AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI VE tarafýndan belirlenen risk deðerlendirme veritabanýnýn GIDA BULAÞANLARININ ANALÝZ VE denetleme programýnda nasýl kullanýlmasý gerektiðine N U M U N E A L I M I T Ü Z Ü K T A S L A K iliþkin bilgi verilerek söz konusu çalýþma tamamlandý. ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Gýda Mevzuatý kapsamýnda yürütülen gýdanýn FASIL 113 ÞÝRKETLER YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ besin ve saðlýk beyanlarý tüzük taslak çalýþmasý Tarým ÇALIÞMALARDA SON AÞAMAYA GELÝNDÝ ve Saðlýk Bakanlýklarý temsilcilerinin katýlýmý ile Fasýl 113 Þirketler Yasasý'nýn tamamýnýn AB gerçekleþtirildi. Öncelikle, hazýrlanacak tüzük mevzuatýna uyumlaþtýrýlmasýna yönelik hazýrlanan taslaðýna iliþkin sunum yapýlarak tüzüðün içeriði, amacý ve kapsamý hakkýnda ilgili çalýþma üyeleri yasa deðiþikliklerinde son aþamaya gelindi bilgilendirildi. Yapýlan çalýþmalar sonucunda ise taslak yýlýnda baþlayan çalýþmalar kapsamýnda, ilgili tüzük ilk teknik þekli ile tamamlandý. direktiflerin tamamý incelenerek Fasýl 113'ün bu Gýda bulaþanlarýnýn analiz ve numune alýmý tüzük direktiflere uyumlaþtýrýlmasý için hazýrlanmasý gereken taslak çalýþmasý ise 4 7 Temmuz tarihinde baþladý. Bu yasa deðiþiklikleri ile ilgili çalýþmalara devam tüzük, gýdalardaki bulaþanlarýn numune alýmý ve edilmektedir. Bu baðlamda 4 5 Temmuz 2011 analizinde uygulanacak prosedür ve metotlara iliþkin tarihlerinde yapýlan çalýþmada hazýrlanan bu bir kýlavuz olacak ve bulaþanlarýn izlenmesi, denetlenmesi ve kontrolüne yönelik bir mekanizma deðiþikliklerin Fasýl 113 Þirketler Yasasý'na eklenmesi oluþturacaktýr. Ayrýca, piyasadaki gýdalarýn parti ve ile ilgili çalýþmalara baþlandý. lotunda yapýlacak analiz ve numune alýmý için belirli bir kriter saðlayacaktýr. Böylece, gýdalarda bulunabilecek TARIMSAL ÖDEMELERDEN SORUMLU tehlikeli ve zararlý maddeler ortadan kaldýrýlacak ve ÝDARÝ YAPININ KURULMASINA YÖNELÝK gýda güvenliði saðlanacaktýr. Ekim ayýnda ÇALIÞMALAR HIZLA ÝLERLÝYOR gerçekleþtirilecek çalýþmada tüzük taslaðýnýn Tarým ve kýrsal alanlara destek saðlanmasý amacýyla, tamamlanmasý hedefleniyor. tarýmsal ödemelerden sorumlu idari yapýnýn oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarda Genel Tarýmsal ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA UYUM Sigorta Fonu ile ilgili spot kontrolleri denetim ÇALIÞMALARI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ dosyalarýnýn detaylandýrýlmasý yapýlarak, bu Haziran 2011 tarihlerinde Ürün Güvenliði kontrollerin nasýl yapýlacaðý ile ilgili talimatlarý içeren konusunda hazýrlanan taslak mevzuatýn uygulamasýna taslak ve iþ akýþ þemalarý gözden geçirildi. Bu yönelik bir çalýþma yapýlarak, piyasa gözetiminde kapsamda, çiftçilerin nasýl ödendikleri ve köylerin programlamanýn ve stratejilerin nasýl yapýlmasý nasýl denetlendiði konularýnda bilgi saðlandý. Ek gerektiði hususu tartýþýldý. Risk odaklý programlama olarak, mali prosedürler ile ilgili çalýþmalar yürütülerek; usulsüzlük politikalarý, kredililer listesi ve hazýrlanýrken dikkat edilmesi gereken konular ve hesap planý konularýnda çalýþmalar yapýldý. Aðustos tüketici þikâyetlerinin bu doðrultuda nasýl bir rol ayýnda gerçekleþtirilecek uzman ziyaretinde çalýþmalar oynadýðý ile ilgili bilgi verildi. Ayrýca kaza ve sürecektir. yaralanma konularýnýn piyasa gözetim memurlarý tarafýndan programlama yapýlýrken nasýl göz önünde bulundurulmasý gerektiði tartýþýldý. Yapýlan çalýþmada Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 TASLAK BÝTKÝ KORUMA ÜRÜNLERÝ YASASI YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT ÇALIÞMASI TAMAMLANDI UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Bitki Saðlýðý kapsamýnda yürütülen taslak Bitki Koruma Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý Ürünleri Yasasý nýn amacý, insan, hayvan saðlýðý ve alanýnda uyum çalýþmalarýna Haziran 2011 çevre için iyi derecede koruma saðlamak, tarýmsal tarihleri arasýnda 3 günlük bir çalýþma ile devam edildi. üretimi iyileþtirirken bitki koruma ürünlerinin üretimi, Yapýlan çalýþmada, Taþýmacýlýkta Piyasaya Giriþ ithali, piyasaya sürülmesi ve kullanýmý ile ilgili yasal alanýndaki mevzuata iliþkin yürürlükte olan AB kurallarý düzenlemek ve iç pazarýn iþleyiþini tüzükleri ele alýndý. geliþtirmektir. Ayrýca Yasa, bitki koruma ürünlerinin Üç günlük programda Yolcu ve Eþya taþýnmasýnda ruhsatlandýrýlmasý, depolanmasý, imali, pazarlamasý, Piyasaya Giriþ konularýný içeren direktifler detaylý denetimi, kullanýmý ve boþ bitki koruma ürünü olarak irdelendi. Ayrýca, uyumlaþtýrýlma çalýþmalarýnda ambalajlarýnýn imha edilmesini düzenleyen kurallarý ele alýnacak yerel mevzuat incelenerek, mevcut getirmektedir. Bu doðrultuda, 2011 Proje Uygulama yapýlanmanýn kapasitesinin artýrýlmasý gerekliliði Planý çerçevesinde öngörülen Temmuz ayý çalýþma ortaya çýktý. Öte yandan taþýmacýlýkta piyasaya giriþ ile ziyaretinde hazýrlanan taslak üzerinde son incelemeler ilgili yasal mevzuatýnda kapsamlý þekilde ele alýnmasý yapýlarak, Merkezi Mevzuat Dairesinden görüþ kararlaþtýrýldý. Buna yönelik olarak mevcut veya yeni alýnmasý için son þekli tamamlandý. Eylül ayýnda operatörlerde aranacak kriterlerin detaylý olarak yerel gerçekleþtirilecek çalýþmalarda yasa taslaðýnýn hukuki mevzuata aktarýlmasý, operatörlerde nakliye yöneticisi þekli ve AB uyum tablosu çerçevesinde gözden kavramýnýn oluþturulmasý gibi konular ele alýndý. geçirilerek sonlandýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Yapýlan çalýþmalar neticesinde uzmanlarýn görüþleri doðrultusunda taþýmacýlýkta piyasaya giriþ ile ilgili KÝMK ÇALIÞMA GRUBUNA ÝÇ KONTROL ÖZ taslak Kavram Belgesi hazýrlanarak bu belge üzerinde D E Ð E R L E N D Ý R M E M E T O D O L O J Ý S Ý çalýþma grubunun yoðun bir þekilde çalýþmasý HAKKINDA EÐÝTÝM VERÝLDÝ kararlaþtýrýldý. Kamu Ýç Mali Kontrol (KÝMK) projesi kapsamýnda 4-8 Temmuz tarihleri arasýnda ilgili uzmanlar, çalýþma AVRUPA KOMÝSYONU, KIBRISLI TÜRKLERE grubuna Ýç Kontrol Öz Deðerlendirme Metodolojisi 26,5 MÝLYON AVROLUK FONU ONAYLADI hakkýnda eðitim verildi. Verilen eðitim çerçevesinde Avrupa Komisyonu, Kýbrýslý Türklere çalýþma grubuna, yönetim ve personelin kendi 26,5 milyon Avro fon aktarýlmasýný onayladý. Komisyonun basýn eylemlerini ve prosedürlerini ekonomiklik, verimlilik ve açýklamasýnda, fonlarýn uzlaþma ve etkinlik prensipleri temelinde deðerlendirebilmesi için güven inþasý için kullanýlacaðý, sivil gerekli bilgi saðladý. Ayýca, Öz Deðerlendirmenin bir toplum örgütleri, okullar, çiftçiler, parçasý olan anketin diðer personel tarafýndan k ö y l ü l e r v e K O B Ý ' l e r i n doldurulmasý da saðlanarak ve kurumun yapýsý, iþleyiþi faydalandýrýlacaðý ifade edildi. ve kontrol etkinlikleri deðerlendirildi. Avrupa Komisyonunun Geniþleme ve Avrupa Komþuluk Politikasý'ndan sorumlu üyesi Stefan Füle, Bu 26,5 milyon Avro, Avrupa Birliði'nin Kýbrýslý PERFORMANS TABLOLARI 2 YENÝ PÝLOT Türklere ve Kýbrýs'ta çözüme baðlýlýðýnýn sürdüðünü BAKANLIKTA HAZIRLANMAYA BAÞLADI göstermektedir. Komisyonun bu yeni fonla hayata Kamu Harcamalarý Yönetimi projesi kapsamýnda geçirdiði faaliyetler birleþmeye yöneliktir ve AB'nin Temmuz tarihleri arasýnda Performans Tablolarý adada birlik saðlanmasý için yapýlan görüþmelerde konusunda bir çalýþma gerçekleþtirildi. Çalýþma baþarýlý bir sona ulaþýlmasý yönündeki beklentilerinin süresince yeni pilot bakanlýklar olan Baþbakanlýðýn ve altýný çizmektedir dedi. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðýnýn tablolarýnýn Kýbrýslý Türklere Yardým Programý kapsamýnda 2011 hazýrlanmasýna baþlandý. Bu çerçevede bakanlýklara yýlýnda toplam 28 milyon Avro verilecek. Bu yýlýn baðlý dairelerden bütçe koordinasyon memurlarý ve daire baþlarýnda AB Burs Programý kapsamýnda 2011/2012 müdürleriyle görüþmeler yapýlarak performans eðitim-öðretim yýlýnda öðrencilere 1,5 milyon Avro tablolarýnda belirtilmesi gereken dairenin ana görev ve verilecek. Bu alýnan karar ise 259 milyon Avroluk çok hedeflerine iliþkin detaylý bilgiler verildi. Çalýþma yýllýk yardým programýnýn devamý niteliðinde kapsamýnda ayrýca tüm bakanlýklara baðlý bütçe yýlýnda imzalarý atýlan programýn projeleri 2012'ye koordinasyon memurlarýna performansa dayalý kadar sürecek. bütçeleme konusunda eðitimler verildi. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 H I R V A T Ý S T A N, A B ' Y E Ü Y E L Ý K Macaristan, üyelik müzakerelerini 2002'de MÜZAKERELERÝNÝ TAMAMLADI tamamlamýþ ve AB'ye 2004 yýlýnda üye olmuþtu. AB katýlým müzakerelerine Türkiye Hýrvatistan ile müzakerelerin sonlandýrýlmasýndan ve ile eþzamanlý olarak Ekim 2005'te Ýzlanda'nýn müzakerelere baþarýlý olarak baþlayan Hýrvatistan, 30 Haziran'da baþlamasýndan memnuniyetini dile getiren Martonyi, 4 faslý daha kapatarak tüm müzakere AB'nin geniþlemesinin, 30 Haziran'da sona erecek konularýnda süreci tamamladý. Macaristan dönem baþkanlýðý için önemini hatýrlattý. Hazýrlanan bütçe çerçevesi, Avrupa Komisyonunun geniþlemeden sorumlu üyesi Hýrvatistan'ýn AB'ye 1 Temmuz 2013'te katýlmasýný Stefan Füle, geçtiðimiz sekiz aylýk süreç içinde Ýzlanda öngörüyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, hakkýnda çok þey öðrendiðini ve Ýzlanda'nýn da AB AB Konseyi ve Hýrvatistan'ýn resmi onaylarýnýn hakkýnda çok þey öðrendiðini belirterek, Ýzlanda'nýn ardýndan altý ay içinde bir üyelik anlaþmasý pek çok konuda hâlihazýrda AB standartlarýný imzalanmasý bekleniyor. yakaladýðýný belirtti. Avrupa Komisyonunun geniþleme ve komþuluk Skarphedinsson ise AB'nin, tüm zorluklara raðmen politikasýndan sorumlu Üyesi Stefan Füle, geniþleme sürecini rayýnda tutmasýndan övgüyle söz baðýmsýzlýðýnýn 20. yýlýný kutlayan Hýrvatistan'ýn AB etti. Ýzlandalý bakan, önümüzdeki Polonya dönem üyelik kriterlerini karþýlama yönünde kaydettiði baþkanlýðý süresince aralarýnda zorlu Tarým ve etkileyici ilerlemenin ödüllendirildiðini söyledi. Füle, Balýkçýlýk baþlýklarýnýn da bulunduðu fasýllarýn yarýsýný "Hýrvatistan'ý reform yolunda hep destekledik. Adil ve açmayý hedeflediklerini belirtti. Skarphedinsson, 2012 sýký olduk, indirim yapmadýk ve kýsa yol yýlýnýn ilk yarýsýndaki Danimarka dönem baþkanlýðýnda kullandýrmadýk. Hýrvatistan'ýn üyeliðinin ilk gününden ise geriye kalan tüm baþlýklarýn açýlacaðýný kaydetti. itibaren sorumluluklarýný üstlenebilmesi için Balýkçýlýk baþlýðý konusunda açýklamada bulunan taahhütlerin yerine getirilip getirilmediðini sýký ve bakan, AB'nin balýkçýlýk sektörü geliþmiþ diðer þeffaf þekilde izlemeyi sürdüreceðiz" dedi. AB ile ülkeleriyle bazý ön görüþmelerde bulunduðunu ve katýlým anlaþmasýný bu yýlsonunda imzalayacak sorunlarýn çözülebileceðini düþündüðünü belirtti Hýrvatistan'ýn 1 Temmuz 2013 tarihinde üye olmasý yýlýnda Avrupa Topluluðu ve Norveç arasýndaki bekleniyor. balýkçýlýk anlaþmasýna dikkat çeken Skarphedinsson, her koþulda anlaþmaya varmanýn mümkün olduðunu Ý Z L A N D A, A B ' Y E Ü Y E L Ý K söyledi. Ýzlandalý bakan, 'AB'nin çok önemli bir MÜZAKERELERÝNE REKOR HIZLA BAÞLADI özelliðinin de, aday ülkelerin özel ihtiyaçlarý için Ýzlanda, 27 Haziran'da baþladýðý AB çözümler üretebilmesi' olduðunu ifade etti. üyelik müzakerelerinde dört baþlýk Skarphedinsson, 'AB üyeliðinin deðerini Ýzlanda açýp, ikisini ayný gün kapatarak AB halkýna anlatma konusunda bir planlarý olup olmadýðý' tarihinde bir rekora imza attý. Ýzlanda sorusuna müzakerelerin sona ermesinin ardýndan AB D ý þ i þ l e r i B a k a n ý O e s s u r üyeliðini referanduma götüreceklerini belirtti. Skarphedinsson, tüm müzakere Bakan, Ýzlandalýlarýn, balýkçýlýk alanýndaki baþlýklarýný bir yýl içinde açmayý hedeflediklerini müzakerelerin sonuçlarýný görmeden AB üyeliðine belirtti. AB mevzuatýnýn önemli bir kýsmýný hâlihazýrda sýcak bakmayacaklarýný söyledi. uygulayan Ýzlanda'yý, özellikle tarým ve balýkçýlýk a l a n l a r ý n d a z o r l u m ü z a k e r e l e r b e k l i y o r. Skarphedinsson, müzakerelerin sonuçlanmasýnýn BAN KI-MOON, ÝKÝNCÝ KEZ BÝRLEÞMÝÞ ardýndan üyeliði referanduma götüreceklerini belirtti. MÝLLETLER GENEL SEKRETERÝ SEÇÝLDÝ Ýzlanda, AB'ye üyelik müzakerelerinde Kamu Alýmlarý, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Bilgi Toplumu ve Medya, Bilim ve Araþtýrma ile Eðitim Sekreteri Ban Ki-moon, yeniden bu ve Kültür baþlýklarýný açtý. kurumun baþýna getirildi. Ban, New Avrupa Ekonomik Alaný'nýn hâlihazýrda bir üyesi olan York'taki BM Genel Merkezi'nde Ýzlanda, AB mevzuatýnýn büyük kýsmýný daha önceden yapýlan oylamada, tüm üye ülkelerinin yürürlüðe soktuðu için iki baþlýðý (Bilim ve Araþtýrma desteði ile yeniden Genel Sekreterlik ile Eðitim ve Kültür) açar açmaz kapattý. görevine seçildi. AB Dönem Baþkaný Macaristan'ýn Dýþiþleri Bakaný BM Güvenlik Konseyi, Ban'ý BM Genel Sekreterliði Janýs Martonyi, fasýllarýn bu kadar hýzlý kapatýlmasýnýn makamý için Genel Kurul'a tek aday olarak tavsiye etti. AB'nin geniþleme tarihinde yeni bir sayfa olduðunu Güvenlik Konseyi'nin tavsiye ettiði tek adayý 'seçme' belirtti. yerine bir anlamda 'onaylayan' Genel Kurul, Ban'ýn Ýzlanda'ya 'hýzlý, pürüzsüz ve baþarýlý' bir müzakere kurumun baþýnda 31 Aralýk 2016 tarihine kadar süreci dileyen Martonyi, 13 yýl önce kendisinin de kalmasýnýn önünü açmýþ oldu. BM Genel Sekreterliði Ýzlandalý mevkidaþý Skarphedinsson gibi ülkesinin görev süresi bu yýlýn sonunda dolacak olan Ban, ikinci müzakerelerini baþlatýyor durumda olduðunu söyledi. defa bu göreve 5 yýllýðýna seçildi. BM Genel Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Sekreterliðine 1 Ocak 2007 tarihinde baþlayan Ban'ýn bilgilere, yanlýþ verilere ya da doðrudan yalanlara yeni dönemi, 1 Ocak 2012'de start alacak. rastlayabiliyoruz. Bu hikâyeler, AB'nin maliyesi 1945 yýlýnda kurulan BM'in 8. Genel Sekreteri olan hakkýndaki tartýþmalarýn kalitesini riske sokuyor' Ban, Genel Kurul'da ikinci dönem seçilmesi Komisyon, her 'efsaneye' cevap vermek için dolayýsýyla bir teþekkür konuþmasý yaptý. Görev yaptýðý yayýnlardan ya da Wikipedia'dan örnek veriyor. 4 buçuk yýllýk zaman zarfýnda elde ettiði baþarýlardan Metinde, The Times, The Telegraph, The Mail Online söz eden Ban, özellikle küresel ýsýnma ve iklim ve Daily Express'ten de örnekler yer alýyor. deðiþikliði sorununun dünyanýn gündemine taþýdýðýný AB yürütme kurumunun bu çabasý, gelecek günlerdeki dile getirdi. Genel Kurul'a yaptýðý teþekkür bütçe tartýþmalarýna dair endiþelerini yansýtýyor. konuþmasýnda Ban, BM'ye üye 192 ülkeye birlik ve Komisyon Baþkaný Jose Manuel Barroso, tüm beraberlik çaðrýsýnda bulundu. "Sorunlarýn üzerine Komisyon üyelerine, AB düzeyinde yapýlan birlikte yürümeliyiz" diyen Ban, bunun BM'yi dünya genelinde daha aktif ve daha faydalý kýlacaðýný harcamalarýn ulusal düzeyde yapýlanlara oranla ne vurguladý. kadar fazla katma deðer taþýdýðýný örneklerle açýklama BM'nin tarihinde olmadýðý kadar son dönemlerde talimatýnda bulundu. dünyanýn farklý coðrafyalarýndaki sorunlarýn çözümünde aktif hale geldiðini savunan Ban, Haiti, AVRUPA KOMÝSYONU, AB'NÝN UZUN DÖNEM Pakistan gibi ülkelerde yaþanýlan doðal afetlerde de BÜTÇESÝNÝ 'DONDURMAYI' ÖNERECEK BM'nin öncü rolüne dikkat çekti. Genel Kurul'a hitap Avrupa Komisyonunun, konuþmasýný yarý Ýngilizce yarý Fransýzca yapan Ban, yýllarýný kapsayacak bir sonraki Genel Sekreterliði döneminde BM'nin Somali, Sudan, Avrupa Birliði uzun dönem bütçesi Irak ve Afganistan'da barýþýn tesisi için çaba için tekliflerini ortaya koymasý gösterdiðine iþaret etti. "Sorunlar karþýsýnda saflarý bekleniyor. Teklifteki, üye ülkelerin sýklaþtýrmalýyýz" diyen Güney Koreli Ban, ikinci bütçeye doðrudan katkýlarýný azaltma dönem için kendisinin ayný göreve getirilmesini de amaçlý olarak AB çapýnda toplanmasý hedeflenen yeni "Beni tekrar bu makama layýk görmenizden dolayý bir verginin tartýþmalara yol açmasý beklenirken, yedi mutluluk duyuyor ve bunu büyük bir onurla kabul yýllýk bütçenin þu andaki 1 trilyon Avroluk miktara ediyorum" dedi. Ban konuþmasýný Ýngilizce, Fransýzca, yakýn olmasý bekleniyor. Arapça, Çince, Rusça ve Ýspanyolca teþekkürle bitirdi. Ýngiltere, Fransa ve Almanya, AB bütçesinin, üye Evli ve 3 çocuk babasý olan Ban, 1944 doðumlu. Ban, ülkelerdeki kemer sýkma önlemlerini yansýtýr biçimde Güney Kore dýþiþleri ve ticaret bakanlýðý görevinde de dondurulmasýný istiyor. bulunmuþtu. Kýzýlhaç bursu ile San Francisco'ya 1962 Ancak AB'nin üye sayýsýnýn 2004 yýlýndan bu yana yýlýnda gelen Ban, burada dönemin ABD Baþkaný John 15'ten 27'ye çýkmýþ olmasý sebebiyle daha büyük bir F. Kennedy ile tanýþma imkaný bulur. J. F. Kennedy ile bütçeye ihtiyaç duyuluyor. görüþmesi esnasýnda gazetecilerin kendisine, Görüþmeler, Avrupa Komisyonunun toplantýsýnda "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna Ban, baþlayacak. Konu daha sonra AB Konseyi'nde ve "diplomat" diye cevap verir. Bu arada, Ban'ýn henüz Avrupa Parlamentosu'nda görüþülecek. Görüþmelerin ilkokul ikinci sýnýfta iken BM'nin o dönem Genel 2012'ye sarkmasý bekleniyor. Sekreteri Dag Hammarskjöld'e yazdýðý mektubunun Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Ýngiltere, Almanya, Fransa, akýbeti bilinmiyor. Finlandiya ve Hollanda, AB'nin bir sonraki uzun dönem bütçesinin dondurulmasý çaðrýsýnda BRÜKSEL'DEN 'AB BÜTÇESÝYLE ÝLGÝLÝ bulunmuþtu. Avrupa Komisyonunun da bu görüþü EFSANELERE' CEVAP dikkate alarak, dönemine benzer bir bütçe Avrupa Komisyonu, AB'nin bir sonraki uzun dönem ortaya koymasý bekleniyor. Komisyonun ayný zamanda bütçesi için tekliflerini ortaya koymasýna günler kala, bütçeyi beþ yýllýk iki döneme bölmekten vazgeçip, A B m a l i y e s i h a k k ý n d a a ç ý k l a m a l a r d a mevcut durumdaki yedi yýllýk uygulamayý sürdürmesi bulundu.'bütçenin açýklamasý' baþlýklý metin, AB ile bekleniyor. ilgili altý 'efsaneye' cevap niteliði taþýyor. Bu efsaneler; Tarým ve bölgesel politikalarý, bütçeden büyük payý 'AB'nin maliyeti çok fazla', 'AB'nin harcamalarý almaya devam edecekken bütçedeki oranlarý bir miktar demokratik olmayan yöntemlerle belirleniyor', 'AB, azalacak. Baþta Temmuz ayýnda AB dönem yolsuzluk ve dolandýrýcýlýk bataðýnda', 'harcamalarýn baþkanlýðýný devralan Polonya olmak üzere Doðu çoðu bürokratik', 'harcamalar sürekli artýyor' ve Avrupa ülkeleri, bölgesel politika ödeneðinde kesintiye 'harcamalar devasa' olarak sýralanýyor. gidilmesine þiddetle karþý çýkýyor. Fransa ve Ýtalya gibi Komisyon'un açýklamasýnda þunlar kaydedildi: güçlü tarým sektörü bulunan ülkeler de tarým sektörüne 'AB bütçesiyle ilgili - nasýl iþlediði ve nerelere yapýlan yardýmlarda kesintiye gidilmesinden yana harcandýðý- medyanýn raporlarýna ya da baðýmsýz web deðil. Bütçedeki en büyük artýþlarýn içiþleri, göç sitelerine bakýyoruz. Bu raporlarda bazen çarpýtýlmýþ politikalarý, araþtýrma ve inovasyon ile Lizbon Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Antlaþmasý'nda öncelikler getirilen dýþ politika gibi Av r u p a K o m i s y o n u n u n alanlarda gerçekleþmesi bekleniyor. çevreden sorumlu üyesi Janez AB bütçesiyle ilgili bir diðer tartýþmalý konusu ise, P o t o c n i k, R i o Komisyonun 'kendi kaynaklarýný' saðlama konusunda konferansýnýn 'bir sonuç deðil, olacak. AB bütçesinin dörtte üçü, üye ülkeler b a þ l a n g ý ç o l a r a k tarafýndan doðrudan yapýlan katkýlarla saðlanýyor. deðerlendirilmesi gerektiðini' söyledi. Komisyon, 'kendi kaynaklarýný yaratarak' bu önemi AB'nin 2012 yýlýnýn Haziran ayýnda Rio de Janeiro'da azaltmak istiyor. gerçekleþecek Rio+20 BM Sürdürülebilir Kalkýnma Masada bu konuya dair altý seçenek bulunuyor. Daha Konferansý'nda alacaðý tutumun temelini oluþturan bir önce de ifade edilen AB çapýnda toplanacak KDV, bildiri kabul edildi. Bildiri, Rio+20 zirvesinin birbiriyle enerji ve kurum vergilerinin yaný sýra finansal iþlem baðlantýlý iki baþlýca hedefiyle ilgili çerçeveler çiziyor: Yeþil bir ekonomiye geçiþ ve sürdürülebilir vergisi, havacýlýk sektörüne getirilecek vergiler ve sera kalkýnmanýn küresel düzeyde daha iyi yönetimi. gazý emisyonlarý için izinlerin açýk artýrýmýndan Belge, Birleþmiþ Milletler'e 1 Kasým tarihinde saðlanacak gelirler de masada bulunuyor. sunulacak olan AB'nin duruþu konusunda uzlaþmaya varmak için Avrupa Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Ç E V R E Ö R G Ü T L E R Ý, A V R U P A Parlamentosu, ülkeler, sivil toplum ve iþ dünyasý KOMÝSYONUNDAN ORTAYA 'YEÞÝL BÜTÇE' arasýnda diyalogun temelini atýyor. KOYMASINI ÝSTÝYOR Komisyon'a göre 2012 yýlýndan sonra üzerinde Avrupa Komisyonu, önümüzdeki günlerde anlaþmaya varýlan vizyon ve hedeflerin sistematik bir için bütçe teklifini ortaya koyacak. Çevre örgütleri, biçimde izlenebilecek olmasýnýn yaný sýra, bir Yeþil çevreye zarar veren sübvansiyonlara son verilmesi ve Ekonomi Yol Haritasý; uluslararasý, bölgesel ve ulusal bir trilyon Avronun biyoçeþitliliði koruma, kaynaklarýn hedefler belirleyebilir ve süreç için bir takip verimli kullanýmý ve iklim deðiþimiyle mücadeleye mekanizmasý oluþturabilir. Böyle bir yol haritasýnýn yönlendirilmesini istiyor. temelinde yatan amaç, ülkelerin ekonomilerini daha Basýna açýklamada bulunan çevre örgütleri, AB'nin 'yeþil' hale getirebilmek için hedef ve takvimler yüzde 20'lik emisyon azaltýmý, enerjide yüzde 20'lik hazýrlamaya teþvik etmek. Bunun ardýndan yeþil tasarruf ve yenilenebilir enerji payýnýn yüzde 20'ye ekonomiye doðru atýlan adýmlar dünya çapýnda yükseltilmesi hedeflerini hatýrlattý. Örgütler, Birliðin uzlaþýlan bir sistemle takip edilebilir. bu hedeflerden geri dönmesi ve harcamalarýn bu Küresel 'yeþil pazarlara' doðru hedefleri yansýtmamasý halinde, 'AB'nin Bildiri yeþil ekonomiye geçiþte 'ne, nasýl ve kim' inandýrýcýlýðýnýn' zedeleneceðini söyledi. sorularýný ortaya koyuyor. Belge, temel kaynaklar ve BirdLife'a göre, mevcut 7 yýllýk AB bütçesi, 975 milyar su, yenilenebilir enerji, deniz kaynaklarý, biyo- Avro civarýnda, ancak bu miktarýn yalnýzca yüzde 10'u çeþitlilik, ekosistem hizmetleri, sürdürülebilir tarým, iklim çalýþmalarý, eneri ve kaynak verimliliði ve ormanlar ve geri dönüþüm gibi doðal sermayeye doðanýn korunmasýna harcanýyor. Buna karþýn yüzde yatýrým yapmayý öneriyor. Potocnik'e göre bu alanlar 20'lik bir oran, (244 milyar Avro) yoðun tarým, 'milyonlarca kiþi için geçim kaynaðý yaratarak karayolu taþýmacýlýðý, havacýlýk ve aþýrý balýk avý gibi yoksulluðu azaltabilir' ve 'gelecekte ekonomik büyüme 'zararlý sübvansiyonlara' harcanýyor. Tarým ve uyum alanlarý oluþturabilir'. politikalarý için ayýrýlan bütçelerin, çok küçük bir A n c a k K o m i s y o n, b u a l a n d a b ü y ü m e y i kýsmýnýn çevreyi koruma faaliyetlerine ayrýldýðý gerçekleþtirmek, tahmin edilebilirliði saðlamak ve iþ belirtiliyor. dünyasý için bir alan yarabilmek için çevre vergileri, Ulaþým ve Çevre Örgütü Direktörü Jos Dings, AB'nin takas edilebilen izinler ve çevre sübvansiyonlarý gibi ulaþtýrma için yýllýk bütçesi olan 13 milyar Avronun araçlarýn yürürlüðe girmesi gerektiðinin altýný çizdi. neredeyse yarýsýnýn, emisyonu en çok üreten karayolu Komisyon, kamu ve özel sektörün mali kaynaklarýnýn ulaþýmýna ayrýldýðýna dikkat çekiyor. Dings'e göre yürürlüðe sokulmasý, yeþil istihdama yatýrým yapmak ulaþtýrma projelerindeki AB katkýsýnýn, projelerin ve çevresel ve toplumsal geliþimi deðerlendirmek için çevreye etkilerine göre belirlenmesi gerekiyor. göstergeler geliþtirmenin de yeþil ekonomi doðrultusunda atýlabilecek adýmlar olduðu belirtti. AVRUPA KOMÝSYONUNDAN KÜRESEL 'YEÞÝL EKONOMÝ YOL HARÝTASI' ÝÇÝN ÇAÐRI AV R U PA K O M Ý S Y O N U, K O B Ý ' L E R Ý N Avrupa Komisyonu, önümüzdeki yýl gerçekleþecek TANIMLANMASI ÝÇÝN GÖRÜÞ ALACAK Rio+20 Dünya Zirvesi için önerilerini masaya koyarak, Avrupa Komisyonu, KOBÝ tanýmýný önümüzdeki yýl yeþil bir ekonomiye geçiþ için küresel bir yol tartýþmaya açmaya hazýrlanýyor. Ancak bu adýma haritasýnýn yürürlüðe girmesi çaðrýsýnda bulundu. taraflardan farklý sesler yükseliyor. Açýklama, AB'deki Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 iþçi ve iþverenleri temsil eden AB'DE ORTAK PATENT ARAYIÞLARI danýþma kurulu Avrupa Ekonomik BAÞLADI ve Sosyal Komitesi'nin (EESC) Avrupa Birliði, ortak bir AB patenti Avrupa Küçük Ýþletmeler Yasasý oluþturmak için harekete geçti. (SBA) deðerlendirmesinde yapýldý. ABD'de 2 bin Avroya patent almak Avrupa Komisyonunun sanayi ve mümkünken, AB'de bu rakam 32 bin giriþimcilikten sorumlu üyesi Antonio Tajani'nin Avroyu bulabiliyor. ekibinden Massimo Baldinato, deðerlendirme Avrupa'daki patent baþvurularýna toplantýsýnda, Komisyonun önümüzdeki yýl bakýldýðýnda, yeni fikirlerin üretildiði ülkeler arasýnda KOBÝ'lerin tanýmlanmasý için görüþ alacaðýný açýkladý. Almanya hemen öne çýkýyor. Avrupa'daki patent Þu anda KOBÝ'leri tanýmlayan üç parametre bulunuyor: baþvurularýnýn yüzde 40'ý Alman iþletmelerine ait. 10 kiþi ve altýnda çalýþaný olan mikro ölçekli iþletmeler. Yenilikçilik alanýnda Fransa, Hollanda ve Ýngiltere, 50 kiþi ve altýnda çalýþaný olan küçük ölçekli iþletmeler. Almanya'nýn arkasýndan geliyor. Ancak ürünlerinin ya 250 kiþi ve altýnda çalýþaný olan orta ölçekli iþletmeler. da fikirlerinin ulusal özlük haklarýna sahip olsalar da Baldinato, yaptýðý açýklamada 'Öncelikle tanýmýn Avrupa düzeyinde telif haklarýnýn korunmasý için deðiþtirilmesine ihtiyaç olup olmadýðýný anlayacaðýz. baþvurunda bulunmayan Alman þirketlerinin sayýsý Yalnýzca durumu yeniden deðerlendirmek istiyoruz' oldukça yüksek. Alman Sanayi Birliði Baþkan dedi. Mevcut durumdaki orta ölçekli iþletmelerde 250 Yardýmcýsý ve Ýþadamý Arend Oetker bunun nedenini çalýþan sýnýrý, siyasi bir anlaþmanýn ürünü olarak anlayabildiðini belirtiyor. görülüyor. Oetker, Patent almak çok pahalý. Bu kadar masraflý Baldinato, 'SBA deðerlendirmesinde mikro, küçük ve olunca da patent baþvurusu yapýlsýn yapýlmasýn mý diye orta ölçekli iþletmeleri bir bütün olarak iyice düþünmek gerekiyor. Bu da özellikle Almanya'da deðerlendirmememiz gerektiðini söyledik. Ortadaki sayýlarý çok ve hayli yaygýn olan orta ölçekli þirketler soru, 5 çalýþaný olan bir þirketin 240 çalýþaný olan bir için geçerli. Avrupalý þirketlerin rekabet gücünün þirketle ayný muameleyi görüp görmemesi gerektiði. kalýcýlýðýný saðlayan ve ayný zamanda uygun fiyata telif Ýkisini de KOBÝ olarak sýnýflandýrabilirsiniz, fakat bu, hakkýna sahip olunabilecek bir sisteme ihtiyacýmýz var" durumu basite indirgemek olur ve gerekirse bunu diyor. deðiþtirmemiz gerekir' dedi. Yüzde 80'i çeviri masrafý Açýklamaya gelen tepkilerde bazýlarý Avrupa Tüm Avrupa Birliði ülkelerinde geçerli olan bir telif Komisyonunu tanýmlarla uðraþmak yerine daha somut hakký isteniyorsa, bunun için Brüksel'deki Avrupa adýmlar atmaya çaðýrýrken, bazýlarý ise 250'nin üstünde Patent Dairesi'ne baþvurmak ve yaklaþýk 32 bin Avro çalýþaný bulunan firmalar için bir KOBÝ tanýmý harcamak gerekiyor. Bu ödemenin büyük bir kýsmý, getirilmemesini istedi. yani yaklaþýk yüzde 80'i, çeviri masraflarýna gidiyor. EESC'deki birinci grubun baþkaný Henri Malosse, 'Bu Zira patent belgesindeki tüm hukuki açýklamalar felsefi bir tartýþma. 250 çalýþan sýnýrýyla zaten bir ayrým Avrupa Birliði'ndeki tüm resmi dillere tercüme ediliyor yapýlýyor ve baþka bir deðerlendirmede bulunmanýn ve belge tüm Birlik ülkelerinde ayrý ayrý onaydan zaman israfý olacaðýný düþünüyorum. Bu somut bir geçiyor. tartýþma deðil' dedi. Bölgeler Komitesi SBA raportörü Ýþte tam bu noktada, ortak bir Avrupa Birliði telif Constance Hannify, 'Nasýl tanýmlandýðýnýzýn bir önemi hakkýnýn gerekliliði ortaya çýkýyor. Brüksel, hem her yok, bu sizin temel ihtiyaçlarýnýza yanýt vermiyor. Bir ülkede ayrý ayrý onaylanmasýna gerek kalmayacak hem çalýþanýnýz da olsa 100 çalýþanýnýz da olsa ihtiyaçlarýnýz de daha az dile tercüme edilerek biraz daha ucuza mal yerli yerinde duracak. Burada önemli olan tanýmýn olabilecek bir yöntem üzerinde çalýþýyor. Bunun için deðiþtirilmesinin ardýndan istihdam ve finansmana sunulan öneri, telif hakký almak için gerekli belgelerin eriþimdeki somut geliþmelerin ne olacaðý' þeklinde sadece üç dile, Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca'ya konuþtu. çevrilmesi. Avrupa Küçük Ýþletmeler Birliði sözcüsü Patrick AB genelinde uzlaþý arayýþý Gibbels ise KOBÝ'lerin tanýmlanmasý için görüþ Avrupa Komisyonunun bu önerisi, Birlik içinde büyük alýnmasýna destek verdi. KOBÝ'ler ve daha büyük destek bulsa da dilsel ayrýmcýlýk yapýldýðý iddiasýnda firmalar arasýndaki farklarý kabul etmenin vaktinin bulunan Ýtalya ve Ýspanya'dan itiraz var. Roma ve geldiðini söyleyen Gibbels, yeni tanýmýn 250 çalýþan Madrid bu nedenle þikâyetlerini Avrupa Adalet sýnýrýný aþmamasý gerektiðini ekledi. Divaný'na taþýdý. Avrupa Patent Dairesi Baþkaný Benoit Avrupa Esnaf Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli Battistelli ise sorunun halledileceðine ve kýsa sürede Ýþletmeler Birliði'nin (UEAPME) bir sözcüsü de çözüm bulunacaðýna inanýyor: Sadece son bir yýla geri tanýmýn 250'den fazla çalýþaný olan þirketleri dönüp baktýðýmýzda, dil gibi hassas bir meselede görüþ kapsamamasý gerektiðini söyledi. birliði saðlanýp saðlanamayacaðýna iliþkin çok az kiþi tahminde bulunabilir. 27 Birlik ülkesinden 25'inin destek verdiði bir düzenleme konusunda da çok az kiþi Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 tahminde bulunabilecektir. Ama ben karara artýk çok yakýn olduðumuzu düþünüyorum. Elbette son metre her zaman en zorudur. Ancak Avrupa'da bu konuda bir karar almak zorundayýz, çünkü dünyanýn geri kalaný boþ durmuyor Aslýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde de telif haklarýnýn reformdan geçirilmesi planlanýyor. Son yýllarýn büyüyen ekonomileri Çin ve Brezilya'da da yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýna bir süredir baþlandý. Avrupa Birliði'nin diðerlerinden farký ise çok sayýda ülkenin söz konusu olmasý ve tek ortak bir telif hakkýnýn amaçlanmasý. Ama bunun için de anlaþmazlýk durumlarýnda ortak bir yargý yolunun olmasý gerekiyor. Avrupa Adalet Divaný ise ulusal patent dairelerinin üzerinde Avrupa çapýnda bir patent mahkemesi oluþturulmasý fikrini geçen mart ayýnda reddetmiþti. Dolayýsýyla eðer ortak bir Avrupa patenti olursa, hukuki sorunlarýn nasýl çözüleceði þimdilik bilinmiyor. AVRUPA KOMÝSYONU, AB ÇAPINDA TELÝF HAKKI SÝSTEMÝ PLANLIYOR Av r u p a K o m i s y o n u, f i l m, televizyon programlarý ve diðer görsel medya ürünleri için tercihe dayalý, AB çapýnda bir telif hakký oluþturmayý planlýyor. Avrupa Birliði, dünyada en çok filmin çekildiði yer olmasýnýn yanýnda televizyon alanýnda da dünya ikincisi. Ancak sektörde ulusal pazarlar düzeyinde bölünmüþlük söz konusu. Avrupa çapýnda ortak bir kültür piyasasý oluþturmak için karþýlaþýlan en büyük engel, AB üyesi ülkeler arasýndaki dil farklýlýðý. Ancak Avrupa Komisyonu, uyuma sokulmuþ bir düzenlemeyle, baþta online ortam olmak üzere bu bariyeri aþmak istiyor. Avrupa Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Michel Barnier'in ekibinin hazýrladýðý taslak metinde 'Görsel medya üreticilerinin, eserlerini AB çapýnda geçerli bir sisteme kaydedebilmesi' öngörülüyor. Lizbon Antlaþmasý'nda da AB kurumlarýnýn, Avrupa'daki fikri mülkiyet haklarýnýn AB çapýnda korunmasýný saðlayacak önlemlere deðiniliyor. AB, ÜNÝVERSÝTELER ÝÇÝN YENÝ BÝR SIRALAMA SÝSTEMÝ HAZIRLIYOR Avrupa Komisyonu, Avrupa'daki tüm üniversiteler için, mevcut sýralama yöntemlerinin eksikliklerini de göz önünde bulundurarak U-Multirank adýnda yeni bir sýralama yöntemi hazýrlýyor. Avrupa Üniversiteler Birliði'nin yayýmladýðý 'Küresel Üniversite Sýralamalarý ve Etkileri' raporu, aralarýnda Shangay Academic ve Times Higher Education'ýn da olduðu 13 küresel sýralama sistemini mercek altýna aldý. Rapora göre bu sýralamalar dünya üniversitelerinin yalnýzca yüzde 3'ünü (17 bin) kapsýyor ve notlar, üniversitedeki eðitimden çok üniversitede gerçekleþtirilen araþtýrmalara dayanýyor. Küresel sýralama sistemlerinin, Ýngilizce konuþulan ülkeleri, Ýngilizce olmayan dillerdeki yayýnlar daha az yayýmlandýðý ve daha az refere edildiði için avantajlý duruma soktuðu görülüyor. Avrupa Komisyonunun U-Multirank sistemi iki yýllýk bir çalýþmanýn ürünü ve 'yeni, kullanýcý temelli, çok boyutlu ve çok düzlemli' bir ölçüm aygýtý olarak tanýmlanýyor. U-Multirank tek bir sýralama listesi oluþturmaktansa kullanýcýlarýnýn kurumlarý karþýlaþtýrabilmelerini ve bu karþýlaþtýrmada kriterleri belirleyebilmelerini hedefliyor. Ayarýca, U- Multirank'teki verilerle, farklý sýralama listeleri oluþturulabiliyor. A B ' D E K Ý R O A M I N G Ü C R E T L E R Ý DÜÞÜRÜLDÜ Avrupa Birliði'ndeki roaming ücretleri 20 Haziran 2012'de yeni bir roaming yönetmeliðinin yürürlüðe girmesine dek düþürüldü. AB tarafýndan hazýrlanan Eurotariff'i seçen kullanýcýlar, AB içinde yaptýklarý yurtdýþý görüþmelerinde yapýlan aramalar için 35, gelen aramalar için ise 11 centten fazla para ödemeyecek. Avrupa Komisyonunun telekomünikasyondan sorumlu üyesi Neelie Kroes, uzun süredir roaming ücretlerinden þikayetçi ve roaming ücretleriyle yurtiçi tarifeleri arasýndaki farký sýfýra indirmek istiyor. Kroes, 'Avrupa Komisyonu, roaming alanýndaki rekabet eksikliðine kýsa süre içinde kapsamlý ve uzun vadeli çözümler getirmek istiyor' dedi. Kullanýcýlarýn 'kötü sürprizlerle' karþýlaþmamasý için de cep telefonlarýndan internet baðlantýlarýna üst limit getirilerek kullanýcýlar, roaming üst limitine ulaþtýklarý zaman mesajla uyarýlacak. AV R U PA B Ý R L Ý Ð Ý F G A Z YA S A Ð I N I DEÐERLENDÝRÝYOR Avrupa Komisyonuna sunulan bir raporda küresel ýsýnmaya yol açan F gazý çýkaran ürün ve sistemlerin daha etkin bir þekilde yasaklanmasý öneriliyor. Sonbaharda konunun AP'de ele alýnmasý bekleniyor. AB için hazýrlanan bir rapora göre, Avrupa'nýn buzdolaplarýný ve havalandýrma sistemlerini çalýþtýran, küresel ýsýnmaya yol açan gazlar yasaklanmalý veya küresel ýsýnma potansiyellerine göre bir deðerlendirme sistemine tabi tutulmalý. HFC veya F gazlarý olarak da bilinen florinli gazlar, sera gazlarýna sadece yaklaþýk %2 oranýnda katkýda bulunuyor; ancak bu durumun devam etmesi halinde bu oran, 2050'de %9-%19'u bulabilir. 2006'da Avrupa'da F gazlarýný sýnýrlayan bir AB Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 yasasýnýn geçici inceleme süreci kapsamýnda, F gazý bugüne kadar bu amaçla birçok emisyonlarýný düþüren araba, gemi ve tren etkinliði devreye soktuklarýný havalandýrma sistemleri tavsiye ediliyor. Alman s ö y l e d i. B u n l a r d a n e n araþtýrma firmasý Öko-Recherce'in raporuna göre, en önemlilerinden birisinin ABGS'nin etkili sonuçlara ulaþýlmasýný saðlayan önlemler, Facebook sayfasý olduðuna dikkati yasaklar. Ancak, rapora göre alternatifler de mevcut: çeken Ilýcak, bu sayfanýn yaklaþýk 5 HFC pazarýnda küresel ýsýnma potansiyeline göre bin üyesi bulunduðunu bildirdi. uygulanan limitler, emisyonlarý azaltmak için en "Amacýmýz, herkesin her yerden ABGS'ye ve bu yüksek potansiyele sahip. baðlamda AB ile ilgili temel, doðru bilgilere istenilen Bir AB yetkilisi, iki seçeneðin de avantajlarý olduðunu her zaman ulaþabilmesini saðlamak" diyen Ilýcak, bu ve Eylül veya Ekim'de basýlacak olan etki çerçevede bugün ABGS'nin iphone ve ipad uygulamasý deðerlendirme raporunda yapýlacak öneriler arasýnda ile ikinci adýmý attýklarýný belirtti. yer alabileceklerini ifade etti. ABGS'nin yerini AB Bakanlýðý aldýðýnda da F gazlarý hakkýndaki daha geniþ bir yasaðýn Avrupa uygulamanýn ad deðiþtirerek devam edeceðini ifade sanayisine yüzlerce milyon Euro'ya mal olabileceði eden Ilýcak, bir iletiþim stratejisi belirlediklerini ve bu söyleniyor. Avrupa'nýn soðutma ve havalandýrma plana göre bu uygulamanýn çalýþmasýný sistemleri sektörünün yýllýk cirosu, 30 milyar Euro sonlandýrdýklarýný kaydetti. Uygulamayla Türkiye'deki civarýnda ve bu sektörde yaklaþýk kiþi çalýþýyor. yaklaþýk 300 bin iphone ve ipad kullanýcýsýna ulaþmayý Bir sanayi üreticisinin yaptýðý açýklamaya göre, hedeflediklerini bildiren Ilýcak, akýlda kalýcý olmasý 1980lerin ve 1990larýn sonunda kloroflorokarbon için de "AB'yi Cebe Ýndirdik" sloganýný kullanmayý üretimine yönelik yapýlan sýnýrlamalar, yaklaþýk 100 tercih ettiklerini kaydetti. Türkiye-AB iliþkileri milyon dolara mal olmuþtu. Bu kaynaða göre, F-gazý sürecinde her zaman iniþler ve çýkýþlar olduðuna iþaret üretiminin durdurulmasý, çok daha yüksek meblaðlara eden Ilýcak, ancak sürecin hiçbir zaman kesilmediðini, mal olacak. Ancak çevreciler, bu görüþe katýlmýyor ve bunun temel nedeninin ise sürecin iki taraf için de fayda iklim deðiþikliðinin sanayiden veya hükümetlerden saðlamasý olduðunu belirtti.türkiye'nin AB süreci çok daha hýzlý hareket ettiðini savunuyorlar. Bu çerçevesinde reformlardaki hýzýný koruduðuna dikkati görüþün Öko-Recherce tarafýndan da destekleniyor çeken Ilýcak, böylece Türkiye'nin AB'nin kendi oluþu, raporu hazýrlayan danýþmanlarýn tarafsýz uygulamadýðý kurallara uyarak ekonomik krizi de en az davranmamakla suçlanmasýna yol açtý. hissedecek þekilde atlatabildiðini ifade etti. Sonbaharda son etki takip raporunun yayýnlanmasýnýn Temel amacýn AB'ye tam üyelik olduðunu vurgulayan ardýndan Brüksel, F-gazýyla ilgili düzenlemelerde Ilýcak, bu gerçekleþse de gerçekleþmese de Türk halkýný herhangi bir deðiþiklik yapýlýp yapýlmayacaðýna karar layýk olduðu en üst yaþam standardýna çýkartmayý hedeflediklerini, bunu yaparken de AB ile birlikte verecek. hareket ederek momentumu korumak istediklerini kaydetti. Sistemin nasýl çalýþtýðýný da uygulamalý ABGS, 'AB'YÝ CEBE ÝNDÝRDÝ! olarak gösteren Ilýcak, internet üzerinden iphone Avrupa Birliði Genel Sekreterliði (ABGS), iphone ve Store'a girildikten sonra "Avrupa" yazýlmasý halinde ipad cihazlarý için geliþtirilen uygulamayla AB ile ilgili uygulamanýn ABGS'nin logosu ile geldiðini ve geliþmeleri duyuracak. uygulamanýn cihaza yüklenerek çalýþtýrýlabildiðini Uygulamanýn tanýtýmý için ABGS'de yapýlan toplantýda anlattý.ilýcak, uygulamayla AB konusunda planlanmýþ konuþan, ABGS Genel Sekreter Vekili Büyükelçi ve yapýlan faaliyetler ile AB ile ilgili temel belgelere Haluk Ilýcak, AB'nin Türkiye ile iliþkilerinde ulaþmanýn mümkün olduðunu söyledi. önyargýlarý ortadan kaldýrmak ve iki tarafýn da daha Bir soru üzerine Ilýcak, benzer uygulamalarý farklý cep saðlýklý, daha objektif ve daha ayaðý yere basan þekilde telefonlarýnda kullanýlan çeþitli iþletim sistemleri için karar verebilmesi saðlamak için 2010 yýlýnda AB de hazýrlayacaklarýný, bütün iletiþim araçlarýna bu Ýletiþim Stratejisi'ni baþlattýklarýný hatýrlattý. uygulamalarý yaygýnlaþtýrmayý öngördüklerini Bu stratejinin en temel amacýnýn gerek AB kaydetti. ülkelerindeki kamuoyuna gerek Türk kamuoyuna doðru bilgileri aktarmak olduðuna iþaret eden Ilýcak, Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2009 / Sayý: 34 KAMU ÝHALELERI VE REKABET POLÝTÝKASI FASILLARINDA AB YE UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Kamu Ýhaleleri konusundaki

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2009 / Sayý: 36 KÜÇÜKBAÞ HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE KOBÝLERÝN REKABET GÜCÜNÜN VE BÝLGÝ SÜT ÜRETÝM HÝJYENÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ V E

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 185 1 Ýçindekiler 52 22 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Aralýk 2014 Yýl :13 Sayý : 185 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler gündem2009 / 01 Temmuz Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü Kentler ve Yerel Yönetimler Türkiye Müteahhitler Birliði YÖNETÝM KURULU Baþkan M. Erdal EREN Baþkan Vekilleri Emin SAZAK Emre AYKAR Yaþar EREN Adnan

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Sayý:15 Ekim 2003 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum Uluslararasý Mali Skandallar Yüksek

Detaylı