T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler"

Transkript

1 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler

2 Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi Kat: 2 Etlik / ANKARA Tel: (0.312) / 122 Fax: (0.312)

3 PEDODONTÝ KLÝNÝÐÝNÝN ÝÞLEYÝÞÝ ÇOCUK DÝÞLERÝ KLÝNÝÐÝMÝZDE VERÝLEN HÝZMETLER: 1- Çocuðun aðýz-diþ saðlýðý eðitimi 2- Çürük önleyici uygulamalar 3- Çürük önleyici (çürük diþlerin tedavisi, kanal tedavisi, önleyici ortodontik tedaviler ve çocuk protezleri) Merkezimizde 0-14 yaþ grubundaki çocuk hastalarýn aðýz-diþ muayenelerinin yapýldýðý, bunun sonucunda tespit edilen tedavilerin uygulandýðý birimimizdir. Kliniðimizde muayene ve tedavi yapan diþ hekimlerimiz farklýdýr. Muayene sýrasý ve bir de tedavi sýrasý vardýr. Kliniðimize ilk olarak müracaat eden hastalarýmýzýn muayenesi yapýlýr, filmleri çekilir ve tedavi için randevularý çocuðun okul durumuna göre verilir. Çocuðunuzda eðer diþ çapraþýklýðý varsa tüm tedavileri bittikten sonra ortodonti kliniðine yönlendirilir. Randevularýnýza gelirken çocuklarýmýzý tok karnýna, diþleri fýrçalanmýþ ve tam randevu saatinde getiriniz. Çocuk yaþlarda kazanýlan diþ fýrçalama alýþkanlýðý ve diþ hekimlerinin uygulandýðý koruyucu tedavilerle saðlýklý ve güzel diþlere sahip olmak elimizde. GEÇMÝÞ OLSUN DÝLEKLERÝMÝZLE 1

4 VELÝLERÝMÝZ ÝÇÝN KISA BÝLGÝLER SÜT DÝÞLERÝ VE ÇÜRÜK Süt diþleri beslenmede çok önemlidir, eksiklikleri veya hastalýklarý çocuðun beslenmesini etkileyecektir. Süt diþleri, çene kemiði içerisinde oluþmakta olan kalýcý diþler için yer hazýrlarlar. Kalýcý diþler henüz sürmeye hazýr olmadan önce kaybedilen süt diþleri, gerekli önlemler alýnmadýðýnda kalýcý diþlerde çapraþýklýða neden olabilirler. Bu durum tedavi edilmeyen çürükler içinde geçerlidir. Süt diþleri konuþmada önemlidir. Ön süt diþlerinin çeþitli nedenlerle eksikliklerinde bazý sesli harflerin söyleniþleri bozulur, çeþitli konuþma bozukluklarý ortaya çýkar. Henüz çene kemiði içerisinde geliþmekte olan kalýcý diþin üstündeki süt diþinden geliþecek olan bir enfeksiyon veya bu süt diþinin karþýlaþacaðý travma, alttaki daimi diþte çeþitli yapý bozukluklarýna ve renk deðiþikliklerine neden olacaktýr. SÜT DÝÞLERÝNÝN SÜRMESÝ 8 inci Ay 10 uncu Ay 11 inci Ay 13 üncü Ay 16 ncý Ay 19 uncu Ay 20 nci Ay 27 ve 29 uncu Ay Süt diþleri 6.aydan itibaren sürmeye baþlar. Çocuk 2,5 yaþýna geldiðinde sürme tamamlanmýþ olur. Ancak genetik faktörler sebebi ile daha geç veya erken sürebilir. DÝÞ ÇIKARTMA BELÝRTÝLERÝ Diþetlerinde kýzarýklýk, kaþýntý, þiþme, tükürük akýþýnda artýþ, sert cisimleri ýsýrma isteði, iþtahsýzlýk, huzursuzluk olarak görülebilir. Burada anne ve babanýn yapmasý gereken bebeðe ilgi ve þefkat göstererek; bebeðin diþ etlerini soðuk bir bezle temizlemek, bebeðe soðuk diþ kaþýyýcýlarý vermek, bebeðe diþ hekimi kontrolünde aðrý kesici pomatlar kullandýrmaktýr. 2

5 BEBEÐÝN AÐZINA ÝLK SÜT DÝÞLERÝ ÇIKMAYA BAÞLADIÐINDA Anne temiz bir tülbent veya gazlý bez yardýmýyla beslenme sonrasý diþleri temizlemelidir. Bebeðinizi uyku öncesinde doyurup daha sonra suyla ýslatýlmýþ bir gazlý bezle aðzýný temizleyiniz. Beslenme esnasýnda uykuya dalarsa yataðýna yatýrýnýz. Bebeðinizi uyku esnasýnda emzirmeyiniz yada þekerli süt dolu biberonla uyutmayýnýz. Aðlayan çocuðunuzu susturmak için bala yada reçele batýrýlmýþ emzik vermeyiniz. Çocuk uykudayken asla süt veya meyve suyu dolu biberon vermeyiniz. SÜT DÝÞLERÝ TOPLAM 20 TANEDÝR Süt diþlerinin aralarýnýn açýk olmasý normaldir. Bunun nedeni yerlerine gelecek daimi diþlere yer saðlamaktýr. Süt diþleri zamanýndan önce çekilirse alttan gelen diþe yer kalmaz, oluþan yer darlýðý nedeni ile çapraþýklýk oluþur. Süt diþlerinin görevi çocuðun düzgün beslenmesini, konuþmasýnýn düzgün geliþmesini saðlamaktýr. Ayrýca çocuk psikolojisini olumlu yönde geliþmesini ve kendine güvenini kazanmasýdýr. Çürüðü önlemede en etkili yöntem tartýþmasýz diþ fýrçalamadýr. DÝÞ FIRÇASI SEÇÝMÝ: Diþ fýrçalarýnda aranan baþlýca özellikler; diþlere uyumu, manevra kabiliyeti ve kýl uçlarýnýn durumudur. Çocuk diþ fýrçalarýnda baþ uzunluðu 2,5 cm veya daha az olmalý, geniþliði ise 8 mm'den fazla olmamalýdýr. Yuvarlak uçlu fýrçalar, diþler ve diþetleri üzerinde az travmatik etkiye sahip olmalarý nedeniyle çocuklara özellikle önerilir. Fýrça 3 ayda bir yenilenmelidir. 3

6 DÝÞ MACUNU SEÇÝMÝ Diþ macunundan beklenen diþ çürümelerini engellemesi, diþtaþý oluþumunu geciktirmesi, duyarlýlýðý azaltmasý, diþleri beyazlatmasý, diþeti hastalýklarýný önlemesi ve plak kontrolüne yardýmcý olmasýdýr. Küçük çocuklar sýklýkla diþ macununu yutma eðiliminde olduklarýndan, fýrçaya konulan diþ macunu miktarý yarým bezelye büyüklüðünde olmalýdýr. Çocuklar genellikle iki üç yaþlarýnda diþ fýrçalamayý öðrenmeye baþlarlar. Ancak en az beþ altý yaþýna kadar bu iþi anne babanýn yardýmý ve gözetimi ile yapmalarý daha uygundur. Genel olarak çocuðun ikinci doðum günü geçmeden diþ hekimi koltuðuna oturmasý uygun olur. Asla bir diþ hekimi bir korkutma unsuru olarak kullanýlmamalýdýr. Ayrýca anne ve babanýn bu konudaki korku ve kaygýlarý çocuða yansýtýlmamalýdýr. DÝÞ SAÐLIÐI AÇISINDAN BESLENMENÝN ÖNEMÝ Beslenme diþ geliþiminin tüm aþamalarý üzerinde etkilidir. Dengeli ve yeterli bir beslenme genel vücut saðlýðýna olan katkýlarý kadar diþ saðlýðýna da katkýda bulunacaktýr. Çocuklar hazýr gýda ürünleri yerine olabildiðince evde hazýrlanmýþ yemeklerle beslenmeli ve belli yiyecekleri yeme alýþkanlýðý kazandýrýlmalýdýr. Diþlerin kendi kendilerine temizlenebilmelerine fýrsat tanýmak açýsýndan yemeklerden sonra tatlý yerine havuç yada elma yenilmesi yararlý olacaktýr. Beslenmenin vazgeçilmez unsurlarýndan birisi olan þekerin aþýrý kýsýtlanmasý yerine diþ çürüðüne yol açmamasý için bazý besin önlemlerin alýnmasý yeterli olacaktýr. Bunlarý þöyle sýralayabiliriz: 4

7 Düzenli öðünler þeklinde besleniniz. Öðün aralarýnda atýþtýrma tarzý beslenmeden kaçýnýnýz. Þekerli gýdalarý öðün aralarýnda deðil, öðün içinde tüketmeye özen gösteriniz. Uykudan hemen önce asitli yada þekerli yiyecek-içecek tüketiminden kaçýnýnýz. Fosforik asit içeren (kolalý) gazozlarý yarý yarýya sulandýrarak içiniz. Þekersiz sakýz çiðneyiniz. Her yemekten sonra en geç yarým saat içinde diþlerinizi fýrçalayýnýz. BESLENMENÝN AÐIZ-DÝÞ SAÐLIÐI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝ PROTEÝN VE DÝÞ Geliþim öncesi ve geliþim dönemlerinde diþler üzerindeki etkisi büyüktür. KALSÝYUM Diþleri kuvvetlendirir. Kalsiyumun kana karýþýp dokulara taþýnmasý için D VÝTAMÝNÝ gerekmektedir. Ayný zamanda proteinler de kalsiyumun dokulara taþýnmasýný saðlar. A VÝTAMÝNÝ eksikliði enfeksiyona karþý dayanýklýlýðý azaltmakta ve iyileþmeyi geciktirmektedir. Diþ sürmesinde gecikmelere de yol açmaktadýr. B VÝTAMÝNÝ eksikliðinde, aðýz dokularýnda hassasiyet ve diþleri çevreleyen alveol kemiðinde harabiyet görülmektedir. C VÝTAMÝNÝ eksikliði kireçlenme bozukluklarý ve diþetlerinde kanamalara yol açan bazý hastalýklara sebep olur. Hamilelikte beslenmenin, çocuðun diþleri kadar annenin diþ saðlýðý üzerinde de etkisi büyüktür. Bu nedenle hem anne hamilelik döneminde hem de bebek geliþim döneminde yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmelidir. DENGELÝ BESLENME Dengeli beslenmenin çürüklerle direkt olarak ilgisi vardýr. Dengeli beslenme büyüme ve geliþim için gerekli gýdalarýn alýnmasý demektir. Peki alýnan gýdalarýn çeþidi ve alýnma sýklýðý nasýl olmalýdýr? Çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarý takip edilmeli ve çocuðun hangi sýklýkla neler yediði saptanmalýdýr. Karbonhidratlardan zengin besinleri ana öðünlerle birlikte tüketmek ve ara öðünlerde bu tarz besinler (pasta, patates, cips, çikolata, þeker, bisküvi) tüketmemek çürük geliþimi açýsýndan çok önemli bir yarar saðlayacaktýr. Örneðin; bir paket çikolatayý 1er saat ara ile 5 seferde yemek yerine, öðle yemeðinden sonra tüm paketi birden yemek daha az zararlýdýr. 5

8 SÜT DÝÞLERÝNÝN AÐIZDA KALMASININ ÖNEMÝ NEDÝR? Estetik açýdan önemi: Özellikle ön bölge diþlerinin erken yaþlarda (3-4 yaþlarýnda) kaybedilmesi, çocukta estetik probleme ve hatta psikolojik sorunlara neden olabilir. 6-7 yaþlarýnda bu diþlerin kaybý fazla bir problem teþkil etmez; çünkü zaten bu yaþ grubu çocuklarda, süt diþlerinin deðiþme yaþý gelmiþtir. Konuþma açýsýndan önemi: Ön diþlerin bazý seslerin çýkmasýnda önemli katkýsý vardýr. Bazý sesler dilin, bu bölge diþlerinin arka yüzeylerine deðmesiyle oluþur. Ön grup diþlerin kaybýnda çocukta s,f,v,z,t,d seslerinin bozuk çýkmasý söz konusu olur. Çiðneme açýsýndan önemi: Çok derin çürüklerde ve fazla diþ kayýplarýnda, bu bölge kullanýlamadýðý için çiðneme yetersiz kalýr; bu çiðneme_ kaslarýnýn aktivasyonunda düþüþe sebep olabilir. Yetersiz çiðnemeden ötürü, sindirim bozukluklarý da oluþabilir. Sürekli diþlerin sürmesinde rehber olmalarý: Süt diþleri, sürekli diþlerin sürmesinde rehber görevi yapar. Erken kayýplarda, üzerindeki rehber diþi kaybeden sürekli diþ, normalde olmasý gereken yerin dýþýnda bir yerden sürebilir. Bu da, ortodontik bozukluklara yol açar. Tüm bu nedenlerden ötürü, çocuk ilk diþlerinin çýkmaya baþladýðý andan itibaren diþ hekimini ziyaret etmeli, 6 ayda bir kontrole gelmelidir ve gerekiyorsa diþler mutlaka tedavi edilmeli, gereken önlemler alýnmalýdýr. KORUYUCU DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ Çocuklarda koruyucu diþ hekimliði yaklaþým ve tedavileri þu baþlýklardan oluþur: Fýrçalama Diþ geliþiminin takibi Diþ ipi kullanýmý alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý Ailenin bilgilendirilmesi Uygun beslenme Koruyucu Diþ Hekimliði'nin Önemi Nedir? 6 Kötü alýþkanlýklarýn tespiti ve önlenmesi Flor uygulamalarý Fissür örtücü uygulamalarý Travma ve darbelerden korunmanýn saðlanmasý Koruyucu diþ hekimliði, çocuðunuz için saðlýklý ve güzel bir gülüþ saðlar. Saðlýklý aðza sahip çocuklar daha rahat ve kolay çiðnerler; yemeklerin besin deðerlerini tam ve etkin olarak alýrlar. Konuþmayý daha çabuk ve anlaþýlabilir olarak kavrarlar. Aðýzlarýnda vücudun diðer bölgelerini tehdit eden bir hastalýk olmadýðýndan genel saðlýk durumlarý da daha iyidir. Saðlýklý bir aðýz güzel göründüðü için çocuðun kendine ve görüntüsüne güveni fazladýr. Bunlarýn dýþýnda; koruyucu diþ hekimliði daha az yorucu ve daha ucuz bir tedavi yaklaþýmýdýr.

9 Koruyucu Diþ Hekimliði Ne Zaman Baþlamalýdýr? Koruyucu diþ hekimliði ilk diþlerin aðýzda sürmesinden itibaren baþlar. Çocuðunuzun ilk diþinin sürmesiyle beraber, diþ hekiminizi görünüz, böylece aðýz saðlýðýný koruma konusunda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Diþ hekimi ziyaretiniz ne kadar erken baþlarsa, çocuðunuzun diþ hastalýklarýný koruma þansýnýz o kadar yüksek olacak, çürük oluþmadan önlem alabilecek ve çürüksüz, saðlýklý bir nesil yetiþtirebileceksiniz. Koruyucu Diþ Hekimliðinde Ailenin Rolü Nedir? Çocuðunuzun diþ saðlýðý tamamen saðlandýktan sonra, diþ hekiminiz bu saðlýðýný evde kendisi koruyabilmesi için, çocuðunuza fýrçalama, diþ ipi kullanýmý, aileye beslenme düzeni ve gerekirse flor kullanýmý konusunda bilgiler verir. Ayrýca uygulamalarý takip ve kontrol ederek çocuðunuzun bu alýþkanlýklarý yaþam boyu kazanmasýna yardýmcý olursunuz. Diþ hekiminin Koruyucu Tedaviye Katkýsý Nedir? Diþ fýrçalama, diþ ipi kullanýmý ve flor uygulamalarýnýn hepsi çocuðunuzun diþ saðlýðýnýn korunmasýna yönelik uygulamalardýr. Ama bunlarýn dýþýnda da uygulanan tedaviler vardýr. Örneðin, daha sonra deðineceðimiz fissür örtücü v.b. uygulamalar, diþ hekimleri tarafýndan sýklýkla uygulanan yöntemlerdir. FLOR UYGULAMALARI Florid diþ çürüklerini önlemede veya yeni oluþmakta olan diþ çürüklerini durdurmada en etkili ve basit bir yöntemdir. Diþ hekimleri tarafýndan çeþitli þekillerde (jel, solüsyon, vernik) uygulanan flor belirli periodlarla diþler sürdükten hemen sonra uygulanmaya baþlanmalýdýr, 6 ayda bir tekrarlanmalýdýr. Fluor uygulamasý sýrasýnda kullanýlan özel pediatrik kaþýklar Florid sudan veya yediðimiz pek çok gýdadan alabildiðimiz doðal bir mineraldir. Çok eskiden beri sularýndaki florid oraný fazla olan bölgelerde yaþayanlarýn daha az diþ çürüðüyle karþýlaþtýðý fark edilmiþ ve nedeni araþtýrýldýðýnda floridin diþin minesini çürüðe dirençli hale getirdiði saptanmýþtýr. Önceleri þehir sularýnýn optimal dozda floridlenmesi düþünülmüþ ve bazý bölgelerde uygulanmýþ, daha sonra ise bir takým yan etkiler görülerek bu doz azaltýlmýþtýr. 7

10 Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar ise yüzeysel flor uygulamalarýnýn daha önemli olduðunu göstermiþtir. Annenin hamileliði esnasýnda aldýðý yada 6. aydan itibaren çocuða verilen flor tabletlerinin etkisinin tahmin edilenden çok az olduðu bulunmuþtur. Mineyi oluþturan kristal yapý, yüzeye uygulanan floridin etkisiyle aside daha dirençli hale gelmektedir. Böylece daha zor pürüzlenmekte ve çürüðün oluþmasý zorlaþmaktadýr. Yüzeysel florid uygulamalarý 3 yaþýndan itibaren baþlanabilen ve her 6 ayda bir tekrarlanmasý gereken basit, acýsýz bir iþlemdir. Çocuðun diþ hekimi ile karþýlaþmasý ve 6 aylýk periyotlarla kontrole gelmesi açýsýndan idealdir. Birkaç dakika süren bu iþlemin sonrasýnda çocuðunuzun diþlerinin yüzeyinde depolanan florid, diþleri çok daha saðlýklý ve güçlü yapacaktýr. Nasýl Yapýlýr? Bu acýsýz iþleme baþlamadan önce sealent uygulanacak yüzeydeki girintiler tamamen temiz ve bakterilerin uzaklaþtýrýlmýþ olduðundan emin olmak gerekir. Bu amaçla özel bir solüsyanla diþleriniz hekiminiz tarafýndan fýrçalanarak temizlenir ve kurutulur. Diþin en üstünde bulunan mine tabakasý bir jel yardýmý ile pürüzlendirilir ve yapýþtýrýcý (bonding) sürülür, ýþýk ile sertleþtirildikten sonra füssür sealentin bir fýrça yardýmý ile girintileri doldurulmasý saðlanýr, tekrar ýþýkla sertleþtirilir. Yükseklik olup olmadýðý kontrol edilip üzerine koruyucu cilasý sürülür. Çok basit, ucuz. Acýsýz ve etkin bir koruyucu prosedür dür. FÝSSÜR ÖRTÜCÜ (Sealant) Diþlerin çiðneyici yüzeyleri girintili çýkýntýlýdýr. Bu bölgeler dardýr ve gýdalarýn sýkýþýp temizlenmemesi nedeniyle genellikle çürüklerin ilk baþladýðý yerlerdir. Fissür örtücüler, azý diþleri üzerindeki oluklara yerleþtirilen þeffaf ve beyaz renkte akýþkan dolgu maddeleridir. Diþ yüzeyine herhangi bir aþýndýrma iþlemi yapýlmaksýzýn uygulanýrlar ve yükseklik oluþturmazlar. Aðrýsýz bir iþlemdir ve sadece birkaç dakika sürer. Çürük oluþumunu engellerler. 8

11 Diþlerin çiðneyici yüzeyleri girintili çýkýntýlýdýr. Bu çukurcuk ve tepecikler pit ve fissürler olarak adlandýrýlýr. Bu bölgeler oldukça dardýr ve gýdalarýn çýkýþý temizlenememesi nedeniyle genellikle çürüklerin baþladýðý yerlerdir. Bu bölgelerdeki gýda ve mikroorganizma birikimini ve buna baðlý olarak çürüðü önlemek amacýyla özel akýcý bir dolgu malzemesi kullanýlýr. Öncelikle bu bölge tam olarak temizlenir ve fissür sealant dediðimiz akýcý dolgu bu bölgeye uygulanýr. Iþýk ile sertleþtirilir ve fazlalýklarý düzeltilerek cilalanýr. Bu iþlem sayesinde tüm çürüklerin yaklaþýk %70 ini oluþturan çiðneyici yüzey çürüklerinden korunmak mümkün olur. Normal þartlarda uzun yýllar kullanýlabilmekle birlikte özellikle buz çiðneme yada diþ gýcýrdatma gibi alýþkanlýklarý olanlarda sýk sýk kontrol edilmelerinde fayda vardýr. Aðýzda ilk kalýcý diþlerin çýktýðý dönem uygulama için idealdir. Bu da 6 yaþ civarýdýr. Diðer azý diþlerinin sürme zamanlarýnda diðerlerine de uygulanýr. Önemli bir nokta; kalýcý diþler sürmeye baþladýktan kýsa bir süre sonra yaptýrmanýn (1-2 sene içinde) daha iyi olacaðýdýr. Çünkü süre uzadýkça çürük oluþma ihtimali artar ve fissür sealant yerine dolgu yapmak gerekebilir. Çürüksüz büyüklerde de uygulanabilmekle beraber, çocuklarda kullanýmý daha faydalý ve önemlidir. Kesinlikle acýsýz ve çok kolay bir iþlemdir. YER TUTUCULAR Herhangi bir nedenden dolayý erken kaybedilmiþ süt diþlerinin yerlerini korumak için yapýlan hareketli yada sabit apareylere yer tutucu denir. Süt diþlerinin erken kaybedilmesi fonksiyon ve estetik sýkýntýlarýn yanýnda bir takým geliþimsel sorunlara da neden olmaktadýr. Süt diþleri sürecek olan daimi diþler için rehberlik etmektedir. Eðer zamanýndan önce kaybedilirlerse daimi diþler rast gele bir biçimde sürecek ve çapraþýklýklar oluþacaktýr. Bu nedenle periyodik kontroller ihmal edilmeden karýþýk diþlenme dönemindeki ilkokul çocuklarýnda geliþim ve çürük takibi çok sýký tutulmalýdýr. 9

12 Yer tutucunun bakýmý ve korunmasý: Yapýþkan gýdalardan ve çiklet çiðnemekten kaçýnýnýz. Diliniz yada parmaklarýnýzla yer tutucuyu itip bükmeye çalýþmayýnýz. Düzenli fýrça ve ip kullanarak temiz tutunuz. 6 ayda bir mutlaka kontrole gidiniz. Çocuklarda Görülen Erken Diþ ve Yer Kayýplarý ve Yer Tutucular Süt diþleri, ya alttan gelen daimi diþin uyguladýðý baský sonucu düþer; yada travma veya tedavi edilemeyecek kadar derin çürükler sonucu çekilmek zorunda kalýr ve bunun sonucunda erken diþ ve yer kayýplarý meydana gelir. Bunun sonucunda oluþan boþluðu doldurmak için komþu diþlerin boþluða doðru kaymasý, alttan sürmekte olan daimi diþlerin çýkacak yer bulamamasý veya farklý bir yerde sürmesi söz konusu olur. Bu da ortodontik problemlere yol açar. Bu nedenle de yer tutucu dediðimiz plastik veya metal apareyler takarak ileride sorun oluþturacak bu bozukluklarý engellemiþ oluruz. Ýki tip yer tutucu vardýr. Hareketli (çocuðun kendi çýkarýp takabileceði) Sabit Hareketli yer tutucular, klinikte çocuðun aðzýndan ölçü alýnarak laboratuarda akrilik bazlý bir maddeden aðzýna uyumlu olarak yapýlan tiplerdir. Birden fazla sayýda ve çenenin her iki tarafýnda eksik diþ olmasý durumunda tercih ettiðimiz yer tutucudur. Çocuk, gün boyu taktýðý apareyi sadece yemek yerken çýkartýr. Tek taraflý ve bir diþ eksikliðinde, özellikle çocuðun da yaþý küçükse, sabit yer tutucu kullanmayý tercih ederiz. Sabit yer tutucular, klinikte tek seansta hekim tarafýndan yapýlýr. 10

13 Ne Zaman Yer Tutucu Yapýlmalýdýr? Süt diþlerinin ara yüzeyleri çürüðe çok yakýndýr. Küçük yaþtaki çocuk fýrçalamayý etkin olarak yapmadýðý ve arka bölgedeki diþlerini iyi temizlemediði için, bu diþler çabuk çürürler ve tedavi edilmeyip çürük ilerlemesi önlenemediðinden erken çekilmeleri söz konusu olur. Çekimlerin veya diþlerin yüzeylerinde oluþan derin çürüklerin oluþturduðu boþluða doðru kayma eðilimi gösteren komþu diþler, yada alttan sürmekte olan daimi diþ, yer kayýplarýna, çapraþýklýklara ve ilerde ciddi ortodontik problemlere yol açar. Bu nedenle de, özellikle süt azý diþlerinin erken kaybýnda, yer tutucu yapýlmalýdýr. En önemli yer kaybý alt veya üst çenede henüz 6 yaþ diþi sürmeden süt birinci veya ikinci büyük azý diþinin erken kaybýnda yaþanýr. 6 yaþ diþinin ihtiyacý olan geniþ boþluk, erken düþen veya çekilen diþin komþu diþlerinin bu bölgeye kaymasýyla kapanabilir. Dolayýsýyla; yer tutucu bu bölgelerde özellikle önem taþýr. Yer Tutucularýn Saðladýðý Yarar Nedir? Yer tutucular, diþ boþluklarýnýn kapanmasýný engeller. Daimi diþ çenede olmasý gereken yerini alýncaya kadar aðýzda mevcut süt diþlerinin hareketini önler. Diþlere herhangi bir kuvvet uygulamadýðý; dolayýsýyla pasif kaldýðý için, ileride uygulanmasý gerekecek bir ortodontik tedaviye göre çocuðunuz açýsýndan, daha kolay tolere edilebilen bir tedavi þeklidir. Yer Tutucu Kullanýlýrken Nelere Dikkat Edilmelidir? Yapýþkan þeker ve çikletlerden uzak durulmalýdýr. Yer tutucu, yemek yeme haricinde her zaman MUTLAKA takýlmalýdýr. Yer tutucunun kýrýlmasýný önlemek amacýyla takýp çýkartýrken çok kuvvet uygulanmamalý ve MUTLAKA özel kabýnda saklanmalýdýr. Diþler fýrçalandýktan sonra yer tutucu aðza takýlmadan önce MUTLAKA fýrçalanmalý ve temizlenmelidir. Düzenli olarak (ayda bir) diþ hekimine kontrole gelinmelidir. Yer tutucular, metal veya plastikten yapýlan kiþiye özel apareylerdir. Erken kaybedilmiþ süt diþi sayýsý veya lokalizasyonuna göre sabit veya hareketli olarak yapýlabilmektedir. Hareketli Yer Tutucu 11 Sabit Yer Tutucu

14 Yer Tutucularýn Görevleri Nelerdir? Çekim boþluðunun diðer diþler tarafýndan kapatýlmasýný önler ve daimi diþ sürene kadar bu boþluðu koruyarak ideal pozisyonda ve sürmesi gereken zamanda daimi diþin sürmesini saðlar. Ýleride oluþabilecek ortodontik problemleri önler. Çapraþýklýðý önlediði için diþlerin ideal pozisyonda kalmasýný saðlar ve güzel bir diþ dizisinin yaný sýra, diþlerin kolayca fýrçalanmasýný ve ara yüzeylerde diþ çürüðü oluþma riskini en aza indirger. OLUÞMUÞ PROBLEMLERÝN TEDAVÝ EDÝLMESÝ Çocuklarda dikkatli bir beslenme (yapýþkan ve þekerli gýdalardan mümkün olduðunca kaçýnýp, saðlýklý beslenme kurallarýna uyma) ve doðru diþ fýrçalama tekniklerinin uygulanmasý ile çürüklerden korunmak mümkündür. Bir çürük meydana geldiðinde bunun nedeni tespit edilmeye çalýþýlmalý ve çocuðun diðer diþlerinin saðlýðý korunmalýdýr. Çocuklar çok küçük yaþlarýndan itibaren (6 ay- 1 yaþ) Diþ Hekimine götürülerek hem çocuðun bu ortamla tanýþarak korkmadan gelebilmesi saðlanmalý, hem de ebeveynler çocuklarýnýn dýþ saðlýklarýný en üst seviyede tutmak için neler yapmalarý gerektiðini öðrenmelidir. ÇÜRÜK Diþteki çürük kýsým temizlenerek duruma göre kalýcý veya geçici dolgu ile tedavi edilir. Bazý durumlarda diþ dolgu ile tedavi edilemeyecek kadar harap olmuþtur. Böyle diþler bazen çekilmek yerine çocuklar için özel olarak hazýrlanmýþ 'cap'ler ile örtülerek bir süre daha aðýzda tutulabilir. Son yýllarda çocuklara Diþ Hekimini ve Diþ Hekimine gitmeyi sevdirmek amaçlý renkli dolgular üretilmiþtir. Kliniðimizde de kullanýlan bu malzemeler sayesinde dolgu yaptýrmak bir oyun haline gelmektedir. KIRIK Çocuklar sýklýkla düþer yada çarparlar. Bunlarýn sonucunda ön diþlerine zarar vererek yýllar boyunca rahatsýz olacaklarý yada sýk sýk diþ hekimine gitmelerini gerektirecek problemlerle karþýlaþýrlar. Diþ hekiminizin hazýrlayacaðý basit bir aðýzlýk, yüzün alt kýsmýna gelecek bir travma' nýn yaratacaðý hasarý engeller. Özellikle futbol, boks, kayak, basketbol, bisiklet, rollerblade, sörf, skateboard gibi sporlarý yapan çocuklarda, üst çene diþleri üzerine takýlan silikon þeffaf bir aðýzlýðýn yastýk etkisi yapmasý sonucu diþ travmalarý, kýrýklarý yada dudak, dil ýsýrma ve yýrtýlmalarý engellenmiþ olur. Bu yaralanmalar içinde en sýk karþýlaþýlan diþsel yaralanmalardýr. Mouthguard'ý olmayan ve ön diþlerine darbe alan bir çocuðun diþi, aldýðý darbenin kuvvetine olarak ya tamamen fýrlar, ya kýrýlýr, yada diþin canlý kýsmý olan pulpasý çeþitli derecelerde hasara uðrar. Bu hasar pulpanýn ölümüne sebep olursa diþin rengi bozulur ve açýk kahverengiden koyu griye uzanan bir renk oluþur. Lütfen özellikle spor yapan çocuðunuzun diþ saðlýðýný diþ hekiminizin hazýrlayacaðý bir aðýzlýk ile koruyun. 12

15 DARBE Eðer ön diþ tamamen yerinden fýrladýysa: Diþ temiz bir gazlý bez arasýna koyup, tükürük ile ýslatarak hemen diþ hekiminize gidin. Diþ hekiminize hemen ulaþamayacaksanýz gazlý bezi eczaneden alacaðýnýz serum fizyolojik ile ýslatýn ve en kýsa zamanda ulaþmaya çalýþýn. En ideali 1 saat içinde tedaviye baþlanmýþ olmasýdýr. Eðer þartlar uygunsa diþ hekiminiz fýrlayan diþi yerine yerleþtirecektir (reimplantasyon). Titiz bir uygulama ve sonrasýnda iyi bir bakým ile diþ yýllarca çocuðunuzun aðzýnda kalacaktýr. Eðer ön diþlerinden biri veya birkaçý kýrýldýysa: Kýrýlan parçalarý bulmaya çalýþýn ve hemen diþ hekiminize ulaþýn. Serum fizyolojik ve hatta tükürük bunun için idealdir. Bu parçalar çok kuvvetli ajanlar ile (bonding) yerlerine yapýþtýrýlýrlar ve yapýlacak her dolgudan daha estetik ve dayanýklý olurlar. Parçalarý bulamadýysanýz: Kýrýlan kýsým küçük ise, diþle ayný renk ve formda bir beyaz (kompozit) dolgu yapýlýr. Kompozit dolgularýn aðýz içi dayanýklýklarý sýnýrlýdýr. Çay, kahve kola gibi gýdalarla boyanarak renk deðiþtirirler. Bunlarýn beslenme alýþkanlýklarýna ve aðýz hijyenine baðlý olarak belli sürelerde yenilenmeleri gerekir. Kýrýk büyükse, diþin yarýsýný yada daha fazlasýný kapsýyorsa ortalama 17 yaþýndan büyüklerde porselen laminate veneerler uygulanýr. Porselen laminate veneerler hem çok dayanýklý hem de çok estetiktir. Diþin ön yüzeyine yapýþan ve kýrýk bölümü de kaplayan porselen yapraklar þeklinde açýklanabilirler. 17 yaþýndan küçüklerde ise diþ ve çene geliþimi tamamlanmadýðýndan porselen laminate veneerlerin uygulanmasý doðru deðildir. Yine diþin tüm ön yüzeyini ve kýrýk bölümü içine alan kompozit laminalar yapýlýr. Fakat malzemeden kaynaklanan problemler vardýr, renkleþecekleri için bir süre sonra yenilenmeleri gerekebilir. Darbeden sonra herhangi bir problem görünmüyorsa: Mutlaka diþ hekimi tarafýndan detaylý muayene yapýlmalý ve ilgili bölgeden röntgen çekilmelidir. Muayene ve röntgenden sonra herhangi bir bulgu olmasa bile belirli aralýklarla tekrar periapikal röntgen alýnýr ve eski filmlerle karþýlaþtýrýlýr. Burada amaç diþin canlý bölümünde uzun vadede bir problem olup olmadýðýnýn tespitidir. Diþ yýllar sonra bile renk deðiþtirerek canlýlýðýný kaybeder. Böyle bir durum tespit edilirse kanal tedavisi uygulanarak diþ kaybýna yol açabilecek komplikasyonlar önlenir. DÝÞ ÇEKÝMÝ Bazý durumlarda çürük, diþin iç kýsmýndaki canlý (sinir-pulpa) bölümüne kadar ilerler. Diþin köklerinden çene kemiðine ulaþan iltihabi bir durum meydana gelir. Çocuðun yüzü þiþer, þiddetli aðrýsý vardýr ve bu diþi aðýzda tutmak çocuðun saðlýðý açýsýndan doðru deðildir. Bu durumda diþ buradan çýkartýlýr. Özellikle bu bir süt diþi ise ve alttan gelen daimi diþin sürme zamaný çok yakýnsa hiçbir mahsuru olmayan bir iþlemdir. Daimi diþin sürme zamaný yakýn deðilse mutlaka çekilen diþin yerine bir yer tutucu aparey yapýlmalýdýr. 13

16 Kalýcý bir diþte ise çekim iþleminden önce bu karar defalarca gözden geçirilmeli ve gerçekten yapýlacak hiçbir þey kalmadýðý durumlarda çekim düþünülmelidir. Daimi diþler çekildikten sonra, çocuðun yaþý uygun ise hemen ortodontik tedaviye baþlanarak bu boþluk diðer diþlerle kapatýlmalý ve alt-üst diþler arasýnda doðru bir kapanýþ iliþkisi saðlanmalýdýr. Çekilmiþ bir daimi diþin yeri öylece býrakýldýðýnda yandaki diþler bu boþluða doðru eðilirler. Boþluðun karþýsýndaki diþ boþluða uzar ve bir diþ yüzünden aðzýn bütün dengesi bozulabilir. TEMÝZLÝK Diþlerin üzerinde oluþan bakteri plaðý (yiyecek artýklarý ve mikroorganizmalardan oluþan beyazýmsý, yapýþkan tabaka) eðer normal fýrçalama ile uzaklaþtýrýlamayacak kadar birikti ise diþ hekimi tarafýndan temizlenerek uzaklaþtýrýlmalýdýr. Bu iþlem bakteri plaklarýnýn uzun vadede meydana getireceði diþ taþý ve çürük gibi problemlerin de oluþumunu engelleyecektir. Ayný seansta çocuða, diþ fýrçalama eðitimi ve çürüklerden korunma hakkýnda bilgilendirme de yapýlarak tekrar kontrole çaðrýlýr. ÇOCUKLARDA BAZI AÐIZ VE DÝÞ PROBLEMLERÝ 1) DÝÞ GICIRDATMA Nedenleri: Stres, agresif, takýntý veya sýkýlgan kiþilik yapýlarý anne-babasý diþ gýcýrdatan çocuklar bu alýþkanlýða daha eðilimlidir. Belirtileri: Diþlerde aþýnma, uyurken çýkartýlan gýcýrdatma sesleri, yüz kaslarýnda aðrý, çene ekleminde problemler, baþ aðrýsý, diþlerde sallanma ve hassasiyet. Tedavisi: Öncelikle psikolojik açýdan diþ gýcýrdatmaya yol açan faktörler ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlýr. Bu baþarýlamazsa hastaya takýp çýkartýlabilen bir gece plaðý yapýlýr. 2) PARMAK EMME Nedenleri: Parmak emme küçük yaþlarda sýk görülen bir alýþkanlýktýr. Genellikle 4 yaþýna kadar kendiliðinden ortadan kalkar. Alýþkanlýðýn sürekli diþlerin çýktýðý yaþlarda da sürmesi, bu diþlerde ve damakta yapýsal bozukluklara yol açar. Bu bozukluklarýn nedeni parmaðýn ön diþlere ve damaða uyguladýðý basýnçtýr. Ortaya çýkan bozukluðun derecesi emmenin süresine, sýklýðýna, þiddetine ve emme sýrasýnda parmaðýn pozisyonuna baðlýdýr. Tedavisi: Çocuðu emziðe alýþtýrmaktýr. Emziðin hem verdiði zarar daha azdýr, hem de daha kolay býrakabilir. Her þeye raðmen 6 yaþýna kadar alýþkanlýk kýrýlamamýþsa diþ hekimine baþvurularak profesyonel yardým alýnmasý gereklidir. 14 Parmak emmede görülen aðýz yapýsý

17 3) EMZÝK Bebekler için emmek rahatlamanýn ve güven içinde hissetmenin en doðal yoludur. Eðer bebek parmak emme eðilimi gösteriyorsa, derhal emziðe yönlendirilmelidir. Emzik parmak emmeye göre hem daha az zararlýdýr; hem de sonraki yaþlarda daha kolay býrakýlýr. Emzik günün büyük bir bölümünde deðil, sadece gerekli olduðunda verilmelidir. Yapýsal bozukluklara yol açmamak için, mümkün olduðu kadar doðal meme yapýsýndaki emzikler seçilmelidir. Emziklerin yapýsýnýn saðlamlýðý her gün kontrol edilmelidir. Emziðin büyüklüðü aðzýn yapýsýna uygun olmalýdýr. 4) BÝBERON ÇÜRÜÐÜ Bebeðin diþleri sürer sürmez çürüdü. Nedeni ne olabilir? Bebeklerde bazen diþlerin üzerinde sürer sürmez kahverengi lekeler oluþtuðu yada bu diþlerin kýrýlýp döküldüðü gözlenir. Aslýnda bu lekeler diþ çürükleridir ve diþlerde çürük nedeniyle kýrýlýr. Bu kadar erken bir dönemde çürük olmasýnýn nedeni de biberon çürüðü adý verilen çürüklerdir. Bebek beslenmesinde en önemli besin olan anne sütü yada inek sütü doðal olarak þeker içerir. Gece yatmadan önce yada uyku sýrasýnda bebek anne sütü yada biberon emerse süt aðýzda birikerek mikroplarýn diþleri çürütmesi için elveriþli bir ortam oluþturur. Bu nedenle özellikle gece beslenmesi sonrasý diþlerin temizliðine özen gösterilmelidir. Biberon çürüðünden korunmak için ne yapmak gerekir? Bebeklerde meydana gelen çürüklerin tedavisi çok güç olduðundan, koruyucu önlemlerin erken dönemde alýnmasý gerekir. Bunlar nelerdir? Bebeðinizin gece aðzýnda biberonla uyuma alýþkanlýðýný önleyin. Beslendikten sonra uyutmaya çalýþýn. Biberondaki süte þeker, bal pekmez gibi tatlandýrýcýlar ilave etmeyin. Bebek beslendikten sonra mutlaka su içirin. Ýlk diþlerin sürmeye baþlamasýyla gece ve sabah beslenmeleri sonrasý temiz, ýslak bir tülbent ile diþlerini silerek temizleyin. Biberon çürüðü önemli midir? Biberon çürüðü görülen diþler tedavi edilmezse aðrý yapar ve iltihaplanýr. Ýltihaplý yada aðrýyan diþler bebeðin huzursuzlanmasýna ve beslenme düzeninin bozulmasýna neden olur. Ýltihap alttan gelecek kalýcý diþleri de etkileyip þekillerinin bozuk olmasýna yol açar. Bu diþler çekilmek zorunda kalýrsa çocukta konuþma problemleri ortaya çýkabilir. 15

18 ÇOCUKLARDA ACÝL DÝÞHEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI Diþ aðrýsý: Aðrýyan bir diþ ile ilk defa pedodonti kliniðine gelen bir çocuk pedodontistler için zor hasta grubunu oluþturmaktadýrlar. Çünkü aðrýyan bir diþ ya kanal tedavisi yada çekim adayýdýr. Oysa pedodontist çocuk hastasýyla daha basit ve travmatik olmayan bir iþlemle tanýþtýðýnda çocuklara daha fazla yardýmcý olabilmekte ve gereken tedaviyi en iyi þekilde uygulayabilmektedir. Bu sebeple diþinde aðrýya yol açmasý muhtemel bir çürük gözlendiði takdirde çocuðunuzu derhal bir diþ hekimine götürmelisiniz. Çocuklarda travmatik diþ yaralanmalarý: Pedodonti kliniðine acil baþvuru nedenlerinden biri de travmatik diþ yaralanmalarýdýr. Çocuðun yürümeyi, koþmayý yeni öðrendiði döneme kadar oldukça seyrek görülen diþ travmalarý yürüme döneminde artýþ gösterir. Denge sistemi henüz tam olarak olgunlaþmamýþ olan çocuk, sýklýkla sehpa gibi eþyalara tutunarak ayaða kalkma giriþimi sýrasýnda yada koþarken düþer ve diþlerini sert yüzeylere çarpar. Okul çaðýndaki çocuklarda travma etkeni genellikle oyun kazalarýdýr. Bisikletten düþme yada koþarken çarpýþma sonucunda diþ kýrýklarý oluþur. Ergenlik çaðýnda ise travma nedeni sýklýkla sportif aktivitelerdir. Top çarpmasý yada rakiple mücadele sýrasýnda düþmeler sonucunda diþ travmalarý geliþir. Zihinsel engelli olan ya da motor koordinasyon bozukluðu bulunan bireylerde de düþmeye baðlý diþ yaralanmalarý sýk görülmektedir. Travma sonucu diþte basit ve iyileþebilir bir sarsýntý oluþabileceði gibi, çatlak, kýrýk yada yuvasýndan çýkma gibi durumlarla da karþýlaþýlabilir. Gerek kýrýlmýþ, gerekse de yuvasýndan çýkmýþ diþlerin tekrar fonksiyonuna kavuþturulmasý mümkün olup tedavinin baþarýsý önemli ölçüde, çocuðun ve yakýnýndakilerin alacaðý önlemlere baðlýdýr. Travmanýn neden olduðu kanama ve (eðer varsa) organ kaybý, çocukta ve yakýnlarýnda telaþa, paniðe neden olur. Akla ilk gelen þey çocuðun acilen bir saðlýk kurumuna ulaþtýrýlmasýdýr. Ebeveynin dikkatle gözlemesi gereken hususlar önem sýrasýna göre þöyle sýralanabilir: 1- Çocuðun þuuru açýk mý? 2- Kulaðýnda, burnunda yada kafasýnda kanama var mý? 3- Nefes alma güçlüðü, karýn aðrýsý var mý? 4- Uzuvlarýnda kýrýk-çýkýk þüphesi doðuracak bir hareket kýsýtlamasý ya da þiþlik var mý? 5- Yumuþak doku yaralanmalarýnda tetanos riski % dolayýndadýr. Çocuðun genel durumu deðerlendirildikten sonra diþlerle ilgilenilir. 1- Yuvasýnda fýrlamýþ diþleri arayýnýz. Diþ temiz ise hemen yuvasýna yerleþtiriniz ve hafif parmak basýncýyla destekleyerek diþ hekimine baþvurunuz. 2- Diþ temiz deðilse, köküne el sürmeksizin, sadece kuron kýsmýndan tutarak, süt içersinde yada akan suyun altýnda ovalamadan, fýrçalamadan yýkayýnýz ve yavaþça yerine yerleþtiriniz. Yine hafif parmak basýncýyla destekleyerek diþ hekimine baþvurunuz. 3- Diþi yerine yerleþtirememeniz durumunda pastörize kutu süt içersine koyarak diþ hekimine ulaþtýrýnýz. Diþi kesinlikle pamuk, kâðýt mendile sarmayýnýz. Zira diþin kurumasý nedeniyle tedavi baþarýsýzlýkla sonuçlanýr. 4- Yuvasýndan ayrýlmýþ ve düþmek üzere olan diþleri kesinlikle yerinden çýkartmayýnýz. Diþi yuvasýna yavaþça yerleþtirip hafif parmak basýncýyla destekleyerek diþ hekimine baþvurunuz. 5- Bulduðunuz kýrýk diþ parçalarýný da akan suyun altýnda yýkayýp su içersinde saklayýnýz. Zira bu parçalar diþin orijinal estetik görünümünde restore edilebilmesine olanak tanýr. 16

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER Koruyucu Diş Hekimliği Çocuklarda koruyucu diş hekimliği yaklaşım ve tedavileri şu başlıklardan oluşur:» Fırçalama» Diş gelişiminin

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle çürümeye daha yatkınlardır, daha kolay ve hızlı çürürler.

Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle çürümeye daha yatkınlardır, daha kolay ve hızlı çürürler. Çocukların dişleri niye çürüyor? Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle çürümeye daha yatkınlardır, daha kolay ve hızlı çürürler. Çocuklar, çürüğün erken döneminde

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Temmuz 2007-4 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www.ortonorm.com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ortonorm DÝÞ ÇÜRÜKLERÝ Diþ çürükleri daha çok koyu renklenmelerle birlikte görülen

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK EL YIKAMA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ VÜCUT TEMİZLİĞİ EL YIKAMA ELLERİMİZİ NİÇİN YIKARIZ? Ellerimizdeki mikropları uzaklaştırmak

Detaylı

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ve ORTODONTİ

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ve ORTODONTİ Hayat gülümseyince güzel... ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ve ORTODONTİ Erken yaşta yapılan tedaviler yarının estetik sorununu önlüyor prodenta.com.tr Çocuk Diş Hekimliği Çocuk diş hekimine (Pedodontist) ilk olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1 Personel Uzman Diþ Hekimi Doktoralý Diþ Hekimi Aðýz Diþ Hizmetlerinde Çalýþan Personeller YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI Aðýz,Diþ ve Çene Cerrahisi Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Çocuk Diþ Hekimliði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Haziran 2007 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www..com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R DÝÞÝ KAN VE KEMÝKLE KURTARIYORLAR Mesude ERÞAN / HÜRRÝYET Eriþkinlerin diþlerini kaybetmelerine

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

DARICA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BİLGİLERİ

DARICA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BİLGİLERİ DARICA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BİLGİLERİ 1. Diş Çürümesi Yapılan araştırmalar sonucunda çocukların çoğunda diş çürüğüne rastlanmıştır. Diş çürümesine ağızdaki bakteriler neden olur.

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE Ağız ve diş sağlığı anne karnında başlar Doğum öncesi yeterli beslenen ve sağlam doğan bebeklerin 6 aylıktan itibaren ilk SÜT DİŞLERİ çıkar 2,5 3 yaşın sonuna kadar çocuğun

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Keyifle geçirilecek zamanlar için... online alýþveriþ www.unigo.com.tr 2 en iyi oyun matý 3 4 Unigo Playmat, çocuklarýmýzýn renkli dünyasý için tasarlanmýþ, onlara güvenli bir oyun alaný sunan alternatif

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

SÜT DİŞLERİNİN AĞIZDA KALMASININ VE SAĞLIKLI OLARAK KALMASININ ÖNEMİ

SÜT DİŞLERİNİN AĞIZDA KALMASININ VE SAĞLIKLI OLARAK KALMASININ ÖNEMİ SÜT DİŞLERİNİN AĞIZDA KALMASININ VE SAĞLIKLI OLARAK KALMASININ ÖNEMİ Süt dişleri, daimi dişlerin sağlıklı olarak oluşup sürmelerini sağlayan çok önemli rehberlerdir. Daimi dişlerin oluşumu ve çenelerin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Hareketli Protezler BR.HLİ.008

Hareketli Protezler BR.HLİ.008 Hareketli Protezler Hareketli Protez Nedir? Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareylerdir. Total protez, parsiyel protez, immediat protez ve diş üstü protezler olmak

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Arbon Okul Diş Kliniği ile ilgili bilgiler

Arbon Okul Diş Kliniği ile ilgili bilgiler Arbon Okul Diş Kliniği ile ilgili bilgiler Schulzahnklinik Arbon Telefon: 071 446 65 61 Stacherholzstrasse 32 Fax: 071 446 65 67 9320 Arbon E-Mail: szk.arbon@psgarbon.ch Temel Bilgiler İsviçre çapında

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

Eylül 2007-6 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www..com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R DÝÞ BEYAZLATMA Diþlerdeki þekil ve renk bozukluklarý hepimizde rahatsýzlýklýk oluþturabilen

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Uykudan önce ASLA!!!

Uykudan önce ASLA!!! Uykudan önce ASLA!!! ŞEKER TÜKETİMİ-5 BAŞARAMAZSAN!!! Şekeri tükettikten hemen sonraki ALIŞKANLIĞI OTURTMAYA ÇALIŞ ; Macunlu ya da macunsuz fırçalasın, Ağzını suyla çalkalasın, Peynir-yoğurt yesin ya da

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR?

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun, büyümesi yenilenmesi çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarda alınmasıdır. Ş. İKİBUDAK BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SAĞLIKLI BİR Y AŞAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi)

Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi) neye yarar sevilmek, hesapsız sevmedikçe; ya da öğrenmek, tek kelime öğretmedikçe... Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi) Türk Dişhekimleri Birliği nin 5. Ulusal Kongresi nde tanımıştım

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ **

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ ** ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNE BAÞVURAN HASTALARDA KLÝNÝÐE BAÞVURMA NEDENÝ ÝLE EÐÝTÝM DURUMU, YERLEÞÝM YERÝ ÝLE DÝÞ FIRÇALAMA ALIÞKANLIÐI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dt. Erdal

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı