avrupa nın en büyük mdf tes s n n açılışını başarıyla gerçekleşt rd k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "avrupa nın en büyük mdf tes s n n açılışını başarıyla gerçekleşt rd k"

Transkript

1 BÜLTEN 2014 / 2 avrupa nın en büyük mdf tes s n n açılışını başarıyla gerçekleşt rd k söyleş : ağaç grubu başkanı sn. haluk yıldız A aç ve orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre, 270 milyon dolara mal olan 13 üncü fabrikas n Rusya n n Özerk Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyete geçirdi. b zden haberler Yurtiçinde ve d fl nda yapt m z yat r mlarla, 2013 y l nda 1.18 milyar USD ciro hedefimize ulaflt k. ayın konuğu: satış pazarlama d rektörü sn. cah t akyıldız Dünya üzerinde gerek kapasite gerekse teknolojik aç dan en iyi donan ma sahip ülkelerden birisi oldu umuzu düflünüyorum.

2

3

4 KEAS - BÜLTEN BAfiLARKEN başlarken 2014 y l n, flirketimiz ad na çok güzel geliflmelerle bitiriyoruz... Capital 500 s ralamas na giren flirketler aras nda yap lan ve derginin A ustos say s nda yay nlanan araflt rmada flirketimiz, son 10 y lda en h zl büyüyen 2. flirket olmufltur. Yurtd fl ifltiraklerimizdeki cirolar m z n da ilave edilmesi sonucunda, s ralamada 1. flirket oldu umuzu söyleyebiliriz. Temel büyüme stratejimiz, kendi sektörümüzde üretim ve sat fl co rafyam z gelifltirerek büyümektir. Yapt m z yat r mlarla sektörün global flirketleri aras ndaki yerimizi sa lamlaflt r yoruz. Sizlerden alm fl oldu umuz güç ile kesintisiz olarak yolumuza devam ediyoruz. Sektöründe Avrupa da 4., Dünya da 9. s rada olan flirketimizi, Dünya da ilk 5 üreticiden biri olarak global marka haline getirme vizyonu ile çal fl yoruz. Romanya da bulunan Dorpan kap paneli tesisimiz, kapasite olarak Dünya n n 3. büyük tesisidir. Kastamonu Entegre nin en büyük yabanc yat r m projesi olan ve 30 May s ta üretime bafllayan, Rusya Federasyonu Tataristan MDF tesisimizin aç l fl n 24 Eylül de baflar yla gerçeklefltirdik. Bu yat r m m z Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti ne hay rl olsun. Birlikte üretti imiz bu de erlerin bölgemizde uluslararas iflbirli ine, ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyona fayda sa layaca na yürekten inan yoruz y l nda Rusya tesisimizin de katk s yla ciromuz daha da büyüyecektir. Dopdolu bir say daha sizleri bekliyor. Merakla okuyaca n z düflünüyoruz. Bundan sonraki say lar m z için, flu ana kadar yapt n z gibi de erli geri bildirimlerinizi lütfen bizlerle paylaflmaya devam ediniz ki, KEAS Bülten i hep birlikte daha ileriye tafl yal m. fiimdiden hepinize umut dolu bir yeni y l dilerim. Yeni say larda görüflmek üzere. Hoflçakal n... Haluk YILDIZ A aç Grubu Baflkan 4-5 SÖYLEfi A aç ve orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre, 270 milyon dolara mal olan 13 üncü fabrikas n Rusya n n Özerk Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyete geçirdi. 6-8 AYIN KONU U Türkiye Dünya n n üçüncü büyük MDF üreticisi ve üçüncü büyük Laminat Parke üreticisi haline geldi B ZDEN HABERLER KAL TE YÖNET M BASINDAN YANSIMALAR ÇALIfiANLARIMIZA DA R FUAR Kastamonu Entegre ntermob Fuar na ileri teknoloji ürünü ideal tezgah Technotop ile damgas n vurdu E T M KÖfiES TES S TANITIMI Kastamonu Entegre RF Tataristan MDF Tesisi fieh R TANITIMI Yelabuga - RF Tataristan GEZ KÖfiES Hayat Holding çat s alt nda 45 y ld r faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, bayilerine talya gezisi düzenledi SA LIK Eriflkinlerde ba fl klama... BÜLTEN KÜNYE YAYIN SAH B Kastamonu Entegre A aç San. Tic. A.fi. Ad na Haluk YILDIZ GENEL YAYIN YÖNETMEN Veysel ARIN SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Naci GÜNGÖR ED TÖR At f TARAKÇI YÖNET M YER Kastamonu Entegre A aç San. Tic. A.fi. Mahir z Cad. No: 25 Altunizade - stanbul TASARIM Siyah letiflim fi SA LI I VE GÜVENL Ülkemizin ifl sa l ve güvenli i ile ilgili karnesine bakt m zda durumun çok da iç aç c olmad ve gerçekten sicilinin kötü oldu unu görmekteyiz. fl kazalar nda hayat n kaybedenler tersanelerde, inflaatlarda, maden ocaklar nda ve sanayinin birçok alan nda aktif iflgücümüzü çok de erli insan m z çok küçük hatalar yüzünden ve gerekli tedbirlerin zaman nda al nmamas ndan dolay kaybetmekteyiz. 44 B LG TEKNOLOJ LER Teknolojik yenilikler hayat m z n her alan nda etkili oluyor. Her yenilik daha çok h z, daha çok performans vaat ediyor. Biz de firma ve marka ayr m yapmadan son teknoloji ürünüleri ve yenilikleri size ulaflt raca z. 45 LEZZET KÖfiES F r nda palamut SOSYAL YAfiAM Tesislerimizde gerçekleflen sosyal etkinlikler

5 INDEX KEAS - BÜLTEN söyleş A aç ve orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre, 270 milyon dolara mal olan 13 üncü fabrikas n Rusya n n Özerk Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyete geçirdi. S-4 S-6 ayın konuğu Türkiye Dünya n n üçüncü büyük MDF üreticisi ve üçüncü büyük Laminat Parke üreticisi haline geldi. S-10 b zden haberler Hayat Holding in orman ve a aç ürünleri sektöründeki lider oyuncusu Kastamonu Entegre, en son teknoloji ve modern makinalar ile üretilen Technotop marka tezgahlar ile mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda ideal bir seçenek oluflturuyor. fuar Orman ve a aç ürünlerinde Türkiye nin en büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, bu y l 17 ncisi düzenlenen ntermob Fuar nda son trendleri yans tan yeni ürün gruplar ile yer ald. S-28 ş sağlığı ve güvenl ğ S-42 Ülkemizin ifl sa l ve güvenli i ile ilgili karnesine bakt m zda durumun çok da iç aç c olmad n ve gerçekten sicilinin kötü oldu unu görmekteyiz.

6 KEAS - BÜLTEN SÖYLEfi avrupa nın en büyük mdf tes s n n açılışını başarıyla gerçekleşt rd k A aç ve orman ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre, 270 milyon dolara mal olan 13 üncü fabrikas n Rusya n n Özerk Tataristan Cumhuriyeti nde faaliyete geçirdi. Kastamonu Entegre A aç Sanayi nin Rusya da planlad 6 üretim tesisinden ilki olan fabrikan n 24 Eylül 2014 te yap lan aç l fl, Hayat Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yahya Ki l n n ev sahipli inde; Tataristan Cumhurbaflkan Rustam Nurgaliyeviç Minnihanov, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, Rusya, Türkiye ve Tataristan n ekonomi bürokrasisinden önemli isimler ve Türkiye den çok say da ifl adam n n kat l m yla gerçekleflti. A AÇ GRUBU BAfiKANI HALUK YILDIZ AÇILIfiTA YAPTI I KONUfiMADA fiunlari SÖYLED : Bu proje, Kastamonu Entegre nin en büyük yabanc yat r m projesidir. Baflar l bir lansman ve üretim bafllang c n n, Rus-Türk iliflkilerinde, Tataristan Cumhuriyeti ile iflbirli ini daha da güçlendirece ine inan yoruz. Bu yat r m m z, Rusya Federasyonu bölgesindeki ilk yat r m m z. Bu bölgenin co rafi zorlu unu, bürokrasisini, alt yap s k nt lar n ve tedarik zorluklar n çok iyi biliyorduk. Proje esnas nda göstermifl oldu u desteklerden dolay Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Say n Rustam Minnihanov a sonsuz teflekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Bu projenin tüm Rusya Federasyonu vatandafllar n n ve Tataristan Cumhuriyeti nde yaflayan kardefl halklar m z n refah seviyesinin artmas na katk da bulunaca n umuyoruz y l nda bu yolculu a Tataristan Cumhuriyeti nin Türkiye Cumhuriyeti nde Yetkili Temsilcili i ile bafllad k. Proje bafllama tarihinden itibaren ortaya ç kan tüm soru ve sorunlarla ilgili her türlü destek ve yard mlar ndan dolay Tataristan Cumhuriyeti nin Türkiye Cumhuriyeti nde Yetkili Temsilcili i ne de teflekkürlerimizi sunmak isteriz y l ndan beri Rusya co rafyas nda, yat r m yerlerini araflt rmaktay z. Yabanc yat r mc lardan bir çok olumsuz hikayeler dinlendi. Firmalar; yat r mlar bitti i halde, kimi elektrik, kimi gaz, kimi de izinleri alamad klar için tesisleri çal flt ramam fllar. Bu çal flma sonucunda SEZ Alabuga y bulduk ve yat r m yeri olarak seçtik. fiimdi ne kadar do ru karar ald m z görüyoruz den beri yurtd fl nda yat r m yapmaktay z. Hangi ülkeye gitsek, Türkiye deki organize sanayilerini örnek S/4 - KEAS - BÜLTEN / 2

7 SÖYLEfi KEAS - BÜLTEN Tesis tam kapasite çal flt nda, 170 milyon USD ciro hedeflemekteyiz. Hedef pazarlar Rusya Federasyonu, Ba ms z Devletler Toplulu u dur. Amac m z Rusya pazar ndan %20 pazar pay almakt r. gösteriyorduk. Buray gördükten sonra art k Türkiye ye ve di er ülkelere SEZ Alabuga y örnek gösteriyoruz. klimsel ve bürokratik zorluklar düflünerek, ilk temel ve inflaat ifline 2011 y l nda bafllad k. Ana tedarikçi ile May s 2012 de anlaflma yapt k. 24 ay içinde tesisi devreye ald k. Montaj s ras nda den fazla eleman çal flt m 2 si kapal alan olmak üzere toplam m 2 alanda, m 3 /y l MDF ve 20 milyon m 2 /y l Laminat Parke üretilecektir. MDF de Kastamonu Entegre ismi ile Laminat Parke de Floorpan markas ile Rusya pazar na hizmet edece iz. Bu tesisimiz ana MDF üretim tesisi yan nda, Tutkal Tesisi, iki adet Melamin Presi, Emprenye Tesisi, Laminat Parke hatt ile komple entegre tesistir. fiunu da müjdelemek istiyoruz, bu MDF tesisi Avrupa n n en büyük, Dünya n n 3. büyük MDF tesisidir.20 milyon m 2 Laminat Parke üretimi ile Rusya n n Laminat Parke ithalat n ve d fla ba ml l n azaltaca z. ormanlar düzgün iflletecek ekip, ekipman, alt yap ve yollar gerekmektedir. Y llard r çal flmayan ormanlar bu hale getirmede büyük kararl l k gösteren, takip eden, destek veren Sn.Cumhurbaflkan m z a, bu projeyi uygulayan Bakanl m za ve ekibine çok teflekkür ederiz. Böylelikle y llard r ifllenmeyen Tataristan ormanlar n faal hale getirip, ekonomik ve yap sal olarak verimli hale getirilmesine vesile olaca z ve böylece ek ilave istihdam sa lanacakt r. Kastamonu Entegre olarak yine Yongalevha ve OSB yat r mlar ile büyümeye devam edece iz. Ayr ca kardefl flirketimiz de, burada ka t yat r m na bafllam fl olup y l sonuna kadar üretime geçmeyi planlamaktad rlar. Toplam yat r m bedeli 120 milyon USD ve direkt istihdam Alabuga ve Moskova da toplam 600 kiflidir. Beklenen ciro 140 milyon USD dir. Hedef pazarlar Rusya ve çevre ülkelerdir. Ayr ca bu y l sonuna do ru bu tesisimizde parlak PVC Kapl MDF üretimine de bafllayaca z. Özellikle mobilya ve mutfak üreticilerinin kapak malzemesi olarak kulland ve Türkiye den de ithal edilen bir üründür. Tesis tam kapasite çal flt nda, 170 milyon USD ciro hedeflemekteyiz. Hedef pazarlar Rusya Federasyonu, Ba ms z Devletler Toplulu u dur. Amac m z Rusya pazar ndan %20 pazar pay almakt r. Fabrikam z 500 ü direk olmak üzere kifliye istihdam sa layacakt r. Yat r mlar m z n en önemli hammadde kayna odundur. Bir ülkenin orman kaynaklar kadar, bu Burada Rusya ve Türkiye den gelen tüm misafirlerimizi ve üreticilerimizi, Cumhurbaflkan ad na yat r m yapmaya davet ediyoruz. Bu yat r mlar ile birlikte eminiz ki, Tataristan da en büyük yat r mc ülke Türkiye olacakt r. Bu yat r m m z Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti ne hay rl olsun. Birlikte üretti imiz bu de erlerin bölgemizde uluslararas iflbirli ine, ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyona fayda sa layaca na yürekten inan yoruz. Haluk YILDIZ A aç Grubu Baflkan S/5 - KEAS - BÜLTEN / 2

8 KEAS - BÜLTEN AYIN KONU U ayın konuğu satış pazarlama d rektörü sn. cah t akyıldız sektörümüz hac msel olarak, göreve başladığım 2001 yılına göre yaklaşık 4 kat büyüdü Dünya üzerinde gerek kapasite gerekse teknolojik aç dan en iyi donan ma sahip ülkelerden birisi oldu umuzu düflünüyorum. Sizi daha yak ndan tan mam z için kendinizden bahseder misiniz? 1967 stanbul do umluyum. yi bir Befliktafl taraftar olmakla birlikte, Fenerbahçe Lisesi mezunuyum. Yüksek ö renimimi ise Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü nde tamamlad m. Evliyim ve üniversite tahsiline devam eden bir k z m var. Lise ö rencisi oldu um y llarda babam rahmetli oldu undan, aile flirketimizin idaresi 2 abim ile bana kalm flt. Üniversite y llar nda ve sonras nda yo un olmak sureti ile benim de katk lar mla idare edilen aile flirketimizden 1994 y l nda ayr ld m. Üniversitede tan flt m eflim ile evlenip ayr bir düzen kurma yolunda bafllayan profesyonel çal flma hayat mda, genç yafllarda edinmifl oldu um ticari tecrübelerin bana faydalar sa lad n düflünüyorum. lk olarak Cankurtaran Holding/Adidas ta Mali fller bünyesinde görev ald m. Bir süre sonra sat fl bölümünde çal flman n kariyerim için daha uygun oldu una karar verip Sabanc Holding / Temsa A.fi. ye, sat fl departman na geçtim. 3 y la yak n bir çal flma sonras nda ayr larak bir süre perakende ma azac l k yapan bir grupta görev yapt m y l nda ise Kastamonu Entegre ile tan flt m. Profesyonel çal flma hayat m içerisindeki en uzun mesai bu çat alt nda gerçekleflti ve devam etmekte. lgi alanlar n z nelerdir? Neler yapmaktan hofllan rs n z? Ailem ile birlikte yurtiçi ve d fl seyahat etmek baflta geliyor. De iflik kültürler görmek, tarihi mekanlar ziyaret etmek, farkl lezzetler tatmak, foto raf çekmek hepsi ayr bir keyif. lk olarak seyahat için hedef (ülke/flehir) belirleme, gerekli haz rl klar yapma (uçak, araç, otel rez., güzergah plan vb) ve seyahate bafllang ç. Yap lan plan do rultusunda s ras ile gerçekleflen aktiviteler... Hepsi keyifli bir oyunun parçalar gibi, birlefltirilmesi ile ortaya ç kanlar ise güzel hat ralar n ta kendisi. Seyahat etti im tüm flehirlere ve mekanlara ait magnetlerden oluflan genifl bir koleksiyonum oldu unu da söylemek isterim. Di er taraftan denize karfl ayr bir sevgim var. Tekne ile gezmekten büyük keyif al yorum. Hayat m z n neredeyse tamam na yak n bir bölümünü hareketsiz, sabit bir zeminin üzerinde geçirmekteyiz. Teknede ise bunun d fl na ç kman n verdi i tatl sal n m, denizin kendine has kokusu, görsel derinlik ve mavilik Bal k tutmak ise zihni dinlendirmenin, stresten uzaklaflman n, sab r ve heyecan defalarca art arda yaflaman n, belki biraz sessizli in karfl l benim için. Tehlikesine karfl l k süratli araç kullanman n, futbol karfl laflmalar izlemenin, baz elektronik oyunlar n, ilgimi çekti ini söyleyebilirim. Eflimin rölyef çal flmalar na destek olmak ise son dönem ilgilendiklerim aras nda. Kastamonu Entegre ile maceran z nas l bafllad? 2001 y l n n yaz bafl nda, önceden Temsa A.fi. de yöneticim olan ve iliflkilerimi sürdürdü üm Sn. Osman AKSOY ile bir ifl görüflmesi yapm flt m. Kendisinin teklifi üzerine birkaç ayl k süreç ve görüflmeler sonras nda Kastamonu Entegre sat fl departman nda çal flmaya bafllad m. Bulgaristan daki fabrikam za düzenlenen bir ziyaret ile bafllayan müflterilerimiz ve sektörü ilk tan y fl m sonras, k sa bir sürede Türkiye nin neredeyse bütün illerini ziyaret etmifltim. Bu S/6 - KEAS - BÜLTEN / 2

9 AYIN KONU U KEAS - BÜLTEN sayede sektörü, müflteri profilini, genel iflleyifli ve beklentileri anlama flans m olmufltu. Sat fl için yeni bir yüz oldu umdan, müflterilerimiz beklentilerini ve yaflad klar sorunlar ziyaretlerimde bana aktar yorlard. Farkl bir sektörden gelmifl olmam n dezavantajlar yan nda, baz kabullerin d fl nda alg lama ve çözüm üretebilme aç s ndan bana avantaj sa lad n düflünüyorum. KEAS ta Sat fl Müdür Yard mc s olarak bafllayan görevim, Sat fl Müdürü ve sonras nda Sat fl ve Pazarlama Direktörü olarak devam etmekte. Sektör ile ilgili düflüncelerinizden bahseder misiniz? KEAS ta çal flmaya bafllamadan önce sektör ile ilgili bilgiye sahip de ildim. A rl kl olarak yar mamül üreten flirketlerin oluflturdu u sektörümüzün bu sebep ile bilinirli inin halen çok fazla oldu unu söyleyemeyiz. Sektörümüz hacimsel olarak, göreve bafllad m 2001 y l na göre yaklafl k 4 kat büyüdü. lk zamanlar ülkenin farkl noktalar nda katl presler ile üretim yapan düflük kapasiteli üretim tesisleri vard. A rl kl olarak Yongalevha üreten bu tesisler, s rayla devreye al nan kontinu tesisler karfl s nda kalite ve kapasite olarak rekabet edemez hale geldi. Bunun sonucu olarak baz tesisler kapand, baz lar ise el de ifltirdi. Yongalevha grubunda bunlar yaflan rken di er ürün grubu olan MDF de ise üretim yapan tesislerin ço u yak n teknolojiyle üretim yap yorlard. Dönemsel sorunlar yaflanmakla birlikte MDF ürün grubunda talep daima yüksek oldu. Her iki ürün grubunda da yeni yat r mlar süratle devreye al nd. Kalite ve yüksek kapasite ile oluflan rekabet, MDF ürün grubu baflta olmak üzere ürün çeflitlili ini de beraberinde getirdi. Özellikle MDF ürünleri, ifllenebilme özelliklerinden ötürü farkl alanlarda kullan ld. Yongalevhaya göre MDF, ülkemizde yat r mc lar n daha çok ilgi gösterdi i ürün grubu oldu. Bu sayede Türkiye, Dünya n n ikinci büyük MDF üreticisi ve üçüncü büyük Laminat Parke üreticisi haline geldi. Üretim tesislerindeki art fl paralelinde bu ürünleri iflleyecek makinalar n sat fllar nda da ciddi art fllar gerçekleflti. lk olarak a rl kl olarak mobilya üreticilerinin sahip oldu u baz makine ve ekipmanlar, bugün art k projelere üretim yapan dekorasyon firmalar ve birçok tüccar taraf ndan da kullan lmakta. Küçük büyük tüm projelerde, kalite ve kapasitenin artmas n sa layan bu makineleflme, ürün teslimat sürelerinin ve maliyetlerin azalmas n sa lad ve sektörümüze büyük bir canl l k getirdi. Bugün itibar ile ülkemizde bulunan ço u üretim tesislerinin, onlar n üretti i ürünleri iflleyen makinalar n son teknolojilere sahip oldu unu, ürünü tamamlay c unsurlar n ise (kenar bant, aksesuar vb.) yeterli kalitede ve kapasitede mevcut oldu unu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde gerek kapasite gerekse teknolojik aç dan en iyi donan ma sahip ülkelerden birisi oldu umuzu S/7 - KEAS - BÜLTEN / 2

10 KEAS - BÜLTEN AYIN KONU U sektörümüzün ülkem z sektörler çer s nde y konumda olduğunu, kr z ve ekonom k dalgalanmalardan az etk lend ğ n, hızlı gel şt ğ n ve önümüzdek yıllarda da gel ş m n sürdüreceğ n söyleyeb l r m düflünüyorum. Sektörel bu özelliklerimiz ile mobilya ihracat nda da çok daha iyi konumda olmal y z. Komflumuz olan birçok ülkeden çok daha ileri durumday z ve uzun y llar onlar n tedarikçisi olaca z. Geliflmifl ülkeler ile ihracat rakamlar m zdaki fark ise önümüzdeki dönemdeki f rsat göstermekte. Son 5 y lda mobilya tasar mlar m z n süratle geliflti ini, Avrupal üreticiler ile aram zdaki fark n azald n, her türlü yenili in efl zamanl kullan ld n görmekteyiz. Fuarlardaki yabanc müflteri ilgisi, mobilya üreticilerimizin artan ihracat oranlar sektörümüzün gelece i aç s ndan önemli ve umut verici. Bildi iniz gibi maddi aç dan ekonomik ürünler üretmekteyiz. Ürünlerimiz ile bir konutun ihtiyac olan, parke, kap, mutfak, banyo vb. mobilyalar n üretimleri yap lmakta. Mobilya üreticileri ise ürünlerinin sat fl için tüketicilere finansman, de iflim vb. alternatif imkanlar sunmakta ve ürünün eriflilebilirli ini kolaylaflt rmaktalar. Eski y llarda, evlenecek insanlar için mobilya sahibi olmak ile flu anki flartlar aras nda ciddi kolayl klar sa land n düflünüyorum. Türkiye de mobilya de iflim süresi son y llarda 7 y la kadar indi. Avrupa da ise bu süre 4 y l civar nda. Di er yandan y lda ortalama adet yeni konut üretimi yap l rken kentsel dönüflüm süreciyle de son bir y lda yeni konut üretildi ülkemizde... Bütün bu bilgiler sonucunda ülkemizdeki potansiyelin yüksek oldu unu, komflu ülkelerin baz lar nda ise an itibar ile s k nt lar olmas na ra men toplamda gelece in f rsatlarla dolu oldu unu düflünüyorum. Sektörümüzün ülkemiz sektörleri içerisinde iyi konumda oldu unu, kriz ve ekonomik dalgalanmalardan az etkilendi ini, h zl geliflti ini ve önümüzdeki y llarda da geliflimini sürdürece ini söyleyebilirim. fiirketimizin geldi i noktay nas l buluyorsunuz? 2001 y l ndan itibaren flirkette görev yapmaktay m. Bu dönem zarf nda flirketimiz hacimsel olarak yaklafl k 10 kat büyüdü. Bu büyümeler son dönemlere kadar a rl kl olarak yurtiçinde gerçekleflti. Son y llarda ise yat r mlar m z flirketimizin stratejileri do rultusunda yurtd fl nda a rl k kazan yor. çerisinde bulundu um süre zarf nda flirketimizin h zl büyümesini yaflayanlardan m. Bu geometrik büyümeyi gerçeklefltirirken, pazar n ihtiyac olan do ru ürün gruplar na yat r m yapmak, beklentilere uygun ve belki de pazar yönlendirici ürünler üreterek beklentilerin önünde olmak, sektörel geliflme ve yenilikleri, geliflimin bafllad Avrupa ile efl zamanl olarak müflterilerimize sunmak, hedeflerimiz aras ndayd. Di er taraftan bu büyüklükteki hacimsel art fllar dengeleri bozmadan pazara sunmak, kalitede süreklili i sa lamak, fiyat belirlerken pazar bozucu de il, yap c konumda olmak, anl k de il uzun vadeli politikalar belirlemek, taklit etmek yerine yenilikler sunmak, üzerinde srar etti imiz konular aras nda oldu. Bu srar m z sayesinde müflterilerimiz ile anlay fl ve güvene dayal güçlü ba lar kurduk, uzun vadede oluflturdu umuz bu enerji ile flirketimiz sektöründe ülkemizin 1, Dünya n n 9, Avrupa n n 4. Büyük flirketi olma ünvan n hak etti. Yurtiçinde 8, yurtd fl nda 5 ayr üretim tesisi ile toplam 13 tesiste üretim yapan flirketimiz, günde yaklafl k m 3 üretim yapmaktad r. Üretimimizi rakamlarla baflka flekilde ifade etmek gerekirse, her gün konutun ihtiyac olan parkeyi, konutun dekorasyon ve mobilyas için ihtiyac olan levhay, konut için gereken kap panelini üreten dev bir flirket haline geldik. Bu h zl geliflimi yaflarken büyük sorunlar yaflamadan ve yaflatmadan hayata geçirdi imizi biliyor ve bunun çal flanlar m z, müflterilerimiz, tedarikçilerimiz ile birlikte tüm paydafllar m z n bir baflar s oldu unu düflünüyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Böyle önemli ve büyük baflar lara ulaflan, bir Dünya flirketi olma yolunda emin ad mlarla, istikrarla yürüyen bu güzide flirketin bir parças olmaktan gurur duyuyorum. Bu noktaya gelmemizde özveri ile çal flan, flirketimizi anlat rken övgü ile bahseden ve gururlanan tüm çal flanlar m za ve ifl ortaklar m za teflekkür ediyor, baflar lar m z n artarak devam n diliyorum. S/8 - KEAS - BÜLTEN / 2

11

12 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER kastamonu entegre, glossmax le ayna parlaklığında mob lya komb nasyonları yaratıyor Hayat Holding çat s alt nda 45 y ld r faaliyet gösteren Kastamonu Entegre A aç Sanayi, Glossmax High Gloss Levha ürünü ile mutfak, banyo, ev, ofis ve her türlü yüzey kaplamada modern, zarif ve ayna parlakl nda dekorasyon imkan sunuyor. Orman ve a aç ürünleri sektörünün lider oyuncusu Kastamonu Entegre A aç Sanayi, Yongalevha ve MDF gruplar ndaki ürün çeflitlili i ile sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Kastamonu Entegre, günlük hayatta müflteri memnuniyeti ve be enisini art rmaya odakl yaklafl m n yans tan özelliklere sahip Glossmax High Gloss Levha ürünü ile mutfak, banyo, ev, ofis ve her türlü dekorasyon iflleri için modern, zarif ve ayna parlakl nda mobilya kombinasyonlar yarat yor. Kastamonu Entegre nin ileri teknolojisiyle çeflitli endüstriyel proseslerden geçen melamin kapl MDF veya Yongalevha n n tek yüzeyine tutkal ve UV lak uygulanmas n n ard ndan elde edilen Glossmax High Gloss Levha, dekoratif parlak yüzeyli ahflap panel özelli i tafl yor. Glossmax parlak levha n n üretiminde, melamin yüzeye üst seviyede bir tutunum sa layan s cak kaplama (hot coating), PUR (Poliüretan) tutkal kaplama malzemenin yüzeyine uygulan yor. Poliüretan tutkal n kimyasal kürlenmesinden sonra çizilme, sars nt ve afl nmaya karfl direnci olan çok sert bir yüzey elde ediliyor. PUR malzemesi ayr ca UV fl nlar na ve kimyasallara karfl direnç gösteriyor. Bu ifllemin hemen ard ndan uygulanan UV fl nlar yla sertleflen üst tabaka, parlakl en üst seviyeye ç kart yor. Kastamonu Entegre nin geliflmifl üretim teknolojisi ile yüzey kaplamada yeni uygulamalara olanak sa layan, masif a ac n do al görüntüsünü ve dokusunu öne ç karan Glossmax High Gloss Levha ürünleri yüzey finifl uygulamas n oldukça kolaylaflt ran bir çözüm sunuyor. Glossmax parlak levha ürünleri, ahflap do all n yans tma özelli i ve farkl renk seçenekleriyle, uyguland mekan ayna parlakl ile zenginlefltirme imkan sunuyor. Mobilya üretiminde fl kl k ve kalitenin simgesi olarak kullan labilecek olan Glossmax High Gloss Levha ürünleri, parlak görüntüsünü uzun süre koruyan teknolojisi ile sektörde yeni bir dönemi aç yor. glossmax parlak levha ürünler, ahşap doğallığını yansıtma özell ğ ve farklı renk seçenekler yle, uygulandığı mekanı ayna parlaklığı le zeng nleşt rme mkanı sunuyor. S/10 - KEAS - BÜLTEN / 2

13 B ZDEN HABERLER KEAS - BÜLTEN kastamonu entegre den ler teknoloj ürünü deal tezgah technotop Hayat Holding in orman ve a aç ürünleri sektöründeki lider oyuncusu Kastamonu Entegre, en son teknoloji ve modern makinalar ile üretilen Technotop marka tezgahlar ile mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda ideal bir seçenek oluflturuyor. Ahflap levha sektöründe Türkiye nin lider, Avrupa n n da önde gelen flirketleri aras nda yer alan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, 45 y ll k tecrübesini geliflen teknoloji ile birlefltirmeye devam ediyor. En son teknoloji ve modern makinalar ile üretilen Technotop tezgahlar, Teknopan ve Teknopan-MR (neme dayan kl ) Yongalevhalar ile üretilen ve farkl uygulamalarda kullan labilen mutfak ve banyo tezgahlar d r. Üst yüzeyde bulunan, koruyucu tabaka ile kapl dekoratif laminat ve tezgah n alt k sm ndaki özel bariyer ka d, tezgah nemden ve sudan korumaktad r. Bu özelli i ile mutfak ve banyo gibi hijyenin çok önemli oldu u yerlerde mükemmel bir seçim olmaktad r. Tezgah yüzeyinin çizilme, s cakl k, buhar, su, leke, çarpma ve afl nmaya karfl dirençli olmas ve kolay temizlenmesi nedeniyle, di er granit ve mermer tezgahlara karfl mükemmel bir alternatiftir. Mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda kullan m için mermer ve granit tezgahlara ideal bir alternatif oluflturan Technotop s v ya karfl gösterdi i dayan kl l n yan s ra dekoratif laminat üst yüzeyiyle ayn zamanda, çarpmaya, afl nmaya ve çizilmeye karfl direnç gösteriyor. Kastamonu Entegre A aç Sanayi taraf ndan E1 Standartlar nda Yongalevhadan üretilen Technotop marka tezgahlar, MDF band sayesinde darbeye, PVC kenar bantlar sayesinde ise s rt k sm nda neme ve suya karfl ekstra korunma sa l yor. Technotop marka tezgahlarda ayr ca su damlac klar n n üst yüzeyden alta geçmesini engelleyen özel damlal k yer al yor. S/11 - KEAS - BÜLTEN / 2

14 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER kastamonu entegre avrupa nın ve rusya nın en büyük mdf tes s n tatar stan da açtı Yurtiçinde ve d fl nda yapt m z yat r mlar m zla, 2013 y l nda 1.18 milyar USD ciro hedefimize ulaflt k. üretim tesisi olan ve 270 milyon dolara mal olan Tataristan Alabuga SEZ Fabrikas, 2 bin 500 kifliye istihdam sa layacak. Kastamonu Entegre A aç Sanayi nin Rusya da planlad 6 üretim tesisinden ilki olan fabrikan n aç l fl, Hayat Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yahya Ki l n n ev sahipli inde; Tataristan Cumhurbaflkan Rustam Nurgaliyeviç Minnihanov, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, Rusya, Türkiye ve Tataristan n ekonomi bürokrasisinden önemli isimler ve Türkiye den çok say da ifl adam n n kat l m yla gerçekleflti. Aç l fl konuflmas nda Kastamonu Entegre nin gerçek bir uluslararas oyuncu daha da art rma ve bölge lideri olma hedefimiz planl ve emin ad mlarla devam ediyor. Planlamalar dahilindeki ek yat r mlarla Alabuga fabrikas n n kapasitesini art racaklar n da ifade eden Y ld z, Üretti imiz bu de erlerin, bölgemizde uluslararas iflbirli ine, ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyona fayda sa layaca na yürekten inan yoruz. Bunu baflarabiliyor olmak, vizyonumuzun birinci yar s n oluflturan global marka konumuna flimdiden ulaflt m z gösteriyor, bu baflar y temel alarak birlikte infla edece imiz gelecekte, vizyonumuzun ikinci yar s Dünya'da ilk 5 üretici aras nda Hayat Holding çat s alt nda 45 y ld r faaliyet gösteren Kastamonu Entegre A aç Sanayi, mobilya ve inflaat sektörlerine yönelik ürünlerin üretimi için Avrupa n n ve Rusya n n en büyük Ahflap Levha Fabrikas n Tataristan n Alabuga Serbest Bölgesi nde kurdu. A aç ve orman ürünleri sektöründe, Türkiye den yurtd fl nda yat r m yapan ilk ve tek flirket olan Kastamonu Entegre nin 13 üncü oldu una dikkat çeken Hayat Holding A aç Grubu Baflkan ve CEO su Haluk Y ld z, 71 farkl ülkede rekabetin içerisinde yer alan ürünlerimizle, sektörümüzde ihracat n üçte birinden fazlas n gerçeklefltiriyoruz. Yurtiçinde ve d fl nda yapt m z yat r mlar m zla, 2013 y l nda 1.18 milyar USD ciro hedefimize ulaflt k. Ürün gruplar na göre ortalama %32 düzeyinde olan pazar pay n kal c bir yer edinme hedefine de beraber ulaflaca z dedi. Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi nde 600 bin m 2 aç k, 125 bin m 2 kapal alan olmak üzere toplam 725 bin m 2 lik alanda kurulu bulunan fabrika, y ll k 565 bin m 3 MDF, 20 milyon m 2 Laminat Parke üretecek. Üretimin %70 i Rusya pazar na, %30 u ise komflu ülkeler ve Asya pazar na sunulacak. S/12 - KEAS - BÜLTEN / 2

15 B ZDEN HABERLER KEAS - BÜLTEN Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Say n Rustam Minnihanov un Adana MDF Tesisimizi Ziyareti Hayat Holding Yönetim Kurulu Baflkan Say n Yahya Ki l ; A aç Grubu Baflkan Say n Haluk Y ld z; Adana Fabrika Direktörü Say n Ergin Turan ve Adana Büyükflehir Belediyesi Baflkan Say n Hüseyin Sözlü nün de kat l mlar yla 30 May s 2014 tarihinde Adana Tesislerimizde gerçekleflti. stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Mezuniyet Töreni Tarihinde Gerçekleflti A aç bazl panel endüstrisinin global oyuncusu Kastamonu Entegre, Orman Endüstri Mühendisli i Bölümü nü birinci, ikinci ve üçüncülükle bitiren mezunlara birer tablet bilgisayar hediye ederek, sektörü gelece e tafl yacak gençlere verdi i önemi bir kez daha vurgulam fl oldu. Kastamonu Entegre Rusya daki En Büyük MDF Fabrikas ile Dünya Devlerine Parmak Is rtt Bal kesir fabrika direktörümüz Sn. Hüsnü ÇELEN'in flirketimizdeki 20. y l, fabrika yönetim tak m m z n da kat l mlar yla 'de kutland. Direktörümüze 20. y l plaketi ve ödülü takdim edildi. Fabrika direktörümüz Sn. Hüsnü ÇELEN'e emekleri ve katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunar, daha nice baflar l y llar dileriz. Rusya Federasyonu Baflbakan Birinci Yard mc s Igor Shuvalov, Kastamonu Entegre A aç Sanayi nin May s ay nda faaliyete bafllayan Tataristan Sez Alabuga Fabrikas n ziyaret etti. Rusya n n en büyük MDF üretim tesisini açan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, bu fabrikadaki ilk MDF levha üretimini de May s ay sonunda gerçeklefltirdi. Hayat Holding çat s alt nda 45 y ld r A aç ve Orman Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, Rusya n n en büyük MDF fabrikas olma özelli i tafl yan Tataristan n Alabuga Serbest Bölgesinde kurdu u tesisiyle Rusya Federasyonu Baflbakan Birinci Yard mc s Igor Shuvalov baflta olmak üzere yetkililerin büyük be enisini toplad. Bal kesir fabrika Yongalevha flletme fiefimiz Sn.Halim GÜLLAÇ' n flirketimizdeki 10. y l, fabrika yönetim tak m m z n da kat l mlar yla 'de kutlanm flt r. Yongalevha iflletme flefimize 10. y l plaketi ve ödülü takdim edildi. Yongalevha iflletme flefi Sn. Halim GÜLLAÇ Bey'e emekleri ve katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunar, daha nice baflar lar dileriz. Bal kesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü ü, Bal kesir Sanayi Odas Baflkanl ve Güney Marmara Kalk nma Ajans eflli inde Japonya D fl Ticaret Teflkilat JETRO (Japan External Trade Organization) yetkilileri 05 Eylül 2014 tarihinde Bal kesir Fabrikam z ziyaret etti. S/13 - KEAS - BÜLTEN / 2

16 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER Kalite Sistem Çal flmalar Aral ks z Devam Ediyor! 2014 y l bafl nda planlanan ve yay mlanan ç Denetim Plan kapsam nda, Eylül ve Ekim aylar nda Altunizade Merkez, Gebze, Kastamonu Yongalevha, Kastamonu MDF ve Bal kesir fabrikalar m zda ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi ve ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi iç denetimleri tamamlanm flt r. Kas m ve Aral k aylar nda Samsun, Tarsus ve Adana fabrikalar m zda iç denetimler gerçeklefltirilecektir. Bu y l iç denetimlerde, bafl denetçi ve yard mc denetçi olarak ilgili e itimleri alm fl 93 personelimiz görev almaktad r. Daha önceleri al nan ISO9001, OHSAS18001, ISO50001 ve FSC Yönetim Sistemlerinin yurtiçi fabrikalar m zdaki uygulamalar nda aktif olarak kullan lan QDMS program n n yurtd fl fabrikalar m zda da kurulmas karar na istinaden, Bulgaristan fabrikam zda da QDMS kurulum çal flmalar bafllat lm fl ve devam etmektedir. Çal flmalar n 2015 y l n n ilk yar s nda tamamlanmas hedeflenmektedir. Bu çal flmalar 2015 y l nda Romanya ve Tataristan fabrikalar m zda da bafllat lacakt r. Kastamonu Entegre olarak ISO9001, OHSAS18001, ISO50001 ve FSC Yönetim Sistemlerine ISO Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi de dahil edilecektir. Altunizade merkez bina ve Gebze fabrikam zda sistem kurulum çal flmalar n n bafllat laca dan flman firma belirlendi ve kurulum çal flmalar 3 ay içerinde tamamlanarak sertifikasyon denetimi için baflvurulacakt r. Yeni ve Mutlu Bir Haberi Daha Sizlerle Paylaflmak stiyoruz. Capital 500 s ralamas na giren flirketler aras nda yap lan araflt rmada flirketimiz, son 10 y lda en h zl büyüyen 2. flirket olmufltur. Yurtd fl ifltiraklerimizdeki cirolar m z n da ilave edilmesi sonucunda, s ralamada 1. flirket oldu umuzu söyleyebiliriz. Temel büyüme stratejimiz, kendi sektörümüzde üretim ve sat fl co rafyam z gelifltirerek büyümektir. Yapt m z yat r mlarla sektörün global flirketleri aras ndaki yerimizi sa lamlaflt r yoruz. Sizlerden alm fl oldu umuz güç ile kesintisiz olarak yolumuza devam ediyoruz. Halen Avrupa da 4. Dünya da 9. S rada olan flirketimizi sektöründe Dünya da ilk 5 üreticiden biri olarak global marka haline getirme vizyonu ile çal fl yoruz. Göstermifl oldu unuz ilgi ve destekten ötürü hepinize sonsuz teflekkürler ederiz. S/14 - KEAS - BÜLTEN / 2

17

18 KEAS - BÜLTEN KAL TE YÖNET M kastamonu entegre n n toplam kal te yönet m yolculuğu tam gaz devam ed yor! A aç Grubu Baflkan m z Sn. Haluk Y ld z n ifadesi ile 2014 y l n n en önemli projesi olarak kabul edilen Toplam Kalite Yönetimi çal flmalar yurtiçi fabrikalar m zda e itimler ve uygulama çal flmalar ile devam ediyor. toplam kal te yönet m gel ş m p ram d 2016 TPS * Görsel Yönetim sitemleri * Kanban * Kaizen * Muda - Muru - Mura *... TPS- Toyota Production Systems Yal n Üretim Sistemleri 2015 Sonu TPM Temel Sistemlerin Kurulmas / Revizyonu * Otonom Bak m * Önleyici Bak m * OEE *... - OEE - 5S - Ürün Mühendisli i - SMED - Proje Yönetimi - Proses/5S/ SG/KYS Denetimleri - ISO 9001/OHSAS YS Dökümanlar - Gözlem Standartlar - Kalite Kontrol Planlar - FMEA - fl Ak fl fiemalar - QCC - Öneri Sistemi - Kaizen - Müflteri fiikayetleri Modülü ve DÖF Modülü [QDMS] - Müflteri liflkileri Yönetimi TPM-Total Productive Maintenance Toplam Verimli Bak m TKY Temel Prensipleri *Liderlik sergilenmesi- Tüm yönetim kademelerinin temel prensipler ba l l ve takibi *Faaliyetlere herkesin kat l m n n sa lanmas *Etkili iletiflim kurulmas *Hedeflerle yönetim *Verilerle yönetim *Önlemeye yönelik yaklafl m - Hata oluflumu ve kaç fl n önleme *Müflteri odakl l k / Müflteri memnuniyeti *Sürekli iyilefltirmeler- Kaizen *Süreç yönetimi *De iflim yönetimi *Sürekli e itim alan ve ö renen organizasyon yap s - 5S - De iflim Yönetimi - Süreç Yönetimi - 6 Sigma - QCC - Etkili Tak m Çal flmas - PK - Problem Çözme Teknikleri - Sürekli yilefltirmeler- '' Kaizen '' - GBD - Müflteri Odakl l k / Müflteri Memnuniyeti - Önlemeye Yönelik Yaklafl m - Hata Oluflumu ve Kaç fl n Önleme - Verilerle Yönetim - Etkili letiflim Kurulmas - Faaliyetlere Herkesin Kat l m n n Sa lanmas - Liderlik Sergilenmesi - Tüm Yönetim Kademelerinin Temel Prensiplere Ba l l ve Takibi - Toplam Kalite Yönetimi Temel Prensipleri S/16 - KEAS - BÜLTEN / 2

19 KAL TE YÖNET M KEAS - BÜLTEN hayd hep beraber elele, her zaman daha güzele! 2014 y l bafl nda Kalite ve Kalite Sistemleri Direktörlü ü taraf ndan kurgulanan Toplam Kalite Yönetimi çal flmalar tüm yurtiçi fabrikalar m zda e itimler ile bafllad ve uygulama çal flmalar ile devam ediyor. E itimler, dört adet blok e itim halinde düzenlenip her bir e itim yurtiçinde her fabrikam zda beyaz, gri ve mavi yaka çal flanlardan oluflan gruplara birer kez verildi. Kalite Yönetimi Temel Prensipleri Müflteri liflkileri Yönetimi & Global 8D E itimler sonras her fabrikam zda birçok alanda uygulama çal flmalar bafllat ld. Her müflteri flikâyeti QDMS sistemindeki Müflteri fiikayetleri Modülü ve DÖF- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Modülü birlikte kullan larak daha sistemli bir flekilde takip ediliyor. Stok taramalar ve flüpheli ürün taramalar daha etkin bir flekilde yap l yor. Her tür iyilefltirme ve problem çözme çal flmas nda bal k k lç metodu ile problemi oluflturabilecek muhtemel tüm alanlar belirleme, 5 kez neden sorarak as l kök sebebi bulma, oluflma ve kaçma sebepleri üzerine önlemleri belirleme, sonuçlar teyit ederek standartlaflt rma ve talimatlara kadar iflleyerek problemin tekrar n önleme uygulamalar yap l yor. Kalite çember gruplar oluflturuluyor; iyilefltirme çal flmalar yap larak raporlanacak. Pilot hatlarda FMEA çal flmalar bafllad, devam ediyor. Yap lan uygulamalar ile e itim etkinli inin artt ve meyvelerini vermeye bafllad görülmekte, e itimlerin kurum kültürümüze olumlu etkiler yapt mutluluk verici geliflmeler de ortaya ç kmaktad r. G8D nin 3. ad m n n (acil önlemler, stok taramalar ) daha etkin çal flt r lmas ile ayn problemin baflka müflterilere yay lmas n n önlendi i, DÖF mekanizmas çal flt r larak (problem çözme teknikleri kullan larak) problem tekrarlar n n azald, FMEA mant ile baz potansiyel problemlerin erken teflhis edildi i gibi olumlu geliflmeler gözlenmektedir. Problem Çözme Teknikleri & statistiksel Proses Kontrol FMEA- Hata Durumlar ve Etkileri Analizi & Kalite Kontrol Çemberleri 2015 y l nda yap lacak aktiviteler olarak yurtiçi fabrikalar m zda devam e itimleri, yeni konu e itimleri, eksik sistemlerin kurulmas veya mevcut sistemlerin iyilefltirilmesi ve revizyonu gibi çal flmalar planlanmaktad r. Y l n ilk yar s nda ve ikinci yar s nda yurtiçindeki her fabrikam zda 2014 y l nda verilen e itimlerin birer kez daha verilmesi planlan yor. QDMS sistemindeki Müflteri fiikâyetleri Modülü ve DÖF- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Modülü G8D sistemati ine göre gözden geçirilerek iyilefltirmeler/revizyon yap lacak. QDMS sistemindeki fl Ak fl fiemalar gözden geçirilerek revize edilecek. Tüm hatlarda FMEA çal flmalar tamamlanacak ve QDMS sistemine yüklenerek herkesin eriflimine sunulacak. QDMS sistemindeki Kalite Kontrol Planlar gözden geçirilerek revize edilecek. Öneri sistemi gözden geçirilerek revize edilecek. Kastamonu Entegre Kalite Çember Çal flmalar Sistemi kurgulanacak ve hayata geçirilecek. 5S sistemi e itimleri verilecek ve pilot uygulamalar yap lacak. SMED e itimleri verilecek, üretim bafllang ç/de iflim zamanlar na uygulamas yap lacak. 6 Sigma tak mlar belirlenecek ve e itimler ile çal flmalar bafllat lacak y l nda yine yurtd fl ndaki fabrikalar m zda da Toplam Kalite Yönetimi çal flmalar e itimlerle bafllat lacak ve yurtiçi uygulamalar na benzer ad mlarla devam ettirilecek. TKY nin ilk temel prensibi olan Genel müdürümüzden operatörlere kadar tüm yönetim kademelerinin temel prensiplere ba l olmas ve takibi prensibini her zaman hat r m zda tutarak bizleri çok daha güzel günlerin bekledi ini çok rahat söyleyebiliriz. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) nedir? Bitmifl ürünlerin muayene ve test edilmesi ile bafllayan, süreçlerde ürün kalite kontrolü ile devam eden, daha sonra uygun olmayan ürünlerin ortaya ç kmas n önleme yaklafl m n da katarak istatistiksel süreç kontrolü, periyodik kalite tetkikleri ile müflteri ihtiyaç ve isteklerini karfl lamay temel hedef alan kalite güvence yaklafl m ile zenginleflen kalite yönetimi, üründe, hizmette, fikir alan nda, iletiflimde yönetimin her alan nda yönetim ve çal flanlar n kat l m ile müflteri ve çal flanlar n memnun edilmesini ifade eden Toplam Kalite Yönetimi flekline dönüflmüfltür. Muayene ve Test Kalite Kontrol Kalite Güvence Toplam Kalite Yönetimi S/17 - KEAS - BÜLTEN / 2

20 KEAS - BÜLTEN KAL TE YÖNET M Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ç ve d fl müflteri beklentilerinin yerine getirilmesini temel olarak alan, çal flanlar n bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve tak m çal flmalar yla tüm süreçlerin sürekli iyilefltirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Kaliteyi sa lamak ve korumak organizasyondaki herkesin sorumlulu u olmal d r. Bu da yönetimin her alan nda kaliteli iflleyifl ile sa lanabilir. TKY nin temel prensipleri nelerdir? Liderlik sergilenmesi - Tüm yönetim kademelerinin temel prensiplere ba l l ve takibi. Üst yönetimden (Yönetim Kurulu ve GM) bafllayarak tüm yönetim kademelerinin (Fabrika ve Fonksiyon Direktörleri, Müdürleri, fiefleri, Mühendisleri, Formenleri ve Operatörleri) TKY temel prensiplerini anlam fl, kabul etmifl ve çal flmalar esnas nda bu prensiplere ba l ve takipçisi olmas sa lanmal d r. Faaliyetlere herkesin kat l m n n sa lanmas En üstten en alta kadar her kademede tüm çal flanlar n faaliyetlere kat l m teflvik edilmelidir. Bir prosesi en iyi gelifltirecek fikirler ancak o prosesi icra eden, kullanan, yöneten, servis veren, destekleyen, tedarikçisi olan, müflterisi olan k saca o prosesle irtibatta olan kiflilerden gelebilir. Çal flanlar n sadece fizik gücünden de il zihin gücünden de faydalan lmal d r. Çal flan n zihin gücü ancak kat l m teflvik edilir ve desteklenir ise ortaya ç kabilir. Etkili iletiflim kurulmas Her kademede ve kifliler aras veya bölümler aras etkileflimli her iflte etkili iletiflim kurulmal d r. Haz rl k yap lmas, etkili dinleme, anlama, de erlendirme, yorumlama, pozitif yaklafl m gösterilmesi, empati yap lmas, kazankazan yaklafl m, çözüm odakl olunmas önem arz etmektedir. Hedeflerle yönetim fiirket, fabrika, bölüm, grup/tak m, bireysel bazda tüm aktivite ve faaliyetler zaman ve ç kt lar aç s ndan hedefi olacak flekilde tan mlanmamal d r. Verilerle yönetim Sistemler kurulurken veri toplayan ve saklayan bir flekilde kurgulanmal d r. Her zaman veriye dayal karar alma mekanizmas çal flt r lmal d r. Hedefler belirlenirken tutarl olmas için veriye dayal olmal d r. Önlemeye yönelik yaklafl m- Hata oluflumu ve kaç fl n önleme Sistemler kurulurken hata oluflumunu önleyici tedbirler al nmal d r-fmea çal flmalar yap lmal d r. Proseslerde oluflabilecek hatalar erken aflamalarda yap lacak kontrollerle yakalanarak kaç fl önlenmelidir. Ortaya ç kan her tür hata için mutlaka iyilefltirme çal flmas bafllat lmal ve hata oluflumu ve kaç fl na yönelik önlemler al nmal d r. Müflteri odakl l k/müflteri memnuniyeti Müflterinin ihtiyaç ve beklentilerini kendisi bildirmeden önce anlamaya ve yön vermeye çal fl lmal, düzenli müflteri ziyaretleri yap lmal d r. Müflterinin bildirdi i istek, beklenti veya flikâyetlerle ilgilenilmeli, olumlu veya olumsuz mutlaka cevap vermelidir. Müflteri memnuniyeti derecesi düzenli olarak ölçülmeli, iyilefltirme çal flmalar yap lmal d r. Müflteri ile etkili iletiflim kurulmal d r. Sürekli iyilefltirmeler - "Kaizen" Sürekli iyilefltirme sonsuz bir yolculuktur. Hiçbir fley mükemmel de ildir, her zaman yap labilecek bir iyilefltirme mevcuttur. Kiflisel bazda iyilefltirmeler (öneri sistemi) teflvik edilmelidir. Grup baz nda iyilefltirmeler (QCC, 6 Sigma, tak m çal flmalar ) desteklenmelidir. Süreç yönetimi Kurumda yürütülen tüm süreçler tan mlanmal, süreçler aras iliflkiler çözümlenmeli, süreçlerin sahipleri belirlenmeli, ve süreç performans n ölçmek için kriter ve standartlar belirlenmelidir. De iflim yönetimi nsan ve toplum davran fllar nda, çal flma hayat nda, ticarette, pazar anlay fl nda, toplum bilincinde, yönetim anlay fl nda pek çok alanda oldu u gibi iflletmelerde de operatör de iflimi, kullan lan makine-ekipman de iflimi, S/18 - KEAS - BÜLTEN / 2

21 KAL TE YÖNET M KEAS - BÜLTEN malzeme de iflimi, metotta de iflim, ortam koflullar nda de iflim vb. gibi iç ve d fl ortamlarda sürekli de iflimler olmaktad r. Kalite ve tüm alanlarda sürdürülebilir geliflme ve performans yakalamak isteniyorsa kurum kültürü de bu de iflimlere ayak uydurabilmeli, tüm de iflimleri yönetebilmelidir. Sürekli e itim alan ve ö renen organizasyon yap s. Tüm çal flanlar için sürekli geliflmelerini sa lamak ad na e itimler planlanmal, bu e itimleri almalar sa lanmal, verimlili i de erlendirilmeli, süreklili i sa lanmal d r. Tazeleme e itimleri de unutulmamal d r. Çal flanlar n ö renmesine ortam yaratan, bilgisini, anlay fl n, çevresini zaman içinde gelifltirebilen bir organizasyon yap s oluflturmal d r. S/19 - KEAS - BÜLTEN / 2

22 KEAS - BÜLTEN BASINDAN YANSIMALAR S/20 - KEAS - BÜLTEN / 2

23 BASINDAN YANSIMALAR KEAS - BÜLTEN S/21 - KEAS - BÜLTEN / 2

24 KEAS - BÜLTEN BASINDAN YANSIMALAR S/22 - KEAS - BÜLTEN / 2

25 BASINDAN YANSIMALAR KEAS - BÜLTEN S/23 - KEAS - BÜLTEN / 2

26 KEAS - BÜLTEN ÇALIfiANLARIMIZA DA R KEAS ailesi üyelerinin güzel ve mutlu haberlerini dergimizin bu bölümünde paylafl yoruz. AD - SOYAD MEHMET AL SARI MUSTAFA MALATYA ÖZKAN ÇEfiME HÜNKAR LHAN HAM T TEKNEC GÖKHAN CEYHAN SABAHATT N GÜMÜfiTAfi ÖZGÜR TAVUKÇU YUN S COfiKUN AL DANACI KAD R EM N C VELEK YUNUS EMRE KUfiKAYALI MUSTAFA MUTLU TEVF K OCAK VEDAT BODUR MEHMET AL SARICI ÖMÜR ERG NO LU ZAFER CANBEY SELAM MUTLU ALAATT N ÖZKAYA HAL L S NOPLUG L SÜLEYMAN DÖNMEZ ABDURRAHMAN TOLGA YELTEK N TAHS N YILDIZ MAHMUT YÜMRÜ ALKAN fienboy FAT H FARSAK TANER ÖRDEK BASR OKTAY KOÇ LOKASYON TARSUS SAMSUN SAMSUN SAMSUN KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU YL BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R GÖREV KURUTUCU OPERATÖRÜ GÜVENL K GÖREVL S PLANLAMA PRODRAM VE MAAL YET MÜHEND S ÇEVRE fiç S ÜRET ME YARDIM fiç S VARD YA MÜHEND S MELAM N PRES OPERATÖRÜ YARDIMCI TES SLER OPERATÖRÜ AMBAR fiç S KURUTMA MAK NASI OPERATÖRÜ MELAM N PRES OPERATÖRÜ GÜVENL K GÖREVL S RAPORLAMA MEMURU YONGA NCELTME OPERATÖRÜ EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ ÇEVRE fiç S GÜVENL K GÖREVL S EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ LEVHA PRES OPERATÖRÜ SEVK YAT MEMURU AR-GE MÜHEND S MELAM N PRES OPERATÖRÜ S STEM DESTEK UZMANI fi MAK NELER OPERATÖRÜ BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ LEVHA EBATLAMA OPERATÖRÜ ZIMPARALAMA MAK NES OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI MDF VARD YA MÜHEND S TAR H AÇIKLAMA S/24 - KEAS - BÜLTEN / 2

27 ÇALIfiANLARIMIZA DA R KEAS - BÜLTEN ARAMIZA KATILANLAR / N SAN 2014 ADI SOYADI ENES CAN NURDAN KILIÇKAN NUMAN DE RMENC HAL T KUTLUGÖZ SERHAT DEM R SELAHATT N KORKMAZ ERTÜRK DEVEC KENAN ALTUN SAMET Ö DÜN FAZLI BAYRAK RAMAZAN KARAMAN HÜSEY N BÜYÜK GAMZE GÜLTEK N NAB DEM RC RECEP ÇAKAN SEFA YILDIRIM BASR OKTAY KOÇ LOKASYON MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ TARSUS TARSUS SAMSUN SAMSUN BALIKES R GÖREV HRACAT DESTEK MEMURU LOJ ST K MEMURU SAP SD MODÜL UZMANI ÜRÜN DESTEK UZMANI SATIfi DESTEK MEMURU MEKAN K BAKIM fiç S MEKAN K BAKIM MÜHEND S MEKAN K BAKIM MÜHEND S KAL TE KONTROLCÜ BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ FORKL FTÇ SA LIK MEMURU TUTKALLAMA OPERATÖRÜ KAL TE KONTROLCÜ MEP VARD YA MÜHEND S MDF VARD YA MÜHEND S ARAMIZA KATILANLAR / MAYIS 2014 G ZEM YOZGAT CANAN ÖZTÜRK TAHS N KOCABAfi MEHMET ÇA RI YILDIRIM AL DUMAN MURAT TRAfiÇI MEHMET DURHAN LKER KOKARCALI MÜRSEL YAVUZ MUSTAFA UYGUN EMRE ÇET N MERKEZ MERKEZ TARSUS TARSUS TURQUAL TY VE HRACAT TEfiV KLER UZMANI PAZARLAMA MEMURU B LEME fiç S YONGA LEVHA VARD YA MÜHEND S BOYAMA/C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI ELEKTR K/OTOMASYON BAKIMCISI MELAM N PRES OPERATÖRÜ EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ KAL TE KONTROLCÜ S STEM DESTEK MEMURU ARAMIZA KATILANLAR / HAZ RAN 2014 SA NECAT ALDO AN MUHAMMED AL KOYUNCU RAMAZAN fi MfiEK ADEM TOROS TAHS N KARABACAK Z YA KAYA AL DURGUT LKER TÜRKMEN SELÇUK ÇATALYÜREK LTER EREN ABDULKAD R B Ç ERCAN ÇEL K AL BAfi KAAN KARAMAN TANJU KARABO A ERHAN ANKARA EMRAH ERM N SERCAN SER NGEÇ ABDULKAD R KÖfiKER ARAMIZA KATILANLAR / TEMMUZ 2014 SULTAN RUfiAN PEK MERVE YAZICI YAZMAN MERVE TAfi VEYSEL fi MfiEK C HAN BULUT ORHAN COfiKUN MERKEZ TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS MERKEZ MERKEZ MERKEZ DIfi T CARET YÖNET C S MEKAN K BAKIM fiç S YONGALAMA MAK NASI OPERATÖRÜ LEVHA TASN F fiç S YONGA LEVHA VARD YA MÜHEND S GÜVENL K VE KORUMA ELEMANI GÜVENL K GÖREVL S LEVHA EBATLAMA OPERATÖRÜ LEVHA EBATLAMA OPERATÖRÜ PROSES ÜRÜN GEL fit RME MÜHEND S EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ PROSES ÜRÜN GEL fit RME MÜHEND S EMPRENYE HATTI OPERATÖRÜ BOYAMA/C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ MAMUL AMBAR MEMURU ELEKTR K/OTOMASYON BAKIMCISI ELEKTR K/OTOMASYON BAKIMCISI MEP VARD YA MÜHEND S ELEKTR K OTOMASYON BAKIMCISI SAP HR MODÜL YÖNET C S K YÖNET C S SAP FI MODÜL UZMANI MEP filetme fiefl NSAN KAYNAKLARI fiefl NSAN KAYNAKLARI fiefl Kastamonu Entegre ailesine yeni kat lan ekip arkadafllar m za aram za hoflgeldiniz diyoruz. ARAMIZA KATILANLAR / A USTOS 2014 BEH Ç GÜLfiEN KAMER DEDEO LU GÖKSUN DA DO AN TORYAN MUHAMMET AK F TANIfi AHMET EMRE KARAKUfi Ç DEM SEVEN ENG N TEMEL ERMAN fiah N TOLGA AYAN Y T TUNA OSMAN ATAfi SEL M KILIÇ DEN Z KURAL SERKAN B RCAN RAMAZAN ACAR MEHMET SAMUR HÜSEY N KARATAfi SERVET BATTAL FAT H AKD V T ÖMER DURMUfiO LU MUHAMMET ZENG N MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ TARSUS KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB NSAN KAYNAKLARI D REKTÖRÜ BÜTÇE MAL YET VE RAPORLAMA YÖNET C S SATIfi DESTEK AS STANI ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER SATIfi DESTEK AS STANI SATINALMA UZMAN YRD. SATINALMA UZMAN YRD. SATIfi DESTEK UZMAN YRD. TEKN K RESSAM KAL TE S STEM MEMURU PROSES ÜRÜN GEL fit RME MÜHEND S DAR filer UZMAN YARDIMICI YONGA NCELTME OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI MEP VARD YA MÜHEND S SERME VE KURUTMA OPERATÖRÜ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ SERME VE KURUTMA OPERATÖRÜ TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ S/25 - KEAS - BÜLTEN / 2

28 KEAS - BÜLTEN ÇALIfiANLARIMIZA DA R ADI SOYADI EMRAH ERGÜL TAHA ÖZDEM R SERAP ERGÜL MAH R SEYHUN ERDEM CEM C NG LO LU ATAMAN fiah N ATA EVR M ERASLAN OKTAY ÜNAL ÖZCAN SÖNMEZ ERCAN B LMEZ ABD SARI DURMUfi YILMAZ AL HSAN BÜYÜKKAYA U UR ÇEfiMEC O LU SÜLEYMAN BA CI ERD NÇ BARAN FAT H ÇITLAK HAKAN GÜNGÜL O UZHAN fiah NGÖZ HASAN IfiIK BASR ÖZO UL TURGUT KORKMAZ ERG N KURfiUNLU METEHAN ÇINAR ERSAN UÇKUN ERS N ÇEL K GÜRBÜZ ERDO AN COfiKUN fientürk ERHAN AKBULUT SONER ÖZDEM R FEHM ÇOBANO LU MUSTAFA fientürk MUAMMER BALCI ERDAL HAN LÇE HARUN SÖYLER MUSTAFA TOPAL AHMET ACAR FAT H KUMCULAR YUN S GÜNEfi ABDULLAH fi NAR SERKAN TARI AYDIN YILDIZ ERKAN GEY K ERSOY TOPAL H KMET VAROL SA ÖZTÜRK YALÇIN KUL MURAT YEN N ÜNER GÜNEYSU CENG Z BÜYÜKGÖKMEN MEHMET BONCUK OKAN Y T ERSAN AYDIN ERKAN GÜNGÖR HAL L KARAO LAN MUSTAFA SAVAfi FEVZ YAVUZ HAYAT ÇET NKAYA DEN Z ÇINARLI LHAN CEYLAN HAL L GÜZEL GÖKHAN AKDEM R NUMAN GÖKÇE LHAN KUVANÇ ABDULKER M ÇEL K TAHS N YILDIZ ERKAN KOÇ CEM GÜVEN TURHAN FARSAK YUNUS GÜZELO LU SAL H AKSOY DERV fi FARSAK LOKASYON GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU OSB KASTAMONU YL KASTAMONU YL BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R BALIKES R GÖREV ÜRET M PLANLAMA MÜHEND S HRACAT BÖLGE fief SATIfi DESTEK MEMURU PARKE GENEL SATINALMA fief BÜTÇE MAL YET VE RAPORLAMA UZMANI HAMMADDE KAYIT MEMURU KAL TE MÜHEND S ELEKTR K VE OTOMASYON BAKIM OPERATÖRÜ YONGALAMA MAK NASI fiç S YONGALAMA MAK NASI OPERATÖRÜ PRES OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIM OPERATÖRÜ YONGALAMA MAK NASI fiç S GÜVENL K VE KORUMA ELEMANI GÜVENL K VE KORUMA ELEMANI KAL TE fiefl TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ ÜRET ME YARDIM fiç S ELEKTR K BAKIM MÜHEND S /MEP-TUTKAL VARD YA MÜHEND S MELAM N PRES FORMEN BOYAMA/C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ KAL TE KONTROLCÜ MEKAN K BAKIMCI BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI FORKL FTÇ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI FORKL FTÇ MELAM N PRES filetme MÜHEND S LEVHA PRES OPERATÖRÜ ÇEVRE fiç S SEVK YAT MEMURU MEKAN K BAKIMCI SG fiç S ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI MELAM N PRES OPERATÖRÜ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI AMBAR fiç S MELAM N PRES OPERATÖRÜ YONGALAMA MAK NA OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI KANTARCI YONGALAMA BIÇAK B LEMEC S LEVHA PRES OPERATÖRÜ YARDIMCI TES SLER OPERATÖRÜ KAL TE KONTROLCÜ ELEKTR K OTOMASYON BAKIMCISI HAMMADDE KAYIT MEMURU HAMMADDE KAYIT MEMURU ZIMPARALAMA MAK NA OPERATÖRÜ MDF filetme fief ÜRÜN TASN F fiç S KAL TE KONTROLCÜ BOYAMA / C LALAMA HATTI OPERATÖRÜ GÜVENL K GÖREVL S SG fiç S SERME VE KURUTMA OPERATÖRÜ MEKAN K BAKIMCI FORKL FTÇ TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ fi MAK NES BAKIMCISI FORKL FTÇ FORKL FTÇ YARDIMCI TES SLER OPERATÖRÜ fi MAK NELER OPERATÖRÜ ELEKTR K / OTOMASYON BAKIMCISI fi MAK NELER OPERATÖRÜ MELAM N PRES OPERATÖRÜ TUTKAL ÜRET M OPERATÖRÜ MEP VARD YA MÜHEND S YONGALAMA MAK NES OPERATÖRÜ ÇOCU UN C NS YET K Z DO UM TAR H S/26 - KEAS - BÜLTEN / 2

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Temmuz - A ustos 2005 Y l 46 Say 245 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Baflar y Teflvik Etmek

Baflar y Teflvik Etmek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Mevlana n n Kentinde Anadolu çin Bulufltuk 2003 Y l Vehbi Koç Ödülü Sahibi: AÇEV Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Ömer M. Koç nsan Kaynaklar 14 Adil ve Eflit Bir De

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Bizden. Ak ll Yaflamdan Spora, Do aya...

Bizden. Ak ll Yaflamdan Spora, Do aya... ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Ak ll Yaflam Bafll yor Çin, Sab r steyen Bir Pazar Türk Klima Pazar, En H zl Büyüyen Pazarlardan Biri nsan Kaynaklar 10 Yedek Kulübeniz Güçlü mü? e-dönüflüm 12 E-Forum

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü.

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü. SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! 7 Manflet: Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı