PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI"

Transkript

1 Sakarya Üni. Fen-Ed. Derg. (2007) 9 (1):47-65 ISSN: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI 1 Mehmet ÇİÇEK, 2 Gürkan SEMİZ, 3 Ali ÇELİK 1 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Tandoğan/ANKARA 2 Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü ANTALYA 3 Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü DENİZLİ ÖZET Bu çalışmada, Pamukkale Üniversitesi Kınıklı kampüsü (Denizli) ve çevresinin florası verilmiştir yılında iki vejetasyon dönemi boyunca gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucu toplanan 364 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 66 familya ve 198 cinse ait 296 tür belirlenmiştir. Tür ve tür altı seviyedeki toplam takson sayısı 302 dir. Teşhis edilen taksonların 86 sı (% 28.5) Akdeniz elementi, 21 i (% 6.9) İran-Turan elementi, 10 u (% 3.3) Avrupa-Sibirya elementi ve 185 i (% 61.3) çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyendir. En fazla takson içeren familyalar sırasıyla; Asteraceae (35), Fabaceae (28), Lamiaceae (27), Apiaceae (19), Poaceae (14). En fazla takson içeren cinsler sırasıyla; Galium (7), Trifolium (6), Alyssum (6), Salvia (6), Erodium (5). Endemik takson sayısı ise 12 (% 3.9) dir. Anahtar kelimeler: Flora, Pamukkale Üniversitesi, Kampüs, Denizli, Türkiye FLORA OF PAMUKKALE UNIVERSITY KINIKLI CAMPUS (DENİZLİ) AND ITS ENVIRONS ABSTRACT In this study, it has been given the flora of Pamukkale University Kınıklı campus (Denizli) and its environs. The field studies have been carried out during two vegetation periods in After evaluation of nearly 364 plant samples collected from the research area, 296 species belonging to 66 families and 198 genera are determined. Number of total taxa are 302 at specific and subspecific ranks. The phytogeographical spectrums of taxa are as follows: Mediterranean elements 86 (28.5 %); Irano-Turanian elements 21 (6.9 %) and Euro-Siberian elements 10 (3.3 %). Number of poly-regional or unknown elements are 185 (61.3 %). The order of families and genera involving the most taxa are these; Families: Asteraceae (35), Fabaceae (28), Lamiaceae (27), Apiaceae (19), Poaceae (14). Genera: Galium (7), Trifolium (6), Alyssum (6), Salvia (6), Erodium (5). Endemic taxa are 12 (3.9 %). Key words: Flora, Pamukkale University, Campus, Denizli, Turkey *Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2004, Balcalı/Adana

2 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası GİRİŞ Türkiye, floristik çeşitlilik bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Tür ve tür altı seviyede toplam takson doğal olarak yetişmektedir. Bunlardan 3708 tanesi ülkemize özgü (endemik) olup toplam floranın % 34.5 ini oluşturmaktadır (1). Yaklaşık olarak Avrupa nın (2), Suriye nin 3000 (3) ve Irak ın 2950 (4) civarında bitki türü içermesi çeşitliliğin ne kadar zengin olduğunu açıkça göstermektedir. Ülkemiz florasının zenginlik ve ilginçliğinin temelinde iklimsel özellikler, topoğrafik ve jeolojik çeşitlilik, karasal ve sucul ekosistemlerdeki habitat farklılıkları ve üç farklı bitki coğrafyasının (Akdeniz, İran- Turan ve Avrupa-Sibirya) etkisinde olması yatmaktadır. Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı, Ege Bölgesi nde Denizli ili merkez ilçeye bağlı Kınıklı beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Doğusunda Denizli-Muğla karayolu, batısında Kınıklı beldesi ve Çamlık ormanı, kuzeyinde merkez ilçe, güneyinde Karcı Dağı nın uzantısı olan Eğerkaya tepesi (986 m.) ve eski taş ocağı ile sınırlıdır (Şekil 1). Bitki coğrafyası açısından Akdeniz fitocoğrafik bölgesine, Davis (5) in kareleme sistemine göre ise C2 karesine girmektedir. Araştırma alanının deniz seviyesinden yüksekliği m. ler arasında değişmektedir. Güneybatı sınırını oluşturan eski taş ocağı Davis (5) in Flora of Turkey de birçok bitki için lokalite olarak verdiği ilginç yerlerden biridir. Araştırma alanı ve çevresinin ana kayaç birimi mesozoik yaşlı kireç taşları ve yağışların etkisi ile oluşmuş alüvyonel birikintilerdir (6). Kampüs alanında kolüviyal tip topraklar hakimdir. Bu tip topraklar dik yamaçların eteklerinde ve vadi boğazlarında bulunurlar. Daha çok az topraklı kaba taş ve molozları içerirler. Özel bir iklime ve vejetasyona sahip olmayıp her iklimde bulunabilirler. Üzerinde gelişen vejetasyon çok çeşitli olabilmektedir (7). Araştırma alanı Akdeniz ikliminin etkisindedir (8). Denizli ili meteoroloji verilerine göre (9) Q: 59.7 ve P: dür. Bu değerler dikkate alındığında araştırma alanı yarı-kurak sıcak Akdeniz biyoiklim tipine girmektedir (10) (Çizelge 1). Denizli ili iklim verilerine göre Walter (11) in yöntemi uygulanarak iklim diyagramı çizilmiştir (Şekil 2). Denizli ilinde 4. ayın ortalarından 10. ayın sonlarına kadar devam eden bir kurak evrenin olduğu gözlenmektedir. Araştırma bölgesinde aylara göre yıllık en düşük sıcaklık ortalamalarına bakıldığında 1., 2., 3., 4., 10., 11. ve 12. aylarda muhtemelen don olayı görülebilmektedir. Çizelge 1: Araştırma alanının biyoiklim katları İstasyon Rakım (m) P (mm) PE M ( C) m ( C) S=PE/M Q Biyoiklim Tipi Denizli Yarı-kurak, sıcak Akdeniz biyoiklimi 48

3 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik Şekil 1: Araştırma alanının topoğrafik haritası Bu çalışmayla Pamukkale Üniversitesi Kınıklı kampüsü ve yakın çevresindeki bitki örtüsünün belirlenmesi, biyolojik zenginliklerinin tanıtılması ve üniversitenin kurulmasından sonra bu bölgede hızlı gerçekleşen yapılaşma ve yerleşimin artmasından dolayı bölgenin floristik yapısındaki mevcut bitki türlerindeki azalma ve olası değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın Denizli il florasına ve dolayısıyla Türkiye florasına katkı sağlayacağı inancındayız. 49

4 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası Şekil 2: Denizli meteoroloji istasyonuna göre araştırma alanının iklim diyagramı a: İstasyon adı, b: İstasyon yüksekliği, c: Sıcaklık rasat süresi, d: Yağış rasat süresi, e: Yıllık ortalama yağış (mm.), f: Yıllık ortalama sıcaklık ( C), g: Yağışlı periyot, h: Kurak periyot, l: Donlu aylar, m: Muhtemel donlu aylar, n: En soğuk ayın en düşük sıcaklık ortalaması, p: Mutlak minimum sıcaklık MATERYAL VE METOT Pamukkale Üniversitesi Kınıklı kampüsü (Denizli) ve çevresinin florasını belirlemek amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmanın arazi çalışması 2002 yılında iki vejetasyon dönemi boyunca yapılmıştır. Araştırma planına göre, bölgedeki bitkiler vejetatif ve generatif gelişme gösterdikleri değişik periyotlarda günde bir olmak üzere günlük geziler halinde araştırma alanından toplanmıştır. Toplanan örnekler bilimsel metotlara uygun olarak herbaryum örneği haline getirilmiştir. Bitki örnekleri Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü araştırma laboratuarında saklanmaktadır. Bitkilerin tayinleri Davis (5) ve Davis ve ark. nın (12) Flora of Turkey and The East Aegean Islands adlı eserinden faydalanılarak yapılmıştır. Araştırma alanın bitki taksonları liste halinde bulgular kısmında verilmiştir. Listede ilk olarak Pteridophyta divizyosu, sonra Spermatophyta divizyosu; Spermatophyta divizyosuna ait, Gymnospermae ve Angiospermae subdivizyoları sırası ile; Angiospermae subdivizyosuna ait Dicotiledonae ve Monocotiledonae sınıfları sırayla listelenmiştir. Familya, cins ve türlerin sıralanması alfabetik olarak yapılmıştır. Listenin kısatılması amacı ile, bitki toplanan istasyonlar numaralandırılarak başta verilmiştir. Takson isminden hemen sonra istasyon numarası, toplayıcı adı (M. Çiçek) ve bitki numarası, varsa element tipi (Medit.: Akdeniz, E. Medit.: Doğu Akdeniz, Ir.-Tur.: İran-Turan, Euro-Sib.: Avrupa-Sibirya) ve endemik olup olmadığı belirtilmiştir. 50

5 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik BULGULAR Araştırma alanından toplanan 364 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 66 familya ve 198 cinse ait 296 tür belirlenmiştir. Tür ve tür altı seviyedeki toplam takson sayısı 302 dir. Bitki Toplama İstasyonları 1. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güney yakası, maki, 500 m., , [ ]. 2. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güneybatı yakası, maki, 550 m., , [ ]. 3. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güney yakası, maki, 650 m., , [ ]. 4. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güneydoğu yakası, maki, 600 m., , [ ]. 5. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güneybatı yakası, kireçtaşlı kayalık, 750 m., , [ ]. 6. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güneybatı yakası, maki, 550 m., , [ ]. 7. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güney yakası, Eğerkaya tepesi etekleri, maki, 730 m., , [ ]. 8. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı, Eğerkaya tepesi, kireçtaşlı kayalık, 850 m., , [ ]. 9. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güneydoğu yakası, plantasyon alanı, 560 m., , [ ]. 10. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı kuzey yakası, maki, 440 m., , [ ]. 11. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı doğu yakası, dere yatağı, 400 m., , [ ]. 12. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güneydoğu yakası, maki, m., , [ ]. 13. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güney yakası, Eğerkaya tepesi, kayalık, 900 m., , [ ]. 14. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güneybatı yakası, maki, 460 m., , [ ]. 15. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı güneydoğu yakası, maki, 490 m., , [ ]. 16. C2 Denizli: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı doğu yakası, kuru dere yatağı, 420 m., , [ ]. 51

6 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası Araştırma Alanının Florası DIVISIO 1- PTERIDOPHYTA 1-ADIANTACEAE Adiantum capillus-veneris L., 13, M. Çiçek HYPOLEPIDACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 9, M. Çiçek DIVISIO 2- SPERMATOPHYTA SUBDIVISIO 1- GYMNOSPERMAE 3-CUPRESSACEAE Juniperus phoenicia L., 15, M. Çiçek 1819, Medit. J. oxycedrus L. subsp. oxycedrus, 12, M. Çiçek EPHEDRACEAE Ephedra campylopoda C. A. Meyer, 7, M. Çiçek PINACEAE Cedrus libani A.Rich., 7, M. Çiçek 1590, Medit. Pinus brutia Ten., 12, M. Çiçek 1767, E. Medit. SUBDIVISIO 2- ANGIOSPERMAE CLASSIS 1- MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONEAE) 6-ACANTHACEAE Acanthus spinosus L., 7, M. Çiçek 1585, E. Medit. 7-ANACARDIACEAE Pistacia lentiscus L., 10, M. Çiçek 1710, Medit. P. terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engl., 7, M. Çiçek 1605, Medit. P. terebinthus L. subsp. terebinthus, 12, M. Çiçek 1775, Medit. Rhus coriaria L., 14, M. Çiçek APOCYNACEAE Nerium oleander L., 15, M. Çiçek 1818, Medit. 9-APIACEAE Astradaucus orientalis (L.) Drude, 5, M. Çiçek 1538, Ir.-Tur. Bunium ferulaceum Sm., 10, M. Çiçek 1677, Medit. Bupleurum croceum Fenzl, 9, M. Çiçek 1647, Ir.-Tur. Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai subsp. orientale (Boiss.) Tutin, 13, M. Çiçek

7 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik Daucus carota L. subsp. carota, 15, M. Çiçek Echinophora tournefortii Jaub. & Spach, 10, M. Çiçek 1684, Ir.-Tur. Eryngium campestre L. var. virens Link, 10, M. Çiçek E. creticum Lam., 12, M. Çiçek 1764, E. Medit. Falcaria vulgaris Bernh., 11, M. Çiçek 1718; 14, M. Çiçek Huetia cynapioides (Guss.) P. W. Ball subsp. macrocarpa (Boiss. & Spruner) P. W. Ball, 3, M. Çiçek Johrenia silenoides Boiss. & Bal, 10, M. Çiçek 1681, E. Medit., Endemik. Pimpinella peregrina L., 12, M. Çiçek Sanicula europaea L., M. Çiçek 1808, Euro-Sib. Scandix australis L. subsp. grandiflora (L.) Thell., 10, M. Çiçek Seseli tortuosum L., 12, M. Çiçek Smyrniopsis aucheri Boiss., 9, M. Çiçek 1652, Ir.-Tur. Smyrnium connatum Boiss. & Kotschy, 6, M. Çiçek 1568, E. Medit. Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. elongata (Hoffmanns. & Link) Cannon, 9, M. Çiçek 1654, Medit. T. arvensis (Huds.) Link subsp. neglecta (Sprengel) Thellung, 5, M. Çiçek ARALIACEAE Hedera helix L., 12, M. Çiçek ASCLEPIADACEAE Cynanchum acutum L. subsp. acutum, 15, M. Çiçek ASTERACEAE Anthemis aciphylla Boiss. var. aciphylla, 5, M. Çiçek 1540, E. Medit. A. chia L., 4, M.1523, E. Medit. A. tinctoria L. var. tinctoria, 7, M. Çiçek 1593 Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. minus, 14, M. Çiçek Artemisia annuna L., 10, M. Çiçek Carthamus dentatus Vahl., 14, M. Çiçek C. lanatus L., 16, M. Çiçek Centaurea cyanus L., 6, M. Çiçek 1565; 8, M. Çiçek C. iberica Trev. ex Sprengel, 11, M. Çiçek C. solstitialis L. subsp. solstitialis, 10, M. Çiçek C. thirkei Schultz Bip., 9, M. Çiçek 1657, E. Medit. Chondrilla juncea L. var. juncea, 14, M. Çiçek Cichorium intybus L., 10, M. Çiçek Cirsium arvense (L.) Scop. subsp. vestitum (Wimmer & Grab.) Petrak, 11, M. Çiçek C. vulgare (Savi) Ten., 11, M. Çiçek Conyza canadensis (L.) Cronquist, 8, M. Çiçek Crepis foetida L. subsp. commutata (Spreng.) Babcock, 3, M. Çiçek 1508; 8, M. Çiçek Echinops ritro L., 10, M. Çiçek 1671; 12, M. Çiçek Helichrysum orientale (L.) DC., 13, M. Çiçek 1792, Medit. H. stoechas (L.) Moench, 10, M. Çiçek Jurinea consanguinea DC., 9, M. Çiçek Lactuca saligna L., 14, M. Çiçek

8 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası L. serriola L. 14, M. Çiçek 1799, Euro-Sib. Onopordum illyricum L.,10, M. Çiçek 1662, Medit. Picnomon acarna (L.) Cass., 12, M. Çiçek 1751; 15, M. Çiçek 1815, Medit. Scolymus hispanicus L., 10, M. Çiçek 1676, Medit. Senecio vernalis Waldst. & Kit., 1, M. Çiçek Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens (Jordan) Ball, 16, M. Çiçek Taraxacum aleppicum Dahlst., 1, M. Çiçek 1486, E. Medit. Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis, 3, M. Çiçek 1512, Euro-Sib. T. pratensis L. subsp. orientalis (L.) Vollman, 9, M. Çiçek 1660, Euro-Sib. T. longirostris Bisch. ex Schultz var. longirostris, 10, M. Çiçek Xanthium spinosum L., 11, M. Çiçek X. strumarium L. subsp. cavanillesii (Schouw) D. Löve & P. Dansereau, 16, M. Çiçek Xeranthemum annuum L., 13, M. Çiçek BORAGINACEAE Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. tinctoria, 8, M. Çiçek 1627; 12, M. Çiçek 1780, Medit. Anchusa azurea Miller var. azurea, 5, M. Çiçek 1549; 6, M. Çiçek 1564; 12, M. Çiçek A. officinalis L., 5, M. Çiçek A. undulata L., subsp. hybrida (Ten.) Coutinho, 7, M. Çiçek 1594, Medit. Cerinthe minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac, 10, M. Çiçek Heliotropium dolosum De Not., 16, M. Çiçek H. europaeum L., 10, M. Çiçek 1669, Medit. Myosotis minutiflora Boiss. et Reuter, 5, M. Çiçek 1552, Medit. Onosma tauricum Pallas ex Willd. subsp. brevifolium DC., 7, M. Çiçek 1620, Endemik. 14-BRASSICACEAE Alyssum discolor Dudley & Hub.-Mor., 8, M. Çiçek 1622, E. Medit., Endemik A. foliosum Bory & Chaub. var. foliosum, 1, M. Çiçek 1476, E. Medit. A. minus (L.) Rothm. var. minus, 3, M. Çiçek A. murale Waldst. & Kit. var. murale, 10, M. Çiçek A. sibiricum Willd., 5, M. Çiçek 1554; 8, M. Çiçek A. strigosum Banks & Sol. subsp. strigosum, 5, M. Çiçek Brassica nigra (L.) Koch, 9, M. Çiçek 1650; 16, M. Çiçek Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1, M. Çiçek Eruca sativa Miller, 14, M. Çiçek Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss., 14, M. Çiçek Malcomia africana (L.) R. Br., 8, M. Çiçek Rapistrum rugosum (L.) All., 5, M. Çiçek 1541; 8, M. Çiçek 1630; 10, M. Çiçek Thlaspi perfoliatum L., M. Çiçek Turritis laxa (Sibth. et Sm.) Hayek, 4, M. Çiçek CAMPANULACEAE Asyneuma michauxioides (Boiss.) Damboldt, 8, M. Çiçek 1624, E. Medit., Endemik. 54

9 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik Campanula drabifolia Sm., 6, M. Çiçek 1573, E. Medit. C. lyrata Lam. subsp. lyrata, 4, M. Çiçek 1529; 7, M. Çiçek 1595, Endemik. 16-CAPPARACEAE Capparis ovata Desf. var. herbacea (Willd.) Zoh., 12, M. Çiçek C. spinosa L. var. spinosa, 15, M. Çiçek CARYOPHYLLACEAE Dianthus calocephalus Boiss., 7, M. Çiçek D. zonatus Fenzl var. zonatus, 7, M. Çiçek 1618; 10, M. Çiçek 1679; 13, M. Çiçek Holosteum umbellatum L. var. umbellatum, 1, M. Çiçek Silene behen L., 5, M. Çiçek 1556; 9, M. Çiçek S. fabaria (L.) Sibth. & Sm., 7, M. Çiçek S. vulgaris (Moench) Garcke var. vulgaris, 4, M. Çiçek CHENOPODIACEAE Chenopodium album L. subsp. album var. album, 11, M. Çiçek 1716; 11, M. Çiçek C. murale L., 15, M. Çiçek CISTACEAE Cistus creticus L., 2, M. Çiçek 1494, O. Medit. Fumana arabica (L.) Spach var. arabica, 2, M. Çiçek 1499; 12, M. Çiçek Helianthemum racemosum (L.) Pau, 9, M. Çiçek 1641, Medit. 20-CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensis L., 7, M. Çiçek 1614; 16, M. Çiçek CRASSULACEAE Sedum album L., 7, M. Çiçek S. amplexicaule DC., 7, M. Çiçek 1612, Medit. 22-DATISCACEAE Datisca cannabina L., 12, M. Çiçek DIPSACACEAE Dipsacus laciniatus L., 12, M. Çiçek Knautia integrifolia (L.) Bert. var. integrifolia, 4, M. Çiçek 1525; 6, M. Çiçek 1580; 9, M. Çiçek 1658, Medit. Scabiosa hololeuca Bornm., 15, M. Çiçek 1820, Ir.-Tur., Endemik. S. rotata Bieb., 15, M. Çiçek 1822, Ir.-Tur. Tremastelma palaestinum (L.) Janchen, 15, M. Çiçek 1823, E. Medit. 24-EUPHORBIACEAE Chrozophora tinctoria (L.) Rafin., 11, M. Çiçek Euphorbia acanthothamnos Heldr. et Sart ex Boiss., 12, M. Çiçek 1761, E. Medit. E. helioscopia L., 2, M. Çiçek E. rigida Bieb., 1, M. Çiçek 1477, Medit. 55

10 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası E. taurinensis All., 8, M. Çiçek FABACEAE Anagyris foetida L., 12, M. Çiçek 1740, Medit. Astragalus epiglottis L., 4, M. Çiçek 1519, Medit. Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum, 1, M. Çiçek Coronilla varia L. subsp. varia, 7, M. Çiçek C. emerus L. subsp. emeroides (Boiss. & Spurn.) Uhrova, 9, M. Çiçek C. parviflora Willd., 5, M. Çiçek 1545; 6, M. Çiçek 1578, E. Medit. Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi, 3, M. Çiçek 1514; 5, M. Çiçek 1551, Medit. Medicago falcata L., 6, M. Çiçek M. orbicularis (L.) Bart., 9, M. Çiçek M. x varia Martyn, 11, M. Çiçek Melilotus neapolitana Ten., 2, M. Çiçek Ononis spinosa L. subsp. lesiosperma (Boiss.) Širj., 11, M. Çiçek O. viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman, 7, M. Çiçek Pisum sativum L. subsp. sativum var. arvense (L.) Poiret., 4, M. Çiçek 1522; 5, M. Çiçek P. sativum L. subsp. sativum var. sativum, 5, M. Çiçek 1553; 9, M. Çiçek Robinia pseudoacacia L., 6, M. Çiçek 1559; 15, M. Çiçek Trifolium angustifolium L. var. angustifolium, 6, M. Çiçek 1572; 9, M. Çiçek 1644; 15, M. Çiçek T. campestre Schreb., 6, M. Çiçek 1570; 6, M. Çiçek T. cherleri L., 2, M. Çiçek 1501, Medit. T. resupinatum L. var. resupinatum, 6, M. Çiçek T. pratense L. var. pratense, 15, M. Çiçek T. spumosum L.,6, M. Çiçek 1566, Medit. Trigonella coerulescens (Bieb.) Hal., 6, M. Çiçek 1579, Ir.-Tur. T. crassipes Boiss., 8, M. Çiçek 1638, Ir.-Tur. Vicia grandiflora Scop. var. grandiflora, 5, M. Çiçek 1544, E. Medit. V. cracca L. subsp. stenophylla Vel., 6, M. Çiçek V. sativa L. subsp. sativa, 9, M. Çiçek V. villosa Roth subsp. eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball., 5, M. Çiçek FAGACEAE Quercus coccifera L., 10, M. Çiçek 1666; 12, M. Çiçek 1742, Medit. Q. pubescens Willd., 11, M. Çiçek GERANIACEAE Erodium acaule (L.) Becherer & Thell., 3, M. Çiçek 1507, Medit. E. ciconium (L.) L Hérit., 1, M. Çiçek 1488; 3, M. Çiçek E. cicutarium (L.) L Hérit., subsp. cicutarium, 4, M. Çiçek E. malacoides (L.) L Hérit., 1, M. Çiçek 1478, Medit. E. moschatum (L.) L Hérit., 6, M. Çiçek Geranium lucidum L., 4, M. Çiçek G. macrostylum Boiss., 4, M. Çiçek 1530, E. Medit. G. pyrenaicum Burnm. fil., 7, M. Çiçek

11 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik 28-HYPERICACEAE Hypericum perforatum L., 7, M. Çiçek H. triquetrifolium Turra, 10, M. Çiçek ILLECEBRACEAE Paronychia chionaea Boiss. subsp. chionaea var. latifolia Chaudrhi, 10, M. Çiçek 1709, Endemik. 30-JUGLANDACEAE Juglans regia L., 10, M. Çiçek LAMIACEAE Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. palaestina (Boiss.) Bornm., 3, M. Çiçek 1505; 4, M. Çiçek 1536, E. Medit. Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P. W. Ball, 10, M. Çiçek 1690; 14, M. Çiçek Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare, 7, M. Çiçek Lamium amplexicaule L., 1, M. Çiçek 1475; 3, M. Çiçek 1504, Euro-Sib. Mentha pulegium L., 11, M. Çiçek M. suaveolens Ehrh., 11, M. Çiçek 1737, Medit. Micromeria myrtifolia Boiss. & Hohen., 6, M. Çiçek 1583; 12, M. Çiçek 1750, E. Medit. Nepeta caesarea Boiss., 12, M. Çiçek 1766, E. Medit., Endemik. Origanum onites L., 7, M. Çiçek 1587; 10, M. Çiçek 1682, E. Medit. O. sipyleum L., 10, M. Çiçek 1672; 12, M. Çiçek 1754, E. Medit., Endemik. O. vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart, 10, M. Çiçek 1688, E. Medit. Phlomis carica Rech. fil., 10, M. Çiçek 1675, Ir.-Tur., Endemik. Rosmarinus officinalis L., 1, M. Çiçek 1474, Medit., Kültür. Salvia sclarea L., 8, M. Çiçek S. tomentosa Miller, 8, M. Çiçek 1626; 9, M. Çiçek 1646, Medit. S. verbenaca L., 3, M. Çiçek 1509, Medit. S. verticillata L. subsp. verticillata, 12, M. Çiçek 1757, Euro-Sib. S. viridis L., 6, M. Çiçek 1558; 9, M. Çiçek 1656, Medit. S. virgata Jacq., 12, M. Çiçek 1760; 12, M. Çiçek 1762; 12, M. Çiçek 1763, Ir.-Tur. Satureja thymbra L., 7, M. Çiçek 1598, E. Medit. Scutellaria brevibracteata Stapf subsp. subvelutina (Rech. fil.) Greuter & Burdet, 7, M. Çiçek 1657; 12, M. Çiçek 1765, E. Medit. Sideritis montana L. subsp. remota (D urv.) P. W. Ball ex Heywood, 9, M. Çiçek 1643; 12, M. Çiçek 1776, Medit. Stachys cretica L. subsp. bulgarica Rech. fil., 7, M. Çiçek 1619, E. Medit. Teucrium chamaedrys L. subsp. lydium O. Schwarz, 14, M. Çiçek 1800, E. Medit. T. polium L., 10, M. Çiçek Thymbra spicata L. var. spicata, 10, M. Çiçek 1700, E. Medit. Ziziphora tenuior L., 6, M. Çiçek 1571, Ir.-Tur. 32-LINACEAE Linum bienne Miller, 5, M. Çiçek 1555; 6, M. Çiçek 1582, Medit. L. pubescens Banks & Sol. subsp. pubescens, 3, M. Çiçek 1515, E. Medit. 57

12 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası 33-LORANTHACEAE Viscum album L. subsp. album, 10, M. Çiçek MALVACEAE Alcea pallida Waldst. & Kit., 7, M. Çiçek 1602; 10, M. Çiçek Althaea cannabina L., 15, M. Çiçek Lavatera punctata All., 10, M. Çiçek Malva sylvestris L., 7, M. Çiçek MORACEAE Ficus carica L. subsp. carica, 12, M. Çiçek MYRTACEAE Myrtus communis L. subsp. communis, 12, M. Çiçek OLEACEAE Jasminum fruticans L., 2, M. Çiçek 1492; 4, M. Çiçek 1524, Medit. Olea europea L. var. europea, 12, M. Çiçek PAPAVERACEAE Fumaria densiflora DC., 1, M. Çiçek F. microcarpa Boiss. ex Hausskn., 6, M. Çiçek F. parviflora Lam., 7, M. Çiçek Glaucium corniculatum (L.) Rud. subsp. corniculatum, 7, M. Çiçek Hypecoum pendulum L., 7, M. Çiçek Papaver dubium L., 7, M. Çiçek P. gracile Boiss., 7, M. Çiçek 1607, E. Medit. P. postii Fedde, 14, M. Çiçek 1806, E. Medit. P. rhoeas L., 4, M. Çiçek P. virchowii Aschers. & Sint. ex Boiss., 10, M. Çiçek 1687, Endemik. 39-PLANTAGINACEAE Plantago bellardii All., 10, M. Çiçek 1712, E. Medit. P. lanceolata L., 2, M. Çiçek 1493; 6, M. Çiçek P. major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange, 10, M. Çiçek P. scabra Moench, 10, M. Çiçek PLATANACEAE Platanus orientalis L., 11, M. Çiçek PLUMBAGINACEAE Acantholimon armenum Boiss. & Huet. var. balansae Boiss. & Huet., 13, M. Çiçek 1786, Ir.-Tur. 42-POLYGALACEAE Polygala anatolica Boiss. & Heldr., 9, M. Çiçek 1642; 9, M. Çiçek POLYGONACEAE Polygonum amphibium L., 11, M. Çiçek

13 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik P. arenastrum Bor., 14, M. Çiçek P. cognatum Meissn., 11, M. Çiçek P. pulchellum Lois., 15, M. Çiçek Rumex cristatus DC., 10, M. Çiçek R. sanguineus L., 11, M. Çiçek R. tuberosus L. subsp. tuberosus, 5, M. Çiçek PORTULACACEAE Portulaca oleracea L., 11, M. Çiçek PRIMULACEAE Anagallis arvensis L. var. caerulea (L.) Gouan, 4, M. Çiçek 1520; 10, M. Çiçek PUNICACEAE Punica granatum L., 7, M. Çiçek RANUNCULACEAE Adonis aestivalis L. subsp. parviflora (Fisch. ex DC.) Busch, 6, M. Çiçek Anemone coronaria L., 1, M. Çiçek 1480; 4, M. Çiçek 1535, Medit. Clematis viticella L., 12, M. Çiçek Consolida glandulosa (Boiss. & Huet) Bornm., 12, M. Çiçek 1771, Ir.-Tur., Endemik Delphinium peregrinum L., 10, M. Çiçek 1673; 14, M. Çiçek Ranunculus argyreus Boiss., 5, M. Çiçek R. arvensis L., 4, M. Çiçek R. paludosus Poiret, 3, M. Çiçek RESEDACEAE Reseda lutea L. var. lutea, 12, M. Çiçek R. lutea L. var. nutans Boiss., 10, M. Çiçek RHAMNACEAE Paliurus spina-christi Miller, 7, M. Çiçek 1592; 12, M. Çiçek ROSACEAE Agrimonia eupatoria L., 11, M. Çiçek Amygdalus communis L., 12, M. Çiçek A. orientalis Miller, 12, M. Çiçek 1772, Ir.-Tur. Crataegus monogyna Jacq. subsp. azarella (Gris.) Franco, 12, M. Çiçek C. monogyna Jacq. subsp. monogyna, 7, M. Çiçek Potentilla recta L., 8, M. Çiçek P. reptans L., 10, M. Çiçek Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp. elaeagnifolia, 1, M. Çiçek 1483; 12, M. Çiçek Rosa canina L., 7, M. Çiçek Rubus sanctus Schreber, 12, M. Çiçek Sanguisorba minor Scop. subsp. magnolii (Spach) Briq., 4, M. Çiçek

14 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası 51-RUBIACEAE Galium debile Desf., 13, M. Çiçek 1788, Medit. G. graecum L. subsp. graecum, 8, M. Çiçek 1623, E. Medit. G. incanum Sm. subsp. elatius (Boiss.) Ehrend., 13, M. Çiçek 1790, Ir.-Tur. G. incanum Sm. subsp. incanum, 13, M. Çiçek 1759, E. Medit. G. spurium L. subsp. spurium, 6, M. Çiçek 1567, Euro-Sib. G. verum L. subsp. glabrescens Ehrend., 10, M. Çiçek G. verum L. subsp. verum, 11, M. Çiçek 1720, Euro-Sib. Rubia tinctorum L., 10, M. Çiçek 1694, Ir.-Tur. 52-SALICACEAE Salix babylonica L., 16, M. Çiçek 1836, Kültür. 53-SANTALACEAE Thesium billardieri Boiss., 10, M. Çiçek 1696, Ir.-Tur. 54-SCROPHULARIACEAE Antirrhinum majus L., 8, M. Çiçek 1634, W. Medit. Verbascum glomeratum Boiss., 12, M. Çiçek 1759, Ir.-Tur. V. lasianthum Boiss. ex Bentham, 10, M. Çiçek 1665; 15, M. Çiçek V. sinuatum L. var. sinuatum, 15, M. Çiçek 1817, Medit. Veronica bozakmanii M. A. Fischer, 3, M. Çiçek 1513, Ir.-Tur. 55-SOLANACEAE Datura stramonium L., 11, M. Çiçek Hyoscyamus niger L., 6, M. Çiçek STYRACACEAE Styrax officinalis L., 8, M. Çiçek TAMARICACEAE Tamarix parviflora DC., 7, M. Çiçek THYMELACEAE Daphne sericea Vahl, 1, M. Çiçek 1484, E. Medit. 59-URTICACEAE Urtica pilulifera L., 11, M. Çiçek 1721, Medit. 60-VERBENACEAE Verbena officinalis L., 12, M. Çiçek ZYGOPHYLLACEAE Peganum harmala L., 13, M. Çiçek Tribulus terrestris L., 10, M. Çiçek

15 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik CLASSIS 2- LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONAE) 62-ARACEAE Dracunculus vulgaris Schott, 7, M. Çiçek 1589, E. Medit. 63-JUNCACEAE Juncus conglomeratus L., 11, M. Çiçek 1731, Euro-Sib. 64-POACEAE Aegilops triuncialis L. subsp. triuncialis, 5, M. Çiçek A. umbellulata Zhukovsky subsp. umbellulata, 12, M. Çiçek 1746, Ir.-Tur. Arundo donax L., 16, M. Çiçek Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata, 6, M. Çiçek 1563, Medit. Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus, 6, M. Çiçek B. intermedius Guss., 12, M. Çiçek B. japonicus Thunb. subsp. anatolicus (Boiss. & Heldr.) Pénzes, 10, M. Çiçek Cynodon dactylon (L.) Pers., var. dactylon, 11, M. Çiçek Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. et Godr.) Husnot, 14, M. Çiçek 1803, Medit. Phalaris aquatica L., 16, M. Çiçek Phleum subulatum (Savi) Aschers. et Graebn. subsp. subulatum, 9, M. Çiçek Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, 11, M. Çiçek 1719, Euro-Sib. Poa bulbosa L., 11, M. Çiçek Stipa holosericea Trin., 12, M. Çiçek 1774; 14, M. Çiçek 1801, Ir.-Tur. 65-LILIACEAE Allium atroviolaceum Boiss., 10, M. Çiçek A. stamineum Boiss., 10, M. Çiçek 1683, E. Medit. Asparagus acutifolius L., 2, M. Çiçek 1491, Medit. Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1, M. Çiçek M. comosum (L.) Miller, 3, M. Çiçek 1511; 7, M. Çiçek 1610, Medit. M. neglectum Guss., 2, M. Çiçek Ornithogalum umbellatum L., 3, M. Çiçek 1502; 3, M. Çiçek Ruscus aculeatus L. var. angustifolius Boiss., 16, M. Çiçek ORCHIDACEAE Ophrys mammosa Desf., 2, M. Çiçek 1496; 3, M. Çiçek 1518; 5, M. Çiçek 1547, E. Medit. Orchis coriophora L., 9, M. Çiçek O. italica Poiret, 2, M. Çiçek 1495, Medit. 61

16 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası TARTIŞMA VE SONUÇ Bu araştırmada Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde ve Davis in kareleme sistemine göre C2 karesinde yer alan Pamukkale Üniversitesi Kınıklı kampüsü (Denizli) ve çevresinin florası incelenmiştir. Araştırma alanından toplanan 364 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 66 familya ve 198 cinse ait 296 tür belirlenmiştir. Tür ve tür altı seviyedeki toplam takson sayısı 302 dir. Teşhis edilen taksonların 2 si Pteridophyta divizyosuna, 300 ü ise Spermatophyta divizyosuna aittir. Spermatophyta divizyosuna ait türlerin 5 i Gymnospermae, 295 i ise Angiospermae alt divizyosuna aittir. Angiospermae alt divizyosundan 268 takson Dicotyledonae, 27 takson ise Monocotyledonae sınıfına dahildir. En fazla takson içeren ilk beş familya sırasıyla; Asteraceae (35), Fabaceae (28), Lamiaceae (27), Apiaceae (19), Poaceae (14) dir. Araştırma alanı ile Denizli ve yakın çevresinde yapılan diğer floristik çalışmaları ilk üç familya bakımından karşılaştırdığımızda (Çizelge 2); Çökelez Dağı (13), Babadağ (14) ve Akdağ (15) floralarında ilk iki sırayı Asteraceae ve Fabaceae familyalarının aldığı ve sıralamada da alanımızla benzer olduğu görülmektedir. Bu benzerliğin sebebi çalışma alanlarının birbirine yakınlığı ile beraber benzer iklim ve toprak özelliklerine sahip oluşu ile açıklanabilir. Çizelge 2: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı (Denizli) ile bazı yakın çevre floraları ve kampüs alanlarının ilk üç familya yönünden karşılaştırılması Araştırma Alanları Familyalar Pamukkale Üniv. (Denizli) Asteraceae Fabaceae Lamiaceae Çökelez Dağı (Denizli) Asteraceae Fabaceae Poaceae Akdağ (Çivril, Denizli) Asteraceae Fabaceae Brassicaceae Babadağ (Denizli) Fabaceae Asteraceae Poaceae Osmangazi Üniv. (Eskişehir) Asteraceae Fabaceae Brassicaceae K.T.Ü (Trabzon) Asteraceae Fabaceae Lamiaceae Mersin Üniv. (Mersin) Asteraceae Lamiaceae Fabaceae Celal Bayar Üniv. (Manisa) Fabaceae Asteraceae Poaceae Balıkesir Üniv. (Balıkesir) Asteraceae Poaceae Fabaceae Çalışma alanımızla diğer kampüs alanlarının floraları ile yapılan çalışmalar da en büyük ilk üç familya yönünden karşılaştırılmıştır (Çizelge 2). Çalışma alanımızdaki ilk üç familyanın K.T.Ü (16) kampüs florası ile birebir benzer olduğu, Osmangazi Üniversitesi (17) ve Celal Bayar Üniversitesi (18) kampüsleriyle ilk iki familyanın aynı olduğu, Mersin (19) ve Balıkesir Üniversiteleri (20) ile birinci ve üçüncü familyalar ile benzer olduğu görülmektedir. Çalışma alanlarının birbirlerine nispeten (Celal Bayar Üniv. ve Balıkesir Üniv.) ya da oldukça uzak (Osmangazi Üniv, Mersin Üniv. ve K.T.Ü) olmalarına rağmen aşağı yukarı benzer veya tamamen 62

17 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik benzerlik göstermelerinin nedeni belki de sıralamadaki familyaların Türkiye florasının en fazla takson içeren familyaları olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Teşhis edilen taksonların 86 sı (% 28.5) Akdeniz elementi, 21 i (% 6.9) İran-Turan elementi, 10 u (% 3.3) Avrupa-Sibirya elementi ve 185 i (% 61.3) çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyendir. Araştırma alanımızla bazı yakın çevre floraları ve kampüs alanları arasında taksonların fitocoğrafik dağılımları karşılaştırılmıştır (Çizelge 3). Çalışma alanımızla beraber Mersin, Balıkesir ve Celal Bayar Üniversitesi kampüs alanlarında Akdeniz elementi taksonların sayısı fazladır. Bu benzerliğin temel nedeni, araştırma alanımızla bu kampüs alanlarının Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer alması ve Akdeniz ikliminin etkisi altında olmasıdır. Osmangazi Üniversitesi kampüs alanında İran-Turan elementi taksonlar, K.T.Ü kampüs alanında Avrupa-Sibirya elementi taksonlar daha fazla sayıdadır. Bu da Osmangazi Üniversitesinin İç Anadolu da İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde, K.T.Ü nün ise Batı Karadeniz de Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Çizelge 3: Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı (Denizli) ile bazı yakın çevre floraları ve kampüs alanlarının fitocoğrafik element yönünden karşılaştırılması Araştırma Alanları Fitocoğrafik Bölgeler Medit. (%) Ir.-Tur. (%) Euro- Sib. (%) Çok Bölgeli veya bilinmeyen (%) Pamukkale Üniv. (Denizli) Çökelez Dağı (Denizli) Akdağ (Çivril, Denizli) Babadağ (Denizli) Osmangazi Üniv. (Eskişehir) K.T.Ü (Trabzon) Mersin Üniv. (Mersin) Celal Bayar Üniv. (Manisa) Balıkesir Üniv. (Balıkesir) Diğer bir açıdan alanımız ile yakın bölge floralarına ait taksonların fitocoğrafik dağılımları karşılaştırılmıştır (Çizelge 3). Çökelez Dağı, Babadağ ve Akdağ floralarında bölgelerin Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer almasından dolayı doğal olarak Akdeniz elementlerinin sayısı fazladır. Pamukkale Üniversitesi, Çökelez Dağı ve Babadağ floralarına ait taksonların fitocoğrafik dağılım oranları birbirine oldukça benzerlik gösterir. Fakat Akdağ florasındaki taksonların fitocoğrafik dağılım oranlarına baktığımızda, Akdeniz elementlerinin çoğunlukta olmasına rağmen İran-Turan elementlerinin yüzdesinin diğer üç bölgeye oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni bölgenin İran-Turan fitocoğrafik bölgesine 63

18 Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli) ve Çevresinin Florası daha yakın olması, ikliminin Akdeniz den ziyade tipik İç Anadolu karasal iklimine benzer olması ve alanda İran-Turan elementleri için karakteristik olan step vejetasyonunun hakim olmasıdır. Alandaki endemik takson sayısı ise 12 olup toplam floranın % 3.9 unu oluşturmaktadır. Yakın çevre floralarından Çökelez Dağı (% 5.6), Akdağ (% 11.4) ve Babadağ (% 15.1) ile yapılan endemizm oranı karşılaştırmasında, Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı en düşük orana sahiptir. Bunun başlıca nedenini alanın sınırlı olmasına ve aşırı yapılaşmaya bağlayabiliriz. Bunlardan Phlomis carica Rech. fil. ve Papaver virchowii Aschers. & Sint. ex Boiss. dar yayılışa sahip olup, yapılaşma baskısından dolayı alan içerisinde kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Araştırma alanımız içerisinde halk arasında kekik olarak bilinen 5 bitki türü bulunmaktadır. Bunlar; Origanum onites L., O. sipyleum L., O. vulgare L., Satureja thymbra L. ve Thymbra spicata L. dır. Alanının güney yakasındaki Eğerkaya tepesi sırtlarında geniş yayılışlı olan Origanum onites L. ve Thymbra spicata L. yöre halkı tarafından toplanmaktadır. Bunlardan bir kısmı çay gibi içilmekte ve diğer bir kısmı da şehirdeki aktarlara satılmaktadır. Ayrıca Satureja thymbra L. nın genç gövdeleri toplanıp, kurutulduktan sonra kış aylarında hayvan yemleri içerisine karıştırıldığı söylenmektedir. Sonuç olarak alanın sınırlı olmasına rağmen, içerisinde yetişen endemik ve bazı nadir türlerin ve değişik habitatlara ait bitkilerin öğrenci arazi çalışmaları ve de gösterişli olanlarının kampüs alanı içerisinde güzel bir görünüm arz ettiği için korunması gerektiği kanaatindeyiz. KAYNAKLAR 1. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C., 2000: Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement II). Vol.11, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. 2. Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A., : Flora Europaea, Vol.1-5, Cambridge Univ. Press, Cambridge. 3. Post, G. E., 1932: Flora of Syria, Palestine and Sinai (2nd ed. Revised by J. E. Dinsmore), Vol.1-2, American Press, Beirut. 4. Townsend, C. C., Guest, E., : Flora of Iraq, Vol.1-9, Ministry Agriculture and Agrarian Press, Baghdad. 5. Davis, P. H., : Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. 6. Nebert, N., 1958: Pliyosen Teressubatı ve Bunların Batı Anadolu Tatlı Su ve Neojen Stratigrafisi İçin Önemi, M.T.A. Derg., Cilt: 51; 7-19, Ankara. 64

19 M. Çiçek, G. Semiz, A. Çelik 7. Anonim, 1999: Denizli İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu, T.C. Köyişleri Bakanlığı Yay., No: 17, Ankara. 8. Akman, Y., 1990: İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri), Palme Yay., No: 103, Ankara. 9. Anonim, 2000: Ortalama Eksterm Kıymetler ve Yağış Bülteni, T.C. Meteroloji İşleri Genel Müd. Yay., Ankara. 10. Emberger, L., 1952: Sur le quotient pluviothermique, C.R. Acad. Sci., 234; Walter, H., 1958: Kurak Zamanların Tespitinde Esas Olarak Kullanılacak Olan Klimadiyagramı, İ. Ü. Orman Fak. Derg., Seri B, Cilt: 8, Sayı: 2 (Translated: S. Uslu). 12. Davis, P. H., Tan, K., Mill, R., 1988: Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.10 (Supplement), Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. 13. Çiçek, M., Çelik, A., 2004: Flora of Çökelez Mountain (Denizli-Turkey) and its Environs, Bulletin of Pure and Applied Sciences.Vol.23B(No.2), Oluk, S., 1999: Babadağ ın (Denizli) Flora ve Vejetasyonu, Doktora Tezi, Ege Üniv. Fen Bil. Enst. Botanik Anabilim Dalı, İzmir. 15. Gemici, Y., 1991: La flore de la montagne Akdağ (Afyon-Denizli) II, Journ. of Fac. of Sc. Ege Univ., Cilt: 13, Sayı: 1-2; Çoşkunçelebi, K., Beyazoğlu, O., 1996: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü nün Doğal Çiçekli Bitkileri, S.D.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Derg., Sayı:13, Ocak, A., Türe, C., 2001: The Flora of the Meşelik Campus of the Osmangazi University (Eskişehir-Turkey), Ot Sist. Bot. Derg., Cilt: 8, Sayı: 2; Uğurlu, E., Altan, Y., 1998: Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) Kampüs Alanı Florası, Celal Bayar Üniv. Fen-Ed. Fak. Derg., Cilt: 1, Sayı:1, Zeren, O., İspirgil, Y., 2001: Mersin Üniversitesi Kampüs Alanı Florasının Tespiti, Ekoloji Çevre Derg., Cilt: 10, Sayı: 40; Sanön, B., Özen, F., 2001: Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü ve Çevresinin Florası, Ot Sist. Bot. Derg., Cilt: 8, Sayı: 2;

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 12-16 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (2002).4.1 Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Berna SANÖN, Fazıl ÖZEN Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böliimii 10100 Balıkesir, TÜRKİYE ÖZET

Detaylı

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 191-196 191 KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District İ.Ümit YAPICI 1 Hülya

Detaylı

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora *ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora Yasemin ÖZONUR Biyoloji Anabilim Dalı Halil ÇAKAN Biyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0011 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET: 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A. Levent SEVER 1, Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 169-177 Research article/araştırma makalesi Flora of Dervişli (Eşme, Uşak/Turkey) and its surroundings

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011003 (15-24) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011003 (15-24)

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(2),143-154 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) Orhan ÜNAL Mustafa GÖKÇEOĞLU Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1 NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY Birol Mutlu 1 Abstract: In this paper 28 species are reported as new records from A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8, C3, C4, C5, C9 and C10 squares

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ Özet Ümit BUDAK 1, Osman YILMAZ 2 Bu çalışma Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü florasını belirlemek amacıyla 2014-2015 yılları arasında

Detaylı

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 3, 2016 Erciyes University Journal of Institue Of Science and Technology Volume 32, Issue 3, 2016 Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar

Detaylı

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI Eurasscience Journals Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (1): 29-39 NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI İsmail Şenkardeş 1* ve Ertan Tuzlacı 2 1, 2) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2012, 52(3:261-272 Erzurum ili fiğ (Vicia sp. ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları Ġrfan ÇORUH 1 SUMMARY Species, density and frequency of vetch

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi)

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) Çanakkale Fen Lisesi

Detaylı

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Y.Y.ü. Vet. Fak. Derg. 3 (1-2): 155-164,1992 ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Yasin Altan

Detaylı

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, SAMSUN Cilt I, 420-440 (1998) KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ ÖZET Akşehir, Eğridir ve Beyşehir Gölleri arasında kalan Kızıldağ

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey) Ergün ÖZUSLU *1, Elman ĐSKENDER

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 Research article/araştırma makalesi The flora of Nigde University campus area and Akkaya

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 70-93,

Detaylı

www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Özet a Ali

Detaylı

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2009)Cilt 30 Sayı 1 Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası Necati ÇELİK 1, H. Aşkın AKPULAT 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar 1 Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar Rıdvan POLAT 1, Fatih SATIL 2, Selami SELVİ 3 1 Giresun Üniversitesi, Espiye MYO, Tıbbi

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey)

A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey) A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey) Ahmet Zafer TEL¹, Mehmet Suat ŞAHİN²* ¹Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences,

Detaylı

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Atatürk Ü.Zir.Fak.Derg. 28 (3), 433-440, 1997 ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hüseyin ZENGİN (1 ) ÖZET:

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey)

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113 Research article/araştırma makalesi Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) Özal

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ Plants of East Mediterranean Region Deniz KARAÖMERLİOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Atabay DÜZENLİ Biyoloji Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesi nin sahip olduğu

Detaylı

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/3 (2010) 31-45 Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in

Detaylı

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 110-126 BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM

Detaylı

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası OT Sistematik Botanik Dergisi 16,1.79-96,2009-ISSN 1300-2953 Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası Olcay CEYLAN Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 48070 Kötekli-Muğla- Türkiye oceylan@mu.edu.tr

Detaylı

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe AMAÇ: Araştırma alanının cep şeklinde Sovyetler Birliği toprakları içine doğru girinti yapmasına bağlı olarak Türkiye Florası için yeni olabilecek bitki türlerinin floraya kazandırılması, Floristik açıdan

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II Fazıl ÖZEN Mahmut KILINÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 55139 Kurupelit, Samsun-TURKEY

Detaylı

Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası

Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 279-289, 2006 18 (3), 279-289, 2006 Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli) nin Florası Galip AKAYDIN 1, Edibe ÖZMEN 2 ve Barış

Detaylı

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1):9-14 (2011) Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, 12 (1):9-14 (2011) Araştırma makalesi Research article Sivrice (Elazığ) Çevresindeki

Detaylı

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI Orman Bakanlığı Yayın No: 206 ISSN : 1300-7912 DOA Yayın No: 27 ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI ODC: 173.5 ; 174 ; 175 The Flora of Aladağ National Park Sedat TÜFEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAVRAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti

Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti Araştırma Makale / Research Article 2015:18(1): 19-23 Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti English Title: Determination Of Weeds In Safflower (Carthamus

Detaylı

An Ethnobotanicaly Study in Madra Mountain (Balıkesir/İzmir) and Vicinity

An Ethnobotanicaly Study in Madra Mountain (Balıkesir/İzmir) and Vicinity Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 31-36, 2008 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Madra Dağı (Balıkesir/İzmir) ve Çevresinde Etnobotanik Bir Çalışma Fatih SATIL 1* Ekrem AKÇİÇEK 2 Selami SELVİ 1

Detaylı

Çukurova Üniversitesi (Adana) Kampüsündeki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Çukurova Üniversitesi (Adana) Kampüsündeki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Turkish Journal of Life Sciences Turk J Life Sci Türk Yaşam Bilimleri Dergisi (2016)1/2:070-074 http://dergipark.gov.tr/tjls e-issn: 2536-4472 Received / Geliş: 21.06.2016 Accepted / Kabul: 19.07.2016

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):13 28, 2012 ISSN: 1309 4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstit

ÖZET Yüksek Lisans Tezi HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstit ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HACIKADIN VADİSİ FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA/TÜRKİYE) Emine Burcu YEŞİLYURT BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 2 / Temmuz 2006 / ss. 57-64 Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Received : 10.02.2006 Revised : 27.11.2006 Accepted :

Detaylı

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 407-425, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 407-425, 2013 Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası Meryem Sümeyye Yılancı 1* Mehmet Sağıroğlu 1

Detaylı

SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA

SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA SIRÇALI KANYONU FLORASI (SAFRANBOLU) Zafer FİLİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA Zafer FİLİZ tarafından hazırlanan SIRÇALI KANYONU FLORASI

Detaylı

Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey ---------- ----------

Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey ---------- ---------- www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/2 (2013) 55-76 Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Abdullah ÇETİN *1, Neslihan ERDOĞAN 2,

Detaylı

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*²

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*² Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TA*² ¹Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman - aztel@adiyaman.edu.tr ²ilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum Arboretum Arboretum terimi Latince "ağaç" anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki - etum son ekinin birleşmesinden oluşur. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla

Detaylı

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:2, 2015,74-82/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:2,2015,74-82 Derleme RUDERAL VEJETASYON Sanem AKDENİZ ŞAFAK* Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined

Detaylı

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY 85 ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY Yusuf KAYA Özkan AKSAKAL ** ÖZET Ülkemiz coğrafik konumu, fiziki yapısı tarihsel gelişimi vb.

Detaylı

AYDINLAR KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN (ERDEMLİ / MERSİN) ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

AYDINLAR KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN (ERDEMLİ / MERSİN) ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLAR KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN (ERDEMLİ / MERSİN) ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Banu EŞEN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KONYA - 2008 ÖNSÖZ Tez çalışmalarım

Detaylı

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140)

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) Yard.Doç.Dr. Tülay DEMİRKUŞ Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Koray KAÇAN 1 Özhan BOZ 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2015, 52 (2):169-179 ISSN 1018 8851 Ege Bölgesi

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 159-181 The vascular flora of Katırlı mountain (Bursa/Turkey) Eyüp ERDOĞAN 1, Gönül KAYNAK

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 98-122 Research article/araştırma makalesi Vascular Plant Diversity in Geyve Gorge (Sakarya/Turkey)

Detaylı

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA)

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) İstanbul Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. İstanbul 40 (2008-2009) 40 (2008-2009) LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) E. ALTUNDAĞ 1, N. ÖZHATAY 2 S U M M A R Y An ethnobotanical

Detaylı

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Doç. Dr. Necmi Aksoy Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı & DUOF Herbaryumu TR-81620 Beçiyörükler-Düzce

Detaylı

Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı

Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1): 17-29, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Batı Sandal-Büyük Sorgun (MERSİN: Erdemli) Arasındaki Bölgenin Floristik Yapısı Fulya YÜCEOL, Ersin ÖZTÜRK, Ayşe

Detaylı

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 131-135, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Sabahaddin

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148 Research article/araştırma makalesi The Flora of Hasan (Aksaray Region, Turkey) Mountain

Detaylı

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Botanik Kompozisyon Açısından Karşılaştırılması a

Detaylı

Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası. The Macrophyte Flora of Akçaova River (Ordu) Riparian Zone

Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası. The Macrophyte Flora of Akçaova River (Ordu) Riparian Zone Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,1-13/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:6, No:2,2016,1-13 Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK*, Beyhan TAŞ, Öznur ERGEN

Detaylı

Türkiye de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler

Türkiye de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler Marmara Pharmaceutical Journal 19: 1-11, 2015 DOI: 10.12991/mpj.2015198604 DERLEME Gülay MELİKOĞLU, Sezin KURTOĞLU, Şükran KÜLTÜR ÖZET Astım hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Gelişiminde

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN BAZI DOĞAL VE KÜLTÜREL SİT ALANLARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR İSHAK ORTAÇ BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : (109-115) TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cengiz Acar KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

A New Association for Alliance Quercion ilicis in West Menteşe Mountains (Muğla)

A New Association for Alliance Quercion ilicis in West Menteşe Mountains (Muğla) Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 59-63, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Batı Menteşe Dağları nda (Muğla) Quercion ilicis Alyansı için Yeni Bir Birlik Kerim GÜNEY 1* Osman KETENOĞLU 2

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 Research article/araştırma makalesi Threat categories and endemism status of plants in

Detaylı

ABSTRACT Master Thesis FLORA OF THE REGION BETWEEN AYAŞ, KAZAN AND YENİKENT (ANKARA/TURKEY) Sanem AKDENİZ Ankara University Graduate School of Natural

ABSTRACT Master Thesis FLORA OF THE REGION BETWEEN AYAŞ, KAZAN AND YENİKENT (ANKARA/TURKEY) Sanem AKDENİZ Ankara University Graduate School of Natural ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYAŞ-KAZAN-YENİKENT ARASINDA KALAN BÖLGENİN FLORASI (ANKARA/TÜRKİYE) Sanem AKDENİZ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Osman KETENOĞLU

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60 Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey) Ahmet Zafer

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ve FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KAMBOS DAĞI NIN FLORASI (BİTLİS) MİZBAH KARATAŞ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ve FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KAMBOS DAĞI NIN FLORASI (BİTLİS) MİZBAH KARATAŞ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ve FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KAMBOS DAĞI NIN FLORASI (BİTLİS) MİZBAH KARATAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİTLİS 2016 i T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet PEYZAJ MATRİS, YAMA VE KORİDORLARININ VEJETASYON FORMASYONLARINDAKİ FARKLILIKLARA DAYANARAK BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAZDAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet Bu çalışma kapsamında

Detaylı

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ Hasan YILMAZ 1 Faris KARAHAN 2 Özet: Sanayi devriminden sonra kıyısal alanlara ve deniz turizmine doğru talep artışı, dağlık

Detaylı

Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-02,(2006)-162-166 Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri 1 Uludağ Üniversitesi Fen Ed. Fak. Botanik ABD

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/3 (2009) 34-64 Flora of Kıbrıs Köyü Valley (Mamak-Ankara, Turkey) Serdar ASLAN *1, Mecit VURAL

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29 Flora of Duatepe and its environment (Polatlı- Ankara/Turkey) Seher KARAMAN ERKUL *1,

Detaylı

Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi. Pollen Analysis of Burdur Region Honeys

Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi. Pollen Analysis of Burdur Region Honeys Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),10-19 Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi Deniz TAŞKIN, Ali İNCE * Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/1 (2016) 69-75

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/1 (2016) 69-75 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 9/1 (2016) 69-75 Contributions to flora of the Bodrum (Turkey) peninsula Hediye AKTAŞ AYTEPE *1, Ömer

Detaylı

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (2): 12-23, 2015 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Mustafa KORKMAZ

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166 Flora of Tefenni district (Burdur/Turkey) Zekiye Ceren ARITULUK *1, Nurten EZER 1,

Detaylı

Buğday Tarımında Değişik Toprak İşleme Aletlerinin ve Çalışma Hızlarının Yabancı Ot Yoğunluğu Üzerine Etkisi

Buğday Tarımında Değişik Toprak İşleme Aletlerinin ve Çalışma Hızlarının Yabancı Ot Yoğunluğu Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2007, 17(1): 29-43 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi : 25.12.2006 Kabul Tarihi: 16.03.2007 Buğday Tarımında Değişik

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203 Research article/araştırma makalesi Flora of North Dunes of Karpaz National Park (Cyprus)

Detaylı

Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi

Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 65-77 Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi Mevlüt TÜRK * Gamze BAYRAM ** Emine BUDAKLI ***

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 4/2 (2011)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 4/2 (2011) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 155-171 Research article/araştırma makalesi The Flora of Sarımsak Mountain and Korkun Valley

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/1 (2012) 43-62

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/1 (2012) 43-62 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 43-62 Research article/araştırma makalesi The flora of region among Ahırlı-Yalıhüyük and Bozkır

Detaylı

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3): 174-189 Geliş Tarihi (Received): 03.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Farklı Islah Yöntemlerinin

Detaylı

Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ Nisan (2016) 42 (1), 84-107 Araştırma Makalesi Geliş (Recieved) :21/04/2016 Kabul (Accepted) :02/05/2016 Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Detaylı

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi. Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi. Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 29-34, 2014 Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) çevresinin fulorası

Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) çevresinin fulorası OT Sistematik Botanik Dergisi 24, 2, 117-155, 2017-ISSN 1300-2953 Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) çevresinin fulorası Ömer KILIÇ*, Şinasi YILDIRIMLI** & Kemal KIRANŞAN*** * Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler

Detaylı

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey)

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Marmara Pharmaceutical Journal 15: 25-29, 2011. DOI: 10.12991/201115441 ORIGINAL RESEARCH Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Gizem Bulut ABSTRACT: In this study, the folk medicinal plants

Detaylı

Hüseyin FAKİR¹ Özlem DOĞANOĞLU²

Hüseyin FAKİR¹ Özlem DOĞANOĞLU² Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 67-86 ISPARTA SIĞLA (Liquidambar orientalis Mill.) ORMANI TABİATI KORUMA ALANI BİTKİ TAKSONLARI

Detaylı