Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 7 DE 3 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 7 DE 3 DE"

Transkript

1 Söyleþi 4 DE Sovyetler e Karþý Türkiye'deki varlýðý sürekli tartýþma konusu olan ancak hiçbir yetkilinin konuþmadýðý nükleer silahlarla ilgili emekli Büyükelçi Taner Baytok, Soðuk Savaþ döneminde Sovyetler Birliði'nin herhangi bir NATO ülkesine saldýrmasýna karþý, ABD'nin koruma amaçlý Taktik Nükleer Silahlarý'ný Türkiye'ye de konuþlandýrdýðýný söyledi. Türkiye'de, Sovyetlere karþý iki yerden koruma yapýlabileceðini belirten Taner Baytok, bu yerlerin Kars civarý ile Boðazlar olduðuna dikkat çekti. Baþlýklar ABD de Baytok, þunlarý söyledi: "Türkiye'de taktik nükleer silahlar var. Fakat bu silahlar zannedildiði gibi Ýncirlik'te deðil, Ýstanbul Boðazý ve Kars civarýnda. Bu silahlar bir saldýrý olursa kullanýlacak olan silahlar. Türkiye Sovyetlere karþý, Boðazlar ve Kars civarýndan korunur. Dolayýsýyla oralarý kollamak için konulmuþ silahlardýr. Nükleer silahlarýn sadece gövdelerinin Türkiye'de bulunduðunun altýný çizen Baytok, baþlýklarýnýn ise Amerika'da olduðunu söyledi. Varlýðý tartýþma konusu olna nükleer silahlarla ilgili emekli Büyükelçi Baytok'tan ilginç iddia: Ýncirlik Üssü'nde sanýlan ABD'nin yaklaþýk 100 taktik nükleer silahý Boðazlar ve Kars'ta. Türkiye'deki varlýðý sürekli tartýþma konusu olan ancak þimdiye kadar hiçbir yetkilinin konuþmadýðý nükleer silahlar ile ilgili emekli Büyükelçi Taner Baytok, önemli açýklamalarda bulundu. " 2 DE 2 DE 7 DE Ekonomik kriz Türkiye de halkýn geçim sýkýntýsýný artýrdý. Türkiye de hane halklarýnýn yüzde 52.9 u, baþka bir ifadeyle yarýdan fazlasý elde ettiði gelirle ihtiyaçlarýný zor karþýlýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) yayýmladýðý Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý 2009 verilerinden yaptýðý derlemeye göre, vatandaþlarýn yüzde 36 sý geliriyle zor, yüzde 16.9 u ise çok zor geçindiðini ifade etti. Kazancýyla ihtiyaçlarýný orta düzeyde karþýladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 35.5 iken, hane halklarýnýn yüzde 10 u kolay geçindiðini dile getirdi. Kýrda geçinmek daha zor Aylýk gelirlerinin hane halký ihtiyaçlarýný çok kolay karþýladýðýný söyleyenlerin oraný ise sadece yüzde 1.6 düzeyinde kaldý. Hane halký gelirlerinin ihtiyaçlarý karþýlama oraný kýr-kent ayrýmýnda deðerlendirildiðinde, kýrda geçinmek daha zor gibi görünüyor. 3 DE 8 DE Baz istasyonlarýnýn saðlýða zararlý olduðunu artýk herkes biliyor diyen Veli Hikmet Þahin, baz istasyonunun okulun yanýnda ve konutlarýn arasýnda bulunmasýný eleþtirdi. Þahin, Ýnsanlar her gün bu baz istasyonunun etkisi altýnda. Çocuðumuz okulda ama her gün bizim saðlýðýmýzý tehdit ediyor. 7 DE Amerikan Jeolojik Araþtýrmalar Merkezi (USGS) sismologlarýndan Lucy Jones, son yapýlan ölçümlere göre depremin büyüklüðünün daha önce açýklandýðý gibi 6.9 deðil, 7.2 olduðunu söyledi. Jones, deprem merkezinin karaya biraz daha yakýn olmasý durumunda hasarýn çok büyük olabileceðini de kaydetti. 7 DE Günümüzde New Age denildiðinde akla hemen tuhaf inanýþlara sahip insanlardan oluþan kümelenmeler gelmektedir. Bu tuhaf inanýþlar arasýnda uzaylýlardan bilinmeyen gezegenlere, kýyamet senaryolarýndan kayýp kýtalara, þifacýlýktan evrensel enerjiye kadar bir yýðýn zýrva bulunuyor. Ýlk anda bir sürü insanýn bu türden hurafelere inanmasý komik gelebilir. Gelmemelidir. Durum iki nedenden dolayý göründüðünden daha ciddidir. Birincisi, popüler kültürün de etkisiyle söz konusu hurafeler kitleler içerisinde yaygýn ve etkili bir hale gelmiþtir. Ýkincisi, hayattaki her þey gibi, bu zýrvalar da ideolojik bir temel üzerinde yükselmektedir. Aþaðýda da gösterilmeye çalýþýlacaðý üzere, söz konusu temel, her türlü melanetin üzerinde yeþerebileceði berbat bir zemindir. Bu yüzden New Age kültürünün siyasi sonuçlarý, genel kanýnýn aksine, komik olmaktan çok uzaktýr. Peki, bu ideolojik temel nedir? Bunu daha iyi anlayabilmek için öncelikle kavramýn üzerinde durmak gerekiyor. New Age, Yeni Çað anlamýna gelmektedir. 5 DE Ahi Evran Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri, Muðla Üniversitesi Fethiye Saðlýk Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen 9. Uluslararasý- Ulusal katýlýmlý "Öðrenci Hemþireler Kongresi'nden baþarý ile döndü. 1-3 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen 9. Uluslararasý-Ulusal katýlýmlý "Öðrenci Hemþireler Kongresi'ne Ahi Evran Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri de katýldý ve yaptýklarý bildiri 361 çalýþma içerisinde birincilikle ödüllendirildi. 6 DA

2 2 Türkiye deki nükleer silahlarla ilgili konuþan emekli Büyükelçi Baytok a göre, Ýncirlik Üssü nde bulunduðu söylenen ABD'nin 100 taktik nükleer silahý Boðazlar ve Kars ta konuþlandýrýlmýþ Sovyetler e Karþý Türkiye'deki varlýðý sürekli tartýþma konusu olan ancak hiçbir yetkilinin konuþmadýðý nükleer silahlarla ilgili emekli Büyükelçi Taner Baytok, Soðuk Savaþ döneminde Sovyetler Birliði'nin herhangi bir NATO ülkesine saldýrmasýna karþý, ABD'nin koruma amaçlý Taktik Nükleer Silahlarý'ný Türkiye'ye de konuþlandýrdýðýný söyledi. Türkiye'de, Sovyetlere karþý iki yerden koruma yapýlabileceðini belirten Taner Baytok, bu yerlerin Kars civarý ile Boðazlar olduðuna dikkat çekti. Baþlýklar ABD de Baytok, þunlarý söyledi: "Türkiye'de taktik nükleer silahlar var. Fakat bu silahlar zannedildiði gibi Ýncirlik'te deðil, Ýstanbul Boðazý ve Kars civarýnda. Bu silahlar bir saldýrý olursa kullanýlacak olan silahlar. Türkiye Sovyetlere karþý, Boðazlar ve Kars civarýndan korunur. Dolayýsýyla oralarý kollamak için konulmuþ silahlardýr. Nükleer silahlarýn sadece gövdelerinin Türkiye'de bulunduðunun altýný çizen Baytok, baþlýklarýnýn ise Amerika'da olduðunu söyledi. Varlýðý tartýþma konusu olna nükleer silahlarla ilgili emekli Büyükelçi Baytok'tan ilginç iddia: Ýncirlik Üssü'nde sanýlan ABD'nin yaklaþýk 100 taktik nükleer silahý Boðazlar ve Kars'ta. Türkiye'deki varlýðý sürekli tartýþma konusu olan ancak þimdiye kadar hiçbir yetkilinin konuþmadýðý nükleer silahlar ile ilgili emekli Büyükelçi Taner Baytok, önemli açýklamalarda bulundu. "Türkiye'de 1980'li yýllara kadar bir NATO stratejisi vardý" diyen Baykot, Soðuk Savaþ döneminde Sovyetler Birliði'nin her hangi bir NATO ülkesine saldýrýsýna karþý, ABD'nin koruma amaçlý Taktik Nükleer Silahlarý'ný Türkiye'de de bulunduðunu söyledi. Türkiye'de Sovyetler'e karþý iki yerden koruma yapýlabileceðini belirten Baytok, bu yerlerin Kars civarý ile Boðazlar olduðuna dikkat çekti. Baytok, þunlarý söyledi: "1972'li yýllarda Türkiye'de NATO stratejisi ve Varþova Paktý vardý. O zamanlar NATO'nun stratejisi, Sovyetler Birliðine karþý konvensiyonel silahlarla çatýþmak, o olmadýðý takdirde NATO topraðýna bir saldýrý olursa taktik nükleer silahlar ile çatýþmak, o da olmazsa Amerika'dan veya Akdeniz'den atýlacak stratejik silahlar ile çarpýþmaktý. NATO'nun bu stretejisi en baþýnda caydýrýcýlýðý esas alýyordu. Yani 'ben korkutursam karþýmdakini, karþýmdaki de bana saldýrmaz' görüþü vardý. Nitekim öyle oldu ve Sovyetler Birliði herhangi bir NATO ülkesine saldýrýda bulunmadý. Türkiye'de elbette taktik nükleer silahlar var. Fakat bu silahlar zannedildiði gibi Ýncirlik'te deðildir. Çünkü bu silahlar koruma silahý. Yani bir saldýrý olursa kullanýlacak olan silahlar. Nereden korunur Türkiye Sovyetlere karþý, Boðazlar ve Kars civarý. Dolayýsýyla oralarý kollamak için konulmuþ silahlardýr. Hiroþima'da nükleer silah atýldý binlerce insan öldü. Yani bu atýlacak silahýn illaki Taksim'de Beyoðlu' nda atýlmasý söz konusu deðil. Bu silah Samsun'da Giresun'da atýlsa bile buraya zarar verebilirdi. Zaten artýk bu silahllarýn kullanýlmasýna iliþkin bir tehdit kalmadý. Çünkü artýk Rusya ile NATO arasýnda böyle nükleer harbe götürecek bir durum söz konusu deðil. Bugün bu silahlarýn atýlmasý söz konusu deðil." Baþlýklarý Amerika da Nükleer silahlarýn sadece gövdelerinin Türkiye'de bulunduðunun altýný çizen Baytok, baþlýklarýnýn ise Amerika'da olduðunu söyledi. Baytok, "Bu silahýn nükleer baþlýðý olmadan nükleer silah olmaz. Bu silahlarýn gövdesi buradadýr. Bu gövdeler eskiden depoda dururdu. Þimdi ne oldular bilmiyorum. Ayrýca bu silahlar çift anahtarlý çalýþýyorlar. Yani Amerika'dan baþlýklar Türkiye'ye getirilmediði sürece çalýþmaz. Çalýþmasý için de hem Türkiye'nin hem Amerika'nýn ortak isteði söz konusu dedi. Elçin Yýldýral = Islak imzalý belge yeniden Ergenekon savcýlarýnda GENELKURMAY Baþkanlýðý na gönderilen Albay Dursun Çiçek imzalý "Ýrticayla Mücadele Eylem Planý belgesi yeniden Ergenekon savcýlarýna gönderildi. Emniyet, Adli Týp Kurumu ve Jandarma Kriminal in incelemeleri sonucu söz konusu belgenin altýndaki imzanýn Çiçek e ait olduðu rapor edilmiþti. Genelkurmay Askeri Savcýlýðý kimyasal madde kullanarak belgede parmak izi ve mürekkep incelemesi yapmak istemiþ, ancak bu talep belgede tahribata yol açacaðý gerekçesiyle Ergenekon savcýlarý tarafýndan reddedilmiþti. Ankara'dan özel kurye olarak gönderilen rütbeli askerler, belgenin aslýný, imzanýn Çiçek'e ait olduðuna dair Adli Týp Kurumu Heyeti raporunu alarak Genelkurmay Askeri Baþsavcýlýðý'na götürmüþtü. Bu arada, Albay Dursun ÇiçekÇiçek'in de þüpheli olarak yer alacaðý öðrenilen iddianamenin henüz mahkemeye gönderilmediði, soruþturma savcýlarý tarafýndan iþlemlerin devam ettiði öðrenildi. Ali Cemal Karabudak BirGün Gözler görmediðinde, yerine kimse konuþamaz. Yüreðin konuþabilmesi için ise inanmak ve yaþamak gerek. Yürekli olanlar bazen ýssýz bir koyun kýyýsýnda rüzgarda doðanýn nasýl yanýlmadan dönüþ geçirdiðini bize anlatýr. O uðultu sanýlmasýn ki sadece basit bir hava akýmýdýr. O yaþamýn sürdüðünü ve doðadaki dengelerin birbiri ardýna takýldýðýný ve bitmez bir döngünün olduðunu gösterir. Bu aný hissettiðinizde doðadan korkmayýnýz, kendinizi de doðanýn bir parçasý olduðunuzu hatýrlayýnýz. Bu aný hissetmek, gözle görmekten daha derine taþýr insaný. Ýnsan zincirleme olarak kendisini biçimlendirmiþ ve topluluk haline taþýmýþ insanlýktýr. Biz insanlýktan bahsettiðimizde hayatýn tüm kurallarýný ve yaþama iliþkisini içine sindirmiþ ve herkesi ayrýmsýz içine davet etmiþ olan toplumsal yaþayýþ olarak anlarýz. Hiç kimse o topluluktan koparak kendisine yeni bir ahlak, yeni bir dil ve canlýlýk iliþkisi geliþtiremez. Geliþtiremez, çünkü insanýn doðasýnýn birikimi ona nasýl davranmasý ve bu davranýþýný ne üzerine kurmasý gerektiðini öðretir. Öðrenmeden hiç bir þeyin keþfini ve deðiþimini gerçekleþtiremezsiniz. Bir anlamda doðanýn verdikleri dýþýnda hiç bir þey üretilemeyeceði gibi, insanýn topluluk olarak ihtiyaç duyduðu ve ihtiyaç yaratacaðý (doða yasalarý) üzerinde de olamazsýnýz. Bu nedenle insanlýk, kuralsýzlaþmýþý ve yaþadýðý toplumu kandýraný, o topluma haksýzlýk yapaný ve sömürme isteði içinde olaný ayýrmak koþuluyla, sevgi ve huzur birlikteliðidir. Bu birlikteliðin ortak baþka özelliði de ihtiyaç ve üretim-tüketim iliþkisidir. Böylesi topluluklar felsefi olarak ve kültürel birliktelik açýsýndan evrensel göstergeler kullansa da dünyanýn deðiþiminin dýþýnda kalamaz. Bu kalamama ve öne çýkma biçimi bazý topluluklarý diðerlerine göre daha revaçta hale taþýyabilir. Ýþte bu noktada geleceðin evrensel topluluklarýndan biri olmaya aday Alevilik de yeni bir yüz kazanýyor kendisine. Bu yüzün kazanýlmasý için bazý bedeller ödemek zorunda kalacaktýr. Bu bedelin nasýl ödeneceðini süreç belirleyecektir. Burada baþkasýna benzetilme olasýlýðý veya baþkasýndan ayrýlarak deðiþtiði düþüncesi önemli bir risktir. Ýþte bu iki çýkmaz arasýndan yola çýkarak tanýmlamaya çalýþtýðýnýz þey Alevilik deðildir. O bir baþkasýndan doðan, bir baþkasý ile mücadele alanýndan öne çýkan bir þey olamaz. Her felsefeyi olduðu gibi Aleviliði de belirleyen belli bir ekonomik, siyasal, coðrafik gerekçeler vardýr ve bunlarýn etki alanlarý ve ilgileri zamanla belirleyiciliðini arttýrabilir. Bu yýldýzlarý gözlemlemek gibi bir þeydir. Her zaman yeni verilerle algýlayýþlar-kurgular, bilim ve buna baðlý olarak biçimlenen felsefeler deðiþebilir. Deðiþmek zorundadýr da. Deðiþmezse hala külleriyle mücadele edilen kutsal kitaplara döner. Yani zorunlu doðmalara. Doðadýþýndan Kaçýnma Alevilik bu olamaz. Olamayacaðýna göre, önce bu teorik algýyý kýrmak gerek. Alevilik bir baþkasýnýn zoru ile deðil, doðanýn ve bilimin zoruyla, felsefenin ve sanatýn zoruyla kendisine kurallar oluþturmuþtur. Doðadan ve insandan olanýn dýþýnda bir þey istemez. Dört Kapý Kýrk Makam bunun en anlaþýlýr anlatýmýdýr. Musahiplik, cem ritüelleri, sanatlarý, kadýna bakýþý vs. bunun anlatýlmasý için gerekli doðasal anlatýmlarý öne çýkarýr. Eþitlik, toplumsallýk, deðer yargýlarý, emek, komünal beklenti gibi yeni evrensel deðerler bu noktalarda görülür. Bu Alevi bir kimliksel yeniden inanma altýnda doðadýþý veya metafizik bir istek veya beklenti içerisine girdiði anda çözülmeye uðramýþ olur. Bu nedenle, toplumsal beklentilerin, kült iliþkileri ve mitolojik geçmiþ içinde olgunlaþmasý kerametle büyük bir birikime, kurumsallaþmýþ yüce kiþilere yüklenmesi, deðerlerin nasýl özenle korunduðunu ve mücadele alaný olarak seçildiðini gösterir. Yaþayan kiþilere yüklenen keramet bulmak çoðunlukla mümkün deðildir. Deðildir, çünkü sosyal bilim yöntemine de uymaz. Hacýoðrafi olarak ele alýnan bu alanýn keramet üretme ve keramet atfetme kurallarý vardýr. Özellikle Hýristiyan azizlerine atfedilen kerametlerin ilkeleri üzerine önemli ölçüde çalýþýlmýþtýr. Bu bile Aleviliðin oluþmuþ evrensel deðerlere uyumu için göstergelere açýktýr. Aleviliðin tarihsel birikiminin en önemli ayaðýný okullu geleneði oluþturur. Bu felsefenin beslendiði ekol komünal bir sürecin parçasý olarak ele alýnýr. Hala günümüzde yaþayan özellikleri de Aleviliðin böylesi bir içeriðe sahip olduðunu gösterir. Tartýþýlma konularý felsefi noktalarda olsa da, kayýp bir kültür, kayýp zincirler kültü iliþkisi içinde ele alýnmasý daha çok kayýp bilgeler hikayeciliði olarak ele alýnabilir. Aleviliðin oluþturduðu birikim, onun kaybolmasýndan çok belirttiðimiz sosyal yanlarý ile yeni doðasýna uyumudur ancak. Yoksa kayýp kült veya kayýp tarih, kayýp sanat, kayýp ritüel, kayýp mürþit, pir, kitap gibi yönleri olamaz. Bu yeni bir ilgi yaratýr görünen þeyler batý fantastik edebiyatýnda yeni bir ekoldür. Gizem, sýr, kayýp, çözülme vs. adý altýnda çok satanlarý oluþturur. Alevi edebiyat dünyasý da biraz geriden ve acemice de olsa bu tür ilgileri geliþtirmeye baþlamýþtýr. Son zamanlardaki bazý denemeler bu yolda önemli katkýlar yapmýþlardýr. Edebiyat ta olduðu gibi bunlar da bazen bilim alanýný etkilemektedir. Bu yapýlan doðrudur. Ancak literatür sýkýntýsý nedeniyle hikayeden öteye geçememektedir. Üstelik bu nedenle farklý kültürlere ait hikayelerde bu beslenmeye kaynak olarak seçilebilmektedir. Bu kurmacalar zorlamadan öteye felsefi doðruluklar olarak ele alýnýnca saçmalamalar artmaktadýr. Simgeler Dili Özellikle Pir Sultan Abdal çerçevesinde oluþturulan mit, sorunun tartýþma boyutlarýný arttýrmaktadýr. Bu yöndeki fantazya yazarlarý ön kabulsüz bir gerçeði ortaya çýkardýklarý düþüncesindeler. Sorun bunun Alevi bilgi kümesinin beslendiði Bâtýnî görmezden gelmeleri ile ilgilidir. Hallac-ý Mansur ve en son olarak da Pir Sultan Abdal a taþýnan, taþ atma ve dostun gülü yaralar motifi çeþitli kereler kullanýlmýþtýr. Bu önemli söylencenin tekrarlanmasýdýr. Ancak içinde spiritüel bir yan da taþýmaktadýr. Gerçek olmadýðý tekrarlarýndan bellidir. Ortadoðu tragedyasýnýn önemli bir özelliðidir. Bu tür tragedya özellikli anlatýmlarýn Aleviliðe taþýnmýþ olanlarýnýn en yoðunlaþtýrýlmýþ olanlarýný Hüseyin kurgulu Kerbelâ anlatýmýnda buluruz. Bu nedenle yeni bir yazýma hizmet edilmek isteniyorsa ve bu yönde çalýþýlmak gerektiðinde mitolojinin, mitlerin ve tragedyanýn ilkelerinden doðru yararlanmak gereklidir. Genel geçer deðerlere, ön kabullere ve ileri gelenlerin kurallarýna alternatif açýdan bakabilmek için kuþkucu ve özgür bir bilinçle hareket etmenin doðru olmasý yanýnda oluþabilecek yanýlsamalarý da kabul etmek ve tahrifattan kaçýnmak gereklidir. Bu bilinç, deðerleri devrimcilikle karþýlarken asalet ve üstünlük deðerlerinin baþka kimliklere taþýnarak, yeniden Aleviliðe Ýncil ve Tevrat üzerinden veya Kuran üzerinden yapýlmasýný reddeder. Alevilik üstünlük diye sunulan bir þeyi kuþkuyla eleþtirir, deðer sistemlerini isyanla alt-üst eder. Aslýnda onun bu kabiliyeti, üstün körü kabul edilmiþ deðerleri sýnama ve eleme imkaný saðlayan dahice bir kavrayýþtan kaynaklanmaktadýr. Bu nedenle Alevilik yapýcý, idealler kurucu, egemen bir bilinç deðil, ideal kabul edilen þeylerin aslýnda öyle olmadýðýný gören bir bilinçtir. Bu bilincin isyankar yapýsý; gerçek ideallere ulaþmanýn önündeki engelleri yýkma aþamasýný teþkil eder. Bilge Ne Der Haksýzlýk ve ayrýmcýlýða karþýdýr. Ýnsanlarýn eþitliðine ve temel deðerin insan özgürlüðü olduðuna inanýr. Bu zihniyeti nedeniyle birçok yerleþik düþüncelerle arasý iyi deðildir. Deðerlerin ve mutlak hakikat diye sarýldýðýmýz gerçeklerin özgür akýlla denetlenmesi gerektiðine inanýr. O zaman inanca ve deðerlere, riyakarca ve alýþkanlýktan kaynaklanan baðlýlýkla deðil, samimiyetle ve isteyerek yönelir. Duygularýyla ve çýkar baðlarýyla deðil, üstün bir akýlla gereðine inandýðý için itaat eder. Ýtaati doðanýn yasalarý olarak okuduktan sonra geriye Sokrat ýn þu hikayesi kalýyor: Sokrates e bir dostu, Dertliyim, yolculuða çýktým iyi geçmedi demiþ. Sokrates, Kendini de birlikte götürmüþsündür, ondan diye cevaplamýþ." Alevilikte akýl ve sezgi ayný kapýya çýkar. Çünkü Alevi doðanýn dili, toplumun mutluluðu ve huzuru için atar. Bu nedenle fantezi edebiyatý Alevilik için muhteþem de olsa, bomboþtur. Çünkü içinde Alevi kimse yoktur. Gönül gözü, ilk gözden önemlidir. Alevi de bu nedenle kendini korur, kendisine ait olmayaný seçer ve þöyle konuþur, içindeki sezmeleriyle; Mâl-ü mülke olma maðrur. Deme var mý ben gibi! Bir muhâlif yel eser savurur harman gibi Þair Eþref. Alevihaberajansi.com

3 ANKARA - Ekonomik kriz Türkiye de halkýn geçim sýkýntýsýný artýrdý. Türkiye de hane halklarýnýn yüzde 52.9 u, baþka bir ifadeyle yarýdan fazlasý elde ettiði gelirle ihtiyaçlarýný zor karþýlýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) yayýmladýðý Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý 2009 verilerinden yaptýðý derlemeye göre, vatandaþlarýn yüzde 36 sý geliriyle zor, yüzde 16.9 u ise çok zor geçindiðini ifade etti. Kazancýyla ihtiyaçlarýný orta düzeyde karþýladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 35.5 iken, hane halklarýnýn yüzde 10 u kolay geçindiðini dile getirdi. Kýrda geçinmek daha zor Aylýk gelirlerinin hane halký ihtiyaçlarýný çok kolay karþýladýðýný söyleyenlerin oraný ise sadece yüzde 1.6 düzeyinde kaldý. Hane halký gelirlerinin ihtiyaçlarý karþýlama oraný kýr-kent ayrýmýnda deðerlendirildiðinde, kýrda geçinmek daha zor gibi görünüyor. Kýrda yaþayan hane halklarýnýn yüzde 38.6 sý gelirlerinin ihtiyaçlarýný zor, yüzde 19.2 si de çok zor karþýladýðýný belirtti. Kentlerde yaþayan hane halklarýnýn yüzde 35 i gelirlerinin ihtiyaçlarýný zor karþýladýðýný, yüzde 15.9 u ise çok zor karþýladýðýný ifade etti. Kýrdaki hane halklarýndan gelirlerinin ihtiyaçlarýný çok kolay karþýladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 0.6 iken bu oran kentlerde yüzde 2.1 i buluyor. Kimler zor geçiniyor? Eleman Aranýyor Arçelik ve Ýstikbal Bayisi'inde çalýþtýrýlmak üzere Bay ve Bayan Eleman Aranýyor Müraacat Arçelik Bayi HACIBEKTAÞ Tel: Kentlerde oturan hane halklarýnýn yüzde 36.8 i gelirinin ihtiyaçlarýný orta düzeyde, yüzde 10.3 ü kolay karþýladýðýný bildirdi. Bu oranlar kýrsal kesimde sýrasýyla yüzde 32.4 ve yüzde 9.3 düzeyinde bulunuyor. Hane halký gelir grubuna göre gelirin ihtiyaçlarý karþýlama durumu deðerlendirildiðinde; geliri 600 liraya kadar olan hane halklarýnýn yüzde 43.2 si, lira arasýnda olanlarýn yüzde 44 ü, lira arasýnda olanlarýn yüzde 35.5 i, lira arasýnda olanlarýn yüzde 21.4 ü, lira arasýnda olanlarýn da yüzde 10.2 si zor geçindiklerini belirtti. Geliri lira ve üzerinde olanlarýn da yüzde 6.4 ü gelirinin ihtiyaçlarýný zor karþýladýðýný ifade etti. Geliri 600 liraya kadar olanlarýn yüzde 2.5 i, lira arasýnda olanlarýn yüzde 5.4 ü, lira arasýnda olanlarýn yüzde 10 u, lira ile lira arasýnda olanlarýn yüzde 20 si, lira arsýnda olanlarýn da yüzde 36.2 si kolay geçindiðini ifade etti. Geliri lira ve üzerinde olan hane halklarýndan gelirlerinin ihtiyaçlarýný kolay karþýladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 39 düzeyinde bulunuyor. Yüzde 42.7 si þikâyetçi Hane halklarýnýn büyüklüðüne göre bir deðerlendirmeye gidildiðinde hane halký büyüdükçe gelirin ihtiyaçlarý karþýlamasýnýn güçleþtiði görülüyor. Büyüklüðü 10 ve üzerinde olan hane halklarýnýn yüzde 50.8 i gelirinin ihtiyaçlarýný zor karþýladýðýný, yüzde 1.9 u ise kolay geçindiðini ifade etti. Hane halký büyüklüðü bir-iki kiþi olan hanelerin yüzde 35.2 si gelirlerinin ihtiyaçlarýný zor karþýladýðýný, yüzde 15 i ise kolay karþýladýðýný dile getiriyor. Büyüklüðü bir-iki kiþi olan hane halklarýnýn yüzde 13 ü, hane halký büyüklüðü 10 ve daha fazla olan hanelerin ise yüzde 25.6 sý gelirleriyle ihtiyaçlarýný çok zor karþýladýðýný belirtti. Bireylerin toplam yüzde 42.7 si aylýk hane halký gelirinden memnun olmadýklarýný veya hiç memnun olmadýklarýný belirtti, yüzde 31.4 ü aylýk hane halký gelirinden memnun veya çok memnun olduðunu kaydetti. Kadýnlarýn yüzde 9.6 sý, erkeklerin de yüzde 10.1 i aylýk hane halký gelirlerinden hiç memnun olmadýklarýný bildirdi. Bu çalýþma neden yapýldý? TÜKÝ ten verilen bilgiye göre, yaþam memnuniyeti araþtýrmasý nýn amacý, Türkiye deki bireylerin öznel mutluluk algýlamasýný, saðlýk, sosyal güvenlik, örgün eðitim, çalýþma hayatý, gelir, kiþisel güvenlik ve adalet hizmetleri, kiþisel geliþim gibi MUSTAFA SÜMEN temel yaþam alanlarýndaki memnuniyetlerini ölçmek ve bunlarýn zaman içindeki deðiþimi takip etmek. Araþtýrma, örnek hanehalklarýndaki 18 ve daha yukarý yaþtaki bireylerle görüþülerek Türkiye, kent, kýr düzeyinde tahmin verecek þekilde yapýlýyor. TÜÝK e göre mutluluk TÜÝK e göre mutluluk, acý, keder ve ýstýrabýn yokluðu ve bunlarýn yerine sevinç, neþe ve tatmin duygularýnýn varlýðýyla karakterize edilen durum; hayattan genel olarak memnun olma halidir. Memnuniyet ise Ýhtiyaçlarýn ve isteklerin karþýlanmasýndan doðan tatmin duygusudur yýlýnda bireylerin yüzde 54.3 ü kendini mutlu, yüzde 14.6 sý ise mutsuz olarak ifade ederken, 2008 yýlýnda bu oran sýrasýyla yüzde 55.8 ve 13.9 dur yýlýnda kadýnlar, erkeklere göre daha mutludur. Kadýnlarda mutluluk oraný yüzde 58.1 iken, erkeklerde bu oran yüzde 50.2 dir. Yaþ gruplarýna göre mutluluk düzeyi deðiþiyor yaþ grubundaki bireylerde mutluluk oraný yüzde 57.4 iken, 65 ve daha yukarý yaþtaki bireylerde bu oran yüzde 54.3 e düþüyor. Eðitim düzeyi arttýkça mutluluk düzeyi de artýyor yýlýnda ilkokul mezunu olanlarda mutluluk oraný yüzde 52.5 iken, yüksekokul ya da üniversite mezunlarýnda bu oran yüzde 63.2 ye yükseliyor. Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduðu görülüyor yýlýnda evli bireylerin yüzde 57.3 ü mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46.8 dir. (Radikal) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER SONBAHAR ÝLE ADINDAN SÖZ ETTÝREN, DENÝZDEN GELEN ÝLE MÜLTECÝ SORUNUNA DÝKKAT ÇEKEN ONUR SAYLAK: En korktuðum insan, tarafsýzým diyen Sessizliðin çýðlýðý olur mu? Olduðunu bir sinema filminde görmüþtük. Hem öyle bir çýðlýktý ki, o kadar da sessiz. Onur Saylak, Özcan Alper in yönettiði Sonbahar la adýndan epey söz ettirmiþti. Ayþenur Kolivar ýn sesiyle de Yusuf Aðýdý çýðlýðýný tamamlamýþtý. Onur Saylak ýn ilk sinema filmi olmasýna raðmen büyük bir baþarý örneðiydi. Saylak filmde öyle performans göstermiþti, politik süreçlerin içinde yer almýþ, yara almýþ herkesin evine girivermiþti. Þimdilerde ne mi yapýyor? Ýkinci sinema filmini çekti. Nesli Çölgeçen in yönettiði Denizden Gelen, 12 Nisan da Ýstanbul Film Festivali kapsamýnda gösterilecek. Bu filmde mülteci sorunlarýna dikkat çekiyor Saylak; Emperyalizmin, kapitalizmin baþ aktörleri Afrika da yýllarca bu adamlarý sömürdü, o sömürü ve kazandýklarý parayla ülkeler kurdu, þimdide o insanlar o kurulan ülkelere bin bir zorlukla geçmeye çalýþýyor diyor. O sessiz ve derin Yusuf la, Onur Saylak la hepimizi silkeleyen bir söyleþi yaptýk»12 Nisan da Ýstanbu Film Festivali nde ikinci sinema filminiz gösterilecek; Denizden Gelen Yine sosyal bir meseleye parmak basýlýyor, bir mülteci sorunu, biraz bize Denizden Gelen den söz edebilir misiniz? Nesli Çölgeçen nin filmi. 10 yýla yakýndýr film çekmiyordu o da bana kýsmetmiþ.gazetelerden okuyoruz, televizyonlardan görüyoruz ama bize dokunmayan konular bizim için ah ah, vah vahla geçiþtiriliyor. Ben projeye hazýrlanýrken, mültecilerle ilgili raporlar vardý, 3-5 yýllýk. Senede yaklaþýk bine yakýn mülteci Türkiye den geçiþ yapmaya çalýþýyor ve geçiþ yaptýðý yerler o kadar ilginç ki; Avrupa. Onlarýn bu duruma düþmesinin en temel nedenlerinden biri onlar zaten. Emperyalizmin, kapitalizmin baþ aktörleri. Düþünsenize Afrika da yýllarca bu adamlarý sömürdüler, o sömürü ve kazandýklarý parayla ülkeler kurdular, þimdide o insanlar o kurulan ülkelere bin bir zorlukla geçmeye çalýþýyorlar. Yine þöyle þeylere tanýk olduk: Bir Cezayirli çocuðun sigara kâðýdýna yazdýðý mektubu, son aðýt mý denir, son çýðlýk mý, onu okuduk mesela Nesli hocayla Biz çekim yaparken Köyceðiz de yaklaþýk 3-4 tane tekne battý, insanlar gözümüzün önünde götürüldü. Þunu düþündüm, doðduðum yerden ne oldu ki uzaklaþmak isterim bir bilinmezliðe? Bildiðin bir yere de gitmiyorsun. Hiç bilmediðin bir ülkeye. Oraya gittiðin zaman da sana rahat bir yaþam yok. Kendini hemen belli eder: Ya temizlikçi olarak çalýþýyorlar, ya aþçý; hep alt kademelerde var olabiliyorlar. O bile yaþadýðý yerde ki sorundan daha az problem. Böyle bir film çekmeye çalýþtýk.»film Köyceðiz de çekildi dediniz, neler yaþadýnýz oralarda? Köyceðiz de bir köy var ve siyahi insanlar yaþýyor. Osmanlý zamanýnda oraya göç ettirilmiþ, orada kalmýþlar ve Türkleþmiþler. Dolaþýrken traktörün üzerinde siyahi bir amcayla karþýlaþabiliyoruz. Mahmut amca, Hasan amca, adlarý da Türk Bizim filmimizde de rol aldýlar.»sonbahar, Denizden Gelen gibi sosyal, politik filmlerde yer almak size nasýl dönüþüm saðladý? Bundan sonra daha mý dikkat ediyorsunuz? Dikkat ediyorum artýk. Yapýlan filmin bir söylemi olmasý gerekiyor. Bu politik de olabilir, insani de olabilir. Ýnsan olmak zaten bir tavýr almak gibi geliyor bana. Herkesin eninde sonunda bir bakýþ açýsý olmalý. Zaten hayatta en korktuðum insan tipi tarafsýzým diyen insan tipidir. Çünkü yaþýyorsanýz bir þeye ait olmak zorundasýnýz. Baþlangýç aþamasýnda þans da olsa Sonbahar, Denizden Gelen, böyle filmler zaten yapýlmalý, daha çok yapýlsýn ve içinde yer alalým.»yeni sinema hareketiyle de geleceðe benziyor, ne dersiniz? Çok saðlam bir kuþak geliyor, Özcan Alper, Kazým Öz, Hüseyin Karabey, Ýnan Temelkuran Bu insanlarýn bir takým dertleri var ve bu dertler yüzünden sinema yapmaya karar vermiþler ve yapmaya da devam edecekler. Bu insanlar yapmaya devem ettikçe biz de oynamaya devam edeceðiz. Film yapmak da ayrý bir külfet deðil mi arkanda saðlam bir þey olmayýnca»peki, bu kadar fazla film çekiliyor, bu iyi bir þey mi kötü bir þey mi? Nitelik, nicelik meselesi. Bence yapýlmalý. Türkiye deki seyirci kapasitesi belli. Bu bir yandan artýrýlmalý ama bir yandan da ekonomik getiri olarak görülmeye devam ettikçe ve kalitesiz iþler yapmaya devam ettikçe seyirci de kaçacak. Elbette bir sinema eseri izleyici için yapýlýyor. Ama bunun içeriði, niteliði niceliði önemli. Bu yanlýþ anlaþýlmasýn; komedi filmleri çekilmez, tamamen ticari film çekilmez anlamýnda konuþmuyorum, tabii ki çekilir ve çekilecek ama bunun belli bir kalitesi ve standardý olmak zorunda.»tiyatro asýl yapmak istediðiniz ama yapmýyorsunuz, þartlardan dolayý mý? Þu anda þartlardan dolayý; hadi gel bir oyun yapalým söylemiyle yapýlacak bir þey deðil. Neden yapýyorsun? Niçin yapýyorsun? Kime yapýyorsun? Seyirci kitlen ne? Neyi hedefliyorsun? Bunlarý düþünmeden, sen ben bizim oðlan tiyatro yapalým, olmaz. Tabii ki yapacaðým ama gerekli koþullar, oyun, yönetmen biraraya geldiðinde. Þu an tiyatro yapanlara da saygým sonsuz. Sinemadan çok daha zor iþ, tiyatro seyircisi daha az, onun gideni az, ona inanan daha az. Tiyatro bin yýllardýr devam ediyor, devam edecek.»tiyatro izleyicisi az ama televizyon da kullanýlarak tiyatroya seyirci kazandýrýlýyor. Tanýdýk olunca evet ama bir tiyatro oyuncusunun böyle bir þeye ihtiyaç duyuyor olmasý ne kadar ilginç deðil mi? Ya da bir tiyatro eserinin Ünlülerin biraraya geldiði oyuna gidiyor olmak ne kadar ilginç! Çünkü tiyatrocularýn sanatýný icra ettiði yer sahne. Hepsi o eðitimden geçti, yýllarýný oraya verdi ama bu Türkiye de popüler kültürün yarattýðý ikonlarýn sahne üstünde var olmasý ve onlarýn oyunlarýna daha çok gidiliyor olmasý, onlarýn iyi oyuncu ya da kötü oyuncu olduðu anlamýna gelmez. Ben þuna inanýyorum, sahne adamý yutar.»aslýnda sýðýnýlan bir þey var, popüler kültür dediðimiz alaný lehimize çevirmek gibi, bu mümkün mü? Ortada öyle büyük bir yalan var. O yalana inanýrsanýz gayet iyisiniz ama o yalana inanmadýðýnýz zaman, sette ya da biri sizi yolda çevriðinde de acý duyuyorsunuz. Dizi denen þey sanatsal bir üretim deðildir! Dizi ticari kaygýlarýn yoðun olduðu yerdir. Bunu televizyon kanalý da para için yaptýrýyor, yapýmcý da para kazanmak için yapýyor. Bütün birimler temelde para kazanmak için yapýyor. Bu demek deðil ki, iþini kötü yapýyor; tabii ki, bir iþ yapýyorsanýz elinizden gelenin en iyisini yapmak mecburiyetindesiniz. Ama haftada 90 sayfa, bir sinema filmi uzunluðunda 5-6 günde nasýl çekilebilir ki. Çok zor. Eðer ki o yalan ve o büyüye kaptýrsanýz kapýlýp gidersiniz ve popüler kültürün aracý olursunuz. Onu da amaç olarak kullanan kim var çok nadirdir gibi geliyor. Çoðu insan böyle baþlýyor: dizi yaparken de baþka þeyler yapýlýr. 7/24 hangi kafayla, hangi zihinle ve nasýl bir birikim saðlayacaksýnýz.»somut bir gerçeklik varken, bir çözümü olmamasýna ne diyorsunuz? Kendinizce çözüm düþündünüz mü? Herkes 10 dakika için parayý ikinci plana koyarsa olur. Ve çalýþma koþullarýný ön plana koysa buna ne kanal dayanabilir, ne de yapýmcý dayanabilir. Fakat her zaman olduðu gibi, bu ekonomik koþullarda hep þöyle diyoruz; ya dur yarýn, daha sonra ya da ben hayýr dersem o hayýr demeyecek Bu söylediðimiz insanlar, oyuncu, yönetmen, senarist, herkes biraraya gelip dur dese. Diyemiyorsun ki. Bugün sen çalýþmazsan öteki çalýþýyor. Ýstanbul da öyle bir þey olmuþ ki, herkesin alternatifi var. Sürekli dil döküyoruz ama eninde sonunda bir yerde duracak, insanýz. Ýnsanca çalýþmak istiyoruz, hakkýmýz ama ne zaman elde edeceðiz büyük bir soru.»popüler kültür korkunuz olmadý mý hiç? Olmaz mý Ama evimde son 5 aydýr televizyon yok. Dizi izlemek gibi bir ihtiyacým yok. Benim beslenme aracým deðil. Sinema filmi izliyorum, dergi okuyorum, oyunlara gidiyorum. Festivaller baþladý, kendimi besliyorum. Diðer türlü setlere git gel, paran gelsin öyle aksýn hayat.»dizilerde artýk edebiyat uyarlamalarý gündeme geldi. Ne kadar doðru? Gerçekten diziler iyi okunduðunda ne saðlýyor? Gençler bir þeyler öðreniyor deniliyor, ne düþünüyorsunuz? Dizilerden edebiyat öðrenilir mi? Öðrenilmez! Neden? O eser deðil o bir uyarlama. Maalesef ki çýkýþ noktasý iyi niyetli olsa bile biz uyarlayacaðýz ve iyi bir þekilde uyarlayacaðýz dese bile, bölüm olmaz. Yaþar Nuri Güntekin, Halid Ziya Uþaklýgil vs... Bu isimler olabilir mi? Bir reyting için uyarlanabilir mi? Ama uyarlanýyor! Ama öyle deme, hiç okumamýþ insanlar var deniliyor bence hiç okumamasý daha iyi. O eser öyle deðil çünkü. Biz tabii ne yapýyoruz, ama bakýn yine bir edebiyat uyarlamasýný oynuyorum. Ama oynanýlan þey o deðil, bir ticari yapý için uyarlanmýþ. Dizi sanatsal bir yapýdýr diye bakmak da yanlýþ. Ticari bir nesne. Orada sanat icra edemezsin. Ettiremezler. O yüzden kendimizi kandýrmayalým. Ýllaki öðreneceksek kitaplarý açalým, doðru bilgiye ulaþalým. Biz o zaman hiçbir þey yapmayalým, diziler bize anlatsýn. Böyle olmaz! Ýþin özünü kaçýrýrsýn. Ben böyle düþünüyorum, karþý tezleri varsa dinlemek isterim.»bu biraz da apolitiklikle mi ilgili? Yeni jenerasyon bu apolitik kimliðe sýðýnmayý tercih ediyor Bu çok ilginç, mesela diyor ki, ben apolitik yetiþtirildim. Ya sen apolitikliðin ne olduðunu bilmiyorsun ya da biliyorsan ve kendini apolitik olarak tanýmlýyorsan vay haline! Apolitikliðin ne olduðunu biliyorsan bunun kötü bir þey olduðunu biliyorsundur. Bu iþte demin dediðim kolaycýlýk, toplumsal bir þey. Hem yönetilme, güdülme, zor olan þeyi baþkalarýna býrakma ve seyirci olma. Biz tribünleri seviyoruz hep. Örneðin, maça gidip baðýrmayý biliyoruz, peki maçta oynayan adamý tercih etsene, o daha zor Onun için çalýþman lazým. Sen kendini apolitik olarak tanýmlýyorsan, politik olmak ne demek hiç düþündün mü? Çok klasik, þu anda her þey para üzerinden dönüyor. Ýyi bir evlat olmak, bir iþe girmek, iyi bir çocuk yetiþtirmek ve bir þeye karýþmamak. Bu kadar basit. Diðer taraftan politik olmak zor, birileriyle tartýþman lazým. Bir þeyler okuman lazým ve taraf olman lazým.»sonbahar la mý tanýþtýnýz Doðu ile? Gittiðiniz yerler neler hissettirdi? Uzaktan duymak baþka orada olmak baþka. Ayný þartlar yok. Hayatta kalma üzerine kurulu yaþam ama biz öyle hale getirmiþiz ki, burada bunlar dert deðil de baþka þeyleri dert etmiþiz; para, mal, mülk Oralar daha saf ve yaþamýn özü. Sonbahar hepimiz için çok özeldi»sonbahar, ilk sinema deneyiminiz olmasýna raðmen oldukça baþarýlýydý. Bu serüveninizi konuþalým 2006 da mezun oldum ve Ýstanbul a geldim. Onun da nedeni þu: Bu mesleði icra edeceðiniz baþka alan maalesef yok. O yüzden yaþamýnýzý idame ettirecek alan sadece Ýstanbul. Daha sonra görüþmeler, diziler falan derken kendimi bayaðý bir kötü hissetmeye baþlamýþtým. Okulda okurken tiyatroyla uðraþýyorsunuz, eðitim alýyorsunuz ve çýktýðým zaman daha kolay olur sanýyorsunuz ve olmuyor. Bir gün beni aradýlar ve Özcan Alper in Sonbahar Aðýdý adlý filmi var, görüþmek ister misiniz diye Ben de yok, kim ne yapsýn beni filmde dedim. 20 günlük uðraþtan sonra biz Özcan la buluþtuk. Orada da terslik oldu; ben Mikail diye gittim ama Yusuf diye çaðrýlmýþým. Görüþmeye gittiðimde Özcan, Yusuf u anlattý ben Mikail diye dinlemeye baþladým. Ve görüþmenin bir noktasýnda da Mikail bu kadar derin mi? Ben mi yanlýþ anlýyorum? dedim, Özcan da; Ben Mikail i anlatmýyorum Yusuf u anlatýyorum dedi. Ve buluþmamýz ve baþlangýcýmýz böyle tuhaf oldu.»sonbahar a nereden bakarsak bakalým çok özel bir filmdi Ben çok yeniyim. Sonuçta iki tane filmi çektim. Biri daha festivalde gösterime girecek ama Sonbahar hepimiz için özel oldu. Sonuçta Özcan nýn ilk filmi, benim ilk filmim, yapýmcý Serkan ýn ilk filmi, Megi nin ilk filmi. Biz sadece dürüstçe bir þeyler yapmaya çalýþtýk. Elimizden geldiði kadar, bunun karþýlýðý beklediðimizden büyük oldu ve bu da çok güzel bir þeydi. Sinema serüveni böyle baþladý»ýlk film olmasýna raðmen derin bir filmdi ve zor bir karakterdi. Sessiz ama bir o kadar da baðýran. Onur, Yusuf u anlýyor muydu? Tabii ki. ODTÜ ye baþladýðým da, arkadaþlarýmýz, tanýdýklarýmýz bu süreci yaþadý ve biz de onlarý takip ettik. Belki hatýrlarsýnýz Meclis te pankart açýldý diye bilmem kaç yýla çarptýrýlan kiþi benim arkadaþýmdý. Bütün o süreçleri birebir yaþadýk ama role hazýrlanýrken þöyle bir þey vardý; 10 yýl boyunca cezaevinde kalmýþ arkadaþýmýz vardý. Film boyunca yanýmýzdaydý. BirGün

5 Günümüzde New Age denildiðinde akla hemen tuhaf inanýþlara sahip insanlardan oluþan kümelenmeler gelmektedir. Bu tuhaf inanýþlar arasýnda uzaylýlardan bilinmeyen gezegenlere, kýyamet senaryolarýndan kayýp kýtalara, þifacýlýktan evrensel enerjiye kadar bir yýðýn zýrva bulunuyor. Ýlk anda bir sürü insanýn bu türden hurafelere inanmasý komik gelebilir. Gelmemelidir. Durum iki nedenden dolayý göründüðünden daha ciddidir. Birincisi, popüler kültürün de etkisiyle söz konusu hurafeler kitleler içerisinde yaygýn ve etkili bir hale gelmiþtir. Ýkincisi, hayattaki her þey gibi, bu zýrvalar da ideolojik bir temel üzerinde yükselmektedir. Aþaðýda da gösterilmeye çalýþýlacaðý üzere, söz konusu temel, her türlü melanetin üzerinde yeþerebileceði berbat bir zemindir. Bu yüzden New Age kültürünün siyasi sonuçlarý, genel kanýnýn aksine, komik olmaktan çok uzaktýr. Peki, bu ideolojik temel nedir? Bunu daha iyi anlayabilmek için öncelikle kavramýn üzerinde durmak gerekiyor. New Age, Yeni Çað anlamýna gelmektedir. Burada akla, "neye göre yeni" sorusu gelebilir. Kabaca özetlemek gerekirse, bu türden inanýþlara sahip akýmlara göre güneþ her yýlda bir burç deðiþtirmektedir. Günümüzde de eski çað, yani Balýk Burcu Çaðý bitmekte, yeni bir dönem olan Kova Burcu Çaðý baþlamaktadýr. Söz konusu iddianýn kökeni çok eskidir ve bilimsel olarak hiçbir deðeri bulunmamaktadýr. Tekrar gündeme gelmesiyse Fransýz ezoterik Paul Le Cour ün 1937 yýlýnda yayýmladýðý L Ere du Verseau (Kova Burcu Çaðý) isimli kitabýyla olmuþtur. Le Cour ün önemi, meseleyi ilk kez gnostik bir Hýristiyanlýk temelinde ele almýþ olmasýnda gizlidir. Buna göre yeni dönemde Aziz Petrus un hiyerarþik Hýristiyanlýðý, yani Vatikan, etkisini yitirmeye ve Hýristiyanlýðýn ezoterik yorumu güç kazanmaya baþlayacaktýr. Kýsacasý ezoterizmin, okültizmin ve spiritüalizmin yükseliþe geçtiði yeni bir çað gelmektedir. Görüldüðü gibi New Age kavramýnýn ortaya çýkýþýnýn ezoterizm ve benzeri hurafelerle sýký bir baðý bulunmaktadýr. New Age diye tarif edilen inanýþlar 1960 lý yýllarýn sonlarýndan itibaren yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Özellikle 1980 li yýllardan sonra bu süreç iyiden iyiye güç kazanmýþtýr. Ama bu durumu burçlarla deðil de gericiliðin dünya çapýnda ataða geçmesiyle ve buna baðlý olarak güçlenen post-modernizmin etkisiyle açýklamak daha doðru olacaktýr. Aslýnda bu durum eþyanýn tabiatýna uygundur. Ezoterizm sözcüðü Fransýz Devrimi nin ertesinde Aydýnlanma ya ve devrime karþý açýlan ideolojik savaþta ortaya çýkmýþtýr. Týpký spiritualizmin 1848 Devrimleri esnasýnda ABD de ortaya çýkýþý gibi. Aydýnlanma ve devrim karþýtlýðý ezoterizm, spiritualizm türü metafizik akýmlar ile post-modernizmi birbirlerine yaklaþtýrmakta ve etkileþimlerini saðlamaktadýr. New Age akýmlar böylesi bir ideolojik temel üzerinde yükselmektedir. Peki, bu Aydýnlanma ve devrim karþýtlýðýnýn sýnýrý nedir? Bu soruyu hakkýyla yanýtlayabilmek için, New Age çevreler arasýnda çok ünlü olan Madam Blavatsky den biraz bahsetmek gerekiyor. Helena Petrovna Blavatsky, konumuz açýsýndan anlamlý bir zaman diliminde, 19. yüzyýlýn sonlarýnda, yaþamýþtýr. Birinci Dünya Savaþý ve Ekim Devrimi gibi büyük toplumsal olaylarýn yaþandýðý bu dönemde ezoterik akýmlar tekrar týrmanýþa geçmiþ ve faþizmle organik iliþkiler kurmuþtur. Nasýl mý? Blavatsky nin tezleri bu konuda bir hayli aydýnlatýcýdýr. Blavatsky ye göre yeryüzünde yedi kök ýrk vardýr. Bunlardan dördüncüsü Atlantisliler dir. Gelecek iki kök ýrk daha mevcuttur. Blavatsky nin eserlerinde, Ari ýrkýn Atlantis in günümüzdeki temsilcisi olduðu fikri iþlenmektedir. Aþaðý ýrklarla birleþmelerle yozlaþan kadim medeniyetlerin temsilcileri, büyük felaketlerle cezalandýrýlmýþtýr. Hayatta kalanlar ise dünyanýn farklý yerlerine daðýlarak, buralarda simgesi gamalý haç olan Ari ýrkýn tekrar üremesini saðlamýþtýr. Blavatsky ye göre ýrklar ve halklar da zamanla geliþmektedir. Bu geliþmeye ayak uyduramayan Kýzýlderililerin, Eskimolarýn, Polinezyalýlarýn ortadan kalkmasý evrensel yasalarýn gereðidir. Yedi kök ýrktan en üstünü Arilerdir ve Almanlar bunlarýn bir alt sýnýfýdýr. Bu hiyerarþide Yahudilerin durumu, kolayca anlaþýlacaðý üzere, pek parlak deðildir. Karma ve reenkarnasyon öðretileri, Batý da ilk kez, Madam Blavatsky sayesinde popüler olmuþtur. Buna göre, insanlar tekrar tekrar dirilmekte ve her diriliþte bir önceki yaþamda yaptýklarý iyilik ya da kötülüðün karþýlýðýný almaktadýrlar. Karma denilen bu döngüye inanmanýn doðal sonucu, kötü durumdaki insanlarýn bu hallerinin sorumlusunun kendileri olduðunu kabul etmektir. Eðer açlýk çekiyorsanýz, bu bir önceki yaþamda yaptýðýnýz bir kötülüðün sonucudur ve bunu deðiþtirmeye çalýþmak evrensel yasalara karþý gelmektir. Doðal olarak ayný kuralý Yahudi toplumu için de uygulamak mümkündür: Yahudiler acý çekiyorsa ve baþlarýna kötü bir þeyler geliyorsa, bunun nedeni geçmiþte yaptýklarý kötülüklerdir. Buna karþý çýkmak, evrenin ve doðanýn yasalarýna karþý çýkmak anlamýna gelmektedir. Ezoterik akýmlar daha sonraki tarihlerde Alman faþizminin dünyaya bakýþýnda da etkili olmuþtur. Örneðin Nazilerin ideologlarýndan Alfred Rosenberg sadece Atlantis ile ilgili iddialara deðil, Kutsal Kâse ile ilgili rivayetlere de inanmýþtýr. Rosenberg e göre, çöken Atlantis uygarlýðý saf Kuzeyli Ari ýrký temsil etmektedir. Almanlarýn temsil ettiði Ari ýrkýn þeytani Yahudilere karþý mücadelesi, bir mesihin gelerek baþlatacaðý Altýn Çað a kadar sürecektir. Rosenberg in kafasýndaki mesih Adolf Hitler dir. Handbuch der Judenfrage (Yahudi Sorununun El Kitabý) isimli kitabýn yazarý olan Theodor Fritsch ise ezoterik komplo teorilerinin faþizm gibi korkunç bir politik pratikle kaynaþmasýný saðlayan bir baþka adým atmýþtýr. Fritsch in fikirlerinin de açýkça gösterdiði gibi, bu dönemde ezoterik akýmlar arasýnda antisemitizm bir hayli yaygýndýr. New Age ve Neo Naziler Görüldüðü gibi New Age düþüncesinin en önemli bileþeni olan ezoterizmin siyasi sicili son derece berbattýr. Bu durumun tatsýz bir tesadüf olmadýðý, yapýsal nedenleri olduðu ortadadýr çünkü manzara günümüzde de deðiþmemiþtir. Batý daki Neo Nazi gruplarýn savunduklarý ezoterik fikirler ve komplo teorileri, ezoterizm ile faþizm arasýndaki iliþkinin sürdüðünü kanýtlamaktadýr. Bu konuda akla ilk gelen örnek Jan van Helsing dir. Helsing e göre Almanya nýn baþýna gelenlerin nedeni kötü uzaylýlar ve asýl ismi Henoch Kohn olan Helmut Kohl gibi gizli Yahudilerdir. Gizli Yahudi avýna meraklý Helsing in kitaplarý, bütün yasaklamalara raðmen, Almanca konuþulan ülkelerde büyük bir ilgi görmektedir. Ýngilizce konuþulan ülkelerde de durum farklý deðildir. David Icke, Jim Marrs gibi aþýrý saðcý komplo teorisyenlerinin tezlerinde New Age motifler çok önemli bir yer tutmaktadýr. Mesele sadece dünyaya bakýþlarýn benzemesiyle de sýnýrlý deðildir. Siyasi bir konumlanýþ da mevcuttur. Siyaset sahnesine çýkmak için genellikle ekoloji alanýný seçen New Age akýmlar, biyolojik determinizm diye nitelendirebileceðimiz bakýþ açýlarý yüzünden, siyaset sahnesinde aþýrý sað cenahta saf tutmaktadýr. Bu konuda ilk akla gelen isim ekolojist Edward Goldsmith dir. Goldsmith in doðu mistisizmiyle sulandýrdýðý tezleri Avrupa daki Neo Nazi çevrelerde büyük ilgi uyandýrmýþtýr. Her etnik grubun kendi ekolojik çevresinde kalmasý gerektiðini savunan Goldsmith in görüþlerinin, ana malzemesi yabancý düþmanlýðý olan bu çevreler tarafýndan benimsenmesi gayet doðaldýr. Almanya daki Yeþiller Partisi nin kurucularýndan Herbert Gruhl un fikirleri de ekolojiyle yabancý düþmanlýðýnýn nasýl birleþtiðini göstermesi açýsýndan önemlidir. Bu konuda bir baþka örnek de ABD den verilebilir. Amerikalý ekolojist Bill Devall, 1998 yýlýnda bir konferansta Geçmiþteki Meksikalý haydutlar gibi tecavüz, yaðma ve cinayetle uðraþan Meksikalý göçmenlerin engellenmesi gerektiðini söylemiþtir. Devall ayrýca, Kaliforniya kýzýlçam ormanlarýna tehdit oluþturan Maxxam þirketinin sahibinin suçlu bir Yahudi kapitalisti olduðunu da belirtmeye özen göstermiþtir. Earth First! (Önce Dünya) çevresel eylem grubunun eylemcilerinden biri olan Dave Foreman ise ayný mantýk çerçevesinde Etiyopya daki insanlarýn açlýða ve ölüme terk edilmesi gerektiðini; aksinin doðanýn dengesine müdahale etmek olduðunu ileri sürmüþtür. Buraya kadar verilen örneklerden yola çýkarak iki tespit yapýlabilir. Birincisi, günümüzde New Age akýmý ve ezoterizm Neo Nazi örgütlenmelerinin meþrulaþmasýna, toplumda kabul görmelerine ve güçlenmelerine hizmet etmektedir. Ýkincisi, söz konusu akýmlarýn aþýrý saðcý örgütlerle iliþkileri bir tesadüf deðildir ve ezoterik akýmlarla faþizmin geçmiþteki iliþkileri hatýrlandýðýnda, bu durumun maddi bir temele sahip olduðu daha iyi anlaþýlacaktýr. Dolayýsýyla New Age kültürünün siyasi sonuçlarýnýn gerici ve tehlikeli olduðunu söylemek mümkündür. Zeitgeist ve Sabataycýlýk Tartýþmalarý Tehlike sadece bununla da sýnýrlý deðildir. New Age akýmlarýn ve ezoterizmin yayýlmasý ve güçlenmesi, siyasi yelpazenin hemen her yerinde belli etkilere neden olmaktadýr. Örneðin son yýllarda adý sýklýkla duyulan Zeitgeist belgeselleri bu etkinin tipik bir örneðidir. New Age kültürünün sýð birer örneði olan bu belgeseller, milyonlarca kiþi tarafýndan izlenmiþtir. Üstelik bütün bu saçmalýklar sistem eleþtirisi adý altýnda pazarlanmaktadýr. Zeitgeist ta da figüratif bir rolü olan John Perkins gibi su katýlmamýþ bir þarlatanýn evlere þenlik tespitleri, bütün dünyada Amerikan karþýtlýðý diye sunulmaya çalýþýlmýþtýr. Eski ekonomik tetikçi, yeni Dalai Lama çömezi Perkins in kitaplarý baský üzerine baský yapmaktadýr. Bu türden sözde sistem eleþtirilerinin emperyalizme karþý çýkýþlarý yozlaþtýrmasý ve iðdiþ etmesi kaçýnýlmazdýr. Ýçinde yaþadýðýmýz coðrafyada antiemperyalizmin ne kadar önemli olduðu unutulmamalýdýr. Son derece ciddi bir iþtir ve meczuplarla birlikte anýlmasýna müsaade etmemek gerekmektedir. Zeitgeist örneðinden devam edersek, üzerinde durulmasý gereken bir baþka nokta da New Age zýrvalarýn solda, az da olsa, bir iz býrakmýþ olmasýdýr. New Age hurafeleri ve ABD li aþýrý saðcý gruplarýn antikomünist zýrvalarýný referans olarak göstermenin anlaþýlabilir bir tarafý bulunmamaktadýr. Bilgi ya da eðitim eksikliðiyle deðil de ancak bahsi geçen izlerle açýklanabilecek bu vahim durumu, týpký Sabataycýlýk tartýþmalarý gibi, yeni çaðýn sol içindeki bir baþka tahribatý olarak ele almak gerekmektedir. BirGün

6 Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Ahi Evran Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri, Muðla Üniversitesi Fethiye Saðlýk Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen 9. Uluslararasý-Ulusal katýlýmlý "Öðrenci Hemþireler Kongresi'nden baþarý ile döndü. 1-3 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen 9. Uluslararasý-Ulusal katýlýmlý "Öðrenci Hemþireler Kongresi'ne Ahi Evran Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri de katýldý ve yaptýklarý bildiri 361 çalýþma içerisinde birincilikle ödüllendirildi. Ahi Evran Üniversitesinde Öðretim Görevlisi Sevil Biçer, Öðretim Görevlisi Filiz Þahin, Hemþirelik Bölümü 3. sýnýf Öðrencisi Dilek Karakuþ ve Gülþah Çelik'in yapmýþ olduklarý "Anne Adaylarýnýn Fetus Haklarý Hakkýnda Bilgi Düzeylerinin Ýncelenmesi" isimli poster bildirisi 361 çalýþma içerisinde birincilik ödülüne layýk görüldü. Kongre ile ilgili bilgi veren Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Filiz Þahin, kongreye 10 poster bildiri olmak üzere 11 bilimsel çalýþma ile katýldýklarýný anlatarak, 361 çalýþma içerisinden kendi bildirilerinin birincilik ödülüne layýk görülmesinden dolayý çok mutlu olduklarýný ifade etti. Þahin, kongreye kendisiyle birlikte Saðlýk Yüksekokulu öðretim elemanlarýndan, Sevil Biçer, Tuðba Yýldýrým, Gizem Deniz Bulucu ile birlikte 21 öðrencinin katýldýðý bilgisini de verdi. Þahin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman'ýn bilimsel çalýþmalara çok büyük önem verdiðini anlatarak, bu çalýþmada da kendilerine her türlü desteði saðlamasýndan ötürü teþekkürlerini dile getirdi. Kent Haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Guinness Dünya Rekorlarý Türkiye Denemeleri'ne ev sahipliði yapan Forum Kapadokya, üç dünya rekoruna imza attý. 'Yoma Adam' Ýlker Çevik, 'Bir Dakikada Tenis Raketinin Ýçinden En Fazla Geçme Rekoru'nu Amerikalý Ashnita Furman'ýn elinden alarak yeni bir dünya rekoru kýrdý. Çevik ayrýca dünyada ilk kez denenen 'Bir Dakikada Tek Ayak Ensede Ýp Atlama' rekorunun da sahibi oldu. 11 Nisan 2010 tarihine kadar Forum Kapadokya'da gerçekleþtirilecek "Guinness Dünya Rekorlarý Türkiye Denemeleri" kapsamýnda gerçekleþtirilen 'Bir Dakikada Tenis Raketinin Ýçinden En Fazla Geçme Rekor'unun yeni sahibi Ýlker Çevik oldu. Ayný daldaki rekoru Amerikalý Ashnita Furman'ýn elinden alan Ýlker Çevik, bir dakika içinde teniz raketinin içinden 26 defa geçerek Türkiye'de yeni bir rekor kazandýrdý. Çevik dünyada ve Türkiye'de ilk defa denemesi yapýlan 'Bir Dakikada Tek Ayak Ensede Ýp Atlama' rekorunu da kýrdý. Çevik, bir dakika içerisinde tek ayak ensede diðer ayakla 24 defa ip atlayarak sadece Türkiye'de deðil dünyada bu kategoride ilk kez Guinness Rekoru sahibi olan kiþi oldu doðumlu Ýlker Çevik, sahnede gösteri sýrasýnda fizik kurallarýna aykýrý bir þekilde düðüm halini alabildiði için 'düðüm baðý' anlamýna gelen Yoma Adam lakabýyla tanýnýyor. Etkinlikler çerçevesinde çömlek sanatçýsý Chez Galip ise dünyanýn en büyük çömleðini yaptý. Yüksekliði 3.70 metre yüksekliðinde, 9 metre geniþliðinde toplam 1055 adet çömleðin birleþtirilmesinden oluþan dev çömlek, Guinness Dünya Rekorlarý tarafýndan dünyanýn en büyük çömleði olarak tescillendi. Dünyaca ünlü çömlek sanatçýsý Chez Galip önderliðinde gerçekleþtirilen dev çömleðin yapýmý 6 ay sürdü. Dev çömlek Forum Kapadokya Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi'nin giriþine yerleþtirildi. Kent Haber MUSTAFA SÜMEN Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan uygulanan Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý (KKYDP) çerçevesinde "2010 Yýlý Makine ve Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Programý" ile ilgili hibe desteði baþvurularýnýn Kaman'da baþladýðý bildirildi. Kaman Tarým Ýlçe Müdürü Ersin Öðülmüþ, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý çerçevesinde Makine - Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Tebliði'nin 18 Mart 2010 tarihli resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini belirtti. Kaman Tarým Ýlçe Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programýyla ; anýza direkt ekim makinesi, arýcýlýk makine ve ekipmaný, balya makinesi, basýnçlý sulama sistemi kurulmasý, canlý balýk nakil tanký, çayýr biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi kurulmasý, biçer baðlar, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, mýsýr hasat tablasý, mibzer, motorlu týrpan, pamuk toplama makinesi, pancar ve patates sökme makinesi, pülverizatör, rüzgâr makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalý saman makinesi, silaj makinesi, soðuk hava tesisatlý taþýma aracý, süt saðým ünitesi ve soðutma tanký, gübre daðýtma makinesi, taþ toplama makinesi, diskaro-goble, yem hazýrlama makinesi, zeytin hasat makinesi, koyun kýrkma makinesi, alýmlarýna yüzde 50 hibe desteði verileceði bildirildi. Tebliðde belirtilen usul ve esaslara göre hazýrlanan proje tekliflerinin, Ýl Müdürlüðüne tahsis edilecek bütçe kaynaklarý doðrultusunda Tarým Ýl Müdürlüðünce kabul edileceðini. 18 Mart 2010 tarihinde baþlayan müracaatlarýn 3 Mayýs 2010 tarihi mesai bitiminde sona ereceði ifade edildi. Kent Haber

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken,

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin: AK Parti yerine AKP dediðim için bana soruþturma açýldý Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS BÝTLÝS - Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Kemal Gültekin, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne,

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı