YENİ MEDENİYET HAREKETİ SORUNLAR VE FIRSATLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ MEDENİYET HAREKETİ SORUNLAR VE FIRSATLAR"

Transkript

1 YENİ MEDENİYET HAREKETİ SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

2 DÜNYA SİSTEMİNİN GELİŞİMİ (20. YÜZYILIN ÖZETİ) 1. Dünya Savaşı Sonu 2. Dünya Savaşı Sonu Soğuk Savaş Dönemi 1990 Berlin Duvarının Yıkılışı Yeni Dünya Düzeni 2011 Yeni Dünya Düzensizliği İmparatorlukların sonu Birinci Küresel Paylaşım Avrupa Odaklı Yeni Denge Arayışları Gerilim Artan Milliyetçilik İdeolojiler Dönemi Galiplerin Dünyayı Paylaşımı (Yalta Konferansı-1945) Dünya Sisteminin Kurumlarının Oluşması (BM, GATT, IMF, DB, vb) Yeni Bağımsız Ülkelerin Kuruluşu (Decolonization ) Bölgesel Entegrasyonlar Sanayileşme Silahlanma Gerilim ve Kutuplaşma 1970 ler Petrol Krizleri (Kapitalizmin Krizi) 1980 ler Küreselleşme Yüksek Teknolojiler Gerilimin Sonu Silahsızlanma Demokratikleşme Barış İçinde Birlikte Yaşama (Küresel Köy) İnsani Gelişmenin Sağlanması İslamafobia Asimetrik Küreselleşma Silahlanma Küresel Ayrımcılık Vatandaşlık Hiyerarşisi Yoksulluk ve Gelir Dağılımda Adaletsizlik

3 MODERN DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ (LİBERAL DEMOKRASİNİN TEMELLERİ) Ana Felsefe Yöntemi Ekonomik İzahı Siyasal Sistemdeki İzahı BİREYSELLİK Bireysel Tercihler Yöntemi Tüketimin Statünün Kaynağı Sayılması Oy Hakkı ÖZGÜRLÜK Bireysel Özgürlükler ve İnsan Hakları Piyasa Sınırlarının Kalkması Örgütlenme Hakkı RASYONELLİK Kıyas Görünmez El Serbest Seçim Fayda Maksimizasyonu DOĞAL YASALARIN EVRİMİ Merkantilist Doğal Bilimler Yöntemi (Newtonism) Piyasa Ekonomisi Bireyin Özgürlük Hakkı Yasaların Doğal Gelişimi KARŞI DEVLETÇİLİK Sekülarizm Kendini düzenleyen Piyasalar Tüketici Hükümranlık= Pazar + tüketici Devletin Yeniden Organizasyonu Yönetim ve Karar Süreçlerine Katılım

4 KÜRESEL UYGARLIK KRİZİ MODERN BATI UYGARLIĞININ; Dünyaya Bakışı (Temellük Duygusu= Emperyalizmin Kaynağı) İnsana Bakışı (Maddesel Düşünen İnsan Homo-Economicus) Sınırsız çıkarcılık, tamahkarlık Ahlaki değerlerden bağımsızlık Topluma Bakışı Bireysellik Akılcılık (Rasyonellik) Toplumların Doğal Evrimi Karşı-Devletçilik

5 MODERN DÜNYANIN YOLAÇTIĞI SORUNLAR Bireyin Yalnızlaşması Kaynakların kullanımında adaletsizlik Ailenin Çözülmesi Boşanmalarda artış Tek ebeveynli aileler Gay - lezbiyen evlilikleri Kürtaj ve genetik alanındaki gelişmeler Dinin ve Geleneğin fonksiyonsuzlaşması Moral Kriz- Bireysel Ahlakın Çözülmesi Büyük Şehirlerin Sorunları Çevrenin ve Tabiatın Bozulması

6 YENİ DÜNYA DÜZENİNİN SONUÇLARI Küresel Adaletsizlik (Asimetrik Küreselleşme) Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik Silahlanma Küresel Ayrımcılık Vatandaşlık Hiyerarşisi

7 KÜRESEL ADALETSİZLİK Dünya ekonomisindeki hızlı gelişme, nesiller arasındaki servet aktarımını sağlamamaktadır. Servet belli ellerde toplanıyor. The Report on World Social Situation. Dünyadaki kaynaklar adil kullanılmıyor. Gelir dağılımı adaletsizliği korkunç boyutlara ulaşıyor. Açlık, yoksulluk, kıtlık tüm fakir bölgeleri giderek daha çok etkiliyor. Küresel Köy hedefi vatandaşlık hiyerarşisine dönüşüyor.

8 YOKSULLUK/GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİK 3 Milyar insan günlük 2 $ ile geçiniyor. (Dünya nüfusunun %45 i) 1.2 Milyar insan günlük 1 $ ile geçiniyor. (Dünya Bankası nın sefalet sınırı günlük 1 $) Dünya da 1 milyar insan beslenemiyor (açlar), 500 milyon insan kronik beslenme bozukluğu içinde; çocukların üçte biri yetersiz besleniyor.

9 TÜRKİYE VE İSLAM COĞRAFYASI ZAAFLAR VE İMKANLAR Yeni Dünya Düzeni tutmadı. Batı uygarlığının altın devri bitti. Demokrasi - Birlikte Barış içinde yaşamak - Savaşların sona ermesi - İnsani gelişim sloganlarının hayal olduğu anlaşıldı. ABD artık bu gücünü devam ettiremez İslam coğrafyası 1970 lerden itibaren alternatif medeniyet havzalarından birisi olarak görülüyor. Yeni Gelişmeler Türkiye nin ve Müslüman coğrafyasının önemini arttırıyor. Jeo-kültürel, stratejik ve küresel bir medeniyetin mirası üzerinde oturmak gibi avantajlara sahibiz Türkiye, coğrafyasının Amiral Gemisi Müslüman ülkelerin aydınları, siyasetçileri Yenilgi Psikolojisi nden kurtulmalıdır. İslam Dünyası kendi içindeki Siyasi İrade zaafını yenmelidir İnsangücü konsolidasyonu sağlanmalıdır Ortak üretim ve dağıtım imkanları oluşturulmalıdır (Hammadde Finans Teknoloji / Bilim Eğitim Kültür) Türkiye bölgesinde daha fazla çözülmenin değil daha fazla bütünleşmenin iradesini ortaya koymalıdır. BOP Eşbaşkanlığı terk edilmelidir. Türkiye nin yöneliş problemi var; Türkiye kendine/ coğrafyasına dönmelidir Yeniden büyük millet olma refleksini kuşanmamız gerekiyor. Aktif, şahsiyetli, çok taraflı politikalarla rol belirleyen ülke olmalıdır.

10 KÜRESEL SORUNLARA - KÜRESEL CEVAPLAR Tüm dünyada işbirlikçi yönetimler devrini tamamlıyor Dünya da yeni bir siyaset dalgası gelişiyor: Küresel yoksulluk, adaletsizlik, sömürüye karşı ADALET Soysuzlaşmaya karşı MANEVİYATÇILIK Küresel kültürel emperyalizme karşı MİLLİ/ YEREL DEĞERLERE DÖNÜŞ Medeniyetler Çatışması değil; Adil ve Özgür Dünya Düzeni Medeniyet Değerlerimizin Küreselleşmesi (Değer üretici olmak) İnsanlığın kurtuluşu için yeni bir sese ihtiyaç var; YENİ İNSAN YENİ PARADİGMA YENİ DÜNYA

11 TÜRKIYE DE SİYASAL SİSTEMİN TEMEL PARADİGMASI Mutlak Batıcılık (modernleşme= Batıcılık) İmparatorluk Ölçeğinden Ulus Devlet Ölçeğine Geçiş (vizyon küçülmesi)

12 SİYASAL SİSTEMİN TEMEL ÇIKMAZLARI Yenilgi Psikolojisi (siyasi- iktisadi elitin çıkmazı) Siyasal Geleneklerin Zayıflığı (sosyolojik tabanı, fikriyatı, geleneği güçlü siyasal partilerin eksikliği) Bürokratik Oligarşi (Devlet- millet uyuşmazlığı) Oligarşik Demokrasi (halk siyasetin paydaşı değil) Bilgiye Dayalı Siyasetin Kurulamaması (vehimler ve karşıtlıklar üzerinden gerilim siyaseti) Dışa Bağımlılık (neo-liberal ekonomi politikaları, IMF, ABD, AB ve küresel sermayenin etkisi)

13 MEDENİYET SİYASETİNİN GELİŞİMİ Temel Argüman: İSLAM MANİ-İ TERAKKİ DEĞİLDİR (Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Said Halim Paşa, Mehmet Akif, Hüseyin Avni Ulaş) Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi; İSLAM FELSEFESİ VE MEDENİYETİNİ İHYA Said Halim Paşa; SİYASET TEORİSİ, SİYASET SOSYOLOJİSİ Mehmet Akif; SİYASİ VİZYON, İDEOLOJİK MİSYON (ASIM IN NESLİ) Hüseyin Avni Ulaş; MİLLET EGEMENLİĞİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, ADALET VE HÜRRİYETİN TESİSİ

14 ŞEHBENDERZADE AHMED HİLMİ: Avrupa ilim deryasından bir damla alabilenimiz doğruyu ve doğruları, daha açık söyleyeyim, milletini pek aşağı ve zayıf görüyor. Milletini reddettiği için milleti de onu reddediyor. Batı taklitçisi yarı aydın muhitinin yabancısı kalıyor. Bir Fransız gibi giyinen, bir İngiliz gibi gezinen, bir İtalyan gibi şarkı söyleyenimiz var; fakat bir zırhlı mühendisimiz, bir fabrika kuracak adamımız yok. İlerlemek istiyorsak, bir yandan çöküntümüzün sebeplerini, öte yandan ictimai bünyemizin unsurlarının ne olduğunu tedkik etmeliyiz. Biz, milliyetimizi meydana getiren temelleri harap halde bırakıp yeni temeller yapmaya kalkışırsak, intihara teşebbüs etmiş oluruz. Fakat ilerleme ve yenileşme anlamına yabancı kalır da geri görüşler içine saplanırsak, içtimai yapımız, varlığımız kansızlıktan mahvolur.

15 SAİD HALİM PAŞA: Görüyoruz ki medeniyetin beşiği sayılan batı, yanlış ve esassız kanaatlere dayanarak verdiği hükümlerin tabii bir neticesi olarak İslam alemine karşı kin ve düşmanlık beslemektedir. Bizim bu halimizi onlar taassuba ve irticaya veriyorlar. Şimdiki halde ise İslam alemini yeni bir tarihsel zamanın eşiğine gelmiştir, yeni bir inkılap sayfası çevrilmek üzeredir. Ancak İslam alemi vahim bir durumdadır. İslam memleketlerinde aydın tabaka ile halk kesimleri arasında derin bir uçurum vardır. Aydın tabaka halkı beğenmemekte, ona zoraki batılılaşma uygulamaları dayatmaktadır. Halk kesimi ise kendi anlayışına göre uyduğu dini örf ve geleneklerine yapışarak kurtulmayı beklemektedir. İslam ülkelerinde devlet ile halk arasında sürekli bir gerilim meydana gelmekte, aydın tabaka ile halk kesimleri arasında gaye birliği bir türlü sağlanamamaktadır.

16 MEHMET AKİF: Doğrudan doğruya Kur an dan alıp ilhâmı, Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm ı. Asım ın nesli... diyordum ya...nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Çalış dedikçe Şeriat, çalışmadın durdun Onun hesabına birçok hurafe uydurdun Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya! Alınız ilmini Garb ın, alınız san atını; Veriniz hem de mesâînize son sür atini. Çünkü kaabil değil artık yaşamak bunlarsız; Çünkü milliyeti yok san atın ve ilmin; yalnız.

17 HÜSEYİN AVNİ ULAŞ: "Cumhuriyet ancak hürriyetle olur. Hürriyete istinad etmeyen bir cumhuriyet iğfalkardır. Hüseyin Avni Bey, muhalefetini, milli iradenin meclis eliyle işletilmesi, yönetimin tarafsızlığı, İstiklâl Mahkemeleri adıyla özel yetkilerle donatılmış mahkemelerin demokrasi ilkesiyle çeliştiği hususu ve temel hak ve özgürlüklerin sağlanması konularında yoğunlaştırmıştı. Hüseyin Avni'nin muhalefetinin tek kaynağı gönülden bağlı olduğu demokrasi ilkesi idi. TBMM'nin çıkardığı bütün kanunların eksiksiz uygulanmasını isterken, yasamanın yürütmenin üstünde olduğunu ısrarla ifade etmişti.

18 ANADOLUCU HALKÇI SİYASET ÇİZGİSİ KEMAL TAHİR: Osmanlı toplumunun sadece varolması bile Batılı soyguna direniştir. Bu direniş salt Osmanlı toplumunun değil, bir bakıma bütün soyulan Doğu nun direnişidir. Batının osmanlı düşmanlığı işte buradan gelmektedir Devlet sana- Dirlik bana diyen bir toplum olarak Osmanlı halkı yeryüzünde biricik ontolojiye sahip millet olarak temayüz etti. Osmanlı tebasını asıl ilgilendiren husus kendisine özgür alan açan ve örfî hukuktan bağımsız iktisadî-içtimaî- hukukî zemin sağlayan kadılar, pazar, üretim, vakıf, mahalle, tekke ve devlet sistemi idi. Devlet, Doğu da anlayışla kerim devlet olmaya mecburdur. Kerim olmak ona sert davranmak hakkını katiyen vermez. Doğulu devlet, Batının sınıf devletinden, halka baskı yapmamak yönünden ayrılır

19 İDRİS KÜÇÜKÖMER: Türkiye nin solcu ları gericidir. Üretim güçlerinin gelişmesinden yana değillerdir. Tek merkezli yukarıdan aşağı otoriter bir örgütlenmeyi savunurlar. Halkı güdülecek sürü olarak görürler. Türkiye nin ilericileri sağ kanatta görülen geniş İslamcı halk kitleleridir. Onlara bu niteliği kazandıran, değişmeye ve gelişmeye, dönüşmeye açık olan sosyal ve ekonomik talepleridir Anayasası gerici ve anti-demokratiktir.

20 MİLLETE VE MEDENİYETE DAYALI MEFKURE NECİP FAZIL KISAKÜREK: Batı, aklı ve maddeyi temsil ederken, doğu derinliğin ve ruhun simgesidir. Yeniden toparlanmamızın yolu ise İslamiyet'ten geçmektedir. Evvela şahsını, sonra bütün doğu alemini kurtarması, daha sonra da çepeçevre yeryüzüne ve insanlık kadrosuna sahip bir kurtuluş ifadesine varması için Türk milletine gereken yol, en girift, en mahrem, ve en iç kavranışıyla İslamiyettir. Büyük Doğu mefkuresinin temel prensipleri; ruhçuluk, keyfiyetçilik, şahsiyetçilik, ahlakçılık, milliyetçilik, sermaye ve mülkiyete tedbircilik, cemiyetçilik, nizamcılık, müdahalecilik Bu açıklamalar ışığında Büyük Doğu'yu; Türkiye merkezli, bütün İslam dünyasını kucaklayan Afro-Avrasya ruhuna vurgu yapan ve beslenme kaynağı İslam olan bir kurtuluş mefkuresi olarak görmek mümkündür.

21 SEZAİ KARAKOÇ: Kuşatılmış durumdayız. Kendi kavramlarımızı bile yabancı kavramlarla tanımlıyoruz. Hayat anlayışımızı yabancı kavramlarla ifadeye kalkışıyoruz. Oysa biz, bir büyük medeniyet ve kültür ocağıyız. Bizim kavramlarımız, düşünüş biçimimiz, hayat algılayışımız, sevgimiz ve öfkemiz bize özgüdür. Onun için bulunduğumuz yerde, bir bulamaca dönüşmüş olanı yaşamak bizim için bir çözüm değildir. Diriliş bir medeniyet tasavvurudur, İslam Medeniyetinin o eski ihtişamına, büyüklüğüne, adalet ve hikmet yurdu bir coğrafyaya dönüşmesinin anahtar kavramıdır Diriliş

22 NURETTİN TOPÇU: Cihadımız fikir ve ruh cephesinde, ahlak ve iman cephesinde yapılacaktır. Yarınki Türkiye şu temellerin üstünde kurulacaktır: Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, Cemaat için harcanan emek, Bin yıllık bir tarih, Otoriteli bir devlet, Ebedî olduğuna inanmış bir ruh...

23 MEDENİYET ANLAYIŞIMIZIN TEMEL ÖZELLİKLERİ İslam medeniyetinin en temel özelliği: HAKK I ÜSTÜN TUTMAK tır, Batı medeniyetinin en temel özelliği ise: Kuvveti üstün tutmak tır. İnsanlar, ne zaman Hakk ı üstün tutan bir zihniyet ve medeniyet döneminde yaşamışlarsa barış ve huzura kavuşmuşlardır. Ne zaman ki, kuvveti üstün tutan bir zihniyet ve medeniyet döneminde yaşamışlarsa o zamanda zulüm görmüş ve ızdırap çekmişlerdir. Huzur ve Barış için; Şefkat, sevgi, hoşgörü Hürriyet için; "İnsan haklarına saygı Adalet İçin; Gerçek hak anlayışı: Hakkı üstün tutmak Refah için; Kendi için istediklerini kardeşi içinde istemek, Herkese Refah ve Adil İşbirliği İzzet ve itibar için; Maneviyatçı olmak ve Nefis terbiyesini esas almak

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ision papers Stratejik Araştırmalar Merkezi No. 7, Ağustos 2014

Detaylı

ORTADOĞU DA BARIŞ AKTÖRLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU. 19-20 Aralık 2014 ortadogudabaris.hku.edu.tr GAZİANTEP

ORTADOĞU DA BARIŞ AKTÖRLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU. 19-20 Aralık 2014 ortadogudabaris.hku.edu.tr GAZİANTEP ORTADOĞU DA BARIŞ AKTÖRLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU 19-20 Aralık 2014 ortadogudabaris.hku.edu.tr GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yayınları ; 4 KALMEC (Kalyoncu Ortadoğu Araştırma

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

7 HAZİRAN 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ

7 HAZİRAN 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ 7 HAZİRAN 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ 1 Sunuş Yeni Bir YOL Bu Rotayı Biz çiziyoruz Adalet Hoşgörü Dayanışma Birlik ve Beraberlik Gemi nin pruvası YENİ NESİL SİSTEM YENİ NESİL SİYASET YENİ NESİL DEVLET YENİ

Detaylı

PERİSKOP. Atatürk Cumhuriyetinin Temel Değerlerine Bakış. İLKER GÜVEN (E.Amiral)

PERİSKOP. Atatürk Cumhuriyetinin Temel Değerlerine Bakış. İLKER GÜVEN (E.Amiral) ATATÜRK kimdir? PERİSKOP Atatürk Cumhuriyetinin Temel Değerlerine Bakış İLKER GÜVEN (E.Amiral) Askeri ve politik gücü, ünü, ulusunun kurtuluş ve kuruluşundaki tutum, davranış ve etkinlikleri yöneltme ve

Detaylı

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA AHMET AKGÜL 4. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 Milli Restorasyon: Aslına Sadık Kalarak Yeniden Yapılanma... 5 1- Giriş: Yeni Bir Düzen İhtiyacı... 11 2- Adil Düzen, Denge Düzeni

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GÜNCEL MESELELER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GÜNCEL MESELELER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GÜNCEL MESELELER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

İ.T.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATA 101 VE ATA 102 DERS NOTLARI OKUTMAN EMİNALP MALKOÇ

İ.T.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATA 101 VE ATA 102 DERS NOTLARI OKUTMAN EMİNALP MALKOÇ İ.T.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATA 101 VE ATA 102 DERS NOTLARI OKUTMAN EMİNALP MALKOÇ İ Ç İ N DEK İ L ER İÇİNDEKİLER... I ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ... 1 GİRİŞ... 1 Atatürk İlkeleri

Detaylı

DERLEYEN Mehmet Hakan EKİCİ m.hakanekici@mynet.com m.hakanekici@hotmail.com. Bölüm Hedefi

DERLEYEN Mehmet Hakan EKİCİ m.hakanekici@mynet.com m.hakanekici@hotmail.com. Bölüm Hedefi DERLEYEN Mehmet Hakan EKİCİ m.hakanekici@mynet.com m.hakanekici@hotmail.com Bölüm Hedefi Bu bölümde eğitim, sosyal bir kurum ve bir sektör olarak ele alındıktan sonra, sistem, sosyal sistem ve açık sistem

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Ahmet Özer * Özet: Küreselleşme süreci bir yandan dünyayı tek kutuplu bir hale getirirken, öte taraftan insan haklarını en çok korumakla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını SİVİL BAKIŞ 3 Aylık Dergi (Mayıs, Haziran, Temmuz) 2012 SAYI 03 Düşünce ve Siyaset Dergisi Özgürleştirmeyecekse Özgürleştirmeyecekse Yeni Anayasaya Yeni Anayasaya GEREK YOK GEREK YOK!! Berlin Duvarları

Detaylı

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ MHP SEÇİM BEYANNAMESİ MHP Büyük Hedeflerin Partisidir MHP Türkiye'yi Harekete Geçirecek Parti'dir Biz Milliyetçiyiz Sözümüzün Eriyiz Biz Türkiye Sevdalısıyız 24 Aralık 1995 İçindekiler I. MHP Genel Başkanı

Detaylı

Medeniyet Tartışmaları

Medeniyet Tartışmaları Medeniyet Tartışmaları Editörler: Süleyman Güder, Yunus Çolak Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyet i Anlamak Sempozyumu Bildirileri İstanbul - 2013 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

Dünyadaki ekonomik dengeler bir türlü. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Dünyadaki ekonomik dengeler bir türlü. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dünyadaki ekonomik dengeler bir türlü istenilen istikrar ortamına girmedi. Bu

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN DÖNEM CUMHURİYET SİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN DÖNEM CUMHURİYET SİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN

Detaylı

UNITE 1=SOSYAL POLİTİKA KAVRAMININ ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI:Sosyal politika,sosyal içeriğe sahip konuları ele alan bir bilim dalıdır. 19.

UNITE 1=SOSYAL POLİTİKA KAVRAMININ ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI:Sosyal politika,sosyal içeriğe sahip konuları ele alan bir bilim dalıdır. 19. UNITE 1=SOSYAL POLİTİKA KAVRAMININ ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI:Sosyal politika,sosyal içeriğe sahip konuları ele alan bir bilim dalıdır. 19. yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen Sanayi Devrimi nin yarattığı

Detaylı

GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ

GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ Değerli Okuyucular, Nimet Baş GED Kurucu Başkanı İstanbul Milletvekili Milli Eğitim Eski Bakanı Bildiğiniz üzere ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı

Detaylı

Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi

Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 12, Sayı: 23, ss. 107-140, 2014 Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi A. Vahap ULUÇ* Özet 1970 li yıllarda ortaya çıkan küresel ekonomik kriz

Detaylı

DİN DEVLET DEMOKRASİ AHMET AKGÜL

DİN DEVLET DEMOKRASİ AHMET AKGÜL DİN DEVLET DEMOKRASİ AHMET AKGÜL İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 Giriş: Demokrasi Felsefesi ve Tarihi Deneyim... 8 1- Demokrasi ve Denetim... 16 2- Devlet ve Yönetim... 19 3- Devlet ve Eğitim... 23 4- Devlet

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN EĞİTİM AMAÇLI FAALİYETLERİ ( ELAZIĞ İLİ SENDİKA ÖRNEĞİ ) İbrahim ÇANKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ELAZIĞ

Detaylı

Güç ve Adalete Orantılı Risk - Karşılıklı Bağımlılık ile Ulaşılabilir

Güç ve Adalete Orantılı Risk - Karşılıklı Bağımlılık ile Ulaşılabilir Güç ve Adalete Orantılı Risk - Karşılıklı Bağımlılık ile Ulaşılabilir (TGRT Televizyonu BAŞBAŞA Programı Röportajı 04.05.2012) İyi akşamlar sevgili seyirciler, bu akşamki konuğumuz TASAM Başkanı Süleyman

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı