MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ Kaynak: Prof. Dr. Alp Esin, «RİSK YÖNETİMİ ve 1 DEĞERLENDİRMESİ» Sunumundan Yararlanılmıştır.

2 ORTADAN KALDIR EN KISA SÜREDE FARKINA VAR KÖTÜ SONUCU ÖNLE/AZALT 2

3 6331 sayılı İSG Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin etkinliklerin risklerin değerlendirilmesi ve bunlardan kaçınılması çalışmalarını içermesi yükümlülüğünü getirmektedir. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşverenlerin hukuksal yükümlülükleri açık ve seçik biçimde, sonuca yönelik uygulama gereklerine dönüştürülmüştür. Sonuca yönelik uygulamanın gerekleri olarak; risk değerlendirmesi, risklerin ortadan kaldırılması, önlemenin planlı ve sistematik bir faaliyet olması gibi yükümlülükler getirilmiştir. 3

4 Risklerin tek tek ele alınması yerine, önlemenin stratejik bir yönetim biçimi olarak tümden ele alınması ve İSG konularının kuruluşun stratejik kararlarında göz önünde tutulması anlayışı ön plana çıkartılmıştır. İSG sorunlarına geçmişin perakende teknik önlemlerinden farklı bir yaklaşımla; önleme politikasının çok geniş kapsam ve çerçeve içinde ele alınması öngörülerek, işçilerin sağlığını tehdit oluşturan doğrudan veya dolaylı etmenlerin topyekûn ele alınması anlayışı getirilmiştir. Katılımcılıkla, İSG faaliyetleri açısından yönetim biçimi şeffaf bir anlayışa kavuşturulmuştur. İşçilere de kendi esenliklerini sağlamaktan yükümlü olmaları şartı getirilerek, onlara da sorumluk verilmiştir. Uzman görüşü bir kenara atılmamakla birlikte, zorla kabul ettirme yerine, ikna ve benimsetmeye ağırlık kazandırılmıştır. 4

5 TEMEL KAVRAMLAR TEHLİKE Tanım 1: Mal, can ve çevre için potansiyel bir tehlike oluşturan malzeme, durum veya aktivitenin karakteristiği. Tanım 2: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline tehlike denir. Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eder. Olay: Bir kazaya yol açan veya bir kazaya neden olabilecek potansiyeli olan durum. OHSAS ye göre hiçbir sağlık bozulması sakatlanma, hasar veya başka kaybın olmadığı bir olay ayrıca yakın-ıskalama olarak da adlandırılır. Olay terimi yakın-ıskalama yı da kapsar.

6 Tehlikenin Boyutu (şiddeti): Bir tehlikenin oluşturabileceği sonucun ağırlığı. Olasılık: Bir şeyin ortaya çıkmasının ne derecede beklenebilir olduğu. Şey için; durum, olay, yenme, yenilme, başarı, geçme, kalma, hastalık, tehlike, kaza, vb. gibi örnekler verilebilir. Ortaya çıkması beklenilen şey olumlu veya olumsuz olabilir. Bir kazanın olması ve bunun sonucunda kazalının yaşamını yitirmesi ise, sonucu olumsuz ama yine beklenilebilir bir şeydir.

7 RİSK Tanım 1: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. /Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran Tanım 2: İdrak edilmekte olan spesifik bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve tehlikenin sonuçlarını kapsayan kavram. Tanım 3: TDK Sözlüğü nde tehlikesi olarak tanımlanır. Zarara uğrama Tanım 4: Amerikan Güvenlik Mühendisleri Derneği nin şu tanımı daha anlamlıdır: Risk, bir etkinlik veya durumun oluşturabileceği tehlike olasılıklarının ve bunların doğurabileceği sonuçların birlikte irdelenmesinden ortaya çıkan değerlendirmedir. Bu tanımla ISO/TS Standardındaki tanım benzerdir.

8 Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran Tanım 2: Tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilgi ve malumatın düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Daha basit ifadesiyle; problemin modellenmesi, tehlike değerlendirmesi, tehlikeli maddeye maruz kalma etkilerinin analizi ve risk tanımlaması gibi ana kavramlardan oluşan risk analizidir sayılı İSG Kanunun 3ö maddesindeki tanıma göre; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Risk değerlendirmesi, daha basit anlamda, yapılan herhangi bir işte olumsuz sonuçlar doğurabilecek olasılıkların irdelenmesidir. Katlanılabilir Risk: Organizasyonun yasal yükümlülükleri ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk. Risk Yönetimi: İnsan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak, politikalar, tecrübeler ve kaynakların sistematik olarak uygulanmasıdır. Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR ve Yrd. Doç. Dr. M. Kemal ÖZFIRAT, İş Güvenliğine Giriş, Önemi, Genel Tanımlar

9 Kabul edilir risk: Kuruluşun Yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. ALARP As Low As Reasonably Practical Kalıntı risk: Her işlem sürecinde mevcut iç kontrol uygulamaları sonrası hala mevcut olan artık risk. ALARP stands for "as low as reasonably practicable", and is a term often used in the milieu of safety-critical and safety-involved systems. The ALARP principle is that the residual risk shall be as low as reasonably practicable. It has particular connotations as a route to reduce risks SFAIRP (so far as is reasonably practicable) in UK Health and Safety law. ALARP "makul uygulanabilir düzeyde kadar düşük" anlamına gelir. ALARP ta kalıntı riski makul mümkün olduğunca düşük olmalıdır. SFAIRP (so far as is reasonably practicable) - Makul düzeyde uygulanabilir, bir dereceye kadardır.

10 Kaynak: İsmet APAK, «İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sunum»

11 Kaynak: İsmet APAK, «İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sunum»

12 Kaynak: İsmet APAK, «İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sunum»

13 OLASILIK KAVRAMI Risk değerlendirmesinin ruhuna inebilmek açısından, olasılık kavramının iyi anlaşılmış olması gerekir. Olasılık; bir şeyin olabilmesi durumudur- TDK. Olabilecek şey, olumlu veya olumsuz olabilir. Olasılık, nicelik olarak ondalık veya yüzde türünden ifade edilir Sıfır olasılık (0.0) o şeyin olabilmesinin imkansız olduğunu, %100 olasılık ise (1.0) o şeyin kesinlikle olacağını gösterir.

14 Bir tehlikenin olasılığı, tehlikeyi oluşturan koşullar ve etmenlerle birlikte değerlendirilmelidir. Aşağıdaki noktalar tehlike olasılığını artırır; Tehlikeye maruz kişilerin sayısı, Ne sıklıkla tehlikeye maruz kalındığı, Ne kadar süreyle tehlikeye maruz kalındığı, Çalışanların ve çevredekilerin tehlikeye ne kadar yakın oldukları, Eğitim düzeyi, Denetimin etkenlik düzeyi, İş yapma koşulları ve Yorgunluk, dikkatsizlik, halsizlik gibi diğer Örnek olarak; bir inşaatta çalışanların başına yukarıdan tuğla düşmesi tehlikesi olasılığını ele alalım. Tehlikenin olasılığı şunlara bağlı olarak artar: 1. Tuğlanın birisine isabet etmesi olasılığı artacağından, aşağıda çalışanların sayısı çoğaldıkça 2. Tuğla herhangi bir anda düşebileceğinden, çoğu zaman aşağıda çalışan varsa 3. Aşağıdakiler, tuğlanın düşebileceği alanın içinde çalışıyor veya bu alana sık sık girip çıkıyorsa

15 Kişiler tehlikeyi algılayamıyor veya tehlikeye aldırmıyorsa, (eğitimsizlik) Tehlikeli bölgede çalışma yasaklanmamış veya tehlikeli bölge işaretlenmemiş veya burada çalışılmasına göz yumulmakta ise (denetimsizlik) İşin gereği olarak, yukarıda çalışmalar sürerken çalışanlardan bazıları bu bölgede bulunmak zorunda ise (iş yapma koşulları) Yukarıdakilerin dikkatsizce çalışması durumunda (diğer) Bu örnekteki can alıcı nokta şudur: Tehlike olasılığını artıran noktalar, yukarıdan tuğlanın düşmesine bağlıdır. Tuğlanın düşmesi önlenmiş olsaydı, diğer noktalar için önlemlere gerek kalmazdı.

16 Tehlikeli çalışma koşullarında kişisel korunma araçlarını kullandırmanın ne kadar etkili olduğu ortadadır. RİSK KAVRAMI Risk konusunda, dolaylı da olsa toplumun genel fikri vardır: Yaklaşma düşersin!, Elini değme yanarsın! türünden tehlikenin sonucuna yönelik uyarılar çocukluğumuza kadar uzanır.

17 Örneğin, bir çalışanın tozlu ortamda iş yapması bir tehlikedir. Bunun sonucu ciğerlerinden rahatsızlanması ise kötü sonuçtur. Risk, olasılık olarak niceliksel biçimde (bir yıl içinde ciğerlerinden rahatsızlanması riski %30 gibi) veya yüksek/orta/düşük gibi niteliksel biçimde belirtilebilir veya daha ayrıntılı sınıflandırma yapılabilir.

18 Bir riskin ortaya çıkması için; Bir tehlikenin ortaya çıkması ve Değer verilen bir şeyin bu tehlikeden zarar görebilmesi gerekir.

19 Risk, bir tehlikenin ortaya çıkmasının VE belirli bir kötü sonucu doğurmasının olasılığıdır. Şekilde, elektrik çarpması sonucu risk, ölümlü kaza olarak tanımlanmıştır. Ancak bu tanım aynı tehlike birden fazla kötü sonuç doğuramaz demek değildir. Risklerin değerlendirilmesi sırasında, gözden kaçırılmaması gereken noktaların arasındadır. RİSK (1) = 0.36 x 0.01 = RİSK (2) = 0.36 x 0.96 = RİSK (3) = 0.36 x 0.03 =

20 Örnekteki yaralanma olasılığı, ölüm olasılığına göre 96 sürekli işgöremezlik olasılığına göre 30 kat daha fazladır. Bu sayısal sonuca dayalı yargı, ölümlü veya sürekli işgöremezlik durumlarının önemsenmesini gerektiren bir durumun olmadığı demek değildir. Risk bir ikili çarpım olduğuna göre, çarpımın sayısal sonucu; Tehlikenin ve/veya kötü sonucun ortaya çıkmasının olasılığını azaltarak küçültülebilir.

21 Kural olarak; ortaya çıkma olasılığı yüksek ve oluşturacağı sonuç ağır olan bir tehlikenin riski yüksektir. Dolayısı ile riski yüksek bir kaza veya hastalık için gereken önlemleri almamış olan bir işverenin bu nedenle doğan kusur oranı da, orantılı olarak yüksektir.

22 Tehlikeleri belirlemenin başlangıç noktası ilgili mevzuattır. İlgili mevzuatın gerekleri taranmadan ve yerine getirilmeden tehlikelerin belirlenmeye kalkışılması, kaşiflik yapmaya çalışmaktır. TEHLİKELERİN KAYNAKLARI Eğer; İşyerinde yapılan işlerden tehlike arz edenler varsa, Tehlikeler ölüm veya ciddi yaralanma gibi sonuçlar doğurabilecekse, Tehlikeler önceden farkına varılabilinecek nitelikte veya sağduyu ve kabul edilmiş uygulamalar gereği bunların farkında olmanız gerekmekte ise, ve İşçiler bu tehlikelerle doğrudan veya dolaylı biçimde karşı karşıya ise işveren temel yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmemiş veya savsaklamış sayılır. 22

23 İŞYERİ Bir işveren kendi işyerindeki tehlikelerden sorumludur. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

24 Tehlike, TDK Sözlüğünde Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum biçiminde tanımlanır. Daha geniş anlamda, kötü sonuca yol açabilecek durum olarak da tanımlanabilir. Kötü sonuç, başta yaşam olmak üzere, kişilere, canlılara ve çevreye olabilecek zarar ve mala gelebilecek hasarlardır. Daha İSG ye yönelik bir tanım ise şudur: Tehlike, çalışanlara zarar verme olasılığı olan bir tehdit veya çalışanların zarar görmesine veya hastalanmasına neden olabilecek güvensiz işyeri koşulları ve uygulamalarıdır (OSHA)

25 Çalışma ortamının ve usullerinin güvenli olmayışı Ekipmanların ve kullanılan malzemelerin güvenli olmayışı El-yüz yıkama yerleri yemekhaneler ve ilk yardım odaları dahil işyerinde gereken sağlık ve temizlik koşullarının sağlanmamış olması İşçilerin bilgilendirme eğitim ve gözetiminin yetersiz oluşu Alınmış olan önlemlerin gereği ve işbirliği konusunda çalışanların veya onların temsilcilerinin yeterince bilgilendirilmemiş olması Tehlikelerin belirlenmesi risklerin değerlendirilmesi ve bunların önlenmesi ve etkili kontrolü için önlem alınmamış olması İSG etkinliklerinin gereken ciddiyetle izlenmemesi

26 Bir işyerindeki tehlikeler yakın ve bazıları uzak olarak anılır. Yakın tehlike: Ortaya çıkmadan önce veya çıkar çıkmaz önlenememesi ölüme veya ciddi bedensel zarara yol açması akla yakın olan, bir işyerindeki herhangi koşul veya uygulamadır Uzak tehlike: Bir tehlike oluşturması olasılığı çok düşük olan koşullar ve uygulamalardır. [1] İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tehlikeleri ciddi ve yakın olarak ikiye ve önlenemeyen olarak üçe ayırmaktadır (Md. 12).

27 İşyerindeki tehlikelerin kaynakları ikiye ayrılır: İş Sağlığına yönelik tehlike kaynakları (İş Hastalıkları) İş güvenliğine yönelik tehlike kaynakları (İş Kazaları) KAZALARIN KAYNAKLARI Kazaları oluşturan nedenler üç temel başlık altında toplanabilir: Tehlikeli çalışma koşulları Tehlikeli davranış Denetimsizlik Kazaların ana nedeni birinci maddedir- işyerinin ve uygulamalarının güvenli olmaması.

28 Örneğin; uygun bir platform üstünde tehlikesizce ve rahatça iş yapabilecek kişileri atılmış kalaslar üzerinde çalıştırmak, onları kayma veya düşme tehlikesine karşı kendilerini uyarlamaya zorlamak demektir. İşçileri tehlikeyi kabullenerek çalıştırmanın artık günümüzde yeri yoktur. İşverenin, koruma borcuna sadakati ana ilkedir.

29 TEHLİKELİ BÖLGE İş Ekipmanlarının Kullanımında Güvenlik ve Sağlık Şartları Yönetmeliği: Tehlikeli bölge: Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya çevresinde bulunan bölge ; Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişi. Operasyon noktası Operasyon noktası tehlikeli bölge tanımının içerdiği bir özel tanımdır: Her makine ve tezgâhta; talaş kaldıran, şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler

30

31

32

33

34 Sözün Özü: İş hastalıkları ve kazaları konusundaki can sıkıcı durum, bunların çoğunun önlenebilir olmasıdır. Çoğu iş hastalıklarının ve kazalarının arkasında, teknik nedenler kadar insan etmenleri ve işyerinin durumunun etkileri de vardır. Nitekim en tehlikeli sektörlerde dahi; iyileştirilmiş iş ortamı, uygun usuller, geliştirilmiş güvenlik sistemleri ve farklı yönetim anlayışı ile iş/meslek hastalıklarının ve kazalarının kısa sürede azaltılabildiğine ilişkin pek çok örnek vardır.

35 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ Tedbirde kusur eden takdire bahane bulur. Tehlikelerin belirlenmesi, işverenin koruma borcunu yerine getirebilmesinin ilk adımıdır. En yalın anlatımla; tehlikelerin belirlenmesi, çalışanlara zarar verebilecek her şeyin ortaya çıkartılmasıdır.

36 Tehlikeler konusunda işi yapanların düşünceleri kesinlikle öğrenilmelidir. Çünkü: Bir işe ilişkin tehlikeleri, en iyi işi yapanlar bilir İşi yapanların tehlikelerin ne olduğunun ve olabileceğinin farkında olmaması da, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir sorundur.

37 NEREDEN VE NASIL BAŞLAMALI? Hastalık ve kaza nedenlerine aşağıdaki öncelik sırası ile el atılması yerinde olur. 1. Eldeki bilgilere göre, en çok hastalık ve kaza nedeni olmuş olan işler, 2. Ucuz kurtulduk dedirten işler, 3. Geçmişten yeterli bilgi ve deneyimin olmadığı işler, 4. Diğer işler.

38 Yapılacak çalışmalar dar kapsamlı etkinliklere dönüştürülmelidir. Bu amaçla; Önce işyeri veya etkinlikler, yapılan işlerin nitelik ve kapsamına göre değişik bölümlere ve gerektiğinde alt-bölümlere bölünmelidir, Alt-bölümler, ayrıntılar gerektirmekte ise alt birimlere ayrılmalıdır, İşin yapılış biçiminden hareketle, her birimde yapılan işlerin olası yakın ve uzak tehlikeleri belirlenmelidir. Dökümhane, talaşlı üretim atölyesi, bakım atölyesi gibi) veya; dökümhane kalıp hazırlama döküm,...,

39 Tehlikelerin belirlenmesi çalışmalarında baştan üzerlerinde durulması gereken ilkesel nitelikteki noktalar: Tehlikenin tanımı konusunda oydaşlık var mı? Gördüğünü tehlikeli saymayan bir eleman veya denetim ekibi, arkasında potansiyel tehlikeler bırakır; hem de denetlenmiş güvencesi ile... Tehlikeler belirlenirken, kolayca atlanabilecek durumlar: Göze batmayan, araştırma - soruşturma yapmadıkça ortaya çıkmayan noktalar- KKD kullanılması, ellerin yıkanması.

40 Gelişigüzel ortaya çıkabilecek durumlar - Genelde kişisel güvenliğe aykırı hareketler bu tanımın içindedir. Ancak konuşmalara ve bazen de şakalara kulak kabartılarak yakalanabilir. Sinsi, ancak bir tetiklenme sonucu ortaya çıkabilecek durumlar- Örneğin; elektrik kesildiğinde bazı uyarı sistemlerinin devreden çıkması, çarpılan istiflenmiş malzemenin devrilmesi, vb.

41 Eski alışkanlıklarla denetim yapılması- oysa yeni tehlikeler ortaya çıkmış olabilir. Tehlikelerin ortaya çıkmasında üç önemli etmen vardır: Çalışan, Süreç, Yer. Özellikle iş hastalıkları açısından ortaya yeni çıkmış durumlar - Örneğin; maruziyet sınırlarındaki değişiklikler, bazı KKD türlerinin bazı tehlikeler için yetersiz oluşunun saptanmış olması, bazı kimyasalların da tehlikeli kabul edilmesi gibi.

42 İŞİN YAPILIŞ BİÇİMİ Yapılan her işin aşağıdaki gibi gruplandırılmış etmenler açısından ele alınması ve bilgi toplanması, tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi açısından kolaylık sağlar: Kişisel olarak yapılan işler Kullanılan malzemeler ve/veya maddeler Kullanılan iş ekipmanları

43 Kullanılan yöntem İşin yapıldığı yerin özellikleri (ortamsal etmenler) Yukarıdaki her bir etmen kendi açısından sorgulanmalıdır: Örneğin: Çalışan, kendisi ve başkaları için ne gibi tehlikeler oluşturabilir? Kullanılan malzemelerden doğabilecek tehlikeler nelerdir?

44 Kişisel olarak yapılan işler Kişisel olarak yapılan işler, insan etmeninin ön plana çıktığı işlerdir. İnsan etmenine ilişkin bilgi toplanırken üzerinde durulması gereken noktalar şunlardır: Kişinin, işin gereği olarak sahip olması gereken özellikler ve nitelikler- deneyim, eğitim, sağlık, bedensel özellikler (yapı, boy, kilo gibi): Deneyim, çoğu kez işi yapış biçimi açısından tanımlanır. Deneyim, çalışanın kendini tehlikeye sokmaması ve tehlikeli durumlarla yüz yüze kaldığında, olması gereken davranışı yapmasıdır.

45 Eğitim yalnızca bir iş ekipmanının çalıştırılması değildir. Kişinin işi yaparken yapabileceği yanlışlar açısından da düşünülmelidir. Sağlık salt işin tehlikelerine dayanıklılık değildir. Yapılan işin tehlikelerine, işi yapan kişi veya kişilerin dışındaki çalışanların da maruz kalıp kalmadığı, İşin yapıldığı ortamın tehlikelerine çalışanların hangi durumlarda maruz kaldıkları,

46 Kullanılan malzemeler ve maddeler Günümüzdeki tehlike kaynakları arasında bu grubun çok önemli yeri vardır. Tehlikelerin belirlenmesi kadar çalışanlara iletilmesi de gerekir (malzeme güvenlik veri yaprakları) Kullanılan iş ekipmanı Bu grup altındaki tehlikeler, iş ekipmanlarının teknolojik yönden eski olması kadar; bakımsızlık, kontrolsüzlük, yıpranma, koruyucuların çıkartılmış olması gibi nedenlerden doğar.

47 Kullanılan yöntem Kullanılan yöntem, bir diğer anlatımla işin yapılış biçimidir. Aynı işi yaparken işyerleri arasında tehlikelerin farklı olmasına yol açan başlıca etmen, işin yaptırılış biçimidir. Özellikle birden çok kişinin bir arada iş yaptığı durumlarda, kullanılan yöntemin üzerinde dikkatle durulmalıdır. Çünkü çalışanlardan birinin yapacağı yanlış, diğerleri açısından kolaylıkla tehlike oluşturabilir -dikkatsizce makineyi çalıştırma, aracı hareket ettirme gibi.

48 İşin yapıldığı yerin özellikleri İşin yapıldığı yerin özellikleri ortamsal etmenlerdir. Hastalıklar açısından çok önemli olmakla birlikte, kazalar açısından da ortamsal etmenlerin çok etkili olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.

49 Eldeki verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi Eldeki verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, potansiyel tehlikelerin görülmesi ve geçmişte nelerin yapılmış olduğunun ortaya konması açısından önemlidir. Böylece, varlıklarını sürdüren tehlikeler belirlenmiş olur. Kuruluşun iş güvenliği kuralları İşlem yaprakları ve iş talimatları Kaza ve ilk yardım raporları Bakım ve onarım raporları İşbaşı eğitimine ilişkin belgeler 49

50 Çalıştırma el kitapları, teknik yayınlarının iş güvenliğine yönelik bölümleri, Kuruluşun İSG ye ilişkin uygulamalarının, kullandığı iş ekipmanlarının uygunluğunun ve işin yapılış yöntemlerinin doğruluk ve geçerliliğini saptamada ölçüt olarak alınabilinecek tüzükler, yönetmelikler ve standartlar, Kuruluşa, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin davalar, kuruluşun ödediği tazminatlar, cezalar, Aynı veya benzer alanlarda çalışan kuruluşlar, sendikalar, odalar vb nin uygulamaları yönlendirici yayınları 50

51 Yukarıdaki kaynaklardan elde edilen bilgiler işyerinin özelliklerinin ışığında değerlendirilir ve kuruluşun etkinlik alanları ve uygulamaları açısından olası tehlikeler not edilir. Elde edilen ölçütlerin o işyerinde kullanılabilinecek var-yok türünden bir liste biçimine sokulmalıdır. Çünkü; Gözlenmesi gereken noktaların gözden kaçırılmaması sağlanır, Değişik kişiler eliyle yürütülecek etkinliklerdeki öznellik en aza iner. Çalışmaların bir kaydı tutulmuş olur. 51

52 İş yerinde alıcı gözü ile gezinti Gezinti, listedeki tehlikelerin gerçekten var olup olmadıklarını görmek ve listede olmayan tehlikeleri belirlemek amacı ile yapılır. Görmek ve gözlemek çok önemlidir. Çünkü işyerinde uygulanan yöntemler ve yapılan uygulamalar eksik, yetersiz hatta yanlış olabilir. Varsayımlar ve sanılar çok yanıltıcı ve tehlikelidir. Amaç, işlerin yapılması gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını saptamaktır. Özellikle tehlikeli işlerde, gözlemlerde çok dikkatli olunmalı ve çalışanların işi yapış biçimi yakından izlenmelidir. 52

53 Denetleme ve bilgi toplama Denetleme ve bilgi toplama, tümüyle veya kısmen alıcı gözü ile gezinti yöntemi ile birleştirilebilir veya tamamen ayrı bir etkinlik olarak ele alınabilir. Çalışanları gözleme, Çalışanlarla temas kurma, Kayıt ve not tutma, Ölçme ve muayene (gürültünün ölçülmesi, hava kirliliğinin örneklenmesi gibi) ve Resim, video çekilmesi ve kaydediciler kullanılmasını içerebilir. 53

54 Tehlikelerin belirlenmesi, yukarıdaki etkinlikler ve çalışmaların tamamlanması ile sona ermez. Çalışmalar işyerinin sürekli bir etkinliği olarak görülmelidir. Bu çalışmaların aşağıdaki durumlarda kesinlikle yapılması gerekir: Yeni iş ekipmanları ile daha önce kullanılmayan kimyasal maddelerin ve malzemelerin kullanılmasına başlanılmadan önce ve geçiş döneminde İşlem yaprakları, talimatlar ve işyeri ortamında değişiklikler olmadan önce ve geçiş döneminde 54

55 Tehlikeler açısından yeni kaynaklar ortaya çıktığında veya bilinen tehlikelere ilişkin olarak, bunların önlenmesine ilişkin yeni uygulamalar başlatıldığında Yapılmış olan çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi çok önemli bir süreçtir. Yapılan çalışmalar, ortaya çıkabilecek risk haritasının tümünü görebilmeye elvermelidir. 55

56 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ Sağduyu ile hareket edildiğinde, birçok sorun gün ışığına çıkartılabilir. -Yapılan işin özellikleri ve türü ile kullanılan iş ekipmanlarının ve malzemenin nitelikleri, özellikleri ve türü tehlikeler açısından oldukça sağlıklı fikir verir. Bu amaçla beş duyudan yararlanılması da düşünülmelidir. Ancak, özellikle kimyasal ve biyolojik tehlikelerin söz konusu olduğu durumlarda, seziş veya beş duyunun yeterince güvenli olmadığı asla gözden kaçırılmamalıdır. 56

57 Risklerin değerlendirilmesinin başlangıç noktası tehlikelerin belirlenmesidir. Tehlikeleri belirlemede en sağlıklı yöntem, yapılan işlerin adımlara ayrılmasıdır. Bir işi adımlara ayırırken aşırılığa kaçılmamalıdır. Genelde, on adım kabul edilir adımlama sayısıdır. Daha fazla adımlama gerektiğinde, irdelenen işin yapılan işler türünden alt bölümlere indirgenmesi üzerinde durulmalıdır. Öte yandan, az sayıdaki adımdan oluşan işler gerektiğinden daha fazla bölümlenmiş de olabilir. Her adım, ilişkin olduğu iş (işlem) grubu içinde olmalıdır. 57

58 58

59 Pres işinin ayrıntıları Adımlar, işin şu anda nasıl yapıldığını ortaya koymalıdır. Nasıl yapılması gerektiğinin aranmadığı unutulmamalıdır Örnek açık kalıpla ve çift el kumandası Yığından taslağı alır, İki eli ile kalıba oturtur, İki eli ile kumandalara basar, Preslenen parçayı bir eli ile kalıptan alır, Parçayı bitmiş parçalar kutusuna atar. 59

60 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ İŞ- Presde açık kalıp ve çift elle kumanda ile çalışma YER- Mekanik pres atölyesi ADIM TEHLİKE NEDENİ 1- Yığından taslağı alır Parça elini kesebilir Parça elinden kayıp, yaralayıcı biçimde düşebilir Parçaların kenarı keskin ve çapaklı -Yığın düzensiz ve uzakta-iyi tutamama 2- Kalıba yerleştirir Kalıp elini kesebilir Kalıbın kenarları ve köşeleri keskin Eli arada kalabilir -Presin kendiliğinden hareketlenmesi 3- K umandalara basar Elini aradan çekmeden çalıştırma -Presi yanlış konumda çalıştırma (ayak pedalını kullanıyor) -Kumandalardan birine basınca pres harekete geçiyor; presde arıza 4- Parçayı kalıptan alır Eli arada kalabilir -Elini aradan çekmeden çalıştırma -Presin kendiliğinden hareketlenmesi 5- Parçayı, preslenmiş parçaların yığınına atar Yığın veya parça kayıp, operatörü veya yakındaki kişileri yaralayabilir. -Kutuya konulmuyor -İstif düzeni yok -Dikkatsiz yerleştirme 60

61 Çözümler üzerinde çalışılırken, tehlike nedeninin ortadan kaldırılmasının veya bu nedenin ortaya çıkma olasılığının en alt düzeye indirilmesinin ana hedef olduğu unutulmamalıdır.

62 PUNTA KAYNAĞI ÖRNEĞİ Kaynak adımları ele alındığında: Kutudan parçaları alır Üst üste bindirerek, puntaların arasında konumlandırır Pedala basarak, kaynak işlemini yapar Pedalı bırakır Parçayı yeni konuma kaydırır İşlemi tekrarlar (altı kez). Kaynaklı parçayı kutuya atar 62

63 TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ İŞ- Punta kaynağı YER- Mekanik işler atölyesi ADIM TEHLİKE NEDENİ 1- Kutudan birleştirilecek parçaları alır Parça elini kesebilir Parça elinden kayıp, yaralayıcı biçimde düşebilir Parçaların kenarı keskin ve çapaklı Kutu uzakta İyi tutamama 2- Parçaları üst üste bindirir ve elektrodların arasında konumlandırır Sıcak elektrodlar elini yakabilir Eldivensiz çalışıyor Kıskaçların arası az 3- Pedala basar Eli arada kalabilir Gözüne ve saçına kaynak çapağı veya kıvılcım sıçrayabilir Çevredekilere çapak veya kıvılcım sıçrayabilir Zararlı duman soluyabilir Parçaların binmesi az, elektrodlara yakın tutmak zorunda ; Elini aradan çekmeden çalıştırma Amper ayarı iyi değil; gözlüksüz, kepsiz çalışıyor Uygun perde veya kalkan yok Kaynaklanan saclar boyalı ve yağlı 4- Parçayı yeniden konumlandırır Elini yakabilir Eldivensiz çalışıyor Kıskaçların arası dar 3. ve 4. işlemlerin tekrarı 5- Parçayı kutuya atar Parça dışarıya düşebilir veya sekebilir Kutudaki sıcak parçalara başkaları değebilir Kutu uzakta; kutuyu fazla dolduruluyor İstif düzeni uygun değil Yanlış iş yapma 63

64 NEDEN-SONUÇ DİYAGRAMI Çözüm önerilerinin iyilik derecesi açısından, sorunun doğru tanımlanmış olması çok önemlidir. Doğru tanımlanmamış bir sorunun (tehlike nedeninin) iyi, hatta doğru çözümü (önlemi) olamaz (Esin Kuralı). Çünkü: Tehlikenin gerçek nedenine inmeden eksik bilgiyle çözüm arayışları içine girmek hem yararsız hem de süre ve kaynak savurganlığıdır. Tehlikenin gerçek nedeni ortaya çıkmadıkça, sorunun tekrarı önlenemez. 64

65 Neden-Sonuç irdelemesinin görsel aracı Neden-Sonuç Diyagramıdır. 5M şunlardır: Material - Malzeme Method - Yöntem Machine - Ekipman Man - İnsan Measurement - Ölçme 65

66 66

67 SORU CEVAP c11) İşi, kaynak bölgesinden tutma s1) Neden eli yanar? c12) Elin elektrodlara değmesi c13) Elin elektrodların arasında kalması s11) Neden işi kaynak tutar? S12) Neden eli elektrodlara değer? S13) Neden eli elektrodların arasına girer? bölgesinden S111) Neden parçaları bindirirken eli kaynak S112) Neden bölgesine parçaları yakın? kaydırmamak için eli kaynak bölgesine yakın? c14) Parçayı çevirirken sıcak yerden c111) tutma Parçaları bindirme zorluğu c112) c15) Eldivensiz Parçaları kaynak çalışma sırasında kaydırma endişesi c121) Elektrot boylarının işe uygun olmayışı c122) Pedal bırakıldığında kıskaçların tam açılmaması c123) Çalışma hızının dikkati dağıtması c131) Elektrotların saca yapışması c124) Eldivensiz çalışma c132) Çalışma hızının dikkati dağıtması c133) Çevreye dalma c1111) Bindirme payının azlığı c1121) Bindirme payının azlığı c1122) Elektrotların uçlarının düzgün olmaması c1123) Pedalın hareketinin düzgün olmaması c1124) Pedala basmanın zor olması 67

68 68

69 Kaydırma endişesi Elektrodların ucu düzgün değil Elinin elektrodlara değmesi Kaynak bölgesinden tutma Pedalın hareketi Eldivensiz çalışma düzgün değil Çalışma hızı Bindirme payı az Elektrodun boyu uygun değil Eldiven verilmemiş Bindirme zorluğu Pedala basması zor Çevredekilere dalıyor Eli yanar Kıskaçlar ayarsız Bindirme payı az Çalışma hızı Çalışma hızı Çevredekilere dalıyor Elinin elektrodların arasına girmesi Eğitim Çevredekilere dalıyor yetersiz Parçayı çevirirken sıcak yerden tutma Malzeme ve elektrodun türüne göre ayar yapamıyor Elektrod yapışması İşlem yaprakları yok - Nokta kaynağı sırasında elin yanmasına iişkin neden-sonuç diagramı. yetersiz 69

70 Tehlikelerin daima sonuçları ile birlikte değerlendirilmesinin zorunludur: İşçinin eli elektrotlarla temas ettiğinde yanabilir veya arada kalabilir. Eldeki kaynak makinesinin kapasitesine göre, iki elektrot arasında oluşan basınç kuvveti çok yüksek olabilir. İkinci durumda, ağır yanığın yanı sıra, delme mertebesinde ezilme de söz konusudur. İşte risk analizi bu nedenle şarttır. Yangın da bir ayrı risktir 70

71 a- Risklerden kaçınmak Her tehlikeli işin riski vardır. Bu madde, çalışanlara yaptırılan işlerin en tehlikesiz, en az riski olacak biçimde yaptırılmasına amirdir. b- Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek- ortaya çıkabilecek kötü sonuçları, bunların ortaya çıkmasındaki olasılıkları ve alınması gereken önlemlerin önceliğini belirlemek ve alınmış olan önlemlerin ne derecede etkili olduklarını izlemektir. 71

72 Kaçınma açısından, riskin ortadan kaldırılması temel anlayıştır. Risklerin azaltılması konusunda çok dengeli olunması gerekir. Çünkü riskin ne ölçüde azaltılmış olduğu, nicelendirilmesi olası olmadığından, tartışmaya açık bir konudur. Özel not- Bir riskin ortadan kalkması, bir tehlikenin olası sonuçlarından yalnızca birisinin ortadan kaldırılması demektir. Asla, tehlike ortadan kalkmış duygusuna kapılınmamalıdır! 72

73 kaçınılması mümkün olmayan risk ibaresi, mevzuattaki kaçınılmazlık ile çağrışım yaptırmamalıdır. Kaçınılmazlık ilkesi, ancak gerçekten öngörülemeyen tehlikeler için söz konusudur. Bilgisizlik veya aldırmazlık bu tanıma girmez. c- Risklerle kaynağında mücadele etmek Kökenine inip ortadan kaldırmak esastır. 73

74 Risk değerlendirmesinin ana amacı şunlardır: 1. İşyerinde ne gibi riskler vardır? 2. Kaçınılması mümkün olmayan riskler için neler yapılmalıdır? 3. İşyerindeki risklerin önlenmesi veya risklerin azaltılmasında hangi riskler öncelikli olmalıdır? Yapılacak olan değerlendirme, aynı zamanda; Söz konusu risk (riskler) için daha önce alınmış önlemler var ise, bunların da değerlendirilmesine de vesile olmalı, Risklerin iletilmesi (çalışanların bilgilendirilmesi) etkinliklerini başlatmalı, (İSG Kanunu Md 16 - Çalışanlara, bu risklerle ilgili eğitimleri verilmesini sağlamalıdır. 74

75 EĞER NE OLUR LİSTESİ (WHAT-IF) Eğer Ne olur listesi, bir durumun ortaya çıkması ile oluşabilecek tehlike veya tehlikelerin ve bunların yaratabileceği sonuçların ardışık sorgulanması ile elde edilir. Eğer duman birikirse ne olur? Kaynakçı boğulabilir Eğer yanlışlıkla düğmeye basarsa ne olur? Arkada çalışanın eli merdaneler arasında kalabilir 75

76 Eğer kapak açık kalırsa ne olur? Araç veya yaya düşebilir, Çocuklar aşağı inmeye kalkabilir, Çevreye pis koku yayılır. Yapılan işlerin niteliğine bağlı olarak, listenin değişik alanlardaki uzmanlar tarafından hazırlanmış, en azından gözden geçirilmiş olması gerekebilir. Eldeki durum değiştiğinde (çalışma koşulları, kullanılan malzemeler, maddeler, makineler, aygıtlar, uygulamalar, vb.) listenin gözden geçirilerek düzeltilmesi ve yeni soruların eklenmesi gerekir. 76

77 EĞER NE OLUR? İRDELEMESİ Ne olur? Olasılık Sonuçlar Görüşler Testere çatlak kırılır yüksek ciddi hemen değiştirilir Testere gevşek kırılır yüksek ciddi önemli çalıştırmadan önce kontrol Testere gevşek eli kapar olası önemli çalıştırmadan önce kontrol 77

78 Bilgi kaynakları saptanmalıdır Bilgi doğru kaynaklardan edinilmelidir. Bu nedenle inceleme, yerine getirilmesi gereken sıradan bir iş gibi değil bir ödev gibi algılanmalıdır. Önleme En erken biçimde risklerin farkına varma Kötü sonuçları asgariye indirecek önlemleri alma 78

79 Eğer Ne olur listesi, işbaşı eğitimi açısından da çok yararlıdır. Bu yöntemin gerektirdiği hazırlıkları yapmış olan bir kuruluşun elindeki malzeme, eğitim ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından da çok yararlıdır. Eğer boru çatlaksa ne olur? kişiler zehirlenebilir, patlama olabilir. Eğer bu madde bulaşırsa ne olur? deride allerji olur. 79

80 TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ (HAZOP) Tehlike ve işletilebilirlik incelemesi (Hazard and Operability Study, HAZOP), özellikle büyük ve karmaşık sistemler için geliştirilmiş bir yöntemdir. Dolayısı ile bu inceleme, üst düzeyde bilgili ve deneyimli bir uzman grubunu gerektirir. 80

81 YETMEZLİK TÜRÜ VE ETKİLERİNİN irdelemesi (YOSİ) Yetmezlik, Türü ve Etkilerinin İrdelemesinin (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) diğer yöntemlerden farkı; öncekilerin çalıştırma durumlarından, ikincisinin ise yetmezliklerden doğabilecek tehlikelere yönelik olmasıdır. Söz konusu yöntem daha çok kalite çalışmaları nedeni ile anılırsa da (Esin,1999,2002), tehlikelerin belirlenmesi açısından da aynı derecede kullanılışlı ve etkilidir. 81

82 YOSİ, üç aşamalı bir yaklaşımdır 1. Yetmezlik (tehlike) olasılıkları belirlenir Nicelendirme açısından, sıklık tanımı kullanılır (s). Ortaya sık çıkan bir şeyin olasılığı yüksektir. 2. Yetmezliğe gidişin (tehlikenin doğuşunun) önceden farkına varılması olasılığı değerlendirilir. Nicelendirme için kestirilebilme (saptama) tanımı kullanılır (k). 3. Yetmezlik (tehlike) önlenemediğinde, doğabilecek sonuçların olasılıkları ve boyutları (b) tartılır (ölüm, yaralanma, ölümcül hastalığa yakalanma, sağlığını yitirme gibi ). 82

83 Uygulama kolaylığı açısından yukarıdaki üç olasılık, 1-10 üzerinden puanlanır ve üçünün aritmetiksel çarpımı önceliğin göstergesi olarak kabul edilirek risk öncelik sayısı - RÖS olarak anılır. RÖS = sıklık x kestirilebilme x boyut (sıklık arttıkça, s 10; kestirebilme zorlaştıkça, k 10; sonuç ağırlaştıkça, b 10) En yüksek RÖS değeri 1000 olabilir. 83

84 KUSUR AĞACI İRDELEMESİ Kusur ağacı irdelemesi, sonuca ağırlık veren bir mantıksal yaklaşımdır. Bu yöntem, belirli bir sonucun ortaya çıkması için birlikte ortaya çıkmaları gereken durumların ( VE, ) veya her birinin tek başına aynı sonucu oluşturabileceği durumların ( VEYA, ) irdelenmesine elverir. 84

85 85

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ OLUMSUZ ÖRNEKTİR. DENEMEYİNİZ! RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ Önemli Not: Bu sunumda Prof. Dr. Alp Esin in "RİSK YÖNETİMİ 1 ve DEĞERLENDİRMESİ" Sunumundan Yararlanılmıştır.

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışan Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Kasım, 2016 EMNİYET KEMERİ SUSTURUCU Maslow`un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleşt.

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası ( sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ. AMAÇ Bu prosedürün amacı;... İlk/okulu faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 2 İşçi Sağılığı Çalışan insanların fiziksel, ruhsal moral ve sosyal

Detaylı

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK yol kenarına istiflenmiş kargoların taşınmasını istiyor. RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK 1. Depoda forklift ve yaya yolu mevcut 2. Köşelerde ayna konulmamış 3. Forklift bakımlarında formlar doldurulmuyor 4. Çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU RİSK ANALİZ NO: 0001 RİSK ANALİZ TARİHİ: BÖLÜM: KİMYASAL DEPO VE BOYA MUTFAKLARI BÖLÜMÜ TEH. TEHLİKE FAALİYET / KİMLER RİSK KORUMA İHTİMAL ŞİDDET

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YASASI (35/2008 Sayılı Yasa) Madde 8(6) Altında Yapılan Tüzük

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YASASI (35/2008 Sayılı Yasa) Madde 8(6) Altında Yapılan Tüzük Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YASASI ( Sayılı Yasa) Madde 8(6) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 8 inci Maddesinin (6) ıncı Fıkrasının kendisine

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ İŞ KAZASI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 İŞ KAZASI A) (Ilo)Uluslararası Çalışma Örgütü: Önceden Planlanmamış, Bilinmeyen Ve Kontrol Altına

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu. İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.tr İşyeri örgütlenmesinde İSİG İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, işçilerin

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1475 sayılı iş yasası ve bu yasanın 74. Maddesine göre çıkarılan tüzükler incelendiğinde mevzuatın, Teknik bilgi vermeye çalışan ve buna bağlı olarak

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası

Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası Ocak 2013 Müfredat özeti NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası (Ocak 2013 Yapı Müfredat, üç üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde MADDE 4 İşverenin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ Hazırlayan İLKER KIYAK Makine Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı ( A sınıfı ) 1 2 Eğitimin Amacı Katılımcılara; İşyerlerinde yasal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

İSGÜV 506 KAZA ARAŞTIRMA, İNCELEMELERİ VE EMNİYET SİSTEMLERİ. Çankaya Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği ABD

İSGÜV 506 KAZA ARAŞTIRMA, İNCELEMELERİ VE EMNİYET SİSTEMLERİ. Çankaya Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği ABD İSGÜV 506 KAZA ARAŞTIRMA, İNCELEMELERİ VE EMNİYET SİSTEMLERİ Çankaya Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği ABD KAPSAM Temel Kavramlar, iş güvenliğinin tarihçesi Kazanın tanımı ve sınıflaması, Kazaların

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ 1/19 Risk Değerlendirmesi İşlem BASAMAKLARI 2 2/19 İşyerinizde sorun çözme şeması EVET HER ŞEY YOLUNDA MI? HAYIR SAKIN KARIŞMA EVET İŞİ SEN Mİ KARIŞTIRDIN? SENİ KAFASIZ HAYIR KİMSE

Detaylı

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI 29 İSG011 İSG PROJE YÖNETİMİ İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI AMAÇ: önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için kullanılan bir yöntemdir III BÖLÜM METODU UYGULAMA ÖRNEĞİ Nİ1611207

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ

ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ Eğitimci: Yrd. Doc. Dr. Hacer KAYHAN 1 Kayhan Akademi Genel Müdürü A sınıfı ISG Uzmanı /ISG uzman ve işyeri hekimi eğitmeni TMGD Eğitmeni/TMGD Uzmanı Entegre Yönetim Sistemi

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı