KRONOLOJ / CHRONOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONOLOJ / CHRONOLOGY"

Transkript

1 KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem görev süresine bafllad. Almanya da cumhurbaflkanlar, Federal Meclis ten (Bundestag) 612 milletvekili ile Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) taraf ndan belirlenen 612 kifliden oluflan ve befl y lda bir toplanan Bundesversammlung adl kurul taraf ndan seçiliyor. 23 May s taki seçimde 1,224 kurul üyesi alfabetik s raya göre oy kullanm flt. Almanya Cumhurbaflkan Köhler, yap lan seçimde, ikinci befl y ll k dönem için gerekli ço unlu u almay baflarm flt. H ristiyan Demokrat Birli i (Christlich Demokratische Union Deutschlands [CDU]) aday Köhler 613 oy al rken, en güçlü rakibi Sosyal Demokrat Parti (Sozialdemokratische Partei Deutschlands [SPD]) aday Gesine Schwan 503 oyda kalm flt. 1 Temmuz 2009 Avrupa Birli i (AB) müzakerelerinde s n r sorunu yaflad komflusu Slovenya taraf ndan veto edilen ve ekonomik krizde zorlanan H rvat lideri Ivo Sanader ans z n istifa edince ülke bafls z kald. 1 Temmuz 2009 En a r do al element olan uranyumun varl na iliflkin bulgular, Ay da ilk defa saptand. 1 Temmuz 2009 Fransa da yaklafl k 9 ay sürecek Türkiye Mevsimi etkinlikleri bugün resmen bafllat ld. Kültür Bakan Ertu rul Günay ve Fransa Kültür Bakan Frederic Mitterrand etkinliklerin bafllamas dolay s yla ortak bas n toplant s düzenledi. Günay, yo un ilgi gösterilen bas n toplant s nda, bu etkinliklerin Frans zlar n baz ön yarg lar aflarak Türkiye yi tan malar na daha çok f rsat verece ini söyledi. Etkinliklerin iki ülke aras ndaki al flverifl ve birliktelikleri teflvik edece ini kaydeden Günay, yeni iflbirliklerine de temel at laca n kaydetti. Türkiye Mevsimi nin komiserlerinden KSV Genel Müdürü Görgün Taner Oryantal Türkiye yerine Avrupa n n orta Türkiye yi iflaret etmek, tüm renkleri ve hatta çeliflkileriyle bugünkü Türkiye yi anlatmak istiyoruz, dedi. Fransa da Türkiye Mevsimi kapsam nda Türkiye ile ilgili dört yüz etkinlik düzenlenecek. 1 Temmuz 2009 Sanayi Bakan Nihat Ergün Türkiye nin krizden en az etkilenen ülke oldu unu iddia ederken Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]) ve ngiliz The Economist dergisi Türkiye nin dünyada en kötü performans gösteren üçüncü ülke oldu unu aç klad. Türkiye ekonomisi 2009 y l n n ilk çeyre inde geçen y l n ayn dönemine göre %13.8 küçüldü. Ekonomi, kinci Dünya Savafl n n sonunda 1945 te ise %15.3 küçülmüfltü. Ekonominin tüm ana sektörleri frene basarken, hane halk tüketim harcamalar da 2001 krizindekinden fazla darald. ki çeyrek art arda küçülen Türkiye durgunlu a girmifl oldu. 1 Temmuz 2009 Türkiye de ihracat geçen y l n ayn dönemine göre %34 azald. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre, Türkiye nin 2009 y l Haziran ay ihracat, geçen y l n ayn dönemine oranla %32.8 oran nda azald. 1 Temmuz 2009 Türkiye nin Avrupa Birli i (AB) üyeli ine destek veren ülkelerin bafl nda gelen sveç, AB dönem baflkanl n 6 ayl k süre için devrald. sveç Baflbakan John Fredrik Reinfeldt 1 Ocak 2010 a kadar devam edecek dönem baflkanl s ras nda öncelikli olarak, iklim de iflikli i, çevre sorunlar ile birlikte dünya ile birlikte Avrupa ülkelerini de etkisine alan ekonomik kriz ve iflsizli in azalt lmas konular na öncelik verece ini aç klad. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7/1 (May s 2010), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 280 KRONOLOJ 2 Temmuz 2009 Uzayda, Günefl ten 500 kat daha fazla kütleye sahip bir kara delik bulundu. Nature dergisinin 2 Temmuz 2009 tarihli 460 numaral say s nda yay mlanan bir araflt rmada, kara deli in Avrupa Uzay Ajans n n (European Space Agency [ESA]) uydusu XMM-Newton taraf ndan tespit edildi i belirtildi. Araflt rmada, bu yeni tip kara deli- in süperkütleye sahip kara delikler zincirinin kay p halkas n teflkil etti inin düflünüldü ü kaydedildi. Kütlesi birkaç milyon Günefl kütlesiyle birkaç milyar Günefl kütlesi aras nda de iflen süperkütleli kara delikler ço u galaksinin merkezinde bulunuyor. Araflt rmay yapanlardan ve Toulouse daki uzay fl n m araflt rmalar merkezinde görevli Frans z astrofizikçi Didier Barret ye göre, süperkütleli kara deliklerin nas l olufltu u bilinmiyor. Barret, Bir varsay ma göre bu tip kara delikler daha küçük kara deliklerin bir araya gelmesinden de ortaya ç km fl olabilir, diye konufltu. Araflt rmaya göre, HLX-1 ad verilen kara delik Dünya ya 290 milyon fl k y l uzakl kta, ESO adl galaksinin çevresinde bulundu. 2 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama n n göreve bafllamas ndan sonra Amerikan güçlerinin Afganistan da Taliban a karfl Hançer Operasyonu olarak adland r lan ilk büyük sald r s Helmand vilayetinde bafllad. 4,000 asker ile 650 Afgan asker ve polisinin kat ld sald r n n havadan da desteklendi i bildirildi. 2 Temmuz 2009 Dünya Bankas (World Bank) Baflkan Robert Bruce Zoellick finansal piyasalar n istikrara yönelik mesajlar verdi ini belirterek, ancak geliflmekte olan ülkeler, krizin etkisini tam olarak yeni yeni hissediyorlar, dedi. 2 Temmuz 2009 Eski bir Bosnal S rp polisi Damir Ivankoviç Bosna Savafl s ras nda 200 den fazla Boflnak ve H rvat n katledilmesinde rol ald gerekçesiyle 14 y l hapis cezas na çarpt r ld. 2 Temmuz 2009 H rvatistan Cumhurbaflkan Stjepan Stipe Mesiç in baflbakanl k görevine atad muhafazakâr Jadranka Kosor ülkenin ilk kad n baflbakan oldu. 2 Temmuz 2009 Merkez Bankas Baflkan Durmufl Y lmaz, y l n ikinci çeyre inde yurtiçi talebin göreli olarak istikrar kazanabilece ini ve son çeyrekten itibaren büyümenin pozitif rakamlara geçece ini söyledi. 2 Temmuz 2009 Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency [IAEA]) baflkanl na Japonya temsilcisi Yukiya Amano seçildi. 2 Temmuz 2009 Uluslararas yat r m bankas Merrill Lynch, petrol fiyatlar n n k sa vadede düflebilece ini aç klad. fiirket taraf ndan haz rlanan Küresel Enerji Raporu na göre, petrol fiyatlar ndaki yükselifl geçici nitelikte bulunuyor. 3 Temmuz 2009 ABD ve srail ordular nca yo un olarak kullan lan seyreltilmifl uranyumu yasaklayan ilk ülke Belçika oldu. 3 Temmuz 2009 Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Devlet Bakan Cemil Çiçek ve Adalet Bakan Sadullah Ergin i Çankaya Köflkü ne ça rarak askere sivil yarg düzenlemesini sordu. TÜS AD ise ülkedeki gerilimin ekonomik krizi gölgede b rakmas na tepkili. 3 Temmuz 2009 Durgunluk enflasyonu frenlemeye devam ediyor. Üst üste iki çeyrek küçülen, teknik olarak durgunlu a giren Türkiye ekonomisi %15.8 e ulaflan iflsizlik oran yla bu durumunu pekifltirirken do al olarak enflasyon da yaflam yor. Enflasyon Haziran ay nda TÜFE'de %0.1, ÜFE'de %0.9 artt. Y ll k enflasyon TÜFE de %5.7 oldu. Merkez Bankas enflasyonun Haziran ay sonunda %6.8 olaca n öngörmüfltü. 3 Temmuz 2009 Gebze- zmir aras n 3.5 saate indirecek olan 6 milyar dolar de erindeki otoyolun yap lmas onayland.

3 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Rusya Avrupa Birli i nin (AB) planlad ve ortaklar aras nda Türkiye nin de bulundu u Nabucco Projesi ne rakip olarak ortaya koydu u Güney Ak m Projesi ne Türkiye nin de kat lmas n istedi. 3 Temmuz 2009 The Banker dergisi taraf ndan aç klanan Dünyan n En Büyük 1000 Bankas s ralamas nda fl Bankas 101 inci, Akbank 106 nc oldu. 15 Türk bankas n n girdi i listesinin ilk s ras nda J. P. Morgan yer ald. 3 Temmuz 2009 Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i (TGSD) Baflkan Ahmet Nakkafl krizde sektörden 3,000 kadar firman n kapand n belirterek 3,000 flirketin daha kapanabilece i uyar s nda bulundu. 3 Temmuz 2009 Uluslararas Do ay Koruma Birli i nin (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources [IUCN]) haz rlad rapora göre, geçen 500 y l içerisinde 800 den fazla hayvan ve bitki türünün nesli tükendi. Raporda 16,928 türün tükenme tehlikesi alt nda oldu u belirtildi. 4 Temmuz 2009 Amerikan Devletleri Örgütü (Organization of American States [OAS]), devrik Devlet Baflkan José Manuel Zelaya n n göreve iadesi için verdi i ültimatomu yerine getirmeyen Honduras n üyeli ini ask ya ald. Honduras taki darbenin ard ndan idareyi ele geçiren askeri yönetim, darbeyi k nayan OAS den ayr ld. 4 Temmuz 2009 Ekonomik krizin çevrimiçi oyun sektörünü olumlu yönde etkiledi ini ve geliflimine katk sa lad n belirten sektör temsilcileri, bu belirsiz ortamda evde daha çok vakit geçiren ve ucuz e lence aray fl na giren tüketicinin pazar 60 milyon dolar seviyesine ç kaca görüflünde olduklar n belirttiler. 4 Temmuz 2009 Günefl te son bir y l n en büyük patlamas tespit edildi. 4 Temmuz 2009 Kuzey Kore 24 saatte 7 kez füze denemesinde bulundu. Güney Kore Genelkurmay Baflkanl, bu sabah 6 füze denemesi yapan Kuzey Kore nin do u k y s ndan bir deneme daha yapt n aç klad. Güney Kore devlet haber ajans Yonhap n askeri yetkililere dayanarak verdi i haberde, Kuzey Kore nin denedi i füzelerin, k sa menzilli Scud füzeleri oldu u belirtildi. Reuters haber ajans n n haberinde de, füzelerin kilometre menzili bulundu u belirtildi. Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore nin füze denemelerini k nad. 4 Temmuz 2009 TBMM Sa l k, Aile, Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan Cevdet Erdöl, 19 Temmuz dan itibaren kamuya aç k tüm kapal mekânlarda sigara içilmesini yasaklayan yasan n durdurulmas n n ya da ertelenmesinin söz konusu olmad n aç klad. Erdöl uygulaman n sigara yasa de il, temiz hava özgürlü ü oldu unu söyledi. 4 Temmuz 2009 Türk Hava Yollar (THY) Yönetim Kurulu Baflkan Candan Karl tekin, THY nin Çin yap m kiflilik jet uçaklardan alabilece ini söyledi. 5 Temmuz 2009 Çin deki Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nin baflkenti Urumçi de Uygurlar ve Hanlar aras nda ç kan olaylarda Çin polisinin müdahalesi sonucu 197 kifli hayat - n kaybetti. Çin polisi olaylar nedeniyle 1400 den fazla kifliyi tutuklad ve bölgede soka a ç kma yasa ilan edildi. 5 Temmuz 2009 Ayl k ifl ve ekonomi dergisi Capital taraf ndan dört y ld r gerçeklefltirilen Türkiye nin En De erli Markalar araflt rmas na bu y l ilk kez kat lan Türk Telekom 1.6 milyar dolarl k de eri ile birinci oldu. Turkcell, 1.5 milyar dolarl k marka de eri ile ikinci olurken, onu 1.3 milyar dolarla Arçelik izledi. 5 Temmuz 2009 Belçika da doktorlar dünyada ilk kez kalp krizi geçiren bir hastan n kemik ili inden elde edilen dokuyu kalbe nakletmeyi baflard.

4 282 KRONOLOJ 5 Temmuz 2009 Bulgaristan da yap lan seçimlerde hükümetin büyük orta Bulgar Sosyalist Partisi (Bulgarska sotsialisticheska partiya [BSP]) seçimlerden baflar s z ç kt. Yolsuzluk ve ekonomik krizden bezmifl Bulgarlar seçimlerde tam sa a çark etti. 6.8 milyon seçmenin %60 l k kat l m oran sa lad seçimler, ülkeyi oniki y ld r yöneten Sergei Dmitrievich Stanishev liderli indeki Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) koalisyonuna nokta koyarken, seçimin galibi, devrik diktatör Todor Hristov Zhivkov un eski korumas ve Sofya Belediye Baflkan Boyko Metodiev Borisov un liderli indeki Bulgaristan n Avrupal Geliflimi çin Halk Partisi (Grazhdani za evropeisko razvitie na Bulgariya [GERB]) oldu. Böylelikle sol koalisyondan umdu unu bulamayan Bulgar halk merkez sa a kayd. Baflkan Borisov, seçim kampanyas döneminde ülkenin yaflad en büyük sorunun Bulgaristan da yaflayan Türkler, Çingeneler ve emekliler oldu unu söyleyerek tepkileri üzerine çekmiflti. 5 Temmuz 2009 Hasankeyf deki kurtarma kaz lar kapsam nda ilk defa bir höyük kaz ld ve bölge tarihini onbefl bin y l öncesine götüren buluntulara rastland. 5 Temmuz 2009 ngiltere merkezli araflt rma ve dan flmanl k kurumu Oxford Business Group Türkiye ekonomisinin küresel kriz nedeniyle bask alt nda oldu unu, ancak gelecek y l toparlanmaya bafllayabilece ini bildirdi. Türkiye ekonomisinin, bu y l % düzeylerinde küçülebilece inin belirtildi i raporda faiz oranlar ndaki indirim ile iç talebi canland r c ve özel sektörün yükünü hafifletici teflvik paketleri sonucunda ekonominin gelecek y l %2.6 büyüme oran n yakalayabilece i belirtildi. 6 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama n n Moskova ziyareti s ras nda ABD ve Rusya nükleer bafll kl silâhlar n yar yar ya azalt lmas n kararlaflt rd. 6 Temmuz 2009 Askerlere sivil yarg yolu açan ve bu nedenle kamuoyunda tart flma yaratan Ceza Muhakemesi Kanunu nda (CMK) de ifliklik öngören yasay inceleyen Cumhurbaflkan Abdullah Gül, bu yasa ile ayn dönemde TBMM den geçen befl di er yasay da Gümrük Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De- ifliklik Yap lmas na Dair Kanun, Kat Mülkiyeti Kanununda De ifliklik Yap lmas na liflkin Kanun, Yüksekö retim Kurumlar Teflkilat Kanununda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle slam Konferans Örgütüne Ba l slam Ülkeleri statistik, Ekonomik ve Sosyal Araflt rmalar ve E itim Merkezi (SESRIC) Aras nda Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine liflkin Protokolün Onaylanmas n n Uygun Bulundu una Dair Kanun ile Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanununda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun onaylad. Cumhurbaflkan Gül ün kredi kartlar yasas n onaylamas, kredi kart ücreti yasaklanmad için yasan n veto edilmesini isteyen Tüketici Birlikleri ni hayal k r kl na u ratt. 6 Temmuz 2009 Çin in güneyindeki ya fllar n ard ndan ondan fazla eyalette meydana gelen y l n en fliddetli sel felaketinde yetmiflbefl kifli öldü. 6 Temmuz 2009 Çin in kuzeybat s ndaki Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nin merkezi Urumçi de Çinliler ile Uygur Türkleri aras nda meydana gelen etnik çat flmalar Çin in di er kentlerine de yay lmaya bafllad. Çin in resmi haber ajans bölgede ç kan olaylarda ölü say s n n 140 a yükseldi ini, yaral say s n n da 828 oldu unu belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Çin ve fliddete dönüflen iç sorunlar n bafl gösterdi- i di er ülkelerin, sivil halk n güvenli ini ve hayat n korumak için azami özen göstermesi gerekti ini söyledi.

5 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Garanti Bankas finans dünyas n n en önemli yay nlar ndan Euromoney dergisi taraf ndan Orta ve Do u Avrupa n n En yi Yönetilen fiirketi seçildi. 6 Temmuz 2009 Kocaeli nin Çay rova ilçesinde kurulu Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Afi de üretime 20 Temmuz a kadar ara verdi. 6 Temmuz 2009 Papa Benedictus XVI (Joseph Alois Ratzinger) 8 Temmuz tarihinde talya da toplanacak G-8 liderlerine küresel finans kurallar n yeniden yazmalar ve yoksullar ekonomik krizin etkilerinden korumalar ça r s nda bulundu. Papa, talya Baflbakan Silvio Berlusconi ye yazd mektupta, liderlerden, Afrika n n ve az geliflmifl ülkelerin sesini dinlemesini, istedi. Papa, ekonomik krizin sadece afl r yoksulluktan ç kmay umanlar için de il, ayn zamanda di erlerinin de yoksullaflmas konusunda gerçek bir risk oldu unu ifade etti. 6 Temmuz 2009 Paris Belediye Baflkan Bertrand Delanoe, Paris Belediye Saray nda düzenlenen törende yönetmen Nuri Bilge Ceylan a kentin simgesel Büyük Madalya s n sundu. Paris Belediyesi taraf ndan ilk kez 1911 y l nda oluflturulan ödül, Paris halk na sanatsal aç dan katk da bulunan kiflilere veriliyor. 6 Temmuz 2009 Türk- fl Genel Baflkan Mustafa Kumlu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n, Buyursunlar greve gitsinler, sözleri üzerine, Biz her zaman toplu ifl sözleflmelerinin masa bafl nda bitirilmesini isteriz. Henüz ilgili bakanla görüflmelerimiz sürerken, Baflbakan dan gelen vermiyorum, greve git yaklafl m e er bir restse biz bu resti de görürüz, dedi. Kumlu, yapt aç klamada, kamuda sözleflmesi olan 270 bin iflçinin, aileleriyle birlikte yaklafl k 1 milyon insan n alt ayd r toplu ifl sözleflmelerinin imzalanmas n bekledi ini vurgulad. 6 Temmuz 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) taraf ndan ç kar lan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 2008 ve 2009 Y llar May s Ay ve Ocak-Haziran Dönemi Kurulma, Tasfiyeye Girme ve Kapanma statistikleri ni aç klad. Buna göre, Türkiye de, 2009 y - l n n Ocak-Haziran döneminde, yeni kurulan flirket say s nda geçen y l n ayn dönemine göre %24.1, kapanan flirket say s nda ise %0.1 oran nda azalma oldu. 7 Temmuz ayl k ÖTV indirimi binek otomobil sat fllar n artt rd. Binek otomobilde y l n ilk 6 ay ndaki sat fllar, 2008 in ayn dönemine göre %15.4 artarak 190 bine dayand. 7 Temmuz 2009 AKP Grup Baflkanvekili Bekir Bozda askerlerin sivil mahkemelerde yarg lanmas - n öngören düzenlemenin Anayasa ya uyum amac yla yap ld n savundu. 7 Temmuz 2009 Çin in Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nde Han milliyetinden Çinlilerle Uygurlar n tafll -sopal çat flmaya girmesi gerilimi t rmand rd ; gece soka a ç kma yasa ilan edildi. Urumçi de 1434 kiflinin tutukland bildirildi. 7 Temmuz 2009 Dünya n n en büyük dört denetim flirketinden biri olan Deloitte n Tüketici Ürünleri Sektörünün Küresel Güçleri 2009 raporunda dünyadaki 250 büyük üretici aras na Arçelik 134 üncü, Vestel 194 üncü ve Goldafl Kuyumculuk 200 üncü s radan girdi. 7 Temmuz 2009 Michael Jackson un ailesi taraf ndan Los Angeles kenti Beverly Hills mezarl nda yap lan cenaze törenine çok say da ünlü kat ld. Töreni dünyada yüz milyonlarca insan izledi. 7 Temmuz 2009 Newcastle Üniversitesi ve NorthEast England Stem Cell Institute araflt rmac lar ndan kurulan ekibi yöneten profesör Karim Nayernia yeni bir teknik kullanarak erkek XY kromozomu tafl yan embriyodan al nan kök hücreden laboratuarda insan spermi ürettiklerini belirtti. Bilim adamlar, yasalar izin vermedi i için bu üretilen spermin yu-

6 284 KRONOLOJ murtac n döllenmesinde flimdilik kullan lamayaca n belirtti ama yasalar n en k sa sürede de ifltirilip bu tekni in erkeklerdeki k s rl n giderilmesi için onaylanaca n umduklar n da eklediler. 7 Temmuz 2009 Renault, Bosch ve Mako gibi otomotiv devlerinin faaliyet gösterdi i Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) sanayi üretiminde önemli göstergeler olarak kabul edilen elektrik, do algaz ve su tüketimi miktarlar n n kriz öncesi de erlerine yaklaflt aç kland. 7 Temmuz 2009 Türk- fl in haz rlad raporda, çal flanlar enflasyona ezdirmedik söyleminin, asgari ücret örne inde oldu u gibi do ru olmad savunuldu. Türk- fl e göre, sigortal çal flanlar n yaklafl k yar s n n geliri olan asgari ücretle dört kiflilik bir aile ancak 22 gün sa l kl beslenebildi i ve sadece yedi gün insanca para harcayabildi i belirtildi. 8 Temmuz ,000 kamu iflçisi için Türk- fl ve hükümet aras ndaki pazarl k anlaflmayla sona erdi. Buna göre, 2009 y l ilk 6 ayda %3, ikinci 6 ayda %5.5 zam yap lacak, düflük ücretler 60 lira art r lacak y l n n ilk ve ikinci 6 ay nda %2.5 zam yap lacak. 8 Temmuz 2009 Astronomlar, flu ana dek bulunan en uzak süpernovay (patlayan y ld z) keflfettiler. 8 Temmuz 2009 Çin in Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nin baflkenti Urumçi deki Uygur isyan dinmezken, gerilim Çin deki ana etnik grup Hanlarla etnik çat flmaya dönüfltü. Urumçi Belediye Baflkan Jerla Isamudin, 5 Temmuz günü bafllayan olaylarda 6 Temmuz akflam na kadar 156 kiflinin hayat n kaybetti ini, 1080 kiflinin yaraland n söyledi. Kentte 200 kiflilik bir grup protesto gösterisi düzenledi. 8 Temmuz 2009 Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]) Genel Sekreteri José Ángel Gurría, hükümetlerin teflvik paketlerini rafa kald rmalar durumunda, ekonomik canlanman n da sona erece ini söyledi. Gurria, Bugün uygulamakta oldu umuz kamu destekli büyüme modelinden, sürdürülebilir büyüme aflamas na geçmek zorunday z, dedi. 8 Temmuz 2009 ngiltere nin yeni Genelkurmay Baflkan General David Richards, Britanya askerlerinin Afganistan da y l daha kalabilece ini söyledi. 8 Temmuz 2009 talya n n L Aquila kentinde düzenlenen G-8 Zirvesi bafllad. talya Baflbakan Silvio Berlusconi, evsahipli ini yapt G-8 zirvesinde, ekonomik krizin en kötü döneminin geride kald n söyledi. 8 Temmuz 2009 Türkiye statistik Kurumu nun (TU K) aç klad sanayi üretim endeksi sonuçlar na göre, sanayi üretimi May s ay nda 2008 y l n n ayn ay na oranla %17.4 azald. 9 Temmuz 2009 Amerika da yay nlanan Fortune dergisinin her y l aç klad Global 500 listesinde Koç Holding ondört basamak birden yükselerek 172 nci s raya yükseldi. 9 Temmuz 2009 Dünyan n önde gelen finans dergilerinden Euromoney taraf ndan her y l verilen Mükemmellik Ödülleri ( Awards of Excellence ) sahiplerini buldu. Akbank Türkiye nin En yi Bankas seçildi. 9 Temmuz 2009 Gama Enerji taraf ndan Ürdün de 1 milyar dolarl k yat r mla gerçeklefltirilecek, 325 kilometrelik boru hatt inflaat projesinin ilk finansman n tamamland bildirildi. Gama Enerji Genel Müdürü Özozan, Amman n yaflam kalitesini art raca z, dedi. 9 Temmuz 2009 Irak n kuzeyindeki Telafer kentinde pefl pefle düzenlenen iki intihar sald r s nda otuzdört kifli öldü. 9 Temmuz 2009 ran da 12 Haziran daki cumhurbaflkanl seçimlerinde hile iddialar n n ard ndan reform cephesinin gösterileri polisiye tedbirlerle bast r lm flken, koltu unu koruyan

7 CHRONOLOGY 285 Cumhurbaflkan Mahmoud Ahmadinejad ekibini de ifltirme ve ülkede reform talebiyle öne ç kan gençli in taleplerine sayg l davranmay vaad etti. 9 Temmuz 2009 talya n n L Aquila kentindeki G-8 Zirvesi nin ikinci gününde Filistin ekonomisini güçlendirmek amac yla bir Marshall Plan n n devreye sokulmas na karar verildi. 9 Temmuz 2009 Uluslararas Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin durgunluktan ç kmaya bafllad - n, fakat ekonomik toparlanman n yavafl olaca n belirtti. IMF, y l na ait büyüme tahminlerini Nisan ay nda yay mlad son raporuna göre 0.6 puan yukar çekti. 10 Temmuz 2009 Azerbaycan n Ermeni iflgali alt ndaki Yukar Karaba bölgesinde Türkiye-Ermenistan liflkileri ve Karaba Sorunu konulu genifl kat l ml Ermeni Forumu bafllad. 10 Temmuz 2009 Çin in Shinjang (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi nde devam eden olaylarda ölü say - s 184 e yükseldi. 10 Temmuz 2009 Hep büyük iflletmelerin desteklendi ini, küçüklerin göz ard edildi ini savunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Baflkan Bendevi Palandöken in esnafa destek iste ine Devlet Bakan Ali Babacan, Devletin imkân üzerinde uygulama beklemeyin, yan t verdi. 10 Temmuz 2009 talya n n L Aquila kentinde düzenlenen G-8 zirvesinde karbon sal n m n n azalt lmas ve açl kla savafla 20 milyar dolar ay rma karar al nd. 10 Temmuz 2009 May s 2008 den May s 2009 a kadarki dönemde tekstil ve haz r giyimde kapanan iflyeri say s 8,594 oldu, iflini kaybeden say s 200 bini aflt. Tüm sektörlerde iflyeri kapanma oran %3 olurken, bu oran tekstilde %17 yi aflt. 10 Temmuz 2009 Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) malat Sanayiinde E ilimler, Haziran 2009 verilerini aç klad. Buna göre, geçen y l Haziran ay nda %82.3 olan imalat sanayi kapasite kullan m oran bu y l ayn dönemde 9.6 puan azalarak %72.7 ye indi. Buna karfl l k, ayl k bazda 2.3 puan art fl görüldü. Bu art flla Kas m ay ndan sonraki en yüksek kapasite kullan m na ulafl ld. 10 Temmuz 2009 Uluslararas Kriz Grubu (International Crisis Group) son raporunda ABD nin çekilmesiyle Irak n çökece ini öngörürken, Kürtlerin Türkiye ye yönelece i tespitini yapt. Kürtlerin Araplarla yaflamaktansa Türkiye yi tercih etmesiyle Musul Vilayeti formülünün gündeme gelebilece i belirtildi. 11 Temmuz 2009 Cari aç k Ocak-May s döneminde %79.5 oran nda düflüflle 4.6 milyar dolar oldu. Merkez Bankas n n aç klad ödemeler dengesi verilerine göre, May s ay nda d fl ticaret aç n n bir önceki y l n May s ay na göre %53.1 oran nda düflerek 2.5 milyar dolara geriledi. 11 Temmuz 2009 Dünyaca ünlü piyanist dil Biret in Topkap Saray nda verece i konseri bir grup Alperen Ocaklar üyesi protesto edip engellemeye çal flt. Konserden bir gün önce Vakit gazetesinin 10 Temmuz tarihli say s nda bu konsere iliflkin Mukaddes Avluda fiarap Küstahl bafll yla yay nlanan yaz, protesto daveti olarak nitelendirildi. 11 Temmuz 2009 ngiltere, Afganistan da son 24 saat içinde 8 askerinin öldürüldü ünü aç klad. ngiliz yetkililer, Helmand vilayetinde devriye gezen 5 askerin bombal sald r sonucunda öldü ünü bildirdi. Yetkililer, di er 3 askerin, yine ayn bölgede ç kan çat flmalarda öldü ünü belirtti. Bu rakamlarla birlikte Afganistan da son 10 gün içinde ölen ngiliz asker say s 15 e ç km fl oldu. Ölüm haberlerini G-8 zirvesi için bulundu u talya da alan ngiltere Baflbakan Gordon Brown, Afganistan da kendilerini, çok zor bir yaz mevsiminin bekledi ini, söyledi.

8 286 KRONOLOJ 11 Temmuz 2009 ran da ilk kez buza kopyaland. ran ve Orta Do u da ilk oldu u belirtilen kopyalaman n baflar yla sonuçlanmas için bilim adamlar n n iki y l boyunca çok say da araflt rma ve deney yapt kaydedildi. 12 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama, Afrika ya ilk ziyaretini eski Britanya sömürgesi Gana ya yaparken Ganal lar Obamania f rt nas na kap ld. Siyah baflkan, baba vatan Kenya yerine savafllarla yo rulan Afrika da 1957 de kurulan parlamenter sistemin ard ndan son onbefl y lda canl demokrasisiyle Kara K ta ya örnek olan Ghana y tercih ederek di erlerine de istikamet verdi. 12 Temmuz 2009 Devlet Bakan Mehmet Zafer Ça layan Latin Amerika ile ticari ve ekonomik iflbirli- i imkânlar n n art r lmas amac yla ifladamlar n n da dahil oldu u 120 kiflilik heyetle fiili ye gitti. Heyet yap lacak görüflmelerin ard ndan Brezilya ya gidecek. 12 Temmuz 2009 Hindistan n do usundaki Chhattisgarh eyaletinde Maocu gerillalarla polis aras nda ç kan çat flmada 49 kifli öldü. Polis yetkilisi Rajendra Kumar Vij gerillalar n önceki akflam eyaletin Dantevada bölgesinde operasyona haz rlanan 100 den fazla polise havan topu ve makineli silâhlarla atefl açt n, befl saatten uzun süren çat flmada 24 polisle 25 gerillan n öldü ünü belirtti. Ülkenin 28 eyaletinden do usu ve güneyindeki onüçünde faaliyet gösteren Maocu gerillalar yoksullar n haklar n savunmak için mücadele ettiklerini söylüyor. Bu bölgelerde 10,000 ila 15,000 gerillan n bulundu u san l yor. Son iki y lda ç kan çat flmalarda 2,000 e yak n kifli hayat n kaybetti. 12 Temmuz 2009 flçi ve iflveren kesimini karfl karfl ya getiren ve kamuoyunda Kiral k flçi Yasas olarak bilinen yasan n Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan veto edilmesinin ard ndan iflveren kesimi Yasa ç kmal, aç klamalar n sürdürdü. flçi sendikalar nca Kölelik Yasas olarak da adland r lan söz konusu yasan n Türkiye ye kiral k iflçi olgusunu getirmesi yüzünden mevcut çal flan kesiminde ifl güvencesini azaltaca öne sürülmüfltü. 12 Temmuz 2009 Somali nin baflkenti Mogadiflu da hükümete ba l güçlerle militanlar aras ndaki çat flmalarda 43 kifli öldü. 12 Temmuz 2009 Uluslararas Para Fonu (IMF) Türkiye nin di er ülkeler gibi küresel krizden etkilendi ini, ancak Türk ekonomisinin küresel krize karfl dayan kl l k ve esneklik gösterdi ini bildirdi. IMF in son haz rlad analizden derlenen bilgiye göre, Türkiye daha önce gerçeklefltirdi i reformlar sonucunda ekonomik floklara karfl daha esnek bir yap ya kavufltu. Analizde ekonomisi d fla aç k hiçbir ülkenin kaçamad gibi, Türkiye nin de bu krizden etkilendi i kaydedildi. Ayn analizde Türkiye nin öneminin her geçen gün artt ve G-20 nin en önemli üyelerinden birisi oldu u vurguland. 13 Temmuz 2009 Avrupa Birli i nin (AB) enerjide Rusya ya ba ml l n azaltmak amac n da tafl yan ve Hazar do algaz n Türkiye üzerinden Avrupa ya tafl yacak 7.9 milyar euroluk Nabucco Do algaz Boru Hatt Projesi nde dönüm noktas kabul edilen Hükümetleraras Anlaflma taraf ülkelerin baflbakanlar nca Ankara da imzaland. 13 Temmuz 2009 srail Baflbakan Benyamin Netanyahu bar fl görüflmelerini yeniden bafllatmak için Filistin Yönetimi Baflkan Mahmoud Abbas a derhal görüflme istedi ini duyururken, Avrupa dan çarp c bir aç klama geldi. AB D fl Politika ve Güvenlik Politikalar Yüksek Temsilcisi Javier Solana, srail ve Filistin aralar nda anlaflamazsa Birleflmifl Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nin kesin bir takvimle Filistin devletini tan mas ça r s yapt.

9 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeler Derne i (KOB DER) Baflkan Nurettin Özgenç KOB ler için 2006 y l sonunda ç kar lan 5569 say l Anadolu Yaklafl m kanununun amac na hizmet edemedi ini ileri sürerek, bunun yerine sorunun çözümü için tüm firmalar kapsayacak Türkiye Yaklafl m ad alt nda yeniden yap land rma yap lmas gerekti ini söyledi. Özgenç, Anadolu Yaklafl m kanunundan yürürlü e girdi i ve sona erdi i 2009 Nisan ay na kadar 120 firman n, 200,904 lira ile Finansal Yeniden Yap land rma Program (FYYP) çerçevesinde faydalanabildi ini belirtti. 14 Temmuz 2009 Ege Bölgesi Sanayi Odas n n (EBSO) yapt Ege Bölgesi nin 100 Büyük Firmas çal flmas n n sonuçlar aç kland. Buna göre ilk s rada Tüprafl yer al rken, onu Habafl, Vestel, Petkim ve Philsa izledi. Çal flman n sonuçlar na göre, 2008 y l nda 100 büyük sanayi kuruluflunun toplam cirosu 48,4 milyar lira, üretimden sat fllar 44 milyar lira oldu. Toplam 67 firma 2,9 milyar lira kâr bildirirken, bilançolar nda zarar bildiren 33 firman n toplam dönem zarar 766 milyon lira olarak gerçekleflti ve zarar cari olarak bir önceki y la göre %278 artt. 14 Temmuz 2009 Finansal kriz nedeniyle zordaki bankalar na sermaye yard m yapmak ve likiditeyi art rmak için bankalar na ortak olan ngiltere hükümeti, bu hisseleri satabilece inin sinyalini verdi. 14 Temmuz 2009 Rwanda daki soyk r m suçlular n yarg layan Birleflmifl Milletler e ba l Rwanda için Uluslararas Ceza Mahkemesi (International Criminal Tribunal for Rwanda [ICTR]) eski Kigali Valisi Tharcisse Renzaho yu 1994 y l ndaki soyk r mda 800,000 kiflinin öldürülmesinden sorumlu bularak ömür boyu hapis cezas na çarpt rd. 14 Temmuz 2009 Vakit gazetesi yazar Hüseyin Üzmez in, Çocu un cinsel istismar ve cinsel amaçl hürriyeti tehdit suçlar ndan yarg land Bursa 4. A r Ceza Mahkemesi nce tutuklanmas na karar verildi. 15 Temmuz 2009 Baflbakanl k Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlü ü Ordu, Artvin ve Bart n da meydana gelen sel, su bask nlar ve heyelân nedeniyle alt kiflinin hayat n kaybetti ini, onbir kiflinin yaraland n, bir kiflinin de kayboldu unu bildirdi. 15 Temmuz 2009 Dünya Bankas n n (World Bank) Avrupa ve Orta Asya dan Sorumlu Baflkan Yard mc s Shigeo Katsu, Merkez Bankas n n gösterge faizini Kas m ay ndan itibaren 800 baz puan indirerek %8.75 e çekmesine ra men, Türkiye nin yat r mc lar için hâlâ çekici oldu unu ifade etti. 15 Temmuz 2009 Euro Bölgesi nde sanayi üretimi May s ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre %17 geriledi. AB istatistik kurumu Eurostat n verilerine göre, onalt üyeli Euro Bölgesi nde May s ay nda sanayi üretimi y ll k bazda en sert daralan ülkeler %23.2 yle Finlandiya, %22.9 la Lüksemburg ve %20.5 le spanya da yafland. Büyük ekonomilerden talya da %19.8, Almanya da %17.9 ve Fransa da %13.8 üretim düflüflü kaydedildi. 15 Temmuz 2009 Maliye Bakanl bütçe aç n n Ocak-Haziran döneminde geçen y la oranla 13 kat artarak 23.2 milyar liraya yükseldi ini aç klad. Ekonomik kriz sürecinde artan kamu harcamalar bütçe dengesini bozdu. Bütçede giderler %24.1 artarken gelirler azald. 15 Temmuz 2009 PricewaterhouseCoopers n (PwC) raporuna göre, küresel e lence ve medya pazar bu y l %3.9 küçülecek. Türkiye de ise 2008 y l rakamlar afl lamayacak. 15 Temmuz 2009 Tahran-Erivan seferini yapan Caspian Airlines a ait bir ran yolcu uça Qazvin yak nlar nda düfltü. Uçakta bulunan, mürettebat dahil, 168 kifliden kurtulan olmad. Er-

10 288 KRONOLOJ menistan Cumhurbaflkan Serzh Sargsyan o gün imzalad bir kararname ile 16 Temmuz gününü yas günü olarak ilan etti. 15 Temmuz 2009 Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, küresel krizin piyasalar daraltmas yla ayakta kalmakta zorlanan ve her geçen gün bir gün öncesini arayan esnaf n sigara yasa n n bafllamas yla daha da olumsuz etkilenece ini savundu. 15 Temmuz 2009 Türkiye-fiili Serbest Ticaret Anlaflmas (STA) fiili Devlet Baflkan Michelle Bachelet Jeria huzurunda düzenlenen törenle Devlet Bakan Zafer Ça layan ile fiili D fliflleri Bakan Mariano Fernandez taraf ndan imzaland. 16 Temmuz 2009 flsizlikte art fl oran y l n önceki aylar na göre azalarak %14.9 olarak gerçekleflti. Böylece iflsiz say s 3.6 milyon oldu. 16 Temmuz 2009 zlanda Avrupa Birli i (AB) üyesi olmak için resmen baflvurusunu yapt. zlanda D - fliflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, üyelik baflvurusunun AB dönem baflkanl n yürüten sveç e ve AB nin Bakanlar Kurulu na sunuldu u bildirildi. 16 Temmuz 2009 Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Moody s Türkiye de enflasyonun Merkez Bankas n n hedefledi i oran n alt nda seyredece i tahmininde bulundu. 17 Temmuz 2009 Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) anketine kat lan banka yöneticileri GSMH ve cari aç kta azalma, bütçe aç nda ise art fl bekliyor. Ekonomiye iliflkin karamsar olan bankac lar bankac l k sektörünün riski, kredi hacmi ve faiz konusunda iyimserler. 17 Temmuz 2009 Çin ekonomisi y l n ikinci çeyre inde %7.9 büyürken y l n ilk yar s nda dünyan n önde gelen ekonomileri aras nda en iyi performans gösteren ülke oldu. 17 Temmuz 2009 Endonezya n n baflkenti Cakarta da JW Marriott ve Ritz-Carlton otellerine terör sald r s düzenlendi. Sald r da ilk belirlemelere göre 9 kifli öldü, 52 kifli de yaraland. 17 Temmuz 2009 Merkez Bankas Para Politikas Kurulu (PPK) k sa vadeli faiz oranlar n beklentiler do rultusunda yar m puan düflürdü. Ekonomide belirgin bir toparlanman n olmamas halinde ölçülü faiz indirimlerine devam edilece i aç kland. 17 Temmuz 2009 Radyo Televizyon Üst Kurulu nun (RTÜK) yeni baflkan seçildi. Adalet ve Kalk nma Partisi kontenjan ndan aday olan ve dokuz üyeden yedisinin oyunu alan Prof. Dr. Davut Dursun RTÜK ün yeni baflkan oldu. 17 Temmuz 2009 Türk Hava Yollar (THY) 2009 y l n n ilk alt ay nda yolcu say s n geçen y l n ayn dönemine göre %9.1 art flla 10.3 milyondan 11.2 milyona yükseltti ini aç klad. 18 Temmuz 2009 Birinci Dünya Savafl nda çarp flan askerlerin sonuncusu ve dünyan n en yafll adam Henry William Allingham 113 yafl nda öldü. 18 Temmuz 2009 Devlet Bakan Zafer Ça layan, fiili ve Brezilya y kapsayan d fl ticaret seferinin son bölümü Brezilya da kötü a rlama floku yaflad. Görüflmelerde Brezilya Devlet Petrol fiirketi Petrobras n Karadeniz de TPAO ile ortak petrol aramas n n önünü açt klar n hat rlatan Ça layan, karfl l nda TPAO ya Brezilya da Petrobras la petrol aramas için lisans verilmesi talebinde bulundu. Ça layan, bu talebi için önemli bir söz ald. Heyetteki TPAO temsilcisine Petrobras n CEO su ile Rio de Janeiro kentinde bu konuyu görüflmesi için randevu verildi. 18 Temmuz 2009 Garipo lu Grubu nun daha önce Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) ile imzalad protokol hükümlerine ayk r giriflimlerde bulunmas nedeniyle, gruba ba l yetmifl flirketin temettü hariç yönetim ve denetimleri TMSF ye devredildi. TMSF taraf ndan yap lan aç klamada, Garipo lu Grubu ile 12 A ustos 2004 tarihli protokol ve

11 CHRONOLOGY Ocak 2009 tarihli ek protokole göre, grubun TMSF ye bildirdi i tüm varl klar ipotek alt na al nm fl, mevcut ve yeni giriflilecek tüm ticari faaliyetlerin kurumumuzun bilgisi dahilinde yürütülmesi karara ba lanm flt. Ancak grubun, protokol hükümlerine ayk r olarak TMSF den mal kaç rmaya yönelik faaliyetleri tespit edilmifl, yap lan tüm uyar lara ra men bu tür ifl ve ifllemlerinde srar etti i görülmüfltür, denilmifltir. 19 Temmuz 2009 Kapsam geniflletilen sigara yasa yürürlü e girdi. Düzenlemenin yürürlü e girmesiyle e lence hizmeti verilen iflletmeler ve lokantalar dâhil kamu ve özel hukuk kiflilerine ait tüm binalar n kapal alanlar nda tütün ürünleri tüketimi yasakland. 19 Temmuz 2009 Alman otomotiv flirketi Volkswagen in (VW) spor otomobil markas Porsche yi tümüyle devralmak istedi i bildirildi. 19 Temmuz 2009 Devlet Bakan Zafer Ça layan bankalar n hâlâ yüksek faizli kredi verdi ini söyleyerek bunu insafla ba daflmaz olarak niteledi ve Bankalardan Merkez Bankas n n faiz indirim politikas na paralel bir uygulama bekliyoruz. Bankalar baz müflterilerine %12-13 ile kredi kulland r yor; bunun genele yans t lmas gerekir. Ortada bir balans bozuklu u var, dedi. 19 Temmuz 2009 Hintli otomobil üreticisi Tata n n üretti i ve 2,500 dolarl k fiyat yla dünyan n en ucuz otomobili olma ünvan n kazanan Tata Nano ilk müflterisine teslim edildi. 19 Temmuz 2009 rlanda da geçirdi i yoksul çocukluk dönemini anlatt Angela n n Külleri adl roman yla ünlenen Pulitzer ödüllü Frank McCourt 78 yafl nda öldü. 19 Temmuz 2009 K br s Cumhuriyeti yönetimi Do u Akdeniz i tek tarafl parselleyerek petrol arama faaliyetlerine Türkiye nin sert tepkisi üzerine Amerikan petrol flirketlerini devreye sokarak karfl l k vermeye bafllad. Rumlar, Amerikan petrol devi Chevron un Türkiye nin tepki gösterdi i bölgeyle ilgilendi ini ve sismik haritalar sat n ald n ileri sürdü. Rum Politis gazetesinin haberine göre, Amerikan Chevron flirketi Rumlar ad - na Do u Akdeniz de sismik çal flmalar yürüten Norveç flirketi Petroleum Geo-Services den (PGS) 4,795 kilometre karelik bir alan n iki boyutlu sismik haritalar n 1 milyon euronun üzerinde bir bedel ödeyerek sat n ald. Chevron ayr ca, K br s Ticaret Bakanl ndan deprem araflt rmalar için yap lan deniz alt n n sismik harita raporlar n da ald. 19 Temmuz 2009 Malatya da Global Ekonomik Kriz ve Türk Finans Piyasas na Yans malar konulu konferansa konuflmac olarak kat lan BDDK Baflkan Tevfik Bilgin, krize iliflkin flu de erlendirmede bulundu. Bilgin krizin psikolojik boyutu oldu una dikkat çekerek, Bugün benim gözlemledi im, köfle yazarlar, gazeteler %70 oran nda krizi körükler mahiyette, dedi. 19 Temmuz 2009 fiehir içi sabit telefon hizmetlerinin 11 May s ta rekabete aç lmas yla Türk Telekom a yeni rakipler ç kt ; milletleraras ve flehirleraras sabit telefon hizmeti vermek üzere lisans alan firma say s 50 yi buldu. Ev ve iflyeri sabit telefon aboneleri de 10 Eylül den itibaren cep telefonu aboneleri gibi numara tafl yabilecek. Yeni dönemde sabit telefon numaralar 7 den 10 haneye ç kacak. 20 Temmuz 2009 Almanya n n önde gelen porselen flirketi Rosenthal i talyan Sambonet flirketi sat n ald. 20 Temmuz 2009 Dünya Bankas (World Bank) ve Birleflmifl Milletler e (BM) göre, sa l k ve çal flma hayat üzerinde do rudan etkileri bulunan sigara içmenin k s tlanmas ve bunun tüm kapal alanlarda etkin bir flekilde uygulanmas, geliflmekte olan ülke ekonomilerine 3-4 milyar dolarl k bir tasarruf sa l yor.

12 290 KRONOLOJ 20 Temmuz 2009 Petrol Ofisi A. fi. nin (POAfi) kamu ihaleleri yasa na iliflkin karar n yürütmesinin durduruldu u bildirildi. 20 Temmuz 2009 Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar Tar m Bakan Mehdi Eker taraf ndan aç klanan y llar aras nda uygulanacak yeni f nd k stratejisinin bu haliyle dünya f nd k üretiminin %75 ini gerçeklefltiren Türkiye nin söz konusu üstünlü ünü kaybetmesine yol açaca n ileri sürdü. Bayraktar, Yeni f nd k stratejisi, ülkemiz f nd k politikas n ve f nd k üreticisini olumsuz yönde etkileyecek. F nd kta tüccar fiyat afla çekerek deste in bir k sm n çiftçi ile paylaflacak. Kararname, ilgili tüm taraflar n görüflleri al narak yeniden gözden geçirilmeli, dedi. 21 Temmuz 2009 Mahatma Gandhi Bar fl Ödülü ( Mahatma Gandhi Peace Award ) bu y l Myanmar n kad n muhalif lideri Aung San Suu Kyi ye verildi. Ödül Mahatma Gandhi Vakf n n bulundu u Güney Afrika Cumhuriyeti nin Durban kentinde Nobel ödüllü Daw Aung San Suu Kyi ad na sürgündeki Burma Baflbakan Thien Win taraf ndan kabul edildi. 21 Temmuz 2009 ki hafta önce 1.57 yi gören dolar, 1.51 in de alt na gerileyerek son yedi ay n en düflük seviyesini gördü. Dolar lira ile 7 Ocak 2009 tarihinden beri en düflük düzeyi görürken, finans uzmanlar 1.52 deste inin afla yönde k r lmas n n ard ndan 1.50 ve 1.48 li rakamlar n gündeme gelebilece ine dikkat çekti. 21 Temmuz 2009 Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) taraf ndan yap lan aç klamada Türk otomotiv sanayiinde y l n ilk yar s nda üretimin küçük kamyonda %96, midibüste %87, büyük kamyonda ise %86 oran nda darald aç kland. 21 Temmuz 2009 Uluslararas Para Fonu (IMF) cra Direktörleri Kurulu üye 186 ülkenin döviz rezervlerini art rarak küresel ekonomiye likidite sa lamak amac yla 250 milyar dolar efl de- erli Özel Çekme Hakk tahsis edilmesini kararlaflt rd. IMF den yap lan aç klamaya göre, teklif, nihai onay için IMF Guvernörler Kurulu na sunulacak. Guvernörler Kurulu nda %85 ço unlukla kabul edilirse, 28 A ustos ta yürürlü e girecek. Yeni tahsisin yaklafl k 100 milyar dolarl k k sm yükselen piyasalar ile geliflmekte olan ülkelere gidecek. Düflük gelirli ülkeler de 18 milyar dolar n üzerinde tahsis alacak. 21 Temmuz 2009 Yüksekö retim Kurulu (YÖK) mam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi mezunlar na uygulanan katsay fark n kald rd. YÖK ün bu karar na karfl stanbul Barosu nun açt - davada Dan fltay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma karar verdi. 22 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama Irak ta süren fliddete karfl n ülkesinin 2011 y l n n sonunda tüm Amerikan askerlerini Irak tan çekece ini söyledi. Irak Baflbakan Nouri al-maliki ile Washington daki Beyaz Saray da görüflmesinin ard ndan düzenlenen bas n toplant s nda Baflkan Obama, iki ülkenin, karfl l kl ç kar ve sayg temel al narak tam geçifl döneminin ortas nda olduklar n, söyledi. Ülkesinin Irak ta kal c askeri üsler istemedi ini ve Irak topra veya petrol kaynaklar üzerinde herhangi bir iste i olmad n ifade eden Obama, geçen ay Irak kentlerinden Amerikan askerlerinin çekilmesinin, ABD nin sözünü tutmaya niyetlendi inin aç k bir göstergesi oldu unu kaydetti. 22 Temmuz 2009 ABD Kongresi nin özel denetçisi Neil Barofsky nin haz rlad rapora göre, 2008 krizinin Amerika ya maliyeti 4.7 trilyon dolara ulaflt. Faturan n 24 trilyon dolara kadar ç kabilece i hesaplar n n yap ld bildirildi.

13 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Almanya, ülkenin en büyük bankas Deutsche Bank AG içinde yaflanan ve So uk Savafl dönemindeki Do u Almanya y hiç de aratmayan bir casusluk ve fiflleme skandal ile çalkalan yor. Deutsche Bank n, bir yönetim kurulu üyesi, bir üst düzey yöneticisi, bir hissedar ve bir gazeteciyi izlemek üzere özel dedektifler tuttu u ortaya ç kt. Banka, fiflledi i dört kifliden teker teker özür dilerken, olaylar n sorumlusu olarak gördü ü iki üst düzey yöneticisinin de ifline son verdi. 22 Temmuz 2009 stanbul Sanayi Odas n n ( SO) 2008 y l verilerine göre, Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu s ralamas nda ilk s ray 27,732,000,000 lira üretimden sat fl hacmiyle geçmifl y llarda oldu u gibi yine Türkiye Petrol Rafinerileri A. fi. (TÜPRAfi) ald. TÜPRAfi 6,249,112,724 liral k net üretimden sat flla Elektrik Üretim A. fi. Genel Müdürlü ü (EUAfi) izlerken, üçüncü s ray 6,006,491,811 lira ile Ford Otomotiv Sanayi A. fi. ald. hracat s ralamas nda ise ilk üçte Tüprafl, Ford Otomotiv ve Oyak Renault yer ald. 22 Temmuz 2009 Yirmibirinci Yüzy l n en uzun günefl tutulmas Hindistan dan bafllay p Çin ve Büyük Okyanus un güneyine uzanan bir hat üzerinde gerçekleflti. Tam tutulma yaklafl k 6 dakika 38.8 saniye sürdü. 23 Temmuz 2009 ABD Baflkan Yard mc s Joe Biden, BBC ye yapt aç klamada, Afganistan daki savafl n ülkesinin ve ngiltere nin ç kar na oldu unu söyledi. Joe Biden, Afganistan da önlem almad klar ve bu ülkedeki soruna bir çözüm bulmad klar takdirde, Pakistan s n r ndaki terör örgütlerinin Avrupa ve ABD de fliddet olaylar na yönelebilecekleri uyar s nda bulundu. Afganistan da son haftalarda ölen yabanc asker say s n n artmas, ngiltere'de savafla verilen deste e tart flmaya açm flt. Joe Biden ise herfleye karfl n Afganistan da gösterdikleri çabalara de di ini vurguluyor. 23 Temmuz 2009 Çikolata üreticisi fiölen Gaziantep teki iki fabrikas n n ard ndan 100 milyon dolarl k yat r mla stanbul Silivri de açt üçüncü fabrikas yla unlu mamuller pazar na da girdi. 23 Temmuz 2009 Demokrat Parti (DP) ve Anavatan Partisi (ANAP) aras ndaki birleflmenin DP çat s alt nda olmas ve genel baflkanl Hüsamettin Cindoruk un üstlenmesi kararlaflt r ld. 23 Temmuz 2009 Fiat Grubu taraf ndan 2009 y l n n ilk yar s nda tüm dünya çap nda 1 milyon adedin üzerinde binek otomobil ve hafif ticari araç sat fl gerçeklefltirildi i aç kland. 23 Temmuz 2009 K rg zistan da yap lan devlet baflkanl seçiminden Devlet Baflkan Kurmanbek Bakiyev galip ç kt. 24 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama ülkede ekonomik toparlanman n 1 trilyon dolarl k sa l k plan n n uygulanmas na ba l oldu unu söyledi. Sa l k hizmetleri sigortas n n maliyeti ABD gayri safi yurtiçi has las n n (GSYH) %17.6 s na denk geliyor ve söz konusu proje Amerika da bütçe aç klar nda gelecek on y l içinde toplam 240 milyar dolardan fazla bir art fla yol açacak. 24 Temmuz 2009 Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i (AYD) Baflkan Hakan Kodal Haziran ay nda 2009 y l n n en yüksek ciro rakam na ulafl ld n aç klad. 24 Temmuz 2009 CarrefourSA Genel Müdürü Guillaume Vicaire 2009 y l n n ilk yar s nda yirmisekiz ma aza açt klar n, 2009 sonunda ise bu say n n altm fl ma azaya ulaflaca n bildirdi. 24 Temmuz 2009 Gürcistan Devlet Baflkan Mikheil Saak ashvili nin Tiflis e gelen ABD Baflkan Yard mc s ndan yeni silâh istedi i iddia edildi. ABD Baflkan Yard mc s Joseph Biden Ayr l kç bölgeleri geri almak için silâh kullanmay n; Rusya müdahale eder, uyar - s yapt. Rusya ise, Gürcistan n silâhlanmas na karfl önlem alaca n duyurdu.

14 292 KRONOLOJ 24 Temmuz 2009 ngiltere ekonomisinin y l n ikinci çeyre inde beklentilerin üzerinde %0.8 darald aç kland. 24 Temmuz 2009 Porsche Yönetim Kurulu, cra Baflkan Wendelin Wiedeking i görevinden alarak, Volkswagen (VW) ile birleflmenin yolunu açt. 24 Temmuz 2009 Türkiye geçen y l 132 milyar dolarl k ihracat yla dünya ihracat liginde bir basamak atlayarak 32 nci s raya yükseldi. Dünya ithalat liginde ise bir s ra gerileyen Türkiye 202 milyar dolarla 20 nci s raya indi. Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization [WTO]) verilerine göre, Türkiye geçen y l %22 art flla 34 milyar dolara ç kard - hizmet ihracat yla da bu alanda dünyada 27 nci s rada yer ald. 25 Temmuz milyon kay tl seçmenin bulundu u Kuzey Irak ta milletvekili ve özerk yönetim baflkanl k seçimleri yap ld. Bu seçim, halk n seçti i ilk baflkanl k ve parlamento seçimleriydi. Irak n kuzeyindeki bölgesel seçimde Barzani ve Talabani önemli ölçüde oy kaybetti. Ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani oylar n %69.6 s n alarak yeniden baflkan seçildi. 25 Temmuz 2009 Bakanlar Kurulu nun 55 ili kapsayacak flekilde 15 ayr merkezde yeni kalk nma ajanslar kurulmas na iliflkin karar Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Karara göre, Kalk nma Kurulu, illerin dengeli flekilde temsilini sa layacak flekilde toplam 100 üyeden oluflacak. Kalk nma Kurulu nda, kamu kurum ve kurulufllar ile özel kesim ve sivil toplum kurulufllar temsil edilecek. Üyeler, 4 y l için görev yapacak ve bu sürenin sonunda veya ihtiyaç has l oldu unda Bakanlar Kurulu taraf ndan yeniden belirlenecek. 25 Temmuz 2009 Do an Yay n Holding vergi cezas na iliflkin hukuki süreçle ilgili aç klama yaparak Hürriyet Gazetecilik, Do an Gazetecilik, Do an Burda hisseleri ile Kanal D ve Star marka haklar üzerindeki ihtiyati haciz uygulamas n n kald r ld n belirtti. 25 Temmuz 2009 ran da Tahran-Meflhed aras nda 153 yolcu tafl yan Air Aria flirketine ait bir yolcu uça inifl s ras nda pistten ç k p duvara çarparak durdu; 17 kifli öldü, 19 kifli ise yaraland. 25 Temmuz 2009 Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) ifladam Halis Toprak n 22 flirketinde haciz ifllemi bafllatt n ve iki flirketinin de yönetim ve denetimine el koydu unu aç klad. Bat k Toprakbank n eski hakim orta Toprak Grubu nun borçlar n n tasfiyesi için imzalad 18 Aral k 2004 tarihli protokol ve 6 fiubat 2008 tarihli ek protokol hükümlerini yerine getirmemesi üzerine TMSF yasal takip sürecini h zland rmak için harekete geçti. 80 kiflilik TMSF uzmanlar stanbul, Eskiflehir, Bilecik, Ayd n ve Kars taki (Sar kam fl) 12 farkl noktada yerleflik bulunan Toprak Grubu na ba l 22 flirkete girdi. 25 Temmuz 2009 Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu (D SK) Baflkan Süleyman Çelebi 500 büyük firmada ücretlerin toplam maliyetler içindeki pay 2008 de %11 e indi. Ücretleri düflüren, çal flma saatlerini art ran ve ifl güvencesini ortadan kald ran politikalara devam edildi i takdirde bu pay bo az toklu u s n r na inecektir, diye konufltu. Çelebi krizden ç k fl için eme in maliyet unsuru olarak görülmemesi gerekti- ini vurgulad. 25 Temmuz 2009 Yunanistan n Kosova n n baflkenti Prifltine deki rtibat Bürosu fiefi Dimitris Moshopulos D fliflleri Bakan Dora Bakoyani ye gönderdi i raporda Türkiye nin Kosova ya kol-kanat germesini elefltirdi.

15 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Yay lmaya devam eden ve 160 ülkeyi etkileyen domuz gribi salg n 800 kiflinin ölümüne neden oldu. 27 Temmuz y l önce Tema Vakf ve Borusan n iflbirli iyle bafllayan 2.3 milyon liral k projeyle Afyonkarahisar n Tazlar köyünde tar msal verimlilik %50 art r ld. Topra n tekrar ekonomiye kazand r lmas yla köyün nüfusu da dört kat na ç kt. 27 Temmuz 2009 Çinli HongKong A and A International flirketi en ünlü Bordeaux flaraplar n n üretildi i üzüm ba Richelieu fiatosu nun ço unluk hissesini sat n ald. 27 Temmuz 2009 Hazine Müsteflarl n n 2009 y l n n Haziran ay na ait yerli sermayeli firmalar n yat r mlar ile yabanc sermayeli firmalar n yat r mlar için verdi i yat r m teflvik belgeleri Resmi Gazete de yay mland. Buna göre, Haziran ay nda 162 si imalat, 41 i hizmetler, 17 si madencilik, 14 ü enerji ve 13 ü tar m sektöründe olmak üzere 247 firma yat r m teflvik belgesi ald. Toplam yat r m tutar 1,772,187,500,000 lira olan teflvikli yat r mlarla 5,642 kifliye istihdam sa lanacak. Haziran ay nda yabanc sermayeli firmalar n yat r mlar için de 14 teflvik belgesi verildi. 27 Temmuz 2009 Japonya n n özellikle güneyinde etkili olan afl r ya fllar n neden oldu u sel ve toprak kaymalar sonucu 10 kifli öldü. 27 Temmuz 2009 Nokia Alman yaz l m flirketi Cellity yi sat n ald. Mobil cihaz kullan c lar na kifli listelerini depolama alan sunan Cellity kullan c lar, kifli listelerindeki kullan c lar n sosyal a lardaki güncellemelerini de görüntüleyebiliyor. Cellity yi sat n alan Nokia, Acaba kendi Twitter n m oluflturuyor? fleklinde soru iflaretlerini de ak llara getirdi. Konuyla ilgili net bir aç klama yapan Nokia yetkilileri ise böyle bir niyetlerinin olmad n, mevcut sosyal a hizmetlerinin iyilefltirilmesi için Cellity flirketinin yaz - l m gelifltiricilerinden faydalanmak üzere sat n al nd n aç klad. 27 Temmuz 2009 Türkiye fl Kurumu ( fikur) verilerine göre, y l n ilk yar s nda kurum arac l yla yurt d fl na gönderilen iflçi say s geçen y l n ayn dönemine göre %48.8 azalarak 18,099 a indi. 27 Temmuz 2009 Uluslararas Af Örgütü (Amnesty International) Myanmar daki muhalefet lideri Daw Aung San Suu Kyi yi en prestijli ödülü olan Vicdan Elçisi ödülüne lay k gördü. 28 Temmuz 2009 ABD Baflkan Barack Obama yönetimi Suriye ye yönelik ticari yapt r mlar hafifletme karar ald. 28 Temmuz 2009 ABD nin en büyük cep telefonu flirketi Verizon ekonomik durgunlu un telekomünikasyon hizmetlerine talebi düflürmesi nedeniyle maliyetlerini belirlenen seviyede tutmak için y l sonuna kadar 8,000 çal flan n iflten ç karaca n aç klad. 28 Temmuz 2009 Alman Commerzbank sviçre deki Dresdner Bank birimini Liechtensteinl grup LGT ye sataca n aç klad. 28 Temmuz 2009 Bankalararas Kart Merkezi (BKM) y l n ilk alt ayl k dönemine iliflkin kredi kart ve banka kart kullan m verilerini aç klad. Buna göre, Türkiye de 2009 y l n n ilk alt ayl k döneminde yerli ve yabanc kredi kartlar yla yurt içinde yap lan ifllemlerin cirosu 98 milyar lira oldu. 28 Temmuz 2009 Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges [WFE]) verilerine göre, stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) y l n ilk yar s nda %37.5 lik getiri ile yat r mc s na en fazla kazand ran 11. borsa oldu. 28 Temmuz 2009 Kâr amac gütmeyen Global Witness adl örgütün raporuna göre, çokuluslu firmalar n ampul, MP3 çalar, dizüstü bilgisayar, PlayStation gibi yüksek teknoloji ürünlerin-

16 294 KRONOLOJ de kullan lan baz de erli madenler için yürüttü ü ticaret, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ndeki dehfletli iç savafl besliyor. Raporda ülkenin do usundaki Kuzey ve Bat Kivu daki kasiterit, volframit, koltan ve alt n madenlerinin kontrolü için bölgede çeflitli taraflar aras nda oniki y ld r silâhl çat flma oldu u bildirildi. 28 Temmuz 2009 Küresel krizin ard ndan Türkiye genelinde günde 2,602 ev ve iflyerine haciz amac yla icra memurlar n n gitti i tespit edildi. Kamu-Sen in yapt araflt rmada her gün ortalama 273 fabrika ve iflyerinin kapand da ortaya ç kt. 28 Temmuz 2009 Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) akaryak t ürünlerinden al nan ÖTV nin art r lmas, flans oyunlar has lat ve turizm iflletmelerindeki KDV düzenlemesi ile de- erli kâ t bedellerine yap lan zamlar yarg ya tafl d. TÜDEF zamlar n iptali istemiyle Dan fltay a dava açt. 28 Temmuz 2009 Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) taraf ndan üç ayda bir yay mlanan Konjonktür De erlendirme Raporu nda IMF ile anlaflmama, bütçe performans ndaki düflüfl ve AB pazarlar nda gecikme nedeniyle 2009 y l nda ekonominin %5.2 daralaca tahminine yer verildi. 29 Temmuz 2009 Afrika ülkesi Nijerya da Taliban militanlar ile devlet güçleri aras nda büyük çat flmalar yafland. Nijerya Devlet Baflkan Umaru Musa Yar ülkenin kuzeyinde 150 kiflinin öldü ünü aç klad. 29 Temmuz 2009 Avrupa Birli i (AB), zlanda n n 16 Temmuz da yapt tam üyelik baflvurusunu de- erlendirmeye bafllad. Küçük ada ülkesi hal-i haz rda AB yasalar n n üçte ikisini benimsemifl durumda. AB yetkililerine göre, Türkiye ve H rvatistan ile görüflmeler devam ederken, zlanda üç y l içinde tam üye olabilir. Baflta dönem baflkan sveç olmak üzere AB ülkelerinin bakanlar da zlanda n n tam üyeli ine s cak bak yor. zlanda n n baflvurusunu ilk olarak komisyon de erlendirecek. Küresel kriz nedeniyle ekonomisi çöken zlanda da son karar halk verecek. Son kamuoyu yoklamalar zlandal lar n yar s n n AB ye girmeye karfl oldu unu gösteriyor. zlanda, Avrupa Ekonomik Alan denen grubun içinde. zlandal lar Schengen üyesi bir ülkeden geldikleri için AB ülkelerine vizesiz girebiliyor. 29 Temmuz 2009 ngiliz petrol devi BP nin 2009 y l ikinci çeyrek kâr petrol ve gaz fiyatlar ndaki düflme nedeniyle geçen y l n ayn dönemine göre %53 azald. 29 Temmuz 2009 spanya da ülkenin kuzeyindeki Burgos kentinde Sivil Muhaf zlar n k fllas n hedef alan bombal sald r da 22 si kad n, 6 s çocuk olmak üzere 46 kifli yaraland. spanyol ulusal radyosu sald r n n, ETA n n (Euskadi Ta Askatasuna) Commando Vizcaya adl grubunun polis taraf ndan 2008 y l nda çökertilmesinden sonra meydana geldi ini kaydetti. Commando Vizcaya üyelerini tutuklayan polis, Burgos kentindeki Sivil Muhaf zlar n k fllas n hedef gösteren belgeler bulmufltu. Burgos taki patlamadan bir gün sonra 30 Temmuz da ise Mayorka adas ndaki Palmanova Sivil Savunma K fllas n n yak nlar nda meydana gelen patlamada 2 kifli öldü. Mayorka daki patlaman n da aynen Burgos taki patlama gibi, bomba yüklü bir arac n infilak etmesinden kaynakland bildirildi. 29 Temmuz 2009 Microsoft ve Yahoo internette arama motoru ortakl oluflturulmas konusunda anlaflt. 29 Temmuz 2009 Sabanc Üniversitesi Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi ö retim üyesi Hikmet Budak ve ekibi biyo-yak t üretimi konusunda yürüttü ü çal flmayla ABD Tar m ve Enerji Bakanl klar taraf ndan verilen 1.3 milyon dolarl k ödülün sahibi oldu.

17 CHRONOLOGY Temmuz 2009 Türkiye ile Gürcistan 1,000 megavat kapasiteli Borçka-Ah ska elektrik üretim hatt kurmak üzere anlaflt. 29 Temmuz 2009 Venezuela Devlet Baflkan Hugo Chávez Kolombiya hükümetinin Venezuela n n Rusya dan tanksavar silâhlar alm fl oldu unu iddia etmesinin ard ndan Kolombiya ile diplomatik iliflkileri dondurdu. 30 Temmuz 2009 ABD de ekonomik durgunlu un yavafllad ve ekonominin istikrara kavuflmaya bafllad bildirildi. ABD Baflkan Barack Obama ülkesinin durgunlu un sonunun bafllang c n görüyor olabilece ini söyledi. Obama, Kuzey Carolina daki Raleigh flehrindeki bir toplant da yapt konuflmada, piyasalar n yükseldi ini ve mali sistemin art k çökmenin efli inde olmad n belirterek ifl kay plar n n alt ay önce göreve geldi i dönemin yaklafl k yar s seviyesine indi ini ifade etti. ABD Merkez Bankas n n (Federal Reserve) eyaletlerden ald çeflitli ekonomik verilere dayanarak haz rlad 29 Temmuz 2009 tarihli Beige Book adl raporda da Birçok bölgede, son rapordan bu yana düflüfl h z yavafllad ya da ekonomik faaliyet alt seviyede de olsa istikrara kavuflmaya bafllad, denildi. 30 Temmuz 2009 Brisa Bridgestone Sabanc Lastik Sanayi ve Ticaret A. fi. de çal flan 1,176 iflçi toplu olarak on günlük y ll k izine ç kartt r larak üretime ara verildi. 30 Temmuz 2009 Do an Gazetecilik A. fi. ba l ortakl Ba ms z Gazeteciler Yay nc l k A. fi. yi devralmak suretiyle birleflilmesi konusunda gerekli haz rl klara bafllan lmas na karar verildi ini duyurdu. Yap lan aç klamada flirket yönetim kurulunun sermayesinde %99.99 oran nda pay sahibi olunan ba l ortakl k Ba ms z Gazeteciler Yay nc l k A.fi. yi devralmak suretiyle birleflilmesi konusunda gerekli haz rl klara bafllan lmas na ve gerekli yasal izinlerin al nmas n takiben birleflme sözleflmesi ile birlikte birleflme ifllemlerinin bilahare genel kurulun onay na sunulmas na karar verdi i kaydedildi. 30 Temmuz 2009 Dünyan n en çok izlenen spor organizasyonlar ndan olan Formula 1 de küresel krizin etkisiyle bu motor sporuna veda eden tak mlara Honda dan sonra BMW de eklendi. 30 Temmuz 2009 Elli y ll k çorap markas Berk kayyum yönetiminde geçen bir y l n ard ndan iflâs etti. flas erteleme talep eden Berk in iflâs n flirketin büyük orta stanbul Çorap istedi. Son bir y l n iflâs masas taraf ndan atanan kayyum yönetiminde geçiren Berk Çorap n baflka flirketlere aktard Berk isimli ma azalar ndan dördü iflâstan kurtuldu. 30 Temmuz 2009 spanya da Majorca adas nda bombal bir sald r meydana geldi. Majorca daki sald - r da 2 kiflinin öldü ü bildirildi. 30 Temmuz 2009 Marafl yak nlar nda Türkiye nin üçüncü ma ara kaz s olan Direkli Ma aras kaz lar nda 3 cm boyunda piflmifl topraktan bir kad n heykelci i ortaya ç kar ld. Heykelcik bilinen ilk piflmifl toprak stilize ana tanr ça olmas yla birlikte topra n ateflle sertlefltirilmesi sürecini ve anaerkil yaflam gelene ini M.Ö. 16,000-12,000 y llar na geri götürüyor. 30 Temmuz 2009 Merkez Bankas (TCMB) krizden ç k flla birlikte mali disiplinin kademeli ve güçlü bir flekilde yeniden tesis edilmesi durumunda, k sa vadeli faizlerin üç y l boyunca tek haneli seviyelerde kalabilece ini öngördü ünü aç klad. 30 Temmuz 2009 NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer Brüksel de düzenlenen törenle görevine veda etti. 30 Temmuz 2009 Nijerya da ordunun, Taliban hareketi yanl s radikal dinci militanlar n gitti i bir camiyi bombalamas sonucu ölenlerin say s n n 200 oldu u aç kland.

18 296 KRONOLOJ 30 Temmuz 2009 Türkiye statistik Kurumu (TU K) 2009 y l n n kinci Dönem Turizm statistikleri sonuçlar n aç klad. Türkiye nin 2009 y l n n ikinci çeyrek (Nisan-May s-haziran) turizm geliri geçen y l n ayn dönemine göre % 9.6 oran nda geriledi. 30 Temmuz 2009 Türkiye, cep telefonlar nda 3G sistemlerinin kullan ld 121 nci ülke oldu. Gece yar s ndan itibaren GSM operatörleri 3G hizmeti sunmaya bafllad. 31 Temmuz 2009 ABD de hükümet yard m alan 9 büyük bankan n 2008 de toplamda 81.4 milyar dolar zarar etmesine karfl l k ayn dönem çin çal flanlar na 32.5 milyar dolar prim da tt ortaya ç kt. New York Baflsavc s Andrew Cuomo taraf ndan haz rlanan bir raporda, 2008 de toplam 55 milyar dolar devlek deste i alan Citigroup ve Merill Lynch in 1,400 çal flana 1 milyon dolar ve üzerinde ikramiye verdikleri belirtilerek, bu bankalar n vergi mükelleflerinin paras n kulland klar kaydedildi. Bank of America (45 milyar dolar), Citigroup (45 milyar dolar), JPMorgan Chase (25 milyar dolar), Well Fargo (25 milyar dolar), Goldman Sachs (10 milyar dolar), Merill Lynch (10 milyar dolar), Morgan Stanley (10 milyar dolar), Bank of New York Mellon (3 milyar dolar) ve State Street ten (2 milyar dolar) oluflan 9 banka, devletten toplamda 175 milyar dolar yard m ald. 31 Temmuz 2009 ABD nin Saddam Hüseyin i devirmek için Irak iflgal etti i 2003 y l nda bu ülkede konufllanan Britanya askerleri Irak tan tamamen çekildi. 31 Temmuz 2009 Gazi Üniversitesi Rektörlü ü ile Elektrik flleri Etüd daresi (E E) Genel Müdürlü ü ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi aras nda enerji verimli i ve yenilenebilir enerji alan nda iflbirli i protokolü imzaland. Elektrik flleri Etüd daresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Büyükm hc, uzun süredir merakla beklenen rüzgar lisanslar n n biriki ay içinde verilece ini aç klad. Büyükm hc, 11,600 megavatl k rüzgar santralinin 2013 y l na kadar kurularak sisteme elektrik verilmesini hedeflediklerini söyledi. 31 Temmuz 2009 Irak n baflkenti Ba dat ta fiiilere ait befl camiye düzenlenen bombal sald r da 27 kiflinin öldü ü, 50 kiflinin yaraland bildirildi. 31 Temmuz 2009 Otomotiv Distribütörleri Derne i nin (ODD) çal flmas nda Türkiye de yeni oto sat - fl na uygulanan toplam vergi yükünün kifli bafl gelirin 35,000 dolar oldu u Danimarka dan sonra Avrupa da en yüksek durumda oldu u aç kland. 31 Temmuz 2009 Türkiye nin bölgeleraras geliflmifllik farkl l klar n n azalt lmas için ayr lan 147 milyon Euro bütçeli AB Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyon Program dahilinde 532 projeden 47 tanesi kabul edildi. 31 Temmuz 2009 Uluslararas Para Fonu (IMF) bugün aç klad ABD ile ilgili y ll k raporda ekonomideki keskin daralman n sona eriyor gibi göründü ünü, ancak istihdam ve emlak piyasas ndaki riskler nedeniyle canlanman n zaman alaca n belirtti. 31 Temmuz 2009 Volswagen (VW) küresel ekonomik durgunlu un araç sat fllar n olumsuz etkilemesi nedeniyle bu y l n ilk yar s nda kâr n n geçen y l n ayn dönemine göre %81 azalarak 494 milyon euroya geriledi ini aç klad. Frans z otomotiv flirketi Renault ise y l n ilk yar s nda 2.71 milyar euro zarar etti. Renault, geçen y l ayn dönemde 1.58 milyar euro kâr etmiflti. Frans z üretici, ayn dönemde gelirlerinin 23.7 milyar eurodan milyar euroya geriledi ini belirtti. Japon otomotiv flirketi Mazda da küresel ekonomik durgunlu un araç sat fllar na talebi düflürmesi ve güçlü Japon yeni yüzünden Nisan- Haziran döneminde 226 milyon dolar zarar etti ini aç klad. fiirket, geçen y l ayn dönemde 157 milyon dolar kâr etmiflti. Mazda n n ayn dönemde sat fllar da %44.5 düflüflle 4.5 milyar dolar oldu.

19 CHRONOLOGY A ustos 2009 Polis Akademisi nin ev sahipli inde çiflleri Bakan Beflir Atalay ile baz gazetecileri bir araya getiren Kürt Meselesinin Çözümü: Türkiye Modeline Do ru bafll kl çal fltay Ankara da yap ld. 1 A ustos Temmuz da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n konvoyunun stanbul da Maçka dan geçifli s ras nda, orada yap lmakta olan Unirock Festivali nde metalci iflareti yapt klar için kamu görevlisine hakaret ten gözalt na al nan befl genç hakk nda takipsizlik karar verildi. 1 A ustos lardaki Mo ol Komünist tasfiyesi s ras nda gömülen Budist hazineleri Gobi Çölü nde bulundu. 1 A ustos 2009 ABD de %9.5 olarak aç klanan iflsizlik oran, son 26 y l n en yüksek oran oldu. ABD de ekonomik kriz ve iflsizli in meyvesini rekor say da ifl baflvurusu alan CIA topluyor. flsizlik oran n n A ustos ay nda %9.7 ye yükseldi i ABD de, son 26 y l n en büyük iflsizli i yaflan yor. AB bünyesinde yer alan ve euro ortak para birimini kullanan ülkelerde ise Temmuz ay nda aç klanan rakamlara göre iflsizlik oran %9.5 a, iflsizlerin say s da 15.1 milyona ulaflt. Bu, 1999 y l ndan beri görülen en yüksek iflsizlik oran. Aylar önce krizi atlatt klar n aç klayan AB nin iki büyük devleti durumundaki Fransa ve Almanya da da iflsizlik oranlar yükselmeye, iflsiz say s artmaya devam ediyor. Haziran ay nda ekonomideki daralmay aflt n aç klayan Fransa da, Temmuz ay nda iflsizlik oran %9.6 dan % 9.8 e ç kt. Fransa ile ayn dönemde krizden ç kt n duyuran Almanya da da benzer bir tablo göze çarp yor. Almanya da %7.7 lik iflsizlik oran nda düflme görülmezken, Almanya fl Bulma Kurumu (Bundesagentur für Arbeit [BA]) taraf ndan aç klanan rakamlar iflsizli in A ustos ay itibariyle %8.3 e kadar t rmand n gösteriyor. 1 A ustos 2009 Eski Danimarka Baflbakan Anders Fogh Rasmussen, Türkiye nin Roj TV ve Hz. Muhammed karikatürleriyle ilgili tutumu yüzünden baflta engellemeye çal flt NA- TO Genel Sekreterli i görevine resmen bafllad. Rasmussen önceliklerini ittifak n ç kmaza girdi i Afganistan da Taliban yenmek ve AB-NATO iflbirli ini gelifltirmek olarak s ralad. 1 A ustos 2009 Filipinler in eski devlet baflkan ve muhalefet lideri Corazon Aquino 76 yafl nda öldü. Asya k tas nda ilk kez kad n devlet baflkan olan Corazon Aquino, kal n ba rsak kanseriyle mücadele ediyordu. 1 A ustos 2009 Finans hariç Türkiye ekonomisini oluflturan bütün sektörleri kapsayan Capital dergisinin Türkiye nin en büyük 500 özel flirketini ortaya koyan y ll k araflt rmas Capital500 e göre, flirketlerin toplam reel kârlar %32 eridi. 1 A ustos 2009 Kanser hastal n n ölümcül dördüncü aflamas na gelmesine karfl n cezas ertelenmeyerek cezaevinde tutulan DHKP-C hükümlüsü Güler Zere için çeflitli sivil toplum örgütleri Ankara Güvenpark ta toplanarak eylem yapt. 1 A ustos 2009 NATO ya karfl eski Sovyet ülkeleriyle acil müdahale gücü kurmaya çal flan Rusya, bunun için istedi i üssü K rg zistan dan kopard. Biflkek in ABD nin Afganistan daki operasyonlar için hayati önem arz eden Manas Üssü nü kapatma karar ndan dönmesinin ard ndan, Moskova da K rg zistan da ikinci bir Rus üssünün kurulmas n öngören mutabakat zapt n bugün imzalad. 1 A ustos 2009 Siyasetin 1955 ten beri iktidardaki muhafazakâr Liberal Demokratlar ve muhalefetteki Demokratlar taraf ndan sürdürüldü ü Japonya da 30 A ustos seçimi öncesi

20 298 KRONOLOJ ABD nin kinci Dünya Savafl nda atom bombas yla sindirdi i emperyal Japon ruhunu canland ran siyasi bir parti sahneye ç kt. Mutlulu u Gerçeklefltirme Partisi pasifist anayasay çöpe atmay, Kuzey Kore ye sald rmay, Çin e karfl silâhlanmay ve nüfus patlamas n vaat ediyor. 1 A ustos 2009 Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) verilerine göre, Türkiye nin d fl ticareti Ocak- Haziran 2009 döneminde önceki y l n ayn dönemine göre %60.7 azalarak 14.6 milyon dolara geriledi. 1 A ustos 2009 Uluslararas Para Fonu nun (IMF) haz rlad raporda küresel ekonomik krizin ülkelere maliyetinin 10 trilyon dolar aflt bildirildi. Raporda zengin ülkelerde finansal sektöre hükümet deste inin 9.2 trilyon dolar, geliflmekte olan ülkelerde ise 1.6 trilyon dolar oldu u belirtildi. Bu maliyetin yaklafl k 1.9 trilyon dolarl k k sm n n nakit destek, di er k sm n n ise garantiler ve krediler fleklinde oldu u kaydedildi. Finansal kurtarma maliyetlerinin 1.1 trilyon dolar n n sermaye deste i, 1.9 trilyon dolar n n varl k sat n al nmas, 4.6 trilyon dolar n n garantiler ve 2.5 trilyon dolar n n likit provizyonu kapsad ifade edildi. Hükümetlerin, verdikleri bu deste in büyük bölümünü, dünya ekonomisi düzelmeye bafllad nda muhtemelen geri alaca, ancak büyük bütçe aç klar ortaya ç kaca uyar s nda bulunuldu. 2 A ustos 2009 Amerika n n en büyük alkollü içki flirketlerinden biri olan Brown-Forman, Jack Daniel s, Finlandia Vodka, Southern Comfort, El Jimador Tequila ve baz likör markalar n n sat fl ve da t m için Doluca ile anlaflt. 2 A ustos 2009 Ayl k ifl ve ekonomi dergisi Capital bu y l 12 nci kez haz rlad ve A ustos say s nda sonuçlar na yer verdi i Türkiye'nin En Büyük 500 Özel fiirketi s ralamas nda bu y l da ilk s ray Tüprafl ald. Petrol Ofisi ikincili ini korurken 2008 y l nda üçüncü s - rada yer alan Türk Telekom yerini Shell & Turcas Petrol A.fi. ne kapt r p dördüncülü e yerleflti. 2 A ustos 2009 Daha önce bilinmeyen iki Mozart eseri bir konçerto ve bir prelüt Avusturya n n Salzburg flehrinde icra edildi. 2 A ustos 2009 Dünyan n birçok ülkesinde faaliyet gösteren HSBC nin 2009 y l n n ilk alt ay nda 5 milyar dolar kâr elde etti i bildirildi. 2 A ustos 2009 hracat Temmuz ay nda, 8 milyar 893 milyon dolarla geçen y l n ayn ay na göre %27 geriledi. Buna karfl n Temmuz, 2009 y l n n en yüksek tutarl ihracat n n yap ld ay oldu. 2 A ustos 2009 malat sanayinde, bu y l n Ocak-Mart döneminde, çal flan kifli bafl na üretim, geçen y l n ayn dönemine göre %15.6 azald. 2 A ustos 2009 Nijerya n n kuzeyinde askerlerle radikal dinci bir grubun üyeleri aras nda befl gün süren çat flmada 780 kifli öldü. 3 A ustos 2009 Dine küfretmenin ölümle cezaland r ld Pakistan da en kalabal k eyalet olan Pencap ta, H ristiyanlar n Kuran n baz sayfalar n kirletti ine dair iddialar n yay lmas üzerine afl r dinci Müslümanlar dördü kad n biri çocuk yedi H ristiyan diri diri yakt. 3 A ustos 2009 ran n dini lideri Ayatollah Ali Hoseyni Khãmenei ran da 12 Haziran daki cumhurbaflkanl seçiminin galibi ilan edilen Mahmoud Ahmadinejad a ikinci dönem cumhurbaflkanl n törenle tevdi etti. Ancak, devrim lideri Ruhollah Mousavi Khomeini nin ailesinden kimsenin kat lmad töreni hâlâ kilit görevdeki Akbar Hashemi Rafsanjani, Seyed Mohammad Khãtamî, Mir-Hossein Mousavi Khameneh ve Mehdi Karroubi boykot etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010 GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru USD/TL bugün açılışta, euro dolar paritesindeki

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan).

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan). 5 NĐSAN Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan). Bağış ziyaret kapsamında, Fransa AB Đşleri Bakanı Laurent Wauquiez, Đçişleri Bakanı Claude

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı