SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321"

Transkript

1 Þehit asker son yolculuðuna uðurlandý Aydýn'da bir cinayet þüphelisi ile girdiði çatýþmada þehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan, Osmancýk ilçesi Kargý köyünde topraða verildi.þehidin cenazesi, helikopterle ilk olarak Osmancýk ilçesine buradan da kara yolu ile Kargý köyüne getirildi. Þehit Astsubay, buradaki babaevinin önünde bir müddet bekletilirken, yakýnlarýnýn feryatlarý yürekleri daðladý. Ýkindi namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýna Çorum Valisi Ahmet Kara, Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Faruk Bal, Çorum Ýl Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik, Sivas Ýl Jandarma Alay Komutaný Okçin Akþit... 3 DE 30 OCAK 2015 CUMA 40 KURUÞ TSO'da yeni iþ yasalarý anlatýlacak 2 DE Bekiroðlu'na Sungurlu, Osmancýk ve Alaca teþkilatlarýndan tebrik SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321 AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'na kutlama ziyaretleri baþladý.25 Ocak 2015 Pazar günü yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresinde Ýl Baþkaný olarak seçilen, dün de Seçim Kurulu Baþkanlýðýndan mazbatasýný alarak resmen göreve baþlayan Av. Rumi Bekiroðlu'na tebrik ziyaretleri baþladý..sayfa 7 DE Mehmet Sayan, Ziraat Odasý baþkanlýðýna yine aday Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 7 Þubat tarihinde yapýlacak Ziraat Odasý Seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Dün Ziraat Odasý Meclis Toplantý Salonunda delegelerle ve yönetim kurulu üyesi adaylarý ile birlikte basýn toplantýsý yaptý. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 7 Þubat Cumartesi saat 09.00'da Afra 2 numaralý Düðün Salonunda gerçekleþtirileceðini söyleyerek, Ziraat Odasý seçimlerinde aday olduðunu ifade etti. 7 DE 2 DE Yeni yatýrýmlar iþsizliði azaltacak Vali Ahmet Kara Çorum'a yapýlacak olan yeni yatýrýmlarla iþsizliðin biraz daha azalacaðýný söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Ahmet Kara, Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun çok önemli bir görevi yerine getirdiðini ifade ederek, Kurulda iþ gücü analizleri yapýldýðýný ve istihdama katký da bulunacak konularýn görüþüldüðünü belirtti. Vali Kara ayrýca Kurulun bir görevinin de iþ gücü ve istihdam ile ilgili yapýlan çalýþmalarý takip etmek olduðunu kaydetti. 3 DE Okul servis sürücülerine eðitim Ýl Merkezinde Taþýmalý Eðitim kapsamýnda taþýma hizmeti veren okul servis aracý sürücülerine seminer verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüzün koordinesinde, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn katkýlarý ile 28 Ocak 2015 Çarþamba günü 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilen seminerde... Vali Ahmet Kara 10 DA Ziraat Odasý'ndan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu'na tebrik Zafer Eyvaz Belediyenin yeni yönetim kadrolarý belli oldu Çorum Belediyesi bünyesinde oluþturulan yeni müdürlüklere atamalar yapýldý. Belediyede 14 olan müdürlük sayýsý 28'e yükseldi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni yapýlanma hakkýnda açýklamalarda bulundu. Anitta Otelde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan, Ahmet Yabacýoðlu ile birim müdürleri katýldý. 5 DE 2 DE Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞ- KUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, iþsizlikle mücadele etme amacýný temel alan ve istihdam politikalarýna yön vermeyi hedefleyen, "Ulusal Ýstihdam Stratejisi"nin Cumhuriyet tarihinin iþgücü piyasasýna yönelik uzun dönemli ilk strateji belgesi olarak 30 Mayýs 2014 tarihli resmi gazetede yayýmlanarak hayata geçtiðini söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsýnda konuþan ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, "Son yýllarda Türkiye ekonomisinde yakalanan olumlu büyüme trendine ve istihdamda yaþanan olumlu geliþmelerin yanýnda, yinede iþgücü piyasasýnda yapýsal reformlar gerekmektedir. "Bu ülkede kiracý deðil ev sahibiyiz" Mahir ODABAÞI Öðretmenliðe atanmada 40 yaþ sýnýrý kaldýrýldý 3 TE 4 DE GÖNÜL ÝSTERKEN Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köþe Yazýsý Sayfa 4 de

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Ziraat Odasý'ndan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu'na tebrik Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve yönetim kurulu üyeleri dün AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile birlikte Çorum Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli ve Ziraat Odasý yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyarette konuþan Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na yeni görevinde baþarýlar diledi. Sayan, "Hep birlikte birlik beraberlik içerisinde çalýþacaðýz. Sizlerin desteklerine çiftçilerimizin ihtiyaçlarý var. Tekrar yeni Yýl: 10 Sayý: OCAK CUMA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : göreviniz hayýrlý olsun baþarýlar dileriz" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'a, Çorum Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli'ye ve Ziraat Odasý yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Bekiroðlu konuþmasýnda, "Bizim gönlümüzden geçen kavgasýz gürültüsüz patýrtýsýz bir þekilde sizlere yakýþýr bir yönetimin gelmesidir. Tüm adaylara baþarýlar diliyoruz. Allah yardýmcýsýnýz olsun sizlere baþarýlar dilerim. Sizlerin her zaman yanýnýzdayýz. Amacýmýz memleketimize milletimize hizmet etmek olmalýdýr" diyerek sözleri tamamladý. Yasin YÜCEL Osmancýk'ýn nüfusu artýyor Osmancýk ilçesinin nüfusu son 7 yýldan bu yana sistemli olarak artmaya baþladý yýlý adrese dayalý nüfus sayým sonuçlarýna göre Osmancýk, Çorum'da nüfusu artan tek ilçe olarak dikkat çekti. Buna göre Osmancýk ilçe merkezinin nüfusu 2013 yýlý sonunda 27 bin 384 kiþi iken 488 artýþla 27 bin 879 kiþiye ulaþtý. Öte yandan Çorum'un en büyük ilçesi olan Sungurlu ilçesi ile ikinci büyük ilçe olan Osmancýk ilçesi nüfusu arasýndaki fark 7 yýl önce 9 bin iken 2014 yýlý itibarý ile 4 bine kadar düþtü yýlý adrese dayalý nüfus sayým sonuçlarýna göre Sungurlu ilçesinin nüfusu 414 kiþi azalarak 31 bin 986 olarak gerçekleþti. Haber Servisi TSO'da yeni iþ yasalarý anlatýlacak Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik uygulamalarýnda yaþanacak gecikmeler ve yapýlacak yanlýþlýklar iþletmelerin yüksek oranda cezalar ödemelerine ve meslek mensubunun zor durumda kalmasýna yol açýyor. Bu noktadan hareketle Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan "Ýþ Yasalarýnýn Ýþverene Getirdiði Yükümlülükler: Ýþçi ve Ýþveren Ýliþkilerinde Anlaþmazlýk ve Uyuþmazlýklarýn Çözümü " konulu bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Menekþe Þahin'in katýlýmýyla düzenlenecek olan seminerde, iþ sözleþmesi türleri, iþ kanununda iþ TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. güvencesi, yýllýk izin, tutanak - ihtarname düzenlenmesi ve iþçi-iþveren anlaþmazlýklarýnda belgelendirme, ücret, fazla çalýþma ve genel tatillerde çalýþma, iþ ve sosyal güvenlik bilirkiþi raporu düzenlenmesi, ihbar ve kýdem tazminatý ile iþ sözleþmesinin feshinin hukuki sonuçlarý konularý anlatýlacak. Toplantý TSO Meclis Salonu'nda 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleþtirilecek. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Vergi Dairesine baðlý cilt müstahsil makbuzumu kaybettimabdullah oðlu Hüseyin Çýkmaz Çorum-Samsun Karayolu 15 km Çorum Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:17 Güneþ : 06:45 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:37 Akþam : 17:03 Yatsý : 18:25 Zaman çýðlýk dolu; bu son geceden Aydýnlýða indi bütün kederler Bir ses 'uyan' diyor, 'ölüm gelmeden Yoksa seni karanlýða iterler' Zaman çýðlýk dolu; bu son geceden Neden korkuyorum, bilmem ki neden Kelepçe vurdular, eyvah, dilime Eski bir ülkede, yitirdiklerim Toztoprak misâli çöktü elime Rüyalar içinde getirdiklerim Kelepçe vurdular, eyvah, dilime Öksüz kaldý benden hece, kelime Elim silahlý sermayem: Gurur Neçiçekler benim; ne ben çiçeðim Bir gün hesap için divan kurulur Ayaklar altýnda kalýr yüreðim Elim silahlý sermayem: Gurur Korkarým beni de alnýmdan vurur Piþmanlýk ve hüzün hep yýðýn yýðýn Bütün varlýðýmla soyujluyorum Ortasýnda kaldým bir bataklýðýn Kurtarýn dostlarým, boðuluyorum Piþmanlýk ve hüzün hep yýðýn yýðýn Bahçesi harâbe tüm insanlýðýn Karþýmda yokluðun alev gözleri Zindanlar içinde zavallý ruhum Mükâfat mý, bana þu kan gölleri Yoksa iþkence mi, avutulduðum Karþýmda yokluðun alev gözleri Bana diþ biliyor yýllardan beri Dilene dilene eðilmiþ belim Yüzüm kaktüs yapraðýna benzemiþ BÝlmiyorum, neden böyle tembelim Kim bana 'çalýþma, yaþarsýn' demiþ Dilene dilene eðilmiþ belim Artýk görmüyorum, saðýrým, kelim Acaba çýkar mý yollarým düze Yoksa yokuþlar mý öldürür beni Birgün kavuþursam belki, gündüze Talih bir defacýk güldürür beni Acaba çýkar mý yollarým düze Sonsuzluða, mutluluða, denize Nurullah Genç AJANDA Osmanlýlarda ilk matbaanýn kuruluþu (1729) - TV'nin Ankara'da ilk yayýný (1968) - Hamsîn'in baþlangýcý Kötü huydan, haramdan sakýnýr gibi sakýnýnýz! Ebû Bekir Verrâk "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Piþmanlýk ve Hüzün HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3507 2,3513 EUR 2,6496 2,6523 STERLiN 3,5454 3,5478 JPY YENi 1,9854 1,9861 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN ECZANESÝ TEL:TEL: ADLÝYE SARAYI KARÞISI PINAR ECZANESÝ TEL: MELÝKGAZÝ CAMÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu yýlýn ilk toplantýsýný yaptý Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsý dün yapýldý. Anitta Otelde gerçekleþtirilen toplantýya Kurul Baþkaný Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, kurulun diðer üyeleri ile ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü personeli katýldý. Vali Ahmet Kara'nýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda sunum yaptý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan 2015 yýlý Faaliyet Raporu görüþüldü. Diðer gündem maddelerinin görüþülerek karara baðlanmasýnýn ardýndan toplantý sona erdi.fatih AKBAÞ Yeni yatýrýmlar iþsizliði azaltacak Vali Ahmet Kara Çorum'a yapýlacak olan yeni yatýrýmlarla iþsizliðin biraz daha azalacaðýný söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Ahmet Kara, Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun çok önemli bir görevi yerine getirdiðini ifade ederek, Kurulda iþ gücü analizleri yapýldýðýný ve istihdama katký da bulunacak konularýn görüþüldüðünü belirtti. Vali Kara ayrýca Kurulun bir görevinin de iþ gücü ve istihdam ile ilgili yapýlan çalýþmalarý takip etmek olduðunu kaydetti. Çorum'da iþsizliðin 5.9 olduðunu dile getiren Vali Kara, OSB'de devam eden veya yapýlacak yeni yatýrýmlarla bu rakamýn daha da aþaðýlara çekileceðini ifade etti. Fatih AKBAÞ SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321 Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, iþsizlikle mücadele etme amacýný temel alan ve istihdam politikalarýna yön vermeyi hedefleyen, "Ulusal Ýstihdam Stratejisi"nin Cumhuriyet tarihinin iþgücü piyasasýna yönelik uzun dönemli ilk strateji belgesi olarak 30 Mayýs 2014 tarihli resmi gazetede yayýmlanarak hayata geçtiðini söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsýnda konuþan ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, "Son yýllarda Türkiye ekonomisinde yakalanan olumlu büyüme trendine ve istihdamda yaþanan olumlu geliþmelerin yanýnda, yinede iþgücü piyasasýnda yapýsal reformlar gerekmektedir. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda yer alan geliþme eksenlerinden biri olarak belirlenen istihdamýn arttýrýlmasý ekseni çerçevesinde Ulusal Ýstihdam Stratejisinin hazýrlanmasý öngörülmüþ, 10. Kalkýnma Planýnda istihdamýn artýrýlmasý kapsamýnda önemli hedef ve politika tedbirleri belirlenmiþtir. Ülkemizde iþsizliðin doðal iþsizlik oranýna getirilebilmesi (ki bu oran Ýlimizde makul sayýlabilecek bir orandýr %5.9) ve çalýþma barýþýnýn korunarak istihdamýn geliþtirilebilmesi noktasýnda, istikrarlý ve yüksek büyümenin saðlanmasý, büyümenin istihdam etkisinin artýrýlmasý ve kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasý konularý ön plana çýkmaktadýr. Türkiye'nin Kamu Ýstihdam Kurumu olarak ÝÞKUR, diðer üst politika belgelerinde olduðu gibi Ulusal Ýstihdam Stratejisi'nde yer alan Politika çerçevesinin baþarýyla hayata geçirilmesi noktasýnda üzerine düþen sorumluluðun bilinciyle hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda bizim açýmýzdan stratejinin 3 temel hedefinden özellikle ikisine deðinmek gerekir. Bunlar 2023 yýlý itibariyle iþsizlik oranýnýn yüzde 5 düzeylerine indirilmesi ile istihdam oranýnýn yüzde 55'lere yükseltilmesidir. Bu hedeflere ulaþýlabilmesi için strateji, eðitim istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi, iþgücü piyasasýnda güvenceli esnekliðin saðlanmasý, özel politika gerektiren gruplarýn istihdamýnýn artýrýlmasý ve istihdam-sosyal koruma iliþkisinin güçlendirilmesi þeklide dört temel politika ekseni üzerine inþa edilmiþtir. Bu eksenler belirlenirken makroekonomik politikalarýn istihdamý teþvik edecek biçimde sürdürülmesi, iþgücünün verimliliðinin artýrýlmasý, iþgücü piyasalarýnýn katýlýktan arýndýrýlmasý, çalýþanlarýn istihdam güvencesinin artýrýlmasý özel politika gerektiren gruplarýn iþgücüne katýlýmýnýn desteklenmesi ve tüm bu reformlarýn sosyal koruma þemsiyesi geniþletilerek yapýlmasý anlayýþý benimsenmiþtir. Bu dört eksende tartýþýlan konular aslýnda sadece Ülkemizin deðil geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm dünya ülkelerinin istihdamý artýrman oktasýndaki temel sorun ve tartýþma alanlarýdýr" dedi. Stratejinin temel ilkelerinin 'bütüncül yaklaþým, fýrsat eþitliði, iþi deðil insaný koruma, iþverenler üzerine ek yük getirmemesi, sosyal diyalogun esas alýnmasý ve özendirici yaklaþým' þeklinde sýralanabileceðini ifade eden Eyvaz, "Bu ilkeler çerçevesinde esas itibariyle Kurumumuzun geniþleyen hizmet yelpazesi ile birebir örtüþen dört önemli politika ekseni belirlenen politikalar ýþýðýnda hazýrlanan eylem planlarý ile yol haritasýna dönüþtürülmüþtür. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus politikalara iliþkin eylemlerin sadece Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ya da sadece ÝÞKUR özelinde gerçekleþtirilmeye çalýþýlmasýndan ziyade daha geniþ ölçekte yani ulusal düzeyde çok sayýda kamu kurum ve kuruluþunun imkanlarýnýn seferber edilerek gerçekleþtirilmesinin önünün açýlmýþ olmasýdýr. Ancak, bir kamu istihdam kurumu olmasý sebebiyle ÝÞKUR stratejinin hayata geçirilmesinde temel aktör konumundadýr. Temel Politika Eksenleri'nde ÝÞKUR' un Aktif Ýþgücü Piyasasý Politikalarý (AÝPP), iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu nitelikte iþgücünü kýsa sürede yetiþtirmek, iþgücü piyasasýnda mevcut ve potansiyel açýk iþlerin kýsa sürede doldurulmasýný saðlamak amacýyla uygulanan etkin bir araçtýr. Eðitim-istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi ekseninde eðitim-iþgücü piyasasý arasýnda uyumun saðlanmasý, proje merkezli yenilikçilik ve giriþimciliðin desteklenmesi, AÝPP'lerin yaygýnlaþtýrýlarak etkinliðinin artýrýlmasý politikalarý belirlenmiþtir. Bu politikalar doðrultusunda AÝPP kapsamýnda 2014yýlýndan itibaren her yýl 400 bin kiþinin iþgücü yetiþtirme kurslarýndan yararlanmasý ve iþgücü yetiþtirme kursunu baþarý ile bitirenlerin iþe yerleþtirilme oranýnýn 2015 yýlýnda yüzde 40' a çýkarýlmasý hedeflenmektedir" diye belirtti. Eyvaz konuþmasýna þu ifadelerle devam etti: "Strateji kapsamýnda ÝÞKUR'a atfedilen bir diðer rol ise iþgücü piyasasýna giriþte ve istihdama katýlma noktasýn da zorluk yaþayan kadýnlar, engelliler, gençler ve uzun süreli iþsizler baþta olmak üzere özel politika gerektiren gruplarýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýný ve istihdamlarýnýn artýrýlmasýný saðlamaktýr. Bu baþlýk kapsamýnda, kadýnlarýn ve engellilerin iþgücüne katýlma oraný ve istihdamýnýn artýrýlmasý, kayýt dýþý istihdam ile mücadele edilmesi, genç iþsizliðinin azaltýlmasý, uzun süreli iþsizlerin iþe dönüþünün hýzlandýrýlmasý ve ayrýmcýlýkla mücadeleye yönelik düzenlemeler geliþtirilmesine yönelik politikalar geliþtirilmiþtir. Bu doðrultuda kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn 2023 yýlýna kadar yüzde 41' e çýkarýlmasý ile kayýt dýþý çalýþma oranlarýnýn yüzde 30' a düþürülmesi, 2013 yýlý itibariyle 28 bin 864 olan kamu ve özel sektör engelli iþçi açýk kontenjanlarýnýn tamamýnýn 2015 yýlýna kadar doldurulmasý, uzun süreli iþsizlerin oranýnýn 2023yýlýna kadar yüzde 15' e indirilmesi hedeflenmektedir. Son olarak deðinmemiz gereken konu ise istihdam sosyal koruma iliþkisinin güçlendirilmesi politika ekseni çerçevesinde belirlenen politikalar ve ÝÞKUR' a biçilen rollere iliþkindir. Sosyal yardýmlarýn temel amacý yoksulluðu azaltmak suretiyle sosyal adaleti ve sosyal refahý saðlamaktýr. Ancak, kiþilere hayat boyu çalýþmadan da yaþayabileceði seçeneði sunduðu için çalýþma isteklerini köreltmektedir. Bizim için önemli husus; çalýþabilir durumdaki her sosyal yardým yararlanýcýsýnýn istihdama kazandýrýlmasýdýr. Bu eksen kapsamýnda, iþsizlik sigortasýnýn daha fazla sosyal koruma saðlayacak þekilde yeniden düzenlenmesi, çalýþmayý teþvik edecek yeni düzenlemelerin yapýlmasý politikalarý belirlenmiþtir. Bu doðrultuda sosyal yardým alanlardan çalýþabilir durumda olanlarýn yüzde 25' inin bir yýl içinde iþe yerleþtirilmesi, 2023 yýlýnda sosyal yardým alanlardan çalýþabilir durumda olanlarýn tamamýna iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmeti sunulmasý, iþsizlik ödeneði alanlarýn toplam iþsizlere oranýnýn azaltýlmasý ve iþe geri dönüþlerinin hýzlandýrýlmasý hedeflenmektedir. Ýþsizlikle mücadelede planlý ve programlý çalýþmalarýmýzý artýrarak sürdürmekteyiz. Teþviklerimiz, toplum yararýna çalýþmalarýmýz, mesleki eðitim kurslarýmýz, iþbaþý eðitim programlarýmýz, engellilere yönelik büyük teþviklerimiz, iþverenlere ve iþ arayanlara hizmet veren Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýmýz gibi birçok unsurla iþsizlikle mücadelede kararlýlýðýmýz ortadadýr. Ulusal Ýstihdam Stratejimizi tamamladýk. Hedefimiz 2023'te iþsizliði; yüzde 5 seviyesine indirmektir. Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðümüz, 2014 yýlý 12 Mayýs-27 Haziran tarihleri arasýnda tüm illerde 129 bin iþyeri ziyaret ederek bugüne kadar yapýlan en kapsamlý"iþgücü piyasasý talep" araþtýrmasýný gerçekleþtirdi. Ýþsizlikle mücadelede en önemli problemlerimizden birinin mesleksizlik olduðu bu araþtýrmada ortaya çýkmaktadýr. Ýþverenler aradýðý mesleki beceri ve tecrübeye sahip eleman bulamamaktan yakýnmaktadýr. Bu personel ihtiyaçlarýný temin noktasýnda iþverenler artýk ÝÞ- KUR'u tercih etmektedirler. Zira ÝÞKUR her bir ilin iþgücü piyasasýnýn taleplerini göz önünde bulundurarak mesleki eðitim ve iþbaþý eðitim programlarý gerçekleþtirmektedir. Artýk "Ne iþ olsa yaparým" dönemi bitmiþtir. Bu sebeple her bir bireyin mutlaka bir mesleði olmalýdýr ve bu vasfý kazandýrmak bizim görevimizdir. ÝÞKUR'un iþ ve meslek edindirme kurslarý ve iþbaþý eðitimleri bu sebeple büyük önem arz etmektedir." 2008'deki küresel krizden bu yana, Çorum'da SSK'lý çalýþan sayýsýnda herhangi bir azalma olmadýðýný ve yýllar itibarýyla artýþlar gösterdiðini ifade eden Eyvaz, "Ýlimizde 2003 yýlýnda çalýþan SSK'lý sayýsý 23 bin 238 iken, 2008 yýlýnda 47 bin 046, 2014 yýlý Eylül ayý itibarýyla 60 bin 321 olmuþtur. Ýstihdam oraný %45-46'lardan, % 49 a, iþgücüne katýlým oraný % 52'ye yükselmiþtir. Türkiye, iþgücü piyasasýnda ve istihdam noktasýnda deðerlendirildiðinde iþsizlikle mücadelede en baþarýlý Ülke konumundadýr. Türkiye 2008 yýlýnda dünyada yaþanan ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerin baþýnda gelmektedir. Rakamlara bakýldýðýnda 2007 yýlýnda 20 milyon 209 bin olan istihdam rakamýnýn 2014 Temmuz dönemi verilerine göre 26 milyon 410 bin kiþiye ulaþtý yýllarý arasýnda istihdamda saðlanan artýþ % 23,9'dur.Türkiye'nin bu oranla geliþmiþ ülkeler arasýnda % 20'nin üzerinde istihdam artýþý saðlayan tek Ülkedir. Sonuç olarak, Ulusal Ýstihdam Stratejisi istihdamýn artýrýlmasý gayesi ile ÝÞKUR' a önemli roller yüklemiþtir. Dört temel politika ekseni çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaþma noktasýnda dünyadaki ve ülkemizdeki geliþmeleri takip ederek çalýþmalarýmýza yön vermeye devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Hitit Dernekleri Federasyonu'ndan Vali Kara'ya ziyaret Merkezi Ankara'da bulunan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Av. Cemal Emir, Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORSÝAD) Baþkaný, ayný zamanda HDF yöneticilerinden Halis Durkaya ile HDF yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Genel Baþkan Cemal Emir, Federasyona baðlý 70 Çorum derneðinin bulunduðunu, ayrýca bir de konfederasyon çatýsý altýnda örgütlendiklerini bildirerek, "Ankara'da büyük bir nüfus yoðunluðuna sahibiz. Çorumlular olarak güçlü bir lobi oluþturmak, memleketimize faydalý olmak çabasýndayýz. Çorum'da da bir þeyler yapmak istiyoruz. Bu noktada desteðinizi bekliyor, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz" dedi. Cemal Emir, federasyonun kendi yaðýyla kavrulan, AB hibeleri dýþýnda hiçbir yerden destek almayan bir kuruluþ olduðunu dile getirdi.vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler Çorum'da dört duvar arasýnda bir þeyler yapamayýz. Bizler sizlerle birlikte varýz. Sivil toplum kuruluþlarý ile halkla birlikte varýz. Her zaman hizmetinizdeyiz. Bir telefon dahi etseniz elimizden gelen desteði saðlarýz. Gücümüz yettiði kadarýyla sizlere yardýmcý olacaðýz. Hatalarýmýz olabilir ama ihmalim olmayacak" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL

4 HABER "Bu ülkede kiracý deðil ev sahibiyiz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada Ýslam medeniyetinden kalan mirasa toplum olarak sahip çýkma çaðrýsýnda bulundu. "Mesailerimizin tamamýný medeniyetimizin inþasýna ayýrmak zorundayýz" diyen Ahmet Saatcý, "Memur-Sen ve baðlý sendikalarýmýz; devlet, millet, artýk ahlak ve deðer politikalarýmýza insan merkezli olarak daha çok aðýrlýk vermeliyiz. Bizim devraldýðýmýz miras emeði, özgürlüðü, insaný birlikte ele almayý gerektiriyor. Mehmet Akif Ýnan aðabeyimiz ve diðer öncülerimizin ileriye taþýdýðý bayrak emeðin insanlýðýn hak ettiði deðeri almasý ötekileþtirmenin olmadýðý bir ortamda yer almanýn adýdýr. Çalýþanlara daha fazla refah, ülkeye daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük; millete daha derin bir kardeþlik ve dünya mazlumlarýna daha çok destek için sendikacýlýk yapýyoruz. Emeðe deðer verip, ekmeði büyütmek için mücadele ediyoruz" dedi. Çözüm Süreci'nin baþarýya ulaþmasý için Memur Sen olarak yoðun ter akýttýklarýný vurgulayan Saatcý, "Çözüm Süreci'ni, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ýn, barýþ çýðlýðý attýðý bir süreç olarak görüyoruz. Haziran'da genel seçimler olacaktýr. Daha önceki seçimlerde siyasi partilerin tamamý yeni anayasa vaadinde bulunmuþtu. Ama bizler darbecilerin anayasasýndan medet uman siyasiler yüzünden yeni anayasaya kavuþamadýk. Öyle ise bütün siyasi partilere çaðrýmýz, seçim vaatlerinize yeni anayasa ve çözüm süreciyle ilgili ne düþünüyorlarsa onu koymalýdýr Haziran ayýndan sonra hiçbir bahaneniz kalmayacaðýný görerek bu millete sahici vaatlerde bulunmamýz gerekir diye düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. "Biz bu ülkede kiracý deðil ev sahibiyiz" diyen Saatcý, "Bu ülkeyi bize emanet eden medeniyet öncülerimiz büyük bedeller ödedi. Bizler de ödeyerek medeniyet davamýzý ileriye taþýmalýyýz. Medeniyet davamýzýn öncüleri gibi, eser býrakmanýn ne kadar güzel olduðunun da altýný çiziyorum. Örgütlüðünü, örgütlü toplumun, yöneten toplum olma, sevdasýný daha ileri götürerek, o mirasý kuþanmamýz ve amel defterimizi ebediyen açýk býrakmamýz gerekir diye düþünüyoruz. Kültürümüzü, medeniyet deðerlerimizi korumak ve yaþatmak bu aziz milletin evlatlarýna emanettir. Kültür bizim için medeniyeti, yeniden büyük Türkiye'yi inþa etmemizin temel aracýdýr. Kültür, medeniyete zemin hazýrlar. Medeniyet de kültürü ayakta tutar. Medeniyet ile kültür arasýndaki baðlýlýk öyle bir þeydir ki, onlarý birbirinden ayýrmak, her ikisini de inkâr etmek anlamýna gelir. Kültürü biz asli amacýna uygun olarak kullanmanýn mücadelesini vereceðiz" diye kaydetti. Ýslam medeniyetinden kalan mirasa toplum olarak sahip çýkma çaðrýsýnda bulunan Saatcý, "Ýslam kültür ve medeniyeti sanat ve estetiðin þaheserleriyle asýrlara damgasýný vurmuþtur. Nitekim bilgi ve hikmetin, taþa, tuðlaya sindiði estetik harikasý camiler, naðmeden gönüle dökülen musikiler, bilinçli dindarlýðýn ilim aþkýyla þekillendirdiði külliyeler, olabildiðince naif bir dindarlýk anlayýþýnýn izini taþýyan nice mimari eserlerle Ýslam sanatý, bir dantel gibi arzýn dört bir yanýnda iþlenmekle kalmamýþ, ayný zamanda öte dünyadan inþirahlarla ruh ve gönüllerin manevi ikliminde de derin izler býrakmýþtýr. Þimdi o izleri yeniden hatýrlamak, hatýrlatmak zorundayýz" ifadelerini kullandý. "Basýn özgürlüðüne evet, ancak kutsallara saldýrýya ve hakarete hayýr, kainatýn efendisi, rahmet Peygamberi, sevgililer sevgilisi efendimiz (S.A.V.)e hakaret edilmesini þiddetle kýnýyorum" diyen Saatcý, "Fransa'daki karikatüristlerin infazýndan sonra dünyanýn gösterdiði yapmacýk tepki, akla Filistinli çizer Naci El Ali'yi getirdi. El Ali, Londra'da 27 yýl önce Ýsrail ajanlarý tarafýndan sessiz sedasýz bir þekilde katledilmiþti. El Ali'nin tek amacý, iþgal altýndaki topraklarýnda yaþanan Ýsrail zulmünü kalemiyle dünyaya anlatmaktý. Bunun için dünyaca tanýnan Hanzala karakterini üretmiþti. Ama Hanzala da onu çizen Naci El Ali için de dünyadan tek ses gelmedi. Mossad'ýn katlettiði kültür elçisi için ses çýkartmayan kültür maskesi altýnda Ýslam'a saldýrýlarý meþrulaþtýrmak adýna alanlara indiler. Biz her türlü terörün karþýsýnda mazlumun yanýndayýz ama çifte standartlarýn da farkýndayýz. Naci el-ali; Hanzala'yý, insanlýðýn Filistin'de yaþananlara sessiz kalmasýndan ötürü bir küskünlüðün ifadesi olarak sürekli sýrtý dönük halde resmetmiþti. Artýk Hanzala yüzünü dönmeli. Dönmesi için tüm vicdan sahipleri Filistin davasý adýna ayaða kalkmalý" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Bozdoðan seçim çalýþmasý için Sungurlu'da CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, Mart ayýnda yapýlmasý düþünülen parti içi ön seçim çalýþmalarýna Sungurlu ilçesinde devam etti. Laik, demokratik, çaðdaþ hukuk devletini savunan insan haklarýna saygýdan ödün vermeyen CHP'de 35 yýldýr siyaset yapmaktan onur duyduðunu belirten Bozdoðan, "Bu ülkenin tüm çocuklarý için yola çýktým. Hayatýmý ve dinamizmimi geleceðimizi kurtarmak adýna bu yolda harcamaya adayým" diye konuþtu. Sungurlu ilçesine baðlý Çavuþ ve Kaledere köylerinde partililere hitap eden Bozdoðan, Türkiye'deki herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidarýna ihtiyaç olduðunu kaydetti. Türkiye'nin son 12 yýldýr iyi yönetilemediðini ve kötü gidiþata dur denilmesinin de zamanýnýn geldiðini ifade eden Muharrem Bozdoðan, "Bu onurlu mücadelemizin baþlangýcýnda bizlerle birlikte olduðunuz için öncelikle hepinize teþekkür ederim. "Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk iktidarýný kurma yolundaki mücadelesinin bir neferi olma yolunda sizlerin karþýsýna çýkarak milletvekili aday adaylýðýmý sizlere açýklýyorum. Bugün ciddi bir yol ayrýmýna getirilen ülkemizde halkýmýzý bir arada tutan deðerlerin hepsi yavaþ yavaþ yozlaþtýrýldý. Cumhuriyetimizin ve toplumsal bütünlüðümüzün temel taþlarý bir bir yerinden oynatýldý. Ülkemiz, 12 yýlda hiç istemediðimiz karanlýk bir tablo ile karþý karþýya kaldý. Türkiye'yi bu olumsuz tabloyla buluþturan iktidar partisine 'Dur' deme gücümüz var. Bu gücün ortaya koyulacaðý tarih ise 2015 Haziran'ýnda gerçekleþtirilecek seçimlerdir. Haziran 2015, CHP'nin iktidar olduðu sevgi, kardeþlik ve barýþ tohumlarýnýn yeniden ekilmeye baþladýðý tarih olacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Haziran 2015'te insanýmýzýn kanýyla canýyla ve büyük Atatürk'ün ilkeleri doðrultusunda demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni batýsýndan doðusuna kardeþliði yeniden egemen kýlacaktýr. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnda demokrasi özgürlük eþitlik deðerleri ülkenin her yanýna yayýlacak bilim ve akla dayalý çaðdaþ yönetim anlayýþýyla sorunlarýmýz bir bir çözüme kavuþturulacaktýr. Bizlere özletilen barýþ ve huzur tüm ülkemizi saracaktýr memleketimizin hizmete demokrasiye adalete sosyal hukuk devletine olan hasreti son bulacaktýr. Bu kavuþmayý savunacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yepyeni bir siyasi hareketin kapýsýný hep beraber aralayacaðýz. Deðiþen dünya düzeninin Türkiye'ye Türkiye'nin de tek baþýna iktidar olmuþ sosyal demokrat bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç vardýr" dedi. Emekten ve halktan yana biri olduðunu belirten Bozdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Çocukluðumdan bu zamana kadar hep emekten yana oldum. Bu günlere týrnaðýmla kazýyarak geldim. Köy yaþamýnda zaman zaman çobanlýk ve çiftçilik yaparak ailemle birlikte çalýþtým. Tarlada kazma ile kürek ile çalýþýp ürün suladým, týrpanla yonca biçtim, buðday hasat ettim. Ellerim nasýrlaþtý yazýn sýcaðýnda burnumun kanadýðý zamanlar oldu. Emeðin önemini yaþayarak öðrenen biri olarak paranýn gücünü deðil emeðin gücünü savunurum. Halkýn içinde halkýn sýkýntýlarýný paylaþan halktan biri olarak milletvekili aday adayý oluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gibi emekten ve emekçiden yana olan bir partide de milletvekilliði görevini halkýn içinde olan halkýn sevdiði ve seçtiði bir bireyin yürütmesi gerektiðine inanýyorum." Çorum'da Milletvekili adaylarýnýn ön seçimle belirlenmesinin önemine dikkat çeken Bozdoðan, "Bu adaylýk yarýþýnda parti içi demokrasi ve katýlýmcýlýk ilkesinin hayata geçirilmesi ülkemizde demokrasinin geliþmesi açýsýndan çok önemli olduðunu düþünüyorum. Bu nedenle en geniþ katýlýmla tüm üyelerin katýldýðý aktif pasif üye ayýrýmý yapmaksýzýn aday adaylarýnýn belirlenmesini çok önemsiyorum. Bu duygu ve düþüncelerle 2015 Haziranýnda yapýlacak milletvekilliði seçimlerinde mensubu olmaktan onur duyduðum Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayý olduðumu siz deðerli partililerimize bildiriyorum. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çaðdaþ laik Atatürkçü düþüncesine laik bir insan olacaðýma söz veriyorum. Bu ülkenin tüm çocuklarý için yola çýktým yaþamýmý ve dinamizmimi kullanarak geleceðimizi kurtarmak adýna bu yolda adayým. Sýralamaya giremesem de partimizin bir neferi olarak verilecek her görevde canla baþla çalýþacaðýma da söz veriyorum. Tüm aday adaylarýmýza da baþarýlar diliyorum" dedi. Haber Servisi Yakýn tarihimizin en büyük afetlerinden bir tanesi 26 Aralýk 2004 yýlýnda Güney Asya'da meydana geldi. Merkez üssü Endonezya (dünyanýn en büyük Ýslam ülkesi) olan deprem 9 þiddetinde meydana geldi. Saatte 900 km hýzla gelen tsunami 6 bin km uzak yerleri vurdu. Çevredeki 8 ülkede can ve mal kaybýna sebep oldu. Ölü sayýsý 300 bini geçti. Felakete yer sarsýntýsý deðil, denizde meydana gelen deprem sebep oldu. Tsunamide denizde önce deprem oluþur daha sonra kuvvetli dalgalar meydana gelir. Endonezya'da ölüleri defnedebilecek kuru toprak parçasý bulunamadý. Cesetler çevreye koku salmaya baþladý. Hastalýklar hýzla çoðalýnca halk ne yapacaðýný þaþýrdý. Afetin baþlangýcýnda felaketin raporunu yazabilmek için kâðýt bulunamadý. Halk korkudan mabetlere sýðýndý. Hindistan'da afet sonrasý balýklarýn insan eti yediði ve bu nedenle balýk satýmý ve yemeði yasaklanmýþtý. Endonezya'da depremden 8 gün sonra denizde kurtulan oldu. Bir vatandaþ denizde 8 gün sürüklendi. Daha sonra bir dal denk gelip ondan tutundu. O esnada yakýndan geçen yük gemisinden görülünce kurtarýldý. Güney Asya'da hastanelerde bulduklarý kayýp olarak bilinen yaralýlarýn isimlerini gizlice alýp, sahiplerine para karþýlýðý satanlar oldu. Dünyanýn farklý ülkelerinden uçaklarla yardým amaçlý gelen kötü niyetli insanlarýn, sahipsiz çocuklarý fuhuþ sektörünün içine çekmek için alýp götürdüðünü basýndan izledik. Çocuk tacirlerine karþý, Endonezya'da 16 yaþýndan küçüklerin ülkeyi terk etmesi yasaklandý. Doðal afetler için söylenen; 'yaðmurlu havada gülenle, aðlayan belli olmaz' Türk atasözü tam anlamýyla gerçekleþtiðini üzülerek basýndan izledik. Açe'de hangi ülkeye ait olduðu belli olmayan askeri helikopter su þiþesi olan Mahir ODABAÞI GÖNÜL ÝSTERKEN Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bayat Belediyesi Meclis Üyesi Canan Aktaþ, Merkez Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdür Yardýmcýlýðýna atanan Sümeyra Yabacý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Bayat Ýlçesinde10 yýl çeþitli okullarda görev yapan, en son Ömer Mülazým YÝBO Müdür Yardýmcýlýðýný yürüten Sümeyra Yabacý'nýn tayini Merkez Fatih Sultan Mehmet Ýlkokuluna Müdür Yardýmcýsý olarak çýkmýþtý. Yeni görev yerine baþlayan Yabacý'ya Bayat Belediye Meclis Üyesi Canan 4 kutularý bataklýk alanlara atýyor. Çocuklar bir iki þiþe su alabilmek için çamura batmýþ birbirlerini eziyor. Çünkü evde bir damla su yok. Endonezya'da bir anne denizde iki çocuðuyla beraber ölüm kalým savaþý verir. Tabiri caizse; ecel terleri döker. O esnada bir cisim görür ve o cisme iki çocuðuyla beraber sýmsýký sarýlýr. Sarýldýðý o cisim, çaresiz anneyi sahile yüz metre kadar getirip býrakýr. Evet, o cismin bir PÝTON YILANI olduðunu sonra anlar. Kadýna sorarlar. Hiç korkmadýn mý? Diye. Kadýn hiçbir þey hissetmedim der. O tarihlerde internette bu haber 'denize düþen yýlana sarýlýr, Türk atasözü gerçekleþti' diye baþlýk atýlmýþtý. Gönül ister, kader gülermiþ / Parasý olan ta uzaklara gidermiþ / Neresi mi? / Srilanka / Maldivler / Sumatra / Malezya / Hindistan / Ve diðerleri / Uçsuz bucaksýz deniz / Ve cennet misali adalar / Herkes keyfinde / Zihinler zinde / No problem / Günler böyle geçerken / Bir sabah vakti / Her þey alt üst oldu / Önce deniz yok olup / Sonradan kudurdu / Çýlgýn tsunamiler / Dikili ne varsa vurdu / Kýyamet diye bilinen / Her halde buydu / Yatlar, limanlar, oteller, manzaralar / Denizde kayboldu / Onbinlerce yerli ve yabancýnýn sonu oldu. Kaderde yazýlý olan ecel / T? uzaklarda buldu / Bu ne korkunç afet / Bu ne acý felaket / Her taraf ceset / Akbalara kurulmuþ ziyafet / Ölüleri gömecek / Bir avuç topraða muhtaç insanlýk / Ama o bile yok / Yalan haber yayarak / Þehri yaðmalayanlar çok / Virane þehirlerde saðlam bina / Saðlam insan yok / Neticede acý bir manzara / Para pul var / Fakat sahipleri yok ortada / Hani televizyonda görünce / Çoðumuz hayal eder / Keþke bizlerde gidebilseydik / Oralara deriz / Ama dedik ya / Gönül ister / Kader lehimize gülermiþ / Böyle bir felaket geldiðinde / Gidenler deðil / Gidemeyenler / Ýyi ki, gitmemiþim dermiþ!vesselam bazen, gönül isterken kaderde gönüle güler ve hep kaderin dediði olur. (yazara öneri- eleþtiri: ) Meclis Üyesi Aktaþ'tan Yabacý'ya tebrik Aktaþ hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Sümeyra Yabacý'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Canan Aktaþ'a teþekkür etti. Haber Servisi "Kültür Sohbetleri"ne Ethem Erkoç konuk olacak Valilik himayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Kültür Sohbetleri" devam ediyor. Sohbetlerin su sefer ki konuðu Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç olacak. 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 19.00'da Ulucamii karþýsýnda Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde yapýlan olan sohbette Ethem Erkoç "Hýdýrlýk'ýn Manevi Ýklimi" konusunda konuþacak. Haber Servisi

5 HABER Belediyenin yeni yönetim kadrolarý belli oldu 5 REYHAN KUÞCU-MALÝ HÝZMETLER KÖKSAL ÇÖLDAÞ- ETÜD PROJE MÝKDAT YILDIRIM- FEN ÝÞLERÝ MUSTAFA KALIN- VETERÝNER ÝÞLERÝ ÖZGÜL YILMAZER-YAZI ÝÞLERÝ YÜKSEL POYRAZ-ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK ZÜBEYÝR TUNCEL- SU VE KANALÝZASYON LEYLA SAYIN-DESTEK HÝZMETLERÝ MURAT BERKSUN- KREÞ MUSTAFA KANAT- ZABITA CENGÝZ ÖZKADER- SOSYAL YARDIM ÝÞLERÝ Çorum Belediyesi bünyesinde oluþturulan yeni müdürlüklere atamalar yapýldý. Belediyede 14 olan müdürlük sayýsý 28'e yükseldi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni yapýlanma hakkýnda açýklamalarda bulundu. Anitta Otelde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan, Ahmet Yabacýoðlu ile birim müdürleri katýldý. "Belediyecilik doðumdan ölüme kadar hayatýn her anýný kapsayan bir hizmettir. Hizmet alan böyle olunca bu ihtiyaca cevap verecek bir kurumsal yapýnýn da oluþturulmasý gerekir. EYÜP AYTEKÝN- PARK VE BAHÇELER LÜTFULLAH ÞÝRÝN- ULAÞIM HÝZMETLERÝ MURAT ERDEM ÖZEL KALEM NADÝR SOLAK-SPOR ÝÞLERÝ RIDVAN DALKIRAN- YAPI KONTROL 6 yýllýk dönemde yaptýðýmýz bütün çalýþmalarýmýzda hem kurumsal yapýlanma hem de fiili hizmetlerimiz anlamýnda bu hususa hep dikkat etik" diyerek sözlerine baþlayan Baþkan Muzaffer Külcü, "Ýkisi birbirine tercih edilecek, biri ertelenecek, ötelenecek gibi bir imkan yok. Dolaysýsýyla ikisini baþat götürmeye çalýþtýk. Hem þehrin yollarýný, parklarýný, terminalini yapmaya gayret ettik hem de kurum içerisinde alýnmasý gereken tedbirler, kararlar neyse onlarý hayata geçirmeye çalýþtýk. Yani þehirde restorasyon seferberliði yaþarken, belediye içinde de bir rehabilitasyon dönemi yaþadýk diyebiliriz" dedi.konuþmasýnda geride kalan 6 yýlda personel bakýmýndan geçilen süreçler hakkýnda bilgi veren Baþkan Külcü, "2009 yýlýnda görevi devraldýðýmýzda belediyemiz çok büyük oranda iþçi kadrolarý ile çalýþan belediye idi yýlýnda toplam 782 personelimiz vardý ve bunun 514'ü iþçi kadrosunda idi. Ýþçi kadrosunda görev yapan arkadaþlarýmýzýn görevi kendisine verilen bir iþi yapmasýdýr. Yani esas olarak kendisinden önce bir dosya, ÝDRÝS ÖZYILMAZ- TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MAHMUT YABACIOÐLU- TESÝSLER MURAT GÜR-ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM NURÝ BURHAN-BÝLGÝ ÝÞLEM TUNCER BAYKAL-HAL ÝSMAÝL ÖÐÜTVERÝCÝ- ÝTFAÝYE MELÝKE SANCAK- HUKUK ÝÞLERÝ MUSTAFA ERCAN- KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER ÖMER MAZ-STRATEJÝ GELÝÞTÝRME YAÞAR TORTUM- MEZARLIKLAR bir proje olmalý ve bu onun tarafýndan þantiyede hayata geçirilmelidir. Öncelikle bu durumu düzelttik. Bu durum böyle büyük bir kurum için gerçekten saðlýksýz bir haldi. 100 arkadaþlarýmýzý tazminatýný ödeyerek emekli olmaya ikna ettik. 296 arkadaþýmýzý baþka kurumlara gönderdik. Bunlardan boþalan yerlere ise (ofisleri kastediyorum) 100 civarýnda üniversite mezunu yen personel aldýk, onlarý geleceðe hazýrlýyoruz.2009 yýlýnda toplam personelin % 65'i iþçi. %35'i memurken 2015 yýlýnda toplam personelin %28 'i iþçi, %72'si memur kadrosundadýr. Buradaki deðiþim aslýnda belediyenin her þeyini deðiþtirdi. 2-3 yýl içinde koþan, proje üreten, bu projelerini hayata geçiren, oluþturduðu bu olumlu havayla þehri heyecanlandýran bir belediye haline getirdi, bizi. Bu deðiþimin yarattýðý olumlu hava öyle bir noktaya ulaþtý ki seçimlerde oy vermeyi düþünmeyen çok büyük bir kesimin de takdirini kazandýk.elbette buna baðlý olarak yani beraber çalýþan kadronun niteliðin deðiþimi ve yükselmesiyle birlikte yönetici profili de deðiþiyor. Bunlar karþýlýklý bir birini besleyen faktörler. Dün Çorum'un imkanlarý ve ihtiyaçlarý ayný þekilde Türkiye'nin imkanlarý ve ihtiyaçlarý neyse, neye fýrsat tanýdý ise toplam insan kaynaðýmýz oydu.yöneticileri de - hem belediye hem de baþkaca kurumlar için söylüyorum - bundan ayrý düþünmek mümkün deðildi. Biz bu anlamda da deðiþimi en verimli þekilde yaþayabilen kurumlardan birisiyiz. Bu fikrimizi kanýtlamak tabii ki sadece sözle yapýlabilecek bir iþ deðil. Bunu çok inanarak ve samimiyetle söylüyorum. Ýnþallah önümüzdeki günlerde - aylarda bunlarý yaptýklarýmýzla, arkadaþlarýmýz ortaya koyacaklar" þeklinde ifade etti. -"PARA-ZAMAN VE ÝNSANI ÝYÝ YÖNETÝYORUZ"- Ýyi bir yöneticinin dikkat etmesi gereken 3 önemli unsur olduðunu dile getiren Külcü, "Bunlarý yapmadan kurumun iyi yönetildiðinden hatta bir insanýn kendi hayatýný iyi yönettiðinden dahi bahsedebilmesi mümkün deðildir. Biz 6 yýllýk dönemde bütün iþlerimizde buna çok dikkat ettik. Böyle davranmaya da devam edeceðiz. Ýnsan, para ve zaman. Bunlarýn 3'ü de çok önemli deðerlerdir ve kaybý halinde telafisi zordur. Hele insan ve zaman imkansýzdýr. Bir kurumun performansý bu 3 unsurun doðru kullanýmýyla paraleledir. Zira insan emeði de, para da, zaman da sýnýrsýz deðildir. Bu noktalarda profesyonelce davranýyor ve her türlü israfýn ve kaybýn önüne geçiyoruz. Projelerimizde dikkat edilirse neredeyse tamamýna yakýnýnda, belirlediðimiz tarihlerde tamamlayabiliyoruz. Personelimizi de bütçemizi de bununla doðru orantýlý olarak kullanmýþ oluyoruz. Baþarýmýzýn en önemli köþe taþlarýndan birisi de bu. Bundan sonra da bu hususlara özen göstermeye devam edeceðiz. -"HEDEFLERÝ OLAN BÝR BELE- DÝYE HALÝNE GELDÝK"- Bu planlý ve dikkatli yönetim anlayýþý belediyemizi hedefleri olan, önünü gören bir belediye haline getirdi. Nasýl döneminde ön gördüðümüz projelerimizin tamamýna yakýnýný yapmýþsak, þimdi döneminde de - sadece seçim döneminde kamuoyuna açýkladýklarýmýz deðil- 70 dolayýnda projeyi inþallah hayata geçireceðiz. Burada bir þeye çok dikkat ediyoruz. Elbette istediðimiz her iþi her zaman gerçekleþtirmek mümkün olmayabiliyor, böyle de oluyor! Dikkat ettiðimiz husus þu: Sonuca ulaþabileceðimiz iþlere yöneliyoruz. Bu ufkunu dar tutmak, heyecanýmýzý küçültmek gibi bir anlama gelmiyor. Sadece hayal dünyasýnda dolaþmadan, ayaklarýný yerden kesmeden, önünü görerek yürümek anlamýndadýr. Ýhtiyaçlarý, beklentileri ve önümüzdeki dönemlerin muhtemel deðiþimlerinin doðuracaðý durumlarý hesap ederek adýmlarýmýzý atýyoruz. -"ÖLÇEMEZSENÝZ YÖNETEMEZSÝNÝZ"- Doðru iþ yaptýðýnda, bunu da doðru þekilde yaptýðýnda halkýmýz bunu görüyor. Bizim için en önemli ölçü halkýmýzýn, hemþehrilerimizin düþüncesidir. Dönemimizde yönetsel açýdan yaptýðýmýz en iyi iþlerden birisi de kendimizi ölçmek olmuþtur. "Ölçemezseniz, yönetemezseniz." Yönetim biliminin temel prensiplerinden biri ölçümdür. Biz iþimizi iyi yaptýðýmýza, iyi iþler yaptýðýmýza, inandýðýmýz için bu konuda da cesur olduk, ama sonunda da çok sevindik. Çünkü yaptýðýmýz araþtýrmalarda gördük ki halk nezdinde belediyemizin ve ekibimizin itibarý, saygýnlýðý her gün daha da artýyor. Bu istisnasýz her kamuoyu araþtýrmasý yaptýðýmýzda böyle çýkýyor. Þunu rahatlýkla ifade edebilirim - Çünkü genel merkezimizin 81 ilde yaptýðý araþtýrma sonucu elimde var - Çorum Belediyesi Türkiye'nin ilk 10 belediyesi arasýndadýr. Bu bizim için fevkalade onur verici bir tablodur. Tüm çalýþma arkadaþlarýma da baþta baþkan yardýmcýlarý ve müdürlerimiz olmak üzere bunun için teþekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum bunlarýn hepsini biz bu arkadaþlarýmýzla birlikte baþardýk. Tabi bu ayný zamanda belediyeden beklentinin de yükselmesine sebep oldu, yükümüzü artýrdý. Çorum artýk dünün Çorum'u deðil.14 Mahallede yaptýðýmýz iþleri herkes takip ediyor. Nereye ne yapýyoruz. Parkýyla, yoluyla, altyapýsýyla, kültür merkezleriyle, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle attýðýmýz her adým takip ediliyor ve herkes tarafýndan daha fazlasý isteniyor. Bunlarýn da hepsine yetiþmek zorundayýz ve yetiþmek için de koþuyoruz. Belediyemizin bu noktaya ulaþmasýnda, bu baþarý oranlarýný yakalamasýndaki çýkýþ noktamýz þu olmuþtur" þeklinde belirtti. Görevi devraldýklarýnda belediye bünyesinde 18 müdürlük varken ve bu sayýnýn 28'e ulaþtýðýný dile getiren Baþkan Külcü, "Burada dikkat edilmesi gereken huþu þurasýdýr: Yeni müdürlük kurulmadan önce o müdürlüðün hizmeti, eski müdürlüðün içinde büyümüþ olgunlaþmýþ ve adeta fili müdürlük haline gelmiþtir. Bu yaptýðýmýz çalýþmalarla aslýnda bir þey daha yapmýþ olduk. Bir yandan hemþehrilerimizin hizmet beklentilerini karþýlarken öbür yandan da belediyenin kurumsal yapýsýndaki deðiþim ve dönüþümü gerçekleþtirdik. Hantal bir yapýya mahkûm olmadan daha hýzlý tespit yapabilen, daha hýzlý karar alabilen ve bunun gereklerini daha kýsa sürede yerine getirebilen bir yapýya kavuþtuk. Bu klasik bürokrasi anlayýþýndan kurtulmayý, adeta özel sektör mantýðý ile çalýþmaya benzer bir yapýyý da ifade etmektedir. Konuya bir baþka açýdan baktýðýmýzda hükümetimiz yerel yönetimleri her geçen gün biraz daha güçlendiriyor. Yerinden yönetimi önemsiyor. Yerel yönetimlere güveniyor. Cumhurbaþkanýmýzý yerel yöneticilikten gelmiþ olmasý da Türkiye için bu anlamda bir þans. Þuanda 30 ilimiz büyük þehir statüsünde. Muhtemelen 2019'da 81 ilin tamamý büyükþehir olacak. Ben de Türkiye için bunun daha doðru bir yönetim modeli olduðuna inanýyorum. Bir anlamda gerçekleþtirdiðimiz bu yapýlanma ile ona da hazýrlýk yapmýþ oluyoruz. Eðer Çorum 2019'da büyükþehir olursa sanýrým en hazýrlýklý illerden birisi olacaktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Alaca Su Arýtma Tesisi'nde sona doðru Alaca'ya yapýlan önemli yatýrýmlardan birisi olan Arýtma Tesisi, þu günlerde tamamlanma aþamasýna geldi. Görünen o ki ilk arýtýlmýþ su denemelerine de baþlanmýþ durumda. Tesiste son çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Tesis tamamlandýðýnda Alaca, suyu normal kalite deðerinin üzerinde bir su kalitesine kavuþacak. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, yapýmýnda son aþamaya gelinen Arýtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Baþkan Eyvaz'a ziyaretinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ'te eþlik etti. Birikim Aspet Yapý adýna Þantiye Þefi Ýbrahim Keser'den çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Baþkan Eyvaz, tesisin nasýl çalýþtýðý, arýtmanýn nasýl gerçekleþtiði ve laboratuarda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler edindi. Arýtma tesisinin kýsa zaman içerisinde tamamlanacaðýný belirten Baþkan Eyvaz, Koçhisar Barajý ile birlikte ilçenin 100 yýllýk içmesuyu sýkýntýsýnýn ortadan kalktýðýný, arýtma tesisi ile birilikte de içmesuyunda önemli bir sorunu ortadan kaldýracaklarýný vurguladý. Ýçmesuyu kalitesinin de standart su kalitesinden daha yüksek kalitede olacaðýný kaydeden Baþkan Eyvaz, arýtma tesisinin Alaca için önemli bir yatýrým olduðunu söyledi. Koçhisar Barajý Ýçmesuyu Projesi ve Arýtma tesisinin yapýmýnda emeði geçen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve dönemin milletvekili Agah Kafkas'a teþekkür eden Baþkan Eyvaz, tesisin Alaca'ya hayýrlý olmasýný diledi. Haber Servisi Ýlke-Der ve ÝHH'dan "Mutlu Olmak mý Mutmain Olmak mý?" konferansý CHP'li kadýnlardan Mehmet Metiner'e tepki CHP Ýl Kadýn Kolu Baþkaný Melda Özüdoðru, düzenlediði basýn toplantýsýnda AK Parti Adýyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in Cumhuriyet Halk Partili kadýnlar için söylediði iddia edilen "cumhuriyet artýklarý" sözüne tepki gösterdi. Parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Melda Özüdoðru, "Sayýn Metiner Cumhuriyet rejimin de insanlar artýk olmaz.çünkü Cumhuriyette Demokrasi vardýr; hukuk vardýr, insan hak ve özgürlükleri vardýr.herþeyden önemlisi yaþama hakký vardýr.vatandaþ herhangi bir olumsuzlukla karþýlaþtýðýnda baþvuracaðý baðýmsýz mahkemeler vardýr, burada herkes eþittir.hakimler hiçbir gücün etkisinde kalmadan vicdanlarýyla karar verir.yani mahkemeler adalet daðýtýr. Adaletin iþlediði yerde haksýzlýklar hukuksuzluklar olmaz. Kimsenin hakký kimsede kalmaz.ýnsanlar madur olmaz. Cumhuriyet in ilaný ile birlikte toplumdaki eþitsizlikler belirlenmiþ, Türkiye Büyük Millet Meclisin de çýkarýlan yasalarla bertaraf edilmiþtir. Toplumu oluþturan iki cinsten biri olan kadýnýn cumhuriyetten önceki durumunu özetlersek baba evinden baþlayan koca evinde devam eden insani haklarýnýn gaspý yaþamýný hep olumsuz þekilde etkilemiþtir. Öyle ya baba mirasýndan pay alamayan kadýn bocasýnýn üç kez boþ ol demesiyle kendisini kapý önünde buluyor, evliliðiyle ilgili hiçbir hak iddia edemiyordu. Kýz çocuklarýnýn okula gönderilmesi günah sayýlýyor. Ýþte cumhuriyet öncesi kadýnýn yaþadýðý tüm bu olumsuzluklar cumhuriyetin ilaný ile birlikte, medeni kanunun kabulü ile önce kadýný kölelikten çýkarýp onu birey yapan hat ve özgürlüklerine kavuþmasý yolunda hýzla yol alýnmýþtýr. Türk kadýný tüm bu kazanýmlarýný cumhuriyetle birlikte elde etmiþtir. Sayýn Metiner, Cumhuriyette insan artýk olmaz.ýnsanlar ne zaman artýk olur biliyor musunuz? Diktatörlüklerde olur. Diktatörlüklerde adaletten, hukuktan, insan haklarýndan, yaþama hakkýndan söz edilemez. Dikdatör tek belirleyicidir. Ýnsanlar haklarýný aramaya kalkýþtýklarýnda sorgusuz; sualsiz en aðýr þekilde cezalandýrýlýr. Toplum sindirilir, kimse hakkýný hukukunu savunamaz, mahkemeler adalet daðýtmaz hale gelir. Dikdatörün isteði doðrultusunda karar verir. Ýnsanlar bir lokmaya muhtaç býrakýlýr; insan onuru yok edilir. Sayýn Metiner insanlarýn nasýl artýk olduklarýný görmek istiyorsanýz bakýn Afrika ülkelerindeki dikdatörlüklere,oradaki halkýn deðer ve kýymetine, bir de orada yaþayan kadýnlarýn hak ve özgürlüklerine. 1923'ten itibaren yaþadýðýmýz demokrasiden ve bizleri birey yapan hak ve özgürlüklerden asla ve asla vazgeçmeyeceðimizi belirtir gerekirse bu uðurda canýmýzý vermeye hazýrýz bu uðurda can veren þehitlerimiz gibi.cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý olarak size hatýrlatmamýzdýr bugün kiþisel çýkarlarýnýz için ileride utanacaðýnýz sözleri söylememenizdir" dedi. Bahadýr YÜCEL Ýlke-Der ve Çorum ÝHH birlikte hanýmlara yönelik konferanslarýna devam ediyor. 1 Þubat 2015 Pazar Günü da Ýlke-Der ve Çorum ÝHH seminer salonunda "Tercihimiz Ne Olmalý? Mutlu Olmak mý Mutmain Olmak mý?" konulu yapýlacak konferansa konuþmacý olarak Psikolog - Gýda Mühendisi Hatice Dilek Öztürk katýlacak. Haber Servisi

Çorum da istihdam arttý

Çorum da istihdam arttý Günümüz Türkçesine çevrilen zabýtlar, Þubat ayýnýn ilk haftasýnda TBMM Baþkaný Cemil Çiçek tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak. 95 Yýllýk Hasret Bitiyor' Bir döneme tanýklýk eden ve 95 yýldýr tartýþma konusu

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı