye öyle olması gerekti$ini ben #ahsen anlayamıyorum. Esnek örgütlenme, bundan kastımız içerisinde hangi fakülte kurulması gerekti$ine biraz da üniversite kendisi karar verebilmelidir. Her ne kadar ihtisas üniversite modeli #uanda olmasa da en azından üniversite buna kendisi karar vermelidir. Zannedersem üniversite kurulması için birkaç fakültenin kurulması zorunlu tutuluyor. Yekta Saraç: Affedersiniz sözünüzü kesece$im, o söyledi$iniz daha önce fen-edebiyat fakültesi için geçerliydi. Daha sonra kaldırıldı. Hasan Canpolat: Kaldırılmı#sa çok iyi! Tabi #uandaki örgütlenmemiz öyle; ama bizim üniversitelerimizde rektör odaklı bir yönetim modeli var. Bu aslında bizim yönetim modelimizde böyle; ama üniversitelerin dünya çapında üniversite olmasından bahsediyorsak daha katılımcı yönetim yapılarının olu#turulması gerekti$ini dü#ünüyorum. Esnek örgütlenme yani bu esnek örgütlenmeden kastımız içerisinde hangi fakültelerin kurulmasına biraz da üniversite kendisi karar verebilmeli. Her ne kadar ihtisas üniversitesi modeli #u anda olmasa da en azından üniversite kendisi #imdi zannediyorum birkaç fakültenin kurulması üniversite içerisinde bir anlamda mecburi gibi tutuluyor. Metin Do#an: Affedersiniz sözünüzü kesece$im. O öyle idi. Daha sonra o söyledi$iniz de Fen- Edebiyatlar için geçerliydi. Daha sonra kaldırıldı o. 22

24 Hasan Canpolat: Kaldırılmı#sa o çok iyi. "imdi tabi #u andaki yapımız örgütlenmemiz öyle ama bizim üniversitelerimizde bir de rektör odaklı bir örgütlenme tipi var lider odaklı. Bu aslında bizim yönetimimiz de böyle ama üniversitelerin dünya çapında üniversite olmasından bahsediyorsak daha katılımcı yönetim yapılarımızın olması gerekiyor. Bunları söylememdeki maksat hemen birden bire bu üniversitemize uygulanabilir oldu$undan de$il ama özellikle YÖK te çok etkili hocalarımız buradayken fikirlerimi payla#mak istiyorum. Bu tabi tartı#ılan bir alan. Karma ve katılımcı yapı. Mütevelli heyetler konu#uluyor. Ayrıca bir de finansman yapısı devlet üniversitelerimiz tamamen kamu finansmanına ba$ımlı özel üniversitelerimiz de onu kuran finans grubu her neyse ona ba$ımlı olarak gidiyor oysa benim #öyle bir dü#üncem var hocam üniversitelerimiz gerek kamu gerek özel üniversitelerimizde iki türlü finansman yöntemiyle daha özerk bir finansman yapısına kavu#abilir, diye dü#ünüyorum. Birincisi bu ö$renci üzerinden bir finansman sa$lanabilir. "imdi bir ö$rencinin maliyeti lira diyelim. Bu ö$renciye bu lira devlet tarafından bir çek gibi verilebilir. Bu ö$renci herhangi bir üniversiteyi tercih ediyorsa özel de olabilir kamu da olabilir. Gidip oraya bu çekini verir. Devlet onu ö$renci üzerinden finanse etmi# olur. Bu ö$renci e$er finanse edilmeyecek kadar gelire sahipse o katkısını kendisi yapar. Ayrıca tabi kamu nasıl yapılacaksa özel üniversitelere devlet üniversitelerine bu da do$rudan bir katkıdır ama bu üniversiteler arasında bir rekabet getirir diye dü#ünüyorum. Yani üniversite ö$rencisi üzerinden bir finansman sa$lanabilir diye dü#ünüyorum. "imdi bir de #u anda bazı üniversitelerimiz bunu yapıyor diye izliyorum. Tam olarak yaygınla#madı ama üniversite programlarının #imdi bizim dönemimizde çok katı aralarında duvarlar vardı. Örne$in ben Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümü mezunuyum. Ba#ka bölümden dahi ders alıp onu diplomanıza geçirme imkanınız yoktu. Oysaki üniversitelerin programları bir havuz gibi de$erlendirmeli üniversite ö$rencisi bu havuzdan istedi$i dersleri belirli bir kredi de$eri olur onun alabilmeli yani bir üniversite ö$rencisi diyelim ki bu üniversiteye girdi mimarlıktan da mühendislikten de elektronikten de ders almak istiyorsa, iktisattan da ders almak istiyorsa dersler alır. Bu kendisinin sertifikasına i#lenir #uradan #u kadar ders almı#tır, diye. Dolayısıyla bu ö$rencinin #imdi maalesef bizim üniversitelerimiz belirli mesleklere ö$renci ya da insan yeti#tirmek üzerine odaklandı$ı için belirli alanlara yönelik dersler konuluyor, bölümler açılıyor. Oysaki ö$renci hangi alana yönelecekse ona a$ırlık vererek bu dersleri alır. Daha sonra o meslek grubundan hangi özellikler dersler isteniyorsa gider oraya ba#vurur ben #u kadar ders aldım. Örne$in hakim olmak istiyor ilgili kurum der ki #u #u derslerden #u kadar almanız yeterlidir. Onun haricinde almak istedikleri kendi bilece$i 23

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Hassas Tarım Teknolojileri

Hassas Tarım Teknolojileri Hassas Tarım Teknolojileri Ziraat Fakült esi Biyosist em Mühendisliği nden Tarıma Hassas Müdahele Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından Hassas Tarım Teknolojileri konulu panel

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler. Ümit Özgümü. Adana Sanayi Odası

Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler. Ümit Özgümü. Adana Sanayi Odası Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler Ümit Özgümü Adana Sanayi Odası Günaydın, ahsım ve Adana Sanayi Odası adına öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hem dünkü oturumlara baktıımızda, hem de programa

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakülteleri Devlet Ü. Vakıf Ü. Toplam Üniv. 95 51 146 Müh. F. 62 25

Detaylı

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI GÜNDEMİ 2 TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN, BİLİMİN VE SANATIN UFUKLARINA KURULUŞ TOPLANTI GÜNDEMİ 3 Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM Bu akşam sevgili Neslihan misafirimiz oluyor... Neslihan Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelip uzun suren Şubat projemize katildi... Zebercedlerini

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

izmirmba: Farklı düşün!

izmirmba: Farklı düşün! İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI izmirmba: Farklı düşün! şirketlerin işini iyi bilen yöneticilere ihtiyacı artıyor. Oysa hem büyük şirketler hem de kobiler beklentilerini

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

İMF siz Yapamayacak mıyız?...47 Yakın İzleme Programı Üzerine...48 Daha Dikkatli Olma Zamanı...49 Siyasette İstikrarsızlığa Yılında Ekonomi

İMF siz Yapamayacak mıyız?...47 Yakın İzleme Programı Üzerine...48 Daha Dikkatli Olma Zamanı...49 Siyasette İstikrarsızlığa Yılında Ekonomi I İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PLANLAMANIN İLK ON YILI (1963 1973 Dönemi)... 7 II. EKONOMİNİN TIKANDIĞI YILLAR (1973 1983 Dönemi)...11 24 Ocak Kararları...12 III. EKONOMİDE AÇILIM YILLARI (1983 1993 Dönemi)...15

Detaylı

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Misafirlerimiz,

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Misafirlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Misafirlerimiz, Öncelikle, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin davetini kabul ederek, bu büyük şerefi bize bahşettiğiniz ve sizleri üniversitemizde misafir etme onurunu bize

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ

EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

ULİSA TANITIM Hazırlayan: Araş. Gör. İsmail Erkam SULA

ULİSA TANITIM Hazırlayan: Araş. Gör. İsmail Erkam SULA ULİSA TANITIM 2016 Hazırlayan: Araş. Gör. İsmail Erkam SULA ENSTİTÜ HAKKINDA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) 2011 yılından bu yana faaliyetlerini

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kurum içi ve kurum dışı

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI. Kontenjan Alan içi Alan dışı 10 -

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI. Kontenjan Alan içi Alan dışı 10 - KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı İlgili Anabilim Dallarına, 017-018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı İçin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU 4 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 6 DENETÇİ 6 ÜST YÖNETİM 6 VİZYONUMUZ,

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı Panelistler: Erdoğan Güneş (Ankara Üniversitesi), Abdullah Kutlu

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Cuma İzmir Gündemi

Cuma İzmir Gündemi 26.09.2014 Cuma İzmir Gündemi PARAVANLI REKTÖR ODASINDAN, DEV ÜNİVERSİTEYE Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) İzmir Temsilciliği üyeleri ile buluşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof.Dr.

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da!

İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da! İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ile imar hakkı transferini masaya yatırıyor. İmar mevzuatındaki imar hakkı transferi hükümlerinde değişiklik yapmayı

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS, UZAKTAN EĞİTİM VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM BİLGİLERİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS, UZAKTAN EĞİTİM VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM BİLGİLERİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS, UZAKTAN EĞİTİM VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM BİLGİLERİ KESİN KAYITLARIMIZ 25.HAZİRAN.2012 15.EKİM.2012 TARİHLERİ ARASINDA TAKSİM KAMPÜSÜNDE YAPILACAKTIR. Üniversitemizin

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

Asuman Beksarı. Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi. Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan. J. Keth Moorhead

Asuman Beksarı. Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi. Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan. J. Keth Moorhead Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi Asuman Beksarı J. Keth Moorhead Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. sözünü Asuman Beksarı için

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ www.ticaret.edu.tr BAŞKAN IN MESAJI Yoğun bir sınav dönemine hazırlanacak ve sonrasında geleceğinize yön vereceğiniz bir tercih yapacaksınız. İstediğiniz bölümü kazanmak için

Detaylı

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar:

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: ALES HAKKINDA GENEL BĠLGĠ ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: Sayısal 1 ( 50 Soru ) Sayısal 2 (50 Soru ) Sözel 1 ( 50 Soru )

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ www.itu.edu.tr İŞLETME FAKÜLTESİ Yarının yatırımlarını şekillendirecek

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı