Doğum Sonu İlk Üç Aylık Dönemde Annedeki Yorgunluk Düzeyi ve İlişkili Faktörler*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğum Sonu İlk Üç Aylık Dönemde Annedeki Yorgunluk Düzeyi ve İlişkili Faktörler*"

Transkript

1 Doğum Sonu İlk Üç Aylık Dönemde Annedeki Yorgunluk Düzeyi ve İlişkili Faktörler* Rüveyde CAN**, Emel EGE***, Belgin AKIN***, Deniz KOÇOĞLU**** ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı; ilk üç aylık dönemde annedeki yorgunluk düzeyi ve ilişkili faktörleri incelemektir. Gereç Yöntem: Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı olarak, Konya Merkez ilçesi Selçuklu da 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bebeğin birinci, ikinci ve üçüncü ayında aşı ya da bebek izlem amacıyla tarihler arasında sağlık ocağına gelen 165 kadın oluşturmuştur. Veriler anket formu ve kısa yorgunluk formu ile toplanmış ve SPSS 10.0 programında analiz edilmiştir. Analizinde yüzde ve ortalama olarak özetlenmiş ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan kadınların yaş ortalamasının 27.7± 5.12, %52.1 nin okur yazarilkokul mezunu ve %77.6 sının çalışmadığı saptanmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizinde annenin postpartum yorgunluk üzerine etkisi olan değişkenlerden algılanan ekonomik durum olduğu saptanmıştır. Ekonomik durumun düşmesi yorgunluk düzeyini arttırmaktadır (P<0.05). Algılanan ekonomik durumun postpartum dönemde anne yorgunluk düzeyi üzerinde %13 oranında belirleyici olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda algılanan gelir düzeyinin düşük olmasının doğum sonu dönemde yorgunluk yaşama düzeyini etkilediği sonucuna varılmıştır. Doğum sonu dönem, kadınların anneliğe uyum sağlayabilmesi ve yenidoğanın yaşadığı sorunlar ile baş edebilmesi için sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Dönem, Yorgunluk, Etkileyen faktörler ABSTRACT Mother s Lethargy Level and Associated Factors in First Three Months of Postpartum Objectives: The purpose of the study is to analyze mother s lethargy level and associated factors in first three months of postpartum. Methods: This study was a cross sectional research and was conducted in local clinic 1 in Selçuklu, a central borough of Konya city. Universe of research consisted of 165 women who came to the local clinic between dates and in order to let their babies vaccinate in the first, second and third months or for follow up controls. The data was collected via a survey form and a short lethargy form that are parallel with literature. The data was analyzed using SPSS 10.0 program. The data then was summarized as percentages and means and multiple regression analyze was also used. *Çalışma Ocak 2009 tarihinde yapılan 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresinde Poster olarak yayınlanmıştır. ** Öğr.Gör. Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu *** Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu **** Arş.Gör. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2 Doğum Sonu İlk Üç Aylık Dönemde. 63 Findings: It was found that the women s average age, who participated the study was 27.7± 5.12 and %52.1 of them were literate or primary school graduate and %77.6 of them didn t work. According to regression analyses, it was established that perceived economical condition was a variable that had effect on mother s postpartum lethargy. Lower the economical conditions more were lethargy (P<0.05). It was discovered that perceived economical conditions in postpartum time estimated %13 of the mother s lethargy level. Result: As a result of the study, it was found out that lower the perceived income affected the level of postpartum lethargy. It was seen that in Postpartum stage, women should be supported professionally and socially to adapt to maternity and to cope with newborns problems. Keywords: Lethargy, Postpartum, Effective Problems, GİRİŞ ve AMAÇ Doğum sonu dönem önemli biyo-psiko-sosyal değişimlerin yaşandığı aileye yeni üyenin katılmasıyla yeni düzenin kurulduğu bir dönemdir. Anne bebeğine, doğum sonu rahatsızlıklara, ailedeki yeni düzene ve vücut imgesindeki değişikliklere uyum sağlamak zorunda olduğu için bu dönem oldukça zordur. Kadın ve eşi için yeni bebeğin doğumu sevindirici bir olaydır ve aile bağlarını güçlendirir. Ancak bu dönemde artan ve değişen etkileşim aynı zamanda bir stres kaynağı olabilir (Kızılkaya 1996; Longsdon 2006; Taşkın 1998). Gebelik ve doğum eylemine bağlı genel bir yorgunluk yaşanabilmektedir. Doğum eylemi sırasında yapılan müdahaleler, kanamanın olması, doğum sonu dönemde kadının komplikasyonlar yönünden risk altında olmasına ve sağlık sorunlarının artmasına neden olabilmektedir. Bunlar doğum eylemine ve epizyoya bağlı rahatsızlıklar, cinsel ilişkide güçlük yaşama, meme ile ilişkili sorunlar, yorgunluk, uykusuzluk, doğum sonu depresyon, konstipasyon ve birçok sistemleride içine alan sorunlardır (Gjerdingen ve Center 2003). Anneler doğum sonu dönemdeki bu sağlık sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanabilmektedirler. Bu sorunların içinde en önemlilerinden biride uyku ile ilgili sorunlardır. Doğum sonu dönemde hormonal değişiklikler ve fiziksel rahatsızlıklar uykuyu etkilemektedir. Hâlbuki bu dönemde annelerin gece uyku ihtiyaçları %20 oranında artmaktadır. Fakat bu dönemde bebeklerini beslemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan anne uykusuzluk sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Doğum sonrası ilk bir yıl devam eden uykusuzluk, artan düzeyde yorgunluğa işaret etmekte, bu da annenin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Anneler bazen gelişimsel kriz yaratan bu olay ile baş etmeye çalışırken; özellikle geceleri uyuyamadıkları ve yeterince beslenemedikleri için kendilerini ezilmiş, tükenmiş, konfüze ve engellenmiş hissedebilmektedirler (Balkaya 2002; Gay, Lee ve Lee 2004; Yamazaki, Lee, Kennedy ve Weis 2005). Doğum sonu yorgunluğu, uykusuzluk dışında doğum eyleminin süresi, doğum şekli, anemi, hormonal değişim, epizyotominin varlığı, emzirme gibi fiziksel faktörler ile sosyal destek yetersizliği, doğum sonu depresyon, hastanede kalma süresi, evde bakıma muhtaç başka çocukların varlığı da etkilemektedir (Beydağ 2007) Doğum sonu dönem anne açısından yorgunluk, baş, boyun, sırt ağrısı, meme sorunları, anksiyete, stres, depresyon, uyku bozuklukları (Saurel, Romito, Lelong ve Angel 2000; Thompson, Roberts, Currie ve Ellwood 2002, Troy 2003, Gözüm ve Kılıç 2005, Hung ve Chung 2001) gibi birçok sorunu barındırırken, bebek açısından da emme sorunları, huzursuzluk, uyku düzeninde bozukluk, ağızda pamukçuk oluşumu, pişik, abdominal distansiyon, konstipasyon, ishal ve yetersiz kilo alımı gibi sağlık sorunlarının yaşandığı bir dönem olabilmektedir. (Başer, Mucuk, Korkmaz ve Seviğ 2005). Bu dönemde bebek ve annenin sağlık sorunları arasında bir kısır döngünün yaşandığından sözedilebilir. Bebeğin yaşadığı sorunlar annenin yorgunluk gibi sağlık sorunlarının ciddiyetinin artmasına neden olmakta ve annede meydana gelen bu olumsuz değişim tekrar bebek sağlığını etkilemektedir. Annenin

3 64 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: postpartum dönemde yaşadığı sorunların erken dönemde önlenmesi yenidoğanın sağlık durumuna olumlu bir katkıda bulunacaktır. Doğum sonu dönemin hem bebek hem de anne açısından sorunsuz geçirilmesinde ve birbirlerini tetikleyen bu sağlık sorunlarının ortadan kaldırılmasında birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmanın amacı; ilk üç aylık dönemde annedeki yorgunluk düzeyi ile ilişkili faktörleri incelenmesi planlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanıp uygulanan bu çalışma Konya Merkez ilçesi Selçuklu da 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde yapılmıştır. Araştırmanın hipotezi: 1. Sosyodemografik özelliklerin annenin doğum sonu yorgunluğuna etkisi var mı? 2. Annenin obstetrik özelliklerinin annenin doğum sonu yorgunluğuna etkisi var mı? 3. Doğum sonu dönemde annenin aldığı sosyal desteğin yorgunluğa etkisi var mı? Araştırmanın Evren ve Örneklemi Araştırmanın evrenini bebeğin birinci, ikinci ve üçüncü ayında aşı ya da bebek izlem amacıyla tarihleri arasında sağlık ocağına gelen 165 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın Sınırlılıkları Miadın da doğum yapmış, sağlıklı bebeğe sahip, ikiz bebeği olmayan, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan (kronik hastalıklar, psikiyatrik sorunlar vb.) bebeğinde önemli bir sağlık sorunu olmayan anneler çalışmamızın sınırlılıklarını oluşmuştur. Verilerin Toplanmasında Kullanılan Araç ve Gereçler Veriler literatür bilgileri doğrultusunda (Balkaya 2002, Başer ve ark 2005, Beydağ 2007) hazırlanan anket ve kısa yorgunluk formu ile toplanmıştır. Anket formu: Sosyo-demografik özellikleri (yaş, öğrenim durumu, meslek, eşinin öğrenim durumu, eşinin mesleği, ekonomik durumu, ailenin aylık geliri, aile tipi, evlilik süresi), obstetrik özellikler (çocuk sayısı, son iki gebelik arasındaki süre, gebelik döneminde kontrole gitme durumu, bebeğin doğum ağırlığı, doğum sonu dönem, son doğum şekli, AP yöntemi kullanma) içeren sorulardan oluşmuştur. Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası eş desteği alma, gebelik döneminde kontrole gitme, gebelik döneminde eğitim alma durumu, postpartum dönemde kontrole gitme ve yenidoğana ilişkin sorunlar da ise, bebeğe isteyerek sahip olma, bebeğin emzirilme durumu, son bir hafta içinde yenidoğanın yaşadığı sorunlar değerlendirilmiştir. Kısa Yorgunluk Formu: Akut yorgunluk sendromunu değerlendirmek için MD Anderson Kanser Merkezi tarafından geliştirilen Kısa Yorgunluk Formu (Brief Fatigue Inventory) kullanılmıştır. Çınar ve arkadaşları tarafından dil geçerliliği yapılan Kısa Yorgunluk Formu nun iç tutarlılığı alfa:0,9824 dür (Çınar ve ark 2000). Kısa Yorgunluk Formu; genel yorgunluk düzeylerini (görüşmenin yapıldığı anda hissedilen yorgunluk, son 24 saat içinde yaşanılan genel yorgunluk ve son 24 saat içinde yaşanılan en kötü yorgunluk) ve son 24 saat içinde günlük faaliyetlerin (genel aktivite, ruh durumu, yürüme becerisi, iş yaşamı, diğer kişilerle ilişkiler, yaşam sevinci) etkilenme düzeylerini sorgulamaktadır. Ölçeğin alt boyutları bulunmamaktadır. Etkilenme düzeyi sorgulayan 9 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Kategorize edilmesi önerilmektedir. Puanlama 0 ile 10 arası olup, 0 hiç etkilenmeme, 1-3 yorgunluk az düzeyde, 4-6 yorgunluk orta düzeyde, 7-9 yorgunluk fazla düzeyde, 10 en üst düzeyde etkilenmeyi göstermektedir. Toplam puan üzerinden istatistik analizi yapılmıştır.

4 Araştırmanın Etik Yönleri Doğum Sonu İlk Üç Aylık Dönemde. 65 Araştırmanın yapılabilmesi için ilgili kurumlara kadınların sosyodemografik özellikleri içeren anket formu ve Kısa Yorgunluk Formu ile başvurularak yazılı izinleri alınmıştır. Sağlık ocağına gelen kadınlara öncelikle araştırmanın amacı açıklanmış ve araştırmaya katılmayı kabul ettiklerine dair sözel izinleri alınan kadınlara formlar yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Verilerin Değerlendirilmesi Veriler SPSS 10.0 programında analiz edilmiştir. Araştırmada sosyo-demografik özellikler, obstetrik özellikler, doğum sonu dönemde annenin aldığı sosyal destek yenidoğanın yaşadığı sorunlar bağımsız değişken, annenin yorgunluk düzeyi bağımlı değişken olarak değerlendirilmiştir. Veriler yüzde ve ortalama olarak özetlenmiş ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çoklu regresyon için sürekli ve kategorik veriler kullanılmıştır. Kategorik veriler dummy variables hale dönüştürülmüştür. BULGULAR ve TARTIŞMA Doğum sonu dönemde yorgunluk yaygın görülen ve multifaktöriyel etyoloji ile açıklanan bir durumdur. Doğum şekli, doğumda yaşanan kay kaybı, anemi, emzirme gibi fiziksel faktörler; uyku sorunları, eş desteğinin olmaması, depresyon gibi psikolojik faktörler ve bebek bakım sorumluluğu, çocuk bakımını düzenleme, yeniden işe dönmeyi planlama gibi durumsal faktörler doğum sonu yorgunlukla ilişkilendirilen faktörlerdir (Ko 2004). Tablo 1: Sosyo Demografik ve Obstetrik Özelliklerin Dağılımı Demografik ve Obstetrik özellikler Ortalama±SD Yaş 27.7±5.12/yıl Toplam aylık gelir ± /TL Evlilik süresi 5.82 ± 4.83/yıl Son iki gebelik arasındaki süre 4.99 ± 3.0/yıl Doğum Sonu Süre 1.81 ± 0.80/ay n % Öğrenim durumu Okur-yazar / İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Çalışma durumu Çalışmıyor Çalışıyor Eş öğrenim durumu Okur-yazar / ilkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Eş meslek İşçi Memur Serbest Ekonomik durum İyi Orta Kötü

5 66 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Aile tipi Çekirdek aile Geniş aile Toplam çocuk sayısı ve üzeri Son doğum tipi Normal Müdahaleli Sezeryan AP. Yöntemi kullanma Evet Hayır Tablo 1 de yorgunluğu etkileyen risk faktörlerinin dağılımı gösterilmiştir. Çalışma kapsamına alınan kadınların yaş ortalamasının 27.7±5.12yıl olduğu, toplam aylık geliri ortalamasının ±1207.8/TL evlilik süresi ortalamasının 5.82±4.83/yıl olduğu, son iki gebeliği arasındaki süre ortalamasının da 4.99±3.0/yıl olduğu, doğum sonu dönem ay ortalamasının 1.81±0.80 olduğu saptanmıştır. Kadınların %52.1 nin okur yazar-ilkokul mezunu ve %77.6 sının çalışmadığı, eşlerinin %33.3 ü okur yazarilkokul mezunu ve % 67.3 ünün serbest meslek ile uğraştığı belirlenmiştir. Kadınların %61.8 inin ekonomik durumunu orta düzeyde algıladığı, %81.8 nin çekirdek aile de yaşadığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan annelerin %78.2 sinin toplam 1 yada 2 çocuk olduğu, %49.7 sinin son doğumunu sezeryan ile gerçekleştiği, %62.4 ünün doğum sonu herhangi bir AP. yöntemi kullandığı saptanmıştır. TNSA 2003 verilerine göre Türkiye deki kadınların %53.7 sinin ilköğretim birinci kademe mezunu olduğu görülmektedir, Türkiye deki kadınların okur yazarlılık oranı bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Kadınların obstetrik özelliklerine baktığımızda son iki gebelik arasındaki süre ortalamasının 4.99±3.0/ yıl olduğu saptanmıştır. Kıyak ve ark (2007) ın 250 annede yaptığı çalışmada ise bu oran 3.4±3.3/yıl olarak bulunmuştur. Annelerin postpartum dönem ortalamasının 1.81±0.80/ay olduğu, annelerin çoğunluğunun toplam 1 yada 2 çocuğunun olduğu, %49.7 sinin son doğumunu sezeryan ile gerçekleştirdiği, %62.4 ünün doğum sonu herhangi bir AP. yöntemi kullandığı saptanmıştır. Gölbaşı ve arkadaşları tarafından postpartum ilk 6 aylık dönemdeki kadınlara yaptıkları çalışmada %50.5 inin herhangi bir aile planlaması yöntemi kullandıklarını belirtmişlerdir. Aile planlaması yöntem kullanma açısından çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Tablo 1). Tablo 2: Kadınların Doğum Öncesi ve Sonrası Aldığı Sosyal Destek Özelliklerinin Dağılımı N % Doğum sonu dönemde eş desteği olanlar Gebelikte kontrole gidenler Gebelik döneminde eğitim alanlar Doğum sonu dönemde kontrole gidenler

6 Doğum Sonu İlk Üç Aylık Dönemde. 67 Tablo 2 de kadınların doğum öncesi ve sonrası aldığı profesyonel ve sosyal destek dağılımını verilmiştir. Çalışmaya katılan kadınların doğum sonu %78.2 si eş desteği aldığını, gebelik döneminde %96.4 ünün kontrole gittiği, %32.1 inin gebelik döneminde eğitim aldığı, %33.9 unun da postpartum dönemde kontrole gittiği belirlenmiştir. Ayrıca kadınların %40.6 sı postpartum dönemde yeterli uyuduklarını belirtmişlerdir. Reece in 35 yaş üzeri primparlarda yaptığı çalışmada doğum sonu dönemde eş desteğinin önemli rolü olduğunu vurgulamaktadır. Güçlü sosyal destek ağı, aile içinden veya dışından destek anneliğe adaptasyonu olumlu şekilde etkilemektedir. Bu da bebek ve annenin iyi oluşlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bizim çalışmamızda Reece çalışma bulguları ile benzerlik göstermiş, doğum sonu dönemde kadınlar eşlerinden destek almışlardır. Anneler, annelik rolüne uyum sağlayabilmek, kendilerinin ve yenidoğanlarının bakımını sağlıklı olarak sürdürebilmek için doğum sonu dönemdeki sağlık sorunları ile ilgili bakım ve eğitim almaya gereksinim duyarlar (Bick and Macarthur 1994). Anne ve çocuk sağlığı açısından önemli olan gebelikte kontrole gitme durumu incelendiğinde; annelerin çoğunluğunun (%96.4) gebelik döneminde kontrole gittiği, kontrole gidenlerinde %32.1 nin gebelik, doğum sonu dönem ve yenidoğan bakımına yönelik eğitim aldığı belirlenmiştir. Kıyak ve ark. tarafından yapılan çalışmada kadınların %92 sinin, Kılıç ve Ezmecinin yaptığı çalışmada %64.9 unun, TNSA 2003 verilerine göre ise % 81 inin doğum öncesi bakım aldığı bildirilmiştir. Çalışmamızda doğum öncesi bakım alma durumu Kıyak ve ark. tarafından yapılan çalışma ile benzerlik göstermekte olup, Kılıç ve Ezmecinin çalışması ve TNSA 2003 bulgularına göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca kadınların %32.1 i gebelik döneminde eğitim almış, %33.9 u da doğum sonu dönemde kontrollerine gitmişlerdir (Tablo 2). TNSA 2008 verilerine göre Türkiye de annelerin %85 inin doğum sonu kontrole gittikleri belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda bu oran oldukça düşük bulunmuştur. Türkiye geneline göre farklı sonucun olması çalışmanın yapıldığı sağlık ocağının şehir merkezinde olması ve ulaşılabilirliliği ile açıklanabilir. Tablo 3: Yenidoğana İlişkin Veriler(n:165) n % Bebeğe isteyerek sahip olma Evet Hayır Bebeğin emzirilme durumu Evet Hayır Son bir hafta içinde yenidoğanın yaşadığı sorunlar * Emme sorunu Huzursuzluk Uyku düzeninde bozukluk Pamukcuk Kusma şikâyeti Pişik Gaz şikâyeti Kabızlık şikâyeti İshal şikâyeti *Yenidoğan doğum sonu dönemde birden fazla sorun yaşadığı için sonuçlar katlanmıştır. Tablo 3 de yenidoğana ilişkinverilerin dağılımı verilmektedir. Çalışma grubundaki kadınların %83 ü bebeğe isteyerek sahip olduğunu, %97.6 sı bebeğini emzirdiğini belirtmiştir. Annelerin bebek emzirmenin önemi konusunda bilinçli oldukları görülmektedir. Emziremeyenlerin nedeninin de annenin sağlık durumundaki bozukluktan dolayı olduğu düşünülmektedir Yenidoğanın son bir hafta içinde %13.3 ünün emme sorununun olduğu, %39.4 ünün huzursuzluk yaşadığı, %40 nın uykusunun düzenli olmadığı, %14.5 nin ağzında pamukçuk oluştuğu saptanmıştır. Ayrıca bebeklerin %38.2 sinin

7 68 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: kusma şikayetinin olduğu, %15.2 sin de pişik oluştuğu, %46.7 sinin gaz şikayeti, %21.2 sinin kabızlık şikayeti yaşadığı, %9.7 sinin de ishal sorunuyla karşılaştığı bulunmuştur. Brown ve Johnson 1998 yılında yaptıkları çalışmada yenidoğanın önemli sağlık sorunlarını emme sorunları, sarılık, huzursuzluk, uyku düzeninde bozukluk, pamukçuk, pişik, göz enfeksiyonu, göbek enfeksiyonu, abdominal distansiyon, konstipasyon, ishal ve yetersiz kilo alımını tespit etmiştir. Bu çalışmada da benzer sorunlar ele alınmış ve en fazla oranda yenidoğan da gaz şikâyeti bulunmuştur (Tablo 3). Postpartum ilk birkaç ayda bebeğin yaşadığı bu sorunların annenin uykusuzluk problemi yaşamasına neden olacağı bunun arkasından da yorgunluk şikâyetlerinin artacağı düşünülmüştür. Tablo 4: Multiple Regression Analizine Göre Postpartum Dönemdeki Annenin Yorgunluk Düzeyiyle İlişkili Sosyo-Demografik ve Obstetrik Belirleyiciler (Enter Method) Yorgunluk düzeyi belirleyicileri Std. β T değeri p Yaş (yıl)* Algılanan Ekonomik Durumu (orta/kötü) Çocuk sayısı* Postpartum süreay* Son bebeğin istenmeme durumu Eş Desteği (yok) Algılanan Yorgunluk Yetersizliği Son bir hafta içerisinde bebekte sorun varlığı R=0.366 R²=0.135 *Yaş, çocuk sayısı, postpartum süre, sürekli değişken olarak regresyon analizine alınmıştır. Diğer değişkenler kukla değişken olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerden yaş, algılanan ekonomik durumu, çocuk sayısı, postpartum süre, algılanan yorgunluk yetersizliği, son bir hafta içerisinde bebekte sorun yaşama, son bebeği isteme durumu, eş desteğinin annenin yorgunluk düzeyine olan etkisi çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir (Tablo 4). Yapılan çoklu regresyon analizinde annenin postpartum yorgunluk üzerine etkisi olan değişkenlerden doğum sonu yorgunluk durum olduğu saptanmıştır. (P<0.05). Çalışmadaki amacımız doğum sonu yorgunluk varlığını tespit etmek ve yorgunluğu etkileyen faktörleri belirlemek idi. Yaş, çocuk sayısı, postpartum süre, son bir hafta içerisinde bebekte sorun varlığı, son bebeği isteme durumu, eş desteği, annenin postpartum yorgunluk düzeyini etkilemediği belirlenmiştir (p>0.05). Doğum sonu dönem, kadınların anneliğe uyum sağlayabilmesi ve yenidoğanın yaşadığı sorunlar ile baş edebilmesi için sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Doğum sonu dönemde annelerin eş desteği aldıkları belirlenmiştir ve yenidoğan ile ilgili ciddi bir problem yaşamadıkları saptanmıştır. Algılanan gelir düzeyinin düşük olması doğum sonu dönemde yorgunluk yaşama düzeyini etkilediği sonucuna varılmıştır.

8 Doğum Sonu İlk Üç Aylık Dönemde. 69 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; doğum sonu yorgunluk ile ilgili farklı zamanlarda yeni çalışmaların planlanması, doğum sonu dönemde annenin yorgunluğunu etkileyen yenidoğan sağlık problemleri dışında faktörlerin belirlenmesini sağlayacak araştırmaların planlanması, özellikle doğum sonu annelerin yorgunluk düzeyi belirleyebilecek yeni ölçeklerin geliştirilmesi ve doğum sonu dönemde annelerin yorgunluklarının arttığı belirlendiğinden sağlık personelinin anne için sosyal destek sistemlerinin devamını sağlamaları önerilmektedir. KAYNAKLAR Balkaya N (2002). Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(2), Başer M, Mucuk S, Korkmaz Z, Seviğ Ü (2005). Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan bakımına ilişkin gereksinimlerinin belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, Beydağ D.K. (2007). Doğum Sonu Dönemde Anneliğe Uyum ve Hemşirenin Rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), Bick D, Macarthur MD (1994). Identifying Mobidity İn Postpartum Women. Mod Midwife, 4(12):10-13 Brown S G, Johnson B T (1998). Enhancing early discharge with home follow-up:a pilot Project. JOGNN, 27(1):33-38 Çınar S, Sezerli M, Sarsmaz N, Menteş AÖ (2000). Hemodiyadiz akut yorgunluk sendromuna neden olabilir mi? Hemşirelik Forumu Dergisi, 3:28-33 Gay CL, Lee K, Lee S (2004). Sleep Patterns And Fatıgue In New Mothers And Fathers. Bıologıcal Research For Nursıng, 5(4) Aprıl, Horıuchı S, Nıshıhara K (1999). Analyses Of Mothers Sleep Logs In Postpartum Periods. Psychıatry and Clinical Neurosciences, 53, Hung C-H, Chung H-H (2001). The effects of postpartum stres and social support on postpartum women s health status. Journal of Advanced Nursing, 36(5); Kıyak S, Akın B, Ege E (2007). 0-1 Yaş Bebeği Olan Annelerin Sağlık Ocağında Ebe-Hemşire Hizmetlerinin Kullanma Durumları. STED, 16(11), Kızılkaya N (1996). Annelerin erken loğusalık dönemindeki ilgilerinin belirlenmesi. Perinatoloji Dergisi, cilt:4, sayı:4, Killien MG (2005). The Role Of Social Support In Facilıtatıng Postpartum Women s Return To Employment. JOGNN, vol.34, no.5, Longsdon CM (2006). Socıal Support To Chıldbearıng Women :What Are The Rules? JOGNN, 34(6),754+ Taşkın L (1998). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara, Troy NW (2003). Is the significance of postpartum fatigue-being overlooked in the lives of women? MCM, July/August, 28(4); Yamazaki A, Lee KA, Kennedy HP, Weis S (2005). Sleep-Wake Cycles, Social Rhythms And Sleeping Arrengement Durıng Japanese Chıldbearıng Family Transitıon. JOGNN, 34, Saurel-Cubizolles M-J, Romito P, Lelong N, Angel P-Y (2000). Women s health after childbirth: A longitudinal study in France and Italy. British Journal of Fertilitys and Gynaecology, October 107; Reece SM (1993). Social support and the early maternal experience of primiparas over 35.Maternal Child Nurs J., Jul-Sep; 21(3):91-98

9 70 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Thompson JF, Roberts CL, Currie M, Ellwood DA (2002). Prevelance and persistence of health problems after childbirth: Associations with parity and method of birth. Birth, June, 29(2): Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Ko Y (2004). Postpartum Fatigue. Hu Li Za Zhi, Dec 51(6), İletişim adresi: Öğr.Gör. Rüveyde CAN Tel:

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE VE BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİNİN

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* ARAŞTIRMA KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ** Aynur YILDIZ*** Alınış Tarihi:10.07.2009 Kabul Tarihi:28.10.2009

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Nazan KOŞTU** Kerime Derya TAŞÇI*** Alınış Tarihi:28.08.2007 Kabul Tarihi:20.11.2007 ÖZET Bu çalışma, 15-49 yaş evli

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDE ANNELERİN BAKIM GEREKSİNİMLERİ ve EBE - HEMŞİRENİN ROLÜ

POSTPARTUM DÖNEMDE ANNELERİN BAKIM GEREKSİNİMLERİ ve EBE - HEMŞİRENİN ROLÜ POSTPARTUM DÖNEMDE ANNELERİN BAKIM GEREKSİNİMLERİ ve EBE - HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin AKDOLUN BALKAYA * ÖZET Postpartum dönemde annelerin bakım gereksinimleri, daha çok yenidoğanın gereksinimlerine ağırlık

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ*

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* Emine GEÇKİL** Özlem DÜNDAR** Türkan ŞAHİN** Aslı AVCI*** Kadriye YAVUZ***

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ Arş. Gör. MEHTAP UZUN AKSOY* Doç. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL* Prof. Dr. AYDAN BİRİ** *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Öğr.Gör., Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye

Öğr.Gör., Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Yenidoğan Bakımına Yönelik Bilgi Düzeyleri Knowledge Levels of the Mothers of Babies Hospitalized

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi

Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 71 Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi Evaluation of Perceived Social Support Levels in Pregnancy and Postpartum Periods Gülengül

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Araştırma/Research Article Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Nasır Nesanır¹*, Ahmet Sabri Alper², Serdar İpek², Berna Akovalı²,

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA. Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA. Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış I. GİRİŞ Doğumun sağlıklı koşullarda ve bir sağlık personelinin yardımıyla yaptırılmasının ve doğum

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 19 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Anne Yaşı Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Saadet YAZICI* Yrd. Doç. Dr. Gülümser DOLGUN* Öz Amaç: Çalışmanın amacı, anne

Detaylı

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur.

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Ayşe Devrim Başterzi Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Epidemiyoloji ve eğitim mi? Eğitim ve epidemiyoloji mi?

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ)

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) C. Gazi UÇKUN 1, Seher UÇKUN 2, Burcu ÜZÜM 3 Özet Bireyler kendi beceri

Detaylı

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 1-12 BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 Şepnem Taşkın* Nazlı Atak** ÖZET Bu

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA 2008: 22 (4): 185-191 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 Halim TATLI 1 Yasemin AÇIK 2 S.Erhan DEVECİ 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Konunun önemi Su vücudun yapıtaşı, her yaş için ideal

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ANNELERİN DOĞUM SONUNDA YAŞADIKLARI SORUNLAR VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

ANNELERİN DOĞUM SONUNDA YAŞADIKLARI SORUNLAR VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANNELERİN DOĞUM SONUNDA YAŞADIKLARI SORUNLAR VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ Sinem BAĞCI YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK ANA BİLİM DALI Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

arastırma ABSTRACT ÖZET NURIYE BÜYÜKKAYACI DUMAN* GÜLAY YILMAZEL*

arastırma ABSTRACT ÖZET NURIYE BÜYÜKKAYACI DUMAN* GÜLAY YILMAZEL* Doğum Sonrası Ev Ziyaretleri Yoluyla Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Etkili Aile Planlaması Yöntemi Kullanımına Etkisi The Effect of Family Planning Consultancy Provided Through Post-Partum Home

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi Sleep quality and fatigue in pregnant women

Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi Sleep quality and fatigue in pregnant women Araştırma Makalesi / Research Paper Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi Sleep quality and fatigue in pregnant women Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 49(2): 87-94,2010 Çoban A 1 YanıkkeremU

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

KADININ AİLEDE KARAR VERMEYE ETKİSİ

KADININ AİLEDE KARAR VERMEYE ETKİSİ KADININ AİLEDE KARAR VERMEYE ETKİSİ Nilüfer ERBİL* Türkan PASİNLİOĞLU ** ÖZET Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu çalışmanın amacı, ailede karar verme sürecinde kadının rolünü belirlemektir. Çalışma Ordu İli

Detaylı

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi EBE SEMRA TUNCAY* YRD. DOÇ DR. SENA KAPLAN ** DOÇ.DR. ÖZLEM MORALOĞLU

Detaylı

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURAN GEBE KADINLARDA SİGARA KULLANIMI İLE İLGİLİ VERİLEN EĞİTİMİN ANNE BEBEK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 13-16 Ekim 2011 de 2. Ulusal

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Z. Ş İ M Ş E K, C. D E M İ R, Z. KEKLİK, B. K A R A, M. A K B A B A Toplumların üretim biçimi, erken

Detaylı

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Nilüfer KIRANŞAL*, Necla BİÇER*, Hicran ALKAN*, Duygu AKÇA* ÖZET Amaç: Yükseköğrenimde

Detaylı

Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 06; 6():43-50 doi:0.5/buchd.06.43 Klinik Araştırma Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Evaluating the correlation between

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

ANNELERİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ*

ANNELERİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA ANNELERİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ* Aslı SİS ÇELİK** Nihan TÜRKOĞLU*** Türkan PASİNLİOĞLU**** Alınış Tarihi: 25.07.2013 Kabul Tarihi: 11.07.2014 ÖZET Amaç: Bu çalışmada amaç

Detaylı

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICJNE) Vol. 47 : 95-108, 1994 GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Meltem Çöl" Deniz Çalışkan* Recep Akdur* Gençlik dönemine

Detaylı

SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Filiz ÜNAL TOPRAK Doç. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU Revizyon Tarihi :-15.07.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU Adı-Soyadı Yaşı Eşinin Adı Soyadı SGK Aile Hekimi Eğitim Durumu (kendisi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalkı ve kişi görüşmelerinin sonuçları...15 BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalkı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi *

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Araştırma: Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Sema Dereli Yılmaz 1, Nezihe Kızılkaya Beji 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Konya 2 İstanbul Üniversitesi Florence

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı