SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321"

Transkript

1 Þehit asker son yolculuðuna uðurlandý Aydýn'da bir cinayet þüphelisi ile girdiði çatýþmada þehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan, Osmancýk ilçesi Kargý köyünde topraða verildi.þehidin cenazesi, helikopterle ilk olarak Osmancýk ilçesine buradan da kara yolu ile Kargý köyüne getirildi. Þehit Astsubay, buradaki babaevinin önünde bir müddet bekletilirken, yakýnlarýnýn feryatlarý yürekleri daðladý. Ýkindi namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýna Çorum Valisi Ahmet Kara, Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Faruk Bal, Çorum Ýl Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik, Sivas Ýl Jandarma Alay Komutaný Okçin Akþit... 3 DE 30 OCAK 2015 CUMA 40 KURUÞ TSO'da yeni iþ yasalarý anlatýlacak 2 DE Bekiroðlu'na Sungurlu, Osmancýk ve Alaca teþkilatlarýndan tebrik SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321 AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'na kutlama ziyaretleri baþladý.25 Ocak 2015 Pazar günü yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresinde Ýl Baþkaný olarak seçilen, dün de Seçim Kurulu Baþkanlýðýndan mazbatasýný alarak resmen göreve baþlayan Av. Rumi Bekiroðlu'na tebrik ziyaretleri baþladý..sayfa 7 DE Mehmet Sayan, Ziraat Odasý baþkanlýðýna yine aday Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 7 Þubat tarihinde yapýlacak Ziraat Odasý Seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Dün Ziraat Odasý Meclis Toplantý Salonunda delegelerle ve yönetim kurulu üyesi adaylarý ile birlikte basýn toplantýsý yaptý. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 7 Þubat Cumartesi saat 09.00'da Afra 2 numaralý Düðün Salonunda gerçekleþtirileceðini söyleyerek, Ziraat Odasý seçimlerinde aday olduðunu ifade etti. 7 DE 2 DE Yeni yatýrýmlar iþsizliði azaltacak Vali Ahmet Kara Çorum'a yapýlacak olan yeni yatýrýmlarla iþsizliðin biraz daha azalacaðýný söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Ahmet Kara, Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun çok önemli bir görevi yerine getirdiðini ifade ederek, Kurulda iþ gücü analizleri yapýldýðýný ve istihdama katký da bulunacak konularýn görüþüldüðünü belirtti. Vali Kara ayrýca Kurulun bir görevinin de iþ gücü ve istihdam ile ilgili yapýlan çalýþmalarý takip etmek olduðunu kaydetti. 3 DE Okul servis sürücülerine eðitim Ýl Merkezinde Taþýmalý Eðitim kapsamýnda taþýma hizmeti veren okul servis aracý sürücülerine seminer verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüzün koordinesinde, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn katkýlarý ile 28 Ocak 2015 Çarþamba günü 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilen seminerde... Vali Ahmet Kara 10 DA Ziraat Odasý'ndan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu'na tebrik Zafer Eyvaz Belediyenin yeni yönetim kadrolarý belli oldu Çorum Belediyesi bünyesinde oluþturulan yeni müdürlüklere atamalar yapýldý. Belediyede 14 olan müdürlük sayýsý 28'e yükseldi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni yapýlanma hakkýnda açýklamalarda bulundu. Anitta Otelde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan, Ahmet Yabacýoðlu ile birim müdürleri katýldý. 5 DE 2 DE Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞ- KUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, iþsizlikle mücadele etme amacýný temel alan ve istihdam politikalarýna yön vermeyi hedefleyen, "Ulusal Ýstihdam Stratejisi"nin Cumhuriyet tarihinin iþgücü piyasasýna yönelik uzun dönemli ilk strateji belgesi olarak 30 Mayýs 2014 tarihli resmi gazetede yayýmlanarak hayata geçtiðini söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsýnda konuþan ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, "Son yýllarda Türkiye ekonomisinde yakalanan olumlu büyüme trendine ve istihdamda yaþanan olumlu geliþmelerin yanýnda, yinede iþgücü piyasasýnda yapýsal reformlar gerekmektedir. "Bu ülkede kiracý deðil ev sahibiyiz" Mahir ODABAÞI Öðretmenliðe atanmada 40 yaþ sýnýrý kaldýrýldý 3 TE 4 DE GÖNÜL ÝSTERKEN Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köþe Yazýsý Sayfa 4 de

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Ziraat Odasý'ndan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu'na tebrik Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve yönetim kurulu üyeleri dün AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile birlikte Çorum Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli ve Ziraat Odasý yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyarette konuþan Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na yeni görevinde baþarýlar diledi. Sayan, "Hep birlikte birlik beraberlik içerisinde çalýþacaðýz. Sizlerin desteklerine çiftçilerimizin ihtiyaçlarý var. Tekrar yeni Yýl: 10 Sayý: OCAK CUMA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : göreviniz hayýrlý olsun baþarýlar dileriz" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'a, Çorum Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli'ye ve Ziraat Odasý yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Bekiroðlu konuþmasýnda, "Bizim gönlümüzden geçen kavgasýz gürültüsüz patýrtýsýz bir þekilde sizlere yakýþýr bir yönetimin gelmesidir. Tüm adaylara baþarýlar diliyoruz. Allah yardýmcýsýnýz olsun sizlere baþarýlar dilerim. Sizlerin her zaman yanýnýzdayýz. Amacýmýz memleketimize milletimize hizmet etmek olmalýdýr" diyerek sözleri tamamladý. Yasin YÜCEL Osmancýk'ýn nüfusu artýyor Osmancýk ilçesinin nüfusu son 7 yýldan bu yana sistemli olarak artmaya baþladý yýlý adrese dayalý nüfus sayým sonuçlarýna göre Osmancýk, Çorum'da nüfusu artan tek ilçe olarak dikkat çekti. Buna göre Osmancýk ilçe merkezinin nüfusu 2013 yýlý sonunda 27 bin 384 kiþi iken 488 artýþla 27 bin 879 kiþiye ulaþtý. Öte yandan Çorum'un en büyük ilçesi olan Sungurlu ilçesi ile ikinci büyük ilçe olan Osmancýk ilçesi nüfusu arasýndaki fark 7 yýl önce 9 bin iken 2014 yýlý itibarý ile 4 bine kadar düþtü yýlý adrese dayalý nüfus sayým sonuçlarýna göre Sungurlu ilçesinin nüfusu 414 kiþi azalarak 31 bin 986 olarak gerçekleþti. Haber Servisi TSO'da yeni iþ yasalarý anlatýlacak Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik uygulamalarýnda yaþanacak gecikmeler ve yapýlacak yanlýþlýklar iþletmelerin yüksek oranda cezalar ödemelerine ve meslek mensubunun zor durumda kalmasýna yol açýyor. Bu noktadan hareketle Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan "Ýþ Yasalarýnýn Ýþverene Getirdiði Yükümlülükler: Ýþçi ve Ýþveren Ýliþkilerinde Anlaþmazlýk ve Uyuþmazlýklarýn Çözümü " konulu bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Menekþe Þahin'in katýlýmýyla düzenlenecek olan seminerde, iþ sözleþmesi türleri, iþ kanununda iþ TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. güvencesi, yýllýk izin, tutanak - ihtarname düzenlenmesi ve iþçi-iþveren anlaþmazlýklarýnda belgelendirme, ücret, fazla çalýþma ve genel tatillerde çalýþma, iþ ve sosyal güvenlik bilirkiþi raporu düzenlenmesi, ihbar ve kýdem tazminatý ile iþ sözleþmesinin feshinin hukuki sonuçlarý konularý anlatýlacak. Toplantý TSO Meclis Salonu'nda 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleþtirilecek. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Vergi Dairesine baðlý cilt müstahsil makbuzumu kaybettimabdullah oðlu Hüseyin Çýkmaz Çorum-Samsun Karayolu 15 km Çorum Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:17 Güneþ : 06:45 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:37 Akþam : 17:03 Yatsý : 18:25 Zaman çýðlýk dolu; bu son geceden Aydýnlýða indi bütün kederler Bir ses 'uyan' diyor, 'ölüm gelmeden Yoksa seni karanlýða iterler' Zaman çýðlýk dolu; bu son geceden Neden korkuyorum, bilmem ki neden Kelepçe vurdular, eyvah, dilime Eski bir ülkede, yitirdiklerim Toztoprak misâli çöktü elime Rüyalar içinde getirdiklerim Kelepçe vurdular, eyvah, dilime Öksüz kaldý benden hece, kelime Elim silahlý sermayem: Gurur Neçiçekler benim; ne ben çiçeðim Bir gün hesap için divan kurulur Ayaklar altýnda kalýr yüreðim Elim silahlý sermayem: Gurur Korkarým beni de alnýmdan vurur Piþmanlýk ve hüzün hep yýðýn yýðýn Bütün varlýðýmla soyujluyorum Ortasýnda kaldým bir bataklýðýn Kurtarýn dostlarým, boðuluyorum Piþmanlýk ve hüzün hep yýðýn yýðýn Bahçesi harâbe tüm insanlýðýn Karþýmda yokluðun alev gözleri Zindanlar içinde zavallý ruhum Mükâfat mý, bana þu kan gölleri Yoksa iþkence mi, avutulduðum Karþýmda yokluðun alev gözleri Bana diþ biliyor yýllardan beri Dilene dilene eðilmiþ belim Yüzüm kaktüs yapraðýna benzemiþ BÝlmiyorum, neden böyle tembelim Kim bana 'çalýþma, yaþarsýn' demiþ Dilene dilene eðilmiþ belim Artýk görmüyorum, saðýrým, kelim Acaba çýkar mý yollarým düze Yoksa yokuþlar mý öldürür beni Birgün kavuþursam belki, gündüze Talih bir defacýk güldürür beni Acaba çýkar mý yollarým düze Sonsuzluða, mutluluða, denize Nurullah Genç AJANDA Osmanlýlarda ilk matbaanýn kuruluþu (1729) - TV'nin Ankara'da ilk yayýný (1968) - Hamsîn'in baþlangýcý Kötü huydan, haramdan sakýnýr gibi sakýnýnýz! Ebû Bekir Verrâk "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Piþmanlýk ve Hüzün HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3507 2,3513 EUR 2,6496 2,6523 STERLiN 3,5454 3,5478 JPY YENi 1,9854 1,9861 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN ECZANESÝ TEL:TEL: ADLÝYE SARAYI KARÞISI PINAR ECZANESÝ TEL: MELÝKGAZÝ CAMÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu yýlýn ilk toplantýsýný yaptý Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsý dün yapýldý. Anitta Otelde gerçekleþtirilen toplantýya Kurul Baþkaný Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, kurulun diðer üyeleri ile ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü personeli katýldý. Vali Ahmet Kara'nýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda sunum yaptý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan 2015 yýlý Faaliyet Raporu görüþüldü. Diðer gündem maddelerinin görüþülerek karara baðlanmasýnýn ardýndan toplantý sona erdi.fatih AKBAÞ Yeni yatýrýmlar iþsizliði azaltacak Vali Ahmet Kara Çorum'a yapýlacak olan yeni yatýrýmlarla iþsizliðin biraz daha azalacaðýný söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Ahmet Kara, Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun çok önemli bir görevi yerine getirdiðini ifade ederek, Kurulda iþ gücü analizleri yapýldýðýný ve istihdama katký da bulunacak konularýn görüþüldüðünü belirtti. Vali Kara ayrýca Kurulun bir görevinin de iþ gücü ve istihdam ile ilgili yapýlan çalýþmalarý takip etmek olduðunu kaydetti. Çorum'da iþsizliðin 5.9 olduðunu dile getiren Vali Kara, OSB'de devam eden veya yapýlacak yeni yatýrýmlarla bu rakamýn daha da aþaðýlara çekileceðini ifade etti. Fatih AKBAÞ SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321 Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, iþsizlikle mücadele etme amacýný temel alan ve istihdam politikalarýna yön vermeyi hedefleyen, "Ulusal Ýstihdam Stratejisi"nin Cumhuriyet tarihinin iþgücü piyasasýna yönelik uzun dönemli ilk strateji belgesi olarak 30 Mayýs 2014 tarihli resmi gazetede yayýmlanarak hayata geçtiðini söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsýnda konuþan ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, "Son yýllarda Türkiye ekonomisinde yakalanan olumlu büyüme trendine ve istihdamda yaþanan olumlu geliþmelerin yanýnda, yinede iþgücü piyasasýnda yapýsal reformlar gerekmektedir. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda yer alan geliþme eksenlerinden biri olarak belirlenen istihdamýn arttýrýlmasý ekseni çerçevesinde Ulusal Ýstihdam Stratejisinin hazýrlanmasý öngörülmüþ, 10. Kalkýnma Planýnda istihdamýn artýrýlmasý kapsamýnda önemli hedef ve politika tedbirleri belirlenmiþtir. Ülkemizde iþsizliðin doðal iþsizlik oranýna getirilebilmesi (ki bu oran Ýlimizde makul sayýlabilecek bir orandýr %5.9) ve çalýþma barýþýnýn korunarak istihdamýn geliþtirilebilmesi noktasýnda, istikrarlý ve yüksek büyümenin saðlanmasý, büyümenin istihdam etkisinin artýrýlmasý ve kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasý konularý ön plana çýkmaktadýr. Türkiye'nin Kamu Ýstihdam Kurumu olarak ÝÞKUR, diðer üst politika belgelerinde olduðu gibi Ulusal Ýstihdam Stratejisi'nde yer alan Politika çerçevesinin baþarýyla hayata geçirilmesi noktasýnda üzerine düþen sorumluluðun bilinciyle hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda bizim açýmýzdan stratejinin 3 temel hedefinden özellikle ikisine deðinmek gerekir. Bunlar 2023 yýlý itibariyle iþsizlik oranýnýn yüzde 5 düzeylerine indirilmesi ile istihdam oranýnýn yüzde 55'lere yükseltilmesidir. Bu hedeflere ulaþýlabilmesi için strateji, eðitim istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi, iþgücü piyasasýnda güvenceli esnekliðin saðlanmasý, özel politika gerektiren gruplarýn istihdamýnýn artýrýlmasý ve istihdam-sosyal koruma iliþkisinin güçlendirilmesi þeklide dört temel politika ekseni üzerine inþa edilmiþtir. Bu eksenler belirlenirken makroekonomik politikalarýn istihdamý teþvik edecek biçimde sürdürülmesi, iþgücünün verimliliðinin artýrýlmasý, iþgücü piyasalarýnýn katýlýktan arýndýrýlmasý, çalýþanlarýn istihdam güvencesinin artýrýlmasý özel politika gerektiren gruplarýn iþgücüne katýlýmýnýn desteklenmesi ve tüm bu reformlarýn sosyal koruma þemsiyesi geniþletilerek yapýlmasý anlayýþý benimsenmiþtir. Bu dört eksende tartýþýlan konular aslýnda sadece Ülkemizin deðil geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm dünya ülkelerinin istihdamý artýrman oktasýndaki temel sorun ve tartýþma alanlarýdýr" dedi. Stratejinin temel ilkelerinin 'bütüncül yaklaþým, fýrsat eþitliði, iþi deðil insaný koruma, iþverenler üzerine ek yük getirmemesi, sosyal diyalogun esas alýnmasý ve özendirici yaklaþým' þeklinde sýralanabileceðini ifade eden Eyvaz, "Bu ilkeler çerçevesinde esas itibariyle Kurumumuzun geniþleyen hizmet yelpazesi ile birebir örtüþen dört önemli politika ekseni belirlenen politikalar ýþýðýnda hazýrlanan eylem planlarý ile yol haritasýna dönüþtürülmüþtür. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus politikalara iliþkin eylemlerin sadece Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ya da sadece ÝÞKUR özelinde gerçekleþtirilmeye çalýþýlmasýndan ziyade daha geniþ ölçekte yani ulusal düzeyde çok sayýda kamu kurum ve kuruluþunun imkanlarýnýn seferber edilerek gerçekleþtirilmesinin önünün açýlmýþ olmasýdýr. Ancak, bir kamu istihdam kurumu olmasý sebebiyle ÝÞKUR stratejinin hayata geçirilmesinde temel aktör konumundadýr. Temel Politika Eksenleri'nde ÝÞKUR' un Aktif Ýþgücü Piyasasý Politikalarý (AÝPP), iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu nitelikte iþgücünü kýsa sürede yetiþtirmek, iþgücü piyasasýnda mevcut ve potansiyel açýk iþlerin kýsa sürede doldurulmasýný saðlamak amacýyla uygulanan etkin bir araçtýr. Eðitim-istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi ekseninde eðitim-iþgücü piyasasý arasýnda uyumun saðlanmasý, proje merkezli yenilikçilik ve giriþimciliðin desteklenmesi, AÝPP'lerin yaygýnlaþtýrýlarak etkinliðinin artýrýlmasý politikalarý belirlenmiþtir. Bu politikalar doðrultusunda AÝPP kapsamýnda 2014yýlýndan itibaren her yýl 400 bin kiþinin iþgücü yetiþtirme kurslarýndan yararlanmasý ve iþgücü yetiþtirme kursunu baþarý ile bitirenlerin iþe yerleþtirilme oranýnýn 2015 yýlýnda yüzde 40' a çýkarýlmasý hedeflenmektedir" diye belirtti. Eyvaz konuþmasýna þu ifadelerle devam etti: "Strateji kapsamýnda ÝÞKUR'a atfedilen bir diðer rol ise iþgücü piyasasýna giriþte ve istihdama katýlma noktasýn da zorluk yaþayan kadýnlar, engelliler, gençler ve uzun süreli iþsizler baþta olmak üzere özel politika gerektiren gruplarýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýný ve istihdamlarýnýn artýrýlmasýný saðlamaktýr. Bu baþlýk kapsamýnda, kadýnlarýn ve engellilerin iþgücüne katýlma oraný ve istihdamýnýn artýrýlmasý, kayýt dýþý istihdam ile mücadele edilmesi, genç iþsizliðinin azaltýlmasý, uzun süreli iþsizlerin iþe dönüþünün hýzlandýrýlmasý ve ayrýmcýlýkla mücadeleye yönelik düzenlemeler geliþtirilmesine yönelik politikalar geliþtirilmiþtir. Bu doðrultuda kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn 2023 yýlýna kadar yüzde 41' e çýkarýlmasý ile kayýt dýþý çalýþma oranlarýnýn yüzde 30' a düþürülmesi, 2013 yýlý itibariyle 28 bin 864 olan kamu ve özel sektör engelli iþçi açýk kontenjanlarýnýn tamamýnýn 2015 yýlýna kadar doldurulmasý, uzun süreli iþsizlerin oranýnýn 2023yýlýna kadar yüzde 15' e indirilmesi hedeflenmektedir. Son olarak deðinmemiz gereken konu ise istihdam sosyal koruma iliþkisinin güçlendirilmesi politika ekseni çerçevesinde belirlenen politikalar ve ÝÞKUR' a biçilen rollere iliþkindir. Sosyal yardýmlarýn temel amacý yoksulluðu azaltmak suretiyle sosyal adaleti ve sosyal refahý saðlamaktýr. Ancak, kiþilere hayat boyu çalýþmadan da yaþayabileceði seçeneði sunduðu için çalýþma isteklerini köreltmektedir. Bizim için önemli husus; çalýþabilir durumdaki her sosyal yardým yararlanýcýsýnýn istihdama kazandýrýlmasýdýr. Bu eksen kapsamýnda, iþsizlik sigortasýnýn daha fazla sosyal koruma saðlayacak þekilde yeniden düzenlenmesi, çalýþmayý teþvik edecek yeni düzenlemelerin yapýlmasý politikalarý belirlenmiþtir. Bu doðrultuda sosyal yardým alanlardan çalýþabilir durumda olanlarýn yüzde 25' inin bir yýl içinde iþe yerleþtirilmesi, 2023 yýlýnda sosyal yardým alanlardan çalýþabilir durumda olanlarýn tamamýna iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmeti sunulmasý, iþsizlik ödeneði alanlarýn toplam iþsizlere oranýnýn azaltýlmasý ve iþe geri dönüþlerinin hýzlandýrýlmasý hedeflenmektedir. Ýþsizlikle mücadelede planlý ve programlý çalýþmalarýmýzý artýrarak sürdürmekteyiz. Teþviklerimiz, toplum yararýna çalýþmalarýmýz, mesleki eðitim kurslarýmýz, iþbaþý eðitim programlarýmýz, engellilere yönelik büyük teþviklerimiz, iþverenlere ve iþ arayanlara hizmet veren Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýmýz gibi birçok unsurla iþsizlikle mücadelede kararlýlýðýmýz ortadadýr. Ulusal Ýstihdam Stratejimizi tamamladýk. Hedefimiz 2023'te iþsizliði; yüzde 5 seviyesine indirmektir. Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðümüz, 2014 yýlý 12 Mayýs-27 Haziran tarihleri arasýnda tüm illerde 129 bin iþyeri ziyaret ederek bugüne kadar yapýlan en kapsamlý"iþgücü piyasasý talep" araþtýrmasýný gerçekleþtirdi. Ýþsizlikle mücadelede en önemli problemlerimizden birinin mesleksizlik olduðu bu araþtýrmada ortaya çýkmaktadýr. Ýþverenler aradýðý mesleki beceri ve tecrübeye sahip eleman bulamamaktan yakýnmaktadýr. Bu personel ihtiyaçlarýný temin noktasýnda iþverenler artýk ÝÞ- KUR'u tercih etmektedirler. Zira ÝÞKUR her bir ilin iþgücü piyasasýnýn taleplerini göz önünde bulundurarak mesleki eðitim ve iþbaþý eðitim programlarý gerçekleþtirmektedir. Artýk "Ne iþ olsa yaparým" dönemi bitmiþtir. Bu sebeple her bir bireyin mutlaka bir mesleði olmalýdýr ve bu vasfý kazandýrmak bizim görevimizdir. ÝÞKUR'un iþ ve meslek edindirme kurslarý ve iþbaþý eðitimleri bu sebeple büyük önem arz etmektedir." 2008'deki küresel krizden bu yana, Çorum'da SSK'lý çalýþan sayýsýnda herhangi bir azalma olmadýðýný ve yýllar itibarýyla artýþlar gösterdiðini ifade eden Eyvaz, "Ýlimizde 2003 yýlýnda çalýþan SSK'lý sayýsý 23 bin 238 iken, 2008 yýlýnda 47 bin 046, 2014 yýlý Eylül ayý itibarýyla 60 bin 321 olmuþtur. Ýstihdam oraný %45-46'lardan, % 49 a, iþgücüne katýlým oraný % 52'ye yükselmiþtir. Türkiye, iþgücü piyasasýnda ve istihdam noktasýnda deðerlendirildiðinde iþsizlikle mücadelede en baþarýlý Ülke konumundadýr. Türkiye 2008 yýlýnda dünyada yaþanan ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerin baþýnda gelmektedir. Rakamlara bakýldýðýnda 2007 yýlýnda 20 milyon 209 bin olan istihdam rakamýnýn 2014 Temmuz dönemi verilerine göre 26 milyon 410 bin kiþiye ulaþtý yýllarý arasýnda istihdamda saðlanan artýþ % 23,9'dur.Türkiye'nin bu oranla geliþmiþ ülkeler arasýnda % 20'nin üzerinde istihdam artýþý saðlayan tek Ülkedir. Sonuç olarak, Ulusal Ýstihdam Stratejisi istihdamýn artýrýlmasý gayesi ile ÝÞKUR' a önemli roller yüklemiþtir. Dört temel politika ekseni çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaþma noktasýnda dünyadaki ve ülkemizdeki geliþmeleri takip ederek çalýþmalarýmýza yön vermeye devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Hitit Dernekleri Federasyonu'ndan Vali Kara'ya ziyaret Merkezi Ankara'da bulunan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Av. Cemal Emir, Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORSÝAD) Baþkaný, ayný zamanda HDF yöneticilerinden Halis Durkaya ile HDF yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Genel Baþkan Cemal Emir, Federasyona baðlý 70 Çorum derneðinin bulunduðunu, ayrýca bir de konfederasyon çatýsý altýnda örgütlendiklerini bildirerek, "Ankara'da büyük bir nüfus yoðunluðuna sahibiz. Çorumlular olarak güçlü bir lobi oluþturmak, memleketimize faydalý olmak çabasýndayýz. Çorum'da da bir þeyler yapmak istiyoruz. Bu noktada desteðinizi bekliyor, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz" dedi. Cemal Emir, federasyonun kendi yaðýyla kavrulan, AB hibeleri dýþýnda hiçbir yerden destek almayan bir kuruluþ olduðunu dile getirdi.vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler Çorum'da dört duvar arasýnda bir þeyler yapamayýz. Bizler sizlerle birlikte varýz. Sivil toplum kuruluþlarý ile halkla birlikte varýz. Her zaman hizmetinizdeyiz. Bir telefon dahi etseniz elimizden gelen desteði saðlarýz. Gücümüz yettiði kadarýyla sizlere yardýmcý olacaðýz. Hatalarýmýz olabilir ama ihmalim olmayacak" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL

4 HABER "Bu ülkede kiracý deðil ev sahibiyiz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada Ýslam medeniyetinden kalan mirasa toplum olarak sahip çýkma çaðrýsýnda bulundu. "Mesailerimizin tamamýný medeniyetimizin inþasýna ayýrmak zorundayýz" diyen Ahmet Saatcý, "Memur-Sen ve baðlý sendikalarýmýz; devlet, millet, artýk ahlak ve deðer politikalarýmýza insan merkezli olarak daha çok aðýrlýk vermeliyiz. Bizim devraldýðýmýz miras emeði, özgürlüðü, insaný birlikte ele almayý gerektiriyor. Mehmet Akif Ýnan aðabeyimiz ve diðer öncülerimizin ileriye taþýdýðý bayrak emeðin insanlýðýn hak ettiði deðeri almasý ötekileþtirmenin olmadýðý bir ortamda yer almanýn adýdýr. Çalýþanlara daha fazla refah, ülkeye daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük; millete daha derin bir kardeþlik ve dünya mazlumlarýna daha çok destek için sendikacýlýk yapýyoruz. Emeðe deðer verip, ekmeði büyütmek için mücadele ediyoruz" dedi. Çözüm Süreci'nin baþarýya ulaþmasý için Memur Sen olarak yoðun ter akýttýklarýný vurgulayan Saatcý, "Çözüm Süreci'ni, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ýn, barýþ çýðlýðý attýðý bir süreç olarak görüyoruz. Haziran'da genel seçimler olacaktýr. Daha önceki seçimlerde siyasi partilerin tamamý yeni anayasa vaadinde bulunmuþtu. Ama bizler darbecilerin anayasasýndan medet uman siyasiler yüzünden yeni anayasaya kavuþamadýk. Öyle ise bütün siyasi partilere çaðrýmýz, seçim vaatlerinize yeni anayasa ve çözüm süreciyle ilgili ne düþünüyorlarsa onu koymalýdýr Haziran ayýndan sonra hiçbir bahaneniz kalmayacaðýný görerek bu millete sahici vaatlerde bulunmamýz gerekir diye düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. "Biz bu ülkede kiracý deðil ev sahibiyiz" diyen Saatcý, "Bu ülkeyi bize emanet eden medeniyet öncülerimiz büyük bedeller ödedi. Bizler de ödeyerek medeniyet davamýzý ileriye taþýmalýyýz. Medeniyet davamýzýn öncüleri gibi, eser býrakmanýn ne kadar güzel olduðunun da altýný çiziyorum. Örgütlüðünü, örgütlü toplumun, yöneten toplum olma, sevdasýný daha ileri götürerek, o mirasý kuþanmamýz ve amel defterimizi ebediyen açýk býrakmamýz gerekir diye düþünüyoruz. Kültürümüzü, medeniyet deðerlerimizi korumak ve yaþatmak bu aziz milletin evlatlarýna emanettir. Kültür bizim için medeniyeti, yeniden büyük Türkiye'yi inþa etmemizin temel aracýdýr. Kültür, medeniyete zemin hazýrlar. Medeniyet de kültürü ayakta tutar. Medeniyet ile kültür arasýndaki baðlýlýk öyle bir þeydir ki, onlarý birbirinden ayýrmak, her ikisini de inkâr etmek anlamýna gelir. Kültürü biz asli amacýna uygun olarak kullanmanýn mücadelesini vereceðiz" diye kaydetti. Ýslam medeniyetinden kalan mirasa toplum olarak sahip çýkma çaðrýsýnda bulunan Saatcý, "Ýslam kültür ve medeniyeti sanat ve estetiðin þaheserleriyle asýrlara damgasýný vurmuþtur. Nitekim bilgi ve hikmetin, taþa, tuðlaya sindiði estetik harikasý camiler, naðmeden gönüle dökülen musikiler, bilinçli dindarlýðýn ilim aþkýyla þekillendirdiði külliyeler, olabildiðince naif bir dindarlýk anlayýþýnýn izini taþýyan nice mimari eserlerle Ýslam sanatý, bir dantel gibi arzýn dört bir yanýnda iþlenmekle kalmamýþ, ayný zamanda öte dünyadan inþirahlarla ruh ve gönüllerin manevi ikliminde de derin izler býrakmýþtýr. Þimdi o izleri yeniden hatýrlamak, hatýrlatmak zorundayýz" ifadelerini kullandý. "Basýn özgürlüðüne evet, ancak kutsallara saldýrýya ve hakarete hayýr, kainatýn efendisi, rahmet Peygamberi, sevgililer sevgilisi efendimiz (S.A.V.)e hakaret edilmesini þiddetle kýnýyorum" diyen Saatcý, "Fransa'daki karikatüristlerin infazýndan sonra dünyanýn gösterdiði yapmacýk tepki, akla Filistinli çizer Naci El Ali'yi getirdi. El Ali, Londra'da 27 yýl önce Ýsrail ajanlarý tarafýndan sessiz sedasýz bir þekilde katledilmiþti. El Ali'nin tek amacý, iþgal altýndaki topraklarýnda yaþanan Ýsrail zulmünü kalemiyle dünyaya anlatmaktý. Bunun için dünyaca tanýnan Hanzala karakterini üretmiþti. Ama Hanzala da onu çizen Naci El Ali için de dünyadan tek ses gelmedi. Mossad'ýn katlettiði kültür elçisi için ses çýkartmayan kültür maskesi altýnda Ýslam'a saldýrýlarý meþrulaþtýrmak adýna alanlara indiler. Biz her türlü terörün karþýsýnda mazlumun yanýndayýz ama çifte standartlarýn da farkýndayýz. Naci el-ali; Hanzala'yý, insanlýðýn Filistin'de yaþananlara sessiz kalmasýndan ötürü bir küskünlüðün ifadesi olarak sürekli sýrtý dönük halde resmetmiþti. Artýk Hanzala yüzünü dönmeli. Dönmesi için tüm vicdan sahipleri Filistin davasý adýna ayaða kalkmalý" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Bozdoðan seçim çalýþmasý için Sungurlu'da CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, Mart ayýnda yapýlmasý düþünülen parti içi ön seçim çalýþmalarýna Sungurlu ilçesinde devam etti. Laik, demokratik, çaðdaþ hukuk devletini savunan insan haklarýna saygýdan ödün vermeyen CHP'de 35 yýldýr siyaset yapmaktan onur duyduðunu belirten Bozdoðan, "Bu ülkenin tüm çocuklarý için yola çýktým. Hayatýmý ve dinamizmimi geleceðimizi kurtarmak adýna bu yolda harcamaya adayým" diye konuþtu. Sungurlu ilçesine baðlý Çavuþ ve Kaledere köylerinde partililere hitap eden Bozdoðan, Türkiye'deki herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidarýna ihtiyaç olduðunu kaydetti. Türkiye'nin son 12 yýldýr iyi yönetilemediðini ve kötü gidiþata dur denilmesinin de zamanýnýn geldiðini ifade eden Muharrem Bozdoðan, "Bu onurlu mücadelemizin baþlangýcýnda bizlerle birlikte olduðunuz için öncelikle hepinize teþekkür ederim. "Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk iktidarýný kurma yolundaki mücadelesinin bir neferi olma yolunda sizlerin karþýsýna çýkarak milletvekili aday adaylýðýmý sizlere açýklýyorum. Bugün ciddi bir yol ayrýmýna getirilen ülkemizde halkýmýzý bir arada tutan deðerlerin hepsi yavaþ yavaþ yozlaþtýrýldý. Cumhuriyetimizin ve toplumsal bütünlüðümüzün temel taþlarý bir bir yerinden oynatýldý. Ülkemiz, 12 yýlda hiç istemediðimiz karanlýk bir tablo ile karþý karþýya kaldý. Türkiye'yi bu olumsuz tabloyla buluþturan iktidar partisine 'Dur' deme gücümüz var. Bu gücün ortaya koyulacaðý tarih ise 2015 Haziran'ýnda gerçekleþtirilecek seçimlerdir. Haziran 2015, CHP'nin iktidar olduðu sevgi, kardeþlik ve barýþ tohumlarýnýn yeniden ekilmeye baþladýðý tarih olacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Haziran 2015'te insanýmýzýn kanýyla canýyla ve büyük Atatürk'ün ilkeleri doðrultusunda demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni batýsýndan doðusuna kardeþliði yeniden egemen kýlacaktýr. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnda demokrasi özgürlük eþitlik deðerleri ülkenin her yanýna yayýlacak bilim ve akla dayalý çaðdaþ yönetim anlayýþýyla sorunlarýmýz bir bir çözüme kavuþturulacaktýr. Bizlere özletilen barýþ ve huzur tüm ülkemizi saracaktýr memleketimizin hizmete demokrasiye adalete sosyal hukuk devletine olan hasreti son bulacaktýr. Bu kavuþmayý savunacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yepyeni bir siyasi hareketin kapýsýný hep beraber aralayacaðýz. Deðiþen dünya düzeninin Türkiye'ye Türkiye'nin de tek baþýna iktidar olmuþ sosyal demokrat bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç vardýr" dedi. Emekten ve halktan yana biri olduðunu belirten Bozdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Çocukluðumdan bu zamana kadar hep emekten yana oldum. Bu günlere týrnaðýmla kazýyarak geldim. Köy yaþamýnda zaman zaman çobanlýk ve çiftçilik yaparak ailemle birlikte çalýþtým. Tarlada kazma ile kürek ile çalýþýp ürün suladým, týrpanla yonca biçtim, buðday hasat ettim. Ellerim nasýrlaþtý yazýn sýcaðýnda burnumun kanadýðý zamanlar oldu. Emeðin önemini yaþayarak öðrenen biri olarak paranýn gücünü deðil emeðin gücünü savunurum. Halkýn içinde halkýn sýkýntýlarýný paylaþan halktan biri olarak milletvekili aday adayý oluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gibi emekten ve emekçiden yana olan bir partide de milletvekilliði görevini halkýn içinde olan halkýn sevdiði ve seçtiði bir bireyin yürütmesi gerektiðine inanýyorum." Çorum'da Milletvekili adaylarýnýn ön seçimle belirlenmesinin önemine dikkat çeken Bozdoðan, "Bu adaylýk yarýþýnda parti içi demokrasi ve katýlýmcýlýk ilkesinin hayata geçirilmesi ülkemizde demokrasinin geliþmesi açýsýndan çok önemli olduðunu düþünüyorum. Bu nedenle en geniþ katýlýmla tüm üyelerin katýldýðý aktif pasif üye ayýrýmý yapmaksýzýn aday adaylarýnýn belirlenmesini çok önemsiyorum. Bu duygu ve düþüncelerle 2015 Haziranýnda yapýlacak milletvekilliði seçimlerinde mensubu olmaktan onur duyduðum Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayý olduðumu siz deðerli partililerimize bildiriyorum. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çaðdaþ laik Atatürkçü düþüncesine laik bir insan olacaðýma söz veriyorum. Bu ülkenin tüm çocuklarý için yola çýktým yaþamýmý ve dinamizmimi kullanarak geleceðimizi kurtarmak adýna bu yolda adayým. Sýralamaya giremesem de partimizin bir neferi olarak verilecek her görevde canla baþla çalýþacaðýma da söz veriyorum. Tüm aday adaylarýmýza da baþarýlar diliyorum" dedi. Haber Servisi Yakýn tarihimizin en büyük afetlerinden bir tanesi 26 Aralýk 2004 yýlýnda Güney Asya'da meydana geldi. Merkez üssü Endonezya (dünyanýn en büyük Ýslam ülkesi) olan deprem 9 þiddetinde meydana geldi. Saatte 900 km hýzla gelen tsunami 6 bin km uzak yerleri vurdu. Çevredeki 8 ülkede can ve mal kaybýna sebep oldu. Ölü sayýsý 300 bini geçti. Felakete yer sarsýntýsý deðil, denizde meydana gelen deprem sebep oldu. Tsunamide denizde önce deprem oluþur daha sonra kuvvetli dalgalar meydana gelir. Endonezya'da ölüleri defnedebilecek kuru toprak parçasý bulunamadý. Cesetler çevreye koku salmaya baþladý. Hastalýklar hýzla çoðalýnca halk ne yapacaðýný þaþýrdý. Afetin baþlangýcýnda felaketin raporunu yazabilmek için kâðýt bulunamadý. Halk korkudan mabetlere sýðýndý. Hindistan'da afet sonrasý balýklarýn insan eti yediði ve bu nedenle balýk satýmý ve yemeði yasaklanmýþtý. Endonezya'da depremden 8 gün sonra denizde kurtulan oldu. Bir vatandaþ denizde 8 gün sürüklendi. Daha sonra bir dal denk gelip ondan tutundu. O esnada yakýndan geçen yük gemisinden görülünce kurtarýldý. Güney Asya'da hastanelerde bulduklarý kayýp olarak bilinen yaralýlarýn isimlerini gizlice alýp, sahiplerine para karþýlýðý satanlar oldu. Dünyanýn farklý ülkelerinden uçaklarla yardým amaçlý gelen kötü niyetli insanlarýn, sahipsiz çocuklarý fuhuþ sektörünün içine çekmek için alýp götürdüðünü basýndan izledik. Çocuk tacirlerine karþý, Endonezya'da 16 yaþýndan küçüklerin ülkeyi terk etmesi yasaklandý. Doðal afetler için söylenen; 'yaðmurlu havada gülenle, aðlayan belli olmaz' Türk atasözü tam anlamýyla gerçekleþtiðini üzülerek basýndan izledik. Açe'de hangi ülkeye ait olduðu belli olmayan askeri helikopter su þiþesi olan Mahir ODABAÞI GÖNÜL ÝSTERKEN Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bayat Belediyesi Meclis Üyesi Canan Aktaþ, Merkez Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdür Yardýmcýlýðýna atanan Sümeyra Yabacý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Bayat Ýlçesinde10 yýl çeþitli okullarda görev yapan, en son Ömer Mülazým YÝBO Müdür Yardýmcýlýðýný yürüten Sümeyra Yabacý'nýn tayini Merkez Fatih Sultan Mehmet Ýlkokuluna Müdür Yardýmcýsý olarak çýkmýþtý. Yeni görev yerine baþlayan Yabacý'ya Bayat Belediye Meclis Üyesi Canan 4 kutularý bataklýk alanlara atýyor. Çocuklar bir iki þiþe su alabilmek için çamura batmýþ birbirlerini eziyor. Çünkü evde bir damla su yok. Endonezya'da bir anne denizde iki çocuðuyla beraber ölüm kalým savaþý verir. Tabiri caizse; ecel terleri döker. O esnada bir cisim görür ve o cisme iki çocuðuyla beraber sýmsýký sarýlýr. Sarýldýðý o cisim, çaresiz anneyi sahile yüz metre kadar getirip býrakýr. Evet, o cismin bir PÝTON YILANI olduðunu sonra anlar. Kadýna sorarlar. Hiç korkmadýn mý? Diye. Kadýn hiçbir þey hissetmedim der. O tarihlerde internette bu haber 'denize düþen yýlana sarýlýr, Türk atasözü gerçekleþti' diye baþlýk atýlmýþtý. Gönül ister, kader gülermiþ / Parasý olan ta uzaklara gidermiþ / Neresi mi? / Srilanka / Maldivler / Sumatra / Malezya / Hindistan / Ve diðerleri / Uçsuz bucaksýz deniz / Ve cennet misali adalar / Herkes keyfinde / Zihinler zinde / No problem / Günler böyle geçerken / Bir sabah vakti / Her þey alt üst oldu / Önce deniz yok olup / Sonradan kudurdu / Çýlgýn tsunamiler / Dikili ne varsa vurdu / Kýyamet diye bilinen / Her halde buydu / Yatlar, limanlar, oteller, manzaralar / Denizde kayboldu / Onbinlerce yerli ve yabancýnýn sonu oldu. Kaderde yazýlý olan ecel / T? uzaklarda buldu / Bu ne korkunç afet / Bu ne acý felaket / Her taraf ceset / Akbalara kurulmuþ ziyafet / Ölüleri gömecek / Bir avuç topraða muhtaç insanlýk / Ama o bile yok / Yalan haber yayarak / Þehri yaðmalayanlar çok / Virane þehirlerde saðlam bina / Saðlam insan yok / Neticede acý bir manzara / Para pul var / Fakat sahipleri yok ortada / Hani televizyonda görünce / Çoðumuz hayal eder / Keþke bizlerde gidebilseydik / Oralara deriz / Ama dedik ya / Gönül ister / Kader lehimize gülermiþ / Böyle bir felaket geldiðinde / Gidenler deðil / Gidemeyenler / Ýyi ki, gitmemiþim dermiþ!vesselam bazen, gönül isterken kaderde gönüle güler ve hep kaderin dediði olur. (yazara öneri- eleþtiri: ) Meclis Üyesi Aktaþ'tan Yabacý'ya tebrik Aktaþ hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Sümeyra Yabacý'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Canan Aktaþ'a teþekkür etti. Haber Servisi "Kültür Sohbetleri"ne Ethem Erkoç konuk olacak Valilik himayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Kültür Sohbetleri" devam ediyor. Sohbetlerin su sefer ki konuðu Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç olacak. 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 19.00'da Ulucamii karþýsýnda Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde yapýlan olan sohbette Ethem Erkoç "Hýdýrlýk'ýn Manevi Ýklimi" konusunda konuþacak. Haber Servisi

5 HABER Belediyenin yeni yönetim kadrolarý belli oldu 5 REYHAN KUÞCU-MALÝ HÝZMETLER KÖKSAL ÇÖLDAÞ- ETÜD PROJE MÝKDAT YILDIRIM- FEN ÝÞLERÝ MUSTAFA KALIN- VETERÝNER ÝÞLERÝ ÖZGÜL YILMAZER-YAZI ÝÞLERÝ YÜKSEL POYRAZ-ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK ZÜBEYÝR TUNCEL- SU VE KANALÝZASYON LEYLA SAYIN-DESTEK HÝZMETLERÝ MURAT BERKSUN- KREÞ MUSTAFA KANAT- ZABITA CENGÝZ ÖZKADER- SOSYAL YARDIM ÝÞLERÝ Çorum Belediyesi bünyesinde oluþturulan yeni müdürlüklere atamalar yapýldý. Belediyede 14 olan müdürlük sayýsý 28'e yükseldi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni yapýlanma hakkýnda açýklamalarda bulundu. Anitta Otelde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan, Ahmet Yabacýoðlu ile birim müdürleri katýldý. "Belediyecilik doðumdan ölüme kadar hayatýn her anýný kapsayan bir hizmettir. Hizmet alan böyle olunca bu ihtiyaca cevap verecek bir kurumsal yapýnýn da oluþturulmasý gerekir. EYÜP AYTEKÝN- PARK VE BAHÇELER LÜTFULLAH ÞÝRÝN- ULAÞIM HÝZMETLERÝ MURAT ERDEM ÖZEL KALEM NADÝR SOLAK-SPOR ÝÞLERÝ RIDVAN DALKIRAN- YAPI KONTROL 6 yýllýk dönemde yaptýðýmýz bütün çalýþmalarýmýzda hem kurumsal yapýlanma hem de fiili hizmetlerimiz anlamýnda bu hususa hep dikkat etik" diyerek sözlerine baþlayan Baþkan Muzaffer Külcü, "Ýkisi birbirine tercih edilecek, biri ertelenecek, ötelenecek gibi bir imkan yok. Dolaysýsýyla ikisini baþat götürmeye çalýþtýk. Hem þehrin yollarýný, parklarýný, terminalini yapmaya gayret ettik hem de kurum içerisinde alýnmasý gereken tedbirler, kararlar neyse onlarý hayata geçirmeye çalýþtýk. Yani þehirde restorasyon seferberliði yaþarken, belediye içinde de bir rehabilitasyon dönemi yaþadýk diyebiliriz" dedi.konuþmasýnda geride kalan 6 yýlda personel bakýmýndan geçilen süreçler hakkýnda bilgi veren Baþkan Külcü, "2009 yýlýnda görevi devraldýðýmýzda belediyemiz çok büyük oranda iþçi kadrolarý ile çalýþan belediye idi yýlýnda toplam 782 personelimiz vardý ve bunun 514'ü iþçi kadrosunda idi. Ýþçi kadrosunda görev yapan arkadaþlarýmýzýn görevi kendisine verilen bir iþi yapmasýdýr. Yani esas olarak kendisinden önce bir dosya, ÝDRÝS ÖZYILMAZ- TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MAHMUT YABACIOÐLU- TESÝSLER MURAT GÜR-ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM NURÝ BURHAN-BÝLGÝ ÝÞLEM TUNCER BAYKAL-HAL ÝSMAÝL ÖÐÜTVERÝCÝ- ÝTFAÝYE MELÝKE SANCAK- HUKUK ÝÞLERÝ MUSTAFA ERCAN- KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER ÖMER MAZ-STRATEJÝ GELÝÞTÝRME YAÞAR TORTUM- MEZARLIKLAR bir proje olmalý ve bu onun tarafýndan þantiyede hayata geçirilmelidir. Öncelikle bu durumu düzelttik. Bu durum böyle büyük bir kurum için gerçekten saðlýksýz bir haldi. 100 arkadaþlarýmýzý tazminatýný ödeyerek emekli olmaya ikna ettik. 296 arkadaþýmýzý baþka kurumlara gönderdik. Bunlardan boþalan yerlere ise (ofisleri kastediyorum) 100 civarýnda üniversite mezunu yen personel aldýk, onlarý geleceðe hazýrlýyoruz.2009 yýlýnda toplam personelin % 65'i iþçi. %35'i memurken 2015 yýlýnda toplam personelin %28 'i iþçi, %72'si memur kadrosundadýr. Buradaki deðiþim aslýnda belediyenin her þeyini deðiþtirdi. 2-3 yýl içinde koþan, proje üreten, bu projelerini hayata geçiren, oluþturduðu bu olumlu havayla þehri heyecanlandýran bir belediye haline getirdi, bizi. Bu deðiþimin yarattýðý olumlu hava öyle bir noktaya ulaþtý ki seçimlerde oy vermeyi düþünmeyen çok büyük bir kesimin de takdirini kazandýk.elbette buna baðlý olarak yani beraber çalýþan kadronun niteliðin deðiþimi ve yükselmesiyle birlikte yönetici profili de deðiþiyor. Bunlar karþýlýklý bir birini besleyen faktörler. Dün Çorum'un imkanlarý ve ihtiyaçlarý ayný þekilde Türkiye'nin imkanlarý ve ihtiyaçlarý neyse, neye fýrsat tanýdý ise toplam insan kaynaðýmýz oydu.yöneticileri de - hem belediye hem de baþkaca kurumlar için söylüyorum - bundan ayrý düþünmek mümkün deðildi. Biz bu anlamda da deðiþimi en verimli þekilde yaþayabilen kurumlardan birisiyiz. Bu fikrimizi kanýtlamak tabii ki sadece sözle yapýlabilecek bir iþ deðil. Bunu çok inanarak ve samimiyetle söylüyorum. Ýnþallah önümüzdeki günlerde - aylarda bunlarý yaptýklarýmýzla, arkadaþlarýmýz ortaya koyacaklar" þeklinde ifade etti. -"PARA-ZAMAN VE ÝNSANI ÝYÝ YÖNETÝYORUZ"- Ýyi bir yöneticinin dikkat etmesi gereken 3 önemli unsur olduðunu dile getiren Külcü, "Bunlarý yapmadan kurumun iyi yönetildiðinden hatta bir insanýn kendi hayatýný iyi yönettiðinden dahi bahsedebilmesi mümkün deðildir. Biz 6 yýllýk dönemde bütün iþlerimizde buna çok dikkat ettik. Böyle davranmaya da devam edeceðiz. Ýnsan, para ve zaman. Bunlarýn 3'ü de çok önemli deðerlerdir ve kaybý halinde telafisi zordur. Hele insan ve zaman imkansýzdýr. Bir kurumun performansý bu 3 unsurun doðru kullanýmýyla paraleledir. Zira insan emeði de, para da, zaman da sýnýrsýz deðildir. Bu noktalarda profesyonelce davranýyor ve her türlü israfýn ve kaybýn önüne geçiyoruz. Projelerimizde dikkat edilirse neredeyse tamamýna yakýnýnda, belirlediðimiz tarihlerde tamamlayabiliyoruz. Personelimizi de bütçemizi de bununla doðru orantýlý olarak kullanmýþ oluyoruz. Baþarýmýzýn en önemli köþe taþlarýndan birisi de bu. Bundan sonra da bu hususlara özen göstermeye devam edeceðiz. -"HEDEFLERÝ OLAN BÝR BELE- DÝYE HALÝNE GELDÝK"- Bu planlý ve dikkatli yönetim anlayýþý belediyemizi hedefleri olan, önünü gören bir belediye haline getirdi. Nasýl döneminde ön gördüðümüz projelerimizin tamamýna yakýnýný yapmýþsak, þimdi döneminde de - sadece seçim döneminde kamuoyuna açýkladýklarýmýz deðil- 70 dolayýnda projeyi inþallah hayata geçireceðiz. Burada bir þeye çok dikkat ediyoruz. Elbette istediðimiz her iþi her zaman gerçekleþtirmek mümkün olmayabiliyor, böyle de oluyor! Dikkat ettiðimiz husus þu: Sonuca ulaþabileceðimiz iþlere yöneliyoruz. Bu ufkunu dar tutmak, heyecanýmýzý küçültmek gibi bir anlama gelmiyor. Sadece hayal dünyasýnda dolaþmadan, ayaklarýný yerden kesmeden, önünü görerek yürümek anlamýndadýr. Ýhtiyaçlarý, beklentileri ve önümüzdeki dönemlerin muhtemel deðiþimlerinin doðuracaðý durumlarý hesap ederek adýmlarýmýzý atýyoruz. -"ÖLÇEMEZSENÝZ YÖNETEMEZSÝNÝZ"- Doðru iþ yaptýðýnda, bunu da doðru þekilde yaptýðýnda halkýmýz bunu görüyor. Bizim için en önemli ölçü halkýmýzýn, hemþehrilerimizin düþüncesidir. Dönemimizde yönetsel açýdan yaptýðýmýz en iyi iþlerden birisi de kendimizi ölçmek olmuþtur. "Ölçemezseniz, yönetemezseniz." Yönetim biliminin temel prensiplerinden biri ölçümdür. Biz iþimizi iyi yaptýðýmýza, iyi iþler yaptýðýmýza, inandýðýmýz için bu konuda da cesur olduk, ama sonunda da çok sevindik. Çünkü yaptýðýmýz araþtýrmalarda gördük ki halk nezdinde belediyemizin ve ekibimizin itibarý, saygýnlýðý her gün daha da artýyor. Bu istisnasýz her kamuoyu araþtýrmasý yaptýðýmýzda böyle çýkýyor. Þunu rahatlýkla ifade edebilirim - Çünkü genel merkezimizin 81 ilde yaptýðý araþtýrma sonucu elimde var - Çorum Belediyesi Türkiye'nin ilk 10 belediyesi arasýndadýr. Bu bizim için fevkalade onur verici bir tablodur. Tüm çalýþma arkadaþlarýma da baþta baþkan yardýmcýlarý ve müdürlerimiz olmak üzere bunun için teþekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum bunlarýn hepsini biz bu arkadaþlarýmýzla birlikte baþardýk. Tabi bu ayný zamanda belediyeden beklentinin de yükselmesine sebep oldu, yükümüzü artýrdý. Çorum artýk dünün Çorum'u deðil.14 Mahallede yaptýðýmýz iþleri herkes takip ediyor. Nereye ne yapýyoruz. Parkýyla, yoluyla, altyapýsýyla, kültür merkezleriyle, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle attýðýmýz her adým takip ediliyor ve herkes tarafýndan daha fazlasý isteniyor. Bunlarýn da hepsine yetiþmek zorundayýz ve yetiþmek için de koþuyoruz. Belediyemizin bu noktaya ulaþmasýnda, bu baþarý oranlarýný yakalamasýndaki çýkýþ noktamýz þu olmuþtur" þeklinde belirtti. Görevi devraldýklarýnda belediye bünyesinde 18 müdürlük varken ve bu sayýnýn 28'e ulaþtýðýný dile getiren Baþkan Külcü, "Burada dikkat edilmesi gereken huþu þurasýdýr: Yeni müdürlük kurulmadan önce o müdürlüðün hizmeti, eski müdürlüðün içinde büyümüþ olgunlaþmýþ ve adeta fili müdürlük haline gelmiþtir. Bu yaptýðýmýz çalýþmalarla aslýnda bir þey daha yapmýþ olduk. Bir yandan hemþehrilerimizin hizmet beklentilerini karþýlarken öbür yandan da belediyenin kurumsal yapýsýndaki deðiþim ve dönüþümü gerçekleþtirdik. Hantal bir yapýya mahkûm olmadan daha hýzlý tespit yapabilen, daha hýzlý karar alabilen ve bunun gereklerini daha kýsa sürede yerine getirebilen bir yapýya kavuþtuk. Bu klasik bürokrasi anlayýþýndan kurtulmayý, adeta özel sektör mantýðý ile çalýþmaya benzer bir yapýyý da ifade etmektedir. Konuya bir baþka açýdan baktýðýmýzda hükümetimiz yerel yönetimleri her geçen gün biraz daha güçlendiriyor. Yerinden yönetimi önemsiyor. Yerel yönetimlere güveniyor. Cumhurbaþkanýmýzý yerel yöneticilikten gelmiþ olmasý da Türkiye için bu anlamda bir þans. Þuanda 30 ilimiz büyük þehir statüsünde. Muhtemelen 2019'da 81 ilin tamamý büyükþehir olacak. Ben de Türkiye için bunun daha doðru bir yönetim modeli olduðuna inanýyorum. Bir anlamda gerçekleþtirdiðimiz bu yapýlanma ile ona da hazýrlýk yapmýþ oluyoruz. Eðer Çorum 2019'da büyükþehir olursa sanýrým en hazýrlýklý illerden birisi olacaktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Alaca Su Arýtma Tesisi'nde sona doðru Alaca'ya yapýlan önemli yatýrýmlardan birisi olan Arýtma Tesisi, þu günlerde tamamlanma aþamasýna geldi. Görünen o ki ilk arýtýlmýþ su denemelerine de baþlanmýþ durumda. Tesiste son çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Tesis tamamlandýðýnda Alaca, suyu normal kalite deðerinin üzerinde bir su kalitesine kavuþacak. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, yapýmýnda son aþamaya gelinen Arýtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Baþkan Eyvaz'a ziyaretinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ'te eþlik etti. Birikim Aspet Yapý adýna Þantiye Þefi Ýbrahim Keser'den çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Baþkan Eyvaz, tesisin nasýl çalýþtýðý, arýtmanýn nasýl gerçekleþtiði ve laboratuarda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler edindi. Arýtma tesisinin kýsa zaman içerisinde tamamlanacaðýný belirten Baþkan Eyvaz, Koçhisar Barajý ile birlikte ilçenin 100 yýllýk içmesuyu sýkýntýsýnýn ortadan kalktýðýný, arýtma tesisi ile birilikte de içmesuyunda önemli bir sorunu ortadan kaldýracaklarýný vurguladý. Ýçmesuyu kalitesinin de standart su kalitesinden daha yüksek kalitede olacaðýný kaydeden Baþkan Eyvaz, arýtma tesisinin Alaca için önemli bir yatýrým olduðunu söyledi. Koçhisar Barajý Ýçmesuyu Projesi ve Arýtma tesisinin yapýmýnda emeði geçen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve dönemin milletvekili Agah Kafkas'a teþekkür eden Baþkan Eyvaz, tesisin Alaca'ya hayýrlý olmasýný diledi. Haber Servisi Ýlke-Der ve ÝHH'dan "Mutlu Olmak mý Mutmain Olmak mý?" konferansý CHP'li kadýnlardan Mehmet Metiner'e tepki CHP Ýl Kadýn Kolu Baþkaný Melda Özüdoðru, düzenlediði basýn toplantýsýnda AK Parti Adýyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in Cumhuriyet Halk Partili kadýnlar için söylediði iddia edilen "cumhuriyet artýklarý" sözüne tepki gösterdi. Parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Melda Özüdoðru, "Sayýn Metiner Cumhuriyet rejimin de insanlar artýk olmaz.çünkü Cumhuriyette Demokrasi vardýr; hukuk vardýr, insan hak ve özgürlükleri vardýr.herþeyden önemlisi yaþama hakký vardýr.vatandaþ herhangi bir olumsuzlukla karþýlaþtýðýnda baþvuracaðý baðýmsýz mahkemeler vardýr, burada herkes eþittir.hakimler hiçbir gücün etkisinde kalmadan vicdanlarýyla karar verir.yani mahkemeler adalet daðýtýr. Adaletin iþlediði yerde haksýzlýklar hukuksuzluklar olmaz. Kimsenin hakký kimsede kalmaz.ýnsanlar madur olmaz. Cumhuriyet in ilaný ile birlikte toplumdaki eþitsizlikler belirlenmiþ, Türkiye Büyük Millet Meclisin de çýkarýlan yasalarla bertaraf edilmiþtir. Toplumu oluþturan iki cinsten biri olan kadýnýn cumhuriyetten önceki durumunu özetlersek baba evinden baþlayan koca evinde devam eden insani haklarýnýn gaspý yaþamýný hep olumsuz þekilde etkilemiþtir. Öyle ya baba mirasýndan pay alamayan kadýn bocasýnýn üç kez boþ ol demesiyle kendisini kapý önünde buluyor, evliliðiyle ilgili hiçbir hak iddia edemiyordu. Kýz çocuklarýnýn okula gönderilmesi günah sayýlýyor. Ýþte cumhuriyet öncesi kadýnýn yaþadýðý tüm bu olumsuzluklar cumhuriyetin ilaný ile birlikte, medeni kanunun kabulü ile önce kadýný kölelikten çýkarýp onu birey yapan hat ve özgürlüklerine kavuþmasý yolunda hýzla yol alýnmýþtýr. Türk kadýný tüm bu kazanýmlarýný cumhuriyetle birlikte elde etmiþtir. Sayýn Metiner, Cumhuriyette insan artýk olmaz.ýnsanlar ne zaman artýk olur biliyor musunuz? Diktatörlüklerde olur. Diktatörlüklerde adaletten, hukuktan, insan haklarýndan, yaþama hakkýndan söz edilemez. Dikdatör tek belirleyicidir. Ýnsanlar haklarýný aramaya kalkýþtýklarýnda sorgusuz; sualsiz en aðýr þekilde cezalandýrýlýr. Toplum sindirilir, kimse hakkýný hukukunu savunamaz, mahkemeler adalet daðýtmaz hale gelir. Dikdatörün isteði doðrultusunda karar verir. Ýnsanlar bir lokmaya muhtaç býrakýlýr; insan onuru yok edilir. Sayýn Metiner insanlarýn nasýl artýk olduklarýný görmek istiyorsanýz bakýn Afrika ülkelerindeki dikdatörlüklere,oradaki halkýn deðer ve kýymetine, bir de orada yaþayan kadýnlarýn hak ve özgürlüklerine. 1923'ten itibaren yaþadýðýmýz demokrasiden ve bizleri birey yapan hak ve özgürlüklerden asla ve asla vazgeçmeyeceðimizi belirtir gerekirse bu uðurda canýmýzý vermeye hazýrýz bu uðurda can veren þehitlerimiz gibi.cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý olarak size hatýrlatmamýzdýr bugün kiþisel çýkarlarýnýz için ileride utanacaðýnýz sözleri söylememenizdir" dedi. Bahadýr YÜCEL Ýlke-Der ve Çorum ÝHH birlikte hanýmlara yönelik konferanslarýna devam ediyor. 1 Þubat 2015 Pazar Günü da Ýlke-Der ve Çorum ÝHH seminer salonunda "Tercihimiz Ne Olmalý? Mutlu Olmak mý Mutmain Olmak mý?" konulu yapýlacak konferansa konuþmacý olarak Psikolog - Gýda Mühendisi Hatice Dilek Öztürk katýlacak. Haber Servisi

7 Bekiroðlu'na Sungurlu, Osmancýk ve Alaca teþkilatlarýndan tebrik HABER 7 AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'na kutlama ziyaretleri baþladý. 25 Ocak 2015 Pazar günü yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresinde Ýl Baþkaný olarak seçilen, dün de Seçim Kurulu Baþkanlýðýndan mazbatasýný alarak resmen göreve baþlayan Av. Rumi Bekiroðlu'na tebrik ziyaretleri baþladý. AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Atalay, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, eski Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel, AK Parti'nin yeni Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na yeni görevinde hayýrlý uðurlu olsun ziyaretinde bulundular. AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ve Ýlçe Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Bekiroðlu ve yeni yönetim kurulu üyelerine baþarýlar dileyerek, her zaman Alaca Ýlçe Teþkilatý olarak yanlarýnda olduklarýný ifade etti. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Atalay ve Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de Bekiroðlu ve yönetimini kutlayarak, baþarýlar diledi. Sungurlu heyeti, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Ýl Teþkilatý'nýn yanýnda olduklarýný, desteklerini her zaman esirgemeden devam ettireceklerini ifade ettiler. AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, eski Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve beraberindeki heyet de, partinin yeni yönetimini tebrik etti. Osmancýk heyeti, her seçim döneminde olduðu gibi Haziran ayýnda yapýlacak milletvekilliði genel seçimlerinde de AK Parti'nin oy oranlarýný zirveye çýkarmasý yönünde birlikte hareket edeceklerini, partinin Çorum'daki çýtasýný daha yükseðe taþýyacaklarýndan hiçbir kuþkularýnýn olmadýðýný dile getirdiler. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise konuþmasýnda, gerek kongre öncesinde ve kongre sýrasýnda, gerekse mazbata töreninde desteklerini esirgemeyen ilçe ana kademe, kadýn ve gençlik kollarý baþkan ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe belediye baþkanlarýna ve tüm teþkilat mensubu arkadaþlarýna teþekkür ederek, temsil noktasýnda bu kutlu görevi ilçe teþkilatlarýnýn destekleriyle daha da güçlendireceklerini vurguladý. Bekiroðlu, "Yeni Türkiye Yeni Güç, Hedef 2023" parolasýyla çýktýklarý bu yolda daha iyi hizmetler gerçekleþtirmek için var güçleriyle çalýþacaklarýný, kendilerine güvenenlerin güvenlerini boþa çýkartmayacaklarýný, güçlü bir kadro ile devraldýklarý bu görevi layýkýyla yerine getireceklerini söyledi. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, kendisini ziyaret eden tüm partililere ve dostlarýna teþekkür etti. Haber Servisi Osmancýk Anadolu ÝHL ihalesi 24 Þubat'ta AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ile Cahit Baðcý yaptýklarý açýklamada Osmancýk 24 derslikli Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ihalesinin 24 Þubat 2015'te yapýlacaðýný ifade ettiler. Salim Uslu açýklamasýnda "Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihalesi yapýlacak olan, 24 derslikli Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 3 katlý ve toplam m2 kapalý alandan oluþacaktýr. Projesi özel olarak hazýrlanan okul Þenyurt Mahallesi Ortayol mevkiinde inþa edilecek. Osmancýk Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Milletvekili Cahit Baðcý ise ihalesi yapýlacak olan Osmancýk ÝHL ile ilgili þunlarý söyledi: "2014 yatýrým programýnda proje+inþaat olarak yer alan Osmancýk ÝHL, Ýl Özel Ýdaremiz ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz iþbirliðinde özel bir proje olarak hazýrlanmýþtýr. Projenin hazýrlanma safhalarýnda defaatle bir araya gelinmiþ görüþ ve öneriler alýnmýþtýr. Bu özel projenin hazýrlanmasýnda Çorumda görev yaparken Kocaeli'ne tayini çýkan Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu hocamýz baþta olmak üzere; Özel Ýdare Genel Sekreterimiz Ömer Arslan ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Ýbrahim Gökdere'nin çok büyük emeði vardýr. Bilindiði üzere halihazýrda hizmet veren Osmancýk ÝHL 1982 yýlýnda yapýlmýþ olup öðrenciliðimizde arkadaþlarýmýzla inþaatýnda çok çalýþtýk. Ustalara destek verdik bir an önce yapýlmasý için çalýþtýk ve emek verdik. 33 yýldýr binlerce öðrenci yetiþtiren okulumuz ilçemize yetersiz kalmýþtýr. Bu okulda çok çabalar harcanmýþ ancak kamu kaynaðý ile yapýmýna karar verilmiþtir. Bu çerçevede 2014 yatýrým programýnda yer alan bir iþtir ve ödeneði merkezi bütçeden saðlanmýþtýr. Yeni bina, ayný alana okulun arkasýndaki boþluða bodrum, zemin+1 olarak yapýlacak, bina içinde kütüphane ve çok amaçlý etkinlik salonlarý da olacaktýr. Okulun kýsa sürede yapýlmasý ve halen yapýmý tamamlanmakta olan 150 öðrenci kapasiteli ÝHL Pansiyonu ile Osmancýk ÝHL okul sorunu çözülmüþ olacaktýr. Okulun tamamlanmasýndan sonra eski bina yýkýlarak okul bahçesine katýlacaktýr. Ayrýca önünüzdeki yýllarda bir Kapalý Spor Salonu ve Tatbikat Cami yapýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu þekilde Osmancýk ÝHL bir kampüs niteliði kazanacaktýr. Projenin ihale noktasýna gelmesinde emeði olan herkese teþekkür eder, okulumuzun baþta öðrencilerimiz olmak üzere eðitim camiamýza hayýrlý olmasýný dilerim." Haber Servisi Özel Eðitim öðretmenlerine "Dil ve Konuþma Bozukluklarý" eðitimi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Teknik Destek baþvurularý kapsamýnda uygulanmasý kabul edilen "Dil ve Konuþma Bozukluklarý Eðitimi" projesi tamamlandý. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 gün süren eðitime, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý Özel Eðitim Okullarý ile Rehberlik ve Araþtýrma Merkezinde görev alan 29 özel eðitim ve 6 rehberlik öðretmeni olmak üzere 35 öðretmen katýldý. Eðitimler, Ýstanbul Kültür Üniversitesi Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Þebnem Gümüþcü Tuþ, Ýstanbul Üsküdar Üniversitesi Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aynur Akýncý Aydoðan ve Uzman Can Ünverdi tarafýndan verildi. Eðitimin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, il merkezinde özel eðitim okullarýnda eðitim gören engelli öðrenci sayýsýnýn 2014 verilerine göre 458 olduðunu söyledi. Eðitimin kalitesinin daha da artmasý için müdürlük olarak her türlü imkanýn deðerlendirildiðini, eðitimin kalitesinin en üst seviyeye çýkmasýnýn ise eðitimcilerin kalitesinin artmasýyla doðru orantýlý olduðunu söyleyen Söngüt, katýlýmcýlara ve sunumlarý yapacak olan akademisyenlere teþekkür etti. Haber Servisi Mehmet Sayan, Ziraat Odasý baþkanlýðýna yine aday Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 7 Þubat tarihinde yapýlacak Ziraat Odasý Seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Dün Ziraat Odasý Meclis Toplantý Salonunda delegelerle ve yönetim kurulu üyesi adaylarý ile birlikte basýn toplantýsý yaptý. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 7 Þubat Cumartesi saat 09.00'da Afra 2 numaralý Düðün Salonunda gerçekleþtirileceðini söyleyerek, Ziraat Odasý seçimlerinde aday olduðunu ifade etti. Toplantýda açýklamalarda bulunan Sayan, Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðýnýn 1 yýl kayyumla yönetildikten sonra 3 yýlda Ziraat Odasýn yörenin en güçlü odalarýnýn arasýna girdiðine deðinerek, her daim çiftçinin sorunlarýyla birebir ilgilenip çözüm yollarý ürettiklerini dile getirdi. Sayan, "Tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile istiþareli olarak çalýþarak ilaç, gübre ve emtialarda çiftçilerimize büyük kolaylýklar saðladýk. Odamýza yaklaþýk 3 milyon 546 bin TL girdi saðladýk. Genel merkez ve personel tazminatý olarak 500 bin TL borç ödedik. Baþkanlýðým döneminde her çiftçiye eþit mesafede davranmayý kendime ilke edindim. Gece gündüz çiftçilerimizin isteklerini dinledim. Makamýmda oturup çözüm bulmadým ve bizzat çiftçilerimle sorunlu olduðu kurumlara gittim dertlerini paylaþtým. 30 bin üyesi bulunan Ziraat Odamýzýn bir çiftçi benim sorunumla ilgilenmedi çaba sarf etmedi diyeceðini sanmýyorum. Baþkanlýðým döneminde çoðunlukla Cumartesi ve Pazar günleri dahil resmi tatillerde bile Odamýzý açýk tuttum. Çiftçi kredileri konusunda bankalar nezdinde Genel Müdürlükleriyle bizzat görüþmeler yaparak kredi faiz oranlarý ile üretici kart konularýnda çözümler bulduk. Dikkat ederseniz çiftçi kredi faizleri ile çiftçi kartlarý faizsiz alýmlarda taksit sayýlarý ve ödeme kolaylýðý getirilmiþtir. Odamýz ilaç maðazasý görev süremde zirai ilaçta hem ucuz hem kaliteli ürün satarak Ziraat Odasýnýn kurulduðundan bu yana en verimli zamanýný geçirmiþtir. Bende bir çiftçiyim, çiftçilerin sorunlarýný en iyi ben bilir ben anlarým. Baþkanlýðým döneminde odamýzýn hiçbir alanýný ticari faaliyet olarak deðil hizmet olarak gördüm. Firmalarla bizzat kendim görüþtüm. Pazarlýk yaptým ve ucuza kaliteli aldým ki çiftçilerimize kaliteli ürün verelim diye. Çeþitli nedenlerle kapatýlýp odamýza baðlanan Ortaköy Ziraat Odasýný hafta sonu dahil açtýrýp çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Yaklaþýk 160 bin TL borcu ve 0 bakiyesi bulunurken 4 ayda borcunun 30 bin TL'lik kýsmýný ödeyip, yaklaþýk 50 bin TL bakiye ile Alaca Ziraat Odasýna devrettik. Tüm deðerli çiftçilerimizin layýk görmesi halinde Ziraat Odamýzý bölgenin en iyi odasý yapmakla mükellef olan þahsým yeniden baþkanlýk için adayým. Çiftçilerin yorulmalarýný önlemek, iþlemleri hýzlandýrmalarý için seçimlerin hemen ardýndan Ziraat Odasýný Tarým Ýl Müdürlüðü içerisinde bulunan eskiden laboratuar olarak kullanýlan binayý milli emlakten kiralayarak, Ziraat Odasýný o binaya taþýyacaðýz. Çiftçilerin hem Tarým Ýl Müdürlüðü hem Ziraat Odasý'ndaki iþlemler için artýk mekik dokumayacaðýný bütün iþlemlerini 10 metre mesafedeki kurumlarda yapabileceklerdir" dedi. Yasin YÜCEL

8 YAÞAM 8 Ailesini az gören çocuklar Uyku sorunu yaþýyor Hemþire Hemþire hastane nöbetinden çýkýnca eve döndü. Kocasýný uyandýrmamak için yavaþça yatak odasýna girdi. Battaniyenin ucundan 2 yerine dört ayak çýktýðýný görünce beyzbol sopasýný aldý ve olanca gücüyle vurdu, ardýndan kýrarcasýna bir kez daha vurdu. Ciyaklayan baðýrýþlar arasýnda týkanacak gibi oldu ve derhal mutfaða geçip bir bardak su içmek istedi; baktý ki kocasý mutfakta gazete okuyor. Baþýný kaldýrarak, "Caným annenler bizde, babanla bizim odaya aldým, uyumamýþlarsa bir hoþgeldin desen iyi olur..." 20:00 Arka Sokaklar Kelime Avý Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Çocuklarda uyku sorunu ebeveynlerin hem ruhsal hem de fiziksel olarak zor zamanlar geçirmesine neden oluyor. Özellikle çocuklarýna yeterli vakti ayýramayan ailelerin çocuklarýnda uyku sorunu oluþabileceðini belirten Anadolu Saðlýk Merkezi nden Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ebru Gözer, Anne ve babasýný gün içinde yeterli süre göremeyen veya bir süre ayrý kalan bebekler ve küçük çocuklar ayrýlýk anksiyetesi nedeniyle uyku sorunlarý yaþayabilir dedi. Ebeveynlerin neredeyse tamamý çocuðunun uyku düzeni ile ilgili sorunlu bir dönem geçirse de bazý durumlarda uyku sorunu hem çocuk hem de aile için kâbusa dönüþebiliyor. Çocuðun saðlýklý geliþiminden annenin ruhsal durumuna kadar birçok noktayý etkileyen çocuklarda uyku sorunu ile ilgili açýklamalar yapan Anadolu Saðlýk Merkezi nden Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ebru Gözer, Prematürite, zor mizaçlý olanlar (uyumsuzlar) ve gece beslenmeleri gibi faktörler bebeklerde ve çocuklarda uyku sorunlarýna yol açabilir. Ancak reflü, kulak enfeksiyonu, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve diþ çýkarma gibi nedenler mutlaka çocuk hekimi tarafýndan deðerlendirilmelidir dedi. Týbbi nedenler ortadan kaldýrýldýktan sonra asýl nedenlerin araþtýrýlmasý gerektiðine deðinen Dr. Gözer, Bir bebek uyumadan önce sallanmýþsa veya bakým yapýlýp emzirilmiþse gece uyandýðýnda da ayný davranýþýn tekrarlanmasýný bekler ve yapýlmadýðýnda huzursuz olur. Özellikle anne ve babasýný gün içinde yeterli süre göremeyen veya herhangi bir nedenden dolayý bir süre anne babadan ayrý kalan bebekler ve küçük çocuklar ayrýlýk anksiyetesi nedeniyle uyku sorunlarý yaþayabilir diye konuþtu.dr. Gözer, aile içi stres, annede depresyon ve buna benzer ruhsal sorunlarýn sýk uyanma sorunlarýnýn nedeni olabileceðini belirtti. 6 aydan önce odasýnda yatmaya alýþtýrýn Bebeklerin uyku alýþkanlýklarýnýn geliþtirilmesinde oda düzeninin de çok önemli olduðuna deðinen Dr. Gözer, doðumdan itibaren ilk aylarda sýk beslenen ve anne sütü alan bebeklerin anne ile ayný odada izlenebileceðini söyledi. Doðumdan itibaren de bebeklerin kendi odasýnda izlenmesinde sakýnca olmadýðýný belirten Dr. Gözer, Bebek 3 aydan sonra kendi odasýna alýnmalý, 6. aydan önce odasýnda yatmaya alýþtýrýlmalýdýr. Bundan sonraki dönemde gerek bebeðin gerek annenin baðlanmasý sonucu bu durum zorlaþmaktadýr dedi. Uyku hijyeni için ortam önemli Kaliteli bir uyku için uyku hijyeninin yani çocuklarýn uyuduðu ortamýn önemine vurgu yapan Dr. Gözer, Uyku hijyeni için çocuk odasý karanlýk ve sakin olmalýdýr. Karanlýk bazý çocuklar için korkutucu olabildiði için düþük seviyede gece lambalarý da kullanýlabilir dedi. Dekorasyonun da dinlendirici olmasý gerektiðini belirten Dr. Gözer, Uyarýcý olmamasý açýsýndan parlak renkli objeler yatak çevresinde olmamalý, sevdiði tek bir oyuncak olmasýna izin verilmelidir. Oda sýcaklýðý da rahat bir uyku uyumasý için uygun olmalýdýr diye konuþtu. Yanýnýzda yatmasýna izin vermeyin Çocuklarýn anne-baba yanýnda uyumak ya da uyandýklarýnda yanlarýna gelmek istediklerini söyleyen Dr. Gözer, bu durumda çocuðun kendi odasýnda uyumasý için yatakta ilgilenebileceði obje ya da oyuncaklarýn kullanýlabileceðini dile getirdi. Birlikte uyku öncesi odasýnda sakin vakit geçirmenin odasýnda uyuma alýþkanlýðý geliþtirmesine yardýmcý olacaðýný anlatan Dr. Gözer, Çocuðun baþka bir sorununu çözmek için anne ve baba yanýnda yatmasýna izin verilmesi geçici bir çözüm olabilir ancak uyku sorunlarýna da yol açabileceði unutulmamalýdýr dedi. Uykusunu yeterince almayan çocuðu ne gibi problemler bekler? Çocuklarda yetersiz uykunun ruh durumu, davranýþ ve öðrenmeye olumsuz etkileri olduðuna deðinen Dr. Gözer; uykusuzluðun dikkatsizlik, uyarýlabilirliðin artmasý, öðrenme güçlüðü, sinirlilik hali yapabileceðini söyledi. Yeterli uyumamanýn beslenme sorunlarýna da neden olabileceðini belirten Dr. Gözer, Yeme davranýþý da etkilenir. Ayrýca ebeveynler de yeterli uyku uyumadýklarý için gün boyu uykulu olma, yorgunluk ve ruh durumunda bozulmalar olabilir dedi. Ýstanbul Polis Teþkilatý Asayiþ Þube de görev yapan Rýza Komiser ve ekibi, minibüsleriyle Ýstanbul'un sokaklarýný arþýnlamakta ve karþýlarýna çýkan her türlü kanunsuzlukla savaþmaktadýrlar. Saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Polisiye, Macera) Oyuncular : Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan, Can Nergis, Müge Boz, Beril Kaynar Yönetmen : Orhan Oðuz 20:00 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Yeþim Ceren Bozoðlu, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu 21:30 Sinema Ölümcül Deney 5 Umbrella isimli þirketin hedefi dünyayý yürüyen ölüler havuzu haline getirmektir. Bunun için mücadele etmektedirler ve tüm planlarý saat gibi iþlemektedir. Virüs her geçen gün yeni yerlere daðýlýp, etkisini onlarýn da istediði þekilde gösterir. Bu tehlike artýk son bulacak mýdýr? Oyuncular : Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, Aryana Engineer Yönetmen : Paul W.S. Anderson III. Mehmed Sultan III. Mehmed, babasý Sultan III. Murad döneminde baþlayan Osmanlý-Avusturya Savaþý devam ederken tahta geçmiþtir. Sultan III. Mehmed tahta çýkar çýkmaz Avusturya ve Eflak sorunlarýyla ilgilenmiþtir yýlýnda Avusturya kuvvetleri Estergon Kalesi'ni kuþatmýþlar, 40 km uzakta olan Mehmed Paþa Estergon Kalesi'ne yardýma gitmemiþtir. Hiçbir yardým alamayan Estergon Kalesi kahramanca direnmesine raðmen, sayýca üstün olan Avusturyalýlar'a teslim olmak zorunda kalmýþtýr (2 Eylül 1595). Sinan Paþa, Eflak Prensi Mihai Viteazul üzerine seferler düzenlemiþtir. Osmanlý kuvvetleri Bükreþ ve Týrgoviþte'yi ele geçirmiþler fakat çok geçmeden Mihai karþý saldýrýya geçmiþ ve Osmanlý kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmýþtýr. Bu sýrada bataklýklara düþen Osmanlý askerlerinin büyük bir kýsmý þehit olmuþtur. Daha sonra Tuna'dan karþý kýyýya geçilirken gerekli önlemlerin alýnmamasýndan dolayý yeni bir saldýrýya maruz kalan Osmanlý akýncýlarý çok büyük kayýplar vermiþtir.iii. Mehmed'in, Ýtalyan ressam Cristofano dell'altissimo tarafýnda yapýlmýþ bir yaðlý boya tablosu. Estergon Kalesi'nin düþmesinden sonra Tuna kýyýsýndaki Viþegrad da düþmanýn eline geçmiþtir. Birçok önemli kale ve þehirlerin kaybedilmesi Ýstanbul'da devlet erkaný ve yeniçerilerin tepkisine neden oldu. Yeniçeriler de sultanýn sefere çýkmasýný istiyorlardý. TAVUKLU PAPAZ YAHNÝSÝ Kiþinin deðeri nedir? - Aradýðý þeydir! Hz.Mevlana Malzemeler 1 kg tavuk (kemikli ya da kemiksiz) 4 adet küçük soðan 7 diþ sarýmsak 2 çorba kasýðý salça Yarým cay kasýðý köri 1 çay kasýðý karabiber 2 tatlý kaþýðý nane 1 çorba kasýðý üzüm sirkesi 2 adet küçük boy patates Yeteri kadar su ve tuz Yemeðin Tarifi Tencereye tavuk etlerini alýn. Üzerine irice doðranmýþ soðan ve sarmýsaklarý koyun. 2 çorba kasýðý salca, yarým cay kasýðý köri, karabiber, sirke, yað ve tuz ilave edip, tencereyi orta ýsýlý bir ateþe oturtun. Tavuklar kendi býraktýðý suyu çekene kadar piþirin.ýyice yumuþadýklarýnda 2 kahve fincaný su ilave edip, kaynamaya býrakýn. Ýrice doðradýðýnýz patatesleri de tencereye alýn. Gerekirse su ilavesi yaparak patatesleri piþirin. Tencereyi ocaktan alýnca, üzerine nane serpip servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Fantastik Dörtlü 21:30 Ölümcül Deney 5 23:20 Ekip 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Korkusuz Korkak 21:50 Haber Saati 22:50 Koþeyi Dönen adam 23:50 Ýskele Sancak 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:30 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Yeþil Deniz 23:00 Bak Hele Bak 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet 23:10 Daversiz Misafir

9 CUMA 9 Ýþimi bana kolaylaþtýr. Tâ hâ, 20/26 Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Müslüman kardeþini hor görmesi, kiþiye kötülük olarak yeter." ( Müslim, "Birr",32) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI MÜCAHEDE Cihad ve Mücahede' kavramlarý 'cehd' veya cühd' kelimesinden türemiþlerdir. Cehd veya cühd, sözlükte çaba harcama, kararlý ve bilinçli bir þekilde gayret göstermek, nefis ile savaþma, düþmana karþý cihad etmek anlamlarýna gelir.cihad ve mücahede ise, her türlü düþman saldýrýlarýna karþý koymak üzere çaba göstermek demektir. Ýki kavram da ayný anlama gelmekle beraber, cihad daha çok bedensel çabalar için, mücahede ise daha çok ruhsal çabalar için kullanýlmaktadýr. Cihad, Müslümanlarýn Allah (c.c.) yolunda, Allah (c.c.)'ýn adýný yüceltme uðruna çaba gösterme, mal harcama, savaþma ve çalýþmalardýr. Cihad, açýk bir düþmana karþý, nefse ve þeytana karþý yapýlýr. Bunlardan açýk düþmana karþý mücadele etmeye (cihad), nefse ve þeytana karþý mücadele etmeye de 'mücahede' diyebiliriz.ayrýca ilim alanýnda, özellikle fýkýh ilminde, bir hükmü bulmak üzere yapýlan yoðun bilimsel çalýþmaya, gösterilen çabaya 'ictihad', bunu yapan da 'müctehid' denilmektedir. Bütün bu kavramlarýn anlam bakýmýndan birbirleriyle yakýn ilgisi vardýr. Cihad veya mücahede, müminin, bireysel Ýslâmî hayatýný ve Müslüman toplumu her açýdan korumak için gerekli bir çabadýr. Cihad, Ýslâm düþmanlarýna karþý Ýslâm toplumu ve yurdunu savunmak amacýyla, Allah (c.c.)'ýn adýný yüceltmek, tüm yeryüzündeki insanlarýn Müslüman olmalarýnýn önündeki engelleri kaldýrmak ve yeryüzünden fitne ve zulmü azaltmak üzere yapýlýr.cihad ve mücahede, Allah (c.c.)'ýn müminlere kesin emridir: "Hoþunuza gitmediði halde savaþ size farz kýlýndý. Sizin için daha hayýrlý olduðu halde bir þeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduðu halde bir þeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz."[1] Allah (c.c) müminlerin mallarýný ve canlarýný Cennet karþýlýðýnda satýn almýþtýr. Bunun içindir ki mücahede Müslüman için bir þereftir: "Allah müminlerden, mallarýný ve canlarýný, kendilerine (verilecek) cennet karþýlýðýnda satýn almýþtýr. Çünkü onlar Allah yolunda savaþýrlar, öldürürler, ölürler. (Bu), Tevrat'ta, Ýncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaadidir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardýr! O halde O'nunla yapmýþ olduðunuz bu alýþ veriþinizden dolayý sevinin. Ýste bu, (gerçekten) büyük kazançtýr."[2] Yine Allah (c.c.) cihad ile Müslümaný imtihan ettiðini, gerçekten inanýp inanmadýklarýný sýnadýðýný buyurmaktadýr. Bunun içindir ki Allah (c.c) yolunda savaþ (mücahede), insanlar için ayný zamanda bir imtihan vesilesidir: "Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çýkarmadan cennete gireceðinizi mi sandýnýz?"[3]"andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açýklayýncaya kadar sizi imtihan edeceðiz."[4]"yoksa, Allah, sizden, cihad edip Allah, peygamber ve müminlerden baþkasýný kendilerine sýrdaþ edinmeyenleri ortaya çýkarmadan býrakýlacaðýnýzý mý sandýnýz? Allah yaptýklarýnýzdan haberdardýr."[5] Allah yolunda mallarýyla ve canlarýyla cihad edenlerin dereceleri çok yüksektir, mükâfatlarý boldur: "Ey iman edenler! Sizi acý bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanýr, mallarýnýzla ve canlarýnýzla Allah yolunda cihad edersiniz. Eðer bilirseniz, bu sizin için daha hayýrlýdýr."[6] Müminler, dünyayý ve içindeki meskenleri cihad'tan çok severlerse, bunun karþýlýðýnda cezalandýrýlacaklardýr. Ýnanan insanýn hayatta en çok deðer vereceði iki þey Allah (c.c.) ve Rasûlü (s.a.v) olmalýdýr. Onlar uðrunda yapýlacak mücahedeye hiç bir þey engel olmamalýdýr: "De ki: Eðer babalarýnýz, oðullarýnýz, kardeþleriniz, esleriniz, hisim akrabanýz kazandýðýnýz mallar, kesada uðramasýndan korktuðunuz ticaret, hoþlandýðýnýz meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artýk Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsýklar topluluðunu hidayete erdirmez."[7] Peygamber (s.a.v) de cihadýn önemine pek çok hadisinde önemle vurgu yapmýþtýr: "Cihad, Allah'a en sevimli gelen ve en faziletli amellerden birisidir."[8] Ebu Hüreyre (r.a.) anlatýyor: 'Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "(Müslüman erkeklerden) kim, Allah yolunda, ilâyý kelimetullah için, devenin iki saðýmý arasýnda geçen müddet kadar savaþacak olsa cennet kendisine vacib olur."[9] Cihad veya mücahede, Allah (c.c.) rýzasý, O'nun adý yüce olsun diye sevap kazanma amacýyla olursa bir anlam ifade eder.[10] Dünyalýk bir çýkar için, þöhret, yaðma ve intikam alma uðruna mücahede edenler Allah (c.c.) yolunda deðillerdir. Mücahedenin diðer önemli bir cephesini de nefse karþý yapýlan mücadele teþkil eder. Hatta bu 'Cihad-ý Ekber'dir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çölün sýkýntýlarý bir yana, çok meþakkatli geçen Tebük seferinden sonra, küçük Cihad'dan döndük büyük Cihad'a gidiyoruz, demiþtir. Burada kast edilen büyük Cihad, kiþinin kendi nefsiyle yaptýðý cihaddýr. Nitekim Resulüllah (s.a.v) bir hadisinde: "Gerçek mücâhid, nefsiyle cihad edendir."[11] diye buyurmaktadýr. Rasûlullah, bu ifadeleriyle kýymeti son derece yüceltilen "cihad"ý, sadece düþmanla savaþ olmadýðý gibi savaþ durumu olmadýðýnda da, daha verimli bir ufuk açmaktadýr: Nefsiyle, yani kötülükleri emreden nefsi ile mücadele. Bu cihad aslýnda, düþmanla yapýlan cihaddan daha zordur. Kiþi, nefsinin, kötülüðe, tembelliðe, hevesâta olan meyillerini kýrarak, hakka, ubudiyete, insanoðlunda mevcut hayýrlý kabiliyetlerin inkiþafýna sevk edebilse imanýn gerçek büyüklüðü ortaya çýkar. Bunu yapabilen insanlar nadirdir. Resûlullah bu hakikate binaen nefis kavgasý verene "gerçek mücahid" demiþtir. Nefisle yapýlan mücadelenin de Allah (c.c.) nezdinde makbul olmasý için, bunun da "Allah için" yapýlmasý gerekmektedir. Nefse ve þeytana karþý yapýlan mücahede, kuþkusuz müminin takva derecesine ulaþmasýný saðlar. Nefsinin isteklerini sýnýrlamayan azgýnlýða ve sapýklýða düþer. Þeytanýn aldatmalarýna erken kanar. Mücahede, mümine Ýslâm ahlâký kazandýrýr.nefsin istekleri iki türlüdür: 1-Haklý olanlar 2-Haklý olmayan ve sýnýrý aþanlar Müslüman, nefsinin haklý isteklerini karþýlar. Çünkü hayatýn devamý için buna ihtiyaç vardýr. Aþýrý isteklerine (þehvetine), hazlarýna, hýrslarýna ise sýnýr koyar. Aslýnda 'nefsini terbiye etmek', nefsi Allah (c.c.)'ýn huzurunda teslim olmaya, Ýslâmi emir ve yasaklarý yerine getirebilir bir olgunluða ulaþtýrmaktýr. Bu bir anlamda onun Ýslâmi ilkelere, ibadetlere, Allah (c.c.) için fedakârlýk yapmaya razý etmektir. Mücahede bu gayretin, bu çabanýn, bu hedefin bir metodudur. [1] Bakara sûresi., 2/216. [2] Tevbe sûresi, 9/111., [3] Âl-i Ýmran sûresi, 3/142., [4] Muhammed sûresi, 47/31., [5] Tevbe sûresi, 9/16., [6] Saff sûresi, 61/10-12., [7] Tevbe sûresi, 9-24., [8] Bûhârî, Edeb, Cihâd; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II., [9] Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd; Ebu Dâvud, Cihâd; ESMAÜL HÜSNA EL-HAYY "Diri" anlamýna gelen el-hay ismi þerifi Kur'an'ý Kerim'de 5 defa tekrarlanmakta. "Allah. Ondan baþka ilah yoktur. O diridir, her þeyi ayakta tutandýr" (Bakara 255) Her binanýn bir ustasý, her resmin bir ressamý, her bestenin bir bestekarý mutlaka vardýr. "Kendiliðinden olmuþtur" demiyoruz. Açan çiçekler, uçan kuþlar, yüzen balýklar, gezen, seven, veren insanlar bütün bunlar birini bize iþaret ederler. "Allah'ýn her biri noksansýz ve tam bulunan kelimelerine O'nun gazabýndan, îkabýndan, kullarýnýn þerrinden, þeytanlarýn hücûmlarýndan ve benim yanýma gelmelerinden sýðýnýrým." Amin ALLAH'A KARÞI KULLUK GÖREVÝMÝZ OLARAK DUA Sözlükte, "çaðýrmak, istemek, yardým dilemek" anlamlarýna gelen "dua"; dinî bir kavram olarak, aciz ve zayýf olan kulun, bütün benliðiyle kudreti sonsuz Yüce Yaratýcý'ya yönelerek, hâlini O'na arz etmesi ve her türlü ihtiyacý için O'nun engin lütuf ve merhametine sýðýnmasýdýr. Acizliðini, zayýflýðýný ve fakirliðini itiraf eden kul, dua vasýtasýyla gücü her þeye yeten ve her þeyin sahibi olan Yüce Allah ile aracýsýz irtibat kurar, O'na niyazda bulunur ve O'nun himayesine iltica eder. Ýnsanýn, edâ etmekle sorumlu olduðu tüm ibadetlerin, özü itibariyle kendisiyle Rabbi arasýnda irtibat kurmayý veya var olan irtibatýn güçlenmesini hedeflediðini düþünürsek dua, bunu hemen ve dolaysýz gerçekleþtirdiði için Peygamber Efendimiz tarafýndan "ibadetlerin özü" (Tirmizî, Daavat, 1) olarak nitelendirilmiþtir. Dua, ibadetlerin özü olmasý yönüyle insanoðlunun yaratýlýþ gayesini de temsil etmektedir. Zira Yüce Yaratýcýmýz, insanlarý ve cinleri sadece kendisine ibadet etsinler diye yarattýðýný ifade buyurmaktadýr. (Zâriyât, 56) "(Rasûlüm!) De ki: duanýz olmasa, Rabbim size ne diye deðer versin!" (Furkân, 77) ifadeleriyle de Yüce Rabbimiz, bu gerçeðe iþaret etmektedir. Bize þah damarýmýzdan daha yakýn olan ve içimizden geçirdiklerimizi bilen (Kâf, 16) Rabbimiz, bizleri kendisine dua etmeye çaðýrmakta ve dua ettiðimiz takdirde bunlara karþýlýk vereceðini haber vermektedir. (Bakara, 186; Mü'min, 14) Yüce Allah, kendisine, yalvara-yakara, gizlice, azabýndan korkarak ve rahmetini umarak (Arâf, 55-56), güzel isimleriyle (Arâf, 180), ihlas ve samimiyetle (Mü'min, 65), sabah-akþam (Kehf, 28), yan yatarken, otururken veya yürürken (Âl-i Ýmrân, 191; Yunus,12) dua edebileceðimizi bildirmektedir. Atýflarda bulunduðumuz ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz, dua ederken dikkat etmemiz gereken hususlarý bizlere anlatýrken, talim buyurduðu hâl üzere kendisine her yerde ve her zaman duada bulunabileceðimizi haber vermektedir. Kur'an-ý Kerim'de, peygamberlerin dilinden zikredilen dualara baktýðýmýzda, Allah hakkýnda hüsn-ü zan sahibi olmamýz gerektiðini (Meryem, 4, 48), duaya Yüce Rabbimizi övgü ve kusurlarýmýzý itirafla baþlamamýzýn uygun olacaðýný öðrenmekteyiz. (Enbiyâ, 87; Kasas, 16) Kur'an-ý Kerim, insanoðlunun zorluk ve sýkýntý anlarýnda Rabbine içtenlikle yönelerek dua ettiðini (En'am, 63), ancak sýkýntýsý kaldýrýldýðýnda sanki hiç Allah'a bu sýkýntýsýndan dolayý dua etmemiþ gibi geçip gittiðini anlatýrken böyle kimselerin haddi aþan kimseler olduðunu ifade etmektedir. (Yunus, 12) Ýnanmayanlarýn hoþuna gitmese de dindar ve ihlâslý olarak (Mü'min, 14), Allah'ýn rýzasýný umanlarla birlikte duada sebat etmemiz, bizlere öðütlenmektedir. (Kehf, 28) Yüce Allah, yalnýzca kendisine dua edip ve yalnýzca kendisinden yardým dilememiz gerektiðini bildirirken, kendisi dýþýnda el açýlanlarýn hiçbir þekilde dualara icabet edemeyeceðini misal yoluyla þöyle anlatmaktadýr: "El açýp yalvarmaya lâyýk olan ancak O'dur. O'nun dýþýnda el açýp dua ettikleri, onlarýn isteklerini hiçbir þeyle karþýlamazlar. Onlar, ancak aðzýna gelsin diye suya doðru iki avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suyu aðzýna götürmedikçe) su onun aðzýna girecek deðildir. Ýnanmayanlarýn duasý kuþkusuz hedefini þaþýrmýþtýr." (Ra'd, 14) Peygamber Efendimiz de en küçüðüne varýncaya kadar tüm ihtiyaçlarýmýzý Rabbimizden istememiz gerektiðini (Tirmizî, Daavât, 149), bizlere öðütlerken, Allah'ýn kendisinden istenmesini sevdiðini (Tirmizî, Daavât,126), kendisinden istemeyenlere ise gazab edeceðini (Tirmizî, Daavât, 3) haber vermiþtir. Örnek yaþantýsýyla ve güzel sözleriyle her alanda bizlere rehberlik edip yolumuzu aydýnlatan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), dualarýmýzýn Allah (c.c) tarafýndan hüsn-ü kabul ile karþýlýk görmesi için þu hususlara dikkatimizi çekmiþtir: Sýla-i rahmi gözeterek ve günahlardan uzak durarak duada bulunduðumuz takdirde Yüce Allah, ya dileðimizi gerçekleþtirmek veya günahýmýzý affetmek suretiyle duamýza icabet edecektir. (Tirmizî, Daavat, 126) Sevgili Peygamberimiz gece yapýlan dualarýn müstecâb olduðunu þu sözleriyle müjdelemektedir: "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasýna iner ve; "Kim Bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim Benden bir þey istemiþse onu vereyim. Kim Bana istiðfarda bulunursa ona maðfirette bulunayým" der." (Buhârî, Teheccüd, 14; Daavât, 13) Efendimiz ayrýca, "En çok kabule mazhar olan dua hangisidir?" sorusuna: "Gecenin sonunda yapýlan dua ile farz namazlarýn ardýndan yapýlan dualardýr!" þeklinde cevap vermiþtir. (Tirmizî, Daavât, 80) Yine Efendimiz, abdestli bir þekilde Rabbini zikrederek uyuyan ve gece kalkarak dünya ve ahirete dair bir konuda dilekte bulunanýn dileðini Allah'ýn kabul edeceðini (EbûDâvud, Edeb, 105) bildirmiþtir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), ezan okunurken, savaþ esnasýnda (EbûDâvud, Cihâd, 41), ezanla kamet arasýnda (Tirmizî, Salât, 46), secde esnasýnda (Müslim, "Salât", 215), müminlerin birbirlerinin gýyabýnda (Müslim, Zikr, 88) yaptýklarý dualarla, mazlumun, yolcunun ve babanýn evlâdýna yaptýðý duanýn (Tirmizî, Birr, 7) makbul ve müstecâb olan dualardan olduðunu bildirmiþtir. Duada elleri açarak kaldýrma ve sonunda yüzümüze sürme (EbûDâvud, Salât, 358; Tirmizî, Daavât, 11) gibi birtakým þeklî hususlara dikkat çeken Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), "Rabbiniz hayydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldýrdýðý zaman, O, ellerini boþ çevirmekten haya eder." (Tirmizî, Daavât, 118) þeklinde buyurmak suretiyle, Rabbimizin ne denli engin rahmet sahibi olduðunu bizlerin dikkatine sunmuþtur. Duaya, Allah'a hamd ve senâ, Peygamber Efendimize salât ve selâm ederek baþlamak (Tirmizî, Daavat, 66), "amîn" sözcüðüyle son vermek (EbûDâvud, Salât, 172), dua esnasýnda sesini yükseltmeksizin (Buhârî, Daavât, 50), duayý ýsrarcý ve kesin bir üslupla (Buhârî, Daavât, 21), üçer defa tekrar ederek yapmak (EbûDâvud, Salât, 361) ve dua yaptýktan sonra, "dua ettim de, duam kabul edilmedi" gibi sözler sarf etmek suretiyle acele etmemek (Buhârî, Daavât, 22) gibi hususlar, Peygamberimizden dua âdâbýyla ilgili olarak bize ulaþanlar arasýndadýr. Lânet etmeyi ve bedduada bulunmayý hoþ görmeyen Peygamber Efendimiz (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Kendinize, çocuklarýnýza, hizmetçilerinize ve mallarýnýza beddua etmeyin. Ola ki, Allah'ýn dualarý kabul ettiði saate rast gelir de, istediðiniz kabul ediliverir." (EbûDâvud, Salât, 362) Kendisi ve kocasý için dua isteyen bir kadýna, "Allah sana da, kocana da rahmet etsin!" diye dua buyuran Peygamber Efendimiz, dualarýmýzda Allah'tan hayýrlý isteklerde bulunmamýzýn önemine iþaret etmiþtir. (EbûDâvud, Salât, 363) Sevgili Peygamberimizin özlü dualarýndan birkaç örnekle konumuza son verelim. "Allah'ým! Dinimi doðru kýl, o benim iþlerimin ismetidir. Dünyamý da doðru kýl, hayatým onda geçmektedir. Ahiretimi de doðru kýl, dönüþüm orayadýr. Hayatý benim için her hayýrda artma vesilesi kýl. Ölümü de her çeþit þerden kurtularak rahata kavuþma kýl." (Müslim, Zikr, 71) "Allah'ým! Senden dinde sebat etmeyi, doðruluða da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine þükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayý taleb ediyor, doðruyu konuþan bir dil, eðriliklerden uzak bir kalb diliyorum. Allahým! Senin bildiðin her çeþit þerden Sana sýðýnýyorum, bilmekte olduðun bütün hayýrlarý Senden istiyorum, bildiðin günahlarýmdan Sana istiðfar ediyorum!" (Tirmizi, Daavât, 22) "Allah'ým! Acizlikten, tembellikten, korkaklýktan, düþkünlük derecesine varan ihtiyarlýktan, cimrilikten Sana sýðýnýrým. Keza, kabir azabýndan Sana sýðýnýrým. Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sýðýnýrým." (Buhârî, Daavât, 38, 40, 42) "Allah'ým! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden baþka ilâh yoktur. Günahým için affýný dilerim, rahmetini taleb ederim. Allah'ým ilmimi artýr, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptýrma. Katýndan bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin." (EbûDâvud, Edeb, 108) Dr. Seracettin Baytar Din Ýþleri Yüksek Kurulu Uzmanýs SAHABE HAYATI HZ. ZEYD B. HÂRÝSE (r.anh) Zeyd b. Hârise b. Surâhîl el-kelbî. Üsâme'nin babasý. Ashâbýn ileri gelenlerinden olup, Resûlullah (s.a.s)'ýn en çok sevdiði arkadaþlarýndandýr. Bu yüzden sahâbe arasýnda "el-hubb" diye anýlýrdý. Tam künyesi: Zeyd b. Hârise b. Surâhîl (Ýbn Ýshak'a göre, Surahbîl) b. Kâ'b b. Abdiluzza b. Ýmriülkays b. Âmir b. Abdivüdd b. Avf b. Kinâne b. Bekr b. Uzre b. Zeyd el-lât b. Rufayde b. Sevr b. Kelb b. Vebre b. Taðlib b. Hulvân b. Ýmrân b. Luhaf b. Kuzâa'dýr (Ýbn Hiþâm, es-sîretü'n Nebeviyye", I, 247; Ýbn Sa'd, et-tabakâtit'l- Kilbrâ, III, 40; Ýbnü'l-Esîr, Üsdü'l-Gâbe fi Ma'rifeti's Sahâbe, II, 281). Kaynaklarýn ifadesine göre; cahiliyye döneminde, Zeyd'in annesi Su'dâ, yanýnda oðlu olduðu halde akrabalarýný ziyarete gider. Bu sýrada Benî el-kayn b. Cisr'e mensup bazý atlýlar, Su'dâ'nýn akrabalarý olan Benî Ma'n evlerine baskýn yaparlar. Zeyd'i de bu arada beraberlerinde alýp götürürler. Zeyd, bu sýrada temyiz çaðýnda bir çocuktur. Onu, Ukaz Panayýrýna götürüp satýþa arzederler. Hz. Hatice'nin yeðeni Hakîm b. Huzâm b. Huveylid de o esnada panayýra uðrayýp Mekke'ye götürmek üzere birkaç köle satýn alýr. Zeyd b. Hârise de bu köleler arasýnda bulunmaktadýr. Hakîm, Mekke'ye döndüðünde, halasý Hz. Hatice kendisini ziyarete gider. O da halasýna köleleri göstererek, dilediði köleyi seçip götürebileceðini söyler. Hz. Hatice de Zeyd b. Hârise'yi seçer. Daha sonra O'nu, Resûlullah (s.a.s)'a baðýþlar. Kelb kabilesine mensup bazý insanlar, hac için Mekke'ye geldiklerinde Zeyd'i görüp tanýrlar, Zeyd de onlarý tanýr. Dönüþte durumu babasýna haber vererek bulunduðu yeri tarif ederler. Zeyd'in babasý Hârise ile amcasý Kâ'b, yanlarýna fidye alarak Mekke'ye gelirler ve Resûlullah (s.a.s)'ýn yanýna varýp: "Ey Abdulmuttalib'in oðlu! Ey kavminin efendisinin oðlu! Sizler, Harem'in ehlisiniz, köleyi azad eder, esiri yedirirsiniz. Yanýnda bulunan oðlumuz için sana geldik. Bize iyilikte bulun, sana fazlasýyla fidye vereceðiz" derler.bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), Zeyd'i çaðýrtarak, kendisini istemeye gelen bu kiþileri tanýyýp tanýmadýðýný sorar. Zeyd de, bunlardan birinin babasý diðerinin de amcasý olduðunu söyleyerek tanýdýðýný ifade eder. Bu sefer Resûlullah Zeyd'e, dilerse babasýyla gidebileceðini, þayet isterse yanýnda kalabileceðini söyleyince, Zeyd, Resûlullah (s.a.s.)'ýn yanýnda kalmayý tercih eder. Peygamberimiz de Zeyd'i elinden tutarak Hicr denilen yere çýkarýr ve: "Þahid olun, Zeyd benim oðlumdur. O bana mirasçýdýr, ben de O'na mirasçýyým!" diyerek Zeyd'i evlat edindiðini ilan eder (Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 40-42; Ýbn Hiþâm, a.g.e., I, 247 vd.; el Askalânî, el-isâbe fi Temyizi's-Sahâbe, III, 24). Zeyd b. Hârise, Muhammed (s.a.s.)'e risalet gelinceye kadar yanýnda kaldý ve Resûlullah, peygamber olur olmaz O'nun risâletini tasdik edip müslüman oldu, O'nunla birlikte namaz kýldý ve: "Onlarý babalarýnýn isimleriyle çaðýrýn..." (el-ahzab, 33/5) meâlindeki ayet nazil oluncaya kadar "Muhammed'in oðlu" diye anýldý. Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Zeyd, Zeyd b. Hârise olarak çaðrýlmaya baþlandý (Ýbn Hiþâm, a.g.e., I, 247; Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 42; el-askalânî, a.g.e., III, 25). Zeyd b. Hârise, Resûlullah (s.a.s.)'ýn cefakâr dostlarýndan biriydi. Hemen hemen tüm sýkýntýlý zamanlarýnda O'nunla birlikteydi. Nitekim, çevre kabileleri Ýslâm'a davet etmek kabilinden Tâif'e giden Rasûlüllah'ý yalnýz býrakmamýþ, Tâiflilerin attýðý taþlar Peygamber (s.a.s.)'e isabet etmesin diye kendi vücudunu siper etmiþ ve baþýndan çeþitli yaralar almýþtý (Ýbn Sa'd, a.g.e., I, 212). Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye baþlayýnca, Zeyd b. Hârise de hicret etmiþti. Resûlullah (s.a.s.), hicretten sonra Medine'de, ashabý arasýnda kardeþlik tesis ettiðinde, Zeyd'le Hamza b. Abdülmuttalib'i de kardeþ ilan etmiþti. Bu sebepten Hz. Hamza, Uhud günü þehadet þerbetini içmeden önce Zeyd'i kendisine vâsî tayin etmiþti (Ýbn Hiþâm, a.g.e., I, 505; Ýbn Sa,d, a.g.e., III, 44). Zeyd b. Hârise; Bedir, Uhud ve Hendek savaþlarýyla Hudeybiye Barýþý ve Hayber fethinde de bulunmuþtur. Resûlullah (s.a.s.), Müreysî gazasýna çýktýðý zaman kendisini Medine'ye vekil olarak býrakmýþtý. Bunun yanýnda Zeyd, komutan olarak da çeþitli seriyyelere katýlmýþ ve üstün baþarýlar göstermiþtir. Bu seriyyeler; Karede, Cemûm, el- Ýys, et-tarafa, Hisma ve Ümmü Kirfa'dýr. Son olarak Mute Savaþý'na iþtirak etmiþ ve bu savaþta þehid olmuþtur. Resûlullah (s.a.s.), sancaðý ilk önce Zeyd'e vermiþ ve: "Þayet Zeyd þehid olursa, sancaðý Câfer alsýn, O da þehid düþerse, Abdullah b. Ravâha alsýn" buyurmuþtur. Bu üç sahâbî de Mute günü, kahramanca savaþarak Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþlardýr. Zeyd, þehid olduðu zaman yaþlarý arasýndaydý.resûlullah (s.a.s), bu üç kahraman dostunun þehadet haberini duyunca gözyaþlarýný tutamayarak aðlamýþ ve onlar için: "Allah'ým; Zeyd'e maðfiret et! Allah'ým; Zeyd'e maðfiret et! Allah'ým; Zeyd'e maðfiret et! Allah'ým; Câfer'e maðfiret et Allah'ým; Abdullah b. Ravâha'ya maðfiret et!" diyerek dua etmiþtir (Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 45, II, ve ; el-askalânî, a.g.e., III, 26).Zeyd, birkaç hanýmla evlenmiþti ki, bunlardan biri de Zeyneb bint Cahþ'týr. Bir diðeri, Ümmü Gülsüm bint Ukbe. Zeyd ondan boþanýp Dürre bint Ebî Leheb ile evlendi. Sonra onu da boþayarak Hind bint el-avuâm (Zübeyr b. el-avvâm'ýn kýz kardeþi) ile evlendi. Sonunda, Peygamber (s.a.s.), Zeyd'i, dadýsý ve ayný zamanda cariyesi Ümmü Eymen'le evlendirdi. Ashâbýn ileri gelenlerinden biri olan Üsâme, iþte bu hanýmdan dünyaya geldi (Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 45; el-askalânî, a.g.e., III, 25).Zeyd b. Hârise; kýsa boylu, çok esmer ve basýk burunlu idi (Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 44).

10 HABER Þehit asker son yolculuðuna uðurlandý T.C. ÇORUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No : 2014/44 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 10 Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya,numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Basýn No: Resmi ilanlar de Okul servis sürücülerine eðitim Aydýn'da bir cinayet þüphelisi ile girdiði çatýþmada þehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan, Osmancýk ilçesi Kargý köyünde topraða verildi. Þehidin cenazesi, helikopterle ilk olarak Osmancýk ilçesine buradan da kara yolu ile Kargý köyüne getirildi. Þehit Astsubay, buradaki babaevinin önünde bir müddet bekletilirken, yakýnlarýnýn feryatlarý yürekleri daðladý. Ýkindi namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýna Çorum Valisi Ahmet Kara, Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Faruk Bal, Çorum Ýl Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik, Sivas Ýl Jandarma Alay Komutaný Okçin Akþit, Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ile bazý kaymakamlar ve belediye baþkanlarý ile siyasi partilerin temsilcileri katýldý. Tören sýrasýnda þehidin annesi Safiye Ünalan fenalýk geçirdi. Oðlunun tabutuna sarýlarak feryat eden anne Ünalan, saðlýk görevlileri tarafýndan ambulansa alýndý. Þehidin eþi Gül Ünalan ise "Hayallerimiz vardý. Her þeyi býrakýp buralara yerleþecektik. Allah rýzasý için kalk" diye feryat etti. Þehit Astsubay Emrah Ünalan'ýn, Naci Ünalan ve Safiye Ünalan çiftinin tek çocuðu olduðu öðrenildi. Cenaze esnasýnda þehit babasý Emrah Ünalan, ayakta durmakta zorlanýrken, ''Bin kere hakkým helal olsun evladýma'' diyerek gözyaþý döktü. Yakýnlarýnýn feryatlarý arasýnda kýlýnan cenaze namazý sonrasý þehit Astsubay Ünalan, askerlerin omuzlarýnda mezarlýða götürüldü. Burada ailesine yüzü gösterilen þehit, gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý. Haber Servisi Þehmuz Altýn AK Parti'den aday adayý Ýl Merkezinde Taþýmalý Eðitim kapsamýnda taþýma hizmeti veren okul servis aracý sürücülerine seminer verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüzün koordinesinde, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn katkýlarý ile 28 Ocak 2015 Çarþamba günü 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilen seminerde, okul idarecileri ve rehber öðretmenlerin katýlýmý ile öðrenci taþýma hizmeti vermekte olan okul servis aracý sürücülerine Taþýma Yoluyla Eðitime Eriþim Yönetmeliði, Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliði ve Karayollarý Trafik Yönetmeliði çerçevesinde altý saatlik eðitim verildi. Servis aracý sürücülerine; öðrenci taþýma uygulamasý, idareci, öðrenci, kursiyer ve velilere karþý örnek oluþturacak davranýþ modelleri hakkýnda ve dikkat edilmesi gereken kurallar hakkýnda bilgiler verildi. Haber Servisi Bir süre Çorum'da gazetecilik yapan Þehmuz Altýn, genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayý olacaðýný açýkladý. Bosna Hersek'te 3 yýldýr yaþadýðýný kaydeden Altýn, "Her ne kadar memleketimizden kopuk yaþasak da yüreðimiz hep memleketimiz için atmakta olup zaman zaman gönüllü olarak görev yaptýðým STK'larda güçlü Türkiye'nin güçlü Çorumu'n lobisi için çalýþmaktayým. Ülkemizde sivil inisiyatifin geliþmesi, toplumsal dayanýþmanýn artmasý ve uzlaþý kültürünün geliþtirilmesi için uzun yýllar çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnda üst düzey yöneticilik ve hatta birçok sivil toplum kuruluþunun stratejik çalýþmasýnda bizzat görev yaptým. Görevlerim süresince hiçbir zaman ikbal peþinde olmadým. Her zaman Halka hizmet Hakka hizmet desturu kulaðýmýza küpe olmuþtur. 30 yýllýk yaþamýmýn önemli bir bölümünü STK'larda yöneticilik yaparak geçirdim. Görevlerim süresince kanýmýn gereðini ve dinimin emri ile "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Çorum"u için çalýþtým. Derdimiz her alanda geliþmiþ, sosyalitesi yüksek, kendi kendine yetebilen, sivil inisiyatifiyle güçlendirilmiþ Çorum'dur. Niyetimiz ise hakkýn ve haklýnýn yanýnda, dik duruþlu bir hizmettir. Bosna Hersek'te fýrsat buldukça Türkiye'ye gelerek çeþitli ulusal alanda çalýþma yapan sivil toplum kuruluþ temsilcileri ile toplantýlar gerçekleþtirdik. Toplantýlardan aldýðýmýz destek ve görüþ doðrultusunda 2015 Yýlý genel seçimlerde milletvekili aday adayý olma düþüncesi ortaya çýkmýþtýr. Düþüncemiz yaþadýðýmýz ve doðduðumuz topraklarda kabul görürse 2015 yýlý genel seçimlerde AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðýmý önümüzdeki günlerde resmi olarak açýklayacaðým. Derdim ikbal sevdasý deðildir. Her zaman ülkemizi bir adým götürebilecek "derdi Çorum niyeti hizmet" olan deðerli milletvekili aday adayý arkadaþlarýmýza, abilerimize ve ablalarýmýza destek vererek bir nefer gibi çalýþmalarýmýza kaldýðým yerden devam edeceðim" dedi. Haber Servisi YEDAÞ'tan il merkezinde elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ve bazý ilçelerde elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle:" tarihinde saatleri arasýnda: Melikgazi 2. Sokak ve Çamlýk Caddesinin bir kýsmý tarihlerinde saatleri arasýnda: Mahmutevleri Caddesi tarihlerinde saatleri arasýnda Bayat gediði 1., 10., 13., ve 24. Sokaklar tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayat gediði 5., 7., 8., 9., 10., ve 13. Sokaklar ve Osmancýk Caddesi tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesi þehir merkezinin bir kýsmý tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Bademce köyü Acýkise Mahallesi, Yeþilköy, Çeltiközü ve Çukuralýç köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Ýbrahim Çayýrý 1., 2., 6., 10., 11. ve 15. Sokaklar tarihlerinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Ýbrahim Çayýrý 1., 11., 15. ve 30. Sokaklar." Haber Servisi Yýlýn ilk"saðlýklý Yaþam Yürüyüþ"ü etkinliði Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi'nin koordinasyonunda düzenlenen "Saðlýklý Yaþam Yürüyüþ"ü devam ediyor. Yürüyüþ, Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli ve aileleriyle birlikte Yunus Emre Parký'nda yapýldý. Yürüyüþten önce, farkýndalýðý artýrmak amacýyla "Çorum Saðlýðýmý Seviyorum" sloganlý atkýlar daðýtýldý. Halkýn ilgisini çeken atkýlar, yürüyüþ boyunca renkli görüntüler yaþattý. Fiziksel aktivitenin ve saðlýklý beslenmenin, saðlýklý hayatýn anahtarý olduðunun vurgulandýðý yürüyüþte, saðlýk çalýþanlarý ile halkýn bir arada olduðu keyifli ve bilgilendirici bir etkinlik gerçekleþtirildi. Yeni yýlýn ilk "Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü", Halk Saðlýðý Müdürlüðü internet sitesinde, Facebook'ta, Twitter'da yayýmlanarak daha geniþ kitleler üzerinde de farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldý. Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðý'nýn, Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý'nýn, 2015 yýlýnda da çeþitli etkinliklerle süreceði bildirildi. Haber Servisi

11 2 AÐUS- 30 OCAK 2015 CUMA SPOR Çorum Belediyespor: 1 Tokatspor: 3 U 19 erteleme maçýnda Çorum Belediyespor U 19 Genç takýmý sahasýnda konuk ettiði Tokatspor'a 3-1 maðlup oldu. 11 Ocak da oynanmasý gerek ancak hava muhalefeti nedeni ile ertelenen maçý konuk ekip Tokatspor ilk golü 30 dakikada Melih ile penaltýdan buldu. Ýlk yarý bu skor ile tamamlandý. Ýkinci yarýya süratli baþlayan konuk ekip Tokatspor, maçýn 48. Dakikasýn da Hakan ile skoru 2-0,a taþýdý. 80 dakikada belediyespor ikinci yarýda oyuna giren Burak'ýn ayaðýndan farý bire indiren golü buldu. Maç bu skor ile bitmesi beklenirken, konuk ekip Tokatspor ceza alaný çizgisi üzerinden serbest atýþ kazandý. Topun baþýna Alican geçti. Alican'ýn serbest vuruþunda top baraja da çarparak 3,üncü Tokatspor golü olarak fileler ile buluþtu. (Spor servisi) SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Emre Alagöz, Yunus Dursun. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Abdullatif (Ertuðrul), Kadir, Burak, Emirhan, Fatih, Mert, Yusuf (Furkan), Batuhan, Murat (Burak), Adil Murat, Abdulkerim. TOKATSPOR: Mustafa, Raþit, Melih(Ali Can Kuzucuoðlu) Tayfun (Malik), Hakan, Þahincan, Can Sami, Alican, Furkan, Mahmut, Burak (Muhamed) GOLLER:Dk 30 (P) Melih, Dk 48 Hakan, Dk 85 Alican (Tokatspor) Dk 80 Burak (Belediyespor) 3.lig 1. Grup da zirve mücadelesi veren Tire 1922, Bozuyükspor'un ligden çekilmesiyle ikinci yarýya 3 puanla baþladý. Puan durumunda 5. Sýrada bulunan temsilcimizin öncelikli hedefi þampiyonluk. Kýrmýzý beyazlýlarýn ligin ikinci yarýsýyla birlikte 17 maçýn 9'u kendi sahasýnda oynayacak olmasý ve þampiyonluk yolunda muhtemel rakiplerinin de Tire'ye gelecek olmasý büyük bir avantaj durumunda. Tire 1922 Onursal Baþkaný Tayfur Çiçek :'' Kaliteli transferlerle güçlü olan kadromuza ekstra güçler kazandýrdýk. Kamp dönemini en iyi þekilde geçiren takýmýmýzda moraller 11 '9 maç sahamýzda' oldukça yerinde. Ligin ikinci yarýsýnda kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceðiz. 24 sene sonra profesyonel liglere yükselme hedefimizi gerçekleþtirirken 3.ligde kalýcý olmayacaðýmýzý her sene iddialý bir takým oluþturarak üst liglerde olacaðýmýzýn sözünü vermiþtik. Kentini ve sporu seven vatandaþlarýmýza ve destekçilerimize teþekkür ediyoruz. Hep birlikte 2.lige çýkacaðýz. Taraftarýmýza büyük iþ düþüyor. Ýkinci yarý da sadece 6 deplasmana gideceðiz. 2 takým da ligden çekilmiþ durumda. Kalan 9 maç Tire de oynanacak. Burada alacaðýmýz puanlarla þampiyon olacaðýz'' diye konuþtu. (Spor servisi) Turgay sakatlandý Çorum Belediyespor'un dün yapýlan antrenmanýnda Turgay sakatlandý. Taktik çalýþma sýrasýnda Osman Bodur önce Sefa Karaahmet'e sert girince Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan uyarýldý. Bu pozisyonun ardýndan ise Osman bu kez Turgay'a yaptýðý müdahele sonunda tecrübeli futbolcu yerde kaldý. Ayaðýna aldýðý darbe ile sakatlanan Turgay'a ilk müdahele Ali Köseer tarafýndan yapýldý ve çalýþmayý yarýda býraktý. (Spor servisi) Caner meydan okudu 'Tepkimiz sert olacak' Tatlýlar Fatih Özcan'dan Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, 2-1 maðlup olduklarý Batman Petrolspor maçý sonrasý çok sert açýklamalarda bulundu. Zonguldakspor'un üzerine oynanan oyunlarýn devam ettiðini belirten Caner, rakiplere ve hakem camiasýna göndermeler yaptý. Caner þanssýzlýklarýný kýrarak lige yeniden aðýrlýklarýný koyacaklarýný sözlerine ekledi. 'Petrol yenilgisi nazar boncuðu olsun' dedi. " Darýca ile çekiþiyoruz bizim maçýmýza Kocaeli bölgesi hakemleri veriliyor. Darýca Kocaeli'nin ilçesi. Þeytanýn avukatlýðýný yapmýyoruz ama aklýmýzda soru iþareti kalýyor.rakiplerimiz oyuncularýmýza arayýp 'seni alacaðý' diye kafalarýný karýþtýrýyor. Kimse Zonguldakspor'un üzerine oynamasýn. Böyle devam ederse tepkimiz sert olacak" Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor'da Batman Petrolspor maçý karþýsýnda alýnan 2-1'lik yenilginin üzüntüsü yaþanýyor. Üstün oynadýklarý maçtan yedikleri iki basit hatadan dolayý kalelerinde gol gördüklerini, buna raðmen yakaladýklarý bir çok pozisyonu deðerlendiremediklerini belirten Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;"sezonun ikinci yarýsýna galibiyetle baþlamak isterdik. Ancak þansýz bir yenilgi aldýk. Bunun için üzgünüz. Maça iyi baþladýk. Golde bulduk. Ancak saha sonra kalemizde çok basit goller gördük. Maçýn ikinci yarýsýnda tek kale oynamamýza raðmen girdiðimiz sayýsýz gol pozisyonunu deðerlendiremedik. Ýkinci 45 dakikada en az 10 korner kullandýk. Fakat golü bir türlü bulamadýk ve sonuçta sahadan puansýz ayrýldýk. Bu yenilgi bizi çok üzdü. Ancak lig uzun bir maraton. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu yenilgi bizi yolumuzdan çevirmez. Daha azimli bir þekilde yolumuza devam edeceðiz. Oynamamýza izin vermediler Batman maçýnda özellikle yan hakemlerin ofsayt gerekçesi ile bayrak kaldýrarak çok önemli ataklarýný kestiðini ifade eden Caner;"Ben Batman maçý ile ilgili bir kaç söz söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, biz grupta Darýca Gençlerbirliði ile çekiþiyoruz. Darýca Kocaeli'nin ilçesi. Bizim maçýmýza Kocaeli Bölgesi hakemleri veriliyor. Yan hakemler her iki yarýda bayraklarýný hiç indirmediler. Önemli ataklarýmýzý kestiler. Bunlardan bazýlarý gözlemci raporlarýnda vardýr. Orta hakem sürekli tercih haklarýný rakibe kullandý. Kritik pozisyonlarda çaldýklarý düdüklerle tehlikeli ataklarýmýzý kesti. Ýki oyuncu kafaya çýkýyor, faul bizim oyuncumuza yapýlýyor. Bunu maçý izleyen herkes görüyor ancak hakem faulü bize vereceðine rakibe veriyor. Bunun gibi birçok örnek var. Ben kesinlikle art niyet aramýyorum. Ancak kafamýzda da soru iþareti kalýyor. Artýk telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. TFF atamalarda biraz daha dikkatli olmalý. Sesimizi çýkarmýyoruz. Ýyi niyetli davranýyoruz. Kötü niyet aramýyoruz. Ama bu hatalar hep bize mi denk gelecek. Tepkimiz sert olacak Hakem atamalarýnýn ciddiyetsiz bir þekilde yapýldýðýný belirten Caner, sözlerini þöyle sürdürdü," MHK ciddiyetsiz çalýþýyor. Araþtýrmadan maçlarýn önemine bakmadan hakem atýyor. Veya bize karþý bir kasýt var. Kimse Zonguldakspor üzerine oyunlar oynamasýn. Hakemler de dahil. Rakiplerimiz oyuncularýmýzý arayýp 'seni transfer edeceðiz' diye kafalarýný karýþtýrmasýn. Bunu açýk ve net söylüyorum. Biz yumuþak baþlýysak. Uysal davranýyorsak kimse bizi ezmeye kalkmasýn. Herkes haddini bilsin.bundan sonra bu þekilde devam ederse tepkimiz daha sert olacak. Hakem hatalarý devam eterse tepkimiz çok sert olacaktýr. Kime bizim üzerimize oynamasýn." (Spor servisi) CHP Oðuzlar Gençlik Kollarý'ndan Ankara ziyaretleri CHP Oðuzlar Gençlik Kollarý Milletvekili Av. Tufan Köse'yi TBMM makamýnda ziyaret ettiler. Sabah Anýtkabiri ziyaret eden gençler ardýndan TBMM'de Milletvekili Tufan Köse ile bir araya geldiler. Gençler daha sonra CHP Grup Baþkan Vekili Engin Altay'la da görüþtüler. Haber Servisi Üç günlük iznin ardýndan çalýþmalarýna dün baþlayan Çorum Belediyespor'da futbolcularýn aðzýný Mali As Baþkan Fatih Özcan tatlandýrdý. Özel iþleri nedeniyle uzun süredir kýrmýzý siyahlý takýmýn antrenmanlarýnda Kýzýlcabölükspor' devre arasýnda kadrosuna kattýðý takým Kaptaný Fatih Yiðen, görünmeyen Fatih Özcan dün takýmýn Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmaný izledi. Özcan çalýþma sonunda futbolculara tatlý ikram ederek aðýzlarýný tatlandýrdý. (Spor servisi) Kazanmak istiyoruz cumartesi günü oynanacak Bursa Nilüferspor maçýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Geçen hafta oynanan Çorum Belediyespor maçýnda son antrenmanda sakatlandýðý için forma giyemediðini belirten Kaptan Fatih Yiðen, ' Kýzýlcabölükspor' la ilk maçýma çýkacaðým için heyecanlýyým. Bu hafta antrenmanlarda çok iyi çalýþtýk. Takým olarak iyi durumdayýz. Playoff iddamýzý sürdürmek için Bursa Nilüferspor maçýnda sahadan 3 puanla ayrýlmamýz gerekiyor. Kazanmaktan baþka bir düþüncemiz yok. Hedefimiz galibiyet.' diye konuþtu.taraftarlara da seslenen Kaptan Fatih Yiðen, herkesi Doðan Seyfi Atlý Stadý' na beklediklerini ve 90 dakika boyunca takýma destekte bulunmalarýný istedi. (Spor servisi) Batman'ýn yeni transferleri umut verdi Petrolspor'un ara transferde kadrosuna kattýðý transferler, performanslarýyla umut veriyor. Zonguldak maçýnda forma giyen kaleci Süleyman, Reha, M.Fýrat ve Eser, idmanlarda da hýrslarýyla dikkat çekiyor. Petrolspor'un yeni transferleri idmandaki performanslarýyla alkýþ aldý. Ýdman sonrasý Çaðdaþ'a poz veren yeni transferler, 'Batman'ýn baþarýsý için buradayýz' mesajý verdi. Murat Kürüm, Reha Kurt, kaleci Süleyman Kasap, Taner Arý, Emrah Kiraz, Ebubekir Þentürk, M. Fýrat Demir ve Eser Akbaþ, Kýrmýzý-beyazlý ekibe güç kattý. Petrolspor'a gelmekten ötürü mutlu olduklarýný belirten yeni transferler: "Ýlk maçýmýzda futbolseverlere 3 puan armaðan ettiðimiz için mutluyuz. Petrolspor'un hak ettiði noktaya gelmesi için elimizden geleni yapacaðýz" diye konuþtular. Fethiye'den Batman'a Batman Petrolspor, transferi 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'un sol beki Enes Eser ile kapattý. Teknik Direktör Mehmet Erdal Alpaslan'ýn eski öðrencilerinden Eser, Kýrmýzý-beyazlý ekiple el sýkýþtý. Transferi son aþamaya getirdiklerini ifade eden Sportif Direktör Mehmet Gönülaçar: "Teknik direktörümüzün giriþimiyle transferi gerçekleþtirdik. Bu transferin kulübümüze bir maliyeti de olmadý. Enes'in takýma katký sunacaðýna inanýyoruz. Transferi büyük ölçüde kapattýk. Her açýdan çok cazip bir isim olmazsa transferi sonlandýracaðýz" dedi. (Spor servisi)

12 30 OCAK 2015 CUMA Kenan Cizrespor da Devre arasýnda Zonguldakspor'dan ayrýlan tecrübeli futbolcu Kenan Aþkan'ýn BAL 1'inci grup takýmlarýndan Cizrespor ile anlaþtý. Geçtiðimiz sezon Zonguldakspor'un þampiyon oyan kadrosunda yer alan, bu sezonun ilk yarýsýnda bazý maçlarda ilk 11'de sahaya çýkan, bazýlarýnda ise sonradan oyuna giren tecrübeli futbolcu Kenan Aþkan ile yollar ayrýlmýþtý. Ara transferde BAL 1'inci grup takýmlarýndan Cizrespor ile anlayan Kenan'ýn yeni takýmýnda lisansý çýktý. (Spor servisi) Ümitler Güreþ þampiyonasý baþladý Recep imzalýyor Çorum Belediyespor'un transferin kapanmasýna sayýlý günler kala kadrosuna kattýðý son isim Recep Berk Elitez bugün Çorum'a gelecek ve resmi imzayý attýktan sonra takýmla ilk antrenmanýný çýkacak. Fenerbahçe alt yapýsýnda yetiþen ve daha sonra kiralýk olarak Kayseri Erciyes, Bandýrmaspor, Bayrampaþa takýmlarýnda forma giydikten sonra bu sezon baþýnda Tuzlaspor'a transfer olan Recep Berk Elitez takýmýnýn ilk yarýdaki maçlarýnda altý kez forma giyme fýrsatý buldu. Çorum Belediyespor Teknik Heyetinin isteði doðrultusunda futbolcuyla anlaþma saðlayan Belediyespor yönetimi, daha sonra Tuzlaspor yönetimi ile temasa geçti. Tuzlaspor'un kiralýk olarak vermeyi kabul ettiði ve istediði ücrette indirim yapýldýðý ve anlaþmanýn saðlandýðý öðrenildi. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Recep Berk Elitez'in bu sabah uçak ile Merzifon'a geleceðini ve ardýndan resmi imzayý attýktan sonra öðleden sonra takýmla birlikte antrenmana çýkacaðýný söyledi. (Spor servisi) Dünya Güreþ Birliði tarafýndan Mart 2015 tarihleri arasýnda Polonya'da organize edilecek U- 23 Avrupa Güreþ Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil edecek sporcularýn belirleneceði Türkiye Þampiyonasý, erkeklerde Çorum ilimizde bugün saat 10:00 da yapýlan grekoromen stil güreþ müsabakalarý ile baþladý. Resmi açýlýþ törenin bugün akþam saatlerinde yapýlmasý planan organizyonun ilk gün grekoromen stilde güreþ müsabakalarý ile baþladý. Dün ve bugün yapýlacak olan grekoremen güreþ sonrasýnda cumartesi ve Pazar günleride serbest stilde müsabakalar yapýlarak güreþler tamamlanacak. Güreþ müsabakalarý sonunda kilolarýnda birinci olan güreþçiler U-23 Serbet ve grekoromende milli takýmý oluþturacaklar. Dün yapýlan grekoremen güreþ stil açýlýþ maçýnda mindere çýkan 71 kilogram da Çorumlu güreþçi Emre Genç, rakibine yenildi.grekoromen stilde 59,71,80 ve 98 kilolarda toplam 199 güreþ müsabakasý yapýldý. Þampiyonada Çorum dan 5 hakemde minderde görev alýyor. (Spor servisi) Belediyespor çalýþmalara baþladý Belediyespor maça çýkýyor Çorum Belediyespor Pazar günü deplasman da karþýlaþacaðý Sebatspor maçýna çýkacak. Sebatspor yönetiminin aldýðý ani bir karar ile ligin ikinci yarý maçlarýna çýkmama kararý alýrken kulüp yönetiminin Futbol federasyonuna yaptýðý baþvuru da eksik belgeleri olmasý nedeni Sebatspor'un ligden çekildiði tescil edilmedi. Buna göre Kýrmýzý siyahlýlar Pazar günü Fatih Akçaabat stadýnda oynamasý gerek ve Sebatspor'un maça çýkmayacak olmasý nedeni ile kýrmýzý siyahlý takým kadrosu ve maçý yönetecek hakemler federasyon gözlemci, hakem gözlemcisi stad hazýr bulunacak. Bir süre prosdör gereði hakemler Sebatspor'un maça çýkmasýný bekleyecek. Daha sonra saha da hazýr bulunan Çorum belediyespor takým kadrosuna rakip maça çýkmadýðý için Sebatspor karþýsýnda hükmen galip sayýlarak, federasyon gözlemcisi tarafýndan Sebatspor'un maça çýkmadýðý rapor tanzim edilerek federasyona verilecek. (Spor servisi) Kasap: Pes etmeyen bir takým yarattýk Çorum belediyespor geçtiðimiz hafta sahasýnda oynadýðý ve 1-1 berabere kaldýðý Kýzlcabölük maçý sonrasýnda teknik heyet futbolculara verdiði 3 günlük iznin ardýndan dün saat 14:15 de nazmi avluca sahasýnda yaptýðý tek çalýþma ile gelecek hafta sahasýn da konuk edeceði Zonguldak Köürspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Antrenman öncesi teknik direkör yavuz Ýncedal futbolcular ile bir toplantý yaparak Kýzýlcabölük maçýnýn analizini yaptý. Daha sonra ýsýnma koþularý ile baþlayan antrenman taktik çalýþmasý son buldu. Bugün yapýlacak olan antrenman ile Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarý devam edecek. (Spor servisi) 3.lig 1.grupta mücadele eden Darýca Gençlerbirliði'nde yüzler gülüyor. Bursa Nilüferspor galibiyeti þüphesiz þampiyonluða olan inancýný bir kat daha arttýrdý. Haftasonunda sahasýnda konuk edeceði Niðde Belediyespor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný neþeli bir þekilde sürdüren sarý yeþillilerde, Sportif Direktör Ýlter Kasap,. Hiçbir maçý ayýrt etmeden çalýþtýklarýný, ligde kolay maçýn olmadýðýný ve her puanýn çok deðerli olduðunu söyledi. Takýmýn, maçlarda son dakikaya kadar pes etmediðini ve bu durumdan gurur duyduklarýný kaydeden Kasap, mücadelelerinin meyvalarýný aldýklarýný söyledi. 'PES ETMEYEN BÝR TAKIM RUHU ORTAYA ÇIKARDIK' Göreve geldikleri günden bu yana Darýca Gençlerbirliði'ne kazanma alýþkanlýðýný edindirmek adýna yoðun bir þekilde çalýþtýklarýný söyleyen Ýlter Kasap, kolay pes etmeyen, savaþan, yüreðini ortaya koyan bir takým olduklarýnýn altýný çizdi. Takým içinde her futbolcunun özverili ve iyi niyetli çalýþtýðýný söyleyen Kasap, bunun aksi bir durum olmasý halinde kimsenin gözünün yaþýna bakmayacaklarýný vurguladý. Kasap, ''Ýkinci yarýnýn fikstürüne bakýldýðýnda avantajýn Darýca G.B'den yana olduðu gibi gözükse de maçlar sahada kazanýlýyor. Futbol, ciddi bir iþ. Ciddiyetimizden ödün verirsek bu bize pahalýya patlar. Tüm futbolcularýmýz bunun bilincinde. Allah izin verirse Pazar günü sahamýzda Niðde Belediyespor'u yenerek yolumuza emin adýmlarla devam edeceðiz'' dedi. 'HER FUTBOLCU TRÝBÜNLERÝ DOLU GÖRMEK ÝSTER' Darýca G.B taraftarlarýna mesajlar gönderen Sportif Direktör Ýlter Kasap, Niðde Belediyespor maçýna tüm Darýcalýlarý beklediklerini söyledi. Her futbolcunun dolu tribünler önünde oynamak istediðini ve futbolun taraftarsýz düþünülemeyeceðinin altýný çizen Kasap, ''Bizim tek amacýmýz sezon sonunda taraftarýmýzýn yüzünü güldürmek. Ýç saha maçlarýmýzda avantajýmýzý kullanabilmek adýna taraftarlarýmýza ihtiyacýmýz var. Taraftarlarýmýzla bütünleþerek Niðde Belediyespor'u eli boþ göndereceðimize inanýyoruz. Taraftarlarýmýz bize güvensinler. Güzel günler yakýn'' dedi. (Spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Çorum da istihdam arttý

Çorum da istihdam arttý Günümüz Türkçesine çevrilen zabýtlar, Þubat ayýnýn ilk haftasýnda TBMM Baþkaný Cemil Çiçek tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak. 95 Yýllýk Hasret Bitiyor' Bir döneme tanýklýk eden ve 95 yýldýr tartýþma konusu

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Nuhut'tan OSB turu 5 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Zeki Gül: Belediyemiz Gýda yardýmýný Yýlýn 12 ay'ý Rutin olarak devam etmektedir Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Zeki Gül Gazetemizin dün yayýnlanan

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

"2001 krizi maliyeti yüksek bir ders oldu"

2001 krizi maliyeti yüksek bir ders oldu ''Kültür Günleri''ne ilgi yüksek oldu Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) ve Kaynak Kültür Yayýn Grubu tarafýndan organize edilen ''Kültür Günleri'' hafta sonu yapýldý. Anvatar Termal Otel'de düzenlenen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı