AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI VE tarafýndan belirlenen risk deðerlendirme veritabanýnýn GIDA BULAÞANLARININ ANALÝZ VE denetleme programýnda nasýl kullanýlmasý gerektiðine N U M U N E A L I M I T Ü Z Ü K T A S L A K iliþkin bilgi verilerek söz konusu çalýþma tamamlandý. ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Gýda Mevzuatý kapsamýnda yürütülen gýdanýn FASIL 113 ÞÝRKETLER YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ besin ve saðlýk beyanlarý tüzük taslak çalýþmasý Tarým ÇALIÞMALARDA SON AÞAMAYA GELÝNDÝ ve Saðlýk Bakanlýklarý temsilcilerinin katýlýmý ile Fasýl 113 Þirketler Yasasý'nýn tamamýnýn AB gerçekleþtirildi. Öncelikle, hazýrlanacak tüzük mevzuatýna uyumlaþtýrýlmasýna yönelik hazýrlanan taslaðýna iliþkin sunum yapýlarak tüzüðün içeriði, amacý ve kapsamý hakkýnda ilgili çalýþma üyeleri yasa deðiþikliklerinde son aþamaya gelindi bilgilendirildi. Yapýlan çalýþmalar sonucunda ise taslak yýlýnda baþlayan çalýþmalar kapsamýnda, ilgili tüzük ilk teknik þekli ile tamamlandý. direktiflerin tamamý incelenerek Fasýl 113'ün bu Gýda bulaþanlarýnýn analiz ve numune alýmý tüzük direktiflere uyumlaþtýrýlmasý için hazýrlanmasý gereken taslak çalýþmasý ise 4 7 Temmuz tarihinde baþladý. Bu yasa deðiþiklikleri ile ilgili çalýþmalara devam tüzük, gýdalardaki bulaþanlarýn numune alýmý ve edilmektedir. Bu baðlamda 4 5 Temmuz 2011 analizinde uygulanacak prosedür ve metotlara iliþkin tarihlerinde yapýlan çalýþmada hazýrlanan bu bir kýlavuz olacak ve bulaþanlarýn izlenmesi, denetlenmesi ve kontrolüne yönelik bir mekanizma deðiþikliklerin Fasýl 113 Þirketler Yasasý'na eklenmesi oluþturacaktýr. Ayrýca, piyasadaki gýdalarýn parti ve ile ilgili çalýþmalara baþlandý. lotunda yapýlacak analiz ve numune alýmý için belirli bir kriter saðlayacaktýr. Böylece, gýdalarda bulunabilecek TARIMSAL ÖDEMELERDEN SORUMLU tehlikeli ve zararlý maddeler ortadan kaldýrýlacak ve ÝDARÝ YAPININ KURULMASINA YÖNELÝK gýda güvenliði saðlanacaktýr. Ekim ayýnda ÇALIÞMALAR HIZLA ÝLERLÝYOR gerçekleþtirilecek çalýþmada tüzük taslaðýnýn Tarým ve kýrsal alanlara destek saðlanmasý amacýyla, tamamlanmasý hedefleniyor. tarýmsal ödemelerden sorumlu idari yapýnýn oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarda Genel Tarýmsal ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA UYUM Sigorta Fonu ile ilgili spot kontrolleri denetim ÇALIÞMALARI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ dosyalarýnýn detaylandýrýlmasý yapýlarak, bu Haziran 2011 tarihlerinde Ürün Güvenliði kontrollerin nasýl yapýlacaðý ile ilgili talimatlarý içeren konusunda hazýrlanan taslak mevzuatýn uygulamasýna taslak ve iþ akýþ þemalarý gözden geçirildi. Bu yönelik bir çalýþma yapýlarak, piyasa gözetiminde kapsamda, çiftçilerin nasýl ödendikleri ve köylerin programlamanýn ve stratejilerin nasýl yapýlmasý nasýl denetlendiði konularýnda bilgi saðlandý. Ek gerektiði hususu tartýþýldý. Risk odaklý programlama olarak, mali prosedürler ile ilgili çalýþmalar yürütülerek; usulsüzlük politikalarý, kredililer listesi ve hazýrlanýrken dikkat edilmesi gereken konular ve hesap planý konularýnda çalýþmalar yapýldý. Aðustos tüketici þikâyetlerinin bu doðrultuda nasýl bir rol ayýnda gerçekleþtirilecek uzman ziyaretinde çalýþmalar oynadýðý ile ilgili bilgi verildi. Ayrýca kaza ve sürecektir. yaralanma konularýnýn piyasa gözetim memurlarý tarafýndan programlama yapýlýrken nasýl göz önünde bulundurulmasý gerektiði tartýþýldý. Yapýlan çalýþmada Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 TASLAK BÝTKÝ KORUMA ÜRÜNLERÝ YASASI YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT ÇALIÞMASI TAMAMLANDI UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Bitki Saðlýðý kapsamýnda yürütülen taslak Bitki Koruma Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý Ürünleri Yasasý nýn amacý, insan, hayvan saðlýðý ve alanýnda uyum çalýþmalarýna Haziran 2011 çevre için iyi derecede koruma saðlamak, tarýmsal tarihleri arasýnda 3 günlük bir çalýþma ile devam edildi. üretimi iyileþtirirken bitki koruma ürünlerinin üretimi, Yapýlan çalýþmada, Taþýmacýlýkta Piyasaya Giriþ ithali, piyasaya sürülmesi ve kullanýmý ile ilgili yasal alanýndaki mevzuata iliþkin yürürlükte olan AB kurallarý düzenlemek ve iç pazarýn iþleyiþini tüzükleri ele alýndý. geliþtirmektir. Ayrýca Yasa, bitki koruma ürünlerinin Üç günlük programda Yolcu ve Eþya taþýnmasýnda ruhsatlandýrýlmasý, depolanmasý, imali, pazarlamasý, Piyasaya Giriþ konularýný içeren direktifler detaylý denetimi, kullanýmý ve boþ bitki koruma ürünü olarak irdelendi. Ayrýca, uyumlaþtýrýlma çalýþmalarýnda ambalajlarýnýn imha edilmesini düzenleyen kurallarý ele alýnacak yerel mevzuat incelenerek, mevcut getirmektedir. Bu doðrultuda, 2011 Proje Uygulama yapýlanmanýn kapasitesinin artýrýlmasý gerekliliði Planý çerçevesinde öngörülen Temmuz ayý çalýþma ortaya çýktý. Öte yandan taþýmacýlýkta piyasaya giriþ ile ziyaretinde hazýrlanan taslak üzerinde son incelemeler ilgili yasal mevzuatýnda kapsamlý þekilde ele alýnmasý yapýlarak, Merkezi Mevzuat Dairesinden görüþ kararlaþtýrýldý. Buna yönelik olarak mevcut veya yeni alýnmasý için son þekli tamamlandý. Eylül ayýnda operatörlerde aranacak kriterlerin detaylý olarak yerel gerçekleþtirilecek çalýþmalarda yasa taslaðýnýn hukuki mevzuata aktarýlmasý, operatörlerde nakliye yöneticisi þekli ve AB uyum tablosu çerçevesinde gözden kavramýnýn oluþturulmasý gibi konular ele alýndý. geçirilerek sonlandýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Yapýlan çalýþmalar neticesinde uzmanlarýn görüþleri doðrultusunda taþýmacýlýkta piyasaya giriþ ile ilgili KÝMK ÇALIÞMA GRUBUNA ÝÇ KONTROL ÖZ taslak Kavram Belgesi hazýrlanarak bu belge üzerinde D E Ð E R L E N D Ý R M E M E T O D O L O J Ý S Ý çalýþma grubunun yoðun bir þekilde çalýþmasý HAKKINDA EÐÝTÝM VERÝLDÝ kararlaþtýrýldý. Kamu Ýç Mali Kontrol (KÝMK) projesi kapsamýnda 4-8 Temmuz tarihleri arasýnda ilgili uzmanlar, çalýþma AVRUPA KOMÝSYONU, KIBRISLI TÜRKLERE grubuna Ýç Kontrol Öz Deðerlendirme Metodolojisi 26,5 MÝLYON AVROLUK FONU ONAYLADI hakkýnda eðitim verildi. Verilen eðitim çerçevesinde Avrupa Komisyonu, Kýbrýslý Türklere çalýþma grubuna, yönetim ve personelin kendi 26,5 milyon Avro fon aktarýlmasýný onayladý. Komisyonun basýn eylemlerini ve prosedürlerini ekonomiklik, verimlilik ve açýklamasýnda, fonlarýn uzlaþma ve etkinlik prensipleri temelinde deðerlendirebilmesi için güven inþasý için kullanýlacaðý, sivil gerekli bilgi saðladý. Ayýca, Öz Deðerlendirmenin bir toplum örgütleri, okullar, çiftçiler, parçasý olan anketin diðer personel tarafýndan k ö y l ü l e r v e K O B Ý ' l e r i n doldurulmasý da saðlanarak ve kurumun yapýsý, iþleyiþi faydalandýrýlacaðý ifade edildi. ve kontrol etkinlikleri deðerlendirildi. Avrupa Komisyonunun Geniþleme ve Avrupa Komþuluk Politikasý'ndan sorumlu üyesi Stefan Füle, Bu 26,5 milyon Avro, Avrupa Birliði'nin Kýbrýslý PERFORMANS TABLOLARI 2 YENÝ PÝLOT Türklere ve Kýbrýs'ta çözüme baðlýlýðýnýn sürdüðünü BAKANLIKTA HAZIRLANMAYA BAÞLADI göstermektedir. Komisyonun bu yeni fonla hayata Kamu Harcamalarý Yönetimi projesi kapsamýnda geçirdiði faaliyetler birleþmeye yöneliktir ve AB'nin Temmuz tarihleri arasýnda Performans Tablolarý adada birlik saðlanmasý için yapýlan görüþmelerde konusunda bir çalýþma gerçekleþtirildi. Çalýþma baþarýlý bir sona ulaþýlmasý yönündeki beklentilerinin süresince yeni pilot bakanlýklar olan Baþbakanlýðýn ve altýný çizmektedir dedi. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðýnýn tablolarýnýn Kýbrýslý Türklere Yardým Programý kapsamýnda 2011 hazýrlanmasýna baþlandý. Bu çerçevede bakanlýklara yýlýnda toplam 28 milyon Avro verilecek. Bu yýlýn baðlý dairelerden bütçe koordinasyon memurlarý ve daire baþlarýnda AB Burs Programý kapsamýnda 2011/2012 müdürleriyle görüþmeler yapýlarak performans eðitim-öðretim yýlýnda öðrencilere 1,5 milyon Avro tablolarýnda belirtilmesi gereken dairenin ana görev ve verilecek. Bu alýnan karar ise 259 milyon Avroluk çok hedeflerine iliþkin detaylý bilgiler verildi. Çalýþma yýllýk yardým programýnýn devamý niteliðinde kapsamýnda ayrýca tüm bakanlýklara baðlý bütçe yýlýnda imzalarý atýlan programýn projeleri 2012'ye koordinasyon memurlarýna performansa dayalý kadar sürecek. bütçeleme konusunda eðitimler verildi. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 H I R V A T Ý S T A N, A B ' Y E Ü Y E L Ý K Macaristan, üyelik müzakerelerini 2002'de MÜZAKERELERÝNÝ TAMAMLADI tamamlamýþ ve AB'ye 2004 yýlýnda üye olmuþtu. AB katýlým müzakerelerine Türkiye Hýrvatistan ile müzakerelerin sonlandýrýlmasýndan ve ile eþzamanlý olarak Ekim 2005'te Ýzlanda'nýn müzakerelere baþarýlý olarak baþlayan Hýrvatistan, 30 Haziran'da baþlamasýndan memnuniyetini dile getiren Martonyi, 4 faslý daha kapatarak tüm müzakere AB'nin geniþlemesinin, 30 Haziran'da sona erecek konularýnda süreci tamamladý. Macaristan dönem baþkanlýðý için önemini hatýrlattý. Hazýrlanan bütçe çerçevesi, Avrupa Komisyonunun geniþlemeden sorumlu üyesi Hýrvatistan'ýn AB'ye 1 Temmuz 2013'te katýlmasýný Stefan Füle, geçtiðimiz sekiz aylýk süreç içinde Ýzlanda öngörüyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, hakkýnda çok þey öðrendiðini ve Ýzlanda'nýn da AB AB Konseyi ve Hýrvatistan'ýn resmi onaylarýnýn hakkýnda çok þey öðrendiðini belirterek, Ýzlanda'nýn ardýndan altý ay içinde bir üyelik anlaþmasý pek çok konuda hâlihazýrda AB standartlarýný imzalanmasý bekleniyor. yakaladýðýný belirtti. Avrupa Komisyonunun geniþleme ve komþuluk Skarphedinsson ise AB'nin, tüm zorluklara raðmen politikasýndan sorumlu Üyesi Stefan Füle, geniþleme sürecini rayýnda tutmasýndan övgüyle söz baðýmsýzlýðýnýn 20. yýlýný kutlayan Hýrvatistan'ýn AB etti. Ýzlandalý bakan, önümüzdeki Polonya dönem üyelik kriterlerini karþýlama yönünde kaydettiði baþkanlýðý süresince aralarýnda zorlu Tarým ve etkileyici ilerlemenin ödüllendirildiðini söyledi. Füle, Balýkçýlýk baþlýklarýnýn da bulunduðu fasýllarýn yarýsýný "Hýrvatistan'ý reform yolunda hep destekledik. Adil ve açmayý hedeflediklerini belirtti. Skarphedinsson, 2012 sýký olduk, indirim yapmadýk ve kýsa yol yýlýnýn ilk yarýsýndaki Danimarka dönem baþkanlýðýnda kullandýrmadýk. Hýrvatistan'ýn üyeliðinin ilk gününden ise geriye kalan tüm baþlýklarýn açýlacaðýný kaydetti. itibaren sorumluluklarýný üstlenebilmesi için Balýkçýlýk baþlýðý konusunda açýklamada bulunan taahhütlerin yerine getirilip getirilmediðini sýký ve bakan, AB'nin balýkçýlýk sektörü geliþmiþ diðer þeffaf þekilde izlemeyi sürdüreceðiz" dedi. AB ile ülkeleriyle bazý ön görüþmelerde bulunduðunu ve katýlým anlaþmasýný bu yýlsonunda imzalayacak sorunlarýn çözülebileceðini düþündüðünü belirtti Hýrvatistan'ýn 1 Temmuz 2013 tarihinde üye olmasý yýlýnda Avrupa Topluluðu ve Norveç arasýndaki bekleniyor. balýkçýlýk anlaþmasýna dikkat çeken Skarphedinsson, her koþulda anlaþmaya varmanýn mümkün olduðunu Ý Z L A N D A, A B ' Y E Ü Y E L Ý K söyledi. Ýzlandalý bakan, 'AB'nin çok önemli bir MÜZAKERELERÝNE REKOR HIZLA BAÞLADI özelliðinin de, aday ülkelerin özel ihtiyaçlarý için Ýzlanda, 27 Haziran'da baþladýðý AB çözümler üretebilmesi' olduðunu ifade etti. üyelik müzakerelerinde dört baþlýk Skarphedinsson, 'AB üyeliðinin deðerini Ýzlanda açýp, ikisini ayný gün kapatarak AB halkýna anlatma konusunda bir planlarý olup olmadýðý' tarihinde bir rekora imza attý. Ýzlanda sorusuna müzakerelerin sona ermesinin ardýndan AB D ý þ i þ l e r i B a k a n ý O e s s u r üyeliðini referanduma götüreceklerini belirtti. Skarphedinsson, tüm müzakere Bakan, Ýzlandalýlarýn, balýkçýlýk alanýndaki baþlýklarýný bir yýl içinde açmayý hedeflediklerini müzakerelerin sonuçlarýný görmeden AB üyeliðine belirtti. AB mevzuatýnýn önemli bir kýsmýný hâlihazýrda sýcak bakmayacaklarýný söyledi. uygulayan Ýzlanda'yý, özellikle tarým ve balýkçýlýk a l a n l a r ý n d a z o r l u m ü z a k e r e l e r b e k l i y o r. Skarphedinsson, müzakerelerin sonuçlanmasýnýn BAN KI-MOON, ÝKÝNCÝ KEZ BÝRLEÞMÝÞ ardýndan üyeliði referanduma götüreceklerini belirtti. MÝLLETLER GENEL SEKRETERÝ SEÇÝLDÝ Ýzlanda, AB'ye üyelik müzakerelerinde Kamu Alýmlarý, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Bilgi Toplumu ve Medya, Bilim ve Araþtýrma ile Eðitim Sekreteri Ban Ki-moon, yeniden bu ve Kültür baþlýklarýný açtý. kurumun baþýna getirildi. Ban, New Avrupa Ekonomik Alaný'nýn hâlihazýrda bir üyesi olan York'taki BM Genel Merkezi'nde Ýzlanda, AB mevzuatýnýn büyük kýsmýný daha önceden yapýlan oylamada, tüm üye ülkelerinin yürürlüðe soktuðu için iki baþlýðý (Bilim ve Araþtýrma desteði ile yeniden Genel Sekreterlik ile Eðitim ve Kültür) açar açmaz kapattý. görevine seçildi. AB Dönem Baþkaný Macaristan'ýn Dýþiþleri Bakaný BM Güvenlik Konseyi, Ban'ý BM Genel Sekreterliði Janýs Martonyi, fasýllarýn bu kadar hýzlý kapatýlmasýnýn makamý için Genel Kurul'a tek aday olarak tavsiye etti. AB'nin geniþleme tarihinde yeni bir sayfa olduðunu Güvenlik Konseyi'nin tavsiye ettiði tek adayý 'seçme' belirtti. yerine bir anlamda 'onaylayan' Genel Kurul, Ban'ýn Ýzlanda'ya 'hýzlý, pürüzsüz ve baþarýlý' bir müzakere kurumun baþýnda 31 Aralýk 2016 tarihine kadar süreci dileyen Martonyi, 13 yýl önce kendisinin de kalmasýnýn önünü açmýþ oldu. BM Genel Sekreterliði Ýzlandalý mevkidaþý Skarphedinsson gibi ülkesinin görev süresi bu yýlýn sonunda dolacak olan Ban, ikinci müzakerelerini baþlatýyor durumda olduðunu söyledi. defa bu göreve 5 yýllýðýna seçildi. BM Genel Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Sekreterliðine 1 Ocak 2007 tarihinde baþlayan Ban'ýn bilgilere, yanlýþ verilere ya da doðrudan yalanlara yeni dönemi, 1 Ocak 2012'de start alacak. rastlayabiliyoruz. Bu hikâyeler, AB'nin maliyesi 1945 yýlýnda kurulan BM'in 8. Genel Sekreteri olan hakkýndaki tartýþmalarýn kalitesini riske sokuyor' Ban, Genel Kurul'da ikinci dönem seçilmesi Komisyon, her 'efsaneye' cevap vermek için dolayýsýyla bir teþekkür konuþmasý yaptý. Görev yaptýðý yayýnlardan ya da Wikipedia'dan örnek veriyor. 4 buçuk yýllýk zaman zarfýnda elde ettiði baþarýlardan Metinde, The Times, The Telegraph, The Mail Online söz eden Ban, özellikle küresel ýsýnma ve iklim ve Daily Express'ten de örnekler yer alýyor. deðiþikliði sorununun dünyanýn gündemine taþýdýðýný AB yürütme kurumunun bu çabasý, gelecek günlerdeki dile getirdi. Genel Kurul'a yaptýðý teþekkür bütçe tartýþmalarýna dair endiþelerini yansýtýyor. konuþmasýnda Ban, BM'ye üye 192 ülkeye birlik ve Komisyon Baþkaný Jose Manuel Barroso, tüm beraberlik çaðrýsýnda bulundu. "Sorunlarýn üzerine Komisyon üyelerine, AB düzeyinde yapýlan birlikte yürümeliyiz" diyen Ban, bunun BM'yi dünya genelinde daha aktif ve daha faydalý kýlacaðýný harcamalarýn ulusal düzeyde yapýlanlara oranla ne vurguladý. kadar fazla katma deðer taþýdýðýný örneklerle açýklama BM'nin tarihinde olmadýðý kadar son dönemlerde talimatýnda bulundu. dünyanýn farklý coðrafyalarýndaki sorunlarýn çözümünde aktif hale geldiðini savunan Ban, Haiti, AVRUPA KOMÝSYONU, AB'NÝN UZUN DÖNEM Pakistan gibi ülkelerde yaþanýlan doðal afetlerde de BÜTÇESÝNÝ 'DONDURMAYI' ÖNERECEK BM'nin öncü rolüne dikkat çekti. Genel Kurul'a hitap Avrupa Komisyonunun, konuþmasýný yarý Ýngilizce yarý Fransýzca yapan Ban, yýllarýný kapsayacak bir sonraki Genel Sekreterliði döneminde BM'nin Somali, Sudan, Avrupa Birliði uzun dönem bütçesi Irak ve Afganistan'da barýþýn tesisi için çaba için tekliflerini ortaya koymasý gösterdiðine iþaret etti. "Sorunlar karþýsýnda saflarý bekleniyor. Teklifteki, üye ülkelerin sýklaþtýrmalýyýz" diyen Güney Koreli Ban, ikinci bütçeye doðrudan katkýlarýný azaltma dönem için kendisinin ayný göreve getirilmesini de amaçlý olarak AB çapýnda toplanmasý hedeflenen yeni "Beni tekrar bu makama layýk görmenizden dolayý bir verginin tartýþmalara yol açmasý beklenirken, yedi mutluluk duyuyor ve bunu büyük bir onurla kabul yýllýk bütçenin þu andaki 1 trilyon Avroluk miktara ediyorum" dedi. Ban konuþmasýný Ýngilizce, Fransýzca, yakýn olmasý bekleniyor. Arapça, Çince, Rusça ve Ýspanyolca teþekkürle bitirdi. Ýngiltere, Fransa ve Almanya, AB bütçesinin, üye Evli ve 3 çocuk babasý olan Ban, 1944 doðumlu. Ban, ülkelerdeki kemer sýkma önlemlerini yansýtýr biçimde Güney Kore dýþiþleri ve ticaret bakanlýðý görevinde de dondurulmasýný istiyor. bulunmuþtu. Kýzýlhaç bursu ile San Francisco'ya 1962 Ancak AB'nin üye sayýsýnýn 2004 yýlýndan bu yana yýlýnda gelen Ban, burada dönemin ABD Baþkaný John 15'ten 27'ye çýkmýþ olmasý sebebiyle daha büyük bir F. Kennedy ile tanýþma imkaný bulur. J. F. Kennedy ile bütçeye ihtiyaç duyuluyor. görüþmesi esnasýnda gazetecilerin kendisine, Görüþmeler, Avrupa Komisyonunun toplantýsýnda "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna Ban, baþlayacak. Konu daha sonra AB Konseyi'nde ve "diplomat" diye cevap verir. Bu arada, Ban'ýn henüz Avrupa Parlamentosu'nda görüþülecek. Görüþmelerin ilkokul ikinci sýnýfta iken BM'nin o dönem Genel 2012'ye sarkmasý bekleniyor. Sekreteri Dag Hammarskjöld'e yazdýðý mektubunun Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Ýngiltere, Almanya, Fransa, akýbeti bilinmiyor. Finlandiya ve Hollanda, AB'nin bir sonraki uzun dönem bütçesinin dondurulmasý çaðrýsýnda BRÜKSEL'DEN 'AB BÜTÇESÝYLE ÝLGÝLÝ bulunmuþtu. Avrupa Komisyonunun da bu görüþü EFSANELERE' CEVAP dikkate alarak, dönemine benzer bir bütçe Avrupa Komisyonu, AB'nin bir sonraki uzun dönem ortaya koymasý bekleniyor. Komisyonun ayný zamanda bütçesi için tekliflerini ortaya koymasýna günler kala, bütçeyi beþ yýllýk iki döneme bölmekten vazgeçip, A B m a l i y e s i h a k k ý n d a a ç ý k l a m a l a r d a mevcut durumdaki yedi yýllýk uygulamayý sürdürmesi bulundu.'bütçenin açýklamasý' baþlýklý metin, AB ile bekleniyor. ilgili altý 'efsaneye' cevap niteliði taþýyor. Bu efsaneler; Tarým ve bölgesel politikalarý, bütçeden büyük payý 'AB'nin maliyeti çok fazla', 'AB'nin harcamalarý almaya devam edecekken bütçedeki oranlarý bir miktar demokratik olmayan yöntemlerle belirleniyor', 'AB, azalacak. Baþta Temmuz ayýnda AB dönem yolsuzluk ve dolandýrýcýlýk bataðýnda', 'harcamalarýn baþkanlýðýný devralan Polonya olmak üzere Doðu çoðu bürokratik', 'harcamalar sürekli artýyor' ve Avrupa ülkeleri, bölgesel politika ödeneðinde kesintiye 'harcamalar devasa' olarak sýralanýyor. gidilmesine þiddetle karþý çýkýyor. Fransa ve Ýtalya gibi Komisyon'un açýklamasýnda þunlar kaydedildi: güçlü tarým sektörü bulunan ülkeler de tarým sektörüne 'AB bütçesiyle ilgili - nasýl iþlediði ve nerelere yapýlan yardýmlarda kesintiye gidilmesinden yana harcandýðý- medyanýn raporlarýna ya da baðýmsýz web deðil. Bütçedeki en büyük artýþlarýn içiþleri, göç sitelerine bakýyoruz. Bu raporlarda bazen çarpýtýlmýþ politikalarý, araþtýrma ve inovasyon ile Lizbon Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Antlaþmasý'nda öncelikler getirilen dýþ politika gibi Av r u p a K o m i s y o n u n u n alanlarda gerçekleþmesi bekleniyor. çevreden sorumlu üyesi Janez AB bütçesiyle ilgili bir diðer tartýþmalý konusu ise, P o t o c n i k, R i o Komisyonun 'kendi kaynaklarýný' saðlama konusunda konferansýnýn 'bir sonuç deðil, olacak. AB bütçesinin dörtte üçü, üye ülkeler b a þ l a n g ý ç o l a r a k tarafýndan doðrudan yapýlan katkýlarla saðlanýyor. deðerlendirilmesi gerektiðini' söyledi. Komisyon, 'kendi kaynaklarýný yaratarak' bu önemi AB'nin 2012 yýlýnýn Haziran ayýnda Rio de Janeiro'da azaltmak istiyor. gerçekleþecek Rio+20 BM Sürdürülebilir Kalkýnma Masada bu konuya dair altý seçenek bulunuyor. Daha Konferansý'nda alacaðý tutumun temelini oluþturan bir önce de ifade edilen AB çapýnda toplanacak KDV, bildiri kabul edildi. Bildiri, Rio+20 zirvesinin birbiriyle enerji ve kurum vergilerinin yaný sýra finansal iþlem baðlantýlý iki baþlýca hedefiyle ilgili çerçeveler çiziyor: Yeþil bir ekonomiye geçiþ ve sürdürülebilir vergisi, havacýlýk sektörüne getirilecek vergiler ve sera kalkýnmanýn küresel düzeyde daha iyi yönetimi. gazý emisyonlarý için izinlerin açýk artýrýmýndan Belge, Birleþmiþ Milletler'e 1 Kasým tarihinde saðlanacak gelirler de masada bulunuyor. sunulacak olan AB'nin duruþu konusunda uzlaþmaya varmak için Avrupa Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Ç E V R E Ö R G Ü T L E R Ý, A V R U P A Parlamentosu, ülkeler, sivil toplum ve iþ dünyasý KOMÝSYONUNDAN ORTAYA 'YEÞÝL BÜTÇE' arasýnda diyalogun temelini atýyor. KOYMASINI ÝSTÝYOR Komisyon'a göre 2012 yýlýndan sonra üzerinde Avrupa Komisyonu, önümüzdeki günlerde anlaþmaya varýlan vizyon ve hedeflerin sistematik bir için bütçe teklifini ortaya koyacak. Çevre örgütleri, biçimde izlenebilecek olmasýnýn yaný sýra, bir Yeþil çevreye zarar veren sübvansiyonlara son verilmesi ve Ekonomi Yol Haritasý; uluslararasý, bölgesel ve ulusal bir trilyon Avronun biyoçeþitliliði koruma, kaynaklarýn hedefler belirleyebilir ve süreç için bir takip verimli kullanýmý ve iklim deðiþimiyle mücadeleye mekanizmasý oluþturabilir. Böyle bir yol haritasýnýn yönlendirilmesini istiyor. temelinde yatan amaç, ülkelerin ekonomilerini daha Basýna açýklamada bulunan çevre örgütleri, AB'nin 'yeþil' hale getirebilmek için hedef ve takvimler yüzde 20'lik emisyon azaltýmý, enerjide yüzde 20'lik hazýrlamaya teþvik etmek. Bunun ardýndan yeþil tasarruf ve yenilenebilir enerji payýnýn yüzde 20'ye ekonomiye doðru atýlan adýmlar dünya çapýnda yükseltilmesi hedeflerini hatýrlattý. Örgütler, Birliðin uzlaþýlan bir sistemle takip edilebilir. bu hedeflerden geri dönmesi ve harcamalarýn bu Küresel 'yeþil pazarlara' doðru hedefleri yansýtmamasý halinde, 'AB'nin Bildiri yeþil ekonomiye geçiþte 'ne, nasýl ve kim' inandýrýcýlýðýnýn' zedeleneceðini söyledi. sorularýný ortaya koyuyor. Belge, temel kaynaklar ve BirdLife'a göre, mevcut 7 yýllýk AB bütçesi, 975 milyar su, yenilenebilir enerji, deniz kaynaklarý, biyo- Avro civarýnda, ancak bu miktarýn yalnýzca yüzde 10'u çeþitlilik, ekosistem hizmetleri, sürdürülebilir tarým, iklim çalýþmalarý, eneri ve kaynak verimliliði ve ormanlar ve geri dönüþüm gibi doðal sermayeye doðanýn korunmasýna harcanýyor. Buna karþýn yüzde yatýrým yapmayý öneriyor. Potocnik'e göre bu alanlar 20'lik bir oran, (244 milyar Avro) yoðun tarým, 'milyonlarca kiþi için geçim kaynaðý yaratarak karayolu taþýmacýlýðý, havacýlýk ve aþýrý balýk avý gibi yoksulluðu azaltabilir' ve 'gelecekte ekonomik büyüme 'zararlý sübvansiyonlara' harcanýyor. Tarým ve uyum alanlarý oluþturabilir'. politikalarý için ayýrýlan bütçelerin, çok küçük bir A n c a k K o m i s y o n, b u a l a n d a b ü y ü m e y i kýsmýnýn çevreyi koruma faaliyetlerine ayrýldýðý gerçekleþtirmek, tahmin edilebilirliði saðlamak ve iþ belirtiliyor. dünyasý için bir alan yarabilmek için çevre vergileri, Ulaþým ve Çevre Örgütü Direktörü Jos Dings, AB'nin takas edilebilen izinler ve çevre sübvansiyonlarý gibi ulaþtýrma için yýllýk bütçesi olan 13 milyar Avronun araçlarýn yürürlüðe girmesi gerektiðinin altýný çizdi. neredeyse yarýsýnýn, emisyonu en çok üreten karayolu Komisyon, kamu ve özel sektörün mali kaynaklarýnýn ulaþýmýna ayrýldýðýna dikkat çekiyor. Dings'e göre yürürlüðe sokulmasý, yeþil istihdama yatýrým yapmak ulaþtýrma projelerindeki AB katkýsýnýn, projelerin ve çevresel ve toplumsal geliþimi deðerlendirmek için çevreye etkilerine göre belirlenmesi gerekiyor. göstergeler geliþtirmenin de yeþil ekonomi doðrultusunda atýlabilecek adýmlar olduðu belirtti. AVRUPA KOMÝSYONUNDAN KÜRESEL 'YEÞÝL EKONOMÝ YOL HARÝTASI' ÝÇÝN ÇAÐRI AV R U PA K O M Ý S Y O N U, K O B Ý ' L E R Ý N Avrupa Komisyonu, önümüzdeki yýl gerçekleþecek TANIMLANMASI ÝÇÝN GÖRÜÞ ALACAK Rio+20 Dünya Zirvesi için önerilerini masaya koyarak, Avrupa Komisyonu, KOBÝ tanýmýný önümüzdeki yýl yeþil bir ekonomiye geçiþ için küresel bir yol tartýþmaya açmaya hazýrlanýyor. Ancak bu adýma haritasýnýn yürürlüðe girmesi çaðrýsýnda bulundu. taraflardan farklý sesler yükseliyor. Açýklama, AB'deki Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 iþçi ve iþverenleri temsil eden AB'DE ORTAK PATENT ARAYIÞLARI danýþma kurulu Avrupa Ekonomik BAÞLADI ve Sosyal Komitesi'nin (EESC) Avrupa Birliði, ortak bir AB patenti Avrupa Küçük Ýþletmeler Yasasý oluþturmak için harekete geçti. (SBA) deðerlendirmesinde yapýldý. ABD'de 2 bin Avroya patent almak Avrupa Komisyonunun sanayi ve mümkünken, AB'de bu rakam 32 bin giriþimcilikten sorumlu üyesi Antonio Tajani'nin Avroyu bulabiliyor. ekibinden Massimo Baldinato, deðerlendirme Avrupa'daki patent baþvurularýna toplantýsýnda, Komisyonun önümüzdeki yýl bakýldýðýnda, yeni fikirlerin üretildiði ülkeler arasýnda KOBÝ'lerin tanýmlanmasý için görüþ alacaðýný açýkladý. Almanya hemen öne çýkýyor. Avrupa'daki patent Þu anda KOBÝ'leri tanýmlayan üç parametre bulunuyor: baþvurularýnýn yüzde 40'ý Alman iþletmelerine ait. 10 kiþi ve altýnda çalýþaný olan mikro ölçekli iþletmeler. Yenilikçilik alanýnda Fransa, Hollanda ve Ýngiltere, 50 kiþi ve altýnda çalýþaný olan küçük ölçekli iþletmeler. Almanya'nýn arkasýndan geliyor. Ancak ürünlerinin ya 250 kiþi ve altýnda çalýþaný olan orta ölçekli iþletmeler. da fikirlerinin ulusal özlük haklarýna sahip olsalar da Baldinato, yaptýðý açýklamada 'Öncelikle tanýmýn Avrupa düzeyinde telif haklarýnýn korunmasý için deðiþtirilmesine ihtiyaç olup olmadýðýný anlayacaðýz. baþvurunda bulunmayan Alman þirketlerinin sayýsý Yalnýzca durumu yeniden deðerlendirmek istiyoruz' oldukça yüksek. Alman Sanayi Birliði Baþkan dedi. Mevcut durumdaki orta ölçekli iþletmelerde 250 Yardýmcýsý ve Ýþadamý Arend Oetker bunun nedenini çalýþan sýnýrý, siyasi bir anlaþmanýn ürünü olarak anlayabildiðini belirtiyor. görülüyor. Oetker, Patent almak çok pahalý. Bu kadar masraflý Baldinato, 'SBA deðerlendirmesinde mikro, küçük ve olunca da patent baþvurusu yapýlsýn yapýlmasýn mý diye orta ölçekli iþletmeleri bir bütün olarak iyice düþünmek gerekiyor. Bu da özellikle Almanya'da deðerlendirmememiz gerektiðini söyledik. Ortadaki sayýlarý çok ve hayli yaygýn olan orta ölçekli þirketler soru, 5 çalýþaný olan bir þirketin 240 çalýþaný olan bir için geçerli. Avrupalý þirketlerin rekabet gücünün þirketle ayný muameleyi görüp görmemesi gerektiði. kalýcýlýðýný saðlayan ve ayný zamanda uygun fiyata telif Ýkisini de KOBÝ olarak sýnýflandýrabilirsiniz, fakat bu, hakkýna sahip olunabilecek bir sisteme ihtiyacýmýz var" durumu basite indirgemek olur ve gerekirse bunu diyor. deðiþtirmemiz gerekir' dedi. Yüzde 80'i çeviri masrafý Açýklamaya gelen tepkilerde bazýlarý Avrupa Tüm Avrupa Birliði ülkelerinde geçerli olan bir telif Komisyonunu tanýmlarla uðraþmak yerine daha somut hakký isteniyorsa, bunun için Brüksel'deki Avrupa adýmlar atmaya çaðýrýrken, bazýlarý ise 250'nin üstünde Patent Dairesi'ne baþvurmak ve yaklaþýk 32 bin Avro çalýþaný bulunan firmalar için bir KOBÝ tanýmý harcamak gerekiyor. Bu ödemenin büyük bir kýsmý, getirilmemesini istedi. yani yaklaþýk yüzde 80'i, çeviri masraflarýna gidiyor. EESC'deki birinci grubun baþkaný Henri Malosse, 'Bu Zira patent belgesindeki tüm hukuki açýklamalar felsefi bir tartýþma. 250 çalýþan sýnýrýyla zaten bir ayrým Avrupa Birliði'ndeki tüm resmi dillere tercüme ediliyor yapýlýyor ve baþka bir deðerlendirmede bulunmanýn ve belge tüm Birlik ülkelerinde ayrý ayrý onaydan zaman israfý olacaðýný düþünüyorum. Bu somut bir geçiyor. tartýþma deðil' dedi. Bölgeler Komitesi SBA raportörü Ýþte tam bu noktada, ortak bir Avrupa Birliði telif Constance Hannify, 'Nasýl tanýmlandýðýnýzýn bir önemi hakkýnýn gerekliliði ortaya çýkýyor. Brüksel, hem her yok, bu sizin temel ihtiyaçlarýnýza yanýt vermiyor. Bir ülkede ayrý ayrý onaylanmasýna gerek kalmayacak hem çalýþanýnýz da olsa 100 çalýþanýnýz da olsa ihtiyaçlarýnýz de daha az dile tercüme edilerek biraz daha ucuza mal yerli yerinde duracak. Burada önemli olan tanýmýn olabilecek bir yöntem üzerinde çalýþýyor. Bunun için deðiþtirilmesinin ardýndan istihdam ve finansmana sunulan öneri, telif hakký almak için gerekli belgelerin eriþimdeki somut geliþmelerin ne olacaðý' þeklinde sadece üç dile, Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca'ya konuþtu. çevrilmesi. Avrupa Küçük Ýþletmeler Birliði sözcüsü Patrick AB genelinde uzlaþý arayýþý Gibbels ise KOBÝ'lerin tanýmlanmasý için görüþ Avrupa Komisyonunun bu önerisi, Birlik içinde büyük alýnmasýna destek verdi. KOBÝ'ler ve daha büyük destek bulsa da dilsel ayrýmcýlýk yapýldýðý iddiasýnda firmalar arasýndaki farklarý kabul etmenin vaktinin bulunan Ýtalya ve Ýspanya'dan itiraz var. Roma ve geldiðini söyleyen Gibbels, yeni tanýmýn 250 çalýþan Madrid bu nedenle þikâyetlerini Avrupa Adalet sýnýrýný aþmamasý gerektiðini ekledi. Divaný'na taþýdý. Avrupa Patent Dairesi Baþkaný Benoit Avrupa Esnaf Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli Battistelli ise sorunun halledileceðine ve kýsa sürede Ýþletmeler Birliði'nin (UEAPME) bir sözcüsü de çözüm bulunacaðýna inanýyor: Sadece son bir yýla geri tanýmýn 250'den fazla çalýþaný olan þirketleri dönüp baktýðýmýzda, dil gibi hassas bir meselede görüþ kapsamamasý gerektiðini söyledi. birliði saðlanýp saðlanamayacaðýna iliþkin çok az kiþi tahminde bulunabilir. 27 Birlik ülkesinden 25'inin destek verdiði bir düzenleme konusunda da çok az kiþi Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 tahminde bulunabilecektir. Ama ben karara artýk çok yakýn olduðumuzu düþünüyorum. Elbette son metre her zaman en zorudur. Ancak Avrupa'da bu konuda bir karar almak zorundayýz, çünkü dünyanýn geri kalaný boþ durmuyor Aslýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde de telif haklarýnýn reformdan geçirilmesi planlanýyor. Son yýllarýn büyüyen ekonomileri Çin ve Brezilya'da da yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýna bir süredir baþlandý. Avrupa Birliði'nin diðerlerinden farký ise çok sayýda ülkenin söz konusu olmasý ve tek ortak bir telif hakkýnýn amaçlanmasý. Ama bunun için de anlaþmazlýk durumlarýnda ortak bir yargý yolunun olmasý gerekiyor. Avrupa Adalet Divaný ise ulusal patent dairelerinin üzerinde Avrupa çapýnda bir patent mahkemesi oluþturulmasý fikrini geçen mart ayýnda reddetmiþti. Dolayýsýyla eðer ortak bir Avrupa patenti olursa, hukuki sorunlarýn nasýl çözüleceði þimdilik bilinmiyor. AVRUPA KOMÝSYONU, AB ÇAPINDA TELÝF HAKKI SÝSTEMÝ PLANLIYOR Av r u p a K o m i s y o n u, f i l m, televizyon programlarý ve diðer görsel medya ürünleri için tercihe dayalý, AB çapýnda bir telif hakký oluþturmayý planlýyor. Avrupa Birliði, dünyada en çok filmin çekildiði yer olmasýnýn yanýnda televizyon alanýnda da dünya ikincisi. Ancak sektörde ulusal pazarlar düzeyinde bölünmüþlük söz konusu. Avrupa çapýnda ortak bir kültür piyasasý oluþturmak için karþýlaþýlan en büyük engel, AB üyesi ülkeler arasýndaki dil farklýlýðý. Ancak Avrupa Komisyonu, uyuma sokulmuþ bir düzenlemeyle, baþta online ortam olmak üzere bu bariyeri aþmak istiyor. Avrupa Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Michel Barnier'in ekibinin hazýrladýðý taslak metinde 'Görsel medya üreticilerinin, eserlerini AB çapýnda geçerli bir sisteme kaydedebilmesi' öngörülüyor. Lizbon Antlaþmasý'nda da AB kurumlarýnýn, Avrupa'daki fikri mülkiyet haklarýnýn AB çapýnda korunmasýný saðlayacak önlemlere deðiniliyor. AB, ÜNÝVERSÝTELER ÝÇÝN YENÝ BÝR SIRALAMA SÝSTEMÝ HAZIRLIYOR Avrupa Komisyonu, Avrupa'daki tüm üniversiteler için, mevcut sýralama yöntemlerinin eksikliklerini de göz önünde bulundurarak U-Multirank adýnda yeni bir sýralama yöntemi hazýrlýyor. Avrupa Üniversiteler Birliði'nin yayýmladýðý 'Küresel Üniversite Sýralamalarý ve Etkileri' raporu, aralarýnda Shangay Academic ve Times Higher Education'ýn da olduðu 13 küresel sýralama sistemini mercek altýna aldý. Rapora göre bu sýralamalar dünya üniversitelerinin yalnýzca yüzde 3'ünü (17 bin) kapsýyor ve notlar, üniversitedeki eðitimden çok üniversitede gerçekleþtirilen araþtýrmalara dayanýyor. Küresel sýralama sistemlerinin, Ýngilizce konuþulan ülkeleri, Ýngilizce olmayan dillerdeki yayýnlar daha az yayýmlandýðý ve daha az refere edildiði için avantajlý duruma soktuðu görülüyor. Avrupa Komisyonunun U-Multirank sistemi iki yýllýk bir çalýþmanýn ürünü ve 'yeni, kullanýcý temelli, çok boyutlu ve çok düzlemli' bir ölçüm aygýtý olarak tanýmlanýyor. U-Multirank tek bir sýralama listesi oluþturmaktansa kullanýcýlarýnýn kurumlarý karþýlaþtýrabilmelerini ve bu karþýlaþtýrmada kriterleri belirleyebilmelerini hedefliyor. Ayarýca, U- Multirank'teki verilerle, farklý sýralama listeleri oluþturulabiliyor. A B ' D E K Ý R O A M I N G Ü C R E T L E R Ý DÜÞÜRÜLDÜ Avrupa Birliði'ndeki roaming ücretleri 20 Haziran 2012'de yeni bir roaming yönetmeliðinin yürürlüðe girmesine dek düþürüldü. AB tarafýndan hazýrlanan Eurotariff'i seçen kullanýcýlar, AB içinde yaptýklarý yurtdýþý görüþmelerinde yapýlan aramalar için 35, gelen aramalar için ise 11 centten fazla para ödemeyecek. Avrupa Komisyonunun telekomünikasyondan sorumlu üyesi Neelie Kroes, uzun süredir roaming ücretlerinden þikayetçi ve roaming ücretleriyle yurtiçi tarifeleri arasýndaki farký sýfýra indirmek istiyor. Kroes, 'Avrupa Komisyonu, roaming alanýndaki rekabet eksikliðine kýsa süre içinde kapsamlý ve uzun vadeli çözümler getirmek istiyor' dedi. Kullanýcýlarýn 'kötü sürprizlerle' karþýlaþmamasý için de cep telefonlarýndan internet baðlantýlarýna üst limit getirilerek kullanýcýlar, roaming üst limitine ulaþtýklarý zaman mesajla uyarýlacak. AV R U PA B Ý R L Ý Ð Ý F G A Z YA S A Ð I N I DEÐERLENDÝRÝYOR Avrupa Komisyonuna sunulan bir raporda küresel ýsýnmaya yol açan F gazý çýkaran ürün ve sistemlerin daha etkin bir þekilde yasaklanmasý öneriliyor. Sonbaharda konunun AP'de ele alýnmasý bekleniyor. AB için hazýrlanan bir rapora göre, Avrupa'nýn buzdolaplarýný ve havalandýrma sistemlerini çalýþtýran, küresel ýsýnmaya yol açan gazlar yasaklanmalý veya küresel ýsýnma potansiyellerine göre bir deðerlendirme sistemine tabi tutulmalý. HFC veya F gazlarý olarak da bilinen florinli gazlar, sera gazlarýna sadece yaklaþýk %2 oranýnda katkýda bulunuyor; ancak bu durumun devam etmesi halinde bu oran, 2050'de %9-%19'u bulabilir. 2006'da Avrupa'da F gazlarýný sýnýrlayan bir AB Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 yasasýnýn geçici inceleme süreci kapsamýnda, F gazý bugüne kadar bu amaçla birçok emisyonlarýný düþüren araba, gemi ve tren etkinliði devreye soktuklarýný havalandýrma sistemleri tavsiye ediliyor. Alman s ö y l e d i. B u n l a r d a n e n araþtýrma firmasý Öko-Recherce'in raporuna göre, en önemlilerinden birisinin ABGS'nin etkili sonuçlara ulaþýlmasýný saðlayan önlemler, Facebook sayfasý olduðuna dikkati yasaklar. Ancak, rapora göre alternatifler de mevcut: çeken Ilýcak, bu sayfanýn yaklaþýk 5 HFC pazarýnda küresel ýsýnma potansiyeline göre bin üyesi bulunduðunu bildirdi. uygulanan limitler, emisyonlarý azaltmak için en "Amacýmýz, herkesin her yerden ABGS'ye ve bu yüksek potansiyele sahip. baðlamda AB ile ilgili temel, doðru bilgilere istenilen Bir AB yetkilisi, iki seçeneðin de avantajlarý olduðunu her zaman ulaþabilmesini saðlamak" diyen Ilýcak, bu ve Eylül veya Ekim'de basýlacak olan etki çerçevede bugün ABGS'nin iphone ve ipad uygulamasý deðerlendirme raporunda yapýlacak öneriler arasýnda ile ikinci adýmý attýklarýný belirtti. yer alabileceklerini ifade etti. ABGS'nin yerini AB Bakanlýðý aldýðýnda da F gazlarý hakkýndaki daha geniþ bir yasaðýn Avrupa uygulamanýn ad deðiþtirerek devam edeceðini ifade sanayisine yüzlerce milyon Euro'ya mal olabileceði eden Ilýcak, bir iletiþim stratejisi belirlediklerini ve bu söyleniyor. Avrupa'nýn soðutma ve havalandýrma plana göre bu uygulamanýn çalýþmasýný sistemleri sektörünün yýllýk cirosu, 30 milyar Euro sonlandýrdýklarýný kaydetti. Uygulamayla Türkiye'deki civarýnda ve bu sektörde yaklaþýk kiþi çalýþýyor. yaklaþýk 300 bin iphone ve ipad kullanýcýsýna ulaþmayý Bir sanayi üreticisinin yaptýðý açýklamaya göre, hedeflediklerini bildiren Ilýcak, akýlda kalýcý olmasý 1980lerin ve 1990larýn sonunda kloroflorokarbon için de "AB'yi Cebe Ýndirdik" sloganýný kullanmayý üretimine yönelik yapýlan sýnýrlamalar, yaklaþýk 100 tercih ettiklerini kaydetti. Türkiye-AB iliþkileri milyon dolara mal olmuþtu. Bu kaynaða göre, F-gazý sürecinde her zaman iniþler ve çýkýþlar olduðuna iþaret üretiminin durdurulmasý, çok daha yüksek meblaðlara eden Ilýcak, ancak sürecin hiçbir zaman kesilmediðini, mal olacak. Ancak çevreciler, bu görüþe katýlmýyor ve bunun temel nedeninin ise sürecin iki taraf için de fayda iklim deðiþikliðinin sanayiden veya hükümetlerden saðlamasý olduðunu belirtti.türkiye'nin AB süreci çok daha hýzlý hareket ettiðini savunuyorlar. Bu çerçevesinde reformlardaki hýzýný koruduðuna dikkati görüþün Öko-Recherce tarafýndan da destekleniyor çeken Ilýcak, böylece Türkiye'nin AB'nin kendi oluþu, raporu hazýrlayan danýþmanlarýn tarafsýz uygulamadýðý kurallara uyarak ekonomik krizi de en az davranmamakla suçlanmasýna yol açtý. hissedecek þekilde atlatabildiðini ifade etti. Sonbaharda son etki takip raporunun yayýnlanmasýnýn Temel amacýn AB'ye tam üyelik olduðunu vurgulayan ardýndan Brüksel, F-gazýyla ilgili düzenlemelerde Ilýcak, bu gerçekleþse de gerçekleþmese de Türk halkýný herhangi bir deðiþiklik yapýlýp yapýlmayacaðýna karar layýk olduðu en üst yaþam standardýna çýkartmayý hedeflediklerini, bunu yaparken de AB ile birlikte verecek. hareket ederek momentumu korumak istediklerini kaydetti. Sistemin nasýl çalýþtýðýný da uygulamalý ABGS, 'AB'YÝ CEBE ÝNDÝRDÝ! olarak gösteren Ilýcak, internet üzerinden iphone Avrupa Birliði Genel Sekreterliði (ABGS), iphone ve Store'a girildikten sonra "Avrupa" yazýlmasý halinde ipad cihazlarý için geliþtirilen uygulamayla AB ile ilgili uygulamanýn ABGS'nin logosu ile geldiðini ve geliþmeleri duyuracak. uygulamanýn cihaza yüklenerek çalýþtýrýlabildiðini Uygulamanýn tanýtýmý için ABGS'de yapýlan toplantýda anlattý.ilýcak, uygulamayla AB konusunda planlanmýþ konuþan, ABGS Genel Sekreter Vekili Büyükelçi ve yapýlan faaliyetler ile AB ile ilgili temel belgelere Haluk Ilýcak, AB'nin Türkiye ile iliþkilerinde ulaþmanýn mümkün olduðunu söyledi. önyargýlarý ortadan kaldýrmak ve iki tarafýn da daha Bir soru üzerine Ilýcak, benzer uygulamalarý farklý cep saðlýklý, daha objektif ve daha ayaðý yere basan þekilde telefonlarýnda kullanýlan çeþitli iþletim sistemleri için karar verebilmesi saðlamak için 2010 yýlýnda AB de hazýrlayacaklarýný, bütün iletiþim araçlarýna bu Ýletiþim Stratejisi'ni baþlattýklarýný hatýrlattý. uygulamalarý yaygýnlaþtýrmayý öngördüklerini Bu stratejinin en temel amacýnýn gerek AB kaydetti. ülkelerindeki kamuoyuna gerek Türk kamuoyuna doðru bilgileri aktarmak olduðuna iþaret eden Ilýcak, Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı