Journal of Law 7/1 May s 2010 May 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Law 7/1 May s 2010 May 2010"

Transkript

1 Journal of Law 7/1 May s 2010 May 2010

2 Copyright 2010 Çankaya Üniversitesi. Tüm haklar sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü Çankaya Üniversitesi nin yaz l izni olmadan fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretle k smen veya tamamen ço alt lamaz, da t lamaz, kayda al namaz. Dergide yay nlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullan lamaz. Bu dergide yay nlanan yaz larda ileri sürülen görüfller yazarlara aittir. Her ne kadar yaz larda olabilecek olgusal hatalar konusunda dergi yönetimi gereken ilgiyi gösterse de bas lan makaleler Çankaya Üniversitesi nin düflünce ve politikas n yans tan metinler olarak de erlendirilemez ve üniversite söz konusu olgusal hata ve/veya görüfllerden dolay sorumluluk kabul etmez. Copyright 2010 Çankaya Üniversitesi. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or disseminated, in any form, or by any means electronic, mechanical, xeroxing, recording, or otherwise without prior written permission from Çankaya Üniversitesi, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed, in writing. Çankaya Üniversitesi and its agents make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness or suitability for any purpose of the content and disclaim all such representations and warranties whether expressed in this publication are the views of the authors and are not the views of Çankaya Üniversitesi. letiflim Çankaya Üniversitesi, Çankaya University Journal of Law Genel Yay n Yönetmeni, Ö retmenler Caddesi No.14, 06530, Balgat, Ankara. Telefon (312) /275; e-posta web sitesi Communication Çankaya Üniversitesi, Çankaya University Journal of Law Publishing Manager, Ö retmenler Caddesi No.14, 06530, Balgat, Ankara. Telephone (312) /275; web site Dizgi Zeta Reklamc l k, Arjantin Caddesi, Borazan Sokak No.13A, 06700, Gazi Osman Pafla, Ankara. Bas m Fersa Ofset Bask Tesisleri, OST M, 36. Sokak No.5/C-D, 06370, Yeni Mahalle, Ankara. Typeset by Zeta Reklamc l k, Arjantin Caddesi, Borazan Sokak No.13A, 06700, Gazi Osman Pafla, Ankara. Printed and bound by Fersa Ofset Bask Tesisleri, OST M, 36. Sokak No.5/C-D, 06370, Yeni Mahalle, Ankara. ISSN X A ustos 2010 / August 2010

3 Çankaya University Journal of Law Çankaya Üniversitesi ad na Sahibi Owner on behalf of Çankaya University Ziya Burhanettin GÜVENÇ, Rektör/Rector, Çankaya Üniversitesi Editör Editor F rat ÖZTAN, Çankaya Üniversitesi Sorumlu Yaz flleri Müdürü General Manager S. Cem KARADEL, Çankaya Üniversitesi Genel Yay n Yönetmeni Publishing Manager lker KILIÇ, Çankaya Üniversitesi Yay n Kurulu Editorial Board F rat ÖZTAN, Çankaya Üniversitesi U ur BAYILLIO LU, Çankaya Üniversitesi U ur ER fi, Çankaya Üniversitesi Elvan KEÇEL O LU, Çankaya Üniversitesi Gamze TURAN, Çankaya Üniversitesi lker KILIÇ, Çankaya Üniversitesi Emel BADUR, Çankaya Üniversitesi Tolunay OZANEMRE, Çankaya Üniversitesi Eser US, Çankaya Üniversitesi Dan flma Kurulu Advisory Board Gül AKYILMAZ, Gazi Üniversitesi Nurettin B L C, Hacettepe Üniversitesi Özgür BOR, At l m Üniversitesi Selda Günefl CEYLAN, Gazi Üniversitesi Ça lar ÇOPURO LU, Çankaya Üniversitesi Serkan EK Z, Dokuz Eylül Üniversitesi Canan Atefl EKfi, Gazi Üniversitesi Ercüment ERDEM, Galatasaray Üniversitesi Erzan ERZURUMLUO LU, Çankaya Üniversitesi. U ur ESGÜN, Akdeniz Üniversitesi Zeki HAFIZO LLARI, Baflkent Üniversitesi Nesibe Kurt KONCA, Çankaya Üniversitesi Hamdi MOLLAMAHMUTO LU, Çankaya Üniversitesi Bilge ÖZTAN, Çankaya Üniversitesi Fügen SARGIN, Ankara Üniversitesi Do an SOYASLAN, Çankaya Üniversitesi Bilge TANRIB L R, Gazi Üniversitesi Süha TANRIVER, Ankara Üniversitesi Mehmet TURHAN, Çankaya Üniversitesi Duran UZUN, Çankaya Üniversitesi Mustafa T. YÜCEL, Çankaya Üniversitesi Yahya K. ZABUNO LU, Çankaya Üniversitesi

4

5 Journal of Law 7/1 May s 2010 May 2010 Ç NDEK LER / TABLE OF CONTENTS MAKALELER / ARTICLES 1 GAMZE TURAN BAfiARA Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi 23 U UR BAYILLIO LU Uluslararas Adalet Divan n n Romanya ile Ukrayna Aras ndaki Deniz Alan S n rland rmas nda Serpents Adas n n Etkisine liflkin Tespitleri 43 LKER KILIÇ Türkiye de Kapitalist Geliflme ve Yurttafll k 81 ONUR KARA The Social Construction of Human Rights and Two Different Perspectives: Ethical/Moral Construction and the Political Construction

6

7 Bafllarken Paylaflt n senindir, saklad n de il diyen Yunus Emre kuflkusuz akademi dünyas na seslenmemiflti ama R. K. Merton un sözleri onun de erini bilim insanlar na gösteriyor: Yay n yoluyla ele verene kadar bir düflünce asl nda sizin de ildir. Entelektüel araflt rma ürünlerinin giderek ticari dünyan n kurallar na tabi olmas e ilimi bunlar n kamusallaflmas na da s n rlar getiriyor. Kamusallaflamama problemi hukukçular aras ndaki iletiflimsizli in de temel nedenlerinden biri kuflkusuz. Oysa bilimin temel önermelerinden birisi bu alan n aç k iletiflime tabi olmas. Bunun yan nda hukuk alan nda üretilen teknik bilginin de giderek bilgiyle özdefllefltirilmesi hukuk yaz n n daha da k s rlaflt r yor. Çankaya University Journal of Law, hukuk alan nda ulusal ve uluslararas düzeydeki bilimsel çal flmalar bilim insanlar na, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmay amaçl - yor. Dolay s yla dergi bu alanda aç k iletiflimi desteklemek gibi bir görev de üstleniyor. Dergide, hukukun teorik ve uygulamal alanlar nda kaleme al nm fl özgün makalelere, davetli makalelere, derleme çal flmalar na, olay ve karar incelemelerine yer verilecek. Teknik oldu u kadar teorik çal flmalar da sayfalar na tafl yacak. Akademik yay n n, asl nda topluma arma an verme durumu oldu u düflüncesi hukuk alan nda arma an kitaplar haz rlanarak yaflat l yor. Bu ayn zamanda hukukçulara toplumsal sorumluluklar n da hat rlatan bir gelenek. Hukuk yaz n na katk sunan araflt rmalar kadar ülkemizde yaflanan hukuksal sorunlar n çözümü yönünde gelifltirilecek düflüncelere de aç k olan dergimize sizlerin de çal flmalar n bekliyoruz. lker K l ç Genel Yay n Yönetmeni

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Muammer TUNA (Ünite 1-5, 8) Prof.Dr. Songül SALLAN GÜL (Ünite 6) Prof.Dr. Hüseyin GÜL (Ünite

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 13 SAYI/ISSUE 4 ARALIK/DECEMBER 2009 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2949 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1905 ÖRGÜT KURAMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2949 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1905 ÖRGÜT KURAMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2949 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1905 ÖRGÜT KURAMI Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAfiCI (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Umut KOÇ (Ünite 2) Doç.Dr. Yücel SAYILAR (Ünite 3) Doç.Dr.

Detaylı

DIfi POL T KA ANAL Z

DIfi POL T KA ANAL Z T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2947 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1903 DIfi POL T KA ANAL Z Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Cengiz ER fien (Ünite 1-5, 7) Yrd.Doç.Dr. Bar fl KESG N (Ünite 6) Doç.Dr. Ertan EFEG

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s CİLT/VOLUME 15 SAYI/ISSUE 2 HAZİRAN/JUNE 2011 Hastane nfeksiyonlar nda Salg n Yönetimi Doç. Dr. Nurcan BAYKAM Kalite ve

Detaylı

9 2 2010 YAZIfiMA ADRES

9 2 2010 YAZIfiMA ADRES Cilt Volume Say Issue Haziran June 9 2 2010 YAZIfiMA ADRES YO UN BAKIM DERG S PK 130 Kavakl dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE PO Box 130 Kavaklidere -

Detaylı

10 3 2012 YAZIfiMA ADRES

10 3 2012 YAZIfiMA ADRES Cilt Volume Say Issue Eylül September 10 3 2012 YAZIfiMA ADRES YO UN BAKIM DERG S PK 130 Kavakl dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE PO Box 130 Kavaklidere

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2577 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1547 F NANSAL YÖNET M-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2577 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1547 F NANSAL YÖNET M-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2577 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1547 F NANSAL YÖNET M-I Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1-4) Prof.Dr. Mehmet fien (Ünite 5, 6) Prof.Dr. Niyazi BERK (Ünite

Detaylı

OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI

OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1816 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE Ö RET M TEKNOLOJ S VE MATERYAL TASARIMI Yazarlar Prof.Dr.

Detaylı

ÇALIfiMA L fik LER TAR H

ÇALIfiMA L fik LER TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2658 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1624 ÇALIfiMA L fik LER TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet MAKAL (Ünite 1, 4-6) Arfl.Gör. Nail DERTL (Ünite 2) Arfl.Gör. Onur Can TAfiTAN

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2009 Derleme/Review Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi / Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Bodur

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 NİSAN/APRIL 2013 HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2013

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2010 HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 1-4 Nisan 2010 İnfeksiyon

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

DAVRANIfi B L MLER -II

DAVRANIfi B L MLER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2760 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1718 DAVRANIfi B L MLER -II Yazarlar Prof.Dr. Melek GÖREGENL (Ünite 1, 6, 8) Yrd.Doç.Dr. Aysel KAYAO LU (Ünite 2-4) Prof.Dr. Asude

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

BÜTÜNLEfi K PAZARLAMA LET fi M

BÜTÜNLEfi K PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2751 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1709 BÜTÜNLEfi K PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Doç.Dr. N. Serdar SEVER (Ünite 1, 6-8) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı