42. DÖNEM ÇALI MA PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "42. DÖNEM ÇALI MA PROGRAMI"

Transkript

1 42. DÖNEM ÇALI MA PROGRAMI 1.G Odam z; yasa, yönetmelikler ve ilkeleri çerçevesinde meslek ve meslekta lar n haklar koruyucu ve geli tirici, demokratik, kat mc, bar l, insan onuruna sayg, bilimsel ve teknik ölçütlerin esas al nd bir çal ma anlay sürdürecektir. Bu anlay Odam n miras ile birle tirerek ba ta üyelerimiz, temsilciliklerimiz, ube ve Merkez yönetimlerimiz olmak üzere TMMOB ye ba odalar, demokratik kitle örgütleri ve emek örgütleriyle payla mc ve dayan mac bir anlay temelinde yürütecektir. Kapitalist-Emperyalist sistem ya ad krizi, dünyada oldu u gibi ülkemizde de emekçi halk n üzerinden çözmeye çal maktad r. Bu durum; daha fazla yoksulluk, dü ük ücret, çal ma sürelerinin uzat lmas, i ten at lmalar, i güvencesinin ortadan kald lmas anlam na gelmektedir. Özelle tirme uygulamalar yla kamu kaynaklar n sermayeye aktar lmas sa lan rken, özelle tirmeler sonucu bu alanlardaki örgütlü yap lar n tamamen da lmas da dayat lmaktad r. Büyük ço unlu u ücretli, küçük büro sahibi ve i siz üyelerden olu an meslekta lar z da bu uygulamalar do rultusunda hak kay plar na u ramaktad r. Bir mesleki demokratik kitle örgütü olarak geçmi ten günümüze dek üyelerinin mesleki, ekonomik, demokratik ve sosyal hak arama mücadelesini ba ms zl k, demokrasi, özgürlük ve bar mücadelesi ile birlikte sürdüren Odam z bu dönemde de üyelerinin deste iyle bu çal malar yapacakt r. Geçmi iktidarlar n uygulad gibi bugün de AKP iktidar taraf ndan daha da a r bir biçimde hak arama mücadeleleri bast lmaya, sindirilmeye çal lmaktad r. Oda olarak; emperyalizme, kapitalizme, gericili e, ovenizme, teröre, mafyaya kar ödün verilmeden mücadele etmenin bir insanl k ve yurtta k görevi oldu unun bilincindeyiz. Her zamandakinden daha fazla ülkemize, insan za, bilime, ça da la maya, mesle imize sahip ç p, örgütlü ve birlikte mücadele ile bu sald lar n geriletilece ine ve yeni haklar n kazan laca na inanmaktay z. Ülkemizde olumsuz ko ullar n ya and bu dönemde de meslek alanlar z, ilgili kurum ve kurulu lar n faaliyetleri yak ndan izlenerek, yanl uygulamalar kamuoyuyla payla lacakt r. Ana Yönetmeli imiz ve Çal ma lkelerimiz nda; ülke ve toplum yarar do rultusunda do al kaynaklar n verimli bir ekilde i letilmesi, yerli kaynaklar n üretiminin ülke sanayisine hammadde girdisi olarak planlanmas, uç ürüne yönelik çal malar n te vik edilmesi, mühendislik bilim ve teknolojisinin sektörde kullan lmas, mesle in geli mesi, meslekta lar n özlük haklar n korunmas sa lamak amac yla gerekli inceleme ve ara rmalar n yap lmas ve önerilerde bulunulmas temel görevimiz olacakt r. Kamu karlar n korunmas, emekten, halktan yana, çevre ile uyumlu üretimin sürdürülmesi, mesleki geli iminin sa lanabilmesi ancak örgütsel ba ms zl n korunmas ve bunun sürdürülebilmesiyle olanakl r. Odam n iç dinamikleri ve hukukuyla olu turulan ana yönetmelik, yönerge, deneyim ve ilkelerin nda olu turulan platformlarda; mesle imizin ve meslekta lar n sorunlar n tart lmas, ülkemizin temel sorunlar na ili kin görü lerin olu turulmas, kat mc n sa lanmas amaçlanm r. Bu çal malarda bu güne kadar oldu u gibi bu dönemde de demokratik merkeziyetçilik ile örgüt içi demokrasi ilkesi çal ma anlay z olacakt r. 1

2 Maden Mühendisleri Odas ; Oda çal ma ilkeleri nda, birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlay ile mesle in geli tirilmesi ve korunmas, üreten, sanayile en, demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanlar n bar ve mutluluk içerisinde ya ayaca bir dünya için mücadeleye, Emperyalist i gallere, do al kaynaklar n ve ulusal servetlerin talan na kar durmay ve sava lara kar bar ve halklar n karde li ini savunmaya, Kürt sorununun demokratik çözüme kavu turularak bar ortam n tesis edilmesine, karde lik ve dostlu un peki tirilmesine yönelik çabaya, Ayr rmay de il bütünle meyi, farkl klar de il ortak yönlerimizi, yarat lmaya çal lan linç kültürüne kar birlikte ya am n savunulmas na, Ba ms z, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gerçekle mesi için öncelikle 1982 Anayasas n n yürürlükten kald lmas ve yerine, demokratik kat mc, ça da, ço ulcu, devleti de il insan öne ç karan, insan haklar na dayanan, hak ve özgürlükler temelinde yeni bir Anayasa haz rlanmas konusunda üstüne dü en tüm çal malar yürütmeye, Son 30 y ld r devletin küçültülmesi, kamunun faaliyet alan n daralt lmas, iktisadi etkinlik ve verimlili in sa lanaca sav ile uygulanmaya çal lan özelle tirmeler sonucu, ülkemiz madencilik sektörünün GSMH deki pay azald gibi, sektörde i kazalar da artmaktad r. Kazalar n önlenmesi konusunda Odam z her türlü giri imi yapmaya, al nmas gerekli önlemleri belirlemeye ve yetkilileri önlem almas konusunda uyarmaya, Örgütlenmenin ve hak arama yollar n önündeki tüm engellerin kald lmas için çal malar sürdürmeye, devam edecektir. Bu dü ünce ve görü ler do rultusunda Odam z; Ulusal bilim ve teknoloji politikalar temelinde insan ve do al kaynaklar üretime yönlendirecek bir kalk nma stratejisini, Rant ekonomisinin yerine, planl, üretim ve istihdama, dengeli kalk nmaya dayal bir ekonomi anlay, Özelle tirmelerin durdurulmas ; özelle tirilen kurulu lar n kamula lmas ; özelle tirme sürecinde parçalanan kurumlar n yeniden birle tirilmesi, kamusal alanlar n titizlikle korunmas, Yeralt kaynaklar ve do al zenginliklerin halk n yarar na üretilmesini, Ba ta madencilik olmak üzere bütün sektörlerde ulusal politikalar ve stratejik planlar belirlenmesini, nsandan, emekten ve ya amdan yana bir üretim ve sanayile me politikas, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm ili kilerin yeniden düzenlenmesini, Enerji sektöründeki arz talep dengesi dikkate al narak enerji üretiminin yerli kaynaklar öncelikli politikalar n uygulanmas, Sa kl bir çevrede ya ama hakk n hayata geçirilmesini, paras z e itim ve sa k hizmetinin tüm halk za uygulanmas, itimin, ya am n her alan nda bir bütün olarak ele al p halk n ç karlar do rultusunda yeniden düzenlenmesi, üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerklik 2

3 sa lanmas, siz üyelerimize i olanaklar n sa lanmas, i güvencesinden yoksun, ilkel çal ma ko ullar içinde görev yapmaya çal an meslekta lar n durumlar n iyile tirilmesi, mühendislerin çal ma ko ullar n düzeltilmesi, insan onuruna yak r ve eme inin kar bir ücret politikas uygulamas için mücadeleyi, TMMOB Maden Mühendisleri Odas 42. dönem Merkez ve ube Yönetim Kurullar ve di er birimlerimiz ; emekten, ba ms zl ktan, demokrasiden, bar tan, laik ve sosyal hukuk devletinden, kamu yarar ndan yana görü leri, önerileri, uyar lar ve ele tirileri ile üyelerinin ve genel olarak çal anlar n hak arama ve insanca bir ya am elde etme mücadelesinin gere ini yerine getirmeyi, amaçlamaktad r. 2. YÜRÜTÜLECEK ÇALI MALAR Genel Kurulumuzun kararlar ve Dan ma Kurulumuzun görü ve önerileri do rultusunda, tüm birimlerimiz, olu turulacak komisyonlar, çal ma gruplar z ve üyelerimizle birlikte; dünyaya, ülkeye, halk za, mesle imize ve meslekta lar za yönelik a daki çal malar hedeflemekteyiz ÖRGÜTLENME ÇALI MALARI Çal ma ya am n her geçen gün daha da esnekle tirildi i, kurals zla ld, çal anlar n örgütlenmesinin önüne bir çok engelin ç kar ld, mevcut örgütlenmelerin da lmaya ve parçalanmaya çal ld s nt ve sanc bir dönemden geçmekteyiz. Bu tespitten hareketle örgütlenme çal malar daha da yo unla lacakt r Oda Üye li kileri Maden Mühendisli i Bölümünü bitirenlerin tamam n Odam za üye olmas temel amac z olacakt r. Kamuda çal an meslekta lar n Odaya üye olma zorunlulu unun olmamas na ra men kamuda çal an üyelerin odaya üye olmalar konusunda çal malar sürdürülecektir. Bu keyfiyeti ortadan kald rmak için TMMOB Yasas nda yap lacak bir de iklikle tüm mühendislerin Oda üyeli inin zorunlu hale getirilmesi için çal lacakt r. Uygulanan politikalara ba olarak di er meslek disiplinlerinde de varolan ve artan i sizlik, üyelerimizin en büyük problemi olmaya devam etmektedir. Meslek alan ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerde gerekli de ikliklerin yap lmas na çaba harcanarak, üyelerimizin çal ma alan geni letecek ve istihdama katk koyacak her türlü giri imlerde bulunulmaya devam edilecektir. Mesle imizde de istihdam daraltan, i sizli i art ran özelle tirme, kapatma ve küçültmelere kar durarak, kamu kaynaklar n merkezi planlamayla toplumsal ihtiyaçlar için kullan lmas, üretim ve istihdam yaratacak yat mlar n yap lmas savunularak hayata geçirilmesine çal lacakt r. Üyelerimizin çal ma ya amlar nda kar la acaklar mesleki sorunlarda hukuksal destek verilmeye devam edilecektir. 3

4 Aidat borcu olmayan üyelerimize "Y ll k Ferdi Kaza Sigortas " uygulamas na devam edilecektir. Oda-üye ili kilerinin geli tirilmesi için ba ta i yerleri ve üyelerin çal ma bölgelerinde olmak üzere mesleki ve toplumsal sorunlar n tart ld, deneyimlerin payla ld oda örgütlülü ünü geli tirici toplant lar yap lacakt r. Oda-üye ili kilerinde tüm ileti im kanallar daha etkin kullan lacakt r Ücretli Çal an Üyeler Ücretli çal an üyelerimizin kamuda, özel sektörde ve teknik nezaretçi olarak çal makta olduklar bilinmektedir. Geçmi ten günümüze kadar olan sorunlar - dü ük ücret, i güvencesi, fazla çal ma süreleri ve sosyal haklardaki eksiklikler gibi- bilinmekle birlikte daha da rla arak devam etmektedir. Buradan hareketle bu üyelerimizin sorunlar na yönelik çal malar üyelerimizle birlikte ele al nacak ve olu turulan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için Odam z olanaklar seferber edilecektir Serbest Maden Mühendisli i Hizmetleri ( SMMH ) Her sektörde oldu u gibi madencilik sektöründe de reel bir geli me sa lanamam r. Özellikle küçük maden i letmelerine hizmet veren büro sahipleri, hizmetlerinin kar alamad klar gibi küçük i letmelerin çal malar ndan çok çabuk etkilenmektedir. Bunun yan na büro sahiplerinin kendi aralar ndaki haks z rekabette eklenince sorun içinden ç lmaz bir hal almaktad r. Bu alana ili kin düzenlemeler Odam z taraf ndan hep sürdürülmü tür. Ancak bu çal man n yürütülmesine ihtiyaç bulunmaktad r. Sorunlar n tespiti ve çözüm yollar na ait önerilerin geli tirilece i bir çal ma grubu olu turularak sonuçlar takip edilecektir siz Üyeler siz üyelerimizle ili kiler geli tirilmeye çal lacakt r. siz üyelerin sorunlar ve beklentileri üzerine birlikte çözüm yollar n aranaca, dolay ile bu üyelerinde içinde bulunaca ve oda örgütlülü ünü geli tirici i siz üyeler çal ma grubu olu turulacakt r. Burada üretilen çözüm önerilerinin ya ama geçirilmesi için giri imlerde bulunulacakt r Kad n Üyeler Kad n üyelerimiz; ö rencilik, i arama, uzmanl k alan seçimi, vasfa uygun istihdam, ücretlendirme, mesleki geli im ve çal ma ya am süreçlerinde erkek meslekta lar ndan farkl sorunlarla kar la makta, mesle in kendi sorunlar ndan ayr, cinsiyetçi de erlerin kaynakl k etti i özgül sorunlarda ya amaktad r. Odam z; kad na cinsiyeti nedeniyle uygulanan her türlü olumsuz davran ve politikalara kar mücadele etmek, pozitif ayr mc politikalara destek olmak amac yla bir çal ma grubu olu turacakt r Emekli Üyeler Emekli üyelerimizin Oda ve mesleklerinden kopmamalar sa layacak araçlar ve birliktelikler yarat lacak, toplant lar yap larak birikimlerinin payla lmas, aktar lmas, çal malara kat mlar n artt lmas sa lanacakt r. 4

5 Ö renci Üyeler renci üye çal mas ; bilimsel, ekonomik, demokratik ve özerk üniversite kavram çerçevesinde sürdürülmekte olup, iki merkezi ö renci kurultay yap lm r. Genel Kurul karar ile bu alandaki çal malara yönelik usul ve esaslar n belirlenmesi çal mas Yönetim Kurulumuza verilmi tir. Bu alanda edinilen deneyimler kullan larak, maden mühendisli i rencilerinin sorunlar n çözümüne destek olunacakt r. Staj Kanunu ç kar lmas için çal malara devam edilecektir. Dönem içerisinde ö renci üyelerimize yönelik meslekle ilgili bilgilerin payla laca, ö renciler aras nda kayna man n sa lanaca yaz kamp düzenlenecektir Genel Merkez- ube-temsilcilik li kileri ubelerimizin yap n daha da etkin ve güçlü olabilmesi, i levselliklerinin art lmas için verilen destek sürdürülecektir. Zonguldak, stanbul, zmir ve Adana ve 42. Dönem Ola an Genel Kurul karar ile olu an Diyarbak r ubemiz ile ube say z be e ç km r. Bu durum Odam n kurumsal yap biraz daha geli tirmi tir. ubelerimizin mevcut yap n daha etkin ve güçlü olabilmesi için payla m, dayan ma ve kar kl destek bir bütünlük içerisinde sürdürülecektir. Demokratik merkeziyetçi yap zla, ubelerimizde üretilen bilgi ve belgelerin tüm meslekta lar za ve madencilik sektörüne ula lmas nda örgüt içi demokrasi ilkelerine uyulacakt r. leti imin olanaklar kullan larak al nan kararlar n ortakla lmas ve uygulanmas sa lanacakt r. yeri temsilciliklerimiz, çal klar i yerleri ile Odam z aras nda önemli bir ba olu turmaktad r. Bu ba daha da güçlendirmek üyelerin Oda çal malar na katk lar sa lamak, i yerlerinde üyelerimizin kar la klar sorunlara zaman geçirmeden taraf olmak, temsilciliklerimiz sayesinde daha etkin olabilmektedir. Halen; 30 l temsilcili i, 10 lçe temsilcili i, 54 yeri Temsilcili i, ve 17 Maden Mühendisli i Bölümü Ö renci Temsilcili i bulunmaktad r. Geli en ve büyüyen Odam z, mevcut temsilciliklerine ek olarak, artlara ve ihtiyaçlara göre yeni temsilcilikler olu turacakt r TMMOB ve Di er Odalarla li kiler Üst örgütümüz olan TMMOB ve ba odalar ile olan ili kilerde temel ilke i birli i ve dayan ma içersinde kamu yarar n savunulmas olacakt r. TMMOB çat alt nda birlik ve bütünlü ün gözetilmesi, TMMOB örgütlülü ünün daha ileriye ta ma aray ve Odam n üzerine dü en görev ve sorumluluklar bu çerçevede yürütülecektir. Örgütlü ve birlik olman n bilincinde olan Odam z toplumsal yararlar gözeterek kendi meslek alanlar savunmas ndan ödün vermeksizin di er meslek odalar ile sürekli i birli i aray içerisinde olacakt r. TMMOB nin yerel örgütleri olan KK lar nda olabildi ince güçlü bir ekilde yer al nabilmesine önem verilecektir. Geçen dönemlerde TMMOB taraf ndan düzenlenen kongre, sempozyum ve olu turulan çal ma gruplar na aktif olarak katk z ve deste imiz bu dönem içinde de devam edecektir. Meslek alanlar ndan dolay di er Odalarla ya an lan sorunlar öncelikle TMMOB içerisinde çözüme kavu turulmaya çal lacakt r. 5

6 2.1.4.Üniversiteler ile li kiler Üniversiteler, toplumsal ayd nlanman n ve bilimsel geli menin kurumsalla yap lar r. Odas z Üniversite, Üniversitesiz de Oda olmaz gerçe inden hareketle Üniversitede görevli meslekta lar zla ili kilerimiz güçlendirilecektir. Ba ta Maden Mühendisli i Bölümleri olmak üzere tüm üniversiteler ile bilimsel ve teknik birli ini daha da güçlendirmek hedeflerimiz içinde olacakt r. Maden Mühendisli i Bölümleri i yeri temsilcilerinin, ö renci-oda ili kilerinde daha etkin görev almas sa lanacakt r. Üniversitelerin Maden Mühendisli i programlar n, e itim olanaklar n ve ö retim eleman say lar n ve uzmanl klar n ve ö renci kontenjanlar n de erlendirilmesi ile Maden Mühendisli i e itiminin durumu ara lmak zorundad r. Mesleki e itimde eksiklikleri ve sorunlar ortaya koyacak bu ara rmalar, yak n gelecekte kar za ç kacak unvans z mezuniyet, lisans, yetkinlik, uzmanl k vb. tart malara bilgi sa layaca gibi, üniversiteler aras ndaki e itim farkl klar ve eksiklikleri de ortaya ç karacakt r. Maden Mühendisli i E itim Programlar n günün ihtiyaçlar temelinde yeniden olu turulmas na ve uygulanmas na yönelik çabalar yo unla larak öncelikle "Madenlerde Güvenli i, Madencilik ve Çevre, Sondaj, Yeralt Kaz lar ve Zemin Mekani i " vb. gibi derslerin zorunlu ders programlar na konulmas için giri imler sürdürülecektir. 7.Maden Mühendisli i E itim Çal tay n n Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ Maden Mühendisli i Bölümleri ile birlikte 2010 y nda Ankara da, 8. E itim Çal tay n n ise, Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisli i Bölümü ile birlikte 2011 y nda Eski ehir de gerçekle tirmesi karar al nm r. Bu karar do rultusunda çal malar yap lacakt r. Odam z; maden mühendislerinin meslek alan daraltan anlay lar, mesle in çal ma alanlar ndan yeni disiplinler yaratma uygulamalar do ru bulmamaktad r. Cevher Haz rlama Mühendisli i uygulamas, ayr bir meslek disiplini olarak ayr rmaya yönelik bir uygulamad r. Bu konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, benzer giri imlere de bu do rultuda müdahil olunulacakt r Oda Sivil Toplum Örgütleri li kileri Odam n, madencilik sektörü ya da farkl alanlardaki sivil toplum örgütleri ile olan ili kilerinde temel nokta, geçmi te oldu u gibi küçük grup ç karlar ndan uzak durulmas ve kamu yarar n hedeflenmesi olacakt r. Söz konusu ili kiler, Odam n y llardan beri süregelen ilke ve geleneklerine ve özellikle ba ms z, demokratik yap na uygun olacakt r Oda - Sendika ve Emek Örgütleri li kileri Kamu sektöründe çal an üyelerimizin örgütlü oldu u kamu çal anlar sendikalar ve üst örgütleri ile s cak ili kiler önceki dönemlerde oldu u gibi 42. dönemde de sürdürülecektir. Ayr ca sektörümüzde örgütlü olan i çi sendikalar ile olan iyi ili kiler sürdürülecektir. 6

7 2.1.7 Madencilik Kurum ve Kurulu lar ile li kiler Madencilik sektörünün önemli kamu kurulu lar olan MTA, M GEM, ET MADEN, TK, TTK, BOREN, EÜA, DS, TCK, Mahalli dareler ve lgili Bakanl klar ile madencili in geli imi ve üyelerimizin istihdam konular nda bilgi al -veri i yap lacak, meslekta lar n sorunlar n çözümü ve meslek alanlar zla ilgili olarak bu kurulu larla olan ili kiler sürdürülecektir. Maden Kanunu ve yönetmelikleri ile ilgili de iklikler ve uygulamalar konusundaki çal malar z devam edecektir. Madenlerde i kazalar n önlenmesi amac yla çi Sa ve Güvenli ine yönelik olarak ba ta Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl olmak üzere ilgili tüm taraflarla ortak çal malar sürdürülecektir. Patlay maddelerin denetim mekanizmalar içerisinde Odam n da yer almas için çi leri Bakanl nezdinde sürdürülen çal malara devam edilecektir. Düzenlenecek olan her türlü etkinlikte sektörümüzde faaliyet gösteren özel sektörden destek al nmas na ve üyelerimizin çal ma ko ullar n iyile tirilmesine yönelik çal maya devam edilecektir. 2.2 MESLEK VE B MSEL ÇALI MALAR Mesleki ve bilimsel çal malar, Odam n en önemli etkinliklerinden biri olmaya devam edecektir. Sürekli E itim Merkezi nin kurumsalla mas ve e itim çal malar geli tirerek yayg nla rmas önceli imiz olup, bu yönde çal malar çe itlendirilerek sürdürülecektir. leti imde ve mesleki - bilimsel bilgi aktar nda önemli bir araç olan web sitemizin kullan, bu dönemde de etkin olarak sürdürülecektir. Mesleki ve bilimsel çal malarda "Oda Bilim Kurulu" ndan do rudan katk al nacakt r Kongre, Kurultay, Sempozyum ve Çal taylar Ülke ve meslek/meslekta sorunlar n tart lmas, çözüm önerilerinin ortaya ç kar lmas, bilginin eri ilebilme ve yayg nla rma olanaklar n yarat lmas, bilim ve teknolojinin halk n kullan na sunulmas n araçlar n yarat lmas amac yla periyodik olarak her dönem düzenledi imiz Kongre, Kurultay, Sempozyumlar n gerçekle tirilmesine bu dönemde de önem verilecektir. Etkinliklerimizin, uzmanl k alanlar zda ülkemizdeki ve dünyadaki geli melerin izlenmesi, ya an lan sorunlara çözüm aranmas, sanayile me ve üretime dayal politikalar n yerle mesi ve geli tirilmesi amaçlar na hizmet etmesi hedeflenmektedir. Gerçekle tirece imiz her bir etkinlikte; Oda Yönetim Kurulundan sorumlu üyelerin bulunmas ve çal malar n sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi taraf ndan sürekli olarak izlenmesi ve raporlanmas sa lanacakt r. 7

8 Dönem içerisinde a daki etkinlikler gerçekle tirilecektir. SIRA NO ETK NL K ADI YER TAR H 1 Kömür ve Enerji Çal taylar Yata an,seyitömer,çan,elbistan, Soma,Milas,Kangal,Orhaneli 2 17.Kömür Kongresi Zonguldak 2-4 Haziran Cevher Haz rlama Çal tay * * 4 Türkiye VII. Uluslararas Mermer ve Do alta Kongresi Afyonkarahisar Ekim Maden Mühendisli i E itimi Çal tay Ankara Ekim Kireç Çal tay Adana Ekim Delme-Patlatma Sempozyumu Ankara 4-5 Kas m SMMH ve Teknik Nezaretçilik Çal tay Ankara Aral k Maden Aramac nda Yeni Teknikler Çal tay Ankara Ocak Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu stanbul Ocak Ö renci Kurultay Ankara ubat Krom Çal tay Adana Mart Madencilik ve Çevre Sempozyumu zmir Nisan K rmata Sempozyumu zmir * 15 Bat Karadeniz Maden Kaynaklar n De erlendirilmesi Zonguldak * Sempozyumu Do u ve Güney Do u Anadolu Maden Kaynaklar n Diyarbak r May s-2011 De erlendirilmesi Sempozyumu 17 Türkiye 22. Uluslararas Madencilik Kongresi ve Sergisi- Ankara May s 2011 Ankara Dünya Madencilik Kongresi stanbul Eylül Do u Karadeniz Maden Kaynaklar n De erlendirilmesi Trabzon Ekim 2011 Sempozyumu Maden letmelerinde Sa ve Güvenli i Sempoz. Adana Kas m Maden Mühendisli i E itimi Çal tay Eski ehir Kas m Ula mda Yeralt Kaz lar Sempozyumu stanbul * * Sonra belirlenecektir. * 8

9 Mesleki E itim Çal malar Sürekli E itim Merkezi nin kurumsalla mas ve e itim çal malar geli tirerek yayg nla rmas önemli bir gerçe imiz olup, bu yönde çal malar çe itlendirilerek sürdürülecektir. Mesleki çal malar artt rmay ve SEM kapsam nda meslek içi e itimi çe itlendirerek meslekta lar n yetkinle mesi ve mesleki geli imi hedeflenmektedir. SEM kapsam nda yürütülen kurs ve e itimler nicelik ve nitelik olarak geli tirilecektir. Mesleki ve bilimsel çal malar 42. dönemde de, Odam n en önemli etkinliklerinden olmaya devam edecektir. Oda Web Sitesi nin, gerek ileti imde gerekse mesleki ve bilimsel bilgi aktar nda etkin bir araç olarak kullan, bu dönemde de art larak devam edecektir. Mesleki ve bilimsel çal malarda etkinli in art lmas bak ndan "Oda Bilim Kurulu" veri taban olu turulmu olup bu dönemde çe itli Oda etkinliklerinde söz konusu veri taban ndan do rudan katk al nacakt r. Bu dönemde yap lacak E itimler; SIRA M KONUSU NO 1 Teknik Nezaretçi E itimi 2 Bilirki ilik /Kamula rma Bilirki ili i E itimi 3 Sorumlu Müdürlük E itimi 4 Madencilikte Bilgisayar Uygulamalar E itimi 5 Jeotermal Enerji Ara rmalar E itimi 6 Sondaj Uygulamalar E itimi 7 Tünel Metro Uygulamalar E itimi 8 Maden Projeleri Yönetimi E itimi 9 Delme Patlatma E itimi 10 Maden letmelerinde Güvenli i ve Risk Yönetimi E itimi 11 Uygulamal Co rafi Bilgi Sistemleri E itimi 12 Patlay Madde Ate leyici E itimi Madencilik Sektöründe ÇED Yönetimi ve Madencilik Projelerinde Uygulanmas 13 itimi 14 iticilerin E itimi 15 yerleri Sa k ve Güvenlik Döküman Haz rlanmas E itimi 16 Mesleki E itimler 17 Örgüt çi Yönetim E itimi 18 Madencilik Projelerinin Haz rlanmas ve De erlendirilmesi E itimi 9

10 2.2.3 Çal ma Gruplar -Komisyonlar SIRA ÇALI MA GRUPLARININ ADI NO 1 Dergi Yay n Kurulu 2 Bülten Yay n Kurulu 3 Örgütlenme Üye/Ö renci li kileri Çal ma Grubu 4 Çevre Politikalar Çal ma Grubu 5 Delme Patlatma Çal ma Grubu 6 Jeotermal Çal ma Grubu 7 Sondaj Çal ma Grubu 8 Kaya Zemin-Yer Ara rmalar Çal ma Grubu 9 Enerji Çal ma Grubu 10 Yasa-Tüzük Yönetmelikler Çal ma Grubu 11 Güvenli i ve çi Sa Çal ma Grubu 12 sizli i Ara rma ve Takibi Çal ma Grubu 13 SMMH Çal ma Grubu 14 Mesleki Alanlar Çal ma Grubu 15 Maden Kanunu ve htisas Mahkemeleri Haz rl k ve Ara rmas Çal ma Grubu 16 Kad n Üyelerimizin Sorunlar Ara rma ve Takibi Çal ma Grubu 17 Kültür, Sanat ve Sosyal Faaliyetler Çal ma Grubu Oda Web Sayfas Odam z Resmi Web Sayfas teknolojik yenilikler göz önüne al narak yenilenmi, 2009 Ekim ay ndan itibaren yeni arayüzü ile hizmet vermeye ba lam r. Bu dönemde de sitemizin web alan üzerindeki tan na önem verilecek ve daha üst s ralarda yer almas için gerekli yap lar n düzenlenmesi sa lanacakt r Yine ö renci üyelerimizin bilgi, görü ve önerilerini payla abilecekleri platform olarak düzenlenen GENÇ MADENC web sitesinin yap tamamlanm ve yay na verilmi tir. Web sitelerimizde ihtiyaca göre zamanla güncelleme ve bölüm düzenleme i lemlerinin gerçekle tirilmesine devam edilecektir. Madencilik Bülteni nin ve Madencilik Dergisi nin site üzerinde ula r olmas, söz konusu yay nlar n bu yolla çok geni bir kitleye ula mas sa lamaktad r. Bu dönemde de, Madencilik Dergisinin, Madencilik Bülteninin ve Odan n tüm yay nlar n web sitesi üzerinden herkese aç k olmas uygulamas na devam edilecektir. Odam zda kullan lan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlar na cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri bilgisayarlar arac yla h zl ve güvenilir bir ekilde gerçekle tirilmektedir. Oda web sitesi üzerinden, Maden Mühendisleri Odas Bilgi Sistemi (MADENB S) yaz arac yla tüm üyelerimize bir kullan ifresi verilmektedir. Üyelerimiz bu ifre ile kendi bilgilerini denetleyebilme, güncelleme, borç sorgulama ve borcunu ödeyebilme olana na sahip olmu tur. MADENB S Uygulamas geli tirilerek sürdürülecek ve program n kullan konusunda üyelerimize gerekli teknik deste in verilmesine devam edilecektir. Odam z ve ba ubelerin ayn a sistemi içine al nmas ve veri payla n en üst düzeyde 10

11 sa lanmas için gerekli ara rmalar yap p, çal malara ba lanacakt r. Oda merkezinde elektronik bilgi ve dokümantasyon ar ivinin olu turulmas ve bilgisayar yla bu ar ivden ubelerin de yararlanmas n sa lanmas na yönelik altyap n olu turulmas için çal malar yap lacakt r K TAP ve YAYIN H ZMETLER Madencilik Dergisi Odam zca uzun y llardan beri yay nlanan Madencilik Dergisi nin ülkemiz madencilik sektöründe bilimsel ve teknik bilginin aktar ve payla na yönelik rolü ve önemi bilinmektedir. Normal periyodunda yay mlanan Madencilik Dergisi nin, uluslararas endeksler taraf ndan taranmas da büyük oranda sa lanm r. Bu konudaki çal malara devam edilecektir Madencilik Bülteni Madencilik Bülteni Oda ile üye aras ndaki en önemli ileti im ve örgütleme arac r. Üyenin sahiplenece i zengin içerikli bir seviyeye ç kar lmas na olan ihtiyaç her dönem oldu u gibi bu dönemde de önemli görevlerden biridir. Bunu sa laman n yolu, üye deste inden geçti inin bilinciyle, Madencilik Bülteni için üye deste i önemli önceliklerimiz aras nda yer alacakt r. Dönem içerisinde özel dosyalar içerecek Madencilik Bülteninin haz rlanmas nda ube ve temsilcilikler ile ö renci üyelerin de etkin kat mlar sa lanacakt r. Bültenin elektronik kopyas n Oda web sitesi üzerinde yay nlanmas na devam edilecektir. 42.Dönemde Madencilik Bülteni içerisinde, Oda örgütlülü ünü geli tirici mesleki, hukuksal, toplumsal, ekonomik ve tarihsel içerikli görü ve dü üncelerin yer almas te vik edilecek, güncel sorunlara yönelik özel gündemli say lar ç kar lacak ve böylelikle Madencilik Bülteni nin daha geni bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmesi sa lanacakt r Yeni Yay nlar Odam z y llard r üzerine ald sorunluluklar n gere i olarak meslekta lar n, ö rencilerin, toplumun ve sektörün ihtiyac olan kitaplar haz rlayarak yine bu kesimlerin hizmetine sunmaya devam edecektir E-Kütüphane Merkez ve ubelerimizde tamam nda kütüphane hizmeti aktif hale getirilecektir. Bilimsel yay nlar ve sektöre ili kin tez ve yay mlar temin edilerek ara rmac lar n ve ö rencilerin hizmetine sunulacakt r. Kütüphane yeniden düzenlenerek bilgiye daha kolay eri ilebilir hale getirilecek ve ayn zamanda da kullan lara aç lmas için çal ma yap lacakt r. Ayr ca süreli ve süresiz yay nlar z ile kütüphanedeki kitaplar n taranarak web e konulmas na devam edilecektir. Kütüphanenin 11

12 daha i levsel hale gelebilmesi için kütüphane yönetmeli i ç kar lmaya çal lacak, bu konuda kütüphane bölümlerinden destek aranacakt r. Sektörümüzü ilgilendiren konularda yap lm olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile di er bilimsel çal malar n temini ve yay nlanmas konusunda çal ma olanaklar ara lacakt r. 3.ULUSLARARASI LER Oda n n, gerek bilimsel ve teknik bilginin payla lmas, gerekse ulusal ve evrensel meslek ilkeleri ve sorumluluklar temelinde uluslararas dayan ma amac yla, di er ülkelerin maden mühendisi örgütlenmeleriyle ileti im içerisinde bulunmas önemlidir. Di er ülkelerdeki mühendislik kurulu lar yla, maden mühendisli i birikimlerinin kar kl etkile im içinde geli tirilmesi yönünde gereken çaba gösterilecektir. 22. Dünya Madencilik Kongresi, 2011 y nda Odam n ve DMK Türk Milli Komitesi ortakl yla stanbul da gerçekle tirilecektir. Bu konuda çal malara devam edilmektedir. K br s ta 41. Dönem gerçekle tirilen etkinli in bir benzerinin bu dönemde de yap labilmesi için görü meler ba lat lacakt r. 4.MESLEK DENET M Haks z rekabetin ortadan kald lmas, üyelerimizin emeklerinin kar alabilmeleri ve haks z kazanc n ortadan kald lmas, mühendislik hizmetlerinde kalitenin artt lmas ve meslek disiplini ve onurunun korunmas amaçlar yla ba lat lan bu uygulama sürdürülmekte olup, yayg nla lmas yönündeki çal malara devam edilecektir. 5.ÖRGÜT E M PROGRAMLARI itim sürecinin bir parças olarak Odam n Ana Yönetmeli inde tan mlanm genel ilkelerine uygun olarak Oda yöneticilerine ve çal anlar na yönelik e itim programlar düzenlenecektir. 6.SOSYAL ve KÜLTÜREL ETK NL KLER Önceki dönemlerde oldu u gibi dönem içerisinde de geleneksel Dünya Madenciler Günü kutlamalar her y l Aral k ay nda sürdürülecektir. Üyelerimizin yo un oldu u i yerlerinde yerel düzeyde yap lacak kutlamalara destek verilmeye devam edilecektir. Önceki dönemlerde ba layan söyle ilere devam edilecek, kurulacak Sosyal Etkinlikler Çal ma Grubunun sosyal ve kültürel alanda etkinlikler düzenlemesine olanak sa lamaya devam edilecektir. Üyelerimizi ve ailelerini bir araya getiren sosyal etkinlikler artarak sürdürülecektir. Ülkemizdeki madencilik ve mühendislik uygulamalar n yerinde görülmesi amac yla teknik geziler düzenlenecektir. Odam z sosyal tesisleri içerisinde yer alan ve üyelerimizin birlikte kulland lokal mekan n yeniden düzenlenme çal malar yap lacakt r. 12

13 7.MAL LEY Odam n mali politikalar nda merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlama anlay gözetilmeye devam edilecek, Oda mali kaynaklar n kullan aç kl k ve effafl k ilkesi do rultusunda, Oda örgütlülü ünün ve meslekta lar n geli mesine yönelik olarak titizlikle sürdürülecektir. Mali i leyi imiz, Mali ler Yönetmeli i ile bütçe uygulama esaslar dahilinde sürdürülmeye devam edilecektir. ube ve Temsilciliklerimizde mali i leyi teki farkl uygulamalar n ortadan kald lmas na yönelik olarak y lda en az bir kez saymanlar toplant yap lacakt r. Bütçe program çerçevesinde, ubelerimizin ve genel merkezin ihtiyaçlar n kar lanmas na çaba gösterilecektir. Genel Merkez ve ubeler, gelir-gider belgelerini elektronik ortamda düzenlemeye devam edeceklerdir. Denetleme Kurulu, ube hesaplar gerekti inde yerinde de inceleyerek denetimlerini yapacakt r. TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI 42. DÖNEM YÖNET M KURULU 13

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BÖLÜM - 3 44. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016

BÖLÜM - 3 44. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 BÖLÜM - 3 44. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 I. SUNUŞ Maden Mühendisleri Odası, çalışmalarını yıllardır doğruları, doğru bildiklerini çekinmeden açıklayan, ülke ve toplum çıkarlarını

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

BÖLÜM-3 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI VE UYGULAMA DURUMU

BÖLÜM-3 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI VE UYGULAMA DURUMU BÖLÜM-3 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI VE UYGULAMA DURUMU 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Maden Mühendisleri Odası olarak, geçmiş dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, maden mühendislerinin hak ve çıkarlarını

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Odamız yönetim Kurulu 25. Dönem Çalışma Programı'nı Belirledi

Odamız yönetim Kurulu 25. Dönem Çalışma Programı'nı Belirledi Odamız yönetim Kurulu 25. Dönem Çalışma Programı'nı Belirledi Çalışma Programı, geçmiş dönemlerden farklı olarak, yapılması gereken çalışmaların, araştırmaların, eylemlerin, kısacası, uğraşıların tek -

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014) 1. GİRİŞ İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20.Dönem (2012-2014) Çalışma Programı nda, inşaat mühendislerinin

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 17.06.2010 Say : 682 Ülkemizin altyap çal malar n ihtiyaçlar kar layan agrega ve k rmata sektörü, son llardaki altyap çal malar na paralel olarak çok

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI TBMM MADENC K SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARA TIRILMASI KOM SYONU SUNUM ÖZET

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI TBMM MADENC K SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARA TIRILMASI KOM SYONU SUNUM ÖZET TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI TBMM MADENC K SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARA TIRILMASI KOM SYONU SUNUM ÖZET TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI, 6235 Say Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) Kanunu ve Ana Yönetmeli

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ...

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ... İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 1 2. KONU... 3 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 4. YER... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 7. GEREKÇELER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 9. BASIN VE PR TANITIM... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ...

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR bölüm 5 etkinlikler Etkinlikler BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

2016 PERFORMANS PROGRAMI

2016 PERFORMANS PROGRAMI 2016 PERFORMANS PROGRAMI "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." 2016 PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimiz, 21 Ocak 2016 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısını ilan edilmiş gündeme uygun olarak başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2016-2017 Döneminde görev yapacak

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU EMO İZMİR ŞUBESİ 30. DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYON RAPORU 6 Şubat 2016 Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı