Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 7 DE 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 7 DE 3 DE"

Transkript

1 Söyleþi 4 DE Sovyetler e Karþý Türkiye'deki varlýðý sürekli tartýþma konusu olan ancak hiçbir yetkilinin konuþmadýðý nükleer silahlarla ilgili emekli Büyükelçi Taner Baytok, Soðuk Savaþ döneminde Sovyetler Birliði'nin herhangi bir NATO ülkesine saldýrmasýna karþý, ABD'nin koruma amaçlý Taktik Nükleer Silahlarý'ný Türkiye'ye de konuþlandýrdýðýný söyledi. Türkiye'de, Sovyetlere karþý iki yerden koruma yapýlabileceðini belirten Taner Baytok, bu yerlerin Kars civarý ile Boðazlar olduðuna dikkat çekti. Baþlýklar ABD de Baytok, þunlarý söyledi: "Türkiye'de taktik nükleer silahlar var. Fakat bu silahlar zannedildiði gibi Ýncirlik'te deðil, Ýstanbul Boðazý ve Kars civarýnda. Bu silahlar bir saldýrý olursa kullanýlacak olan silahlar. Türkiye Sovyetlere karþý, Boðazlar ve Kars civarýndan korunur. Dolayýsýyla oralarý kollamak için konulmuþ silahlardýr. Nükleer silahlarýn sadece gövdelerinin Türkiye'de bulunduðunun altýný çizen Baytok, baþlýklarýnýn ise Amerika'da olduðunu söyledi. Varlýðý tartýþma konusu olna nükleer silahlarla ilgili emekli Büyükelçi Baytok'tan ilginç iddia: Ýncirlik Üssü'nde sanýlan ABD'nin yaklaþýk 100 taktik nükleer silahý Boðazlar ve Kars'ta. Türkiye'deki varlýðý sürekli tartýþma konusu olan ancak þimdiye kadar hiçbir yetkilinin konuþmadýðý nükleer silahlar ile ilgili emekli Büyükelçi Taner Baytok, önemli açýklamalarda bulundu. " 2 DE 2 DE 7 DE Ekonomik kriz Türkiye de halkýn geçim sýkýntýsýný artýrdý. Türkiye de hane halklarýnýn yüzde 52.9 u, baþka bir ifadeyle yarýdan fazlasý elde ettiði gelirle ihtiyaçlarýný zor karþýlýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) yayýmladýðý Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý 2009 verilerinden yaptýðý derlemeye göre, vatandaþlarýn yüzde 36 sý geliriyle zor, yüzde 16.9 u ise çok zor geçindiðini ifade etti. Kazancýyla ihtiyaçlarýný orta düzeyde karþýladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 35.5 iken, hane halklarýnýn yüzde 10 u kolay geçindiðini dile getirdi. Kýrda geçinmek daha zor Aylýk gelirlerinin hane halký ihtiyaçlarýný çok kolay karþýladýðýný söyleyenlerin oraný ise sadece yüzde 1.6 düzeyinde kaldý. Hane halký gelirlerinin ihtiyaçlarý karþýlama oraný kýr-kent ayrýmýnda deðerlendirildiðinde, kýrda geçinmek daha zor gibi görünüyor. 3 DE 8 DE Baz istasyonlarýnýn saðlýða zararlý olduðunu artýk herkes biliyor diyen Veli Hikmet Þahin, baz istasyonunun okulun yanýnda ve konutlarýn arasýnda bulunmasýný eleþtirdi. Þahin, Ýnsanlar her gün bu baz istasyonunun etkisi altýnda. Çocuðumuz okulda ama her gün bizim saðlýðýmýzý tehdit ediyor. 7 DE Amerikan Jeolojik Araþtýrmalar Merkezi (USGS) sismologlarýndan Lucy Jones, son yapýlan ölçümlere göre depremin büyüklüðünün daha önce açýklandýðý gibi 6.9 deðil, 7.2 olduðunu söyledi. Jones, deprem merkezinin karaya biraz daha yakýn olmasý durumunda hasarýn çok büyük olabileceðini de kaydetti. 7 DE Günümüzde New Age denildiðinde akla hemen tuhaf inanýþlara sahip insanlardan oluþan kümelenmeler gelmektedir. Bu tuhaf inanýþlar arasýnda uzaylýlardan bilinmeyen gezegenlere, kýyamet senaryolarýndan kayýp kýtalara, þifacýlýktan evrensel enerjiye kadar bir yýðýn zýrva bulunuyor. Ýlk anda bir sürü insanýn bu türden hurafelere inanmasý komik gelebilir. Gelmemelidir. Durum iki nedenden dolayý göründüðünden daha ciddidir. Birincisi, popüler kültürün de etkisiyle söz konusu hurafeler kitleler içerisinde yaygýn ve etkili bir hale gelmiþtir. Ýkincisi, hayattaki her þey gibi, bu zýrvalar da ideolojik bir temel üzerinde yükselmektedir. Aþaðýda da gösterilmeye çalýþýlacaðý üzere, söz konusu temel, her türlü melanetin üzerinde yeþerebileceði berbat bir zemindir. Bu yüzden New Age kültürünün siyasi sonuçlarý, genel kanýnýn aksine, komik olmaktan çok uzaktýr. Peki, bu ideolojik temel nedir? Bunu daha iyi anlayabilmek için öncelikle kavramýn üzerinde durmak gerekiyor. New Age, Yeni Çað anlamýna gelmektedir. 5 DE Ahi Evran Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri, Muðla Üniversitesi Fethiye Saðlýk Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen 9. Uluslararasý- Ulusal katýlýmlý "Öðrenci Hemþireler Kongresi'nden baþarý ile döndü. 1-3 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen 9. Uluslararasý-Ulusal katýlýmlý "Öðrenci Hemþireler Kongresi'ne Ahi Evran Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri de katýldý ve yaptýklarý bildiri 361 çalýþma içerisinde birincilikle ödüllendirildi. 6 DA

2 2 Türkiye deki nükleer silahlarla ilgili konuþan emekli Büyükelçi Baytok a göre, Ýncirlik Üssü nde bulunduðu söylenen ABD'nin 100 taktik nükleer silahý Boðazlar ve Kars ta konuþlandýrýlmýþ Sovyetler e Karþý Türkiye'deki varlýðý sürekli tartýþma konusu olan ancak hiçbir yetkilinin konuþmadýðý nükleer silahlarla ilgili emekli Büyükelçi Taner Baytok, Soðuk Savaþ döneminde Sovyetler Birliði'nin herhangi bir NATO ülkesine saldýrmasýna karþý, ABD'nin koruma amaçlý Taktik Nükleer Silahlarý'ný Türkiye'ye de konuþlandýrdýðýný söyledi. Türkiye'de, Sovyetlere karþý iki yerden koruma yapýlabileceðini belirten Taner Baytok, bu yerlerin Kars civarý ile Boðazlar olduðuna dikkat çekti. Baþlýklar ABD de Baytok, þunlarý söyledi: "Türkiye'de taktik nükleer silahlar var. Fakat bu silahlar zannedildiði gibi Ýncirlik'te deðil, Ýstanbul Boðazý ve Kars civarýnda. Bu silahlar bir saldýrý olursa kullanýlacak olan silahlar. Türkiye Sovyetlere karþý, Boðazlar ve Kars civarýndan korunur. Dolayýsýyla oralarý kollamak için konulmuþ silahlardýr. Nükleer silahlarýn sadece gövdelerinin Türkiye'de bulunduðunun altýný çizen Baytok, baþlýklarýnýn ise Amerika'da olduðunu söyledi. Varlýðý tartýþma konusu olna nükleer silahlarla ilgili emekli Büyükelçi Baytok'tan ilginç iddia: Ýncirlik Üssü'nde sanýlan ABD'nin yaklaþýk 100 taktik nükleer silahý Boðazlar ve Kars'ta. Türkiye'deki varlýðý sürekli tartýþma konusu olan ancak þimdiye kadar hiçbir yetkilinin konuþmadýðý nükleer silahlar ile ilgili emekli Büyükelçi Taner Baytok, önemli açýklamalarda bulundu. "Türkiye'de 1980'li yýllara kadar bir NATO stratejisi vardý" diyen Baykot, Soðuk Savaþ döneminde Sovyetler Birliði'nin her hangi bir NATO ülkesine saldýrýsýna karþý, ABD'nin koruma amaçlý Taktik Nükleer Silahlarý'ný Türkiye'de de bulunduðunu söyledi. Türkiye'de Sovyetler'e karþý iki yerden koruma yapýlabileceðini belirten Baytok, bu yerlerin Kars civarý ile Boðazlar olduðuna dikkat çekti. Baytok, þunlarý söyledi: "1972'li yýllarda Türkiye'de NATO stratejisi ve Varþova Paktý vardý. O zamanlar NATO'nun stratejisi, Sovyetler Birliðine karþý konvensiyonel silahlarla çatýþmak, o olmadýðý takdirde NATO topraðýna bir saldýrý olursa taktik nükleer silahlar ile çatýþmak, o da olmazsa Amerika'dan veya Akdeniz'den atýlacak stratejik silahlar ile çarpýþmaktý. NATO'nun bu stretejisi en baþýnda caydýrýcýlýðý esas alýyordu. Yani 'ben korkutursam karþýmdakini, karþýmdaki de bana saldýrmaz' görüþü vardý. Nitekim öyle oldu ve Sovyetler Birliði herhangi bir NATO ülkesine saldýrýda bulunmadý. Türkiye'de elbette taktik nükleer silahlar var. Fakat bu silahlar zannedildiði gibi Ýncirlik'te deðildir. Çünkü bu silahlar koruma silahý. Yani bir saldýrý olursa kullanýlacak olan silahlar. Nereden korunur Türkiye Sovyetlere karþý, Boðazlar ve Kars civarý. Dolayýsýyla oralarý kollamak için konulmuþ silahlardýr. Hiroþima'da nükleer silah atýldý binlerce insan öldü. Yani bu atýlacak silahýn illaki Taksim'de Beyoðlu' nda atýlmasý söz konusu deðil. Bu silah Samsun'da Giresun'da atýlsa bile buraya zarar verebilirdi. Zaten artýk bu silahllarýn kullanýlmasýna iliþkin bir tehdit kalmadý. Çünkü artýk Rusya ile NATO arasýnda böyle nükleer harbe götürecek bir durum söz konusu deðil. Bugün bu silahlarýn atýlmasý söz konusu deðil." Baþlýklarý Amerika da Nükleer silahlarýn sadece gövdelerinin Türkiye'de bulunduðunun altýný çizen Baytok, baþlýklarýnýn ise Amerika'da olduðunu söyledi. Baytok, "Bu silahýn nükleer baþlýðý olmadan nükleer silah olmaz. Bu silahlarýn gövdesi buradadýr. Bu gövdeler eskiden depoda dururdu. Þimdi ne oldular bilmiyorum. Ayrýca bu silahlar çift anahtarlý çalýþýyorlar. Yani Amerika'dan baþlýklar Türkiye'ye getirilmediði sürece çalýþmaz. Çalýþmasý için de hem Türkiye'nin hem Amerika'nýn ortak isteði söz konusu dedi. Elçin Yýldýral = Islak imzalý belge yeniden Ergenekon savcýlarýnda GENELKURMAY Baþkanlýðý na gönderilen Albay Dursun Çiçek imzalý "Ýrticayla Mücadele Eylem Planý belgesi yeniden Ergenekon savcýlarýna gönderildi. Emniyet, Adli Týp Kurumu ve Jandarma Kriminal in incelemeleri sonucu söz konusu belgenin altýndaki imzanýn Çiçek e ait olduðu rapor edilmiþti. Genelkurmay Askeri Savcýlýðý kimyasal madde kullanarak belgede parmak izi ve mürekkep incelemesi yapmak istemiþ, ancak bu talep belgede tahribata yol açacaðý gerekçesiyle Ergenekon savcýlarý tarafýndan reddedilmiþti. Ankara'dan özel kurye olarak gönderilen rütbeli askerler, belgenin aslýný, imzanýn Çiçek'e ait olduðuna dair Adli Týp Kurumu Heyeti raporunu alarak Genelkurmay Askeri Baþsavcýlýðý'na götürmüþtü. Bu arada, Albay Dursun ÇiçekÇiçek'in de þüpheli olarak yer alacaðý öðrenilen iddianamenin henüz mahkemeye gönderilmediði, soruþturma savcýlarý tarafýndan iþlemlerin devam ettiði öðrenildi. Ali Cemal Karabudak BirGün Gözler görmediðinde, yerine kimse konuþamaz. Yüreðin konuþabilmesi için ise inanmak ve yaþamak gerek. Yürekli olanlar bazen ýssýz bir koyun kýyýsýnda rüzgarda doðanýn nasýl yanýlmadan dönüþ geçirdiðini bize anlatýr. O uðultu sanýlmasýn ki sadece basit bir hava akýmýdýr. O yaþamýn sürdüðünü ve doðadaki dengelerin birbiri ardýna takýldýðýný ve bitmez bir döngünün olduðunu gösterir. Bu aný hissettiðinizde doðadan korkmayýnýz, kendinizi de doðanýn bir parçasý olduðunuzu hatýrlayýnýz. Bu aný hissetmek, gözle görmekten daha derine taþýr insaný. Ýnsan zincirleme olarak kendisini biçimlendirmiþ ve topluluk haline taþýmýþ insanlýktýr. Biz insanlýktan bahsettiðimizde hayatýn tüm kurallarýný ve yaþama iliþkisini içine sindirmiþ ve herkesi ayrýmsýz içine davet etmiþ olan toplumsal yaþayýþ olarak anlarýz. Hiç kimse o topluluktan koparak kendisine yeni bir ahlak, yeni bir dil ve canlýlýk iliþkisi geliþtiremez. Geliþtiremez, çünkü insanýn doðasýnýn birikimi ona nasýl davranmasý ve bu davranýþýný ne üzerine kurmasý gerektiðini öðretir. Öðrenmeden hiç bir þeyin keþfini ve deðiþimini gerçekleþtiremezsiniz. Bir anlamda doðanýn verdikleri dýþýnda hiç bir þey üretilemeyeceði gibi, insanýn topluluk olarak ihtiyaç duyduðu ve ihtiyaç yaratacaðý (doða yasalarý) üzerinde de olamazsýnýz. Bu nedenle insanlýk, kuralsýzlaþmýþý ve yaþadýðý toplumu kandýraný, o topluma haksýzlýk yapaný ve sömürme isteði içinde olaný ayýrmak koþuluyla, sevgi ve huzur birlikteliðidir. Bu birlikteliðin ortak baþka özelliði de ihtiyaç ve üretim-tüketim iliþkisidir. Böylesi topluluklar felsefi olarak ve kültürel birliktelik açýsýndan evrensel göstergeler kullansa da dünyanýn deðiþiminin dýþýnda kalamaz. Bu kalamama ve öne çýkma biçimi bazý topluluklarý diðerlerine göre daha revaçta hale taþýyabilir. Ýþte bu noktada geleceðin evrensel topluluklarýndan biri olmaya aday Alevilik de yeni bir yüz kazanýyor kendisine. Bu yüzün kazanýlmasý için bazý bedeller ödemek zorunda kalacaktýr. Bu bedelin nasýl ödeneceðini süreç belirleyecektir. Burada baþkasýna benzetilme olasýlýðý veya baþkasýndan ayrýlarak deðiþtiði düþüncesi önemli bir risktir. Ýþte bu iki çýkmaz arasýndan yola çýkarak tanýmlamaya çalýþtýðýnýz þey Alevilik deðildir. O bir baþkasýndan doðan, bir baþkasý ile mücadele alanýndan öne çýkan bir þey olamaz. Her felsefeyi olduðu gibi Aleviliði de belirleyen belli bir ekonomik, siyasal, coðrafik gerekçeler vardýr ve bunlarýn etki alanlarý ve ilgileri zamanla belirleyiciliðini arttýrabilir. Bu yýldýzlarý gözlemlemek gibi bir þeydir. Her zaman yeni verilerle algýlayýþlar-kurgular, bilim ve buna baðlý olarak biçimlenen felsefeler deðiþebilir. Deðiþmek zorundadýr da. Deðiþmezse hala külleriyle mücadele edilen kutsal kitaplara döner. Yani zorunlu doðmalara. Doðadýþýndan Kaçýnma Alevilik bu olamaz. Olamayacaðýna göre, önce bu teorik algýyý kýrmak gerek. Alevilik bir baþkasýnýn zoru ile deðil, doðanýn ve bilimin zoruyla, felsefenin ve sanatýn zoruyla kendisine kurallar oluþturmuþtur. Doðadan ve insandan olanýn dýþýnda bir þey istemez. Dört Kapý Kýrk Makam bunun en anlaþýlýr anlatýmýdýr. Musahiplik, cem ritüelleri, sanatlarý, kadýna bakýþý vs. bunun anlatýlmasý için gerekli doðasal anlatýmlarý öne çýkarýr. Eþitlik, toplumsallýk, deðer yargýlarý, emek, komünal beklenti gibi yeni evrensel deðerler bu noktalarda görülür. Bu Alevi bir kimliksel yeniden inanma altýnda doðadýþý veya metafizik bir istek veya beklenti içerisine girdiði anda çözülmeye uðramýþ olur. Bu nedenle, toplumsal beklentilerin, kült iliþkileri ve mitolojik geçmiþ içinde olgunlaþmasý kerametle büyük bir birikime, kurumsallaþmýþ yüce kiþilere yüklenmesi, deðerlerin nasýl özenle korunduðunu ve mücadele alaný olarak seçildiðini gösterir. Yaþayan kiþilere yüklenen keramet bulmak çoðunlukla mümkün deðildir. Deðildir, çünkü sosyal bilim yöntemine de uymaz. Hacýoðrafi olarak ele alýnan bu alanýn keramet üretme ve keramet atfetme kurallarý vardýr. Özellikle Hýristiyan azizlerine atfedilen kerametlerin ilkeleri üzerine önemli ölçüde çalýþýlmýþtýr. Bu bile Aleviliðin oluþmuþ evrensel deðerlere uyumu için göstergelere açýktýr. Aleviliðin tarihsel birikiminin en önemli ayaðýný okullu geleneði oluþturur. Bu felsefenin beslendiði ekol komünal bir sürecin parçasý olarak ele alýnýr. Hala günümüzde yaþayan özellikleri de Aleviliðin böylesi bir içeriðe sahip olduðunu gösterir. Tartýþýlma konularý felsefi noktalarda olsa da, kayýp bir kültür, kayýp zincirler kültü iliþkisi içinde ele alýnmasý daha çok kayýp bilgeler hikayeciliði olarak ele alýnabilir. Aleviliðin oluþturduðu birikim, onun kaybolmasýndan çok belirttiðimiz sosyal yanlarý ile yeni doðasýna uyumudur ancak. Yoksa kayýp kült veya kayýp tarih, kayýp sanat, kayýp ritüel, kayýp mürþit, pir, kitap gibi yönleri olamaz. Bu yeni bir ilgi yaratýr görünen þeyler batý fantastik edebiyatýnda yeni bir ekoldür. Gizem, sýr, kayýp, çözülme vs. adý altýnda çok satanlarý oluþturur. Alevi edebiyat dünyasý da biraz geriden ve acemice de olsa bu tür ilgileri geliþtirmeye baþlamýþtýr. Son zamanlardaki bazý denemeler bu yolda önemli katkýlar yapmýþlardýr. Edebiyat ta olduðu gibi bunlar da bazen bilim alanýný etkilemektedir. Bu yapýlan doðrudur. Ancak literatür sýkýntýsý nedeniyle hikayeden öteye geçememektedir. Üstelik bu nedenle farklý kültürlere ait hikayelerde bu beslenmeye kaynak olarak seçilebilmektedir. Bu kurmacalar zorlamadan öteye felsefi doðruluklar olarak ele alýnýnca saçmalamalar artmaktadýr. Simgeler Dili Özellikle Pir Sultan Abdal çerçevesinde oluþturulan mit, sorunun tartýþma boyutlarýný arttýrmaktadýr. Bu yöndeki fantazya yazarlarý ön kabulsüz bir gerçeði ortaya çýkardýklarý düþüncesindeler. Sorun bunun Alevi bilgi kümesinin beslendiði Bâtýnî görmezden gelmeleri ile ilgilidir. Hallac-ý Mansur ve en son olarak da Pir Sultan Abdal a taþýnan, taþ atma ve dostun gülü yaralar motifi çeþitli kereler kullanýlmýþtýr. Bu önemli söylencenin tekrarlanmasýdýr. Ancak içinde spiritüel bir yan da taþýmaktadýr. Gerçek olmadýðý tekrarlarýndan bellidir. Ortadoðu tragedyasýnýn önemli bir özelliðidir. Bu tür tragedya özellikli anlatýmlarýn Aleviliðe taþýnmýþ olanlarýnýn en yoðunlaþtýrýlmýþ olanlarýný Hüseyin kurgulu Kerbelâ anlatýmýnda buluruz. Bu nedenle yeni bir yazýma hizmet edilmek isteniyorsa ve bu yönde çalýþýlmak gerektiðinde mitolojinin, mitlerin ve tragedyanýn ilkelerinden doðru yararlanmak gereklidir. Genel geçer deðerlere, ön kabullere ve ileri gelenlerin kurallarýna alternatif açýdan bakabilmek için kuþkucu ve özgür bir bilinçle hareket etmenin doðru olmasý yanýnda oluþabilecek yanýlsamalarý da kabul etmek ve tahrifattan kaçýnmak gereklidir. Bu bilinç, deðerleri devrimcilikle karþýlarken asalet ve üstünlük deðerlerinin baþka kimliklere taþýnarak, yeniden Aleviliðe Ýncil ve Tevrat üzerinden veya Kuran üzerinden yapýlmasýný reddeder. Alevilik üstünlük diye sunulan bir þeyi kuþkuyla eleþtirir, deðer sistemlerini isyanla alt-üst eder. Aslýnda onun bu kabiliyeti, üstün körü kabul edilmiþ deðerleri sýnama ve eleme imkaný saðlayan dahice bir kavrayýþtan kaynaklanmaktadýr. Bu nedenle Alevilik yapýcý, idealler kurucu, egemen bir bilinç deðil, ideal kabul edilen þeylerin aslýnda öyle olmadýðýný gören bir bilinçtir. Bu bilincin isyankar yapýsý; gerçek ideallere ulaþmanýn önündeki engelleri yýkma aþamasýný teþkil eder. Bilge Ne Der Haksýzlýk ve ayrýmcýlýða karþýdýr. Ýnsanlarýn eþitliðine ve temel deðerin insan özgürlüðü olduðuna inanýr. Bu zihniyeti nedeniyle birçok yerleþik düþüncelerle arasý iyi deðildir. Deðerlerin ve mutlak hakikat diye sarýldýðýmýz gerçeklerin özgür akýlla denetlenmesi gerektiðine inanýr. O zaman inanca ve deðerlere, riyakarca ve alýþkanlýktan kaynaklanan baðlýlýkla deðil, samimiyetle ve isteyerek yönelir. Duygularýyla ve çýkar baðlarýyla deðil, üstün bir akýlla gereðine inandýðý için itaat eder. Ýtaati doðanýn yasalarý olarak okuduktan sonra geriye Sokrat ýn þu hikayesi kalýyor: Sokrates e bir dostu, Dertliyim, yolculuða çýktým iyi geçmedi demiþ. Sokrates, Kendini de birlikte götürmüþsündür, ondan diye cevaplamýþ." Alevilikte akýl ve sezgi ayný kapýya çýkar. Çünkü Alevi doðanýn dili, toplumun mutluluðu ve huzuru için atar. Bu nedenle fantezi edebiyatý Alevilik için muhteþem de olsa, bomboþtur. Çünkü içinde Alevi kimse yoktur. Gönül gözü, ilk gözden önemlidir. Alevi de bu nedenle kendini korur, kendisine ait olmayaný seçer ve þöyle konuþur, içindeki sezmeleriyle; Mâl-ü mülke olma maðrur. Deme var mý ben gibi! Bir muhâlif yel eser savurur harman gibi Þair Eþref. Alevihaberajansi.com

3 ANKARA - Ekonomik kriz Türkiye de halkýn geçim sýkýntýsýný artýrdý. Türkiye de hane halklarýnýn yüzde 52.9 u, baþka bir ifadeyle yarýdan fazlasý elde ettiði gelirle ihtiyaçlarýný zor karþýlýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) yayýmladýðý Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý 2009 verilerinden yaptýðý derlemeye göre, vatandaþlarýn yüzde 36 sý geliriyle zor, yüzde 16.9 u ise çok zor geçindiðini ifade etti. Kazancýyla ihtiyaçlarýný orta düzeyde karþýladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 35.5 iken, hane halklarýnýn yüzde 10 u kolay geçindiðini dile getirdi. Kýrda geçinmek daha zor Aylýk gelirlerinin hane halký ihtiyaçlarýný çok kolay karþýladýðýný söyleyenlerin oraný ise sadece yüzde 1.6 düzeyinde kaldý. Hane halký gelirlerinin ihtiyaçlarý karþýlama oraný kýr-kent ayrýmýnda deðerlendirildiðinde, kýrda geçinmek daha zor gibi görünüyor. Kýrda yaþayan hane halklarýnýn yüzde 38.6 sý gelirlerinin ihtiyaçlarýný zor, yüzde 19.2 si de çok zor karþýladýðýný belirtti. Kentlerde yaþayan hane halklarýnýn yüzde 35 i gelirlerinin ihtiyaçlarýný zor karþýladýðýný, yüzde 15.9 u ise çok zor karþýladýðýný ifade etti. Kýrdaki hane halklarýndan gelirlerinin ihtiyaçlarýný çok kolay karþýladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 0.6 iken bu oran kentlerde yüzde 2.1 i buluyor. Kimler zor geçiniyor? Eleman Aranýyor Arçelik ve Ýstikbal Bayisi'inde çalýþtýrýlmak üzere Bay ve Bayan Eleman Aranýyor Müraacat Arçelik Bayi HACIBEKTAÞ Tel: Kentlerde oturan hane halklarýnýn yüzde 36.8 i gelirinin ihtiyaçlarýný orta düzeyde, yüzde 10.3 ü kolay karþýladýðýný bildirdi. Bu oranlar kýrsal kesimde sýrasýyla yüzde 32.4 ve yüzde 9.3 düzeyinde bulunuyor. Hane halký gelir grubuna göre gelirin ihtiyaçlarý karþýlama durumu deðerlendirildiðinde; geliri 600 liraya kadar olan hane halklarýnýn yüzde 43.2 si, lira arasýnda olanlarýn yüzde 44 ü, lira arasýnda olanlarýn yüzde 35.5 i, lira arasýnda olanlarýn yüzde 21.4 ü, lira arasýnda olanlarýn da yüzde 10.2 si zor geçindiklerini belirtti. Geliri lira ve üzerinde olanlarýn da yüzde 6.4 ü gelirinin ihtiyaçlarýný zor karþýladýðýný ifade etti. Geliri 600 liraya kadar olanlarýn yüzde 2.5 i, lira arasýnda olanlarýn yüzde 5.4 ü, lira arasýnda olanlarýn yüzde 10 u, lira ile lira arasýnda olanlarýn yüzde 20 si, lira arsýnda olanlarýn da yüzde 36.2 si kolay geçindiðini ifade etti. Geliri lira ve üzerinde olan hane halklarýndan gelirlerinin ihtiyaçlarýný kolay karþýladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 39 düzeyinde bulunuyor. Yüzde 42.7 si þikâyetçi Hane halklarýnýn büyüklüðüne göre bir deðerlendirmeye gidildiðinde hane halký büyüdükçe gelirin ihtiyaçlarý karþýlamasýnýn güçleþtiði görülüyor. Büyüklüðü 10 ve üzerinde olan hane halklarýnýn yüzde 50.8 i gelirinin ihtiyaçlarýný zor karþýladýðýný, yüzde 1.9 u ise kolay geçindiðini ifade etti. Hane halký büyüklüðü bir-iki kiþi olan hanelerin yüzde 35.2 si gelirlerinin ihtiyaçlarýný zor karþýladýðýný, yüzde 15 i ise kolay karþýladýðýný dile getiriyor. Büyüklüðü bir-iki kiþi olan hane halklarýnýn yüzde 13 ü, hane halký büyüklüðü 10 ve daha fazla olan hanelerin ise yüzde 25.6 sý gelirleriyle ihtiyaçlarýný çok zor karþýladýðýný belirtti. Bireylerin toplam yüzde 42.7 si aylýk hane halký gelirinden memnun olmadýklarýný veya hiç memnun olmadýklarýný belirtti, yüzde 31.4 ü aylýk hane halký gelirinden memnun veya çok memnun olduðunu kaydetti. Kadýnlarýn yüzde 9.6 sý, erkeklerin de yüzde 10.1 i aylýk hane halký gelirlerinden hiç memnun olmadýklarýný bildirdi. Bu çalýþma neden yapýldý? TÜKÝ ten verilen bilgiye göre, yaþam memnuniyeti araþtýrmasý nýn amacý, Türkiye deki bireylerin öznel mutluluk algýlamasýný, saðlýk, sosyal güvenlik, örgün eðitim, çalýþma hayatý, gelir, kiþisel güvenlik ve adalet hizmetleri, kiþisel geliþim gibi MUSTAFA SÜMEN temel yaþam alanlarýndaki memnuniyetlerini ölçmek ve bunlarýn zaman içindeki deðiþimi takip etmek. Araþtýrma, örnek hanehalklarýndaki 18 ve daha yukarý yaþtaki bireylerle görüþülerek Türkiye, kent, kýr düzeyinde tahmin verecek þekilde yapýlýyor. TÜÝK e göre mutluluk TÜÝK e göre mutluluk, acý, keder ve ýstýrabýn yokluðu ve bunlarýn yerine sevinç, neþe ve tatmin duygularýnýn varlýðýyla karakterize edilen durum; hayattan genel olarak memnun olma halidir. Memnuniyet ise Ýhtiyaçlarýn ve isteklerin karþýlanmasýndan doðan tatmin duygusudur yýlýnda bireylerin yüzde 54.3 ü kendini mutlu, yüzde 14.6 sý ise mutsuz olarak ifade ederken, 2008 yýlýnda bu oran sýrasýyla yüzde 55.8 ve 13.9 dur yýlýnda kadýnlar, erkeklere göre daha mutludur. Kadýnlarda mutluluk oraný yüzde 58.1 iken, erkeklerde bu oran yüzde 50.2 dir. Yaþ gruplarýna göre mutluluk düzeyi deðiþiyor yaþ grubundaki bireylerde mutluluk oraný yüzde 57.4 iken, 65 ve daha yukarý yaþtaki bireylerde bu oran yüzde 54.3 e düþüyor. Eðitim düzeyi arttýkça mutluluk düzeyi de artýyor yýlýnda ilkokul mezunu olanlarda mutluluk oraný yüzde 52.5 iken, yüksekokul ya da üniversite mezunlarýnda bu oran yüzde 63.2 ye yükseliyor. Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduðu görülüyor yýlýnda evli bireylerin yüzde 57.3 ü mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46.8 dir. (Radikal) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER SONBAHAR ÝLE ADINDAN SÖZ ETTÝREN, DENÝZDEN GELEN ÝLE MÜLTECÝ SORUNUNA DÝKKAT ÇEKEN ONUR SAYLAK: En korktuðum insan, tarafsýzým diyen Sessizliðin çýðlýðý olur mu? Olduðunu bir sinema filminde görmüþtük. Hem öyle bir çýðlýktý ki, o kadar da sessiz. Onur Saylak, Özcan Alper in yönettiði Sonbahar la adýndan epey söz ettirmiþti. Ayþenur Kolivar ýn sesiyle de Yusuf Aðýdý çýðlýðýný tamamlamýþtý. Onur Saylak ýn ilk sinema filmi olmasýna raðmen büyük bir baþarý örneðiydi. Saylak filmde öyle performans göstermiþti, politik süreçlerin içinde yer almýþ, yara almýþ herkesin evine girivermiþti. Þimdilerde ne mi yapýyor? Ýkinci sinema filmini çekti. Nesli Çölgeçen in yönettiði Denizden Gelen, 12 Nisan da Ýstanbul Film Festivali kapsamýnda gösterilecek. Bu filmde mülteci sorunlarýna dikkat çekiyor Saylak; Emperyalizmin, kapitalizmin baþ aktörleri Afrika da yýllarca bu adamlarý sömürdü, o sömürü ve kazandýklarý parayla ülkeler kurdu, þimdide o insanlar o kurulan ülkelere bin bir zorlukla geçmeye çalýþýyor diyor. O sessiz ve derin Yusuf la, Onur Saylak la hepimizi silkeleyen bir söyleþi yaptýk»12 Nisan da Ýstanbu Film Festivali nde ikinci sinema filminiz gösterilecek; Denizden Gelen Yine sosyal bir meseleye parmak basýlýyor, bir mülteci sorunu, biraz bize Denizden Gelen den söz edebilir misiniz? Nesli Çölgeçen nin filmi. 10 yýla yakýndýr film çekmiyordu o da bana kýsmetmiþ.gazetelerden okuyoruz, televizyonlardan görüyoruz ama bize dokunmayan konular bizim için ah ah, vah vahla geçiþtiriliyor. Ben projeye hazýrlanýrken, mültecilerle ilgili raporlar vardý, 3-5 yýllýk. Senede yaklaþýk bine yakýn mülteci Türkiye den geçiþ yapmaya çalýþýyor ve geçiþ yaptýðý yerler o kadar ilginç ki; Avrupa. Onlarýn bu duruma düþmesinin en temel nedenlerinden biri onlar zaten. Emperyalizmin, kapitalizmin baþ aktörleri. Düþünsenize Afrika da yýllarca bu adamlarý sömürdüler, o sömürü ve kazandýklarý parayla ülkeler kurdular, þimdide o insanlar o kurulan ülkelere bin bir zorlukla geçmeye çalýþýyorlar. Yine þöyle þeylere tanýk olduk: Bir Cezayirli çocuðun sigara kâðýdýna yazdýðý mektubu, son aðýt mý denir, son çýðlýk mý, onu okuduk mesela Nesli hocayla Biz çekim yaparken Köyceðiz de yaklaþýk 3-4 tane tekne battý, insanlar gözümüzün önünde götürüldü. Þunu düþündüm, doðduðum yerden ne oldu ki uzaklaþmak isterim bir bilinmezliðe? Bildiðin bir yere de gitmiyorsun. Hiç bilmediðin bir ülkeye. Oraya gittiðin zaman da sana rahat bir yaþam yok. Kendini hemen belli eder: Ya temizlikçi olarak çalýþýyorlar, ya aþçý; hep alt kademelerde var olabiliyorlar. O bile yaþadýðý yerde ki sorundan daha az problem. Böyle bir film çekmeye çalýþtýk.»film Köyceðiz de çekildi dediniz, neler yaþadýnýz oralarda? Köyceðiz de bir köy var ve siyahi insanlar yaþýyor. Osmanlý zamanýnda oraya göç ettirilmiþ, orada kalmýþlar ve Türkleþmiþler. Dolaþýrken traktörün üzerinde siyahi bir amcayla karþýlaþabiliyoruz. Mahmut amca, Hasan amca, adlarý da Türk Bizim filmimizde de rol aldýlar.»sonbahar, Denizden Gelen gibi sosyal, politik filmlerde yer almak size nasýl dönüþüm saðladý? Bundan sonra daha mý dikkat ediyorsunuz? Dikkat ediyorum artýk. Yapýlan filmin bir söylemi olmasý gerekiyor. Bu politik de olabilir, insani de olabilir. Ýnsan olmak zaten bir tavýr almak gibi geliyor bana. Herkesin eninde sonunda bir bakýþ açýsý olmalý. Zaten hayatta en korktuðum insan tipi tarafsýzým diyen insan tipidir. Çünkü yaþýyorsanýz bir þeye ait olmak zorundasýnýz. Baþlangýç aþamasýnda þans da olsa Sonbahar, Denizden Gelen, böyle filmler zaten yapýlmalý, daha çok yapýlsýn ve içinde yer alalým.»yeni sinema hareketiyle de geleceðe benziyor, ne dersiniz? Çok saðlam bir kuþak geliyor, Özcan Alper, Kazým Öz, Hüseyin Karabey, Ýnan Temelkuran Bu insanlarýn bir takým dertleri var ve bu dertler yüzünden sinema yapmaya karar vermiþler ve yapmaya da devam edecekler. Bu insanlar yapmaya devem ettikçe biz de oynamaya devam edeceðiz. Film yapmak da ayrý bir külfet deðil mi arkanda saðlam bir þey olmayýnca»peki, bu kadar fazla film çekiliyor, bu iyi bir þey mi kötü bir þey mi? Nitelik, nicelik meselesi. Bence yapýlmalý. Türkiye deki seyirci kapasitesi belli. Bu bir yandan artýrýlmalý ama bir yandan da ekonomik getiri olarak görülmeye devam ettikçe ve kalitesiz iþler yapmaya devam ettikçe seyirci de kaçacak. Elbette bir sinema eseri izleyici için yapýlýyor. Ama bunun içeriði, niteliði niceliði önemli. Bu yanlýþ anlaþýlmasýn; komedi filmleri çekilmez, tamamen ticari film çekilmez anlamýnda konuþmuyorum, tabii ki çekilir ve çekilecek ama bunun belli bir kalitesi ve standardý olmak zorunda.»tiyatro asýl yapmak istediðiniz ama yapmýyorsunuz, þartlardan dolayý mý? Þu anda þartlardan dolayý; hadi gel bir oyun yapalým söylemiyle yapýlacak bir þey deðil. Neden yapýyorsun? Niçin yapýyorsun? Kime yapýyorsun? Seyirci kitlen ne? Neyi hedefliyorsun? Bunlarý düþünmeden, sen ben bizim oðlan tiyatro yapalým, olmaz. Tabii ki yapacaðým ama gerekli koþullar, oyun, yönetmen biraraya geldiðinde. Þu an tiyatro yapanlara da saygým sonsuz. Sinemadan çok daha zor iþ, tiyatro seyircisi daha az, onun gideni az, ona inanan daha az. Tiyatro bin yýllardýr devam ediyor, devam edecek.»tiyatro izleyicisi az ama televizyon da kullanýlarak tiyatroya seyirci kazandýrýlýyor. Tanýdýk olunca evet ama bir tiyatro oyuncusunun böyle bir þeye ihtiyaç duyuyor olmasý ne kadar ilginç deðil mi? Ya da bir tiyatro eserinin Ünlülerin biraraya geldiði oyuna gidiyor olmak ne kadar ilginç! Çünkü tiyatrocularýn sanatýný icra ettiði yer sahne. Hepsi o eðitimden geçti, yýllarýný oraya verdi ama bu Türkiye de popüler kültürün yarattýðý ikonlarýn sahne üstünde var olmasý ve onlarýn oyunlarýna daha çok gidiliyor olmasý, onlarýn iyi oyuncu ya da kötü oyuncu olduðu anlamýna gelmez. Ben þuna inanýyorum, sahne adamý yutar.»aslýnda sýðýnýlan bir þey var, popüler kültür dediðimiz alaný lehimize çevirmek gibi, bu mümkün mü? Ortada öyle büyük bir yalan var. O yalana inanýrsanýz gayet iyisiniz ama o yalana inanmadýðýnýz zaman, sette ya da biri sizi yolda çevriðinde de acý duyuyorsunuz. Dizi denen þey sanatsal bir üretim deðildir! Dizi ticari kaygýlarýn yoðun olduðu yerdir. Bunu televizyon kanalý da para için yaptýrýyor, yapýmcý da para kazanmak için yapýyor. Bütün birimler temelde para kazanmak için yapýyor. Bu demek deðil ki, iþini kötü yapýyor; tabii ki, bir iþ yapýyorsanýz elinizden gelenin en iyisini yapmak mecburiyetindesiniz. Ama haftada 90 sayfa, bir sinema filmi uzunluðunda 5-6 günde nasýl çekilebilir ki. Çok zor. Eðer ki o yalan ve o büyüye kaptýrsanýz kapýlýp gidersiniz ve popüler kültürün aracý olursunuz. Onu da amaç olarak kullanan kim var çok nadirdir gibi geliyor. Çoðu insan böyle baþlýyor: dizi yaparken de baþka þeyler yapýlýr. 7/24 hangi kafayla, hangi zihinle ve nasýl bir birikim saðlayacaksýnýz.»somut bir gerçeklik varken, bir çözümü olmamasýna ne diyorsunuz? Kendinizce çözüm düþündünüz mü? Herkes 10 dakika için parayý ikinci plana koyarsa olur. Ve çalýþma koþullarýný ön plana koysa buna ne kanal dayanabilir, ne de yapýmcý dayanabilir. Fakat her zaman olduðu gibi, bu ekonomik koþullarda hep þöyle diyoruz; ya dur yarýn, daha sonra ya da ben hayýr dersem o hayýr demeyecek Bu söylediðimiz insanlar, oyuncu, yönetmen, senarist, herkes biraraya gelip dur dese. Diyemiyorsun ki. Bugün sen çalýþmazsan öteki çalýþýyor. Ýstanbul da öyle bir þey olmuþ ki, herkesin alternatifi var. Sürekli dil döküyoruz ama eninde sonunda bir yerde duracak, insanýz. Ýnsanca çalýþmak istiyoruz, hakkýmýz ama ne zaman elde edeceðiz büyük bir soru.»popüler kültür korkunuz olmadý mý hiç? Olmaz mý Ama evimde son 5 aydýr televizyon yok. Dizi izlemek gibi bir ihtiyacým yok. Benim beslenme aracým deðil. Sinema filmi izliyorum, dergi okuyorum, oyunlara gidiyorum. Festivaller baþladý, kendimi besliyorum. Diðer türlü setlere git gel, paran gelsin öyle aksýn hayat.»dizilerde artýk edebiyat uyarlamalarý gündeme geldi. Ne kadar doðru? Gerçekten diziler iyi okunduðunda ne saðlýyor? Gençler bir þeyler öðreniyor deniliyor, ne düþünüyorsunuz? Dizilerden edebiyat öðrenilir mi? Öðrenilmez! Neden? O eser deðil o bir uyarlama. Maalesef ki çýkýþ noktasý iyi niyetli olsa bile biz uyarlayacaðýz ve iyi bir þekilde uyarlayacaðýz dese bile, bölüm olmaz. Yaþar Nuri Güntekin, Halid Ziya Uþaklýgil vs... Bu isimler olabilir mi? Bir reyting için uyarlanabilir mi? Ama uyarlanýyor! Ama öyle deme, hiç okumamýþ insanlar var deniliyor bence hiç okumamasý daha iyi. O eser öyle deðil çünkü. Biz tabii ne yapýyoruz, ama bakýn yine bir edebiyat uyarlamasýný oynuyorum. Ama oynanýlan þey o deðil, bir ticari yapý için uyarlanmýþ. Dizi sanatsal bir yapýdýr diye bakmak da yanlýþ. Ticari bir nesne. Orada sanat icra edemezsin. Ettiremezler. O yüzden kendimizi kandýrmayalým. Ýllaki öðreneceksek kitaplarý açalým, doðru bilgiye ulaþalým. Biz o zaman hiçbir þey yapmayalým, diziler bize anlatsýn. Böyle olmaz! Ýþin özünü kaçýrýrsýn. Ben böyle düþünüyorum, karþý tezleri varsa dinlemek isterim.»bu biraz da apolitiklikle mi ilgili? Yeni jenerasyon bu apolitik kimliðe sýðýnmayý tercih ediyor Bu çok ilginç, mesela diyor ki, ben apolitik yetiþtirildim. Ya sen apolitikliðin ne olduðunu bilmiyorsun ya da biliyorsan ve kendini apolitik olarak tanýmlýyorsan vay haline! Apolitikliðin ne olduðunu biliyorsan bunun kötü bir þey olduðunu biliyorsundur. Bu iþte demin dediðim kolaycýlýk, toplumsal bir þey. Hem yönetilme, güdülme, zor olan þeyi baþkalarýna býrakma ve seyirci olma. Biz tribünleri seviyoruz hep. Örneðin, maça gidip baðýrmayý biliyoruz, peki maçta oynayan adamý tercih etsene, o daha zor Onun için çalýþman lazým. Sen kendini apolitik olarak tanýmlýyorsan, politik olmak ne demek hiç düþündün mü? Çok klasik, þu anda her þey para üzerinden dönüyor. Ýyi bir evlat olmak, bir iþe girmek, iyi bir çocuk yetiþtirmek ve bir þeye karýþmamak. Bu kadar basit. Diðer taraftan politik olmak zor, birileriyle tartýþman lazým. Bir þeyler okuman lazým ve taraf olman lazým.»sonbahar la mý tanýþtýnýz Doðu ile? Gittiðiniz yerler neler hissettirdi? Uzaktan duymak baþka orada olmak baþka. Ayný þartlar yok. Hayatta kalma üzerine kurulu yaþam ama biz öyle hale getirmiþiz ki, burada bunlar dert deðil de baþka þeyleri dert etmiþiz; para, mal, mülk Oralar daha saf ve yaþamýn özü. Sonbahar hepimiz için çok özeldi»sonbahar, ilk sinema deneyiminiz olmasýna raðmen oldukça baþarýlýydý. Bu serüveninizi konuþalým 2006 da mezun oldum ve Ýstanbul a geldim. Onun da nedeni þu: Bu mesleði icra edeceðiniz baþka alan maalesef yok. O yüzden yaþamýnýzý idame ettirecek alan sadece Ýstanbul. Daha sonra görüþmeler, diziler falan derken kendimi bayaðý bir kötü hissetmeye baþlamýþtým. Okulda okurken tiyatroyla uðraþýyorsunuz, eðitim alýyorsunuz ve çýktýðým zaman daha kolay olur sanýyorsunuz ve olmuyor. Bir gün beni aradýlar ve Özcan Alper in Sonbahar Aðýdý adlý filmi var, görüþmek ister misiniz diye Ben de yok, kim ne yapsýn beni filmde dedim. 20 günlük uðraþtan sonra biz Özcan la buluþtuk. Orada da terslik oldu; ben Mikail diye gittim ama Yusuf diye çaðrýlmýþým. Görüþmeye gittiðimde Özcan, Yusuf u anlattý ben Mikail diye dinlemeye baþladým. Ve görüþmenin bir noktasýnda da Mikail bu kadar derin mi? Ben mi yanlýþ anlýyorum? dedim, Özcan da; Ben Mikail i anlatmýyorum Yusuf u anlatýyorum dedi. Ve buluþmamýz ve baþlangýcýmýz böyle tuhaf oldu.»sonbahar a nereden bakarsak bakalým çok özel bir filmdi Ben çok yeniyim. Sonuçta iki tane filmi çektim. Biri daha festivalde gösterime girecek ama Sonbahar hepimiz için özel oldu. Sonuçta Özcan nýn ilk filmi, benim ilk filmim, yapýmcý Serkan ýn ilk filmi, Megi nin ilk filmi. Biz sadece dürüstçe bir þeyler yapmaya çalýþtýk. Elimizden geldiði kadar, bunun karþýlýðý beklediðimizden büyük oldu ve bu da çok güzel bir þeydi. Sinema serüveni böyle baþladý»ýlk film olmasýna raðmen derin bir filmdi ve zor bir karakterdi. Sessiz ama bir o kadar da baðýran. Onur, Yusuf u anlýyor muydu? Tabii ki. ODTÜ ye baþladýðým da, arkadaþlarýmýz, tanýdýklarýmýz bu süreci yaþadý ve biz de onlarý takip ettik. Belki hatýrlarsýnýz Meclis te pankart açýldý diye bilmem kaç yýla çarptýrýlan kiþi benim arkadaþýmdý. Bütün o süreçleri birebir yaþadýk ama role hazýrlanýrken þöyle bir þey vardý; 10 yýl boyunca cezaevinde kalmýþ arkadaþýmýz vardý. Film boyunca yanýmýzdaydý. BirGün

5 Günümüzde New Age denildiðinde akla hemen tuhaf inanýþlara sahip insanlardan oluþan kümelenmeler gelmektedir. Bu tuhaf inanýþlar arasýnda uzaylýlardan bilinmeyen gezegenlere, kýyamet senaryolarýndan kayýp kýtalara, þifacýlýktan evrensel enerjiye kadar bir yýðýn zýrva bulunuyor. Ýlk anda bir sürü insanýn bu türden hurafelere inanmasý komik gelebilir. Gelmemelidir. Durum iki nedenden dolayý göründüðünden daha ciddidir. Birincisi, popüler kültürün de etkisiyle söz konusu hurafeler kitleler içerisinde yaygýn ve etkili bir hale gelmiþtir. Ýkincisi, hayattaki her þey gibi, bu zýrvalar da ideolojik bir temel üzerinde yükselmektedir. Aþaðýda da gösterilmeye çalýþýlacaðý üzere, söz konusu temel, her türlü melanetin üzerinde yeþerebileceði berbat bir zemindir. Bu yüzden New Age kültürünün siyasi sonuçlarý, genel kanýnýn aksine, komik olmaktan çok uzaktýr. Peki, bu ideolojik temel nedir? Bunu daha iyi anlayabilmek için öncelikle kavramýn üzerinde durmak gerekiyor. New Age, Yeni Çað anlamýna gelmektedir. Burada akla, "neye göre yeni" sorusu gelebilir. Kabaca özetlemek gerekirse, bu türden inanýþlara sahip akýmlara göre güneþ her yýlda bir burç deðiþtirmektedir. Günümüzde de eski çað, yani Balýk Burcu Çaðý bitmekte, yeni bir dönem olan Kova Burcu Çaðý baþlamaktadýr. Söz konusu iddianýn kökeni çok eskidir ve bilimsel olarak hiçbir deðeri bulunmamaktadýr. Tekrar gündeme gelmesiyse Fransýz ezoterik Paul Le Cour ün 1937 yýlýnda yayýmladýðý L Ere du Verseau (Kova Burcu Çaðý) isimli kitabýyla olmuþtur. Le Cour ün önemi, meseleyi ilk kez gnostik bir Hýristiyanlýk temelinde ele almýþ olmasýnda gizlidir. Buna göre yeni dönemde Aziz Petrus un hiyerarþik Hýristiyanlýðý, yani Vatikan, etkisini yitirmeye ve Hýristiyanlýðýn ezoterik yorumu güç kazanmaya baþlayacaktýr. Kýsacasý ezoterizmin, okültizmin ve spiritüalizmin yükseliþe geçtiði yeni bir çað gelmektedir. Görüldüðü gibi New Age kavramýnýn ortaya çýkýþýnýn ezoterizm ve benzeri hurafelerle sýký bir baðý bulunmaktadýr. New Age diye tarif edilen inanýþlar 1960 lý yýllarýn sonlarýndan itibaren yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Özellikle 1980 li yýllardan sonra bu süreç iyiden iyiye güç kazanmýþtýr. Ama bu durumu burçlarla deðil de gericiliðin dünya çapýnda ataða geçmesiyle ve buna baðlý olarak güçlenen post-modernizmin etkisiyle açýklamak daha doðru olacaktýr. Aslýnda bu durum eþyanýn tabiatýna uygundur. Ezoterizm sözcüðü Fransýz Devrimi nin ertesinde Aydýnlanma ya ve devrime karþý açýlan ideolojik savaþta ortaya çýkmýþtýr. Týpký spiritualizmin 1848 Devrimleri esnasýnda ABD de ortaya çýkýþý gibi. Aydýnlanma ve devrim karþýtlýðý ezoterizm, spiritualizm türü metafizik akýmlar ile post-modernizmi birbirlerine yaklaþtýrmakta ve etkileþimlerini saðlamaktadýr. New Age akýmlar böylesi bir ideolojik temel üzerinde yükselmektedir. Peki, bu Aydýnlanma ve devrim karþýtlýðýnýn sýnýrý nedir? Bu soruyu hakkýyla yanýtlayabilmek için, New Age çevreler arasýnda çok ünlü olan Madam Blavatsky den biraz bahsetmek gerekiyor. Helena Petrovna Blavatsky, konumuz açýsýndan anlamlý bir zaman diliminde, 19. yüzyýlýn sonlarýnda, yaþamýþtýr. Birinci Dünya Savaþý ve Ekim Devrimi gibi büyük toplumsal olaylarýn yaþandýðý bu dönemde ezoterik akýmlar tekrar týrmanýþa geçmiþ ve faþizmle organik iliþkiler kurmuþtur. Nasýl mý? Blavatsky nin tezleri bu konuda bir hayli aydýnlatýcýdýr. Blavatsky ye göre yeryüzünde yedi kök ýrk vardýr. Bunlardan dördüncüsü Atlantisliler dir. Gelecek iki kök ýrk daha mevcuttur. Blavatsky nin eserlerinde, Ari ýrkýn Atlantis in günümüzdeki temsilcisi olduðu fikri iþlenmektedir. Aþaðý ýrklarla birleþmelerle yozlaþan kadim medeniyetlerin temsilcileri, büyük felaketlerle cezalandýrýlmýþtýr. Hayatta kalanlar ise dünyanýn farklý yerlerine daðýlarak, buralarda simgesi gamalý haç olan Ari ýrkýn tekrar üremesini saðlamýþtýr. Blavatsky ye göre ýrklar ve halklar da zamanla geliþmektedir. Bu geliþmeye ayak uyduramayan Kýzýlderililerin, Eskimolarýn, Polinezyalýlarýn ortadan kalkmasý evrensel yasalarýn gereðidir. Yedi kök ýrktan en üstünü Arilerdir ve Almanlar bunlarýn bir alt sýnýfýdýr. Bu hiyerarþide Yahudilerin durumu, kolayca anlaþýlacaðý üzere, pek parlak deðildir. Karma ve reenkarnasyon öðretileri, Batý da ilk kez, Madam Blavatsky sayesinde popüler olmuþtur. Buna göre, insanlar tekrar tekrar dirilmekte ve her diriliþte bir önceki yaþamda yaptýklarý iyilik ya da kötülüðün karþýlýðýný almaktadýrlar. Karma denilen bu döngüye inanmanýn doðal sonucu, kötü durumdaki insanlarýn bu hallerinin sorumlusunun kendileri olduðunu kabul etmektir. Eðer açlýk çekiyorsanýz, bu bir önceki yaþamda yaptýðýnýz bir kötülüðün sonucudur ve bunu deðiþtirmeye çalýþmak evrensel yasalara karþý gelmektir. Doðal olarak ayný kuralý Yahudi toplumu için de uygulamak mümkündür: Yahudiler acý çekiyorsa ve baþlarýna kötü bir þeyler geliyorsa, bunun nedeni geçmiþte yaptýklarý kötülüklerdir. Buna karþý çýkmak, evrenin ve doðanýn yasalarýna karþý çýkmak anlamýna gelmektedir. Ezoterik akýmlar daha sonraki tarihlerde Alman faþizminin dünyaya bakýþýnda da etkili olmuþtur. Örneðin Nazilerin ideologlarýndan Alfred Rosenberg sadece Atlantis ile ilgili iddialara deðil, Kutsal Kâse ile ilgili rivayetlere de inanmýþtýr. Rosenberg e göre, çöken Atlantis uygarlýðý saf Kuzeyli Ari ýrký temsil etmektedir. Almanlarýn temsil ettiði Ari ýrkýn þeytani Yahudilere karþý mücadelesi, bir mesihin gelerek baþlatacaðý Altýn Çað a kadar sürecektir. Rosenberg in kafasýndaki mesih Adolf Hitler dir. Handbuch der Judenfrage (Yahudi Sorununun El Kitabý) isimli kitabýn yazarý olan Theodor Fritsch ise ezoterik komplo teorilerinin faþizm gibi korkunç bir politik pratikle kaynaþmasýný saðlayan bir baþka adým atmýþtýr. Fritsch in fikirlerinin de açýkça gösterdiði gibi, bu dönemde ezoterik akýmlar arasýnda antisemitizm bir hayli yaygýndýr. New Age ve Neo Naziler Görüldüðü gibi New Age düþüncesinin en önemli bileþeni olan ezoterizmin siyasi sicili son derece berbattýr. Bu durumun tatsýz bir tesadüf olmadýðý, yapýsal nedenleri olduðu ortadadýr çünkü manzara günümüzde de deðiþmemiþtir. Batý daki Neo Nazi gruplarýn savunduklarý ezoterik fikirler ve komplo teorileri, ezoterizm ile faþizm arasýndaki iliþkinin sürdüðünü kanýtlamaktadýr. Bu konuda akla ilk gelen örnek Jan van Helsing dir. Helsing e göre Almanya nýn baþýna gelenlerin nedeni kötü uzaylýlar ve asýl ismi Henoch Kohn olan Helmut Kohl gibi gizli Yahudilerdir. Gizli Yahudi avýna meraklý Helsing in kitaplarý, bütün yasaklamalara raðmen, Almanca konuþulan ülkelerde büyük bir ilgi görmektedir. Ýngilizce konuþulan ülkelerde de durum farklý deðildir. David Icke, Jim Marrs gibi aþýrý saðcý komplo teorisyenlerinin tezlerinde New Age motifler çok önemli bir yer tutmaktadýr. Mesele sadece dünyaya bakýþlarýn benzemesiyle de sýnýrlý deðildir. Siyasi bir konumlanýþ da mevcuttur. Siyaset sahnesine çýkmak için genellikle ekoloji alanýný seçen New Age akýmlar, biyolojik determinizm diye nitelendirebileceðimiz bakýþ açýlarý yüzünden, siyaset sahnesinde aþýrý sað cenahta saf tutmaktadýr. Bu konuda ilk akla gelen isim ekolojist Edward Goldsmith dir. Goldsmith in doðu mistisizmiyle sulandýrdýðý tezleri Avrupa daki Neo Nazi çevrelerde büyük ilgi uyandýrmýþtýr. Her etnik grubun kendi ekolojik çevresinde kalmasý gerektiðini savunan Goldsmith in görüþlerinin, ana malzemesi yabancý düþmanlýðý olan bu çevreler tarafýndan benimsenmesi gayet doðaldýr. Almanya daki Yeþiller Partisi nin kurucularýndan Herbert Gruhl un fikirleri de ekolojiyle yabancý düþmanlýðýnýn nasýl birleþtiðini göstermesi açýsýndan önemlidir. Bu konuda bir baþka örnek de ABD den verilebilir. Amerikalý ekolojist Bill Devall, 1998 yýlýnda bir konferansta Geçmiþteki Meksikalý haydutlar gibi tecavüz, yaðma ve cinayetle uðraþan Meksikalý göçmenlerin engellenmesi gerektiðini söylemiþtir. Devall ayrýca, Kaliforniya kýzýlçam ormanlarýna tehdit oluþturan Maxxam þirketinin sahibinin suçlu bir Yahudi kapitalisti olduðunu da belirtmeye özen göstermiþtir. Earth First! (Önce Dünya) çevresel eylem grubunun eylemcilerinden biri olan Dave Foreman ise ayný mantýk çerçevesinde Etiyopya daki insanlarýn açlýða ve ölüme terk edilmesi gerektiðini; aksinin doðanýn dengesine müdahale etmek olduðunu ileri sürmüþtür. Buraya kadar verilen örneklerden yola çýkarak iki tespit yapýlabilir. Birincisi, günümüzde New Age akýmý ve ezoterizm Neo Nazi örgütlenmelerinin meþrulaþmasýna, toplumda kabul görmelerine ve güçlenmelerine hizmet etmektedir. Ýkincisi, söz konusu akýmlarýn aþýrý saðcý örgütlerle iliþkileri bir tesadüf deðildir ve ezoterik akýmlarla faþizmin geçmiþteki iliþkileri hatýrlandýðýnda, bu durumun maddi bir temele sahip olduðu daha iyi anlaþýlacaktýr. Dolayýsýyla New Age kültürünün siyasi sonuçlarýnýn gerici ve tehlikeli olduðunu söylemek mümkündür. Zeitgeist ve Sabataycýlýk Tartýþmalarý Tehlike sadece bununla da sýnýrlý deðildir. New Age akýmlarýn ve ezoterizmin yayýlmasý ve güçlenmesi, siyasi yelpazenin hemen her yerinde belli etkilere neden olmaktadýr. Örneðin son yýllarda adý sýklýkla duyulan Zeitgeist belgeselleri bu etkinin tipik bir örneðidir. New Age kültürünün sýð birer örneði olan bu belgeseller, milyonlarca kiþi tarafýndan izlenmiþtir. Üstelik bütün bu saçmalýklar sistem eleþtirisi adý altýnda pazarlanmaktadýr. Zeitgeist ta da figüratif bir rolü olan John Perkins gibi su katýlmamýþ bir þarlatanýn evlere þenlik tespitleri, bütün dünyada Amerikan karþýtlýðý diye sunulmaya çalýþýlmýþtýr. Eski ekonomik tetikçi, yeni Dalai Lama çömezi Perkins in kitaplarý baský üzerine baský yapmaktadýr. Bu türden sözde sistem eleþtirilerinin emperyalizme karþý çýkýþlarý yozlaþtýrmasý ve iðdiþ etmesi kaçýnýlmazdýr. Ýçinde yaþadýðýmýz coðrafyada antiemperyalizmin ne kadar önemli olduðu unutulmamalýdýr. Son derece ciddi bir iþtir ve meczuplarla birlikte anýlmasýna müsaade etmemek gerekmektedir. Zeitgeist örneðinden devam edersek, üzerinde durulmasý gereken bir baþka nokta da New Age zýrvalarýn solda, az da olsa, bir iz býrakmýþ olmasýdýr. New Age hurafeleri ve ABD li aþýrý saðcý gruplarýn antikomünist zýrvalarýný referans olarak göstermenin anlaþýlabilir bir tarafý bulunmamaktadýr. Bilgi ya da eðitim eksikliðiyle deðil de ancak bahsi geçen izlerle açýklanabilecek bu vahim durumu, týpký Sabataycýlýk tartýþmalarý gibi, yeni çaðýn sol içindeki bir baþka tahribatý olarak ele almak gerekmektedir. BirGün

6 Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Ahi Evran Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri, Muðla Üniversitesi Fethiye Saðlýk Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen 9. Uluslararasý-Ulusal katýlýmlý "Öðrenci Hemþireler Kongresi'nden baþarý ile döndü. 1-3 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen 9. Uluslararasý-Ulusal katýlýmlý "Öðrenci Hemþireler Kongresi'ne Ahi Evran Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri de katýldý ve yaptýklarý bildiri 361 çalýþma içerisinde birincilikle ödüllendirildi. Ahi Evran Üniversitesinde Öðretim Görevlisi Sevil Biçer, Öðretim Görevlisi Filiz Þahin, Hemþirelik Bölümü 3. sýnýf Öðrencisi Dilek Karakuþ ve Gülþah Çelik'in yapmýþ olduklarý "Anne Adaylarýnýn Fetus Haklarý Hakkýnda Bilgi Düzeylerinin Ýncelenmesi" isimli poster bildirisi 361 çalýþma içerisinde birincilik ödülüne layýk görüldü. Kongre ile ilgili bilgi veren Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Filiz Þahin, kongreye 10 poster bildiri olmak üzere 11 bilimsel çalýþma ile katýldýklarýný anlatarak, 361 çalýþma içerisinden kendi bildirilerinin birincilik ödülüne layýk görülmesinden dolayý çok mutlu olduklarýný ifade etti. Þahin, kongreye kendisiyle birlikte Saðlýk Yüksekokulu öðretim elemanlarýndan, Sevil Biçer, Tuðba Yýldýrým, Gizem Deniz Bulucu ile birlikte 21 öðrencinin katýldýðý bilgisini de verdi. Þahin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman'ýn bilimsel çalýþmalara çok büyük önem verdiðini anlatarak, bu çalýþmada da kendilerine her türlü desteði saðlamasýndan ötürü teþekkürlerini dile getirdi. Kent Haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Guinness Dünya Rekorlarý Türkiye Denemeleri'ne ev sahipliði yapan Forum Kapadokya, üç dünya rekoruna imza attý. 'Yoma Adam' Ýlker Çevik, 'Bir Dakikada Tenis Raketinin Ýçinden En Fazla Geçme Rekoru'nu Amerikalý Ashnita Furman'ýn elinden alarak yeni bir dünya rekoru kýrdý. Çevik ayrýca dünyada ilk kez denenen 'Bir Dakikada Tek Ayak Ensede Ýp Atlama' rekorunun da sahibi oldu. 11 Nisan 2010 tarihine kadar Forum Kapadokya'da gerçekleþtirilecek "Guinness Dünya Rekorlarý Türkiye Denemeleri" kapsamýnda gerçekleþtirilen 'Bir Dakikada Tenis Raketinin Ýçinden En Fazla Geçme Rekor'unun yeni sahibi Ýlker Çevik oldu. Ayný daldaki rekoru Amerikalý Ashnita Furman'ýn elinden alan Ýlker Çevik, bir dakika içinde teniz raketinin içinden 26 defa geçerek Türkiye'de yeni bir rekor kazandýrdý. Çevik dünyada ve Türkiye'de ilk defa denemesi yapýlan 'Bir Dakikada Tek Ayak Ensede Ýp Atlama' rekorunu da kýrdý. Çevik, bir dakika içerisinde tek ayak ensede diðer ayakla 24 defa ip atlayarak sadece Türkiye'de deðil dünyada bu kategoride ilk kez Guinness Rekoru sahibi olan kiþi oldu doðumlu Ýlker Çevik, sahnede gösteri sýrasýnda fizik kurallarýna aykýrý bir þekilde düðüm halini alabildiði için 'düðüm baðý' anlamýna gelen Yoma Adam lakabýyla tanýnýyor. Etkinlikler çerçevesinde çömlek sanatçýsý Chez Galip ise dünyanýn en büyük çömleðini yaptý. Yüksekliði 3.70 metre yüksekliðinde, 9 metre geniþliðinde toplam 1055 adet çömleðin birleþtirilmesinden oluþan dev çömlek, Guinness Dünya Rekorlarý tarafýndan dünyanýn en büyük çömleði olarak tescillendi. Dünyaca ünlü çömlek sanatçýsý Chez Galip önderliðinde gerçekleþtirilen dev çömleðin yapýmý 6 ay sürdü. Dev çömlek Forum Kapadokya Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi'nin giriþine yerleþtirildi. Kent Haber MUSTAFA SÜMEN Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan uygulanan Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý (KKYDP) çerçevesinde "2010 Yýlý Makine ve Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Programý" ile ilgili hibe desteði baþvurularýnýn Kaman'da baþladýðý bildirildi. Kaman Tarým Ýlçe Müdürü Ersin Öðülmüþ, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý çerçevesinde Makine - Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Tebliði'nin 18 Mart 2010 tarihli resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini belirtti. Kaman Tarým Ýlçe Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programýyla ; anýza direkt ekim makinesi, arýcýlýk makine ve ekipmaný, balya makinesi, basýnçlý sulama sistemi kurulmasý, canlý balýk nakil tanký, çayýr biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi kurulmasý, biçer baðlar, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, mýsýr hasat tablasý, mibzer, motorlu týrpan, pamuk toplama makinesi, pancar ve patates sökme makinesi, pülverizatör, rüzgâr makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalý saman makinesi, silaj makinesi, soðuk hava tesisatlý taþýma aracý, süt saðým ünitesi ve soðutma tanký, gübre daðýtma makinesi, taþ toplama makinesi, diskaro-goble, yem hazýrlama makinesi, zeytin hasat makinesi, koyun kýrkma makinesi, alýmlarýna yüzde 50 hibe desteði verileceði bildirildi. Tebliðde belirtilen usul ve esaslara göre hazýrlanan proje tekliflerinin, Ýl Müdürlüðüne tahsis edilecek bütçe kaynaklarý doðrultusunda Tarým Ýl Müdürlüðünce kabul edileceðini. 18 Mart 2010 tarihinde baþlayan müracaatlarýn 3 Mayýs 2010 tarihi mesai bitiminde sona ereceði ifade edildi. Kent Haber

7 7 Gençlere sorulan sýkýcý sorulardan biri gelecekteki meslekleriyle ilgili. Ne olacaksýn? Geleceðimizin sýnýfýmýza kilitlendiði eski düzenlerde bu soru abesti. Irgat ýrgat kalýrken, ailenin ait olduðu loncaya göre, kuþaktan kuþaða yüzyýllar boyunca geçerdi meslekler. Eðitimde usta çýrak iliþkisi esastý. Sanayii devrimiyle ihtisaslaþma baþladý. Sonunda üniversite de ihtisaslaþmaya ayak uydurdu. Bugün üniversite, gerçeði araþtýrmak, sorgulamak, kritik düþünceye ev sahipliði yapmak yerine meslek okullarýna dönüþtü. Ancak Harvard gibi þirketleþmiþ üniversitelerle, Oxford gibi devletlerin elit sýnýflarýný yetiþtirmek üzere desteklediði üniversiteler geleneksel konumlarýný kýsmen koruyabiliyor. Diplomalý iþsizler deyimi, aslýnda üniversiteleri yeteri kadar meslek okullarý olmamakla suçlamamýzýn ifadesi. Oysa, teknolojide geliþme o kadar hýzlý ki, yarýnýn mesleklerinin ne olacaðýný bile kestirmek mümkün deðil. (Hele Türkiye gibi ülkelerde gençlerin turizm iþletmeciliði, bankacýlýk, iþ yönetimi, yabancý þirket temsilciliði gibi çoðu hizmet sektöründe iþlere yönetilmesi, geleceklerini sýnýrlama, yaratýcýlýklarýný yok etme biçiminin ifadesi.) Aydýnlanma döneminde dinden baðýmsýzlýðýna kavuþan, fildiþi kulelerinde hayattan kopmakla itham edilem üniversite, günümüzde pazarýn, piyasasýnýn esaretinde. Üniversitelerini kuran þirketler bile var. Uç bir örnek ABD de McDonald s Üniversitesi. Kapitalizmin varlýðý gereði kaçýnýlmaz olan ve son ekonomik kriz de hýzla artan iþsizlik, üniversitenin, pazarýn girdabýna sürüklenmesini pekiþtiriyor. Pekiþtiriyor ama evdeki hesap çarþýya uymuyor. Siz falanca üniversite olarak bankacýlýk sektörüne insan yetiþtirirken bir bakýyorsunuz bankalar batmýþ. New York, Londra, sokakta kalmýþ iþsiz bankacýlarla dolu. A.B.D. Irak ý iþgal edip, dýþiþlerinde, Pentagon da, CIA da, basýnda Arapça bilen olmadýðýnýn farkýna varýlýnca üniversiteler Arap uzmaný yetiþtirme furyasýna kapýldý. Yarýn onlar iþsiz kalacak. Vietnam savaþýnda Güneydoðu Asya uzmanlarý borsasý vardý. A.B.D. askerleri Afrika da baþka bir yeri iþgal etsin, kim bilir kimlere ihtiyaç olacak. Çevrecilik ve temiz enerji gündemde. Nereye kadar? Ýþ piyasasýna göre insan yetiþtiren meslek okullarý ne okutacaðým diye zorlanýrken, üniversitenin gidiþi kurumsal intihar. Kimlik deðiþtiren, amacýndan uzaklaþarak yozlaþan, öðrenci arz talep piyasasýnda pazar arayan, kurtuluþunun gücü bünyesinden gelebilecek üniversite, kendisini korumaktan acizleþti. Kendini pazarlama dürtüsüyle çaðdaþlýk akýmýna kapýlýp, günün siyasi mücadelelerini, toplumsal kýpýrdanmalarýný derslerime yansýtmanýn popülistliðine kapýldý. Noel öncesi satacak yeni hediyelik eþya bulma derdinde maðazalar, butikler gibi al benili dersler sunma peþinde. Harvard da sömestýr ýn ilk günlerinin adý bile, öðrencilerin sýnýftan sýnýfa doýlaþýp beðendikleri dersleri seçtikleri alýþ veriþ haftasý. Yeteri sayýda öðrenciyi cezb etmeyen hocanýn vay haline. (Konularýnda yetersizliklerinden deðil de ders vermesini bilmeyen kimi hocalar bu yazýnýn konusu deðil). Ders notlarý, mallarýn inip çýkan fiyatý gibi, pazarlýk konusu. Öðrenci tavlamak peþinde kadrosuz hocalar bol not daðýtýyor. Vakit nakittir mefhumundan yola çýkan öðrenciler ders çalýþtýklarý saat karþýlýðý not bekliyorlar. Harçlarýn yükselmesine paralel olarak ayrýca yüksek notlarý hak ettikleri inancýnda olanlar çok. Parasýnýn karþýlýðýný istiyor. Medya yýldýzlýðýna soyunan hocalar býrakýn kýnanmayý üniversitelerinin reklam kadrosu. Televizyondan, basýndan seslenerek, dünya ve toplumumuzu araþtýrma fýrsatý bulmadan açýklamalarý herhangi büyük þehirde taksi þoförlerinin sohbetini andýrýyor. Özellikle son otuz yýlýn dayattýðý ekonomik modelde mali özerkliðini yitiren üniversite piyasa kurallarýnýn uygulandýðý bir kuruma dönüþtü. Ýnsana yatýrým yeriyken sermayenin yatýrým aracýna, sorgulayamadýðý devletin sipariþ ettiði projelerinin uygulayýcýsýna dönüþtü. Türkiye gibi ülkelerde özel üniversiteler devlet üniversitelerinin sermayesini, insan gücünü, ele geçirdi. Demokratik üniversite sözünü yýllardýr duymuyorum. Üniversite özerkliði ve akademik özgürlük kavramlarý unutuldu gitti. Ya kurumlarýna en çok sahip çýkmasý gereken öðrenciler... Radikal Baz istasyonlarýnýn saðlýða zararlý olduðunu artýk herkes biliyor diyen Veli Hikmet Þahin, baz istasyonunun okulun yanýnda ve konutlarýn arasýnda bulunmasýný eleþtirdi. Þahin, Ýnsanlar her gün bu baz istasyonunun etkisi altýnda. Çocuðumuz okulda ama her gün bizim saðlýðýmýzý tehdit ediyor. Baz istasyonlarýnýn böyle mahalle arasýna kurulmasý son derece yanlýþ bir þey. Firmalar bunun bir çaresini bulmalý ve insan saðlýðýyla oynamamalýlar. Bina sahiplerinin buna izin vermemeleri gerekiyor diye konuþtu. Hukuki Süreç Baþlatýlmalý Bir baþka Veli Murat Söylemez, hukuki bir süreç baþlatýlmasý gerektiðini belirterek, mahalle halkýnýn demokratik haklarýný kullanarak istasyonun kaldýrýlmasý için mücadele etmesi gerektiðini söyledi. Söylemez, Bilimsel olarak saðlýðýmýzý etkilediði ortada olan bu istasyonlarýn insanlarýn yaþadýklarý yerlere kurulmamasý gerekiyor. Biz gereken tepkimizi gösterip bu istasyonu buradan kaldýracaðýz. Tüm mahalle halkýný da Amerikan Jeolojik Araþtýrmalar Merkezi (USGS) sismologlarýndan Lucy Jones, son yapýlan ölçümlere göre depremin büyüklüðünün daha önce açýklandýðý gibi 6.9 deðil, 7.2 olduðunu söyledi. Jones, deprem merkezinin karaya biraz daha yakýn olmasý durumunda hasarýn çok büyük olabileceðini de bize destek vermeye çaðýrýyorum ben dedi. Agah Ertuðrul, Benim bu okulda bir oðlum bir de kýzým var. Mahalle halký olarak bir araya gelip yetkili merci nereyse oraya baþvurmak gerekiyor. Demokratik tepkimizi ortaya koymalý ve bunun buradan sökülmesini saðlamalýyýz derken, Gazi Ateþ ise Baz istasyonunun okula bu kadar yakýn olmasýna karþýyým. Buradan kaldýrýlmalýdýr. Sadece çocuklarýmýz için deðil mahallede oturan herkese zararlý bu istasyonlar. Okul yönetiminden gerekli müdahaleyi yapmasýný istiyoruz. Bu istasyonun buradan kaldýrýlmasýný istiyoruz dedi. Öðrenci Velisi Leman Altýntaþ da baz istasyonlarýnýn mahalle aralarýnda bulunmasýna karþý olduðunu ifade ederek, bu istasyonlarýn þehir dýþýna çýkartýlmasýný istedi. Anaokulu Sahibi: Avukata Baþvurduk Aydede Anaokulu nun Sahibi Saadet Badem de baz istasyonuna tepki gösteren velileri destekliyor. Biz kaydetti. 7.2 büyüklüðündeki depremden önce ve sonra kaydedilen artçý þok ve sarsýntýlarýn büyüklüðünün ise 5.1'e kadar çýktýðý görüldü. ABD ve Meksika'nýn Büyük Okyanus kýyýsýndaki sýnýr bölgelerini geniþ ölçüde etkileyen deprem, Meksika'nýn Tijuana, ABD'nin San buraya taþýndýðýmýzda baz istasyonu buradaydý. Süresi doldu kaldýracaðýz dediler ama 3 yýldýr sökülmedi. Ben avukatýmla konuþtum hukuki süreci baþlatacaðým. Eðitim kurumuna bu kadar yakýnda olmasý yasal deðil. Ýnsan saðlýðý bu kadar ucuz olmamalý Badem, kendisinin de saðlýkçý olduðunu söyleyerek sözlerine þöyle devam etti: Benim yuvamda 3 yaþýnda çocuklar var ve sürekli radyasyona maruz kalýyorlar. Mahalle halký da tepkili biz kesin kararlýyýz bu istasyonun buradan kaldýrýlmasý için ne gerekiyorsa mahalle halkýyla birlikte yapacaðýz Baz istasyonunu evinin üstüne koyduran aileyi de uyardýðýný belirten Badem, Ýnsan akýl erdiremiyor nasýl izin verirler. Ailede bir sürü çocuk var ve sürekli radyasyona maruz kalýyorlar. Ýnsanlarýmýz bilinçli olsa bu durumu kabul etmezler. Bilimsel olarak bebeklere daha çok zararlý olduðunu biliyoruz. Bir an önce bu yanlýþtan dönmeli ve bu istasyonu evinden söktürmeli bu aile diye belirtti. (Ýstanbul/EVRENSEL) Diego, Los Angeles, Arizona gibi kentlerinde de binalarýn sallanmasýna, halkýn paniðe kapýlmasýna yol açtý. Bazý bölgelerde elektrik hatlarýnýn devreden çýkmasý dýþýnda söz konusu kentlerde can kaybý veya maddi zarar meydana gelmediði bildirildi. (Radikal)

8 Tarýmsal üretimin tohumundan baþlayarak, girdilerin saðlanmasýna ve ürünlerin pazarlanmasýna kadar olan zinciri, bütün dünyada az sayýdaki küresel þirketin eline geçiyor. Dünya tarýmý þirketlerin denetimine girerken, çiftçiler ve köylüler en doðal haklarý olan üretmek haklarýný kaybediyor. Þirketler, çiftçilerin önlerine iki seçenek koyarak diyor ki ya topraklarýný terk edeceksin, ya da bizim için üretim yapacaksýn. Sermayenin küreselleþmesinin tarýmda yarattýðý bu deðiþime uygun olarak Türkiye tarýmý da þirketler lehine yeniden þekillendiriliyor. Günlerdir Ankara sokaklarýnda iþlerini kaybeden TEKEL iþçilerinin direniþinin nedeni, iþte bu deðiþim. Özel bir ürün: Tütün Osmanlý son dönemlerinde borçlarýný ödeyemez duruma düþünce Duyun-i Umumiye tarafýndan tütün ve tütün gelirlerine el konulmuþ; tütün ve tütüncülüðümüz Reji adlý bir þirketin denetimine girmiþti. Binlerce üretici ve tüketicinin ölümüne neden olan Reji dönemi tarihe kanlý bir leke olarak geçmiþti. Günümüzde de, Türkiye tarýmýný þirketleþtirecek adýmlar atýlýrken akla ilk gelen ürünlerin baþýnda yine tütün olmuþtur. Bunun nedeni tütünün ticaretini yapanlara saðladýðý büyük gelirlerin yanýnda oriental (þark) tarzý tütünün bu topraklarý sevmiþ olmasýdýr. Tütünün bu topraklara özgü yeni tatlar ve kokular kazanmasý, onu aranýlýr kýlmýþ, ama ayný zamanda onunla uðraþanlara, geçimini ondan saðlayanlara büyük acýlar yaþatmýþ ve yaþatmaktadýr. Tütünün kendine has özellikleri, onu tarihsel, ekonomik, kültürel ve siyasal izler býrakan özel bir ürün haline getirmiþtir. Tütün ve tütüncülüðümüzün bitirilmesinin nedenlerini anlayabilmek tütünün bu topraklara girdiði andan itibaren yaþadýðý serüveni bilmekle mümkündür. Dünü Unutma, Bugünü Ýyi Anlarsýn. Ýnhisarlar Ýdaresinin bugünkü adýyla TEKEL in 20. Yýl nedeniyle çýkardýðý hatýra sigarasýnýn kapaðýnda Dünü Unutma, Bugünü Ýyi Anlarsýn ibaresi vardýr. Bu ibareyle yaþanan acýlý Reji dönemini hatýrlatarak, o gün için gelinen noktanýn önemine vurgu yapýlmaktadýr. Bunu anlayabilmek için TEKEL in 20.yýlýný beklemeye bile gerek yoktur. Cumhuriyetin kurulmasýyla birlikte 1925 yýlýnda Reji Þirketi 4 milyon TL. bedelle satýn alýnarak devlet tekeli oluþturulmuþ, tütün ve tütüncülüðümüz yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Reji nin kaldýrýlýþýndan sonraki sadece iki yýla bakmak bile TEKEL in önemini anlatmak için yeterlidir. Reji 1924 yýlýnda yaklaþýk deðeri 10 milyon TL. olan 4 bin ton kadar tütün satabilmiþken, hemen iki yýl sonra TEKEL yaklaþýk deðeri 30 milyon TL. olan 9 bin ton tütün satmýþtýr. TEKEL in 1928 yýlýnda ülke ekonomisine kazandýrdýðý net kazanç 22 milyon TL.dýr. Reji nin faaliyetini sürdürdüðü 30 yýl boyunca devlete ödediði ise sadece 1milyon 500 bin TL.sýdýr.(1) Neden TEKEL.. Tütünün insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkileri günümüzde tartýþýlmayacak kadar açýktýr. Halbuki, 1492 yýlýnda Amerika kýtasýnýn keþfiyle beraber Avrupa ya getirilen ve Avrupalýlar tarafýndan büyük hayranlýk ve þaþkýnlýkla karþýlanan, kýta yerlilerinin kullandýðý þifalý bitkiler arasýnda tütün de vardýr. Tütün baþlangýçta her derde deva bitki olarak görülür. Neredeyse aklýmýza gelebilecek her türlü hastalýðýn, hatta kanserin tedavisinde kullanýlýr. Zararlarý kullanýmý artýkça görülür.(2) Yasaklamalar baþlar. Tütünün yasaklanmasý, tütünle mücadelede devletlerin bulduðu ilk çaredir. Kýsa süre içinde yasaklamalarýn tütünün yaygýnlaþmasýnýn ve tütün kullanýmýnýn önüne geçemediði görülür. Çare tütünün üretimini ve ticaretini denetlemekte ve yüksek vergiler almakta bulunur, devlet tekelleri oluþturulur yýlýna kadar, ülkelerin neredeyse tamamý tütün ve sigara üretimini ve ticaretini kendi ulusal tekelleri aracýlýðýyla yapmakta ve böylece tütün ve sigara üretimini kontrol altýnda tutmakta(3) ve kullanýmýný denetlemekteydiler. Þirketlerin gözleri dünya pazarýnda Dünyanýn 128 ülkesinde üretilen ama en ücra köþesinde dahi tüketilen ve üstelik baðýmlýlýk yapýcý özelliði olan tütünün üretimine ve ticaretine þirketlerin göz dikmemesi düþünülemezdi. Öyle de oldu lý yýllarýn ortalarýnda niteliði deðiþtirilmiþ, baðýmlýlýk yapýcý özelliði gizlice artýrýlmýþ sigaralar dünya pazarlarýnda görülmeye baþladý. Deðiþikliðin nikotin baðýmlýlýðý temelinde yapýldýðý artýk kanýtlanmýþ durumda. Bu sigaralar içe daha kolay çekilmekte, nikotini akciðerler yoluyla kana daha hýzlý ve etkili dozda ulaþtýrmaktadýr. Daha kuvvetli ve sönmeye dayanýklýdýrlar. Üstelik düþük zifirli ve düþük nikotinli sigaralar olarak mild (yumuþak), light (hafif) gibi doðru olmayan sýfatlarla pazarlanýrlar. Ýnsan saðlýðýna daha az zarar veren sigaralar olarak tanýtýlan bu sigaralarýn hedef kitlesi kadýnlar ve çocuklardýr. Bu tarz sigaralarýn üretilmesinin öncülüðünü Philip Morris yapar. Diðer Amerikan Þirketi R.J. Raynolds ve bir Ýngiliz þirketi olan British American Tabacco(BAT) açýlan yolda yürürler. Bu üç þirket 35 yýlda dünya pazarýnýn üçte ikisini ele geçirir. (4) 1974 yýlýna gelindiðinde bu üç dev sigara þirketinin resmi olarak pazarýna giremediði dört ülke kalmýþtýr. Ýtalya, Fransa, Avusturya ve Türkiye yýlýndan sonra Türkiye hariç bu üç ülkenin resmi pazarýna girmeyi baþarýrlar. Artýk sýrada Türkiye vardýr. (5) Kaçak Sigara Ýstilasý.. Uluslararasý Araþtýrmacý Gazeteciler Birliði, sigara þirketlerinin pazarýna girmeyi hedef aldýklarý ülkeye önce kaçak sigaralarýný pompaladýklarýný, ülke tüketicisini kendi ürünlerinin damak tadýna alýþtýrdýktan sonra gerek kendi hükümetleri, gerekse IMF, Dünya Bankasý ve Dünya Ticaret Örgütü aracýlýðýyla hedef ülkeye yabancý sigara ithalatýnýn serbest býrakýlmasý için baský baþlattýklarýný söylemektedir. Öykü Türkiye de de benzer biçimde baþlar ve geliþir li yýllar, Türkiye nin kaçak sigara istilasýna uðradýðý yýllardýr. Öyle ki, çokuluslu dev sigara þirketlerinden biri Bulgaristan da sadece bu iþ için sigara fabrikasý açmýþ ve bu fabrikada üretilen sigaralarýný Batý Karadeniz üzerinden küçük teknelerle Türkiye ye kaçak olarak sokmuþtur.(6) Artýk dünyaca ünlü sigara markalarý ülkenin her köþesinde ve her köþe baþýnda kaçak olarak satýlmaktadýr li yýllarýn baþlarý, ithal malý kullanmanýn moda olduðu, ithal malý kullanmanýn sosyal bir statü kazandýrdýðý bir dönemdir, bunu saðlamanýn en kolay ve en ucuz yolu ise kaçak yabancý sigara içmek ve ikram etmektir. Böylece, dünyanýn en kaliteli oriental (þark) tipi tütünlerinin üretildiði topraklarýn üzerinde yaþayan insanlarýn damak tadýnýn deðiþtirilmesi baþarýlmýþ, Amerikan harmaný (blended) sigaralar giderek yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Ýlk Adým Demirel den. Sigara kaçakçýlýðýný engellemek hükümetlerin görevi olmasý gerekirken yabancý sigaralarýn serbestleþtirilmesi çözüm olarak görülmüþ ve gösterilmiþtir yýlýnda Süleyman Demirel Hükümet programýnda yerli ve yabancý teþebbüse sigara üretimi ve daðýtýmýna imkân verilmesi yer alýr. Gerekçesi ise sigara kaçakçýlýðý nedeniyle ortaya çýkan döviz kaybýnýn önlenmesidir. TEKEL i yok edecek otuz yýllýk süreç için Demirel düðmeye basmýþtýr. Arkasý Kesilmez. Ardýndan 24 Ocak 1980 de IMF nin istikrar programý açýklanýr. Dev sigara þirketleri için gün doðmuþtur. Bu noktadan sonra hükümetlerin aldýðý her karar, þirketlerin önünü açmýþ, TEKEL i yok edecek süreci hazýrlamýþ, tütün ve tütüncülüðümüzü tahrip etmiþtir yýlýnda sigara sektöründe ilk defa TEKEL haricinde, ürünlerini yurt dýþýna pazarlamak koþuluyla BEST adýyla faaliyet gösteren þirkete izin verilmiþtir yýlýnda yabancý sigara ithali serbest býrakýlmýþtýr. Özal, bu kararýn alýnmasýný gece yarýsý golü olarak tanýmlamýþtýr yýllarýnda TEKEL e Düzce, Gönen, Hendek ve Trakya da yabancý menþeli tütün ürettirilmiþtir yýlýnda 1177 sayýlý tütün ve tütün tekeli yasasý deðiþtirilmiþ, tütünde devlet tekeli kaldýrýlmýþtýr yýlýnda çýkarýlan bir kararnameyle yabancý menþei tütünde ithal yasaðý kaldýrýlmýþtýr. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda sigara tiryakilerinin tercihinin Amerikan harmaný(blended) sigaralara kaydýðý gerekçesiyle TEKEL 2000 sigarasý piyasaya çýkarýlmýþtýr. Harmanýnýn yüzde 85 i Virginia ve Burley, yüzde 15 i oriental(þark) yani yerli tütünden oluþan bu sigaralarý TEKEL e ürettirmekle, TEKEL e kendi sonu hazýrlatýlmýþtýr. 3 Mayýs 1991 tarihinde TEKEL in katýlýmý olmadan tütün mamulleri üretimine izin verilmiþtir yýlýnda Philip Morris, Sabancý ortaklýðý sigara üretimine baþlamýþtýr. 1993, 1994 ve 1996 yýllarýnda Çiller Hükümeti yerli tütüne sýnýrlama, yabancý tütüne teþvikler saðlayan kararlar almýþtýr yýlýnda Refah-Yol Hükümeti de 8939 sayýlý yasayý ayný amaçla çýkarmýþtýr. 2 Þubat 2001 tarihinde Tekel in özelleþtirilmesini öngören Özelleþtirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararý imzalanmýþtýr. 3 Ocak 2002 tarihinde tütüncülüðümüzün ve TEKEL i yok edecek 4733 sayýlý Tütün Yasasý çýkarýlmýþtýr. (7) Hiçbiri Masum Deðil DYP, Refah, DSP, SHP, MHP, ANAP ve hatta CHP TEKEL in satýlmasýna tütüncülüðümüzün bitirilmesine neden olacak kararlarýn alýnmasýnda rol oynamýþlar, dev sigara þirketlerinin önünü açarak görevlerini yerine getirmiþlerdir. CHP bu dönemde hiç hükümette olmadý ki diye itiraz edilebilir. 15 günde 15 yasa diyerek Tütün Yasasý nýn, Þeker Yasasý nýn çýkarýlmasýný saðlayan ve bugünde yürütülen liberal politikalarýn mimarlýðýný yapan Kemal Derviþ dir. Hala yurtdýþýndan mimarlýðýný yaptýðý liberal politikalarýn yürütülmesinden memnun, Türkiye iyi yolda diye demeçler vermektedir. CHP nin, Kemal Derviþ i törenle, þölenle partisine almasý, liberal politikalarý onaylamasý anlamýna gelmektedir. Hükümet olsaydýk ayný þeyleri yapardýk, tütün yasasýný çýkarýrdýk demektir TEKEL i yok edecek politikalar, diðerlerinin býraktýðý yerden AKP tarafýndan devam ettirildi. TEKEL satýldý, yaprak iþleme müdürlüklerini kapatýldý. Sonuçta, tütün üreticilerinin çoðunluðunun mesleklerini, topraklarýný kaybettiði, TEKEL iþçilerinin ise iþsiz kaldýðý acý bir tablo ortaya çýktý. 4/C yi kabul etmeyerek direnen eski TEKEL iþçilerinin yanýna gidip, onlarý desteklemek, TEKEL in ve tütüncülüðümüzün bitirilmesinde rol oynayan veya destek veren partileri aklamayacak, tarih önünde sorumlu olmaktan kurtaramayacaktýr. Tütün Yasasý çýktýðýnda TEKEL. TEKEL, artýk bugün yoktur. TEKEL in adý ve logosu bile BAT a satýlmýþtýr. Büyüklüðü ve iþleviyle nasýl bir kurumun yok edildiðini anlayabilmek, Tütün Yasasý nýn çýktýðý 2002 yýlýnda ki TEKEL e bakmakla mümkündür. TEKEL, bünyesinde 25 Yaprak Tütün Ýþletme Müdürlüðü, 8 Sigara Fabrikasý, 28 Alkollü Ýçki Üreten Fabrika ve imalathane, 80 Baþmüdürlük, 20 Tuz Ýþletmesi bulunan güçlü bir kuruluþtu. 500 büyük sanayi kuruluþu arasýnda TEKEL; çalýþanlarda birinci, brüt katma deðerde üçüncü, dönem karý yönünden dördüncü, net aktiflerde beþinci, öz sermaye yönünden yedinci, üretimden satýþlarda sekizinci, satýþ hasýlatý yönünden onuncu sýradaydý. TEKEL A.Þ yýlýnda 6 katrilyon T.L. ciro ve 250 trilyon T.L. net kâr elde etmiþti. (8) Tütün üretmek zanaattýr. 400 yýl önce bu topraklarla tanýþmýþ olan tütünü üretmek zor iþtir. 14 ay onunla çocuk gibi ilgilenmek gerekir. Önce fidesi hazýrlanýr, sonra dikilir. Çapalanýr, dip sýyrýlýr, bir daha çapalanýr, birinci el, ikinci el, üçüncü el olmak üzere yapraklar toplanýr (tütün kýrmak), yapraklar dizilir, kurutulur, basarak balyalanýr, þimdilerde þirketlerin isteðiyle her el tütün þirketlerin verdiði kutulara basarak kutulanýr, tütün elde edilir. Yetmez, teslim zamanýna kadar korunur. Bu yoðun iþlerin üstesinden kalkabilmek ailedeki 7 yaþýndan, 70 yaþýna kadar herkesin çalýþmasýyla mümkündür. Küçük aile tarýmcýlýðý olarak yapýlan ve büyük itina gerektiren tütün üretimi kýraç, verimsiz, genellikle de eðimli topraklarda yapýlýr yýlýnda henüz Tütün Yasasý çýkarýlmamýþken 583 bin 474 üretici 234 bin hektar topraðý iþleyerek 208 bin ton tütün üretiyordu. Tütün üretmek için ailede ne kadar kiþi varsa hepsinin çalýþmak zorunda olduðu düþünüldüðünde yaklaþýk 3 milyon kiþi geçimini tütünle saðlýyordu. Tütün Yasasýyla Gelen Kölelilik: Sözleþmeli Üreticilik Tütün Yasasý nýn çýkmasýyla birlikte TEKEL in destekleme alýmlarý yapmasý engellendi ve piyasadan çekilmesi saðlandý. Tütün ve tütüncülüðümüz küresel dev sigara þirketlerine ve tütün kartellerine teslim edildi. Tekel in alým garantisi olmadýðý bir sistemde sözleþmeli üreticilik dönemine geçildi. Alýcý firmalar dev sigara þirketlerinin sipariþlerine göre tütün alacaklarý bölgeleri belirleyerek ve üreticilerle dikimden önce miktar ve fiyat konusunda anlaþarak tütün ürettirmeye baþladý. Karþýlýklý pazarlýk, anlaþma ve uzlaþma üzerinden olmayan sözleþmeleri alýcý firmalar üreticilere dayattýlar, bu sözleþmeleri kabul eden üreticiler ancak tütün üretebildiler. Üreticilere fiyat, sýnýflandýrma ve nevi tanýmlarýnda söz söyleyeme hakký tanýnmadý. Alýcý firmanýn belirlediði kiloya, parasýný zamanýnda alamamasýna dahi üreticilerin itiraz edebilmesi için uygun mekanizmalar oluþturulmadý. Standart sözleþmeler TAPDK (Tütün ve Alkol piyasasý Düzenleme kurulu) tarafýndan tütün üreticileri temsilcilerden yoksun olarak hazýrlanmaktadýr. Hükümetler ise üreticiden yana taraf olmadýðý gibi garantör rolü bile üstlenmemektedir. Sözleþmeli üretimde þirketler tamamen belirleyici kýlýnmaktadýr. Üstelik sözleþmelerdeki yýllýk bazdaki fiyat artýþlarýnýn enflasyon oraný kadar olmasý üreticinin kazancýnýn hiçbir zaman artmayacaðý anlamý taþýmaktadýr. Tütün Yasasý sonrasý tütün üreticileri küresel þirketlerin kölesi haline getirilmiþtir. Tütüncülere meslekleri býraktýrýldý, býraktýrýlmaya devam ediliyor. Devam Edecek

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı