ADLĠ SĠCĠL VE ĠSTATĠSTĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠLE TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ BĠRĠM FALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADLĠ SĠCĠL VE ĠSTATĠSTĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2011 ĠLE 31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ BĠRĠM FALĠYET RAPORU"

Transkript

1 1 ADLĠ SĠCĠL VE ĠSTATĠSTĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠLE TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ BĠRĠM FALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU: 19/09/1979 yılında kurulan, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımız ana hizmet birimlerinden biri olan Genel Müdürlüğümüzün görevleri, aynı Kanunun 12 inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Adli sicili tutmak, Bakanlığımızın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek, Adlî sicil ve adlî istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek, Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yapmak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bu kanunî düzenleme gereğince kurularak göreve başlamasını takiben 29/11/1990 tarihinde 3682 sayılı Adlî Sicil Kanunu ve buna ilişkin yönetmelik çıkarılarak yürürlüğe konulmuştur. Tuna Caddesi No:10 Yenişehir-ANKARA adresindeki ek binamızda hizmet veren Genel Müdürlüğümüzde halen (3) genel müdür yardımcısı, (3) daire başkanı, (9) tetkik hâkimi, (6) şube müdürü, (4) şef, (2) çözümleyici, (2) mühendis, (2) mütercim, (9) istatistikçi, (2) uzman, (1) araştırmacı, (1) sözleşmeli, diğerleri; işletmen, teknisyen, memur, zabıt katibi ve hizmetli olmak üzere toplam 135 personel, taşra teşkilatımızda ise 6 sı müdür, (79) şef, 70 şef (Özelleştirme), (5) İstatistikçi, (1) Çözümleyici, (1) Mühendis (2) Programcı, (4) Teknisyen, (40) Bilgisayar İşletmeni (418) Veri Hz. Kontrol İşletmeni, (6) Teknisyen yardımcısı olmak üzere toplam 632 personel çalışmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca UYAP sisteminin iletişim alt yapısının hazırlanarak, hatları aktif hale getirilen taşra birimlerimizle hemen irtibata geçilmiş, adli teşkilat bulunan tüm birimlerde adli sicil sistemi kurulmak suretiyle hizmete alınmış, bu gün itibariyle hizmet veren online bağlı taşra birim sayısı 700 e çıkarılmış ve sistem kullanmayan merkez kalmamıştır yılında; Mahkeme kararlarıyla adet, İlgililerin talebi üzerine komisyon kararıyla adet, Re sen toplu olarak komisyon kararıyla adet, Adlî sicil kaydı silinmiştir sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/06/2005 tarihinden 2011 Aralık sonuna kadar toplam adet adli sicil kayıdı komisyon kararı ile re sen silinmiştir. Adli sicil sorgulama sonuçları, talep halinde İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak hazırlanıp ilgilisine verilmekte, Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen adlî sicil kaydı istekleri manyetik ortamda disket veya CD ortamında karşılanmaktadır.

2 Aralık ayı sonu itibariyle Merkez, UYAP mahkeme ve savcılık birimleri ve 700 taşra adlî sicil birimi sorgulama işlemleri için 365 gün 24 saat kesintisiz kullanıma açık hizmet verilmekte olup, günde ortalama , 2011 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla toplam adet adli sicil kaydı sorgulaması talebine cevap verilmiştir. Taşra birimlerimizde adlî sicil bilgileri mahallinde bilgisayara girilip incelendikten sonra Genel Müdürlüğümüze transfer edilmekte, denetim çözümleme programları vasıtasıyla kontrolleri yapılarak, merkezi adlî sicil veri tabanına aktarılmaktadır. Adlî sicil kayıtlarına ilişkin veri girişi mahalli adli sicil birimlerince, ortadan kaldırma, silme ve tüm düzeltme işlemleri ise Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Yurt içinde ve dışında, suç işleyen Türk vatandaşları ile Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerine istinaden 2011 yılında gelen ceza, tali karar, adet yerine getirme fişi merkezi adlî sicil bilgi bankasına ilave edilmesi ve yıl içerisinde silinenlerin mahsubu sonucunda; 2012 yılına, erkek ve kadın olmak üzere toplam kişiye ait adli sicil ve arşiv kaydının devredildiği, söz konusu kişilere ait ceza, tali karar, yerine getirme fişi olmak üzere toplam kayıt sayısı ise e ulaşmıştır. Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanına giren konularda istatistik hizmeti vermek için; Resmi İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları, ceza ve hukuk mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, icra müdürlükleri ve infaz hâkimliklerinden oluşan toplam adlî birime ait bilgiler UYAP sisteminden elektronik ortamda, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Adli Tıp, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Noterler Birliği ile Yargıtay ve Danıştay a ait istatistikî veriler yıllık olarak kağıt ortamında (manuel) tam sayım esasına göre Türkiye İstatistik Kurumu aracılığı ile paydaş kurumlardan, Ayrıca Bakanlık birimlerimizin özel olarak talep ettikleri veriler üçer aylık dönemlerde yine manuel olarak toplanmaktadır. Yıllık, aylık ve üçer aylık dönemlerde derlenen veriler, her dönem sonunda hizmet alan kurumlara basılı ve elektronik ortamda verilmekte olup, yıllık olarak derlenen veriler aynı zamanda yıl içinde yayımlanmaktadır yılı faaliyeti kapsamında; 2010 yılı yıllık istatistiklerinin veri toplama, raporlama, sorgulama, kalite kontrol, analiz, çözümleme, tablolama ve yayın hazırlama işlemleri RİP kapsamında iki ayrı kitap halinde tamamlanarak, Adalet İstatistikleri inceleme ve basım işlemleri için Türkiye İstatistik Kurumumu Yayın Kuruluna teslim edilmiştir. Hizmete Özel olarak Hazırlanan Adli İstatistikler yayının ise baskısı yapılıp, Adalet Bakanlığı Birimlerine, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve paydaş kurumlara gönderilmiş, ayrıca yıllık olarak derlenen istatistiki veriler kapsamında istatistiki bilgiler Adli İstatistikler ve Adli İstatistik Bülteni adı altında adresli web sayfamızda yayımlanmıştır. Üç aylık formlarla toplanan istatistik bilgiler ise düzenli olarak belli aralıklarla Ceza İşleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüklerimize gönderilmiştir. Adli istatistik verilerinin; Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında tutulan kayıtlardan alınması çalışmaları, 2007 yılından beri Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olup, donanım ve yazılımdan kaynaklı hatalar ile veriler arasındaki tutarsızlıklar yıllık verilerde büyük oranda giderilerek 2010 yılı verileri UYAP ortamından alınmış, Aralık 2011 itibarı ile tüm veriler istatistik veritabanına aktarılmıştır. Üçer aylık dönemlerde derlenen verilerinde UYAP ortamından elektronik ortamda alınabilmesine yönelik hata ayıklama çalışmaları devam etmektedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adlî sicil kaydı taleplerinin elçilik ve konsolosluklar vasıtasıyla karşılanabilmesi için Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinde 5560 sayılı Kanunla

3 3 yapılan düzenleme uyarınca, Dışişleri Bakanlığı yurt dışı birimlerine kurulan Konsolosluk Net Sistemi ile UYAP üzerinden Adli Sicil Bilişim Sistemi ne Web Servis aracılığıyla bağlanmak suretiyle adli sicil kaydı sorgulama işlemlerine Mayıs 2011 tarihi itibarıyla başlanılmış olup, hâlen 105 yurtdışı biriminde hizmet verilmeye devam edilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, Genel Müdürlükte bütçe ve mali işlemler yapmak üzere bütçe bürosu kurularak faaliyete geçirilmiştir sayılı Adlî Sicil Kanununun 17 nci maddesi ile getirilen adlî sicil veya arşiv kaydı taleplerinde beş (5) TL. ücret alınır hükmü gereğince adlî sicil kayıtlarından; 2005 yılında = TL 2006 yılında = TL 2007 yılında = TL 2008 yılında = TL 2009 yılında = TL (kaymakamlıklar dahil) 2010 yılında.= TL (kaymakamlıklar dahil) 2011 yılında.= TL(kaymakamlıklar dahil) T O P L A M = TL 5352 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 01/06/2005 tarihinden, 2011 yılının İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına toplam TL gelir sağlanmıştır. Adli Sicil kayıtlarının e-devlet kapısında, kamu kurumları ve ilgilisince elektronik ortamda alınabilmesine yönelik 5352 sayılı Kanunda yapılması gereken düzenlemeye ilişkin kanun taslağı çalışmaları devam etmektedir. Devam Eden ÇalıĢma, Hedefler ve Önerilerimiz: sayılı Adlî Sicil Kanununun getirdiği düzenleme kapsamında otomatik taramalarla ulaşılamayan adli sicil ve arşiv kayıtlarının hâkimlerin kontrolü ile silinmesi konusunda çalışmaların yapılması, 2 İhtiyaç duyulması ya da talep hâlinde taşra birimi personeline veri girişi ve sorgulama ile ilgili eğitimlerin düzenli bir şekilde verilmesi, 3 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Mernis projesi ile on-line bağlantı sağlayarak vatandaşlık numaralarının adlî sicil kayıtları ile eşleştirilmesi, 4 Ülkemizdeki Adalet Daireleri ile kanunla belirlenmiş olan diğer kamu kurumlarının 365 gün 24 saat kesintisiz olarak Genel Müdürlüğümüzle on-line bağlantı kuracak şekilde adlî sicil bilgi işlem ağını genişleterek, tamamı ile iletişimin sağlanması, 5 Adalete Daha İyi Erişim Projesi kapsamında yazdırılan özgün istatistik yazılımı üzerinde tespit edilen ve edilecek aksaklık ve eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi ve 2011 yılı istatistiklerinin UYAP verileri baz alınarak bu yazılım ile derlenmesi ve yayımlanması, 6 Ulusal ve uluslar arası kullanıcılar tarafından talep edilen istatistiki bilgilerin ihtiyaca karşılayacak şekilde sunulabilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca (UYAP) kapsamında yürütülen veri ambarı çalışmasının tamamlanmasına müteakiben, veri ambarına doğrudan erişim ve sorgulama yetkisinin Genel Müdürlüğümüze açılmasının sağlanması, 7 - Adlî istatistiklerin basılı yayın ve elektronik ortamda, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulması, 8 - Avrupa Birliği birimlerince talep edilen istatistiklerin sağlıklı şekilde derlenmesi ve ilgili Genel Müdürlüklere ulaştırılması, 9 - Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen projeler ve Genel Müdürlüğümüz imkanları kapsamında tamamlanan adlî istatistik yazılım ve donanımlarının yenilenmesi çalışmalarının sürdürülmesi,

4 Adli İstatistik Bilgi Sistemi (AİBS) projesi çerçevesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aracılığı ile alınan; Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Adli Tıp, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Noterler Birliği, Yargıtay, Danıştay, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve diğer paydaş kurum verilerinin doğrudan elektronik ortamda alınması, 11 Yıllık olarak kitap, bülten, web sayfası ve CD sunumunun yanında, aylık ve haftalık sunumların da yapılması ve bununla ilgili alt yapının oluşturulması, 12 Genel Müdürlüğümüzde kullanılan teknik donanım ve yardımcı ekipmanın güncel teknolojiye uyumunun sağlanmasını teminen 06 mamul mal alımları harcama kaleminden hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli alımların yapılması, 13 Dışişleri Bakanlığı yurt dışı birimleri tarafından (toplam 105 birim ), Konsolosluk Net Sistemi ile UYAP üzerinden Adli Sicil Bilişim Sistemi ne bağlanan Web Servis aracılığıyla adli sicil kaydı sorgulama işlemlerine geliştirilerek devam edilmesi, 14 Genel Müdürlüğümüzde emeklilik nedeniyle boşalan ve boşalacak veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve istatistikçi kadrolarının iş aksamamalarına sebebiyet vermemek için ivedilikle doldurularak atama yapılması, Hedeflenmektedir. Süleyman ARSLAN Hâkim Genel Müdür Yardımcısı

5 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon B. Kanuni Yetki Görev ve Sorumluluklar C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Tarihçe 2. Mevzuat 3. TeĢkilat Yapısı 4. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5. BiliĢim Sistemi D. Ġnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynakları 1. Ġnsan Kaynakları 2. Fiziki Kaynaklar E. Temel Politikalar ve Öncelikler F. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler G.Diğer Hususlar II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A. Performans Sonuçları Tablosu B. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi III. MALĠ BĠLGĠLER A. Mali Tablolar B. Ġç ve DıĢ Mali Denetim Sonuçları IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Güçlü ve GeliĢmeye Açık Alanlar B. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER A. Öneriler B. Tedbirler 5

6 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON Genel Müdürlüğümüzde 2011 yılında stratejik plân hazırlanmamış olduğundan misyon ve vizyon bildiriminde bulunulmamıştır. 6 B. KANUNĠ YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun un 12.maddesine göre; Genel Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Adli sicili tutmak, b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerinin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek, c) Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek, d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, e) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5429 sayılı TÜİK Kanunu ile Türkiye İstatistik Kurumu dahil, tüm kamu kurumlarının istatistik faaliyetlerine bir çerçeve getirmek için hazırlanan Resmi İstatistik Programı (RİP), kamu kurum ve kuruluşlarının istatistik uzmanları ve birim amirlerinden oluşan alt komite grup çalışmaları neticesinde hazırlanarak, taslak en son 29/11/2006 tarihinde yapılan TÜİK Konseyi toplantısında üst düzeyde görüşülerek 5 yıllık Resmi İstatistik Programı Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere hazırlanmış, hazırlanan bu taslak Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra 30/12/2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan bu programa göre suç ve adalet istatistikleri kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşların istatistik faaliyeti ve bu konuda hazırlanacak yayınların görev ve sorumluluğu Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Adli sicil işlemleri ile ilgili hizmetleri sunmak üzere şu anda 700 adli sicil birimi Genel Müdürlüğümüzle on-line bağlantı kurmak suretiyle hizmet vermekte olup, hem bu birimlerden hem de Yüksek Mahkemeler (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) ile ceza infaz kurumları, Noterler Birliği, Adli Tıp Kurumu, icra ve iflas müdürlükleri ile ilişki içerisinde veri akışı sağlanmak suretiyle suç ve adalet istatistikleri hazırlanmaktadır. C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1 - Tarihçe : Cumhuriyetin ilk yıllarında Adli Sicil işlemleri (Ceza Mahkemesi karar özetleri) Osmanlı İmparatorluğu döneminde olduğu gibi, Hurufu Heca tertibiyle defterlere kayıt edilerek tutulmakta iken, daha sonra 1944 yılında çıkarılan 4664 sayılı ilk Adli Sicil Kanunu ile merkezi ve ağır ceza merkezlerini içeren bir karteks (kartlı indeks) sistemiyle tutulan adli sicil bilgileri, basılı bülten olarak ciltler oluşturulup arşivlenmeye başlanmıştır. Günümüz şartlarına göre oldukça zahmetli, hata yapma riski çok fazla olan, zaman ve insan gücü israfına dayalı bu sistem, 1979 yılı öncesine kadar adli sicil ve adli istatistik hizmetleri olarak, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğünce yürütülmekteydi. Karar alıcıların ve kullanıcıların bilgiye olan talebi karşısında şubenin yetersiz kalması sonucu, 1979 yılında bu temel ve önemli hizmetin genel müdürlük düzeyinde yürütülmesine karar

7 7 verilerek, istatistik alanında genel müdürlük düzeyinde hizmet veren kamu kuruluşları arasında ilk ve tek kuruluş olan, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü bilişim sisteminin kurulmasıyla birlikte, kartlardaki milyonlarca kaydın hızlı bir şekilde veri ambarına aktarılması suretiyle, kısa zamanda hizmetin elektronik ortamda sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunulması sağlanmıştır. Bunun yanında iki temel görevinden biri olan adli istatistik ilgili veri tabanını oluşturarak, adli birimlerden derlenen veriler, veri ambarına aktarılarak, veri tabanı üzerinden daha kolay sorgulama, raporlama, hızlı erişim, kontrol edilebilirlik ve veri arşivine imkan sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz dünyadaki ve Türkiye deki gelişim ve değişimleri takip ederek, sürekli kendini yenileyerek, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, çağa uygun kaliteli hizmet üretmek için, bu güne kadar hep bir gayret içinde bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir sayılı Türk Ceza Kanunu ile adaptasyon amacıyla 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu 01/06/2005 tarihinde yürürlükten kaldırılarak yerine 5352 sayılı yeni Adli Sicil Kanunu yürürlüğe girmiştir yılından itibaren taşra teşkilatı ile on-line bağlantıya geçen Genel Müdürlüğümüz şu an itibariyle 700 birime ulaşmıştır. 2- Mevzuat: Kanunlar; sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, sayılı Adli Sicil Kanunu, sayılı Adli Sicil Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yönetmelik; 07/09/2005 tarihli Adli Sicil Yönetmeliği

8 3- TeĢkilat Yapısı 8

9 TaĢra TeĢkilatı Adli Sicil Birimlerimiz 1 ADANA 51 ANKARA BEYPAZARI 101 AYDIN - SULTANHİSAR 151 BOLU - GEREDE 2 ADANA - ALADAĞ 52 ANKARA ÇAMLIDERE 102 AYDIN - YENİPAZAR 152 BOLU - GÖYNÜK 3 ADANA - CEYHAN 53 ANKARA ÇUBUK 103 AYDIN-BOZDOĞAN 153 BOLU - KIBRISCIK 4 ADANA - FEKE 54 ANKARA ELMADAĞ 104 BALIKESİR 154 BOLU - MENGEN 5 ADANA - İMAMOĞLU 55 ANKARA GÖLBAŞI 105 BALIKESİR - AYVALIK 155 BOLU - MUDURNU 6 ADANA - KARAİSALI 56 ANKARA GÜDÜL 106 BALIKESİR - BANDIRMA 156 BOLU - SEBEN 7 ADANA - KARATAŞ 57 ANKARA - HAYMANA 107 BALIKESİR - BİGADİÇ 157 BOLU - AKÇAKOCA 8 ADANA - KOZAN 58 ANKARA - KALECİK 108 BALIKESİR - BURHANİYE 158 BURDUR 9 ADANA - POZANTI 59 ANKARA - KAZAN 109 BALIKESİR - DURSUNBEY 159 BURDUR - AĞLASUN 10 ADANA - SAİMBEYLİ 60 ANKARA - KIZILCIHAMAM 110 BALIKESİR - EDREMİT 160 BURDUR - BUCAK 11 ADANA - TUFANBEYLİ 61 ANKARA - NALLIHAN 111 BALIKESİR - ERDEK 161 BURDUR - ÇAVDIR 12 ADANA - YUMURTALIK 62 ANKARA - POLATLI 112 BALIKESİR - GÖNEN 162 BURDUR - GÖLHİSAR 13 ADIYAMAN 63 ANKARA - SİNCAN 113 BALIKESİR - HAVRAN 163 BURDUR - TEFENNİ 14 ADIYAMAN - BESNİ 64 ANKARA - Ş.KOÇHİSAR 114 BALIKESİR - İVRİNDİ 164 BURDUR - YEŞİLOVA 15 ADIYAMAN - ÇELİKHAN 65 ANTALYA 115 BALIKESİR - KEPSUT 165 BURSA 16 ADIYAMAN - GERGER 66 ANTALYA - AKSEKİ 116 BALIKESİR - MANYAS 166 BURSA - GEMLİK 17 ADIYAMAN - GÖLBAŞI 67 ANTALYA - ALANYA 117 BALIKESİR - MARMARA 167 BURSA - İNEGÖL 18 ADIYAMAN - KAHTA 68 ANTALYA - ELMALI 118 BALIKESİR-SAVAŞTEPE 168 BURSA - İZNİK 19 AFYON 69 ANTALYA - FİNİKE 119 BALIKESİR - SINDIRGI 169 BURSA - KARACABEY 20 AFYON - BOLVADİN 70 ANTALYA - GAZİPAŞA 120 BALIKESİR - SUSURLUK 170 BURSA - KELES 21 AFYON - ÇAY 71 ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ 121 BALIKESİR- GÖMEÇ 171 BURSA - KESTEL 22 AFYON - DAZKIRI 72 ANTALYA - KALE (DEMRE) 122 BARTIN 172 BURSA - M.KEMAL PAŞA 23 AFYON - DİNAR 73 ANTALYA - KAŞ 123 BARTIN - AMASRA 173 BURSA - MUDANYA 24 AFYON - EMİRDAĞ 74 ANTALYA - KEMER 124 BARTIN - KURUCAŞİLE 174 BURSA - ORHANELİ 25 AFYON - İHSANİYE 75 ANTALYA - KORKUTELİ 125 BARTIN -ULUS 175 BURSA - ORHANGAZİ 26 AFYON - İSCEHİSAR 76 ANTALYA - KUMLUCA 126 BATMAN 176 BURSA - YENİŞEHİR 27 AFYON - SANDIKLI 77 ANTALYA - MANAVGAT 127 BATMAN - BEŞİRİ 177 ÇANAKKALE 28 AFYON - SİNANPAŞA 78 ANTALYA - SERİK 128 BATMAN - GERCÜŞ 178 ÇANAKKALE - AYVACIK 29 AFYON - SULTANDAĞI 79 ARDAHAN 129 BATMAN - KOZLUK 179 ÇANAKKALE - BAYRAMİÇ 30 AFYON - ŞUHUT 80 ARDAHAN - ÇILDIR 130 BATMAN - SASON 180 ÇANAKKALE - BİGA 31 AĞRI 81 ARDAHAN - GÖLE 131 BAYBURT 181 Ç.KALE - BOZCAADA 32 AĞRI - DİYADİN 82 ARDAHAN - HANAK 132 BİLECİK 182 ÇANAKKALE - ÇAN 33 AĞRI - DOĞUBEYAZIT 83 ARTVİN 133 BİLECİK - BOZÜYÜK 183 ÇANAKKALE - ECEABAT 34 AĞRI - ELEŞKİRT 84 ARTVİN - ARDANUÇ 134 BİLECİK - GÖLPAZARI 184 ÇANAKKALE - EZİNE 35 AĞRI - PATNOS 85 ARTVİN - ARHAVİ 135 BİLECİK - OSMANELİ 185 ÇANAKKALE - GELİBOLU 36 AĞRI - TAŞLIÇAY 86 ARTVİN - BORÇKA 136 BİLECİK - PAZARYERİ 186 Ç.KALE - GÖKÇEADA 37 AĞRI - TUTAK 87 ARTVİN - HOPA 137 BİLECİK - SÖĞÜT 187 ÇANAKKALE - LAPSEKİ 38 AKSARAY 88 ARTVİN - ŞAVŞAT 138 BİNGÖL 188 ÇANAKKALE - YENİCE 39 AKSARAY - ESKİL 89 ARTVİN - YUSUFELİ 139 BİNGÖL - GENÇ 189 ÇANKIRI 40 AKSARAY - ORTAKÖY 90 AYDIN 140 BİNGÖL - KARLIOVA 190 ÇANKIRI - ILGAZ 41 AMASYA 91 AYDIN - ÇİNE 141 BİNGÖL - KİĞI 191 ÇANKIRI - KURŞUNLU 42 AMASYA - GÖYNÜCEK 92 AYDIN-DİDİM (YENİHİSAR) 142 BİNGÖL - SOLHAN 192 ÇANKIRI - ORTA 43 AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY 93 AYDIN - GERMENCİK 143 BİTLİS 193 ÇANKIRI - ŞABANÖZÜ 44 AMASYA - MERZİFON 94 AYDIN - İNCİRLİOVA 144 BİTLİS - ADİLCEVAZ 194 ÇORUM 45 AMASYA - SULUOVA 95 AYDIN - KARACASU 145 BİTLİS - AHLAT 195 ÇORUM - ALACA 46 AMASYA - TAŞOVA 96 AYDIN - KOÇARLI 146 BİTLİS - GÜROYMAK 196 ÇORUM - BAYAT 47 ANKARA 97 AYDIN - KUŞADASI 147 BİTLİS - HİZAN 197 ÇORUM - İSKİLİP 48 ANKARA - AKYURT 98 AYDIN - KUYUCAK 148 BİTLİS - MUTKİ 198 ÇORUM - KARGI 49 ANKARA - AYAŞ 99 AYDIN - NAZİLLİ 149 BİTLİS - TATVAN 199 ÇORUM - MECİTÖZÜ 50 ANKARA - BALA 100 AYDIN - SÖKE 150 BOLU 200 ÇORUM - ORTAKÖY 9

10 ÇORUM - OSMANCIK 251 ERZİNCAN - ÇAYIRLI 301 HAKKARİ - ÇUKURCA 351 İZMİR - KARABURUN 202 ÇORUM - SUNGURLU 252 ERZİNCAN - İLİC 302 HAKKARİ - ŞEMDİNLİ 352 İZMİR - KARŞIYAKA 203 DENİZLİ 253 ERZİNCAN - KEMAH 303 HAKKARİ - YÜKSEKOVA 353 İZMİR - KEMALPAŞA 204 DENİZLİ - ACIPAYAM 254 ERZİNCAN - KEMALİYE 304 HATAY 354 İZMİR - KINIK 205 DENİZLİ - BULDAN 255 ERZİNCAN - REFAHİYE 305 HATAY - ALTINÖZÜ 355 İZMİR - KİRAZ 206 DENİZLİ - ÇAL 256 ERZİNCAN - TERCAN 306 HATAY - DÖRTYOL 356 İZMİR - MENDERES 207 DENİZLİ - ÇAMELİ 257 ERZURUM 307 HATAY - ERZİN 357 İZMİR - MENEMEN 208 DENİZLİ - ÇARDAK 258 ERZURUM - AŞKALE 308 HATAY - HASSA 358 İZMİR - ÖDEMİŞ 209 DENİZLİ - ÇİVRİL 259 ERZURUM - ÇAT 309 HATAY - İSKENDERUN 359 İZMİR - SELÇUK 210 DENİZLİ - GÜNEY 260 ERZURUM - HINIS 310 HATAY - KIRIKHAN 360 İZMİR - TİRE 211 DENİZLİ - HONAZ 261 ERZURUM - HORASAN 311 HATAY - REYHANLI 361 İZMİR - TORBALI 212 DENİZLİ - KALE 262 ERZURUM - İSPİR 312 HATAY - SAMANDAĞ 362 İZMİR - BEYDAĞ 213 DENİZLİ - SARAYKÖY 263 ERZURUM - KARAYAZI 313 HATAY - YAYLADAĞI 363 İZMİR - URLA 214 DENİZLİ - TAVAS 264 ERZURUM - NARMAN 314 IĞDIR 364 İZMİR - SEFERİHİSAR 215 DİYARBAKIR 265 ERZURUM - OLTU 315 IĞDIR - ARALIK 365 KAHRAMANMARAŞ 216 DİYARBAKIR - BİSMİL 266 ERZURUM - OLUR 316 IĞDIR- TUZLUCA 366 K.MARAŞ-AFŞİN 217 DİYARBAKIR - ÇERMİK 267 ERZURUM - PASİNLER 317 ISPARTA 367 K.MARAŞ - ANDIRIN 218 DİYARBAKIR - ÇÜNGÜŞ 268 ERZURUM - ŞENKAYA 318 ISPARTA - ATABEY 368 K.MARAŞ - ELBİSTAN 219 DİYARBAKIR - DİCLE 269 ERZURUM - TEKMAN 319 ISPARTA - EĞİRDİR 369 K.MARAŞ - GÖKSUN 220 DİYARBAKIR - ERGANİ 270 ERZURUM - TORTUM 320 ISPARTA - GELENDOST 370 K.MARAŞ - PAZARCIK 221 DİYARBAKIR - HANİ 271 ESKİŞEHİR 321 ISPARTA - KEÇİBORLU 371 K.MARAŞ - TÜRKOĞLU 222 DİYARBAKIR - HAZRO 272 ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA 322 ISPARTA - SENİRKENT 372 K.MARAŞ - NURHAK 223 DİYARBAKIR - LİCE 273 ESKİŞEHİR - ÇİFTELER 323 ISPARTA - SÜTÇÜLER 373 KARABÜK 224 DİYARBAKIR - SİLVAN 274 ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE 324 ISPART -ŞARKİKARAAĞAÇ 374 KARABÜK - ÇERKEŞ 225 DİYARBAKIR - ÇINAR 275 ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ 325 ISPARTA - ULUBORLU 375 KARABÜK - EFLANİ 226 DİYARBAKIR - KULP 276 ESKİŞEHİR - MİHALICÇIK 326 ISPARTA - YALVAÇ 376 KARABÜK - ESKİPAZAR 227 DÜZCE 277 ESKİŞEHİR - SEYİTGAZİ 327 İSTANBUL 377 KARABÜK - OVACIK 228 DÜZCE - CUMAYERİ 278 ESKİŞEHİR - SİVRİHİSAR 328 İST. - ADALAR 378 KARABÜK - SAFRANBOLU 229 DÜZCE - GÖLYAKA 279 GAZİANTEP 329 İST. - BAKIRKÖY 379 KARABÜK - YENİCE 230 DÜZCE - YIĞILCA 280 GAZİANTEP - ARABAN 330 İST. - BEYKOZ 380 KARAMAN 231 EDİRNE 281 GAZİANTEP - İSLAHİYE 331 İST. - B.ÇEKMECE 381 KARAMAN - ERMENEK KARAMAN EDİRNE - ENEZ 282 GAZİANTEP - NİZİP 332 İST. - ÇATALCA 382 SARIVELİLER 233 EDİRNE - HAVSA 283 GAZİANTEP - NURDAĞI 333 İST. - G.O.PAŞA 383 KARS 234 EDİRNE - İPSALA 284 GAZİANTEP - OĞUZELİ 334 İST. - KADIKÖY 384 KARS - AKYAKA 235 EDİRNE - KEŞAN 285 GAZİANTEP- YAVUZELİ 335 İST. - KARTAL 385 KARS - ARPAÇAY 236 EDİRNE - LALAPAŞA 286 GİRESUN 336 İST. K.ÇEKMECE 386 KARS - DİGOR 237 EDİRNE - MERİÇ 287 GİRESUN - ALUCRA 337 İST. - PENDİK 387 KARS - KAĞIZMAN 238 EDİRNE - UZUNKÖPRÜ 288 GİRESUN - BULANCAK 338 İST. - SİLİVRİ 388 KARS - POSOF 239 ELAZIĞ 289 GİRESUN - DERELİ 339 İST. - SULTANBEYLİ 389 KARS - SARIKAMIŞ 240 ELAZIĞ - AĞIN 290 GİRESUN - ESPİYE 340 İST. - TUZLA 390 KARS - SELİM 241 ELAZIĞ - BASKİL 291 GİRESUN - EYNESİL 341 İST. - ÜMRANİYE 391 KARS- SUSUZ 242 ELAZIĞ - ÇEMİŞGEZEK 292 GİRESUN - GÖRELE 342 İST. - ÜSKÜDAR 392 KASTAMONU 243 ELAZIĞ - EĞİL 293 GİRESUN - KEŞAP 343 İST. - ŞİLE 393 KASTAMONU - ABANA 244 ELAZIĞ - KARAKOÇAN 294 GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR 344 İZMİR 394 KASTAMONU - ARAÇ 245 ELAZIĞ - KEBAN 295 GİRESUN - TİREBOLU 345 İZMİR - ALİAĞA 395 KASTAMONU - DADAY 246 ELAZIĞ - KOVANCILAR 296 GÜMÜŞHANE 346 İZMİR - BAYINDIR 396 KASTAMONU - AZDAVAY 247 ELAZIĞ - PALU 297 GÜMÜŞHANE - KELKİT 347 İZMİR - BERGAMA 397 KASTAMONU - BOZKURT 248 ELAZIĞ - SİVRİCE 298 GÜMÜŞHANE - ŞİRAN 348 İZMİR - ÇEŞME 398 KASTAMONU - CİDE 249 ELAZIĞ -MADEN 299 GÜMÜŞHANE - TORUL 349 İZMİR - DİKİLİ 399 KASTAMONU- ÇATALZEYTİN 250 ERZİNCAN 300 HAKKARİ 350 İZMİR - FOÇA 400 KASTAMONU - İNEBOLU

11 KASTAMONU - TAŞKÖPRÜ 451 KONYA - KARAPINAR 501 MERSİN - BOZYAZI 551 OSMANİYE - DÜZİÇİ 402 KASTAMONU - TOSYA 452 KONYA - KULU 502 MERSİN - ÇAMLIYAYLA 552 OSMANİYE - KADİRLİ 403 KASTAMONU - KÜRE 453 KONYA - SARAYÖNÜ 503 MERSİN - ERDEMLİ 553 RİZE 404 KAYSERİ 454 KONYA - SEYDİŞEHİR 504 MERSİN - GÜLNAR 554 RİZE - ÇAMLIHEMŞİN 405 KAYSERİ - BÜNYAN 455 KONYA - YUNAK 505 MERSİN - MUT 555 RİZE - ÇAYELİ 406 KAYSERİ - DEVELİ 456 KÜTAHYA 506 MERSİN - SİLİFKE 556 RİZE - FINDIKLI 407 KAYSERİ - DEVREKANİ 457 KÜTAHYA - ALTINTAŞ 507 MERSİN - TARSUS 557 RİZE - İKİZDERE 408 KAYSERİ - İNCESU 458 KÜTAHYA - DOMANİÇ 508 MUĞLA 558 RİZE - İYİDERE 409 KAYSERİ - PINARBAŞI 459 KÜTAHYA - EMET 509 MUĞLA - BODRUM 559 RİZE - KALKANDERE 410 KAYSERİ - SARIOĞLAN 460 KÜTAHYA - GEDİZ 510 MUĞLA - DALAMAN 560 RİZE - PAZAR 411 KAYSERİ - SARIZ 461 KÜTAHYA - SİMAV 511 MUĞLA - DATÇA 561 SAKARYA 412 KAYSERİ - TOMARZA 462 KÜTAHYA - ŞAPHANE 512 MUĞLA - FETHİYE 562 SAKARYA - AKYAZI 413 KAYSERİ - YAHYALI 463 KÜTAHYA - TAVŞANLI 513 MUĞLA - KÖYCEĞİZ 563 SAKARYA - FERİZLİ 414 KAYSERİ - YEŞİLHİSAR 464 MALATYA 514 MUĞLA - MARMARİS 564 SAKARYA - GEYVE 415 KAYSERİ - FELAHİYE 465 MALATYA - AKÇADAĞ 515 MUĞLA - MİLAS 565 SAKARYA - HENDEK 416 KIRIKKALE 466 MALATYA - ARAPGİR 516 MUĞLA - ORTACA 566 SAKARYA - KARASU 417 KIRIKKALE - DELİCE 467 MALATYA - ARGUVAN 517 MUĞLA - ULA 567 SAKARYA - KAYNARCA 418 KIRIKKALE - KESKİN 468 MALATYA - DOĞANŞEHİR 518 MUĞLA - YATAĞAN 568 SAKARYA - KOCAALİ 419 KIRIKKALE - SULAKYURT 469 MALATYA - HEKİMHAN 519 MUŞ 569 SAKARYA - PAMUKOVA 420 KIRKLARELİ 470 MALATYA - KULUNCAK 520 MUŞ - BULANIK 570 SAKARYA - SAPANCA 421 KIRKLARELİ - BABAESKİ 471 MALATYA - PÜTÜRGE 521 MUŞ - MALAZGİRT 571 SAKARYA - TARAKLI 422 KIRKLARELİ - DEMİRKÖY 472 MALATYA - YAZIHAN 522 MUŞ - VARTO 572 SAMSUN 423 KIRKLARELİ - KOFÇAZ 473 MALATYA - YEŞİLYURT 523 NEVŞEHİR 573 SAMSUN - ALAÇAM 424 KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ 474 MANİSA 524 NEVŞEHİR - AVANOS 574 SAMSUN - BAFRA 425 KIRKLARELİ - PINARHİSAR 475 MANİSA - AKHİSAR 525 NEVŞEHİR - DERİNKUYU 575 SAMSUN - ÇARŞAMBA 426 KIRKLARELİ - VİZE 476 MANİSA - ALAŞEHİR 526 NEVŞEHİR - GÜLŞEHİR 576 SAMSUN - HAVZA 427 KIRŞEHİR 477 MANİSA - DEMİRCİ 527 NEVŞEHİR - HACIBEKTAŞ 577 SAMSUN - LADİK 428 KIRŞEHİR - AKPINAR 478 MANİSA - GÖLMARMARA 528 NEVŞEHİR - KOZAKLI 578 SAMSUN - 19MAYIS 429 KIRŞEHİR - ÇİÇEKDAĞI 479 MANİSA - GÖRDES 529 NEVŞEHİR - ÜRGÜP 579 SAMSUN - SALIPAZARI 430 KIRŞEHİR - KAMAN 480 MANİSA - KIRKAĞAÇ 530 NİĞDE 580 SAMSUN - TEKKEKÖY 431 KIRŞEHİR - MUCUR 481 MANİSA - KÖPRÜBAŞI 531 NİĞDE - ALTUNHİSAR 581 SAMSUN - TERME 432 KİLİS 482 MANİSA - KULA 532 NİĞDE - BOR 582 SAMSUN - VEZİRKÖPRÜ 433 KOCAELİ 483 MANİSA - SALİHLİ 533 NİĞDE - ÇAMARDI 583 SAMSUN - KAVAK 434 KOCAELİ - GEBZE 484 MANİSA - SARIGÖL 534 NİĞDE - ÇİFTLİK 584 SİİRT 435 KOCAELİ - KANDIRA 485 MANİSA - SARUHANLI 535 NİĞDE - ULUKIŞLA 585 SİİRT - BAYKAN 436 KOCAELİ - KARAMÜRSEL 486 MANİSA - SELENDİ 536 ORDU 586 SİİRT - ERUH 437 KOCAELİ - KÖRFEZ 487 MANİSA - SOMA 537 ORDU - AKKUŞ 587 SİİRT - KURTALAN 438 KONYA 488 MANİSA - TURGUTLU 538 ORDU - AYBASTI 588 SİİRT - PERVARİ 439 KONYA - AKŞEHİR 489 MARDİN 539 ORDU - FATSA 589 SİİRT - ŞİRVAN 440 KONYA - ALTINEKİN 490 MARDİN - DARGEÇİT 540 ORDU - GÖLKÖY 590 SİNOP 441 KONYA - BEYŞEHİR 491 MARDİN - DERİK 541 ORDU - GÜRGENTEPE 591 SİNOP - AYANCIK 442 KONYA - BOZKIR 492 MARDİN - MAZIDAĞI 542 ORDU - İKİZCE 592 SİNOP - BOYABAT 443 KONYA - CİHANBEYLİ 493 MARDİN - MİDYAT 543 ORDU - KORGAN 593 SİNOP - DURAĞAN 444 KONYA - ÇUMRA 494 MARDİN - NUSAYBİN 544 ORDU - KUMRU 594 SİNOP - ERFELEK 445 KONYA - DOĞANHİSAR 495 MARDİN - ÖMERLİ 545 ORDU - MESUDİYE 595 SİNOP - GERZE 446 KONYA - EREĞLİ 496 MARDİN - SAVUR 546 ORDU - PERŞEMBE 596 SİNOP - TÜRKELİ 447 KONYA - HADIM 497 MARDİN - KIZILTEPE 547 ORDU - ULUBEY 597 SİVAS 448 KONYA - HÜYÜK 498 MERSİN 548 ORDU - ÜNYE 598 SİVAS - DARENDE 449 KONYA - ILGIN 499 MERSİN - ANAMUR 549 OSMANİYE 599 SİVAS - DİVRİĞİ 450 KONYA - KADINHANI 500 MERSİN - AYDINCIK 550 OSMANİYE - BAHÇE 600 SİVAS - GEMEREK

12 SİVAS - GÖLOVA 651 TRABZON - MAÇKA 602 SİVAS - GÜRÜN 652 TRABZON - OF 603 SİVAS - HAFİK 653 TRABZON - SÜRMENE 604 SİVAS - İMRANLI 654 TRABZON - ŞALPAZARI 605 SİVAS - KANGAL 655 TRABZON - TONYA 606 SİVAS - KOYULHİSAR 656 TRABZON - VAKFIKEBİR 607 SİVAS - SUŞEHRİ 657 TRABZON - YOMRA 608 SİVAS - ŞARKIŞLA 658 TRABZON- AKÇAABAT 609 SİVAS - ULAŞ 659 TUNCELİ 610 SİVAS - YILDIZELİ 660 TUNCELİ - HOZAT 611 SİVAS - ZARA 661 TUNCELİ - MAZGİRT 612 ŞANLIURFA 662 TUNCELİ - NAZİMİYE 613 ŞANLIURFA - AKÇAKALE 663 TUNCELİ - OVACIK 614 ŞANLIURFA - BİRECİK 664 TUNCELİ - PERTEK 615 Ş.IURFA - CEYLANPINAR 665 TUNCELİ - PÜLÜMÜR 616 ŞANLIURFA - HALFETİ 666 UŞAK 617 ŞANLIURFA - HARRAN 667 UŞAK - BANAZ 618 ŞANLIURFA - SİVEREK 668 UŞAK - EŞME 619 ŞANLIURFA - SURUÇ 669 UŞAK - KARAHALLI 620 ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR 670 UŞAK - SİVASLI 621 ŞANLIURFA - BOZOVA 671 UŞAK - ULUBEY 622 ŞANLIURFA - HİLVAN 672 VAN 623 ŞIRNAK 673 VAN - BAŞKALE 624 ŞIRNAK - BEYTÜŞŞEBAP 674 VAN - ÇALDIRAN 625 ŞIRNAK - CİZRE 675 VAN - ÇATAK 626 ŞIRNAK - İDİL 676 VAN - ERCİŞ 627 ŞIRNAK - SİLOPİ 677 VAN - GEVAŞ 628 ŞIRNAK - ULUDERE 678 VAN - MURADİYE 629 TEKİRDAĞ 679 VAN - ÖZALP 630 TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY 680 VAN - SARAY 631 TEKİRDAĞ - ÇORLU 681 VAN - GÜRPINAR 632 TEKİRDAĞ - HAYRABOLU 682 VAN - BAHÇESARAY 633 TEKİRDAĞ - MALKARA 683 YALOVA 634 TEKİRDAĞ - SARAY 684 YALOVA - GÖLCÜK 635 TEKİRDAĞ - ŞARKÖY 685 YOZGAT 636 TEKİRDAĞ - MURATLI 686 YOZGAT - AKDAĞMADENİ 637 TEKİRDAĞ-MARMARAEREĞLİ 687 YOZGAT - BOĞAZLIYAN 638 TOKAT 688 YOZGAT - ÇAYIRALAN 639 TOKAT - ALMUS 689 YOZGAT - ÇEKEREK 640 TOKAT - ARTOVA 690 YOZGAT - KADIŞEHRİ 641 TOKAT - ERBAA 691 YOZGAT - SARIKAYA 642 TOKAT - NİKSAR 692 YOZGAT - ŞEFAATLİ 643 TOKAT - REŞADIYE 693 YOZGAT - YERKÖY 644 TOKAT - TURHAL 694 YOZGAT - SORGUN 645 TOKAT - ZİLE 695 ZONGULDAK 646 TRABZON 696 ZONGULDAK - ALAPLI 647 TRABZON - ARAKLI 697 ZONGULDAK - DEVREK 648 TRABZON - ARSİN 698 ZONGULDAK - EREĞLİ 649 TRABZON - BEŞİKDÜZÜ 699 ZONGULDAK-GÖKÇEBEY 650 TRABZON - ÇAYKARA 700 ZONGULDAK -ÇAYCUMA

13 4- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: 5018 sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kurumumuz iç ve dış denetimlere tabidir. Bu kapsamda görev ifa eden Genel Müdürlüğümüz bünyesinde anılan mevzuat çerçevesinde harcama birimi oluşturulmuş, söz konusu büroda 4 memur, 1 şube müdürü, 1 tetkik hakimi, 1 daire başkanı ile 1 genel müdür yardımcısı görevlendirilmiş, ayrıca üç hâkimden oluşan Birim İç Kontrol Standartları Ekibi oluşturulmuştur. 5- BiliĢim Sistemi: a- Adli Sicil Bilişim Sistemi: Tarihçemizde gelişim süreci anlatılan adli sicil hizmetlerimizi yürüttüğümüz bilişim sistemi ve ağ yapısı, b- Adalet Bakanlığı nın kullandığı bilişim ağı UYAP ve adli sicille entegrasyonu, c- Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi. 13 D. ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1. Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüz Merkez TeĢkilatında Ġstihdam Edilen Personel Dağılımı ÜNVAN MİKTAR GENEL MÜDÜR 1 GENEL MÜDÜR YRD. 3 DAİRE BAŞKANI 3 TETKİK HAKİMİ 9 ŞUBE MÜDÜRÜ 6 ŞEF 4 MÜHENDİS 2 İSTATİSTİKÇİ 9 PROGRAMCI 1 ÇÖZÜMLEYİCİ 2 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 15 VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ 40 MÜTERCİM 2 MEMUR 12 ZABIT KATİBİ 2 SEKRETER 1 TEKNİSYEN 6 TEKNİSYEN YARDIMCISI 1 ARAŞTIRMACI 1 UZMAN 2 SÖZLEŞMELİ (ÇÖZÜMLEYİCİ) 1 ŞOFÖR 1 HİZMETLİ 11 TOPLAM 135

14 14 Genel Müdürlüğümüz TaĢra Birimlerinde Ġstihdam Edilen Personel Dağılımı ÜNVAN MİKTAR ŞUBE MÜDÜRÜ 6 ŞEF 79 ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) 70 İSTATİSTİKÇİ 5 ÇÖZÜMLEYİCİ 1 MÜHENDİS 1 PROGRAMCI 2 TEKNİSYEN 4 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 40 VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ 418 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TOPLAM Fiziki Kaynaklar Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatı Tuna Cad. No:10 Yenişehir/ANKARA adresindeki binada hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğümüz hizmet binası metrekare toplam alanı ile 2 zemin, giriş ve 5 katı ile toplam 8 kattan ibarettir. 31/12/2011 tarihi itibariyle taşra teşkilatında merkezimize on-line bağlı olarak çalışan adli sicil birimi 700 olup, bu birimler bulundukları yer adliye binaları içinde hizmet vermektedirler. Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem merkezinde merkezi veri tabanı sunucusu ve diğer merkezi sunucularla uzak ve yerel ağ yönetici sistemlerimiz, taşra birimlerimizde ise uc sistemler ve kişisel bilgisayarlar bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz deposunda bulunan 473 adet PC den 159 adedi, 210 adet laser yazıcıdan ise 45 adedi taşraya gönderilmiş olup; 19 adet nokta vuruşlu yazıcı depomuzda mevcut bulunmaktadır. Fiilen kullanımda olan fiziki kaynakları gösteren envanter aşağıya çıkarılmıştır.

15 15 Genel Müdürlüğümüzün fiziki kaynaklarını gösteren envanter aģağıya çıkarılmıģtır. MALZEME ADI ADET PC 132 BÜYÜK BOY (SUN 6800) SİSTEM 1 SUN YEDEKLEME ÜNİTESİ 2 SUN FIRE V890 4 SUN FIRE V440 2 IBM SERVER (7025 E2) 1 VİRÜS SERVER 1 DATA STORAGE 2 WEB SERVER 1 İSTATİSTİK SERVER 2 EXCHANCE SERVER 1 DİĞER SERVER LAR 6 FİREWALL 1 HP 1320 LAZER 41 MATRİX YAZICI 29 LEXMARK X 912 RENKLİ YAZICI 1 LEXMARK C 7600 RENKLİ YAZICI 2 HP 3800 COLOR LAZERJET YAZICI 6 HP 4345 MFP 2 E. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 1. Kamu güvenliği açısından Genel Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan görevlerin eksiksiz, zamanında ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi, 2. Adli sicil ve arşiv kayıtlarının tutulması, ilgili mevzuat uyarınca güncel ve güvenilir olarak muhafaza edilmesi, 3. Adalet istatistiklerinin UYAP sisteminde tutulan adli birimlere ait verilerden elektronik ortamda derlenerek, ülkemizin suç coğrafyasının sürekli izlenmesi amacıyla, karar alıcılar, ulusal ve uluslar arası kullanıcılar ile bilimsel çalışmalarda bulunanların kullanımına sunulması çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi, 4. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca UYAP kapsamında yürütülen veri ambarı çalışması neticesinde, Adli istatistikler ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası kullanıcılar tarafından talep edilen bilgilerin tam olarak karşılanabilmesi için veri ambarına doğrudan erişim ve sorgulama yetkisinin Genel Müdürlüğümüze açılması, 5. Yıl içinde kurularak faaliyete geçirilen taşra birimi personeline veri girişi ve sorgulama ile ilgili verilen eğitim faaliyetlerinin düzenli şekilde sürdürülmesi,

16 16 6. Derlenen veriler üzerinde analiz ve raporlamaya ilişkin süreçlerde, ileri seviyede istatistiki analizlerin yanı sıra, veriler arası ilişkilerde bütünlük testleri, tutarlılık analizleri ve çok boyutlu tablo yapmaya imkan sağlayan yazılımların temini, 7. Merkezi bilgisayar sistemi, uygulama sunucu sistemleri, veri depolama sistemi, çevre birimleri ve kullanılan sistem yazılımları ile bu sisteme güç sağlayan kesintisiz güç kaynağı (UPS) cihazları ve jeneratörün çalışır halde tutulması, 8. Taşra bilgisayar sistemlerinin güncel tutulabilmesi için, ihtiyaç olan birimlere gönderilmek üzere yeni PC ve yazıcıların alınması, 9. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Mernis projesi ile on-line bağlantı sağlayarak vatandaşlık numaralarının adli sicil kayıtları ile eşleştirilmesi, 10. Ülkemizdeki Adalet Daireleri ile kanunla belirlenmiş olan yurt içi ve dışındaki diğer kamu kurumlarının 365 gün 24 saat kesintisiz olarak Genel Müdürlüğümüzle on-line bağlantı kuracak şekilde adli sicil bilgi işlem ağının genişletilmesi, 11. Sözü edilen temel politikalar doğrultusunda bilgi birikimimizi, fiziki ve teknik alt yapımızı geliştirmek amacıyla gerekli yatırımların zamanında yapılması, hedeflenmektedir. F. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Fiziki Faaliyetler: 2009 yılı içerisinde tüm adli birimler faaliyete geçirilmiştir. Mevzuat Uyarınca Devamlılık Arz eden Faaliyetler: Adli sicil hizmetleri ile adli istatistik verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi, bu hizmetlerin yürütülebilmesi için kullanılan donanım (Bilgisayar Sistemleri) alt yapı ve iletişim hizmetleri ile yazılım ürünlerinin bakım onarım ve destek hizmetleri gerçekleştirilmiştir sayılı Adli Sicil Kanuna göre ASBS yazılım paketinde yapılması gereken değişikliklerle ilgili çalışmalar ile Adli Sicil bilgi bankasının sağlıklı bir şekilde tesisi ve güncelleştirilmesi hedeflenmektedir. Adli sicil kayıtlarında 2011 yılında mahkeme kararlarıyla , ilgililerin talebi üzerine komisyon kararıyla adet silme işlemi yapılmıştır sayılı Adli Sicil Kanunun 14. maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan komisyon tarafından re sen yasanın yürürlük tarihinden itibaren toplam adet adli sicil kaydı silinmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında suç işleyen Türk vatandaşları ile Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin kesinleşmiş mahkumiyetlerine istinaden tarihi itibariyle ceza fişi, tali karar fişi, yerine getirme fişi olmak üzere toplam kayıt adli sicil veri tabanına eklenmiştir. Silinen kayıtlarda dikkate alınarak Veri tabanındaki toplam adli sicil kaydı bulunan kişi sayısı olup, bunlara ait toplam kayıt sayısı ise e ulaşmıştır. Genel Müdürlük merkez ve bağlı birimlerden günde ortalama sorgulama yapılmaktadır. Faaliyet döneminde adet sorgulama yapılmıştır. Adli Sicil hizmetleri 7 gün 24 saat olarak sürekli verilebilmektedir. Adalet dairelerinin bulunmadığı yerlerde, vatandaşların adli sicil hizmetlerinden yaralanmaları için yapılan yasal düzenleme ile adli sicil kaydı verme yetkisi buralardaki Kaymakamlıklara bırakılmış, bu konudaki teknik ve idari düzenlemeler yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kısa bir sürede tamamlanarak hizmette devamlılık sağlanmıştır.

17 17 Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre, mahkemelerce düşme, ortadan kaldırma ve silinmesine karar verilen adli sicil kayıtlarının çıkarılması ile yasaklanmış hakların geri verilmesi kararlarının adli sicile intikali, bu kayıtlarla ilgili düzeltme işlemleri, kesinleşmiş mahkumiyet kararlarına ilişkin ceza, yerine getirme ve tali karar fişlerinin veri tabanına aktarılması ve veri tabanının güncellenmesi işlemleri Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatınca yapılmaktadır. Bakanlığımız birimlerine talep hâlinde iş cetvelleri hazırlanmaktadır. Üçer aylık istatistik bilgileri düzenli olarak Ceza İşleri, Ceza ve Tevkifevleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler ile Avrupa Birliği Genel Müdürlüklerine gönderilmektedir. Eğitim Faaliyetleri : Sistem düzenleyici, yazılımcı, iletişimci ve sistem destek görevlerinde bulunan teknik yönetici ve personele çeşitli donanım, yazılım ve veri iletişim konularında mesleki eğitimler verilmiştir. Mesleki ve teknik eğitimlere hizmet süreci içerisinde ihtiyaç duyuldukça devam edilmektedir. Ġstatistik Birimi Faaliyetleri; Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanına giren konularda istatistik hizmeti vermek için; Resmi İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza ve Hukuk Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ve İnfaz hakimliklerinden müteşekkil toplam adlî birime ait bilgiler UYAP sisteminden elektronik ortamda, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Adli Tıp, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Noterler Birliği ile Yargıtay ve Danıştay a istatistikî veriler yıllık olarak kağıt ortamında (manuel) tam sayım esasına göre Türkiye İstatistik Kurumu aracılığı ile paydaş kurumlardan, Ayrıca Bakanlık birimlerimizin özel olarak talep ettikleri veriler üçer aylık dönemlerde yine manuel olarak toplanmaktadır. Yıllık, aylık ve üçer aylık dönemlerde derlenen veriler, her dönem sonunda hizmet alan kurumlara basılı ve elektronik ortamda verilmekte olup, yıllık olarak derlenen veriler aynı zamanda yıl içinde yayımlanmaktadır yılı faaliyeti kapsamında; 2010 yılı yıllık istatistiklerinin veri toplama, raporlama, sorgulama, kalite kontrol, analiz, çözümleme, tablolama ve yayın hazırlama işlemleri RİP kapsamında iki ayrı kitap halinde tamamlanarak, Adalet İstatistikleri inceleme ve basım işlemleri için Türkiye İstatistik Kurumumu Yayın Kuruluna teslim edilmiştir. Hizmete Özel olarak Hazırlanan Adli İstatistikler yayının ise baskısı yapılıp, Adalet Bakanlığı Birimlerine, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve paydaş kurumlara gönderilmiş, ayrıca yıllık olarak derlenen istatistiki veriler kapsamında istatistiki bilgiler Adli İstatistikler ve Adli İstatistik Bülteni adı altında adresli web sayfamızda yayımlanmıştır. Üç aylık formlarla toplanan istatistik bilgiler ise düzenli olarak belli aralıklarla Ceza İşleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüklerimize gönderilmiştir. Adli istatistik verilerinin; Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında tutulan kayıtlardan alınması çalışmaları, 2007 yılından beri Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olup, donanım ve yazılımdan kaynaklı hatalar ile veriler arasındaki tutarsızlıklar yıllık verilerde büyük oranda giderilerek 2010 yılı verileri UYAP ortamından alınmış, Aralık 2011 itibarı ile tüm veriler istatistik veritabanına aktarılmıştır. Üçer aylık derlenen verilerinde UYAP ortamından elektronik ortamda alınabilmesine yönelik hata ayıklama çalışmaları devam etmektedir.

18 18 G - DĠĞER HUSUSLAR: 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun getirdiği düzenleme kapsamında otomatik taramalarla ulaşılamayan adli sicil ve arşiv kayıtlarının hâkimlerin kontrolü ile silinmesine devam edilmektedir. Adli sicil kaydı sorgulama sonuçları talep halinde üç ayrı yabancı dilde (İngilizce, Almanca ve Fransızca) verilmekte, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca çok sayıda kişiye ilişkin hazırlanmış listelere dayalı adli sicil kaydı talepleri manyetik ortamda disket veya CD ile en kısa sürede karşılanmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adlî sicil kaydı taleplerinin elçilik ve konsolosluklar vasıtasıyla karşılanabilmesi için Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinde 5560 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, Dışişleri Bakanlığı yurt dışı birimlerine kurulan Konsolosluk Net Sistemi ile UYAP üzerinden Adli Sicil Bilişim Sistemi ne Web Servis aracılığıyla bağlanmak suretiyle adli sicil kaydı sorgulama işlemlerine Mayıs 2011 tarihi itibarıyla başlanılmış olup, hâlen 105 yurtdışı biriminde hizmet verilmeye devam edilmektedir. II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ: A. Performans Sonuçları Tablosu: Adli Sicil faaliyetlerinin UYAP la bağlantılı olarak geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi, Adli Sicil faaliyetlerinde kullanılan yazılım ve donanımın geliştirilmesi ve yenilenmesi ve Merkez ve merkez dışı birim personeline gerekli eğitim verilmesi öngörülmektedir. B. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Adli sicil hizmetleri ile adli istatistik verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi, bu hizmetlerin yürütülebilmesi için kullanılan donanım (Bilgisayar Sistemleri) alt yapı ve iletişim hizmetleri ile yazılım ürünlerinin bakım onarım ve destek hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler için yapılan harcama ( ).-TL dir. Adli sicil faaliyetlerinde kullanılan donanım için yenileme yapılmış, bu faaliyet için yapılan harcamalar ( ).- TL dir. Merkez ve merkez dışı birim personeline ihtiyaç duyuldukça eğitimlere devam edilmektedir.

19 Yıllar 19 III. MALĠ BĠLGĠLER A. Mali Tablolar BÜTÇE YILI : KURUM ADI : 08 - ADALET BAKANLIĞI BİRİM ADI : ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Açıklama Personel Giderleri Sos.Güv.Kur. Dev.Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri TOPLAM Bütçe BaĢlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam KBÖ Ödeneği Harcama GerçekleĢme % 99,22 % 95,51 % 59,11 % 97,71 % 91,30 % Bütçe BaĢlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam KBÖ Ödeneği Harcama 2.927, , , ,782 GerçekleĢme % 100 % 100 % 100 % 97 % 100 % Bütçe BaĢlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam KBÖ Ödeneği Harcama GerçekleĢme % 89% 89% 83% 43% 72%

20 20 BÜTÇE YILI : 2011 KURUM ADI : 08 ADALET BAKANLIĞI BİRİM ADI : ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKO. SIN. I II AÇIKLAMA 2011 ÖDENEK DURUMU KANUN KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK Gerçekleşme Oranı HARCAMA ( % ) GENEL BÜTÇELİ İDARELER % 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00% 1 Memurlar ,00% 2 Sözleşmeli Personel % 02 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD % 1 Memurlar % 2 Sözleşmeli Personel % 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 2 Tük. Yön. Mal ve Malz. Al % 3 Yolluklar % 4 Görev Giderleri ,00% 5 Hizmet alımları % 7 Men.Mal, Gay. Mad. Hak.Alım Bak. ve Onarım % 8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri % SERMAYE GİDERLERİ ,33 43% 06 1 Mamul Mal Alımları % 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri %

21 M A L Ġ G R A F Ġ K L E R Yılları Bütçe Gerçekleşme Grafiği KBÖ Harcama Yıllara Göre Cari Bütçe Grafiği Kbö. Harcama Yıllara Göre Yatırım Bütçe Grafiği Kanun Öd. Kbö. Harcama yılı 1.Düzeyde Bütçe Grafiği KBÖ HARCAMA

22 B. Ġç ve DıĢ Mali Denetim Sonuçları: Faaliyet dönemi ile ilgili Genel Müdürlüğümüze ulaşmış iç ve dış mali denetim sonucu bulunmamaktadır. 22 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Güçlü ve GeliĢmeye Açık Alanlar Güçlü Alanlar: Özel kanunu olan tek genel müdürlüktür. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun un 12 nci maddesi, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu kapsamsında Resmi İstatistik Programı (RİP) uyarınca görev tevdi edilmiştir yılında çıkarılan 4664 sayılı ilk Adli Sicil Kanunu hükümleri, adli sicil kayıtlarının düzenli olarak veri tabanına işlenmesi, saklanması, düzeltilmesi, silinmesi ve arşive alınması ile mahkemelerce verilen silme kararlarının kontrol edilerek yasal yollara başvurulmasının sağlanması, 6290 sayılı 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca adli sicil kayıtlarının tutulması, arşivlenmesi ve düzeltilmesi işlemlerinin re sen yapılması, Kişisel veri niteliğinde olması nedeniyle adli sicil bilgilerinin ayrı bir sistemde gizli olarak muhafaza edilmesinin kanuni zorunluluk olması, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü gerek merkez, gerekse taşra birimlerinde kısmen vatandaşla yüz yüze hizmet veren bir birim olması, Adli sicil hizmetleri bireyin günlük hayatını doğrudan etkilemesi, (iş, çalışma, eğitim, özel faaliyetler, yurt dışına çıkış, sosyal haklar v.b.) Yargı teşkilatının yapılanması, yargı görevinin yerine getirilmesinde verimlilik ve kalite ölçümlerinde adli istatistiklerin belirgin bir önem sahip olması, B. Değerlendirme Yukarıda yapılan çalışma, birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve gelişmeye açık alanlarımızı ortaya koymak açısından oldukça önemlidir. Genel Müdürlüğümüzün teknik ve hukukî mahiyette olan iş ve işlemleri aksatılmadan yürütülmektedir. V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER A. Öneriler: 1. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülen veri ambarı çalışmaları neticesinde, adlî istatistikler ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası kullanıcılar tarafından talep edilen bilgilerin tam olarak karşılanabilmesi için doğrudan veri ambarına erişim ve sorgulama yetkisinin Genel Müdürlüğümüze açılması, 2. Yıl içerisinde yeni atanan taşra birimi personeline veri girişi ve sorgulama ile ilgili eğitimlerin düzenli bir şekilde verilmesi, 3. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Mernis projesi ile on-line bağlantı sağlayarak vatandaşlık numaralarının adli sicil kayıtları ile eşleştirilmesi ve bilgilerin kontrolünde sürekliliğinin sağlanması, 4. Ceza, Tali Karar ve Yerine Getirme bildirim belgelerinin UYAP üzerinden Adli Sicil Bilişim Sistemine otomatik transferi ve güncellenmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmelidir.

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 517 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 276 03.11.2014 İL VE İLÇELER HİZMET BİRİM SAYILARI ADANA 9 ADANA TÜM İLÇELER 1 ÇUKUROVA

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ No Ad Tip İlçe İL 1 BESNİ- MERKEZİ BESNİ ADIYAMAN 2 GÖLBAŞI- MERKEZİ GÖLBAŞI ADIYAMAN 3 KAHTA- MERKEZİ KAHTA ADIYAMAN 4 BAŞMAKÇI- MERKEZİ BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR 5 BOLVADİN- MERKEZİ BOLVADİN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA TI VE GÜZERGAHI 10/11/2017 14:48:29 FİRMA ÜNVANI : METRO TURİZM SEYAORGANİZASYON VETİCARET A.Ş. BELGE ADRES GEÇERLİLİK TARİHİ : İST.U-NET.D1.34.540 : : BÜYÜK OTOGARI B2 GEÇİŞ BLĞ.

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 204 yılı Görevde Yükselme Sınavı Şef kadroları için tercih ve atama işlemlerine ilişkin duyuru 02/0/205 tarihinde Kurumumuz

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Bitiş Yılı CEZA İNFAZ KURUMLARI TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KUR. TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 1982K010400 2008'den Sonraya Kalanlar 34.200

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN ADANA 10101 Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10103 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10109 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10111 Adana İl Müdürlüğü Tufanbeyli

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ Danesi Yağlığa MERKEZ 1.319.735 136.720 13,5 17.775,8 17.775,5 0 yağı 1 Kg. yağı İçin Danesi GEMLİK 2.254.000 0 5,0 11.270,0 10.500,0 MUDANYA

Detaylı

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir.

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. 1 PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ ÇELTİK SEKTÖRÜ RAPORU İLÇELERE GÖRE DAĞILIM DEĞERLENDİRME (2009-2010) Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. Ekili Alan 2009 yılına kıyasla

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN IL_ADI ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI PLAN ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN)SAMSAT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ 8410 SAĞLIK)MEMURU 6950 İLK)VE)ACİL)YARDIM 1 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN)TUT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU YER SEÇİMİ KAMULAŞTIRMA PLANLAMA ALTYAPI İNŞAAT İŞLETME OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU OSB AŞAMASI (ADET) OSB ALANI (HEKTAR) OSB AŞAMASI (ADET) ORAN (%) 6 22 19 34 206 287,00 1.588,00 2.942,58 2.759,00 5.336,68

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans)

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans) KURUM ADI KADRO ADI 3241011 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST (ADANA-TKHK-TAŞRA) 1 0 54,674 54,674 3241013 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE (ADANA-TKHK-TAŞRA) 5 0 77,329 86,769

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2015) 2.183.167 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2015) 1.960 10. İşyeri Sayısı (SGK - 2015) 39.506 8. İstihdam (SGK - 2015)

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7) AÇIKLAMA: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edecek öğrenciler yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte eğitim-öğretim göreceklerdir. SIRA 1 ADANA CEYHAN 24650 Anadolu İmam

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29 Aşağıda yer alan birimlere ilişkin bilgiler 22/01/2016 tarihi itibarıyla derlenmiştir. Listede yer alan birimlerin taşınır hesapları, say2000i ve SGB.net sistemi arasındaki tutarlar uyuşmamaktadır. Aşağıda

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 110050001 12091 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MEMUR AĞRI MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001 190930013 13447 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 181 - Adana Numune Hastanesi 6.373,00 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 182 - Ruh Sağlığı

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KURUM VERİSİ HATALI BULUNAN KURUMLAR LİSTESİ 1 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 89,90606 89,90606 190930013 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ) 3 3 0 85,63345

Detaylı

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 9360 Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi KIZ/ERKEK İngilizce 90 78 12 407.505 2 ADANA CEYHAN 2868 Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

TKHK-TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1

TKHK-TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 SB-TAŞRA ADANA 750277 ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 86,82267 86,89305 210010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 82,94930 82,99942

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ ADANA ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ 2 ADANA ADANA

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Teknikeri (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 90,89473 90,89473 210020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 2 0 77,67048 79,29027 210050001

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

VERGİ NO VERGİ DAİRESİ KURUM ADI ADALAR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VEZNESİ ADIYAMAN

VERGİ NO VERGİ DAİRESİ KURUM ADI ADALAR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VEZNESİ ADIYAMAN VERGİ NO VERGİ DAİRESİ KURUM ADI 8150348005 ADALAR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI 0070404428 ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VEZNESİ 2160437209 ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 2160377881 AFYON CUMHURİYET BAŞ

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1 2915371 ADANA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB ) SH 5 3005 6003 2915373 ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

2012 YILI ADLİ YARGI DENETİM PROGRAMI

2012 YILI ADLİ YARGI DENETİM PROGRAMI 2012 YILI ADLİ YARGI DENETİM PROGRAMI S. NO COĞRAFİ 1 Akdeniz 1 ADANA Ağır Ceza Merkezi 2 Akdeniz 4 Karaisalı 3 Akdeniz 3 Karataş 4 Akdeniz 3 Yumurtalık 5 Güneydoğu A. 2 ADIYAMAN Ağır Ceza Merkezi 6 Güneydoğu

Detaylı