WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE ETKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE ETKLER"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE ETKLER Selçuk ÖZDEMR Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü, H. brahim YALIN Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü, Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Ezamansız çevrimiçi araçlarla bireysel ve ibirlikli problem temelli örenmenin örencilerin eletirel düünmelerine etkilerini ortaya koymayı amaçlayan aratırmada sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıtır. Çalıma Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi nde okuyan 67 ikinci sınıf örencisinin katılımıyla gerçekletirilmitir. Aratırmada, deney grubu çevrimiçi örenme aracını ibirlikli olarak küçük gruplar halinde kullanırken, kontrol grubu ibirlii özellikleri çıkarılmı aynı yazılımı bireysel olarak kullanmıtır. Örencilerin eletirel düünme becerileri ile ilgili verileri toplamak için Bütüncül Eletirel Düünme Dereceleme Ölçei (Facione ve Facione, 1994) kullanılmıtır. Aratırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve basit korelasyon kullanılmıtır. Bulgular ve Sonuçlar: Web ortamında bireysel ve ibirlikli problem temelli örenmenin eletirel düünmeye etkisiyle ilgili ilikisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analiziyle (one way ANOVA) elde edilen bulgulara göre, örencilerin eletirel düünme becerilerini kullanma puanları arasında ibirlikli grup (deney grubu) lehine anlamlı bir fark olduu görülmütür. Anahtar Sözcükler: Eletirel Düünme Becerileri, birlikli Örenme, Problem Temelli Örenme. THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND COLLABORATIVE PROBLEM-BASED LEARNING ON CRITICAL THINKING THROUGH A WEB BASED ASYNCHRONIZED LEARNING TOOL ABSTRACT This research aims to investigate the effects of individual and collaborative problem-based learning on critical thinking through a web based asynchronized learning tool. The research, having the posttest-only equivalentgroups true experimental design, included 67 second year students studying in Gazi University Gazi Faculty of Education as sampling. While the experimental group students used learning tool collaboratively in small groups, control group students used the learning material tool, in which collaboration utilities were closed, individually. To collect data on the students critical thinking, Holistic Critical Thinking Scoring Rubric was used. The analysis, done using one way ANOVA, showed that there was a meaningful difference between the individual and collaborative students critical thinking posttest points in the favor of collaborative students. Key words: Critical Thinking, Collaborative Learning, Problem Based Learning.

2 80 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın 1. GR 1980 ler özellikle gelimi ülkelerde birbirinden kopuk ve ilgisiz beceriler ile eskimi bilgilerin örencilere aktarıldıı eitim programlarından eitimin özünü aratırma, problem çözme, kendi kendine örenme ve eletirel düünmenin oluturduu ortamlara geçie sahne olmutur (Facione, 1990). Romiszowski (1996) örencilerin analiz etme, deerlendirme, sentezleme, eletirel bakı açısı gelitirme, yaratıcı düünme, ibirlikli çalıma, problem çözme ve kendi örenmesini yönlendirme becerilerine sahip olmalarının çok önemli olduunu, çünkü içinde bulunulan ve önceki yüzyıllara göre çok daha karmaık ve zorlu olan bilgi çaının istekleriyle ba edebilmek için her bireyin bu becerilere gereksinim duyacaını belirtmektedir. Gagne ye (1980) göre eitimin ilk hedefi bireylere düünmeyi, mantıklarını kullanmayı ve daha iyi problem çözmeyi öretmek olmalıdır (akt. Jonassen, 2002, s:109). Paul (1992,s ) eletirel düünme becerilerinin örencilere kazandırılmasının eitim sistemlerinin ilk hedefi olması gereini önemle vurgulamaktadır. Eletirel düünmenin gelitirilmesi, demokratik bir toplumun oluturulmasına, korunmasına ve vatandaların her geçen gün artarak daha karmaık hale gelen çalıma ortamlarına donanımlı bir biçimde hazır olmalarına yardımcı olacaktır. Yaam boyu örenme becerisinin örencilere kazandırılabilmesi için örencilere durumlar arası aktarılabilir esnek eletirel düünme becerilerinin öretilmesi gerekmektedir. Bugün kaliteli düünme becerileri baarılı bir hayatın ön koullarından birisi olmutur. Eletirel düünme, herhangi bir meslekte çalıan her bireyde olması gereken ve bireylerin daha iyi kavramasını, fikirlerini daha etkin sunmasını ve bir dili daha güzel kullanmasını salayan açık ve sistematik düünme becerisidir (Lau, 2003). 21. yüzyılın iletmelerinde ve organizasyonlarında çalıtırılmak üzere iverenler tarafından aranan bireylerin, sanayi döneminde olduu gibi sadece kendilerine verilen ileri yapan deil, eletirel düünme ve karar verme becerilerini kullanarak inisiyatif alan kiiler olmaları istenmektedir (Kökdemir, 2003, s:49). levsiz, düzenlenmemi ve eitilmemi bir düünme sistemi zaman ve enerji kaybına neden olduu gibi hem birey hem de bireyin bulunduu organizasyon açısından engellenmilik duygusu yaratmaktadır (Celuch ve Slama, 1999: akt. Kökdemir, 2003, s:49). Eitimcilerin her zaman ilgisini çekmi olan düünmeyi öretmek, geçmi yıllarda alan bilgisi verilirken örenciye dolaylı olarak kazandırılmaya çalıılırken, son yıllarda örencilerin bu bilgileri dolaylı olarak kazanıp kazanmadıkları sorgulanır

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 81 olmutur. Bu sebeple, öretmenler düünmeyi dorudan öretmekle ilgilenmeye balamılardır. Burada sözü geçen düünme eletirel düünme becerisidir. Eletirel düünmeyi örenen bir kii bir alanda kazandıı becerileri farklı alanlara da transfer edebilir. Bir çalıma alanında bilginin kaynaının güvenirliini sistematik olarak sorgulamayı örenen bir kii, bu becerisini farklı çalıma alanlarında da kullanabilir. Örencilere eletirel bakı açısı, ibirlikli çalıma, problem çözme, kendi örenmelerini yönlendirme, analiz, sentez, deerlendirme becerilerini kazandırmak ve bunları güçlendirmek isteyen öretmenler örenci merkezli, problem temelli ve ibirlikli örenme ortamları tasarlamak ve sunmak zorundadırlar. Hannafin ve Land (1997) gibi yapılandırmacı örenmeyi destekleyen uzmanlar ancak bu tür örenme ortamlarının örencileri eletirel düünme, yaratıcı düünme gibi kompleks düünme becerilerini kullanmaya tevik edebileceini düünmektedir. Eitim sistemlerinin örencilerin nasıl düünmeleri gerektiini örenmeleri konusuna younlamaları gerekirken, genelde yalnızca ne düünmeleri gerektiinin öretilmesiyle ilgilenmektedirler (Clement, Lochhead, Soloway, 1980). Eitim süreçlerinde sadece bilimin kavram ve ilkelerinin kazandırılmaya çalıılması, örencilerin kendi düünce ve fikirlerini ortaya çıkarmalarını engellemekte, örenci yalnızca kendisine verilen bilgiyi ezberlemektedir. Ezberlenen bilgi ise kısa sürede unutulmaktadır. Kabaca, hiçbir savın doruluunu ve geçerliliini bireyin kendi düünce süzgecinden geçirmeden kabul etmemesi eklinde tanımlanabilecek olan eletirel düünme becerisi, ilköretimden balayarak eitim sistemlerinin hiçbir safhasında verilmemektedir. Örencilere bilgi malumat olarak verilmekte, fakat bu bilgiyle ilgili nasıl, nerede ve niçin soruları cevapsız bırakılmaktadır (Demirci, 2000:s.3). Halbuki bireylerin sunulan bilgiyi anlayabilmesi ve gerektii yerde ie koabilmesi gerekmektedir (Semerci, 2000a: s:23; Brad, 1994, s:26). Landa (1999), eitim sistemlerinin günümüzde genel düünme becerilerini istenilen seviyede örencilere kazandırılamamasının en önemli sebeplerinden birisi olarak genel düünme becerileri kazandırılmasının önemini daha yeni fark eden eitim bilimlerinin yeterince olgunlamamı olmasını görmektedir. kinci önemli sebep olarak ise uygulamada önceliin genel bilgiyi edinme, yönetme ve uygulamaya deil belirli özel konu balıklarının öretilmesine aırlık verilmesini göstermektedir. Bir savdaki merkez nokta ve kiisel düünceleri tanımlayabilme, önemli ilikileri fark etme, salanan bilgi ve

4 82 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın verilerden doru sonuçları çıkarma, sonuçların verilen bilgi ve verilere dayalı olup olmadıını anlama, konuyla ilikili delil ve kiileri deerlendirebilme, kiinin eletirel düünme becerilerinin belirlenmesine yardımcı olacak ölçütlerden bazılarıdır (Pascarella ve Terenzini, 1991, s. 118). Ayrıca, eletirel düünme için kiinin bazı eilimlere de sahip olması gerekmektedir. Kaliteli düünme, kiinin belirsizliklerle ba edebilme ve kendi düünme sistemini (metacognition) düzenleme yetenekleriyle dorudan ilikilidir. Örencilerin içerii derinlemesine örenmesi konuyla ilgili eletirel bir yaklaım gelitirmelerine balıdır. Biggs (1985) derinlemesine örenme için gereken önemli bileenlerden birisi olarak grup etkileimini göstermitir. Eletirel düünme gibi, ibirlikli problem çözme de i, sivil toplum örgütleri, okul ve aile gibi sosyal ortamlarda sıklıkla kullanmak zorunda kaldıımız becerilerden birisidir. Johnson ve Johnson (1990) ibirlikli olarak grup içerisinde çalımanın örencilere kazandırdıklarını eitim ve i dünyasının fark etmeye baladıını belirtmektedir (Akt. Nelson, 1999, s:244). Bu farkındalık sebebiyle eitimciler, örencilerin daha etkili ve etkin bir ekilde ibirlikli problem çözme süreçleri içerisinde çalımaları için yeni öretim kuramları ve yöntemleri oluturmaya çalımaktadırlar (Nelson, 1999, s:244). Bireysel bilisel beceriler sosyal balamlarda daha çok gelimektedir (Rogoff, 1990). Sosyal balam içerisinde örenmenin önemini vurgulayan Lipman a (1991) göre bireylerin üst seviye ve eletirel örenme becerilerinin gelitirilmesi, soru soran grupların oluturulmasına balıdır. Nelson un (1999) ibirlikli problem çözme kuramına göre gerçek hayat problemlerinin çözümünün gerektirdii örenme ortamları örencilerin eletirel düünme, yaratıcılık ve karmaık problemleri çözme becerilerinin gelimesini salarken, sosyallemelerine de yardımcı olmaktadır. Entwhistle ve Ramsden (1983) örenme ortamlarında yatay (örenci-örenci) ve dikey (örenci öretmen) etkileim imkanları yaratılmasının önemle altını çizmitir. Eletirel düünme, sosyal etkileim ve derinlemesine örenme arasında açık bir iliki bulunmaktadır (Newman, Brian Webb ve Clive Cochrane, 1997). Problem temelli örenme ortamları, örencilere örendiklerini pratie aktarma fırsatı vermesi sayesinde örencilerin eletirel düünme becerilerinin gelimesine yardımcı olmaktadır. Örencilerin, problemin çözümü için bilgi ve materyalleri düzenlemesi ve bunları sunması onlara geleneksel örenme ortamlarına göre üst seviye düünme becerilerini daha fazla

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 83 kullanma imkanı vermektedir. Yapılandırmacı yaklaımın temel yöntemlerinden biri olan problem temelli örenme örencileri düünmelerini sorgulamaya ve kefetmeye yöneltmektedir (Wilkie ve Burns, 2003, s:82). Örenme doası gerei sosyal bir eylemdir. Örenciler, belirli akademik alanlar içerisinde bulunan uygulama grupları içerisinde bilgi paylaarak örenen bilisel çıraklar olarak düünülebilirler. Gokhale (1995) tarafından yapılan bir aratırmada, ibirlikli olarak çalıan örencilerin akademik baarıları bireysel olarak çalıan örencilerin akademik baarılarına göre daha yüksek olmamakla beraber, ibirlikli örenme ortamlarının örencilerin eletirel düünme yeteneklerinin gelimesinde daha etkin olduu görülmektedir. Gokhale e göre ibirlikli örenme sırasında, grup arkadalarının birbirlerine olan destekleri örenmeyi daha etkili kılabilmektedir, çünkü grup içindeki bireylerin farklı seviyedeki bilgi seviyeleri ve tecrübeleri bu sürece olumlu katkı salamaktadır. Veermann ve Veldhuis-Diermanse (2001) ibirlikli örenmenin, örencilerin problemleri çözme ve bilgilerini yeniden oluturmaları için uygun bir ortam yarattıını vurgulamaktadırlar. birlikli örenme ortamlarında çalıan örenciler, bilisel olarak bir konuya kanalize olurken, beraber çalıtıkları arkada grupları bireylerin eletirel düünme becerilerinin gelimesine yardımcı olacak çoklu bakı açıları salarlar (Lee, 2004, s:29). birlikli örenme gibi örenci merkezli tasarımlarda bireylerin kendi düüncelerini dile getirme özgürlükleri olduu gibi bir problemin çözümü veya projenin hayata geçirilmesi için grup arkadalarını da dinleme zorunlulukları vardır (Neo, 2003). Grup arkadaları ile problem çözümü veya proje üretimi üzerine yapılacak tartımalarda örenciler hem kendi düüncelerini dierlerinin düünceleri ile karılatırarak sınayabilecekler hem de daha önce düünmedikleri bazı bilgi ve çarıımları arkadalarının düüncelerinden yakalama ansına sahip olacaklardır. Gelien teknolojilere balı olarak, örencilerin çevrimiçi ortamlarda ezamanlı ve ezamansız olarak ibirlii içinde çalımaları eitimcilerin dikkatini çekmeye balamıtır. Jonassen ve Kwon (2001, s:35) örencilerin bilgisayar destekli iletiim ortamlarına yüz yüze ortamlara göre daha çok katıldıklarını ve birbirleriyle daha çok etkileim içinde olduklarını söylemektedirler. Çevrimiçi örenme ortamlarında ibirlikli olarak bir problem etrafında çalıan örenciler, problem çözme, iletiim, bilimsel merak ve eletirel düünme gibi üst seviye beceriler kazanacaklardır (Reeves, Herrington, Oliver, 2004, s:53). Sage (2000) web temelli teknolojilerin bilginin

6 84 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın düzenlenmesi, daıtılması ve sunulmasında oldukça güçlü araçlar olduunun altını çizmektedir. Bütün bu avantajlarına ramen, eitim kurumlarında internet temelli ders sayısı arttıkça ve uzaktan eitim programlarının popülaritesi yükseldikçe, bazı eitimciler bu derslerin kalitesini sorgulamaya balamılardır. Çevrimiçi örenme ortamları ile ilgili kaygıların baında örenci-örenci ve örenci-öretmen iletiimi, örencilerin katılımı ve örenciye salanması gereken dönütlerin kalitesi gelmektedir (Moallem, 2003, s:85). Foshay ve Bergeron (2000) internet üzerinden bilgi daıtmakla, internet üzerinden eitim vermek arasında fark olduunu belirtmektedir. Aslında balı baına bireysel bir çaba olan örenme, ortak bir amaç etrafında birlikte çalıan bir grubun yaratacaı sinerjiyle birlikte gruptaki bireyler için daha kolay hale gelebilir. Bununla birlikte, bugün birçok internet temelli eitim uygulaması örenme süreçlerindeki sosyal boyutu görmezden gelmektedir (Moallem, 2003, s:85). Web temelli örenme ortamları gelitiren eitim uzmanları, yalnızca e-posta, bülten tahtaları, video konferans sistemleri ve e- sohbet odaları gibi iletiim araçlarını bu ortamlara entegre ederek örencilerin bunları kullanmasını garanti edemez (Berge, 1999). Çevrimiçi örenme ortamları, bu araçları kullanacak olan bireyler için bir ihtiyaç haline getirecek ekilde tasarlanmazsa, örenciler ya bu iletiim araçlarını hiç kullanmayacak veya kullananlar bir süre sonra bir ie yaramadıklarını düünüp kullanmayı bırakacakladır (Moallem, 2003, s:86). Herrington, Reeves ve Oliver (2004) internet temelli derslerin örenci-örenci ve örenci-öretmen etkileimi salayabilmesi için aaıdaki ilkelerin göz önünde bulundurularak gelitirilmesini tavsiye etmektedir: Ödev veya problemler; 1. Gerçek hayatla ilikilendirilmi olmalıdır. 2. Örencilerin problemi çözmek veya ödevi tamamlamak için gereksinim duyacakları tüm basamaklar kendilerinin tanımlamak zorunda kalacakları ekilde iyi yapılandırılmamı olmalıdır. 3. Örencilerin çözüm üretmek için belli bir süre uramak zorunda kalacakları ekilde karmaık ve zor aktiviteler içermelidir. 4. Örencilere farklı kaynaklardan elde edecekleri farklı bakı açılarını kullanarak inceleme yapma imkanı vermelidir. 5. Örencilere ibirlii yapma imkanı vermelidir.

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) Örencilere kendi düünce ve inançlarını yansıtma imkanı vermelidir. 7. Örencilerin disiplinler arası çalımalarına imkan verecek ekilde yapılandırılmalıdır. 8. Örencilerin yapmaktan mutlu olacakları ürünler veya çıktılar almalarına izin vermelidir. 9. Örencilerin farklı ürün veya çıktı almalarını salayacak rekabetçi bir ortam salamalıdır. Gagne (1980), ünlü çalıması Örenme Koulları ve Öretme Kuramı adlı eserinde tecrübenin en büyük öretmen olduunu söyler. Gagne ye göre, günlük hayatta yaadıı ve karılatıı tüm olaylar bireyin ne örendiini ve ne tip bir kii olacaını belirler (s:1). Torp ve Sage (2002) problem temelli örenmeyi, örencilerin karmaık gerçek hayat problemlerini yaayarak ve deneyerek çözmeye çalıması olarak tanımlamaktadır. Problem temelli örenme üç temel özellie sahiptir: Örencilere yaratılan problemin çözüm sürecinde sorumluluk verilir. Ders programı bütüncül bir problem etrafında planlanır. Örenme ortamında öretmenlerin sorumluluu örencilerin düünme ve aratırmalarına yardımcı olarak konuyu daha derinlemesine anlamalarını salamaktır (s:15). Problem temelli örenme ortamlarında kullanılacak olan problem türleri iyi yapılandırılmı ve iyi yapılandırılmamı olarak ikiye ayrılır (Jonassen ve Kwon, 2001, s:35). Temelde eitim ortamlarındaki iyi yapılandırılmı problemler genellikle bireysel olarak çözülürken, iyi yapılandırılmamı problemler ibirlikli olarak gruplar tarafından çözülür (Cathcart ve Samovar, 1992). yi yapılandırılmı problemler özellikle okul ve üniversitelerde kullanılan ders kitaplarının bölüm sonlarında bulunan uygulama ve pratik yapma sorularıdır. Bu tür problemler, sınırlı sayıda kavram, kural ve ilkenin sınırlı sayıda çözüm için uygulanmasını gerektirir. yi yapılandırılmı problemlerin temel özellikleri unlardır (Jonassen, 1997, s:68): Problemin tüm özellikleri sunulur (balangıç durumu, amaç ve kısıtlamalar gibi). Muhtemel çözüm sunulur (problem cümlesi problemin tüm deikenlerini ortaya koyar). Sınırlı sayıda kural ve ilke, çözüm sırasında kullanımları tahmin edilebilir biçimde uygulanır. Doru ve tahmin edilebilir cevapları vardır.

8 86 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın Kullanıldıkları alan ve içerie özel oldukları için, bu tür problemlerin çözümlerinden kazanılan beceriler ancak benzer alanlara aktarılabilir. yi yapılandırılmamı problemler ise günlük hayatta sıklıkla karılaılan türden problemlerdir. Durumlara balı olarak ortaya çıkarlar ve tahmin edilebilir tek bir çözümleri olmayabilir. Çözüm için birden fazla çalıma alanına ait bilgi ve becerilerin kullanılması gerekebilir. Bu tür problemlerin çözümleri daha zor olmakla beraber, günlük hayatlarında sıklıkla karılatıkları türden olduklarından örenciler için daha ilgi çekici ve anlamlı olmaktadırlar (Jonassen, 1997, s:68). yi yapılandırılmamı problemlerin problem cümlelerinde sorun tam olarak tanımlanmaz ve açık deildir. Ayrıca, iyi yapılandırılmı problemlerde olduu gibi çözüm için gereken bilgiler verilmez. yi yapılandırılmamı problemlerin bazı temel özellikleri unlardır (Jonassen, 1997, s:68): yi yapılandırılmamı olarak adlandırılırlar, çünkü problemin bazı öeleri ya bilinmez veya eksik olarak bilinmektedir. Çözüm için istenilenler ya yeterli tanımlanmamıtır veya açık deildir. Ya çok çözüm yolu vardır ya da hiç çözümleri yoktur. Çözümün kalitesinin deerlendirilebilecei ölçüt sayısı birden fazladır. Kontrol edilebilecek parametre sayısı azdır. Çoklu bakı açısı oluturarak çözüme ulaabilmek için örencilerin problem hakkında fikirlerini birbirlerine söylemeye, yargıda bulunmaya ve bulundukları yargıyı savunmaya zorlar. Bu sebeple çözümü ibirlikli çalımayı gerektirir. Eletirel düünme becerileri üzerine bazı aratırmalar yapılmıtır. Buna ramen yukarıda belirtilen nedenlerle eletirel düünme becerisinin web ortamında ibirlikli ve bireysel problem temelli örenmeye göre deiip deimediiyle ilgili belirsizlikler devam etmektedir. Bu aratırma yukarıda özetlenen eksikliklerin giderilmesine katkı salayacak bulgulara ulamak amacıyla gerçekletirilmitir Amaç Bu çalımanın amacı web ortamında bireysel ve ibirlikli problem temelli örenmenin eletirel düünme becerilerine etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde örencilerin sunulan probleme getirdikleri çözümlerde kullandıkları eletirel düünme becerileri, web ortamında asenkron örenme aracıyla ibirlikli ve bireysel örenmelerine göre

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 87 anlamlı bir farklılık göstermekte midir? sorusuna cevap aranmıtır. 2. YÖNTEM 2.1. Desen Aratırmada sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıtır. Grupların denk olmalarını salamak için örenciler gruplara yansız atanmıtır. Aratırmanın baımsız deikeni problem temelli örenme ortamıdır. Baımsız deikenin iki alt düzeyi ise bireysel ve ibirlikli örenmedir. Baımsız deikenin üzerinde etkisi incelenen baımlı deiken ise örencilerin eletirel düünme becerileridir Denekler Çalımaya Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öretmenlii Bölümü nde 2005 Bahar döneminde 2. sınıfta okuyan, yaları arasında deien ve Bilgisayara Giri Dersi almakta olan 70 örenci katılmıtır. Üç örenci çalımalara düzenli katılamadıı için verileri analizlere dahil edilmemitir. Bireysel (kontrol) ve ibirlikli (deney) gruplarına 35 er örenci, grupların denkliini salamak üzere yansız atanmıtır. birlikli grupta bulunan örenciler 9 gruba ayrılmı, bu gruplardan üçünde 3, geriye kalan altı grupta ise 4 er örenci yer almıtır. Uygulamaya katılan örencilerin tamamı ilk defa bir bilgisayar dersi almıtır ve uygulama öncesinde MS Windows iletim sistemi, MS Word ve MS Excel eitimi almılardır. Ayrıca, tüm örenciler üç saat süreyle kullanacakları web uygulaması hakkında uygulama öncesinde eitim almılardır Örenme Materyali Web temelli ortamda hiperortam araçları kullanılarak gelitirilen yazılımda örencilerin etkileimli animasyonlar, metinler ve videolarla MS PowerPoint programını örenmesi hedeflenmitir. Bireysel ve ibirlikli çalıan örenciler aynı uygulamayı ve içerii kullanmılar, fakat ibirlikli çalıan örenciler program içerisinde grup arkadalarıyla etkileebilecekleri, bilgi paylaabilecekleri ve ibirlikli problem çözme süreçlerinde kullanılması gereken (Jonassen ve Kwon, 2001, s:36) ek imkanlara sahip olmulardır. Savery ve Duffy (1996) ile Jonassen ın (1997, 2000a, 2002) problem temelli örenme tasarımları gözününde bulundurularak yazılımın hem problem temelli örenmeye hem de genel olarak eitsel açıdan amaca uygun olup olmadıının kontrolü için yedi öretim teknolojileri uzmanının görüü Problem Temelli Örenme Ortamı Tasarımı Uygunluk Formu kullanılarak sorulmutur. Uzmanlardan gelen dönütler dorultusunda uygulama üzerinde gerekli deiiklikler yapılmıtır. Web tabanlı örenme materyali örencilere, asenkron tartıma, bireysel not alma, grup paylaımına açık not alma, önemli sayfaları iaretleme, arkadalara ve

10 88 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın öretmene soru sorma gibi çeitli araçları kullanma imkanı verirken bu araçlar kullanılarak yapılan her türlü etkileim veritabanında tutulmutur Veri Toplama Araçları Bütüncül eletirel düünme dereceleme ölçei (Facione ve Facione, 1994). Örencilerin problemlere çözüm olarak gelitirdikleri projelerinde kullandıkları eletirel düünme becerilerine ilikin verilerin toplanması için kullanılmıtır. Dört seviyeli bu ölçek eletirel düünmeyi bazı kiisel eilimlerle desteklenen bilisel beceriler olarak kabul etmektedir. Ölçek analiz, anlama, deerlendirme, çıkarım, açıklama ve kendini düzenlemeyi eletirel düünme becerileri olarak kabul etmektedir. Aratırmacı tarafından Türkçeletirilen dereceleme ölçeinin çeviri kalitesi bir dil uzmanının görüüne sunulduktan sonra deerlendirmeyi yapacak olan uzmanlar çeviriden aynı eyi anladıkları konusunda fikirbirliine varmılardır. Ayrıca, deerlendirme öncesi, puanlamalarda tutarlılıı salayabilmeleri için nelerin gözönüne alınarak deerlendirilmenin yapılacaı konusunda da uzmanlar arasında fikirbirliine varılmıtır (Facione ve Facione, 1994). Puanlamada 4 en yüksek ve 1 en düük olarak belirlenmitir. lk deerlendirmede %88.3 lük fikirbirlii salayan uzmanlar daha sonra yedi kiinin projelerini yeniden puanlamılar ve %100 fikirbirliine ulamılardır. Ayrıca, kullanıcıların yazılım üzerindeki her türlü ilemleri veritabanına kaydedilerek örencilerin etkileimleri hakkında bilgi tutulmutur Uygulama Üç haftalık uygulama süresince her örenci haftada üç saat olmak üzere en az dokuz saat çalımıtır. Bireysel çalıan örenciler verilen iyi yapılandırılmamı probleme çevrimiçi örenme materyalini kullanarak kendi balarına çözüm üretmeye çalımılar ve çevrimiçi ortamda hazır olan öretim elemanına istedikleri soru ve sorunlarını ileterek onunla iletiim kurabilmilerdir. birlikli grup ise yine problem temelli ortamda çevrimiçi yazılımı kullanarak verilen problemi grup üyelerinin ve yine çevrimiçi ortamda hazır olan öretim elemanının yardımıyla ve etkileimleriyle çözmeye çalımılardır. Hem bireysel hem de ibirlikli gruplardaki her bir örenci, üç haftanın sonunda verilen problemin çözümüne yönelik bir proje tamamlamıtır Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması Aratırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıtır. statistiksel ilemler SPSS 10 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıtır.

11 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 89 statistiksel çözümlemelerde.05 anlamlılık düzeyi temel alınmıtır. 3. BULGULAR VE YORUMLAR Aratırmanın, örencilerin sunulan probleme getirdikleri çözümlerde kullandıkları eletirel düünme becerilerine ait sontest puanlarının ibirlikli ve bireysel çalımalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediine ilikin sorusuna ait bulgular Tablo 1 de verilmitir: Tablo 1. Örencilerin Eletirel Düünme Becerileri Puanlarının birlikli Ve Bireysel Çalımalarına Göre ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler Kareler sd F p Kaynaı Toplamı Ortalaması Gruplar Arası 1, ,466 4,333,04 Gruplariçi 21,996 65,338 Toplam 23, likisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analiziyle (one way ANOVA) elde edilen bulgulara göre, örencilerin eletirel düünme becerilerini kullanma puanları arasında örencilerin bulundukları gruba göre anlamlı bir fark olduu görülmektedir [F (1 65) =4,333, p<,05]. Ortalamalara bakıldıında gruplar arasındaki fark bireysel gruba ( X =2,76, s=0,61) göre daha yüksek ortalamaya sahip olan ibirlikli grup ( X =3,06, s=0,56) lehinedir. Web tabanlı yazılımın veritabanında tutulan veriler incelendiinde, ibirlikli örencilerin problem temelli çevrimiçi örenme ortamında kendilerine sunulan meta-bilisel araçları bireysel çalıan örencilere göre daha fazla kullandıkları görülmektedir. birlikli örencilerin metabilisel araçları kullanarak tuttuu her türlü bilgi, grubun dier üyeleri tarafından da görülebilmitir. birlikli örenciler (n=34) Genel Not Alma özelliini 23 defa kullanırken, bireysel örenciler hiç kullanmamılardır. Bunun yanında, ibirlikli örencilerin problem temelli çevrimiçi örenme ortamında MS PowerPoint örenirken o anda örendikleri konuya ait tuttukları not sayısı (toplam=81) bireysel örencilerin aldıkları not sayısına (toplam=77) yakındır. birlikli örenen örencilerin youn olarak kullandıı bir dier meta-bilisel araç ise Önemli Sayfa aretleme dir (toplam=202). birlikli örencilerin bu özellii youn kullanma sebebi olarak bir bireyin önemli bularak iaretledii bir sayfayı grubun dier üyeleriyle de paylama istei gösterilebilir. Wilkie ve Burns (2003, s:82), ibirlikli problem temelli örenme ortamlarının örencilerde bilgilerini paylama ve gösterme istei ve ihtiyacı dourduunu belirtmektedir. Bireysel örenen örenciler, kendilerine bir uzmanla etkileme ve soru sorma imkanı veren Soru / Cevap özelliini (toplam=34), hem grup arkadaları hem de uzmanla etkileme ve soru sorma imkanına sahip olan ibirlikli örencilere göre (toplam=15) daha fazla kullanmıladır.

12 90 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın Çeitli aratırmaların iaret ettii gibi (Lee,2004, s:29; Neo, 2003), uygulama sonucunda ibirlikli olarak çalıan örencilerin eletirel düünme becerilerinin istatiksel olarak anlamlı bir ekilde daha yüksek çıkmasının sebebi bu örencilerin grup çalıması sırasında çoklu bakı açısı imkanına sahip olmaları gösterilebilir. Grup arkadaları ile problem çözümü veya proje üretimi üzerine yapılan tartımalarda örenciler hem kendi düüncelerini dierlerinin düünceleri ile karılatırarak sınayabilmiler hem de daha önce düünmedikleri bazı bilgi ve çarıımları arkadalarının düüncelerinden yakalama ansına sahip olmulardır. Gokhale örencilerin ibirlikli ortamda eletirel düünme becerilerini daha fazla kullanmalarına sebep olarak grup içi etkileim, örencilerin birbirlerinin tecrübe, beceri ve bilgilerinden faydalanmaları ve ayrıca örencilerin bilgilerini, bulgularını, yargılarını ve fikirlerini grup arkadalarına yansıtma istei olduunu söylemitir. Vygotsky (1978), örencilerin ibirlikli örenme ortamlarında bireysel çalıma ortamları ile karılatırıldıında eletirel düünme becerileri olarak da anılan üst düünme becerilerini kullanmaya daha fazla eilimli olduklarını söylemektedir. birlikli örenme örencilerin hem dı bilgiyi (grup arkadaları) hem de eletirel düünme becerilerini içselletirmelerine hem de bunları daha sonra problemlere çözüm oluturacak araçlar haline getirmelerine yardımcı olmaktadır (Gokhale, 1995). 4. SONUÇ VE ÖNERLER Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde okuyan ve Bilgisayara Giri dersini alan 67 ikinci sınıf örencisinden toplanan verilerle ve çevrimiçi örenme ortamında bulunan internet araçları ile sınırlı aratırma sonuçlarına göre web ortamında bireysel ve ibirlikli problem temelli örenen örencilerin eletirel düünme becerileri puanları arasında ibirlikli örenen örencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmutur. Bu bulgu web ortamında problem temelli olarak ibirlikli örenmenin yukarıda tanımlanan uygulama sınırlılıkları çerçevesinde bireylerin eletirel düünme becerilerini daha fazla kullanmalarına imkan verdiini göstermektedir. Bu çalımanın farklı okul türlerinde, farklı düzeylerde ve disiplinlerde tekrarlanmasında fayda vardır. Böylece belirli örenci grupları dıında kalan örenci gruplarının da farklı disiplinlerdeki web ortamında bireysel ve ibirlikli problem temelli örenmelerinin eletirel düünme, akademik baarı ve internet kullanımına yönelik tutumları gözlemlenebilir. Bilisel stil ve cinsiyet gibi farklılıkları da gözönünde bulundurarak yapılacak benzer bir çalıma örencilerin eletirel düünme becerilerini etkileyen

13 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 91 daha çok faktörün anlaılmasına yardımcı olacaktır. 5. KAYNAKLAR Berge, Z. L. (1995). Facilitating Computer Conferencing: Recommendations From the Field. Educational Technology. 15(1): Biggs, J. B. (1987). Student approaches to studying and learning. Melbourne: Australian Council for Educational Research. Brad, R. (1994). Eletirel Düünme Becerilerini Öretme. (Çev. Güzin Büyukkurt). Eitim ve Bilim. 18 (91) Cathcart, R. S, ve Samovar, L.A. (1992). Small group communication. Dubuque. IA: Wm.C Brown Publishers. Clement, J., Lochhead, J. and Soloway, E. (1980). Positive effects of computer programming on students' understanding of variables and equations. Proceedings of the Association for Computing Machinery National Conference, Nashville, TN. Demirci, C Eletirel Düünme. Eitim ve Bilim. Cilt.25 (115), s:3-9. Facione, P.A ve Facione, N. C. (1994). Holistic Critical Thinking Scoring Rubric. California Academic Press. Facione, P.A. (1990). A Statement of Expert Consensus for Purpose of Educational Assessment and Instructions. The Delphi Report. East Lansing, National Center for Research on Teacher Training, EBSCOST ERIC Document No: ED Foshay, R., Bergeron, C. (2000). Webbased education: A Reality Check. TechTrends. 44, Gagne, R. M. (1980). The conditions of learning and theory of instruction. New York, New York: Holt, Rinehart and Winston. Gokhale, A. A. (1995). Collaborative learning enhances critical thinking. Journal of Technology Education. 7 (1). Hannafin, M.J. ve Land, S. (1997). The foundations and assumptions of technology-enhanced, studentcentered learning environments. Instructional Science, 25, Herrington, J., Reeves, T.C. ve Oliver, R. (2004). A Development Research Agenda from Online Collaborative Learning. Educational Technology Research and Development, 52 (4), s:53-65.

14 92 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın Jonassen, D.H. (1997). Instructional Design Models for Well-Structured and Ill- Structured Problem Solving Learning Outcomes. Educational Technology Research and Development. 45 (1), s: Jonassen, D.H. (2002). Integrating of Problem Solving into Instructional Design. In Instructional Design and Technology. Reiser R.A ve Dempsey J.V. (Ed.). Jonassen, D.H. (2002). Integrating of Problem Solving into Instructional Design. In Instructional Design and Technology. Reiser R.A ve Dempsey J.V. (Ed.). Jonassen, D.H. ve Kwon, H.I. (2001). Communication Patterns in Computer Mediated Versus Face to Face Group Problem Solving. Educational Technology Research and Development. 49 (1), s: Jonassen, H.D. (2000a). Toward a Design Theory of Problem Solving. Educational Technology Research and Development. 48 (4), s:63-85 Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Yayınlanmamı doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı. Landa, L.N., (1999). Landamatics Instructional Design Theory and Methdology for Teaching General Methods of Thinking. In Instructional Design Theories and Models by Charles M. Reigeluth. Lau, J. (2003). A Mini Guide to Critical Thinking. Department of Philosophy, The University of Hong Kong. ect/miniguide.pdf adresinden tarihinde eriildi. Lee, K.S. (2004). Effects of Individual Versus Online Collaborative Case Study Learning Strategies On Critical Thinking of Undergraduate Students. Yayınlanmamı doktora tezi, Teksas Üniversitesi. () Lipman, M. (1991). Thinking in Education. Cambridge: Cambridge University Pres. Moallem, M., (2003). An Interactive Online Course: A Collaborative Design Model. Educational Technology Research and Development. 51 (4), s: Nelson, L.M. (1999). Collaborative problem solving. In C.M. Reigeluth (Ed.). Neo, M. (2003). Developing a collaborative learning environment using a web

15 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 93 based design. Journal of Computer Assisted Learning. 19, s: Pascarella, E. T., ve Terenzini, P. T. (1991). How college affects students. San Francisco: Jossey-Bass. Paul, R. C. (1992). Critical thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world. (2. Baskı). Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking. Reeves, T.C., Herrington, J., ve Oliver, R. (2004). A Development Research Agenda from Online Collaborative Learning. Educational Technology Research and Development, 52 (4), s: Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: cognitive developments in social context, New York: Oxford University Press. Romiszowski, A. (1996). Web-based distance learning and teaching: Revolutionary invention or reaction to necessity? Khan, BH (Ed). Web based instruction (s:25-37). Educational Technology Publicatins. Englewood Cliffs, NJ. Sage, S. (2000). A natural fit: problembased learning and technology standards. Learning and Learning with Technology, 28(1), s:6-12 Savery, J.R. ve Duffy,T.M. (1996). Problem based learning An instructional model and its constructivist framework. In Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design. Wilson (Ed). Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, New Jersey. s Semerci, N. (2000a). Kritik düünme ölçei. Eitim ve Bilim, 25 (116), s: Torp, L. ve Sage, S. (2002). Problems as possbilities. Problem based learning for K-16 education (2. Bas.). Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development. Veerman, A., ve Veldhuis-Diermanse, E. (2001). Collaborative learning through computer mediated communication in academic education, in proceedings CSCL Maastricht McLuhan Institute. adresinden 14/02/2005 tarihinde eriildi. Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.

16 94 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın Cambridge: Harvard University Press. Wilkie, K. ve Burns, I. (2003). Problem- Based Learning. A Handbook for Nurses. Bristol. Palgrave.

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science

The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science Elementary Education Online, 7(3), 557-568, 2008. lköretim Online, 7(3), 557-568, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 SAHPLN TOPLAM MALYET YAKLAIMININ SATIN ALMA KARARLARINDA SANAY LETMELER

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı