Sözlüklerde zihin kelimesinden türemiş kelimeler olarak şunlar verilmiş:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sözlüklerde zihin kelimesinden türemiş kelimeler olarak şunlar verilmiş:"

Transkript

1 A. GÜNLÜK DİLDE ZİHİN KAVRAMI Günümüzde zihin felsefesi üzerine çalışanların zihin kavramına dair üzerinde ortaklaşa hemfikir oldukları bir tanım yoktur. Zira bu kavramın tanımlanması ve açıklanması girişimi kaçınılmaz bir biçimde geniş bir kuramsallaştırma faaliyetini de zorunlu kılmaktadır. Ancak elbette ki, daha işin başında, hiçbir kuramsallaştırma çabasına girilmeden herkesin sahip olduğu bir zihin kavramı da olmalıdır. Çünkü hepimiz günlük dilde bu zihin kelimesini zaten kullanmaktayız. Biz buna, sıradan veya olağan insanın felsefe öncesi sahip olduğu zihin kavramı diyebiliriz. Öyleyse daha önce üzerinde hiç kafa yormadığımız bu zihin kavramı nasıl bir kavramdır ve neye karşılık gelmektedir? B.1. Türkçe de Zihin Kavramı Bunun için önce zihin kelimesinin Türkçe deki anlam coğrafyasını incelemek gerekir. Türkçe deki zihin kelimesi, Arapça kaynaklı zihn den gelme bir isimdir. Arapça da zihn kelimesi, akıl, zeka, anlayış, feraset, keskinlik, hüner, ve bilgi gibi anlamlara gelmektedir. 1 Türkçe de çeşitli sözlüklerde zihin kelimesi için verilen karşılıklar ise şu şekildedir 2 : - Anlama, kavrama gücü. - Anlayış, kavrayış. - Akılda tutma gücü. - İnsanın, yaşamı boyunca edindiği bilgileri depolayıp saklamasını ve daha sonra güncel yaşama uygulayarak kullanmasını sağlayan işlevlerin tümü. - Hafıza, bellek. Sözlüklerde zihin kelimesinden türemiş kelimeler olarak şunlar verilmiş: - Zihnen: Zihin ile, düşünerek, akıl ile. - Zihni: Zihinle alakalı, zihne ait. - Zihniyet: Düşünce, düşünce yolu, anlayış, kafa. 1 Edward William Lane, Arabic-Engllish Lexicon, Book I, Part 3, USA, 1956, s D.Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Rehber Yayınları, Ankara, 1990, s.1193; Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, İnterpress Basın ve Yayıcılık, İstanbul, cilt 24, s

2 Bunun yanında Türkçe de içinde zihin kelimesinin kullanıldığı çok çeşitli deyimler de vardır: - Zihinde tutmak: Hafızada tutmak. - Zihin açıklığı: Anlama ve kavrama gücü. - Zihin hesabı: Kağıda kaleme başvurmadan, doğrudan doğruya akıldan yapılan hesap. - Zihin jimnastiği: Düşünme, neden sonuç ilişkisi kurma gibi zihinsel yetileri geliştirmeye yönelik etkinliklerin tümü. - Zihin karışıklığı, zihin bulanıklığı: Düşünceler arasında bağıntı kuramama durumu ya da bu bağıntının yitimi. Bunların dışındaki deyimleri sadece zikretmekle yetiniyoruz: zihin yormak, zihni açılmak, zihni takılmak, zihnine yerleştirmek, zihnini bozmak, zihnini çelmek, zihnini bulandırmak, zihnini dağıtmak, zihnini kurcalamak, zihnini oynatmak. B.2. İngilizce de Zihin Kavramı Zihin felsefesi, günümüze gelinceye kadar, özellikle İngilizce konuşulan dünyada gelişmiş ve serpilmiştir. Dolayısıyla konuyla ilgili İngilizce terminolojiyi de öncelikle göz önünde tutmamız lazım gelir. Her şeyden önce, zihin felsefesi deyimi İngilizce de Philosophy of Mind 3 veya Mind Philosophy 4 ile karşılanır. Demek ki zihin kelimesinin ingilizcesi mind kelimesidir. İngilizce de mind kelimesi, çok çeşitli anlamlara sahip olabilen, ve çok fazla kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin Türkçe deki zihin kelimesine göre çok daha engin bir anlam coğrafyası na sahip olduğu şüphesizdir. İngilizce den Türkçe ye sözlüklere baktığımız zaman mind kelimesinin türkçe karşılıkları olarak şunları buluyoruz 5 : - İsim anlamı: Akıl, zihin, dimağ, kafa, hatır, hafıza, fikir, düşünce, zeka, idrak, istek, murat, arzu, meram, şuur. - Fiil anlamı: Bakmak, dikkat etmek, meşgul olmak, ehemmiyet vermek, kaygı çekmek, endişe etmek, boyun eğmek, itaat etmek, saymak, dikkatli olmak, karşı çıkmak, itiraz etmek, mahzurlu görmek, hatırlamak. 3 Çoğunlukla kullanılan şekil budur. 4 Nadiren kullanılır. 5 Robert Avery, ve diğerleri (ed.), İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1990, s.622 2

3 İngilizce de içinde mind kelimesi kullanılan deyimler de kalabalık bir aile oluşturur. Bu deyimler birbirlerine göre çok dağınık anlamlara sahip olabilirler. İsim anlamı ile yapılan deyimlere örnek olarak şunlar verilebilir: - change one s mind: caymak, fikrini değiştirmek. - give someone a piece of one s mind: birini azarlamak. - have a mind to: niyet etmek, kurmak. - make up one s mind: karar vermek. - time out of mind: öteden beri, eskiden beri. - mind s eye: muhayyile. - mind reading: başkasının zihnindekini anlama. Fiil anlamı ile yapılan deyimlere örnekler: - mind you: bak, dinle. - mind you do it: mutlaka yap. - mind your p s and q s: söz ve hareketlerine dikkat et. - mind your step: önüne bak, sakın düşme. - if you don t mind: bir mahzuru yoksa, müsaade ederseniz. - never mind: zarar yok. Burada diğer bir gözlemden de bahsetmemiz gerekir. Zihin felsefesi üzerine yazılmış ingilizce eserler veya makaleler Türkçe ye çevrilirken mind kelimesi için kullanılan türkçe karşılıklar arasında şunlar sayılabilir: Zihin, akıl, us, tin, ruh, zeka. Sonuç olarak, bütün bu tanımlardan zihin kelimesinin günlük dilde öncelikle düşünce, anlayış, kavrayış, akıl, hafıza anlamlarına geldiğini görüyoruz. O halde günlük dilde zihin kelimesini anlamca birbirine yakın veya birbiri ile ilişkili bir grup kelime ile anlamdaş veya onlarla aynı işlevi görecek şekilde kullandığımızı söyleyebiliriz. Yani biz bu kelimeyi, bir grup kelimenin yerine geçecek şekilde, ve bu kelimelere göndermede bulunacak şekilde kullanmaktayız. Kısacası, zihin kelimesinin günlük dilde, bir grup kelimenin anlam ve işlevini bünyesinde toplayan ve onlara işaret eden bir nevi şemsiye terim gibi kullanıldığını söyleyebiliriz. 3

4 B. İKİ FARKLI ZİHİN KAVRAMI David Rosenthal zihne dair iki farklı kavramsallaştırmanın bulunduğunu ifade eder. 6 Birinci kavramsallaştırmaya göre zihinsel haller ve süreçler başka hiçbir şeye benzemezler. Zihinsel olanın bahsedilen bu biricikliği, zihin hakkında bilgilenme tarzımızdan kaynaklanmaktadır. Buna göre, bir zihinsel hal içinde bulunma, bu zihinsel hal hakkındaki bilgimizin neredeyse tümünü edinmek için yeterlidir. Bir ağrı çektiğimde, bir şeye inandığımda, bu hallerin içinde bulunmam, bir ağrı çektiğimi veya bir şeye inandığımı bilmem için kendi başına yeterlidir. Böyle bir durumda, düşündüğüm veya hissettiğim şey hakkındaki bilgilenme tarzım otomatik ve dolaysızdır. Düşünmenin veya hissetmenin ne demek olduğunu sadece kendi düşünmemizden ve hissetmemizden biliriz. Bu özel ve dolaysız bilgilenme tarzı dikkate alındığında, zihinsel haller hakkındaki bilgimizin genellikle zihinsel hallerin başka şeylerle olan bağlantılarından kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Düşünmenin, hissetmenin ve deneyimlemenin nasıl bir şey olduğunu, bunları yaşayarak bildiğimizde, bu hallere dair bilinmesi gerekenin çoğunu, hatta tümünü biliriz; o kadar ki onların doğasını kavramak için başka hiçbir şey gerekli değildir. Bu özel ve dolaysız bilgilenme tarzında başka şeylere ilişkin hiçbir bilgi bulunmadığı için, zihinsel süreçlerin birer tekillik olduklarını, ve kendileri dışındaki başka her şey ile aralarında bir süreksizlik olduğunu düşünmeye yöneliriz. İkinci kavramsallaştırma zihnin çok farklı bir resmini sunar. Zihinsel işlevler, bilindiği gibi, biyolojik donanım ile çok sıkı bağlantılıdır. Biz yalnızca insanlarda ve diğer hayvanlarda zihin ve şuurla karşılaşıyoruz. Canlıların yaşadıkları duyusal deneyimlerin türü, sahip oldukları duyu organlarının türü ile belirlenmektedir. Canlıların bedensel davranışları da genellikle kendi zihinsel süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Düşünme ve akıl yürütme yeteneği, çok gelişmiş beyin yapılarına sahip olmanın bir sonucudur. Bundan başka, insandaki zihinsel yetenekler en fazla, bize yakın akraba olan hayvanlarınki ile benzeşmektedir. Zihin ve biyolojik donanım arasında mevcut bütün bu bağlar göz önüne alındığında, biyolojik işlevler ile çok sıkı bağlantılı olan, ve doğanın geri kalanı ile süreklilik arz eden bir zihin kavramsallaştırmasına ulaşırız. Dolayısıyla zihne dair kafamızdaki resim, birbirini dışlayan karşıt bileşenler içermektedir. Bunlardan birincisine göre zihin doğası gereği diğer bütün doğal süreçlerle süreksiz olan bir tekilliktir. İkincisine göre zihin, zihinsel olmayan çeşitli süreçlerle ilişkili ve 6 David M. Rosenthal (ed.), The Nature of Mind, Oxford University Press, NewYork ve Oxford, 1991, s.4 4

5 onlara bağımlıdır. Zihni birinci tür kavramsallaştırmaya uygun olarak tanımlayanlar içinde Descartes, Locke ve Reid yer almaktadır. Zihni ikinci tür kavramsallaştırmaya uygun tanımlayanlar olarak da Gilbert Ryle, P.F. Strawson, Gareth B. Matthews ve G.E.M. Anscombe sayılmaktadır. C. ZİHNİN HARİTASI Samuel Guttenplan, zihnin sembolik bir haritasını çıkarmak için ilginç bir yöntem kullanır. 7 Yıllar boyunca, derslerine girdiği ve henüz zihin felsefesi ile tanışmamış öğrencilerden, bir zihin sahibi olmayı gerekli kılan şeylerin listesini yapmalarını istemiş. Yıllar içinde biriken cevaplar yan yana geldiğinde çok uzun bir liste oluşmuş. Guttenplan elden geçirdiği bu listenin kısaltılmış bir halini verir, ve listenin bu ham haliyle zihinsel ülke yi (mental realm) temsil ettiğini düşünür: öğrenme yeteneği niyetli eylemek faillik farkındalık inanmak bir ev inşa etmek temsil etme yeteneği seçmek değer biçme yeteneği şuur karar vermek bir tatili arzulamak rüya görmek heyecanlar bir ağrıyı deneyimlemek mutluluğu deneyimlemek duygular yapılan bir şakayı anlamak bir bakış açısına sahip olmak özgür irade sahibi olmak bir kemanı dinlemek hayal etmek bir yazı yazmaya niyetlenmek içgözlem yapmak sevmek melankoli bir resim boyamak algılamak algılama keyif akıl yürütmek bir problem üzerine yoğunlaşma hatırlama bir ağacı görmek kendilik-bilinci konuşma kuramsallaştırmak benlik düşünme dili anlamak sembolleri anlamak isteme irade gücü kızgınlık Guttenplan a göre, bu liste incelendiğinde onun iki tür unsur içerdiği görülür: (i) insanların yaptıkları ya da maruz kaldıkları şeyler, ki bunlar fiiller ile bildirilir; ve (ii) bu tür etkinliklerin ürünleri ya da sonuçları, ki bunları tasvir etmek için isimler kullanılır. Mesela, 1 ile 10 arasındaki bir sayıyı düşünmek bir şey yapmaktır, diğer taraftan 1 ile 10 7 Samuel Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell, 1996, s

6 arasındaki bir sayının düşüncesi ise önceki etkinliğin ürünü olarak görülür. Birinciyi ifade etmek için bir fiil, ikinciyi ifade etmek içinse bir ad öbeği kullanırız. Ürünler şimdilik bir tarafa bırakılırsa, Guttenplan a göre bu listede birbirinden farklı üç etkinlik türünden bahsedilebilir. Bunlar zihinsel ülkenin üç ana kategorisini oluştururlar: - Deneyimlemek (bir ağrısı olmak, kafamızı çarptığımızda yıldızları görmek ) - Tutum takınmak (bir parça çikolatalı kek arzulamak, Dünyanın yuvarlak olduğuna inanmak) - Eylemek (bir çek imzalamak, bir iskemle yapmak, bir bardağa uzanmak) Bunlardan her biri zihnin bir etkinliğidir, ve her birinin kendine özgü bir ürünü vardır: - Deneyimlemek şuur - Tutum takınmak tutumlar - Eylemek eylemler D.1. Deneyimleme ve Şuur Deneyimleme yeteneğimiz ve onunla birlikte belirli şeylerin şuurunda veya farkında olmak, zihnin merkezi etkinliğini oluşturur. Kimilerine göre zihnin asıl gerçek özü burada yatar. Bütün deneyimler içte cereyan eden bir şeyin deneyimidir; şuura göre dışsal olan unsurların içerildiği algılamada bile bu böyledir: Yüksek, çıplak, mavi, dümdüz, dimdik duvarlar. Gözümün hiçbir görüş köşesi yok ki içine bir duvar parçası girmesin. Hep ve yalnız onları görüyorum. Onlardan kaçan gözlerim onlarla karşılaşıyor. Bakıldıkça uzuyorlar; yükseliyor, sertleşiyor ve korkak, yumuşak bakışlarıma kaskatı çarpıyorlar, gözlerimi ezecekler. Başım döndü. Deniz gibi yayılıyor ve beni çeviriyorlar. Serinliklerini hissediyorum. Denizde, çıplak vücudumu saran dalgaların birdenbire taş kesilmeleri gibi, duvarları giyiyorum. Hiç kımıldamıyorlar. Bütün bu hastanenin sessiz, hareketsiz, soğuk, bomboş anlarını onlar doğuruyorlar. 8 8 Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Kaynak: Özdemir Sarıca ve diğerleri, Türk Dili ve Edebiyatı, MEB Ders Kitabı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1990, s.262 6

7 Bu pasajda yazarın algıladığı duvarlar yazarın dışında dır, ama duvarlara ilişkin deneyimi, yani onları algıladığında cereyan eden şey yazarın içinde dir. Yine bütün deneyimlerin ortak özelliği, bir şeylere tanık olunmasıdır: belirli şeylerin gözlemlenmesi ve dikkatin onlara yöneltilmesi söz konusudur. Bir ağrımız olduğunda dikkatimizi ona yöneltiriz, ve ona çok yakından tanıklık ederiz. D.2. Tutum Takınma ve Tutumlar Bütün tutum takınmaların iki tane tanımlayıcı özellik sergiledikleri söylenebilir: (a) Her bir belirli tutum için o tutuma işaret eden karakteristik bir davranış türü vardır. Bir kişinin bir şey istemesi, bir şeye inanması ve bir şeye niyetlenmesi arasındaki farkları izah etmek için, o kişinin her bir durumda sergilediği davranışlar arasındaki farklara bakarız. (b) Her bir tutum takınmanın yönelmiş olduğu bir şey vardır: Ali inanıyor ki, telefon bozuktur. Ayşe yeni bir araba istiyor. Ahmet çaydanlıktaki suyu kaynatmaya niyetli. Bu üç örnekte tutumların kendisine yöneldiği şeyler sırasıyla telefonun bozuk olması, yeni bir araba, ve çaydanlıktaki suyu kaynatmak tır. Tutumların kendisine yöneldiği bu unsura, dilbilgisindeki tümleç terimini misal alarak, tutumun tamamlayıcısı diyebiliriz. Dikkat edilirse birinci örnekteki tamamlayıcı, haber kipinde bir bildiri cümlesidir (telefon bozuktur). Bildiri cümleleri varlıklar hakkında doğru veya yanlış olabilen yargılar içerirler. Yani bildiri cümleleri, önermeleri ifade ederler. Diğer iki örnekteki tamamlayıcılar da tam bir cümle şekline sokulabilir: Ayşe istiyor ki, yeni bir arabam var diyebileyim. Ahmet in niyeti o ki, çaydanlıktaki su kaynıyor olsun. Bütün tutum tamamlayıcılarının, bir önerme ifade eden tam bir bildiri cümlesine dönüştürülebileceğini dikkate alan düşünürler, bütün tutum takınma ürünlerinin önermesel tutumlar (propositional attitudes) olarak adlandırılabileceğini kabul ettiler. 7

8 D.3. Eyleme ve Eylemler Başlangıçta eylemlerin de zihinsel ülkenin öğeleri olarak sayılmasına karşı çıkan güçlü bir eğilim vardır. Tutumların bile zihinsel olduklarına güçlükle ikna olanlar, eylemlerin zihinsel sayılamayacak kadar fiziksel bir şey oldukları kanaatindedirler. Bu görüş, zihinselliğin özünde içsel olması gerektiği, ve bu içselliğin gerçek anlamda ancak deneyim ve şuurda sağlandığı, eylemlerin bu özden oldukça uzak kaldıkları inancından kaynaklanmaktadır. Oysa durumun böyle olmadığını bir örnekle gösterebiliriz. Bir adamın bir iskemle yaptığını düşünelim. İskemle yapılırken, iskemlenin kısımlarını oluşturan tahta parçalarının hareketlerini fiziksel bakımdan betimleyebiliriz. İskemle oluşturulurken tahta parçalarının ve iskemlenin diğer kısımlarının, başlangıcından bitişine kadarki hareketi, saf fiziksel nedensel bir açıklama ile betimlenebilir. Böyle bir betimlemede her şey fiziksel yasalara uygun gerçekleşiyor görünür. Fakat bütün bu parçaların bir iskemleyi oluşturacak şekilde bir araya gelişini betimleyen saf bir fiziksel açıklama yapılamaz. Çünkü böyle bir açıklama, hareketleri idare eden bir insan öznesini ve amaçlı bedensel hareketlerini içermek zorundadır. Fail bir öznenin içerilmediği bütün açıklama biçimleri, iskemlenin nasıl ve neden ortaya çıktığını izah edemeyecektir. Bu örnek, eylemlerin saf fiziksel hareketler olarak değerlendirilemeyeceğini, ve eylemlerin zihinsel bir nitelik taşıdıklarını göstermektedir. Ancak eylemler elbette ki fiziksel hareketlerden ibaret değildirler. Bütünüyle zihnin içinde gerçekleşen sayısız eylem türü vardır. Örneğin bize sorulduğu zaman en sevdiğimiz rengi düşünmemiz, ya da bizden 15 ile 22 yi kafamızda toplamamız ama sonucu söylemememiz istendiğinde, kesinlikle bir şeyler yapıyoruz, bir eylemde bulunuyoruz. Son olarak deneyim ve tutum takınma etkinliklerinin bir özneyi gerekli kıldıkları yerde, eyleme etkinliğinin özneden çok bir fail gerektirdiğini belirtmek gerekir. D.4. Mesafelerin Tayini Deneyim, tutum ve eylemin, zihinsel ülkenin birbirinden ayrı üç sabit noktası oldukları düşünülebilir. Zihinsel ülkeye ait her öğenin çeşitli bakımlardan bu noktalara olan yakınlıkları ve uzaklıklarının hesaplanabileceğini de düşünebiliriz. Deneyim, tutum ve eylemi boyutlar gibi düşünebiliriz. Bu boyutların birbirinden farklılığını çeşitli bakımlardan ölçebiliriz. Buna göre, zihinsel öğelerin birbirlerine göre bağıl yerlerini gösteren bir harita 8

9 yapabiliriz. Bu haritada bir öğenin yeri, bu öğenin sözgelimi deneyime ne kadar çok benzediği, ama tutuma ve eyleme ne kadar az benzediğine bakarak belirlenebilir. Guttenplan, zihin ülkesinde mesafeleri ölçmek için kullanılabilecek beş tane özellik bulunduğunu belirtir: - Gözlenebilirlik (observability) - Erişilebilirlik (accessibility) - Dile getirilebilirlik (expressibility) - Yönlendirilebilirlik (directionality) - Kuramsallık (theoreticity) Burada detaylarına girmeden deneyimler, tutumlar ve eylemlerin bu beş bakımın her birinde nasıl derecelendirildiğini veriyoruz: Gözlenebilirlik: Eylemler azami derecede gözlenebilirdir. Tutumlar orta derecede gözlenebilirdir. Deneyimler asgari derecede gözlenebilirdir. Erişilebilirlik: Dile getirilebilirlik: Deneyimler azami derecede erişilebilirdir. Tutumlar orta derecede erişilebilirdir. Eylemler asgari derecede erişilebilirdir. Eylemler orta derecede dile getirilebilirdir. Tutumlar orta derecede dile getirilebilirdir. Deneyimler asgari derecede dile getirilebilirdir. Yönlendirilebilirlik: Tutumlar azami derecede yönlendirilebilirdir. Eylemler orta derecede yönlendirilebilirdir. Deneyimler asgari derecede yönlendirilebilirdir. Kuramsallık: Tutumlar azami derecede kuramsallaştırılabilirdir. Eylemler orta derecede kuramsallaştırılabilirdir. Deneyimler asgari derecede kuramsallaştırılabilirdir. 9

10 Bu beş bakımdan, zihinsel öğelerin birbirlerine göre bağıl konumları belirlendiğinde harita şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Bu haritada sözgelimi ağrının konumunun nasıl belirlendiğini görelim: Ağrı bir deneyim biçimi olarak görülür, ancak bir deneyim olarak adlandırılamayacak ağrı biçimleri de vardır. Örneğin ağrılar azami derecede erişilebilir oldukları halde, bir zihnin belirli bir anda ağrının farkında olmadığını yine de düşünebiliriz. Ağrının bazı durumlarda gözlenebilir olduğunu düşünürüz (mesela trafik kazalarındaki yaralanmaları düşünün); yine de pek çok durumda ağrının üçüncü şahıslar tarafından gözlenebilmesi zordur. Ağrıyı dille ifade etmek kolay değildir ama imkansız da değildir; örneğin bazen edebi metinlerde ağrının çarpıcı betimlemeleri ile karşılaşırız. 9 Genelde ağrıların yöneldikleri bir içerik yoktur, ama yine de bir ağrı deneyimine eşlik ettiği söylenebilen asgari düzeyde bir tür yönlendirilebilirlik vardır: şöyle, şöyle olsaydı bu ağrı olmayacaktı dediğimizde ağrıların onlardan kurtulma arzusu ile birlikte geldikleri düşünülebilir. Son olarak, ağrının kuramsallık özelliğinin gözlenebilirliğinden fazla olduğu durumları düşünmek mümkündür: Doktor sırtınızdaki ağrının sebebini, daha önce bacağınızdaki ağrı yüzünden bir süre boyunca düzgün yürüyememiş ve oturamamış olmanıza dayandırarak açıklayabilir. Bütün bu değerlendirmeler dikkate alındığında ağrının deneyime çok yakın bir yerlerde olması, ama hem tutuma hem de eyleme doğru çok az kaymış olması gerektiği sonucu çıkar. 9 Yukarıda sayfa 22 de Peyami Safa ya ait edebi pasajda, bir deneyim türü olarak sıkkın bir ruh halinin tasviri buna ayrı bir örnektir. 10

11 I. BİR FELSEFE DALI OLARAK ZİHİN FELSEFESİ A. YENİ BİR DİSİPLİN Zihin felsefesi için, felsefenin günümüzde en hızlı gelişen ve büyüyen dallarının başında geldiği söylenebilir. Felsefeye dair kaleme alınan eserlerin ve makalelerin, gittikçe daha büyük bir kısmının konusunu zihin felsefesi teşkil eder hale geldiği gibi, aynı zamanda okuyucunun da rağbet ettiği ve ilgi duyduğu felsefe yazıları, yine zihin felsefesi üzerine yazılmış olanlardır. 1 Bunun en önemli sebebi hiç kuşkusuz, zihin felsefesinin son derece merak uyandırıcı bir konu alanına sahip olmasıdır. Geleceği parlak görünen bu felsefe disiplini nispeten yeni sayılır. Bu disiplinin önde gelen kişiliklerine bakıldığında, zihin felsefesinin özellikle analitik felsefe geleneği içinde ve İngilizce konuşulan dünyada gelişip serpildiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu alanın bütün temel eserleri ingilizcedir, ve İngilizce de geliştirilmiş kendine has bir terminoloji, onun omurgasını oluşturur. Zihin felsefesinin yeniliği özellikle ismindedir: zihin felsefesi tabiri bilhassa yirminci yüzyıldan önce kullanılmıyordu. Bir örnek vermek gerekirse, Paul Edwards ın editörü olduğu Encyclopedia of Philosophy nin 1967 baskısında 2 bile zihin felsefesi deyimi (İngilizce de, mind philosophy veya philosophy of mind ) bir madde başlığı olarak yer almaz. Bunun yerine mind-body problem (zihin-beden sorunu) veya other minds (başka zihinler) gibi madde başlıkları altında, bugün ve geçmişte zihin felsefesinin önemli konuları yerini tutan felsefe sorunlarının işlendiğini görmekteyiz. İlginç bir nokta, sözü geçen ansiklopedinin mind-body problem başlıklı maddesini kaleme alan Jerome Shaffer ın aynı zamanda Philosophy of Mind 3 ismiyle bir eser yazmış olması ve bu eserin, Zihin Felsefesi Açısından Bilinç, Ruh ve Ötesi 4 adı ile Türkçe ye bir çevirisinin yayımlanmış olmasıdır. Bu çeviride kullanılan türkçe terminoloji eleştiriye fazlasıyla açık olmakla birlikte, bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla zihin felsefesi konusunda Türkçe de yayımlanmış ilk eser sayılsa gerektir. Kısacası, zihin felsefesi deyimi, bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilkönce bir kısım eserlerin ve makalelerin başlığı olarak belirmeye başlamış, daha sonra yavaş yavaş, 1 Hiç kuşkusuz bu söylenenler Türkçe literatür için geçerli değildir. Burada kastedilen bilhassa İngilizce literatürdür. Son birkaç senedir zihin felsefesi konusunda Türkçe eserlerin (ki bunların neredeyse tamamının çeviri olduğunu söyleyebiliriz) sayısı artmaya başladıysa da, bu alanın hala çok fakir olduğu bir gerçektir. 2 Paul Edwards (ed.), Encyclopedia of Philosophy, 8 cilt, Londra ve NewYork, Jerome A. Shaffer, Philosophy of Mind, Prentice-Hall, New Jersey, Jerome A. Shaffer, Zihin Felsefesi Açısından Bilinç, Ruh ve Ötesi, çev. Turan Koç, İz Yayıncılık, İstanbul,

12 zihin konusuyla doğrudan veya dolaylı bir biçimde bağlantılı olan felsefi sorunların, psikoloji, sosyoloji ve benzeri bilimlerden bağımsız bir biçimde, sistemli ve derli toplu ele alındığı felsefe dalının ismi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Artık günümüzde zihin felsefesi, üniversitelerde önemli bir ders olarak okutulmakta, ve uzmanlık alanını zihin felsefesi olarak belirleyen pek çok akademisyen bulunmaktadır. B. ZİHİN FELSEFESİNİN KONUSU Zihin felsefesi, zihinsel fenomenlerin doğasına, ve dünyaya dair sistematik bir açıklamada bunların tuttuğu yere ilişkin sorularla ilgilenir. Bir ağrı, bir düşünce, bir zihinsel imge, bir arzu, bir duygu ne türden bir şeydir? Bir kişi veya bir şey için, düşünmek, hissetmek, zihninde ölçmek, hayal etmek, kızgın olmak, aşık, mutlu ya da şuurlu olmak nedir? Zihin felsefesinin görevi zihinle ilgili olan kavramları (bu arada zihin kavramının kendisini de) ele alıp çözümlemektir. Bu kavramlardan her birinin doğasını, aralarındaki ilişkileri keşfetmek, bu kavramların nasıl sınıflandırılması gerektiğini ve başka belirli kavramlarla, bilhassa madde ve enerji, insan bedeni, ve en çok da merkezi sinir sistemi kavramlarıyla nasıl ilişkilendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktır. 5 Bazı kimseler zihin felsefesini zihin-beden sorunundan ibaret sayma eğilimindedirler. Bunlara göre, zihin felsefesinin sorduğu sorular ve araştırdığı konuların tümü, neticede zihinbeden sorunundan ortaya çıkarlar veya bu sorunla bir şekilde ilişkilidirler. Zihin felsefesi çözülmez sorularla doludur: şuurla ilgili meseleler, kişisel özdeşlik, fiziksel ölümden sonraki hayat, iradenin özgürlüğü, zihinsel hastalıklar, davranışta zihnin rolü, duygunun doğası, insan ve hayvan psikolojilerinin karşılaştırılması, ve diğer birçokları. Fakat bu konuların her biri eninde sonunda, basitçe zihin-beden sorunu olarak adlandırılan tek bir temel soru ile bağlantılıdırlar: zihin nedir, ve onun bedenle ya da genelde fiziksel olanla ilişkisi nedir? 6 5 Jerome A. Shaffer, Philosophy of Mind, The New Encyclopedia Britannica Macropedia, cilt 12, Encyclopedia Britannica Inc., USA, 1974, s William G. Lycan, Philosophy of Mind, Nicholas Bunnin, E.P.Tsui-James, The Blackwell Companion to Philosophy, Blackwell, 2002, s

13 Zihin felsefesinin ele aldığı sorulardan bazıları günümüzde diğer sorulara kıyasla daha çok alaka çekerler: Düşünen bir varlığı, sözgelimi taş gibi, zihinsel bir hayata sahip olmadığını farz ettiğimiz bir şeyden, özde ayıran nedir? Plastik, silikon ve kablolardan yapılmış bir bilgisayar gerçekten acı çekebilir mi, veya korkuya kapılabilir mi, veya dış yüzeyinin kaşınmasını isteyebilir mi? Eğer öyleyse, bilgisayarın hangi malzemeden yapılmış olduğu bir sorun oluşturur mu? Eğer bir sorun oluşturmuyorsa, insan beynini oluşturan malzemeyi bu kadar özel kılan nedir? Bu türden sorular günümüzde hala bilimlerin cevaplayacağı, onların sahasına giren bilimsel sorular olarak görülmezler. 7 Bu sorular hala, ancak felsefede ele alınabilen felsefi sorulardır, çünkü henüz bu soruları cevaplamaya nasıl başlanması gerektiği konusunda bile devam eden ciddi anlaşmazlıklar vardır. Bizler gerçekten içgözlem yapıyor muyuz? Ya da gerçekten kendi kavramlarımız ve sözcüklerimizin anlamları üzerine refleksiyon yapıyor muyuz? Bizler kendi zihinsel yaşantılarımızın, veya bu yaşantılar üzerinde düşünürken başvurduğumuz kavramların yanılmaz otoriteleri miyiz gerçekten? Yoksa yalnızca bilim adamlarının bize anlattıklarına mı itimat etmeliyiz? Psikoterapistlerin bilinçsiz güdülerimiz hakkında, Skinner cı psikologların davranışlarımız hakkında, veya nörofizyologların beyinlerimiz hakkında anlattıklarına? 8 Bu gibi konularda insanlar yoğun tereddütler içindedir; bu soruların işaret ettiği konu alanı üzerine bir zihin açıklığına bir türlü ulaşılamamıştır. Eğer birisi çıkıp da bu esrarlı soruları çözümleyip halledecek bazı deneyler düşünüp bulabilseydi, doğrusu bu harika olurdu. Ancak rahatsız edici gerçek şu ki, bugüne kadar hiç kimse insanları bu konularda tatmin edememiştir. O kadar ki, bu konular hakkında düşünmeye nasıl başlanması gerektiği hususunda bile zorluklarla karşılaşırız. Bütün bu sebeplerden ötürü, bu türden sorular ancak felsefenin, özelde de zihin felsefesinin ilgilendiği sorular olarak dururlar. Zihin felsefesinin konu alanını sistemli bir şekilde düzenleyen yaklaşımlar da vardır. Bunlardan birisine göre 9 zihin felsefesinin konuları üç ana başlığa ayrılabilir: A. Zihnin Doğası. a. Zihin ve beden b. Benliğin doğası: kişisel özdeşlik c. Zihinler ve makineler d. Yönelimsellik 7 Georges Rey, Contemporary Philosophy of Mind, Blackwell, Oxford, 1997, s.1 8 Rey, loc. cit. 9 Ted Honderich (ed.), The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, NewYork, 1995, s

14 e. Şuur e1. Şuurdan vazgeçilebilir mi? e2. Şuur ve zihinsel eğilimler (bilinçsiz arzu ve inançlar dahil) arasındaki ilişkiler B. Zihne Dair Bilgimiz a. Kendi zihnimiz b. Başka zihinler C. Zihinsel İçerikler a. Bilişsel haller a1. Emin olma a2. İnanma a3. Tahmin etme a4. Varsayma a5. Katıksız ilgi hali b. Hissi haller b1. Duygular b2. Heyecanlar b3. Ruh halleri (keyifli olmak, canı sıkkın olmak gibi) c. İradi haller c1. Eylem felsefesi c2. İstenç c3. Özgürlük ve belirlenimcilik Son olarak, zihin felsefesinin gerçek konu alanını kapsamlı ve ayrıntılı bir biçimde sergileyen bir kaynak, Ek-1 de verilmiştir. Bu, zihin felsefesi üzerine, konulara göre başlıklandırılmış, oldukça kapsamlı ve notlandırılmış, 5702 kaynak içeren İngilizce bir bibliyografyanın yalnızca konu başlıkları alınarak oluşturulmuştur. 14

15 C. DOĞA BİLİMLERİ VE ZİHİN BİLİMLERİ Zihin felsefesi halihazırda bir Rönesans olarak nitelendirilebilecek bir gelişme içindedir. Yukarıdaki soruların doğal olarak gündeme getirdiği zihin üzerine açıklayıcı konuların bir çoğuna yönelik yeniden uyanan hevesli bir ilgi gözlenmektedir. Zihin felsefesinin soruları bir zamanlar oldukça önemli sorulardı. Platon, Aristoteles, Descartes, Locke, Hume ve Kant gibi önemli düşünürler, belirli türden bilgiye sahip olabilmesi için zihnin nasıl bir şey olması gerektiği gibi konularda uzun süre kafa yormuşlardır. Buna rağmen zihin felsefesinin soruları daha sonraları gündemden düşmüş, unutulmuşlardır. Ancak bu yüzyılın ortalarından itibarendir ki, felsefenin içinden ve dışından büyük sayıdaki araştırmacılar bu konulara tekrar yönelmişlerdir. Zihin ve maddeyi kökten ayıran düşüncenin mimarı olan Descartes ten bu yana, bilimde çok büyük gelişme yaşandı. Ancak bu gelişme nedense muvazeneli bir biçimde gerçekleşmedi. Maddeyi konu alan doğa bilimleri Descartes ten bu yana her türlü tahminin ötesinde bir gelişme gösterdi. Maddeyi ve fiziksel evreni kavrayışımız olağanüstü boyutlarda evrilip, kalkındı. Ama gerçekliğin öteki tarafını meydana getiren zihin konusunda dikkate değer bir gelişme yaşandığı söylenemez. Bu alana ilişkin modernist tasarının büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını belirtmek gerekir. Zihin ve zihinle ilgili konulardaki bilgi ve kavrayışımız doğa bilimleri alanındakiyle kıyas kabul etmez derecede zayıf, temelsiz, şüpheli, güvenilmez, dar, kısıtlı ve basmakalıptır. Durum böyle olunca, en azından bu muvazenesiz gelişmenin sebeplerini öğrenmek bile can alıcı bir önem kazanmaktadır. Neden doğa bilimleri ile kıyaslanabilir bir zihin bilimi ya da bilimlerine sahip değiliz? İşte bu sebepleri bulup çıkarmak zihin felsefesinin belki de en yüce idealleri arasında yer almaktadır. D. ZİHİN FELSEFESİNİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ VE YÖNTEMLERİ Zihin felsefesinin konu alanı bir çok disiplininki ile çakıştığı durumda, kullandığı kendine has yöntemler onun ayrı bir çalışma alanı olarak tanınabilmesini sağlar. Zihin felsefesini diğer araştırma alanlarından ayırırken hemen göze çarpan önemli bir hususiyet, onun ele aldığı konudur, yani zihin ve yanı sıra onun türlü belirtilerinin doğası. Bu hususiyet, zihin felsefesini astronomi ve fizik gibi hareket halindeki maddeyi 15

16 inceleyen deneysel bilimlerden; geometri ve cebir gibi matematiksel ilişkileri inceleyen formel (biçimsel) disiplinlerden; ve sanat felsefesi ya da hukuk felsefesi gibi felsefenin diğer alanlarından ayırmaya yarar. Fakat ele aldığı konu tek başına zihin felsefesini ayırt etmeye yetmez, çünkü zihin, başka disiplinlerin de, bunların arasında bilhassa psikolojinin ve aynı şekilde biyolojinin belirli alt dallarının, fizyolojinin, sosyolojinin ve antropolojinin de araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu alanlarla karşılaştırıldığında zihin felsefesini ayrı kılan şeyin kullandığı yöntem olduğu görülür; çünkü o, ayrıntılı duyusal gözlem, öngörülerin formülleştirilmesi, deneylerin tertiplenmesi, tümevarımlı sağlama, olumsal genellemelerin, kuramların ve yasaların bulunması ve sınanması gibi unsurları içeren deneysel araştırma yöntemlerine başvurmaz; fakat bunun yerine felsefi tefekkür yöntemine müracaat eder. Bu yöntem, anlamların sorgulanmasını, kavramların çözümlenmesi ve aydınlatılmasını, zorunlu doğrulukların aranmasını, tümdengelimli çıkarımın, saçmaya indirgemenin, ve sınırsızca yinelenen terimler içeren kanıtların ve diğer apriori muhakeme (önsel akıl yürütme) biçimlerinin kullanılmasını, ve insan düşüncesi ve çabasının temel biçimlerinin altında yatan ve onları haklılandıran esaslı ilkelere ulaşmayı ve bu ilkeleri değerlendirmeyi içerir. 10 Zihin felsefesinin en önemli özelliği, belki de bütün felsefe dalları içinde, felsefenin içinden ve dışından alanlarla en fazla ilişkisi olan bir disiplin olmasıdır. Bir zihin felsefecisinin çok farklı ve çok çeşitli konularla ilgilenmek zorunda kalması hiç de olağandışı bir durum değildir, ve bu onu farklı alanlardan araştırmacılar ile ilişki içinde olmaya, onlarla ortak çalışmalar yürütmeye yönlendirir. Çoğu kez zihin felsefesinin interdisipliner (disiplinler arası) ya da multidisipliner (birden çok disiplinli) bir uzmanlık alanı olduğu söylenir. Zihin felsefesi her ne kadar kendi başına bir araştırma alanı olsa da, başka alanlarla çok önemli ilişkiler içindedir. Birincisi, kullandığı ve genelde felsefeye özgü olan yöntemler, başka alanlarda sağlamış oldukları sonuçlar bakımından sınanmış olmalıdırlar: eğer bir yöntem başka alanlarda başarı sağlamışsa, aynı yöntemi burada da kullanmak akla uygundur; ama başka alanlarda başarı sağlayamamışsa, burada kullanılması o yöntemi şüpheli kılacaktır. İkincisi, bilgi teorisi, metafizik, mantık, etik, ve din felsefesi gibi alanlarda ulaşılmış bulunan neticeler zihin felsefesini yakından 10 Jerome A. Shaffer, Philosophy of Mind, The New Encyclopedia Britannica Macropedia, cilt 12, Encyclopedia Britannica Inc., USA, 1974, s

17 alakadar ederler; ve buna karşılık zihin felsefesinde elde edilen neticeler de dolaylı yoldan bu alanlar için önem arz ederler. Bundan başka bu karşılıklılık, zihin felsefesi ile nöroloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi deneysel disiplinler arasında da aynen söz konusudur. Buna göre, zihin felsefecisi sürekli olarak kendisini ilgili bütün araştırma alanlarındaki gelişmelerle bilgilendirmek durumundadır. 11 Bir başka kaynakta 12 zihin felsefesinin ilişkili olduğu alanlar şu şekilde sıralanmıştır: - Epistemoloji - Metafizik - Ahlak Felsefesi - Bilim Felsefesi - Psikoloji Felsefesi - Bilişsel Bilim (cognitive science) - Sibernetik - Enformasyon Kuramı - Psikoloji - Sinirbilim (neuroscience) II. ZİHNİN TANIMI A. KURAMSAL TANIMLAR Zihin felsefesinin odağında hiç kuşkusuz zihin kavramı bulunur. Her kavram gibi bu kavramın da bir tanımının istenmesi doğaldır. Ancak daha tanımlama aşamasında büyük güçlüklerle karşılaşırız. Çünkü her tanım, kendine has bir bakış açısını da beraberinde getirir. O yüzden tek bir zihin kavramından ve bu kavramın tanımından bahsetmek yerine, her biri zihne dair kendine has bir kavramsallaştırma sunan farklı zihin kuramlarından bahsetmek gerekir. Kavramın tanımlanması ve anlaşılması, kuramın bütün boyutlarıyla anlaşılıp içselleştirilmesi sayesinde ancak dolaylı olarak gerçekleşebilmektedir. 11 Shaffer, loc. cit. 12 Ted Honderich (ed.), The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, NewYork, 1995, s

18 Felsefe tarihinde düşünürlerin zihne dair bu tür kuramsal tanımlar geliştirdiklerini biliyoruz. Shaffer bu tür tanımlara üç farklı örnek sunmaktadır: A.1. Zihinsel Töz Kuramı Son derece açık ve anlaşılır olan beden kavramıyla karşılaştırıldığında genellikle zihinsel töz veya saf-benlik, kavrayış gücü gibi çeşitli şekillerde isimlendirilen Descartes in zihin kavramı oldukça karanlık ve anlaşılması güçtür. Genel kabule göre zihin, bizim sürekli değişen ve çeşitlilik arz eden eylemlerimizin ardında yatan kalıcı, maddesel olmayan ve yer kaplamayan bir varlıktır. Sözü edilen eylemler düşünmeyle ilgili bütün eylemeler veya geniş anlamıyla kavrayış yetimizle ilgili eylemlerdir. Kısacası zihin şüphe eden, anlayan, tasarlayan, kabullenen, reddeden, isteyen, direnen, ve ayrıca hayal edip duyumsayan şeydir (Meditations, II). Düşünme eylemi zihinsel tözün mahiyeti olarak kabul edile geldiği için bu tözün yukarıda sözü edilen eylemlerin ortaya konmasıyla kendini belli ettiği varsayılır. Buradaki temel zorluk töz mefhumuna bir içerik kazandırmaktır. Locke, neolduğunu-bilmediğim-bir şey şeklinde içi doldurulmaya çalışılan töz mefhumunun aslında nasıl-olduğunu-bilmediğim-bir şekilde işlev gören daha karmaşık bir kavram olduğuna dikkat çeker. Hume ise bu kavramın hiçbir şekilde içinin doldurulamayacağını iddia eder. Kant a gelince (Saf Aklın Eleştirisi nde) paralojizmlerle ilgili tartışmalarında, bir çeşit mutlak öznenin metafizik kanıtlanmasında başvurulan usavurmalarda, ihtiyaç duyulan karmaşık ve belirsiz mantıksal donanımlar dolayısıyla bu kavramın gündeme sokulduğunu savunur. 13 A.2. Demet Kuramı Zihinsel töz kavramına bir açıklık getirmenin mümkün olmadığına inanan pek çok düşünür daha verimli ve akla yatkın gördükleri ve önderliğini Hume un yaptığı görüşe yöneldiler. Demet veya buket olarak isimlendirilen bir kavrama başvuran bu görüşe göre zihin, farklı algıların bir toplamı, bütünü ya da demetinden başka bir şey değildir. Sürekli bir akış ve hareket içinde bulunan sözü edilen algılar veya aklın ideleri, kavrayamadığımız bir çabuklukla birbirlerine bağlanırlar, birbirlerinin yerine geçerler ve birbirlerini takip ederler; böylece bir dizi demetler, algı demetlerini oluştururlar (İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, I, IV, 6). 13 Jerome A. Shaffer, Mind-Body Problem, Paul Edwards (ed.), Encyclopedia of Philosophy, 8 cilt, Londra ve NewYork, 1967, s

19 Buradaki sorun, dışımızdaki olayların nasıl olup da bu algı demetlerinden herhangi biriyle değil de, içlerinden sadece belirli bir tanesi ile ilişkilendirilebildiğidir. Hume bu ilişkilendirmelerin birbirine benzeme, çağrışım ve nedensellik gibi vasıtalarla yapıldığını savunmakla beraber, aynı eserine daha sonra yaptığı bir eklemede (1739), zihnin basitliği ve özdeşliği konusunda bir takım yanlışlara düştüğünü kabul etmektedir. Hume a göre anahtar durumundaki hafıza, diğer bir olanaklı açıklamaya kapı açmaktadır. Ona göre, olaylar daha sonra hatırlanabildikleri ölçüde bu olayların aynı zihnin içinde birlikte varoldukları savunulabilir. Bu sav açıklama için gerekli bir koşul olmaktan çok, yeterli bir koşul durumundadır. Çünkü Hume un da belirttiği üzere, hatırlayamadığımız pek çok geçmiş düşüncelerimiz de vardır. Bununla birlikte, eleştirilere göğüs gerebilmiş bir demet kuramına sahip değiliz. Benzerlik, çağrışım veya nedensellikle ilgili savlar son derece zayıftırlar. Çünkü yalnızca aynı zihnin içinde bulunan olayların birbiri ile sözü edilen şekillerde ilişkilendirilebileceği son derece açık bir gerçektir. Oysa ki, ayrı zihinlerde bulunan zihinsel olayların yine sözü edilen şekillerde birbiri ile ilişkilendirilebilmesinin de mümkün olduğunu biliyoruz. Hume, eğer zihinsel olayların birbirinden bağımsız olarak varolabildikleri kabul edilirse, bu durumda onları birbiri ile ilişkilendiren bir takım ilkelerin de bu zihinsel olaylara içsel ve arızi olarak varolabildiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, sözü edilen eleştiriyi reddeder. Çünkü ona göre, zihinsel olayların içsel olarak barındıracakları bu ilkeler, başkalarının iddia ettiği gibi farklı zihinler dolayısıyla gündeme gelen doğal ve dışsal bir birlikten çok, yapay bir birlik doğururlar. Diğer taraftan zihinsel olayların hafıza vasıtasıyla birbirine bağlandığını dile getiren açıklama, doğal bir birliğin bulunduğuna kanıt oluştursa da, döngüselliğe düşmekten kurtulamaz. Çünkü geçmişe ait bir zihinsel olayın anısı, ancak bu geçmiş olay yine aynı kişi tarafından tecrübe edildiyse söz konusudur. Dolayısıyla hafıza kavramı, zihin kavramına önsel olarak ihtiyaç duyar, ve bu yüzden zihin kavramının açıklanmasında kullanılamaz. 14 A.3. Şuur Akımı Kuramı Zihinsel töz kuramı ile demet kuramı arasında orta bir yol bulma gayesiyle yapılan bir girişimle, William James, zihnin bir şuur akımı olduğu görüşünü ortaya atar. Ancak şuur kaybının söz konusu olduğu durumları göz önüne aldığımızda, daha önce sahip olduğumuz zorlukları çözmekte bu görüşün de yetersiz kaldığını görürüz. Çünkü, eğer şuur akımının şuur 14 Jerome A. Shaffer, Mind-Body Problem, Paul Edwards (ed.), Encyclopedia of Philosophy, 8 cilt, Londra ve NewYork, 1967, s

20 kaybının söz konusu olduğu durumlarda da devam ettiğini varsayarsak, bu durumda zihinsel töz kuramında söz konusu olan zorluklarla karşı karşıya kalırız. Yok eğer şuur kaybı sırasında şuur akımının da kesildiğini varsayarsak, bu sefer de şuurda bir takım boşlukların veya kesintilerin mevcudiyetini kabul etmek zorunda kalırız ki, bu da demet kuramında söz konusu olduğu gibi, birbirinden ayrı parçaları birbirleri ile ilişkilendirmeye kalktığımızda yüzleştiğimiz zorlukları karşımıza çıkarır Shaffer, loc. cit. 20

WITTGENSTEIN Mahrem Dil Argümanı ve Zihin Felsefesi

WITTGENSTEIN Mahrem Dil Argümanı ve Zihin Felsefesi WITTGENSTEIN Yirminci yüzyıl boyunca İngilizce-konuşulan dünyada yapılan felsefeye, Ludwig Wittgenstein dışında hiç kimse onun kadar doğrudan ve geniş çapta bir etkide bulunmamıştır. Kendisi Avusturya

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ekrem Sefa GÜL Danışman

Detaylı

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2005, 2003, Adres Yayınları

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2005, 2003, Adres Yayınları Arslan, Ahmet Felsefeye Giriş 1. Felsefe 2. Giriş ISBN 13: 978-975-250-011-0 Adres Yayınları / 11 16. Baskı: Eylül 2012; 15. Baskı: Eylül 2011; 7-14. Baskılar: 2003-2010; 1-6. Baskılar: 1994-2002 (Vadi

Detaylı

1. ÜNİTE FELSEFEYLE TANIŞMA

1. ÜNİTE FELSEFEYLE TANIŞMA 1. ÜNİTE FELSEFEYLE TANIŞMA Not: İlk iki üniteden, 1999 2011 arası gerçekleşen ÖSS sınavlarında toplam 53 soru sorulmuştur. A. FELSEFEYE GİRİŞ 1. Felsefenin Anlamı ve Alanı Felsefe kelime anlamı olarak

Detaylı

Ruh-Beden ve İnsan-Aşkın Varlık İlişkisine Yönelik Psikolojik Yaklaşımın Tarihi Serüveni *

Ruh-Beden ve İnsan-Aşkın Varlık İlişkisine Yönelik Psikolojik Yaklaşımın Tarihi Serüveni * Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı 45 Eylül 2013 ISSN 1302-4973 ss. 253-284 DOI: 10.15371/MUIFD.2013455968 Ruh-Beden ve İnsan-Aşkın Varlık İlişkisine Yönelik Psikolojik Yaklaşımın

Detaylı

Türk Psikoloji Bülteni

Türk Psikoloji Bülteni Türk Psikoloji Bülteni Turkish Psychological Bulletin Cilt 12, Sayı 38, Temmuz 2006 Volume 12, No. 38, July 2006 (Basım Tarihi Aralık 2006) Türk Psikologlar Derneği Yayınıdır Publication of the Turkish

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI En gerçek öğreti gökyüzünde uçan bir kuş gibidir; ardında takip edilebilecek hiçbir iz bırakmaz, ama varlığı asla inkâr edilemez.

Detaylı

Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma

Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma Berkeley, 24 yaşında (1709) ilk eserini yazdı: Essay Toward A New Theory of Vision. İkinci eserinde A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710)

Detaylı

ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI

ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI Komisyon DEVLET KÝTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4935 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1487 12.??.Y.0002.4057 Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Mantık Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi BULANIK MANTIK

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Mantık Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi BULANIK MANTIK Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Mantık Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi BULANIK MANTIK İbrahim KARATAŞ Diyarbakır 2012 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

BEYNİN BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE ANA DİLİ EĞİTİMİNE YANSIMALARI

BEYNİN BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE ANA DİLİ EĞİTİMİNE YANSIMALARI BEYNİN BİLİŞSEL İŞLEVLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE ANA DİLİ EĞİTİMİNE YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Bilginer ONAN ÖZ: Bu çalışmada, özellikle 1950 den sonra beyin alanında yapılan çalışmalardan elde

Detaylı

Hızlı Düşünmek Yavaş Düşünmek Daniel Kahneman

Hızlı Düşünmek Yavaş Düşünmek Daniel Kahneman Hızlı Düşünmek Yavaş Düşünmek Daniel Kahneman Daniel Kahneman: 1934 Doğumlu Kahneman 1954 yılında Kudüs İbrani Üniversitesini bitirdikten sonra doktorasını California Berkeley Üniversitesinde yaptı. Kudüs

Detaylı

ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI

ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI Gökhan MURTEZA * ÖZET Bu makalenin amacı, yaygın olarak klasik iktisadın kurucusu olarak

Detaylı

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu ISBN 978-605-5655-88-4 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Understand Psychology, Hodder Teach Yourself Optimist

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI DEVLET KİTAPLARI Devlet Kitapları Müdürlüğü Ankara -

Detaylı

Ramazan BEDİR YÜKSEK LİSANS TEZİ. Danışman Yrd. Doç. Dr. MEHİBE AKANDERE

Ramazan BEDİR YÜKSEK LİSANS TEZİ. Danışman Yrd. Doç. Dr. MEHİBE AKANDERE T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAEKWONDO MİLLİ TAKIM SPORCULARININ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN BAŞARIYA ETKİSİ Ramazan BEDİR YÜKSEK LİSANS TEZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre ve Elektronik Kültüre Geçiş Süreçlerinde Düşünsel ve Toplumsal

Detaylı

Fatma ÖZDOĞAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Fatma ÖZDOĞAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Fatma ÖZDOĞAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları, araştırmada geçen bazı kavramların tanımları ve araştırma boyunca sık sık karşılaşacağımız bazı kavramların

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

HEIDEGGER FELSEFESİNDE KAYGI NIN YERİ

HEIDEGGER FELSEFESİNDE KAYGI NIN YERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ANABİLİM DALI 2014-YL-0003 HEIDEGGER FELSEFESİNDE KAYGI NIN YERİ HAZIRLAYAN Dilnur KARABULUT TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Talip KABADAYI AYDIN-2014

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI. Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ.

T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI. Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ. T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI Öztürk KELEġOĞLU DUYGUSAL ZEKÂ SEMĠNER ÇALIġMASI SEMĠNER YÖNETĠCĠSĠ Prof. Dr. Sırrı AKBABA ERZURURM 2007 VI GĠRĠġ Eğitim

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız.

Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız. Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız. Bora Serhat ÇELİK KİŞİSEL DEĞERLENDİRME Bu rapor meslek, iş seçimi ve kariyer

Detaylı

SOYUT KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİNDE HAYVAN MASALLARININ YERİ

SOYUT KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİNDE HAYVAN MASALLARININ YERİ T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Programı SOYUT KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİNDE HAYVAN MASALLARININ YERİ Yüksek Lisans Tezi Alpay GEZER İstanbul,

Detaylı

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR YÜKSEK LİSANS

Detaylı