TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKÝLERÝ ANALÝZÝNÝN ETKÝNLÝÐÝ ÝÇÝN BÝR MODEL VE UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKÝLERÝ ANALÝZÝNÝN ETKÝNLÝÐÝ ÝÇÝN BÝR MODEL VE UYGULAMASI"
  • Su Uslu
  • 3 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 15 Sayý: 3 Sayfa: (17-26) Makina Mühendisleri Odasý TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKÝLERÝ ANALÝZÝNÝN ETKÝNLÝÐÝ ÝÇÝN BÝR MODEL VE UYGULAMASI Nihal MUSUBEYLÝ ERGÝNEL Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Endüstri Mühendisliði Bölümü ÖZET Hata Tütü ve Etkileri Analizi, yüzlerce hata türü için iyileþtirme yapýlmasýnýn planlanmasý yerine, sistemin bütünü üzerinde en büyük katkýyý saðlayacak hata türlerini önceliklendiren bir yöntemdir. Ancak yüzlerce hata türü için, veri derleme ve analizi de büyük zaman ve iþgücü gerektirmektedir. HTEA'nin baþlangýcýnda ön eleme yapmak ve sadece önemli olarak belirlenen parçalar için veri derlemek, HTEA'nin etkinliðini arttýracaktýr. Tasarým aþamasýnda pek çok parça için HTEA yapýlmasýna ihtiyaç duyulabileceðinden önerilen model, ürün tasarým ve planlama süresini de kýsaltmýþ olacaktýr. Bu çalýþmada mekanik termostatýn parçalarý, müþteri gereksinim ve beklentileri kriter alýnarak Analitik Hiyerarþi Süreci ile önceliklendirilmiþ ve önceliklendirilen parçalara tasarým HTEA uygulanmýþtýr. Tüm parçalar göz önüne alýnarak yapýlan tasarým HTEA'ndeki hata türleri sayýsý ile, önerilen modeldekiler karþýlaþtýrýlmýþ ve %35 azalma tespit edilmiþtir. Bu da ayný oranda zaman ve maliyet tasarrufuna karþýlýk gelmektedir. Anahtar kelimeler: Analitik Hiyerarþi Süreci, Tasarým Hata Türü ve Etkileri Analizi ABSTRACT Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is a method for prioritizing the failure modes that provides the largest contribution on the product instead of improvement planning on many failure modes. But, data collecting and analyzing for many failure modes require a lot of time and human work. Selecting significant parts of a product and collecting / analyzing data for only these parts as an effective way for FMEA applications. At the same time, this reduces the product design and planning time for lots of products in the design stage. In this study, I have used Analytical Hierarchical Process to prioritize the parts of mechanical thermostat by taking the customer expectations and requirements as criteria. And, design FMEA was applied on prioritized parts. The number of failure types of design FMEA with all parts and prioritized parts were compared and 35% reduction was identified with the proposed model. This means that the same reduction can be achived in time and cost. Keywords: Analytical Hierarchical Process, Design Failure Mode and Effect Analysis 17

2 Nihal Musubeyli Erginel GÝRÝÞ Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA), hatalar üzerine odaklanarak bilinen veya potansiyel hatalarýn risklerini ortaya koyan ve bu risklere göre hata türlerini önceliklendiren bir yöntemdir. Böylece hatalarýn erken safhalarda ortadan kaldýrýlabilmesine olanak saðlanýr. Tasarým HTEA, ürün henüz tasarým aþamasýnda iken muhtemel hatalarýn belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve iyileþtirme çalýþmalarý ile hata ortaya çýkmadan giderilmesini amaçlamaktadýr. Tasarým HTEA için gerekli olan veriler giriþ kalite kontrol kayýtlarýndan, yardýmcý sanayi kontrol sonuçlarýndan, üretim/ montaj hata oranlarý kayýtlarýndan, ürünün servis kayýtlarý ve bunun gibi kayýtlardan elde edilebilmektedir. Doðru sonuçlar için tüm verilerin toplanmasý, uygun bir þekilde derlenmesi ve analiz edilmesi gereklidir. Bu aþamada ürünü oluþturan parçalar ne kadar çok olursa, o kadar nitelikli iþgücü zamaný ve maliyet gerekecektir. Ayrýca ürünü piyasaya sunma süresi uzayacaðý için piyasa kaybý da söz konusu olacaktýr. Ancak ürünü oluþturan parçalarýn müþteri beklentileri göz önüne alýnarak önceliklendirilmesi ve sadece öncelik derecesi yüksek parçalar için Tasarým HTEA uygulanmasý, zaman ve iþgücünden tasarruf saðlayacak, ayrýca tasarým süresinin de kýsaltmasýnda etkili olacaktýr. Önceliklendirme için Analitik Hiyerarþi Süreci (AHP) kullanýlmýþtýr. Tasarým HTEA'nin etkinliðini arttýrmak için önerilen modelin adýmlarý aþaðýda verilmiþtir. Adým 1: Ekibin belirlenmesi Adým 2: Ürün aðacýnýn oluþturulmasý Adým 3: Parçalarýn AHP'ye göre önceliklendirilmesi Adým 4: Tasarým HTEA'nin önceliklendirilen parçalara uygulanmasý Bu çalýþmada birinci bölümde modelin gerekliliði üzerinde durulmuþ, ikinci ve üçüncü bölümlerinde sýrasýyla HTEA ve AHP konularýnda temel açýklamalara yer verilmiþtir. Dördüncü bölümde Tasarým HTEA'nin etkinliðini arttýrmak için önerilen modelin uygulamasýndan söz edilmiþ, son bölümde ise sonuç ve öneriler sunulmuþtur. HATA TÜRÜ VE ETKÝLERÝ ANALÝZÝ HTEA ilk defa NASA tarafýndan 1963 yýlýnda kullanýlmýþ, ilk endüstriyel uygulamasý ise 1977 yýlýnda otomobil endüstrisinin baþta gelen kuruluþlarýndan Ford tarafýndan yapýlmýþtýr. Daha sonra pek çok kuruluþta, özellikle Chrysler ve General Motors'da uygulanmýþtýr [1]. HTEA yönteminin ilk ortaya çýktýðý zamanlarda Legg [2] mühendisleri bilgilendirme çalýþmalarý yapmýþtýr. Kara-Zaitri ve diðerleri de [3] önem derecelerinin belirlenmesinde mühendislere yardým etmiþtir. Price [4], HTEA'deki hatalarýn mümkün bütün olasýlýklarýnýn benzetim yardýmýyla göz önüne alýnmasý ve önemli olanlarýnýn otomatik olarak seçilmesi konusunda çalýþmýþtýr. Elektrik sistemleri üzerine HTEA uygulamalarý Price ve diðerleri tarafýndan [5, 6], ýsý transferleri üzerindeki uygulamalarý Pinna ve diðerleri tarafýndan [7], ivmelendirici mýknatýslar üzerineki uygulamalarý ise Bellomo ve diðerleri tarafýndan [8] yapýlmýþtýr. Çevresel risklerin deðerlendirilmesi üzerinde ise Vandenbrande çalýþmýþtýr [9]. Glichrist [1] ise HTEA'nde maliyet analizini de içeren bir model önermiþ, Ben-Daya ve Abdul [10] de önerilen bu modeli eleþtirmiþ ve geliþtirilmiþ bir model önermiþtir. Ayrýca risklerin önceliklendirilmesinde bulanýk mantýðýn kullanýlmasýný Sankar ve Prabhu [11] ve Pillay ve Wang [12] önermiþlerdir. Bazý durumlarda da, müþteri gereklilikleri HTEA uygulamalarýnýn yapýlmasýný teþvik etmiþtir. Örneðin bazý ana otomobil üreticileri, Ford-Q101, General Motors-Target For Excellence, Chrysler-Pentastar gibi, tedarikçi sertifikasyon standartlarýnda HTEA uygulamalarýný zorunlu kýlmýþlardýr [13]. HTEA'nin çeþitli kaynaklarda farklý tanýmlarý yer almaktadýr. Müþteriye gitmeden önce sistemden, tasarýmdan, süreçten ve/veya servisten kaynaklanan bilinen ve/veya potansiyel hatalarýn, problemlerin, yanlýþlarýn tanýmlanmasý, belirlenmesi ve giderilmesine yarayan bir mühendislik tekniðidir [13]. HTEA, ürünün tasarýmýný ve montaj süreçlerinin deðiþkenliklerini daha 18

3 Tasarým Hata Türü ve Etkileri Analizinin Etkinliði Ýçin Bir Model ve Uygulamasý iyi kontrol altýna alabilmek veya ortadan kaldýrmak için kullanýlan çok güçlü bir kalite aracýdýr [14]. HTEA'nin tasarým, süreç, servis ve sistem HTEA olmak üzere dört tipi bulunmaktadýr [11]. Ürün tasarýmý veya geliþtirilmesinde Tasarým HTEA, süreç tasarýmý veya geliþtirilmesinde Süreç HTEA, servisin müþteriye ulaþmadan analiz edilmesinde Servis HTEA ve sistem ile alt sistemlerin kavram ve tasarým aþamasýnda analiz edilmesi için de Sistem HTEA kullanýlmaktadýr. HTEA ayrýca hatalarýn önlenmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetleri de tanýmlamaktadýr. Böylece ürün veya serviste en yüksek dayanýklýlýk, kalite ve güvenirlilik saðlanacaktýr. Yukarýdaki tanýmlardan da anlaþýlacaðý üzere HTEA, hatalar ortaya çýkmadan önce bir sistematik yaklaþým çerçevesinde, geçmiþ verilere dayanarak potansiyel hatalarýn önceliklendirilmesini ve tedbir alýnmasýný saðlayan bir metottur. HTEA sadece tasarým veya sürece ait potansiyel hata türlerini dokümante etmek deðil ayný zamanda konu ile ilgili tüm sorumlu kiþilerin birbirleri ile iletiþimini saðlamalarýna da yardýmcý olmaktadýr. ANALÝTÝK HÝYERARÞÝ SÜRECÝ AHP, Saaty tarafýndan çok ölçütlü karmaþýk problemlerin çözümü için tasarlanmýþtýr. AHP bir hiyerarþi çerçevesinde basit ikili karþýlaþtýrmalar ile, göreceli büyüklüklerin oranlarýný türeterek önceliklendirilmeyi saðlamaktadýr. AHP'de n adet faaliyetin (karar seçeneklerinin) varlýðý ve bu faaliyetleri deðerlendiren kiþilerin, nesneleri birbirleri ile göreceli olarak karþýlaþtýrma yapabilecek ve niteliksel olarak derecelendirebilecek seviyede uzman olduklarý varsayýlmaktadýr [15]. Ýkili karþýlaþtýrmalar matrisinin genel hali Tablo-1'de verilmiþtir. Ýlgili matriste w i / w j oraný, i. ölçütün j. ölçüte göre kaç kat önemli olduðunu göstermektedir. Önem dereceleri belirlenirken Tablo- 2'de verilen kriterler esas alýnmaktadýr [15]. Arada kalan deðerler de orta deðer olarak kullanýlmaktadýr. Bu þekilde, her bir ölçütün hedefe göre göreceli önem dereceleri ve her bir karar seçeneðinin ilgili ölçüte göre göreceli önem dereceleri belirlenmiþ olmaktadýr. Tablo 1. Ýkili Karþýlaþtýrmalar Matrisi w / w W =... n 1 w 1 2 n 2 2 / w 2 1 n 2 n... n n Tablo 2. Önem Derecelerinin Belirlenmesi Ýçin Kriterler Önem derecesi Kriterler AHP'nin ilk aþamasý hedefi, ölçütleri ve karar seçeneklerini belirlemektir. Bunlar her probleme göre farklýlýk gösterecektir. Ýkinci aþama ise, her bir ölçütün hedefi baþarmadaki katkýsýnýn belirlenmesidir. Bu katký, hedefi baþarmak için Tablo-2'deki kriterler göz önüne alýnarak, ölçütlerin birbirleri ile ikili karþýlaþtýrmalarý ile belirlenmektedir. Oluþturulan ikili karþýlaþtýrmalar matrisinde normalleþtirme iþlemi yapýlýr[15]. Böylece hedefi baþarmak için ölçütlerin öncelikleri belirlenmiþ olur. Üçüncü aþama ise, karar seçeneklerinin her bir ölçütü baþarmadaki katkýsýnýn belirlenmesidir. Tablo- 2'deki kriterler göz önüne alýnarak karar seçeneklerinin birbirleri ile ikili karþýlaþtýrmalarý yapýlýr ve ikili karþýlaþtýrmalar matrisi oluþturulur. Karar seçeneklerinin öncelikleri, ikili karþýlaþtýrmalar matrisinde ikinci aþamada tarif edilen iþlemler yapýlarak belirlenir. Böylece her bir ölçüt için karar seçeneklerinin öncelikleri tespit edilmiþ olur. Dördüncü aþama olarak, tutarlýlýk analizi ile ikili karþýlaþtýrmalarýn deðerlendirilmesi yapýlýr. Tutarlýlýk analizinde amaç sadece "A, B'den daha önemli; B'de C'den daha önemli ise, A, C'den de önemlidir" þeklinde Eþit derecede önemli Orta derecede önemli Kuvvetli derecede önemli Çok kuvvetli derecede önemli Aþýrý derecede önemli 19

4 Nihal Musubeyli Erginel bir tutarlýlýðý deðil ayný zamanda "A, B'den 2 kat; B'de C'den 3 kat önemli ise, A, C'den 6 kat önemlidir" þeklinde oransal bir tutarlýlýðý da saðlamaktýr [17]. Tutarlýlýk analizi aþaðýdaki þekilde hesaplanýr: λmax n CI = n 1 CI CR = RI Burada; l max : en büyük özdeðer CI: Tutarlýlýk göstergesi RI: Rassallýk göstergesi (n=12 için 1,54'dür [15].) CR: Tutarlýlýk oraný'dýr. Eðer tutarlýlýk oraný 0,10'dan az ise, ikili karþýlaþtýrma matrisleri tutarlýdýr, AHP yöntemine devam edilir. Deðil ise, ikili karþýlaþtýrmalar tutarlýlýk saðlanana kadar gözden geçirilir. Son aþamada ise, hedef için ölçütlerin öncelikleri ile, her bir ölçüt için karar seçeneklerinin ölçütleri çarpýlarak, ulaþýlmak istenen karar seçeneklerinin hedefi baþarmadaki öncelikleri elde edilmiþ olur. TASARIM HTEA'NÝN ETKÝNLÝÐÝ ÝÇÝN ÖNERÝLEN MODEL VE UYGULAMASI Soðutma sisteminin önemli bir parçasý olan mekanik termostatýn hata oranlarýnýn azaltýlmasý için tasarým yeni baþtan ele alýnarak incelenmiþtir. Bu doðrultuda, önerilen model ile öncelikle mekanik termostat parçalarý içinden önemli olanlar AHP ile tespit edilmiþ, bu parçalara da Tasarým HTEA uygulanmýþtýr. Bu þekilde hata türlerinin önceliklendirilmesi saðlanmýþtýr. Uygulanan yöntem çalýþmanýn ilerleyen kýsýmlarýnda anlatýlmýþtýr. Ekibin Belirlenmesi Model uygulanýrken ekibin belirlenmesi ilk ve en önemli adýmdýr. Ekip doðru kiþilerden seçilmediði zaman yapýlan analizler de doðru olmayacaktýr. Seçilen çalýþmaya baðlý olarak uygun bir ekibin belirlenmesi gereklidir. Ýþletme içinde genel bir ekibin tanýmlanmamasý gerekmektedir. Çünkü problemlerin tanýmlanmasý ve analizi, bilgi ve tecrübe gerektirir. Ayný zamanda ekip, görevleri ve birimleri farklý kiþilerden oluþmalýdýr. Bu çalýþmada ekip ilgili ürün geliþtirme mühendisi, giriþ kalite kontrolde parçanýn kabulünden sorumlu mühendisler, montajýndan sorumlu üretim mühendisi ve montaj, üretim ve son aþama testlerini takip eden ve ürünün servis verilerini inceleyen kalite mühendisinden oluþmuþtur. Buna ek olarak, parça yan sanayide üretildiðinden yan sanayiden ürünü ve üretim sürecini bilen bir mühendis de ekibe katýlmýþtýr. Ürün Aðacýnýn Oluþturulmasý Mekanik termostatýn genel çalýþma prensibi, soðutma sistemlerinin iç sýcaklýðýndaki deðiþimlere baðlý olarak kompresörü açýp/ kapatmasýna dayanmaktadýr. Soðutma sistemlerinin iç sýcaklýðý ile kapileri içindeki gaz genleþerek körüðü þiþirmekte ve kompresöre güç saðlayan elektrik akýmýný devreye sokmaktadýr. Soðutma sisteminin iç sýcaklýðý belli bir dereceye kadar soðuduðunda ise, körük kapanarak elektrik akýmýný kesmektedir. Mekanik termostat için oluþturulan ürün aðacý Þekil-2'de kodlanarak verilmiþtir [18]. Mekanik Termostat Körük Grubu Kontak Grubu Kapileri Grubu B J A C D E F G H I K L Þekil 2. Mekanik Termostat Ürün Aðacý 20

5 Tasarým Hata Türü ve Etkileri Analizinin Etkinliði Ýçin Bir Model ve Uygulamasý Parçalarýn AHP'ye göre önceliklendirilmesi AHP'de hedef karar seçeneklerinin önceliklendirilmesidir. Ölçütler olarak müþteri gereksinim ve beklentileri alýnmýþtýr. Müþteri beklentileri daha önceden yapýlan çalýþmalarda, mekanik termostatdan beklenen fonksiyon olan "iç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý", müþteri kullanýmýný kolaylaþtýracak "kolay ayar yapýlabilmesi" ve müþteri gereksinimi olarak da müþterinin emniyetini saðlayacak "emniyetli olmasý" olarak tespit edilmiþtir. Karar seçenekleri ise, mekanik termostatý oluþturan parçalardýr. AHP'nin ilk aþamasý olan mekanik termostat için hedef, ölçütler ve karar seçenekleri Þekil-3'de verildiði gibi belirlenmiþtir. Müþteri gereksinim ve beklentileri için belirlenen ikili karþýlaþtýrmalar matrisi ekip ile belirlenmiþ ve Tablo- 3'de gösterilmiþtir. AHP'nin ikinci aþamasýnda anlatýlan iþlemler yapýlarak ölçütler için öncelikler hesaplanmýþ ve Tablo-4'de verilmiþtir. Hedef Parçalarýn önceliklendirilmesi Ölçütler Ýç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý Kolay ayar yapýlabilmesi Emniyetli olmasý Karar A A A Seçenekleri B B B C C C D D D E E E F F F G G G H H H I I I J J J K K K L L L Þekil 3. Mekanik Termostat Ýçin AHP Yapýsý Tablo 3. Müþteri Gereksinim ve Beklentileri (ölçütler) Ýçin Ýkili Karþýlaþtýrma Matrisi Ýç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý Kolay ayar yapýlabilmesi Emniyetli olmasý Ýç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý Kolay ayar yapýlabilmesi Emniyetli olmasý 1 1/ /4 1/7 1 21

6 Nihal Musubeyli Erginel Tablo-4: Müþteri gereksinim ve beklentileri için hesaplanan öncelikler 0,211 0,084 0,705 Karar seçenekleri olan parçalarýn, "Ýç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý" ölçütüne göre ikili karþýlaþtýrma matrisi, ekip ile belirlenmiþ ve Tablo-5'de verilmiþtir. Ayný þekilde "kolay ayar yapýlabilmesi" ölçütüne göre ikili karþýlaþtýrma matrisi ve "emniyetli olmasý" ölçütüne göre ikili karþýlaþtýrma matrisi de belirlenmiþtir. Bu Tablo 5. "Ýç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý" Ölçütüne Göre Ýkili Karþýlaþtýrma Matrisi A B C D E F G H I J K L A 1 1/3 1/5 1/4 1 1/2 1/2 1/3 1/ B 3 1 1/3 1/ /3 1/3 4 6 C /3 1/ D E / F 2 1/2 1/5 1/4 1/3 1 1/3 1/2 1/ G 2 1/2 1/5 1 1/ H 3 1 1/2 1/ /3 1 1/3 1/2 5 7 I / J / K 1/5 1/4 1/6 1/7 1/5 1/5 1/7 1/5 1/5 1/7 1 2 L 1/6 1/6 1/9 1/9 1/6 1/6 1/9 1/7 1/8 1/9 1/2 1 Tablo 6. Karar Seçeneklerinin Her Bir Müþteri Gereksinim ve Beklentilerine Göre Öncelikleri Parçalar Parçalarýn Ýç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý ölçütüne göre öncelikleri Parçalarýn Kolay ayar yapýlabilmesi ölçütüne göre öncelikleri Parçalarýn "Emniyetli olmasý" ölçütüne göre öncelikleri A 0,081 0,034 0,027 B 0,058 0,328 0,061 C 0,030 0,205 0,049 D 0,022 0,118 0,047 E 0,048 0,033 F 0,080 0,032 G 0,048 0,040 0,135 H 0,054 0,042 0,041 I 0,025 0,233 J 0,033 0,256 K 0,218 0,040 L 0,303 0,047 22

7 Tasarým Hata Türü ve Etkileri Analizinin Etkinliði Ýçin Bir Model ve Uygulamasý matrislerin her biri için üçüncü aþamada anlatýlan iþlemler yapýlmýþ ve karar seçeneklerinin her bir müþteri gereksinim ve beklentilerine göre öncelikleri hesaplanmýþtýr. Ýlgili matrislere ve yapýlan hesaplamalara metin içerisinde yer verilmemiþ ancak sonuçlarý Tablo-6'da gösterilmiþtir. Dördüncü aþamada ise, ikili karþýlaþtýrma matrisleri için tutarlýlýk analizleri yapýlmýþ ve ölçütler için CR=0,03; iç sýcaklýk matrisi için CR=0,09; kolay ayar yapýlabilmesi için CR=0,02 ve emniyetli olmasý için CR=0,03 olarak bulunmuþtur. Hepsinin tutarlýlýk oranýnýn 0.10'un altýnda olduðundan, ikili karþýlaþtýrma matrisleri tutarlýdýr. Müþteri gereksinim ve beklentileri için en önemli ölçüt %70,5 ile "emniyetli olmasý" ölçütüdür. Daha sonra %21 ile "iç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý" ve son olarak da %8,5 ile "kolay ayar yapýlabilmesi" ölçütü gelmektedir. Son aþamada ise, müþteri gereksinim ve beklentilerine göre mekanik termostatýn parçalarýn öncelikleri, ölçütlerin öncelikleri (Tablo-4) ile her ölçüt için parçalarýn önceliklerinin (Tablo-6) çarpýlmasý ile elde edilmiþtir. AHP yöntemine göre elde edilen mekanik termostatýn parçalarýnýn öncelikleri Tablo-7'de verilmiþtir. Böylece müþteri gereksinim ve beklentileri açýsýndan en önemli olan parçalar seçilmiþtir. Bundan sonraki aþamada ise, öncelik sýralamasýnda ilk %50 içine giren parçalar için Tasarým HTEA'nin uygulanmýþtýr. Tablo 7. AHP Yöntemine Göre Parçalarýn Öncelikleri Parçalar Öncelik deðerleri J 0,191 I 0,173 G 0,109 L 0,100 B 0,083 K 0,077 C 0,058 D 0,048 H 0,044 F 0,043 A E 0,037 Tasarým HTEA'nin önceliklendirilen parçalara uygulanmasý Tasarým HTEA, parçalar bazýnda gidilerek, olabilir hata türlerini ortaya koyan ve bunlarý önceliklendiren bir metottur. Ýlerleyen kýsýmlarda mekanik termostatýn önceliklendirilen parçalarýna Tasarým HTEA uygulanmasý aþamasýnda yapýlan faaliyetler, dikkat çeken noktalar ile birlikte verilmiþtir. Hata Türleri Parçalarýn belirlenen fonksiyonlarý yerine getirememesi "hata" olarak tanýmlanmaktadýr. Uygulamada parçalarýn fonksiyonlarý da göz önüne alýnarak oluþabilecek hata türleri, üretici firmanýn tecrübelerinden, geçmiþte ortaya çýkan hata kayýtlarýndan ve servis verilerinden elde edilmiþtir. Özellikle servisler ile görüþülüp, hata türleri hakkýnda gerekli bilgiler elde edilmiþtir. Hata türleri belirlenirken hem mekanik termostatýn üretimi esnasýnda yapýlabilecek, hem soðutma sistemine monte edilirken çýkabilecek, hem de farklý kullaným koþullarýnda zaman içinde meydana gelebilecek hatalar göz önüne alýnmýþtýr. Hatalarýn parça bazýnda araþtýrýlmasý, gözden kaçabilecek hatalarý da en aza indirmiþtir. Böylece ayný parçadan oluþabilecek birden fazla hata türü de ayrý ayrý ele alýnabilmiþtir. Hata Sebeplerinin, Etkilerinin ve Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi Hata sebepleri belirlenirken, her bir hata türüne neden olabilecek bütün olasý sebepler göz önüne alýnmýþtýr. Hata sebeplerinin doðru tanýmlanmasý, hatanýn giderilmesinde önemli rol oynamaktadýr. Tasarým HTEA'nde olasý hata türlerine, ya ilgili tasarýmýn yetersiz olmasý ya da toleranslar içerisinde üretilmemesi veya monte edilememesi sebep olmaktadýr [16]. Dolayýsýyla hata sebepleri belirlenirken hem tasarým hem de üretim ve montajý esnasýndaki durumlar ele alýnmýþtýr. Hatanýn etkisi, hata meydana geldiði durumda, hatanýn soðutma sistemi ve kullanýcý üzerindeki etkisi olarak düþünülmüþtür. Ýlgili hata meydana geldiðinde soðutma sistemi performansýnýn üzerine etkisi, görünüþ, 23

8 Nihal Musubeyli Erginel ses gibi özellikleri üzerindeki deðiþiklikler veya mekanik termostatýn beklenen iþlevi yerine getirememesi, ilgili yasal düzenlemeler karþýsýndaki durumu, müþteride güvenlik/ emniyet açýsýndan yaratacaðý tehlikeler hatanýn etkisi belirlenirken göz önüne alýnmýþtýr. Soðutma sisteminin müþteriye hatasýz gitmesi için gerek tasarýmda gerekse, üretim ve montajda çeþitli kontrol önlemleri uygulanmaktadýr. Kontrol önlemleri belirlenirken, ilgili kontrol talimatlarý göz önüne alýnmýþtýr. Hiç düþünülmemiþ kontroller ortaya çýktýðýnda, iyileþtirmeler kýsmýnda bu kontroller tanýmlanmýþ ve yürürlüðe sokulmuþtur. Kontrollerin amacý, hata türlerini ve sebeplerini belirleyebilmek ve hatalarýn oluþmasýna karþý önlem alabilmektir. Tasarým HTEA'nde yapýlan kontrollerin tanýmlanmasýnýn nedeni ise, ek kontrollerin gerekip gerekmediðini tespit edebilmektir. Hata Türlerinin Önceliklendirilmesi Belirlenen her bir hata türünün aðýrlýklandýrýlmasý ve bu aðýrlýklandýrmaya göre öncelik sýrasýnýn belirlenmesi aþamasýdýr. Hata türlerinin önceliklendirilmesinin amacý, hangi hatanýn öncelikle göz önüne alýnarak iyileþtirme yapýlacaðýna karar vermektir. Önceliklendirme, Risk Öncelik Göstergesi (RÖG)'ne göre yapýlmaktadýr [13]. Hatanýn ortaya çýkma olasýlýðý ve etki derecesi en az 1, en çok 10 ve sýnýf sayýsý on olacak þekilde düzenlenmiþtir. Hatanýn keþfedilebilirliði ise en yüksek 1, en az 10 olmak üzere onlu skalada derecelendirilmiþtir. Mekanik termostat için ilgili üç deðer, her bir hata türü ve sebebi için, bu amaçla geliþtirilmiþ tablolar yardýmý ile tespit edilmiþtir. Ürünü oluþturan parçalarýn tasarým ömrü boyunca ortaya çýkarabileceði her bir hata için hata sebebi sayýlarýnýn ilgili parça üretim sayýsýna oraný, hata türünün ortaya çýkma olasýlýðý olarak tanýmlanmaktadýr. Mekanik termostat hata türlerinin ortaya çýkma olasýlýðý belirlenirken, giriþ kalite kontrol verileri, yardýmcý sanayi kontrol sonuçlarý, üretim/ montaj hata oranlarý, ürünün servis durumlarý gibi verilerin analiz edilmesi ile elde edilmiþtir. Etki derecesi ise, daha önce belirlenen hatanýn etkisinin derecelendirilmesidir. Mekanik termostat hata türünün etki derecesi, hem mekanik termostat, hem soðutma sistemi hem de müþteri üzerindeki etkileri göz önüne alýnarak derecelendirilmiþtir. Eðer hatanýn etki derecesi 9 ve üzeri ise, ilgili hata önemli bir hatadýr ve baþka kriterlere bakýlmaksýzýn iyileþtirilmesi gereken hata olarak ele alýnmalýdýr. Çünkü ortaya çýkma olasýlýðý az bile olsa ürünün kullanýmýný engelleyen ve kullancýnýn can güvenliðini tehlikeye atan veya atma olasýlýðý yüksek bir hata söz konusudur. Hatanýn keþfedilebilirliði ise, hatanýn son kullanýcýya ulaþmamasý olasýlýðý veya iþletmenin uyguladýðý kontrol iþlemlerine baðlý olarak hatayý yakalayabilme yeteneðidir. Hatanýn keþfedilebilirliði, bir baþka ifade ile, benzer durumdaki kontrol Tablo 8. Tasarým HTEA Formu Genel Hali Parça Adý: Parça Kodu: MEVCUT KOÞULLAR Tarih: Formu Dolduran: DÜZELTÝCÝ ÖNLEMLER ÝYÝLEÞTÝRÝLEN KOÞULLAR Parça adý Parçanýn fonksiyonu Hata türü Hata sebebi Hatanýn etkisi Kontrol Önlemleri ortaya çýkma olasýlýðý þiddet derecesi keþfedilebilirlik RÝSK ÖNCELÝK GÖSTERGESÝ Önerilen Ýyileþmeler Tamamlanma Planý ve Sorumluluk Tamamlanan önlemler Ortaya çýkma olasýlýðý Þiddet derecesi Keþfedilebilirlik RÝSK ÖNCELÝK GÖSTERGESÝ 24

9 Tasarým Hata Türü ve Etkileri Analizinin Etkinliði Ýçin Bir Model ve Uygulamasý yöntemlerinin uygunluk ve etkinlik açýsýndan derecelendirilmesidir. Keþfedilebilirlik yeterince saðlanabiliyor olsa bile, fazla miktarda kontrol etmenin maliyet ve zaman açýsýndan yük getirdiði düþünüldüðünde hatanýn ortaya çýkma olasýlýðýný azaltýcý çalýþmalar yaparak, kontrol sayýsýný azaltmak en etkin yoldur. Mekanik termostat için uygulanan kontrol önlemleri, hatayý yakalayabilme yeteneði göz önüne alýnarak derecelendirilmiþtir. Tasarým HTEA formunun genel hali Tablo-8'de verilmiþ, mekanik termostat için yapýlan Tasarým HTEA gizlilik çerçevesinde olduðu için verilmemiþtir. Ekip RÖG'sine göre hatalarýn Paretosunu çizerek konu ile ilgili çalýþmalarda söz edilen yaklaþýmlardan birisi ile, belli bir RÖG'ne kadar olan hatalarda iyileþtirme çalýþmasý yapacaðýný belirleyebilir. Bu çalýþmada, seçilen altý parça için 28 adet hata türü belirlenmiþ ve her biri için RÖG hesaplanmýþtýr. En yüksek %25 RÖG'ne sahip hata türleri için iyileþtirme çalýþmasýnýn yapýlmasý yaklaþýmý benimsenmiþtir. Ýyileþtirme Faaliyetleri RÖG'ne göre önceliklendirilmiþ hata sebeplerini ortadan kaldýrmak için iyileþtirme çalýþmalarý yapýlmalýdýr. Önerilen faaliyetler hatanýn ortaya çýkma olasýlýðýný azaltýcý, etkisini azaltýcý veya keþfedilebilirliðini arttýrýcý yönde olabilir. Ýyileþtirme tasarým deðiþikliði, deney tasarýmý, toleranslarýn deðiþtirilmesi, test yöntemlerinin iyileþtirilmesi, test faaliyet planýnýn iyileþtirilmesi gibi yöntemlerle saðlanabilir. Ancak iyileþtirme faaliyetleri açýkça tanýmlanmalý ve takip edilmelidir. Eðer iyileþtirme faaliyetleri yerine getirilemez ise HTEA'nin faydalarý sýnýrlandýrýlmýþ olur. Sadece hata türleri ve hata öncelikleri belirlenmiþ olur. Bir iyileþtirme gerçekleþemez. Dolayýsýyla somut faydalar ancak tanýmlanan faaliyetlerinin yerine getirilmesi ile mümkün olacaktýr. Ýyileþtirme faaliyetlerinin tamamlanmasýndan sonra, ekibin belirleyebileceði bir zaman sonunda Tasarým HTEA Formu gözden geçirilerek RÖG deðerleri tekrar hesaplanmalýdýr. Tasarým HTEA'nýn güncelliði bu þekilde saðlanabilir. Böylece, gelecek çalýþmalar için dokümante edilmiþ bilgiler, RÖG'ne göre önceliklendirilmiþ hata türleri ve müþteriye daha az hatalý ürün sunmak mümkün olacaktýr. Mekanik termostat için iyileþtirme faaliyetleri belirlenmiþ ve uygulanmýþtýr. RÖG'leri tekrar gözden geçirilerek yeni durumlar için tekrar hesaplanmýþtýr. Yapýlan tüm bu çalýþmalar sonucunda mekanik termostat servis oranýnda düþüþ tespit edilmiþtir. Bu oran gizlilik kapsamýnda olduðu için verilmemiþtir. SONUÇ VE ÖNERÝLER Tasarým HTEA, hatalarýn belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve iyileþtirme faaliyetleri ile tasarýmýn geliþtirilmesi açýsýndan etkin bir yöntemdir. Ancak Tasarým HTEA yapabilmek için de pek çok veriye ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu verilerin derlenmesi ve deðerlendirilmesi de oldukça zaman ve iþgücü gerektirmektedir. Ayrýca, ürün hatalarý ele alýnýrken müþterinin ilgili üründen istek ve beklentilerinin de yansýtýlmasý, üründen müþterinin daha az þikayet etmeni saðlayacaktýr. Bu da servis oranýnda daha hýzlý bir düþüþe sebep olacaktýr. AHP çok ölçütlü karar verme konusunda kantitatif bir teknik olarak, deðiþik alanlarda yaygýn kullanýma sahiptir. Bu çalýþmada da AHP, mekanik termostatýn parçalarýnýn önceliklendirilmesi için kullanýlmýþtýr. Müþteri istek ve beklentileri göz önüne alýnarak "iç sýcaklýðýn istenen aralýkta olmasý", "kolay ayar yapýlabilmesi" ve "emniyetli olmasý" ölçütleri tespit edilmiþ, bu ölçütler ikili karþýlaþtýrmalar yapýlarak birbirlerine göre önceliklendirilmiþtir. AHP yöntemi ile tutarlýlýk testleri yapýlmýþ ve önem dereceleri yüzde olarak belirlenmiþtir. Ayný zamanda ürünün parçalarý da her bir ölçüte göre ikili karþýlaþtýrmalar yardýmýyla deðerlendirilmiþ ve tutarlýlýk analizleri yapýlmýþtýr. Her bir parçanýn ilgili ölçüte göre önem dereceleri yüzde olarak tespit edilmiþ ve bunlar ile ölçütlerin önem dereceleri çarpýlarak parçalarýn önceliklendirilmesi saðlanmýþtýr. Öncelikli olarak seçilen parçalar için ise Tasarým HTEA uygulanmýþtýr. Tasarým HTEA uygularken parçalarýn hata türleri, hata sebepleri, 25

10 Nihal Musubeyli Erginel hatanýn etkisi ve mevcut durumda kontrol önlemleri belirlenmiþtir. Hata türleri "ortaya çýkma olasýlýðý", "þiddet derecesi ve "keþfedilebilirlik" kriterlerine göre önceliklendirilmiþtir. Mekanik termostat için parçalar önceliklendirilmeden yapýlan Tasarým HTEA'nde 43 hata türü belirlenmiþtir. Burada 43 hata türü, parçalarda herhangi bir önceliklendirme olmadan, ürünün tüm parçalarý dikkate alýndýðýnda ortaya çýkan sayýdýr. Ancak ürünün parçalarý AHP yöntemine göre önceliklendirildikten sonra, önceliði yüksek olan ilk %50 parça için Tasarým HTEA uygulanmýþ ve bu þekilde 28 hata türü belirlenmiþtir. Bu da, hata türlerinde %35'lik azalmaya karþýlýk gelmektedir. Her hata türü için veri derleme ve deðerlendirme süresi eþit olduðu varsayýlýr ise, zaman ve iþgücünden %35 tasarruf saðlandýðý söylenebilir. Ayrýca Tasarým HTEA yönteminin kullanýlmasýnýn nihai amacý iyileþtirme faaliyetlerini hayata geçirerek ürünün servis oranýný düþürmektir. AHP ile parçalarýn önceliklendirilmesi ve parçalarýn ilk %50'lik kýsýmý için Tasarým HTEA'nin uygulanmasý, parçalarýn AHP yönteminde müþteri istek ve beklentileri ölçütleri dikkate alýnarak önceliklendirildiði için, müþterilerin servis oranýna etki edecek þikayetlerinin de öncelikle ele alýnmasýný saðlamýþ olmaktadýr. Dolayýsýyla iyileþtirme faaliyetleri sonuçlarý direkt servis oranýna düþüþ olarak yansýyacaktýr. 28 parça yerine 43 parça ile Tasarým HTEA yapýlmýþ olsaydý, hata türlerinin önceliklendirilmesi ve iyileþtirme faaliyetlerinin tamamlanmasý daha uzun süre alacak, bu da servis oranýnda daha uzun vadede etkisini gösterecekti. Özellikle çok sayýda parça içeren ürünlerin hata türlerinin önceliklendirilmesinde bu yaklaþýmýn yararý daha fazla olacaktýr. Ýyileþtirme faaliyetleri daha hýzlý baþlayacaðý için, servis oranlarýnda daha kýsa sürede düþüþ saðlanacaktýr. Tasarým HTEA yapýlmadan önce parçalarýn AHP ile önceliklendirilmesi, Tasarým HTEA'nin etkinliði artmýþ olacaktýr. KAYNAKÇA [1] Gilchrist, W., "Modelling failure Modes and Effects Analysis", International Journal of Quality and Reliability Management, Bradford, 1993 [2] Legg J.M., "Computerized Approach for Matrix-form FMEA", IEE Transactions on Reliability, 1978, R-27(4), October [3] Kara-Zaitri C., Keller A., Fleming P., "A smart failure mode and effect analysis package", 1992, Proc. Annual Reliability and Maintainability Symposium, p [4] Price C.J., "Automated multiple failure FMEA", Reliability Engineering and System Safety, 76, 2002, p [5] Price C.J., Snooke N., Pugh D.R., Hunt J.E., Wilson M.S., "Combining functional and structural reasoning for safety analysis of electrical designs", The Knowledge Engineering Review, 12, 3, 1997, p [6] Price C.J., "Function-directed electrical design analysis", Artificial Intelligence in Engineering, 12, 1998, p [7] Pinna T., Caporali R., Cambi G., Burgazzi L., Poucet A., Porfiri M.T., "Failure Mode and Effect Analysis on ITER heat transfer systems", Fusion Engineering and Design, 1998, 42, p [8] Bellomo P., Rago C.E., Spencer C.M., Wilson Z.J., "Novel approach to increasing the reliability of accelerator magnets", IEEE Transaction on Applied Superconductivity, 10, 1, 2000, p [9] Vandenbrande W.W., "How to use FMEA to reduce the size of your quality toolbox", Quality Progress, 31,11, 1998, p [10] Ben-Daya, M., Abdul, R., "A revised failure mode and effects analysis model", International Journal of Quality and Reliability Management, Bradford, 1996 [11] Sankar N.R., Prabhu B.S., "Application of fuzzy logic to matrix FMECA", Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, 20, 2001, p [12] Pillay A., Wang J., "Modified failure maode and effects analysis using approximate reasoning", Reliability Enginnering and System Safety, 79, 2003, p [13] Stamatis, D.H., "Failure Mode and Effect Analysis from Theory to Execution", ASQC Quality Press, [14] Omdahl, T.P., "Reliability, availability, and maintainability dictionary", Milwaukee: ASQC Quality Press, [15] Saaty, T, "The Analytic Hierarchy Process", McGraw-Hill, New York, 1980 [16] Akýn, B.,"ISO 9000 Uygulamasýnda Ýþletmelerde Hata Türü ve Etkileri Analizi", Bilim Teknik Yayýnevi, Ýstanbul, 1998 [17] Özdemir Saðýr, M., "Bir Ýþletmede Analitik Hiyerarþi Süreci Kullanýlarak Performans Deðerleme Sistemi Tasarýmý", Endüstri Mühendisliði, TMMOB, 2002 [18] Musubeyli Erginel, N., "Ürünün Önemli Kalite Karakteristiklerinin Belirlenmesinde Tasarým HTEA ve Kalite Evinin Kullanýlmasý", Doktora tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskiþehir,

TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN ETKİNLİĞİ İÇİN BİR MODEL VE UYGULAMASI

TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN ETKİNLİĞİ İÇİN BİR MODEL VE UYGULAMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: Sayı: Sayfa: (7-6) Makina Mühendisleri Odası TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN ETKİNLİĞİ İÇİN BİR MODEL VE UYGULAMASI Nihal MUSUBEYLİ ERGİNEL Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE OTOGAR ÝSTASYONU YÖNLENDÝRME ÝÞARETLERÝ ÝNCELEME RAPORU YOLCU HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME ÞEFLÝÐÝ KALÝTE VE KURUMSAL GELÝÞÝM MÜDÜRLÜÐÜ ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

GIDA ÝLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER VE PAKETLEME MALZEMELERÝ TEST HÝZMETLERÝ PAKETLEMENÝN TÜM AÞAMALARINDA GÜVEN Paketleme, ürünlerinizin tanýtýmýnda, korunmasýnda ve nakliyesinde önemli bir rol oynar. Paket tasarýmý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma

Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma Rýfat AÞLIYAN Adil ALPKOÇAK Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Bornova 35100, Ýzmir rasliyan@yahoo.com alpkocak@cs.deu.edu.tr

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yavuz SOYKAN Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. yavuzsoykan@gmail.com

Yavuz SOYKAN Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. yavuzsoykan@gmail.com SAĞLIK İŞLETMELERİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ İLE BULAŞICI HASTALIK RİSKLERİNİN DERECELENDİRİLMESİ Yavuz SOYKAN Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. yavuzsoykan@gmail.com

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ Bülent YEÞÝLATA, Yusuf IÞIKER Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri 2010-15 Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri Ýstanbul, 06 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/15 Sirküler Akaryakýt,Alkollü Ýçkiler,Tütün Mamulleri ve Cep Telefonlarýnýn

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı