YAPI SEKTÖRÜNDE Ö REN LM DERSLER: R VER TABANI UYGULAMASI Kat mc Veri Biriktirme/ Kritik Kitleye Ula ma/ effaf Payla m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI SEKTÖRÜNDE Ö REN LM DERSLER: R VER TABANI UYGULAMASI Kat mc Veri Biriktirme/ Kritik Kitleye Ula ma/ effaf Payla m"

Transkript

1 YAPI SEKTÖRÜNDE Ö REN LM DERSLER: R VER TABANI UYGULAMASI Kat mc Veri Biriktirme/ Kritik Kitleye Ula ma/ effaf Payla m Haluk DO ANÇAY Proje Yönetim A.. Yönetim Kurulu Ba kan

2 renilmi Dersler Projeler: Geçici ve k sa süreli Ö renilen bilgi ve deneyim ki ilerde kal yor Ki ilerle birlikte kurumdan uzakla yor Bilgi ve dersler unutuluyor Önlem: Ö renilmi derslerin ya anan an n cakl n sübjektif/duygusal etkilerinden ar nm olarak kayda geçirilmesi.

3 Yeni Nesil Proje Yönetimi 2.0 (PM2.0) i birli ine aç k, herkesin kat ve katk gerektiren bir yap var. Projenin liderli i ve geli imi tüm ekip taraf ndan yap yor. Her ekip üyesi proje hakk nda tam bilgiye sahip ve geli imi yak ndan izliyor. Proje Yöneticisi art k görev da tan ki i de il! vizyoner ve projenin ba ar için do ru yönü gösteren ki i. Proje yönetim sürecine hakim olan ortak ak l ba ka ba ar uygulamalara ve yap lanmalara olanak sa yor.

4 Gelenekselden Yeni Nesil Proje Yönetimine Geleneksel Proje Yönetimi Yeni Nesil Proje Yönetimi Merkezi Yönetim Yukar dan a planlama Otoriter çevre Kapal yap lar Plana k tl ve s rl eri im Bilgiye yerel eri im Ekip içinde k tl ileti im Ayr projeler Karma k araçlar Esnek olmayan araçlar Merkezden Uzak Yönetim A dan yukar planlama birlikçi çevre Geli en yap lar Plana düzenli ve s rs z eri im Bilgiye global ve canl eri im Ekip içinde s rs z ileti im Bütünsel/Holistik yakla m Kolay araç kullan Araçlar n esnekli i

5 renilmi Dersler/LL Amaçlar Terminoloji birli i Neden ve nas l? Yakla m prensipleri Kullan lan metot ve yöntemler Di er süreçlerle entegrasyon Proje yöneticisinin rolü ve misyonu

6 LL Nedir? Ne De ildir? wwr/www (What went Right?/What went Wrong?) sorusuna verilen cevaplard r. Bu i i tekrar ba tan yapsayd k, neleri daha farkl yapard k? sorusuna verilen cevaplard r. Geçmi bilginin imdi ve gelecekteki proje ba ar için uygulanmas r. Her zaman bir ba ar zl k sorgulanmaz. Salt En yi Uygulamalar veya Bir Ba ar Hikayesi de ildir.

7 Amaçlar Ö renmek, payla mak ve ekipler aras nda ileti imi art rmak Geçmi te ya ananlardan ders almak Ya ananlar deneyim zenginli i olarak kabul etmek Gelecek için plan yapmak, harekete geçmek Kurumu ve ki ilerin kapasitesini geli tirmek

8 Neden ve Nas l? En zor yan : Basit olmal ve ba kalar taraf ndan kolayca eri ilebilir, okunabilir ve aranabilir olmal Kay tlar: Projenin sadece belirli a amalar tamamland nda de il her an, unutmadan yerine getirilmeli. Ar ivde kalmamal ve unutulmamas için interaktif bir süreç olmal.

9 Yakla m Prensipleri Kat mc k Kritik Kitleye ula mak effafl k Sorumluluk üstlenmek

10 Kullan lan Metot ve Yöntemler Olay Tan mlama: SWOT / FMEA Kullan Talimat Standart Form / Bilgi Giri Menüsü Bilgiyi Gruplama Ö renilen Ders En yi Uygulama Ba ar Hikayesi

11 Di er Süreçlerle Entegrasyon Kurumun Kalite Sistemi ile entegrasyon Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerle birlikte ele al r. Kurumun E itim Sistemi ile entegrasyon Bilgilerin gözden geçirilmesi ve do rulanmas /onaylanmas n takiben yap r.

12 Proje Yöneticisinin Rolü ve Misyonu Proje Yöneticisinin rolü çok önemlidir: Olumsuzu Tespit.Olumluyu Te vik.. Kay t sürecini te vik etmek için duygusal ba kurmal, ki ileri i in içine çekmeli ve onore etmelidir. Pozitif dü ünen, ba ar ya odakl, umut ve ba ar vadeden, gelece i gören ve gösteren, çevresindekileri olumlu etkileyen, hatalar ndan ders alan, motive etmeyi bilen, ileti imi kuvvetli, sosyal yan güçlü bir Proje Yöneticisi bu süreçte daha ba ar olur.

13 Günümüzde Yeni Trendler Yaz bir Kay t/metin den..elektronik bir Form a Özgün Yaz mdan Web2.0 a Sosyal A lar ve Web2.0 teknolojisi Yaz lan her türlü bilgi, hem konusuna, hem gönderene, hem de zamana göre kategorize ediliyor. Proje ilerleme bilgileri sadece proje yöneticilerinin de il herkesin kontrolüne ve takibine aç k. Tak m üyelerinin edindikleri deneyimler, problemleri çözme yöntemleri, mü teri veya tedarikçi davran ve tutumlar vb. her türlü bilgi kay t alt na al p, sonraki proje yöneticilerinin kullan na sunulabiliyor. Wiki ler, bloglar, video payla m siteleri, birden fazla hizmet sa lay bir araya getiren mushup lar, kullan lar n ba ka kullan larla etkile im halinde oldu u veya site kapsam de tirebildikleri siteler

14 renilmi Dersler Süreç Analizi Gerçek bir ö renilmi dersi tan mlamak Ö renilmi dersi kaydetmek Bilgiyi depolamak (Veritaban na atmak) Bilgiyi yönetmek Bilgiyi aramak, eri mek/bulmak Ö renilmi dersi de erlendirmek Dersi tekrarlamak

15 renilmi Dersler/LL Yol Haritas Muhtemel LL Bilgi Kaynaklar n Tan mlanmas LL Bilgilerinin Gözden Geçirilmesi LL Belgesinin Haz rlanmas LL Bilgilerinin Da lmas LL Bilgilerinin Kullan lmas

16 Bilgi Kaynaklar n Tan mlanmas Bünye içi Bilgi Kaynaklar Ki isel deneyimler Saha, Audit ve De erleme raporlar Güvenli i toplant lar Kalite Konseyi ve Uygunsuzluk raporlar Proje Planlama, Proje Yönetim raporlar Bitirme raporlar Performans göstergeleri, performans iyile tirme giri imleri Süreç iyile tirme giri imleri Vb. Kurum ölçe inde Bilgi Kaynaklar Sektör/Ülke ölçe inde Bilgi Kaynaklar

17 renilmi Dersler: Belge Haz rlama Kapsam ve Stil Net tan mlama Dersin nas l ö renildi inin arka plan n özeti Dersin ö renilmesinin yararlar ve gelecekte nas l kullan laca Ek detaylar için temas/eri im bilgileri Aranabilirli i kolayla racak anahtar bilgi alanlar Teknik Gözden Geçirme

18 renilmi Dersler:Bilgilerin Da Belgenin ilgililerinin tan mlanmas Önceliklerin tan mlamas rm -Acil-Düzeltici ve Önleyici Aksiyon, De im Kontrol Sar -Dikkat Mavi-Bilgilendirme Ye il yi /Sonuç Belgenin departman görevlilerine da lmas Belgenin kurum ölçe inde da lmas

19 renilmi Dersler:Bilgilerin Kullan Ö renilmi dersler belgelerinin kullan Program etkinli inin sa lanmas Trend analizi Etkinlik ölçümü Ö renilmi dersler belgelerinin ar ivlenmesi (kullan lmayan/geçerlili ini yitirenlerin) Kullan feed-back lerinin al nmas Tatmin/motivasyon anketleri Ba ar hikayeleri yaz lmas

20 Bir Ö renilmi Dersler Uygulamas AR-GE Çal mas : 212 Istanbul Power Outlet LL Projesi antiye ve merkez ofiste Proje kapsam nda görev yapan proje ekibi, proje sonunu ve a amalar beklemeden Ö renilmi Dersler projesi kapsam nda yapt gözlemleri ayl k olarak kayda geçirdi. Bu kay tlar irket Merkez Destek Koordinatörü ve veren Temsilcisi ile ayl k yönetim raporlar ile payla. Veri miktar nda ula lan kritik bir e ikten sonra bu kay tlar; irket IT Departman taraf ndan haz rlanan bir Veri Taban na aktar larak tüm irket çal anlar n payla na aç k hale getirildi. Veri Taban modeli geli tirilerek tüm Projelerde Ö renilen Dersler tüm irket personelinin kullan na aç larak web ortam nda yay nlanmaya ba land.

21 Veritaban : Kay t Sistemati i Konu/Ba k Öncelik Durumu Bilgi Grubu Proje Ad Referans Süreç lgili Disiplin ve Bilgi Alan Sorunun/Olay n Tan Planlardan sapmaya neden olan olaylar, teknik olarak kullan lan yöntem ve araçlar n sundu u fayda, zorluk ve eksikler, ileri a amalarda de tirilmesi önerilen süreçler, i ak lar, süre ve maliyet tahminleri, riskler ) Sorunun/Olay n Neden ve Nas l Ortaya Ç kt Bulunan Çözüm (Olay n ba ka bir projede tekrar kar za ç kmas durumunda neyi farkl yapard k sorusuna cevap) Önerilen Önlem/Aksiyon ( lgililerin geçmi tutum ve davran lar n sonraki a amalara nas l yans yabilece ine dair tahminler ve sonraki a ama sorumlular na uyar lar) lgili Doküman (Tip, kay t, link) Quickr Linki Dersin Yönelik Oldu u Ki i/kurum Anahtar Kelimeler Durum/Statü (Taslak, Yay nda, Revizyon, Tart ma, Ar iv) Yazar Tarih, Review Sorumlusu, Yay n Tarihi,

22

23

24

25

26

27

28

29 Veritaban Özellikleri Kullan lan Veritaban Lotus Domino altyap kullanmaktad r. Web temelli kullan dostu bir ara yüz kullan lmaktad r. Yetki verilen tüm personel serbestçe bilgi giri i yapabilmekte, yine tüm personel kay tlar /verileri görüntüleme, tart ma, tasnif etme ve arama olana na sahip olabilmektedir. RSS ile veri giri leri izlenebilmektedir. Tart ma Ortam sa lanarak verinin kat mc bir ortamda üretimi ve do rulamas sa lanmaktad r. Kalite Sisteminin parças r. (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet) itim Sisteminin parças r (Önemli olaylarda ders modülü olu turulmaktad r) Her a ama, her süreç ve her aktivitenin dikkat edilmesi gereken ve geçmi te yap lan hatalar yeni proje ekibine ve yöneticilerine sunulmu oluyor. Ayni hatalara dü meleri engelleniyor.

30 Sorular z için:

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Application Lifecycle Management (ALM) in Software Projects Koray NÇK TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü koray.incki@bte.tubitak.gov.tr Bar SARIKAYA

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI BENCHMARKING YÖNTEM N N E T M N N ÖRGÜTLER NDE UYGULANAB L RL 45 Yrd.Doç.Dr.H.Basri GÜNDÜZ Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Yrd.Doç.Dr.Ayhan URAL Abant zzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm letmecili

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Anket Haz rlama. Archester Houston

Anket Haz rlama. Archester Houston Anket Haz rlama lavuzu Archester Houston PROFESYONEL YARDIM Anket Tasar, Veri Analizi, Tezlerinizin Ara rma Bölümlerinin Haz rlanmas, Tez Önerisinin Haz rlanmas konular nda profesyonel yard m almak için;

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m Yrd. Doç. Dr. Ferit ÖLÇER Mustafa Kemal Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Fatih TOKATLI MESS Uluslararas li kiler Müdürü M etal, mühendislik ve teknolojiye dayal sektörler (metal, engineering and

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES

A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye OTOMOT V YETK SERV S YÖNET LER N L DERL K ANLAYI LARI ÜZER NE B R ALAN ARA TIRMASI: ZM R, AYDIN, DEN ZL ÖRNE A

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004 DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004 POLATLI BELED YES N N KATKILARIYLA TERCÜME ED LM T R. I. Giri 1.1 Amaç 1.4 Genel Hususlar 1.7 K lavuzun

Detaylı

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak 2009-2010

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI S V L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Yay n No Yay n Türü Konu lgili Birim Bask : HAD/T-17 : Tercüme : Uluslararas Sivil Havac l k Te kilat (ICAO) taraf ndan yay mlanan

Detaylı