ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI"

Transkript

1

2 ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS Yalova University-Istanbul University October 30-31, November 1, 2009 / Yalova-Türkiye ii

3 ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS Yalova University-Istanbul University 30 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova October 30-November 1, 2009 / Yalova-Türkiye Yayıncı ve Yayına Hazırlayan: İbrahim Güran Yumuşak E posta: Basım: FSM-İstanbul Publisher & Editor: İbrahim Güran Yumuşak E mail: Printed by FSM-Istanbul/Turkiye Yayın Yılı: EKİM 2009 Publishing Year: OCTOBER, 2009 Basım Yeri: İstanbul-Türkiye Dili: Türkçe ve İngilizce Yayın Türü: Elektronik Yayın (CD) Publishing Locate: Istanbul-Türkiye Language: Turkish and English Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. ISBN: Publication Type: Electronical Publishing (CD) iii

4 İSTANBUL DA DIŞ TİCARET FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELERİN BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve ÇALIŞAN SAYILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÖZET Orhan KOÇAK * Ersin KAVİ ** Küreselleşme ile birlikte ülkelerin ve bölgesel birliklerin karşılıklı siyasi ve ekonomik işbirlikleri hızla artmaktadır. Firmalar, mevcut ulusal sınırlar içerisinde ekonomik faaliyetlerini yürütmenin yanında, daha da fazla uluslararası alanda var olmayı önemsemektedirler. Ülkelerin dış ticaret dengelerini sağlamaları için ihracata dönük politikalar geliştirmeleri ve firmaları bu doğrultuda yönlendirmeleri son yıllarda genel bir trend olmuştur. Bu anlamda firmalar teknik altyapıdan başlayarak insan kaynaklarına kadar birçok eksikliklerini, günümüzün bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak gidermekte ve uluslararası sahada var olmaya çalışmaktadırlar. Uluslararası ticarette klasik metotlar hala geniş bir alanda kullanılıyor olmasına rağmen, elektronik ticaret uygulamaları önemli bir etken olmakta ve önemi hem devletler hem de firmalar için giderek artmaktadır. Elektronik ticaret uygulamalarında kurulum maliyetlerinin oldukça düşük olması, özellikle küçük ve orta büyüklükte firmaların kolaylıkla yatırım yapabilmesini ve küresel pazarlarda yer almasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, firmalardan elde ettiğimiz verilerden faydalanarak öncelikle teorik bir çerçeve çizilecek, daha sonra ise, dış ticaret firmalarının bilgi teknolojisi kullanım ve e-ticaret faaliyet düzeyleri ortaya konmaya çalışılacak, son aşamada ise, çalışan sayıları dikkate alınarak, bilgi teknolojileri kullanım düzeyi ele alınacaktır. THE DETERMINATION of THE USEAGE LEVEL of INFORMATION TECH. AND IT IS THE RELATION WITH NUMBER of WORKERS IN FOREIGN TRADE COMPANIES IN İSTANBUL ABSTRACT In this global era, emerging new information and communication technologies has been increasing relations not only between individuals and states also companies. Although this process has been affecting all actors in, especially companies have been reaping the benefits such as better and cheaper communication, improving their supply chain processes, reaching new customers and sellers, reduction the cost of labor and increasing their total output and profits. With information and communication technologies, companies are going to be able to go beyond their national borders and sell products and services around the world. Especially, foreign trade companies are willing to integrate ICTs in order to strengthen their competitiveness in national and international arena. In this sense, foreign trade companies and information and communication technologies have been becoming more integral part of each other in developed and developing countries which desire to increase their exports by using some advantages such as cheap labor and incentives provided by states. Turkey, as a developing country, increased it s export from 2002 until 2008 economic crises. * Yrd.Doç.,Yalova Universitesi, ** Yrd.Doç.,Yalova Üniversitesi, 1712

5 1. GİRİŞ Dünyadaki tüm ülkelerin hedefi ekonomik açıdan gelişmiş olmak ve bu gelişmişliği daha da ileriye götürebilmektir. Ülkelerin ekonomik gelişmesinde en önemli etken ise, yeni teknolojilerin üretilmesi, teknolojik gelişmelerin sanayiye uygulanması ve tüm bunların paralelinde üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarda yer bulabilmesidir. Bu doğrultuda, günümüzün ticari anlayışının çoğunlukla teknoloji temelli olması ve internet kullanımı çerçevesinde gerçekleşmesi, küresel ticari bilgi ağından yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, artık küçük ve orta ölçekli işletmeler de mal ve hizmetlerini elektronik veri değişimi yoluyla pazarlama imkanına sahip olmaya başlamışlardır. Ayrıca, elektronik ticareti kullanmaları onların pazara girişlerini kolaylaştırmıştır. (Akın, 1995:3) Öyle ki, bilgi teknolojisi dünya ticaretini olması gerektiğinden daha hızlı arttırmaktadır. Bilgi teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, işletmelerin dünya pazarındaki rekabet güçlerinin şekillenmesinde de rol oynamaktadır. Geleneksel yöntemlerle yürütülen ticari faaliyetlerde bilgi eksikliği, bilgiye zamanında ulaşılamaması, farklı yöntemlerin kullanılması gibi nedenlerle önemli ölçüde karışıklıkların yaşandığı bilinmektedir. Dolayısıyla, iyi bir enformasyon sisteminin gerekliliği kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, günümüzde enformasyonun önemi dış ticaretle uğraşan kuruluşlar tarafından daha iyi anlaşılmalıdır. Çünkü, dışa açılma yoğun bir biçimde bilgi teknolojisini kullanmayı gerektirmektedir. Ülkemizdeki dış ticaret işletmelerinin de uluslararası rekabette ön plana çıkması açısından bilgi teknolojisi alt yapısına sahip olmaları ve etkin olarak bilgi teknolojilerini kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada da, İstanbul da faaliyet gösteren bazı dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri çalışan sayıları dikkate alınarak arıştırılmaya çalışılmıştır. Çünkü, çalışan sayısı fazla olan işletmeler, büyüklükleri de dikkate alındığında, bilgi teknolojilerini daha etkin ve yüksek seviyede kullanma zorunluluğu ile karşı karşıya kalan işletmelerdir. 2. KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Bilgi Teknolojileri, E-Ticaret ve İşletmeler Bilgi teknolojileri, verilerin kayıt edildiği, saklandığı, belirli bir işlem sürecinden geçirildiği ve bunların sonucunda üretilen bilgilere erişimin sağlandığı tüm teknolojik araçlara verilen addır. Bu araçlar, tüm bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kapsamaktadır.(bensghir, 1996:39) 1713

6 Bu doğrultuda, bilgi teknolojileri kapsamında bilgisayarların işletmelerde en yaygın 4 kullanımı olduğu söylenebilir. Bunlar, yönetsel ve muhasebe kayıtlarını tutma, elektronik posta ve envanter yönetimidir. Ayrıca, bilgi teknolojileri, günümüz organizasyonlarına gelecek ile ilgili doğru öngörülerde bulunma, akılcı kararlar alma ve etkin iletişim fırsatları sunmaktadır. Bilgi teknolojileri, ayrıca işletmeler açısından müşteriler ile doğrudan doğruya bağlantı kurmanın bir yoludur. Özellikle, KOBİ lere iletişim, dağıtım ve işletme fonksiyonları açısından önemli avantajlar sağlar. Ayrıca, bilgi teknolojilerinin kullanımı sayesinde bu tür işletmeler kısıtlı finansal kaynaklarına rağmen uluslararası pazarlarda etkili ve rekabetçi bir şekilde pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilirler.(güney, Mutlu, 2008:85) Bilgi teknolojilerinin işletmelere etkileri kapsamında dikkate alınması gereken bir diğer boyutu da elektronik ticaret (e-ticaret) tir. E-ticaret, Dünya Ticaret Örgütünce, Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması olarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde, OECD ise, Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün iletilmesi ve işlenmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemler olarak tanımlanmaktadır. ( 2009:1) Bu iki tanım doğrultusunda, hem bilgi teknolojilerinin hem de buna bağlı olarak gerçekleşen e-ticaret uygulamalarının günümüz işletmelerinin ayakta kalabilmesi açısından çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle KOBİ ler, küçük olmalarından kaynaklanan bir takım sorunlara e-ticaret ile çözüm bulmaya çalışmaktadır. E-ticaret, bilgi yetersizliğini nedeniyle dış pazarlara açılamayan KOBİ lerin iş fırsatlarından haberdar olmaları ve müşterilerine dönük pazarlama faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir ortam sunmaktadır.(ulaş, 2004:188) Ayrıca, bilgi teknolojileri, örgütsel yapıları değiştiren bir role de sahiptir. Öyle ki, örgütsel departmanlar arasındaki ilişkinin koordinasyonunun sağlanması, örgütsel sınırların genişlemesi, hizmet kalitesinin artması ve örgütsel ve yönetsel etkinliğin artması söz konusu olmaktadır. Tüm bu gelişmeler, sonuç olarak, işletmelerin rekabet gücünü de olumlu etkilemektedir.(tutar, 2006:113) 2.3. Türkiye deki İşletmelerin Bilgi Teknolojileri Kullanımı Genel Kullanım Oranları Ülkemizdeki işletmelerdeki bilgisayar kullanım ve internet erişimine sahiplik oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2007 yılı Ocak ayında % 88.7 ve % 85.4 iken, bu 1714

7 oranlar 2008 yılı Ocak ayında sırasıyla % 90.6 ve % 89.2 ye yükselmiştir. İnternet erişimine sahip işletmelerin web sayfasına sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında % 63.1, 2008 yılı Ocak ayında ise % 62.4 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2007 yılı Ocak ayında, İnternet erişimine sahip girişimlerin % 77.5 i İnterneti bankacılık ve finansal hizmetler için, % 75.9 u piyasayı takip etmek ve % 32.6 sı eğitim ve öğretim için kullanmaktadır yılı Ocak ayında bu oranlar sırasıyla % 77.6, % 77 ve % 33.4 tür yılı verilerine göre, 2007 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin % 15.4 ü internet üzerinden sipariş vermekte iken, % 9.4 ü ise internet üzerinden sipariş almaktadır. (TUİK, 2008:1) Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, ülkemizde firmalar bilgi teknolojileri ve interneti kullanmakla birlikte, fonksiyonel kullanıp kullanmadıklarına dair sorgulama yapılabilir. Özellikle, iş süreçlerinin birbiriyle entegrasyonunun zayıflığı ve online alış-satış işlemlerinde kullanım %10-15 gibi oranlara inmektedir. E-ticaret olarak da adlandırılan online satış, firmalara pazar paylarını artırmak suretiyle ve birçok nedenden dolayı rekabet avantajı sağlamaktadır Çalışan Sayısı Boyutuyla Bilgi Teknolojisi ve İnternet Kullanım Oranları TÜİK in 2008 yılı verilerine göre, Türkiye deki işletmelerin çalışan sayıları dikkate alındığında, bilgisayar kullanım ve internete erişim oranları sektörler bazında şu şekildedir: Tablo1: İşletmelerin İnternet ve Bilgisayar Kullanım Oranları Çalışan Sayıları Ekonomik Faaliyet Kolları Bilgisayar İnternet Bilgisayar İnternet Bilgisayar İnternet Genel 89,3 87,5 95, ,4 98,1 İmalat Sanayi 88,9 86,8 95,7 95,1 99,5 99,4 İnşaat 79,7 79,4 94,3 94, Toptan ve Perakende Ticaret 92,8 91,4 98,5 98,5 99,1 97 Oteller ve moteller 98,4 97, Ulaştırma, depolama,haberleşme 93,6 90,4 95,2 95,2 99,5 99,5 Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri 83,8 80,8 87,7 87,7 93,1 93,1 Sinema ve video filimleri ile ilgili faaliyetler 96,3 96, Benzer şekilde, işletmelerin web sayfasına sahiplik oranları da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1715

8 Tablo 2: İşletmelerin Web Sayfası Sahipliği Çalışan Sayıları Ekonomik Faaliyet Kolları 10, Genel 58,4 74,4 86,6 İmalat Sanayi 65,4 80,5 90,3 İnşaat 45,7 63,2 76,7 Toptan ve Perakende Ticaret 50,3 67,7 95,2 Oteller ve moteller 81,4 95,4 89,5 Ulaştırma, depolama,haberleşme 59,8 80,4 93,1 Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri 71,2 60,8 69 Sinema ve video flimleri ile ilgili faaliyetler 80,1 81,5 100 Verilerden de anlaşılacağı üzere, Türkiye deki işletmelerde çalışan sayısı fark etmeksizin bilgisayara ve internete sahiplik oranları oldukça yüksek iken web sayfasına sahiplik oranları istenilen düzeyde değildir. Ancak, çalışan sayısı arttıkça, sektör fark etmeksizin bilgisayar ve internet kullanım oranlarında gözle görülür bir artış bulunmaktadır. Web sayfasına sahiplikte ise, birkaç sektör dışında doğru orantı söz konusudur Dış Ticarette Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve E-Dışticaret Bilgi teknolojilerinin ve e-ticaretin önemi, dış ticaret işletmeleri düşünüldüğünde, bir kat daha artmaktadır. Çünkü, işletmeler, e-ticaret yoluyla dışa açılmaktadır. Dolayısıyla, dış ticaret yapabilmenin olmazsa olmaz koşulu, bilgi teknolojilerini etkin kullanmaktır. Özellikle, dış ticaretteki teknik işlerin karmaşık ve çok sayıda prosedüre tabi olması, internet tabanlı çalışmaları gerekli kılmaktadır. Özellikle, lojistik, gümürükleme ve finans konularında bilgi teknolojisi kullanımına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, e-dışticaret kavramı gelişmiştir. Buna göre, e-dışticaret, Yurt içi ve yurt dışındaki alıcı, satıcı, ülke,ürün veya pazar araştırması ve bununla birlikte şirketler arası, şirket tüketici arası, şirket kamu kuruluşu arası gerçekleşen ticari işlemlerin tamamının veya bir bölümünün elektronik ortamda basit, hızlı, verimli şekilde yapılması ve gerçekleştirilmesine denmektedir.(www.ticaretforumu.com,2007:1) Ülkemizde, GümrükMüsteşarlığı nın koordinasyonunda yürütülen e-dışticaret faaliyetleri çerçevesinde üye kuruluşlar arasında, DTM-Serbest Böl. Gn. Md., İSBİ, TOBB, Bankalar Birliği, Maliye Bakanlığı, MİLSOFT, TBV, TSE, TÜBİTAK-UEKAE, İhracatçı 1716

9 Birlikleri, İGEME, TİM, ve Eximbank gibi kuruluşlar bulunmaktadır.(www.eticaret.gov.tr,2009:1) Gümrük müşteşarlığı ise, e-gümrük sistemi kapsamında, dış ticaretle uğraşan firmaların aşağıdaki işlemleri internet üzerinden takip etmesi yada sorgulaması sağlanmaktadır. 1-Elektronik Beyanname Uygulaması 2-Bağlayıcı Tarife Bilgisi 3-EDI Tescil Sorgulama 4-VEDOP Sorgulama 5-DIR-TCGB TAKİP 6-Telafi Edici Vergi 7-Teminat Bilgisi Sorgulama 8-Gümrük Vergileri Oranları Sorgulama 9-Gemi Takip 10-Firma Dosya Takip Sistemi 11-Yetkili Gümrük Müşaviri Sistemi 12-Antrepo Web Uygulaması Ayrıca, işletmeler arasında elektronik veri değişimi ve e-belge uygulamaları ile de, dış ticaret faaliyetleri daha hızlı ve etkin yerine getirilebilmektedir. (www.gümrük.gov.tr,2009,:1) Sonuç olarak, dış ticaret faaliyetlerinde bilgi teknolojilerinin ve internetin kullanımı kaçınılmazdır. 3.Araştırma 3.1.Araştırmanın Genel Çerçevesi Araştırmanın Amacı. İstanbul ilinde faaliyet gösteren dış ticaret yapan işletmelerin bilgi teknolojisi ve internet kullanım düzeyleri ile e-ticaret faaliyetlerine olan ilgisinin araştırılması ve sonuçların işletmelerin çalışan sayıları dikkate alınarak analiz edilmesidir Araştırmanın Kapsamı İlgili araştırma, İstanbul ilinde faaliyet gösteren dış ticaret şirketlerinden örneklem yoluyla seçilen 65 şirketin yöneticilerine yönelik yapılmıştır. Bunlardan değerlendirmeye uygun görülen 47 adet anket çalışmaya dahil edilmiştir Araştırmanın Yöntemi Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. 19 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Anket formunda daha çok cevabı Evet ve Hayır olan sorulara yer verilmiştir. Anket sorularının ilk 6 sı kurumsal bilgileri içermektedir. Geriye kalan 13 sorunun 7 tanesi bilgisayar ve internet kullanımı, 6 tanesi de dış ticaret faaliyetlerinin internet boyutuyla ilgilidir Araştırmanın Hipotezleri Çalışmada aşağıdaki hipotezlere cevap aranacaktır. 1717

10 Çalışan sayısı arttıkça, dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin bilgi teknolojileri kullanım düzeyleri de artar. Çalışan sayısı arttıkça, dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin internet kullanım düzeyleri de artar. Çalışan sayısı arttıkça, dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin e-ticaret faaliyetlerinde artış gözlemlenir. * Dış ticaret alınında faaliyet göstermek bilgi teknolojisi kullanım düzeyini arttırır. Dış ticaret alanında faaliyet göstermek internet kullanım düzeyini arttırır. Dış ticaret alanında faaliyet göstermek e-ticaret faaliyetlerini arttırır. 3.2.Araştırmanın Sonuçları Kurumsal Bilgiler Tablo3: Sektör Oranları Tablo 4:Faaliyet Süresi Oranları Tablo5: Çalışan Sayısı Oranları Sektör % İmalat 42,6 Gıda 8,5 İnşaat 10,6 Dış ticaret 14,9 Sağlık 4,3 Hizmet 19,1 Toplam 100,0 Faaliyet Süresi % , , , , , , , ,4 25 ve üstü 29,8 Toplam 100,0 Çalışan Sayısı % , , ,4 250 ve üstü 31,9 Toplam 100,0 İşletmelerin hepsi dış ticaret yapmasına rağmen, doğrudan dış ticarete aracılık eden firma oranı, %15 lerdedir. Ayrıca, işletmelerin %70 gibi büyük bir oranı 10 yıl ve daha fazla süredir faaliyet göstermektedir. Bu anlamda, işletmelerin iş tecrübesi yüksektir İşletmelerin Dış Ticaret Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler Tablo 6: Dış Ticaret Faaliyeti Tablo 7: İthalat Bilgisi Dış Toplam ticaret ile ilgili işletme özelliği % 100 İthalat Üretim firması ve dış ticaret bölümü Yapıyor musunuz? % mevcut 31,9 Evet 93,6 İthalat ve ihracat firması 40,4 Hayır 6,4 Dış ticaret ve gümrük müşavirliği firması 14,9 Toplam 100,0 Lojistik firması 12,8 * Bu hipotez tartışmalıdır. Çünkü, bir işletmedeki e-ticaret artışı çalışan sayısı paralelinde değil de işletme büyüklüğü paralelinde artış gösterebilir. Dolayısıyla, çalışan sayısı da işletme büyüklüğünün göstergesi olduğunda e-ticaret faaliyeti artmış olabilir. Çünkü, tam tersine e-ticaret faaliyetleri daha az çalışana ihtiyaç duyulması anlamına gelebilir. 1718

11 Tablo 8: İhracat Bilgisi İhracat Yapıyor musunuz? % Evet 78,7 Hayır 21,3 Toplam Bilgi Teknolojilerine Sahiplik ve Kullanım Düzeyi Bilgi teknolojileri departmanı olan işletmelerin oranı %66. Departmanlarda bilgi teknolojilerinin kullanım oranları ise, o Muhasebe departmanı %81, o Finans departmanı %72, o Satış departmanı %78, Bilgi teknolojilerinin gümrük işlemlerinde kullanılma oranı %77. Satış, finans ve muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilme oranı %94. Bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapmayı düşünenler ise, % İnternet, ve E-Ticaret Kullanım Düzeyi Firmanıza ait web sayfanız var mı sorusuna, %96 oranıda Evet cevabı verilmiştir. Web sayfasının firma ürün ve tanıtımı için kullanılma oranı %92. Web sayfasının online satış için kullananların oranı %36. yazışmalarını ise, firmalar çoğunlukla müşteriler(%87) ve çalışanlar (%81) ile gerçekleştirmekteler. İnterneti faaliyetleri için kullanmayanların; %60 gibi çoğunluğu kısa vadede internette hizmet vermeyi planlamakta iken, %15 oranındaki bölümü hizmet vermeyi hiç düşünmemekte, %25 i ise uzun vadede düşünmektedir. Firmaların %72 si internet bankacılığı kullanırken, %17 si internet bankacılığını güvenilir bulmadığı için kullanmamaktadır İnternetin Dış Ticaret Faaliyetleri İçin Kullanım Düzeyi Web sayfasının dış ticaret işlemleri için kullanılma oranı %36. İhtiyaçları olan dış ticaret ve gümrük bilgilerinin %50 den fazlasını firmaların %57 si internet ortamından elde etmektedir. Dış ticaret ve gümrük işlemlerinin %50 den fazlasını firmaların yaklaşık olarak yarısı internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Dış ticaret işlemlerini gümrüklere gitmeden gerçekleştiren firmaların oranı ise, %55. Dış ticaret ve gümrük mevzuatının güncellenmesinde ise firmalar, %83 oranında internete başvurmaktadır. 1719

12 Çalışan Sayısı Boyutuyla Bilgi Teknolojisi ve E-Ticaret Kullanımının Çapraz Analizi Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Tablo 9: Bilgi teknolojisi deapartmanı bilgisi Çalışan Sayısı Evet Hayır 1_9 33% 67% 10_49 50% 50% % 18% 250 ve üstü 87% 13% Çalışan sayısı arttıkça bilgi teknolojisi departmanı sahipliği de artmaktadır. Tablo 10: Bilgi Teknolojileri ve Gümrük İşlemleri Çalışan Sayısı Evet Hayır 1_9 67% 33% 10_49 75% 25% % 18% 250 ve üstü 80% 20% Çalışan sayısı arttıkça gümrük işlemlerinde bilgi teknolojisi kullanımı artış göstermiştir. Tablo 11:Dış Ticaret İşlemleri ve İnternet Kullanımı Çalışan Sayısı Evet Hayır 1_9 11,1% 88,9% 10_49 58,3% 41,7% ,6% 36,4% 250 ve üstü 73,3% 26,7% Dış ticaret işlemlerinin internet kullanılarak gerçekleştirilmesi çalışan sayısı parelelinde artmıştır. Tablo 12: Bilgi Teknolojilerine ve İnternete Yatırım Çalışan Sayısı Evet Hayır 1_9 67% 33% 10_49 92% 8% % 36% 250 ve üstü 100% 0% Bilgi teknolojilerine ve internete daha da yatırım yapma isteği çalışan sayısı parelelinde artış göstermemiştir. Burada şu dikkate alınabilir. Özellikle, aralığında işgören istihdam 1720

13 eden işletmeler, dolayısıyla küçük ölçekli işletmeler, kendilerini yetersiz gördüğünden daha fazla yatırım yapma isteğinde olabilirler Web Sayfası Sahipliği ve Kullanımı Tablo13: Web Sayfası Sahipliği Çalışan Sayısı Evet Hayır 1_9 89% 11% 10_49 92% 8% % 0% 250 ve üstü 100% 0% Çalışan sayısı fazla olan işletmelerin, büyüklükleri de düşünüldüğünde, tümünde web sayfası bulunmaktadır. Tablo 14: Web Sayfasının Online Satış İçin Kullanımı Çalışan Sayısı Evet Hayır 1_9 22% 78% 10_49 42% 58% % 64% 250 ve üstü 40% 60% Online satış için web sayfasının kullanımı işletmelerin genelinde çalışan sayısı gözetilmeksizin yakın değerlerde ve düşük düzeydedir. Bu da göstermektedir ki, e-ticaret faaliyetleri dış ticaret boyutuyla yeterli ölçüde değildir. Tablo 15: Web Sayfasının Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanımı Çalışan Sayısı Evet Hayır 1_9 22% 78% 10_49 42% 58% % 73% 250 ve üstü 47% 53% Benzer şekilde, web sayfalarını dış ticaret için kullanmaları da düşük ve nisbi olarak yakın değerlere sahiptir. 14. ve 15. tablolar dikkate alındığında, çalışan sayısı paralelinde internet üzerinden e-ticaretin ve dış ticaret işlemlerinin de artmamış olması, tartışmalı hipotezimizi akla getirmektedir. Çünkü, küçük ölçekli işletmelerde e-ticaret ve dış ticaret faaliyeti yüzdesi nisbi olarak daha fazladır. Bu da göstermektedir ki, bu işletmelerde daha az çalışan ile daha fazla online satış yapılabilmektedir. 1721

14 SONUÇ ve DEĞERLENDİRME Araştırmada, TÜİK verileri dikkate alındığında, tüm sektörlerde çalışan sayısına bağlı olarak bilgisayar ve internet kullanım oranlarının artması paralelinde dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerde de benzer bir durumun olduğu varsayılmıştır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki, bazı istisnalar hariç çalışan sayısı arttıkça bilgi teknolojisi ve internet kullanım oranları da artmaktadır. Dolayısıyla, çalışan sayısı, işletme büyüklüğünün bir göstergesi olarak ele alındığında, beklenenin aksine büyük ölçekli işletmelerin daha fazla bilgi teknolojisine ve internet kullanımına ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü, çalışan sayısı paralelinde bilgi teknolojisi sayısı da artacaktır. Ancak, benzer durum e-ticaret ve online işlemlerde söz konusu değildir. Dolayısıyla, bu tür faaliyetler ile çalışan sayısı arasında bir ilişki yoktur. Web sayfası sahipliğinde ise, dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin diğer sektörlere göre daha yüksek oranlara sahip olması dikkat çekicidir. Bu sonuç göstermektedir ki, dış ticaret faaliyetlerinin web tabanlı yapılma zorunluluğu işletmeler tarafından iyi algılanmıştır. Ancak, web sayfalarının online satış (%22-%40), dış ticaret işlemleri (%22-%47) gibi faaliyetlerde yeterli düzeyde kullanılmaması, işletmelerin web sayfalarını etkin kullanmadıklarını göstermektedir. Bu sonuç, TUİK verilerine göre, işletmelerin internet üzerinden sipariş alma ve verme oranlarının(%10-%15) üstündedir. Dolayısıyla, dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmeler, diğer sektördeki işletmelere nazaran daha fazla e-ticaret faaliyetinde bulunmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye deki işletmelerin genelinde bilgisayar ve internete sahiplik oranları yüksektir. Ancak, bu oranlar dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerde biraz daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Benzer şekilde web sayfasına sahiplik dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerde diğerlerine göre daha yüksek oranlardadır. Ancak, e-ticaretin genelde yetersizliği paralelinde, dış ticaret faaliyetinde bulunan işletmeler, web sayfalarını e-ticaret vb. faaliyetler için yeterli düzeyde kullanmamaktadırlar. Ancak, oransal olarak genel sonuçların üzerinde olmaları sektörleri gereği bir sonuca ulaştığımızı göstermektedir. KAYNAKLAR Akın, Mehmet Ali, (1995), Dış Ticarette Enformasyonun Gerekliliği, Düşünceler, Ankara Bensghir Türksel Kaya, (1996), Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yay., Ankara.. GümrükMüsteşarlığı,(2009),http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/egumruk/Sayfalar/Projeler.aspx Güney Semra, Mutlu Savaş,(2008), Bilgi Teknolojilerinin Girişimciliğe Etkileri, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Onsekiz Mart Üniversitesi Yay., Cilt:3, Sayı:1, Çanakkale. 1722

15 Tutar Hasan(2006), Yönetim Bilgi Sistemi, Seçkin Yay., Ankara. TUİK, (2008), Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, Ankara. Ulaş Dilber, (2004), KOBİ lerin Yabancı Pazarlara Açılmada Kullandıkları Stratejiler, Gazi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, Ankara. E-Dışticaret nedir?. (2009), E Ticaret Kavramı

INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS ULUSLAR ARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS ULUSLAR ARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI İSTANBUL DA DIŞ TİCARET FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELERİN BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve ÇALIŞAN SAYILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÖZET Orhan KOÇAK * Ersin KAVİ ** Küreselleşme ile

Detaylı

Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Namık Kemal

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Hizmet üretimi ve işletmeler arası bilgi paylaşımı temelinde çalışan turizm işletmeleri, karlılıklarını, verimliliklerini,

Detaylı

İhtiyaç Analiz Anketi

İhtiyaç Analiz Anketi İhtiyaç Analiz Anketi ERZURUM DA KOBİ LERİN E-TİCARET KONUSUNDA STRATEJİ ve HEDEFLERİ KONULU BAŞVURU FORMU 1. Firma Bilgileri Firma Adı : Telefon : Faks : e-posta : Faaliyet Gösterdiği : Ana Sektör Ürünler

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1 KURULUŞ Kuruluş : 1990 25 SENEDİR HİZMETİNİZDEYİZ 2 VİZYON, MİSYON, İLKELERİMİZ Misyonumuz; Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hızlı ve kaliteli hizmeti,deneyimli ve uzman kadromuz

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR ŞUBAT 2011 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: / Nüsha: 10

TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: / Nüsha: 10 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 10 KOBİ LERİN TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ İlkay Uçum TEPGE 1. Giriş Küçük ve Orta Büyüklükteki/Ölçekli

Detaylı

Türkiye Çağrı Merkezi Pazarı 2015 Verileri. Metin Tarakçı Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Çağrı Merkezi Pazarı 2015 Verileri. Metin Tarakçı Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çağrı Merkezi Pazarı 2015 Verileri Metin Tarakçı Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 47 Üyemiz ile Birlikte Sektörün %90 ını Temsil Ediyoruz Araştırma Kapsamında 200 Firma ile Anket,

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT/TAAHHÜT İŞLETMELERİ MUHASEBE EĞİTİMİ PROGRAMI

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT/TAAHHÜT İŞLETMELERİ MUHASEBE EĞİTİMİ PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Küreselleşme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları yoluyla işletmelerin uluslararasılaşması, 21 inci yüzyılda muhasebe standartlarının da uluslararası hale gelmesi sonucunu

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

TEDMER Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Etik Barometre Araştırması Nisan 2007 ERA Research & Consultancy Araştırma Hakkında Bilgi Araştırmanın amacı Araştırmanın yöntemi Etiğe ilişkin değişimi, verilere

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: KARABÜK TEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: KARABÜK TEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: KARABÜK TEKİ KOBİ'LERDE BİR ARAŞTIRMA Serhat TEKELİOĞLU Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi tekeliserhat@gmail.com Hakan BAŞER Doktora Öğrencisi,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

DERS PROFİLİ. MAN478 Güz 1 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. MAN478 Güz 1 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Ticaret Seminerleri MAN478 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce / Türkçe

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

"En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..."

En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir... "En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..." GALATA Müşteri odaklı hizmet anlayışı, konusunda deneyimli personeli, kaliteli ve verimli hizmet üretmede teknolojinin tüm imkanlarını kullanan yaklaşımı ile

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç K O B İ Büyüyen Ekonomik Güç Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rol, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmaya yaptıkları

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK GÜMRÜK DOGAN Gümrük Müșavirliği Loj. Hiz. Ltd. Ști. Talatpașa Bulvarı No: 84 TR 355220 Alsancakl-İZMİR/TÜRKİYE Tel: 0.232.466 06 01 info@dogangumruk.com.tr www.dogangumruk.com.tr yenilikçi yaklașım www.dogangumruk.com.tr

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

2015-2016 YILI GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI

2015-2016 YILI GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI 2015-2016 YILI GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1SINIF BANKACILIK VE SİGORTACILIK 2SINIF BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASISTANLIĞI 1SINIF BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASISTANLIĞI

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -30 AMAÇ MUHASEBE VE FİNANSMAN Bu faaliyette verilecek

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect

Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect Şirket Profili Şirketimiz, ciddi bir kurumsal yapı içerisinde, disiplin ve tecrübe ile çalışan kalifiye personellerden oluşmaktadır. Bu yapılanma içerisinde

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

KTO Karatay İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü : İhracat-İthalatı Öğretme ve Staj Garantili İhracat İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Kurs Programı

KTO Karatay İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü : İhracat-İthalatı Öğretme ve Staj Garantili İhracat İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Kurs Programı KTO Karatay İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü : İhracat-İthalatı Öğretme ve Staj Garantili İhracat İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Kurs Programı İhracat İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Sertifika

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye 1 2015 FİLO BAROMETRE Türkiye Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT 1 1 Brezilya, Rusya, Türkiye 2002: Fransa da oluşturuldu 2005: İtalya, Portekiz, İsviçre 2006: Polonya 2007: Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008:

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ VİZE PROGRAMI

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ VİZE PROGRAMI İŞLETME - 1 MUHASEBE - 1 İŞLETME - 2 MUHASEBE - 2 HALKLA İLİŞKİLER BÜRO YÖNETİMİ - 1 BÜRO YÖNETİMİ - 2 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ VİZE PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1SINIF 16 Kasım 2015 Pazartesi 13:00

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında uzman personele ihtiyaç

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı