42. DÖNEM ÇALI MA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "42. DÖNEM ÇALI MA PROGRAMI"

Transkript

1 42. DÖNEM ÇALI MA PROGRAMI 1.G Odam z; yasa, yönetmelikler ve ilkeleri çerçevesinde meslek ve meslekta lar n haklar koruyucu ve geli tirici, demokratik, kat mc, bar l, insan onuruna sayg, bilimsel ve teknik ölçütlerin esas al nd bir çal ma anlay sürdürecektir. Bu anlay Odam n miras ile birle tirerek ba ta üyelerimiz, temsilciliklerimiz, ube ve Merkez yönetimlerimiz olmak üzere TMMOB ye ba odalar, demokratik kitle örgütleri ve emek örgütleriyle payla mc ve dayan mac bir anlay temelinde yürütecektir. Kapitalist-Emperyalist sistem ya ad krizi, dünyada oldu u gibi ülkemizde de emekçi halk n üzerinden çözmeye çal maktad r. Bu durum; daha fazla yoksulluk, dü ük ücret, çal ma sürelerinin uzat lmas, i ten at lmalar, i güvencesinin ortadan kald lmas anlam na gelmektedir. Özelle tirme uygulamalar yla kamu kaynaklar n sermayeye aktar lmas sa lan rken, özelle tirmeler sonucu bu alanlardaki örgütlü yap lar n tamamen da lmas da dayat lmaktad r. Büyük ço unlu u ücretli, küçük büro sahibi ve i siz üyelerden olu an meslekta lar z da bu uygulamalar do rultusunda hak kay plar na u ramaktad r. Bir mesleki demokratik kitle örgütü olarak geçmi ten günümüze dek üyelerinin mesleki, ekonomik, demokratik ve sosyal hak arama mücadelesini ba ms zl k, demokrasi, özgürlük ve bar mücadelesi ile birlikte sürdüren Odam z bu dönemde de üyelerinin deste iyle bu çal malar yapacakt r. Geçmi iktidarlar n uygulad gibi bugün de AKP iktidar taraf ndan daha da a r bir biçimde hak arama mücadeleleri bast lmaya, sindirilmeye çal lmaktad r. Oda olarak; emperyalizme, kapitalizme, gericili e, ovenizme, teröre, mafyaya kar ödün verilmeden mücadele etmenin bir insanl k ve yurtta k görevi oldu unun bilincindeyiz. Her zamandakinden daha fazla ülkemize, insan za, bilime, ça da la maya, mesle imize sahip ç p, örgütlü ve birlikte mücadele ile bu sald lar n geriletilece ine ve yeni haklar n kazan laca na inanmaktay z. Ülkemizde olumsuz ko ullar n ya and bu dönemde de meslek alanlar z, ilgili kurum ve kurulu lar n faaliyetleri yak ndan izlenerek, yanl uygulamalar kamuoyuyla payla lacakt r. Ana Yönetmeli imiz ve Çal ma lkelerimiz nda; ülke ve toplum yarar do rultusunda do al kaynaklar n verimli bir ekilde i letilmesi, yerli kaynaklar n üretiminin ülke sanayisine hammadde girdisi olarak planlanmas, uç ürüne yönelik çal malar n te vik edilmesi, mühendislik bilim ve teknolojisinin sektörde kullan lmas, mesle in geli mesi, meslekta lar n özlük haklar n korunmas sa lamak amac yla gerekli inceleme ve ara rmalar n yap lmas ve önerilerde bulunulmas temel görevimiz olacakt r. Kamu karlar n korunmas, emekten, halktan yana, çevre ile uyumlu üretimin sürdürülmesi, mesleki geli iminin sa lanabilmesi ancak örgütsel ba ms zl n korunmas ve bunun sürdürülebilmesiyle olanakl r. Odam n iç dinamikleri ve hukukuyla olu turulan ana yönetmelik, yönerge, deneyim ve ilkelerin nda olu turulan platformlarda; mesle imizin ve meslekta lar n sorunlar n tart lmas, ülkemizin temel sorunlar na ili kin görü lerin olu turulmas, kat mc n sa lanmas amaçlanm r. Bu çal malarda bu güne kadar oldu u gibi bu dönemde de demokratik merkeziyetçilik ile örgüt içi demokrasi ilkesi çal ma anlay z olacakt r. 1

2 Maden Mühendisleri Odas ; Oda çal ma ilkeleri nda, birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlay ile mesle in geli tirilmesi ve korunmas, üreten, sanayile en, demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanlar n bar ve mutluluk içerisinde ya ayaca bir dünya için mücadeleye, Emperyalist i gallere, do al kaynaklar n ve ulusal servetlerin talan na kar durmay ve sava lara kar bar ve halklar n karde li ini savunmaya, Kürt sorununun demokratik çözüme kavu turularak bar ortam n tesis edilmesine, karde lik ve dostlu un peki tirilmesine yönelik çabaya, Ayr rmay de il bütünle meyi, farkl klar de il ortak yönlerimizi, yarat lmaya çal lan linç kültürüne kar birlikte ya am n savunulmas na, Ba ms z, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gerçekle mesi için öncelikle 1982 Anayasas n n yürürlükten kald lmas ve yerine, demokratik kat mc, ça da, ço ulcu, devleti de il insan öne ç karan, insan haklar na dayanan, hak ve özgürlükler temelinde yeni bir Anayasa haz rlanmas konusunda üstüne dü en tüm çal malar yürütmeye, Son 30 y ld r devletin küçültülmesi, kamunun faaliyet alan n daralt lmas, iktisadi etkinlik ve verimlili in sa lanaca sav ile uygulanmaya çal lan özelle tirmeler sonucu, ülkemiz madencilik sektörünün GSMH deki pay azald gibi, sektörde i kazalar da artmaktad r. Kazalar n önlenmesi konusunda Odam z her türlü giri imi yapmaya, al nmas gerekli önlemleri belirlemeye ve yetkilileri önlem almas konusunda uyarmaya, Örgütlenmenin ve hak arama yollar n önündeki tüm engellerin kald lmas için çal malar sürdürmeye, devam edecektir. Bu dü ünce ve görü ler do rultusunda Odam z; Ulusal bilim ve teknoloji politikalar temelinde insan ve do al kaynaklar üretime yönlendirecek bir kalk nma stratejisini, Rant ekonomisinin yerine, planl, üretim ve istihdama, dengeli kalk nmaya dayal bir ekonomi anlay, Özelle tirmelerin durdurulmas ; özelle tirilen kurulu lar n kamula lmas ; özelle tirme sürecinde parçalanan kurumlar n yeniden birle tirilmesi, kamusal alanlar n titizlikle korunmas, Yeralt kaynaklar ve do al zenginliklerin halk n yarar na üretilmesini, Ba ta madencilik olmak üzere bütün sektörlerde ulusal politikalar ve stratejik planlar belirlenmesini, nsandan, emekten ve ya amdan yana bir üretim ve sanayile me politikas, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm ili kilerin yeniden düzenlenmesini, Enerji sektöründeki arz talep dengesi dikkate al narak enerji üretiminin yerli kaynaklar öncelikli politikalar n uygulanmas, Sa kl bir çevrede ya ama hakk n hayata geçirilmesini, paras z e itim ve sa k hizmetinin tüm halk za uygulanmas, itimin, ya am n her alan nda bir bütün olarak ele al p halk n ç karlar do rultusunda yeniden düzenlenmesi, üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerklik 2

3 sa lanmas, siz üyelerimize i olanaklar n sa lanmas, i güvencesinden yoksun, ilkel çal ma ko ullar içinde görev yapmaya çal an meslekta lar n durumlar n iyile tirilmesi, mühendislerin çal ma ko ullar n düzeltilmesi, insan onuruna yak r ve eme inin kar bir ücret politikas uygulamas için mücadeleyi, TMMOB Maden Mühendisleri Odas 42. dönem Merkez ve ube Yönetim Kurullar ve di er birimlerimiz ; emekten, ba ms zl ktan, demokrasiden, bar tan, laik ve sosyal hukuk devletinden, kamu yarar ndan yana görü leri, önerileri, uyar lar ve ele tirileri ile üyelerinin ve genel olarak çal anlar n hak arama ve insanca bir ya am elde etme mücadelesinin gere ini yerine getirmeyi, amaçlamaktad r. 2. YÜRÜTÜLECEK ÇALI MALAR Genel Kurulumuzun kararlar ve Dan ma Kurulumuzun görü ve önerileri do rultusunda, tüm birimlerimiz, olu turulacak komisyonlar, çal ma gruplar z ve üyelerimizle birlikte; dünyaya, ülkeye, halk za, mesle imize ve meslekta lar za yönelik a daki çal malar hedeflemekteyiz ÖRGÜTLENME ÇALI MALARI Çal ma ya am n her geçen gün daha da esnekle tirildi i, kurals zla ld, çal anlar n örgütlenmesinin önüne bir çok engelin ç kar ld, mevcut örgütlenmelerin da lmaya ve parçalanmaya çal ld s nt ve sanc bir dönemden geçmekteyiz. Bu tespitten hareketle örgütlenme çal malar daha da yo unla lacakt r Oda Üye li kileri Maden Mühendisli i Bölümünü bitirenlerin tamam n Odam za üye olmas temel amac z olacakt r. Kamuda çal an meslekta lar n Odaya üye olma zorunlulu unun olmamas na ra men kamuda çal an üyelerin odaya üye olmalar konusunda çal malar sürdürülecektir. Bu keyfiyeti ortadan kald rmak için TMMOB Yasas nda yap lacak bir de iklikle tüm mühendislerin Oda üyeli inin zorunlu hale getirilmesi için çal lacakt r. Uygulanan politikalara ba olarak di er meslek disiplinlerinde de varolan ve artan i sizlik, üyelerimizin en büyük problemi olmaya devam etmektedir. Meslek alan ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerde gerekli de ikliklerin yap lmas na çaba harcanarak, üyelerimizin çal ma alan geni letecek ve istihdama katk koyacak her türlü giri imlerde bulunulmaya devam edilecektir. Mesle imizde de istihdam daraltan, i sizli i art ran özelle tirme, kapatma ve küçültmelere kar durarak, kamu kaynaklar n merkezi planlamayla toplumsal ihtiyaçlar için kullan lmas, üretim ve istihdam yaratacak yat mlar n yap lmas savunularak hayata geçirilmesine çal lacakt r. Üyelerimizin çal ma ya amlar nda kar la acaklar mesleki sorunlarda hukuksal destek verilmeye devam edilecektir. 3

4 Aidat borcu olmayan üyelerimize "Y ll k Ferdi Kaza Sigortas " uygulamas na devam edilecektir. Oda-üye ili kilerinin geli tirilmesi için ba ta i yerleri ve üyelerin çal ma bölgelerinde olmak üzere mesleki ve toplumsal sorunlar n tart ld, deneyimlerin payla ld oda örgütlülü ünü geli tirici toplant lar yap lacakt r. Oda-üye ili kilerinde tüm ileti im kanallar daha etkin kullan lacakt r Ücretli Çal an Üyeler Ücretli çal an üyelerimizin kamuda, özel sektörde ve teknik nezaretçi olarak çal makta olduklar bilinmektedir. Geçmi ten günümüze kadar olan sorunlar - dü ük ücret, i güvencesi, fazla çal ma süreleri ve sosyal haklardaki eksiklikler gibi- bilinmekle birlikte daha da rla arak devam etmektedir. Buradan hareketle bu üyelerimizin sorunlar na yönelik çal malar üyelerimizle birlikte ele al nacak ve olu turulan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için Odam z olanaklar seferber edilecektir Serbest Maden Mühendisli i Hizmetleri ( SMMH ) Her sektörde oldu u gibi madencilik sektöründe de reel bir geli me sa lanamam r. Özellikle küçük maden i letmelerine hizmet veren büro sahipleri, hizmetlerinin kar alamad klar gibi küçük i letmelerin çal malar ndan çok çabuk etkilenmektedir. Bunun yan na büro sahiplerinin kendi aralar ndaki haks z rekabette eklenince sorun içinden ç lmaz bir hal almaktad r. Bu alana ili kin düzenlemeler Odam z taraf ndan hep sürdürülmü tür. Ancak bu çal man n yürütülmesine ihtiyaç bulunmaktad r. Sorunlar n tespiti ve çözüm yollar na ait önerilerin geli tirilece i bir çal ma grubu olu turularak sonuçlar takip edilecektir siz Üyeler siz üyelerimizle ili kiler geli tirilmeye çal lacakt r. siz üyelerin sorunlar ve beklentileri üzerine birlikte çözüm yollar n aranaca, dolay ile bu üyelerinde içinde bulunaca ve oda örgütlülü ünü geli tirici i siz üyeler çal ma grubu olu turulacakt r. Burada üretilen çözüm önerilerinin ya ama geçirilmesi için giri imlerde bulunulacakt r Kad n Üyeler Kad n üyelerimiz; ö rencilik, i arama, uzmanl k alan seçimi, vasfa uygun istihdam, ücretlendirme, mesleki geli im ve çal ma ya am süreçlerinde erkek meslekta lar ndan farkl sorunlarla kar la makta, mesle in kendi sorunlar ndan ayr, cinsiyetçi de erlerin kaynakl k etti i özgül sorunlarda ya amaktad r. Odam z; kad na cinsiyeti nedeniyle uygulanan her türlü olumsuz davran ve politikalara kar mücadele etmek, pozitif ayr mc politikalara destek olmak amac yla bir çal ma grubu olu turacakt r Emekli Üyeler Emekli üyelerimizin Oda ve mesleklerinden kopmamalar sa layacak araçlar ve birliktelikler yarat lacak, toplant lar yap larak birikimlerinin payla lmas, aktar lmas, çal malara kat mlar n artt lmas sa lanacakt r. 4

5 Ö renci Üyeler renci üye çal mas ; bilimsel, ekonomik, demokratik ve özerk üniversite kavram çerçevesinde sürdürülmekte olup, iki merkezi ö renci kurultay yap lm r. Genel Kurul karar ile bu alandaki çal malara yönelik usul ve esaslar n belirlenmesi çal mas Yönetim Kurulumuza verilmi tir. Bu alanda edinilen deneyimler kullan larak, maden mühendisli i rencilerinin sorunlar n çözümüne destek olunacakt r. Staj Kanunu ç kar lmas için çal malara devam edilecektir. Dönem içerisinde ö renci üyelerimize yönelik meslekle ilgili bilgilerin payla laca, ö renciler aras nda kayna man n sa lanaca yaz kamp düzenlenecektir Genel Merkez- ube-temsilcilik li kileri ubelerimizin yap n daha da etkin ve güçlü olabilmesi, i levselliklerinin art lmas için verilen destek sürdürülecektir. Zonguldak, stanbul, zmir ve Adana ve 42. Dönem Ola an Genel Kurul karar ile olu an Diyarbak r ubemiz ile ube say z be e ç km r. Bu durum Odam n kurumsal yap biraz daha geli tirmi tir. ubelerimizin mevcut yap n daha etkin ve güçlü olabilmesi için payla m, dayan ma ve kar kl destek bir bütünlük içerisinde sürdürülecektir. Demokratik merkeziyetçi yap zla, ubelerimizde üretilen bilgi ve belgelerin tüm meslekta lar za ve madencilik sektörüne ula lmas nda örgüt içi demokrasi ilkelerine uyulacakt r. leti imin olanaklar kullan larak al nan kararlar n ortakla lmas ve uygulanmas sa lanacakt r. yeri temsilciliklerimiz, çal klar i yerleri ile Odam z aras nda önemli bir ba olu turmaktad r. Bu ba daha da güçlendirmek üyelerin Oda çal malar na katk lar sa lamak, i yerlerinde üyelerimizin kar la klar sorunlara zaman geçirmeden taraf olmak, temsilciliklerimiz sayesinde daha etkin olabilmektedir. Halen; 30 l temsilcili i, 10 lçe temsilcili i, 54 yeri Temsilcili i, ve 17 Maden Mühendisli i Bölümü Ö renci Temsilcili i bulunmaktad r. Geli en ve büyüyen Odam z, mevcut temsilciliklerine ek olarak, artlara ve ihtiyaçlara göre yeni temsilcilikler olu turacakt r TMMOB ve Di er Odalarla li kiler Üst örgütümüz olan TMMOB ve ba odalar ile olan ili kilerde temel ilke i birli i ve dayan ma içersinde kamu yarar n savunulmas olacakt r. TMMOB çat alt nda birlik ve bütünlü ün gözetilmesi, TMMOB örgütlülü ünün daha ileriye ta ma aray ve Odam n üzerine dü en görev ve sorumluluklar bu çerçevede yürütülecektir. Örgütlü ve birlik olman n bilincinde olan Odam z toplumsal yararlar gözeterek kendi meslek alanlar savunmas ndan ödün vermeksizin di er meslek odalar ile sürekli i birli i aray içerisinde olacakt r. TMMOB nin yerel örgütleri olan KK lar nda olabildi ince güçlü bir ekilde yer al nabilmesine önem verilecektir. Geçen dönemlerde TMMOB taraf ndan düzenlenen kongre, sempozyum ve olu turulan çal ma gruplar na aktif olarak katk z ve deste imiz bu dönem içinde de devam edecektir. Meslek alanlar ndan dolay di er Odalarla ya an lan sorunlar öncelikle TMMOB içerisinde çözüme kavu turulmaya çal lacakt r. 5

6 2.1.4.Üniversiteler ile li kiler Üniversiteler, toplumsal ayd nlanman n ve bilimsel geli menin kurumsalla yap lar r. Odas z Üniversite, Üniversitesiz de Oda olmaz gerçe inden hareketle Üniversitede görevli meslekta lar zla ili kilerimiz güçlendirilecektir. Ba ta Maden Mühendisli i Bölümleri olmak üzere tüm üniversiteler ile bilimsel ve teknik birli ini daha da güçlendirmek hedeflerimiz içinde olacakt r. Maden Mühendisli i Bölümleri i yeri temsilcilerinin, ö renci-oda ili kilerinde daha etkin görev almas sa lanacakt r. Üniversitelerin Maden Mühendisli i programlar n, e itim olanaklar n ve ö retim eleman say lar n ve uzmanl klar n ve ö renci kontenjanlar n de erlendirilmesi ile Maden Mühendisli i e itiminin durumu ara lmak zorundad r. Mesleki e itimde eksiklikleri ve sorunlar ortaya koyacak bu ara rmalar, yak n gelecekte kar za ç kacak unvans z mezuniyet, lisans, yetkinlik, uzmanl k vb. tart malara bilgi sa layaca gibi, üniversiteler aras ndaki e itim farkl klar ve eksiklikleri de ortaya ç karacakt r. Maden Mühendisli i E itim Programlar n günün ihtiyaçlar temelinde yeniden olu turulmas na ve uygulanmas na yönelik çabalar yo unla larak öncelikle "Madenlerde Güvenli i, Madencilik ve Çevre, Sondaj, Yeralt Kaz lar ve Zemin Mekani i " vb. gibi derslerin zorunlu ders programlar na konulmas için giri imler sürdürülecektir. 7.Maden Mühendisli i E itim Çal tay n n Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ Maden Mühendisli i Bölümleri ile birlikte 2010 y nda Ankara da, 8. E itim Çal tay n n ise, Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisli i Bölümü ile birlikte 2011 y nda Eski ehir de gerçekle tirmesi karar al nm r. Bu karar do rultusunda çal malar yap lacakt r. Odam z; maden mühendislerinin meslek alan daraltan anlay lar, mesle in çal ma alanlar ndan yeni disiplinler yaratma uygulamalar do ru bulmamaktad r. Cevher Haz rlama Mühendisli i uygulamas, ayr bir meslek disiplini olarak ayr rmaya yönelik bir uygulamad r. Bu konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, benzer giri imlere de bu do rultuda müdahil olunulacakt r Oda Sivil Toplum Örgütleri li kileri Odam n, madencilik sektörü ya da farkl alanlardaki sivil toplum örgütleri ile olan ili kilerinde temel nokta, geçmi te oldu u gibi küçük grup ç karlar ndan uzak durulmas ve kamu yarar n hedeflenmesi olacakt r. Söz konusu ili kiler, Odam n y llardan beri süregelen ilke ve geleneklerine ve özellikle ba ms z, demokratik yap na uygun olacakt r Oda - Sendika ve Emek Örgütleri li kileri Kamu sektöründe çal an üyelerimizin örgütlü oldu u kamu çal anlar sendikalar ve üst örgütleri ile s cak ili kiler önceki dönemlerde oldu u gibi 42. dönemde de sürdürülecektir. Ayr ca sektörümüzde örgütlü olan i çi sendikalar ile olan iyi ili kiler sürdürülecektir. 6

7 2.1.7 Madencilik Kurum ve Kurulu lar ile li kiler Madencilik sektörünün önemli kamu kurulu lar olan MTA, M GEM, ET MADEN, TK, TTK, BOREN, EÜA, DS, TCK, Mahalli dareler ve lgili Bakanl klar ile madencili in geli imi ve üyelerimizin istihdam konular nda bilgi al -veri i yap lacak, meslekta lar n sorunlar n çözümü ve meslek alanlar zla ilgili olarak bu kurulu larla olan ili kiler sürdürülecektir. Maden Kanunu ve yönetmelikleri ile ilgili de iklikler ve uygulamalar konusundaki çal malar z devam edecektir. Madenlerde i kazalar n önlenmesi amac yla çi Sa ve Güvenli ine yönelik olarak ba ta Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl olmak üzere ilgili tüm taraflarla ortak çal malar sürdürülecektir. Patlay maddelerin denetim mekanizmalar içerisinde Odam n da yer almas için çi leri Bakanl nezdinde sürdürülen çal malara devam edilecektir. Düzenlenecek olan her türlü etkinlikte sektörümüzde faaliyet gösteren özel sektörden destek al nmas na ve üyelerimizin çal ma ko ullar n iyile tirilmesine yönelik çal maya devam edilecektir. 2.2 MESLEK VE B MSEL ÇALI MALAR Mesleki ve bilimsel çal malar, Odam n en önemli etkinliklerinden biri olmaya devam edecektir. Sürekli E itim Merkezi nin kurumsalla mas ve e itim çal malar geli tirerek yayg nla rmas önceli imiz olup, bu yönde çal malar çe itlendirilerek sürdürülecektir. leti imde ve mesleki - bilimsel bilgi aktar nda önemli bir araç olan web sitemizin kullan, bu dönemde de etkin olarak sürdürülecektir. Mesleki ve bilimsel çal malarda "Oda Bilim Kurulu" ndan do rudan katk al nacakt r Kongre, Kurultay, Sempozyum ve Çal taylar Ülke ve meslek/meslekta sorunlar n tart lmas, çözüm önerilerinin ortaya ç kar lmas, bilginin eri ilebilme ve yayg nla rma olanaklar n yarat lmas, bilim ve teknolojinin halk n kullan na sunulmas n araçlar n yarat lmas amac yla periyodik olarak her dönem düzenledi imiz Kongre, Kurultay, Sempozyumlar n gerçekle tirilmesine bu dönemde de önem verilecektir. Etkinliklerimizin, uzmanl k alanlar zda ülkemizdeki ve dünyadaki geli melerin izlenmesi, ya an lan sorunlara çözüm aranmas, sanayile me ve üretime dayal politikalar n yerle mesi ve geli tirilmesi amaçlar na hizmet etmesi hedeflenmektedir. Gerçekle tirece imiz her bir etkinlikte; Oda Yönetim Kurulundan sorumlu üyelerin bulunmas ve çal malar n sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi taraf ndan sürekli olarak izlenmesi ve raporlanmas sa lanacakt r. 7

8 Dönem içerisinde a daki etkinlikler gerçekle tirilecektir. SIRA NO ETK NL K ADI YER TAR H 1 Kömür ve Enerji Çal taylar Yata an,seyitömer,çan,elbistan, Soma,Milas,Kangal,Orhaneli 2 17.Kömür Kongresi Zonguldak 2-4 Haziran Cevher Haz rlama Çal tay * * 4 Türkiye VII. Uluslararas Mermer ve Do alta Kongresi Afyonkarahisar Ekim Maden Mühendisli i E itimi Çal tay Ankara Ekim Kireç Çal tay Adana Ekim Delme-Patlatma Sempozyumu Ankara 4-5 Kas m SMMH ve Teknik Nezaretçilik Çal tay Ankara Aral k Maden Aramac nda Yeni Teknikler Çal tay Ankara Ocak Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu stanbul Ocak Ö renci Kurultay Ankara ubat Krom Çal tay Adana Mart Madencilik ve Çevre Sempozyumu zmir Nisan K rmata Sempozyumu zmir * 15 Bat Karadeniz Maden Kaynaklar n De erlendirilmesi Zonguldak * Sempozyumu Do u ve Güney Do u Anadolu Maden Kaynaklar n Diyarbak r May s-2011 De erlendirilmesi Sempozyumu 17 Türkiye 22. Uluslararas Madencilik Kongresi ve Sergisi- Ankara May s 2011 Ankara Dünya Madencilik Kongresi stanbul Eylül Do u Karadeniz Maden Kaynaklar n De erlendirilmesi Trabzon Ekim 2011 Sempozyumu Maden letmelerinde Sa ve Güvenli i Sempoz. Adana Kas m Maden Mühendisli i E itimi Çal tay Eski ehir Kas m Ula mda Yeralt Kaz lar Sempozyumu stanbul * * Sonra belirlenecektir. * 8

9 Mesleki E itim Çal malar Sürekli E itim Merkezi nin kurumsalla mas ve e itim çal malar geli tirerek yayg nla rmas önemli bir gerçe imiz olup, bu yönde çal malar çe itlendirilerek sürdürülecektir. Mesleki çal malar artt rmay ve SEM kapsam nda meslek içi e itimi çe itlendirerek meslekta lar n yetkinle mesi ve mesleki geli imi hedeflenmektedir. SEM kapsam nda yürütülen kurs ve e itimler nicelik ve nitelik olarak geli tirilecektir. Mesleki ve bilimsel çal malar 42. dönemde de, Odam n en önemli etkinliklerinden olmaya devam edecektir. Oda Web Sitesi nin, gerek ileti imde gerekse mesleki ve bilimsel bilgi aktar nda etkin bir araç olarak kullan, bu dönemde de art larak devam edecektir. Mesleki ve bilimsel çal malarda etkinli in art lmas bak ndan "Oda Bilim Kurulu" veri taban olu turulmu olup bu dönemde çe itli Oda etkinliklerinde söz konusu veri taban ndan do rudan katk al nacakt r. Bu dönemde yap lacak E itimler; SIRA M KONUSU NO 1 Teknik Nezaretçi E itimi 2 Bilirki ilik /Kamula rma Bilirki ili i E itimi 3 Sorumlu Müdürlük E itimi 4 Madencilikte Bilgisayar Uygulamalar E itimi 5 Jeotermal Enerji Ara rmalar E itimi 6 Sondaj Uygulamalar E itimi 7 Tünel Metro Uygulamalar E itimi 8 Maden Projeleri Yönetimi E itimi 9 Delme Patlatma E itimi 10 Maden letmelerinde Güvenli i ve Risk Yönetimi E itimi 11 Uygulamal Co rafi Bilgi Sistemleri E itimi 12 Patlay Madde Ate leyici E itimi Madencilik Sektöründe ÇED Yönetimi ve Madencilik Projelerinde Uygulanmas 13 itimi 14 iticilerin E itimi 15 yerleri Sa k ve Güvenlik Döküman Haz rlanmas E itimi 16 Mesleki E itimler 17 Örgüt çi Yönetim E itimi 18 Madencilik Projelerinin Haz rlanmas ve De erlendirilmesi E itimi 9

10 2.2.3 Çal ma Gruplar -Komisyonlar SIRA ÇALI MA GRUPLARININ ADI NO 1 Dergi Yay n Kurulu 2 Bülten Yay n Kurulu 3 Örgütlenme Üye/Ö renci li kileri Çal ma Grubu 4 Çevre Politikalar Çal ma Grubu 5 Delme Patlatma Çal ma Grubu 6 Jeotermal Çal ma Grubu 7 Sondaj Çal ma Grubu 8 Kaya Zemin-Yer Ara rmalar Çal ma Grubu 9 Enerji Çal ma Grubu 10 Yasa-Tüzük Yönetmelikler Çal ma Grubu 11 Güvenli i ve çi Sa Çal ma Grubu 12 sizli i Ara rma ve Takibi Çal ma Grubu 13 SMMH Çal ma Grubu 14 Mesleki Alanlar Çal ma Grubu 15 Maden Kanunu ve htisas Mahkemeleri Haz rl k ve Ara rmas Çal ma Grubu 16 Kad n Üyelerimizin Sorunlar Ara rma ve Takibi Çal ma Grubu 17 Kültür, Sanat ve Sosyal Faaliyetler Çal ma Grubu Oda Web Sayfas Odam z Resmi Web Sayfas teknolojik yenilikler göz önüne al narak yenilenmi, 2009 Ekim ay ndan itibaren yeni arayüzü ile hizmet vermeye ba lam r. Bu dönemde de sitemizin web alan üzerindeki tan na önem verilecek ve daha üst s ralarda yer almas için gerekli yap lar n düzenlenmesi sa lanacakt r Yine ö renci üyelerimizin bilgi, görü ve önerilerini payla abilecekleri platform olarak düzenlenen GENÇ MADENC web sitesinin yap tamamlanm ve yay na verilmi tir. Web sitelerimizde ihtiyaca göre zamanla güncelleme ve bölüm düzenleme i lemlerinin gerçekle tirilmesine devam edilecektir. Madencilik Bülteni nin ve Madencilik Dergisi nin site üzerinde ula r olmas, söz konusu yay nlar n bu yolla çok geni bir kitleye ula mas sa lamaktad r. Bu dönemde de, Madencilik Dergisinin, Madencilik Bülteninin ve Odan n tüm yay nlar n web sitesi üzerinden herkese aç k olmas uygulamas na devam edilecektir. Odam zda kullan lan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlar na cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri bilgisayarlar arac yla h zl ve güvenilir bir ekilde gerçekle tirilmektedir. Oda web sitesi üzerinden, Maden Mühendisleri Odas Bilgi Sistemi (MADENB S) yaz arac yla tüm üyelerimize bir kullan ifresi verilmektedir. Üyelerimiz bu ifre ile kendi bilgilerini denetleyebilme, güncelleme, borç sorgulama ve borcunu ödeyebilme olana na sahip olmu tur. MADENB S Uygulamas geli tirilerek sürdürülecek ve program n kullan konusunda üyelerimize gerekli teknik deste in verilmesine devam edilecektir. Odam z ve ba ubelerin ayn a sistemi içine al nmas ve veri payla n en üst düzeyde 10

11 sa lanmas için gerekli ara rmalar yap p, çal malara ba lanacakt r. Oda merkezinde elektronik bilgi ve dokümantasyon ar ivinin olu turulmas ve bilgisayar yla bu ar ivden ubelerin de yararlanmas n sa lanmas na yönelik altyap n olu turulmas için çal malar yap lacakt r K TAP ve YAYIN H ZMETLER Madencilik Dergisi Odam zca uzun y llardan beri yay nlanan Madencilik Dergisi nin ülkemiz madencilik sektöründe bilimsel ve teknik bilginin aktar ve payla na yönelik rolü ve önemi bilinmektedir. Normal periyodunda yay mlanan Madencilik Dergisi nin, uluslararas endeksler taraf ndan taranmas da büyük oranda sa lanm r. Bu konudaki çal malara devam edilecektir Madencilik Bülteni Madencilik Bülteni Oda ile üye aras ndaki en önemli ileti im ve örgütleme arac r. Üyenin sahiplenece i zengin içerikli bir seviyeye ç kar lmas na olan ihtiyaç her dönem oldu u gibi bu dönemde de önemli görevlerden biridir. Bunu sa laman n yolu, üye deste inden geçti inin bilinciyle, Madencilik Bülteni için üye deste i önemli önceliklerimiz aras nda yer alacakt r. Dönem içerisinde özel dosyalar içerecek Madencilik Bülteninin haz rlanmas nda ube ve temsilcilikler ile ö renci üyelerin de etkin kat mlar sa lanacakt r. Bültenin elektronik kopyas n Oda web sitesi üzerinde yay nlanmas na devam edilecektir. 42.Dönemde Madencilik Bülteni içerisinde, Oda örgütlülü ünü geli tirici mesleki, hukuksal, toplumsal, ekonomik ve tarihsel içerikli görü ve dü üncelerin yer almas te vik edilecek, güncel sorunlara yönelik özel gündemli say lar ç kar lacak ve böylelikle Madencilik Bülteni nin daha geni bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmesi sa lanacakt r Yeni Yay nlar Odam z y llard r üzerine ald sorunluluklar n gere i olarak meslekta lar n, ö rencilerin, toplumun ve sektörün ihtiyac olan kitaplar haz rlayarak yine bu kesimlerin hizmetine sunmaya devam edecektir E-Kütüphane Merkez ve ubelerimizde tamam nda kütüphane hizmeti aktif hale getirilecektir. Bilimsel yay nlar ve sektöre ili kin tez ve yay mlar temin edilerek ara rmac lar n ve ö rencilerin hizmetine sunulacakt r. Kütüphane yeniden düzenlenerek bilgiye daha kolay eri ilebilir hale getirilecek ve ayn zamanda da kullan lara aç lmas için çal ma yap lacakt r. Ayr ca süreli ve süresiz yay nlar z ile kütüphanedeki kitaplar n taranarak web e konulmas na devam edilecektir. Kütüphanenin 11

12 daha i levsel hale gelebilmesi için kütüphane yönetmeli i ç kar lmaya çal lacak, bu konuda kütüphane bölümlerinden destek aranacakt r. Sektörümüzü ilgilendiren konularda yap lm olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile di er bilimsel çal malar n temini ve yay nlanmas konusunda çal ma olanaklar ara lacakt r. 3.ULUSLARARASI LER Oda n n, gerek bilimsel ve teknik bilginin payla lmas, gerekse ulusal ve evrensel meslek ilkeleri ve sorumluluklar temelinde uluslararas dayan ma amac yla, di er ülkelerin maden mühendisi örgütlenmeleriyle ileti im içerisinde bulunmas önemlidir. Di er ülkelerdeki mühendislik kurulu lar yla, maden mühendisli i birikimlerinin kar kl etkile im içinde geli tirilmesi yönünde gereken çaba gösterilecektir. 22. Dünya Madencilik Kongresi, 2011 y nda Odam n ve DMK Türk Milli Komitesi ortakl yla stanbul da gerçekle tirilecektir. Bu konuda çal malara devam edilmektedir. K br s ta 41. Dönem gerçekle tirilen etkinli in bir benzerinin bu dönemde de yap labilmesi için görü meler ba lat lacakt r. 4.MESLEK DENET M Haks z rekabetin ortadan kald lmas, üyelerimizin emeklerinin kar alabilmeleri ve haks z kazanc n ortadan kald lmas, mühendislik hizmetlerinde kalitenin artt lmas ve meslek disiplini ve onurunun korunmas amaçlar yla ba lat lan bu uygulama sürdürülmekte olup, yayg nla lmas yönündeki çal malara devam edilecektir. 5.ÖRGÜT E M PROGRAMLARI itim sürecinin bir parças olarak Odam n Ana Yönetmeli inde tan mlanm genel ilkelerine uygun olarak Oda yöneticilerine ve çal anlar na yönelik e itim programlar düzenlenecektir. 6.SOSYAL ve KÜLTÜREL ETK NL KLER Önceki dönemlerde oldu u gibi dönem içerisinde de geleneksel Dünya Madenciler Günü kutlamalar her y l Aral k ay nda sürdürülecektir. Üyelerimizin yo un oldu u i yerlerinde yerel düzeyde yap lacak kutlamalara destek verilmeye devam edilecektir. Önceki dönemlerde ba layan söyle ilere devam edilecek, kurulacak Sosyal Etkinlikler Çal ma Grubunun sosyal ve kültürel alanda etkinlikler düzenlemesine olanak sa lamaya devam edilecektir. Üyelerimizi ve ailelerini bir araya getiren sosyal etkinlikler artarak sürdürülecektir. Ülkemizdeki madencilik ve mühendislik uygulamalar n yerinde görülmesi amac yla teknik geziler düzenlenecektir. Odam z sosyal tesisleri içerisinde yer alan ve üyelerimizin birlikte kulland lokal mekan n yeniden düzenlenme çal malar yap lacakt r. 12

13 7.MAL LEY Odam n mali politikalar nda merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlama anlay gözetilmeye devam edilecek, Oda mali kaynaklar n kullan aç kl k ve effafl k ilkesi do rultusunda, Oda örgütlülü ünün ve meslekta lar n geli mesine yönelik olarak titizlikle sürdürülecektir. Mali i leyi imiz, Mali ler Yönetmeli i ile bütçe uygulama esaslar dahilinde sürdürülmeye devam edilecektir. ube ve Temsilciliklerimizde mali i leyi teki farkl uygulamalar n ortadan kald lmas na yönelik olarak y lda en az bir kez saymanlar toplant yap lacakt r. Bütçe program çerçevesinde, ubelerimizin ve genel merkezin ihtiyaçlar n kar lanmas na çaba gösterilecektir. Genel Merkez ve ubeler, gelir-gider belgelerini elektronik ortamda düzenlemeye devam edeceklerdir. Denetleme Kurulu, ube hesaplar gerekti inde yerinde de inceleyerek denetimlerini yapacakt r. TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI 42. DÖNEM YÖNET M KURULU 13

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 1.GİRİŞ Odamız; ilkeleri ve yönetmelikleri çerçevesinde meslek ve meslektaşların haklarını koruyucu ve geliştirici, demokratik, katılımcı,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI

2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI 2010-2012 ÇALIfiMA PROGRAMI Uluslararas ortamda, küresel sermayenin ortaya koydu u, bütün insanl k de erlerini yok eden politikalar, ülkemizi de derinden etkilemekte, baflta demokrasi ve kentlerimiz olmak

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor Dr. Aykut ENG N MESS E itim Müdürü T ürkiye nin en köklü i veren sendikas MESS ve Türkiye nin en büyük i çi

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 09-10 HAZ RAN 2012 / 07-08 HAZ RAN 2014 13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

YEREL YÖNET MLER VE SPOR

YEREL YÖNET MLER VE SPOR ÖZET Dr. Eyüp ZENG N Dr. Cemal ÖZTA Spor, yenme ve ba arma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yap lan, rekabete dayal, sosyalle tirici, fiziki, zihni ve ruhi hareketler

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak 2009-2010

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10 Ç NDEK LER MERHABA...........................3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER............5 ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI..............10 HKMO DAN HABERLER TMMOB HAR TA VE

Detaylı

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: 32451 TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı