avrupa nın en büyük mdf tes s n n açılışını başarıyla gerçekleşt rd k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "avrupa nın en büyük mdf tes s n n açılışını başarıyla gerçekleşt rd k"

Transkript

1 BÜLTEN 2014 / 2 avrupa nın en büyük mdf tes s n n açılışını başarıyla gerçekleşt rd k söyleş : ağaç grubu başkanı sn. haluk yıldız A aç ve orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre, 270 milyon dolara mal olan 13 üncü fabrikas n Rusya n n Özerk Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyete geçirdi. b zden haberler Yurtiçinde ve d fl nda yapt m z yat r mlarla, 2013 y l nda 1.18 milyar USD ciro hedefimize ulaflt k. ayın konuğu: satış pazarlama d rektörü sn. cah t akyıldız Dünya üzerinde gerek kapasite gerekse teknolojik aç dan en iyi donan ma sahip ülkelerden birisi oldu umuzu düflünüyorum.

2

3

4 KEAS - BÜLTEN BAfiLARKEN başlarken 2014 y l n, flirketimiz ad na çok güzel geliflmelerle bitiriyoruz... Capital 500 s ralamas na giren flirketler aras nda yap lan ve derginin A ustos say s nda yay nlanan araflt rmada flirketimiz, son 10 y lda en h zl büyüyen 2. flirket olmufltur. Yurtd fl ifltiraklerimizdeki cirolar m z n da ilave edilmesi sonucunda, s ralamada 1. flirket oldu umuzu söyleyebiliriz. Temel büyüme stratejimiz, kendi sektörümüzde üretim ve sat fl co rafyam z gelifltirerek büyümektir. Yapt m z yat r mlarla sektörün global flirketleri aras ndaki yerimizi sa lamlaflt r yoruz. Sizlerden alm fl oldu umuz güç ile kesintisiz olarak yolumuza devam ediyoruz. Sektöründe Avrupa da 4., Dünya da 9. s rada olan flirketimizi, Dünya da ilk 5 üreticiden biri olarak global marka haline getirme vizyonu ile çal fl yoruz. Romanya da bulunan Dorpan kap paneli tesisimiz, kapasite olarak Dünya n n 3. büyük tesisidir. Kastamonu Entegre nin en büyük yabanc yat r m projesi olan ve 30 May s ta üretime bafllayan, Rusya Federasyonu Tataristan MDF tesisimizin aç l fl n 24 Eylül de baflar yla gerçeklefltirdik. Bu yat r m m z Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti ne hay rl olsun. Birlikte üretti imiz bu de erlerin bölgemizde uluslararas iflbirli ine, ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyona fayda sa layaca na yürekten inan yoruz y l nda Rusya tesisimizin de katk s yla ciromuz daha da büyüyecektir. Dopdolu bir say daha sizleri bekliyor. Merakla okuyaca n z düflünüyoruz. Bundan sonraki say lar m z için, flu ana kadar yapt n z gibi de erli geri bildirimlerinizi lütfen bizlerle paylaflmaya devam ediniz ki, KEAS Bülten i hep birlikte daha ileriye tafl yal m. fiimdiden hepinize umut dolu bir yeni y l dilerim. Yeni say larda görüflmek üzere. Hoflçakal n... Haluk YILDIZ A aç Grubu Baflkan 4-5 SÖYLEfi A aç ve orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre, 270 milyon dolara mal olan 13 üncü fabrikas n Rusya n n Özerk Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyete geçirdi. 6-8 AYIN KONU U Türkiye Dünya n n üçüncü büyük MDF üreticisi ve üçüncü büyük Laminat Parke üreticisi haline geldi B ZDEN HABERLER KAL TE YÖNET M BASINDAN YANSIMALAR ÇALIfiANLARIMIZA DA R FUAR Kastamonu Entegre ntermob Fuar na ileri teknoloji ürünü ideal tezgah Technotop ile damgas n vurdu E T M KÖfiES TES S TANITIMI Kastamonu Entegre RF Tataristan MDF Tesisi fieh R TANITIMI Yelabuga - RF Tataristan GEZ KÖfiES Hayat Holding çat s alt nda 45 y ld r faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, bayilerine talya gezisi düzenledi SA LIK Eriflkinlerde ba fl klama... BÜLTEN KÜNYE YAYIN SAH B Kastamonu Entegre A aç San. Tic. A.fi. Ad na Haluk YILDIZ GENEL YAYIN YÖNETMEN Veysel ARIN SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Naci GÜNGÖR ED TÖR At f TARAKÇI YÖNET M YER Kastamonu Entegre A aç San. Tic. A.fi. Mahir z Cad. No: 25 Altunizade - stanbul TASARIM Siyah letiflim fi SA LI I VE GÜVENL Ülkemizin ifl sa l ve güvenli i ile ilgili karnesine bakt m zda durumun çok da iç aç c olmad ve gerçekten sicilinin kötü oldu unu görmekteyiz. fl kazalar nda hayat n kaybedenler tersanelerde, inflaatlarda, maden ocaklar nda ve sanayinin birçok alan nda aktif iflgücümüzü çok de erli insan m z çok küçük hatalar yüzünden ve gerekli tedbirlerin zaman nda al nmamas ndan dolay kaybetmekteyiz. 44 B LG TEKNOLOJ LER Teknolojik yenilikler hayat m z n her alan nda etkili oluyor. Her yenilik daha çok h z, daha çok performans vaat ediyor. Biz de firma ve marka ayr m yapmadan son teknoloji ürünüleri ve yenilikleri size ulaflt raca z. 45 LEZZET KÖfiES F r nda palamut SOSYAL YAfiAM Tesislerimizde gerçekleflen sosyal etkinlikler

5 INDEX KEAS - BÜLTEN söyleş A aç ve orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre, 270 milyon dolara mal olan 13 üncü fabrikas n Rusya n n Özerk Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyete geçirdi. S-4 S-6 ayın konuğu Türkiye Dünya n n üçüncü büyük MDF üreticisi ve üçüncü büyük Laminat Parke üreticisi haline geldi. S-10 b zden haberler Hayat Holding in orman ve a aç ürünleri sektöründeki lider oyuncusu Kastamonu Entegre, en son teknoloji ve modern makinalar ile üretilen Technotop marka tezgahlar ile mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda ideal bir seçenek oluflturuyor. fuar Orman ve a aç ürünlerinde Türkiye nin en büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, bu y l 17 ncisi düzenlenen ntermob Fuar nda son trendleri yans tan yeni ürün gruplar ile yer ald. S-28 ş sağlığı ve güvenl ğ S-42 Ülkemizin ifl sa l ve güvenli i ile ilgili karnesine bakt m zda durumun çok da iç aç c olmad n ve gerçekten sicilinin kötü oldu unu görmekteyiz.

6 KEAS - BÜLTEN SÖYLEfi avrupa nın en büyük mdf tes s n n açılışını başarıyla gerçekleşt rd k A aç ve orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre, 270 milyon dolara mal olan 13 üncü fabrikas n Rusya n n Özerk Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyete geçirdi. Kastamonu Entegre A aç Sanayi nin Rusya da planlad 6 üretim tesisinden ilki olan fabrikan n 24 Eylül 2014 te yap lan aç l fl, Hayat Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yahya Ki l n n ev sahipli inde; Tataristan Cumhurbaflkan Rustam Nurgaliyeviç Minnihanov, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, Rusya, Türkiye ve Tataristan n ekonomi bürokrasisinden önemli isimler ve Türkiye den çok say da ifl adam n n kat l m yla gerçekleflti. A AÇ GRUBU BAfiKANI HALUK YILDIZ AÇILIfiTA YAPTI I KONUfiMADA fiunlari SÖYLED : Bu proje, Kastamonu Entegre nin en büyük yabanc yat r m projesidir. Baflar l bir lansman ve üretim bafllang c n n, Rus-Türk iliflkilerinde, Tataristan Cumhuriyeti ile iflbirli ini daha da güçlendirece ine inan yoruz. Bu yat r m m z, Rusya Federasyonu bölgesindeki ilk yat r m m z. Bu bölgenin co rafi zorlu unu, bürokrasisini, alt yap s k nt lar n ve tedarik zorluklar n çok iyi biliyorduk. Proje esnas nda göstermifl oldu u desteklerden dolay Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Say n Rustam Minnihanov a sonsuz teflekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Bu projenin tüm Rusya Federasyonu vatandafllar n n ve Tataristan Cumhuriyeti nde yaflayan kardefl halklar m z n refah seviyesinin artmas na katk da bulunaca n umuyoruz y l nda bu yolculu a Tataristan Cumhuriyeti nin Türkiye Cumhuriyeti nde Yetkili Temsilcili i ile bafllad k. Proje bafllama tarihinden itibaren ortaya ç kan tüm soru ve sorunlarla ilgili her türlü destek ve yard mlar ndan dolay Tataristan Cumhuriyeti nin Türkiye Cumhuriyeti nde Yetkili Temsilcili i ne de teflekkürlerimizi sunmak isteriz y l ndan beri Rusya co rafyas nda, yat r m yerlerini araflt rmaktay z. Yabanc yat r mc lardan bir çok olumsuz hikayeler dinlendi. Firmalar; yat r mlar bitti i halde, kimi elektrik, kimi gaz, kimi de izinleri alamad klar için tesisleri çal flt ramam fllar. Bu çal flma sonucunda SEZ Alabuga y bulduk ve yat r m yeri olarak seçtik. fiimdi ne kadar do ru karar ald m z görüyoruz den beri yurtd fl nda yat r m yapmaktay z. Hangi ülkeye gitsek, Türkiye deki organize sanayilerini örnek S/4 - KEAS - BÜLTEN / 2

7 SÖYLEfi KEAS - BÜLTEN Tesis tam kapasite çal flt nda, 170 milyon USD ciro hedeflemekteyiz. Hedef pazarlar Rusya Federasyonu, Ba ms z Devletler Toplulu u dur. Amac m z Rusya pazar ndan %20 pazar pay almakt r. gösteriyorduk. Buray gördükten sonra art k Türkiye ye ve di er ülkelere SEZ Alabuga y örnek gösteriyoruz. klimsel ve bürokratik zorluklar düflünerek, ilk temel ve inflaat ifline 2011 y l nda bafllad k. Ana tedarikçi ile May s 2012 de anlaflma yapt k. 24 ay içinde tesisi devreye ald k. Montaj s ras nda den fazla eleman çal flt m 2 si kapal alan olmak üzere toplam m 2 alanda, m 3 /y l MDF ve 20 milyon m 2 /y l Laminat Parke üretilecektir. MDF de Kastamonu Entegre ismi ile Laminat Parke de Floorpan markas ile Rusya pazar na hizmet edece iz. Bu tesisimiz ana MDF üretim tesisi yan nda, Tutkal Tesisi, iki adet Melamin Presi, Emprenye Tesisi, Laminat Parke hatt ile komple entegre tesistir. fiunu da müjdelemek istiyoruz, bu MDF tesisi Avrupa n n en büyük, Dünya n n 3. büyük MDF tesisidir.20 milyon m 2 Laminat Parke üretimi ile Rusya n n Laminat Parke ithalat n ve d fla ba ml l n azaltaca z. ormanlar düzgün iflletecek ekip, ekipman, alt yap ve yollar gerekmektedir. Y llard r çal flmayan ormanlar bu hale getirmede büyük kararl l k gösteren, takip eden, destek veren Sn.Cumhurbaflkan m z a, bu projeyi uygulayan Bakanl m za ve ekibine çok teflekkür ederiz. Böylelikle y llard r ifllenmeyen Tataristan ormanlar n faal hale getirip, ekonomik ve yap sal olarak verimli hale getirilmesine vesile olaca z ve böylece ek ilave istihdam sa lanacakt r. Kastamonu Entegre olarak yine Yongalevha ve OSB yat r mlar ile büyümeye devam edece iz. Ayr ca kardefl flirketimiz de, burada ka t yat r m na bafllam fl olup y l sonuna kadar üretime geçmeyi planlamaktad rlar. Toplam yat r m bedeli 120 milyon USD ve direkt istihdam Alabuga ve Moskova da toplam 600 kiflidir. Beklenen ciro 140 milyon USD dir. Hedef pazarlar Rusya ve çevre ülkelerdir. Ayr ca bu y l sonuna do ru bu tesisimizde parlak PVC Kapl MDF üretimine de bafllayaca z. Özellikle mobilya ve mutfak üreticilerinin kapak malzemesi olarak kulland ve Türkiye den de ithal edilen bir üründür. Tesis tam kapasite çal flt nda, 170 milyon USD ciro hedeflemekteyiz. Hedef pazarlar Rusya Federasyonu, Ba ms z Devletler Toplulu u dur. Amac m z Rusya pazar ndan %20 pazar pay almakt r. Fabrikam z 500 ü direk olmak üzere kifliye istihdam sa layacakt r. Yat r mlar m z n en önemli hammadde kayna odundur. Bir ülkenin orman kaynaklar kadar, bu Burada Rusya ve Türkiye den gelen tüm misafirlerimizi ve üreticilerimizi, Cumhurbaflkan ad na yat r m yapmaya davet ediyoruz. Bu yat r mlar ile birlikte eminiz ki, Tataristan da en büyük yat r mc ülke Türkiye olacakt r. Bu yat r m m z Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti ne hay rl olsun. Birlikte üretti imiz bu de erlerin bölgemizde uluslararas iflbirli ine, ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyona fayda sa layaca na yürekten inan yoruz. Haluk YILDIZ A aç Grubu Baflkan S/5 - KEAS - BÜLTEN / 2

8 KEAS - BÜLTEN AYIN KONU U ayın konuğu satış pazarlama d rektörü sn. cah t akyıldız sektörümüz hac msel olarak, göreve başladığım 2001 yılına göre yaklaşık 4 kat büyüdü Dünya üzerinde gerek kapasite gerekse teknolojik aç dan en iyi donan ma sahip ülkelerden birisi oldu umuzu düflünüyorum. Sizi daha yak ndan tan mam z için kendinizden bahseder misiniz? 1967 stanbul do umluyum. yi bir Befliktafl taraftar olmakla birlikte, Fenerbahçe Lisesi mezunuyum. Yüksek ö renimimi ise Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü nde tamamlad m. Evliyim ve üniversite tahsiline devam eden bir k z m var. Lise ö rencisi oldu um y llarda babam rahmetli oldu undan, aile flirketimizin idaresi 2 abim ile bana kalm flt. Üniversite y llar nda ve sonras nda yo un olmak sureti ile benim de katk lar mla idare edilen aile flirketimizden 1994 y l nda ayr ld m. Üniversitede tan flt m eflim ile evlenip ayr bir düzen kurma yolunda bafllayan profesyonel çal flma hayat mda, genç yafllarda edinmifl oldu um ticari tecrübelerin bana faydalar sa lad n düflünüyorum. lk olarak Cankurtaran Holding/Adidas ta Mali fller bünyesinde görev ald m. Bir süre sonra sat fl bölümünde çal flman n kariyerim için daha uygun oldu una karar verip Sabanc Holding / Temsa A.fi. ye, sat fl departman na geçtim. 3 y la yak n bir çal flma sonras nda ayr larak bir süre perakende ma azac l k yapan bir grupta görev yapt m y l nda ise Kastamonu Entegre ile tan flt m. Profesyonel çal flma hayat m içerisindeki en uzun mesai bu çat alt nda gerçekleflti ve devam etmekte. lgi alanlar n z nelerdir? Neler yapmaktan hofllan rs n z? Ailem ile birlikte yurtiçi ve d fl seyahat etmek baflta geliyor. De iflik kültürler görmek, tarihi mekanlar ziyaret etmek, farkl lezzetler tatmak, foto raf çekmek hepsi ayr bir keyif. lk olarak seyahat için hedef (ülke/flehir) belirleme, gerekli haz rl klar yapma (uçak, araç, otel rez., güzergah plan vb) ve seyahate bafllang ç. Yap lan plan do rultusunda s ras ile gerçekleflen aktiviteler... Hepsi keyifli bir oyunun parçalar gibi, birlefltirilmesi ile ortaya ç kanlar ise güzel hat ralar n ta kendisi. Seyahat etti im tüm flehirlere ve mekanlara ait magnetlerden oluflan genifl bir koleksiyonum oldu unu da söylemek isterim. Di er taraftan denize karfl ayr bir sevgim var. Tekne ile gezmekten büyük keyif al yorum. Hayat m z n neredeyse tamam na yak n bir bölümünü hareketsiz, sabit bir zeminin üzerinde geçirmekteyiz. Teknede ise bunun d fl na ç kman n verdi i tatl sal n m, denizin kendine has kokusu, görsel derinlik ve mavilik Bal k tutmak ise zihni dinlendirmenin, stresten uzaklaflman n, sab r ve heyecan defalarca art arda yaflaman n, belki biraz sessizli in karfl l benim için. Tehlikesine karfl l k süratli araç kullanman n, futbol karfl laflmalar izlemenin, baz elektronik oyunlar n, ilgimi çekti ini söyleyebilirim. Eflimin rölyef çal flmalar na destek olmak ise son dönem ilgilendiklerim aras nda. Kastamonu Entegre ile maceran z nas l bafllad? 2001 y l n n yaz bafl nda, önceden Temsa A.fi. de yöneticim olan ve iliflkilerimi sürdürdü üm Sn. Osman AKSOY ile bir ifl görüflmesi yapm flt m. Kendisinin teklifi üzerine birkaç ayl k süreç ve görüflmeler sonras nda Kastamonu Entegre sat fl departman nda çal flmaya bafllad m. Bulgaristan daki fabrikam za düzenlenen bir ziyaret ile bafllayan müflterilerimiz ve sektörü ilk tan y fl m sonras, k sa bir sürede Türkiye nin neredeyse bütün illerini ziyaret etmifltim. Bu S/6 - KEAS - BÜLTEN / 2

9 AYIN KONU U KEAS - BÜLTEN sayede sektörü, müflteri profilini, genel iflleyifli ve beklentileri anlama flans m olmufltu. Sat fl için yeni bir yüz oldu umdan, müflterilerimiz beklentilerini ve yaflad klar sorunlar ziyaretlerimde bana aktar yorlard. Farkl bir sektörden gelmifl olmam n dezavantajlar yan nda, baz kabullerin d fl nda alg lama ve çözüm üretebilme aç s ndan bana avantaj sa lad n düflünüyorum. KEAS ta Sat fl Müdür Yard mc s olarak bafllayan görevim, Sat fl Müdürü ve sonras nda Sat fl ve Pazarlama Direktörü olarak devam etmekte. Sektör ile ilgili düflüncelerinizden bahseder misiniz? KEAS ta çal flmaya bafllamadan önce sektör ile ilgili bilgiye sahip de ildim. A rl kl olarak yar mamül üreten flirketlerin oluflturdu u sektörümüzün bu sebep ile bilinirli inin halen çok fazla oldu unu söyleyemeyiz. Sektörümüz hacimsel olarak, göreve bafllad m 2001 y l na göre yaklafl k 4 kat büyüdü. lk zamanlar ülkenin farkl noktalar nda katl presler ile üretim yapan düflük kapasiteli üretim tesisleri vard. A rl kl olarak Yongalevha üreten bu tesisler, s rayla devreye al nan kontinu tesisler karfl s nda kalite ve kapasite olarak rekabet edemez hale geldi. Bunun sonucu olarak baz tesisler kapand, baz lar ise el de ifltirdi. Yongalevha grubunda bunlar yaflan rken di er ürün grubu olan MDF de ise üretim yapan tesislerin ço u yak n teknolojiyle üretim yap yorlard. Dönemsel sorunlar yaflanmakla birlikte MDF ürün grubunda talep daima yüksek oldu. Her iki ürün grubunda da yeni yat r mlar süratle devreye al nd. Kalite ve yüksek kapasite ile oluflan rekabet, MDF ürün grubu baflta olmak üzere ürün çeflitlili ini de beraberinde getirdi. Özellikle MDF ürünleri, ifllenebilme özelliklerinden ötürü farkl alanlarda kullan ld. Yongalevhaya göre MDF, ülkemizde yat r mc lar n daha çok ilgi gösterdi i ürün grubu oldu. Bu sayede Türkiye, Dünya n n ikinci büyük MDF üreticisi ve üçüncü büyük Laminat Parke üreticisi haline geldi. Üretim tesislerindeki art fl paralelinde bu ürünleri iflleyecek makinalar n sat fllar nda da ciddi art fllar gerçekleflti. lk olarak a rl kl olarak mobilya üreticilerinin sahip oldu u baz makine ve ekipmanlar, bugün art k projelere üretim yapan dekorasyon firmalar ve birçok tüccar taraf ndan da kullan lmakta. Küçük büyük tüm projelerde, kalite ve kapasitenin artmas n sa layan bu makineleflme, ürün teslimat sürelerinin ve maliyetlerin azalmas n sa lad ve sektörümüze büyük bir canl l k getirdi. Bugün itibar ile ülkemizde bulunan ço u üretim tesislerinin, onlar n üretti i ürünleri iflleyen makinalar n son teknolojilere sahip oldu unu, ürünü tamamlay c unsurlar n ise (kenar bant, aksesuar vb.) yeterli kalitede ve kapasitede mevcut oldu unu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde gerek kapasite gerekse teknolojik aç dan en iyi donan ma sahip ülkelerden birisi oldu umuzu S/7 - KEAS - BÜLTEN / 2

10 KEAS - BÜLTEN AYIN KONU U sektörümüzün ülkem z sektörler çer s nde y konumda olduğunu, kr z ve ekonom k dalgalanmalardan az etk lend ğ n, hızlı gel şt ğ n ve önümüzdek yıllarda da gel ş m n sürdüreceğ n söyleyeb l r m düflünüyorum. Sektörel bu özelliklerimiz ile mobilya ihracat nda da çok daha iyi konumda olmal y z. Komflumuz olan birçok ülkeden çok daha ileri durumday z ve uzun y llar onlar n tedarikçisi olaca z. Geliflmifl ülkeler ile ihracat rakamlar m zdaki fark ise önümüzdeki dönemdeki f rsat göstermekte. Son 5 y lda mobilya tasar mlar m z n süratle geliflti ini, Avrupal üreticiler ile aram zdaki fark n azald n, her türlü yenili in efl zamanl kullan ld n görmekteyiz. Fuarlardaki yabanc müflteri ilgisi, mobilya üreticilerimizin artan ihracat oranlar sektörümüzün gelece i aç s ndan önemli ve umut verici. Bildi iniz gibi maddi aç dan ekonomik ürünler üretmekteyiz. Ürünlerimiz ile bir konutun ihtiyac olan, parke, kap, mutfak, banyo vb. mobilyalar n üretimleri yap lmakta. Mobilya üreticileri ise ürünlerinin sat fl için tüketicilere finansman, de iflim vb. alternatif imkanlar sunmakta ve ürünün eriflilebilirli ini kolaylaflt rmaktalar. Eski y llarda, evlenecek insanlar için mobilya sahibi olmak ile flu anki flartlar aras nda ciddi kolayl klar sa land n düflünüyorum. Türkiye de mobilya de iflim süresi son y llarda 7 y la kadar indi. Avrupa da ise bu süre 4 y l civar nda. Di er yandan y lda ortalama adet yeni konut üretimi yap l rken kentsel dönüflüm süreciyle de son bir y lda yeni konut üretildi ülkemizde... Bütün bu bilgiler sonucunda ülkemizdeki potansiyelin yüksek oldu unu, komflu ülkelerin baz lar nda ise an itibar ile s k nt lar olmas na ra men toplamda gelece in f rsatlarla dolu oldu unu düflünüyorum. Sektörümüzün ülkemiz sektörleri içerisinde iyi konumda oldu unu, kriz ve ekonomik dalgalanmalardan az etkilendi ini, h zl geliflti ini ve önümüzdeki y llarda da geliflimini sürdürece ini söyleyebilirim. fiirketimizin geldi i noktay nas l buluyorsunuz? 2001 y l ndan itibaren flirkette görev yapmaktay m. Bu dönem zarf nda flirketimiz hacimsel olarak yaklafl k 10 kat büyüdü. Bu büyümeler son dönemlere kadar a rl kl olarak yurtiçinde gerçekleflti. Son y llarda ise yat r mlar m z flirketimizin stratejileri do rultusunda yurtd fl nda a rl k kazan yor. çerisinde bulundu um süre zarf nda flirketimizin h zl büyümesini yaflayanlardan m. Bu geometrik büyümeyi gerçeklefltirirken, pazar n ihtiyac olan do ru ürün gruplar na yat r m yapmak, beklentilere uygun ve belki de pazar yönlendirici ürünler üreterek beklentilerin önünde olmak, sektörel geliflme ve yenilikleri, geliflimin bafllad Avrupa ile efl zamanl olarak müflterilerimize sunmak, hedeflerimiz aras ndayd. Di er taraftan bu büyüklükteki hacimsel art fllar dengeleri bozmadan pazara sunmak, kalitede süreklili i sa lamak, fiyat belirlerken pazar bozucu de il, yap c konumda olmak, anl k de il uzun vadeli politikalar belirlemek, taklit etmek yerine yenilikler sunmak, üzerinde srar etti imiz konular aras nda oldu. Bu srar m z sayesinde müflterilerimiz ile anlay fl ve güvene dayal güçlü ba lar kurduk, uzun vadede oluflturdu umuz bu enerji ile flirketimiz sektöründe ülkemizin 1, Dünya n n 9, Avrupa n n 4. Büyük flirketi olma ünvan n hak etti. Yurtiçinde 8, yurtd fl nda 5 ayr üretim tesisi ile toplam 13 tesiste üretim yapan flirketimiz, günde yaklafl k m 3 üretim yapmaktad r. Üretimimizi rakamlarla baflka flekilde ifade etmek gerekirse, her gün konutun ihtiyac olan parkeyi, konutun dekorasyon ve mobilyas için ihtiyac olan levhay, konut için gereken kap panelini üreten dev bir flirket haline geldik. Bu h zl geliflimi yaflarken büyük sorunlar yaflamadan ve yaflatmadan hayata geçirdi imizi biliyor ve bunun çal flanlar m z, müflterilerimiz, tedarikçilerimiz ile birlikte tüm paydafllar m z n bir baflar s oldu unu düflünüyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Böyle önemli ve büyük baflar lara ulaflan, bir Dünya flirketi olma yolunda emin ad mlarla, istikrarla yürüyen bu güzide flirketin bir parças olmaktan gurur duyuyorum. Bu noktaya gelmemizde özveri ile çal flan, flirketimizi anlat rken övgü ile bahseden ve gururlanan tüm çal flanlar m za ve ifl ortaklar m za teflekkür ediyor, baflar lar m z n artarak devam n diliyorum. S/8 - KEAS - BÜLTEN / 2

11

12 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER kastamonu entegre, glossmax le ayna parlaklığında mob lya komb nasyonları yaratıyor Hayat Holding çat s alt nda 45 y ld r faaliyet gösteren Kastamonu Entegre A aç Sanayi, Glossmax High Gloss Levha ürünü ile mutfak, banyo, ev, ofis ve her türlü yüzey kaplamada modern, zarif ve ayna parlakl nda dekorasyon imkan sunuyor. Orman ve a aç ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre A aç Sanayi, Yongalevha ve MDF gruplar ndaki ürün çeflitlili i ile sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Kastamonu Entegre, günlük hayatta müflteri memnuniyeti ve be enisini art rmaya odakl yaklafl m n yans tan özelliklere sahip Glossmax High Gloss Levha ürünü ile mutfak, banyo, ev, ofis ve her türlü dekorasyon iflleri için modern, zarif ve ayna parlakl nda mobilya kombinasyonlar yarat yor. Kastamonu Entegre nin ileri teknolojisiyle çeflitli endüstriyel proseslerden geçen melamin kapl MDF veya Yongalevha n n tek yüzeyine tutkal ve UV lak uygulanmas n n ard ndan elde edilen Glossmax High Gloss Levha, dekoratif parlak yüzeyli ahflap panel özelli i tafl yor. Glossmax parlak levha n n üretiminde, melamin yüzeye üst seviyede bir tutunum sa layan s cak kaplama (hot coating), PUR (Poliüretan) tutkal kaplama malzemenin yüzeyine uygulan yor. Poliüretan tutkal n kimyasal kürlenmesinden sonra çizilme, sars nt ve afl nmaya karfl direnci olan çok sert bir yüzey elde ediliyor. PUR malzemesi ayr ca UV fl nlar na ve kimyasallara karfl direnç gösteriyor. Bu ifllemin hemen ard ndan uygulanan UV fl nlar yla sertleflen üst tabaka, parlakl en üst seviyeye ç kart yor. Kastamonu Entegre nin geliflmifl üretim teknolojisi ile yüzey kaplamada yeni uygulamalara olanak sa layan, masif a ac n do al görüntüsünü ve dokusunu öne ç karan Glossmax High Gloss Levha ürünleri yüzey finifl uygulamas n oldukça kolaylaflt ran bir çözüm sunuyor. Glossmax parlak levha ürünleri, ahflap do all n yans tma özelli i ve farkl renk seçenekleriyle, uyguland mekan ayna parlakl ile zenginlefltirme imkan sunuyor. Mobilya üretiminde fl kl k ve kalitenin simgesi olarak kullan labilecek olan Glossmax High Gloss Levha ürünleri, parlak görüntüsünü uzun süre koruyan teknolojisi ile sektörde yeni bir dönemi aç yor. glossmax parlak levha ürünler, ahşap doğallığını yansıtma özell ğ ve farklı renk seçenekler yle, uygulandığı mekanı ayna parlaklığı le zeng nleşt rme mkanı sunuyor. S/10 - KEAS - BÜLTEN / 2

13 B ZDEN HABERLER KEAS - BÜLTEN kastamonu entegre den ler teknoloj ürünü deal tezgah technotop Hayat Holding in orman ve a aç ürünleri sektöründeki lider oyuncusu Kastamonu Entegre, en son teknoloji ve modern makinalar ile üretilen Technotop marka tezgahlar ile mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda ideal bir seçenek oluflturuyor. Ahflap levha sektöründe Türkiye nin lider, Avrupa n n da önde gelen flirketleri aras nda yer alan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, 45 y ll k tecrübesini geliflen teknoloji ile birlefltirmeye devam ediyor. En son teknoloji ve modern makinalar ile üretilen Technotop tezgahlar, Teknopan ve Teknopan-MR (neme dayan kl ) Yongalevhalar ile üretilen ve farkl uygulamalarda kullan labilen mutfak ve banyo tezgahlar d r. Üst yüzeyde bulunan, koruyucu tabaka ile kapl dekoratif laminat ve tezgah n alt k sm ndaki özel bariyer ka d, tezgah nemden ve sudan korumaktad r. Bu özelli i ile mutfak ve banyo gibi hijyenin çok önemli oldu u yerlerde mükemmel bir seçim olmaktad r. Tezgah yüzeyinin çizilme, s cakl k, buhar, su, leke, çarpma ve afl nmaya karfl dirençli olmas ve kolay temizlenmesi nedeniyle, di er granit ve mermer tezgahlara karfl mükemmel bir alternatiftir. Mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda kullan m için mermer ve granit tezgahlara ideal bir alternatif oluflturan Technotop s v ya karfl gösterdi i dayan kl l n yan s ra dekoratif laminat üst yüzeyiyle ayn zamanda, çarpmaya, afl nmaya ve çizilmeye karfl direnç gösteriyor. Kastamonu Entegre A aç Sanayi taraf ndan E1 Standartlar nda Yongalevhadan üretilen Technotop marka tezgahlar, MDF band sayesinde darbeye, PVC kenar bantlar sayesinde ise s rt k sm nda neme ve suya karfl ekstra korunma sa l yor. Technotop marka tezgahlarda ayr ca su damlac klar n n üst yüzeyden alta geçmesini engelleyen özel damlal k yer al yor. S/11 - KEAS - BÜLTEN / 2

14 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER kastamonu entegre avrupa nın ve rusya nın en büyük mdf tes s n tatar stan da açtı Yurtiçinde ve d fl nda yapt m z yat r mlar m zla, 2013 y l nda 1.18 milyar USD ciro hedefimize ulaflt k. üretim tesisi olan ve 270 milyon dolara mal olan Tataristan Alabuga SEZ Fabrikas, 2 bin 500 kifliye istihdam sa layacak. Kastamonu Entegre A aç Sanayi nin Rusya da planlad 6 üretim tesisinden ilki olan fabrikan n aç l fl, Hayat Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yahya Ki l n n ev sahipli inde; Tataristan Cumhurbaflkan Rustam Nurgaliyeviç Minnihanov, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, Rusya, Türkiye ve Tataristan n ekonomi bürokrasisinden önemli isimler ve Türkiye den çok say da ifl adam n n kat l m yla gerçekleflti. Aç l fl konuflmas nda Kastamonu Entegre nin gerçek bir uluslararas oyuncu daha da art rma ve bölge lideri olma hedefimiz planl ve emin ad mlarla devam ediyor. Planlamalar dahilindeki ek yat r mlarla Alabuga fabrikas n n kapasitesini art racaklar n da ifade eden Y ld z, Üretti imiz bu de erlerin, bölgemizde uluslararas iflbirli ine, ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyona fayda sa layaca na yürekten inan yoruz. Bunu baflarabiliyor olmak, vizyonumuzun birinci yar s n oluflturan global marka konumuna flimdiden ulaflt m z gösteriyor, bu baflar y temel alarak birlikte infla edece imiz gelecekte, vizyonumuzun ikinci yar s Dünya'da ilk 5 üretici aras nda Hayat Holding çat s alt nda 45 y ld r faaliyet gösteren Kastamonu Entegre A aç Sanayi, mobilya ve inflaat sektörlerine yönelik ürünlerin üretimi için Avrupa n n ve Rusya n n en büyük Ahflap Levha Fabrikas n Tataristan n Alabuga Serbest Bölgesi nde kurdu. A aç ve orman ürünleri sektöründe, Türkiye den yurtd fl nda yat r m yapan ilk ve tek flirket olan Kastamonu Entegre nin 13 üncü oldu una dikkat çeken Hayat Holding A aç Grubu Baflkan ve CEO su Haluk Y ld z, 71 farkl ülkede rekabetin içerisinde yer alan ürünlerimizle, sektörümüzde ihracat n üçte birinden fazlas n gerçeklefltiriyoruz. Yurtiçinde ve d fl nda yapt m z yat r mlar m zla, 2013 y l nda 1.18 milyar USD ciro hedefimize ulaflt k. Ürün gruplar na göre ortalama %32 düzeyinde olan pazar pay n kal c bir yer edinme hedefine de beraber ulaflaca z dedi. Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi nde 600 bin m 2 aç k, 125 bin m 2 kapal alan olmak üzere toplam 725 bin m 2 lik alanda kurulu bulunan fabrika, y ll k 565 bin m 3 MDF, 20 milyon m 2 Laminat Parke üretecek. Üretimin %70 i Rusya pazar na, %30 u ise komflu ülkeler ve Asya pazar na sunulacak. S/12 - KEAS - BÜLTEN / 2

15 B ZDEN HABERLER KEAS - BÜLTEN Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Say n Rustam Minnihanov un Adana MDF Tesisimizi Ziyareti Hayat Holding Yönetim Kurulu Baflkan Say n Yahya Ki l ; A aç Grubu Baflkan Say n Haluk Y ld z; Adana Fabrika Direktörü Say n Ergin Turan ve Adana Büyükflehir Belediyesi Baflkan Say n Hüseyin Sözlü nün de kat l mlar yla 30 May s 2014 tarihinde Adana Tesislerimizde gerçekleflti. stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Mezuniyet Töreni Tarihinde Gerçekleflti A aç bazl panel endüstrisinin global oyuncusu Kastamonu Entegre, Orman Endüstri Mühendisli i Bölümü nü birinci, ikinci ve üçüncülükle bitiren mezunlara birer tablet bilgisayar hediye ederek, sektörü gelece e tafl yacak gençlere verdi i önemi bir kez daha vurgulam fl oldu. Kastamonu Entegre Rusya daki En Büyük MDF Fabrikas ile Dünya Devlerine Parmak Is rtt Bal kesir fabrika direktörümüz Sn. Hüsnü ÇELEN'in flirketimizdeki 20. y l, fabrika yönetim tak m m z n da kat l mlar yla 'de kutland. Direktörümüze 20. y l plaketi ve ödülü takdim edildi. Fabrika direktörümüz Sn. Hüsnü ÇELEN'e emekleri ve katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunar, daha nice baflar l y llar dileriz. Rusya Federasyonu Baflbakan Birinci Yard mc s Igor Shuvalov, Kastamonu Entegre A aç Sanayi nin May s ay nda faaliyete bafllayan Tataristan Sez Alabuga Fabrikas n ziyaret etti. Rusya n n en büyük MDF üretim tesisini açan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, bu fabrikadaki ilk MDF levha üretimini de May s ay sonunda gerçeklefltirdi. Hayat Holding çat s alt nda 45 y ld r A aç ve Orman Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, Rusya n n en büyük MDF fabrikas olma özelli i tafl yan Tataristan n Alabuga Serbest Bölgesinde kurdu u tesisiyle Rusya Federasyonu Baflbakan Birinci Yard mc s Igor Shuvalov baflta olmak üzere yetkililerin büyük be enisini toplad. Bal kesir fabrika Yongalevha flletme fiefimiz Sn.Halim GÜLLAÇ' n flirketimizdeki 10. y l, fabrika yönetim tak m m z n da kat l mlar yla 'de kutlanm flt r. Yongalevha iflletme flefimize 10. y l plaketi ve ödülü takdim edildi. Yongalevha iflletme flefi Sn. Halim GÜLLAÇ Bey'e emekleri ve katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunar, daha nice baflar lar dileriz. Bal kesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü ü, Bal kesir Sanayi Odas Baflkanl ve Güney Marmara Kalk nma Ajans eflli inde Japonya D fl Ticaret Teflkilat JETRO (Japan External Trade Organization) yetkilileri 05 Eylül 2014 tarihinde Bal kesir Fabrikam z ziyaret etti. S/13 - KEAS - BÜLTEN / 2

16 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER Kalite Sistem Çal flmalar Aral ks z Devam Ediyor! 2014 y l bafl nda planlanan ve yay mlanan ç Denetim Plan kapsam nda, Eylül ve Ekim aylar nda Altunizade Merkez, Gebze, Kastamonu Yongalevha, Kastamonu MDF ve Bal kesir fabrikalar m zda ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi ve ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi iç denetimleri tamamlanm flt r. Kas m ve Aral k aylar nda Samsun, Tarsus ve Adana fabrikalar m zda iç denetimler gerçeklefltirilecektir. Bu y l iç denetimlerde, bafl denetçi ve yard mc denetçi olarak ilgili e itimleri alm fl 93 personelimiz görev almaktad r. Daha önceleri al nan ISO9001, OHSAS18001, ISO50001 ve FSC Yönetim Sistemlerinin yurtiçi fabrikalar m zdaki uygulamalar nda aktif olarak kullan lan QDMS program n n yurtd fl fabrikalar m zda da kurulmas karar na istinaden, Bulgaristan fabrikam zda da QDMS kurulum çal flmalar bafllat lm fl ve devam etmektedir. Çal flmalar n 2015 y l n n ilk yar s nda tamamlanmas hedeflenmektedir. Bu çal flmalar 2015 y l nda Romanya ve Tataristan fabrikalar m zda da bafllat lacakt r. Kastamonu Entegre olarak ISO9001, OHSAS18001, ISO50001 ve FSC Yönetim Sistemlerine ISO Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi de dahil edilecektir. Altunizade merkez bina ve Gebze fabrikam zda sistem kurulum çal flmalar n n bafllat laca dan flman firma belirlendi ve kurulum çal flmalar 3 ay içerinde tamamlanarak sertifikasyon denetimi için baflvurulacakt r. Yeni ve Mutlu Bir Haberi Daha Sizlerle Paylaflmak stiyoruz. Capital 500 s ralamas na giren flirketler aras nda yap lan araflt rmada flirketimiz, son 10 y lda en h zl büyüyen 2. flirket olmufltur. Yurtd fl ifltiraklerimizdeki cirolar m z n da ilave edilmesi sonucunda, s ralamada 1. flirket oldu umuzu söyleyebiliriz. Temel büyüme stratejimiz, kendi sektörümüzde üretim ve sat fl co rafyam z gelifltirerek büyümektir. Yapt m z yat r mlarla sektörün global flirketleri aras ndaki yerimizi sa lamlaflt r yoruz. Sizlerden alm fl oldu umuz güç ile kesintisiz olarak yolumuza devam ediyoruz. Halen Avrupa da 4. Dünya da 9. S rada olan flirketimizi sektöründe Dünya da ilk 5 üreticiden biri olarak global marka haline getirme vizyonu ile çal fl yoruz. Göstermifl oldu unuz ilgi ve destekten ötürü hepinize sonsuz teflekkürler ederiz. S/14 - KEAS - BÜLTEN / 2

17

18 KEAS - BÜLTEN KAL TE YÖNET M kastamonu entegre n n toplam kal te yönet m yolculuğu tam gaz devam ed yor! A aç Grubu Baflkan m z Sn. Haluk Y ld z n ifadesi ile 2014 y l n n en önemli projesi olarak kabul edilen Toplam Kalite Yönetimi çal flmalar yurtiçi fabrikalar m zda e itimler ve uygulama çal flmalar ile devam ediyor. toplam kal te yönet m gel ş m p ram d 2016 TPS * Görsel Yönetim sitemleri * Kanban * Kaizen * Muda - Muru - Mura *... TPS- Toyota Production Systems Yal n Üretim Sistemleri 2015 Sonu TPM Temel Sistemlerin Kurulmas / Revizyonu * Otonom Bak m * Önleyici Bak m * OEE *... - OEE - 5S - Ürün Mühendisli i - SMED - Proje Yönetimi - Proses/5S/ SG/KYS Denetimleri - ISO 9001/OHSAS YS Dökümanlar - Gözlem Standartlar - Kalite Kontrol Planlar - FMEA - fl Ak fl fiemalar - QCC - Öneri Sistemi - Kaizen - Müflteri fiikayetleri Modülü ve DÖF Modülü [QDMS] - Müflteri liflkileri Yönetimi TPM-Total Productive Maintenance Toplam Verimli Bak m TKY Temel Prensipleri *Liderlik sergilenmesi- Tüm yönetim kademelerinin temel prensipler ba l l ve takibi *Faaliyetlere herkesin kat l m n n sa lanmas *Etkili iletiflim kurulmas *Hedeflerle yönetim *Verilerle yönetim *Önlemeye yönelik yaklafl m - Hata oluflumu ve kaç fl n önleme *Müflteri odakl l k / Müflteri memnuniyeti *Sürekli iyilefltirmeler- Kaizen *Süreç yönetimi *De iflim yönetimi *Sürekli e itim alan ve ö renen organizasyon yap s - 5S - De iflim Yönetimi - Süreç Yönetimi - 6 Sigma - QCC - Etkili Tak m Çal flmas - PK - Problem Çözme Teknikleri - Sürekli yilefltirmeler- '' Kaizen '' - GBD - Müflteri Odakl l k / Müflteri Memnuniyeti - Önlemeye Yönelik Yaklafl m - Hata Oluflumu ve Kaç fl n Önleme - Verilerle Yönetim - Etkili letiflim Kurulmas - Faaliyetlere Herkesin Kat l m n n Sa lanmas - Liderlik Sergilenmesi - Tüm Yönetim Kademelerinin Temel Prensiplere Ba l l ve Takibi - Toplam Kalite Yönetimi Temel Prensipleri S/16 - KEAS - BÜLTEN / 2

19 KAL TE YÖNET M KEAS - BÜLTEN hayd hep beraber elele, her zaman daha güzele! 2014 y l bafl nda Kalite ve Kalite Sistemleri Direktörlü ü taraf ndan kurgulanan Toplam Kalite Yönetimi çal flmalar tüm yurtiçi fabrikalar m zda e itimler ile bafllad ve uygulama çal flmalar ile devam ediyor. E itimler, dört adet blok e itim halinde düzenlenip her bir e itim yurtiçinde her fabrikam zda beyaz, gri ve mavi yaka çal flanlardan oluflan gruplara birer kez verildi. Kalite Yönetimi Temel Prensipleri Müflteri liflkileri Yönetimi & Global 8D E itimler sonras her fabrikam zda birçok alanda uygulama çal flmalar bafllat ld. Her müflteri flikâyeti QDMS sistemindeki Müflteri fiikayetleri Modülü ve DÖF- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Modülü birlikte kullan larak daha sistemli bir flekilde takip ediliyor. Stok taramalar ve flüpheli ürün taramalar daha etkin bir flekilde yap l yor. Her tür iyilefltirme ve problem çözme çal flmas nda bal k k lç metodu ile problemi oluflturabilecek muhtemel tüm alanlar belirleme, 5 kez neden sorarak as l kök sebebi bulma, oluflma ve kaçma sebepleri üzerine önlemleri belirleme, sonuçlar teyit ederek standartlaflt rma ve talimatlara kadar iflleyerek problemin tekrar n önleme uygulamalar yap l yor. Kalite çember gruplar oluflturuluyor; iyilefltirme çal flmalar yap larak raporlanacak. Pilot hatlarda FMEA çal flmalar bafllad, devam ediyor. Yap lan uygulamalar ile e itim etkinli inin artt ve meyvelerini vermeye bafllad görülmekte, e itimlerin kurum kültürümüze olumlu etkiler yapt mutluluk verici geliflmeler de ortaya ç kmaktad r. G8D nin 3. ad m n n (acil önlemler, stok taramalar ) daha etkin çal flt r lmas ile ayn problemin baflka müflterilere yay lmas n n önlendi i, DÖF mekanizmas çal flt r larak (problem çözme teknikleri kullan larak) problem tekrarlar n n azald, FMEA mant ile baz potansiyel problemlerin erken teflhis edildi i gibi olumlu geliflmeler gözlenmektedir. Problem Çözme Teknikleri & statistiksel Proses Kontrol FMEA- Hata Durumlar ve Etkileri Analizi & Kalite Kontrol Çemberleri 2015 y l nda yap lacak aktiviteler olarak yurtiçi fabrikalar m zda devam e itimleri, yeni konu e itimleri, eksik sistemlerin kurulmas veya mevcut sistemlerin iyilefltirilmesi ve revizyonu gibi çal flmalar planlanmaktad r. Y l n ilk yar s nda ve ikinci yar s nda yurtiçindeki her fabrikam zda 2014 y l nda verilen e itimlerin birer kez daha verilmesi planlan yor. QDMS sistemindeki Müflteri fiikâyetleri Modülü ve DÖF- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Modülü G8D sistemati ine göre gözden geçirilerek iyilefltirmeler/revizyon yap lacak. QDMS sistemindeki fl Ak fl fiemalar gözden geçirilerek revize edilecek. Tüm hatlarda FMEA çal flmalar tamamlanacak ve QDMS sistemine yüklenerek herkesin eriflimine sunulacak. QDMS sistemindeki Kalite Kontrol Planlar gözden geçirilerek revize edilecek. Öneri sistemi gözden geçirilerek revize edilecek. Kastamonu Entegre Kalite Çember Çal flmalar Sistemi kurgulanacak ve hayata geçirilecek. 5S sistemi e itimleri verilecek ve pilot uygulamalar yap lacak. SMED e itimleri verilecek, üretim bafllang ç/de iflim zamanlar na uygulamas yap lacak. 6 Sigma tak mlar belirlenecek ve e itimler ile çal flmalar bafllat lacak y l nda yine yurtd fl ndaki fabrikalar m zda da Toplam Kalite Yönetimi çal flmalar e itimlerle bafllat lacak ve yurtiçi uygulamalar na benzer ad mlarla devam ettirilecek. TKY nin ilk temel prensibi olan Genel müdürümüzden operatörlere kadar tüm yönetim kademelerinin temel prensiplere ba l olmas ve takibi prensibini her zaman hat r m zda tutarak bizleri çok daha güzel günlerin bekledi ini çok rahat söyleyebiliriz. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) nedir? Bitmifl ürünlerin muayene ve test edilmesi ile bafllayan, süreçlerde ürün kalite kontrolü ile devam eden, daha sonra uygun olmayan ürünlerin ortaya ç kmas n önleme yaklafl m n da katarak istatistiksel süreç kontrolü, periyodik kalite tetkikleri ile müflteri ihtiyaç ve isteklerini karfl lamay temel hedef alan kalite güvence yaklafl m ile zenginleflen kalite yönetimi, üründe, hizmette, fikir alan nda, iletiflimde yönetimin her alan nda yönetim ve çal flanlar n kat l m ile müflteri ve çal flanlar n memnun edilmesini ifade eden Toplam Kalite Yönetimi flekline dönüflmüfltür. Muayene ve Test Kalite Kontrol Kalite Güvence Toplam Kalite Yönetimi S/17 - KEAS - BÜLTEN / 2

20 KEAS - BÜLTEN KAL TE YÖNET M Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ç ve d fl müflteri beklentilerinin yerine getirilmesini temel olarak alan, çal flanlar n bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve tak m çal flmalar yla tüm süreçlerin sürekli iyilefltirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Kaliteyi sa lamak ve korumak organizasyondaki herkesin sorumlulu u olmal d r. Bu da yönetimin her alan nda kaliteli iflleyifl ile sa lanabilir. TKY nin temel prensipleri nelerdir? Liderlik sergilenmesi - Tüm yönetim kademelerinin temel prensiplere ba l l ve takibi. Üst yönetimden (Yönetim Kurulu ve GM) bafllayarak tüm yönetim kademelerinin (Fabrika ve Fonksiyon Direktörleri, Müdürleri, fiefleri, Mühendisleri, Formenleri ve Operatörleri) TKY temel prensiplerini anlam fl, kabul etmifl ve çal flmalar esnas nda bu prensiplere ba l ve takipçisi olmas sa lanmal d r. Faaliyetlere herkesin kat l m n n sa lanmas En üstten en alta kadar her kademede tüm çal flanlar n faaliyetlere kat l m teflvik edilmelidir. Bir prosesi en iyi gelifltirecek fikirler ancak o prosesi icra eden, kullanan, yöneten, servis veren, destekleyen, tedarikçisi olan, müflterisi olan k saca o prosesle irtibatta olan kiflilerden gelebilir. Çal flanlar n sadece fizik gücünden de il zihin gücünden de faydalan lmal d r. Çal flan n zihin gücü ancak kat l m teflvik edilir ve desteklenir ise ortaya ç kabilir. Etkili iletiflim kurulmas Her kademede ve kifliler aras veya bölümler aras etkileflimli her iflte etkili iletiflim kurulmal d r. Haz rl k yap lmas, etkili dinleme, anlama, de erlendirme, yorumlama, pozitif yaklafl m gösterilmesi, empati yap lmas, kazankazan yaklafl m, çözüm odakl olunmas önem arz etmektedir. Hedeflerle yönetim fiirket, fabrika, bölüm, grup/tak m, bireysel bazda tüm aktivite ve faaliyetler zaman ve ç kt lar aç s ndan hedefi olacak flekilde tan mlanmamal d r. Verilerle yönetim Sistemler kurulurken veri toplayan ve saklayan bir flekilde kurgulanmal d r. Her zaman veriye dayal karar alma mekanizmas çal flt r lmal d r. Hedefler belirlenirken tutarl olmas için veriye dayal olmal d r. Önlemeye yönelik yaklafl m- Hata oluflumu ve kaç fl n önleme Sistemler kurulurken hata oluflumunu önleyici tedbirler al nmal d r-fmea çal flmalar yap lmal d r. Proseslerde oluflabilecek hatalar erken aflamalarda yap lacak kontrollerle yakalanarak kaç fl önlenmelidir. Ortaya ç kan her tür hata için mutlaka iyilefltirme çal flmas bafllat lmal ve hata oluflumu ve kaç fl na yönelik önlemler al nmal d r. Müflteri odakl l k/müflteri memnuniyeti Müflterinin ihtiyaç ve beklentilerini kendisi bildirmeden önce anlamaya ve yön vermeye çal fl lmal, düzenli müflteri ziyaretleri yap lmal d r. Müflterinin bildirdi i istek, beklenti veya flikâyetlerle ilgilenilmeli, olumlu veya olumsuz mutlaka cevap vermelidir. Müflteri memnuniyeti derecesi düzenli olarak ölçülmeli, iyilefltirme çal flmalar yap lmal d r. Müflteri ile etkili iletiflim kurulmal d r. Sürekli iyilefltirmeler - "Kaizen" Sürekli iyilefltirme sonsuz bir yolculuktur. Hiçbir fley mükemmel de ildir, her zaman yap labilecek bir iyilefltirme mevcuttur. Kiflisel bazda iyilefltirmeler (öneri sistemi) teflvik edilmelidir. Grup baz nda iyilefltirmeler (QCC, 6 Sigma, tak m çal flmalar ) desteklenmelidir. Süreç yönetimi Kurumda yürütülen tüm süreçler tan mlanmal, süreçler aras iliflkiler çözümlenmeli, süreçlerin sahipleri belirlenmeli, ve süreç performans n ölçmek için kriter ve standartlar belirlenmelidir. De iflim yönetimi nsan ve toplum davran fllar nda, çal flma hayat nda, ticarette, pazar anlay fl nda, toplum bilincinde, yönetim anlay fl nda pek çok alanda oldu u gibi iflletmelerde de operatör de iflimi, kullan lan makine-ekipman de iflimi, S/18 - KEAS - BÜLTEN / 2

21 KAL TE YÖNET M KEAS - BÜLTEN malzeme de iflimi, metotta de iflim, ortam koflullar nda de iflim vb. gibi iç ve d fl ortamlarda sürekli de iflimler olmaktad r. Kalite ve tüm alanlarda sürdürülebilir geliflme ve performans yakalamak isteniyorsa kurum kültürü de bu de iflimlere ayak uydurabilmeli, tüm de iflimleri yönetebilmelidir. Sürekli e itim alan ve ö renen organizasyon yap s. Tüm çal flanlar için sürekli geliflmelerini sa lamak ad na e itimler planlanmal, bu e itimleri almalar sa lanmal, verimlili i de erlendirilmeli, süreklili i sa lanmal d r. Tazeleme e itimleri de unutulmamal d r. Çal flanlar n ö renmesine ortam yaratan, bilgisini, anlay fl n, çevresini zaman içinde gelifltirebilen bir organizasyon yap s oluflturmal d r. S/19 - KEAS - BÜLTEN / 2

22 KEAS - BÜLTEN BASINDAN YANSIMALAR S/20 - KEAS - BÜLTEN / 2

23 BASINDAN YANSIMALAR KEAS - BÜLTEN S/21 - KEAS - BÜLTEN / 2

24 KEAS - BÜLTEN BASINDAN YANSIMALAR S/22 - KEAS - BÜLTEN / 2

25 BASINDAN YANSIMALAR KEAS - BÜLTEN S/23 - KEAS - BÜLTEN / 2

26 KEAS - BÜLTEN ÇALIfiANLARIMIZA DA R KEAS ailesi üyelerinin güzel ve mutlu haberlerini dergimizin bu bölümünde paylafl yoruz. AD - SOYAD MEHMET AL SARI MUSTAFA MALATYA ÖZKAN ÇEfiME HÜNKAR LHAN HAM T TEKNEC GÖKHAN CEYHAN SABAHATT N GÜMÜfiTAfi ÖZGÜR TAVUKÇU YUN S COfiKUN AL DANACI KAD R EM N C VELEK YUNUS EMRE KUfiKAYALI MUSTAFA MUTLU TEVF K OCAK VEDAT BODUR MEHMET AL SARICI ÖMÜR ERG NO LU ZAFER CANBEY SELAM MUTLU ALAATT N ÖZKAYA HAL L S NOPLUG L SÜLEYMAN DÖNMEZ ABDURRAHMAN TOLGA YELTEK N TAHS N YILDIZ MAHMUT YÜMRÜ ALKAN fienboy FAT H FARSAK TANER ÖRDEK BASR OKTAY KOÇ LOKASYON TARSUS SAMSUN SAMSUN SAMSUN KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU YL BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R GÖREV KURUTUCU OPERATÖRÜ GÜVENL K GÖREVL S PLANLAMA PRODRAM VE MAAL YET MÜHEND S ÇEVRE fiç S ÜRET ME YARDIM fiç S VARD YA MÜHEND S MELAM N PRES OPERATÖRÜ YARDIMCI TES SLER OPERATÖRÜ AMBAR fiç S KURUTMA MAK NASI OPERATÖRÜ MELAM N PRES OPERATÖRÜ GÜVENL K GÖREVL S RAPORLAMA MEMURU YONGA NCELTME OPERATÖRÜ EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ ÇEVRE fiç S GÜVENL K GÖREVL S EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ LEVHA PRES OPERATÖRÜ SEVK YAT MEMURU AR-GE MÜHEND S MELAM N PRES OPERATÖRÜ S STEM DESTEK UZMANI fi MAK NELER OPERATÖRÜ BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ LEVHA EBATLAMA OPERATÖRÜ ZIMPARALAMA MAK NES OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI MDF VARD YA MÜHEND S TAR H AÇIKLAMA S/24 - KEAS - BÜLTEN / 2

27 ÇALIfiANLARIMIZA DA R KEAS - BÜLTEN ARAMIZA KATILANLAR / N SAN 2014 ADI SOYADI ENES CAN NURDAN KILIÇKAN NUMAN DE RMENC HAL T KUTLUGÖZ SERHAT DEM R SELAHATT N KORKMAZ ERTÜRK DEVEC KENAN ALTUN SAMET Ö DÜN FAZLI BAYRAK RAMAZAN KARAMAN HÜSEY N BÜYÜK GAMZE GÜLTEK N NAB DEM RC RECEP ÇAKAN SEFA YILDIRIM BASR OKTAY KOÇ LOKASYON MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ TARSUS TARSUS SAMSUN SAMSUN BALIKES R GÖREV HRACAT DESTEK MEMURU LOJ ST K MEMURU SAP SD MODÜL UZMANI ÜRÜN DESTEK UZMANI SATIfi DESTEK MEMURU MEKAN K BAKIM fiç S MEKAN K BAKIM MÜHEND S MEKAN K BAKIM MÜHEND S KAL TE KONTROLCÜ BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ FORKL FTÇ SA LIK MEMURU TUTKALLAMA OPERATÖRÜ KAL TE KONTROLCÜ MEP VARD YA MÜHEND S MDF VARD YA MÜHEND S ARAMIZA KATILANLAR / MAYIS 2014 G ZEM YOZGAT CANAN ÖZTÜRK TAHS N KOCABAfi MEHMET ÇA RI YILDIRIM AL DUMAN MURAT TRAfiÇI MEHMET DURHAN LKER KOKARCALI MÜRSEL YAVUZ MUSTAFA UYGUN EMRE ÇET N MERKEZ MERKEZ TARSUS TARSUS TURQUAL TY VE HRACAT TEfiV KLER UZMANI PAZARLAMA MEMURU B LEME fiç S YONGA LEVHA VARD YA MÜHEND S BOYAMA/C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI ELEKTR K/OTOMASYON BAKIMCISI MELAM N PRES OPERATÖRÜ EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ KAL TE KONTROLCÜ S STEM DESTEK MEMURU ARAMIZA KATILANLAR / HAZ RAN 2014 SA NECAT ALDO AN MUHAMMED AL KOYUNCU RAMAZAN fi MfiEK ADEM TOROS TAHS N KARABACAK Z YA KAYA AL DURGUT LKER TÜRKMEN SELÇUK ÇATALYÜREK LTER EREN ABDULKAD R B Ç ERCAN ÇEL K AL BAfi KAAN KARAMAN TANJU KARABO A ERHAN ANKARA EMRAH ERM N SERCAN SER NGEÇ ABDULKAD R KÖfiKER ARAMIZA KATILANLAR / TEMMUZ 2014 SULTAN RUfiAN PEK MERVE YAZICI YAZMAN MERVE TAfi VEYSEL fi MfiEK C HAN BULUT ORHAN COfiKUN MERKEZ TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS MERKEZ MERKEZ MERKEZ DIfi T CARET YÖNET C S MEKAN K BAKIM fiç S YONGALAMA MAK NASI OPERATÖRÜ LEVHA TASN F fiç S YONGA LEVHA VARD YA MÜHEND S GÜVENL K VE KORUMA ELEMANI GÜVENL K GÖREVL S LEVHA EBATLAMA OPERATÖRÜ LEVHA EBATLAMA OPERATÖRÜ PROSES ÜRÜN GEL fit RME MÜHEND S EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ PROSES ÜRÜN GEL fit RME MÜHEND S EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ BOYAMA/C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ MAMUL AMBAR MEMURU ELEKTR K/OTOMASYON BAKIMCISI ELEKTR K/OTOMASYON BAKIMCISI MEP VARD YA MÜHEND S ELEKTR K OTOMASYON BAKIMCISI SAP HR MODÜL YÖNET C S K YÖNET C S SAP FI MODÜL UZMANI MEP filetme fiefl NSAN KAYNAKLARI fiefl NSAN KAYNAKLARI fiefl Kastamonu Entegre ailesine yeni kat lan ekip arkadafllar m za aram za hoflgeldiniz diyoruz. ARAMIZA KATILANLAR / A USTOS 2014 BEH Ç GÜLfiEN KAMER DEDEO LU GÖKSUN DA DO AN TORYAN MUHAMMET AK F TANIfi AHMET EMRE KARAKUfi Ç DEM SEVEN ENG N TEMEL ERMAN fiah N TOLGA AYAN Y T TUNA OSMAN ATAfi SEL M KILIÇ DEN Z KURAL SERKAN B RCAN RAMAZAN ACAR MEHMET SAMUR HÜSEY N KARATAfi SERVET BATTAL FAT H AKD V T ÖMER DURMUfiO LU MUHAMMET ZENG N MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ TARSUS KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB NSAN KAYNAKLARI D REKTÖRÜ BÜTÇE MAL YET VE RAPORLAMA YÖNET C S SATIfi DESTEK AS STANI ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER SATIfi DESTEK AS STANI SATINALMA UZMAN YRD. SATINALMA UZMAN YRD. SATIfi DESTEK UZMAN YRD. TEKN K RESSAM KAL TE S STEM MEMURU PROSES ÜRÜN GEL fit RME MÜHEND S DAR filer UZMAN YARDIMICI YONGA NCELTME OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI MEP VARD YA MÜHEND S SERME VE KURUTMA OPERATÖRÜ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ SERME VE KURUTMA OPERATÖRÜ TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ S/25 - KEAS - BÜLTEN / 2

28 KEAS - BÜLTEN ÇALIfiANLARIMIZA DA R ADI SOYADI EMRAH ERGÜL TAHA ÖZDEM R SERAP ERGÜL MAH R SEYHUN ERDEM CEM C NG LO LU ATAMAN fiah N ATA EVR M ERASLAN OKTAY ÜNAL ÖZCAN SÖNMEZ ERCAN B LMEZ ABD SARI DURMUfi YILMAZ AL HSAN BÜYÜKKAYA U UR ÇEfiMEC O LU SÜLEYMAN BA CI ERD NÇ BARAN FAT H ÇITLAK HAKAN GÜNGÜL O UZHAN fiah NGÖZ HASAN IfiIK BASR ÖZO UL TURGUT KORKMAZ ERG N KURfiUNLU METEHAN ÇINAR ERSAN UÇKUN ERS N ÇEL K GÜRBÜZ ERDO AN COfiKUN fientürk ERHAN AKBULUT SONER ÖZDEM R FEHM ÇOBANO LU MUSTAFA fientürk MUAMMER BALCI ERDAL HAN LÇE HARUN SÖYLER MUSTAFA TOPAL AHMET ACAR FAT H KUMCULAR YUN S GÜNEfi ABDULLAH fi NAR SERKAN TARI AYDIN YILDIZ ERKAN GEY K ERSOY TOPAL H KMET VAROL SA ÖZTÜRK YALÇIN KUL MURAT YEN N ÜNER GÜNEYSU CENG Z BÜYÜKGÖKMEN MEHMET BONCUK OKAN Y T ERSAN AYDIN ERKAN GÜNGÖR HAL L KARAO LAN MUSTAFA SAVAfi FEVZ YAVUZ HAYAT ÇET NKAYA DEN Z ÇINARLI LHAN CEYLAN HAL L GÜZEL GÖKHAN AKDEM R NUMAN GÖKÇE LHAN KUVANÇ ABDULKER M ÇEL K TAHS N YILDIZ ERKAN KOÇ CEM GÜVEN TURHAN FARSAK YUNUS GÜZELO LU SAL H AKSOY DERV fi FARSAK LOKASYON GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU YL KASTAMONU YL BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R GÖREV ÜRET M PLANLAMA MÜHEND S HRACAT BÖLGE fief SATIfi DESTEK MEMURU PARKE GENEL SATINALMA fief BÜTÇE MAL YET VE RAPORLAMA UZMANI HAMMADDE KAYIT MEMURU KAL TE MÜHEND S ELEKTR K VE OTOMASYON BAKIM OPERATÖRÜ YONGALAMA MAK NASI fiç S YONGALAMA MAK NASI OPERATÖRÜ PRES OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIM OPERATÖRÜ YONGALAMA MAK NASI fiç S GÜVENL K VE KORUMA ELEMANI GÜVENL K VE KORUMA ELEMANI KAL TE fiefl TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ ÜRET ME YARDIM fiç S ELEKTR K BAKIM MÜHEND S /MEP-TUTKAL VARD YA MÜHEND S MELAM N PRES FORMEN BOYAMA/C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ KAL TE KONTROLCÜ MEKAN K BAKIMCI BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI FORKL FTÇ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI FORKL FTÇ MELAM N PRES filetme MÜHEND S LEVHA PRES OPERATÖRÜ ÇEVRE fiç S SEVK YAT MEMURU MEKAN K BAKIMCI SG fiç S ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI MELAM N PRES OPERATÖRÜ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI AMBAR fiç S MELAM N PRES OPERATÖRÜ YONGALAMA MAK NA OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI KANTARCI YONGALAMA BIÇAK B LEMEC S LEVHA PRES OPERATÖRÜ YARDIMCI TES SLER OPERATÖRÜ KAL TE KONTROLCÜ ELEKTR K OTOMASYON BAKIMCISI HAMMADDE KAYIT MEMURU HAMMADDE KAYIT MEMURU ZIMPARALAMA MAK NA OPERATÖRÜ MDF filetme fief ÜRÜN TASN F fiç S KAL TE KONTROLCÜ BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ GÜVENL K GÖREVL S SG fiç S SERME VE KURUTMA OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI FORKL FTÇ TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ fi MAK NES BAKIMCISI FORKL FTÇ FORKL FTÇ YARDIMCI TES SLER OPERATÖRÜ fi MAK NELER OPERATÖRÜ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI fi MAK NELER OPERATÖRÜ MELAM N PRES OPERATÖRÜ TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ MEP VARD YA MÜHEND S YONGALAMA MAK NES OPERATÖRÜ ÇOCU UN C NS YET K Z DO UM TAR H S/26 - KEAS - BÜLTEN / 2

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 Istanbul Center For International Students İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 İstanbul Aydın Üniversitesi / 444 1 428 www.aydin.edu.tr ULUSLARARASI

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı