Psikososyal Riskierin Prematüre Yenidoğan ve Ailesi Üzerine Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Psikososyal Riskierin Prematüre Yenidoğan ve Ailesi Üzerine Etkileri"

Transkript

1 DERLEME CİLT: 42 YIL : 2011 SAY!: 2 Psikososyal Riskierin Prematüre Yenidoğan ve Ailesi Üzerine Etkileri Tuğba Karaaslan' Zeynep Eras, Gülsüm Atay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişimsel Pediatri Ünitesi, Ankara Adres: Dr. Zeynep Eras. T.C.S.B.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Tel: Cep: Fax: ÖZET: Bir bebeğin gelişimi, kolay/aştırıcı veya zorlayıcı biyolojik ve çevresel unsurların etkileşimi ile belirlenir. Özellikle gelişimsel sorunlar açısından yüksek riskli premature bebeklerde gelişimi izleyecek, koruyacak, destekleyecek ve gereğinde sağaltacak olan ekibin öncelikle bilmesi gereken nokta sadece çocuğa, onun yapısına bakarak değil, aileyi, yakın çevreyi ve toplumun getireceği olanakları değerlendirerek gelişimi değerlendirmesi gerektiğidir. Anlamlı bir izleme yapabilmek için çocuğun gelişimini etkileyen koruyucu ve zorlayıcı unsurların anlaşılması büyük önem taşır. Anahtar kelime/er: prematurite, gelişim, psikososyal riskler Doğum haftası 3 7. haftanın son gününden önce olan bebeklere prematüre yenidoğan denilmektedir (1). Genel olarak doğum haftası 32 haftadan küçük ve doğum ağırlığı 1500 g'dan düşük prematüre yenidoğanlar "yüksek riskli" olarak kabııl edilmekte, gerek sorunlan gerekse tedavileri açısından çok özellikli bir grubu oluşturmaktavebu konuda uzmanlaşmış bir ekip ve üniteye gereksinim göstermektedirler (2,3). Prematüre Bebeklerin Gelişimini Etkileyen Etmenler Bir bebeğin doğum öncesi dönemden erişkin yaşa kadar gelişimini açıklayabilen kurarn "çok eksenli" kurarn (transactional theory) olarak bilinmektedir. Bu kurama göre bir bebeğin gelişimi, kolaylaştıncı veya zorlayıcı biyolojik ve çevresel unsurların etkileşimi ile belirlenir ( 4 ). Gelişimi izleyecek, koruyacak, destekleyecek ve gereğinde sağaltacak olan ekibin öncelikle bilmesi gereken nokta sadece çocuğa, onun yapısına bakarak değil, aileyi, yakın çevreyi ve toplumun getireceği olanaklan değerlendirerek gelişimi değerlendirmesi SUMMARY: The Effects of Psychosocial Risks on the Premature Infant and Family An infant s development is determined by the interraction of facilitating or challenging biological and environmental factors. The team who will follow the development, protect and support the premature infant need to know the importance of evaluating the opportunities bringing by the family, environment and the society. In order to do a good developmental follow-up, it is important to understand the protective and coercive elements in the child' life. Key words: prematurity, development, psychosocial risks gerektiğidir. Çocuğa, aileye ve çevreye ait gelişimi kolaylaştıncı ve zorlayıcı etmenlerden bazılan tablo 1 ve tablo 2'de sunıılmuştur (5). Yapılan çalışmalar zorlayıcı unsurlar (risk faktörleri) arttıkça gelişimin normalden sapması veya gecikmesinin çok daha olası olduğunu göstermektedir. Sameroffve Rosenblum tarafindan yapılan çalışmada; annenin daha önce geçirmiş olduğu ruhsal hastalığı, annelikle ilişkili yüksek kaygı düzeyi, bebeklik döneminde anne ve bebek arasında sınırlı etkileşim, annenin düşük eğitim düzeyi, tek ebeveynlilik, kalabalık aile gibi sosyal riskler arttıkça, IQ puanlannın düştüğünü belirlenmiştir ( 6). Prematüre bebekler ve aileler açısından yukanda sıralanan zorlayıcıların yanı sıra, bebeğe ve aileye ait ek zorlayıcılar ya da riskler olabilmektedir. Bebeğe ait riskler; intrauterin ortamdan sonra yoğun bakım ortamına uyum sağlama, ağır medikal sorunlar, ağrılı, rahatsız edici girişimler, anne ile birlikte kahnmadığı durumlarda şefkatli bakımdan yoksun olma şeklinde sıralanabilir (7). -81-

2 CİLT: 42 YIL: 2011 SAY!: 2 Tablo 1: Çocuğun Gelişimini Destekleyen "Kolaylaştıncı Etmenler" ÇOCUK AİLE ÇEVRE * Ailesi tarafından istenerek Besin, barınak, giysi, sağlık gibi teınel gereksininıleri karşılar, Aileye destek verir (annelik-babalık izni, dünyaya gelir. güvenli korunaklı bir ortam sağlar. maddi destek, eğitim olanaklan gibi). * Bedensel sağlığı ve beslenme Çocuğundan hoşlanır, ona bağlılık hisseder, onu yatıştırabilir, Özel gereksinimleri olan ailelere destek durrunu iyidir. duygusal destek, rahatlama sağlar. sağlar (yakıt, besin, özel eğitim v.b.). * Beslenme, uyku, dışkılama * Kişiler ve dünya ile ilgilenınesini sağlayacak uygun uyaranlar * Çocuk ve erişkin için eğitim olanaklan düzeni iyidir. sunar. sağlar. * Dokunma, görme, duyına, tat, koku Çocuğun ilişki kurmaya yönelik davraruşlanna cevap verir, Kazalar, şiddet, çevre kirliliği gibi alma duyulannın uygun destekler. tehlikelerden yoksun ortam sağlar. uyanlmasından hoşlanır. * Çocuğun verdiği ipuçlarını anlayabilir, bunlara ve onun * Kaliteli belediye hizmetleri sağlar. * Sakinleşip çevresi ile ilgilenebilir. gereksinimlerine uygun yarut verir. Yüksek kalitede, ulaşılabilir sağlık * Ailesinin kayıtsız şartsız sevgisini * Araştıncılığı, merakı, gelişen bağırnsızlığı destekler, çocuğa hizmeti sağlar. hisseder. seçme hakkı verir. * Yüksek kalitede, ulaşılabilir çocuk * Ailesinin ve başkalannın ilgisine Bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklıdır. bakımı olanaklan sağlar. yarut verir. Anne-baba arasında güçlü ilişki vardır, birbirlerini destekler, Sağlıklı, güvenli konutlaşma sağlar. * Olumlu, neşeli, dost mizacı vardır. çocuğun bakımını paylaşırlar. *Ana-babalık eğitimi sağlar. * Ailesine bağlannuştır, güvenir, sıcak Akraba ve dostlarından destek alabilirler. Komşuluğu, destek örgütlerini korur, ilişkiler içindedir. * Çocukla konuşur, konuşmayı destekler. geliştirir. * Bedensel faaliyetlere canlılıkla katılır. * Eğitime değer verir. * Olumlu etnik ve kültürel ortam yaratır. * Sosyal beceriler kazarunaktadır. Çocuğa özel zaman ayırır. * Dikkatini yoğıınlaştırabilir. * Çocuğu över, onunla övünür. * Koyulan sınırlan kabul edebilir. * Çocukla ilişkileri, beklentilerinde tııtarlıdır, * Merak eder, soru sorar. uygun disiplin yöntenıleri kullanır. * Bağımsızlığa doğru adınılar atınaktadır. * Çocuğun sağlık, gelişimi hakkında bilgilidir. * Gelişimsel basamaklan zamarunda Gelişirnin ilerlemesi için yardımcı olur. kat eder. Anne-baba iyi birer rol modeli oluştıırur. * Kardeşler çocukla ilgilidir. Tablo 2: Çocuğun Gelişimini Tehlikeye Sokabilen "Zorlayıcı Etmenler" ya da "Risk Faktörleri" ÇOCUK AİLE ÇEVRE Erken doğum, düşük doğum ağırlığı. * Yoksulluk,geçim sıkıntısı, işsizlik. * Yoksulluk, iş olanaklarının azlığı. * Beslenme, uyku sorunları. * İçe dönük, çocukla birlikte olamayan ebeveyn. *Yetersiz, sağlık koşullan uygun olınayan * Aşırı ağlama, huzursuzluk, "zor bebek". * Çocuğun verdiği ipuçlarının anlaşılınaması, yanlış anlaşılınası, konut. Enfeksiyonlar, akut ve kronik hastalıklar. duyarsız olunması. * Ortamda trafik, çevre kirliliği, ses, şiddet * Kabızlık, ishal. Çocuğa çok az ya da aşırı uyaran verilınesi. gibi tehlikeler. * Büyüme geriliği, kilo alamama. * Depresyon, başka ruhsal hastalığı olan anne-baba veya yakın * Sağlık hizmetlerine ulaşamama, gereğince Denıir eksikliği aneınisi. aile bireyleri. yararlaruunama. * Davranış sorunlan. Eşler arası geçirnsizlik. *Yetersiz belediye hizmetleri. * Duygusal sorunlar. *Madde bağımlılığı (alkol, uyuştıırucu, sigara). *Yetersiz çocuk ve erişkin eğitimi Dil sorunlan. *Aile içi şiddet (sözel, bedensel, cinsel). olanakları. * ilişki kurma sorunları, otizm. Ailede sağlık sorunu. * Özel gereksinimi olan ailelerin destekten * Bedensel engel Aile geçiş dönenıleri (doğum, taşınma, boşanma, tekrar yoksun olınası (özel eğitim, rehabilitasyon, Gelişirnde gecikmeler. evlenıne, hapis, ölüm). maddi destek). Uygun olınayan çocuk bakıcısılbakıını. Çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda bilgisizlik. * Kırsal bölgede maddi ve sosyal destekten uzak kalma. * Sıklıkla evden uzaklaşan anne-baba. * Kaliteli çocuk bakını/bakıcı olanaklannın Anne-babalık konusunda beceriksizlik, kendine güvenmeme. Yenidoğan ve kardeşlerin bakımında akraba ve dostların desteğinin olınaması. Aşırı engelleyici, karışıcı geniş aile. * Aşırı katı, engelleyen, eleştiren veya aşırı koruyan anne-baba. * Çocuğu kabul edememe, ilınıal, örseleme. olınaması. *!rkçılık, ayırımcılık. Aileye ait riskler ise; istenmeyen veya plansız gebelik, aşın istenen - kıymetli gebelik, annenin yaşının genç/yaşlı olması, annenin bedensel sağlık sorunları, çoğul gebelik, çok sayıda ve sık gebelik, iziemi olmayan gebelik, bebekle ilgili sorunlar (örn: düşük tehdidi), bebeği kaybetme korkusu, sağlıklı doğmasını hayal ettikleri bebeklerini "kaybetmenin" yası, kaygısız geçen bir anın olmaması, yaşatma içgüdüsünün doruğunda yaşatmayı yabancıya teslim, bağlanıp bağlanmama, yaşayacağına güvenip güvenmeme, yaşamasını isteyip istememe gibi karmaşık duygu ve düşünceler, bebeğine evde bakarnama kaygısı, bebeğin tıbbi gereksinimlerini yeterince karşılayamama kaygısı, annenin gebeliğini başarı ile -82-

3 CİLT: 42 YIL: 2011 SAY!: 2 tamamlayamadığını düşünmesi, kendisini suçlaması şeklinde olabilmektedir (8). Psikososyal Riskierin Yenidoğan ve Ailesi Üzerine Etkileri Bebekler, özellikle yenidoğan döneminde yoğun bir öğrenme potansiyeline sahiptirler. Bu potansiyelin gelişmesi için bebeklerin uyarıcı bir çevreye ihtiyaçlan vardır (9). Buna karşın, risk grubunda olduğu belirlenen bebeklere, gelişimlerinde gecikme olma ihtimali düşünülerek daha yoğun ve daha ciddi bir uyaran desteği sağlanmalıdır ( 10). 1. Anne-Baba-Bebek Etkileşimi Araştırmalar, bebeğin ilk deneyimlerinin doğumdan önce başladığını, fetusun çeşitli duyumsal ve hareket deneyimler yaşadığını ve beyin gelişimi ile algısal öğrenmenin bu deneyimleri etkilediğini bilimsel olarak kanıtlamışlardır. (1 1 ). Doğumdan önce başlayan bu öğrenme süreci, doğumdan sonra, annebaba ve bebeğin bakımı ile ilgilenen diğer kişilerin bebekle iletişim kurmasıyla devam etmektedir. Bu iletişimde bebeğin öğrenmesini destekleyen uyaranlar ve bebeğe duyulan sevgi çok önemlidir (12).Bebeğin anne-babasına ve bakımıyla ilgilenen diğer kişilere güçlü ve güven1i bir bağlılık geliştirmesi, onu daha sonra yaşayabileceği stres ve travmalara karşı koruyucudur. Yapılan araştırmalar, erken dönem bakımı ve çocuğun daha sonraki gelişimi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ve özellikle yaşamlarının birinci yılında ihtiyaçlarının anlaşıldığı ve karşılandığı tutarlı bir bakım alan bebeklerin güçlü sosyal beceriler geliştirdiklerini göstermektedir (ll).prematüre bebeklerde biyolojik riske ek olarak, birtakım cihaziara bağlanarak uzun süre hastanede kalma gibi anne-baba-çocuk etkileşimine engel olan çevresel etmenler, gelişimi ciddi anlamda etkilemektedir (13). Prematüre bebeklerde, başetme ve uyum sağlama becerileri, sağlık sorunlan olmayan çocuklara göre daha sınırlı olabilmekte ve bakımlarını üstlenen kişiler ile etkileşimleri kolayca zarar görebilmektedir (14). Bu bebekler biyolojik riskleri dolayısıyla zamanında ve beklenen doğum haftasında doğan bebeklere göre daha fazla sosyal riske maruz kalabilmektedirler (12). Ayrıca yapılan gözlemler prematüre bebeklerin zamanında doğan bebeklere göre kendileri ile ilgilenen kişilere dikkat etme, karşılıklı ses çıkarma, gülümseme ve yüz yüze etkileşime girme açısından daha az zaman harcadıklarını da göstermiştir (15). Bunlara ek olarak prematüre bebeklerin anne-babalarının, zamanında doğmuş bebeklerin anne-babalarına göre bebekleri ile daha az ilgilendikleridir. Bebeklerini kendilerinden uzakta kucakladıkları, bebekleri ile daha az konuştukları ve yüz yüze iletişim için daha az girişimde bulundukları belirtilmiştir. Anne bebeğin yaşama tutunup tutunamayacağı konusunda ümit ve ümitsizlik arasında gidip geldikçe yeni doğmuş bebeğine bağlanmaktan korkabilmektedir ( 16). 2. Depresyon ve Anne-Çocuk Üzerine Etkileri Bebeğin gelişimini zorlayıcı etmenlerden olan annede depresyon gibi ruhsal sorunların varlığı anne ile bebek arasındaki bağlanma sürecinin zedelenmesine ve gelişimin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir (17). Planlanmamış gebelik, ilk gebelik, genç anne yaşı, gebelik dönemi sağlık sorunları, annede kronik fiziksel hastalık, perinatal kayıplar, infertilite, düşük, küretaj gibi jinekolojik sorunlar, sosyoekonomik zorluklar, evlilik sorun1an, ayrılma-boşanma, anneyi destekleyen kişilerin yeterli olmaması doğum sonrasında depresyon riskini arttıran etmenler arasındadır. Bunlara ek olarak doğum komplikasyonları, prematüre doğum, doğumdan sonra bebeği emzirememe, bebeğin yenidoğan döneminde hastane yatışı ve bebeğin huzursuz olması da depresyon riskini artırmaktadır (18). Bebek sahibi oldukları ilk bir yıl içinde annelerde depresyon görülme sıklığı, %12-47 olarak bildirilmektedir (19). Ülkemizde kendini bildirim ölçekleri ile yapılan çalışmalarda doğum sonrası depresyonun görülme sıklığının %15-40 arasında değiştiği görülmektedir (20,21). Doğum sonrası depresyon, hem anne hem de bebeğin sağlığı ve bakımında yetersizliklere neden olan, özellikle süt çocukluğu ve erken çocukluk döneminde, bilişsel, sosyal, dil gelişimi arnnlarında ve davranışsal gelişirnde olumsuz etkilere neden olan bir durumdur (17). Depresyonu olan -83-

4 CİLT: 42 YIL: 2011 SAY!: 2 annelerde, üzgün ve yorgun görünüm, isteksizlik, ınimiksiz konuşma, donuk yüz ifadesi, düşük aktivite düzeyi, bebekle az ilgilenme, yüzüne az bakma, bebeğin aktivitelerini izlememe, bebeği başıboş bırakma ya da aşırı müdahalede bulunma ve bebeğin davranışlarını olumsuz algılama davranışları görülmektedir. Annelerin bebeklerinin sorumluluklarını almakta zorlandıklan, onların isteklerine yanıt vermeyi başaramadıklarından suçluluk ve öfke yaşadıkları belirtilmektedir (16). Depresyonu olan annelecin bebeklerinin ise; daha az göz teması kurdukları, daha az ses çıkardıkları, daha az hareket ettikleri, daha huysuz ve gergin oldukları görülmüştür. Bebekler bu durumla baş etmede ve davranışlarını düzenlernede zorlanmaktadırlar (17,18,22). Süreç içerisinde, bebekler aşırı ağlama, beslenme ve uyku problemleri, malnütrisyon, gelişme geriliği, duygusal ve bilişsel gelişme geriliği, hastaneye başvuru ve yatış sıklığında artış ve ihmal-istismar boyutuna varan olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabilmektedirler (19). 3. Bakım Verenin Bebek Gelişimi Bilgisi Çocukların gelişim basarnaklarına ne zaman ulaştıkları ve farklı yaşlarda onlara ne gibi uyaranlar verilmesi gerektiği konusunda annelerin bilgileri, onların çocuklarından beklentilerini ve sundukları olanakları etkilemekte, bu süreç de gelişimi etkilemektedir. Ertem ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, 0-3 yaş grubunda çocuklan olan 1055 annenin gelişimle ilgili bilgi ve tutumlan değerlendirilmiş ve annelerin gelişim konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (23). Altı ay ile beş yaş arasmda bebekleri olan anneler ile yapılan bir araştırmada, çocuk gelişimi konusunda bilgili olan annelecin bebekleriyle daha uygun iletişim kurdukları, bebeklerinin gelişimlerini destekleyecek bedensel, sözel uyaranları ve oyunları uygun zamanda, uygun yoğunlukta ve çeşitlilikte sağlayabildikleri gösterilmiştir (24). Başka araştırmalarda ise, annelecin çocuk gelişimi konusundaki bilgilerinin, bebeklerinin davranışlarını yorumlayabilmelerini ve onların gereksinimlerini anlayabilmelerini kolaylaştırdığı saptanmıştır (25). Annelerin çocuk gelişimi ve gelişimin desteklenmesi konularmdaki bilgi ve tutumlannın anne yaşı, eğitim düzeyi, bulundukları sosyoekonomik ve kültürel yapı ile yakından ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır (26). SONUÇ Günümüzde çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşatılma başansı yalnızca yaşama oranlan ile değil, erken ve uzun dönemde yaşam kalitelerini yansıtan nörolojik ve gelişimsel durumları kapsammda değerlendirilmektedir. Bu riskli bebeklerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, gelişimsel sorun saptanan çocukların ve ailelerinin en uygun hizmetlere en erken dönemde yönlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu süreçte prematüre doğan bebeklerin gelişimini izleyecek, koruyacak, destekleyecek ve gereğinde sağaltacak olan ekibin sadece çocuğun yapısını, biyolojik risklerini değil; ailesini, yakın çevresini ve toplumun getireceği olanakları da değerlendirmesi gerekmektedir. Bu sayede, biyolojik riskierin yanı sıra psikososyal riskleri olan çocukların ve ailelerinin belirlenmesi mümkün olabilecek ve bu çifte tehlikenin etkileri azaltılabilecektir. KAYNAKLAR 1. Arsan S: Prematüre Yenidoğan ve Sorunları. (Ed Şükrü Cin). Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar 2004, ANTIP A.Ş. Yayınları. 2. Bucher H, Killer C, Ochsner Y, Vaihinger S, Fauchere J: Growth, devetopmental milestones and health problems in the first two years in very preterm infants compared with term infants. EuropeanJournal ofpediatrics 2002;161(3), Ergenekon E: Küçük ve Erken Yenidoğana Yaklaşım. Saadet Arsan (editör). Temel Yenidoğan Sağlığı. Ankara: Çocuk Hastalıkları Araştırma Valifı Yayını, 2005: Sameroff A.J: Environmental cantext of child development. Journal ofpediatrics 1986; 109 (1), Ertem İ, Gök C: Gelişimin Değerlendirilmesi, İzlenmesi, Desteklenmesi. İlgi ÖztürkErtem (editör). Gelişimsel Pediatri. Ankara: Çocuk Hastalıkları Araştırma Valifı, 2005:

5 CİLT: 42 YIL: 2011 SAY!: 2 6. Sameroff AJ, Rosenblum KL: Psychosocial constraints on the development of resilience. Annals New YorkAcademy ofsciences 2006; 1094, Salt A, D 'Amore J, Ahluwalia A, Seward S, Kaptoge S, Halliday J, Dorlin Mw. Outcome at 2 years for very low birthweight infants in a geographical population: Risk factors, cost, and impact of congenital anomalies. Early Human Development 2003;82 (2), Ertem İ, Bayhan A, Bayram, Ö: Prematüre Bebeklerin Gelişimlerinin İzlenmesi ve Desteklenmesi. İlgi Ertem (editör). Gelişimsel Pediatri. Ankara: Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı Yayını, 2005,s Williams P, Piamjariyakul U, Williams A, Hornboonherm P, Meena P, Channukool N et al: Thai mothers and children and the home observation for measurement of the environment (HOME): Pilot study. Int J Nurs Stud. 2003;40(3), O. Ritchie SK: Primary care of the premature infants discharges from the neonatal intensive care unit. Am. J. Maternal/Child Nurs. 2002;27, ll. Shore R: Rethinking the Brain: New Insights into Early Development. Families and Work Institute, New York, Bucher H, Killer C, Ochsner Y, Vaihinger S, Fauchere J: Growth, devetopmental milestones and health problems in the first two years in very preterm infants compared with term infants. EuropeanJournal ofpediatrics 2002;161(3), Holditch-Davis D, Miles MS: Mothers' stories about their experiences in the neonatal intensive care unit. Neonatal Network 2000;19 (3), Marret S, Ancel PY, Marpeau L, et al. Neonatal and 5-year outcomes after birth at weeks of gestation. Obstet Gynecol 2007; ll 0: Feldman R, Eidelman AL Sirota L, Weller A: Comparison of skin-to-skin (Kangaroo) and traditional care: Parenting outcomes and preterm infant development. Pediatrics 2002;110(1): Aagaard H, Hall EO: Mothers' experiences of having a preterm infant in the neonatal care unit: a meta-synthesis. Journal of Pediatric Nursing 2008;23(3), Chaudron LH: Postpartum depression: What pediatricians need to know. Pediatrics in Review 2003;24(5): Cooper P J, Tomlinson M, Swartz L, Woolgar M, Murray L, Molteno C: Post-partum depression and the mother-infant relationship ina South African peri-urban settlement. The British Journal of Psychiatry 1999;175, Olson A, Kemper K, Kelleher K et al: Primary care pediatricians' rol es and perceived responsibilities in the identification and management ofmaternal depression. Pediatrics 2002;110 (6), İnandı T, Elçi OM, Öztürk A, E gri M, Polat A, Sahin TK: Risk factors for depression in postnatal first year, in eastern Turkey. International Journal of Epidemiology 2002; 31: Ekuklu G, Tokuç B, Eskiocak M, Berberoğlu U, Saltık A. Prevalence of postpartum depression in Edirne, Turkey, and related factors. The Journal ofreproductive Medicine 2004;49(11): Hart S, Field T, del Vale C, Pelaez NM Depressed mothers 'interactions with the ir one year old infants. Infant Behav Dev. 1998;21, Ertem İÖ, Atay G, Gümüş D, Bayhan A, Bingöler B, Gök C, Özbaş S, Haznedaroğlu D, Işıkli S: Mothers' knowledge of young child development in a devetoping country. Child: Care, Health and Development 2007;33 (6), Tamis-LeMonda CS, Chen LA: Mothers' knowledge about children s play and language development: Short-term stability and interrelations. Devetopmental Psychology 1998 ;34(1), Damast AM, Tamis-LeMonda CS, Bornstein MH: Mother-child play: Sequential interactions and the relation between maternal beliefs and behaviours. Child Development 1996;67, Bornstein MH, Cote LR: Who is sitting across from me?. Immigrant mothers' knowledge of parenting and children s development. Pediatrics 2004;114 (5), e

6

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Hemşire Fatma ALTINÇELEP YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL, 2011

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi Depression in Pregnancy: Prevalence, Risk Factors and Treatment

Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi Depression in Pregnancy: Prevalence, Risk Factors and Treatment Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):142-162 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi Depression in Pregnancy:

Detaylı

BERSAD OCAK 2009. Cilt 1. Bebek Ruh Sağlığı Derneği Yayınıdır.

BERSAD OCAK 2009. Cilt 1. Bebek Ruh Sağlığı Derneği Yayınıdır. BERSAD OCAK 2009 Cilt 1 Bebek Ruh Sağlığı Derneği Yayınıdır. Bebek Ruh Sağlığı Bülteni Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2009 Volume 1, No. 1, January 2009 Bebek Ruh Sağlığı Derneği Yayınıdır. Sahibi Bebek Ruh Sağlığı

Detaylı

GEBELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PRENATAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

GEBELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PRENATAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ GEBELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PRENATAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayşe METİN Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU Yüksek

Detaylı

CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Nuran MUMCU BOĞA Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

klinik yazı ABSTRACT ÖZET MEMNUN SEVEN* AYGÜL AKYÜZ**

klinik yazı ABSTRACT ÖZET MEMNUN SEVEN* AYGÜL AKYÜZ** Postpartum Depresyon Gelişiminde Etkisi Az Bilinen Bir Faktör: İnfertilite An Under-recognized Factor in the Development of Postpartum Depression: Infertility MEMNUN SEVEN* AYGÜL AKYÜZ** Geliş Tarihi:

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ Gülbeyaz BARAN DURMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ

Detaylı

Göçün Psikososyal Boyutu

Göçün Psikososyal Boyutu Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):56-66 doi: 10.5455/cap.20130719123555 Göçün Psikososyal Boyutu Psychosocial Aspects of Migration Ayla Tuzcu, Kerime Bademli Özet

Detaylı

Çocukluk Çağı Epilepsisinin Aileye Etkisi Impact of Childhood Epilepsy on the Family

Çocukluk Çağı Epilepsisinin Aileye Etkisi Impact of Childhood Epilepsy on the Family PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):190 205 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Çocukluk Çağı Epilepsisinin Aileye Etkisi Impact of Childhood Epilepsy on the Family

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

Çocukluk Dönemi Obezitesinin Yönetiminde Hemşirenin Rolü

Çocukluk Dönemi Obezitesinin Yönetiminde Hemşirenin Rolü HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Çocukluk Dönemi Obezitesinin Yönetiminde Hemşirenin Rolü Rana YİĞİT* * Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Yasemin Özkan Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7444 ymozkan@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Yasemin Özkan Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7444 ymozkan@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 3C0070 SOCIAL SCIENCES Received: November 2010 Yasemin Özkan Accepted: February 2011 Eda Purutçuoğlu Series

Detaylı

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR 1 HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR ISBN 978-605-61802-2-4 1. Baskı, 1.000 Adet Kasım 2012, Ankara Yayın Hakları: Aysun

Detaylı

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm

İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm 13 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2005, 6 (2) 13-25 İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun ve Üç Çözüm İlgi Öztürk Ertem Ankara Üniversitesi Özet

Detaylı

Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi

Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi ARŞİV 2003; 12: 396 Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi Uzm. Dr. S. Erhan DEVECİ* Doç. Dr. Yasemin AÇIK* Çocuk istismarı nedenlerinin değerlendirilebilmesi için ortaya konulan ekolojik model, çocuk

Detaylı

The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of These Programs

The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of These Programs Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2008, vol: 41, no: 1, 1-28 The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of

Detaylı

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Zühal ALTINKILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLERİ YAZAR DİZİNİ 1 2 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarımız, 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler

Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler 86 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1907 Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler An important female child and woman problem: Child marriages Hilal Özcebe, Burcu Küçük Biçer Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

SOSYAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE DEĞİŞEN BABA ROLÜ

SOSYAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE DEĞİŞEN BABA ROLÜ 765 SOSYAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE DEĞİŞEN BABA ROLÜ ÖZET TEZEL ŞAHİN, Fatma * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Çocuk doğumla birlikte öğrenmeye başlar ve bu öğrenme süreci erken çocukluk dönemi boyunca devam eder. Çocuk bu dönemde

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Erkin ÜNALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı