SiMİTSONİT CEVHERİNİN BORİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNME KİNETİĞİ. / /

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SiMİTSONİT CEVHERİNİN BORİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNME KİNETİĞİ. yabali@yahoo.com / ramazangumus47@yahoo.com.tr / salihbayca@gmail."

Transkript

1 SiMİTSONİT CEVHERİNİN BORİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNME KİNETİĞİ *Yüksel ABALI, *Ramazan GÜMÜŞ, **Salih Uğur BAYÇA * Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, MANİSA ** Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu Maden Programı, Soma - MANİSA / / ÖZET Bu çalışmada, simitsonit (ZnCO 3 ) cevherinin borik asit çözeltisi içerisindeki çözünme kinetiği; sıcaklık, katı/sıvı oranı, asit konsantrasyonu, partikül boyutu ve karıştırma hızı parametreleri kullanılarak incelenmiştir. Çözünme oranı üzerine en etkili parametrenin katı/sıvı oranı, sıcaklık ve asit konsantrasyonu olduğu, karıştırma hızının etkili olmadığı görülmüştür. Çözünme reaksiyonunun yalancı 2. derece mertebeye uyduğu ve reaksiyonun kinetik denkleminin X(1-X) -1 = 2,6x1 9-8,6/T şeklinde olduğu düşünülmüştür. 1/1 katı-sıvı oranı, 6 C sıcaklık, 2 µm tanecik boyutu, 7 rpm karıştırma hızı ve.9 M lık borik asit konsantrasyonu parametreleri kullanılarak en yüksek dönüşümde çinko borat elde edildiği tespit edilmiş olup reaksiyona ait aktivasyon enerjisi 67 kj/mol olarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Çinko borat, Simitsonit, Borik asit, Çözünme kinetiği, 1.GİRİŞ Çinko, yerkabuğunda oldukça bol bulunan elementlerden biri olup yerkabuğunun %,13 ünü oluşturduğu tahmin edilmektedir. Genel olarak sülfürlü, ender olarak da oksitli ve silikatlı olarak bulunur. Doğada çinko metalinin üretildiği en önemli mineral sfalerittir. Sülfürlü cevherler, çinko ve bileşiklerinin elde edildiği temel kaynaklardan olmasına rağmen, bu cevherlerin tükenmesinin yanısıra işlenmeleri esnasında kükürt emisyonları oluşturmaları nedeniyle diğer çinko içeren cevherlerde cazip hale gelmiştir. Smithsonite (ZnCO 3 ), willemiyte (Zn 2 SiO 4 ), hydrozincite (2ZnCO 3 3Zn(OH) 2 ), zincite (ZnO) ve hemimorphite (Zn 2 SiO 3 H 2 O) gibi oksitli cevherler sülfürlü cevherlere alternatif olan diğer önemli çinko içeren cevherlerdir. Türkiye de Kayseri, Niğde, Adana, Konya ve Malatya yörelerinde önemli miktarlarda oksitli cevherlere rastlanmaktadır (Anonim 2; Kirk ve Othmer 1952; Zhao ve Stanforth 2). Simitsonit, ZnCO 3 kimyasal formülünde olup, hegzagonal hemiedri sistemde kristalleşmektedir. Genellikle yumrulu, böbreğimsi veya damlataşlarını andıran agregalar şeklinde bulunmaktadır. Önemli çinko minerali olan simitsonit, kalamin, hidrozinkit, kalsit, dolomit gibi minerallerle birlikte bulunmaktadır. Renksiz, beyaz sarımsı kahverengi, yeşilimsi, mavimsi renklerde bulunmakta olup, sertliği 5, özgül ağırlığı ise 4,3 tür. Dilinimli, gevrek cam cilalı ve yarı saydam görünüştedir. Bileşiminde % 52 çinko ile önemli miktarda demir ve mangan bulunmaktadır. Üfleçle ergimez, sıcak asitte çözünür, kömür üzerinde ısıtıldığında beyaz bir iz bırakmaktadır. Simitsonit, sfaleritin bozuşmasından ileri gelen çinko sülfat eriyiğinin, kalker veya dolomiti ornatması yolu ile oluşmaktadır. Kuzey İspanya, İngiltere, ABD ve Türkiye de önemli simitsonit yataklarına rastlanmaktadır. Simitsonitin borik asit çözeltilerinde çözündürülmesi sonucu elde edilen çinko borat başta alev geciktiriciler olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Simitsonit (çinkokarbonat) cevheri ve bazı diğer cevherlerin çözündürülmesi üzerine yapılmış çalışmalar aşağıdaki gibi verilebilir:

2 Ju et. all, amonyum klorür çözeltisinde simitsonit (çinko karbonat) cevherinin çözünme kinetiğini incelemiştir. Çinkonun çözünme hızı üzerine amonyum klorür konsantrasyonunun, reaksiyon sıcaklığının, cevher partikül boyutunun ve karıştırma hızının etkisini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar yaklaşık olarak % 91,2 çinko liçinginin 9 o C reaksiyon sıcaklığı, 24 dakikalık reaksiyon süresi, 5 mol/l amonyum klorür konsantrasyonu, 1:1 g/ml sabit katı/sıvı oranı ve µm lik partikül boyutu ile başarıldığını göstermiştir. Çözünme prosesinin yüzey kimyasal reaksiyon kontrollu olduğu ve aktivasyon enerjisinin 21,3 kj/mol olarak hesaplandığı belirlenmiştir (Ju et al. 25). Simitsonit cevheri kullanılarak yapılan başka bir çalışmada ise, alkali işlemle çinko tozu üretim prosesi incelenmiştir. Liçing işlemi ile liçing reaktifi olarak 5M NaOH kullanılarak 95 o C nin üzerindeki bir sıcaklıkta cevherden alüminyumun %1 dan daha az bir kısmının, çinko ve kurşunun %85 den fazlasının liç edilebileceği bulunmuştur. Fe, Ca gibi safsızlıkların çözünmesi ihmal edilebilecek düzeyde kalmıştır. Kurşunun liçingi ise liçing sistemine NaCl ilavesi ile önemli düzeyde artırılmıştır. Liç çözeltisinde bulunan kurşun sodyum sülfürün ilavesi ile ayrılmıştır. Kurşunsuz çözelti daha sonra paslanmaz çelik elektrotlar kullanılarak metalik çinkonun elektrolizi için kullanılmıştır. Çalışmada %99,5 den daha yüksek bir saflıkta Zn tozu elde edilmiştir (Zhao ve Stanforth 2). Başka bir çalışmada yüksek saflıktaki çinko karbonat hidroksit ve çinko karbonat konsantresinin kalsinasyon kinetiği incelenmiştir. Her iki materyalin kalsinasyon davranışının büzülen çekirdek modeline uyduğu belirlenmiştir. Aktivasyon enerjisi çinko karbonat hidroksitin kalsinasyonu için 88,7kJ/mol, çinko karbonatın kalsinasyonu için 97,3 kj/mol olarak bulunmuştur (Nobari ve Halali 26). Liu et al. (24), azot atmosferinde bazik çinko karbonatın termal bozunmasını incelemiştir. Bozunma işlemi yaklaşık olarak 22 o C de başlamaktadır. Örneğin boyutundaki artışın reaksiyon sıcaklığını artırdığı ve aktivasyon enerjisini azalttığı belirlenmiştir. 5,1 ve 3 mg lık örneklerin aktivasyon enerjileri sırasıyla 319,17± 22,75, 241,86 ±21,6 ve 238,66 ± 19,86 kj/mol olarak bulunmuştur. Lee vd., atıksu ile işlem görmüş çamurdan çinko, bakır, kadmiyum ve kromu uzaklaştırmak ve geri kazanmak için ağır metal ekstraksiyon kinetiklerini iki farklı reaktif nitrik asit ve sitrik asit kullanarak, sabit bir karıştırma hızında (15 d/dak) ve sabit bir katı/sıvı oranı (1g/L) ile, (,2-,1 N) asit konsantrasyonlarını değiştirerek, nitrik asitte o C sitrik asitte o C sıcaklıklarında ve değişik çamur partikül boyutlarında incelenmiştir. Deneysel ve modelleme sonuçları metal ekstraksiyon hızının asit konsantrasyonu ve sıcaklık ile arttığını ancak artan partikül boyutu ile azaldığını ve nitrik asitin çamurdan ağır metalleri ekstrakte etmek için sitrik asite göre çok daha etkili olduğu bulunmuştur (Lee et al. 25). Abdel-Aal (2), tarafından düşük kalitedeki çinko silikat cevherinin sülfürik asitle çözünme kinetiği üzerine partikül boyutu, reaksiyon sıcaklığı, ve asit konsantrasyonunun etkisi incelenmiştir. %94 lük çinko liçingi mesh tane boyutu, 7 o C reaksiyon sıcaklığı, %1 luk sülfürik asit konsantrasyonu, 18 dakikalık reaksiyon süresi ve 1:2 g/ml lik sabit katı/sıvı oranı ile elde edilmiştir. Liçing kinetiğinin ürün tabakası içinden difüzyon kontrollü ve aktivasyon enerjisinin de 3,2 kcal/mol olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışmada iki farklı çinko karbonat hidroksit örneğinin 4 o C ye kadar termal bozunması incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar çinko karbonat hidroksitin bozunmasının yaklaşık olarak 15 o C de başladığını ve bozunma hızının 2 o C den daha yüksek sıcaklıklarda önemli olduğunu göstermiştir o C sıcaklık aralığında bu iki örnek için aktivasyon enerjileri 132 ve 153 kj/mol olarak bulunmuştur (Kanari et al. 24). Benzer bir çalışmada karbonatlı bir başka mineral olan mağnezitin sitrik asit çözeltilerinde çözündürülmesi incelenmiş, reaksiyon modelinin kimyasal reaksiyon kontrollü olduğu tespit edilmiştir. Bu reaksiyon için aktivasyon enerjisi ise, 59,79 kjmol -1 olarak bulunmuştur (Demir 23). Karbonatlı bir diğer mineral olan kalsitin organik bir asit olan asetik asit çözeltilerinde ki çözünürlüğü, geniş bir ph aralığında döner bir disk kullanılarak incelenmiş ve çözünmenin reaktanların yüzeye taşınımı, oluşan ürünlerin yüzeyden taşınımı ve yüzeyde kimyasal reaksiyon kontrolü ile gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2,9 un altındaki ph değerlerinde, çözünme hem reaktanların hem de ürünlerin taşınımından etkilenirken, 3,7 nin üzerindeki ph değerlerinde ise yüzey reaksiyon kinetiği ile kontrol edildiği bulunmuştur (Fredd et al.1998). Abalı vd., (2) Ürdün fosfat kayasının nitrik asit çözeltilerindeki çözünme kinetiğini incelemiştir. Reaksiyonun akışkan filminden difüzyonla kontrol edildiği ve çözünme reaksiyonuna ait aktivasyon enerjisi - 1 dk için 9.96 kj/mol, 1-4 dk için 4.4 kj/mol olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı; ZnCO 3 bileşimindeki simitsonit cevherinden çinkoborat üretimi dikkate alınarak, simitsonitin borik asit çözeltilerindeki çözünme kinetiğini incelemektir.

3 2. DENEYSEL Çalışmada, Hakkari yöresinden elde edilen simitsonit cevheri kullanılmıştır. Cevher, çeneli bir kırıcıda kırıldıktan sonra öğütücüde öğütülerek, sallantılı eleklerde 2 µm, 355 µm, 5 µm, 1 µm ve 125 µm tane boyutlarında fraksiyonlara ayrılmıştır. Cevherden alınan numunenin bileşimi Manisa Tarım İl Müdürlüğünde kullanılan ICP cihazı ile tayin edilmiştir. Kullanılan simitsonit cevherinin kimyasal analiz sonuçları Çizelge 1 de verilmektedir. Cevhere ait X-ray difraktoğramı Şekil.1 de verilmiştir Çizelge 1. Simitsonit cevherinin kimyasal bileşimi Bileşen Bileşim,% Bileşen Bileşim,% Na 2 O,11 ZnO 37,74 MgO,2 ZrO 2,7 Al 2 O 3,9 Cd,3 SiO 2,7 Ba,5 P 2 O 5,9 Ta 2 O 5,31 SO 3,12 WO 3,38 CaO,32 PbO 19,46 MnO,43 Bi,2 Fe 2 O 3 2,5 Diğer 2,37 Kızdırma kaybı (85 ºC de) 35,5 Çözündürme işlemleri, atmosfer basıncında SELECTA Digiterm 2 marka sabit sıcaklık sirkülatörü ve Heidolph RZR 251 marka mekanik karıştırıcı ile donatılmış iki boyunlu 25 ml lik bir cam reaktörde gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon esnasında meydana gelebilecek buharlaşmaları önlemek için geri soğutucu kullanılmıştır. İçerisinde borik asit çözeltisi bulunan reaksiyon ortamının sıcaklığı termal dengeye geldikten sonra önceden belirlenmiş miktardaki simitsonit cevheri, reaktöre beslenerek reaksiyon başlatılmıştır. Reaksiyon sonunda karışım mavi bant süzgeç kağıdından hızlı bir şekilde süzülmüş ve süzüntüde Zn +2 tayini yapılmıştır. Çizelge 2. Çözme işlemlerinde seçilen parametre ve değerleri Tane boyutu(µm) 2 ; 5; 1; Reaksiyon süresi (dk) 1, 2, 3, 45, 6 Karıştırma hızı(rpm) 1, 3, 5, 7, 9 Sıcaklık( o C) 26, 3, 35, 4, 6 Asit konsantrasyonu (M),1,,3,,5,,7,,9 Katı-sıvı oranı (gml -1 ),25/5,,5/5, 1,/5, 5,/5

4 C ounts Zn 4 Si 2 O 7 ( O H ) 2 (H 2 O ) Fe 2 O 3 Zn 5 ( O H ) 6 ( C O 3 PbCO 3 Zn ( C O) 3 Zn 5 ( O H ) 6 ( C O 3 ) 2 Zn 5 ( O H ) 6 ( C O 3 ) Position [ 2Theta] (Copper (Cu)) 3.SONUÇ VE TARTIŞMA Simitsonitin sulu ortamda borik asit ile çözünmesi aşağıdaki genel reaksiyona göre meydana gelmektedir: xznco 3 + yh 3 B 3 zznoyb 2 O 3.tH 2 O + xco 2 dır Bu çalışmada ham simitsonit ile borik asit arasında aşağıdaki reaksiyona göre çinko borat oluştuğu tahmin edilmektedir: 2ZnCO H 3 B 3 2ZnO3B 2 O 3.9H 2 O + 2CO 2 Tane Boyutunun Etkisi Simitsonit cevherinin çözünme hızı üzerine tane boyutunun etkisi, 2 µm, 5 µm ve 1 µm lik parçacık boyutlarında incelenmiştir. Çözünme hızı üzerine tane boyutunun etkisi Şekil 2 de verilmiştir. Bu verilere göre; tane boyutu küçüldükçe dönüşüm yüzdesi artmaktadır. Tane boyutunun küçülmesi ile toplam yüzey alanı artmaktadır. Yüzey alanı arttıkça buna bağlı olarak birim çözücü başına düşen çözünme yüzeyi de artmaktadır. Dolayısıyla tane boyutunun küçülmesi ile dönüşüm yüzdesinin artması beklenen bir sonuçtur. Sabit parametreler: Karıştırma hızı: 7 Rpm Katı-sıvı oranı:,5 /5 g.ml -1 Asit Konsantrasyonu:,9 M Sıcaklık: 4 o C 1 8 Xzn(%) µm 5µm 1µm Süre (Dk) Şekil 2. Çözünme hızı üzerine tane boyutunun etkisi

5 Karıştırma Hızının Etkisi Simitsonit cevherinin çözünme hızı üzerine karıştırma hızının etkisi 1 rpm, 3 rpm, 5 rpm 7 rpm ve 9 rpm lik hızlarda incelenmiştir. Çözünme hızı üzerine karıştırma hızının etkisi elde edilen sonuçlar Şekil 3 de verilmiştir. Karıştırma ile tanecik etrafında reaksiyon esnasında oluşabilecek film tabakası kırılabilir veya birim zamanda katının reaktif ile temasının artması sonucu çözünme hızında artış beklenebilir. Ancak, elde edilen sonuçlardan görüldüğü gibi, tam süspansiyonun sağlandığı karıştırma hızlarında karıştırma hızının artması dönüşüm yüzdesini ihmal edilebilecek kadar az artırmıştır. Ayrıca, hiç karıştırmanın olmadığı durumda da belli bir düzeyde çözünme olduğu tespit edilmiştir. Sabit parametreler: Tane boyutu: 2 µm Katı-sıvı oranı:,5/5 g.ml -1 Asit Konsantrasyonu:,9 M Sıcaklık: 4 o C Xzn ( %) Rpm 3 Rpm 5 Rpm 7 Rpm 9 Rpm Süre (dk) Şekil 3. Simitsonitin çözünme hızı üzerine karıştırma hızının etkisi Asit Konsantrasyonunun Etkisi Simitsonit cevherinin çözünme hızı üzerine asit konsantrasyonunun etkisi,,1 M,,3 M,,5 M,,7 M ve,9 M lık konsantrasyon değerlerinde incelenmiştir. Çözünme hızı üzerine asit konsantrasyonunun etkisi elde edilen sonuçlar Şekil 4 de verilmiştir. Elde edilen sonuçlardan görüleceği gibi,,9 M değerine kadar asit konsantrasyonu arttıkça çözünme artmakta ancak bu değerden sonra borikasit reaksiyon şartlarında kristallenme meydana getirdiğinden daha derişik bir konsantrasyonda çalışılamamıştır. Fakat sıcaklığı arttırdığımızda çözünmede bir azalma görülmüştür. Bu azalma şuna bağlanabilir. Konsantrasyon arttıkça, çözmede etkin olan H+ iyonu konsantrasyonu artmakta ve dolayısıyla çözünme de artmaktadır. Belli bir konsantrasyon değerinden sonra çözeltideki H+ iyonlarının hareket kabiliyeti azalmakta ve tanecik çevresinde çok hızlı reaksiyon vererek doygunluk değerine ulaşılmaktadır. Bu durum katı çevresinde zor çözünen bir film tabakası meydana getirmekte ve dolayısıyla çözünme hızı azalmaktadır (Imamutdinova 1967; Demir 23). Ayrıca, asit konsantrasyonunun artması, ortamda çözücü olarak bulunan su miktarının azalması anlamına gelmektedir ki, bu durumda çözünürlüğe olumsuz etki yapabilmektedir. Sabit parametreler: Karıştırma hızı:7 rpm Katı-sıvı oranı:,5/5 g.ml - 1 Tane boyutu:2 µm Sıcaklık: 4 o C 1 8 X zn (%) 6 4 2,2,4,6,8 1 Borik Asit Konsantrasyonu (M) Şekil.4.Simitsonitin çözünme hızı üzerine asit konsantrasyonunun etkisi (,1-1 M)

6 Katı Sıvı oranın çözünürlük üzerine etkisi Simitsonit cevherinin çözünme hızı üzerine katı sıvı oaranın etkisi,,25/5, (g/ml),5/5 (g/ml), 1,/5 (g/ml) ve 5,/5 (g/ml) lik oranların katı- sıvı oranları incelenmiştir. Çözünme hızı üzerine katı- sıvı oranın etkisi ve elde edilen sonuçlar Şekil 5 de verilmiştir. Sonuçlarda az olan miktarın yani,25/5 g/ml. nin çözünürlüğü daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu amaçla etkin parametreler seçilerek sıcaklık üzerine katı sıvı oranın etkisi incelenmiştir. Sabit parametreler: Karıştırma hızı: 7 rpm Tane boyutu:2 µm Sıcaklık: 4 o C Asit Konsantrasyonu:,9 M X zn (% ) Süre (dakika ),25/5 (g/ml),5/5 (g/ml) 1,/5 (g/ml) 5,/5 (g/ml) Reaksiyon Sıcaklığının Etkisi Şekil 5.Simitsonitin çözünme hızı üzerine katı- sıvı oranın etkisi Simitsonit cevherinin çözünme hızı üzerine sıcaklığın etkisi 26 o C, 3 o C, 35 o C, 4 o C, ve 6 o C lik sıcaklık değerlerinde incelenmiştir. Çözünme hızı üzerine sıcaklığın etkisi Ek 1. kısmında verilmiştir. Reaksiyon ortamında sıcaklığın artması, taneciklerin kinetik enerjisini ve dolayısıyla çarpışma hızlarını ve böylece çözücü ile olan etkileşimini artıracağından çözünmede artacaktır. Sabit parametreler: Karıştırma hızı: 7 rpm Katı-sıvı oranı:,5/5 g.ml -1 Tane boyutu: 2 µm Asit Konsantrasyonu:,9 M X Zn (%) Simitsonit cevherinin Borikasit içerisnde Çinkoborat oluşumunun sıcaklığa göre değişim grafiği Süre (dakika) 26 C 3 C 35 C 4 C 6 C Şekil 6. Simitsonitin çözünme hızı üzerine sıcaklığın etkisi Kinetik çalışmanın incelenmesi sırasında, ürün olarak çinko borat oluşmuştur. Elde edilen ürüne ait XRD Grafiği şekil 7 de verilmiştir. Burada görülmüştür ki ürün olarak 9 moleküllü değil 7 moleküllü su oluşmuştur. Bunun sebebi kurutma işleminin açık ve direkt ısıtması sonucu yapıdaki su moleküllerinin uzaklaşmasıdır.

7 Counts 3 15 ZnB4O7 1 5 ZnB 4 O Position [ 2Theta] (Copper (Cu)) Sekil 7. ürün olarak elde edilen çinkoboratın XRD grafiği Bunun yanında aşağıdaki SEM analizleri görüntülenmiştir Şekil 8. Ürün olark elde edilen çinkoboratın SEM fotoğrafı (2 µm ) (Tane boyutu: 2 µm, Sıcaklık:4 o C, Asit konsantrasyonu:,9 M, Karıştırma Hızı:7 rpm ).

8 Şekil 9. Ürün olark elde edilen çinkoboratın SEM fotoğrafı (5 µm ) (Tane boyutu: 2 µm, Sıcaklık:4 o C, Asit konsantrasyonu:,9 M, Karıştırma Hızı:7rpm ) Şekil 1. Ürün olark elde edilen çinkoboratın SEM fotoğrafı (2 µm ) (Tane boyutu: 2 µm, Sıcaklık:4 o C, Asit konsantrasyonu:,9 M, Karıştırma Hızı:7rpm

9 Şekil 11. Ürün olark elde edilen çinkoboratın SEM fotoğrafı (1 µm ) (Tane boyutu: 2 µm, Sıcaklık:4 o C, Asit konsantrasyonu:,9 M, Karıştırma Hızı:7rpm) Şekil 12. Ürün olark elde edilen çinkoboratın SEM fotoğrafı (1 µm ) (Tane boyutu: 2 µm, Sıcaklık:4 o C, Asit konsantrasyonu:,9 M, Karıştırma Hızı:7rpm

10 Reaksiyon sonucu elde edilen ürünün kimyasal analizi aşağıda verilmiştir: Çizelge 4. Ürüne ait kimyasal analizi Bileşen % miktar Bileşen % miktar Na,8% Na 2 O,11% Mg,5% MgO,8% Al,1% Al 2 O 3,2% Si,9% SiO 2,18% S,4% SO 3,1% Ca,1% CaO,1% Mn,3% MnO,4% Fe,1% Fe 2 O 3,1% Zn 11,95% ZnO 12,74% Pb,11% PbO,22% C 5,12% B 28,32% Diğer 1,14% Simitsonit cevherinin borik asitte çözünme kinetiğinin incelenmesi, elde edilen deneysel veriler kullanılarak yapılmıştır. Simitsonit (çinko karbonat) cevherinin yapılan deneylerin sonuçları göz önünde tutulduğunda yalancı homojen 2.derece mertebe reaksiyon modeline uyduğu görülmüştür(r=,9976). 2. mertebe reaksiyonlara ait integre hız ifadesi eşitlik (1) de verilmiştir. kt =X (1-X) -1 (1) 26 6 o C aralığında t ye karşı çizilen X/(1-X) (Şekil 13) grafiğinde, her bir grafiğin bir doğru verdiği görülmektedir. X / (1-X) C 3 C 26 C 4 C 6 C Süre (dk) Şekil 13.Değişik reaksiyon sıcaklıklarında zamana karşı X/(1-X) grafiği

11 Şekil 13 deki doğruların eğimlerinden k hız sabitleri elde edilir.arhenius denklemi.aşağıdaki gibidir: k = k -E/RT (2) ln k =ln k - RT E (3) Her bir sıcaklık değeri için lnk ya karşı (1/T) grafiği çizilmiş olup (Şekil.14), bu grafiğin eğiminden simitsonit cevherinin borik asitteki çözünme reaksiyonuna ait aktivasyon enerjisi (Ea), 67 kj/mol olarak hesaplanmıştır. 1/T (1/K),275,28,285,29,295,3,35,31,315 -,5-1 -1,5 y = -858,5x + 21,711 ln k -2-2,5-3 -3,5-4 Şekil 14. 1/T ye karşı ln k grafiği Eşitlik (1) deki k değeri yerine konduğunda aşağıdaki denklem elde edilmektedir X(1-X) -1 = k -E/RT. t (4) Hesaplanan k değeri eşitlik (4) de yerine konur ve Ea=67 kj/mol ve R=8.314 kj/mol K değerleri yerine yazılırsa aşağıdaki gibi bir denklem elde edilir: X(1-X) -1 = 2,6x /T. t (5) Simitsonit, sülfürlü cevherlere alternatif olan diğer önemli çinko içeren cevherlerdendir. Yapılan literatür araştırmalarına göre, ülkemizde önemli simitsonit (çinko karbonat) yataklarına rastlanmaktadır. Simitsonit, bileşiminde önemli miktarda çinko içermektedir. Bilindiği gibi çinko, en çok kullanılan ve her geçen gün kullanım oranı artan dayanıklı bir metaldir. İnşaat, altyapı, makine-ekipman, ulaşım, akümülatör, pil, ilaç, boya, kozmetik sanayinde kullanılan teknik ve ekonomik değere sahip olan çinko metali ve çinko bileşiklerinin yüksek oranda çinko içeriğine sahip simitsonit (çinko karbonat) cevherinden elde edilebilmesi, ayrıca son yıllarda gelişmekte olan alev geciktiriciler sektöründe başta olmak üzere tarım alanlarında gübre olarak da kullanılmakta olan çinko boratın alternatif bir yöntemle üretimine ışık tutması amacıyla, böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuş ve çözücü olarak borik asit kullanılmıştır. Çözünme prosesi sonunda ürün olarak çinko borat oluşmuştur. Elde edilen çinko borat kristalleri kurutulduktan sonra XRD ve XRF analizleri yapılmıştır. XRD analizinde 9 moleküllü değil de 7 moleküllü kristal suyu olan Çinko tetraborat oluştuğu görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde, yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi ekonomik kalkınma açısından çok önemlidir. Özellikle Türkiye gibi zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkelerde bu daha da ön plana çıkmaktadır. Hammadde belli bir işleme prosesinden geçtikten sonra elde edilen ürün ve yan ürünlerin değeri hammaddeye göre çok daha yüksek olmaktadır. Dolayısıyla pasif durumda bulunan maden yataklarının değerlendirilmesi ile ülke ekonomisinin daha da güçleneceği düşünülmektedir. Aynı zamanda dünyadaki artan metal ve metalik bileşikler ihtiyacı, madenlerin değerlendirilmesi için yoğun çalışmaların yapılmasına neden olmaktadır.

12 KAYNAKLAR Anonim Türkiye Sektörü Araştırması, Magnezyum, Manyezit ve Magnezyum Bileşikleri, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Kimya 2, Ankara. Anonim Türkiye Manyezit Envanteri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, No:186,Ankara. Anonim 2., 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı Demirdışı Metaller Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. Abalı Y, Ekmekçioğlu H., 2 Dissolution kinetics of jordanian phosphate rock in nitric acid solution, Selçuk üniversitesi fen-edebiyat fakültesi dergisi, 17, Abdel-Aal, E.A., 2. Kinetics of sulfuric acid leaching of low-grade zinc silicate ore. Hydrometallurgy, 55, Aydoğan, S., Aras, A., Canbazoğlu, M., 25. Dissolution kinetics of sphalerite in acidic ferric chloride leaching. Chemical Engineering Journal, 114, Aydoğan, S., 26. Dissolution kinetics of sphalerite with hydrogen peroxide in sulphuric acid medium. Chemical Engineering Journal, 123, Atabek, B., 25. Ham ve kalsine manyezit cevherinin glukonik asit çözeltilerinde çözünme kinetiği ve optimizasyonu. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Demir, M., Demirci, Ş., Usanmaz, A., 21. Analitik ve Sınai Kimya Laboratuvarı, M.E.B. Devlet Kitapları Ostim Mesleki Eğitim Merkezi,Ankara. Demir, M., Demirci, Ş., Usanmaz, A., 21. Analitik ve Sınai Kimya Laboratuvarı, M.E.B. Devlet Kitapları Ostim Mesleki Eğitim Merkezi,Ankara. Dvorak, P., Jandova, J., 25. Hydrometallurgical recovery of zinc from hot dip galvanizing ash. Hydrometallurgy, 77, Elgersma, F., Kamst, G.F., Witkamp, G.J., Rosmalen G.M., Acidic dissolution of zinc ferrite. Hydrometallurgy, 29, Faid, F., Contamine, F., Wilhelm,A. M., Delmas, H., Comparasion of ultrasound effects in different reactors at 2 khz. Ultrasonic Sonochemistry, 5 (3), Faid, F., Romdhane, M., Gourdun, C., Wilhelm,A. M., Delmas, H., Acomparative study of local sensors of power ultrasound effects electrochemical, thermoelectrical and chemical probes. Ultrasonics Sonochemistry,5 (2), Fredd, C.N. and Fogler, H.S., The kinetics of calcite dissolution in acetic acid solutions. Chem.Eng.Sci., 53, Ju, S., Motang, T., Shenghai, Y., Yingnian, L., 25. Dissolution kinetics of smithsonite ore in ammonium chloride solution. Hydrometallurgy, 8, Kanari, N., Mishra, D., Gaballah, I., Dupre, B., 24. Thermal decomposition of zinc carbonate hydroxide. Thermochimica Acta, 41, Kirk Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley Interscience Publication, John Wiley and Sons, Third Edition, volume 4, p.16, volume 1, (1981). Kirk, E.R., and Othmer, D.F., Encylopedia of chemical technology, vol.15, Interscience, New York, p.229. Lee, H.I., Wang, Yi-J., Chern, Jia-M., 25. Extraction kinetics of heavy metal-containing sludge. Journal of Hazardous Materials, B123, Nobari, A.H and Halali, M.,26. An investigation on the calcination kinetics of zinc carbonate hydroxide and Calsimin zinc carbonate concentrate. Chemical Engineering Journal, 121, Weisener, C.G., Smart, R.St.C., Gerson, A.R., 23. Kinetics and mechanisms of the leaching of low Fe sphalerite. Geochimica et Cosmochimica Acta, 67, Weisener, Christopher.G., Smart, Roger.St.C., Gerson, Andrea.R., 24. A comparison of the kinetics and mechanism of acid leaching of sphalerite containing low and high concentrations of iron. Int.J.Miner.Process, 74, Zhao,Y., Stanforth, R.,2. Production of Zn powder by alkaline treatment of smithsonite Zn-Pb ores. Hydrometallurgy, 56,

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

ÖZET O 3. (****) Maden Müh. S.D.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, ISPARTA

ÖZET O 3. (****) Maden Müh. S.D.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, ISPARTA Madencilik, Cilt 49, Sayı, Sayfa -6, Haziran 00 Vol.49, No., pp -6, June 00 FARKLI ORGANİK ASİTLERİN kaolen cevherinden DEMİRin UZAKLAŞTIRılMAsınDAKİ ETKİLERİ Effects of Different Organic Acids in Iron

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammet BİLEN ÇELİKHANE CURUFLARINDAN LİÇ-KARBONATLAŞTIRMA PROSESİ İLE KALSİYUM KARBONAT KAZANILMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi

Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi EK-8 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi Prof. Dr. Taner Toğrul (Yönetici) Yrd. Doç. Dr. Emir H. Şimşek Dr. Filiz

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

FARKLI KALSİNASYON ORTAMLARININ KİREÇ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI KALSİNASYON ORTAMLARININ KİREÇ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MADENCİLİK, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa 19-28, Aralık 2005 Vol.44, No. 4, pp 19-28, December 2005 FARKLI KALSİNASYON ORTAMLARININ KİREÇ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigating Effects of

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 90-98, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE INVESTIGATION OF REMOVAL NH 3 -N FROM LANDFILL LEACHATE USING

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Eren DOLAY

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Eren DOLAY T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EMAYE KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI Eren DOLAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2009 T.C. SELÇUK

Detaylı

BOKSİTLERDEN ALÜMİNA ÜRETİMİNDE HİDROLİZ PROSESİNİN TEKNOLOJİSİ

BOKSİTLERDEN ALÜMİNA ÜRETİMİNDE HİDROLİZ PROSESİNİN TEKNOLOJİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2000 : 6 : 1 : 71-77

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Bülent SARI METAL SANAYİ ATIK ÇAMURLARINDAN AĞIR METAL GİDERİMİNDE BİYOLİÇ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SIVI MEMBRAN TEKNĠĞĠ ĠLE TORYUMUN EKSTRAKSĠYONUNUN ĠNCELENMESĠ. YÜKSEK LĠSANS Emrah TAVġAN

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SIVI MEMBRAN TEKNĠĞĠ ĠLE TORYUMUN EKSTRAKSĠYONUNUN ĠNCELENMESĠ. YÜKSEK LĠSANS Emrah TAVġAN PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SIVI MEMBRAN TEKNĠĞĠ ĠLE TORYUMUN EKSTRAKSĠYONUNUN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS Emrah TAVġAN Anabilim Dalı : Kimya Programı : Fizikokimya Tez DanıĢmanı: Yrd.

Detaylı

, %0 A1 2. ve %99.01 MgO içeren temiz ürünler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar cesaret verici olarak değerlendirilmiştir.

, %0 A1 2. ve %99.01 MgO içeren temiz ürünler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar cesaret verici olarak değerlendirilmiştir. 5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, Izmir, Türkiye Artık Manyezit Tozundan Yüksek Saflıkta Sinter Magnezya Üretimi N Erdoğan Belde A Ş, Kütahya M. Kaya Osmangazi Ünı., Teknoloji Araştırma

Detaylı

Delikli Nano CaCO3 Üretimi. (Production of Hollow Nano CaCO3)

Delikli Nano CaCO3 Üretimi. (Production of Hollow Nano CaCO3) Delikli Nano CaCO3 Üretimi (Production of Hollow Nano CaCO3) Sevgi KILIÇ ÖZDEMİR ve Ekrem OZDEMIR * Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, Izmir, 35430-Türkiye ( * e-mail: ekremozdemiryte.edu.tr)

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

Kesikli İşletim Durumunda Kimyasal Çöktürme İşlemiyle Atıksudan Fosfat Geri Kazanım Potansiyeli

Kesikli İşletim Durumunda Kimyasal Çöktürme İşlemiyle Atıksudan Fosfat Geri Kazanım Potansiyeli Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1,(2006),116-124 Kesikli İşletim Durumunda Kimyasal Çöktürme İşlemiyle Atıksudan Fosfat Geri Kazanım Potansiyeli N. Ö. YİĞİT, S. MAZLUM

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011202 (9-18) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011202 (9-18)

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 08B4240004 Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Ali GENCER Proje Konusu: Çok Damarlı MgB 2 Süperiletken Üretimi, Nano-boyutta Katkılama

Detaylı

TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ. Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi

TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ. Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman Prof.Dr. Hilmi İBAR EDİRNE-2009 i ÖZET Doktora Tezi TOPRAKTA MAKRO

Detaylı

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır.

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır. 1 1. GİRİŞ Ağır metal iyonları taşıdıkları teknolojik önem nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Atıksularda mevcut ağır metal iyonları (bakır, kurşun, çinko, mangan, nikel,

Detaylı

M Yıldırım Ç U Muh Mon Fakültesi, Maden Mühendisliği Bolumu, Balcalı, ADANA

M Yıldırım Ç U Muh Mon Fakültesi, Maden Mühendisliği Bolumu, Balcalı, ADANA 3 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14 15 Ekim 1999 Izmir, Türkiye Adana/Feke Kuvarsitlerinden ZUccaciye Kalitesinde Cam Kumu Hazırlanması H Akarsu Camış Madencilik A Ş MERSİN M Yıldırım Ç U Muh Mon

Detaylı

BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN ASİT EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ BENIFICATION OF OIL SHALES BY ACID EXTRACTION

BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN ASİT EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ BENIFICATION OF OIL SHALES BY ACID EXTRACTION Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN ASİT EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İlknur

Detaylı

MADENCİLİK VE CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR USED CHEMICALS IN MINING AND MINERAL PROCESSING

MADENCİLİK VE CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR USED CHEMICALS IN MINING AND MINERAL PROCESSING Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt : XXV, Sayı : 1, 2012 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol : XXV, No: 1, 2012

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-1 Yıl: 2010 37-59

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-1 Yıl: 2010 37-59 37 SU ARITMA TEKNOLOJİSİNDE YER ALAN YUMAKLAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEKNOLOJİK ESASLARI THE TECHNOLOGICAL FUNDAMENTALS OF FLOCCULATION MANAGEMENT IN THE WATER TECHNOLOGY Sami ŞAHİN 1* 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı