YILDIRIM BEYAZIT ÜN!VERS!TES! S!YASAL B!LG!LER FAKÜLTES! ARAMA KONFERANSI KONU"MA TUTANAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIRIM BEYAZIT ÜN!VERS!TES! S!YASAL B!LG!LER FAKÜLTES! ARAMA KONFERANSI KONU"MA TUTANAKLARI"

Transkript

1 YILDIRIM BEYAZIT ÜN!VERS!TES! S!YASAL B!LG!LER FAKÜLTES! ARAMA KONFERANSI KONU"MA TUTANAKLARI Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah Yerle#kesi Konferans Salonu ANKARA 18 OCAK 2012

2 YILDIRIM BEYAZIT ÜN!VERS!TES! S!YASAL B!LG!LER FAKÜLTES! ARAMA KONFERANSI AMAÇ VE HEDEFLER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Arama Konferansı, demokratik bir diyalog platformu ve uzla#ma ortamı olu#turarak ve interaktif katılımlı bir planlama yöntemiyle Fakülte nin ve Fakülte ye ba$lı dört bölümün (!ktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası!li#kiler) vizyonunun, misyonunun, öncelikli hedeflerinin ve bunlara ula#mak için benimsenecek stratejilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Konferans ta, Yapılanma sürecindeki Fakülte ve Bölümlerinin muhtemel sorunlarına yönelik ortak çözümler üretilmesi, Kamu ve özel sektördeki yeni e$ilim ve geli#meler do$rultusunda ö$rencilerimizin e$itim ve kariyer planlamalarına katkı sunacak stratejilerin belirlenmesi Fakülte için ideal bir gelecek tasarımı ortaya konularak bu tasarım çerçevesinde lisans ve lisansüstü müfredat programlarının geli#tirilmesi ve Türkiye nin yeni yönelimi özelinde hem içerde ve hem de yakın çevresinden ba#lamak üzere dı#arıdaki etkin beyin gücü ve yönetici elitin yeti#mesi konusundaki dü#ünce ve tasavvurların gerçeklikleri tartı#ılması hedeflenmektedir. KONFERANSIN ÇERÇEVES! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Arama Konferansı nın a#a$ıdaki hususlar çerçevesinde yapılması planlanmaktadır: Üst düzey yöneticiler, bürokratlar, hukukçular, akademisyenler, özellikle kamu kesiminin etkin ve yetkin isimleri ve ö$rencilerin görü#leri do$rultusunda Fakültenin hedeflerini ve bu hedeflere ula#mak için izlenecek stratejileri belirlemek, Yeni yapılanma sürecinde olan Fakülte ve Bölümlerinin gelece$ine ili#kin ortak akıl olu#turmak, muhtemel sorunlarına yönelik ortak çözümler geli#tirmek, Sektör, kurum ve idare/kamu i#birli$inin sa$lanması, kurumsal i#birli$i ve takım çalı#ması konusunda fikir ve yöntemler geli#tirmek, Teknolojik ilerlemenin getirdi$i imkânların e$itim programına nasıl yansıtılaca$ını belirlemek, Özellikle lisans ö$rencilerinin kariyer planlamaları kapsamında i#, geli#im ve giri#im olanaklarını tartı#mak, Kamu ve özel sektördeki yeni e$ilimler dikkate alınarak lisans ve lisansüstü e$itim ve müfredat programlarını geli#tirmek. KONFERANS KATILIMCILARI Prof. Dr. Yekta SARAÇ, Ba#kan Vekili, YÖK Doç. Dr. Erdem BA"ÇI, Ba#kan, T.C. Merkez Bankası Dr.!rfan NEZ!RO%LU, Genel Sekreter, TBMM Dr.!brahim Kalın, Ba#mü#avir, T.C. Ba#bakanlık Dr.Hasan CANPOLAT, Müste#ar Yard.,!çi#leri Bakanlı$ı 1

3 Naci KORU, Müste#ar Yrd., T. C. Dı#i#leri Bakanlı$ı Burhanettin AKTA", Müste#ar Yrd., T.C. Ba#bakanlık, Hazine Müste#arlı$ı Erkan USTA, Müste#ar Yrd., T.C. Kalkınma Bakanlı$ı Prof. Dr. Ömer DEM!R, Üye, YÖK Prof. Dr. Metin TOPRAK, Üye, Rekabet Kurulu Dr. Zekeriya TÜYSÜZ, Üye, Sayı#tay Dr. Durmu# YILMAZ, Ba#danı#man, T.C. Cumhurba#kanlı$ı Prof. Dr. Sava# ALPAY, Ba#kan, SESRIC Doç. Dr. Asım BALCI, Genel Sekreter, Ankara Kalkınma Ajansı Prof. Dr. Yasin AKTAY, Ba#kan, Stratejik Dü#ünce Enstitüsü (SDE) Prof. Dr. Murat YÜLEK, Ba#kan Yrd., Ankara Dü#ünce ve Ara#tırma Merkezi (ADAM) Hatem ETE, Koordinatör, Siyaset Ekonomi ve Toplum Ara#tırmaları Vakfı (SETAV) Dr.!brahim USLU, Genel Müdür, Ankara Sosyal Ara#tırmalar Merkezi (ANAR) YBU, Fakülte Dekanları YBU, SBF, Ö$retim Üyeleri YBU, SBF, Ö$renci Temsilcileri KONFERANS TAR!H! 18 OCAK 2012, ÇAR"AMBA KONFERANS YER! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Cinnah Yerle#kesi Konferans Salonu, Güven Mah., Cinnah Cad., No: 16, Çankaya/ANKARA KONFERANS PROGRAMI AÇILI" KONU"MALARI ( ) Prof. Dr. Yılmaz B!NGÖL, Konferans Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet BULUT,YBU, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin DO%AN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü I. OTURUM ( ) Oturum Ba#kanı/Moderatör: Prof. Dr. Yekta SARAÇ, YÖK Konu#macılar:! Doç. Dr. Erdem BA"ÇI, T.C. Merkez Bankası! Dr.!rfan NEZ!RO%LU, TBMM! Dr. Hasan CANPOLAT, T.C.!çi#leri Bakanlı$ı! Naci KORU, T.C. Dı#i#leri Bakanlı$ı! Dr.!brahim Kalın, T.C. Ba#bakanlık Ö%LE YEME%! ( ) II. OTURUM ( ) Oturum Ba#kanı/Moderatör: Prof. Dr. Metin TOPRAK, Rekabet Kurulu Konu#macılar:! Durmu# YILMAZ, T.C. Cumhurba#kanlı$ı! Zekeriya TÜYSÜZ, T.C. Sayı#tay 2

4 ! Burhanettin AKTA", T.C. Hazine Müste#arlı$ı! Erkan USTA, T.C. Kalkınma Bakanlı$ı III. OTURUM ( :30) Oturum Ba#kanı/Moderatör: Prof. Dr. Ömer Demir, YÖK Konu#macılar:! Prof. Dr. Murat Yülek, ADAM! Prof. Dr. Yasin AKTAY, SDE! Prof. Dr. Sava# ALPAY, SESRIC! Doç. Dr. Asım BALCI, AKA! Dr.!brahim USLU, ANAR! Hatem ETE, SETA NOT: Konferans basına kapalı gerçekle#tirilmi#tir.!let!"!m VE KOORD!NASYON YBU, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlı$ı, Tel: ; Faks: Koordinatör: Prof. Dr. Yılmaz B!NGÖL, YBU, SBF, Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Adem ÇAYLAK, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doç. Dr. Mustafa Sıtkı B!LG!N, Uluslararası!li#kiler Doç. Dr. Fuat O%UZ,!ktisat Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇUKUR, Maliye Sekreterya: Ar#. Gör. Ba#ak AKAR YÜKSEL, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ar#. Gör. Kemal UFUK, Uluslararası!li#kiler Ar#. Gör. Cem KORKUT,!ktisat Ar#. Gör. Mehmet SERMEN, Maliye 3

5 AÇILI" KONU"MALARI Prof. Dr. Yılmaz B!NGÖL (YBU, SBF Ö$retim Üyesi) Prof. Dr. Mehmet BULUT (YBU, SBF Dekanı) Prof. Dr. Metin DO%AN (YBU Rektörü) 4

6 Sunucu: Konu#masını yapmak üzere Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö$retim Üyesi ve Konferans Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ü takdim ederim. Yılmaz Bingöl: Sayın YÖK Ba#kanvekilim, Sayın YÖK Üyelerim, Sayın TBMM Genel Sekreterim, Sayın Merkez Bankası Ba#kanım, Sayın Müste#arlarım, Sayın Rektörüm, De$erli Meslekta#larım, Sevgili Ö$renciler, Konu#mama ba#larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi Arama Konferansına ho# geldiniz, #eref verdiniz. Davetimizi kırmayıp, çok de$erli vaktinizi bize ayırarak Konferansımıza te#rif etti$iniz için hepinize te#ekkür eder, #ükranlarımı arz ederim. Konu#mamda Konferansımızın amacı ve genel çerçevesi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Biraz klasik bir ba#langıç olacak ama sözlerime de$i#meyen tek #ey de$i#imin ta kendisidir sözünü hatırlatarak ba#lamak isterim. Dünya de$i#iyor, Türkiye de sosyal, siyasal ve ekonomik yönden daha hızlı bir #ekilde de$i#ip geli#iyor. Üniversitelerimizin de bu de$i#imden nasibini alması, hatta bu de$i#imin ba#ını çekmesi kaçınılmazdır. Bir özele#tiri yapmamız gerekirse, bugüne kadar üniversitelerimizin bu de$i#imi yakalayabildi$ini söylemek pek mümkün de$ildir. Rektörümüz Prof. Dr. Metin DO%AN öncülü$ünde yapılanma sürecine devam eden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ni do$rusu bu de$i#im misyonunun naçizane bir parçası olarak de$erlendirmek gerekir. Bu bakımdan üniversitemiz De$i#en Türkiye nin Üniversitesi dir, bir de$i#im üniversitesidir. Konferansımız da bu de$i#imi arama çabasıdır. Müsaadenizle konu#mama iki anımı anlatarak devam etmek istiyorum: 2002 yılının Mart ayı. Amerika da doktoramı tamamlayıp, Türkiye ye döndüm. Üniversitelerimizin neredeyse tamamında ortak bir yakla#ım tarzı dikkatimi çekmi#ti. Özellikle idareci konumunda olan yetkililer sıklıkla biz iki konuda çok hassasız: (1) irtica, (2) bölücülük demeyi adeta büyük ve ciddi bir görev sorumlulu$u olarak addederlerdi. Bu yakla#ım, o dönem yetkilileri için adeta bir performans kriteri olarak ön plana çıkmaktaydı. Bundan yakla#ık 10 yıl sonra, 2011 yılının Haziran ayı. Bosna da bir Kongre de kar#ıla#tı$ım Dekanımız Prof. Dr. Mehmet BULUT, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde birlikte çalı#mayı teklif ettikten sonra, o da iki konuda hassas oldu$unu söyleyerek sözlerine devam etti: (1) akademik liyakat, (2) özgürlük. 5

7 Bu iki anımı do$rusu Türkiye nin ve üniversitelerimizin son 10 yılda geldi$i noktayı anlamamız açısından önemsiyorum. Türkiye son 10 yılda devlet merkezli, statükoyu korumaya çalı#an, yasakçı, içine kapanık, kendi halkıyla sorunlu, borçlu ve dı#a ba$ımlı bir durumdan; toplum merkezli, özgürlükçü, kendine güvenen, bir taraftan iç sorunlarını çözmeye çalı#ırken di$er taraftan eksenini geni#leterek yakın çevresinden ba#layıp tüm dünyaya yüzünü dönen ve ekonomik olarak gittikçe büyüyen bir ülke konumuna geldi. Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak bizleri ve ö$rencilerimizi de çok yakından ilgilendiren bu geli#meler, bir taraftan bizlere büyük fırsatlar açarken di$er taraftan üzerinde çok ciddi dü#ünmemiz gereken sorunları da beraberinde getirmi#tir. Benim üniversite sınavına girdi$im yıllarda, ki 80 li yılların ortalarını kastediyorum, özellikle Siyasal Bilgiler vb. fakülteleri tercih edecekler için kariyer planlarımızla ilgili seçenekler çok büyük oranda sadece kamu i#leriyle sınırlı idi. Kaymakam olmak isteyenler Kamu Yönetimini; Dı#!#leri Bakanlı$ında çalı#mak ya da diplomat olmak isteyenler Uluslararası!li#kileri; Hazinede, vergi dairelerinde çalı#mak ya da mal müdürü olmak isteyenler de!ktisat ya da Maliye bölümlerini tercih ederlerdi. "anslı ve ayrıcalıklı küçük bir azınlık da Üniversite de kalıp kariyerlerine devam etme imkânına sahip olabilirlerdi. Bizim neslin önündeki seçenekler bugün için de hala geçerli olmakla birlikte, de$i#en Türkiye vizyonu gençlerimize çok daha geni# yelpazede kariyer yapma imkânı tanımaktadır. Devletin siyasal ve idari yapısındaki yeniden yapılanmayla gelen de$i#imler, özel sektörün güçlenmesi, AB katılım süreci, dı# politikada eksen geni#lemesi gibi geli#meler ö$rencilerimize yeni fırsat ve seçenekler sunmaktadır. Eskiden sadece kamu hizmetinde kariyer planlaması yapmak zorunda kalan gençler, bugün AB projelerinden Kalkınma Ajanslarına; Hazineden BDDK ya, T!KA dan Yunus Emre Vakfı na; ADAM gibi, ANAR gibi, SETAV gibi, Stratejik Dü#ünce Enstitüsü gibi farklı dü#ünce ve ara#tırma kurulu#larına kadar ve burada sayamadı$ım oldukça geni# bir alanda çalı#ma imkânına sahipler. Bu çerçevede Arama Konferansımız 4 temel konuda fikir, görü# ve önerilerin ortaya konularak tartı#ılmasını hedeflemektedir: 1. Kamu ve özel sektördeki yeni e$ilim ve geli#meler 2. Ülkemiz ve yakın çevremiz için etkin beyin gücü ve yönetici elitin yeti#mesi konusundaki dü#ünce ve tasavvurlar 3. Ö$rencilerimizin e$itim ve kariyer planlamalarına yönelik yeni fırsat ve stratejiler 4. Yeni geli#melere paralel lisans ve lisansüstü müfredat programlarının geli#tirilmesi 6

8 Konferansımız toplam 3 oturumdan olu#acak. Her oturumda her birine yakla#ık 10 ar dakikadan olmak üzere toplam 1 saati de$erli katılımcılarımızın konu#malarına; geriye kalan yakla#ık 1 saati de de$erli Oturum Ba#kanlarımızın moderatörlü$ünde ve toplantıya katılan di$er katılımcıların soru görü# ve önerileri do$rultusunda bu konu#malarda ön plana çıkan konuların tartı#ılmasına ayırmayı planlıyoruz. Özetle, Konferansımızda cevabını aradı$ımız soru oldukça kısa ve basit: De$i#imin neresindeyiz ve gelinen bu noktada bizden nasıl ö$renci yeti#tirmemizi istersiniz? Bizlere yol gösterici fikir ve önerilerinizi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekledi$imizi belirterek konu#mama son verirken, te#rifleriniz için tekrar te#ekkür eder, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sunucu: Konu#masını yapmak üzere Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Bulut u takdim ederim. Mehmet Bulut: Sayın YÖK Ba#kanvekilim, Sayın Merkez Bankası Ba#kanım, Sayın TBMM Genel Sekreterim, Sayın Müste#arlarım, Sayın Rektörüm, Sivil Toplum ve Dü#ünce Kurumlarımızın Sayın Ba#kanları, De$erli Çalı#ma Arkada#larım ve Sevgili Ö$renciler, Konu#mama ba#larken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Arama Konferansımıza ho# geldiniz, #eref verdiniz. Öncelikle davetimizi kırmayıp, bu önemli günde, arama konferansımızda bizleri yalnız bırakmayıp, de$erli yol göstericilerimiz olarak aramızda bulundu$unuz için kurumum ve #ahsım adına hepinize te#ekkür ediyorum. Bu arama konferansı genellikle yönetim organizasyon ve stratejik yönetim gibi alanlarda yapılanlardan biraz farklı tasarlandı. Genelde bu disiplinlerdeki arama konferansları güçlü ve zayıf yönlerimiz, avantaj ve dezavantajlarımız, sahip oldu$umuz imkanlar ve imkansızlıklarımız gibi sorularla ba#layarak bu alanlardaki fikirlerin teminine yönelik oldu$u için Ankara da yeni kurulan bir Üniversite ve Fakülte konusuyla ilgili olarak böyle bir toplantıdan çıkacak fikirler tahmin edilebilir. Bundan dolayı biz yuvarlak bir masa etrafında kar#ılıklı fikir alı#veri#ine dayanan bir yöntemi daha uygun bulduk. Böyle bir oturma düzeninin bile bu tür çalı#malarda verimlilik ve sa$lıklı sonuca ula#ma açısından önemi hepinizin malumudur. Ancak bu toplantının daha özgün bir yanı var: özellikle Siyasal Bilgiler Fakültesi nin mezunlarının en çok istihdam edildi$i, 7

9 gelecekteki mezunlarımızın birinci düzeyde tercihte bulunabilece$i kurumlarımızın en üst düzey yöneticilerinin, devletimizin en saygın ve önemli kurum temsilcilerinin bu masanın etrafında yer alıyor olmasıdır. Türkiye de bir Mülkiye ve SBF gelene$i var zaten. Katılımcılarımızın birço$u buradan mezun. Biz de istedik ki yeni bir Siyasal Bilgiler Fakültesi kurarken Ankara da bu konuda söz söyleyebilecek en etkin ki#ilerin görü#lerine ba#vuralım. Tahmin edece$iniz üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF yi olu#tururken zihnimizde belli önceliklerimiz var. Deyim yerindeyse bu toplantıyla zihnimizdeki önceliklerimizin do$rulu$u veya yanlı#lı$ını test etme imkanı bulaca$ız. Hepinizin bildi$i gibi daha birinci yılda SBF nin!ktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası!li#kiler Bölümlerine ö$renci aldık ve yola koyulduk. Yola çıkarken ilk olarak, sadece Türkiye de$il dünyadaki en iyi Üniversitelerin müfredat programlarını inceledik ve bir müfredat programı hazırladık. Bu müfredat programının Türkiye deki mevcut siyasal bilgiler fakültelerinden birinci farkı!ngilizce olması. Siyasal Bilgiler Fakültesi nin dört bölümü var ve dördü de!ngilizce. Hem lisans, hem de tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programlarımız!ngilizce. Ayrıca!ngilizce olmayan ikinci ö$retim tezsiz Türkçe yüksek lisans programımız bulunmaktadır. Bunun dı#ındaki programların hepsi!ngilizce. Neden!ngilizce? Daha çok sömürge ülkelerinde yaygın olarak görülen bir anlayı#la hele sosyal ve siyasal bilimler alanında Türkiye gibi bir ülkenin ba#kentinde!ngilizce e$itim vermek ne kadar anlamlıdır? Tarihin hiç bir döneminde sömürge olmamı# ve büyük ve asil bir medeniyetin en önemli mirasçısı konumunda bulunan ve gelece$e büyük bir iddia ile hazırlanan, anadili Türkçe olan Türkiye gibi bir ülkede yabancı bir dilde!ngilizce- e$itim yapmak ba#lı ba#ına ciddi bir tartı#ma ve müzakere konusudur. Bu konu gerçekten önemlidir ve müzakere edilmeden böyle bir yola çıkmak büyük risk içerir. Bu konunun uzun ve derin tartı#masına girmeden sadece en önemli gerekçeyi #imdilik bilgilerinize arz etmek isterim. Tasavvurumuz odur ki Türkiye nin 2010 yılında ula#tı$ı geli#mi#lik ve kalkınma düzeyi, ekonomik, toplumsal, siyasal, bölgesel ve küresel konumu itibariyle, geldi$imiz tarih, bulundu$umuz co$rafya ve ya#adı$ımız ça$ ve dönem itibariyle önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçte mezunlarımıza sadece ülkemizde de$il ba#ta Türkiye nin yakın co$rafyası ve karde# ülkeler ve topluluklarında olmak üzere daha çok ihtiyaç olacaktır. Türkiye bir asır sonra yeniden geni# co$rafyasındaki karde#leriyle bulu#maktadır. Dar fiziki sınırlarına kar#ılık kültürel ve ekonomik sınırları çok daha geni#lemi#tir.!#te bu geni# co$rafyanın iktisatçıları, maliyecileri, siyaset bilimcileri, kamu yönetimcileri ve uluslararası ili#kiler alanındaki yetkin ki#ilerin yeti#mesi için bir 8

10 Siyasal Bilgiler Fakültesi ne ihtiyaç oldu$u kanaatindeyim. Özellikle bu bölümlerden mezun olan ö$rencilere bu geni# co$rafyada daha çok ihtiyaç olacak gibi bir durumla kar#ı kar#ıya bulundu$umuzu dü#ünüyorum. Ayrıca ba#ta Siyasal Bilgiler Fakültesi ndeki bölümler olmak üzere Üniversitemizde her yıl % 25 Türkiye dı#ından ö$renci kabulüne yönelik Senato kararımız ve kontenjanımız bulunmaktadır. Dolayısıyla derslerde sadece Türk ö$renciler olmayacak % 25 yabancı ö$renci olacak. Tabiatıyla bu ö$rencilere dersleri!ngilizce anlatma zorunlulu$u bulunmaktadır.!#te müfredat!ngilizceye dayalı programını olu#tururken bu durumları dikkate aldık. Mükemmel olmadı$ını biliyoruz.!yinin rakibi daha iyidir. Hazırladı$ımız müfredat dahil olmak üzere her konuda yol göstericili$inize, fikirlerinize ihtiyacımız var.!kinci önemli konu; #u ana kadar bu program yanında üzerinde durdu$umuz konu; SBF ye aldı$ımız hocaların ehliyet ve liyakatine gösterdi$imiz özendir. Özellikle SBF deki ö$retim elemanlarımızı seçerken bu vizyona uygun, bu altyapıyı güçlendirecek ve geli#tirecek nitelik ve kalitede olmaları için ço$unlukla yurtdı#ı doktoralı olan ki#ileri tercih ettik; ama bu arada yurt içinde en iyi üniversitelerde doktoralarını yapmı# ve alanında gerçekten bugüne kadar yaptı$ı çalı#malarla kendini ispat etmi# hoca arkada#larımıza da kadromuzda yer verdik. "u ana kadar 25 ö$retim üyesi bir o kadar da ara#tırma görevlisi arkada#ımız fiilen görevlerine ba#ladılar. Ara#tırma görevlisi arkada#larımızı da seçerken gelecekte bu vizyonu ve misyonu ta#ıyabilecek, en azından #u an için bu kapasitede olmalarına özen gösterdik. Ayrıca SBF nin dört bölümünün de lisansüstü düzeyde tezli ve tezsiz Yüksek Lisans yanında Doktora programları açılmı# bulunmaktadır. Bir de!ktisat Bölümü altında Sa$lık Ekonomisi alanında bir YÖK nezdinde Yüksek Lisans ba#vurumuz oldu. Ayrıca yine YÖK nezdinde Kamu Yönetimi Bölümü altında da Sosyal Politikalarla ilgili Yüksek Lisans ve doktora program müracaatımız oldu. Bu iki programı, özellikle #unun için zikrettim: Türkiye örneklerinde görüldü$ü gibi SBF nin sadece!ktisat, Maliye, Uluslararası!li#kiler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümlerinde ihtisasla#ma ile iktifa etmeden dünyadaki iyi Üniversitelerdeki örneklerinde görüldü$ü gibi disiplinler arası çalı#malara da öncülük eden programları hayata geçirmek istiyoruz. Bu alanlara SBF mezunları yanında ayrıca, Sa$lık Bakanlı$ı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı$ı nda çalı#acak mütehassısların da ihtisaslarını yapabilecekleri bir SBF öngörüyoruz. Lisans üstü düzeydeki ö$renci ve ara#tırmacılarımızın lisansın en az yarısı % 50 düzeyinde olmasını ve bu dengenin gelecekte de korunmasını önemsedi$imizi özellikle belirtmek isterim. Böylece ara#tırma ve ihtisası önceleyen bir SBF olarak yerimizi almak istiyoruz. 9

11 Sözlerimi biraz uzattım, affımı istirham ediyorum. Aslında SBF nin gelece$i ile ilgili uygulamaya geçirdi$imiz ve planlayıp fiiliyata geçirmeyi dü#ündü$ümüz daha bir çok konu var. Ancak bugün bizden çok sizlerin konu#ması daha do$ru; asıl sizleri dinlememiz lazım. Sizlerin bütün söyledikleri burada bugün not edilecek, kayda geçecek. Söyleyecekleriniz SBF nin gelece$i için, gençlerimiz için, ö$rencilerimiz için çok önemli. Sözlerimi bitirirken özellikle konferansın gerçekle#mesi konusunda bize cesaret veren Rektörümüz Prof. Dr. Metin Do$an a, organizasyonunda eme$i geçen ba#ta Ö$retim Üyemiz Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Hocamıza, müzakereleri ve konu#maları rapor edecek olan Ara#tırma Görevlisi arkada#larımıza, çalı#an memur ve hizmetli arkada#larımıza, burada bu altyapıyı hazırlayan teknisyen arkada#larımıza ve tekrar katılımlarından dolayı Dekanlarımıza, SBF hocalarımıza ve tüm haziruna, herkese tekrar çok çok te#ekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. ederim. Sunucu: Konu#masını yapmak üzere Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Metin Do$an ı takdim Metin Do#an: Ben de öncelikle Sayın Ba#kanvekili, Sayın YÖK Üyeleri, Sayın Müste#arım, Sayın Ba#kanlarım, Sayın Hocalarım, de$erli ö$rencilerimiz hepinize ho# geldiniz diyorum. Böyle bir göreve getirildi$imizde elimizde bir imzalı ka$ıtla yola çıkmı#tık. Sayın Ba#kanlarımız ve Ba#kanvekilimiz biliyorlar, üzerinde rektör olarak atandınız, yazan bir ka$ıt ve ba#ka bir #ey yok. Daha önce hastanede görev yaptı$ım için, hastaneye gittim birkaç gün arka odada oturdum. Orda da bir yeni arkada#ımız göreve ba#lamı#tı. Artık kendimi orda fazlalık gibi hissetmeye ba#ladım. Arka oda dar gelmeye ba#ladı. Herhalde dedim ki, önce, bize bir ofis lazım. Birkaç binayı gezdikten sonra #u an halen çalı#malarını yürüttü$ümüz, Ankara!smetpa#a da, Ankara nın en hareketli bölgesi herhalde orası, bir bina bo#aldı$ını duyduk;!l Özel!daresi Binası. Oradan bıkmı# ve ayrılmaya çalı#ıyorlar. Biz de bunu duyduk ve hemen ba#vurumuzu yaptık, biz burayı istiyoruz, diye. Meclis toplandı, biz orayı öyle vermeyiz, kiraya veririz.!#te bir kira tespit etmi#ler; tamam, dedik önemli de$il; kirayla alalım. Ve o binayla ilk adımı attık. Bu arada ismimiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi oldu$u için, bunun geri planında da 7-8 yıl öncesinde çalı#malar olmu#tu. Üniversite kurulursa adı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olsun. Bizim tarihimizle kültürümüzle barı#ık ve gelece$e de açık bir üniversite kurulsun. Adı Yıldırım Beyazıt olunca tabii, Çubuk gündeme gelmi#; 10

12 Çubuk ta bir kamuoyu olu#mu#. Öyle bir kamuoyu ki 6-7 ya#ındaki çocu$a sorsanız üniversite diyor; ba#ka bir #ey demiyor. Çubuk un kurtulu#u üniversitenin kurulu#una ba$lanmı#. Böyle bir ortamda orda hemen bir belediye binası gündeme geldi; Esenbo$a Belediyesi, daha önce belde olarak hizmet veriyordu. Ankara mücavir alan sınırı geni#letilmesi söz konusu olup Çubuk Merkez!lçe olunca Belediye Ba#kanı na yaptırdı$ı binada oturmak nasip olmamı#, herhalde. 2-3 senedir Bo# duruyormu#. Hemen dediler ki, rektörlük binanız hazır, size veriyoruz. Biz de dedik ki, peki alıyoruz. Hemen aldık bir de orda binamız oldu. Tabii Çubukluların kalbini kırmak istemiyoruz; ama Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sadece Çubuk için de$il, sadece Ankara için de$il belki de Türkiye için, belki de gelecekte dünyaya yön verecek üniversitelerden biri olmasını hedefliyoruz. Herkes böyle dü#ünüyor. Büyük beklentiler içerisinde. O zaman bizim Ankara merkezde de mutlaka yerle#ik alanlarımız olması gerekir, diye dü#ündük. Ve bu binayı, o zaman Tarım Bakanlı$ı bo#altmak üzereydi. Epey gayret sonucunda bu binayı alabildik. Binayı resmen erken aldık; ama binayı bo#altmaları çok uzun sürdü. ve bu dönemde de e$itim ö$retim yılı için ba#vurular yapılması gerekiyordu. Sayın hocalar biliyorlar. Her gün in#aatını takip etti$im bir okul in#aatı vardı Etlik te. Her gün gidip ziyaret ediyorum. O binayı almak için Sayın Milli E$itim Bakanımız Nimet Çubukçu Hanımla belki altı-yedi defa görü#tük. Zar zor ikna etmi#tik. Tabi o dönem seçimler oldu ve bakanımız de$i#ti. Biz de ö$renci almak için ba#vuruda bulunmu#tuk, be# fakültede. Yeni bakanımız, hayır ben vermem bizim çok ihtiyacımız var, dedi.!kinci bir çabayla Sayın Ba#bakanımızın büyük deste$iyle o binayı da aldık ve #u anda dört binada afiliye olduk, e$er Atatürk E$itim ve Ara#tırma Hastanesi de sayılırsa be# ayrı binada hizmet vermeye devam ediyoruz. Hocalarım bahsettiler, lisans düzeyinde bu yıl biz be# fakültede ö$renci aldık. Tıp, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk, Mühendislik ve Do$a Bilimleri ve Sa$lık Bilimleri Fakültesi nin hem#irelik bölümüne aldık. Sadece hem#irelik bölümü Türkçe e$itim verdi$i için birinci sınıfı bu yıl okuyorlar. Di$er bütün fakültelerde yabancı dilde!ngilizce hazırlık e$itimine ba#ladık. Mühendislik ve Do$a Bilimleri Fakültesi nde de bilgisayar, elektronik ve haberle#me, malzeme mühendisli$i ve makine mühendisli$i bölümlerinde, ikinci ö$retimde de e$itime ba#ladık. Burası ise, iki parçalı bir bina. Odaları küçük; yalnız yanda bir ek binamız var. Oraya enstitülerimizi kurduk ve #u anda 250 ö$rencimiz yakla#ık 24 program, ama ikinci dönem herhalde 33 programa çıkacak. Yüksek lisans e$itimlerine ba#ladılar. Bu arada hepinizin bildi$i Atatürk E$itim ve Ara#tırma Hastanesi nde, ben daha önce orda görev yapmı#tım; mart ayından bu yana afiliye bir çalı#ma yürütüyoruz. Bu Türkiye için de yeni bir uygulama aslında. Yurt dı#ında çok örnekleri olmasına ra$men. Ö$retim 11

13 üyelerimiz orda görev yapıyorlar. Tabi bizim akabimizde yakla#ık 20 tane üniversite, Tıp Fakültesi olup da henüz hastanesi olmayan üniversite bu afiliasyon protokolü ile çalı#maya ba#ladı. Henüz bir yönetmelik kapsamında hukuki yapısı tam oturmamı# olmakla birlikte muhtemelen kısa bir süre içeresinde yeni bir kanunla bu afiliasyon uygulaması peki#tirilecek. Tıp fakültesi ile ilgili ara#tırma görevlilerimiz de orada görev yapmaktalar. Lisans ö$renci sayımız #u an 850 civarında. Gelecek yıl için; henüz lisans ö$rencisi almamı# olan!nsan ve Toplum Bilimleri ve!#letme Fakültemiz heyecanla beklemekte; fakat fiziki problemlerimizi çözebildi$imiz takdirde ö$renci almayı dü#ünüyoruz. Fiziki problemler deyince; e$er yansıya gösterilebilirse; mimari projeler #eklinde bir projemiz var. Biz göreve geldi$imiz günden bu yana iki ayrı grup tarafından kampüs alanıyla ilgili çalı#malara ba#ladık. Kampüs alanımız da, öncelikle, Esenbo$a Havalimanı nın hemen yanında. Yakla#ık 3000 dönümlük bir arazide kurulacak. "u anda TOK! ile anla#ma yaptık. Buranın imar planı çalı#maları devam ediyor. Öncelikle mera arazisiydi, mera vasfının kaldırılması, aradaki #ahıs arazilerinin yan tarafa alınması ile ilgili çalı#malar var. Daha sonra da bu arazinin birle#tirilmesiyle ilgili... "u anda imar planı bitmi# durumda. TOK! ye teslim edilip, bir aylık bir askı süresi olacak. Bundan sonraki dönemde de be$enilen projeye göre kampüsle ilgili çalı#malarımız devam edecek. Birkaç çe#it proje vardı. Gördü$ünüz bir grubun çalı#malarıydı. Bu ikinci çalı#ması. Kampüs arazimizden bir tane dere geçmektedir. Ortada suni bir dere planlaması var. Bir tarafta fakülteler, bir tarafta idari binalar. Aslında çok güzel bir proje ve biz de çok be$endik; ama iki grup bunu çalı#ıyor. En son herkesin be$enisine sunduktan sonra Sayın Ba#bakanımıza da sunduktan sonra be$enilen projeyle yola devam edece$iz. Mimarimiz de adımız gibi tarihimizle uyumlu olsun istiyoruz. Osmanlı Selçuklu tarzı bir mimarisi olsun; ama iç yapısı tamamen modern olsun. özellikle Mühendislik Fakültesi binalarımızın enerji dönü#ümlü modern binalar ve akıllı binalar #eklinde olması hedeflenmekte. Kampüs in#aatı bizim tahminimize göre 2012 yılı ortalarında ba#layabilir. Çünkü imar planının bir aylık askı süresi var. E$er itirazlar olmazsa, TOK! ile de anla#mamız hazır. Hızlı bir #ekilde in#aatlara ba#layabilece$imizi dü#ünüyoruz.!hale süreci de 2-3 ay sürse 2012 yılı ortalarında ba#larız. Bu da ba#ka bir mimar. Biraz daha modern bir çalı#ma yapılmı#. Burada özellikle dı# cephe çalı#ıyoruz. Dı# cephe tamamlandıktan sonra binaların yerle#tirilmesi ayrıca yapılacak. Bu gördü$ünüz ise biraz daha modifiye hali. Daha Türk 12

14 motifleri; tarihi motifler istedik. Bir çalı#ması daha var. Tamamlandı$ında be$eniye sunulacak. "u anda sizi her zaman bir arada göremeyece$imiz için kısaca göstermek istedim. Dikkat ederseniz üçüncü çalı#maya gittikçe hatlar biraz daha yuvarlakla#tı. Mimarı sıkı#tırıyoruz istedi$imiz gibi olsun diye. Bu arada, Bilkent te Atatürk Hastanesi nin yanında haritada ye#il görünen bir alan var. Atatürk Hastanesi nin bahçesiyle birlikte olan alan. Sol tarafındaki ye#il alan da bize tahsis edilen alan. 20 dönümlük bir alan. Biz burada afiliasyon süresince; minimum 5 yıl ve afiliasyon devam edecekse daha uzun, bu alanın tamamı Ankara nın sa$lık kentlerinden birisinin oldu$u bir alan. Bütün binalar ayrı ayrı her biri bir hastane yapısında. Bu yapıyla afiliasyonu devam ettirmek istiyoruz. E$er devam etmeyecek olursa kendi Esenbo$a daki kampüs alanımızda Tıp Fakültesi nin yerini ayırmı# bulunuyoruz. Bu alanda biz bu yıl, hızlı bir #ekilde sa$lık temel bilimler binasına ba#lamayı dü#ünüyoruz. Bir önerim var; biz bu binayı bu yıl bitirip bütün fakülteleri kampüs tamamlanıncaya kadar e$itimini orda devam ettirsinler istiyoruz. Temel Bilimler binasının mimari projesi de tamamlandı. 2. resimde görüldü$ü gibi: tamamını kullanmayaca$ız; ama metrekarelik kapalı alanı olan bir bina dü#ünüyoruz. 3. resme geçelim... Atatürk Hastanesi nin biti#i$inde bu #ekilde bir bina.!lk 2-3 yıl, kampüs in#aatı tamamlanana kadar; Etlik te hazırlık ö$rencilerimiz, onların dı#ındaki ö$rencilerimize bu binada e$itim vermeyi dü#ünüyoruz. E$er hızlı bir yapıla#ma devam ettirebilirsek ki dün Çankaya Belediye Ba#kanı ile görü#tük. Ruhsatla ilgili problemimizi de çözdük. Muhtemelen yeti#tirebilece$imizi dü#ünüyoruz. Ömer Demir: Bunu da TOK! mi yapıyor? Metin Do#an: Bunu da TOK! yapabilir. Anla#mamız var. Resimde görülen zemin kattaki proje. Sol tarafta laboratuvarlarımız var. Arada idari birimler; zemin oldu$u için kar#ıda sınıflar en sa$da da 150 ki#ilik amfilerimiz var. 1. kata geçelim... Laboratuvarlar var, amfiler var yine. Arada ise sınıfların oldu$u bölümler var. Çok bunalırsak, kar#ı tarafta da sınıflar yapabiliriz. Tabii bu ö$renci sayımızla ili#kili bir durum. Üst katta da 500 ki#ilik bir amfimiz olacak büyük toplantılar için kullanabilece$imiz. 3 katlı bir bina. Bizim planımız gelecek yıl e$itim ö$retim yılına kadar bu binayı bitirmek. E$er bitiremezsek, o zaman kiralık bir yer bulmamız gerekecek. Etlik te halen kullanmadı$ımız sınıflarımız var; onları dolduraca$ız. Belki iki üç aylık bir gecikme olursa, bu binadaki geni# sınıfları 13

15 geçici olarak kullanaca$ız. Bina bitti$inde de ö$rencilerimizi oraya geçirmeyi dü#ünüyoruz. Ben kısaca bilgi vermi# oldum. Konuyu da$ıtmayalım sabrınız için te#ekkür ediyorum. 14

16 I. OTURUM Oturum Ba$kanı: Prof. Dr. Yekta Saraç (YÖK Ba#kanvekili) Konu$macılar: Doç. Dr. Erdem BA"ÇI (T.C. Merkez Bankası Ba#kanı) Dr. Hasan Canpolat (!çi#leri Bakanlı$ı Müste#ar Yardımcısı) Naci Koru (Dı#i#leri Bakanlı$ı Müste#ar Yardımcısı) Dr.!rfan Neziro$lu (TBMM Genel Sekreteri) Dr.!brahim Kalın (T.C. Ba#bakanlık Ba#mü#aviri) 15

17 Yekta Saraç: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde 5-6 yıla dayanan bir isim çalı#ması oldu$unu do$rusu #u an duyduk. Böyle bir çalı#manın sonucu olarak Yıldırım Beyazıt ismini biz önermi# de$ildik. Bizim bu isimleri seçmemizin sebebi #u idi: biz yüksek ö$retimde yeniden bir dönü#ümü, yeniden bir yapısal bir dönü#ümü gerçekle#tirmeyi yüksek ö$retimin bir çok alanda daraldı$ı bir ortamda yeni ve büyük #ehirlerde kurulan yeni üniversitelerle gerçekle#tirece$imizi dü#ündü$ümüzde bizim tarihimizin belki en #anlı, en ihti#amlı döneminin kurucu padi#ahlarının isimlerinin verilmesini tercih ettik. Osmangazi vardı biliyorsunuz. Orhangazi yi bir ilimizdeki üniversiteye önerdik. Yıldırım Beyazıt olsun bir de Fatih Sultan zaten vardı, bu arayı, Osmangazi ile Fatih i böylelikle dolduralım, diye dü#ünmü#tük. Daha sonra mecliste bu Orhangazi Üniversitesi nin ismi Bursa Teknik olarak de$i#tirildi. "öyle bir zanna kapılıyor bazı insanlar ba#ına teknik konulunca tekniktir ve mühendislikte çok ileri bir üniversite olunuyor gibi. Yıldız Teknik te halbuki felsefe bölümü de var edebiyat da var. Dolayısıyla bu husus, bu tercih sebebini biz birazcık yadırgadık ama tabiî ki meclise, yasama organına saygımız dolayısıyla zaten yapabilece$imiz bir #ey yok, bunu kabullendik; ama daha sonra bu bo#luk bir vakıf üniversitemiz tarafından Orhangazi Üniversitesi olarak seçildi ve dolduruldu.!n#allah yakın dönemde de bir Murat Hüdavendigar Üniversitesi olursa tamamlamı# oluruz. Yeni kurulan üniversiteler arasında, yedi üniversite arasında i#in do$rusu en hızlı geli#me gösteren üniversite Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bunu kabul etmemiz lazım. Elbette ki daha çevrede kalan bu yediye göre lokasyon bu geli#imin sebebi olarak gösterilebilirse de bence burada sebep Ankara da bulunması de$il. Rektör Bey in çok giri#imci ve ekip ruhu ile çalı#an birisi ve ekibini de kendisiyle bir yeknesak bütün halinde Rektör Bey in önderli$inde olması bu i#i götürüyor olmasını görüyorum ben sebep olarak. Bu arama konferansı meselesi son yıllarda üniversitelerimizde yaygınla#maya ba#ladı önce vakıf üniversitelerinde vardı bunlar, #imdi bu yeni kurulan üniversitelerle birlikte de devlet üniversitelerinde de ba#ladı. Arama konferansları gerçekten e$er ba#ta kurgusu do$ru yapılır ise bir reklam de$il de sonuç çıkartıcı üretici bir kurgu yapılır ise bunun çok büyük yararları oldu$unu görüyoruz. Burada da böyle bir çalı#manın ikinci türdeki sonuç alıcı çalı#manın bir a#amasında bulunuyoruz. Ben Sayın Rektörümüzün anlattıklarından sonra YÖK ün ba#kanvekili olarak ve eski ba#kanvekilimizde burada YÖK adına te#ekkürlerimizi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ne iletmek isteriz. Gerçekten kısa bir süre içerisinde çok hızlı bir #ekilde geli#me gösterdiler. Sayın Rektörüm o sebeple biz gerçekten te#ekkür ederiz YÖK adına. 16

18 "imdi bu arama konferansındaki Siyasal Bilgiler Fakültesiyle ilgili olmak üzere bir odak olarak iktisat, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile uluslar arası ili#kiler dört bölüm olarak belirlenmi#, bunlara ili#kin misyon daha sonra vizyon ve hedeflerin belirlenmesine yönelik böyle bir çalı#ma var. Bir iki bilgi vermek istiyorum belki daha sonraki fikir sergileyecekler için de önemli olabilir. Türkiye de #uan altı tane Siyasala Bilgiler fakültemiz var. Bunlar : Ankara Üniversitesi ki; Ankara Siyasal olarak bile kendi içerisinde bir marka olan bir fakültemiz biliyorsunuz,!stanbul Siyasal,!stanbul Medeniyet, Yıldırım Beyazıt, Adana Bilim ve Teknoloji bir de vakıf üniversitelerinden Altın Koza Üniversitesi yine Ankara da, Siyasal Bilgiler Fakülteleri var bünyelerinde. Bu altının üç tanesi faal üç tanesi faal de$il. Faal olanlar Ankara,!stanbul ve Yıldırım Beyazıt di$erleri faal de$il. Tabi bununla birlikte ba#kaca aynı alana yönelik olmak üzere aynı programları götüren ba#ka üniversiteler de var,!!bf lerimiz var.!ktisadi ve!dari Bilimler Fakülteleri devlette 92 tane var. 92 üniversitemizde!ktisadi ve!dari Bilimler Fakültemiz var. Vakıfta da 45 tane var. Dolayısıyla 137 tane üniversitemizde iktisadi ve idari bilimler fakültemiz var. Büyük bir yekûn iktisadi ve idari bilimler fakültesinden sonra i#letme fakültelerimiz var ki Ankara Siyasal da i#letme bölümü de var. Bu #u demektir daha sonra geli#en #artlara göre belki vizyon ve misyonla mutabakat arz eder tarzda i#letmeyi de bu çerçevede de de$erlendirmemiz lazım gibi geliyor bize. Toplamda Ankara Siyasal ın bölümlerini ve!!bf nin bölümlerini esas aldı$ımızda yakla#ık ö$renci Siyasal,!!BF,!ktisat Fakültelerinde. Çok büyük bir sayı bu. Yüksek ö$retimin yükünü kaldıran yani talebini kar#ılayan fakültelerin ba#ında geliyor. Daha sonra fen-edebiyat fakülteleri geliyor, bu #ekilde gidiyor.!!bf lerdeki ö$retim üyesi ö$renci oranına da baktı$ımızda aslında bir ö$retim üyesine de 49 ö$renci dü#üyor. Bu tıpta bir ö$retim üyesine yakla#ık 4 ö$renci dü#erken!!bf ler de bir ö$retim üyesine 49 ö$renci dü#üyor. Bunun #unun dile getirilmesi lazım herhalde bizim sosyal bilimlerin Türkiye de biraz daha ne#ri nema bulması için pozitif ayrımcılı$a ihtiyaç duydu$unu gösteriyor bize bu. Umarız bu gerçekle#ir diye dü#ünüyoruz. Amacımız istihdam ve kariyer planlaması suallerinin cevabı belki buranın, bu siyasalın #ekillendirilmesinde konu#macılarımız tarafından #ekillendirilecek. Ama acaba #öyle de dü#ünebilir miyiz : buna ilaveten bizim bilgiye bakı# açımızın tek belirleyicisinin piyasa olmaması gerekti$ini de dü#ünebiliriz. Özellikle bu ABD deki yüksek ö$retim olgusunu, yüksek ö$retim küresel düzeydeki ba#arı skalasındaki en üste oturmasının sonucu olmak üzere bizde de yüksek ö$retimin ve bilginin biraz piyasa metaı haline gelme sürecini ya#adı$ımızı biz görüyoruz. Buna maalesef de diyebiliriz, do$ru yolda gidiyoruz da diyebiliriz. Ama biz Akdeniz havzasındaki ilme verilen önem bilginin bizatihi bilgi olması dolayısıyla 17

19 oldu$unu da dü#ünmemiz lazım çünkü bizim bilgi gelene$imiz 80 yıl öncesiyle darülfünunla ba#layan bir gelenek de$il dolayısıyla biz yüksek ö$retim alanında pek çok bilgi, bilim ihracatında bulunan bir medeniyetin son halkalarını temsil etti$imizi dü#ünüyoruz dolayısıyla biz bilginin bizatihi bilgi olması hasebiyle de de$erli oldu$unu da zihnimizin bir tarafında belki tutmamızın da yararı oldu$unu dü#ünüyorum. Erdem Ba$çı: De$erli Yekta Hocam, de$erli Ömer Hocam, Sayın Rektörüm, Sayın Genel Sekreterimiz, De$erli Müste#arlar, De$erli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada çok kısa bir konu#ma sürem var, tamamen ki#isel görü#lerimi aktarmaya çalı#aca$ım, kurumu ba$lamaz. O #ekilde dinleyiniz lütfen. Önce iktisattan ba#layayım, herhalde iktisat bölümü açmayı dü#ünüyoruz. Açık zaten #u anda, hayırlı u$urlu olsun yeni üniversitemiz. Gerçekten heyecan verici bir proje, Ankara do$umlu bir vatanda# olarak ben de heyecanla bekliyorum yeni kampüsünüzün tamamlanmasını. Önce iktisattan ba#layalım, iktisat ismi nerden gelmi# Türkçemize. Benim bildi$im kadarıyla, Cavit Bey in ilmi iktisat diye bir kitabı var. Bunu Osmanlıda lise seviyesinde bile okutmu#lar o zamanlar. Bu dönemle bir fark #urada lise seviyesinde iktisat dersi yok bildi$im kadarıyla Türkiye de. Biz üniversitede insanları biraz bozmaya ba#lıyoruz iktisat dersi vererek. O zamanlar lise seviyesinde ba#lamı#. Artık düzgün veriliyor muydu bu ders bilmiyorum; ama Cavit Bey in iktisat kitabı fena bir kitap de$il. Orda #öyle anlatılıyor, burada, diyor ben ilk ders vermeye ba#ladı$ımda, ilmî servet adında ders açtım, diyor. Fakat, dersi alan talebeler dersi verenin servetten nasibini olmadı$ını görünce dersi bırakmaya ba#ladılar. O yüzden ben de bu dersin ismini ilmi iktisat koydum diyor. Ondan sonrada ilmi iktisat olarak devam etmi#.!ktisatçıları ikiye ayırabiliriz, zararlı ve zararsız iktisatçılar diye. Zararsız iktisatçılara örnek balon fıkrasında veriliyor. Balonda seyahat eden bir grup kayboluyor ve nerde olduklarını bilemiyorlar. Haritadan da tespit edemiyor. "u a#a$ıdaki köylüye soralım diyor. Balonu a#a$ıya indiriyorlar, yukarıdan sesleniyor: Karde# bakar mısın? "öyle bir yan gözle bakıp ne var, diyor. Biz neredeyiz? Balondasınız. Sen iktisatçı mısın? diye ba$ırıyorlar. Evet, nerden bildiniz? Söyledi$in do$ru ama bir i#e yaramıyor. Bu zararsız iktisatçıya bir örnektir. Söyledi$i do$ru; ama bir i#e yaramıyor. Bir de zararlı iktisatçılar var. Bunun da çok de$i#ik versiyonları var ama Stalin e atfen anlatılan bir öykü var. Resmigeçit töreni Sovyetler Birli$inde, devlet ba#kanları ça$rılmı#. Tanklar tüfekler füzeler geçiyor. En sonunda kılıksız üç be# ki#i rastgele yürüyerek geçiyorlar. Biri yolda#, bunlar kim diyor?. Tören düzenine uymayan üç be# ki#i Bunlar bizim en 18

20 yıkıcı silahlarımız: iktisatçılar diyor Stalin. Bir ülkeyi mahvetmek istedi$imizde bunlardan birini göndermemiz yeterli, diyor. Bu da zararlı iktisatçılara bir örnek. "imdi farklı bir fikriniz varsa abartın, diye bir tavsiye vardır akademik camiada. Ben de biraz abartarak söyleyeyim, aranızda Keynesçi varsa alınmasın.!ktisatçılar yine ikiye ayrılır, bir sa$duyu sahibi iktisatçılar, bir de Keynesçiler. "imdi bu üniversite için çok önemli, üniversite normal sa$duyulu çocu$u alıyor. Annesinden babasından tasarrufun iyi oldu$unu ö$renen, Anadolu nun ba$rından kopup gelmi# çocuk, tasarrufun insanı mutlu edece$ini ö$renmi#tir.!ktisada riayet esastır. Tasarruf kötüdür, diye. Oysa üniversitede Keynesçi fikirler empoze edilir. Özellikle kamu harcasın, böylece çarpa çarpa milli gelir artar. Bu #ekilde yanlı# fikirlerle beyinler yıkanır. Ondan sonrada bunların bir kısmı seçmenleri de etkiler, siyasetçileri de etkiler ve açmaza, ülkeleri çıkmaza sokarlar. "imdi Keynesçiler belki #u açıdan haklı gibi görünebilirler. Kimse harcamıyorsa, kamu harcasın. Zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkar.!ktisatçılar Keynesçiler arasında da ikiye ayrılıyor, sa$duyulu Keynesçiler ve zararlı Keynesçiler. Bunlardan sa$duyulu Keynesçilere bir örnek, Olivier Blanchard #u anda IMF nin ba# ekonomisti. En azından #unu bilmesi lazım Keynesçi nin, kamu borcu sürdürülebilirli$i diye bir sorun var. E$er siz çok fazla harcamaları arttırır, vergileri azaltırsanız bütçe açı$ınız ve kamu borcunuz artar bu kamu borcu ödenecek mi, kamu borcunu geri alamayacak mıyım gibi bir kaygı olu#ursa bugün!talya, Yunanistan örne$inde oldu$u gibi faiz oranları yükselir. Faiz oranları yükselince bunun tahrip gücü, sizin sa$ladı$ınız faydadan çok daha fazla olur ve ciddi bir i#sizli$e neden olur, ciddi bir eksi büyümeye yol açar, güven kaybı olur ve burada ciddi bir sorun ortaya çıkar. Bunu bilen Keynesçiler biraz daha dikkatlidir. Diyor ki harcamaya yeriniz varsa harcayın (kamu harcaması olarak). Sınıra yakınsanız pek harcamayın, dikkatli olun gibi tavsiyelerde bulunuyorlar. Onlardan bile biraz daha aklı ba#ında olanlar var. Bir de onların eski ba#kanları gibi olanlar da var. O tam Keynesçi ydi, pür. Dominique Strauss-Kahn ba#ka bir nedenle ayrıldı; ama sonuçta Keynesçi fikirleri eski usul, klasik Keynesçi ydi. Herkese harcayın, vergileri indirin tavsiyesinde bulunuyordu. "imdi üniversiteden çıkan bir ö$renci, mezun oldu$u zaman #unu mutlaka bilmesi lazım: kar#ılıksız para basılırsa ne olur? Bu sorunun cevabını biliyorsa biz amacımıza ula#tık demektir. E$er merkez bankası kar#ılıksız para basarsa enflasyon olur, paranın de$eri dü#er. Finans sektörü, bankalar kar#ılıksız para basarsa derin bir ekonomik kriz olur. Kar#ılıksız para basmak #u demek: siz bankaya mevduat yatırıyorsunuz, paranızı emanet ediyorsunuz, zannediyorsunuz ki o para orda duruyor. Hâlbuki o para hemen gidiyor. Birilerine kredi olarak veriliyor. Kredi olarak verilen yer, sa$lam de$ilse, geri dönmeyecekse o paranın kar#ılı$ı yoktur demektir. Kredi verilen 19

21 yer sa$lamsa, geri dönecekse o paranın kar#ılı$ı var demektir, sistem yürür. E$er kötü bir yere kredi veriyorsa, bu kamu da olabilir özel de olabilir veya yolsuzluk usulsüzlük vs. bu tür #eyler de olabilir, herhangi bir nedenle dönmeyecek bir kredi veriyorsa bankacılık sistemi o zaman ekonomik kriz olur. Çünkü mevduat sahibi parasını oradan geri almak isteyecek, geri almak isteyince, milyonlarca mevduat sahibi var, hiçbir siyasi iktidar ben bu bankayı kurtarmıyorum, bırakalım batsın, diyemiyor. Bankayı kurtarmak için kamu devreye giriyor, sermaye enjekte ediyor ve kamu borç stoku artıyor. Dolayısıyla normalde çok derin büyük bir buhran, finansal kriz olacak olan #ey kamu borç krizine dönü#üyor, #ekil de$i#tiriyor. Ondan sonra kamu bu borcu eritmek için u$ra#ıyor. Ya merkez bankasından para bastırarak bu borcu eritecek, çok nadir durumlarda ödemeyecek kamu borcunu Arjantin de oldu$u gibi. %80 ödemedi. Yunanistan da #u an %50 civarında silmeye çalı#ıyor. Ya da vergileri artıracak, harcamaları kısacak ve zaman içerisinde o borcu ödeyecek. O yüzden bu kar#ılıksız para basılırsa sorusunun cevabını bütün iktisat ö$rencilerinin bilmesi gerekir. Tek sorulu bir sınav yapabilirsiniz mezun olurken bakalım bunun cevabını biliyor mu diye. Bir de de$er yargısı olarak #unu bilirse mezunlar çok güzel olur: disiplin iyidir, kamu mali disiplini iyidir, parasal disiplin iyidir, finansal sektör disiplini iyidir. Bunların iyi oldu$unu bilirse biz amacımıza ula#tık demektir. Daha da ötesini ö$retmeye gerek yok bence, te#ekkür ederim. Yekta Saraç: Biz te#ekkür ederiz ama konu#manız sırasında doların seyri nasıl olacak diye bir cevap bulamadık. gidiyorlar. Erdem Ba$çı: Onun içinde #u anda yurt dı#ında para politikası açısından da disiplinsiz Yekta Saraç: Peki, çok te#ekkür ederiz. Hasan Canpolat Beyefendi ye sözü veriyoruz. Te#ekkür ederiz. Hasan Canpolat: Evet, ben de te#ekkür ederim hocam, ben de hayırlı olsun dileklerimle söze ba#lamak istiyorum. "imdi sözün ba#ında önce üniversitenin isminden ba#lamak istiyorum. Bir özel isim Yıldırım Bayezid dolayısıyla tarihteki #ekliyle baktı$ımız zaman, 20

22 ba#ka ihtisas alanı edebiyat olan hocalarımız var, o bakımdan tarihte bu ki#inin ismi Bayezid, Osmanlıca yazılı#ı da böyle. "imdi ismi böyle de$i#tirebilir miyiz diye önce bu soruyu ortaya atmak istiyorum.!smin orijinali nasılsa öyle kullanılması gerekti$ini #ahsen dü#ünüyorum. Bu takdir üniversite yönetiminindir. Kanun böyle çıkmı# herhalde ama böyle bir isim yok tarihte. "imdi giri#ten sonra üniversite nasıl olmalı, diye öteden beri kafamda bazı dü#ünceler var. Onları söyleyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Oradan herhalde Yıldırım Bayezid Üniversitesi ile ilgili çıkarsamalar yapılabilir. "imdi Türkiye de ardı ardına üniversiteler kuruldu, özellikler son yıllarda. Ama bu üniversitelerin, gerek özel gerek kamu üniversitelerinin yeni bir kulvara girmekten ziyade bir kalıbın tekrarı #eklinde. Bu kalıbın tekrarı, sadece üniversitenin yeni kurulmu# oldu$unu, tarih olarak yenili$ini getiriyor. Yeni bir üniversite getirmiyor. Yani aslında bu sorunsal üzerinde konu#mak lazım. Sizin de kısmen atıf yaptı$ınız gibi Türkiye de üniversite nasıl olmalının üzerinde konu#arak bu konuda yeni bir kulvar açılabilir, diye dü#ünüyorum. Çünkü kanaatime göre e$er Türkiye de hakikaten olması gerekti$i gibi üniversiteler ortaya çıkarsa Türkiye nin bölgede üniversitede e$itim görmek üzerine büyük bir talep oldu$unu dü#ünüyorum. Çünkü Türkiye, ekonomisiyle, demokrasisiyle Balkanlar da, Kafkasya da, Ortado$u da ö$rencilerin çok ilgisini çeken bir yer. Avrupa nın ya#am #artları var ama onların kültürüne, her #eyine uygun. Bu bakımdan biz uluslararası kriterlere göre gerçek üniversite olu#turabilirsek Türkiye nin bir ihraç malı gibi milyarlarca dolarlık bir ekonomi yaratılabilece$ini dü#ünüyorum. Dolayısıyla üniversitenin her #eyden önce Türkiye nin ihtiyacından ziyade bu konsept içerisine oturması gerekti$ini söylüyorum. Bizim böyle on tane üniversitemiz olsa ve Türkiye yüz bin ö$renci çekse bunların ortalama rakamlarla bir ö$rencinin yıllık ortalama yirmi bin dolarlık bir harcaması oldu$unu dü#ündü$ümüzde, ortaya çıkan ekonominin daha da büyüyece$i görülebilir. Bu açıdan baktı$ımızda ayrıca Türkiye nin marka de$erine bir katkıdır bu. Dolayısıyla, bu üniversite di$er üniversiteler gibi olmayacaksa, çünkü Türkiye de özellikle Ankara da böyle büyük kitle üniversiteleri diyelim, karma üniversiteler var: Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi. Onlar çok büyük ö$rencileri barındıran büyük üniversiteler ama ba#ı sonu belli de$il. Dolayısıyla ben karma üniversite modelinin artık Türkiye de geçerli olmadı$ını dü#ünüyorum. Karma üniversite dedi$imiz içerisinde her türlü fakültenin oldu$u, dolayısıyla üniversiteye bir ö$retim üyeleri arasında üniversitenin ki#ili$i ile ilgili bir fikir birli$inin olmadı$ı üniversitelerin artık ömrünü doldurdu$unu dü#ünüyorum.!htisas üniversitelerinin olması gerekti$ini dü#ünüyorum. Sa$lık üniversiteleri, ekonomi üniversiteleri, uluslararası ili#kiler üniversiteleri olması 21

23 gerekti$ini dü#ünüyorum.!htisas üniversitelerinin daha hedefe do$ru gidebilece$ini, ö$retim üyeleri arasında daha iyi bir fikir birli$i olu#abilece$ini dü#ünüyorum. "u anda üniversitelerimiz maalesef tıp fakültelerinin hegemonyası altında; çünkü kitle üniversitelerinde sayıca ö$retim üyelerinin çok olması, rektörlük seçimlerinde onların egemen olmasına neden oluyor. Dolayısıyla esas ön plana çıkması gereken alanlar çıkmıyor. Örne$in sosyal bilimler maalesef Türkiye de geri bırakılmı# durumda. Bu bakımdan ikinci söylemek istedi$im karma üniversitelerin ihtisas üniversiteleri olarak kurulması gerekti$ini dü#ünüyorum. Bu üniversitede öyle kurulmu# ben kafamdaki dü#ünceyi söyledikten sonra üniversite ile ilgili #eye geçece$im. Bir di$er konuda üniversitelerimizde standart örgütlenme modelini YÖK dayattı öteden beri. Yani bir üniversite #u fakültelerden olu#malıdır deniliyor mevzuatında. Niye öyle olması gerekti$ini ben #ahsen anlayamıyorum. Esnek örgütlenme, bundan kastımız içerisinde hangi fakülte kurulması gerekti$ine biraz da üniversite kendisi karar verebilmelidir. Her ne kadar ihtisas üniversite modeli #uanda olmasa da en azından üniversite buna kendisi karar vermelidir. Zannedersem üniversite kurulması için birkaç fakültenin kurulması zorunlu tutuluyor. Yekta Saraç: Affedersiniz sözünüzü kesece$im, o söyledi$iniz daha önce fen-edebiyat fakültesi için geçerliydi. Daha sonra kaldırıldı. Hasan Canpolat: Kaldırılmı#sa çok iyi! Tabi #uandaki örgütlenmemiz öyle; ama bizim üniversitelerimizde rektör odaklı bir yönetim modeli var. Bu aslında bizim yönetim modelimizde böyle; ama üniversitelerin dünya çapında üniversite olmasından bahsediyorsak daha katılımcı yönetim yapılarının olu#turulması gerekti$ini dü#ünüyorum. Esnek örgütlenme yani bu esnek örgütlenmeden kastımız içerisinde hangi fakültelerin kurulmasına biraz da üniversite kendisi karar verebilmeli. Her ne kadar ihtisas üniversitesi modeli #u anda olmasa da en azından üniversite kendisi #imdi zannediyorum birkaç fakültenin kurulması üniversite içerisinde bir anlamda mecburi gibi tutuluyor. Metin Do#an: Affedersiniz sözünüzü kesece$im. O öyle idi. Daha sonra o söyledi$iniz de Fen- Edebiyatlar için geçerliydi. Daha sonra kaldırıldı o. 22

24 Hasan Canpolat: Kaldırılmı#sa o çok iyi. "imdi tabi #u andaki yapımız örgütlenmemiz öyle ama bizim üniversitelerimizde bir de rektör odaklı bir örgütlenme tipi var lider odaklı. Bu aslında bizim yönetimimiz de böyle ama üniversitelerin dünya çapında üniversite olmasından bahsediyorsak daha katılımcı yönetim yapılarımızın olması gerekiyor. Bunları söylememdeki maksat hemen birden bire bu üniversitemize uygulanabilir oldu$undan de$il ama özellikle YÖK te çok etkili hocalarımız buradayken fikirlerimi payla#mak istiyorum. Bu tabi tartı#ılan bir alan. Karma ve katılımcı yapı. Mütevelli heyetler konu#uluyor. Ayrıca bir de finansman yapısı devlet üniversitelerimiz tamamen kamu finansmanına ba$ımlı özel üniversitelerimiz de onu kuran finans grubu her neyse ona ba$ımlı olarak gidiyor oysa benim #öyle bir dü#üncem var hocam üniversitelerimiz gerek kamu gerek özel üniversitelerimizde iki türlü finansman yöntemiyle daha özerk bir finansman yapısına kavu#abilir, diye dü#ünüyorum. Birincisi bu ö$renci üzerinden bir finansman sa$lanabilir. "imdi bir ö$rencinin maliyeti lira diyelim. Bu ö$renciye bu lira devlet tarafından bir çek gibi verilebilir. Bu ö$renci herhangi bir üniversiteyi tercih ediyorsa özel de olabilir kamu da olabilir. Gidip oraya bu çekini verir. Devlet onu ö$renci üzerinden finanse etmi# olur. Bu ö$renci e$er finanse edilmeyecek kadar gelire sahipse o katkısını kendisi yapar. Ayrıca tabi kamu nasıl yapılacaksa özel üniversitelere devlet üniversitelerine bu da do$rudan bir katkıdır ama bu üniversiteler arasında bir rekabet getirir diye dü#ünüyorum. Yani üniversite ö$rencisi üzerinden bir finansman sa$lanabilir diye dü#ünüyorum. "imdi bir de #u anda bazı üniversitelerimiz bunu yapıyor diye izliyorum. Tam olarak yaygınla#madı ama üniversite programlarının #imdi bizim dönemimizde çok katı aralarında duvarlar vardı. Örne$in ben Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümü mezunuyum. Ba#ka bölümden dahi ders alıp onu diplomanıza geçirme imkanınız yoktu. Oysaki üniversitelerin programları bir havuz gibi de$erlendirmeli üniversite ö$rencisi bu havuzdan istedi$i dersleri belirli bir kredi de$eri olur onun alabilmeli yani bir üniversite ö$rencisi diyelim ki bu üniversiteye girdi mimarlıktan da mühendislikten de elektronikten de ders almak istiyorsa, iktisattan da ders almak istiyorsa dersler alır. Bu kendisinin sertifikasına i#lenir #uradan #u kadar ders almı#tır, diye. Dolayısıyla bu ö$rencinin #imdi maalesef bizim üniversitelerimiz belirli mesleklere ö$renci ya da insan yeti#tirmek üzerine odaklandı$ı için belirli alanlara yönelik dersler konuluyor, bölümler açılıyor. Oysaki ö$renci hangi alana yönelecekse ona a$ırlık vererek bu dersleri alır. Daha sonra o meslek grubundan hangi özellikler dersler isteniyorsa gider oraya ba#vurur ben #u kadar ders aldım. Örne$in hakim olmak istiyor ilgili kurum der ki #u #u derslerden #u kadar almanız yeterlidir. Onun haricinde almak istedikleri kendi bilece$i 23

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

4. MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU KARİYER PLATFORMU 2011 ROBOÇANKAYA 11 MayISÇANKAYA

4. MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU KARİYER PLATFORMU 2011 ROBOÇANKAYA 11 MayISÇANKAYA www.cankaya.edu.tr Sayı: 41 Temmuz 2011 ISSN 1304-9836 4. MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU KARİYER PLATFORMU 2011 ROBOÇANKAYA 11 MayISÇANKAYA İçindekiler Yeni Kampus, Üniversitemizin Büyüme Arzusunun

Detaylı

PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI

PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI MODERATÖR PANELİSTELER : PROF.DR. Durmuş GÜNAY (YÖK ÜYESİ) : PROF.DR. Tufan BUZPINAR (YÖK ÜYESİ) PROF.DR. Sermin ÖRNEKTEKİN (FEDEK BAŞKANI)

Detaylı

Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin

Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin Isparta nın ana gelir kaynağı olabileceği noktasında gerçekten

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli Centrum vzdel-vania manauerov İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu 1 TRANSFER Slovensko spol. s.r.o. 2 Pendik Belediyesi, Pendik Kadın

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Teknikerler, Cennet Ülke Türkiye min İsimsiz Kahramanları, Geleceğimizin Belirleyicisi Olacaktır.

Teknikerler, Cennet Ülke Türkiye min İsimsiz Kahramanları, Geleceğimizin Belirleyicisi Olacaktır. Teknikerler, Cennet Ülke Türkiye min İsimsiz Kahramanları, Geleceğimizin Belirleyicisi Olacaktır. Teknikerler Birliği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Ertan Kılıç Şevket Gölük Enver Erdoğdu Şaban Keskin Rıdvan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35.

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35. TMMOB ELEKTRKMÜHENDSLERODASI STANBULUBES 35. DÖNEM ÇALIMARAPORU 20062008 TMMOB ElektrikMühendisleriOdası stanbulubesi 35.DönemÇalımaRaporu 20062008 ISBN:9789944895071 EMOYayınNo:GY/2008/3 Adres: DikilitaMah.ErenSok.No:30

Detaylı

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI 4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI Kimya Sektörü, Ege Bölgesi Dinamikleri ve Çevre ŞURA KONUŞMALARI 7-8 Mayıs 2009 / İZMİR EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası - Giriş Konuşması: Kimya Sektör Platformunun organize etmiş

Detaylı

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER!

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi DEOLOJK ÖRGÜTLERN ÇEKMES ALTINDAMISIR, SURYE, IRAK VE RAN DASON DURUM THE CURRENT SITUATION IN EGYPT, SYRIA, IRAQ AND IRAN UNDER THE CONFLICT AMONG IDEOLOGICAL ORGANISATONS Öz Takın DENZ Pan-Arabizm düüncesi,

Detaylı

SİNOP İLİ I. KALKINMA ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

SİNOP İLİ I. KALKINMA ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-RP-4/89 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : 978-605-84995-1-5 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Ekrem YAMAN :

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı