ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ"

Transkript

1

2 ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Doç. Dr. Münr KOŞTAŞ Kuruluş ve Tarhçe İlahyat Fakültesnn kurulması fkr modern Türk Ünverstes çnde İslam İlmlern modern lm zhnyet le okutulması htyacından doğmuştur. Ortaçağ Türk lm müesseseler olan Medreseler hem İslam lmler hem de kend zamanlarının müspet lmlern okutmaktaydılar. Medreselerde htsasa doğru gdldğ zamanlar olmuş, mesela Selçuklular devrnde Darü'ş-Şfalar, Rasathanelerden ayrı Darü'l-Hadsler meydana getrlmşt. Daha zyade İstanbul'da toplanmış olan Osmanlı medreseler bu htsası br yana bırakarak Ulu m-u Arabyye ve Ulum-u DahIley aynı sstem çnde btleştrmşt. Orta öğretm üzerne yüksek öğretmn brkaç safhası yerleştrlmş olan ve Sahn-ı Seman, Sahn-ı Süleymanye le en yüksek kademesne ulaşmış olan Fath-Süleymanye medreselerne İstanbul Ünverstesnn ortaçağdak temel gözüyle bakmak ve o devrde okutulan İslam lmler şubesn de İlahyatın lk şekl olarak görmek doğru olur. Bununla beraber, asıl İlahyat Fakültes fkr modern ünverste fkr le brlkte doğmuştur demek yernde olur. Ortaçağ zhnyetndek müesseselern karşısında bu yen müessesey kurma teşebbüsü 1846 yılına kadar çıkar. Bu tarhte Ayasofya le Sultan Ahmet arasında "Dar'ül Fünun" olarak br bna yapılmaya başlanmış se de 1859 da tamamlanan bu bna bu şte kullanılmamıştır. İlk Dar'ül-Fünun müdürü olan Hoca Tahsn Efend, sırf şahs teşebbüsü le kend evnn bazı odalann-. da lk Dar'ül-Fünun derslern 179 (1861.) Recebnn 'snde serbest dersler halnde vermeye başlamıştı. 1866'da bu dersaneler Atk Al Paşa Camü karşısındak Nur Efend konağına kaldırılmış, br müddet sonra da konak yanmıştır. Bunun üzerne yen br bna Dar'ül-Fünun olarak yaptırılarak 1869'da Sadrazam Al Paşa tarafından açılmış, bununla beraber bu lk Dar'ül-Fünun hoca ve taleb e azlığından, ane ak k sene kadar devam ettkten sonra 1871'de kapanmıştır.

3 MÜNİR KOŞTAŞ Ancak, orta öğretmn sstemleşrıes ve ünversteyc talcbe yetştrecek br dereceye gelmesnden sonra 1900 senelernde Mekteb- Mülkye bnası dahlnde yenden br Dar'ül-Fünun kuruldu. Tıp ve Hukuk mektepier zaten mevcuttu. Yenden kurulan şubeler "Ulum-ı Edebyye", "Ulum-ı Ryazyye ve Tabyye" şubeler d. Fakat bu lk edebyat şubesnn gerek dersler gerek teşklatı bakımından tam br Fakülte sayılamayacak kadar zayıf olduğu söyleneblr. İknc Meşrutyetten (1908) sonra Edebyat Fakültesne yen kürsüler lave edlerek Edebyat, felsefe, tarh ve coğrafya şubelernden baret üç yılda tamamlanan nspeten daha mükemmel hale getrlmş br Fakülte halno getrld. Aynı yıllarda medreseden bağımsız ünverste kadrosu dahlnde modern 7..İhnyete uygun br ılahyat Fakültes tasavvuru uyandı. Bu tas'avvur özellkle Eınrullah Efend'nn hazırladığı Dar'll- Fünı1n projesnde olgunlaştı. Rasyonel br düşünce le maarfn yukarıdan aşabtj.yadoğru bütün memlekete yayılması, bunun çn de şe herşeyden önce ünverstenn kurulmasıyla başlanması gerektğ fkrnden hareket eden Eınrullah Efend'nn teşebbüsü maarf tarhmzde "Tuba Ağacı" nazaryes adıyla tanınmaktadır. Bu teşebbüs 191'de br kanun le tatbk sahasına kondu. Bu yen Dar'ül-Fünun'un başında ortaçağskolastk zlınyetnden kurtulmuş yen "Ulum-ı Şeryye" şubes görülüyor. Emrullah Efend'nn kurduğu Dar'ülFünun beş şubeden barett: 1. Ulum-ı Şer'yye,. Ulu m-ı Hukukyye,. Ulum-ı Tıbbıyye, 4. Fünun, 5. Ulu m-ı Edebye. Ulu ın-ı Şer'yye şubesnde şu dersler bulunuyordu: ı. Tefsr. Hads. Ahlak-ı Şer'yye ve Tasavvuf Usul-ü Fıkıh. Ayda ders sayısı Fıkıh 8

4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ KURULUŞ VE TARİHÇES lm- Kellm Syer- Nebev (Hz. Peygamber'n Hayatı) Tarh- Dn- İslam ve Tarh- Edyaır 6 9. İlm- Hllf Edebyat-ı Arabyye 6 1ı. Hkmet- Teşr ; Tarh- Fıkıh 1. Arap Felsefes 14. Felsefe ve Felsefe Tarh 6 Dar'ül Fünun'un bu lk ssteml kuruluşunda Fakültelere "Şube" denmekte olduğu gb, "liahyat"ta Arap ülkelernde olduğu gb "Ulu m-ı Şer'yye" dye kabul edlmştr. Bu terchn sebeb medrt;seden.ayrılmış olmasına rağmen yen fakültede derslern ağırlık merkeznn şerat (Legslaton) yan dn kanun olması d ve bu görüş tarzı da Hlafet müesseses ve dn lc devletn henüz ayrılmamış olma!ının tabü br netces olarak görülmeldri. Emrulah Efend Dar'ül Fünun'unda Şer' lınler şubesnde okutulan dersler şu şeklde gruplara ayrılmakta d: ı. Tefsr ve Hads Grubu Umum Tefsr, tatbk Hads. tefsr Usul- Hads,. Ketm Grubu. Felsefe Grubu Kelam lm, Kelam Tarh, Arap Felsefes, Tasavvuf 1Im'ün-nefs (Pskoloj), mantık ve ahlak, felsefe-i ula (lk felsefe), felsefe tarh, Arap Felsefes. EmruIlah Efend "Ulım-ı Şeryye" çersnde brnc zmrede Kur'an lmnden başlaya. rak sıra le Hads, Fıkıh ve Kelam'a yer vermş, knc zümrede İslam lmern tarhlern (İslam dn tarh, Arap Edebyatı, Fıkıh ve Kelam Tarh... vs.) almış, üçüncü zümre olarak Arap Felsefes le Garp Felsefesn koymuştur. EmruIlah Efend'nn 1s1~mFelsefesne Arap Felsefes demes bu tabr fazla husus ve tahdt edlmş br manada anlayan bazı ŞarkIı ve GarpIı müeiiflere yaklaşmasından ler gelmekteyd. Çünkü Arap Felsefes tabr yalnızca ortaçağda İslam dünyasının müşterek lm dl olan Arapça dolayısıyla doğru d. Fakat mlletlerarası br medenyet olan İslam medenyetnn felsefes olması bakımından doğru olamazdı. Ntekm ortaçağ Garp Felsefes çn I_atn Felsefes demek de doğru.değldr; orada da -doğru olarak- "Ortaçağ Hırstyan ~'el. sefes" denmektedr.

5 MÜNIR KOŞTAŞ 4. Fıkıh Grubu Usul-ı Fıkıh, lm- hlm, fıkıh tarh, Hkmet- teşr 5. Ahlak-ı Şer'yye (Şer' awak) ve Syer kısmı Syer- nebev, İslam dn tarh, Dnler Tarh, Şer' Ahlak Yukarıdak gruplardan Emrullah Efend İslam'ın doğmatk lm-. lernden sonra felsefe ve kelam cereyanlarının ncelenmesne mühm br yer ayırmakla lk defa medrese sstemnn dışına çıkmış bulunuyor; İzmrl İsmal Hakkı'nın "Fenn- Menahe" le İsagoc mantığını aşması, modern mantık le metodolojye mühm br yer vermes de daha Hoca Tahsn Efend Sırrı Paşa zamanında başlayan modem pskolojnn felsefe grubunun başında bulunması da lm zhnyetnn hakm olmaya başladığını gösteryor. Emrullah Efend Dar'ül-Fünununda mthanlar cazetname (lcence) ve Ruus (doctorat) olarak k kısma ayrılmaktadır. Şer' İlmler Şubes'nn cazet mthanları şu gruplara ayrılmaktadır: ı. Tefsr. ve Hads,. Kelam ve Kelam Tarh, Tasavvuf,. Şer' AWak, syer, İslam Dn Tarh, Dnlcr Tarh, 4. Fıkıh Usulü, İlm- Hlac, 5. Fıkıh, Fıkıh Tarh, Hkmet- Teşr, 6. Felsefe, Felsefe Tarh, Arap Felsefes. Ruus (doctorat) mthanı şu kısımları htva etmektedr: a) Kelam ve Felsefe- ula (phlosophe premere) b) Fıkıh Usulü ve İlm- Hlaf, c) Fıkıh Emrullah Efend'nn kurmuş olduğu Dar'ül Fünun henüz muhtar değld. Mütareke yıllarında son Osmanlı Hükümdarı Mehmet Vahdeun'n tasdk le son Osmanlı Mebusan Meclsnden çıkan kanun Dar'ül Fünun'a muhtaryet vermekte d. II Ekm 1919'da çıkan bu kanun Dar'ül Fünun'un Hukuk, Tıp, Edebyat v.e Füuun medreselernden meydana geldğn belrtmekte ve bu suretle İlahyat veya Şer' İlmler Fakültesİn kaldırmaktaydı. Osmanlı Padşahı V. Mehmet Reşat tarafından tasdk edlen kanunla kurulmuştur.

6 İLAHİYAT FAKÜLTESİ KURULUŞ VE TARİHÇESİ... 5 Şer' İlmler Fakültesnn kaldırılması bu devrde reaksyonel' br zhnyetn hakm bulunmasından, medreselern bu vazfey yeter kadar gördüğü ve Ünverstede onlardan ayrı br Fakülteye lüzum olmadığı kanaatnden ler gelmekte d. Vakıa EmruIlah Efend tarafından organze edlen Şer' İlmler Fakültes an ve fecr br kararın eser değld. Böyle br Fakültenn kurulmasını zaruret halne getren fkr hazırlıkları uzun zamandan ber mevcuttu. Br yandan medrese artık esk heyetnde devam etmyordu. Yen medreseller arasında modernst ve garpçı zhnyettc almler yetşyordu. Hoca Tahsn Efend, Garp Pskolojsn okutuyordu. Şevket Efend Almanya'da tahsl ettkten sonra Ebbnghaus'- tan tercüme ettğ pskolojy medresede okutmakta d: İzmrl İsmal Hakkı "Yen İl m- KeHm" da Garp Felsefes le KeIam doktornlern mukayese edyor ve felsefenn yen delllernden faydalamyordu. Yne aynı şeklde Mantık da: Al Sedat beyle başlayan yen mantık ve metodoloj temayülü İzmrl tarafından genşletlyordu. Bu hareketler br yandan medresey modernleştrdğ gb, br yandan da Dar'ül-Fünun'da öğretm vazfesn omuzlarına almış olanlar arasında gerek medrese gerek mektep tahsl görmüş olanların yen br hamle yapmalarına sebep oluyordu. 'Bunlara laveten Dnler Tarh okutan Ahmet Mthat Efend, Hkmet. Tarh okutan Ahmet Vefk Paşa, Tasavvuf okutan Mehmet Al Ayn'y zkretmek gerekr. Bütün bu hazırlıklar İslam İlmlern br Fakülte halnde ve modern zhnyetle uzlaşmış olarak okutulmasını zaruret halne getrmekte d. Mütareke yıllarında Emrullah Efend-Zya Gökalp Dar'ül-Fünununa karşı uyanan reaksyon Şer' İlmler Fakültesnn kaldırılması şek. lnde kendn göstermştr. Cumhuryet Dönem Cumhuryet'n kuruluşundan sonra Türkye Büyük Mllet Mecls İlahyat Fakültes'nn açılmasım tekrar ele aldı. Dar'ül-Fünun'a muhtaryet veren kanun layhası 194'te müzakere edld. Brnc madde okunduktan 'onra Isparta Mebusu Hafız İbrahm Efend şu mütalaada bulundu: "İlahyat Fakültes lave edlsn". Res "İlave edeceğz. Fakat İlahyat Fakültesn brnc maddenn neresne lave edeceğz"? dye sordu. İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf "Edebyat'tan sonra" ded.

7 6 MÜNİR KOŞTAŞ - Res "İlahyat Medresesnn Edebyat Medresesnden sonra yazılması suretyle "İlahyat ve Fen MedreseIernde" şeklnde madde tashh edlecektr. "İlfıhyat" kelmes, "Edebyat" kelmesnden sonra olacaktır", ded. Bu şeklde kanuna İlahyat Fakültes kat olarak grmş oldu. Mü:ı;akerelerden sonra İstanbul Dar'ül-Fünununun hükm şahsyet hakkındak kanun 1 Nsan 194 (17 Ramazan 140) te kabul ve tasdk edlen ye~ kanunla İlahyat Fakültes brnc maddede şu surette zkr olunmaktadır: "Madde 1- İstanbul Dar'ül Fünununun müteşekkl bulunduğu Tıp, Hukuk, Edebyat, İlahyat ve Fen' medresclernden her br enval- mcnkule ve gayrı mcnkule tasarrufuna ve teberruat kabulüne mezundur... Ntekm aynı kanun hükümlerne tab olarak çıkan "İstanbul Dar'ül-Fünunu Talmatnamt<s" hükümlernde de şöyle denlmekte d: Madde 1- İstanbul Dar'üI-Fünunu Tıp, Hukuk, Edebyat, Fen ve ve İlahyat Fakültelernden müteşekkldr. Madde - Dar'ül Fünun lm muhtaryct hazdr. Madde 8- İlahyat FakÜltesnde berveeh at dersler tedrs olunur: Tefsr ve Tefsr Tarh, Hads ve Hads Tarh, Fıkıh Tarh, Kelam 'Tarh, MabUdüt-tabyat, Tasavvuf Tarh, Tarh- Edyan, İçtmayat, Ruhyat, Ahlak, İslam Felsefes Tarh, İçtma Ruhyat (dn hadsclcrn tetkk nokta- nazarından), Tarh Felsefe, Türk Tarh Dns, İslam Felsefes". Kanunla Talmatnam~ metn arasında lahyat Fakültesnn dğer Fakülteler arasındak yer bakımından küçük br fark olduğu gb, kanunda medrese, talmatnamede Fakülte tabr yer almıştır. lahyat Fakültes adı da artık" Şer' flmler Şubes" yerne kam olmuş bulunuyordu. İlahyat Fakültesnde okutulan dcrsler sayılırken doğmatk lmlerden Tefsİr ve Hads aynı lmlern tarhler le okutulduğu zkredldğ halde.yalnız "Fıkıh Tarh" okutulduğu tashh edlmşt. Buradan da "lak zhnyete" uygun olarak sstematk fıkhı Anayasa ve Meden Kanun karşısına koymadığı ve onu yalnızca tarh tetkk açısından elc aldığı görülmekt~dr. Bu şeklde ve hemen hemen tam kadro le teşekkül eden İlahyat Fakültesnde dersler aşağıda zkredlen kşler tarafından verlyordu:

8 İLAHİYAT FAKÜLTESİ KURULUŞ VE TARİHÇESI.., 7 Mecls- Müderrsn Res Müderrs Şemsettn (Günaltay) - İslam Dn Tarh ve Metafzk, Katb- Umum (Genel Sekreter) Muallm Yusuf Zya (Yörükan) - İslam Mezhepler Tarh, Prof. Dumesle-Dnler Tarh, ' Müder;s Müavn Hlm Ömcr (Budda) - Dnler Tarh, Müderrs Mustafa Şekp (Tunç) - Dn Pskolojs, Müderrs İsmal Hakkı (Baltacıoğlu) - Dn İçtmayat (Dn Sosyolojs) Müderrs İzmrl İsmal Hakkı - İslam Felsefes Tarh, Müderrs Şerafettn (Yatkaya) - Kelam Tarh, Şevket Efend - Fıkıh Tarh, Müderrs Mehmet Al Ayn-Tasavvuf Tarh, Köprülüzade M. Fuat- Türk Dn Tarh, Klsl Rfat-Arapça, Müderrs ~Iehmet İzzet - Ahlak, Müderrs Mehmet Emn - Felsefe Tarh 194'te kurulan İlahyat Fakültes 19 yılına kadar dokuz sene faalyetne devam ett. 19'te Dar'ül-Fünunun lağvedlerek yerne kurulmuş olan İstanbul Ünverstesnde İlahyat Fakültesne yer verlmed. Sadece Edebyat Fakültesne bağlı "İsUm İlmler Ensttüsü" vücuda getrld. Bu ensttüde Fakülte müderrslernden şu zatlar Ord. Prof., Prof. ve Doçent olarak yerlern muhazfaza ettler: Ord. Prof. Şerafettn Yaltkaya - Kelam Tarh, Ord. Prof. Mehmet Al Ayn - Tasavvuf Tarh, Prof. Bak - İran Edebyatı, Doç. Yusuf Zya'Yörükan Doç. Hlm Ömer Budda - İslam Mezhepler Tarh, - Dnler Tarh, Şerafettn Yaltkaya Dyanet İşler Reslğne tayn edldğ, Mehmet Al Ayn ve Bak Beyler Emeklye ayrıldıkları, taleb e yokluğu ler sürülerek k doçent de lse felsefe öğretmenlğne nakledidkler çn "İslam TetkkIer Ensttüsü" 196 yılında lağvedld.

9 8 MÜNİR KOŞTAŞ o tarhten sonra ne İstanbul ve ne Ankara Ünverstesnde bu derslern muadller okutulamadı. Yalnız İstanbul Edebyat Fakültesnde 19'te Doç. Hlm Zya Ülken Türk Tefekkürü Tarh dcrslern okutmaya başlamış1:ı. Bu ders 194'den tbaren Felscfc Tarh Kürüsüsüne bağlı "Türk - İslam Felscfes Tarh" ders haln aldı. Bugünkü İlahyat Fakültes İstanbul Dar'ül-Fünunu İlahyat Fakültcsnn kapanmasından 16 yıl sonra 1949'da İlahyat Fakültes bu defa Ankara Ünverstcsne bağlı olarak 1 Kasım günü açılmıştır. Ankara Ünverstes Senatosunun br İlahyat Fakültes açılması hakkındak kararını müteakp Mayıs 1949'da zamanın hükümct şu gerekçe le kanun teklfn Türkyc Büyük Mllet Mcclsne getrmşt: Dn mcselelernn sağlam ve lm esaslara göre ncelcnmesn mümkün kılmak, meslck blgs kuvvctl ve düşünüşünde hatalı dn adamlarının yetşeblmes çn lüzumlu şartları sağlamak maksadıyla memleketmzde de garptak -örneklerne benzcr br İlahyat Fakültesnn 'kurulmasını kararlaştıran Aİıkara Ünverstes Scnatosu, bu fakültenn şmdlk genş tutulmasında zaruret olmayan kadrolarını lşk cetvelde görüldüğü şekldc tespt etmştr..." Türkye Büyük Mllet Meclsnde bu kanunla lgl olarak yapılan konuşmalar şu şeklde özetleneblr:. "İsmal Hakkı Baltacıoğlu (Kırşehr) -... Br İlahyat Fakültes kurulmasından maksat medrescy drltmek değldr. Çünkü Fakülte le mcdresey ayıran çok temell br karakter vardır. O da şudur: Medresenn çalışması nass, apryor, kablettecrübdr. Fakülteler lm evjer olduğundan, bunlar mukayeseye, müşahcdeye ve en sonunda da mümkün olursa, zaha çalışmaktadır. Yan brncs sübjektf olduğu kadar, kncs objektftr. O halde hükümetn şayanı dkkat olan steğ şudur: Bütün manasıyla lm haysyet ve lm karakter taşıyan br fakülte meydana getrmek. Öylesne br fakülte k, dğcr fakültelcrden hç br surcttc ayrılığı olmayacaktır. Bzm stcdğmz İslım lahyan Fakültcsdr. Ama medrese değl, lm karakter taşıyan İslam İlahyan Fakültcs. İslam dnn; İslam mezhepiern... lm surette tedkk edecek br lm fakülte. İlahyat Fakültcsn açmayı büyük br olayolarak kabul edyorum kend hesabınıa. Bunun feyzlern ve nmetlern daha sonra göreceğz. Bak. T.R.M.III. Tutanak Dergs, Dönem VIII, Clt 0. Toplantı, ss

10 İLAHYAT FAKÜLTESI KURULUŞ VE TARİHÇES... 9 Şmd benm nazarı dkkat celbetmck stedğm nokta şudur: Kısaca tcbarüz ettreym. İlahyat Fakültes İslamyet bütün olarak tctkk et. mekle beraber metotlarında, meselelernde müspet lmlerc dayanmalıdır. Bu budur, efkarı umumyece bu vuzuh faydalıdır. Bu İlahyat Fakültes Atatürk nkılabından sonra knc defa Türkye'de açılıyor. İlk defa Atatürk İnkılabından sonra İstanbul Ünverstes çnde kurulmuştu. O İlahyat Fakültesnde benm de mesulyetm vardı. Br nev sosyoloj fakültes yaptık. Fakat burada yan Fakül. tede İslam blgler esas, sosyolojk blgler yardımcı olacaktır. Emn Soysal (Maraş) -... Bu müessesey yenden kuracağız. Yalnız Mll Eğtm Bakanlığının şu noktalara dkkat etmesn rca edeceğm. Tekrar bu memlekette XVII., XVIII. ve XIX. asırlarda devam eden, dğer memleketlerde olduğu gb lm ve dn, mektep ve medrese mücadelesnn açılmaması, böyle br yola gdlmemes çn son derecede hassas bulunmaları lazımdır. Bu memleket bu yüzden terakk hamleler noktasından çok acı tecrübeler geçrmştr.. Mll Eğtm Bakanının günün syas olaylarına uyarak bu ş ele alıp yürürken memleketn geleceğ üzernde büyük manev ınesulyet omuzuna aldığını unutmamasını rca ederm. Mektep ve medrese mücadeles, dn ve lm mücadeles bzde değl, bütün beşeryet tarhnde kanlı sahneler, kanlı tarh sayfaları yaratmıştır. Büyük Atatürk'ün bu hususta yaptığı hamleler hepmzee malumdur. Büyük Atatürk dnsz myd? Asla; dnsz değld. Büyük Atatürk bu memleketn Avrupa manada lerlemesn, terakk etmcsn stcycn br büyük adamdı... Medrcseler zaman zaman bu mcmlekette, hatta klseler dc zaman zaman br hava yaratmıştır. Böyle br zhnyctn bu mcmlekette yaratılmamasını Mll Eğtm Bakamndan rca ederm. Bu müessese de bu rnemlekete lazımdır ve çok da htyaç vardır.. Tahs:nBanguoğlu (Mll Eğtm Bakanı): - Br İlahyat Fakültesnn kuruluşunda düşü:ndüğümüz cn esaslı ııokta şudur arkadaşlar: Bu gün ü:nverstelermz caması çersnde -k br lm camasıdır- kurmak stedğmz bu müessese, Atatürk nkılabının bz ulaştırdığı yen meden ve çtma hayatı!} şartlarıylu mütenasp ve yen cemyetmzn hüvyetnc layık br mücssese olacaktır. Zaten bunun ç:ndr k bütün Garp menıleketlernde ve yen yen Şark memleketlernde olduğu gb bzde de İlahyat blgs veren müessesey ünverstenn' caması çnde kurmayı düşünmekteyz. Bu düşünce hattı-

11 10 MÜNjR KOŞTAŞ zatında bazı arkadaşlarımızın endşelerne cevap verecek mahyettedr. Bz memleketmzde esk medrese tarzındak tedrsatı yenden canlan. dırmak ve onun yetştrdğ tarzdak adaınları yenden yetştrmek düşüncesnde dej:,rlz.bundan kat' olarak ctnap kararındayız. Mektep ve medrese yüzyıl müddetle, tanzmattan bu yana yanyana çalışmışlar ve memleketmzde k türlü zhnycte sahp nsan yetştrm~lerdr. Bu k türlü zhnyet sahb nsan hr asır boyunca süren dahl br zhnyet mücadeles çnde yuvarlanmışlardır. Tessne teşehbüs ettğmz İlah. yat Fakültes bu zhnyetle çalışan br müessese olmayacaktır. Meınleketmz, münevverlermz yenden bu zhnyet mücadelesne asla düşürmemek kararındayız. Bu lm cama çersnde teşekkül edecek bu müessesenn yetştreceğ yüksek dn adamları svl ve asker bütün mü. nevverlermzle aynı zhnyette, aynı emelde nsanlar olacaklardır... Bu tbarla İlahyat Fakültes müspet br lm cama çersnde kurulacak ve bazı rtca hareketlere cesaret ver~ek şöyle dursun, onları menetmet, onları selbetmek ve onları yok etmek fonksyonunu cra edecektr. Tanzmattan bu yana kurulmuş bütün müesseselermz gb İIfhyat Fakültes de br meşale olacaktır ve hurafecler bu meşaleden ya. rasalar gb kaçacaklardır. İlmden bu memlekete hç br zaman zarar gelmemştr. Yenden br lm meşales yakıyorsunuz, bu meşaleden de ancak fayda hasıl ola. caktır. Ancak ışık, aydınlık hasıl olacaktır. lahyat Fakültes kurulması arzusu, nıeınleketçe, muhtelf part gruplarınca zhar edlmş, Yüksek I1eyetnzce benmsenmş br fkrdr. Bu arzuya uyarak lk defa Ankara Ünverstemz br İHhyat Fakültes.açmak kararını almıştır. Bu Fakültede okutulacak dersler başlıca İslam lınler olacaktır. Fıkıh, Tefsr ve Hads gb. Bunun yanıbaşında, Dl ve Tarh-Coğrafya Fakültesnn derslernden manev blgler, pskoloj, sosyoloj gb blgler de gösterlecektr. Yne Edebyat Fakültesnn lsan kursları İlahyat Fakültesnn yardımcı dersler olacaktır. Arapça ve Farsça, Avrupa dller yardımcı dersler olarak okutulacaktır. Bunun dışında İlahyat Fakültesnde mukayesel dn tarh ve başka, dnler hakkında da umum blgler verlecektr. Sayın BaltaclOğlu'nun şaret ettğ chet ehemmyetldr. İlahyat başlı başına br dsplndr. Edebyat Fakültes se sadece br manev lmler fakültesdr. Bu tbarla kuruluşunda, İstanbul Ünverstesnde vaktyle yapılmış olan hataya düşülmeyecektr. Esas, dn blgler olacaktır..."

12 LAHYAT FAKÜLTES KURULUŞ VE TARİHÇES... II İlahyat Fakültesnn öğretme başladığı ders yılındak programı şöyle d: Dersn Adı Arapça Farsça Yabancı Dl (İng. Alm. Fr.) Sosyoloj Mantık ve İlmJer Felsefes İslam 'Dn ve Mczhepler Ta. İslam Sanatı Tarh Mukayesel Dnler Tarh Saat Ders Verenler Prof. Necat Lugal, D.T.C.F. de Prof. Necat Lugal, D.T.C.F. d,e D.T.C.F.'nn Yabancı Dl BI. Prof. Mchmet Karasan D.T.C.F. de Prof. Hamd Ragıp'Atademr D.T.C.F. de Prof. Yusuf Zya Yörükan Prof. Remz Oğuz Arık Prof. Hlm Ömer Budda İknc yıl Hads Usulü, İslam'da' İlmler Tarh, Dn Pskolojs dersler lave edlmş, buna karşılık Dl ve Tarh Coğrafya Fakültesnde takp edlmekte olan Sosyoloj ders kaldırılmıştır. Fakülte Profesörler Kurulunun çalışmaları sonucu alınan kararlarla derslerde ve programda sonrak yıllarda yıllar çersnde de değşklkler yapılarak yılında yapılan program şu şekl almıştır:. Sınıf Dersler Arapça Farsça Yabancı Dl Klask Dn Türkçe Metnler Kur'an ve İslam Dn Esasları ıslam Tarh III. Sınıf Dersler Arapça Yabancı Dl ıslam Tarh Tefsr Hads ıslam Mezhepler Tarh Kelam İslam Felsefes Tarh Felsefe ve Mantık Dnler T~rh Dn Pskolojs İslam Hukuku İslam Sanatları Tarh Tezyn Sanatlar ve Plaeograf Saat ı. Sınıf Dersler Saat 8 Arapça 6 4 Farsça Yabancı Dl İslam Tarh Klask Dn Türkçe Metnler Kur'an ve İslam Dn Esasları Dn Pskolojs 1 Dn Sosyolojs Felsefe ve Mantık 1 Saat LV. Sınıf Dersler Saat 4 Arapça 6 Yabancı Dl İsllm Tarh Tefsr 4 Hads 4 İslam Mezhepler Tarh 4 İslam Felsefes Dnler Tarh İslam Sanatları Tarh Pedagoj Tasavvuf Tarh İslam Tezyn Sanatları 1 İukılap Tarh, 1

13 1 MÜNİR KOŞTAŞ ders yılına kadar dört yıllık genel br İlahyat Eğtmn amaçlayan Fakülte, mezkür ders yılından tbaren beş yıla çıkarıldı. İlk' üç yılda ağırlık, kaynak dl olan Arapça le br Batı dlne ve genel eğtme verld. Beş yıllık süre dkkate alınarak son k yıl htsaslaşmaya tahss edld. Bu maksatla Tefsr ve Hads Bölümü le Kelam ve İslam Felsefes Bölümü teşkl edld. Fakülteden mezun olanlara bölümlern bldrr İlahyat Lsans Dploması verlyordu. Yüksek Öğretm Kurulunun göreve başlaması üzerne, İlahyat Fakülteler çn kabul edlen' yen eğtm-öğretm programına göre öğretm yılı bşşından tbaren, beş yıllık öğretm süres olan Fakültemz, lk yılı Arapça hazırlık sınıfına tahss edlmek suretyle dört yıllık lsans öğretm veren br kurum halne getrlmştr. Hazırlık sınıfına kaydını yaptıran öğrenclerden Arapça blenler çn muafyet sınavı açılmaktadır. Bu sınavda başarı sağlayanlar hazırlık sınıfını geçmş sayılırlar. İdar bakımdan üç bölüm bulunmaktadır; bunlar da: 1- Tefsr Ye Hads Bölümü, - Kelam ve İslam Felsefes Bölümü, - İslam Medenyet ve Sosyal Blmler Bölümü Fakülteden mezun olanlara "İlahyat Fakültes Lsans Dploması" verlr. Yukarıda belrtlmş olan bölümler müstakl olarak dploma vermezler. Fakültemzde hal hazırda tespt edlmekte olan program şu. şekldedr: Program: Hazırlık II. Sıwf Arapça 40 İnkılap Tarh Kur'an 10 Türk Dl. Yabancı Dl 8 I. Sınıf B. Eğtm.Tezhp-Hat İllkılap Tarh 4 Kur'an Türk Dl Arapça 6 Yabancı Dl 4 İslam Tarh B. Eğtm-Tezhp-Hat Tefsr 9 Kur'an 6 Had. 9 Arapça 6 Mantık İslam Tarh 6 İslam Kurumları Tarh İslôm Dn Esasları ve Ahlakı 6 Türk İslôm Edebyatı 4

14 JLAHİYAT FAKÜLTESİ KURULUŞ VE TARHÇESI... 1 Tef"r Usull 4 Farsça 4 Hads Usulü 1- Seçmel Dn Musk-Paleograf Eğtm Blmne Grş Eğtm Pskolojs ııkçağ Felsefes Tarh Genel Öğretm Metotlan II ı. Sınıf IV. Sınıf lnkılap Tarh 1nkıllıp Tarh Türk Dl Türk Dl Yahaucı Dl 8 Yabanc.. Dl 8 B. Eğtm-Tezhp-Hat B. Eğtm-Tezhp-Hat Arapça 4 Arapça 4 Tefsr 4 lslam Mezhepler Tarh 5 Hads 4 Eğtm Sosyolojs lslam Hukuku Usulü 4 Dn Eğtm 4 Türk İslam Sanatıarı Tarh Kelam II lslnm Hukuku 9 lslam Felsefes Tarh 5 Dnler Tarh Tasavvuf Tarh <1 Dn Sosyolojs Yençağ Felsefes Tarh Dn Pskolojs Dn Felsefes Ölçme ve Değerlendrme Özel Öğretm Metotları Kur'an Dn,'e Ahlak Dersler Araştırma Teknkler Özel Öğretm Uygulaması Hafta Farsça 4 Rehherlk Faklltemzde takp edlmekte olan programın ncelenmesnden de anlaşılacağı üzere, lk sene Arapça ve Kur'an-ı Kerm' layıkı le öğrenmek çn hazırlık sınıfı olarak tahss edlmştr. Brnc sınıftan tbaren tedrsat sstem İslamyetn en temz anlayışına dayanmak suretyle,akıl ve nass'ı mhver kabul etmştr. İslamyetn doğuşu ve yayılması bu temel blgler yanında önenl br mahyet taşımaktadır. Tarhı veskalara dayanarak okutulan İslam Tarh, sadece olaylan kronolojk br tasnf çnde sıralayan klask tarh öğretmnden sıyrılarak, hadseler zaman ve mekan şartlan dahlnde nceleyerek, 'bunlardan hal ve stkbale makes olacak bret örnekler çıkarmaktadır. İslam Felsefes ve İslam Mezhepler Tarh, başlangıçtan günümüze kadar k İslam düşüneeye ışık tutmakta, doğan, gelşen fkr hareketler ve bunları meydana getrenler lm metotlara dayanarak ncelenmektedr. Tarh blglermzn nüfuz edebldğ devrlerden bu yana, gelmş geçmş bütün dnler, tarh ve sosyoloj görüşü le tetkk ettkten sonra sıklet merkezn semav dnlere ntkal ettren Dnler Tarh; dn ve top-

15 MONIR KOŞTAŞ lum münasebetler le toplumun dn yaşayışını amprk br tarzda ele alıp ncelemekte olan Dn Sosyolojs; fedrn dn yaşayışını nceleme yapan Dn Pskolojs nd mukayese ve hükümlerden uzak lm kollarıdır. Dn duyuş ve düşünüşün yüksek fadelern taşıyan mmar ve tezyn sanat eserlermzn değerlern önce kendmze sonra da dünyaya tanıtmak lazım geldğ düşüncesyle İslam Sanatlar} Tarh, İslam Tezyn Sanatlan ve Paleograf dersler hdas olunmuştur. Bu arada ruhlara büyük huzur veren dn musk dersnn gerek teork gerekse tatbk olarak büyük br tna le verlmekte olduğunu unutmamak gerekr. Büyük br çoğunluğu lc yaygın ve örgün eğtm kuruluşlannda revalan genç lahyatçıların pedagojk formasyon yönünden yetşmelern sağlamak çn Dn Eğtm ders le dğer eğtm formasyon derslern de ne kadar luzümlu olduğunu blmem hatırlatmaya gerek var mı? Bütün bu dersler yanında İslam İlahyatı merkez rolü oynamaktadır. Tefsr ve Hads Usulü, İslam Hukuku, Tefsİr ve Hads, Kelam, bu sahalarda memleketmzde temayüz etmş mütehassıslar ve otorteler tarafından Mezunlarımız okutulmaktadır. Lse ve deng okul ınezunlarmı kabul eden ve beş yıllık br tahsl süresnce kültürlü ve lm metot sahb dn alm namzetler yetştrmekte olan Fakültemzden 195 yılından ber erkek ve kız öğrenc mezun olmuştur. Bunların yıllara göre taksm şöyledr: Yıl Erkek Kız Toplam II II gö.

16 İLAH1YAT FAKüLTESİ KURULUŞ VE TARİHÇES II İsHlrn ve dn konularda olduğu kadar Arapça, Farsça ve br batı dlne aşna olan mezunlar, İmam Hatp okullannda meslek dersler, lse ve ortaokullarda Dn Kültürü ve Ahlak Blgs Dersler öğretmenlğn asl olarak verdkler gb, bulunduklan okullardak çeştl kültür derslern de lyakatla okutmaktadırlar. Akademk karyere ntsap etmş bulunan çok sayıdak mezunlanınız ülkemz'dek 9 İlahyat Fakültesnde öğretm üyes, öğretm görevls, Araştırma Görevls, Uzman ve Okutman olarak görev yapmaktadırlar. İlahyat Fakültelernden ayn olarak çeştl ünverstelern sosyal bölümlernde de görevl olanlan zkretmek gerekr yılından tbaren de çeştl İlahyat Fakültelerne Fakültemzden kadro noksanlığı sebebyle sayılan 5'e varan Doçent ve Profesör gtmş bulunmaktadır. Halen mevcut 9 İlahyat Fakültesnden alnsında -Dokuz Eylül, Ercyes, Selçuk, Ondokuz Mayıs, Atatürk ve Şanlıurfa İlahyat Fakülteler- Dekan olarak görevl bulunan Profesörler Fakültemzden mezundurlar. Dyanet İşler Başkanlığıwn -Başbakanlık ta dahl olmak üzereçeştl kademelernde görev yapmaktadırlar. Mll Savunma Bakanlığı tarafından fakülte de okutulan öğrenclern br kısmı Asker Ortaokul ve Lselerde öğretmen olarak, dğer br kısmı Kara, Denz ve Hava Kuvvetler Moral Darelernde vazfe almışlar, br kısmı da asker eğtm brlklernde dn ve kültürel alanda görevlendrimşlerdr. Bunların dışında br kısım mezunlar da Devlet Arşvlernde uzman olarak çalışmaktadırlar. Türkye Radyo ve Televzyon Kurumunda da

17 16 MÜNIR KOŞTAŞ 'prodüktör ve darec olarak görevalan mezunların sayısı küçümsenmeyecek br rakama ulaşmış hulunmaktadır. Yayın ve Kültürel Faalyetler Fakültemz eğtm' ve öğretm faalyetlernn yanısıra lm çalışma ve yayınlarda da hulunmaktadır yılından 1988 yılı sonuna kadar 15 telf ve tercüme eser Fakültemz öğretm Üyeler tarafından yayınlanmıştır. 195 yılından tbaren "İHhyat Fakültes Dergs" muntazaman çıkmaktadır. Dergmzn XXX. sayısı çıkmış bulunmaktadır. BUlllara laveten Fakültemz bünyesnde 198 yılına kadar faalyet göstermş bulunan İslam İlmler Ensttüsü'nün beş sayı dergs lc sayı da yıllık Araştırmalar Dergs yayınlanınıştır. Fakültemz öğretm üyeler gerek yurt ç gerek yurt dışında yapılan kongre, semner ve sempozyumlara bldrleryle ştrak ederek hem fakültemz hem de ülkemz lm ve kültürel açıdan büyük br lyakatla temsl etmektedrler. Fakültemz 5-8 Eylül 1988'de Malezya'da (Kuala- Lumpur) yapılan İslam Ünversteler Brlğnn Kongresne katılmış ve İslam Ünversteler Brlğnn üyelğne kabul edlmştr. Fakültemz bugüne kadar ülkemzn eğtm ve öğretm problemlernn hallne yardım amacı le çeştl semnerler tertp etmş bulunmaktadır. Bunlardan: a). Dn Eğtm Semner (Nsan 1981), b) Dn Kültürü ve Ahlak Blgs Özel Öğretm Yöntemler Semner (Ekm 1986), c) Dn Öğretm ve Dn Hzmetler Semİner (8:"'10Nsan 1988) Busemner Dyanet İşler Başkanlığı ve Türkye Dyanet Vakfı le hrlkte düzenlenmştr. Bu semnere Federal Almanya, İngltere ve Fransa'dan da yabancı lm adamları bldrler le katılmışlardır.. d) Fakültemzde her hafta Cuma günler saat arasında Öğretm Üyeler ve Yardımcıları tarafından konferans ve lm sohhet toplantıları yapılmaktadır. e) Fakültemz Tasavvuf Musks korosu da her yıl muntazaman en az br defa olmak üzere konserler vermektedr. f) Fakültemzde her yıl çeştl anma günler muntazam br şeklde tertp edlmektedr.

18 İLAHİYAT FAKÜLTES KURULUŞ VE TARİHÇES Kütüphane ve Hzmetler İlahyat Fakültes yaklaşık clt ktap, sürel yayın ve 000 adet değerl yazmaları le zengn br kolleksyona sahptr. Kütüphanemz öğretm üyeler ve yardımcılarına, öğre.nclere ve dışarıdan gelen tüm araştırmacılara hzmet vermektedr. Kullanma alanı 900 m olan Kütüphancmzde 100 kşlk okuma sa- Lonu vardır. Koleksyonumuz gerek ktap sayısı gerekse ktapların nadryet açısındançok zengndr. İlahyat sahasındak değerl ktapların yanısıra. başta tarh ve sanat tarh olmak üzere dğer konularda da eserler bulunmaktadır. Türkçe ve yabancı, dllerdek eserlerden başka nadr olarak bulunan esk harfl ktaplar da Qüyük br yekün tutmaktadır. Kütüphanem.ze gerek kurumlardan gerekse şahıslardan çok sayıda bağış ktap gelmektedr. Çeştl kuruluşlarla da yayın değşm yapılmaktadır. Ktaplar depolarımızda aksesyona göre düzenlenmştr. El yazmaları özel bölümde tna le muhafaza edlmektedr. Kütüphanemzde blgsayar uygulamaları çn gerekl çalışmalar hızla devam etmektedr. Kütüphanemzde fotokop hzmet de verlmektedr. Ayrıca clt atelyemz ve ofset baskı yapablen matbaamız mevcuttur. FAKÜLTEMtztN KURULUŞUNDA;'>l BERt DEKANLıK YAPMıŞ OLANLAR Adı Soyadı Seçlş Tarh Ayrılma Tarh Ayrılış Sebcb Ord. Prof. Esat Arsebük Ord. Prof. Suut Kemal Yetkn Prof. Mehmet Karasan Prof. Dr. Bcd Zya Egcmen Ord. Prof. Sabr Şakr Ansay Ord. Prof. Suut Kemal Yetk u Ord. Prof. Hlm Zya Ülken Prof. Dr. Bed Zya Egemen Prof. Dr. Tahsn Banguoğlu Prof. Dr. Neşet çağatay Prof. Dr. Kemal Balkan Prof. Dr. Hüseyn Yurdaydın Prof. Dr. Hamd Ragıp Atadcmr Prof. Mehmet Taplamacıoğlu Prof. Mehmet Karasan Prof. Dr. Neşet çağatay Prof. Dr. Necat Öner Prof. Dr. Hkmet Tanyu Prof. Dr. Hüseyn Atay Prof. Dr. Talat Koçyğt Prof. Dr. Melha Anbarcıoğltı M ll Süres dolarak Süres dolarak Mlletvekl seçlerek İstfa Srcs dolarak Rektör seçld İstfa İ stfa İstfa Süres dolarak Süres dolarak Süres dolarak İstfa le Süres dolarak İstfa le 7. II Süres 401arak 4. ll Süres dolarak Süres dolarak Süres dolarak Halcıı bu görevu sürdürmektedr.

19 18 MÜNİR KOŞTAŞ Bölümler ve Öğretm Elemanları: 1- Tefsr ve Hads Bölümü Bölüm Başkam: Prof. Dr. Talat Koçyğt 1- Tefsr Anablm Dalı Prof. -Dr. İsmal Cerrahoğlu (Başkan) -(L.A.Ü.1.F. Dr. A.ÜJ.F.) Öğretm Üyeler: Doçender: Doç. Dr. Salh Akdenır (L. A.üJ.F. Dr. Sorbonne Ü. Pars) Doç. Dr. Mevlüt Güngör (L. Bağdat İ. F. Dr. A.ÜJ.F.) Araştırma Görevller: Ar. Gör. Hals Alhayrak (L. Atatürk ÜJ.F.) Ar. Gör. Mehmet Paçacı (L.A.ÜJ.F.) Ar. Gör. İdrs Şengül (L.A.ÜJ.F.) Ar. Gör. Nedm Sernsu (L.A.üJ.F.) Ar. Gör. Ömer Özsoy (L. A.ÜJ.F.) - Hads Anablm Dalı Prof. Dr. Talat Koçyğt (Başkan) (L. A.Ü.İ.F. Dr. A.Ü.ı.F.) Öğretm Üyeler: Profesörler: Prof. Dr. Mehmet Hatboğlu (L. A.üJ.F. Dr. A.Ü.1.F.) Doçender: Doç. Dr. Mücteba Uğur (L. A.üJ.F. Dr. A.Ü.1.F.) Doç. Dr. M. Hayr Kırbaşoğlu (L. A.Ü.t.F. Dr. A.Ü.t.F.) Araştırma Görevller: Ar. Gör. İsmal Hakkı Ünal (L. A.Ü.ı.F.) Ar. Gör. Al Dere (L. A.Ü.1.F.) Ar. Gör. Kaml Çalan (L. A.Ü.ı.F.)

20 LAHYAT FAKÜLTES KURULUŞ VE TARİHÇES Islam Hukuku Anablm Dalı Doç. Dr. Esat Kılıçer (Başkan) (L. A.Ü.ı.F. Dr. A.Ü.ı.F.) Doçcntler: Doç. Dr. Selahattn Eroğlu (L. A.Ü.t.F. Dr. Unversty of Exert İngltere) Araştırma Görevller: Ar. Gör. Dr. İbrahm Çalışkan (tü.h.f.y.ı.e. Dr. A.Ü.ı.F.) Ar. Gör. Osman Taştan (L.A.Ü.ı.F.) II- Kellm ve İslam Felsefcs Bölümü Bölüm Başkam: Prof. Dr. İbrahm Agah Çubukçu 1- Kelam Anablm Dalı Prof. Dr. M. Sat Yazıcıoğlu (Başkan) L. A.Ü.ı.F. Dr. Sorbowc Ü.) Yardımcı Doçentler: Yrd. Doç. Dr. Hasan Onat (L. A.Ü.ı.F. Dr. A.Ü.t.F.) Araştırma Görevller: Dr. Ar. Gör. Ahmet Akbulut (L. A.Ü..F. A.Ü.S.B.F. Dr. A.Ü..F.) Dr. Ar. Gör. Sabr Erdem (L. A.üJ.F. Dr. A.Ü.ı.F.) Ar. Gör. Muammer Eser (L.A.Ü.1.F.) Ar. Gör. İlham Güler (L. A.ÜJ.F.) Ar. Gör. Sönmez Kutlu (L.A.Ü.t.F.) - İsUm Felsefes Anablm Dalı Prof. Dr. İbrahm Agah Çubukçu (Başkan) (L. A.Ü..F. Dr. A.Ü..F.) Profesörler: Prof. Dr. Hayran Altıntaş (L. A.üJ.F. Dr. Sorbonne Ü.) Doçcntler: Doç. Dr. Mehmet Bayraktar (L. A.Ü.ı.F. Dr. Sorbonnc Ü). Araştırma Görevller: Ar. Gör. Ethem Cebecoğlu (L. A.ÜJ.F.) Ar. Gör. A. Had Adanalı (L. A.ÜJ.F.) Ar. Gör. Nur Adıgüzel (E.Ü.t.F.)

21 0 MÜNfR KOŞTAŞ 111- İslam Medeııyet ve Sosyal Blmler Bölümü Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hüseyn Gaz Yurdaydın 1- Isıam Tarh Anablm Dalı Prof. Dr. Hüseyn G. Yurdaydın (Başkan) (A.Ü.D.T.C.F. Dr. A.Ü. D.T.C.F.) Doçentler: Doç. Dr. Sabr Hzmetl (L.Y.İ.E. Dr. Sorbonne Ü.) Doç. Dr. Nesm Yazıcı (L. İ.Y.İ.E. İ.Ü.Ed.F. Yardımcı Doçentler: Dr. A.Ü.İ.F.) Yrd. Doç. Dr. Münr Atalar, (L. A.Ü.İ.F. Dr. A.Ü.İ.F.). Araştırma Görevller: Ar. Gör. Mehmet Özdemr (L. A.Ü,t.F.) Ar. Gör. İrfan Aycan (L. A.Ü.İ.F.) Ar. Gör. Nahde Bozkurt (L. A.Ü.t.F.) Ar. Gör. Abdurrahman Acar (S.Ü.t.F.) Ar. Gör. İb~ahm Sarıçam (L.A.Ü.1.F.).. Öğretm Görevller: Dr. Mustafa Kılıç (L.Y.İ.E. Dr. Atatürk Ü. İslam İ.F.) Uzmanlar: F. Ceyda Satıoğlu (L. A,.Ü.D.T.C.F. UZ. A.ÜJ.F.) - Dnler Tarh Anablm Dalı Doç. Dr. Abdurrahman Küçük (Başkan) L.A.Ü.İ.F. Dr. A.üJ.F.) Araştırma Görevller: Ar. Gör. Mustafa Erdem (L.A.Ü.t.F.) Ar. Gör. Bak Adam (L. A.ÜJ.F.) Ar. Gör. Mohmet Katar' (L:A.Ü.t.F.) - Eğtm Blmler Anablm Dalı Prof. Dr. Beyza Blgn (Başkan) (L. A.Ü.t.F. Dr. A.Ü.t.F.) Araştırma Görevller: Ar. Gör. Mualla Selçuk (L. A.Ü.İ.F.) Ar. Gör. Nevzat Y. Aşıkoğlu (L. A.üJ.F.\ Ar. Gör. Cemal Tosun (L. A.Ü.t.F.)

22 / LAHİYAT FAKÜLTESI KURULUŞ VE TARHÇESI... 1 Öğretın Görevller: Bekr Demrkol (L. A.Ü.ı.F.) 4- Dn Sosyolojs ve Dn Pskolojs Anablm Dalı Prof. Dr. Ram Ayas (Başkan) (L. A.Ü.1.F. Dr. A.Ü.ı.F.) Doçentler: Doç. Dr. Münr Koştaş (L. A.Ü.ı.F. Dr. Sorhonne Ü.) Araştırma Görevller: Ar. Gör. Gülay Cezayrl (L. A.Ü..F.) Ar. Gör. Nyaz Akyüz (L. A.Ü.İ.F.) Ar. Gör. Öznur Özdoğan (L. A.Ü.ı.F.) 5- Dn Felsefes ve Mantık Anablm Dalı Prof. Dr. Neeat Öner (Başkan) (L. A.Ü.D.T.C~F. Dr. A.Ü..F.) Yardımcı Doçentler: Yrd. Doç. Dr. Tahr Yaren (L. A.üJ.F. Dr. A.Ü.1.F.) Araştırma Görevller: Ar. Gör. Recep Kılıç (L. A.Ü..F.) Ar. Gör. İsmal Köz (L. A.Ü.ı.F.) 6- İslfm Sanatları ve Mmars Anablm Dalı Yrd. Doç. Dr. Ruh Kalender (L. A.Ü.ı.F. Dr. A.Ü.ı.F.) Araştırma Görevller: Dr. Al Yılmaz (L. A.Ü.ı.F. Dr. A.U.I.F.) Dr. Mehmet Akkuş (L. A.Ü..F. Dr. A.Ü.ı.F.) Ar. Gör;. Bayram Akdoğan (L. Y.İ.E. Bursa) 1- Tefsr Anablm Dalı (THB lll) Tefsr Usulü: Kur'an Tarh; Valıy, ayet, s're; Kur'an'ın yazılması, toplanması ve çoğaltılması. Kur'an'ın manası ve smler. Kur'an tefsr le lgl blgler, ayetlern nş sebepler, nesh meseles, muhkem vemüteşabh, surelel'in başlangıç harfler, Kur'an'ın eazı ve üslfıb'.

23 MÜNİR KOŞTAŞ sr tarh, (THB 11) Tefsr: Hz. Peygamber devrndep., başlamak üzere tef. tefsr çeştler ve tefsr metotları. 11- Hads Anablm Dalı (THB 11) Hads usulü: Hads ve sünnetle lgl tarfler, hads ravler, sahh, zayıf ve mevzu hadsler,hads çeştlernden ktapları. seçmeler, hads ıthb 1) Hads: Hz. Peygamber devrnden tbaren hads rvayetndek gelşmeler (Hads Tarh), Hads eserlernn ortaya çıkışı, hadslerden seçmeler ve şerhler İslam Hukuku Anablm Dalı (THB 11) İslam Hukuku: İslam Hukuku'nun d~ğuşu, kaynakları, fıkıh ekoller ve özellkler, Meden Hukuk, Amme Hukuku ve Mras Hukukunun mukayesel olarak tamtılması. (THB 1) İslam Hukuku Metodolojs: Fıkıh usulünün do.ğuşu, tammı ve tarhçes; Şer' delller (Ktab, Sünnet, İcma, Kıyas, vb) ve bunlara dayanarak hüküm çıkarma kuralları; mükellefler ve mükelleflern fller (Hukuk ehlyet ve sorumluluk); Şer' hükümlern amaçları, cthad ve fetva müesseseler. IV - Kelam Anablm Dalı (KİFB 11) Kelam: Kelam termler, bazı kelam problemler (m'- yet, sttaat, delller), Maturd ekolüne göre nsamn fller kavramı, İman meseles, Allah ve Peyg~rİıberlk, Nesef akad, İbn Haldun'un Mukaddme'sndek kelam görüşler. (KİFB 1) İslam Ahlakı: İslam'da üstün ahlakın yolları ve kuralları. (KtFB 1) İslam Mezhepler Tarh: Geçmşte ve günümüzde yaşayan ktsad ve syas mezhepler, mezheplern doğuş sebepler, tarh. seyrler, brbrlerne benzer oldukları ve ayrıldıkları nanç ve tkadlar, coğraf dağılımları.. (KİFB 14) İslam Dn Esasları: Kur'an ve Hads'e göre tslam dnnn man ve badet esasları. V- tslam Felsefes Anablm Dalı (KİFB 1) İslam Felsefes: İslam düşünürlernn Tanrı, varlık, ahret, ahlak ve hürryet görüşler, Türk-tslam Felsefesnn' düşünce tarhndek yer ve önem.

24 - ILAHIYAT FAKÜLTESI KURULUŞ VE TARIHÇES... (KİFB ) Tasavvuf Tarh: Tasavvuf düşüncenn doğuşu ve sebepler, tarh safhaları, başlıca mutasavvıfların görüş ve düşünceler. VI- İslam Tarb Anablm Dalı (İMSB 11) İslam Tarh Cahlye devr Arab Tarh, Hz. Peygamber, dört halfe, Emevler, Abbasler, lk müslüman Türk Devletler, syas, dar, kültürel ve sosyal tarhler, Selçuklu ve Osmanlı toplumunda fkr hareketler. (İMSB 1) Paleograf: Osmanlı dönem Arab Alfabes le yazılmış olan çeştl ktabe ve belgelern yazı türlerne göre okutulması, Osmanlı paleografyası. (İMSB 1) İslam Kurumları Tarhdslam Medenyetnn doğuşu ve özellkler,.syas kurumjan: Halfelk, sultanlık, vezrlk. Ekonomk kurumları: İslam tcaret hayatı, klask dönem, toprak yönetm ve tarım, beytulmal (hazne). Sosyal kurumları: Eğtm ve öğretm kurumlan, fıltılvvet ve ahlk, vakıflar, Hukuk kurumları: Ordu teşklatı ve İslam Medenyetnn dğer medenyetlere tesrler. VII- Dnler Tarh Anablm Dalı (İMSB 1) Dnler Tarh: Dnn Tarf, mahyet ve menşe hakkındak nazaryeler; Dnler Tarhnn tanımı, tarhçes ve kronolojs; Asya, Avrupa, Anadolu, Amerka, Esk Roma ve Yunan Dnler; Esk Türk Dn ve Arap CahIye İnançları. Yaşayan Dünya Dnler: Hnt, Çn, Japon; Yahud, Hırstyan ve İslam dnler. VIII- Eğtm Blmler Anablm Dalı (İMSB 1) Dn Eğtm: Temel Kavramları: (Dn Eğtm Blm "Dn Pedagojs", İlahyat, akıl, dn, terbye-eğtm-öğretm). lgl Blmler: (Pskoloj, Sosyoloj, letşm, Dl Blm, davranış ve bozuklukları.) Dn Eğtm Blm'nn mahyet ve görev, okullarda ve camde dn eğtm, öğretm dn, eğtm ve öğretmn tamamlayıcı kuruluşlar, dn eğtm ve öğretmn blmsel temellere dayandırma çabaları, okul çeştler ve dn ders. ıx- Dn Sosyolojs ve Pskolojs Anablm Dalı (İMSB 41) Dn Sosyolojs: Toplum Blmler (Sosyoloj nedr? Toplumsal yapı, Toplumsal hareketllk).

25 4 MONtR KOŞTAŞ Dn Blmler (Dn sözü, Dn olaylarının tanımı, Dnlern kök ve başlangıçlan, Dnlerde sınıflama, Çevre ve dnn karşılıklı lşkler, Dnler Blm, Dn Sosyolojsnn tartışma konusu olan meseleler, Dn S08- yolojsnn tarhçes). Dn Sosyolojsnn ana problemler (Genel blgler, dn tecrübe ve anlatımlan, Dnn toplum ve.dünya karşısı~dak tutumu). Dn ve Toplum lşkler ve dn gruplar. Laklk lkes ve Türkye'dek durum (Genel blgler, tarh boyunca laklğn gelşmes, batı dünyasında laklğ doğuran olaylar, Türkye.Cumhuryetndek durum). Dn bakımından.devlet şekller ve çağdaş yaşayıştak tutum. (İMSB 4) Dn Pskolojs: Genel Pskoloj çndek çeştl ekoller motvaton, kşlk teorler, Dn Pskolojsnn tanımı, tarh gelşm, kaynakları, metotları, dn ve kşlk, Tasavvuf Pskolojs; düşünce ve davranış bozuklukları çnde dn belrtler, Dn Eğtmnde Dn Pskolojsnn önem. x- Dn Felsefes ve Mantık Anablm Dalı (İMSB 51) Felsefe Tarh: İlk, orta ve yen çağda batıdak felsefe akımları ve flozofların görüşler. (İMSB 54) Mantık: Felsefe problemlernn sstematk br şeklde ncelenmes le mantık problemlernn klask tarzda ele alınması. (İMSB 5) Dn Felsefes: Felsefe-Dn münasebetler, dn- lm münasebetler. XI- İslam Sanatları ve Mmars Anablm Dalı (İMSB 61) Türk-İslam Sanatları Tarh: İslam Sanatının. doğuşu, mahyet; Emev ve Abbas uslubları, Endülüste İslam Sanatı; Gaznenler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, İlhanlı ve Osmanlı devrlernde mmar eserler. (MSB 6) Türk Dn Musk: Nazar olarak, musknn tanımı ve. adlandırılması, musknn (notalarla) yazılması; Türk muskisnde ses sstem, makamlar,usuller, çeştler; Türk Dn Musks bestekarları ve eserler. Uygulamalı olarak dn bestelern makam ve usulle crası. (İMSB 6) Türk İslam Edebyatı: Türk İslam Edebyatının tarhçes, özellkler, devreler. Bu edebyatta kullanılmış olan harflern men-

26 İLAHİYAT FAKÜLTES KURULUŞ_ VE TARİHÇES... 5 şe ve Türkçe'de kullanılış şekller, Türkçe kelmelern esk harflerle yazılmasındak özellkler. Esk metnlei'n okunması, transkrpsyonu. Türk Edehyatında veznler, cbced hesabı. mayan Ders Program.ında yer alan, fakat herhang br bölüme bağlı ol. dersler: ) Atatürk lkeler ve İnkılap Tarh ) Türk Dl ) Yabancı Dller: a) Arapça b) Farsça c) İnglzce, Fransızca ve Almanca'dan br Okulrnanlar: Adem Akın (Arapça)'(L. Bağdat D. Hukuk ve SBF) Ahmet Yılmaz (Arapça) (L. A~D.D.T.C.F.)' Caht Kutlu (Arapça) (L. Mısır EI-Ezher D.) Zekerya Yılmaz (Arapça (L. Y.l.E. İzmr) Abdülhalk Sadık Bekr (Arapça) (L. A.Ü.D.T.C.F.) Ekrem Pamukçu (Arapça) Raha Anwar (Arapça) Nuh Savaş (Arapça) (L. E.ÜJ.F.) Al İhsan Okur (Arapça) Süleyman Baybara (Arapça) (L. Mısır EI-Ezher,D.) Muaınmer İpek (Arapça) Demrhan Ünlü (Kur'an-ı Kcrm) (L. A.Ü.1.F.) Yr.U. Doç. Dr. Şevk Saka (Kur'an-ı Kerm) (L. A.Ü.l.F. Dr. A.Ü.1.F.). Ayşe İnc Güner (İnglzce) (L. O.D.T.Ü.) Hale Özkın (İnglzce) Sevl Gökdemr (Fransızca) Şükran Görüryılmaz (Türk Dl) (L. A.Ü.D.T.C.F.)

27 6 MÜNİR KOŞTAŞ Eğtm-Programı: Sınıfı Hazırlık Arapça Kur'an 1. Sınıf İnk.ılap Tarh Türk Dl Yabancı Dl Bedeı Eğtm-Tezhp-Hat Kur'un Arapça İsıam Tarh İsıam Dn Esasları ve Ahlakı Tef.r Usulü Hads Usulü' Eğtın Blmne Grş İlk~ağ Felsefes Tarh 1. Dönem 0 S IL. Dönenı :~ 9 II. Sınıf. Dönem IL. Dönem İııkılap Tarh Trk Dl Yabaneı Dl Beden Eğtm.Tezhp-Hat Kur'an Arapça İslam Tarh Tefsr Hads Mantık İsıam Kurumları Tarh Türk İsıam Edebyatı Farsça Seçmel Dn Musk-Paleograf Eğtm Pskolojs Getel Öğretm Metotları S 1 II. Sınıflar İnkılap Tarh Türk Dl Y baneı Dl Beden Eğtm- Teıhp.Hat Arapça Tefsr 4 4 ı 4 ı

28 İLAHİYAT FAKÜLTES KURULUŞ VE TARIHÇESI... 7 Had~ 4 İslam Hukuku Usulü Türk İslam Sanatlan Tarh ;- İslam Hukuku 5 Dnler Tarh Dn Sosyolojs Dn Ps;kolojs Ölçme ve Değerlendrme Kur'an Araştırma Teknkler Farsça 1 1 Rehberlk 1 ıv. Sınıf ı. Dönem LI. Dönem ınkılap Tarh Tj;rk Dl Yabancı Dl Beden Eğtm-Tezhp-Hat Arapça ıslam Mezhepler Tarh Eğtm Sosyolojs Dn Eğtm Kelam ıslam Felsefes Tarh Tasavvuf Tarb Yençağ Felsefes Tarh Dn Felsefes Özel Öğretm Metotları Dn ve Ahlak Dersler Özel Öğretm Uygıılaması Hafta 0 0

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ APTULLAH KURAN DANİŞMENDLÎ MEDRESELERİ : Anadolu* nun doğusunda, Anadolu Selçuklularına tâb olarak XII. yüzyılda hüküm süren ve Anadolu Selçuklularmm batıda, Haçlı

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2012

SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2012 ZAKTAN EĞTM FAKÜLTES SOSYOLOJ, LSANS (AÇIKÖĞRET Kotej Tipi Ek Madde 1 Kotej 90 Yıl 2012 Sira TC Ad Soyad iversite Fakulte BirimAdi AGNO TabPu YerlestirmePua 1 49378550786 L ARSLAN STANBL 2 20959609864

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ Lisans Sınav A1513120054 GÖZDE ŞAMATACI EĞTM BLMLER 97,83 EĞTM BLMLER/REH BERLK VE 89,4 78.94634 55.00000 A1513120029 LHAN ÇÇEK 82,6 VE REHBERLK 81,6 71.22661 57.50000 A1513120048 Arş. Gör. METN KOCATÜRK

Detaylı

FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2011

FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2011 AÇIK ZAKTAN EĞTM FAKÜLTES FELSEFE, LSANS (AÇIKÖĞRET Yıl 2011 Sira TC Ad Soyad iversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua 1 31042883986 SENA MELS ASLAN GAZ ÜNRSTES 2 20246501178 MSA CENKL ARDAHAN

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES ŞLETME, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Kotej Tipi Ek Madde 1 Kotej 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabPu YerlestirmePua 1 46048259918 HAKAN

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

TARİH, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2012

TARİH, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2012 AÇIK VE ZAKTAN EĞTM FAKÜLTES TARH, LSANS (AÇIKÖĞRET Koteja Tipi Ek Madde 1 Koteja 90 Yıl 2012 Sira TC Ad Soyad iversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua 1 65935311058 BERNA MERT STANBL ÜNVERSTES

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

(bienaller, trienaller, dökümante sergileri gibi) görünce biz eğitimciler olarak öğrencilerle nereden başlamamız

(bienaller, trienaller, dökümante sergileri gibi) görünce biz eğitimciler olarak öğrencilerle nereden başlamamız ÇAGDAŞ SANAT EGİTİMİ YAPRANDIRMA ö~erileri -. Beuys 'her nsan varlığı yaratıcı br sanatçıdır' derken HegeJ'den ber de sanatın sonunun geldğ tal1lşılır. Insanın kendn sorgulamasıyla ben kmm? Evrendek yerm

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2012

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2012 AÇIK ZAKTAN EĞTM FAKÜLTES KTSAT, LSANS (AÇIKÖĞRETM) Koteja 90 Yıl 2012 Sira TC Ad Soyad iversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua 1 23941158340 ABDLLAH ALAN STANBL 2 59290310368 NRLLAH STANBL

Detaylı

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Egitimi (İkinci Öğretim) Funda TUNÇER in Ders Muafiyeti (Öğr.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Egitimi (İkinci Öğretim) Funda TUNÇER in Ders Muafiyeti (Öğr. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Egitimi (İkinci Öğretim) Funda TUNÇER in Ders Muafiyeti (Öğr.No:130802058) Yabancı Dil I 4 I Yabancı Dil I 2 Muaf Yabancı Dil II 4 II Yabancı

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI)

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, 15.08.2013 VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS DERSLERİ I. Yarıyıl 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF II. III. IV. V. VI. VII. Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Kur'an

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BRİFİNG DOSYASI Aralık 2014 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1-Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü : Prof.

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI HUKUK LİSANS DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI HUKUK LİSANS DERS İÇERİKLERİ Ders (Dersn adı) Meslek İnglzce 1 Süre (Dersn Süres) Ders Toplam Süreler (4 Yıl / 8 Dönem Olacaktı r.) 1. güz Kapsam (Dersn Btrlmes le Gerçekleşe cek Ednm) Hukukçular

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI TÜRK KAMU YÖNETMNDE PLANLAMA BRMLER VE SORUNLARI Gencay ŞAYLAN TODA1E Asstanı GİRİş Hemen hemen on yıllık br süreden ber planlama term Türkye'de karzmatk br anlam fade etmektedr. 1950-1960 syasal mücadele

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Bina 3. Kat 307 No'lu Oda. Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 10:00

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Bina 3. Kat 307 No'lu Oda. Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 10:00 Arkeoloji Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 05.09.2017 10:30 Arkeoloji Klasik Arkeoloji 05.09.2017 13:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları Alman Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri

Detaylı

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi ÜLKEMzN ÜST DÜZEY TEKNSYEN HTYACı VE EGTM Prof Dr Ethem ÖZGÜVEN() Br çok ülkede olduğu gb ülkemzde de meslek ve teknk eğtm 19 yüzyıla kadar «çıroklı'k» sstem şeklnde yürütülmüştür Cumhuryet dönem öncesnde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss.197-201. Adnan Demircan Türkiye nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s. Yüksek Din Öğretimi ve bu öğretimin

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

Prof.Dr.Z.Nilgün ATAKAN. Tel: Faks:

Prof.Dr.Z.Nilgün ATAKAN. Tel: Faks: Taraf DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ D-35 FARABİ 01 Kurum Koordnatörü Prof. Dr. Banu DURUKAN E-posta: banu.durukan@deu.edu.tr Tel: 0 232 412 10 29 Fax: 0 232 412 10 56 res: Dış İlşkler Koordnatörlüğü Cumhuryet

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) ULUSLARARA SI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) ULUSLARARA SI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES ÇALIŞMA EKONOMS VE ENDÜSTR LŞKLER, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Koteja Tipi Ek Madde 1 Koteja 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%50 BURSLU) HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%50 BURSLU) SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİ M)

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%50 BURSLU) HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%50 BURSLU) SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİ M) AÇIK ZAKTAN EĞTM FAKÜLTES SVL HAVA LAŞTIRMA ŞLETMECLĞ, ÖNLSANS (AÇIKÖĞRET Yıl 2014 Sira TC Ad Soyad iversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua 1 17099292032 BSE NR TRANL STANBL 2 17099292032

Detaylı

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ RESMDE

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ Müze Eğitimi Sosyal Çevre Bilimleri Tiyatro Ermeni Dili ve Kültürü Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Saat 13:00 11:00 Eğitim Bilimleri Fakültesi 5204 Nolu Oda (Prof.Dr. Ġnci San Dersliği) DTCF Ana

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı