Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Uyku Sorunları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Uyku Sorunları"

Transkript

1 Orijinal makale Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Uyku Sorunları Hatice Yıldırım SARI Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İZMİR ÖZET Araştırmanın amacı; zihinsel yetersizliği olan çocukların uyku örüntülerini ve uyku sorunlarını belirlemektir. Araştırma İzmir ilindeki bir Özel Eğitim İlköğretim Okulu nda eğitim gören zihinsel yetersizliği olan 59 çocuğun aileleri ile yürütülmüştür. Veri toplamada iki form kullanılmıştır. Formlardan birincisi çocuk ve aileye ilişkin sosyodemografik bilgileri içermektedir. İkincisi çocuğun uyku alışkanlıkları, uyku süresi, uykusuzluk durumu ve uyku sorunlarını kapsayan 0 sorudan oluşmaktadır. Veriler sayı ve yüzdelik ile açıklanmıştır. Çocukların yaş ortalaması 9, tür (min:2, max:18). Çocukların 25 i (%2,) kız, ü (%57,6) erkektir. Çocukların %9 u anneyle birlikte uykuya dalmakta, %76, ü uykuya dalarken herhangi bir obje gereksinimi duymamakta, %9 u kendi odasında yalnız uyumaktadır. Çocuklarda görülen uyku sorunları arasında karanlıkta uyuyamama, gece uykudan uyanma yer almaktadır. Çocukların hafta içi uyku süreleri ortalama 9,7 saattir (Min:8, Max:16). Hafta sonu uyku süreleri ortalama,2 saattir (Min:8, Max:16). 7 (%62,7) anne çocuğunun yeterli uyuyamadığı için hırçın ve sinirli olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmada çocuklarda anneyle birlikte uykuya dalma ve uykuyu sürdürmenin sık olduğu ve küçük yaştaki çocukların uyku sürelerinin yetersiz olduğu ve gündüz uykusuzluk yaşadıkları görülmektedir. Çocuklarda sağlıklı uyku alışkanlıklarının geliştirilmesi için bebeklik döneminden başlayarak ailelere danışmanlık yapılması yararlı olabilir. Anahtar Kelimeler: Zihinsel yetersizlik, uyku sorunları, çocuk ABSTRACT Slip disturbances in children with mental retardation The aim of the study is to determine the sleep patterns and problems of the children with intellectual disability. The research was carried out in a specialized school for intellectual disability in Izmir. Data was collected from the families of 59 children. Two forms were used in collecting data. Of the first child and family demographic form contains information about child and family. The second form was including questions about sleep habits and problems of children. Data was described with numbers and percentages. The study sample included 25 girls and boys. The average age of all children was 9. years. 9% of the children were sleeping with their mothers. At a rate of 76.% of the children did not need any object when fall sleep. 9% of them were sleeping alone in their rooms. Common sleep problems were inability to sleep in the dark and waiking from in the night. Children's average sleep time on weekdays was 9.7 hours (Min: 8, Max: 16), on weekends.2 hours (Min:8, Max:16). 7 children (62.7%) were found grumpy and irritable due to inadequate sleep. In this study, children were observed to sleep with their mothers and sleep time were insufficient in younger children. For the development of healthy sleep habits in children, education should be recommended to families, beginning with infancy. Key Words: Intellectual disability and sleep, sleep problems, sleep and child GİRİŞ Zihinsel yetersizlik tüm etnik ve sosyal gruplarda oluşabilen çocuğun hem bilişsel fonksiyonları hem de günlük davranışlarında görülen yetersizlik durumudur. Zihinsel yetersizlik yeni ve karmaşık bilgileri anlama, yeni becerileri öğrenme yeteneğinin (zekada azalma) ve bağımsız bir yaşamı yönetme becerisinin (sosyal fonksiyonlarda azalma) azaldığı bir durumdur 1. Uyku ise organizmanın çevreyle iletişiminin, değişik şiddette uyaranlarla geri döndürülebilir biçimde, geçici, kısmi ve periyodik olarak kaybolmasıdır 2. İnsanlarda uykuuyanıklık döngüsü, döngüsel ve homeostatik etkenlerle düzenlenmektedir. Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda uyku sorunlarının sık yaşandığı bildirilmektedir yaşlar arasında yaygın gelişimsel yetersizliği olan çocukların %5 ünde uyku sorunları belirlenmiştir 7. Özellikle uykuya dalma ve uykuyu sürdürme sorunları zihinsel yetersizliği olan çocuklarda daha sık görülmektedir 5. Gelişimsel yetersizliği olan çocukların uykuya başlama süresinin uzun olduğu, geceleri uykudan sık uyandıkları ve tekrar uykuya dalmakta zorluk çektikleri belirlenmiştir 7. Gece sık uyanan çocuklarda gündüz uykusuzluk ve kısa süreli uyku (şekerleme) görülmektedir. Hollanda da yapılan bir çalışmada ileri düzeyde zihinsel yetersizliği olan, sık ilaç kullanan, epilepsisi, serebral palsisi olan ve yaşı küçük çocukların daha fazla uyku sorunları yaşadığı saptanmıştır 8. Down Sendromlu çocuklarda konjenital hava yolu darlığından dolayı solunum sorunlarına bağlı olarak uyku bozuklukları görülebilmektedir

2 Epilepsisi olan çocuklarda ise gündüz uykusuzluğunun (parasomnia) epilepsisi olmayan gruba göre anlamlı derecede daha sık görüldüğü belirlenmiştir. Özellikle nörolojik yetersizliklerin uyku örüntüsünde bozulmalara neden olduğu bilinmektedir. Yaş, beden kitle indeksi ve zihinsel yetersizlik derecesinin ise uyku sorunlarında minör düzeyde rol oynadığı açıklanmıştır 11. Türkiye de zihinsel yetersizliği olan çocukların uyku örüntülerini ve sorunlarını saptayan çalışmalara ulaşılamamıştır. Türkiye deki durumu incelemek amacıyla bu araştırma planlanmıştır. Araştırmanın amacı; zihinsel yetersizliği olan çocukların uyku örüntülerini ve uyku sorunlarını belirlemektir. MATERYAL VE METOT Araştırma tanımlayıcı türde tasarlanmıştır. Araştırma İzmir ili merkez ilçelerinden birinde yer alan Özel Eğitim İlköğretim Okulu nda yürütülmüştür. Bu okulda eğitim gören toplam öğrenci sayısı 00 dür. Okulda eğitim gören tüm çocukların ailelerine veri toplama formu öğretmenleri aracılığıyla gönderilmiştir. Formların 60 ı aileler tarafından doldurularak geri gönderilmiştir. Formların geri dönüş oranı %20 dir. Bir form eksik bilgiler nedeniyle değerlendirmeye alınmamış, 59 form ile araştırma tamamlanmıştır. Veri toplamada iki form kullanılmıştır. Formlardan birincisi çocuk ve aileye ilişkin sosyodemografik bilgileri içermektedir. Ailelerin sosyo ekonomik durum algıları iyi-orta-kötü olarak derecelendirilerek sorulmuştur. İkinci form çocuğun uyku alışkanlıkları, uyku süresi, uykusuzluk durumu ve uyku sorunlarını kapsayan 0 sorudan oluşmaktadır. Sorular literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır Veri toplama formu ailelere uygulanmadan önce anlaşılırlık açısından beş anne ile ön uygulama yapılmış ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulanmıştır. Veriler sayı ve yüzdelik ile açıklanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için Özel Eğitim İlköğretim Okulu Müdürlüğü nden ve araştırmaya katılan ailelerden yazılı izin alınmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları: Çocukların bir kısmı ilaç kullanmaktadır ancak annelerden ilaçlar konusunda sağlıklı veri elde edilemediği için kullanılan ilaçların uyku düzenine etkisi değerlendirilememiştir. Araştırmanın örneklemi zihinsel yetersizliği olan çocuklardan oluşmuştur. Karşılaştırma grubunun olmaması araştırmanın sınırlılığıdır. Formların geri dönüş oranı %20 dir. Bu nedenle sosyodemografik değişkenlerle uyku özellikleri arasında istatistiksel anlamlılık analizleri yapılamamıştır. BULGULAR A. Çocuğa İlişkin Tanımlayıcı Özellikler: Araştırmaya katılan çocuklardan ü (%6,8) 2- yaş grubunda, 20 si (%,9) -6 yaş grubunda, 20 si (%,9) 7-12 yaş grubunda, 15 i (%25,) 1-18 yaş grubundadır. Çocukların yaş ortalaması 9, tür (min:2, max:18). Çocukların 25 i (%2,) kız, ü (%57,6) erkektir. Zihinsel yetersizlik yanında çocukların ünde Down sendromu, 6 sında epilepsi, 5 inde serebral palsi, 1 inde fenilketonüri bulunmaktadır. Çocukların 2 ünde (%9) hafif, 27 sinde (%5,8) orta, 9 unda (%15,) ağır düzeyde zihinsel yetersizlik mevcuttur. Çocukların 2 si ilaç kullanmaktadır. Kullanılan ilaçlar arasında; risperdal, seroquel gibi ilaçlar ve vitaminler bulunmaktadır. Bazı anneler kullanılan ilacın ismini bilmediği için ilaç kullanan çocukların hangi ilaçları kullandıkları kesin olarak belirlenememiş ve ilaçların uyku üzerindeki etkisi değerlendirilememiştir. Çocukların üçü tonsil ameliyatı, dördü geniz eti ameliyatı geçirmiştir. Çocukların 8 i nadiren, 16 sı (%27,1) ayda 1- kez boğaz enfeksiyonu geçirmektedir. B. Aileye İlişkin Tanımlayıcı Özellikler: Annelerin 1 ü (%2,7), babaların 7 si (79,7) çalışmaktadır. Sosyo ekonomik durum algısına göre 17 aile (%28,8) ekonomik durumunun düşük, 6 aile (%61) orta, 6 aile (%,2) iyi olduğunu belirtmiştir. Beş ailenin sosyal güvencesi yoktur. Ailelerin 21 i (%5,6) tek çocuk sahibidir. 17 ailede (%28,8) 2 çocuk, 18 ailede (%0,5) üç çocuk, üç ailede (%5,1) dört ve üzeri çocuk bulunmaktadır. Ailelerin altısı (%,2) birden fazla engelli çocuğa sahiptir. C. Çocukların Uyku Alışkanlıkları: Tablo 1 de görüldüğü gibi çocukların %9 u anneyle birlikte uykuya dalmaktadır. Anneyle birlikte uykuya dalan çocukların biri 2- yaş grubunda, 12 si -6 yaş grubunda, sekizi 7-12 yaş grubunda, ikisi 1-18 yaş grubundadır. Sallanarak uykuya dalan çocukların ikisi 2- yaş grubunda, ikisi -6 yaş grubundadır. Kendi başına uykuya dalan çocukların biri 2- yaş grubunda, beşi -6 yaş grubunda, dokuzu 7-12 yaş grubunda, 12 si 1-18 yaş grubundadır. Kendi odasında yalnız uyuyan çocukların beşi -6 yaş grubunda, sekizi 7-12 yaş grubunda, u 1-18 yaş grubundadır. Kardeşiyle aynı odada kendi yatağında uyuyan çocukların ikisi -6 yaş grubunda, beşi 7-12 yaş grubunda, üçü 1-18 yaş grubundadır. Anneyle aynı yatakta uyuyan çocukların üçü 2- yaş grubunda, beşi -6 yaş grubunda, üçü 7-12 yaş grubundadır. Anne babayla aynı yatakta uyuyan çocukların altısı -6 yaş grubunda, biri 7-12 yaş grubundadır. Anne-babayla aynı 152

3 odada kendi yatağında uyuyan çocukların biri 2- yaş grubunda, ikisi -6 yaş grubunda, üçü 7-12 yaş grubunda, ikisi 1-18 yaş grubundadır. Tablo 1. Çocukların Uyku Alışkanlıkları Uyku Alışkanlıkları N % Uykuya Dalma Özelliği Kendi başına Tv izlerken-kalabalıkta Anneyle birlikte Sallanarak ,8 8,5 9,0 6,7 Uykuya Dalarken Herhangi Bir Obje Gereksinimi Uykunun Devam Ettiği Ortam Uyku Pozisyonu Hiçbir zaman Nadiren Bazen Sıklıkla Her zaman , 5,1 5,1,,1 Kendi odasında yalnız Kardeşle aynı odada kendi yatağında Anneyle aynı yatakta Anne-babayla aynı yatakta Anneyle aynı odada kendi yatağında ,0 16,9 18,6 11,9 1,6 Sırt üstü Yüz üstü Yan 26.1 Sırtüstü-yüzüstü-yan D. Uyku Sorunları: Tablo 2 deki uyku sorunlarına ek olarak çocukların sekizinin (%1,6) uykuda nefes almak için çabaladığı, ünün (57,6) ağzı açık uyuduğu, ünün (57,6) uykuda terlediği, unun (%16,9) uykuda kabus gördüğü, birinin (%1,7) uykuda yürüdüğü, 11 inin (%18,6) uykuda konuştuğu, 16 sının (%27,1) uykuda diş gıcırdattığı saptanmıştır. E. Uyku Süresi: Çocukların hafta içi uyku süreleri ortalama 9,7 saattir (Min:8, Max:16). Hafta içi çocukların 19 u (%2,2) da, 11 i (%18,6) da uykuya başlamaktadır (Hafta içi uykuya başlama saatleri saatleri arasındadır). Hafta içi çocukların 22 si (%7,) da, 17 si (%28,8) da uyanmaktadır. (Uyanma saatleri ile. 00 saatleri arasındadır). Hafta sonu uyku süreleri ortalama,2 saattir (Min:8, Max:16). Hafta sonu çocukların 15 i (25,) da, 12 si (%20,) da uykuya başlamaktadır. (Hafta sonu uykuya başlama saatleri 1.00 ile saatleri arasındadır). Hafta sonu çocukların 1 ü (%2,7) da, 11 i (%18,6) da uyanmaktadır (Hafta sonu uyanma saatleri ile saatleri arasındadır). Hafta içi ve hafta sonu günlerde yaş dönemlerine göre çocukların uyku süreleri şu şekildedir: 2- yaş: 8- saat, -6 yaş: 8-16 saat, 7-12 yaş: 8-12 saat, 1-18 yaş:8-16 saat arasında değişmektedir. F. Uykusuzluk: Çocukların 7 sinin (%62,7) yeterli uyuyamadığı için hırçın ve sinirli oldukları (altısı 2- ayda bir, 19 u ayda 1- kez, sekizi ayda üçten fazla, dördü her gün) bildirilmiştir. Çocukların 0 unun (%50,8) sabahları zor uyandığı (beşi 2- ayda bir, 15 i ayda 1- kez, altısı ayda üçten fazla, dördü her gün) bildirilmiştir. Çocukların 20 sinin (%,9) nadiren okulda uyukladığı, 19 unun (%2,2) nadiren oyun oynarken uyukladığı, 26 sının (%,1) nadiren TV seyrederken uyukladığı, 17 sinin (%28,8) nadiren misafirlikte uyukladığı, 12 sinin (%20,) arkadaşlarıyla birlikteyken uyukladığı saptanmıştır. Tablo 2. Çocukların Uyku Sorunları Uyku Sorunları N % Karanlıkta uyuyamama Horlama Gece yatağını ıslatma Uykuda huzursuzluk Gece uykudan uyanma durumu Uykuda nefes durması TARTIŞMA Bulgulara göre çocukların üçü tonsil ameliyatı, dördü geniz eti ameliyatı geçirmiştir. Tonsil hipertrofisi, adenoid vejetasyon ve soğuk algınlığı nedeniyle oluşan inflamasyon hava yolu darlığına yol açarak uyku bozukluğuna neden olmaktadır. Solunum güçlüğü nedeniyle ortaya çıkan uyku 15

4 bozukluklarının erken tanı ve tedavisinin çocukluk döneminde de önemli olduğu bilinmelidir 1. Bulgulara göre çocukların %5,8 i kendi başına uykuya dalarken, %9 u (2-18 yaşları arasında) anneyle birlikte uykuya dalmaktadır. Çocukların %0,5 i (2-12 yaş arasında) anneyle ya da anne ve babayla birlikte uyumaktadır. Uyku-uyanıklık örüntüsünün sağlanması ve olgunlaştırılması, uyku safhalarının organizasyonu, uyku alışkanlıklarının rutinleştirilmesi erken çocukluk döneminde başarılması gereken gelişimsel özelliklerdendir 15. Çocuklukta uyku davranışlarına ilişkin eğilimler fizyolojik/kronobiyolojik, gelişimsel, sosyal/çevresel değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır 16. Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda anneyle birlikte uykuya dalma ve uykuyu sürdürme davranışının nedenleri hem aileden hem de çocuktan kaynaklanabilir. Araştırmalarda zihinsel yetersizliği olan çocuklarda özellikle uykuya dalma ve uykuyu sürdürme sorunlarının sık görüldüğü belirtilmektedir 5,7. Aileler çocuğun uykuya dalmasını kolaylaştırmak amacıyla birlikte uyuyor olabilirler. Diğer taraftan aileler koruyucu kollayıcı tutum nedeniyle de çocukla birlikte uykuya dalıyor ve uykuyu sürdürüyor olabilirler. Bu nedenle yetersizliği olan ve olmayan çocukların uyku örüntülerini belirleyen karşılaştırmalı araştırmalar ve anneyle birlikte uyumanın nedenlerini açığa çıkaracak kalitatif araştırmalar planlanabilir. Tablo 2 de görüldüğü gibi çocukların %52,5 i karanlıkta uyuyamamaktadır. Çocukların %2,7 si haftada 1-2 gün uykuda huzursuzluk yaşamakta, %,1 i haftada 1-2 gün gece uykudan uyanmaktadır. Bunun yanında çocukların ünün (%57,6) ağzı açık uyuduğu, ünün (%57,6) uykuda terlediği, unun (%16,9) uykuda kabus gördüğü, 11 inin (%18,6) uykuda konuştuğu, 16 sının (%27,1) uykuda diş gıcırdattığı saptanmıştır yaşları arasındaki yaygın gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla yapılan bir çalışmada çocukların %5 ünde uyku sorunları belirlenmiştir 7. Araştırmalarda çocukların geceleri sık uyandıkları, gece uyandıklarında yeniden uykuya dalmakta güçlük yaşadıkları saptanmıştır,7. Yetersizliği olmayan çocuklarda da okul öncesi dönemde %25-0 oranında uyku sorunları görüldüğü bildirilmiştir 16. Uyku sorunlarına yol açan faktörler ise gelişimsel özellikler olarak açıklanmıştır. Örneğin erken çocukluk döneminde ayrılık anksiyetesi nedeniyle çocuklarda yatma zamanına direnç göstermeyle karşılaşılabilmektedir 16. Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda yetersizliği olmayan çocuklara göre uyku sorunlarının daha fazla ya da az olduğunu söyleyebilmek için karşılaştırmalı araştırmalar planlanabilir. Uykunun organizasyonu ve süresi yaşamın ilk beş yılında birçok değişikliğe uğramaktadır 1. Yenidoğanın uykusunun yarısı REM döneminden oluşurken okul çağına doğru bu oran gittikçe düşer 2,15. Erken çocukluk döneminde 2 saatin yaklaşık yarısı uykuda geçerken ergenlik döneminde günlük uyku süresi ortalama 9 saattir 17. Bulgulara göre çocukların 7 si (%62,7) yeterli uyuyamadığı için hırçın ve sinirli olmakta, 0 u (%50,8) sabahları zor uyanmaktadır. Uykusuzluk zihinsel yetersizliği olmayan çocuklarda da sık görülen sorunlardan biridir 16. National Sleep Foundation raporuna göre yaşları arasındaki ergenlerin %5 inin 8 saatten daha az uyuduğu, %28 inin okulda haftada en az bir kez uyuyakaldığı, %1 ünün uyanamadığı için okula geç kaldığı saptanmıştır 18. Zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocuklarda görülen uykusuzluk sorununun benzer olup olmadığının belirlenebilmesi için karşılaştırmalı çalışmalar planlanabilir. Sonuç olarak bu araştırmada çocukların %9 unun anneyle birlikte uykuya daldığı, %0,5 inin (2-12 yaş arasında) anneyle ya da anne ve babayla birlikte uyuduğu saptanmıştır. Çocuklarda karanlıkta uyuyamama, uykuda huzursuzluk, gece uykudan uyanma, uykuda kabus görme, uykuda konuşma, uykuda diş gıcırdatma sorunları görülmektedir. Küçük yaştaki çocukların uyku sürelerinin yetersiz olduğu ve gündüz uykusuzluk yaşadıkları görülmektedir. Bu bulgulardan yola çıkılarak çocukların uyku alışkanlıklarının geliştirilmesini etkileyen aileye ve çocuğa ait faktörlerin belirlenmesi amacıyla niteliksel araştırmalar yapılması, zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocukların uyku örüntülerini karşılaştıran araştırmalar planlanması önerilebilir. Bunun yanında sağlıklı uyku alışkanlıklarının geliştirilmesi için bebeklik döneminden başlayarak ailelere danışmanlık yapılması yararlı olabilir. Ailelere, çocuklar için uyku saati rutinlerinin oluşturulması, yatma zamanlarının düzenlenmesi, yatağa gitme zamanı yaklaştığında sessiz bir ortam yaratılması, yatak odalarının rahat-sessiz-loş-uygun ısıda olmasına özen gösterilmesi gibi konularda açıklamalar yapılması yararlı olacaktır. 15

5 REFERANSLAR 1. Scheepers M, Kerr M, O Hara D, Bainbridge D, Cooper SA, Davis R, et al. Reducing Health Disparity in People with Intellectual Disabilities: A Report from Health Issues Special Interest Research Group of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 2005;2: Kaynak H. Uyku, Uykusuzluk mu? Aşırı Uyku mu?, Doğan Kitap Didden R, Moor JD, Kruit IW. The Effects of Extinction in the Treatment of Sleep Problems with a Child with a Physical Disability. International Journal of Disability, Development and Education 1999;6: Richdale A. A descriptive analysis of sleep behaviour in children with Fragile X'. Journal of Intellectual & Developmental Disability 200;28: Dorris L, Scott N, Zuberi S, Gibson N, Espie C. Sleep problems in children with neurological disorders. Developmental Neurorehabilitation 2008;11: Goodlin-Jones B, Schwichtenberg AJ, Iosif AM, Tang K, Liu J, Anders TF. Six-month persistence of sleep problems in young children with autism, developmental delay, and typical development. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009; 8: Honomichl RD, Goodlin-Jones BL, Burnham M, Gaylor E, Anders TF. Sleep Patterns of Children with Pervasive Developmental Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 2002;2: Diden R, Korzilius H, van Aperlo B, van Overloop C, de Vries M. Sleep problems and daytime problem behaviours in children with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research 2002;6: Wiggs L. Sleep problems in Children with Developmental Disorders, Journal of the Royal Society of Medicine 2001;9: Maganti R, Hausman N, Koehn M, Sandok E, Glurich I, Mukesh BN. Excessive daytime sleepiness and sleep complaints among children with epilepsy. Epilepsy & Behavior 2006;8: Lindblom N, Heiskala H, Kaski M, Leinonen L, Nevanlinna A, Iivanainen M, et al.. Neurological Impairments And Sleep-Wake Behaviour Among The Mentally Retarded, J Sleep Res 2001;, Ersu R, Arman AR, Save D, Karadag B, Karakoc F, Berkem M, et al. Prevalence of Snoring and Symptoms of Sleep-Disordered Breathing in Primary School Children in İstanbul. CHEST 200;126: Liu X, Hubbard JA, Fabes RA, Adam JB. Sleep Disturbances and Correlates of Children with Autism Spectrum Disorders. Child Psychiatry Hum Dev 2006; 7: Şahin M yaş arası lise öğrencilerinde uyku bozukluğu ve risk faktörlerinin sıklığının belirlenmesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, İstanbul Ward TM, Rankin S, Lee KA. Caring for Children With Sleep Problems. Journal of Pediatric Nursing 2007;22: Türkbay T, Söhmen T. Çocuk ve ergenlerde uyku bozuklukları. Gülhane Tıp Dergisi 2001;: Owens JA, Witmans M. Sleep Problems. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 200;: National Sleep Foundation. Sleep in America poll 2006.http:// (Erişim tarihi: 27/01/20). Yazışma adresi: Dr. Hatice Yıldırım SARI Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir Yazının geldiği tarih : Yayına kabul tarihi :

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Aile İşlevleri Üzerindeki Etkisi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Aile İşlevleri Üzerindeki Etkisi Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:286-294 DOI: 10.5350/DAJPN2013260308 Kısa Araştırma / Brief Report Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Aile

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Değişik Özür Seviyesindeki Serebral Palsili Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeyleri Farklı mıdır?

Değişik Özür Seviyesindeki Serebral Palsili Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeyleri Farklı mıdır? Orijinal makale Değişik Özür Seviyesindeki Serebral Palsili Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeyleri Farklı mıdır? Akmer MUTLU 1, Pelin Piştav AKMEŞE 2, Mintaze Kerem GÜNEL 2 1 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

İlkokul Çocuklarında Astım ve Alerjik Hastalık Semptom Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

İlkokul Çocuklarında Astım ve Alerjik Hastalık Semptom Prevelansı ve Etkileyen Faktörler İlkokul Çocuklarında Astım ve Alerjik Hastalık Semptom Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÖZET Serap BULDUK *, M. Nihal ESİN** Amaç: Astım ve diğer atopik hastalıklardan alerjik rinit ve egzema çocukluk

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri

Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri Cigarette Smoking Characteristics of Patients on a Psychiatric Ward (Araştırma) Öğr. Gör. Mehtap KIZILKAYA*, Prof. Dr. Fatma ÖZ** * Pamukkale

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri 20 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri Adolescence in Orphanages Problems and Coping Methods Elif AŞIK 1, Fatma EKER 2 1 Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012 1-12 AY ARASI BEBEKLERDE PAMUKCUK ENFEKSİYONU VE ANNELERİN TEDAVİYE YÖNELİK KULLANDIKLARI GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR Birsel Canan DEMİRBAĞ 1, Meltem Kürtüncü TANIR 2, Sema KUĞUOĞLU 3 ÖZET Çalışma A Aile Sağlığı

Detaylı

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dispne, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Eğitimin Etkisi

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dispne, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Eğitimin Etkisi Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dispne, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Eğitimin Etkisi The Effect of Education on Dyspnea, Fatigue and Life Quality Concerning Heart Failure Patients (Araştırma)

Detaylı

ENTEGRE EĞİTİME KATILAN VE KATILMAYAN ENGELLİ ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN ANNE VE KARDEŞ ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ENTEGRE EĞİTİME KATILAN VE KATILMAYAN ENGELLİ ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN ANNE VE KARDEŞ ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEKLİSANS TEZİ ENTEGRE EĞİTİME KATILAN VE KATILMAYAN ENGELLİ ÇOCUKLARIN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN

Detaylı

Spina Bifida Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Becerileri

Spina Bifida Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Becerileri JOPP Derg 4(2):74-79, 2012 doi:10.5222/jopp.2012.074 Araştırma Spina Bifida Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Becerileri The Level of Depression

Detaylı

Yaşlıların Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Yaşlıların Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2 Nisan 2013 Yaşlıların Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi Nermin Olgun 1, Fatma

Detaylı

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :105-113 T AD ARAŞTIRMA Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları Gül Pınar 1, Nevin Doğan 1, Şeyda Ökdem 1, Lale

Detaylı

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ ISSN:106-111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: C0056 SOCIAL SCIENCES Gülay Günay Received: October 2010 Özgün Bener Accepted: January 2011 Karbük University

Detaylı

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Breastfeeding and nutrition patterns of babies in Burdur Binali Çatak*,

Detaylı

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 2-9 TAHUD 2015 Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01002 İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri 2Araştırma Obesity frequency

Detaylı

Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU **

Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU ** GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 5. ve 6. SINIF KIZ ÖĞRENCİLERİN MENSTRUASYON FİZYOLOJİSİNE İLİŞKİN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ (*) Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Bir ortaöğretim okulundaki adölesanların sağlığı geliştirme davranışlarının incelenmesi

Bir ortaöğretim okulundaki adölesanların sağlığı geliştirme davranışlarının incelenmesi ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Gülhane Tıp erg 2015;57: 129-135 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2015 doi: 10.5455/gulhane.43275 Bir ortaöğretim okulundaki adölesanların sağlığı geliştirme davranışlarının incelenmesi

Detaylı

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Araştırma Makalesi 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Knowledge And Beliefs Of Mothers With 0-6 Year Old Children Regarding Fever And Antipyretics

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:265-272 DOI: 10.5350/DAJPN2011240402 Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma Araştırmalar / Researches

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları The Behaviours of the Students in Dormitory of Baskent University Against Sexual Role Patterns

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı