KRONOLOJ / CHRONOLOGY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONOLOJ / CHRONOLOGY"

Transkript

1 KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem görev süresine bafllad. Almanya da cumhurbaflkanlar, Federal Meclis ten (Bundestag) 612 milletvekili ile Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) taraf ndan belirlenen 612 kifliden oluflan ve befl y lda bir toplanan Bundesversammlung adl kurul taraf ndan seçiliyor. 23 May s taki seçimde 1,224 kurul üyesi alfabetik s raya göre oy kullanm flt. Almanya Cumhurbaflkan Köhler, yap lan seçimde, ikinci befl y ll k dönem için gerekli ço unlu u almay baflarm flt. H ristiyan Demokrat Birli i (Christlich Demokratische Union Deutschlands [CDU]) aday Köhler 613 oy al rken, en güçlü rakibi Sosyal Demokrat Parti (Sozialdemokratische Partei Deutschlands [SPD]) aday Gesine Schwan 503 oyda kalm flt. 1 Temmuz 2009 Avrupa Birli i (AB) müzakerelerinde s n r sorunu yaflad komflusu Slovenya taraf ndan veto edilen ve ekonomik krizde zorlanan H rvat lideri Ivo Sanader ans z n istifa edince ülke bafls z kald. 1 Temmuz 2009 En a r do al element olan uranyumun varl na iliflkin bulgular, Ay da ilk defa saptand. 1 Temmuz 2009 Fransa da yaklafl k 9 ay sürecek Türkiye Mevsimi etkinlikleri bugün resmen bafllat ld. Kültür Bakan Ertu rul Günay ve Fransa Kültür Bakan Frederic Mitterrand etkinliklerin bafllamas dolay s yla ortak bas n toplant s düzenledi. Günay, yo un ilgi gösterilen bas n toplant s nda, bu etkinliklerin Frans zlar n baz ön yarg lar aflarak Türkiye yi tan malar na daha çok f rsat verece ini söyledi. Etkinliklerin iki ülke aras ndaki al flverifl ve birliktelikleri teflvik edece ini kaydeden Günay, yeni iflbirliklerine de temel at laca n kaydetti. Türkiye Mevsimi nin komiserlerinden KSV Genel Müdürü Görgün Taner Oryantal Türkiye yerine Avrupa n n orta Türkiye yi iflaret etmek, tüm renkleri ve hatta çeliflkileriyle bugünkü Türkiye yi anlatmak istiyoruz, dedi. Fransa da Türkiye Mevsimi kapsam nda Türkiye ile ilgili dört yüz etkinlik düzenlenecek. 1 Temmuz 2009 Sanayi Bakan Nihat Ergün Türkiye nin krizden en az etkilenen ülke oldu unu iddia ederken Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]) ve ngiliz The Economist dergisi Türkiye nin dünyada en kötü performans gösteren üçüncü ülke oldu unu aç klad. Türkiye ekonomisi 2009 y l n n ilk çeyre inde geçen y l n ayn dönemine göre %13.8 küçüldü. Ekonomi, kinci Dünya Savafl n n sonunda 1945 te ise %15.3 küçülmüfltü. Ekonominin tüm ana sektörleri frene basarken, hane halk tüketim harcamalar da 2001 krizindekinden fazla darald. ki çeyrek art arda küçülen Türkiye durgunlu a girmifl oldu. 1 Temmuz 2009 Türkiye de ihracat geçen y l n ayn dönemine göre %34 azald. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre, Türkiye nin 2009 y l Haziran ay ihracat, geçen y l n ayn dönemine oranla %32.8 oran nda azald. 1 Temmuz 2009 Türkiye nin Avrupa Birli i (AB) üyeli ine destek veren ülkelerin bafl nda gelen sveç, AB dönem baflkanl n 6 ayl k süre için devrald. sveç Baflbakan John Fredrik Reinfeldt 1 Ocak 2010 a kadar devam edecek dönem baflkanl s ras nda öncelikli olarak, iklim de iflikli i, çevre sorunlar ile birlikte dünya ile birlikte Avrupa ülkelerini de etkisine alan ekonomik kriz ve iflsizli in azalt lmas konular na öncelik verece ini aç klad. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7/1 (May s 2010), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 280 KRONOLOJ 2 Temmuz 2009 Uzayda, Günefl ten 500 kat daha fazla kütleye sahip bir kara delik bulundu. Nature dergisinin 2 Temmuz 2009 tarihli 460 numaral say s nda yay mlanan bir araflt rmada, kara deli in Avrupa Uzay Ajans n n (European Space Agency [ESA]) uydusu XMM-Newton taraf ndan tespit edildi i belirtildi. Araflt rmada, bu yeni tip kara deli- in süperkütleye sahip kara delikler zincirinin kay p halkas n teflkil etti inin düflünüldü ü kaydedildi. Kütlesi birkaç milyon Günefl kütlesiyle birkaç milyar Günefl kütlesi aras nda de iflen süperkütleli kara delikler ço u galaksinin merkezinde bulunuyor. Araflt rmay yapanlardan ve Toulouse daki uzay fl n m araflt rmalar merkezinde görevli Frans z astrofizikçi Didier Barret ye göre, süperkütleli kara deliklerin nas l olufltu u bilinmiyor. Barret, Bir varsay ma göre bu tip kara delikler daha küçük kara deliklerin bir araya gelmesinden de ortaya ç km fl olabilir, diye konufltu. Araflt rmaya göre, HLX-1 ad verilen kara delik Dünya ya 290 milyon fl k y l uzakl kta, ESO adl galaksinin çevresinde bulundu. 2 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama n n göreve bafllamas ndan sonra Amerikan güçlerinin Afganistan da Taliban a karfl Hançer Operasyonu olarak adland r lan ilk büyük sald r s Helmand vilayetinde bafllad. 4,000 asker ile 650 Afgan asker ve polisinin kat ld sald r n n havadan da desteklendi i bildirildi. 2 Temmuz 2009 Dünya Bankas (World Bank) Baflkan Robert Bruce Zoellick finansal piyasalar n istikrara yönelik mesajlar verdi ini belirterek, ancak geliflmekte olan ülkeler, krizin etkisini tam olarak yeni yeni hissediyorlar, dedi. 2 Temmuz 2009 Eski bir Bosnal S rp polisi Damir Ivankoviç Bosna Savafl s ras nda 200 den fazla Boflnak ve H rvat n katledilmesinde rol ald gerekçesiyle 14 y l hapis cezas na çarpt r ld. 2 Temmuz 2009 H rvatistan Cumhurbaflkan Stjepan Stipe Mesiç in baflbakanl k görevine atad muhafazakâr Jadranka Kosor ülkenin ilk kad n baflbakan oldu. 2 Temmuz 2009 Merkez Bankas Baflkan Durmufl Y lmaz, y l n ikinci çeyre inde yurtiçi talebin göreli olarak istikrar kazanabilece ini ve son çeyrekten itibaren büyümenin pozitif rakamlara geçece ini söyledi. 2 Temmuz 2009 Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency [IAEA]) baflkanl na Japonya temsilcisi Yukiya Amano seçildi. 2 Temmuz 2009 Uluslararas yat r m bankas Merrill Lynch, petrol fiyatlar n n k sa vadede düflebilece ini aç klad. fiirket taraf ndan haz rlanan Küresel Enerji Raporu na göre, petrol fiyatlar ndaki yükselifl geçici nitelikte bulunuyor. 3 Temmuz 2009 ABD ve srail ordular nca yo un olarak kullan lan seyreltilmifl uranyumu yasaklayan ilk ülke Belçika oldu. 3 Temmuz 2009 Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Devlet Bakan Cemil Çiçek ve Adalet Bakan Sadullah Ergin i Çankaya Köflkü ne ça rarak askere sivil yarg düzenlemesini sordu. TÜS AD ise ülkedeki gerilimin ekonomik krizi gölgede b rakmas na tepkili. 3 Temmuz 2009 Durgunluk enflasyonu frenlemeye devam ediyor. Üst üste iki çeyrek küçülen, teknik olarak durgunlu a giren Türkiye ekonomisi %15.8 e ulaflan iflsizlik oran yla bu durumunu pekifltirirken do al olarak enflasyon da yaflam yor. Enflasyon Haziran ay nda TÜFE'de %0.1, ÜFE'de %0.9 artt. Y ll k enflasyon TÜFE de %5.7 oldu. Merkez Bankas enflasyonun Haziran ay sonunda %6.8 olaca n öngörmüfltü. 3 Temmuz 2009 Gebze- zmir aras n 3.5 saate indirecek olan 6 milyar dolar de erindeki otoyolun yap lmas onayland.

3 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Rusya Avrupa Birli i nin (AB) planlad ve ortaklar aras nda Türkiye nin de bulundu u Nabucco Projesi ne rakip olarak ortaya koydu u Güney Ak m Projesi ne Türkiye nin de kat lmas n istedi. 3 Temmuz 2009 The Banker dergisi taraf ndan aç klanan Dünyan n En Büyük 1000 Bankas s ralamas nda fl Bankas 101 inci, Akbank 106 nc oldu. 15 Türk bankas n n girdi i listesinin ilk s ras nda J. P. Morgan yer ald. 3 Temmuz 2009 Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i (TGSD) Baflkan Ahmet Nakkafl krizde sektörden 3,000 kadar firman n kapand n belirterek 3,000 flirketin daha kapanabilece i uyar s nda bulundu. 3 Temmuz 2009 Uluslararas Do ay Koruma Birli i nin (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources [IUCN]) haz rlad rapora göre, geçen 500 y l içerisinde 800 den fazla hayvan ve bitki türünün nesli tükendi. Raporda 16,928 türün tükenme tehlikesi alt nda oldu u belirtildi. 4 Temmuz 2009 Amerikan Devletleri Örgütü (Organization of American States [OAS]), devrik Devlet Baflkan José Manuel Zelaya n n göreve iadesi için verdi i ültimatomu yerine getirmeyen Honduras n üyeli ini ask ya ald. Honduras taki darbenin ard ndan idareyi ele geçiren askeri yönetim, darbeyi k nayan OAS den ayr ld. 4 Temmuz 2009 Ekonomik krizin çevrimiçi oyun sektörünü olumlu yönde etkiledi ini ve geliflimine katk sa lad n belirten sektör temsilcileri, bu belirsiz ortamda evde daha çok vakit geçiren ve ucuz e lence aray fl na giren tüketicinin pazar 60 milyon dolar seviyesine ç kaca görüflünde olduklar n belirttiler. 4 Temmuz 2009 Günefl te son bir y l n en büyük patlamas tespit edildi. 4 Temmuz 2009 Kuzey Kore 24 saatte 7 kez füze denemesinde bulundu. Güney Kore Genelkurmay Baflkanl, bu sabah 6 füze denemesi yapan Kuzey Kore nin do u k y s ndan bir deneme daha yapt n aç klad. Güney Kore devlet haber ajans Yonhap n askeri yetkililere dayanarak verdi i haberde, Kuzey Kore nin denedi i füzelerin, k sa menzilli Scud füzeleri oldu u belirtildi. Reuters haber ajans n n haberinde de, füzelerin kilometre menzili bulundu u belirtildi. Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore nin füze denemelerini k nad. 4 Temmuz 2009 TBMM Sa l k, Aile, Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan Cevdet Erdöl, 19 Temmuz dan itibaren kamuya aç k tüm kapal mekânlarda sigara içilmesini yasaklayan yasan n durdurulmas n n ya da ertelenmesinin söz konusu olmad n aç klad. Erdöl uygulaman n sigara yasa de il, temiz hava özgürlü ü oldu unu söyledi. 4 Temmuz 2009 Türk Hava Yollar (THY) Yönetim Kurulu Baflkan Candan Karl tekin, THY nin Çin yap m kiflilik jet uçaklardan alabilece ini söyledi. 5 Temmuz 2009 Çin deki Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nin baflkenti Urumçi de Uygurlar ve Hanlar aras nda ç kan olaylarda Çin polisinin müdahalesi sonucu 197 kifli hayat - n kaybetti. Çin polisi olaylar nedeniyle 1400 den fazla kifliyi tutuklad ve bölgede soka a ç kma yasa ilan edildi. 5 Temmuz 2009 Ayl k ifl ve ekonomi dergisi Capital taraf ndan dört y ld r gerçeklefltirilen Türkiye nin En De erli Markalar araflt rmas na bu y l ilk kez kat lan Türk Telekom 1.6 milyar dolarl k de eri ile birinci oldu. Turkcell, 1.5 milyar dolarl k marka de eri ile ikinci olurken, onu 1.3 milyar dolarla Arçelik izledi. 5 Temmuz 2009 Belçika da doktorlar dünyada ilk kez kalp krizi geçiren bir hastan n kemik ili inden elde edilen dokuyu kalbe nakletmeyi baflard.

4 282 KRONOLOJ 5 Temmuz 2009 Bulgaristan da yap lan seçimlerde hükümetin büyük orta Bulgar Sosyalist Partisi (Bulgarska sotsialisticheska partiya [BSP]) seçimlerden baflar s z ç kt. Yolsuzluk ve ekonomik krizden bezmifl Bulgarlar seçimlerde tam sa a çark etti. 6.8 milyon seçmenin %60 l k kat l m oran sa lad seçimler, ülkeyi oniki y ld r yöneten Sergei Dmitrievich Stanishev liderli indeki Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) koalisyonuna nokta koyarken, seçimin galibi, devrik diktatör Todor Hristov Zhivkov un eski korumas ve Sofya Belediye Baflkan Boyko Metodiev Borisov un liderli indeki Bulgaristan n Avrupal Geliflimi çin Halk Partisi (Grazhdani za evropeisko razvitie na Bulgariya [GERB]) oldu. Böylelikle sol koalisyondan umdu unu bulamayan Bulgar halk merkez sa a kayd. Baflkan Borisov, seçim kampanyas döneminde ülkenin yaflad en büyük sorunun Bulgaristan da yaflayan Türkler, Çingeneler ve emekliler oldu unu söyleyerek tepkileri üzerine çekmiflti. 5 Temmuz 2009 Hasankeyf deki kurtarma kaz lar kapsam nda ilk defa bir höyük kaz ld ve bölge tarihini onbefl bin y l öncesine götüren buluntulara rastland. 5 Temmuz 2009 ngiltere merkezli araflt rma ve dan flmanl k kurumu Oxford Business Group Türkiye ekonomisinin küresel kriz nedeniyle bask alt nda oldu unu, ancak gelecek y l toparlanmaya bafllayabilece ini bildirdi. Türkiye ekonomisinin, bu y l % düzeylerinde küçülebilece inin belirtildi i raporda faiz oranlar ndaki indirim ile iç talebi canland r c ve özel sektörün yükünü hafifletici teflvik paketleri sonucunda ekonominin gelecek y l %2.6 büyüme oran n yakalayabilece i belirtildi. 6 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama n n Moskova ziyareti s ras nda ABD ve Rusya nükleer bafll kl silâhlar n yar yar ya azalt lmas n kararlaflt rd. 6 Temmuz 2009 Askerlere sivil yarg yolu açan ve bu nedenle kamuoyunda tart flma yaratan Ceza Muhakemesi Kanunu nda (CMK) de ifliklik öngören yasay inceleyen Cumhurbaflkan Abdullah Gül, bu yasa ile ayn dönemde TBMM den geçen befl di er yasay da Gümrük Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De- ifliklik Yap lmas na Dair Kanun, Kat Mülkiyeti Kanununda De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanun, Yüksekö retim Kurumlar Teflkilat Kanununda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle slam Konferans Örgütüne Ba l slam Ülkeleri statistik, Ekonomik ve Sosyal Araflt rmalar ve E itim Merkezi (SESRIC) Aras nda Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine liflkin Protokolün Onaylanmas n n Uygun Bulundu una Dair Kanun ile Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanununda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun onaylad. Cumhurbaflkan Gül ün kredi kartlar yasas n onaylamas, kredi kart ücreti yasaklanmad için yasan n veto edilmesini isteyen Tüketici Birlikleri ni hayal k r kl na u ratt. 6 Temmuz 2009 Çin in güneyindeki ya fllar n ard ndan ondan fazla eyalette meydana gelen y l n en fliddetli sel felaketinde yetmiflbefl kifli öldü. 6 Temmuz 2009 Çin in kuzeybat s ndaki Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nin merkezi Urumçi de Çinliler ile Uygur Türkleri aras nda meydana gelen etnik çat flmalar Çin in di er kentlerine de yay lmaya bafllad. Çin in resmi haber ajans bölgede ç kan olaylarda ölü say s n n 140 a yükseldi ini, yaral say s n n da 828 oldu unu belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Çin ve fliddete dönüflen iç sorunlar n bafl gösterdi- i di er ülkelerin, sivil halk n güvenli ini ve hayat n korumak için azami özen göstermesi gerekti ini söyledi.

5 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Garanti Bankas finans dünyas n n en önemli yay nlar ndan Euromoney dergisi taraf ndan Orta ve Do u Avrupa n n En yi Yönetilen fiirketi seçildi. 6 Temmuz 2009 Kocaeli nin Çay rova ilçesinde kurulu Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Afi de üretime 20 Temmuz a kadar ara verdi. 6 Temmuz 2009 Papa Benedictus XVI (Joseph Alois Ratzinger) 8 Temmuz tarihinde talya da toplanacak G-8 liderlerine küresel finans kurallar n yeniden yazmalar ve yoksullar ekonomik krizin etkilerinden korumalar ça r s nda bulundu. Papa, talya Baflbakan Silvio Berlusconi ye yazd mektupta, liderlerden, Afrika n n ve az geliflmifl ülkelerin sesini dinlemesini, istedi. Papa, ekonomik krizin sadece afl r yoksulluktan ç kmay umanlar için de il, ayn zamanda di erlerinin de yoksullaflmas konusunda gerçek bir risk oldu unu ifade etti. 6 Temmuz 2009 Paris Belediye Baflkan Bertrand Delanoe, Paris Belediye Saray nda düzenlenen törende yönetmen Nuri Bilge Ceylan a kentin simgesel Büyük Madalya s n sundu. Paris Belediyesi taraf ndan ilk kez 1911 y l nda oluflturulan ödül, Paris halk na sanatsal aç dan katk da bulunan kiflilere veriliyor. 6 Temmuz 2009 Türk- fl Genel Baflkan Mustafa Kumlu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n, Buyursunlar greve gitsinler, sözleri üzerine, Biz her zaman toplu ifl sözleflmelerinin masa bafl nda bitirilmesini isteriz. Henüz ilgili bakanla görüflmelerimiz sürerken, Baflbakan dan gelen vermiyorum, greve git yaklafl m e er bir restse biz bu resti de görürüz, dedi. Kumlu, yapt aç klamada, kamuda sözleflmesi olan 270 bin iflçinin, aileleriyle birlikte yaklafl k 1 milyon insan n alt ayd r toplu ifl sözleflmelerinin imzalanmas n bekledi ini vurgulad. 6 Temmuz 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) taraf ndan ç kar lan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 2008 ve 2009 Y llar May s Ay ve Ocak-Haziran Dönemi Kurulma, Tasfiyeye Girme ve Kapanma statistikleri ni aç klad. Buna göre, Türkiye de, 2009 y - l n n Ocak-Haziran döneminde, yeni kurulan flirket say s nda geçen y l n ayn dönemine göre %24.1, kapanan flirket say s nda ise %0.1 oran nda azalma oldu. 7 Temmuz ayl k ÖTV indirimi binek otomobil sat fllar n artt rd. Binek otomobilde y l n ilk 6 ay ndaki sat fllar, 2008 in ayn dönemine göre %15.4 artarak 190 bine dayand. 7 Temmuz 2009 AKP Grup Baflkanvekili Bekir Bozda askerlerin sivil mahkemelerde yarg lanmas - n öngören düzenlemenin Anayasa ya uyum amac yla yap ld n savundu. 7 Temmuz 2009 Çin in Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nde Han milliyetinden Çinlilerle Uygurlar n tafll -sopal çat flmaya girmesi gerilimi t rmand rd ; gece soka a ç kma yasa ilan edildi. Urumçi de 1434 kiflinin tutukland bildirildi. 7 Temmuz 2009 Dünya n n en büyük dört denetim flirketinden biri olan Deloitte n Tüketici Ürünleri Sektörünün Küresel Güçleri 2009 raporunda dünyadaki 250 büyük üretici aras na Arçelik 134 üncü, Vestel 194 üncü ve Goldafl Kuyumculuk 200 üncü s radan girdi. 7 Temmuz 2009 Michael Jackson un ailesi taraf ndan Los Angeles kenti Beverly Hills mezarl nda yap lan cenaze törenine çok say da ünlü kat ld. Töreni dünyada yüz milyonlarca insan izledi. 7 Temmuz 2009 Newcastle Üniversitesi ve NorthEast England Stem Cell Institute araflt rmac lar ndan kurulan ekibi yöneten profesör Karim Nayernia yeni bir teknik kullanarak erkek XY kromozomu tafl yan embriyodan al nan kök hücreden laboratuarda insan spermi ürettiklerini belirtti. Bilim adamlar, yasalar izin vermedi i için bu üretilen spermin yu-

6 284 KRONOLOJ murtac n döllenmesinde flimdilik kullan lamayaca n belirtti ama yasalar n en k sa sürede de ifltirilip bu tekni in erkeklerdeki k s rl n giderilmesi için onaylanaca n umduklar n da eklediler. 7 Temmuz 2009 Renault, Bosch ve Mako gibi otomotiv devlerinin faaliyet gösterdi i Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) sanayi üretiminde önemli göstergeler olarak kabul edilen elektrik, do algaz ve su tüketimi miktarlar n n kriz öncesi de erlerine yaklaflt aç kland. 7 Temmuz 2009 Türk- fl in haz rlad raporda, çal flanlar enflasyona ezdirmedik söyleminin, asgari ücret örne inde oldu u gibi do ru olmad savunuldu. Türk- fl e göre, sigortal çal flanlar n yaklafl k yar s n n geliri olan asgari ücretle dört kiflilik bir aile ancak 22 gün sa l kl beslenebildi i ve sadece yedi gün insanca para harcayabildi i belirtildi. 8 Temmuz ,000 kamu iflçisi için Türk- fl ve hükümet aras ndaki pazarl k anlaflmayla sona erdi. Buna göre, 2009 y l ilk 6 ayda %3, ikinci 6 ayda %5.5 zam yap lacak, düflük ücretler 60 lira art r lacak y l n n ilk ve ikinci 6 ay nda %2.5 zam yap lacak. 8 Temmuz 2009 Astronomlar, flu ana dek bulunan en uzak süpernovay (patlayan y ld z) keflfettiler. 8 Temmuz 2009 Çin in Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nin baflkenti Urumçi deki Uygur isyan dinmezken, gerilim Çin deki ana etnik grup Hanlarla etnik çat flmaya dönüfltü. Urumçi Belediye Baflkan Jerla Isamudin, 5 Temmuz günü bafllayan olaylarda 6 Temmuz akflam na kadar 156 kiflinin hayat n kaybetti ini, 1080 kiflinin yaraland n söyledi. Kentte 200 kiflilik bir grup protesto gösterisi düzenledi. 8 Temmuz 2009 Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]) Genel Sekreteri José Ángel Gurría, hükümetlerin teflvik paketlerini rafa kald rmalar durumunda, ekonomik canlanman n da sona erece ini söyledi. Gurria, Bugün uygulamakta oldu umuz kamu destekli büyüme modelinden, sürdürülebilir büyüme aflamas na geçmek zorunday z, dedi. 8 Temmuz 2009 ngiltere nin yeni Genelkurmay Baflkan General David Richards, Britanya askerlerinin Afganistan da y l daha kalabilece ini söyledi. 8 Temmuz 2009 talya n n L Aquila kentinde düzenlenen G-8 Zirvesi bafllad. talya Baflbakan Silvio Berlusconi, evsahipli ini yapt G-8 zirvesinde, ekonomik krizin en kötü döneminin geride kald n söyledi. 8 Temmuz 2009 Türkiye statistik Kurumu nun (TU K) aç klad sanayi üretim endeksi sonuçlar na göre, sanayi üretimi May s ay nda 2008 y l n n ayn ay na oranla %17.4 azald. 9 Temmuz 2009 Amerika da yay nlanan Fortune dergisinin her y l aç klad Global 500 listesinde Koç Holding ondört basamak birden yükselerek 172 nci s raya yükseldi. 9 Temmuz 2009 Dünyan n önde gelen finans dergilerinden Euromoney taraf ndan her y l verilen Mükemmellik Ödülleri ( Awards of Excellence ) sahiplerini buldu. Akbank Türkiye nin En yi Bankas seçildi. 9 Temmuz 2009 Gama Enerji taraf ndan Ürdün de 1 milyar dolarl k yat r mla gerçeklefltirilecek, 325 kilometrelik boru hatt inflaat projesinin ilk finansman n tamamland bildirildi. Gama Enerji Genel Müdürü Özozan, Amman n yaflam kalitesini art raca z, dedi. 9 Temmuz 2009 Irak n kuzeyindeki Telafer kentinde pefl pefle düzenlenen iki intihar sald r s nda otuzdört kifli öldü. 9 Temmuz 2009 ran da 12 Haziran daki cumhurbaflkanl seçimlerinde hile iddialar n n ard ndan reform cephesinin gösterileri polisiye tedbirlerle bast r lm flken, koltu unu koruyan

7 CHRONOLOGY 285 Cumhurbaflkan Mahmoud Ahmadinejad ekibini de ifltirme ve ülkede reform talebiyle öne ç kan gençli in taleplerine sayg l davranmay vaad etti. 9 Temmuz 2009 talya n n L Aquila kentindeki G-8 Zirvesi nin ikinci gününde Filistin ekonomisini güçlendirmek amac yla bir Marshall Plan n n devreye sokulmas na karar verildi. 9 Temmuz 2009 Uluslararas Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin durgunluktan ç kmaya bafllad - n, fakat ekonomik toparlanman n yavafl olaca n belirtti. IMF, y l na ait büyüme tahminlerini Nisan ay nda yay mlad son raporuna göre 0.6 puan yukar çekti. 10 Temmuz 2009 Azerbaycan n Ermeni iflgali alt ndaki Yukar Karaba bölgesinde Türkiye-Ermenistan liflkileri ve Karaba Sorunu konulu genifl kat l ml Ermeni Forumu bafllad. 10 Temmuz 2009 Çin in Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nde devam eden olaylarda ölü say - s 184 e yükseldi. 10 Temmuz 2009 Hep büyük iflletmelerin desteklendi ini, küçüklerin göz ard edildi ini savunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Baflkan Bendevi Palandöken in esnafa destek iste ine Devlet Bakan Ali Babacan, Devletin imkân üzerinde uygulama beklemeyin, yan t verdi. 10 Temmuz 2009 talya n n L Aquila kentinde düzenlenen G-8 zirvesinde karbon sal n m n n azalt lmas ve açl kla savafla 20 milyar dolar ay rma karar al nd. 10 Temmuz 2009 May s 2008 den May s 2009 a kadarki dönemde tekstil ve haz r giyimde kapanan iflyeri say s 8,594 oldu, iflini kaybeden say s 200 bini aflt. Tüm sektörlerde iflyeri kapanma oran %3 olurken, bu oran tekstilde %17 yi aflt. 10 Temmuz 2009 Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) malat Sanayiinde E ilimler, Haziran 2009 verilerini aç klad. Buna göre, geçen y l Haziran ay nda %82.3 olan imalat sanayi kapasite kullan m oran bu y l ayn dönemde 9.6 puan azalarak %72.7 ye indi. Buna karfl l k, ayl k bazda 2.3 puan art fl görüldü. Bu art flla Kas m ay ndan sonraki en yüksek kapasite kullan m na ulafl ld. 10 Temmuz 2009 Uluslararas Kriz Grubu (International Crisis Group) son raporunda ABD nin çekilmesiyle Irak n çökece ini öngörürken, Kürtlerin Türkiye ye yönelece i tespitini yapt. Kürtlerin Araplarla yaflamaktansa Türkiye yi tercih etmesiyle Musul Vilayeti formülünün gündeme gelebilece i belirtildi. 11 Temmuz 2009 Cari aç k Ocak-May s döneminde %79.5 oran nda düflüflle 4.6 milyar dolar oldu. Merkez Bankas n n aç klad ödemeler dengesi verilerine göre, May s ay nda d fl ticaret aç n n bir önceki y l n May s ay na göre %53.1 oran nda düflerek 2.5 milyar dolara geriledi. 11 Temmuz 2009 Dünyaca ünlü piyanist dil Biret in Topkap Saray nda verece i konseri bir grup Alperen Ocaklar üyesi protesto edip engellemeye çal flt. Konserden bir gün önce Vakit gazetesinin 10 Temmuz tarihli say s nda bu konsere iliflkin Mukaddes Avluda fiarap Küstahl bafll yla yay nlanan yaz, protesto daveti olarak nitelendirildi. 11 Temmuz 2009 ngiltere, Afganistan da son 24 saat içinde 8 askerinin öldürüldü ünü aç klad. ngiliz yetkililer, Helmand vilayetinde devriye gezen 5 askerin bombal sald r sonucunda öldü ünü bildirdi. Yetkililer, di er 3 askerin, yine ayn bölgede ç kan çat flmalarda öldü ünü belirtti. Bu rakamlarla birlikte Afganistan da son 10 gün içinde ölen ngiliz asker say s 15 e ç km fl oldu. Ölüm haberlerini G-8 zirvesi için bulundu u talya da alan ngiltere Baflbakan Gordon Brown, Afganistan da kendilerini, çok zor bir yaz mevsiminin bekledi ini, söyledi.

8 286 KRONOLOJ 11 Temmuz 2009 ran da ilk kez buza kopyaland. ran ve Orta Do u da ilk oldu u belirtilen kopyalaman n baflar yla sonuçlanmas için bilim adamlar n n iki y l boyunca çok say da araflt rma ve deney yapt kaydedildi. 12 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama, Afrika ya ilk ziyaretini eski Britanya sömürgesi Gana ya yaparken Ganal lar Obamania f rt nas na kap ld. Siyah baflkan, baba vatan Kenya yerine savafllarla yo rulan Afrika da 1957 de kurulan parlamenter sistemin ard ndan son onbefl y lda canl demokrasisiyle Kara K ta ya örnek olan Ghana y tercih ederek di erlerine de istikamet verdi. 12 Temmuz 2009 Devlet Bakan Mehmet Zafer Ça layan Latin Amerika ile ticari ve ekonomik iflbirli- i imkânlar n n art r lmas amac yla ifladamlar n n da dahil oldu u 120 kiflilik heyetle fiili ye gitti. Heyet yap lacak görüflmelerin ard ndan Brezilya ya gidecek. 12 Temmuz 2009 Hindistan n do usundaki Chhattisgarh eyaletinde Maocu gerillalarla polis aras nda ç kan çat flmada 49 kifli öldü. Polis yetkilisi Rajendra Kumar Vij gerillalar n önceki akflam eyaletin Dantevada bölgesinde operasyona haz rlanan 100 den fazla polise havan topu ve makineli silâhlarla atefl açt n, befl saatten uzun süren çat flmada 24 polisle 25 gerillan n öldü ünü belirtti. Ülkenin 28 eyaletinden do usu ve güneyindeki onüçünde faaliyet gösteren Maocu gerillalar yoksullar n haklar n savunmak için mücadele ettiklerini söylüyor. Bu bölgelerde 10,000 ila 15,000 gerillan n bulundu u san l yor. Son iki y lda ç kan çat flmalarda 2,000 e yak n kifli hayat n kaybetti. 12 Temmuz 2009 flçi ve iflveren kesimini karfl karfl ya getiren ve kamuoyunda Kiral k flçi Yasas olarak bilinen yasan n Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan veto edilmesinin ard ndan iflveren kesimi Yasa ç kmal, aç klamalar n sürdürdü. flçi sendikalar nca Kölelik Yasas olarak da adland r lan söz konusu yasan n Türkiye ye kiral k iflçi olgusunu getirmesi yüzünden mevcut çal flan kesiminde ifl güvencesini azaltaca öne sürülmüfltü. 12 Temmuz 2009 Somali nin baflkenti Mogadiflu da hükümete ba l güçlerle militanlar aras ndaki çat flmalarda 43 kifli öldü. 12 Temmuz 2009 Uluslararas Para Fonu (IMF) Türkiye nin di er ülkeler gibi küresel krizden etkilendi ini, ancak Türk ekonomisinin küresel krize karfl dayan kl l k ve esneklik gösterdi ini bildirdi. IMF in son haz rlad analizden derlenen bilgiye göre, Türkiye daha önce gerçeklefltirdi i reformlar sonucunda ekonomik floklara karfl daha esnek bir yap ya kavufltu. Analizde ekonomisi d fla aç k hiçbir ülkenin kaçamad gibi, Türkiye nin de bu krizden etkilendi i kaydedildi. Ayn analizde Türkiye nin öneminin her geçen gün artt ve G-20 nin en önemli üyelerinden birisi oldu u vurguland. 13 Temmuz 2009 Avrupa Birli i nin (AB) enerjide Rusya ya ba ml l n azaltmak amac n da tafl yan ve Hazar do algaz n Türkiye üzerinden Avrupa ya tafl yacak 7.9 milyar euroluk Nabucco Do algaz Boru Hatt Projesi nde dönüm noktas kabul edilen Hükümetleraras Anlaflma taraf ülkelerin baflbakanlar nca Ankara da imzaland. 13 Temmuz 2009 srail Baflbakan Benyamin Netanyahu bar fl görüflmelerini yeniden bafllatmak için Filistin Yönetimi Baflkan Mahmoud Abbas a derhal görüflme istedi ini duyururken, Avrupa dan çarp c bir aç klama geldi. AB D fl Politika ve Güvenlik Politikalar Yüksek Temsilcisi Javier Solana, srail ve Filistin aralar nda anlaflamazsa Birleflmifl Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nin kesin bir takvimle Filistin devletini tan mas ça r s yapt.

9 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeler Derne i (KOB DER) Baflkan Nurettin Özgenç KOB ler için 2006 y l sonunda ç kar lan 5569 say l Anadolu Yaklafl m kanununun amac na hizmet edemedi ini ileri sürerek, bunun yerine sorunun çözümü için tüm firmalar kapsayacak Türkiye Yaklafl m ad alt nda yeniden yap land rma yap lmas gerekti ini söyledi. Özgenç, Anadolu Yaklafl m kanunundan yürürlü e girdi i ve sona erdi i 2009 Nisan ay na kadar 120 firman n, 200,904 lira ile Finansal Yeniden Yap land rma Program (FYYP) çerçevesinde faydalanabildi ini belirtti. 14 Temmuz 2009 Ege Bölgesi Sanayi Odas n n (EBSO) yapt Ege Bölgesi nin 100 Büyük Firmas çal flmas n n sonuçlar aç kland. Buna göre ilk s rada Tüprafl yer al rken, onu Habafl, Vestel, Petkim ve Philsa izledi. Çal flman n sonuçlar na göre, 2008 y l nda 100 büyük sanayi kuruluflunun toplam cirosu 48,4 milyar lira, üretimden sat fllar 44 milyar lira oldu. Toplam 67 firma 2,9 milyar lira kâr bildirirken, bilançolar nda zarar bildiren 33 firman n toplam dönem zarar 766 milyon lira olarak gerçekleflti ve zarar cari olarak bir önceki y la göre %278 artt. 14 Temmuz 2009 Finansal kriz nedeniyle zordaki bankalar na sermaye yard m yapmak ve likiditeyi art rmak için bankalar na ortak olan ngiltere hükümeti, bu hisseleri satabilece inin sinyalini verdi. 14 Temmuz 2009 Rwanda daki soyk r m suçlular n yarg layan Birleflmifl Milletler e ba l Rwanda için Uluslararas Ceza Mahkemesi (International Criminal Tribunal for Rwanda [ICTR]) eski Kigali Valisi Tharcisse Renzaho yu 1994 y l ndaki soyk r mda 800,000 kiflinin öldürülmesinden sorumlu bularak ömür boyu hapis cezas na çarpt rd. 14 Temmuz 2009 Vakit gazetesi yazar Hüseyin Üzmez in, Çocu un cinsel istismar ve cinsel amaçl hürriyeti tehdit suçlar ndan yarg land Bursa 4. A r Ceza Mahkemesi nce tutuklanmas na karar verildi. 15 Temmuz 2009 Baflbakanl k Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlü ü Ordu, Artvin ve Bart n da meydana gelen sel, su bask nlar ve heyelân nedeniyle alt kiflinin hayat n kaybetti ini, onbir kiflinin yaraland n, bir kiflinin de kayboldu unu bildirdi. 15 Temmuz 2009 Dünya Bankas n n (World Bank) Avrupa ve Orta Asya dan Sorumlu Baflkan Yard mc s Shigeo Katsu, Merkez Bankas n n gösterge faizini Kas m ay ndan itibaren 800 baz puan indirerek %8.75 e çekmesine ra men, Türkiye nin yat r mc lar için hâlâ çekici oldu unu ifade etti. 15 Temmuz 2009 Euro Bölgesi nde sanayi üretimi May s ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre %17 geriledi. AB istatistik kurumu Eurostat n verilerine göre, onalt üyeli Euro Bölgesi nde May s ay nda sanayi üretimi y ll k bazda en sert daralan ülkeler %23.2 yle Finlandiya, %22.9 la Lüksemburg ve %20.5 le spanya da yafland. Büyük ekonomilerden talya da %19.8, Almanya da %17.9 ve Fransa da %13.8 üretim düflüflü kaydedildi. 15 Temmuz 2009 Maliye Bakanl bütçe aç n n Ocak-Haziran döneminde geçen y la oranla 13 kat artarak 23.2 milyar liraya yükseldi ini aç klad. Ekonomik kriz sürecinde artan kamu harcamalar bütçe dengesini bozdu. Bütçede giderler %24.1 artarken gelirler azald. 15 Temmuz 2009 PricewaterhouseCoopers n (PwC) raporuna göre, küresel e lence ve medya pazar bu y l %3.9 küçülecek. Türkiye de ise 2008 y l rakamlar afl lamayacak. 15 Temmuz 2009 Tahran-Erivan seferini yapan Caspian Airlines a ait bir ran yolcu uça Qazvin yak nlar nda düfltü. Uçakta bulunan, mürettebat dahil, 168 kifliden kurtulan olmad. Er-

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II Yazarlar Doç.Dr. Kemal YAKUT - Doç.Dr. Esra YAKUT (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Erel TELLAL (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Ça

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı