UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLERİNİN ÜLKEMİZDEKİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YURTDIŞINDAKİ BENZERLERİYLE KIYASLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLERİNİN ÜLKEMİZDEKİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YURTDIŞINDAKİ BENZERLERİYLE KIYASLANMASI"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Mayıs 2011 / ESKİŞEHİR UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLERİNİN ÜLKEMİZDEKİ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YURTDIŞINDAKİ BENZERLERİYLE KIYASLANMASI Hamdi EROL Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, Eschenweg 11, Dahlewitz, Blankenfelde-Mahlow, Almanya Tel: : E-Posta: ÖZET- Geçmiş dönemlerde Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin ülkemizdeki çalışma şartlarına yönelik, aralarında TMMOB, UHUM, MEDAK'ın da çalışmalarının yer aldığı muhtelif çalışmalar yapılmış ancak bunlar daha ziyade ülke içindeki mevcut havacılık potansiyelini personel, kurumlar (özel ve kamu) ve teknoloji üçgeninde irdelenmişlerdir. Çoğu zaman varılan sonuçlara göre ülkemizde havacılığın altyapısının gelişimi için çok çeşitli öneriler yapılmasına rağmen, bu sonuçlar ve öneriler genelde istatistiki bilgi olarak kalmış ve fiiliyatta teoriden daha öteye gidilememiştir. Bunun yanında, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafik yapı içinde havacılık alanında kısa sürede ulaştığı konum da bazen fazlaca küçümsenmekte ve resmi olmayan hedefler de ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen çalışmalara bir yenisini eklemekten ziyade, ülkemizde havacılık mezunlarının çalışma koşullarını yurtdışındakilerle sosyal, ekonomik ve eğitim perspektifinde kıyaslamalı olarak ele almaktır. İş ortamındaki sosyal ilişkiler, ast üst ilişkileri, yurt dışında yabancı olarak fırsat eşitliği, performans değerlendirmesi vb. konular kısaca değerlendirilmektedir. Ayrıca, eğitim imkanları nedir, teori ve pratikte farklar mevcut mudur, eğitim sonrası iş bulma olanakları ne kadar geniştir, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ücret politikasi alım gücüne endeksli olarak nasıldır ve ücret dışında hangi avantajlar calışanlar için söz konusudur gibi sorulara cevap aranmaktadır. Neticede yurtiçinde ve yurtdışında çalışmanın özendirici yönleri havacılık personeli açısından değerlendirildikten sonra havacılık içinde çalışmayı ve kariyer yapmayı özendirici nelerin yapılabileceği irdelenecektir. Bu kapsamda tek bir şahsın tecrübesine dayalı bir görüşten ziyade hem yurtiçinde hem yurtdışında görev yapmış belirli sayıda havacılık mezununa bir anket düzenlenmiş ve bu anketten çıkan sonuçlar sunulmuştur. Son olarak yurtiçinde havacılığın geliştirilmesi için nelerin yapılabileceği yönünde bir özet çıkartılmıştır. I. YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAKİ ÇALIŞMA ŞARTLARININ KIYASLANMASI: Bu çalışmayla ilgili öncelikle yanlış anlaşılmalara neden olmaması için bir takım hususları belirtmekte fayda görüyorum. Burada ifade edilen görüşler ağırlıklı olarak konuyu ele alan yazarın kendisinin hem gelişmiş ülkelerde hem de Türkiye'de çalışma hayatından edindiği tecrübeleri yansıtmakta olup salt bilimsel ölçütlere ve ölçümlere dayalı bir çalışma değildir. Ayrıca burada aktarılan yurtdışındaki firmalarla ilgili özelliklerin yurtiçindeki firmalarımızda olmadığı yönünde okurda bir negatif bir görüş bırakılması da istenmemektedir. Yurtiçinde de yurtdışında da olduğu gibi personel ve ücret politikalarıyla gayet çağdaş şartlarda çalışan ve uluslararası düzeyde başarılı olan firmalarımız söz konusudur. Ayrıca ülkemizdeki herhangi bir firma hakkında yorum yapılmadığı gibi okuyucunun kendisine çıkaracağı olası yorumların da yazar tarafından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında çalışma şartları iş ortamında özellikle sosyal, ekonomik ve eğitim alanında değerlendirilmektedir. İkinci aşamada girişte sözü edilen ve 15 havacılık mühendisinin katıldığı anket sonuçları ele alınmaktadır. Bu sayı konuyla ilgili gerçekçi bir istatistiki çalışmanın altyapısını oluşturmak için yetersizdir, ancak burada sayıları az da olsa ankete katılan şahısların meslekte ortalama 15 yıllık tecrübeleri bulunmaktadır ve bunun da 6 küsür yılını yurtdışında geçirmeleri itibariyle ele alınan konuyla ilgili temsili de olsa doğru fikirler verebileceği değerlendirilmektedir. Çalışmanın derinleştirilmesi VI. Ulusal Uçak Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Kurultayındaki takdimden sonra TMMOB UHUM MEDAK' in bu konuda alacağı karara bağlıdır. 151

2 Ankete katılanların üçte ikisi şu anda yurt dışında görev yapmaktadır. Ayrıca ankete katılanlarla ilgili aşağıdaki tablolarda (Tablo1, Tablo 2 ve Tablo 3) istatistiki bilgiler yer almaktadır. Bölümü İŞ ORTAMI: Personel: Uçak Müh. Havacılık Müh. Makine Müh. İşletme Tablo 1: Anket katılımcılarının mezun olduğu bölümler. İş sahası Havacılık Bilgi İşlem Otomotiv Sanayii Tablo 2: Anket katılımcılarının çalıştığı iş sahası. Son İş Ünvanı Mühendis Lider Başmühendis Müdür Direktör Genel Müdür Başka Yurtiçinde Yurtdışında Tablo 3: Anket katılımcılarının yurtiçi ve yurtdışındaki son iş ünvanı. Batılı şirketlerin personeli genelde iyi eğitim görmüş profesyonellerden oluşmakla birlikte bu şirketler havacılık sektörü için yetişmiş kalifiye iş gücü bulmakta bir hayli zorlanmaktadırlar. Bu kapsamda özellikle Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde kalifiye taşeron firma elemanlarına işlerin yoğun olduğu dönemlerde başvurulmaktadır. Hatta zaman zaman personel alımlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle taşeron firmalardan iş paketleri kapsamında personel talep edilmektedir. Bu uygulama özellikle mühendislik alanlarında giderek yaygınlaşan bir durum arz etmektedir. Örneğin Airbus'ta bu rakam personelin %25'i, Rolls Royce'da %10'u civarına çıkabilmektedir. Bu kapsamda taşeron firma elemanlarının normal personel ile birlikte yıllarca aynı şirkette çalıştığı fakat bu personelin şirket içi imkanlardan eşit ölçüde yararlanmadığı gözlenmiştir. Son 4-5 yıldır Almanya ve İngiltere gibi ülkeler, mühendislik alanında daha ucuz iş gücünün bulunduğu ülkelerdeki genç mühendis potansiyelinden giderek daha fazla faydalanmaya başlamışlardır. Bu ülkeler içinde özellikle Hindistan başı çekmektedir. İlginç olan diğer ülkelerden kiralanan mühendis personelin klasik anlamda basit mühendislik işlerinin (teknik dokumentasyon, teknik resim çizimi vb.) yanı sıra giderek daha kompleks mühendislik işleri (örneğin arıza analizi, stress analizi, dizayn ve satış sonrası ürün destek) için de kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Ancak kurulum aşamasında ve sonrasında bu kaynaklarca teslim edilen işlerin kalitesinde ciddi eksikler bulunmasının yanısıra, batılı firmalar söz konusu kaynaklarca yürütülen iş akışını ayakta tutabilmek icin bir hayli efor sarfetmektedir. A.B.D. şirketleri bu yöne rotayı daha önce çevirmişlerdir ve şu anda Asya ve Doğu Avrupa gibi bölgelere kaydırdıkları özellikle zor işlerin bir kısmını geri çekmektedirler. Yapılan işin kalitesinde karşılaşılan eksiklerin tecrübe eksikiligine ve bir ölçüde uzak doğulu iş yapma mentalitesine dayandığı gözlenmektedir. Ast-Üst İlişkileri: Batılı şirketlerde ast üst ilişkilerinde Türkiye'ye göre bazı farkların olduğu gözlenmektedir. Genelde personelin, yöneticisinin karşısında veya bulunduğu ortamda hal ve hareketlerinde herhangi bir değişikliğe ihtiyacı olmamakta ve amir yeya yöneticisine ünvanı ile hitap etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Zaten İngilizce konuşulan ülkelerde sen-siz ayırımı net olarak bulunmadığından senli-benli konuşma dili bilindiği gibi her ortamda olağan karşılanmaktadır ve bu trend giderek Almanya gibi geleneklerinde ve hiyerarşisinde sizli ve Bay/Bayan hitabetine alışık ülkelerde de yayılmaya başlamıştır. Bunun ötesinde personel ile yönetici arasında genelde açık bir diyalog söz konusu olduğu için işlerin tamamlanmasında karşılaşılan olumlu olumsuz tüm sorunlara personelden gelen istek üzerine yönetici dahil olabilmektedir. Hatta islerin gidişatını engelleyen sorunların bir üst kademeye eskalasyonu teşvik edilmektedir. Ast üst ilişkisi tek taraflı bir ilişki olmaktan ziyade birlikte çalışmayı esas almaktadır. Personel, kendisine tayin edilen işleri verilen zaman içinde yerine getirmeye çalışırken yöneticiler de, şirketin vizyon, misyon, strateji, hedefleri, şirketle ilgili güncel gelişmeleri personele periyodik aralıklarla aktarmaya çalışmakta, personelin kabiliyetlerinin gelişimi için eksikleri tespit etmekte, gerekli altyapı çalışmalarına katılmakta ve üst kademelere başında bulundukları birimin performansı ve olası sorunlarla ilgili bilgi sunmaktadırlar. Bazı şirketlerde personelin nabzını tutmak ve şirket faaliyetlerinde angaje olmasını sağlamak için düzenli olarak bağımsız kuruluşlarca anket düzenlenmektedir. Şirket yönetimi anketten çıkan sonuçlara göre eksik görülen hususları iyileştirmeye çalışmaktadır. 152

3 Performans Değerlendirmeleri: Performans degerlendirmeleri düzenli olarak yapılmakta ve performansa dayalı bir prim sistemi uygulanmaktadır. Başarılı olan personele teşvik ödemeleri olağan uygulamalar arasında yer almaktadır. Yapılan yıllık değerlendirmeler sırasında personelin gelişimi için de karşılıklı bir değerlendirme ve planlama yapılmaktadır. Orta düzey yöneticilerin seviyesinden başlayarak üst düzey yöneticilerin seviyesine kadar her yıl düzenli olarak bir üst kademeye yükselebilecek personelin ve kendi pozisyonuna gelebilecek potansiyel personelin değerlendirmesi yapılmakta ve bununla ilgili planlar tutulmaktadır. Çalışma Saatleri: Personelin işe başlama ve bitirme saatleri sektörde faaliyet gösteren şirket personelinin tercihine bırakılmaktadır. Ofis personeli genelde sabah saat 6'dan gece yarısına kadar günlük azami çalışma süresini aşmıyacak şekilde çalışabilir ve biriken mesai fazlasını amirine danışarak normal izin süresine ilave izin olarak kullanabilir. Bu bazı personelde yıllık 1 1,5 aya kadar ilave izine tekabül edebilir. Bu fazla mesailer yer yer ücret olarak da ödenebilmektedirler. Bu yöntem özellikle Almanya'da yaygın olarak kullanılmaktadır. İzin ve hastalık dönemlerinde ise genelde çok özel bir durum olmadıkça personel iş amacıyla aranmamaktadır. İşyeri Olanakları: İşveren işyerinde genelde telefon, faks ve internet gibi şirket imkanlarının özel amaçlar için kullanılmasını yasaklamaktadır. İşyerine gidiş gelişlerde işveren ulaşımla ilgili herhangi bir katkıda bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra personele öğle yemeği, çay ve kahve gibi hizmetler ücret karşılığında verilmektedir. Hatta daha da ötesi şirket personelinin birbirine şirket bütçesinden ikramda bulunulması 2008'de dünyayı vuran ekonomi krizinden sonra birçok şirkette yasaklanmıştır. Ofis Donanımı: Doğrudan doğruya çalışma ortamları kıyaslandığında ilk bakışta çok ciddi farklar göze çarpmamasına rağmen, Türkiye'de ve yurtdışında mühendislerin çalışma ortamları, ofis düzeni ve donanımında cüzi de olsa farklar yine de mevcuttur. Özellikle yurtdışındaki büyük ölçekli şirketler yazılım ve donanım konusunda günümüz teknolojik olanaklarının oldukça gerisinde kalmıştır. Örneğin sene 2011 olmasına rağmen bazı firmalarda halen Windows 2000 işletim sistemi kullanılmaktadır. Keza kullanılan işletim sistemine bağlı olarak bu tür şirketlerde güncel bilgisayar donanımı da temin edilememektedir. Ofisler açısından genelde büyük bürolarda alçak paravanla veya paravansız çalışılmakta, mühendis personel ve orta kademe yöneticiler aynı ortamda beraber çalışmaktadır. Bu duruma İngiltere ve Almanya'da sıkça rastlanmaktadır. Üst kademe yöneticilerin genelde kendilerine tahsis edilmiş ofisleri bulunmaktadır. Genel İzlenimler: İş ortamında genelde personel arası münasebetler normal düzeydedir ve her orta ölçekli ve büyük şirketlerde görülen tipik olaylara rastlanmaktadır. Genelde bölüm içi ve dışı personel arası iş bazında yardımlaşma iyi ve personelin konusuna hakim olduğu gözlenmektedir. Özellikle Almanya'daki havacılık şirketlerinde aşırı iş yükü ve personel azlığı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra bir aşırı toplantı yoğunluğu olduğundan dolayı, rutin işleri bitirmek için çalışanlara kısıtlı bir zaman penceresi kalmaktadır. Bu durum yaygın olarak 'Firefighting' olarak bilinir ve günlük iş yoğunluğuyla boğuşmaktan süreç geliştirme ve etkinliği arttıracak faaliyetlere geniş bir personel tabanının katılımını güç kılmaktadır. Bu durum tabii ki işyerlerindeki personelde zaman zaman strese ve rahatsızlığa neden olmaktadır. Özellikle Batı Avrupa'daki ülkelerde iş dışında münasebetler asgari düzeyde veya yok denecek kadar az denilebilir. Bunda batılıların iş ve özel hayatı biribirinden ayrı tutma isteği hakim olmaktadır. Diğer bir husus Türkiye'de 40'lı yaşlara gelindiğinde mühendisler genelde şirketler nezdinde çalışma hayatının son aşamasına geldi gözüyle bakılırken bu Almanya, İngiltere, A.B.D. ve hatta Fransa gibi ülkelerde ancak 50'li yaşların ortasına doğru oluşmaktadır. Yıllarını verip tecrübe kazanmış personele hak ettiği ücretten kaçınıp yeni mezun tecrübesiz iş gücü tercih edilerek iş sahasının ve imkanlarının daraltılması sanırım sadece havacılık alanında çalışan mühendisler için sıkıntı yaratmamaktadır. Mühendislerin en verimli olabileceği bir dönemde ülke ekonomisine ve üretimine katkıdan yoksun bırakılmalarını anlamak güçtür ve bilakis havacılık gibi ileri teknoloji alanlarında ülkedeki tecrübe potansiyelinin 153 9

4 tamamını kullanmak, ülkemizdeki havacılığın ilerlemesinde etkili olacaktır. Ülkemizdeki şirketlerin artık yaş konusunda ayırımcılığa gitmekten vazgeçmeleri gerektiği değerlendirilmektedir. Yabancı Dil: İçinde yaşadığı ülkenin dilini doğuştan değilde sonradan öğrenenler için söz konusu dili ne kadar iyi bilselerde genelde yabancı firmalarda çalışırken bu ister istemez bir handikap oluşturabilmektedir. Özellikle üst pozisyonlara çıkışta, konunuza olan hakimiyetin yanı sıra dile yerlilerin düzeyindeki hakimiyet de önem kazanmaktadır. Ancak buna rağmen özellikle birçok Batı Avrupa ülkesinde maalesef sahip olduğumuz ün üst düzey pozisyonlara çıkışta genelde engel oluşturabiliyor. Tabii ki istisnalar her zaman mevcuttur. Ekonomik Alanda: Şahsen yurtdışında genel olarak mühendis ücretlerinin daha yüksek olduğu yönünde yaygın bir kanı mevcuttur. Kişisel tecrübeler bunu doğrulasada gerçekte öyle olup olmadığını araştırmak da fayda görülmüştür. Aşağıda gösterilen grafik (Şekil 1) bu kanıyı doğrulamakta. Veriler ve sitelerinden elde edilen bilgilere ve hayat pahalılığını dikkate alarak net alım gücüne indirgenerek hesaplanmıştır. Buna göre salt alım gücüne göre Türkiye'nin Hindistan'ın ardından sondan ikinci konumda (kıyaslama yapılan ülkeler arasında) olduğu ve batılı ülkelerin oldukça gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Yurtdışındaki firmalarda işe girişte ücret konusunda pazarlık yapmak olağan karşılanmaktadır. Teklif edilen ücret kişinin tahsil durumu, mesleki tecrübesi, kuvvetli referanslar, piyasada kalifiye personel bulma zorluğu ve son olarak kişinin kendini pazarlayabilme yeteneğine bağlı olarak değişmektedir. İşe girişten sonraki ücret artışları şirketin performansı, bulunulan ülkenin enflasyon oranı, kişinin performansı ve şirketin uyguladığı performans ödüllendirme programına göre değişiklik arz etmektedir. Ücretlere normal aylık maaşın yanı sıra şirketin ve personelin performansına dayalı ek ödeme yapılır. Bu baz maaşın % 10 ila %20 sine tekabül etmektedir (üst düzey personele uygulanan primler ve haklar farklıdır). Bu genelde 13. maaş olarak da adlandırılır. Bunların dışında istisnalar hariç farklı ödeme veya haklar söz konusu değildir. Şekil 1: Ülkeler Arası Gelir Kıyaslaması (US$) Alınan ücretler konusunda şirket içinde personel birbirlerinin ücreti hakkında konşmamakta ve yanındaki meslektaşının ne kazandığını ya da hangi maaş bandı içinde yer aldığını genelde bilmemektedir. Maaş bordroları genelde personelin ev adresine gönderilmektedir. Eğitim Alanında: Firmalarda personelin kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürekli firma içinden ve dışından meslek içi eğitim imkanları sunulmaktadır. Eğitimlerin bir kısmı zorunlu olmakla birlikte (örneğin şirket yönergeleri, süreçler, kalite vs.) diğerleri teknik bilgi ve kabiliyetleri arttırma yönünde olmaktadır.. Firmaların teknik bilgi ve beceriyi arttırıcı eğitimlerin yanı sıra Program ve Proje Yönetimi ile Change (Değişim) yönetimi üzerinde özellikle yoğunlaştıkları görülmektedir. Ülkemizdeki firmalarda da yaygınlaşan süreç iyileştirme, kabiliyetlerin geliştirilmesi konusunda DMAIC (Defıne Measure Analzye Improve Control) ve DMADV (Define Measure Analyze Design Validate) gibi sürekli iyileştirme programları kapsamındaki faaliyetlere yurtdışındaki firmalarda da giderek rastlanmaktadır. Son zamanlarda ayrıca sistem mühendisliği ve integrasyonu havacılık alanında çalışan şirketlerde giderek önem kazanmakta ve bununla ilgili eğitimlere ağırlık verilmektedir. Ankete katılanlardan yurtiçi ve yurtdışında havacılık mezunlarına verilen üniversite eğitimi ile ilgili aşağıdaki tabloda (Tablo 4) şıklara katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Çıkan neticeye fazla önem yüklememekle beraber genel olarak yaygın görüşün meslek öncesi eğitim imkanlarının yurtdışında daha iyi olduğu yönünde olduğu görülmüştür. 154

5 Türkiye deki Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin aldığı üniversite eğitimini yurtdışında verilen eğitimlerle kıyasladığınızda nasıl degerlendirisiniz? Katılıyorum Yurtdışında staja önem verilmekte 9 Yurtdışında uygulamalı eğitime önem verilmekte (Laboratuvar, Proje vs.) 7 Yurtdışında eğitim görevlileri havacılık ile ilgili olan pratik tecrübelerini yansıtabiliyorlar 7 Yurtdışındaki üniversiteler öğrenciler ile havacılık sanayini biraraya getirecek Fuar, Konferans, Seminer vb. Organizasyonlarla öğrencileri iş dünyasındaki imkanlarla tanıştırmak için faaliyet göstermektedir 6 Yurtdışında üniversiteler öğrencilerinin geleceği ile ilgili rehberlik hizmetleri sunmaktadır 6 Yurtdışında verilen teorik derslerin niteliği yurtiçindekilerle aynı seviyede 5 Yurtdışında üniversiteler havacılık sanayiinin ihtiyaçlarına binayen verdiği eğitim programını değiştirerek adapte etmektedir 5 Yurtiçinde verilen teorik derslerin niteliği daha iyi 1 Yurtiçinde uygulamalı eğitime önem verilmekte (Laboratuvar, Proje vs.) 1 Yurtiçinde staja önem verilmekte 1 Yurtiçinde eğitim görevlileri havacılık ile ilgili olan pratik tecrübelerini yansıtabiliyorlar 1 Yurtiçindeki üniversiteler öğrenciler ile havacılık sanayini biraraya getirecek Fuar, Konferans, Seminer vb. Organizasyonlarla öğrencileri iş dünyasındaki imkanlarla tanıştırmak için faaliyet göstermektedir 1 Yurtiçinde üniversiteler havacılık sanayiinin ihtiyaçlarına binayen verdiği eğitim programını değiştirerek adapte etmektedir 1 Yurtiçinde üniversiteler öğrencilerinin geleceği ile ilgili rehberlik hizmetleri sunmaktadır 1 Tablo 4: Yurtiçinde ve Yurtdışında verilen havacılık eğitiminin algılanması. İngiltere, A.B.D. ve Almanya gibi ülkelerde şirketlerde görülen bir diğer uygulama da üniversite veya Yüksekokul öğrencilerine öğrenci statüsünde çalışma imkanlarının sunulmasıdır. Böylelikle öğrenciler parttime olarak yardımcı rollerde çalışarak harçlıklarını çıkarark ailelerine daha az yük olmakta, diğer taraftan da iş tecrübesi edinmektedirler. Şirketlerde part-time eleman çalıştırarak ucuz iş gücünden faydalanmaktadırlar. sorulan soruların bir kısmına yukarıdaki bölümlerde kısmen cevap verildiği için burada sonuçlar yorumsuz olarak takdim edilmektedir. II. YURTİÇİNDE HAVACILIK ALANINDA ÇALIŞMAYI VE KARİYER YAPMAYI ÖZEN- DİRİCİ NELER YAPILABİLİR? Bu konuyu ele almak için ankete katılanlara ayrıca aşağıdaki Tablo 5'te yer alan spesifik soru ve şıklar sunulmuş ve katılıp katılmadıkları sorgulanmıştır. Burada 155 9

6 Spesifik sorular Sizce yurtiçi ve yurtdışında mühendis olarak calışmanın en önemli farkı nedir? Mühendis olarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek veya denemek için muhattap ve imkan bulabiliyormusunuz? Mühendis olarak fikirlerinize değer veriliyormu? Profesyonellik Yeni Teknolojilere yakın olmak Tatminkar Ücret İş ortamı Yurtdışında veriliyor Yurtdisinda veriliyor Yurtiçinde veriliyor veriliyor verilmiyor Yurticinde veriliyor veriliyor verilmiyor Araştırma geliştirme faaliyetleri için ayrılan bütçelerden faydalanmak kolay mı? Yurticinde ARGE için bütçe ayırtmak daha kolay Yurtdışında ARGE icin bütçe ayırtmak daha kolay bütçe ayırtmak zor Yurtdışındaki firmalarda yabancı olarak yükselme şansınızı yerlilere göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Fırsat eşitliği var Fırsat eşitliği yok bütçe ayırtmak kolay 10 5 Işyerinizde amiriniz size hedefler belirlemektemedir? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı ölçülmektemidir? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Performansınızla ilgili değerlendirmenizin hakkaniyetle yapıldığına inanıyormusunuz? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Sizin icin kariyer veya kişisel gelişim planlaması (insan kaynakları ve bağlı bulunduğunuz bölümün işbirliğiyle) uygulanmaktamıdır? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Çalıştığınız şirketlerde personelin sürekli eğitime dahil edilerek kabiliyetlerinin geliştirlmesine önem verilmektemidir? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Yaptığınız işin niteliği ve niceliği karşısında aldığınız ücreti tatminkar buluyormusunuz? Yurtiçinde Evet Yurtiçinde Hayır Yurtdışında Evet Yurtdışında Hayir Yurtiçinde yeniden çalışmayı düşünürmüsünüz? Evet Hayir Cevabınız evet ise nelerin değişmesini istersiniz? Gelir İş Tatmini İş imkani Tablo 5: Anketteki spesifik soru ve yanıtlar Havacılık Sektörüne ağırlık verilmesi Neticede ülkemizde havacılığa olan iligiyi arttırmanın yolları, ankete katılan meslektaşlarımızın görüşleri ve yazarın kanaati doğrultusunda, aşağıdaki önerilerde özetlenmiştir: Mühendisler için iş imkanlarının arttırılması, Özellikle de ucuz olsun diye mühendisin görev yapacağı yerlerde yerine teknisyen kullanılmasından vazgeçilmesi, Mühendis ücretlerinin, ülke ekonomisinin durumuna göre, dünya standardlarında olmasa da belli bir hayat standartında yaşamayı sağlayacak seviyelerde olması, Üniversite-Sanayi işbirliğinde Co-Op programlarına ağırlık verilmesiyle, şirketlerin gelecekte ihtiyaç duyduğu sanayi tecrübesine sahip personel ihtiyacını karşılayabilmesi, Üniversite veya Sivil Havacılık bölümlerinde okuyan öğrencilere havacılık sektöründe çalışan firmaların idari işlerde ve mühendislik projelerinde proe mühendislerine destek amaçlı kısa süreli (6 ay veya 1 yıllık) olarak işe alması, 156

7 Havacılık sektöründe çalışan şirket ve kurumların faaliyet alanları ve kimlik bilgilerinin bir ulusal veritabanında kataloglanması, güncel tutulması ve umuma açık olması, Üniversite Teknoloji Merkezleri-Sanayi işbirliğinin artması, İşyerlerinde fuzuli resmiyet, çıkar çatışmaları ve kısır çekişmelerden uzak durulması, Mühendislerin ileri yaşlarda uygulanan diskriminasyondan vazgeçilmesi, Teknoloji geliştirme projelerinde şeffaflığın arttırılması. III. HAVACILIK FAALİYETLERİNİ GELİŞ- TİRMEYE VE ARTIRMAYA YÖNELİK NELER YAPILABİLİR? Bu soruya girmeden önce kısaca ülkemizde havacılğın 80'li yılların ortasında atılan somut adımlar sonucu nereye geldiğine bir bakmakta fayda var. Eğitim alanında 80'li yılların başına kadar sadece İ.T.Ü. bünyesinde Uçak Mühendisliği okutulurken şimdi İ.T.Ü gibi zengin bir geçmiş ve geniş bir programa sahip ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nin yanı sıra Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, İskenderun ve son olarak Erzincan'da kurulan Sivil Havacılık Yüksek Okullarında havacılık altyapısı için gerekli kalifiye personel ihtiyacı karşılanabilmektedir yılında SSM'nin kurulması ve büyük çaplı yurtdışı alımlara offset yükümlülüklerinin getirilmesi sayesinde, TAI, TEI, Havelsan, Roketsan, Aselsan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gibi vakıf ve devlet kuruluşlarının yanı sıra Mikes, Selex, Kale Kalıp, Kale Havacılık, FNSS, Coşkunöz, Otokar, Alp Havacılık, vs.. gibi özel sektör sivil ve savunma sanayi şirketleri gelişmiş, hem yurtiçine hem de yurt dışına savunma ve havacılık alanında parça, alt sistem ve hizmetler üretmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra Sivil Havacılık alanında THY'nin son 25 yılda yaptığı atılımlarla dünya havacılık alanında yolcu taşımacılığında pazar payını %1'in üzerine çıkarırken birkaç özel havayolu şirketi de bugün faaliyet göstermekte. Yine Sivil Havacılık için vazgeçilmez olan bakım onarım faaliyetlerinde de son 10 yılda ciddi atılımlar yapılarak bulunduğumuz coğrafi bölgede sürekli büyüme içinde olan sivil havacılık taşımacılığı hedef alınmaktadır. Başta THY'nin köklü bakım onarım geçmişinden doğan Turkish Technic'in dışında mytechnic, MNG Technic gibi bakım onarım merkezleri bugün artarak faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan yine 80'li yıllardan bu yana yurdumuzda bilimsel araştırma yapan kurumlarda artış gözlenmiştir. Ancak bunlar arasında TÜBİTAK Savunma Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve TÜBİTAK Uzay Araştırmalarının dışında doğrudan ağrılığı havacılık için gerekli ileri teknoloji araştırmalarında gören bir kuruluş ve buna bağlı ülkemizin havacılık'ta ulaşmak istediği ulusal bir vizyon, misyon ve strateji eksik gibi görünmektedir. Gelinen noktayı ve havacılıkla ilgili yurdumuzda yürütülen çeşitli yeni teknolojileri araştırma geliştirme faaliyetlerini küçümsememekle birlikte gelişen sanayinin savunma ağırlıklı olup sivil havacılık payının dünya pazarındaki payına oranla nerede olduğuna bakacak olursak Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Ürünleri ihracatındaki payının binde 2 azami binde 3 civarında olduğu 2, 3 muhtelif kaynaklardan anlaşılmaktadır. Maalesef bu kıyaslama doğrudan havacılık sanayini esas alan raporlardan yapılamamıştır, ancak bu rakamı basit bir hesapla doğrulayacak olursak şu anda dünya havacılık 4 pazarının yaklaşık 1,33 trilyon $ hacime sahip olduğu (2005 verilerine göre) ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şirketlerin (havayolu taşımacılığı hariç) cirosunun toplamının 1 milyar doları geçmediği dikkate alınırsa pazar payımızın gerçekten marjinal kaldığı ortadadır. Pazar payını arttırmanın yollarından birisi de ileri teknolojileri geliştirmek için GSMH'dan ARGE'ya ayrılan payın oranıdır. Muhtelif kaynaklara göre bu oran Türkiye'de % 0,5 iken gelişmiş ülkelerde ortalama % 3 civarında bulunmaktadır. Başlıktaki soruyu irdelemek için ankete katılanlara aşağıdaki tabloda (Tablo 6) yer alan soru ve şıklar sunulmuştur. Sunulan şıklar belli bir sistematiğe dayalı olmayıp yazarın kendi düşünceleri doğrultusunda oluşmuştur

8 Katılıyorum Tablo 6: Türkiye'deki havacılık faaliyetlerini geliştirmek için ankette sunulan şıklar. Ankete katılanlardan bazıları kendi düşüncelerine hitap eden şıkları işaretlemenin yanı sıra aşağıdaki görüşlerine de yer verilmiştir. 'Tasarım masanın ayaklarından yalnızca biridir. Havacılık alanında yer sahibi olabilmek icin metalurji ve üretim teknolojileri de geliştirilmelidir. Gerekli ileri alaşımlar ve ileri üretim teknolojileri olmadan yine başkalarının eline düşersiniz ve tasarım kağıt üstünde kalabilir. Burada dikkat etmek gereken birşey daha var, üretim tasarımda mutlaka göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biridir fakat tasarım üretim zihniyetli olmamalıdır yöneticiler de bunun farkında olmalıdır. Ilerleme için ikisinin de birbiriyle etkileşimli olarak, birbirini zorlayarak gelişmeye yöneltmesi gerekir.' (Mak. Müh. Boğaçhan Alpan, Tasarım Mühendisi, Rolls-Royce, plc; 13 Şubat 2011) 'Nereden uzman getirileceği çok önemli degil, yabancı uzmanların da uzun vadeli tutulmasına gerek yok. Yurtdışında yıllarca kritik öneme sahip teknolojiler üzerine çalışan Türk kökenli uzmanların bulunduğunu da gözönünde bulundurmak gerekir. Burada esas önemli olan; vizyon oluşturulması, bu vizyonun somut hedefler doğrultusunda uygulanması, uygulama esnasında mühendislere hak ettikleri değerin verilmesi, onların politikadan uzak tutulması, yoğun bir teknoloji ortami sunulmasi, birbirleriyle rekabet esasli degil takım ruhuyla başarma kültürünün aşılanması, uygulama icin gerekli bütçelerin kolaylıkla sağlanması, ve yurtdışında uzman Türk kökenli mühendis ve yöneticilerin katkılarını elde edebilmek icin organize olunmasıdır.' (Uçak Yük.Müh. Cüneyt Kenger, Yapısal Analiz Takım Lideri, Rolls-Royce, plc; 13 Şubat 2011) 'Bütçe ve zaman ayrılan her alanda teknik olarak başarılı olunacağı kesindir. Stratejik veya politik nedenlerle iptalleri saymazsak. Alıcı makamın bilinçli olması gerekmektedir. SSM ülkemiz için olumlu bir savunma havacılık destekleyicisidir.' (Uçak Müh. Şenel Canik, ARGE Müdürü, Kale Aero, 13 Şubat 2011) Yazara göre Türkiye'de havacılğın gelişimi için aşağıdaki hususlar önem arz edebilir: Bilimsel kuruluşların (Üniversite, Enstitütü, Tübitak gibi) ekonomik değer yaratacak projeleri kısmen finanse etmeleri ve aktif olarak desteklemeleri, Yerel sanayinin teknoloji geliştirme projelerinde yaratıcı fikirlerle öne çıkmaları ve kısmen bu çalışmaları öz kaynaklarından finanse etmeleri, 158

9 Devletin Bilimsel kuruluşlarla yerel sanayinin birlikte çalıştığı ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak projeleri kısmen finanse etmesi, Konulan hedeflerin ekonomik gücümüzle orantılı olması yani hemen büyük yolcu veya savaş uçağı, bunlara uygun itki sistemlerini komple sistem tasarımı, prototip üretimi, geliştirilmesi, test ve sertifikasyonunu gerektiren ve son derece yüksek maliyetli projelerden ziyade katma değeri yüksek, niş ürün ve hizmet üretimi ve ihracatına yönelik makul yatırım kaynakları gerektiren hedeflere odaklanılması (örneğin Zirai Ilaçlama Uçağı, alt sistem tasarımı, kontrol sistem yazılımları ve bakım onarımda özellikle ileri tamir kabiliyetlerinin geliştirlmesi gibi), Havacılıkla ilgili hususi bir kurumun oluşturulması, Bu kurumun Teknoloji ve ARGE faaliyetleri için belirli bir ulusal strateji oluşturması, Yeni ürün üretim becerileri ve ARGE yeteneklerinin geliştirilmesi, Proje yönetimi ve kontrolüne gereken önemin verilmesi, Sürekli genişleyen Bakım Onarım pazarında yerimizi alabilmek için altyapı çalışmalararımızı hızlandırılması, Proje seçiminde özgün tasarım, yaratıcılık, pratikte uygulanabilirlik esas alınması, Yurtdışı değil yurtiçindeki eğitim kaynaklarına ağırlık verilmesi ve yurt içinde havacılık eğitimlerine yurtdışından pratik tecrübe kazanmış türk kökenli öğretim görevlileri ve sanayide çalışmış mühendislerin davet edilmesi, Satış sonrası ürün destek alanındaki kabiliyet ve faaliyetlerin geliştirilmesi. Hem sivil havacılıkta hem de askeri havacılıkta yeni teknoloji kabiliyetlerinin kazanımında şu mesleklerin giderek önem kazandığı görülmekte: - Acquisition Professional, - Capability Acquisition, - Requirements Engineering Bu mesleklerin doğrudan okutulduğu kurumların yurdumuzdaki mevcudiyeti hakkında maalesef derinlemesine bir araştırma yapılmamıştır ancak olmaması halinde havacılık sektörüne kalifiye personel yetiştiren eğitim kurumlarımızın programına eklenmesinde fayda vardır. Teknolojiyi geliştirmek kadar teknolojiyi uygulamak, uygulamada ekonomik katma değer yaratan alanları tespit etmek de önemlidir. Bunun için girişimci ruhlara ihtiyaç olduğu gibi her türlü teknolojik zorluğun üzerinden gelinebileceğine dair özgüven duymak gerekir. IV. SONUÇ Türkiye'nin teknoloji ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün artırılması için etkin bir ulusal stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla kurulacak doğrudan havacılığı hedef alan hususi bir kurumun çalışmalarına etkin katılımın önemli sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Diğer taraftan havacılığımızın gelişmesi için özel sektörün özgün katma değer yaratan projelerle kısmen öz kayanaklarını kullanarak etkinliğini arttırması gerekir. Savunma sanayi alımlarından elde edilen offset imkanlarıyla dünya havacılık pazarı içinde gelinebilecek nokta sınırlıdır. Son olarak ülkemizin havacılığın gelişimindeki en önemli silahı ülke içinde ve dışında yetişmiş ve yetişmekte olan insan gücüdür. Burada uygulanacak sağlıklı bir stratejiyle bu potansiyelin azami düzeyde kullanılması sayesinde ülkemizin dünya havacılık pazarı içinde iyi bir yere gelemsinde etkili olacaktır. V. REFERANSLAR 1) Uçak Havacılık ve Uzay Mühendislerinin Durum Değerlendirmesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası UHUM-MEDAK, )http://inovasyonheryerde.com/index.php/makaleler/ makaleler/muefitakyos/40-teknolojidekiyerimiz 3)http://www.turktrade.org.tr/tr/article/fb2fa970-f63a- 49c5-901b-1a1300b1884e/yuksek-teknoloji-urunlerinindis-ticaretteki-payi-ve-sektorel-dagilimi.aspx 4)

10 VI. ÖZGEÇMİŞ Hamdi EROL 1965 yılında İzmir'de doğdu. Lise çağına kadar Berlin'de eğitim gördü yılında Türkiye'ye döndü yılında İ.T.Ü Ucak Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra A.B.D nin Teksas Eyaleti Arlington Eyalet Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümünde 1993 yılında Master eğitimini tamamladı. Askerliğin ardından 1993 yılında TEI TUSAŞ Motor Sanayii Teknik Servisler Bölümünün kuruluşunda görev aldı ve T.Hv.K. envanterinde kullanılan motorlara Hava Ikmal Bakım Merkezleri ve Ana Jet Üslerinde toplam 12 yıl boyunca teknik destek vermiştir yılında TEI'den ayrılmış, Berlin'in güneyindeki Rolls-Royce firmasının yerleşkesinde 4 yıl boyunca Tamir Mühendisliği bölümünü yönetmiştir. Temmuz 2010'dan beri aynı firmada Mühendislik Servisleri Bölümünde Kabiliyet Geliştirme ve Süreç İyileştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 160

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

ASOFORUM. * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır. * Aydın ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanları sorumuza yanıt vermemişlerdir.

ASOFORUM. * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır. * Aydın ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanları sorumuza yanıt vermemişlerdir. Hükümet in açıkladığı yeni teşvik paketini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu teşvik paketinin iliniz sanayii üzerindeki olası etkileri nelerdir? * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Yz strateji Mart 2008 MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ MESLEKİ TEKNİK ORTA

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380 SAVUNMA SANAYİİ ISSN 1307-8380 2011/1 SAYI 14 Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları Söyleşi FNSS Nail KURT En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, global ArGe harcamalarının toplamı belirli bir eşiğin üzerinde olan uluslararası şirketleri

Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, global ArGe harcamalarının toplamı belirli bir eşiğin üzerinde olan uluslararası şirketleri Bu rapor YASED ArGe Çalışma Grubu Üyeleri liderliğinde TOBB ve TÜSİAD temsilcileri ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmed Özkan ın birlikte çalışması ile hazırlanmıştır. Uluslararası Yatırımcılar

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 2009/1 Sayı : 7 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 Arkadaşlar, dıştan almadan çok dışa satmadır ki, ülkeyi zengin yapacaktır. (Mart 1923) Savunma Sanayii Gündemi 1 Yayın Sahibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 2011 Sektör Raporu ISBN : 978-605-137-118-4 TOBB Yayın Sıra No: 2012/160 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA

KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA KOBİ LERE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLERİN ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKILARI: ERZURUM ALT BÖLGESİNDE (ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT) BİR UYGULAMA Financial Support to SME s (Small and Medium-Sized Enterprises) Contribution

Detaylı

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8.

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8. ~ 1 ~ Teşekkürler! Yaşamımın her anında maddi, manevi desteği ile sürekli yanımda olan ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan Babama, çok sevdiğim tüm bu süreç içerisinde bana daima anlayış gösteren,

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı