WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE ETKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE ETKLER"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), WEB TABANLI ASENKRON ÖRENME ORTAMINDA BREYSEL VE BRLKL PROBLEM TEMELL ÖRENMENN ELETREL DÜÜNME BECERLERNE ETKLER Selçuk ÖZDEMR Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü, H. brahim YALIN Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü, Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Ezamansız çevrimiçi araçlarla bireysel ve ibirlikli problem temelli örenmenin örencilerin eletirel düünmelerine etkilerini ortaya koymayı amaçlayan aratırmada sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıtır. Çalıma Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi nde okuyan 67 ikinci sınıf örencisinin katılımıyla gerçekletirilmitir. Aratırmada, deney grubu çevrimiçi örenme aracını ibirlikli olarak küçük gruplar halinde kullanırken, kontrol grubu ibirlii özellikleri çıkarılmı aynı yazılımı bireysel olarak kullanmıtır. Örencilerin eletirel düünme becerileri ile ilgili verileri toplamak için Bütüncül Eletirel Düünme Dereceleme Ölçei (Facione ve Facione, 1994) kullanılmıtır. Aratırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve basit korelasyon kullanılmıtır. Bulgular ve Sonuçlar: Web ortamında bireysel ve ibirlikli problem temelli örenmenin eletirel düünmeye etkisiyle ilgili ilikisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analiziyle (one way ANOVA) elde edilen bulgulara göre, örencilerin eletirel düünme becerilerini kullanma puanları arasında ibirlikli grup (deney grubu) lehine anlamlı bir fark olduu görülmütür. Anahtar Sözcükler: Eletirel Düünme Becerileri, birlikli Örenme, Problem Temelli Örenme. THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND COLLABORATIVE PROBLEM-BASED LEARNING ON CRITICAL THINKING THROUGH A WEB BASED ASYNCHRONIZED LEARNING TOOL ABSTRACT This research aims to investigate the effects of individual and collaborative problem-based learning on critical thinking through a web based asynchronized learning tool. The research, having the posttest-only equivalentgroups true experimental design, included 67 second year students studying in Gazi University Gazi Faculty of Education as sampling. While the experimental group students used learning tool collaboratively in small groups, control group students used the learning material tool, in which collaboration utilities were closed, individually. To collect data on the students critical thinking, Holistic Critical Thinking Scoring Rubric was used. The analysis, done using one way ANOVA, showed that there was a meaningful difference between the individual and collaborative students critical thinking posttest points in the favor of collaborative students. Key words: Critical Thinking, Collaborative Learning, Problem Based Learning.

2 80 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın 1. GR 1980 ler özellikle gelimi ülkelerde birbirinden kopuk ve ilgisiz beceriler ile eskimi bilgilerin örencilere aktarıldıı eitim programlarından eitimin özünü aratırma, problem çözme, kendi kendine örenme ve eletirel düünmenin oluturduu ortamlara geçie sahne olmutur (Facione, 1990). Romiszowski (1996) örencilerin analiz etme, deerlendirme, sentezleme, eletirel bakı açısı gelitirme, yaratıcı düünme, ibirlikli çalıma, problem çözme ve kendi örenmesini yönlendirme becerilerine sahip olmalarının çok önemli olduunu, çünkü içinde bulunulan ve önceki yüzyıllara göre çok daha karmaık ve zorlu olan bilgi çaının istekleriyle ba edebilmek için her bireyin bu becerilere gereksinim duyacaını belirtmektedir. Gagne ye (1980) göre eitimin ilk hedefi bireylere düünmeyi, mantıklarını kullanmayı ve daha iyi problem çözmeyi öretmek olmalıdır (akt. Jonassen, 2002, s:109). Paul (1992,s ) eletirel düünme becerilerinin örencilere kazandırılmasının eitim sistemlerinin ilk hedefi olması gereini önemle vurgulamaktadır. Eletirel düünmenin gelitirilmesi, demokratik bir toplumun oluturulmasına, korunmasına ve vatandaların her geçen gün artarak daha karmaık hale gelen çalıma ortamlarına donanımlı bir biçimde hazır olmalarına yardımcı olacaktır. Yaam boyu örenme becerisinin örencilere kazandırılabilmesi için örencilere durumlar arası aktarılabilir esnek eletirel düünme becerilerinin öretilmesi gerekmektedir. Bugün kaliteli düünme becerileri baarılı bir hayatın ön koullarından birisi olmutur. Eletirel düünme, herhangi bir meslekte çalıan her bireyde olması gereken ve bireylerin daha iyi kavramasını, fikirlerini daha etkin sunmasını ve bir dili daha güzel kullanmasını salayan açık ve sistematik düünme becerisidir (Lau, 2003). 21. yüzyılın iletmelerinde ve organizasyonlarında çalıtırılmak üzere iverenler tarafından aranan bireylerin, sanayi döneminde olduu gibi sadece kendilerine verilen ileri yapan deil, eletirel düünme ve karar verme becerilerini kullanarak inisiyatif alan kiiler olmaları istenmektedir (Kökdemir, 2003, s:49). levsiz, düzenlenmemi ve eitilmemi bir düünme sistemi zaman ve enerji kaybına neden olduu gibi hem birey hem de bireyin bulunduu organizasyon açısından engellenmilik duygusu yaratmaktadır (Celuch ve Slama, 1999: akt. Kökdemir, 2003, s:49). Eitimcilerin her zaman ilgisini çekmi olan düünmeyi öretmek, geçmi yıllarda alan bilgisi verilirken örenciye dolaylı olarak kazandırılmaya çalıılırken, son yıllarda örencilerin bu bilgileri dolaylı olarak kazanıp kazanmadıkları sorgulanır

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 81 olmutur. Bu sebeple, öretmenler düünmeyi dorudan öretmekle ilgilenmeye balamılardır. Burada sözü geçen düünme eletirel düünme becerisidir. Eletirel düünmeyi örenen bir kii bir alanda kazandıı becerileri farklı alanlara da transfer edebilir. Bir çalıma alanında bilginin kaynaının güvenirliini sistematik olarak sorgulamayı örenen bir kii, bu becerisini farklı çalıma alanlarında da kullanabilir. Örencilere eletirel bakı açısı, ibirlikli çalıma, problem çözme, kendi örenmelerini yönlendirme, analiz, sentez, deerlendirme becerilerini kazandırmak ve bunları güçlendirmek isteyen öretmenler örenci merkezli, problem temelli ve ibirlikli örenme ortamları tasarlamak ve sunmak zorundadırlar. Hannafin ve Land (1997) gibi yapılandırmacı örenmeyi destekleyen uzmanlar ancak bu tür örenme ortamlarının örencileri eletirel düünme, yaratıcı düünme gibi kompleks düünme becerilerini kullanmaya tevik edebileceini düünmektedir. Eitim sistemlerinin örencilerin nasıl düünmeleri gerektiini örenmeleri konusuna younlamaları gerekirken, genelde yalnızca ne düünmeleri gerektiinin öretilmesiyle ilgilenmektedirler (Clement, Lochhead, Soloway, 1980). Eitim süreçlerinde sadece bilimin kavram ve ilkelerinin kazandırılmaya çalıılması, örencilerin kendi düünce ve fikirlerini ortaya çıkarmalarını engellemekte, örenci yalnızca kendisine verilen bilgiyi ezberlemektedir. Ezberlenen bilgi ise kısa sürede unutulmaktadır. Kabaca, hiçbir savın doruluunu ve geçerliliini bireyin kendi düünce süzgecinden geçirmeden kabul etmemesi eklinde tanımlanabilecek olan eletirel düünme becerisi, ilköretimden balayarak eitim sistemlerinin hiçbir safhasında verilmemektedir. Örencilere bilgi malumat olarak verilmekte, fakat bu bilgiyle ilgili nasıl, nerede ve niçin soruları cevapsız bırakılmaktadır (Demirci, 2000:s.3). Halbuki bireylerin sunulan bilgiyi anlayabilmesi ve gerektii yerde ie koabilmesi gerekmektedir (Semerci, 2000a: s:23; Brad, 1994, s:26). Landa (1999), eitim sistemlerinin günümüzde genel düünme becerilerini istenilen seviyede örencilere kazandırılamamasının en önemli sebeplerinden birisi olarak genel düünme becerileri kazandırılmasının önemini daha yeni fark eden eitim bilimlerinin yeterince olgunlamamı olmasını görmektedir. kinci önemli sebep olarak ise uygulamada önceliin genel bilgiyi edinme, yönetme ve uygulamaya deil belirli özel konu balıklarının öretilmesine aırlık verilmesini göstermektedir. Bir savdaki merkez nokta ve kiisel düünceleri tanımlayabilme, önemli ilikileri fark etme, salanan bilgi ve

4 82 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın verilerden doru sonuçları çıkarma, sonuçların verilen bilgi ve verilere dayalı olup olmadıını anlama, konuyla ilikili delil ve kiileri deerlendirebilme, kiinin eletirel düünme becerilerinin belirlenmesine yardımcı olacak ölçütlerden bazılarıdır (Pascarella ve Terenzini, 1991, s. 118). Ayrıca, eletirel düünme için kiinin bazı eilimlere de sahip olması gerekmektedir. Kaliteli düünme, kiinin belirsizliklerle ba edebilme ve kendi düünme sistemini (metacognition) düzenleme yetenekleriyle dorudan ilikilidir. Örencilerin içerii derinlemesine örenmesi konuyla ilgili eletirel bir yaklaım gelitirmelerine balıdır. Biggs (1985) derinlemesine örenme için gereken önemli bileenlerden birisi olarak grup etkileimini göstermitir. Eletirel düünme gibi, ibirlikli problem çözme de i, sivil toplum örgütleri, okul ve aile gibi sosyal ortamlarda sıklıkla kullanmak zorunda kaldıımız becerilerden birisidir. Johnson ve Johnson (1990) ibirlikli olarak grup içerisinde çalımanın örencilere kazandırdıklarını eitim ve i dünyasının fark etmeye baladıını belirtmektedir (Akt. Nelson, 1999, s:244). Bu farkındalık sebebiyle eitimciler, örencilerin daha etkili ve etkin bir ekilde ibirlikli problem çözme süreçleri içerisinde çalımaları için yeni öretim kuramları ve yöntemleri oluturmaya çalımaktadırlar (Nelson, 1999, s:244). Bireysel bilisel beceriler sosyal balamlarda daha çok gelimektedir (Rogoff, 1990). Sosyal balam içerisinde örenmenin önemini vurgulayan Lipman a (1991) göre bireylerin üst seviye ve eletirel örenme becerilerinin gelitirilmesi, soru soran grupların oluturulmasına balıdır. Nelson un (1999) ibirlikli problem çözme kuramına göre gerçek hayat problemlerinin çözümünün gerektirdii örenme ortamları örencilerin eletirel düünme, yaratıcılık ve karmaık problemleri çözme becerilerinin gelimesini salarken, sosyallemelerine de yardımcı olmaktadır. Entwhistle ve Ramsden (1983) örenme ortamlarında yatay (örenci-örenci) ve dikey (örenci öretmen) etkileim imkanları yaratılmasının önemle altını çizmitir. Eletirel düünme, sosyal etkileim ve derinlemesine örenme arasında açık bir iliki bulunmaktadır (Newman, Brian Webb ve Clive Cochrane, 1997). Problem temelli örenme ortamları, örencilere örendiklerini pratie aktarma fırsatı vermesi sayesinde örencilerin eletirel düünme becerilerinin gelimesine yardımcı olmaktadır. Örencilerin, problemin çözümü için bilgi ve materyalleri düzenlemesi ve bunları sunması onlara geleneksel örenme ortamlarına göre üst seviye düünme becerilerini daha fazla

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 83 kullanma imkanı vermektedir. Yapılandırmacı yaklaımın temel yöntemlerinden biri olan problem temelli örenme örencileri düünmelerini sorgulamaya ve kefetmeye yöneltmektedir (Wilkie ve Burns, 2003, s:82). Örenme doası gerei sosyal bir eylemdir. Örenciler, belirli akademik alanlar içerisinde bulunan uygulama grupları içerisinde bilgi paylaarak örenen bilisel çıraklar olarak düünülebilirler. Gokhale (1995) tarafından yapılan bir aratırmada, ibirlikli olarak çalıan örencilerin akademik baarıları bireysel olarak çalıan örencilerin akademik baarılarına göre daha yüksek olmamakla beraber, ibirlikli örenme ortamlarının örencilerin eletirel düünme yeteneklerinin gelimesinde daha etkin olduu görülmektedir. Gokhale e göre ibirlikli örenme sırasında, grup arkadalarının birbirlerine olan destekleri örenmeyi daha etkili kılabilmektedir, çünkü grup içindeki bireylerin farklı seviyedeki bilgi seviyeleri ve tecrübeleri bu sürece olumlu katkı salamaktadır. Veermann ve Veldhuis-Diermanse (2001) ibirlikli örenmenin, örencilerin problemleri çözme ve bilgilerini yeniden oluturmaları için uygun bir ortam yarattıını vurgulamaktadırlar. birlikli örenme ortamlarında çalıan örenciler, bilisel olarak bir konuya kanalize olurken, beraber çalıtıkları arkada grupları bireylerin eletirel düünme becerilerinin gelimesine yardımcı olacak çoklu bakı açıları salarlar (Lee, 2004, s:29). birlikli örenme gibi örenci merkezli tasarımlarda bireylerin kendi düüncelerini dile getirme özgürlükleri olduu gibi bir problemin çözümü veya projenin hayata geçirilmesi için grup arkadalarını da dinleme zorunlulukları vardır (Neo, 2003). Grup arkadaları ile problem çözümü veya proje üretimi üzerine yapılacak tartımalarda örenciler hem kendi düüncelerini dierlerinin düünceleri ile karılatırarak sınayabilecekler hem de daha önce düünmedikleri bazı bilgi ve çarıımları arkadalarının düüncelerinden yakalama ansına sahip olacaklardır. Gelien teknolojilere balı olarak, örencilerin çevrimiçi ortamlarda ezamanlı ve ezamansız olarak ibirlii içinde çalımaları eitimcilerin dikkatini çekmeye balamıtır. Jonassen ve Kwon (2001, s:35) örencilerin bilgisayar destekli iletiim ortamlarına yüz yüze ortamlara göre daha çok katıldıklarını ve birbirleriyle daha çok etkileim içinde olduklarını söylemektedirler. Çevrimiçi örenme ortamlarında ibirlikli olarak bir problem etrafında çalıan örenciler, problem çözme, iletiim, bilimsel merak ve eletirel düünme gibi üst seviye beceriler kazanacaklardır (Reeves, Herrington, Oliver, 2004, s:53). Sage (2000) web temelli teknolojilerin bilginin

6 84 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın düzenlenmesi, daıtılması ve sunulmasında oldukça güçlü araçlar olduunun altını çizmektedir. Bütün bu avantajlarına ramen, eitim kurumlarında internet temelli ders sayısı arttıkça ve uzaktan eitim programlarının popülaritesi yükseldikçe, bazı eitimciler bu derslerin kalitesini sorgulamaya balamılardır. Çevrimiçi örenme ortamları ile ilgili kaygıların baında örenci-örenci ve örenci-öretmen iletiimi, örencilerin katılımı ve örenciye salanması gereken dönütlerin kalitesi gelmektedir (Moallem, 2003, s:85). Foshay ve Bergeron (2000) internet üzerinden bilgi daıtmakla, internet üzerinden eitim vermek arasında fark olduunu belirtmektedir. Aslında balı baına bireysel bir çaba olan örenme, ortak bir amaç etrafında birlikte çalıan bir grubun yaratacaı sinerjiyle birlikte gruptaki bireyler için daha kolay hale gelebilir. Bununla birlikte, bugün birçok internet temelli eitim uygulaması örenme süreçlerindeki sosyal boyutu görmezden gelmektedir (Moallem, 2003, s:85). Web temelli örenme ortamları gelitiren eitim uzmanları, yalnızca e-posta, bülten tahtaları, video konferans sistemleri ve e- sohbet odaları gibi iletiim araçlarını bu ortamlara entegre ederek örencilerin bunları kullanmasını garanti edemez (Berge, 1999). Çevrimiçi örenme ortamları, bu araçları kullanacak olan bireyler için bir ihtiyaç haline getirecek ekilde tasarlanmazsa, örenciler ya bu iletiim araçlarını hiç kullanmayacak veya kullananlar bir süre sonra bir ie yaramadıklarını düünüp kullanmayı bırakacakladır (Moallem, 2003, s:86). Herrington, Reeves ve Oliver (2004) internet temelli derslerin örenci-örenci ve örenci-öretmen etkileimi salayabilmesi için aaıdaki ilkelerin göz önünde bulundurularak gelitirilmesini tavsiye etmektedir: Ödev veya problemler; 1. Gerçek hayatla ilikilendirilmi olmalıdır. 2. Örencilerin problemi çözmek veya ödevi tamamlamak için gereksinim duyacakları tüm basamaklar kendilerinin tanımlamak zorunda kalacakları ekilde iyi yapılandırılmamı olmalıdır. 3. Örencilerin çözüm üretmek için belli bir süre uramak zorunda kalacakları ekilde karmaık ve zor aktiviteler içermelidir. 4. Örencilere farklı kaynaklardan elde edecekleri farklı bakı açılarını kullanarak inceleme yapma imkanı vermelidir. 5. Örencilere ibirlii yapma imkanı vermelidir.

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) Örencilere kendi düünce ve inançlarını yansıtma imkanı vermelidir. 7. Örencilerin disiplinler arası çalımalarına imkan verecek ekilde yapılandırılmalıdır. 8. Örencilerin yapmaktan mutlu olacakları ürünler veya çıktılar almalarına izin vermelidir. 9. Örencilerin farklı ürün veya çıktı almalarını salayacak rekabetçi bir ortam salamalıdır. Gagne (1980), ünlü çalıması Örenme Koulları ve Öretme Kuramı adlı eserinde tecrübenin en büyük öretmen olduunu söyler. Gagne ye göre, günlük hayatta yaadıı ve karılatıı tüm olaylar bireyin ne örendiini ve ne tip bir kii olacaını belirler (s:1). Torp ve Sage (2002) problem temelli örenmeyi, örencilerin karmaık gerçek hayat problemlerini yaayarak ve deneyerek çözmeye çalıması olarak tanımlamaktadır. Problem temelli örenme üç temel özellie sahiptir: Örencilere yaratılan problemin çözüm sürecinde sorumluluk verilir. Ders programı bütüncül bir problem etrafında planlanır. Örenme ortamında öretmenlerin sorumluluu örencilerin düünme ve aratırmalarına yardımcı olarak konuyu daha derinlemesine anlamalarını salamaktır (s:15). Problem temelli örenme ortamlarında kullanılacak olan problem türleri iyi yapılandırılmı ve iyi yapılandırılmamı olarak ikiye ayrılır (Jonassen ve Kwon, 2001, s:35). Temelde eitim ortamlarındaki iyi yapılandırılmı problemler genellikle bireysel olarak çözülürken, iyi yapılandırılmamı problemler ibirlikli olarak gruplar tarafından çözülür (Cathcart ve Samovar, 1992). yi yapılandırılmı problemler özellikle okul ve üniversitelerde kullanılan ders kitaplarının bölüm sonlarında bulunan uygulama ve pratik yapma sorularıdır. Bu tür problemler, sınırlı sayıda kavram, kural ve ilkenin sınırlı sayıda çözüm için uygulanmasını gerektirir. yi yapılandırılmı problemlerin temel özellikleri unlardır (Jonassen, 1997, s:68): Problemin tüm özellikleri sunulur (balangıç durumu, amaç ve kısıtlamalar gibi). Muhtemel çözüm sunulur (problem cümlesi problemin tüm deikenlerini ortaya koyar). Sınırlı sayıda kural ve ilke, çözüm sırasında kullanımları tahmin edilebilir biçimde uygulanır. Doru ve tahmin edilebilir cevapları vardır.

8 86 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın Kullanıldıkları alan ve içerie özel oldukları için, bu tür problemlerin çözümlerinden kazanılan beceriler ancak benzer alanlara aktarılabilir. yi yapılandırılmamı problemler ise günlük hayatta sıklıkla karılaılan türden problemlerdir. Durumlara balı olarak ortaya çıkarlar ve tahmin edilebilir tek bir çözümleri olmayabilir. Çözüm için birden fazla çalıma alanına ait bilgi ve becerilerin kullanılması gerekebilir. Bu tür problemlerin çözümleri daha zor olmakla beraber, günlük hayatlarında sıklıkla karılatıkları türden olduklarından örenciler için daha ilgi çekici ve anlamlı olmaktadırlar (Jonassen, 1997, s:68). yi yapılandırılmamı problemlerin problem cümlelerinde sorun tam olarak tanımlanmaz ve açık deildir. Ayrıca, iyi yapılandırılmı problemlerde olduu gibi çözüm için gereken bilgiler verilmez. yi yapılandırılmamı problemlerin bazı temel özellikleri unlardır (Jonassen, 1997, s:68): yi yapılandırılmamı olarak adlandırılırlar, çünkü problemin bazı öeleri ya bilinmez veya eksik olarak bilinmektedir. Çözüm için istenilenler ya yeterli tanımlanmamıtır veya açık deildir. Ya çok çözüm yolu vardır ya da hiç çözümleri yoktur. Çözümün kalitesinin deerlendirilebilecei ölçüt sayısı birden fazladır. Kontrol edilebilecek parametre sayısı azdır. Çoklu bakı açısı oluturarak çözüme ulaabilmek için örencilerin problem hakkında fikirlerini birbirlerine söylemeye, yargıda bulunmaya ve bulundukları yargıyı savunmaya zorlar. Bu sebeple çözümü ibirlikli çalımayı gerektirir. Eletirel düünme becerileri üzerine bazı aratırmalar yapılmıtır. Buna ramen yukarıda belirtilen nedenlerle eletirel düünme becerisinin web ortamında ibirlikli ve bireysel problem temelli örenmeye göre deiip deimediiyle ilgili belirsizlikler devam etmektedir. Bu aratırma yukarıda özetlenen eksikliklerin giderilmesine katkı salayacak bulgulara ulamak amacıyla gerçekletirilmitir Amaç Bu çalımanın amacı web ortamında bireysel ve ibirlikli problem temelli örenmenin eletirel düünme becerilerine etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde örencilerin sunulan probleme getirdikleri çözümlerde kullandıkları eletirel düünme becerileri, web ortamında asenkron örenme aracıyla ibirlikli ve bireysel örenmelerine göre

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 87 anlamlı bir farklılık göstermekte midir? sorusuna cevap aranmıtır. 2. YÖNTEM 2.1. Desen Aratırmada sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıtır. Grupların denk olmalarını salamak için örenciler gruplara yansız atanmıtır. Aratırmanın baımsız deikeni problem temelli örenme ortamıdır. Baımsız deikenin iki alt düzeyi ise bireysel ve ibirlikli örenmedir. Baımsız deikenin üzerinde etkisi incelenen baımlı deiken ise örencilerin eletirel düünme becerileridir Denekler Çalımaya Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öretmenlii Bölümü nde 2005 Bahar döneminde 2. sınıfta okuyan, yaları arasında deien ve Bilgisayara Giri Dersi almakta olan 70 örenci katılmıtır. Üç örenci çalımalara düzenli katılamadıı için verileri analizlere dahil edilmemitir. Bireysel (kontrol) ve ibirlikli (deney) gruplarına 35 er örenci, grupların denkliini salamak üzere yansız atanmıtır. birlikli grupta bulunan örenciler 9 gruba ayrılmı, bu gruplardan üçünde 3, geriye kalan altı grupta ise 4 er örenci yer almıtır. Uygulamaya katılan örencilerin tamamı ilk defa bir bilgisayar dersi almıtır ve uygulama öncesinde MS Windows iletim sistemi, MS Word ve MS Excel eitimi almılardır. Ayrıca, tüm örenciler üç saat süreyle kullanacakları web uygulaması hakkında uygulama öncesinde eitim almılardır Örenme Materyali Web temelli ortamda hiperortam araçları kullanılarak gelitirilen yazılımda örencilerin etkileimli animasyonlar, metinler ve videolarla MS PowerPoint programını örenmesi hedeflenmitir. Bireysel ve ibirlikli çalıan örenciler aynı uygulamayı ve içerii kullanmılar, fakat ibirlikli çalıan örenciler program içerisinde grup arkadalarıyla etkileebilecekleri, bilgi paylaabilecekleri ve ibirlikli problem çözme süreçlerinde kullanılması gereken (Jonassen ve Kwon, 2001, s:36) ek imkanlara sahip olmulardır. Savery ve Duffy (1996) ile Jonassen ın (1997, 2000a, 2002) problem temelli örenme tasarımları gözününde bulundurularak yazılımın hem problem temelli örenmeye hem de genel olarak eitsel açıdan amaca uygun olup olmadıının kontrolü için yedi öretim teknolojileri uzmanının görüü Problem Temelli Örenme Ortamı Tasarımı Uygunluk Formu kullanılarak sorulmutur. Uzmanlardan gelen dönütler dorultusunda uygulama üzerinde gerekli deiiklikler yapılmıtır. Web tabanlı örenme materyali örencilere, asenkron tartıma, bireysel not alma, grup paylaımına açık not alma, önemli sayfaları iaretleme, arkadalara ve

10 88 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın öretmene soru sorma gibi çeitli araçları kullanma imkanı verirken bu araçlar kullanılarak yapılan her türlü etkileim veritabanında tutulmutur Veri Toplama Araçları Bütüncül eletirel düünme dereceleme ölçei (Facione ve Facione, 1994). Örencilerin problemlere çözüm olarak gelitirdikleri projelerinde kullandıkları eletirel düünme becerilerine ilikin verilerin toplanması için kullanılmıtır. Dört seviyeli bu ölçek eletirel düünmeyi bazı kiisel eilimlerle desteklenen bilisel beceriler olarak kabul etmektedir. Ölçek analiz, anlama, deerlendirme, çıkarım, açıklama ve kendini düzenlemeyi eletirel düünme becerileri olarak kabul etmektedir. Aratırmacı tarafından Türkçeletirilen dereceleme ölçeinin çeviri kalitesi bir dil uzmanının görüüne sunulduktan sonra deerlendirmeyi yapacak olan uzmanlar çeviriden aynı eyi anladıkları konusunda fikirbirliine varmılardır. Ayrıca, deerlendirme öncesi, puanlamalarda tutarlılıı salayabilmeleri için nelerin gözönüne alınarak deerlendirilmenin yapılacaı konusunda da uzmanlar arasında fikirbirliine varılmıtır (Facione ve Facione, 1994). Puanlamada 4 en yüksek ve 1 en düük olarak belirlenmitir. lk deerlendirmede %88.3 lük fikirbirlii salayan uzmanlar daha sonra yedi kiinin projelerini yeniden puanlamılar ve %100 fikirbirliine ulamılardır. Ayrıca, kullanıcıların yazılım üzerindeki her türlü ilemleri veritabanına kaydedilerek örencilerin etkileimleri hakkında bilgi tutulmutur Uygulama Üç haftalık uygulama süresince her örenci haftada üç saat olmak üzere en az dokuz saat çalımıtır. Bireysel çalıan örenciler verilen iyi yapılandırılmamı probleme çevrimiçi örenme materyalini kullanarak kendi balarına çözüm üretmeye çalımılar ve çevrimiçi ortamda hazır olan öretim elemanına istedikleri soru ve sorunlarını ileterek onunla iletiim kurabilmilerdir. birlikli grup ise yine problem temelli ortamda çevrimiçi yazılımı kullanarak verilen problemi grup üyelerinin ve yine çevrimiçi ortamda hazır olan öretim elemanının yardımıyla ve etkileimleriyle çözmeye çalımılardır. Hem bireysel hem de ibirlikli gruplardaki her bir örenci, üç haftanın sonunda verilen problemin çözümüne yönelik bir proje tamamlamıtır Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması Aratırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıtır. statistiksel ilemler SPSS 10 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıtır.

11 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 89 statistiksel çözümlemelerde.05 anlamlılık düzeyi temel alınmıtır. 3. BULGULAR VE YORUMLAR Aratırmanın, örencilerin sunulan probleme getirdikleri çözümlerde kullandıkları eletirel düünme becerilerine ait sontest puanlarının ibirlikli ve bireysel çalımalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediine ilikin sorusuna ait bulgular Tablo 1 de verilmitir: Tablo 1. Örencilerin Eletirel Düünme Becerileri Puanlarının birlikli Ve Bireysel Çalımalarına Göre ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler Kareler sd F p Kaynaı Toplamı Ortalaması Gruplar Arası 1, ,466 4,333,04 Gruplariçi 21,996 65,338 Toplam 23, likisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analiziyle (one way ANOVA) elde edilen bulgulara göre, örencilerin eletirel düünme becerilerini kullanma puanları arasında örencilerin bulundukları gruba göre anlamlı bir fark olduu görülmektedir [F (1 65) =4,333, p<,05]. Ortalamalara bakıldıında gruplar arasındaki fark bireysel gruba ( X =2,76, s=0,61) göre daha yüksek ortalamaya sahip olan ibirlikli grup ( X =3,06, s=0,56) lehinedir. Web tabanlı yazılımın veritabanında tutulan veriler incelendiinde, ibirlikli örencilerin problem temelli çevrimiçi örenme ortamında kendilerine sunulan meta-bilisel araçları bireysel çalıan örencilere göre daha fazla kullandıkları görülmektedir. birlikli örencilerin metabilisel araçları kullanarak tuttuu her türlü bilgi, grubun dier üyeleri tarafından da görülebilmitir. birlikli örenciler (n=34) Genel Not Alma özelliini 23 defa kullanırken, bireysel örenciler hiç kullanmamılardır. Bunun yanında, ibirlikli örencilerin problem temelli çevrimiçi örenme ortamında MS PowerPoint örenirken o anda örendikleri konuya ait tuttukları not sayısı (toplam=81) bireysel örencilerin aldıkları not sayısına (toplam=77) yakındır. birlikli örenen örencilerin youn olarak kullandıı bir dier meta-bilisel araç ise Önemli Sayfa aretleme dir (toplam=202). birlikli örencilerin bu özellii youn kullanma sebebi olarak bir bireyin önemli bularak iaretledii bir sayfayı grubun dier üyeleriyle de paylama istei gösterilebilir. Wilkie ve Burns (2003, s:82), ibirlikli problem temelli örenme ortamlarının örencilerde bilgilerini paylama ve gösterme istei ve ihtiyacı dourduunu belirtmektedir. Bireysel örenen örenciler, kendilerine bir uzmanla etkileme ve soru sorma imkanı veren Soru / Cevap özelliini (toplam=34), hem grup arkadaları hem de uzmanla etkileme ve soru sorma imkanına sahip olan ibirlikli örencilere göre (toplam=15) daha fazla kullanmıladır.

12 90 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın Çeitli aratırmaların iaret ettii gibi (Lee,2004, s:29; Neo, 2003), uygulama sonucunda ibirlikli olarak çalıan örencilerin eletirel düünme becerilerinin istatiksel olarak anlamlı bir ekilde daha yüksek çıkmasının sebebi bu örencilerin grup çalıması sırasında çoklu bakı açısı imkanına sahip olmaları gösterilebilir. Grup arkadaları ile problem çözümü veya proje üretimi üzerine yapılan tartımalarda örenciler hem kendi düüncelerini dierlerinin düünceleri ile karılatırarak sınayabilmiler hem de daha önce düünmedikleri bazı bilgi ve çarıımları arkadalarının düüncelerinden yakalama ansına sahip olmulardır. Gokhale örencilerin ibirlikli ortamda eletirel düünme becerilerini daha fazla kullanmalarına sebep olarak grup içi etkileim, örencilerin birbirlerinin tecrübe, beceri ve bilgilerinden faydalanmaları ve ayrıca örencilerin bilgilerini, bulgularını, yargılarını ve fikirlerini grup arkadalarına yansıtma istei olduunu söylemitir. Vygotsky (1978), örencilerin ibirlikli örenme ortamlarında bireysel çalıma ortamları ile karılatırıldıında eletirel düünme becerileri olarak da anılan üst düünme becerilerini kullanmaya daha fazla eilimli olduklarını söylemektedir. birlikli örenme örencilerin hem dı bilgiyi (grup arkadaları) hem de eletirel düünme becerilerini içselletirmelerine hem de bunları daha sonra problemlere çözüm oluturacak araçlar haline getirmelerine yardımcı olmaktadır (Gokhale, 1995). 4. SONUÇ VE ÖNERLER Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde okuyan ve Bilgisayara Giri dersini alan 67 ikinci sınıf örencisinden toplanan verilerle ve çevrimiçi örenme ortamında bulunan internet araçları ile sınırlı aratırma sonuçlarına göre web ortamında bireysel ve ibirlikli problem temelli örenen örencilerin eletirel düünme becerileri puanları arasında ibirlikli örenen örencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmutur. Bu bulgu web ortamında problem temelli olarak ibirlikli örenmenin yukarıda tanımlanan uygulama sınırlılıkları çerçevesinde bireylerin eletirel düünme becerilerini daha fazla kullanmalarına imkan verdiini göstermektedir. Bu çalımanın farklı okul türlerinde, farklı düzeylerde ve disiplinlerde tekrarlanmasında fayda vardır. Böylece belirli örenci grupları dıında kalan örenci gruplarının da farklı disiplinlerdeki web ortamında bireysel ve ibirlikli problem temelli örenmelerinin eletirel düünme, akademik baarı ve internet kullanımına yönelik tutumları gözlemlenebilir. Bilisel stil ve cinsiyet gibi farklılıkları da gözönünde bulundurarak yapılacak benzer bir çalıma örencilerin eletirel düünme becerilerini etkileyen

13 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 91 daha çok faktörün anlaılmasına yardımcı olacaktır. 5. KAYNAKLAR Berge, Z. L. (1995). Facilitating Computer Conferencing: Recommendations From the Field. Educational Technology. 15(1): Biggs, J. B. (1987). Student approaches to studying and learning. Melbourne: Australian Council for Educational Research. Brad, R. (1994). Eletirel Düünme Becerilerini Öretme. (Çev. Güzin Büyukkurt). Eitim ve Bilim. 18 (91) Cathcart, R. S, ve Samovar, L.A. (1992). Small group communication. Dubuque. IA: Wm.C Brown Publishers. Clement, J., Lochhead, J. and Soloway, E. (1980). Positive effects of computer programming on students' understanding of variables and equations. Proceedings of the Association for Computing Machinery National Conference, Nashville, TN. Demirci, C Eletirel Düünme. Eitim ve Bilim. Cilt.25 (115), s:3-9. Facione, P.A ve Facione, N. C. (1994). Holistic Critical Thinking Scoring Rubric. California Academic Press. Facione, P.A. (1990). A Statement of Expert Consensus for Purpose of Educational Assessment and Instructions. The Delphi Report. East Lansing, National Center for Research on Teacher Training, EBSCOST ERIC Document No: ED Foshay, R., Bergeron, C. (2000). Webbased education: A Reality Check. TechTrends. 44, Gagne, R. M. (1980). The conditions of learning and theory of instruction. New York, New York: Holt, Rinehart and Winston. Gokhale, A. A. (1995). Collaborative learning enhances critical thinking. Journal of Technology Education. 7 (1). Hannafin, M.J. ve Land, S. (1997). The foundations and assumptions of technology-enhanced, studentcentered learning environments. Instructional Science, 25, Herrington, J., Reeves, T.C. ve Oliver, R. (2004). A Development Research Agenda from Online Collaborative Learning. Educational Technology Research and Development, 52 (4), s:53-65.

14 92 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın Jonassen, D.H. (1997). Instructional Design Models for Well-Structured and Ill- Structured Problem Solving Learning Outcomes. Educational Technology Research and Development. 45 (1), s: Jonassen, D.H. (2002). Integrating of Problem Solving into Instructional Design. In Instructional Design and Technology. Reiser R.A ve Dempsey J.V. (Ed.). Jonassen, D.H. (2002). Integrating of Problem Solving into Instructional Design. In Instructional Design and Technology. Reiser R.A ve Dempsey J.V. (Ed.). Jonassen, D.H. ve Kwon, H.I. (2001). Communication Patterns in Computer Mediated Versus Face to Face Group Problem Solving. Educational Technology Research and Development. 49 (1), s: Jonassen, H.D. (2000a). Toward a Design Theory of Problem Solving. Educational Technology Research and Development. 48 (4), s:63-85 Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Yayınlanmamı doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı. Landa, L.N., (1999). Landamatics Instructional Design Theory and Methdology for Teaching General Methods of Thinking. In Instructional Design Theories and Models by Charles M. Reigeluth. Lau, J. (2003). A Mini Guide to Critical Thinking. Department of Philosophy, The University of Hong Kong. ect/miniguide.pdf adresinden tarihinde eriildi. Lee, K.S. (2004). Effects of Individual Versus Online Collaborative Case Study Learning Strategies On Critical Thinking of Undergraduate Students. Yayınlanmamı doktora tezi, Teksas Üniversitesi. () Lipman, M. (1991). Thinking in Education. Cambridge: Cambridge University Pres. Moallem, M., (2003). An Interactive Online Course: A Collaborative Design Model. Educational Technology Research and Development. 51 (4), s: Nelson, L.M. (1999). Collaborative problem solving. In C.M. Reigeluth (Ed.). Neo, M. (2003). Developing a collaborative learning environment using a web

15 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 93 based design. Journal of Computer Assisted Learning. 19, s: Pascarella, E. T., ve Terenzini, P. T. (1991). How college affects students. San Francisco: Jossey-Bass. Paul, R. C. (1992). Critical thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world. (2. Baskı). Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking. Reeves, T.C., Herrington, J., ve Oliver, R. (2004). A Development Research Agenda from Online Collaborative Learning. Educational Technology Research and Development, 52 (4), s: Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: cognitive developments in social context, New York: Oxford University Press. Romiszowski, A. (1996). Web-based distance learning and teaching: Revolutionary invention or reaction to necessity? Khan, BH (Ed). Web based instruction (s:25-37). Educational Technology Publicatins. Englewood Cliffs, NJ. Sage, S. (2000). A natural fit: problembased learning and technology standards. Learning and Learning with Technology, 28(1), s:6-12 Savery, J.R. ve Duffy,T.M. (1996). Problem based learning An instructional model and its constructivist framework. In Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design. Wilson (Ed). Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, New Jersey. s Semerci, N. (2000a). Kritik düünme ölçei. Eitim ve Bilim, 25 (116), s: Torp, L. ve Sage, S. (2002). Problems as possbilities. Problem based learning for K-16 education (2. Bas.). Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development. Veerman, A., ve Veldhuis-Diermanse, E. (2001). Collaborative learning through computer mediated communication in academic education, in proceedings CSCL Maastricht McLuhan Institute. adresinden 14/02/2005 tarihinde eriildi. Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.

16 94 Web Tabanlı Asenkron Örenme Ortamında Bireysel ve birlikli S. Özdemir, H.. Yalın Cambridge: Harvard University Press. Wilkie, K. ve Burns, I. (2003). Problem- Based Learning. A Handbook for Nurses. Bristol. Palgrave.

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1 (2009) 19-36 Problem Temelli Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi The Effect of Problem-Based Learning on Student

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 263-276 263 TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Erkan DNÇ

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖRENME YAKLAIMININ SOSYAL BLGLER DERSLERNDE UYGULANMASI THE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING IN SOCIAL SCIENCES LESSONS

PROBLEME DAYALI ÖRENME YAKLAIMININ SOSYAL BLGLER DERSLERNDE UYGULANMASI THE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING IN SOCIAL SCIENCES LESSONS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 163-176 163 PROBLEME DAYALI ÖRENME YAKLAIMININ SOSYAL BLGLER DERSLERNDE UYGULANMASI Ufuk KARAKU Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL * ÖZET Glickman tarafından ortaya çıkarılan geliimsel denetim modeli, klinik denetimin eksik taraflarıyla birlikte, klinik denetimin ortaya çıkmasından sonra, insan

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı