MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ Kaynak: Prof. Dr. Alp Esin, «RİSK YÖNETİMİ ve 1 DEĞERLENDİRMESİ» Sunumundan Yararlanılmıştır.

2 ORTADAN KALDIR EN KISA SÜREDE FARKINA VAR KÖTÜ SONUCU ÖNLE/AZALT 2

3 6331 sayılı İSG Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin etkinliklerin risklerin değerlendirilmesi ve bunlardan kaçınılması çalışmalarını içermesi yükümlülüğünü getirmektedir. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşverenlerin hukuksal yükümlülükleri açık ve seçik biçimde, sonuca yönelik uygulama gereklerine dönüştürülmüştür. Sonuca yönelik uygulamanın gerekleri olarak; risk değerlendirmesi, risklerin ortadan kaldırılması, önlemenin planlı ve sistematik bir faaliyet olması gibi yükümlülükler getirilmiştir. 3

4 Risklerin tek tek ele alınması yerine, önlemenin stratejik bir yönetim biçimi olarak tümden ele alınması ve İSG konularının kuruluşun stratejik kararlarında göz önünde tutulması anlayışı ön plana çıkartılmıştır. İSG sorunlarına geçmişin perakende teknik önlemlerinden farklı bir yaklaşımla; önleme politikasının çok geniş kapsam ve çerçeve içinde ele alınması öngörülerek, işçilerin sağlığını tehdit oluşturan doğrudan veya dolaylı etmenlerin topyekûn ele alınması anlayışı getirilmiştir. Katılımcılıkla, İSG faaliyetleri açısından yönetim biçimi şeffaf bir anlayışa kavuşturulmuştur. İşçilere de kendi esenliklerini sağlamaktan yükümlü olmaları şartı getirilerek, onlara da sorumluk verilmiştir. Uzman görüşü bir kenara atılmamakla birlikte, zorla kabul ettirme yerine, ikna ve benimsetmeye ağırlık kazandırılmıştır. 4

5 TEMEL KAVRAMLAR TEHLİKE Tanım 1: Mal, can ve çevre için potansiyel bir tehlike oluşturan malzeme, durum veya aktivitenin karakteristiği. Tanım 2: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline tehlike denir. Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eder. Olay: Bir kazaya yol açan veya bir kazaya neden olabilecek potansiyeli olan durum. OHSAS ye göre hiçbir sağlık bozulması sakatlanma, hasar veya başka kaybın olmadığı bir olay ayrıca yakın-ıskalama olarak da adlandırılır. Olay terimi yakın-ıskalama yı da kapsar.

6 Tehlikenin Boyutu (şiddeti): Bir tehlikenin oluşturabileceği sonucun ağırlığı. Olasılık: Bir şeyin ortaya çıkmasının ne derecede beklenebilir olduğu. Şey için; durum, olay, yenme, yenilme, başarı, geçme, kalma, hastalık, tehlike, kaza, vb. gibi örnekler verilebilir. Ortaya çıkması beklenilen şey olumlu veya olumsuz olabilir. Bir kazanın olması ve bunun sonucunda kazalının yaşamını yitirmesi ise, sonucu olumsuz ama yine beklenilebilir bir şeydir.

7 RİSK Tanım 1: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. /Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran Tanım 2: İdrak edilmekte olan spesifik bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve tehlikenin sonuçlarını kapsayan kavram. Tanım 3: TDK Sözlüğü nde tehlikesi olarak tanımlanır. Zarara uğrama Tanım 4: Amerikan Güvenlik Mühendisleri Derneği nin şu tanımı daha anlamlıdır: Risk, bir etkinlik veya durumun oluşturabileceği tehlike olasılıklarının ve bunların doğurabileceği sonuçların birlikte irdelenmesinden ortaya çıkan değerlendirmedir. Bu tanımla ISO/TS Standardındaki tanım benzerdir.

8 Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran Tanım 2: Tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilgi ve malumatın düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Daha basit ifadesiyle; problemin modellenmesi, tehlike değerlendirmesi, tehlikeli maddeye maruz kalma etkilerinin analizi ve risk tanımlaması gibi ana kavramlardan oluşan risk analizidir sayılı İSG Kanunun 3ö maddesindeki tanıma göre; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Risk değerlendirmesi, daha basit anlamda, yapılan herhangi bir işte olumsuz sonuçlar doğurabilecek olasılıkların irdelenmesidir. Katlanılabilir Risk: Organizasyonun yasal yükümlülükleri ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk. Risk Yönetimi: İnsan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak, politikalar, tecrübeler ve kaynakların sistematik olarak uygulanmasıdır. Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR ve Yrd. Doç. Dr. M. Kemal ÖZFIRAT, İş Güvenliğine Giriş, Önemi, Genel Tanımlar

9 Kabul edilir risk: Kuruluşun Yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. ALARP As Low As Reasonably Practical Kalıntı risk: Her işlem sürecinde mevcut iç kontrol uygulamaları sonrası hala mevcut olan artık risk. ALARP stands for "as low as reasonably practicable", and is a term often used in the milieu of safety-critical and safety-involved systems. The ALARP principle is that the residual risk shall be as low as reasonably practicable. It has particular connotations as a route to reduce risks SFAIRP (so far as is reasonably practicable) in UK Health and Safety law. ALARP "makul uygulanabilir düzeyde kadar düşük" anlamına gelir. ALARP ta kalıntı riski makul mümkün olduğunca düşük olmalıdır. SFAIRP (so far as is reasonably practicable) - Makul düzeyde uygulanabilir, bir dereceye kadardır.

10 Kaynak: İsmet APAK, «İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sunum»

11 Kaynak: İsmet APAK, «İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sunum»

12 Kaynak: İsmet APAK, «İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sunum»

13 OLASILIK KAVRAMI Risk değerlendirmesinin ruhuna inebilmek açısından, olasılık kavramının iyi anlaşılmış olması gerekir. Olasılık; bir şeyin olabilmesi durumudur- TDK. Olabilecek şey, olumlu veya olumsuz olabilir. Olasılık, nicelik olarak ondalık veya yüzde türünden ifade edilir Sıfır olasılık (0.0) o şeyin olabilmesinin imkansız olduğunu, %100 olasılık ise (1.0) o şeyin kesinlikle olacağını gösterir.

14 Bir tehlikenin olasılığı, tehlikeyi oluşturan koşullar ve etmenlerle birlikte değerlendirilmelidir. Aşağıdaki noktalar tehlike olasılığını artırır; Tehlikeye maruz kişilerin sayısı, Ne sıklıkla tehlikeye maruz kalındığı, Ne kadar süreyle tehlikeye maruz kalındığı, Çalışanların ve çevredekilerin tehlikeye ne kadar yakın oldukları, Eğitim düzeyi, Denetimin etkenlik düzeyi, İş yapma koşulları ve Yorgunluk, dikkatsizlik, halsizlik gibi diğer Örnek olarak; bir inşaatta çalışanların başına yukarıdan tuğla düşmesi tehlikesi olasılığını ele alalım. Tehlikenin olasılığı şunlara bağlı olarak artar: 1. Tuğlanın birisine isabet etmesi olasılığı artacağından, aşağıda çalışanların sayısı çoğaldıkça 2. Tuğla herhangi bir anda düşebileceğinden, çoğu zaman aşağıda çalışan varsa 3. Aşağıdakiler, tuğlanın düşebileceği alanın içinde çalışıyor veya bu alana sık sık girip çıkıyorsa

15 Kişiler tehlikeyi algılayamıyor veya tehlikeye aldırmıyorsa, (eğitimsizlik) Tehlikeli bölgede çalışma yasaklanmamış veya tehlikeli bölge işaretlenmemiş veya burada çalışılmasına göz yumulmakta ise (denetimsizlik) İşin gereği olarak, yukarıda çalışmalar sürerken çalışanlardan bazıları bu bölgede bulunmak zorunda ise (iş yapma koşulları) Yukarıdakilerin dikkatsizce çalışması durumunda (diğer) Bu örnekteki can alıcı nokta şudur: Tehlike olasılığını artıran noktalar, yukarıdan tuğlanın düşmesine bağlıdır. Tuğlanın düşmesi önlenmiş olsaydı, diğer noktalar için önlemlere gerek kalmazdı.

16 Tehlikeli çalışma koşullarında kişisel korunma araçlarını kullandırmanın ne kadar etkili olduğu ortadadır. RİSK KAVRAMI Risk konusunda, dolaylı da olsa toplumun genel fikri vardır: Yaklaşma düşersin!, Elini değme yanarsın! türünden tehlikenin sonucuna yönelik uyarılar çocukluğumuza kadar uzanır.

17 Örneğin, bir çalışanın tozlu ortamda iş yapması bir tehlikedir. Bunun sonucu ciğerlerinden rahatsızlanması ise kötü sonuçtur. Risk, olasılık olarak niceliksel biçimde (bir yıl içinde ciğerlerinden rahatsızlanması riski %30 gibi) veya yüksek/orta/düşük gibi niteliksel biçimde belirtilebilir veya daha ayrıntılı sınıflandırma yapılabilir.

18 Bir riskin ortaya çıkması için; Bir tehlikenin ortaya çıkması ve Değer verilen bir şeyin bu tehlikeden zarar görebilmesi gerekir.

19 Risk, bir tehlikenin ortaya çıkmasının VE belirli bir kötü sonucu doğurmasının olasılığıdır. Şekilde, elektrik çarpması sonucu risk, ölümlü kaza olarak tanımlanmıştır. Ancak bu tanım aynı tehlike birden fazla kötü sonuç doğuramaz demek değildir. Risklerin değerlendirilmesi sırasında, gözden kaçırılmaması gereken noktaların arasındadır. RİSK (1) = 0.36 x 0.01 = RİSK (2) = 0.36 x 0.96 = RİSK (3) = 0.36 x 0.03 =

20 Örnekteki yaralanma olasılığı, ölüm olasılığına göre 96 sürekli işgöremezlik olasılığına göre 30 kat daha fazladır. Bu sayısal sonuca dayalı yargı, ölümlü veya sürekli işgöremezlik durumlarının önemsenmesini gerektiren bir durumun olmadığı demek değildir. Risk bir ikili çarpım olduğuna göre, çarpımın sayısal sonucu; Tehlikenin ve/veya kötü sonucun ortaya çıkmasının olasılığını azaltarak küçültülebilir.

21 Kural olarak; ortaya çıkma olasılığı yüksek ve oluşturacağı sonuç ağır olan bir tehlikenin riski yüksektir. Dolayısı ile riski yüksek bir kaza veya hastalık için gereken önlemleri almamış olan bir işverenin bu nedenle doğan kusur oranı da, orantılı olarak yüksektir.

22 Tehlikeleri belirlemenin başlangıç noktası ilgili mevzuattır. İlgili mevzuatın gerekleri taranmadan ve yerine getirilmeden tehlikelerin belirlenmeye kalkışılması, kaşiflik yapmaya çalışmaktır. TEHLİKELERİN KAYNAKLARI Eğer; İşyerinde yapılan işlerden tehlike arz edenler varsa, Tehlikeler ölüm veya ciddi yaralanma gibi sonuçlar doğurabilecekse, Tehlikeler önceden farkına varılabilinecek nitelikte veya sağduyu ve kabul edilmiş uygulamalar gereği bunların farkında olmanız gerekmekte ise, ve İşçiler bu tehlikelerle doğrudan veya dolaylı biçimde karşı karşıya ise işveren temel yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmemiş veya savsaklamış sayılır. 22

23 İŞYERİ Bir işveren kendi işyerindeki tehlikelerden sorumludur. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

24 Tehlike, TDK Sözlüğünde Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum biçiminde tanımlanır. Daha geniş anlamda, kötü sonuca yol açabilecek durum olarak da tanımlanabilir. Kötü sonuç, başta yaşam olmak üzere, kişilere, canlılara ve çevreye olabilecek zarar ve mala gelebilecek hasarlardır. Daha İSG ye yönelik bir tanım ise şudur: Tehlike, çalışanlara zarar verme olasılığı olan bir tehdit veya çalışanların zarar görmesine veya hastalanmasına neden olabilecek güvensiz işyeri koşulları ve uygulamalarıdır (OSHA)

25 Çalışma ortamının ve usullerinin güvenli olmayışı Ekipmanların ve kullanılan malzemelerin güvenli olmayışı El-yüz yıkama yerleri yemekhaneler ve ilk yardım odaları dahil işyerinde gereken sağlık ve temizlik koşullarının sağlanmamış olması İşçilerin bilgilendirme eğitim ve gözetiminin yetersiz oluşu Alınmış olan önlemlerin gereği ve işbirliği konusunda çalışanların veya onların temsilcilerinin yeterince bilgilendirilmemiş olması Tehlikelerin belirlenmesi risklerin değerlendirilmesi ve bunların önlenmesi ve etkili kontrolü için önlem alınmamış olması İSG etkinliklerinin gereken ciddiyetle izlenmemesi

26 Bir işyerindeki tehlikeler yakın ve bazıları uzak olarak anılır. Yakın tehlike: Ortaya çıkmadan önce veya çıkar çıkmaz önlenememesi ölüme veya ciddi bedensel zarara yol açması akla yakın olan, bir işyerindeki herhangi koşul veya uygulamadır Uzak tehlike: Bir tehlike oluşturması olasılığı çok düşük olan koşullar ve uygulamalardır. [1] İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tehlikeleri ciddi ve yakın olarak ikiye ve önlenemeyen olarak üçe ayırmaktadır (Md. 12).

27 İşyerindeki tehlikelerin kaynakları ikiye ayrılır: İş Sağlığına yönelik tehlike kaynakları (İş Hastalıkları) İş güvenliğine yönelik tehlike kaynakları (İş Kazaları) KAZALARIN KAYNAKLARI Kazaları oluşturan nedenler üç temel başlık altında toplanabilir: Tehlikeli çalışma koşulları Tehlikeli davranış Denetimsizlik Kazaların ana nedeni birinci maddedir- işyerinin ve uygulamalarının güvenli olmaması.

28 Örneğin; uygun bir platform üstünde tehlikesizce ve rahatça iş yapabilecek kişileri atılmış kalaslar üzerinde çalıştırmak, onları kayma veya düşme tehlikesine karşı kendilerini uyarlamaya zorlamak demektir. İşçileri tehlikeyi kabullenerek çalıştırmanın artık günümüzde yeri yoktur. İşverenin, koruma borcuna sadakati ana ilkedir.

29 TEHLİKELİ BÖLGE İş Ekipmanlarının Kullanımında Güvenlik ve Sağlık Şartları Yönetmeliği: Tehlikeli bölge: Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya çevresinde bulunan bölge ; Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişi. Operasyon noktası Operasyon noktası tehlikeli bölge tanımının içerdiği bir özel tanımdır: Her makine ve tezgâhta; talaş kaldıran, şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler

30

31

32

33

34 Sözün Özü: İş hastalıkları ve kazaları konusundaki can sıkıcı durum, bunların çoğunun önlenebilir olmasıdır. Çoğu iş hastalıklarının ve kazalarının arkasında, teknik nedenler kadar insan etmenleri ve işyerinin durumunun etkileri de vardır. Nitekim en tehlikeli sektörlerde dahi; iyileştirilmiş iş ortamı, uygun usuller, geliştirilmiş güvenlik sistemleri ve farklı yönetim anlayışı ile iş/meslek hastalıklarının ve kazalarının kısa sürede azaltılabildiğine ilişkin pek çok örnek vardır.

35 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ Tedbirde kusur eden takdire bahane bulur. Tehlikelerin belirlenmesi, işverenin koruma borcunu yerine getirebilmesinin ilk adımıdır. En yalın anlatımla; tehlikelerin belirlenmesi, çalışanlara zarar verebilecek her şeyin ortaya çıkartılmasıdır.

36 Tehlikeler konusunda işi yapanların düşünceleri kesinlikle öğrenilmelidir. Çünkü: Bir işe ilişkin tehlikeleri, en iyi işi yapanlar bilir İşi yapanların tehlikelerin ne olduğunun ve olabileceğinin farkında olmaması da, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir sorundur.

37 NEREDEN VE NASIL BAŞLAMALI? Hastalık ve kaza nedenlerine aşağıdaki öncelik sırası ile el atılması yerinde olur. 1. Eldeki bilgilere göre, en çok hastalık ve kaza nedeni olmuş olan işler, 2. Ucuz kurtulduk dedirten işler, 3. Geçmişten yeterli bilgi ve deneyimin olmadığı işler, 4. Diğer işler.

38 Yapılacak çalışmalar dar kapsamlı etkinliklere dönüştürülmelidir. Bu amaçla; Önce işyeri veya etkinlikler, yapılan işlerin nitelik ve kapsamına göre değişik bölümlere ve gerektiğinde alt-bölümlere bölünmelidir, Alt-bölümler, ayrıntılar gerektirmekte ise alt birimlere ayrılmalıdır, İşin yapılış biçiminden hareketle, her birimde yapılan işlerin olası yakın ve uzak tehlikeleri belirlenmelidir. Dökümhane, talaşlı üretim atölyesi, bakım atölyesi gibi) veya; dökümhane kalıp hazırlama döküm,...,

39 Tehlikelerin belirlenmesi çalışmalarında baştan üzerlerinde durulması gereken ilkesel nitelikteki noktalar: Tehlikenin tanımı konusunda oydaşlık var mı? Gördüğünü tehlikeli saymayan bir eleman veya denetim ekibi, arkasında potansiyel tehlikeler bırakır; hem de denetlenmiş güvencesi ile... Tehlikeler belirlenirken, kolayca atlanabilecek durumlar: Göze batmayan, araştırma - soruşturma yapmadıkça ortaya çıkmayan noktalar- KKD kullanılması, ellerin yıkanması.

40 Gelişigüzel ortaya çıkabilecek durumlar - Genelde kişisel güvenliğe aykırı hareketler bu tanımın içindedir. Ancak konuşmalara ve bazen de şakalara kulak kabartılarak yakalanabilir. Sinsi, ancak bir tetiklenme sonucu ortaya çıkabilecek durumlar- Örneğin; elektrik kesildiğinde bazı uyarı sistemlerinin devreden çıkması, çarpılan istiflenmiş malzemenin devrilmesi, vb.

41 Eski alışkanlıklarla denetim yapılması- oysa yeni tehlikeler ortaya çıkmış olabilir. Tehlikelerin ortaya çıkmasında üç önemli etmen vardır: Çalışan, Süreç, Yer. Özellikle iş hastalıkları açısından ortaya yeni çıkmış durumlar - Örneğin; maruziyet sınırlarındaki değişiklikler, bazı KKD türlerinin bazı tehlikeler için yetersiz oluşunun saptanmış olması, bazı kimyasalların da tehlikeli kabul edilmesi gibi.

42 İŞİN YAPILIŞ BİÇİMİ Yapılan her işin aşağıdaki gibi gruplandırılmış etmenler açısından ele alınması ve bilgi toplanması, tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi açısından kolaylık sağlar: Kişisel olarak yapılan işler Kullanılan malzemeler ve/veya maddeler Kullanılan iş ekipmanları

43 Kullanılan yöntem İşin yapıldığı yerin özellikleri (ortamsal etmenler) Yukarıdaki her bir etmen kendi açısından sorgulanmalıdır: Örneğin: Çalışan, kendisi ve başkaları için ne gibi tehlikeler oluşturabilir? Kullanılan malzemelerden doğabilecek tehlikeler nelerdir?

44 Kişisel olarak yapılan işler Kişisel olarak yapılan işler, insan etmeninin ön plana çıktığı işlerdir. İnsan etmenine ilişkin bilgi toplanırken üzerinde durulması gereken noktalar şunlardır: Kişinin, işin gereği olarak sahip olması gereken özellikler ve nitelikler- deneyim, eğitim, sağlık, bedensel özellikler (yapı, boy, kilo gibi): Deneyim, çoğu kez işi yapış biçimi açısından tanımlanır. Deneyim, çalışanın kendini tehlikeye sokmaması ve tehlikeli durumlarla yüz yüze kaldığında, olması gereken davranışı yapmasıdır.

45 Eğitim yalnızca bir iş ekipmanının çalıştırılması değildir. Kişinin işi yaparken yapabileceği yanlışlar açısından da düşünülmelidir. Sağlık salt işin tehlikelerine dayanıklılık değildir. Yapılan işin tehlikelerine, işi yapan kişi veya kişilerin dışındaki çalışanların da maruz kalıp kalmadığı, İşin yapıldığı ortamın tehlikelerine çalışanların hangi durumlarda maruz kaldıkları,

46 Kullanılan malzemeler ve maddeler Günümüzdeki tehlike kaynakları arasında bu grubun çok önemli yeri vardır. Tehlikelerin belirlenmesi kadar çalışanlara iletilmesi de gerekir (malzeme güvenlik veri yaprakları) Kullanılan iş ekipmanı Bu grup altındaki tehlikeler, iş ekipmanlarının teknolojik yönden eski olması kadar; bakımsızlık, kontrolsüzlük, yıpranma, koruyucuların çıkartılmış olması gibi nedenlerden doğar.

47 Kullanılan yöntem Kullanılan yöntem, bir diğer anlatımla işin yapılış biçimidir. Aynı işi yaparken işyerleri arasında tehlikelerin farklı olmasına yol açan başlıca etmen, işin yaptırılış biçimidir. Özellikle birden çok kişinin bir arada iş yaptığı durumlarda, kullanılan yöntemin üzerinde dikkatle durulmalıdır. Çünkü çalışanlardan birinin yapacağı yanlış, diğerleri açısından kolaylıkla tehlike oluşturabilir -dikkatsizce makineyi çalıştırma, aracı hareket ettirme gibi.

48 İşin yapıldığı yerin özellikleri İşin yapıldığı yerin özellikleri ortamsal etmenlerdir. Hastalıklar açısından çok önemli olmakla birlikte, kazalar açısından da ortamsal etmenlerin çok etkili olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.

49 Eldeki verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi Eldeki verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, potansiyel tehlikelerin görülmesi ve geçmişte nelerin yapılmış olduğunun ortaya konması açısından önemlidir. Böylece, varlıklarını sürdüren tehlikeler belirlenmiş olur. Kuruluşun iş güvenliği kuralları İşlem yaprakları ve iş talimatları Kaza ve ilk yardım raporları Bakım ve onarım raporları İşbaşı eğitimine ilişkin belgeler 49

50 Çalıştırma el kitapları, teknik yayınlarının iş güvenliğine yönelik bölümleri, Kuruluşun İSG ye ilişkin uygulamalarının, kullandığı iş ekipmanlarının uygunluğunun ve işin yapılış yöntemlerinin doğruluk ve geçerliliğini saptamada ölçüt olarak alınabilinecek tüzükler, yönetmelikler ve standartlar, Kuruluşa, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin davalar, kuruluşun ödediği tazminatlar, cezalar, Aynı veya benzer alanlarda çalışan kuruluşlar, sendikalar, odalar vb nin uygulamaları yönlendirici yayınları 50

51 Yukarıdaki kaynaklardan elde edilen bilgiler işyerinin özelliklerinin ışığında değerlendirilir ve kuruluşun etkinlik alanları ve uygulamaları açısından olası tehlikeler not edilir. Elde edilen ölçütlerin o işyerinde kullanılabilinecek var-yok türünden bir liste biçimine sokulmalıdır. Çünkü; Gözlenmesi gereken noktaların gözden kaçırılmaması sağlanır, Değişik kişiler eliyle yürütülecek etkinliklerdeki öznellik en aza iner. Çalışmaların bir kaydı tutulmuş olur. 51

52 İş yerinde alıcı gözü ile gezinti Gezinti, listedeki tehlikelerin gerçekten var olup olmadıklarını görmek ve listede olmayan tehlikeleri belirlemek amacı ile yapılır. Görmek ve gözlemek çok önemlidir. Çünkü işyerinde uygulanan yöntemler ve yapılan uygulamalar eksik, yetersiz hatta yanlış olabilir. Varsayımlar ve sanılar çok yanıltıcı ve tehlikelidir. Amaç, işlerin yapılması gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını saptamaktır. Özellikle tehlikeli işlerde, gözlemlerde çok dikkatli olunmalı ve çalışanların işi yapış biçimi yakından izlenmelidir. 52

53 Denetleme ve bilgi toplama Denetleme ve bilgi toplama, tümüyle veya kısmen alıcı gözü ile gezinti yöntemi ile birleştirilebilir veya tamamen ayrı bir etkinlik olarak ele alınabilir. Çalışanları gözleme, Çalışanlarla temas kurma, Kayıt ve not tutma, Ölçme ve muayene (gürültünün ölçülmesi, hava kirliliğinin örneklenmesi gibi) ve Resim, video çekilmesi ve kaydediciler kullanılmasını içerebilir. 53

54 Tehlikelerin belirlenmesi, yukarıdaki etkinlikler ve çalışmaların tamamlanması ile sona ermez. Çalışmalar işyerinin sürekli bir etkinliği olarak görülmelidir. Bu çalışmaların aşağıdaki durumlarda kesinlikle yapılması gerekir: Yeni iş ekipmanları ile daha önce kullanılmayan kimyasal maddelerin ve malzemelerin kullanılmasına başlanılmadan önce ve geçiş döneminde İşlem yaprakları, talimatlar ve işyeri ortamında değişiklikler olmadan önce ve geçiş döneminde 54

55 Tehlikeler açısından yeni kaynaklar ortaya çıktığında veya bilinen tehlikelere ilişkin olarak, bunların önlenmesine ilişkin yeni uygulamalar başlatıldığında Yapılmış olan çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi çok önemli bir süreçtir. Yapılan çalışmalar, ortaya çıkabilecek risk haritasının tümünü görebilmeye elvermelidir. 55

56 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ Sağduyu ile hareket edildiğinde, birçok sorun gün ışığına çıkartılabilir. -Yapılan işin özellikleri ve türü ile kullanılan iş ekipmanlarının ve malzemenin nitelikleri, özellikleri ve türü tehlikeler açısından oldukça sağlıklı fikir verir. Bu amaçla beş duyudan yararlanılması da düşünülmelidir. Ancak, özellikle kimyasal ve biyolojik tehlikelerin söz konusu olduğu durumlarda, seziş veya beş duyunun yeterince güvenli olmadığı asla gözden kaçırılmamalıdır. 56

57 Risklerin değerlendirilmesinin başlangıç noktası tehlikelerin belirlenmesidir. Tehlikeleri belirlemede en sağlıklı yöntem, yapılan işlerin adımlara ayrılmasıdır. Bir işi adımlara ayırırken aşırılığa kaçılmamalıdır. Genelde, on adım kabul edilir adımlama sayısıdır. Daha fazla adımlama gerektiğinde, irdelenen işin yapılan işler türünden alt bölümlere indirgenmesi üzerinde durulmalıdır. Öte yandan, az sayıdaki adımdan oluşan işler gerektiğinden daha fazla bölümlenmiş de olabilir. Her adım, ilişkin olduğu iş (işlem) grubu içinde olmalıdır. 57

58 58

59 Pres işinin ayrıntıları Adımlar, işin şu anda nasıl yapıldığını ortaya koymalıdır. Nasıl yapılması gerektiğinin aranmadığı unutulmamalıdır Örnek açık kalıpla ve çift el kumandası Yığından taslağı alır, İki eli ile kalıba oturtur, İki eli ile kumandalara basar, Preslenen parçayı bir eli ile kalıptan alır, Parçayı bitmiş parçalar kutusuna atar. 59

60 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ İŞ- Presde açık kalıp ve çift elle kumanda ile çalışma YER- Mekanik pres atölyesi ADIM TEHLİKE NEDENİ 1- Yığından taslağı alır Parça elini kesebilir Parça elinden kayıp, yaralayıcı biçimde düşebilir Parçaların kenarı keskin ve çapaklı -Yığın düzensiz ve uzakta-iyi tutamama 2- Kalıba yerleştirir Kalıp elini kesebilir Kalıbın kenarları ve köşeleri keskin Eli arada kalabilir -Presin kendiliğinden hareketlenmesi 3- K umandalara basar Elini aradan çekmeden çalıştırma -Presi yanlış konumda çalıştırma (ayak pedalını kullanıyor) -Kumandalardan birine basınca pres harekete geçiyor; presde arıza 4- Parçayı kalıptan alır Eli arada kalabilir -Elini aradan çekmeden çalıştırma -Presin kendiliğinden hareketlenmesi 5- Parçayı, preslenmiş parçaların yığınına atar Yığın veya parça kayıp, operatörü veya yakındaki kişileri yaralayabilir. -Kutuya konulmuyor -İstif düzeni yok -Dikkatsiz yerleştirme 60

61 Çözümler üzerinde çalışılırken, tehlike nedeninin ortadan kaldırılmasının veya bu nedenin ortaya çıkma olasılığının en alt düzeye indirilmesinin ana hedef olduğu unutulmamalıdır.

62 PUNTA KAYNAĞI ÖRNEĞİ Kaynak adımları ele alındığında: Kutudan parçaları alır Üst üste bindirerek, puntaların arasında konumlandırır Pedala basarak, kaynak işlemini yapar Pedalı bırakır Parçayı yeni konuma kaydırır İşlemi tekrarlar (altı kez). Kaynaklı parçayı kutuya atar 62

63 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ İŞ- Punta kaynağı YER- Mekanik işler atölyesi ADIM TEHLİKE NEDENİ 1- Kutudan birleştirilecek parçaları alır Parça elini kesebilir Parça elinden kayıp, yaralayıcı biçimde düşebilir Parçaların kenarı keskin ve çapaklı Kutu uzakta İyi tutamama 2- Parçaları üst üste bindirir ve elektrodların arasında konumlandırır Sıcak elektrodlar elini yakabilir Eldivensiz çalışıyor Kıskaçların arası az 3- Pedala basar Eli arada kalabilir Gözüne ve saçına kaynak çapağı veya kıvılcım sıçrayabilir Çevredekilere çapak veya kıvılcım sıçrayabilir Zararlı duman soluyabilir Parçaların binmesi az, elektrodlara yakın tutmak zorunda ; Elini aradan çekmeden çalıştırma Amper ayarı iyi değil; gözlüksüz, kepsiz çalışıyor Uygun perde veya kalkan yok Kaynaklanan saclar boyalı ve yağlı 4- Parçayı yeniden konumlandırır Elini yakabilir Eldivensiz çalışıyor Kıskaçların arası dar 3. ve 4. işlemlerin tekrarı 5- Parçayı kutuya atar Parça dışarıya düşebilir veya sekebilir Kutudaki sıcak parçalara başkaları değebilir Kutu uzakta; kutuyu fazla dolduruluyor İstif düzeni uygun değil Yanlış iş yapma 63

64 NEDEN-SONUÇ DİYAGRAMI Çözüm önerilerinin iyilik derecesi açısından, sorunun doğru tanımlanmış olması çok önemlidir. Doğru tanımlanmamış bir sorunun (tehlike nedeninin) iyi, hatta doğru çözümü (önlemi) olamaz (Esin Kuralı). Çünkü: Tehlikenin gerçek nedenine inmeden eksik bilgiyle çözüm arayışları içine girmek hem yararsız hem de süre ve kaynak savurganlığıdır. Tehlikenin gerçek nedeni ortaya çıkmadıkça, sorunun tekrarı önlenemez. 64

65 Neden-Sonuç irdelemesinin görsel aracı Neden-Sonuç Diyagramıdır. 5M şunlardır: Material - Malzeme Method - Yöntem Machine - Ekipman Man - İnsan Measurement - Ölçme 65

66 66

67 SORU CEVAP c11) İşi, kaynak bölgesinden tutma s1) Neden eli yanar? c12) Elin elektrodlara değmesi c13) Elin elektrodların arasında kalması s11) Neden işi kaynak tutar? S12) Neden eli elektrodlara değer? S13) Neden eli elektrodların arasına girer? bölgesinden S111) Neden parçaları bindirirken eli kaynak S112) Neden bölgesine parçaları yakın? kaydırmamak için eli kaynak bölgesine yakın? c14) Parçayı çevirirken sıcak yerden c111) tutma Parçaları bindirme zorluğu c112) c15) Eldivensiz Parçaları kaynak çalışma sırasında kaydırma endişesi c121) Elektrot boylarının işe uygun olmayışı c122) Pedal bırakıldığında kıskaçların tam açılmaması c123) Çalışma hızının dikkati dağıtması c131) Elektrotların saca yapışması c124) Eldivensiz çalışma c132) Çalışma hızının dikkati dağıtması c133) Çevreye dalma c1111) Bindirme payının azlığı c1121) Bindirme payının azlığı c1122) Elektrotların uçlarının düzgün olmaması c1123) Pedalın hareketinin düzgün olmaması c1124) Pedala basmanın zor olması 67

68 68

69 Kaydırma endişesi Elektrodların ucu düzgün değil Elinin elektrodlara değmesi Kaynak bölgesinden tutma Pedalın hareketi Eldivensiz çalışma düzgün değil Çalışma hızı Bindirme payı az Elektrodun boyu uygun değil Eldiven verilmemiş Bindirme zorluğu Pedala basması zor Çevredekilere dalıyor Eli yanar Kıskaçlar ayarsız Bindirme payı az Çalışma hızı Çalışma hızı Çevredekilere dalıyor Elinin elektrodların arasına girmesi Eğitim Çevredekilere dalıyor yetersiz Parçayı çevirirken sıcak yerden tutma Malzeme ve elektrodun türüne göre ayar yapamıyor Elektrod yapışması İşlem yaprakları yok - Nokta kaynağı sırasında elin yanmasına iişkin neden-sonuç diagramı. yetersiz 69

70 Tehlikelerin daima sonuçları ile birlikte değerlendirilmesinin zorunludur: İşçinin eli elektrotlarla temas ettiğinde yanabilir veya arada kalabilir. Eldeki kaynak makinesinin kapasitesine göre, iki elektrot arasında oluşan basınç kuvveti çok yüksek olabilir. İkinci durumda, ağır yanığın yanı sıra, delme mertebesinde ezilme de söz konusudur. İşte risk analizi bu nedenle şarttır. Yangın da bir ayrı risktir 70

71 a- Risklerden kaçınmak Her tehlikeli işin riski vardır. Bu madde, çalışanlara yaptırılan işlerin en tehlikesiz, en az riski olacak biçimde yaptırılmasına amirdir. b- Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek- ortaya çıkabilecek kötü sonuçları, bunların ortaya çıkmasındaki olasılıkları ve alınması gereken önlemlerin önceliğini belirlemek ve alınmış olan önlemlerin ne derecede etkili olduklarını izlemektir. 71

72 Kaçınma açısından, riskin ortadan kaldırılması temel anlayıştır. Risklerin azaltılması konusunda çok dengeli olunması gerekir. Çünkü riskin ne ölçüde azaltılmış olduğu, nicelendirilmesi olası olmadığından, tartışmaya açık bir konudur. Özel not- Bir riskin ortadan kalkması, bir tehlikenin olası sonuçlarından yalnızca birisinin ortadan kaldırılması demektir. Asla, tehlike ortadan kalkmış duygusuna kapılınmamalıdır! 72

73 kaçınılması mümkün olmayan risk ibaresi, mevzuattaki kaçınılmazlık ile çağrışım yaptırmamalıdır. Kaçınılmazlık ilkesi, ancak gerçekten öngörülemeyen tehlikeler için söz konusudur. Bilgisizlik veya aldırmazlık bu tanıma girmez. c- Risklerle kaynağında mücadele etmek Kökenine inip ortadan kaldırmak esastır. 73

74 Risk değerlendirmesinin ana amacı şunlardır: 1. İşyerinde ne gibi riskler vardır? 2. Kaçınılması mümkün olmayan riskler için neler yapılmalıdır? 3. İşyerindeki risklerin önlenmesi veya risklerin azaltılmasında hangi riskler öncelikli olmalıdır? Yapılacak olan değerlendirme, aynı zamanda; Söz konusu risk (riskler) için daha önce alınmış önlemler var ise, bunların da değerlendirilmesine de vesile olmalı, Risklerin iletilmesi (çalışanların bilgilendirilmesi) etkinliklerini başlatmalı, (İSG Kanunu Md 16 - Çalışanlara, bu risklerle ilgili eğitimleri verilmesini sağlamalıdır. 74

75 EĞER NE OLUR LİSTESİ (WHAT-IF) Eğer Ne olur listesi, bir durumun ortaya çıkması ile oluşabilecek tehlike veya tehlikelerin ve bunların yaratabileceği sonuçların ardışık sorgulanması ile elde edilir. Eğer duman birikirse ne olur? Kaynakçı boğulabilir Eğer yanlışlıkla düğmeye basarsa ne olur? Arkada çalışanın eli merdaneler arasında kalabilir 75

76 Eğer kapak açık kalırsa ne olur? Araç veya yaya düşebilir, Çocuklar aşağı inmeye kalkabilir, Çevreye pis koku yayılır. Yapılan işlerin niteliğine bağlı olarak, listenin değişik alanlardaki uzmanlar tarafından hazırlanmış, en azından gözden geçirilmiş olması gerekebilir. Eldeki durum değiştiğinde (çalışma koşulları, kullanılan malzemeler, maddeler, makineler, aygıtlar, uygulamalar, vb.) listenin gözden geçirilerek düzeltilmesi ve yeni soruların eklenmesi gerekir. 76

77 EĞER NE OLUR? İRDELEMESİ Ne olur? Olasılık Sonuçlar Görüşler Testere çatlak kırılır yüksek ciddi hemen değiştirilir Testere gevşek kırılır yüksek ciddi önemli çalıştırmadan önce kontrol Testere gevşek eli kapar olası önemli çalıştırmadan önce kontrol 77

78 Bilgi kaynakları saptanmalıdır Bilgi doğru kaynaklardan edinilmelidir. Bu nedenle inceleme, yerine getirilmesi gereken sıradan bir iş gibi değil bir ödev gibi algılanmalıdır. Önleme En erken biçimde risklerin farkına varma Kötü sonuçları asgariye indirecek önlemleri alma 78

79 Eğer Ne olur listesi, işbaşı eğitimi açısından da çok yararlıdır. Bu yöntemin gerektirdiği hazırlıkları yapmış olan bir kuruluşun elindeki malzeme, eğitim ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından da çok yararlıdır. Eğer boru çatlaksa ne olur? kişiler zehirlenebilir, patlama olabilir. Eğer bu madde bulaşırsa ne olur? deride allerji olur. 79

80 TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ (HAZOP) Tehlike ve işletilebilirlik incelemesi (Hazard and Operability Study, HAZOP), özellikle büyük ve karmaşık sistemler için geliştirilmiş bir yöntemdir. Dolayısı ile bu inceleme, üst düzeyde bilgili ve deneyimli bir uzman grubunu gerektirir. 80

81 YETMEZLİK TÜRÜ VE ETKİLERİNİN irdelemesi (YOSİ) Yetmezlik, Türü ve Etkilerinin İrdelemesinin (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) diğer yöntemlerden farkı; öncekilerin çalıştırma durumlarından, ikincisinin ise yetmezliklerden doğabilecek tehlikelere yönelik olmasıdır. Söz konusu yöntem daha çok kalite çalışmaları nedeni ile anılırsa da (Esin,1999,2002), tehlikelerin belirlenmesi açısından da aynı derecede kullanılışlı ve etkilidir. 81

82 YOSİ, üç aşamalı bir yaklaşımdır 1. Yetmezlik (tehlike) olasılıkları belirlenir Nicelendirme açısından, sıklık tanımı kullanılır (s). Ortaya sık çıkan bir şeyin olasılığı yüksektir. 2. Yetmezliğe gidişin (tehlikenin doğuşunun) önceden farkına varılması olasılığı değerlendirilir. Nicelendirme için kestirilebilme (saptama) tanımı kullanılır (k). 3. Yetmezlik (tehlike) önlenemediğinde, doğabilecek sonuçların olasılıkları ve boyutları (b) tartılır (ölüm, yaralanma, ölümcül hastalığa yakalanma, sağlığını yitirme gibi ). 82

83 Uygulama kolaylığı açısından yukarıdaki üç olasılık, 1-10 üzerinden puanlanır ve üçünün aritmetiksel çarpımı önceliğin göstergesi olarak kabul edilirek risk öncelik sayısı - RÖS olarak anılır. RÖS = sıklık x kestirilebilme x boyut (sıklık arttıkça, s 10; kestirebilme zorlaştıkça, k 10; sonuç ağırlaştıkça, b 10) En yüksek RÖS değeri 1000 olabilir. 83

84 KUSUR AĞACI İRDELEMESİ Kusur ağacı irdelemesi, sonuca ağırlık veren bir mantıksal yaklaşımdır. Bu yöntem, belirli bir sonucun ortaya çıkması için birlikte ortaya çıkmaları gereken durumların ( VE, ) veya her birinin tek başına aynı sonucu oluşturabileceği durumların ( VEYA, ) irdelenmesine elverir. 84

85 85

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ Not: Prof. Dr. Alp Esin, "RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ" Sunumundan Yararlanılmıştır. 1 ÖZET Risk Yönetimi Döngüsü... PLANLAMA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Mahmut YALÇIN RİSK DEĞERLENDİRME İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI TC YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI Bitirme Projesi HATİCE PINAR ONARCAN CİCİ 131101369 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü Teoman AKPINAR * Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA ** Özet: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 Tarihinde Resmi

Detaylı

99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ 99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ ÖNSÖZ Yayınlayan GYODER - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İşletmesi Cumhuriyet Cad. Pegasus Evi No. 48 Zemin Kat C, Elmadağ, 34367

Detaylı

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011)

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) 3T RD san 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) Bu rehber, 3T Results Ltd., Finlandiya tarafından verilen izin uyarınca geliştirilmiş ve yayınlanmıştır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME 6331 Göre Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 6331 Göre Risk: Tehlikeden

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI Bitirme Projesi Yusuf GEDİK 131101439 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman

Detaylı

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011 25 Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama Hüseyin Ceylan ve Volkan S. Başhelvacı Kırıkkale

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç: Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

DİKKATSİZCE KULLANILAN ÖNLEMLER - DİKKAT ET/DİKKATLİ OL!

DİKKATSİZCE KULLANILAN ÖNLEMLER - DİKKAT ET/DİKKATLİ OL! ÖZGEÇMİŞ ODTÜ den, 1961 yılında Makine Mühendisi ve 1963 yılında Y. Müh. ünvanlarını, Londra Üniversitesi nden 1967 yılında doktora derecesini aldı ve İngiltere Hava Bakanlığı adına sözleşmeli araştırmacı

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yayına Hazırlayan Hasan Oğan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu www.saglikcalisanisagligi.org Birinci Baskı Ekim 2014 Türk Tabipleri Birliği GMK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK Bitirme Projesi Selim KUZ 131101158 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL Bitirme Tarihi

Detaylı

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR GĐRĐŞ Cem BALOĞLU (Đş Müfettişi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Đş Teftiş Kurulu Başkanlığı Avrupa

Detaylı